Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 5

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 520

Thaum lub sij hawm uas nws raws Yexus mus ntawd, ces Petus kuj xav ntau yam txog Nws thiab siv nws qhov kev pom kev xav los txiav txim rau Nws xwb. Txawm hais tias Petus yeej to taub txog tus Ntsujplig me ntsis, los nws qhov kev to taub ntawd tsis feeb meej pes tsawg, ces nws thiaj li hais tias: “Kuv yuav tsum caum tus uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los. Kuv yuav lees paub tus uas raug tus Vajntsujplig Dawb Huv xaiv tseg.” Nws tsis to taub tej uas Yexus ua thiab pom tej ntawd tsis meej. Tom qab uas raws Nws mus tau ib ntus, Petus xav paub ntau zuj zus txog tej Nws ua thiab hais, thiab hauv Yexus Tus Kheej kiag. Nws kuj hnov zoo li Yexus ua tau kom muaj kev hlub thiab kev hwm; nws nyiam nrog Nws ua ke thiab nyob ntawm Nws ib sab, thiab mloog Yexus cov lus mas ua rau nws tau txais kev pab thiab kev txhawb. Nyob rau lub sij hawm uas nws raws Yexus ntawd, Petus saib thiab muab txhua yam txog Nws lub neej coj los khaws nkaus cia hauv siab: Nws tej kev ua, tej lus, tej kev txav mus los, thiab tej kev hais qhia kom pom. Nws muaj kev to taub tob hais tias Yexus tsis zoo li tej neeg dog dig. Txawm hais tias Nws qhov kev tshwm sim zoo li tib neeg ntawd mas yeej zoo tshaj sawv daws, Nws muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab kev zam lwm tus yam puv npo. Txhua yam Nws ua thiab hais mas pab tau lwm tus ntau heev, thiab Petus pom thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau pom dua los sis muaj dua li los ntawm Yexus. Nws pom hais tias txawm Yexus yeej tsis muaj tus yeeb yam siab tshaj lwm tus los sis tsis muaj txoj kev ua neeg uas txawv tshaj lwm tus, los Nws yeej muaj ib tsos uas zoo tshaj thiab tsis zoo li leej twg hlo li. Txawm hais tias Petus yuav piav tsis tau qhov ntawd kiag li, los nws yeej pom hais tias Yexus ua txhua yam txawv tshaj lwm tus neeg, vim tej Nws ua ntawd yeej txawv tshaj lwm tus neeg dog dig tej. Lub sij hawm uas nws nyob nrog Yexus, Petus pom tau hais tias Nws tus cwj pwm yeej txawv tshaj tej neeg dog dig li. Nws ua dab tsi los yeej ua tus yees khov kho thiab tsis maj ntug maj teb li, tsis hais tshaj los sis hais tsawg dua txog ib yam dab tsi li, thiab nws ua Nws lub neej uas qhia kom pom txog ib tug cwj pwm uas yeej zoo li sawv daws li thiab ho txaus hwm txaus qhuas kawg thiab. Nyob rau hauv kev tham lus, Yexus maj mam hais lus thiab muaj txoj hmoov hlub, kev cev ncauj cev lus los yeej hais tau yam luag ntxhi tab sis ho hais tau yam siab txias zias—thiab yeej tsis muaj ib zaug uas Nws yuav lam ua tau rhuav plhu ntsuav lub sij hawm Nws ua Nws tej hauj lwm li. Petus pom hais tias qee lub sij hawm mas Yexus nyob ntsiag to, hos qee lub sij hawm mas Nws ho hais lustsis paub tsum li. Qee lub sij hawm Nws zoo siab heev ces Nws zoo li ib tug nquab dawb uas tshawb nws tej plaub tawg qeej lees, thiab qee lub caij mas Nws ho tu siab thiab tsis hais lus li, cuag li ris kev tu siab hnyav npaum nkaus li ib leej niam uas sab sab nkees nkees kawg li. Muaj ntau lub sij hawm Nws kuj muaj kev chim loj cuag li ib tug tub rog siab tawv uas dhia mus tua ib tug yeeb ncuab los sis, muaj qee zaus, Nws zoo nkaus li ib tug txiv yawg tsov ntxhuav nyooj laws. Qee lub sij hawm Nws luag; qee lub sij hawm Nws thov Vajtswv thiab quaj. Tsis hais Yexus yuav ua li cas li, Petus yeej muaj kev hlub thiab kev hwm Nws yam tsis muaj chaw kawg. Yexus lub suab luag ua rau nws zoo siab, Nws tej kev tu siab tswm nws dua ntais rau hauv txoj kev tu siab, Nws qhov kev chim ua rau nws ntshai, hos Nws txoj kev hlub, kev zam txim, thiab tej lus txib khov kho uas Nws kom neeg ua ntawd ua rau nws hlub Yexus tiag tiag thiab tsim muaj ib qho kev hwm thiab kev xav nrog ua ke rau Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ntau xyoo tom qab uas Petus tau nrog Yexus nyob ua ke lawm mas nws mam li maj mam paub txog tej qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 521

Petus qhov kev ntsib kev pom no muaj ib qho yog qhov siab kawg kiag, thaum uas nws lub ces yuav luag puas ntsoog tas, tab sis Yexus tseem muab kev txhawb siab rau nws sab hauv nruab nrog tuaj thiab. Thiab muaj ib zaug, Yexus tshwm los rau Petus pom. Thaum Petus raug kev txom nyem loj heev thiab hnov zoo li nws lub siab lub ntsws puas tag li lawm, Yexus qhia nws hais tias: “Koj nrog Kuv nyob hauv ntiaj teb, thiab Kuv nyob qhov no nrog koj. Thiab txawm hais tias ua ntej ntawd wb nyob ua ke saum ceeb tsheej, nws yog, thaum kawg, lub ntiaj teb ntawm sab ntsuj plig. Tam sim no Kuv tau rov mus rau lub ntiaj teb sab ntsuj plig lawm, thiab koj nyob rau ntiaj teb, vim Kuv tsis nyob rau ntiaj teb lawm, thiab txawm hais tias koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb, koj yuav tsum tau ua koj tes dej num hauv ntiaj teb kom tiav. Koj yog ib tug tub txib, koj yuav tsum ua koj tes dej num.” Tau hnov hais tias nws yuav muaj peev xwv rov mus nyob ntawm Vajtswv ib sab ua rau Petus kaj siab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Petus muaj mob hnyav es nws twb yuav luag qaug txaj; nws tu siab txog qhov uas nws hais kiag hais tias: “Kuv mas qias vuab tsuab txog qhov uas kuv tsis muaj peev xwm ua tau kom haum Vajtswv siab.” Yexus tshwm los kiag rau nws pom thiab hais tias: “Petus, tsis yog koj tsis nco qab qhov kev cog lus ruaj khov uas koj tau cog rau Kuv lawm los? Koj tsis nco qab txhua yam uas Kuv tau hais lawm los? Koj tsis nco qab cov lus cog tseg ruaj khov uas koj hais rau Kuv lawm los?” Thaum pom hais tias yog Yexus, Petus sawv tsees saum txaj los, thiab Yexus hais kom nws siab kaj hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, Kuv twb hais qhia koj lawm—qhov no koj yuav tsum to taub, tab sis koj tsis nco qab tej yam uas Kuv tau qhia koj lawm los? ‘Koj los yeej tsis yog los ntawm lub ntiaj teb no los, tsis yog neeg ntiaj teb.’ Tam sim no, tseem muaj hauj lwm uas koj yuav tsum tau ua. Koj yuav tu siab tsis tau zoo li no. Koj yuav muaj mob txom nyem ntsuav li no tsis tau. Txawm hais tias tib neeg thiab Vajtswv nyob tsis tau ua ke rau tib lub ntiaj teb, los Kuv muaj Kuv tes hauj lwm thiab thiab koj muaj koj tes hauj lwm, thiab muaj ib hnub uas koj tes hauj lwm tiav lawm, wb mam li nyob ua ke rau ib qho chaw, thiab Kuv yuav coj koj nrog Kuv mus ib txhis.” Petus siab kaj thiab ruaj siab tom qab hnov cov lus no tag lawm. Nws paub hais tias qhov kev mob txom nyem no yog ib qho uas nws yuav tsum tau tiv thiab ntsib, thiab txij thaum ntawd los, ces nws muaj siab tuaj lawm. Yexus yeej txhob txwm tshwm los rau nws pom nyob rau txhua txhua lub sij hawm tseem ceeb, muab kev tig ras to taub tshwj xeeb thiab kev coj qhia rau nws, thiab Nws ua hauj lwm ntau rau nws. Thiab dab tsi yog qhov uas Petus tu siab rau tshaj plaws? Tsis ntev tom qab uas Petus tau hais tias “Koj yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob,” Yexus muab ib lo lus nug hais rau Petus (txawm hais tias tsis muaj teev tseg rau hauv Vajluskub li no). Yexus nug nws: “Petus! Koj puas tau hlub Kuv li?” Petus to taub Nws hais dab tsi lawm, thiab teb hais tias: “Tus Tswv! Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej ib zaug lawm, tab sis kuv lees hais tias kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Yexus thiaj hais tias: “Yog neeg tsis hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, yuav ua cas lawv thiaj li hlub tau Leej Tub nyob rau hauv ntiaj teb? Thiab yog neeg tsis hlub Leej Tub uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los, lawv ho yuav hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tau li cas? Yog neeg yeej hlub Leej Tub hauv ntiaj teb tiag, ces lawv yeej hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tiag thiab.” Thaum Petus hnov cov lus no, nws paub kiag qhov uas nws yeej tseem tsis tau muaj. Nws yeej tu siab txog qhov uas kua muag ntws rau hauv nws cov lus “Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, tab sis kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus rau saum ntuj lawm, nws haj yam tu siab thiab tu siab rau cov lus no. Xav txog nws tej hauj lwm dhau los thiab nws tus yeeb yam tam sim no, nws hom los rau ntawm Yexus los thov Vajtswv, ib txwm tu siab thiab xav hais tias tshuav nqi vim nws tsis tau ua haum Vajtswv siab nyiam thiab coj tsis tau zoo txaus li Vajtswv tej hom phiaj. Tej teeb meem no rais los ua nws lub nra hnyav tshaj plaws. Nws hais tias: “Muaj ib hnub kuv yuav muab tag nrho txhua yam uas kuv muaj thiab kuv yog ntawd cob fim kiag rau Koj, thiab kuv yuav muab yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau Koj.” Nws hais tias: “Vajtswv! Kuv tsuas muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv txoj sia tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Kuv muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv ntseeg Koj nyob rau hauv kuv lub siab thiab hlub Koj nyob rau hauv kuv lub siab; kuv tsuas muaj ob yam no rau Koj xwb, thiab tsis muaj lwm yam li lawm.” Petus tau txais kev txhawb siab ntau los ntawm Yexus cov lus, vim ua ntej uas Yexus yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws tau qhia Petus hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab.” Tom qab ntawd, thaum Petus txog qhov muaj mob loj, Yexus rov hais qhia nws tias: “Petus, koj tsis nco qab lawm los? Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab nws tsuas yog Kuv tes hauj lwm xwb es Kuv thiaj ncaim mus ntxov zog xwb. Koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab, koj tsis nco qab lawm tiag los? Kuv twb tau qhia koj ob zaug lawm, koj tseem tsis nco qab thiab los?” Hnov li no, Petus hais tias: “Kuv tseem tsis tau nov qab li os!” Ces Yexus hais tias: “Koj twb tau muaj ib lub sij hawm nyob zoo siab hlo nrog Kuv saum ceeb tsheej thiab muaj ib ntus nyob ntawm Kuv ib sab. Koj nco Kuv thiab Kuv nco koj. Txawm hais tias raws li Kuv pom ces cov raug tsim tawm los tsis tsim nyog hais txog, ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlub cov uas dawb huv thiab txaus hlub? Koj tau nov qab txog Kuv tej lus cog tseg lawm los? Koj yuav tsum txais yuav Kuv lus txib rau hauv ntiaj teb; koj yuav tsum ua qhov hauj lwm Kuv cob rau koj ntawd kom tiav hlo. Muaj ib hnub Kuv yeej yuav coj koj rov los nyob ntawm Kuv ib sab nkaus xwb.” Tom qab hnov qhov no lawm, Petus haj yam muaj siab tuaj thiab haj yam tau txais kev txhawb siab loj tshaj, uas txog kiag thaum uas nws nyob rau saum tus ntoo khaub lig, nws muaj cuab kav hais tias: “Vajtswv! Kuv yeej tsis tau hlub Koj txaus li! Txawm hais tias Koj yuav kom kuv tuag, los kuv yeej tseem hlub Koj tsis tau txaus. Koj txawm yuav xa kuv tus plig mus rau qhov twg, tsis hais Koj yuav ua tau li Koj tej lus cog ntseg dhau los thiab tsis tau los xij, Koj yuav ua dab tsi tom qab ntawd los xij, kuv hlub Koj thiab ntseeg Koj.” Qhov uas nws tuav rawv ces yog nws txoj kev ntseeg, thiab txoj kev hlub tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 522

Tam sim no koj yuav tsum pom meej meej txog txoj kev uas Petus taug. Yog koj pom tau Petus txoj kev ntawd meej meej lawm, ces koj yeej yuav ruaj siab tau txog tes hauj lwm uas ua hnub no, yog li ntawd koj yuav tsis yws los sis tsis nyob twj ywm lawm, los sis xav tau dab tsi. Koj yuav ntsib yuav pom qhov uas Petus xav li cas nyob rau lub sij hawm ntawd: Nws tau muaj kev tu siab loj; nws yeej tsis thov ib lub neej tom ntej kom tau koob hmoov li lawm. Nws tsis nrhiav nyiaj txiag, kev zoo siab, lub koob npe los sis kev nplua nuj nyob rau hauv ntiaj teb; nws tsuas nrhiav kom tau lub neej muaj nuj nqis xwb, uas yog yuav rov them Vajtswv txoj kev hlub rov qab thiab yuav muab txhua yam uas tseem ceeb heev rau nws cob fim rau Vajtswv. Ces nws yeej txaus siab lawm. Nws nquag thov Yexus uas siv cov lus no: “Tswv Yexus Khetos, kuv tau hlub koj ib zaug lawm, tab sis kuv tsis tau hlub koj tiag tiag. Txawm kuv hais tias kuv muaj kev ntseeg rau Koj, los kuv yeej tsis tau muaj lub siab hlub koj tiag tiag. Kuv tsuas saib ntsoov Koj, qhuas Koj, thiab nco Koj, tab sis kuv tsis tau hlub Koj los sis muaj kev ntseeg tiag tiag rau Koj.” Nws thov Vajtswv tas li los ua nws qhov kev cog lus ruaj khov, thiab nws yeej tau txais kev txhawb siab tas mus li los ntawm Yexus tej lus thiab rub kev txhawb zog los ntawm tej lus ntawd. Tom qab no, tom qab uas tau muaj kev ntsib kev pom tau ib ntus lawm, Yexus sim nws, thab nws kom xav tau Nws ntxiv mus. Nws hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Cas kuv yuav nco Koj ua luaj thiab xav ntsia Koj tas li xwb. Kuv tsis muaj ntau yam, thiab tsis muaj cuab kav yuav them tau Koj txoj kev hlub. Kuv thov Koj los coj kuv mus sai. Thaum twg Koj mam li xav tau kuv? Thaum twg Koj mam li coj kuv mus? Thaum twg kuv mam rov tau pom Koj lub ntsej muag dua? Kuv tsis xav nyob hauv lub cev no ntxiv lawm, es kom qias vuab tsuab ntxiv mus, los sis kuv tsis xav ntxeev siab ntxiv lawm. Kuv npaj txhij lawm es yuav muab txhua yam uas kuv muaj cob fim kiag rau Koj kom sai npaum li qhov kuv ua tau, thiab kuv tsis xav ua kom Koj tu siab ntxiv lawm.” Qhov no yog qhov uas nws thov Vajtswv, tab tsis nws tsis paub lub sij hawm ntawd hais tias Yexus yuav muab nws ua kom zoo tshaj plaws. Nyob rau thaum nws raug sim rau kev txom nyem ntawd, Yexus rov tshwm los rau nws pom thiab hais tias: “Petus, Kuv xav ua kom koj zoo tshaj plaws, kom zoo nkaus li koj cia li ua ib daig txiv hmab txiv ntoo, qhov uas yog khov tshwm sim los ntawm Kuv qhov kev ua kom koj zoo tshaj plaws, thiab qhov uas Kuv nyiam. Koj puas yuav muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Kuv tiag tiag? Koj puas tau ua tej uas Kuv kom koj ua? Koj puas tau coj tej lus Kuv hais coj mus xyaum ua neej? Koj yeej tau hlub Kuv ib zaug lawm tiag, tab sis txawm koj yuav hlub Kuv, los koj puas tau muab Kuv coj mus xyaum ua neej? Koj tau ua dab tsi rau Kuv lawm?” Petus pom tau hais tias nws yeej tseem tsis tau ua dab tsi rau Yexus li thiab nco dheev txog nws qhov kev cog lus dhau los hais tias nws yuav muab nws txoj sia rau Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws thiaj litsis yws ntxiv lawm, thiab nws tej lus thov Vajtswv txij li ntawd mus ces thiaj li zoo me ntsis tuaj lawm. Nws thov Vajtswv hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Kuv tau ncaim Koj ib zaug lawm, thiab Koj los kuj tau ncaim kuv ib zaug lawm. Wb tau siv sij hawm sib nrug, thiab sij hawm nyob ua ke. Tab sis Koj hlub kuv tshaj txhua yam. Kuv tseem tau ntxeev siab rau Koj thiab tu siab rau Koj ib zaug tag los ib zaug tuaj li. Yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab tau tej ntawd? Kuv yeej khaws ntsoov cia nruab siab thiab tsis tau nov qab tej hauj lwm uas Koj tau ua rau saum kuv li thiab tej uas Koj tau txib kom kuv ua. Kuv tau ua txhua yam li qhov kuv ua tau lawm rau tej hauj lwm uas Koj tau ua rau kuv. Koj yeej paub hais tias kuv ua tau dab si xwb, thiab Koj yeej paub tes hauj lwm uas kuv ua tau. Kuv xav muab txhua yam zwm kiag rau Koj txoj kev coj, thiab kuv yuav muab txhua yam kuv muaj cob fim kiag rau Koj. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tau dag kuv ntau thiab kuv tau ntxeev siab rau Koj, los kuv yeej ntseeg hais tias Koj yuav tsis nco qab kuv rau tej kev txhaum ntawd thiab koj yuav tsis ua rau kuv raws li tej ntawd. Kuv xav muab tag nrho kuv lub neej txoj sia cob kiag rau Koj. Kuv tsis thov dab tsi li, thiab kuv yeej tsis muaj kev cia siab los sis kev npaj dab tsi; kuv tsuas xav ua raws nraim li Koj qhov kev xav thiab Koj lub siab nyiam xwb. Kuv yuav haus Koj khob dej iab, thiab kuv yog Koj tug rau Koj txib.”

Nej yuav tsum paub txoj kev nej taug kom meej; nej yuav tsum paub txoj kev nej yuav taug yav tom ntej kom meej, dab tsi yog yam uas Vajtswv yuav muab ua kom zoo tshaj plaws, thiab dab tsi yog qhov uas tau txib kom nej ua. Ib hnub twg, tej zaum, nej yuav raug sim siab thiab, thaum lub sij hawm ntawd los txog, yog nej muaj cuab kav yuav rub kev tshoov siab los ntawm Petus qhov kev ntsib kev pom los, ces nws yuav qhia kom pom hais tias nej yeej taug Petus txoj kev tiag tiag li. Petus raug txib los ntawm Vajtswv vim muaj nws txoj kev ntseeg thiab hlub tseeb thiab muaj nws qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Thiab yog vim nws txoj kev ncaj ncees thiab kev xav tau Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab es Vajtswv thiaj ua kom nws zoo tshaj plaws. Yog koj yeej muaj txoj kev hlub thiab kev ntseeg li Petus tiag, ces Yexus yeej yuav ua kom koj zoo tshaj plaws xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 523

Thaum nws raug Vajtswv qhuab ntaus, Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Kuv lub cev nqaij daim tawv tsis mloog lus, thiab Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv. Kuv zoo siab rau Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias Koj tsis xav tau kuv, los nyob hauv Koj txoj kev txiav txim mas kuv pom Koj tus moj yam dawb huv thiab ncaj ncees. Thaum Koj txiav txim rau kuv, es kom lwm tus thiaj pom Koj tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv Koj qhov kev txiav txim, kuv txaus siab heev. Yog qhov ntawd qhia tau kom pom txog Koj tus moj yam thiab cia Koj tus moj yam ncaj ncees rau tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd pom, thiab yog nws yuav ua tau kom kuv txoj kev hlub rau Koj dawb huv dua tuaj, ces kuv yeej ua tau zoo li ib tug neeg ncaj ncees, ces Koj qhov kev txiav txim yeej zoo lawm, vim qhov ntawd yog koj txoj kev xav uas muaj hmoov hlub puv npo. Kuv paub hais tias tseem muaj ntau yam hauv kuv uas tseem ntxeev siab tawm tsam, thiab hais tias kuv yeej tsis zoo txaus yuav los sawv rau ntawm Koj lub xub ntiag. Kuv xav kom Koj txiav txim rau kuv kom ntau zog, tsis hais yuav yog muab tso rau ib qho chaw muaj yeeb ncuab coob los sis kev ceeb laj txom nyem loj li; tsis hais Koj yuav ua li cas li, rau kuv ces nws yog ib qho muaj nuj nqis heev. Koj txoj kev hlub mas tob kawg nkaus, thiab kuv txaus siab yuav muab kuv tus kheej tso plhuav rau Koj tej kev coj kev qhia yam tsis yws ib qho hlo li.” Qhov no yog Petus qhov kev paub tom qab nws tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws kuj yog ib qho lus tim khawv rau nws txoj kev hlub Vajtswv. Hnub no, nej twb raug txeeb tau lawm—tab sis qhov kev txeeb tau no ho yuav hais qhia kom pom nyob rau hauv nej li cas? Ib txhia neeg hais tias, “Kuv qhov kev txeeb tau yog qhov hmoov hlub loj tshaj plaws thiab kev zoo siab tshaj plaws ntawm Vajtswv. Tsuas yog tam sim no xwb mas kuv thiaj li nyuam qhuav ras dheev hais tias tib neeg lub neej mas nyob ntiav heev thiab tsis tseem ceeb li. Tib neeg siv tag nrho lawv lub neej txoj sia khiav phwb twg tsog rau ub rau no, muaj thiab tu me tub me nyuam ib tiam dhau ib tiam, thiab thaum kawg ces tsis tau dab tsi li. Hnub no, tsuas yog tom qab uas raug Vajtswv txeeb tau lawm xwb kuv thiaj mam li pom hais tias ua lub neej li no mas tsis muaj qab hau dab tsi li. Kuv ces cia tuag kom tag li xwb zoo dua!” Cov neeg zoo li ntawd uas twb raug txeeb tau lawm ua Vajtswv puas tseem yuav muab tau thiab? Ua lawv ua puas tau ib co qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws mas? Cov neeg zoo li ntawd ces yog ib qho kev kawm rau kev nyob qaim tes qaim taw twj ywm xwb; lawv tsis muaj ib qho kev ntshaw dab tsi li, thiab tsis mob siab yuav tsim kho lawv tus kheej li. Txawm hais tias lawv yeej suav tau hais tias raug txeeb tau lawm, los cov neeg uas nyob twj ywm li ntawd ces tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log tau li. Thaum ze nws txoj sia yuav kawg lawm, tom qab uas nws raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, Petus hais tias, “Au Vajtswv! Yog hais tias kuv tseem yuav nyob tau ob peb xyoos ntxiv, kuv xav kom muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv tshaj nov thiab tob tshaj nov rau Koj.” Thaum uas nws tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws thov Vajtswv nyob hauv nws lub siab hais tias, “Au Vajtswv! Koj lub sij hawm los txog tam sim no lawm; lub sij hawm uas Koj npaj rau kuv los txog lawm. Kuv yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, kuv yuav tsum hais qhov lus tim khawv no rau Koj, thiab kuv cia siab hais tias kuv txoj kev hlub yuav ua tau raws li qhov Koj kom kuv ua, thiab es kom nws thiaj li yuav dawb huv zog. Hnub no, muaj peev xwm tuag rau Koj, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, mas kaj siab kawg thiab ua rau kuv ruaj siab kawg, vim tsis muaj dab tsi yuav ua rau kuv txaus siab tshaj qhov uas muaj peev xwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj thiab ua tau zoo raws li Koj lub siab xav, thiab muaj peev xwm muab kuv tus kheej kiag rau Koj, muab kuv txoj sia cob fim kiag rau Koj. Au Vajtswv! Koj mas ntxim hlub kawg kiag! Yog Koj cia kuv muaj sia nyob, kuv tseem haj yam yuav hlub Koj. Yog hais tias kuv tseem muaj txoj sia nyob, kuv yuav hlub Koj. Kuv xav hlub Koj kom tob tshaj. Koj txiav txim rau kuv, thiab qhuab ntuas kuv, thiab sim kuv siab vim kuv tsis ncaj ncees, vim kuv tau muaj kev txhaum lawm. Thiab Koj tus moj yam uas ncaj ncees mas ua rau kuv pom tseeb zog tuaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov rau kuv, vim kuv muaj peev xwm hlub tau Koj tob zog tuaj, thiab kuv txaus siab yuav hlub Koj li no txawm hais tias Koj tsis hlub kuv los xij. Kuv yeej txaus siab saib Koj tus moj yam ncaj ncees, vim qhov no ua rau kuv haj yam muaj cuab kav ua tau lub neej muaj qab hau tshaj. Kuv hnov zoo li tag nrho kuv txoj sia ces tam sim no yog qhov muaj nuj nqis tshaj, vim kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, thiab nws yog ib qho muaj nuj nqis heev uas tau tuag rau Koj. Tab sis kuv tseem tsis hnov zoo li txaus siab thiab, vim kuv paub Koj tshawg dhau heev lawm, kuv paub hais tias kuv ua tsis tau kom Koj txoj kev cia siab puv npo, thiab them Koj rov qab tshawg dhau heev lawm. Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv tsis muaj cuab kav yuav rov tau kuv qhov tag nrho rau Koj; kuv ntseem nyob deb ntawm qhov ntawd kawg nkaus. Thaum uas kuv saib rov qab rau lub sij hawm no, kuv hnov zoo li kuv tshuav Koj nqi, thiab kuv tsuas muaj lub sij hawm no los them tag nrho tej uas kuv ua yuam kev thiab tag nrho txoj kev hlub uas kuv tseem tsis tau them rov rau Koj.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 524

Tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua lub neej kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Yuav ua lub neej kom zoo li Petus tus yam ntxwv, lawv yuav tsum muaj kev paub thiab kev ntsib kev pom li Petus. Tib neeg yuav tsum nrhiav tej yam uas siab dua thiab tob dua. Lawv yuav tsum nrhiav ib txog kev hlub uas tob tshaj thiab dawb huv tshaj rau Vajtswv, thiab ib lub neej uas muaj nqis thiab muaj qab hau. Qhov no xwb thiaj li yog lub neej; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo ib yam li Petus. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev mob siab rau kev to taub txog sab zoo, thiab tsis txhob nyoo cia koj tus kheej poob qab rau tej qho kev tau zoo ib nyuag pliag rau lub sij hawm uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb uas tob tshaj, ntxaws tshaj thiab muaj qab hau tshaj. Koj txoj kev hlub yuav tsum muaj qab hau, thiab koj yuav tsum nrhiav kev tso koj tus kheej tawm ntawm lub neej uas qias vuab tsuab, lub neej uas tsis kub tsis ntxhov txog dab tsi uas tsis txawv tej tsiaj li. Koj yuav tsum ua ib lub neej kom muaj qab hau, muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej los sis muab koj tus kheej siv zoo li tej khoom ua si coj los ua si xwb. Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej. Ua ib tug tib neeg, thiab ua ib tug neeg uas caum nrhiav Vajtswv, koj yuav tsum muaj cuab kav ua twb zoo xav hais tias yuav ua lub neej li cas, koj yuav muab koj tus kheej cob fim rau Vajtswv li cas, koj yuav muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv kom muaj qab hau li cas, thiab koj yuav, vim koj hlub Vajtswv, hlub Nws rau ib txoj kev kom dawb huv tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab zoo tshaj tau li cas. Hnub no, koj yuav cia li txaus siab tsis tau rau qhov uas koj twb raug txeeb tau lawm, tab sis yuav tsum xav kom zoo rau txoj kev koj yuav taug yav tom ntej. Koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab siab tawv txaus cia raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsum tsis txhob xav tas mus li hais tias koj tus kheej tsis muaj peev xwm. Qhov tseeb puas muaj qhov nws nyiam thiab tsis nyiam mas? Qhov tseeb puas txhob txwm tawm tsam neeg tau mas? Yog koj nrhiav qhov tseeb, nws puas ua rau koj kov tsis yeej kiag li mas? Yog koj sawv khov kho rau txoj kev ncaj ncees, ua nws puas yuav tsoo koj ntog kiag mas? Yog koj yeej muaj siab ntshaw kev nrhiav lub neej, ua lub neej puas khiav nkaum koj tau mas? Yog koj tsis muaj qhov tseeb, qhov ntawd tsis yog qhov tseeb tsis quav ntsej koj, tab sis yog koj txav deb ntawm qhov tseeb lawm xwb; yog koj sawv tsis tau khov kho rau txoj kev ncaj ncees, qhov ntawd tsis yog muaj dab tsi yuam kev rau txoj kev ncaj ncees, tab sis vim yog koj ntseeg hais tias nws nyob tsis ncaj kab rau qhov tseeb lawm xwb; yog koj caum tsis cuag lub neeg tom qab uas caum tau ntau xyoo lawm, ces tsis yog vim lub neej tsis txawj xav rau koj, tab sis yog vim koj tsis muaj kev xav rau lub neej, thiab tau muab lub neej ntiab tawm lawm xwb; yog koj nyob rau hauv qhov kaj, thiab tsis muaj cuab kav muab tau qhov kaj, ces tsis yog vim qhov kaj tsis muaj cuab kav qhia kom koj paub qhov tseeb, tab sis vim yog koj tsis mob siab xyuas hais tias muaj qhov kaj, thiab yog li ces qhov kaj thiaj li ncaim koj mus ntsiag to lawm xwb. Yog koj tsis caum, ces tsuas hais tau hais tias koj yog ib qho niag khib nyiab uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab koj tsis muaj lub siab tawv txaus nyob rau hauv koj lub neej, thiab tsis muaj tus ntsuj plig los tawm tsam lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj. Koj tsis khov kiag li! Koj tsis muaj cuab kav yuav khiav dim Ntxwgnyoog lub zog uas los puav koj, thiab tsuas kam ua lub neej nyab xeeb thiab ruaj khov li no xwb thiab tuag rau txoj kev ruam. Qhov koj tsim nyog ua kom tiav hlo ces yog koj qhov kev nrhiav kom raug txeeb tau; qhov no yog koj tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Yog koj txaus siab cia kom raug txeeb tau xwb, ces koj thawb qhov kaj ntawd tawm mus lawm. Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neeg qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 525

Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg vim nws cheem tsum los ntawm Nws tes hauj lwm, thiab, tshaj qhov ntawd, vim yog tib neeg yuav tsum muaj li. Tib neeg yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Hnub no, nej yeej raug hais tau kom ntseeg lawm, tab sis thaum uas nej ua tsis tau ib nyuag qhov me me xwb, ces nej raug teeb meem kiag lawm; nej lub siab me dhau heev lawm, thiab nej tseem yuav raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau kom ntau zog thiab mas thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev paub kom tob tshaj. Hnub no, nej muaj me ntsis kev hwm Vajtswv, thiab ntshai Vajtswv, thiab nej paub hais tias Nws yog tus Vajtswv tiag, tab sis nej tsis muaj ib txoj kev hlub loj rau Nws, nej haj yam tsis muaj ib txoj kev hlub dawb huv; nej txoj kev paub mas ntiav dhau heev lawm, thiab nej lub siab tseem loj tsis tau txaus. Thaum uas nej ntsib ib qho xwm txheej tiag, nej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv, nej qhov kev to taub uas nej xub npaj nej ntawd mas muaj tsawg dhau heev lawm, thiab nej tsis paub xyov yuav muab coj los xyaum ua tau li cas li. Neeg feem coob mas yog cov uas qeeb qeeb siab thiab nyob twj ywm xwb; lawv hlub Vajtswv yam zais ntshis hauv lawv nruab siab xwb, tab sis tsis muaj kev yuav muab coj los xyaum ua li, los sis lawv yeej tsis paub meej hais tias lawv tej hom phiaj yog dab tsi li. Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas tsis yog yuav tsis muaj qhov kev ua neej neeg nkaus xwb, tab sis tseem muaj qhov tseeb uas tshaj qhov txoj kev xav yuav ntsuas tau lawm thiab, uas siab tshaj qhov phiaj ntsuas ntawm txoj kev xav lawm thiab; lawv tsis yog siv lawv txoj kev xav los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, lawv tau paub Vajtswv, thiab tau pom hais tias Vajtswv ntxim hlub, thiab tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub, thiab hais tias yeej muaj ntau yam nyob rau hauv Vajtswv rau lawv hlub; tib neeg yeej pab tsis tau tsuas yog hlub Nws xwb! Txoj kev hlub Vajtswv ntawm cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas yog muaj es kom lawv thiaj li ua tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw qhov zoo. Lawv qhov mas yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws xwb, ib qho kev hlub uas tsis yuav kom them ib yam dab tsi rov qab li, thiab uas tsis yog ib qho kev sib pauv lag luam. Lawv hlub Vajtswv tsis yog vim muaj dab tsi tshaj lawv qhov kev paub txog Nws. Cov neeg zoo li ntawd yeej tsis quav ntsej hais tias Vajtswv yuav muab hmoov hlub pub rau lawv, thiab tsis muaj kev zoo siab rau ib yam dab tsi tshaj qhov ua tau zoo raws Vajtswv xwb. Lawv tsis khom nqi nrog Vajtswv, los sis lawv tsis siv lawv txoj kev xav los ntsuas lawv txoj kev hlub rau Vajtswv: “Koj tau muab rau kuv, yog li ntawd kuv hlub Koj rov qab; yog Koj tsis muab rau kuv, ces kuv tsis muaj dab tsi muab rov qab rau Koj li.” Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm yeej ib txwm ntseeg hais tias: “Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Nws ua Nws tes hauj lwm rau peb. Ces thaum kuv muaj lub cib fim, tus yeeb yam, thiab qhov zoo tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log no lawm, qhov kuv yuav nrhiav ces yog ua lub neej kom muaj qab hau, thiab kuv yuav tsum ua kom tau zoo raws Nws.” Nws zoo nkaus li qhov uas Petus tau ntsib tau pom: Thaum uas nws nyob rau ntawm nws qhov kev qaug zog tshaj plaws, nws thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv! Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv yeej nco ntsoov Koj. Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv xav hlub Koj, tab sis kuv lub meej mom me dhau heev lawm, kuv qaug zog dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho hwj chim li, kuv txoj kev hlub koj mas tsawg dhau heev lawm, thiab kuv txoj kev siab ncaj rau Koj mas me dhau heev lawm. Muab piv rau Koj txoj kev hlub, kuv ces tsis tsim nyog ua neej nyob li. Kuv tsuas xav kom kuv lub neej tsis txhob nkim pov tseg dawb dawb xwb, thiab kom kuv tsis yog pauj kom tau Koj txoj kev hlub nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, kom kuv lub siab kaj, thiab yuav tsis thov dab tsi ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim tam sim no, los kuv yuav tsis nov qab Koj tej kev cob qhia, thiab kuv yuav tsis nov qab Koj txoj kev hlub. Tam sim no ces kuv tsis ua dab tsi tshaj qhov uas them Koj txoj kev hlub rov qab. Au Vajtswv, kuv mas hnov zoo li kuv phem dhau heev lawm! Kuv yuav ua cas muab tau txoj kev hlub hauv kuv lub siab rov rau Koj, kuv yuav ua cas ua tau tag nrho tej uas kuv ua tau, thiab muaj cuab kav ua kom tau Koj tej kev xav kom tiav hlo, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj? Koj paub tib neeg qhov kev qaug zog; kuv yuav ua cas tsim nyog rau Koj txoj kev hlub? Au Vajtswv! Koj paub kuv lub siab me, hais tias kuv txoj kev hlub me dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas ua tau qhov zoo tshaj uas kuv muaj peev xwm ua tau nyob rau qhov ib puag ncig zoo li no? Kuv paub hais tias kuv tsim nyog them Koj txoj kev hlub rov qab, kuv paub hais tias kuv tsim nyog muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj, tab sis hnub no kuv lub siab me dhau heev lawm. Kuv thov kom koj muab lub zog thiab txoj kev ruaj siab rau kuv, es kom kuv muaj peev xwm muaj tau ib txoj kev hlub uas dawb huv los muab cob rau Koj, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj cob fim kiag rau koj; tsis yog kuv yuav muaj cuab kav them tau Koj txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis kuv yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom Koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev sim siab, thiab tshaj ntawd yog tej kev cem foom hnyav tshaj thiab. Koj tau pub kuv pom Koj txoj kev hlub, thiab kuv tsis muaj cuab kav yuav tsis hlub Koj li lawm, thiab txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim hnub no, los yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab Koj? Koj txoj kev hlub, kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau ua rau kuv paub Koj lawm, tab sis kuv tseem hnov zoo li tsis muaj peev xwm yuav paub tau Koj txoj kev hlub, vim Koj mas zoo dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas muab tau tag nrho tej uas kuv muaj cob fim rau tus Tswv Tsim?” Qhov ntawd yog Petus qhov kev thov, tab sis nws lub siab tsis loj txaus kiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws hnov zoo li ib rab riam mas lij nws lub siab tas zog li. Mob nws lub siab dhau heev lawm; nws tsis paub xyov yuav ua li cas nyob rau qhov zoo li no li. Tab sis nws tseem thov Vajtswv tas zog ntxiv hais tias: “Au Vajtswv! Tib neeg ces muaj lub siab zoo li me nyuam yaus xwb, lawv txoj kev xav ces tsis muaj zog li, thiab qhov uas kuv ua tau ces yog them Koj txoj kev hlub rov qab xwb. Hnub no, kuv tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau zoo raws Koj tej kev ntshaw, thiab kuv tsuas xav ua txhua yam uas kuv ua tau, muab tag nrho tej kuv muaj, thiab cob fim tag nrho tej kuv muaj rau Koj. Tsis hais Koj qhov kev txiav txim yuav zoo li cas li, tsis hais Koj qhov kev qhuab ntuas yuav zoo li cas li, tsis hais Koj yuav muab dab tsi pub rau kuv li, tsis hais Koj yuav muab dab tsi ntawm kuv tshem tawm mus li, ua kom kuv dim ntawm txoj kev yws me me txog Koj. Ntau lub sij hawm, thaum Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv, kuv yws rau kuv tus kheej, thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau kev dawb huv, los sis ua kom tau puv npo raws li Koj lub siab nyiam. Kuv qhov kev them Koj txoj kev hlub rov qab ces yog tshwm sim los ntawm kev quab yuam xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no kuv haj yam ntxub kuv tus kheej ntau dua tuaj.” Yog vim Nws nrhiav ib txoj kev hlub Vajtswv uas dawb huv dua ces Petus thiaj li thov Vajtswv li no. Nws tab tom nrhiav, thiab tab tom thov, thiab, dhau ntawm mus, nws tab tom tig liam nws tus kheej, thiab tab tom lees nws tej kev txhaum rau Vajtswv. Nws hnov zoo li nws tshuav Vajtswv nqi, thiab hnov qhov kev ntxub nws tus kheej, tab sis nws kuj ho tu siab me ntsis thiab nyob mluas mlob xwb. Nws yeej ib txwm xav li ntawd, cuag li uas nws yeej tsis zoo txaus rau Vajtswv tej kev xav, thiab tsis muaj peev xwm yuav ua zoo tshaj plaws li qhov nws ua tau. Nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd, Petus yeej tseem nrhiav qhov kev ntseeg ntawm Yauj. Nws pom hais tias Yauj qhov kev ntseeg loj npaum li cas, vim Yauj tau pom hais tias txhua yam uas nws muaj ces yog Vajtswv muab pub rau nws, thiab nws yog ib qho zoo li tej uas ib txwm muaj rau Vajtswv muab txhua yam ntawm nws tshem mus, ces Vajtswv yuav muab rau leej twg los tau uas Nws xav muab rau—qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees. Yauj tsis muaj kev yws dab tsi li, thiab tseem muaj peev xwm qhuas tau Vajtswv. Petus paub nws tus kheej, thiab nyob rau hauv nws lub siab nws thov Vajtswv hais tias, “Hnub no kuv tsis tsim nyog yuav txaus siab rau kev them Koj txoj kev hlub rov qab uas yog siv kuv txoj kev xav thiab nrog rau qhov kev hlub uas ntau npau li qhov kuv muab rov rau Koj, vim kuv tej kev xav mas qias vuab tsuab dhau heev lawm, thiab vim kuv tsis muaj peev xwm pom Koj uas tus Tswv Tsim. Vim kuv tseem zoo tsis tau txaus yuav hlub Koj, kuv yuav tsum cog kuv qhov peev xwm yuav muab txhua yam uas kuv muaj cob fim rau Koj, qhov uas kuv yuav ua yam txaus siab hlo. Kuv yuav tsum paub tag nrho tej uas Koj tau ua, thiab tsis muaj kev xaiv, thiab kuv yuav tsum pom Koj txoj kev hlub, thiab muaj peev xwm hais lus qhuas Koj thiab tsa meej mom rau Koj lub npe dawb huv, es kom Koj tau lub yeeb koob loj los ntawm kuv. Kuv txaus siab yuav sawv khov kho rau qhov lus tim khawv no rau Koj. Au Vajtswv! Koj txoj kev hlub mas muaj nuj nqis thiab zoo nkauj dhau heev lawm; kuv yuav ua cas xav nyob ntawm tus phem ob txhais tes mas? Kuv tsis yog tus uas Koj tsim tawm los? Ua cas es kuv ho nyob tau rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm mas? Kuv xav kom tag nrho kuv lub neej txoj sia nyob hauv Koj txoj kev qhuab ntuas. Kuv tsis kam nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus phem. Yog hais tias muab kuv ua tau kom dawb huv, thiab muab tau tag nrho txhua yam kuv muaj rau Koj, kuv txaus siab hlo muab kuv lub cev thiab lub siab tso rau Koj txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, vim kuv ntxub Ntxwgnyoog, thiab tsis kam nyob rau hauv qab nws txoj kev tswj fwm. Los tawm koj txoj kev txiav txim rau kuv, mas Koj ua kom pom Koj tus moj yam ncaj ncees; kuv zoo siab, thiab tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li. Yog kuv muaj peev xwm ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, kuv txaus siab cia tag nrho kuv lub neej txoj sia nrog Koj txoj kev txiav txim, rau qhov uas kom kuv tau los paub Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yuav muab tus phem txoj kev haub ntxias tshem tawm ntawm kuv mus.” Petus yeej thov Vajtswm li ntawd tas mus li, nrhiav qhov ntawd tas mus li, thiab, muab hais sib piv, ces nws thiaj mus txog qhov chaw siab. Tsis yog nws muaj peev xwm them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, nws kuj tseem ua tau nws tes dej num li ib tug raug tsim tawm los ntawd tiav hlo lawm thiab. Nws tsis yog tsuas raug nws txoj kev xav iab liam nkaus xwb, tab sis nws tseem muaj peev xwm ua tau tshaj qhov uas nws txoj kev xav ntawd muaj lawm thiab. Nws tej lus thov ntawd mas yeej mus ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tas li, ua li ces nws tej kev ntshaw qhov zoo mas muaj siab zuj zus tuaj, thiab nws txoj kev hlub rau Vajtswv mas haj yam loj tuaj. Txawm hais tias nws tau kev mob ntsaj qaws, los nws tseem tsis nov qab hlub Vajtswv, thiab nws tseem nrhiav kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav. Nyob rau hauv nws cov lus thov mas nws hais cov lus li nram qab no: “Kuv tsis tau ua ib yam dab tsi tshaj qhov kev them Koj txoj kev hlub rov qab ntawd tiav hlo li. Kuv tseem tsis tau hais lus tim khawv rau Koj ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag li, tseem tsis tau tso kuv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tseem nyob nrog cev nqaij daim tawv. Kuv xav siv kuv txoj kev hlub los tua kom yeej Ntxwgnyoog, los ua kom nws txaj muag, thiab yog li ntawd ua kom tau zoo raws Koj txoj kev ntshaw. Kuv xav muab kuv qhov tag nrho rau Koj, yuav tsis kam muab ib qho me me ntawm kuv tus kheej rau Ntxwgnyoog li, vim Ntxwgnyoog yog Koj tus yeeb ncuab.” Nws haj yam nrhiav hauv txoj xub ke no, ces nws haj yam txav mus lawm, thiab nws txoj kev paub txog tej xwm txheej no los haj yam siab tuaj xwb. Tsis nco qab hlias xwb, ces nws los paub hais tias nws yuav tsum daws kom nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab yuav tsum rov qab muab nws tus kheej tag nrho xa rov mus rau Vajtswv. Qhov ntawd yog thaj chaw uas nws mus txog. Nws nyob dhau qhov uas Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yuav kov tau lawm, thiab muab tej kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm cev nqaig daim tawv pov tseg tag nrho lawm, thiab txaus siab yuav ntsib yuav pom Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim kom tob tshaj. Nws hais tias, “Txawm hais tias kuv nyob hauv Koj txoj kev qhuab ntuas, thiab hauv Koj txoj kev txiav txim, tsis hais qhov kev txom nyem dab tsi uas qhov ntawd yuav coj los li, kuv yeej tseem tsis kam nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, kuv yeej tseem tsis kam raug kev txom nyem rau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias. Kuv zoo siab nyob nrog Koj tej kev cem foom, thiab tseem muaj mob nyob rau hauv Ntxwgnyoog tej kev koob hmoov. Kuv hlub Koj rau qhov uas kuv nyob hauv Koj qhov kev txiav txim, thiab qhov no muab tau kev zoo siab loj heev rau kuv. Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim mas ncaj ncees thiab dawb huv; nws yog yuav muab kuv yaug kom dawb huv xwb, thiab tshaj qhov ntawd, nws yog yuav cawm kuv. Kuv yeem siv tag nrho kuv lub neej txoj sia nyob rau hauv Koj txoj kev txiav txim kom kuv tau nyob hauv qab Koj txoj kev saib xyuas. Kuv tsis kam nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ib pliag li; kuv xav kom raug Koj muab yaug kom dawb huv; txawm hais tias kuv yuav txom nyem, los kuv yeej tsis kam raug Ntxwgnyoog siv thiab raug dag li. Kuv, tus raug tsim tawm los no, tsim nyog cia rau Koj siv xwb, thiab cia Koj txiav txim rau, thiab cia Koj qhuav ntuas. Kuv mas kuj tseem kam cia Koj cem foom tib si. Kuv lub siab mas zoo siab heev thaum Koj kam foom koob hmoov rau kuv, vim kuv tau pom Koj txoj kev hlub lawm. Koj yog tus Tswv Tsim, thiab kuv yog ib tug raug tsim tawm los xwb: Kuv yuav tsum tsis txhob ntxeev siab rau Koj thiab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, los sis yuav tsum tsis txhob cia raug Ntxwgnyoog siv kuv. Kuv tsim nyog ua Koj tus nees, los sis tus nyuj, zoo dua ua neej nyob rau Ntxwgnyoog. Kuv yeem nyob nrog Koj txoj kev qhuab ntuas, yam tsis muaj kev zoo siab rau lub cev, thiab qhov no yuav ua rau kuv zoo siab txawm hais tias kuv yuav plam Koj qhov hmoov hlub los xij. Txawm hais tias Koj qhov hmoov hlub tsis nyob nrog kuv, los kuv yeej zoo siab raug qhuab ntuas thiab txiav txim los ntawm Koj; qhov no yog Koj qhov koob hmoov uas zoo tshaj plaws, Koj qhov hmoov hlub uas zoo tshaj plaws. Txawm hais tias Koj yeej ib txwm muaj hwj chim tshaj thiab npau taws tshaj rau kuv, los kuv yeej tseem tsis muaj peev xwm ncaim Koj mus, thiab kuv tseem hlub Koj tsis tau txaus li. Kuv xum nyob hauv Koj lub tsev, kuv xum raug Koj cem foom, qhuab ntuas, thiab ntaus kom sab, thiab tsis kam nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, los sis kuv tsis kam yuav txhib kuv tus kheej kom khiav vig voog rau ub rau no thiab khwv rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb, thiab haj yam tsis kam ua neej nyob rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb.” Petus txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub dawb huv. Qhov no yog qhov kev ntsib kev pom ntawm qhov kev raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yog theem siab tshaj plaws ntawm qhov kev raug tsim kho kom zoo tiag log; yeej tsis muaj lwm lub neej uas yuav muaj qab hau tshaj lawm. Nws txais yuav Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws saib Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawd muaj nuj nqis, thiab tsis muaj ib yam dab tsi txog Petus uas yuav muaj nuj nqis tshaj. Nws hais tias, “Ntxwgnyoog muab tej nyuag khoom siv lom zem rau kuv, tab sis kuv tsis saib lawv muaj nuj nqis. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los raug rau kuv—nyob rau hauv no ces kuv tau txais hmoov hlub, nyob rau hauv no kuv nrhiav tau kev lom zem, thiab nyob rau hauv no kuv tau koob hmoov. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim ces kuv yeej tsis muaj hnub yuav hlub Vajtswv li, ntshe kuv tseem nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tseem raug nws tswj thiab txib. Yog zoo li ntawd, kuv yuav ua tsis tau ib tug tib neeg tiag tiag, vim kuv yuav tsis muaj cuab kav ntawm qhov ua tau zoo raws Vajtswv, thiab yuav tsis muab tag nrho kuv los cob fim kiag rau Vajtswv. Txawm hais tias Vajtswv tsis foom koob hmoov rau kuv, cia kuv tsis muaj kev kaj siab hauv nruab siab cuag li hluav taws kub nyob rau hauv kuv, thiab tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev zoo siab, thiab txawm hais tias Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yeej tsis nrug kuv li, los nyob rau hauv Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kuv muaj cuab kav pom Nws tus moj yam ncaj ncees. Kuv txaus siab rau qhov no; tsis muaj ib yam dab tsi hauv lub neej uas yuav muaj nuj nqis los sis muaj qab hau tshaj nov lawm. Txawm hais tias Nws qhov kev tiv thaiv thiab kev saib xyuas tau rais mus ua qhov kev qhuab ntuas, kev txiav txim, kev cem foom thiab kev ntaus sab kawg nkaus, los kuv yeej tseem txaus siab rau tej no, vim lawv muaj cuab kav yaug tau kom kuv dawb huv thiab hloov tau kuv, muaj cuab kav coj tau kuv los ze me ntsis rau Vajtswv, ua tau kom kuv muaj cuab kav hlub Vajtswv, thiab muaj cuab kav ua tau kom kuv txoj kev hlub Vajtswv ntawd dawb huv me ntsis tuaj. Qhov no ua rau kuv muaj cuab kav ua tau kuv tes dej num tam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab coj kuv mus rau Vajtswv lub xub ntiag thiab nrug deb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, es kom kuv tsis txhob tau tiam Ntxwgnyoog. Thaum uas kuv tsis nyob rau hauv qab txoj kev tswj fem ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab kuv muaj cuab kav muab tag nrho tej uas kuv muaj thiab tag nrho tej uas kuv ua tau rau Vajtswv, yam tsis tuav ib qho dab tsi tseg li—ntawd ces thiaj yog thaum uas kuv txaus siab hlo lawm. Nws yog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas cawm kuv, thiab kuv lub neej ces yeej muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim li. Kuv lub neej hauv ntiaj teb ces nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, ces yog tsis muaj txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav tau nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog tag mus li xwb, thiab, tshaj qhov ntawd, kuv yuav tsis muaj lub cib fim los sis txoj hau kev los ua ib lub neej kom muaj qab hau. Tsuas yog tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis ncaim kuv mus kiag li ces kuv thiaj li yuav raug Vajtswv yaug tau kom dawb huv xwb. Tsuas yog cov lus hnyav hnyav thiab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab Vajtswv txoj kev txiav txim uas muaj hwj chim heev ntawd xwb, mas kuv thiaj li yuav tau txais kev tiv thaiv siab tshaj plaws thiab los mus nyob tau rau hauv qhov kaj, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov. Qhov uas raug yaug tau kom dawb huv, tso kuv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog, thiab los nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv—qhov no yog qhov koob hmoov loj tshaj plaws hauv kuv lub neej rau hnub no.” Qhov no yog qhov chaw siab tshaj plaws uas Petus tau ntsib tau pom lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 526

Tib neeg ua neeg nrog cev nqaij daim tawv xwb, uas txhais tau hais tias lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, thiab yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ces tib neeg yeej qias vuab tsuab npaum nkaus li Ntxwgnyoog thiab. Yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav dawb huv mas? Petus ntseeg hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv yog tib neeg qhov kev tiv thaiv thiab qhov hmoov hlub loj tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas thiaj li yuav tsa tau tib neeg kom hnov thiab kom ntxub cev nqaij daim tawv, kom ntxub Ntxwgnyoog. Vajtswv qhov kev qhuab qhia nruj nruj ntawd tso tau tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso tau lawv dim ntawm lawv tus kheej lub me nyuam ntiaj teb me me, thiab cia lawv los nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tsis muaj ib qho kev cawm dim zoo tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm! Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Tsuav yog Koj qhuab ntuas thiab txiav txim rau kuv xwb, kuv yuav paub hais tias Koj tseem tsis tau ncaim kuv. Txawm hais tias Koj tsis muab kev xyiv fab los sis kev thaj yeeb rau kuv, thiab ua kom kuv muaj kev txom nyem thiab muab kev qhuab ntuas yam suav tsis txheeb li rau kuv, tsuav yog Koj tseem tsis tau ncaim kuv, ces kuv lub siab yeej nyob tus yees lawm. Hnub no, Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau rais los ua kuv qhov kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab kuv qhov koob hmoov uas loj tshaj plaws. Qhov hmoov hlub Koj muab rau kuv tiv thaiv kuv. Qhov hmoov hlub Koj muab pub rau kuv hnub no yog ib qho tshwm sim los ntawm Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, dhau qhov ntawd, nws yog ib qho kev sim siab, thiab, tshaj qhov ntawd, nws yog ib lub neej uas txom nyem.” Petus muaj cuab kav muab tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg thiab nrhiav ib txoj kev hlub uas tob dua thiab kev tiv thaiv siab dua, vim nws tau txais hmoov hlub ntau heev los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo rawsKoj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo raws Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li. Txawm hais tias kuv twb tau tiv pua pua qhov kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab twb yuav luag tuag, los tej ntawd cia kuv paub Koj tseeb tseeb thiab tau txais txoj kev cawm dim uas siab tshaj plaws. Yog koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim tso kuv tseg, ces kuv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas? Yog koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg lawm, ces yuav zoo nkaus li Koj tus Ntsujplig tso kuv tseg lawm thiab, cuag nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm. Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus? Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm, kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau, tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg, ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li. Yog kuv tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub, ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus. Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus? Kuv yuav tiv tsis taus tej kev tsaus ntuj zoo li ntawd, lub neej zoo li ntawd. Qhov muaj Koj nrog kuv ces zoo li qhov pom Koj, yog li kuv yuav ua cas ncaim Koj tau? Kuv thov kom Koj tsis txhob muab kuv qhov kev kaj siab loj tshaj plaws ntawd tshem tawm ntawm kuv mus, txawm hais tias yuav yog ob peb lo lus hais kom rov ruaj siab xwb los xij. Kuv tau txaus siab rau Koj txoj kev hlub, thiab hnub no kuv yuav nrug tsis tau Koj li; es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj? Kuv tau poob ntau lub kua muag ntawm txoj kev tu siab vim yog Koj txoj kev hlub, tab sis kuv yeej ib txwm hnov zoo li ib lub neej zoo li no mas thiaj li muaj qab hau, thiaj muaj cuab kav txhawb nqa kuv dua, muaj cuab kav hloov tau kuv dua, thiab muaj cuab kav cia kuv nrhiav tau qhov tseeb uas tsim nyog cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 527

Tag nrho tib neeg lub neej txoj sia ces nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tso tau nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tag nrho sawv daws yeej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas qias neeg, kev qias vuab tsuab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li, tsis muaj ib qho qab hau los sis nuj nqis li; lawv nyob yam tsis txob tsis txhawj rau cev nqaij daim tawv, rau kev plees kev yi, thiab rau Ntxwgnyoog xwb. Yeej tsis muaj ib qho nuj nqis me me dab tsi rau lawv txoj kev muaj nyob li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau qhov tseeb los tso lawv tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txawm hais tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab nyeem phau Vajluskub, los lawv yeej tsis to taub yuav tso lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li cas. Thoob plaws txhua tiam, muaj tsawg tus heev uas tau tshawb pom qhov lus zais no, muaj tsawg tus heev uas to taub nws. Zoo nkaus li ntawd, txawm hais tias tib neeg ntxub Ntxwgnyoog, thiab ntxub lub cev nqaij daim tawv, los lawv yeej tsis paub yuav muab Ntxwgnyoog rooj ntxiab haub ntxias ntawd tshem pov tseg tau li cas li. Hnub no, nej tseem tsis yog nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog lod? Nej tsis tu siab rau nej tej kev tsis mloog lus, thiab nej haj yam tsis xav hais tias nej qias vuab tsuab thiab tsis mloog lus. Tom qab tawm tsam Vajtswv lawm, nej tseem muaj kev kaj siab kawg thiab tseem muaj lub siab nyob tus yees. Ua koj qhov kev siab tus ntawd tsis yog vim koj qias vuab tsuab lod? Ua qhov kev kaj siab no tsis yog los ntawm koj qhov kev tsis mloog lus los xwb lod? Tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, lawv nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm uas tsaus ntuj nti; thoob plaws daim av, dab poj ntxoog nrog tib neeg nyob ua ke, nam ciam kiag los rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Nyob hauv ntiaj teb, koj tsis yog nyob rau hauv ib lub vaj kaj siab uas zoo nkauj heev. Qhov chaw uas koj nyob mas nyob rau hauv dab lub teb chaws, ib lub ntuj tawg rau tib neeg, ib lub dab tuag teb. Yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv, ces lawv yeej qias vuab tsuab; yog lawv tsis raug tiv thaiv thiab saib xyuas los ntawm Vajtswv, ces lawv tseem yog ib co uas raug Ntxwgnyoog ntes kaw; yog lawv tsis raug txiav txim thiab qhuab ntuas, ces lawv tsis muaj kev khiav dim txoj kev caij ntsuj ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti. Tus moj yam qias vuab tsuab uas koj ua rau pom thiab tus cwj pwm tsis mloog lus uas koj ua tawm xwb ces yeej txaus ua pov thawj qhia hais tias koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj lub siab thiab txoj kev xav tseem tsis tau raug yaug kom dawb huv, thiaj koj tus moj yam tseem tsis tau raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas, ces koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tswj, koj lub siab tseem raug Ntxwgnyoog tswj, koj txoj kev xav tseem raug Ntxwgnyoog ntxias dag, thiab koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog ob txhais tes tswj. Koj puas paub hais tias koj nyob deb npaum li cas tam sim no, los ntawm qhov phiaj ntsuas uas Petus ua tau? Koj puas muaj qhov peev xwm ntawd? Koj paub ntau npaum li cas txog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim hnub no? Koj muaj ntau npaum li cas ntawm tej uas Petus paub txog ntawd? Yog hais tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm paub, ua koj puas yuav nrhiav tau qhov kev paub no yav pem suab mas? Ib txhia neeg uas tub nkeeg thiab tais caus npaum li koj ces yeej tsis muaj peev xwm yuav paub tau kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim li. Yog koj tsuas nrhiav kev thaj yeeb rau cev nqaij daim tawv xwb, thiab kev lom zem rau cev nqaij daim tawv xwb, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev raug yaug kom dawb huv li, thiab nyob rau thaum kawg ces koj yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, vim qhov koj ua tawm ntawd yog Ntxwgnyoog, thiab nws yog lub cev nqaij daim tawv xwb. Raws li txhua yam muaj nyob rau hnub no, mas coob tus neeg tsis nrhiav lub neej, uas txhais tau hais tias lawv tsis quav ntsej txog kev raug yaug kom dawb huv li, los sis txoj kev to taub kom tob tshaj txog txoj kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Yog zoo li ntawd, yuav ua cas lawv thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Cov uas tsis nrhiav lub neej ces tsis muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log li, thiab cov uas tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, cov uas tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, ces tsis muab peev xwm yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti li. Lawv tsis ua tiag rau lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab txog lawv qhov kev to taub txog kev hloov hauv lawv tus moj yam, ib yam nkaus li cov uas ntseeg tej kev ntseeg, cov uas lam ua raws tej nyuag txheej txheem kev cai thiab lam koom tej nyuag kev teev tiam xwb. Qhov ntawd tsis yog kev nkim sij hawm xwb los? Yog hais tias, nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua tiag rau tej xwm txheej hauv lub neej, tsis nrhiav kev to taub qhov tseeb, tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, lawv haj yam tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog koj xav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm. Muab hais tsi ntsees, ces koj yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab vim li cas tes hauj lwm no ho muab coj los ua rau tib neeg. Koj puas muaj cuab kav yuav txais yuav mas? Nyob rau lub sij hawm uas muaj tej kev qhuab ntuas ntawm hom zoo li no, koj puas muaj cuab kav yuav muaj tej kev ntsib kev pom thiab kev paub zoo tib yam nkaus li Petus? Yog koj nrhiav kev paub txog Vajtswv thiab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab yog koj nrhiav kev hloov hauv koj tus moj yam, ces koj muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 528

Rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces kauj ruam no ntawm tes hauj lwm ntawm qhov raug txeebtau mas tseem ceeb heev; tsuas yog thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm xwb mas lawv thiaj li yuav tau ntsib tau pom tes hauj lwm uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws tsis muaj ib qho nuj nqis ntau dab tsi rau qhov kev ua tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau nkaus xwb, uas yuav ua tsis tau kom koj zoo siv rau Vajtswv. Koj yuav tsis muaj kev los ua koj tes dej num nthuav tawm txooj moo zoo, vim koj tsis nrhiav lub neej txoj sia, thiab tsis nrhiav kev hloov thiab kev pib dua tshiab hauv koj tus kheej, thiab ces koj tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom tiag tiag rau lub neej txoj sia li. Nyob rau tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, koj tau ua ib tug uas ua Vajtswv tes dej num thiab yog ib tug neeg lwj liam, tab sis yog thaum kawg koj tsis nrhiav kev ua li Petus, thiab koj qhov kev nrhiav tsis yog raws li txoj kev uas Petus raug tsim kho kom zoo tiav log, ces, raws li tus yeeb yam, koj yuav tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li. Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 529

Adas thiab Eva raug Vajtswv tsim tawm thaum chiv keeb yog neeg dawb huv, ces hais tau hais tias, thaum uas nyob hauv lub Vaj Edee ces nkawd yeej dawb huv, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej kev phem kev qias li. Nkawd kuj ua siab ncaj rau Yehauvas thiab, thiab tsis paub dab tsi txog kev ntxeev siab rau Yehauvas li. Qhov no mas yog vim nkawd tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tsis muaj Ntxwgnyoog hau tshuaj lom, thiab yog cov noob neej uas dawb huv tshaj plaws li. Nkawd nyob hauv lub Vaj Edee, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej yam phem qias, tsis tau raug cev nqaij daim tawv tswj, thiab muaj kev hwm Yehauvas heev. Tom qab ntawd, thaum nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd tau tus nab hauv tshuaj lom lawm, thiab qhov kev xav ntxeev siab rau Yehauvas, thiab nkawd nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nyob rau thaum pib, nkawd yeej dawb huv thiab hwm Yehauvas; tsuas yog nyob rau qhov no xwb mas nkawd thiaj li yog tib neeg. Tom qab los no, tom qab uas nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd noj lub txiv ntawm tsob txiv uas pub kev paub qhov zoo thiab qhov phem, thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nkawd maj mam raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tau plam tus yam ntxwv ntawm tib neeg thaum chiv thawj lawm. Nyob rau thaum pib, tib neeg tau Yehauvas txoj pa, tsis muaj ib qho kev tsis mloog lus me me hlo li, thiab tsis muaj kev phem nyob rau hauv lawv lub siab. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg mas yeej yog noob neej tiag tiag li. Tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces tib neeg cia li rais mus ua ib tug tsiaj nyaum lawm. Lawv tej kev xav ces tsuas muaj qhov phem thiab qias nkaus lawm xwb, tsis muaj qhov zoo thiab kev dawb huv li lawm. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog los? Koj twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau lawm, tab sis koj tseem tsis tau hloov los sis raug yaug kom dawb huv. Koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tseem tsis tau nyoo zwm rau Vajtswv. Qhov no yog ib tug uas tau raug txeeb tau lawm tab sis tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log. Thiab vim li cas ho hais tias tus neeg ntawd tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Nws yog vim tus neeg no tsis nrhiav lub neej los sis ib qho kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm li, thiab tsis ntshaw dab tsi tshaj tej kev lom zem rau cev nqaij daim tawv thiab tej kev tau zoo ib nyuag pliag xwb. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas yeej tsis muaj ib qho kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam lub neej txoj sia li, thiab lawv tseem muab tsis tau tib neeg tus duab thaum chiv thawj uas Vajtswv tsim li. Cov neeg zoo li ntawd ces yog tej niag cev tuag uas mus taus kev xwb, lawv yog cov niag tuag uas tsis muaj ntsuj plig! Cov uas tsis nrhiav kev paub txog tej xwm txheej hauv tus ntsuj plig, cov uas tsis nrhiav kev dawb huv, thiab cov uas tsis nrhiav kev ua neej raws qhov tseeb, cov uas txaus siab tsuav yog raug txeeb tau rau sab phem lawm xwb, thiab cov uas ua tsis tau lub neej raws li Vajtswv tej lus thiab rais los ua tau tib neeg dawb huv—cov no yog cov neeg uas tsis tau raug cawm tau. Vim hais tias, yog lawv tsis muaj qhov tseeb, ces tib neeg tsis muaj peev xwm yuav sawv tau khov kho rau thaum Vajtswv tej kev sim siab; tsuas yog cov uas sawv tau khov kho rau thaum Vajtswv tej kev sim siab xwb mas thiaj li yog cov uas raug cawm tau lawm. Qhov Kuv xav tau ces yog cov neeg zoo li Petus, cov neeg uas nrhiav kev kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Qhov tseeb hnub no ces muab rau cov uas ntshaw thiab nrhiav nws. Qhov kev cawm dim no ces muab rau cov uas ntshaw kom raug Vajtswv cawm, thiab tsis yog yuav cia kom nej muab tau nkaus xwb. Nws lub hom phiaj ces yog kom nej thiaj raug Vajtswv muab tau; nej caum cuag Vajtswv es kom Vajtswv thiaj li muab tau nej. Hnub no Kuv tau hais cov lus no rau nej, thiab nej tau hnov lawm, thiab nej yuav tsum xyaum ua raws tej lus no. Nyob rau thaum kawg, lub sij hawm uas nej muab cov lus no coj mus xyaum ua raws ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv muab tau nej los ntawm cov lus no; nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nej kuj yuav muab tau cov lus no thiab, uas hais tau hais tias, nej yuav tau qhov kev cawm dim loj tshaj plaws no. Thaum uas nej raug yaug dawb huv lawm, nej yuav rais los mus ua ib tug tib neeg tiag tiag. Yog koj tsis muaj peev xwm ua neej raws qhov tseeb, los sis ua lub neej kom zoo li ib tug uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, ces nws yuav hais tau hais tias koj tsis yog ib tug tib neeg, tab sis yog ib lub niag cev tuag uas mus taus kev xwb, ib tug niag tsiaj nyaum xwb, vim koj tsis muaj qhov tseeb, ces hais tau hais tias koj tsis muaj Yehauvas txoj pa, thiab yog li ntawd koj yog ib niag neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig! Txawm hais tias nws yeej yog ib qho ntxim yuav ua tau uas yuav hais lus tim khawv tom qab uas raug txeeb tau lawm, los qhov koj tau ces tsuas yog ib qho kev cawm dim me me nkaus xwb, thiab koj tsis tau rais mus ua ib tug muaj sia nyob uas muaj ib tug ntsuj plig. Txawm hais tias koj twb tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm los, koj tus moj yam tseem tsis tau raug txuas hnub nyoog los sis hloov los ntawm qhov ntawd; koj tseem yog koj tus neeg qub, koj yeej tseem yog Ntxwgnyoog tug, thiab koj tsis yog ib tug uas twb raug yaug dawb huv lawm. Tsuas yog cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm xwb mas thiaj li muaj nuj nqis, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li tau lub neej tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 530

Hnub no, ib co neeg nrhiav kev kom raug Vajtswv siv, tab sis tom qab raug txeeb tau lawm lawv yuav raug siv tsis tau ncaj qha. Hais txog cov lus uas hais hnub no, yog hais tias, thaum Vajtswv siv neeg, koj tseem tsis muaj peev xwm ua tej ntawd kom tiav, ces koj tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log. Muab ua lwm yam lus hais, ces thaum qhov kawg ntawm lub sij hawm uas tib neeg raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd los txog ces yuav txiav txim siab hais tias seb tib neeg yuav raug rhuav tshem los sis yuav raug Vajtswv siv. Cov uas raug muab tau lawm ces tsis yog dab tsi tshaj li cov kev piv txwv ntawm kev nyob twj ywm thiab kev xav phem; lawv yog cov qauv piv txwv thiab qauv ua raws xwb, tab sis lawv tsis yog dab tsi tshaj ib nqe lus sib txawv xwb. Tsuas yog thaum tib neeg tus moj yam ntawm lub neej txoj sia hloov lawm xwb, thiab lawv yeej hloov tau sab hauv sab nraud tib si, mas lawv thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Hnub no, koj xav tau qhov twg: kom raug txeeb tau, los sis kom raug tsim kho kom zoo tiav log? Qhov twg yog qhov uas koj xav ua kom tau? Koj puas tau ua tiav hlo tag nrho tej uas yuav tsum ua tso es thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log? Tshuav qhov twg koj tseem tsis tau muaj? Koj yuav npaj koj tus kheej li cas, thiab koj yuav muab dab tsi los hloov rau tej yam uas koj tseem tsis tau muaj? Koj yuav nkag mus rau txoj kev kom raug tsim kho kom zoo tiav log tau li cas? Koj yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau li cas? Koj thov kom raug tsim kho kom zoo tiav log, es ua koj puas nrhiav kev dawb huv? Koj puas yog ib tug neeg uas nrhiav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim es kom koj raug ntxuav kom dawb huv? Koj nrhiav kev raug yaug kom dab huv, yog li koj puas txaus siab txais yuav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim? Koj thov paub Vajtswv, tab sis koj puas muaj ib qho kev paub txog Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim? Hnub no, feem ntau ntawm tes hauj lwm Nws ua rau saum koj ces yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim; koj qhov kev paub txog tes hauj lwm no yog dab tsi? Ua qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau ntsib tau pom no puas tau muab koj yaug kom dawb huv? Nws puas tau muab koj hloov? Nws puas muaj tej yam dab tsi uas raug rau koj kiag? Koj puas dhuav tej hauj lwm uas ntau heev hnub no—tej kev cem foom, tej kev txiav txim, thiab tej kev hais nthuav tawm—los sis koj puas xav hais tias tej yam no muaj txiaj ntsim loj rau koj? Koj hlub Vajtswv, tab sis vim li cas koj ho hlub Nws? Puas yog koj hlub Vajtswv vim koj tau txais hmoov hlub me me? Los sis puas yog koj hlub Vajtswv tom qab uas koj tau me ntsis kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab lawm xwb? Los sis puas yog koj hlub Vajtswv tom qab uas raug yaug dawb huv los ntawm Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm xwb? Dab tsi kiag yog qhov uas ua rau koj hlub Vajtswv? Petus tau ua tej yam dab tsi kiag es kom nws raug tsim kho kom zoo tiav log? Tom qab uas nws raug tsim kho zoo tiav log lawm, dab tsi yog txoj kev tseem ceeb uas muab qhov ntawd hais qhia kom pom? Puas yog nws hlub tus Tswv Yexus vim nws tos ntsoov Nws xwb, los sis vim yog nws tsis pom Nws, los sis vim yog nws raug cem? Los sis puas yog nws haj yam hlub tus Tswv Yexus tshaj vim yog nws tau txais yuav qhov kev raug kev ceeb laj txom nyem loj, thiab tau los mus paub nws tus kheej tej kev qias thiab kev tsis mloog lus, tau los mus paub txoj kev dawb huv ntawm tus Tswv? Ua nws txoj kev hlub rau Vajtswv puas dawb huv zog tuaj vim yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, los sis vim yog muaj lwm yam? Yog qhov twg tiag? Koj hlub Vajtswv vim yog Vajtswv tej hmoov hlub, thiab vim hnub no Nws tau muab me ntsis koob hmoov rau koj. Qhov no puas yog txoj tseem kev hlub mas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas? Puas tsim nyog koj txais yuav Nws tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tom qab uas tau pom Nws tus moj yam ncaj ncees lawm, yuav muaj cuab kav hlub Nws tiag tiag, kom koj ntseeg tiag, thiab muaj ib qho kev paub txog Nws? Zoo ib yam li Petus, koj puas hais tau hais tias koj tseem hlub Vajtswv tsis tau txaus? Qhov koj nrhiav puas yog xav kom raug txeeb tau tom qab qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm, los sis kom raug yaug kom dawb huv, raug tiv thaiv thiab raug saib xyuas tom qab qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm? Koj lub neej puas yog ib lub uas muaj qab hau, los sis yog lub uas tsis muaj qab hau thiab tsis muaj nuj nqis li? Koj puas xav tau cev nqaij daim tawv xwb, los sis puas yog koj xav tau qhov tseeb? Koj puas xav kom tau txoj kev txiav txim rau, los sis kev tau zoo xwb? Twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau heev lawm, thiab twb tau pom txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv lawm, koj yuav nrhiav li cas? Koj yuav taug txoj kev no li cas? Koj yuav muab koj txoj kev hlub Vajtswv coj mus xyaum ua li cas? Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ho ua tau dab tsi tshwm sim rau koj? Qhov uas seb koj puas muaj ib qho kev paub txog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd mas nyob ntawm seb koj yuav muab dab tsi coj los ua neej, thiab seb koj txoj kev hlub Vajtswv ho mus txog qhov twg! Koj ob daim di ncauj hais tias koj hlub Vajtswv, tab sis qhov koj muab coj los ua ces ho yog tus moj yam qub uas qias vuab tsuab; koj tsis muaj kev hwm Vajtswv, thiab haj yam tsis muaj ib qho kev txawj xav li. Cov neeg zoo li ntawd puas hlub Vajtswv mas? Cov neeg zoo li ntawd puas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mas? Lawv puas yog cov uas txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim mas? Koj hais tias koj hlub Vajtswv thiab ntseeg Nws, tab tsis koj ho tsis tso koj tej kev xav phem tseg. Nyob rau hauv koj tes hauj lwm, txoj kev to taub, tej lus koj hais, thiab nyob hauv koj lub neej, tsis muaj ib qho uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev hlub Vajtswv li, thiab tsis muaj ib qho kev hwm Vajtswv li. Qhov no puas yog ib tug neeg uas tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm mas? Ua ib tug neeg zoo li no puas yuav ua tau Petus? Cov neeg zoo li Petus ntawd puas yog lam muaj txoj kev paub xwb, tab sis tsis muab coj los ua? Hnub no, dab tsi yog tus yam ntxwv uas cheem tsum tib neeg kom ua ib lub neej tiag tiag mas? Ua Petus tej lus thov ces tsuas yog ib co niag lus uas lam tawm hauv nws qhov ncauj los xwb lod? Ua tej ntawd tsis yog cov lus uas tawm hauv nws lub siab tob tob tuaj lod? Ua Petus lam thov Vajtswv xwb, thiab yeej tsis muab qhov tseeb coj mus xyaum ua li lod? Koj qhov kev nrhiav ntawd yog ua rau leej twg tus txiaj ntsim mas? Koj yuav ua li cas es kom koj tau txais kev tiv thaiv thiab kev yaug kom dawb huv nyob rau thaum muaj Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd mas? Ua Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau tib neeg li lod? Ua tag nrho tej kev txiav txim ces yog kev rau txim lod? Ua tsuas yog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, tsuas yog koob hmoov rau tej khoom siv thiab kev tau zoo ib pliag xwb, thiaj li muaj txiaj ntsim rau tib neeg lub neej txoj sia lod? Yog tib neeg nyob rau ib qho chaw uas xis nyob thiab kab ntsab, tsis muaj kev txiav txim qhov zoo thiab phem, nws puas yuav raug yaug tau kom dawb huv mas? Yog tib neeg xav hloov thiab kom raug yaug kom dawb huv, lawv ho yuav txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log tau li cas mas? Txoj kev twg yog txoj uas lawv tsim nyog xaiv hnub no?

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 531

Nyob rau ntawm qhov uas hais txog Petus, tib neeg yeej muaj tej yam zoo los hais txog nws yam tsis paub kawg li. Lawv nco tau tam sid txog peb zaug uas nws tsis lees Vajtswv, qhov uas nws sim Vajtswv li cas los ntawm qhov kev ua dej num rau Ntxwgnyoog, thiab qhov uas thaum kawg nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rov taw saum ntuj rau Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv mus. Tam sim no Kuv yuav tsom ntsees rau qhov piav rau nej txog qhov uas Petus paub Kuv thiab qhov kawg ntawm nws ho zoo li cas. Petus yog ib tug muaj peev xwm zoo, tab sis nws tej xwm txheej mas tsis zoo li Povlauj tej: Nws niam thiab txiv tsim txom Kuv, lawv yog cov dab phem uas raug Ntxwgnyoog nkag rau thiab, qhov tshwm sim ntawd los, ces lawv tsis qhia dab tsi txog Vajtswv rau Petus li. Petus yog ib tug ntse, txawj, thiab ncawg nws niam nws txiv txij puag thaum me tuaj lawm. Tab sis thaum laus lawm, nws rais mus ua lawv tus yeeb ncuab vim nws yeej tsis tsum nws qhov kev nrhiav kev paub txog Kuv li, thiab tom qab ntawd tau tig nrab qaum rau lawv. Qhov no mas yog vim, tshaj txhua yam tib si, nws ntseeg hais tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam ces yeej nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes thiab hais tias tag nrho txhua yam zoo los ntawm Vajtswv los thiab muab tawm ncaj qha ntawm Nws los yam tsis tau raug lim los ntawm Ntxwgnyoog li. Qhov sib txawv ntawm Petus niam thiab txiv muab tau ib qho kev paub zoo zog rau nws txog Kuv txoj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub tshua, yog li ntawd, thiaj ua rau nws txoj kev ntshaw nrhiav Kuv haj yam nce siab tuaj. Nws mas tsis yog tsom ntsees rau kev noj thiab kev haus Kuv cov lus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, yog to taub Kuv txoj kev xav, thiab haj yam ceev faj hauv nws lub siab. Qhov tau los ntawd ces yog, nws yeej ib txwm txawj xav nyob rau hauv nws tus ntsuj plig, thiab yog li ntawd nws thiaj li ua raws li Kuv lub siab rau txhua yam uas nws ua. Nws tau saib ntsoov tej uas tib neeg ua tsis tau yav dhau los kom khawb nws kom mus lawm tom ntej, ntshai rwg tsam mag ntxiab rau tej kev ua tsis tau ntawd. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, nws thiaj li rau siab ntso rau txoj kev txais yuav tej kev ntseeg thiab kev hlub ntawm tag nrho cov uas hlub Vajtswv thoob plaws txhua tiam. Nyob rau txoj kev no—tsis yog nyob rau tej kis tsis zoo nkaus xwb, tab sis qhov tseem ceeb tshaj, nyob rau tej kis zoo—nws loj hlob ceev heev, ua rau nws qhov kev paub ntawd rais mus ua qhov loj tshaj plaws nyob rau ntawm Kuv xub ntiag. Nws yeej tsis nyuab yuav xav txog li, tom qab ntawd, qhov uas nws muab txhua yam uas nws muaj tso kiag rau hauv Kuv ob txhais tes, nws mas tseem muabtej kev txiav txim siab txog zaub mov, ris tsho, kev pw tsaug zog thiab yuav nyob qhov twg ntawd cob kiag rau Kuv, thiab cia li txaus siab rau Kuv tej kev nplua nuj nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm kev ua kom haum Kuv siab rau txhua yam. Kuv muab nws sim siab yam suav tsis txheeb li—kev sim siab, raws li ib txwm muaj, uas ua rau nws tshuav tuag xwb—tab sis nyob rau hauv pua pua tawm qhov kev sim siab no, yeej tsis muaj ib zaug uas nws yuav poob nws txoj kev ntseeg Kuv li los sis yuav tag kev cia siab rau Kuv li. Txawm yog thaum Kuv hais kiag hais tias Kuv tau muab nws tso pov tseg lawm, los nws yeej tsis qaug zog li, thiab tseem hlub Kuv tas zog ntxiv nyob rau ib txoj kev uas muaj qab hau thiab raws nraim li tej kab ke yav tag los lawm. Kuv hais rau nws hais tias Kuv yuav tsis qhuas nws txawm hais tias nws hlub Kuv los xij, hais tias thaum kawg Kuv yuav muab nws cuam kiag mus rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes. Tab sis nyob rau hauv tej kev sim siab li no, tej kev sim siab uas tsis yog tshwm kiag rau cev nqaij daim tawv, tab sis yog hais ua lus, los nws tseem thov Kuv hais tias, “Au Vajtswv! Nyob rau saum ntuj thiab ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, puas muaj ib tug tib neeg twg, ib tug twg uas raug tsim tawm los, los sis ib yam dab tsi uas yuav tsis nyob hauv Koj, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes li? Thaum uas Koj muaj lub siab hlub tshua kuv, kuv lub siab mas zoo siab tshaj plaws rau Koj txoj kev hlub tshua. Thaum Koj txiav txim rau kuv, txawm hais tias kuv yuav tsis tsim nyog tau txais li, los kuv tseem tau txoj kev paub kev hnov txog tej uas yeej xav tsis txog kiag li ntawm Koj tej kev ua, vim Koj yog tus muaj hwj chim thiab tswv yim. Txawm hais tias kuv cev nqaij daim tawvyuav txom nyem, los kuv tus ntsuj plig mas tau zoo. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsis qhuas Koj tej tswv yim thiab tej kev ua? Txawm hais tias kuv yuav tuag kiag tom qab uas paub Koj lawm, los vim li cas kuv thiaj li yuav tsis ua li ntawd yam txaus siab hlo thiab zoo siab hlo? Tus Ua Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj txawm yuav tsis xav pub kom kuv pom Koj li tiag los? Kuv yeej tsis zoo txaus yuav tau txais Koj qhov kev txiav txim li los? Puas yog muaj tej yam dab tsi nyob rau hauv kuv uas Koj tsis xav pom?” Nyob rau ntawm tej kev sim siab ntawd, txawm hais tias Petus tsis muaj peev xwm yuav to taub kom yog li Kuv lub siab xav, los tej ntawd yeej yog pov thawj qhia hais tias nws yeej txaus siab thiab tau meej mom rau qhov uas raug Kuv siv (txawm hais tias nws tau txais Kuv qhov kev txiav txim ces kom tib neeg thiaj li pom Kuv qhov kev muaj meej mom loj thiab qhov kev npau taws), thiab hais tias nws tsis ntxhov siab rau tej kev sim siab no. Vim yog nws qhov kev ua siab ncaj rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab vim yog Kuv qhov kev foom koob hmoov rau nws, nws thiaj yog ib tug qauv zoo thiab ib tug qauv xyaum raws rau tib neeg los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Qhov no tsis yog kiag qhov uas nej tsim nyog xyaum ua raws los? Xav kom ntev thiab kom zoo txog qhov uas vim li cas Kuv ho yuav tham ntev heev txog Petus; tej no tsim nyog ua ib qho kab ke rau nej ua raws.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 6” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 532

Petus tau caum raws Yexus mus tau ob peb xyoos thiab pom ntau yam hauv Nws uas tsis muaj nyob rau hauv lwm tus tib neeg li. Tom qab uas caum raws Nws mus tau ib xyoo lawm, Petus raug Yexus xaiv los ntawm kaum ob tug thwj tim. (Tseeb tiag, Yexus tsis hais txog qhov no kom nrov, thiab lwm tus tsis paub txog qhov no kiag li.) Nyob rau hauv lub neej, Petus ntsuas nws tus kheej los ntawm txhua yam uas Yexus tau ua. Qhov tshwj xeeb tshaj plaws yog, cov xov uas Yexus qhia khawb hauv nws lub siab heev. Nws mob siab rau thiab ncaj ncees rau Yexus, thiab nws yeej ib txwm tsis tau hais tej lus tsis txaus siab tawm tsam Yexus li. Vim li ntawd, nws thiaj li dhau los ua Yexus ib tug phooj ywg ncaj ncees mus rau txhua qhov uas Yexus mus. Petus tau soj ntsuam Yexus tej lus qhuab qhia, Nws tej lus zoo, yam uas Nws tau muab coj los ua Nws cov zaub mov, Nws tej khaub ncaws, Nws qhov chaw nyob, thiab Nws taug kev li cas. Petus tau ua txhua yam raws li Yexus. Nws yeej ib txwm tsis qhuas tias nws tus kheej coj ncaj, tiam sis nws tau muab txhua yam uas qub qub lawm tso pov tseg mus, es los caum raws Yexus tus qauv ntawm kev hais lus thiab kev ua dej num. Nws yog thaum ntawd uas Petus thiaj li paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam puav leej yog nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes thiab, vim yog li no, nws tus kheej thiaj li tsis muaj kev xaiv mus rau lwm txoj kev kiag li lawm. Petus kuj tau sim txhua yam ntawm Yexus thiab muab los siv ua ib tug qauv. Yexus lub neej qhia tias Nws tsis yog ib tug neeg qhuas tias Nws tus kheej ncaj ncees nyob rau hauv yam uas Nws ua; twb tsim nyog Nws khav txog Nws Tus Kheej tiam sis Nws tsis ua li ntawd, Nws tsuas txhawb tib neeg los ntawm txoj kev hlub xwb. Muaj ntau yam qhia tias Yexus yog leej twg, thiab yog vim qhov no, Petus thiaj tau ua raws li txhua yam raws li Nws. Petus tej kev paub tau ua rau nws muaj ib txoj kev to taub ntxiv txog Yexus txoj kev hlub, yog li nws thiaj li hais tau tej yam zoo li no tias, “Kuv tau tshawb nrhiav Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab Kuv tau pom tej yam uas xav tsis thoob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiab txhua yam lawm, yog li ntawd Kuv thiaj tau txais ib txoj kev to taub tob txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev hlub. Txawm li ntawd los, kuv yeej ib txwm tsis tau muaj txoj kev hlub tseeb nyob hauv kuv tus kheej lub siab li, thiab kuv yeej ib txwm tsis tau pom txoj kev hlub ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm kuv tus kheej ob lub qhov muag kiag li. Hnub no, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau pom tias kuv ua haum Nws siab, thiab thaum kawg kuv kuj tau paub txog Vajtswv txoj kev hlub lawm. Thaum kawg kuv tau nrhiav pom hais tias nws tsis yog Vajtswv tsim txhua yam los ua rau tib neeg kom hlub Nws xwb; nyob rau hauv kuv lub neej txhua txhua hnub, kuv tau pom Nws txoj kev hlub uas tsis txawj kawg li. Yuav ua li cas thiaj li yuav txwv tau yam uas tuaj yeem pom tau tam sim no?” Raws li lub sij hawm tau dhau mus lawm, muaj ntau yam uas zoo kuj tau tshwm sim nyob rau hauv Petus thiab. Nws mloog Yexus lus heev, thiab nws kuj tau raug ob peb yam teeb meem tsim txom thiab. Thaum Yexus coj nws mus tshaj tawm rau ntau qhov chaw, Petus yeej ib txwm txo hwj chim thiab mloog Yexus cov lus qhuab qhia. Nws yeej ib txwm tsis khav theeb tias nws tau nrog Yexus mus tau ntau lub xyoo li. Tom qab uas Yexus tau qhia rau Petus lawm tias qhov Nws los no yog los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas Nws thiaj li tuaj yeem ua tiav Nws txoj hauj lwm, ces feem ntau Petus txawm pib ntxhov siab hauv nws lub siab thiab tau quaj ib leeg ntsiag to. Txawm li ntawd los, hnub “hmoov tsis zoo” ntawd thaum kawg kuj tau los txog. Tom qab uas Yexus tau raug ntes lawm, Petus tau quaj ib leeg nyob rau hauv nws lub nkoj nuv ntses thiab tau thov Vajtswv ntau zaus rau qhov no. Tiam sis hauv nws lub siab, nws paub tias qhov no yog raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab paub tias yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los hloov tau hlo li. Nws yeej tseem tu siab thiab los kua muag vim yog nws txoj kev hlub xwb. Tseeb tiag, qhov no yeej yog noob neej ib qho teeb meem. Yog li ntawd, thaum nws paub hais tias Yexus yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws nug Yexus hais tias, “Tom qab uas Koj mus lawm, Koj puas yuav rov qab los nrog peb nyob thiab saib xyuas peb lawm? Peb puas tseem yuav pom Koj ntxiv lawm thiab?” Txawm hais tias cov lus no yog lus ruam heev thiab muaj noob neej tej kev xav puv npo xwb los, Yexus paub tias Petus mob siab npaum li cas, yog li ntawd los ntawm Nws txoj kev hlub Nws thiaj li xam pom Petus qhov teeb meem: Nws thiaj li hais tias “Petus, Kuv hlub koj. Koj puas paub li ntawd? Txawm hais tias yam uas koj hais tsis muaj qab hau dab tsi los, Leej Txiv twb tau cog lus lawm tias tom qab uas Kuv sawv hauv qhov tuag rov qab los, Kuv yuav los tshwm rau tib neeg pom 40 hnub. Koj tsis ntseeg tias Kuv tus Ntsujplig yuav los muab kev hlub rau nej txhua tus lov?” Txawm hais tias cov lus no nplig tau Petus lub siab me ntsis los, nws yeej tseem hnov tias muaj ib yam dab tsi ploj hauv nws lub siab mus lawm, yog li ntawd, tom qab uas Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Yexus txawm tau tshwm los rau nws pom tab meeg thawj thawj zaug. Txhawm rau qhov tiv thaiv kom Petus tsis txhob peej khaws nws tej kev xav, Yexus thiaj li tsis kam lees txais pluas mov uas qab heev uas Petus tau npaj rau Nws noj, ces tib ntsais muag xwb Yexus txawm cia li yaj ntshis mus lawm. Txij thaum ntawd los, Petus thiaj li muaj ib txoj kev nkag siab tob zog txog tus Tswv Yexus thiab haj yam hlub Nws tshaj qub. Tom qab uas Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Yexus nquag los tshwm rau Petus pom heev. Nws tau tshwm los rau Petus pom peb zaug ntxiv tom qab uas tag plaub caug hnub lawm ces Nws thiaj tau nce mus rau saum ntuj lawm. Txhua zaus uas tshwm los ntawd puav leej yog thaum Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm twb yuav tiav thiab txoj hauj lwm tshiab twb yuav pib lawm.

Tag nrho nws lub neej, Petus ib txwm nuv ntses los yug txoj sia xwb tiam sis, qhov loj tshaj ntawd yog, nws ua neej nyob txhawm rau kev qhuab qhia. Ntau xyoo tom qab ntawd, nws tau sau phau ntawv ib Petus thiab ob Petus, thiab ob peb tsab ntawv mus rau pawg ntseeg ntawm Filadefias thaum lub sij hawm ntawd. Nws txhawb cov tib neeg lub zog heev thaum lub sij hawm no. Dua li qhov nws siv nws tus kheej tej pov thawj los qhia tib neeg lawm nws tsis ua li ntawd, nws haj tseem tau muab tau ib txoj kev pab uas tsim nyog rau lawv lub neej txoj sia thiab. Nws yeej tsis hnov qab Yexus tej lus qhuab qhia ua ntej uas Yexus ncaim mus li, thiab tej lus qhuab qhia ntawd tau txhawb tag nrho nws lub neej. Thaum uas tab tom caum raws Yexus mus, nws tau txiav txim siab muab nws txoj sia los them tus Tswv txoj kev hlub thiab los ua raws txhua yamraws li Yexus tus qauv. Yexus pom zoo rau qhov no, yog li ntawd thaum Petus muaj 53 xyoos (tau 20 tawm xyoos tom qab uas Yexus tau ncaim mus lawm), Yexus tau tshwm los rau nws pom los pab ua kom tiav nws txoj kev xav tau. Nyob rau hauv xya lub xyoo uas yuav los ntawd, Petus tau siv nws lub neej txoj sia los kawm paub txog nws tus kheej. Muaj ib hnub, uas yog hnub kawg ntawm xya lub xyoo no, nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tob hau tuaj hauv ko taw tuaj saud, yog li ntawd nws lub neej uas muaj nuj nqis tshaj plaws thiaj li tau los xaus rau hnub ntawd lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob hauv Petus Lub Neej” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 533

Txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi? Qhov hu ua “txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj” yog txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, kev coj tsis ncaj, kev khaub zig, thiab kev tswj tib neeg; txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog yog ib txoj kev haub ntxias uas muaj kev tuag. Txhua tus uas nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm yuav tau txais kev piam sij.

Koj yuav khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tom qab tau txais kev ntseeg ntawm Vajtswv tau li cas? Thaum koj thov Vajtswv los ntawm lub siab tiag, koj tig lub siab tag nrho rau Nws, txog theem koj lub siab raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Koj muaj kev txaus siab muab koj tus kheej tag nrho rau Nws, thiab txog thaum ntawd ces, koj yuav khiav tawm dhau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias txhua yam uas tib neeg ua yog qhov ua rau Vajtswv txaus siab thiab raws li Nws txoj cai, ces nws yog tus tib neeg uas nyob nrog Vajtswv cov lus thiab nyob hauv Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, yog tias lawv pheej ib txwm xav dag Nws, ua kom tag kev tag cai rau Nws, thiab tsis ntseeg tias Nws muaj nyob—ces tag nrho cov tib neeg no puav leej ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tus tib neeg uas tsis tau txais Vajtswv li kev cawm dim ces yog tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm; ntawd yog, tag nrho lawv txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis ntseeg Vajtswv yog cov tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm yog cov uas ntseeg Vajtswv txoj kev muaj nyob los tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob hauv Nws txoj kev kaj, rau ntawm cov uas ntseeg Nws tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob rau hauv Nws cov lus los sis muaj cuab kav zwm tau rau Vajtswv. Tib neeg raug txwv rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab vim yog nws tsis muaj kev paub txog Vajtswv, nws tseem nyob rau hauv txoj kev cai qub, nyob rau hauv cov lus tsis ciaj sia, nyob nrog rau ib lub neej uas tsaus ntuj nti thiab tsis paub meej, los sis tsis tau txais kev ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv los sis tsis tau caum cuag Nws kiag li. Yog li no, nws yuav hais tsis tau tias cov uas tsis ntseeg Vajtswv tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, txawm tias cov uas ntseeg Vajtswv los tej zaum tseem nyob hauv nws txoj kev haub ntxias thiab, vim lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv li tes dej nwm. Cov uas tsis tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua thiab cov uas tsis tuaj yeem pom tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tseem ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; thiab muaj ntau lub sij hawm, lawv tsuas yog cov tib neeg uas txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb tiam sis tsis paub txog Nws. Yog tias ib tug tib neeg uas ntseeg Vajtswv tseem siv nws lub neej feem ntau nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj xwb, ces lub ntsiab ntawm tus tib neeg no li kev muaj nyob tau ploj mus lawm—thiab nws yuav muaj nuj nqes dab tsi mus hais txog cov tib neeg tsis ntseeg tias Vajtswv muaj nyob?

Txhua tus uas tsis tuaj yeem lees txais Vajtswv li tes dej num, los sis txhua tus uas lees txais Vajtswv li tes dej num tab sis tsis muaj cuab kav ua raws li Nws cov lus txib, yog cov tib neeg tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tsuas yog cov neeg uas ua raws qhov tseeb thiab muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv cov lus txib xwb thiaj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Nws, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav khiav tawm tau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis tau txais kev tso, cov ib txwm raug tswj hwm los ntawm ib yam dab tsi, thiab cov tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv yog cov tib neeg nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev uas ua neej nyob rau hauv ib txoj kev tuag. Cov uas tsis ncaj ncees rau lawv lub luag hauj lwm, cov uas tsis ncaj cees rau Vajtswv cov lus txib, thiab cov tsis ua lawv cov hauj lwm rau ntawm pawg ntseeg yog cov tib neeg tseem nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas txhob txwm tsim teeb meem rau pawg ntseeg lub neej kom tsis sib haum xeeb, cov txhob txwm ua kom muaj kev sib cav sib ceg ntawm lawv cov kwv tij thiab cov muam, los sis cov uas sib sau ua ib tog, yog cov tib neeg tseem nyob tob tshaj rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, yog nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev. Cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, uas ib txwm muaj lub siab xav tau ntau, ib txwm xav tau txiaj ntsig, thiab tsis nrhiav kev hloov pauv ntawm lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas ib txwm ua dog ua dig thiab tsis mob siab rau ntawm lawv txoj kev xyaum ua qhov tseeb, thiab tsis nrhiav kev ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsuas nrhiav kev txaus siab rau lawv lub cev nqaij daim tawv xwb, kuj yog cov tib neeg uas tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, raug kev tuag muab nqos mus lawm. Cov uas muaj feem koom nrog rau kev tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias thaum ua hauj lwm rau Vajtswv, cov uas saib xyuas nrog Vajtswv ua dog ua dig, cov dag Vajtswv, thiab cov ib txwm tsim kev npaj rau lawv tus kheej yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Txhua tus uas tsis muaj peev xwm muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv, tsis rau siab ua raws li qhov tseeb, thiab tsis mob siab hloov pauv lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj.

Xaiv tawm los ntawm “Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 534

Yog koj xav tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv, ces ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti, qheb koj lub siab rau Vajtswv thiab muab nws tig kom tag nrho mus rau Nws. Vajtswv puas yuav qhuas yam koj tab tom ua tam sim no? Koj puas tau muab koj lub siab rau Vajtswv? Yam uas koj ua puas yog yam Vajtswv xav tau los ntawm koj? Tej ntawd puas nyob rau hauv qhov tseeb? Soj ntsuam koj tus kheej txhua lub sij hawm thiab tsom ntsoov rau ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus; muab koj lub siab tso rau ntawm Nws xub ntiag, hlub Nws los ntawm lub siab tiag tiag, thiab ncaj ncees hlo muab koj tus kheej fij rau Vajtswv. Cov tib neeg ua raws li no yeej yuav tau txais Vajtswv li kev qhuas xwb xwb li.

Txhua tus uas ntseeg Vajtswv, tab sis tsis ua raws qhov tseeb, yuav tsis muaj hau kev khiav tawm tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txhua tus uas tsis ua lawv lub neej nrog kev ncaj ncees, cov coj ib tug cwj pwm thaum nyob tim ntsej tim muag tab sis ho coj dua ib tug cwj pwm rau tom qab lawv nrob qaum, cov muaj tus yam ntxwv txo lub hwj chim, ua lub siab ntev, thiab muaj kev hlub txawm tias lawv lub ntsiab tseem ceeb tsis txaus ntseeg, txawj dag, thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv—cov tib neeg zoo li no yog cov sawv cev ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; lawv yog tus nab cov xeeb leej xeeb ntxwv. Cov uas tsuas ntseeg Vajtswv rau lawv tus kheej kom tua txais txiaj ntsig, cov qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab khav theeb, cov ua tawm kom lwm tus qhuas, thiab tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom yog cov tib neeg hlub Ntxwgnyoog thiab tawm tsam qhov tseeb. Cov tib neeg no tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug tag nrho. Cov uas tsis rau siab ris lub nra rau Vajtswv, tsis ua dej num rau Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, tsuas ib txwm txhawj txog qhov lawv tus kheej nyiam thiab qhov ntawm lawv tsev neeg nyiam, tsis muaj cuab kav tso txhua yam tseg los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv li, thiab yeej tsis ua neej raws Nws cov lus li yog cov tib neeg uas nyob sab nraud ntawm Nws cov lus. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv li kev qhuas.

Thaum Vajtswv tsim tib neeg, nws yog kom lawv tuaj yeem txaus siab rau Nws qhov kev muaj nplua mias thiab kev hlub Nws tiag; ntawm txoj kev no, tib neeg thiaj yuav ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev kaj. Niaj hnub no, rau ntawm cov tib neeg tsis tuaj yeem hlub taus Vajtswv, tsis mob siab rau Nws lub nra, tsis muaj cuab kav muab lawv lub siab tag nrho rau Nws, tsis muaj cuab kav coj Nws lub siab rau lawv tus kheej, thiab tsis tuaj yeem ris Nws lub nra kom zoo li lawv lub—Vajtswv txoj kev kaj yuav tsis ci ntsa iab rau cov tib neeg zoo li no, thiab vim li no lawv txhua tus thiaj tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Lawv nyob rau ntawm txoj kev uas tsis haum xeeb rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsis muaj ib qho kev tseeb me me nyob rau ntawm tej lawv ua li. Lawv tab tom da mus los nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub pas av; lawv yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias koj tuaj yeem noj thiab haus Vajtswv cov lus tsis tseg thiab ua tib zoo mloog txog Nws lub siab nyiam thiab muab Nws cov lus coj los xyaum ua, ces koj yog Vajtswv li ntiag tug, thiab koj yog ib tug tib neeg uas ua neej nyob rau hauv Nws cov lus. Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab mus nyob rau hauv Vajtswv li txoj kev kaj? Yog tias koj ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav muaj lub cib fim ua Nws tes dej num; yog tias koj ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, ces koj yuav tsis cia lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ua hauj lwm. Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm rau ntawm tib neeg, qhov kev kaj uas Nws tsom tuaj rau lawv, thiab qhov kev ruaj siab tias Nws muab rau lawv tsuas muaj nyob ib lub sij hawm xwb; yog tias tib neeg tsis ceev faj thiab tsis mob siab rau mloog, ces cov dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav cia li dhau mus. Yog tias tib neeg ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog lawv nyob thiab ua hauj lwm rau lawv. Yog tias tib neeg tsis ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces lawv yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev khi. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog cov cwj pwm tsis ncaj, ces lawv tsis muaj kev nyob nrog los sis tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ua neej nyob rau ntawm cov ciaj ciam ntawm Vajtswv cov lus, thiab yog koj ua neej nyob raws li tus yam ntxwv uas Vajtswv cheem tsum, ces koj yog Nws li ntiag tug, thiab Nws tes dej num yuav raug ua tshwm nyob rau hauv koj; yog koj tsis ua neej nyob rau hauv cov ciaj ciam ntawm qhov Vajtswv cheem tsum, tab sis ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, ces koj yeej tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj. Tsuas yog kev ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab kev muab koj lub siab rau Nws xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li qhov Nws cheem tsum; koj yuav tsum ua raws li Vajtswv hais, muab Nws cov lus coj los ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob thiab qhov tseeb tiag ntawm koj lub neej; tsuas yog li no xwb koj thiaj yuav yog Vajtswv li ntiag tug. Yog koj xyaum ua kom tiav raws nraim li Vajtswv siab nyiam, Nws yuav ua tes dej num rau koj, thiab koj yuav ua neej nyob rau hauv Nws cov koob hmoov, nyob hauv kev kaj ntawm Nws lub xub ntiag; koj yuav nkag siab txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab yuav muaj kev xyiv fab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 535

Txhawm rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab muaj lub siab ua raws qhov tseeb; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj tuaj yeem muaj tau ib tug yam ntxwv tseeb. Kev nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog yam cheem tsum ua ntej tshaj plaws rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev tsis nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog kev tsis ncaj ncees rau Vajtswv, thiab tsis yog kev mob siab nrhiav qhov tseeb; thiab kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kuv cov lus yog lub hauv paus rau tib neeg kev khiav tawm ntawm cov kev haub ntxias tsaus ntuj, thiab cov tib neeg uas tsis tuaj yeem xyaum ua raws li Kuv cov lus yuav tsis muaj cuab kav khiav tawm ntawm cov pob khaub zig ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog ua neej nyob hauv kev coj ntawm Vajtswv cov lus, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev ncaj ncees rau Vajtswv, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev nrhiav qhov tseeb, kev ua neej nyob hauv qhov tseeb ntawm lub siab tiag uas muab yus tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua neej nyob hauv txoj kev hlub Vajtswv tiag. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv tej yam ntxwv tseeb no thiab hauv qhov kev tseeb no yuav maj mam hloov pauv thaum lawv to taub qhov tob ntawm qhov tseeb, thiab lawv yuav hloov pauv thaum tes dej num mus tob dua no; thiab txog thaum kawg, lawv yeej yuav dhau los ua ib tug tib neeg caum cuag Vajswv thiab hlub Vajtswv tiag. Cov uas tau khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj maj mam tuaj yeem paub txog Vajtswv lub siab nyiam thiab maj mam to taub nws, txog thaum kawg thiaj dhau los ua tus neeg Vajtswv cia siab. Tsis yog lawv tsis zais tej kev xav phem rau Vajtswv thiab kev tawm tsam Nws xwb, tab sis lawv tseem ntxub ntau tshaj tej kev xav phem thiab kev tawm tsam uas txeev muaj nyob rau yav thaum ub, thiab txoj kev hlub rau Vajtswv kuj tau muaj tshwm tuaj rau hauv lawv lub siab. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tsuas muaj kev tawm tsam puv npo nyob rau lawv cev nqaij daim tawv xwb; lawv lub siab puv npo tib neeg txoj kev xav phem thiab cov tswv yim rau kev ua neej, nrog rau lawv tus kheej tej kev xav phem thiab kev tsis txiav txim siab. Yam uas Vajtswv xav tau tsuas yog ib qho kev hlub los ntawm tib neeg xwb, qhov Nws xav tau yog kom tib neeg nyob nrog Nws cov lus thiab muaj ib lub siab puv npo ntawm txoj kev hlub rau Nws. Kom ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, kom tshawb nrhiav Nws cov lus uas lawv tsim nyog nrhiav, kom hlub Vajtswv los ntawm Nws cov lus, kom tuav Nws cov lus, kom ua neej nyob rau Nws cov lus—tag nrho tej no yog cov hom phiaj uas tib neeg yuav tsum siv zog ua kom tiav. Txhua yam yuav tsum tsim tsa rau saum Vajtswv cov lus; tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau. Yog tib neeg tsis muaj Vajtswv cov lus, ces nws tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib tug kas los ntawm Ntxwgnyoog xwb! Siv ntsuas qhov no: Vajtswv txoj lus nthaw cag rau hauv koj lub siab tob npaum li cas? Muaj yam twg uas koj ua neej raws nraim li Vajtswv cov lus? Muaj yam twg uas koj tsis tau ua raws nraim li cov lus? Yog tias Vajtswv cov lus tsis tau nyob tag nrho hauv koj tus kheej, ces dab tsis xwb thiaj nyob hauv koj lub siab tiag? Nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas yog raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog, los sis koj puas tau nyob nrog Vajtswv cov lus? Nws cov lus puas yog lub hauv paus rau koj txoj kev thov Vajtswv? Koj puas tau tawm ntawm koj tus yam ntxwv xav tsis zoo dhau los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus? Los coj Vajtswv cov lus ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob—qhov no yog yam uas txhua tus yuav tsum tau nkag mus rau. Yog tias Nws cov lus tsis muaj nyob rau hauv koj lub neej, ces koj tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv, koj tab tom tawm tsam Nws, thiab koj tab tom tsis hwm Nws lub npe. Cov tib neeg muaj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no yog kev phem thiab kev tsim teeb meem rau tiag. Koj tau ua lub neej nyob raws nraim lis Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tsis tau ua lub neej nyob raws nraim li Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tau ua tiav raws li qhov Vajtswv txoj lus cheem tsum ntau npaum li cas? Koj tau swb ntau npaum li cas? Koj puas tau ua tib zoo saib kom meej txog tej ntawd?

Kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj cheem tsum tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev koom tes ntawm tib neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis nyob ntawm txoj kev yog? Cov tib neeg uas nyob rau txoj kev yog ua ntej tshaj plaws tuaj yeem muab lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov no yog txoj hauj lwm uas siv sij hawm ntev heev rau kev to taub, vim noob neej ib txwm ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, thiab tau nyob rau ntawm kev ua Ntxwgnyoog qhev los tau ntau txhiab xyoo lawm. Yog li ntawd, kev to taub qhov tseeb no tsis tuaj yeem ua tiav rau ib hnub los sis ob hnub xwb. Kuv tau tsa qhov teeb meem no nyob rau hnub no vim kom tib neeg thiaj tuaj yeem tau txais ib qho kev nkag siab txog lawv tus kheej tus yam ntxwv; thaum tib neeg tuaj yeem pom tias txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi thiab kev ua neej nyob hauv kev kaj yog dab tsi lawm, ces kev to taub qhov tseeb yuav yooj yim dua qub. Qhov no vim yog koj yuav tsum paub tias Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yog dab tsi ua ntej koj yuav tuaj yeem khiav tawm ntawm nws mus tau; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj muaj ib txoj hau kev ntiab nws tawm. Yam uas yuav tsum ua tom qab ntawm no, nws yog tib neeg tus kheej lub luag hauj lwm. Paub qhov tseeb txog txhua yam los ntawm ib tug yeeb yam zoo, thiab tsis txhob nyob twj ywm tos. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj caum cuag Vajtswv tau.

Xaiv tawm los ntawm “Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 536

Txhua lo ntawm Vajtswv cov lus mas ntaus raug kiag peb ib qho chaw tuag, ua rau peb raug mob thiab muaj kev ntshai puv nkaus. Nws nthuav tawm peb tej kev xav phem, peb tej kev xav hauv nruab siab, thiab peb tus moj yam qias vuab tsuab. Txij tag nrho tej uas peb hais thiab ua, los mus rau peb txhua qhov kev xav thiab tswv yim, peb tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb ces raug qhia tshwm tag nrho hauv Nws cov lus, muab peb tso kiag rau txoj kev ntshai thiab tshee nkuj nkaws yam tsis muaj chaw zais peb tej kev txaj muag li. Ib qho dhau ib qho, Nws qhia peb txog tag nrho peb tej kev ua, peb tej hom phiaj thiab tej kev npaj siab, txawm yog kiag tus moj yam qias vuab tsuab uas peb tus kheej kiag twb tsis tau tshawb nrhiav tau, ua rau peb hnov zoo li tag nrho peb tej kev tsis zoo raug nthuav tawm tag nrho thiab, tseem tshaj ntawd ntxiv thiab, yeej peb tag nrho. Nws txiav txim rau peb rau tej kev tawm tsam Nws, qhuab ntuas peb rau peb tej kev saib tsis taus kev ntseeg thiab cem Nws, thiab ua rau peb hnov zoo li, nyob rau ntawm Nws ob lub qhov muag, mas peb tsis muaj ib yam dab tsi uas ntxim txaus txhiv rov qab li, hais tias peb yog niag Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob. Peb txoj kev cia siab ces ntuag tag, peb tsis tau luag yuav thov ib yam dab tsi uas tsis muaj laj thawj ntawm Nws hlo li, thiab peb txoj kev npau suav kiag los ib hmos xwb ces cia li yaj ntshis lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas peb tsis muaj leej twg yuav xav tawm thiab peb tsis muaj leej twg yuav txais yuav tau li. Tib pliag ntshis xwb, peb plam kiag peb qhov sib luag sib npaug hauv nruab nrog thiab tsis paub xyov yuav taug txoj kev tom ntej mus ntxiv tau li cas li, los sis xyov yuav tuav peb txoj kev ntseeg mus ntxiv tau li cas li. Nws zoo nkaus li peb txoj kev ntseeg tau khiav rov qab mus kiag rau qhov pib lawm, thiab zoo nkaus li peb yeej tsis tau ntsib los sis paub Tswv Yexus dua li. Txhua yam ntawm peb ob lub qhov muag pom ces cia li ua rau peb yoob ruam tag li thiab ua rau peb cia li ua ob peb lub siab txiav txim siab dab tsi tsis tau hlo li. Peb lub siab poob nthav, peb tag kev cia siab kiag, thiab nyob tob hauv peb lub siab mas zoo li muaj kev npau taws thiab kev poob ntsej muag yam cheem tsis tau hlo li. Peb sim yuav tso tawm, nrhiav kev khiav tawm, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav nyob tos peb tus Tswv Yexus ntxiv, es peb thiaj li tau muab peb lub siab lub ntsws nchuav kiag rau Nws. Txawm hais tias muaj ntau lub sij hawm uas sab nraud mas zoo li peb nyob tus yees, tsis khav theeb los sis tsis txo hwj chim, nyob rau hauv peb lub siab mas zoo nkaus li peb poob ib yam dab tsi lawm uas peb yeej tsis tau hnov zoo li ntawd dua los li. Txawm hais tias qee lub sij hawm mas saib sab nraud ces zoo li peb nyob tau siab tus yees, tab sis peb lub siab mas raug kev mob kev ntsaj muab kauj muab do npaum nkaus li ib nthwv dej hiav txwv ntas thaum raug cua daj cua dub ntaus. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim muab peb tej kev cia siab thiab kev npau suav tev pov tseg tag nrho, muab peb tej nyuag kev ntshaw luam thuam ntsuav ntawd xaus kiag thiab ua rau peb tsis kam ntseeg hais tias Nws yog peb tus Cawm Seej thiab muaj cuab kav yuav cawm tau peb. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau qhib ib lub qhov ntuj kem kiag peb thiab Nws, ib lub qhov ntuj uas toj tshaj plaws es tsis muaj leej twg kam hla mus li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog thawj zaug uas ua rau peb swb loj kawg nkaus li, thiab poob ntsej muag loj kawg nkaus hauv peb lub neej. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb txaus siab tiag tiag rau Vajtswv lub meej mom thiab qhov kev tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, muab piv rau tej uas peb yeej liam tshaj plaws, qias tshaj plaws li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tig ras thawj zaug hais tias peb mas khav theeb tshaj plaws thiab tsab muaj tshaj plaws li, thiab hais tias tib neeg yuav tsis muaj hnub uas sib txig nrog Vajtswv li, los sis yuav sib luag nrog Vajtswv li. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tsis xav nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm, ua rau peb muab tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb no pov tseg kom sai li sai tau, thiab kom peb tseg kiag txhob uatej kev phem kev qias thiab kev ntxim ntxub rau Nws. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb zoo siab mloog Nws tej lus, tsis txhob tawm tsam Nws tej kev coj thiab kev npaj. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb rov xav ciaj thiab ua rau peb zoo siab txais yuav Nws ua peb tus Cawm Seej …. Peb tau tawm hauv tes hauj lwm txeeb tau lawm, tawm hauv dab teb, tawm hauv lub hav tsaus ntuj nti ntawm txoj kev tuag…. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab tau peb lawm, pab neeg no! Nws tau yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej Nws cov yeeb ncuab coob heev lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Saib Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim Los Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim Thiab Kev Rau Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 537

Tsuas yog thaum koj tau ntiab tawm koj cov moj yam coj tsis ncaj thiab ua tiav kev ua neej nyob rau qhov ib txwm muaj ntawm tib neeg koj yuav ua tau kom zoo tiav log. Txawm hais tias koj yuav tsis muaj peev xwm hais lus faj lem los, los sis tej yam dab tsi uas to taub nyuab, koj yuav muaj txoj sia nyob thiab nthuav qhia tus duab ntawm tib neeg. Vajtswv tsim tib neeg, tiam sis tom qab ntawd tib neeg raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwnyoog, cov tib neeg xws li no tau dhau los ua “cov neeg tuag lawm.” Yog li, tom qab koj tau hloov lawm, koj yuav tsis zoo li “cov neeg tuag lawm” no. Nws yog Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg tus ntsuj plig cig thiab ua kom lawv rov yug dua tshiab, ces lawv tau los muaj txoj sia. Thaum Kuv hais txog “cov neeg tuag lawm,” Kuv hais rau cov cev tuag uas tsis muaj ntsuj plig, rau cov neeg uas cov ntsuj plig tuag rau hauv lawv lawm. Thaum lub txim taws ntawm lub neej tau cig hauv tib neeg cov ntsuj plig, ces tib neeg los muaj txoj sia. Cov neeg dawb huv tau hais ua ntej sauv yog hais txog cov neeg uas tau los muaj txoj sia, cov uas tau nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tab sis tau kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Cov neeg raug xaiv hauv teb chaws Suav tau uv dhau los ntawm qhov kev tsim txom yam tsis yog tib neeg thiab kev dag ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog, uas tau ua rau lawv puas siab puas ntsws thiab tsis muaj lub siab tawv me me los ua lub neej li lawm. Yog li, kev tsim los ntawm lawv cov ntsuj plig yuav tsum pib nrog lawv cov khoom: Ib qho me ntswb me ntsis, hauv lawv cov khoom, lawv cov ntsuj plig yuav tsum tau tsim los. Thaum twg lawv dhau los muaj txoj sia lawm, yuav tsis muaj lwm yam lawm, thiab txhua yam yuav mus tau zoo. Tam sim no, tseem tsis tau ua tiav qhov no. Cov tib neeg feem coob ua neej nyob rau hauv ib txoj kev uas ua rau muaj txoj kev tuag ntau heev; lawv poob nyob rau hauv txoj kev tuag, thiab muaj ntau yam heev uas lawv tsis muaj. Qee tus neeg cov lus muaj kev tuag, lawv cov kev coj ua muaj kev tuag, thiab yuav luag txhua yam lawv coj tawm hauv lawv txoj kev ua neej yog muaj kev tuag. Yog tias, niaj hnub no, tib neeg ua lus tim khawv rau Vajtswv hauv pej xeem, ces lawv yuav swb ntawm txoj hauj lwm no, vim lawv tseem tsis tau los muaj txoj sia puv ntoob, thiab muaj ntau tus neeg tuag nyob ntawm nej. Niaj hnub no, qee tus neeg nug txog vim li cas Vajtswv tsis qhia ib co cim thiab tej txuj ci phim hwj kom Nws thiaj li muaj peev xwm nthuav Nws cov hauj lwm kom sai sai mus thoob plaws Lwm Haiv Neeg. Cov tuag tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv; ntawd yog ib yam uas tsuas yog cov neeg tseem muaj sia nyob thiaj muaj peev xwm ua tau xwb, thiab cov neeg feem coob tam sim no yog “cov neeg tuag lawm”; coob leej dhau heev uas ua neej nyob hauv qab txoj kev tuag, nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab tsis muaj peev xwm kov yeej. Qhov no zoo li ntawd, lawv yuav ua li cas ua lus tim khawv rau Vajtswv tau? Lawv yuav tshaj tawm txoj hauj lwm ntawm txoj moo zoo tau li cas?

Txhua tus neeg uas nyob hauv qab txoj kev tsaus ntuj yog cov uas nyob nrog txoj kev tuag, cov uas raug ntxias dag los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tsis muaj kev raug cawm dim los ntawm Vajtswv thiab raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, tib neeg yuav khiav tsis dhau txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tuag; lawv tsis tuaj yeem rais los muaj sia nyob tau. “Cov neeg tuag lawm” no ua tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv lawm, thiab lawv tsis tuaj yeem raug siv tau los ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsawg dua ntawd tsis muaj peev xwm nkag mus tau rau lub nceeg vaj. Vajtswv xav tau lus ua tim khawv ntawm cov neeg ciaj sia, tsis yog cov tuag, thiab Nws thov cov neeg ciaj, tsis yog cov tuag, kom ua hauj lwm rau Nws. “Cov neeg tuag lawm” yog cov uas tawm tsam thiab tig tawm tsam Vajtswv; lawv yog cov uas fab ntsuj plig loog thiab tsis to taub Vajtswv cov lus; lawv yog cov uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum siv thiab tsis muaj lub siab ncaj tshaj plaws me me rau Vajtswv li, thiab lawv yog cov neeg uas nyob hauv Ntxwnyoog txoj kev tswj fwm thiab raug ntxias los ntawm Ntxwnyoog. Cov tuag tshwm lawv tus kheej los ntawm kev sawv tawm tsam qhov tseeb, los ntawm kev tig tawm tsam Vajtswv, thiab los ntawm kev saib qis, saib tsis taus lwm tus, ua lim hiam, ua tsis ncaj, dag ntxias, thiab ntxias dag. Txawm hais tias cov neeg zoo li no tau noj thiab haus Vajtswv cov lus los, lawv tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus; txawm hais tias lawv muaj txoj sia nyob, lawv tsuas yog lub cev tuag uas tab tom mus kev, ua pa xwb. Tus neeg tuag tsis muaj peev xwm dab tsi tag rau ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, haj yam tsawg dua ntawd yog tsis mloog Nws lus. Lawv tsuas yog ntxias dag Nws, thuam Nws, thiab ntxeev siab rau Nws, thiab txhua yam uas lawv coj los ntawm lawv txoj kev ua neej qhia tshwm txog Ntxwnyoog tus yeeb yam. Yog tias tib neeg xav los ua neeg nyob muaj sia thiab kom ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab raug pom zoo los ntawm Vajtswv, ces lawv yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum zoo siab hlo los zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab yuav tsum zoo siab hlo lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Nws. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab txhua txoj kev tseeb uas Vajtswv xav tau coj los xyaum siv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab dhau los ua neeg nyob muaj sia. Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsuj plig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsuj plig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev. Vajtswv cawm cov uas tuaj yeem los muaj txoj sia tau, uas muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim, uas tuaj yeem muab siab npuab Vajtswv thiab cov uas xav nrhiav Vajtswv. Nws cawm cov neeg uas ntseeg hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg thiab hauv Nws qhov kev tshwm sim. Qee tus neeg tuaj yeem los muaj txoj sia tau, thiab qee tus neeg tsis tuaj yeem; qhov no nyob ntawm seb lawv tus yeeb yam puas tuaj yeem raug cawm dim tau los yog tsis tau. Coob leej ntau tus tau hnov ntau cov lus los ntawm Vajtswv tab sis tsis tau to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tseem tsis tau muaj peev xwm muab lawv coj losxyaum. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem ua neej nyob raws qhov tseeb thiab tseem tab meeg cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm. Lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm rau Vajtswv li, lawv tsis muaj cuab kav fij ib yam dab tsi rau Nws li, thiab lawv kuj nyiag ntshis siv pawg ntseeg cov nyiaj thiab noj haus dawb do nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov neeg no tuag lawm thiab lawv yuav tsis raug cawm. Vajtswv cawm txhua tus uas zwm nrog Nws tes hauj lwm, tiam sis muaj qee tus neeg tsis tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim; tsuas muaj tsawg tus neeg thiaj li tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim xwb. Qhov no vim tias neeg feem coob tau coj tsis ncaj dhau heev lawm thiab tau dhau los ua neeg tuag, thiab lawv tau dhau txoj kev cawm dim mus lawm; lawv tau raug kev ntxias tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau ua siab phem ntau heev hauv lawv tus yeeb yam. Cov neeg tsawg tsawg ntawd kuj tseem tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tag nrho thiab. Lawv tsis yog cov neeg uas tau muab siab npuab tag nrho rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los, los sis tsis yog tus uas muaj lub siab hlub tshaj plaws rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los; tab sis, lawv tau los ua neeg mloog Vajtswv lus vim Nws kev kov yeej, lawv pom Vajtswv vim yog Nws txoj kev hlub loj tshaj plaws, muaj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv vim yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab lawv los paub txog Vajtswv vim yog Nws txoj hauj lwm, Nws txoj hauj lwm uas yog qhov tseeb thiab muaj qab hau. Yog tsis muaj Vajtswv tes dej num no, txawm cov neeg no yuav zoo npaum li cas los xij, lawv tseem yuav yog Ntxwnyoog li, lawv tseem yuav nyob nrog txoj kev tuag, lawv tseem yuav tuag thiab. Qhov tseeb uas cov neeg no tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim niaj hnub no yog vim tias lawv txaus siab koom tes nrog Vajtswv.

Vim ntawm lawv txoj kev muab siab npuab Vajtswv, cov neeg ciaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab ua neej nyob nrog Nws cov lus cog tseg, thiab vim ntawm lawv qhov kev tawm tsam Vajtswv, cov neeg tuag yuav raug ntxub thiab tsis kam txais yuav los ntawm Vajtswv thiab nyob ntawm Nws txoj kev rau txim thiab kev foom phem. Ntawd yog tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv, uas hloov tsis tau los ntawm ib tug tib neeg twg li. Vim lawv tus kheej txoj kev tshawb nrhiav, tib neeg tau txais kev pom zoo ntawm Vajtswv thiab nyob nrog txoj kev kaj; vim lawv txoj kev dag ntxias ntawd, tib neeg raug Vajtswv foom tsis zoo thiab poob mus rau hauv kev rau txim; vim lawv txoj kev ua kev phem, tib neeg raug rau txim los ntawm Vajtswv, thiab vim lawv txoj kev ntshaw thiab muaj siab npuab, tib neeg thiaj tau txais Vajtswv tej koob hmoov. Vajtswv yog tus ncaj ncees: Nws foom koob hmoov rau tus uas muaj txoj sia nyob, thiab foom phem rau cov tuag kom lawv ib txwm nyob nrog txoj kev tuag thiab lawv yuav tsis muaj hnub nyob hauv Vajtswv txoj kev kaj. Vajtswv yuav coj cov muaj txoj sia nyob mus rau hauv Nws lub nceeg vaj thiab mus rau hauv Nws cov koob hmoov, mus nrog Nws nyob mus ib txhis. Tab sis rau cov tuag, Nws yuav ntaus lawv thiab muab lawv xa mus nyob rau hauv txoj kev tuag mus ib txhis; lawv yog lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev puas ntsoog thiab yuav ib txwm yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv tsis saib ib tug twg tsis ncaj hlo li. Txhua tus neeg uas nrhiav Vajtswv tiag yuav tau nyob hauv Vajtswv lub tsev, thiab txhua tus uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tsis sib raug zoo nrog Nws yuav nyob nrog Nws txoj kev rau lub txim. Tej zaum koj tsis paub tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv—tab sis muaj ib hnub, Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yuav tsis npaj ncaj qha rau tib neeg qhov kawg; tab sis, Nws tus Ntsujplig yuav npaj tib neeg lub hom phiaj, thiab lub sij hawm ntawd tib neeg yuav paub tias Vajtswv lub cev nqaij tawv thiab Nws tus Ntsujplig yog ib tug xwb, tias Nws lub cev nqaij tawv ua tsis tau yuam kev, thiab Nws tus Ntsujplig los haj yam tsis muaj qhov yuam kev. Thaum kawg, Nws yeej yuav coj cov uas tau los muaj txoj sia mus nyob hauv Nws lub nceeg vaj; tsis muaj ib tug tshaj los sis tsis muaj ib tug tsawg. Hais txog ntawm cov neeg tuag, uas tsis tau los muaj txoj sia, lawv yuav raug muab pov rau hauv lub qhov tob ntawm Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 538

Theem ib ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv qhov hau kev hauv tib neeg yog, ua ntej txhua yam tshaj plaws, rub tib neeg lub siab kom deb ntawm neeg, xwm txheej, thiab tej khoom kom mus nkag rau Vajtswv cov lus, kom ua rau tib neeg lub siab ntseeg tias Vajtswv cov lus nyob siab tshaj qhov kev tsis ntseeg txhua yam, thiab muaj tseeb tiag. Yog tias koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum ntseeg Nws cov lus; tom qab ntau lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, yog koj tseem tsis nkag siab qhov hau kev tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm thiab, ces koj puas yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag? Kom ua tiav raws li qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej—qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej uas ib txwm muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv—ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ntseeg Nws cov lus. Yog koj tseem tsis tau ua theem ib ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num rau hauv tib neeg kom tiav, ces koj yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog tias cov hauv paus ntsiab lus uas me tshaj plaws koj twb ua tsis tau, koj yuav taug txoj kev mus rau tom ntej tau li cas? Kev taug kev mus rau hauv txoj kev yog uas Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws yog kev paub qhov tseeb ntawm tus Vajntsujpig Dawb Huv tes dej num tam sim no; nws txhais tias kom tso kauj ruam uas mus rau hauv txoj kev yog ntawd rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tus coj. Tam sim no, txoj hau kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog Vajtswv cov lus niaj hnub no. Yog li ntawd, yog tias tib neeg yuav rhais ruam mus rau hauv txoj kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, lawv yuav tsum mloog lus, noj thiab haus tus Vajtswv uas yug los ua neeg cov lus niaj hnub no. Tes dej num Nws uas yog tes dej num ntawm cov lus, txhua yam pib los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam raug tsim los ntawm Nws cov lus, Nws cov lus niaj hnub no. Tsis hais kev paub tseeb txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los sis kev paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua tus yuav tsum siv dag zog ntau dua no rau Nws cov lus. Yog tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua dab tsi tiav thiab yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsi li. Tsuas yog kev tsim tsa los ntawm lub hauv paus kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab paub tau Nws thiab ua rau Nws txaus siab xwb, tib neeg thiaj tuaj yeem maj mam tsim ib txoj kev sib nraug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Nyob rau ntawm tib neeg, tsis muaj qhov kev koom tes nrog Vajtswv twg uas zoo tshaj kev noj thiab haus Nws cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua lawm. Dhau los ntawm kev xyaum ua thiaj yuav yog qhov zoo tshaj rau lawv kom muaj cuab kav sawv khov kho hauv lawv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg. Thaum tib neeg to taub thiab muaj cuab kav mloog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, lawv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev uas tau txais kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tau taug kev mus rau txoj kev yog ntawm Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tshaj plaws. Thaum ua ntej ntawd, tib neeg tuaj yeem tau txais Vajtswv tes dej num los ntawm kev nrhiav Vajtswv txoj hmoov hlub, los sis los ntawm kev nrhiav kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, tab sis tam sim no tsis zoo li no lawm. Yog tsis muaj cov lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog tsis muaj qhov tseeb ntawm Nws cov lus, tib neeg tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo thiab yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Yuav kom muaj lub neej li ib txwm ntawm sab ntsuj plig, tib neeg yuav tsum xub noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua, tom qab ntawd, nyob rau lub hauv paus no, tsim tsa ib qho kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Koj yuav ua li cas muab kev koom tes tau? Koj yuav ua li cas sawv khov kho hauv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg? Koj yuav ua li cas tsim tsa kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv?

Yuav ua li cas thiaj pom tau tias koj muaj kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv nyob ntawm koj lub neej txhua hnub:

1. Koj puas ntseeg Vajtswv cov lus tim khawv?

2. Koj puas ntseeg hauv koj lub siab tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab tsis yuam kev?

3. Koj puas yog ib tug neeg uas muab Nws cov lus coj los xyaum ua?

4. Koj puas muaj kev ntseeg rau Nws cov lus txib? Koj yuav ua li cas thiaj muaj tau kev ntseeg rau Nws cov lus txib?

5. Txhua yam koj ua puas yog ua los rau kom Vajtswv txaus siab thiab ncaj ncees rau Nws?

Raws li cov tau hais los saum toj no, tej zaum koj xav tias koj muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv nyob rau theem no.

Yog tias koj muaj cuab kav lees txais Vajtswv cov lus txib, lees txais Nws cov lus cog tseg, thiab ua raws txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj tab tom ua raws nraim li Vajtswv siab nyiam. Nyob rau hauv koj, txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv puas pom tseeb meej thiab? Tam sim no, koj puas ua raws nraim li txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Koj lub siab puas txav ze rau Vajtswv? Koj puas xav rhais ruam ntxiv mus nrog rau qhov kev kaj tshiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas xav caum cuag Vajtswv? Koj puas xav kom ntiaj teb pom Vajtswv lub yeeb koob dhau los ntawm koj? Koj puas muaj lub hau kev kom mus txog qhov Vajtswv cheem tsum los ntawm koj? Yog tias, thaum hais tawm Vajtswv cov lus, txoj hau kev ntawm kev koom tes, thiab txoj hau kev ua rau Vajtswv txaus siab nyob hauv koj—yog tias qhov no yog koj li kev xav—nws txhais tau tias Vajtswv cov lus tau tawg paj txi txiv rau hauv koj lub siab lawm. Yog tias koj tsis muaj qhov hau kev ntawd, yog koj tsis muaj cov hom phiaj ntawm koj txoj kev tshawb nrhiav, nws txhais tau tias koj lub siab tseem tsis tau raug tshoov los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 539

Nyob rau hauv kev nrhiav kev hloov pauv ntawm ib tug lub neej tus yam ntxwv, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua mas yooj yim xwb. Yog tias nyob rau hauv koj txoj kev paub dhau los ntawm lub neej, koj muaj cuab kav ua raws cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab paub txog Vajtswv tes dej num, ces koj tus yam ntxwv yeej muaj cuab kav hloov pauv tau. Yog tias koj ua txhua yam raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, thiab nrhiav txhua yam li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, ces koj yog tus uas mloog Nws lus, thiab yuav muaj kev hloov pauv koj tus yam ntxwv. Tib neeg tus yam ntxwv hloov pauv tau nrog cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; yog tias koj ib txwm tuav raws li koj tej kev paub dhau los thiab cov cai ntawm yav dhau los xwb, ces koj tus yam ntxwv yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Yog tias tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus ntawm hnub no thov txhua tus tib neeg kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li ib txwm ntawm kev ua neej tab sis koj tseem tuav tej khoom sab nraud ntawm ntiaj teb khov kho, thiab tsis meej pem txog qhov tseeb thiab tsis rau siab ua tiag, ces koj yog ib tug neeg uas tsis ua raws li tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, yog ib tug neeg uas tsis tau paub txog txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txawm hais tias koj tus yam ntxwv tuaj yeem hloov pauv tau los tsis tau nyob ntawm seb koj ua raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no los tsis ua thiab seb koj muaj kev paub tseeb los tsis muaj. Qhov no zoo tsis thooj li nej qhov kev nkag siab nyob rau yav tag los lawm. Kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv uas koj nkag siab nyob rau yav tag los, uas koj tus neeg txiav txim siab sai heev, tau tso tseg kev hais lus yam tsis thim xav txog Vajtswv li kev rau txim; tab sis ntawd tsuas yog ib qho ntawm kev hloov pauv xwb. Tam sim no, lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua raws kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv: Ua raws li txhua yam uas Vajtswv hais, thiab mloog lus rau txhua yam li Nws hais. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau. Nyob rau yav dhau los, hais txog kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv feem ntau yog hais txog kev muaj cuab kav tso tseg yus tus kheej, kom ua rau cev nqaij daim tawv raug kev txom nyem, kev qhuab ntuas yus lub cev, thiab kev tsim kho qhov nyiam ntawm yus tus kheej sab cev nqaij daim tawv—uas yog ib hom kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv. Niaj hnub no, txhua tus paub tias qhov kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv yog kev mloog cov lus niaj hnub no ntawm Vajtswv thiab kev paub tseeb ntawm Nws tes dej num tshiab. Raws li qhov no, tib neeg txoj kev nkag siab ua ntej txog Vajtswv, uas raug zas los ntawm lawv tus kheej cov kev xav phem, tuaj yeem raug muab txiav tawm, lawv thiaj tuaj yeem muaj kev paub txog qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus—tsuas yog qhov no xwb thiaj yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 540

Tib neeg txoj kev nrhiav kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia yog los ntawm Vajtswv cov lus. Yav dhau los, muaj lus hais tseg cia tias txhua yam raug ua kom tiav vim yog Nws cov lus, tab sis tsis muaj leej twg pom qhov tseeb no. Yog tias koj paub qhov tseeb txog cov kauj ruam tam sim no, txhua yam yuav pom meej rau koj, thiab koj yuav muaj ib lub hauv paus zoo rau kev sim siab yav tom ntej. Txawm Vajtswv hais yam twg los xij, tsuas tsom ntsoov qhov kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus xwb. Thaum Vajtswv hais tias Nws yuav pib qhuab ntuas tib neeg, cia li lees txais Nws li kev qhuab ntuas. Thaum Vajtswv hais kom tib neeg tuag, cia li lees txais qhov kev sim siab ntawd. Yog tias koj tsuas ib txwm ua neej nyob nrog Nws cov lus hais tshiab tshiab xwb, txog thaum kawg Vajtswv cov lus yuav ntxuav kom koj zoo tshaj plaws. Koj yim paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, yim ua rau koj tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws sai npaum li ntawd. Vim li cas Kuv thiaj thov kom nej paub thiab nkag mus rau hauv Vajtswv cov lus nyob rau ntawm kev sib koom ib zaug tas ib zaug thiab? Tsuas yog thaum koj ua raws thiab muaj kev paub ntawm Vajtswv cov lus, thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Nws cov lus xwb, tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj muaj cib fim ua hauj lwm rau hauv koj. Yog li ntawd, nej yog cov tib neeg tag nrho uas koom rau hauv txhua txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txawm nej ntsib kev txom nyem npaum li cas los, txog thaum kawg nej yuav tau txais ib qho "nqi zog." Txhawm kom tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws rau theem kawg, nej yuav tsum paub kom meej txog txhua lo lus ntawm Vajtswv cov lus. Tus Vajntsujplig Dawb Huv lis kev ua kom zoo tshaj plaws ntawm tib neeg tsis yog tau los ntawm kev koom tes ntawm ib sab xwb, Nws cheem tsum tib neeg li kev koom tes, Nws xav kom txhua tus feeb meej koom tes nrog Nws. Vajtswv hais yam twg, tsuas tsom ntsoov qhov kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus xwb—qhov no thiaj yuav muaj txiaj ntsim qab hau ntau tshaj rau nej lub neej. Txhua yam yog txhawm rau kev hloov pauv ntawm nej tus yam ntxwv. Thaum koj paub meej txog Vajtswv cov lus lawm, koj lub siab yuav raug tshoov los ntawm Nws, thiab koj yuav muaj cuab kav paub txog txhua yam uas Vajtswv xav ua kom tiav nyob rau hauv theem ntawm Nws tes dej num, thiab koj yauv muaj lub hau kev ua nws kom tiav. Nyob rau lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, muaj ib co tib neeg ntseeg hais tias qhov no yog ib txoj hau kev ntawm tes dej num, thiab tsis ntseeg txog Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, lawv thiaj tsis tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab tshwm los rau ntawm lub sij hawm kev qhuab ntuas yam tsis tau txais los sis nkag siab txog ib yam dab tsi hlo li. Muaj qee leej muaj kev paub meej txog cov lus no tseeb tiag yam tsis muaj lus noog kiag li, cov uas hais tias Vajtxwv cov lus yog qhov tseeb tiag yam tsis muaj qhov twg yuam kev thiab tias tib neeg yuav tsum raug qhuab ntuas. Lawv tau tawm tsam nyob rau ib lub sij hawm, cia mus raws li lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, thiab thaum lawv tshwm tuaj, lawv cov yam ntxwv tau hloov pauv mus lawm ib txhia, thiab lawv tau txais kev nkag siab txog Vajtswv tob zog tuaj. Cov uas tshwm los ntawm kev qhuab ntuas txhua tus tau hnov txog Vajtswv txoj kev hlub thiab paub tias theem ntawm tes dej num no yog Vajtswv txoj kev hlub loj uas tau nqis los rau lawv, tias nws yog kev txeeb tau thiab kev cawm dim ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Thiab lawv tau hais tias Vajtswv txoj kev xav ib txwm zoo, thiab txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg yog ua los ntawm kev hlub, tsis yog kev ntxub ntxaug. Cov uas tsis ntseeg Vajtswv cov lus, tsis ntsia rau Nws cov lus, tsis tau txais kev tsim kho kom zoo nyob rau lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, thiab txog thaum kawg, tus Vajntsujplig Dawv Huv thiaj tsis nyob nrog lawv lawm, thiab lawv tsis tau txais ib yam dab tsi li. Rau ntawm cov neeg uas nkag mus rau hauv lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, txawm tias lawv tau txais kev tsim kho kom zoo los xij, tus Vajntsujplig Dawv Huv tab tom ua hauj lwm ntsiag to nyob rau hauv lawv, thiab lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej tau hloov pauv nyob rau thaum kawg lawm. Muaj qee leej zoo li muaj kev tshwm sim tawm nyob rau sab nraud zoo heev, muaj kev zoo siab txhua hnub, tab tsis lawv tsis tau nkag mus rau tus yam ntxwv ntawm kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis muaj qhov kev hloov pauv me me kiag li, uas yog qhov tshwm sim los ntawm kev tsis ntseeg Vajtswv cov lus. Yog tias koj tsis ntseeg Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv koj. Vajtswv tshwm rau txhua tus uas ntseeg Nws cov lus, thiab cov uas ntseeg thiab lees txais Nws cov lus yuav muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev hlub!

Yuav kom muaj kev paub meej txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, koj yuav tsum nrhiav txoj hau kev ntawm kev xyaum ua thiab paub ua li cas muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Tsuas yog li no xwb thiaj yuav muaj kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv ntawm lub neej, tsuas yog dhau los ntawm txoj hau kev no xwb koj thiaj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog cov tib neeg uas tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, ntawm txoj hau kev no xwb thiaj ua tau raws li Nws siab nyiam. Yuav kom tau txais qhov kev kaj tshiab, koj yuav tsum ua neej nyob rau hauv Nws cov lus. Raug tshoov los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ib zaug xwb yeej tsis muaj qab hau dab tsi—koj yuav tsum mus kom tob tshaj ntawd. Rau cov neeg uas raug tshoov ib zaug dhau los lawm, lawv txoj kev mob siab tau txais kev txhawb, thiab lawv xav nrhiav, tab sis qhov no yuav kav tsis ntev; lawv yuav tsum raug tshoov los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mus tas li. Ntau lub sij hawm yav dhau los, Kuv tau hais txog Kuv txoj kev cia siab tias Vajtswv tus Ntsujplig yuav tshoov tib neeg cov ntsuj plig, kom lawv thiaj ua tau raws li kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej, thiab thaum tseem tab tom raug tshoov los ntawm Vajtswv, lawv thiaj yuav nkag siab txog lawv tus kheej tej kev tsis zoo, thiab nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev kawm paub Nws cov lus thiaj yuav tshem tau tej kev tsis huv ntawm lawv tus kheej tau (kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev khav theeb, kev xav phem, thiab lwm yam ntxiv). Txhob xav tias tsuas yog ua kom tau txais qhov kev kaj tshiab xwb txaus lawm—koj kuj yuav tsum tau tshem txhua yam uas tsis zoo tawm thiab. Muab ua ib yam hais, nej cheem tsum paub qhov tseeb los ntawm ib qho zoo, thiab muab ua lwm yam hais, nej cheem tsum tshem txhua yam tsis huv tawm ntawm nej tus kheej los ntawm qhov tsis zoo. Koj yuav tsum soj ntsuam koj tus kheej tas li kom thiaj pom tias qhov tsis dawb huv twg tseem muaj nyob rau hauv koj. Tib neeg li kev xav phem rau txoj kev ntseeg, kev xav ua, kev cia siab, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab kev khav theeb yog txhua yam uas tsis huv. Ntsia rau hauv koj tus kheej, thiab tso txhua yam nyob ua ke nrog Vajtswv cov lus ntawm kev nthuav tawm, kom thiaj pom tias qhov kev xav phem rau txoj kev ntseeg twg uas koj tseem muaj. Tsuas yog thaum koj pom tseeb meej txog tej ntawd lawm tiag xwb koj thiaj tuaj yeem tshem tej ntawd pov tseg tau. Muaj qee leej hais tias: “Tsuav yog ua raws li qhov kev kaj ntawm tus Vajntsujpig Dawb Huv tes dej num niaj hnub no xwb yeej txaus lawm. Tsis tas yuav ua lwm yam ntxiv lawm.” Tab sis tom qab ntawd, thaum koj tej kev xav phem rau txoj kev ntseeg sawv tuaj, koj yuav ua li cas muab tej ntawd tshem tawm pov tseg tau? Koj xav tias kev ua raws li Vajtswv cov lus hnub no yog ib yam uas yooj yim ua no los? Yog tias koj yog ib tug muaj txoj kev ntseeg, cov kev cuam tshuam tuaj yeem sawv los ntawm koj txoj kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg thiab cov kev cai sab hauv koj lub siab, thiab thaum tej no sawv tuaj, nws cuam tshuam rau koj txoj kev lees txais ntawm qhov tshiab. Tej no yog txhua yam teeb meem uas muaj tiag. Yog tias koj tsuas ua raws li cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, koj yuav tsis tuaj yeem ua kom tau tiav raws li Vajtswv siab nyiam. Nyob rau tib lub sij hawm thaum koj ua raws li qhov kev kaj niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj tsim nyog paub txog cov kev xav phem thiab qhov kev xav ua uas koj zais tseg cia ntawd thiab qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj uas koj muaj ntawd yog dab tsi, thiab tus cwj pwm twg ntxeev siab rau Vajtswv. Thiab tom qab koj tau paub tag nrho ntawm tej no lawm, koj yuav tsum muab tej no ntiab tawm mus kom tag. Kev tso tseg koj tej kev ua thaum ub thiab cov cwj pwm ntawd yog txhawm rau kev tso cai rau koj tau ua raws li cov lus ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau hais nyob rau hnub no. Kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv, muab ua ib yam hais, yog ua tiav tau los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab ua lwm yam hais, nws cheem tsum kev koom tes ib feem los ntawm tib neeg. Nws yuav tsum muaj Vajtswv tes dej num thiab muaj tib neeg li kev xyaum ua, ob qho no yeej tseem ceeb heev.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 541

Ntawm koj txoj kev ua dej num rau yav tom ntej, koj yuav ua li cas thiaj ua tau tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam? Ib lub ntsiab lus tseem ceeb yog kev nrhiav kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, nrhiav kev hloov pauv tus yam ntxwv, thiab nrhiav kev paub qhov tseeb kom tob tshaj dua qub—qhov no yog lub hau kev kom tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtwv. Nej txhua tus yog cov tau txais Vajtswv cov lus txib, tab sis yog cov hom lus txib twg? Qhov no muaj feem xyuam rau kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num; kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num yuav yog tes dej num uas loj tshaj no uas tshwm sim nyob thoob plaws qab ntuj khwb, yog li hnub no, nej tsim nyog nrhiav kev hloov pauv hauv nej lub neej tus yam ntxwv, kom yav tom ntej nej thiaj yuav dhau los ua qhov pov thawj tseeb tiag ntawm Vajtswv kom thiaj tau txais yeeb koob los ntawm Nws tes dej num, ua rau nej nkag mus rau tus qauv zoo rau Nws tes dej num tom ntej. Kev tshawb nrhiav nyob rau hnub no yog txhawm rau kev tsim lub hauv paus rau tes dej num tom ntej, kom Vajtswv thiaj siv koj thiab koj thiaj tuaj yeem ua tim khawv tau rau Nws. Yog koj muab qhov no ua koj lub hom phiaj ntawm koj txoj kev tshawb nrhiav, koj yuav muaj cuab kav tau txais tus Vajntsujnplig Dawb Huv. Koj yim tsa koj lub hom phiaj siab npaum li cas nyob rau ntawm txoj kev tshawb nrhiav, ces koj yim huab taus txais kev ua kom zoo tshaj plaws. Koj yim tshawb nrhiav qhov tseeb npaum li cas, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yim huab ua hauj lwm rau koj npaum li ntawd. Koj yim siv zog tshawb nrhiav npaum li cas, koj yim huab tau txais ntau npaum li ntawd. Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws raws nraim li qhov nyob hauv lawv tus yam ntxwv. Muaj qee tus tib neeg hais tias lawv tsis txaus siab cia lawv tus kheej rau Vajtswv siv los sis raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, vim lawv tsuas xav kom lawv lub cev tau nyob nyab xeeb thiab tsis raug kev txom nyem. Muaj qee tus tib neeg tsis txaus siab nkag mus rau lub nceeg vaj tab sis ho txaus siab nkag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Yog li ntawd, Vajtswv kuj yuav ua raws li koj qhov kev ntshaw. Qhov twg yog yam uas koj tshawb nrhiav, Vajtswv yuav ua kom nws tshwm sim tuaj. Yog li ntawd yam uas koj tab tom tshawb nrhiav tam sim no yog dab tsi? Puas yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws? Koj tej kev ua thiab tej yam ntxwv tam sim no puas yog txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab caum cuag Nws? Koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tas li nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub. Yog koj muab tag nrho koj lub siab rau txoj kev tshawb nrhiav ntawm ib lub hom phiaj, Vajtswv yeej yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Ntawd yog txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv rau tib neeg yog los ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav. Yog koj yim nqhis txoj kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtswv npaum li cas, tus Vajntsujplig Dawb Huv yim yuav ua hauj lwm nyob rau ntawm koj npaum li ntawd. Koj yim poob ntawm txoj kev tshawb nrhiav npaum li cas, qhov tsis zoo thiab thaub qab ntawm koj yuav muaj ntau tuaj npaum li ntawd, koj yim tsis pub lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm; thaum lub sij hawm dhau mus, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tso koj tseg. Koj puas xav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas xav caum cuag Vajtswv? Koj puas xav raug siv los ntawm Vajtswv? Nej tsim nyog yuav tsum ua txhua yam txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws, raug caum cuag, thiab raug siv los ntawm Vajtswv, kom txhua yam hauv lub qab ntuj khwb tuaj yeem pom Vajtswv tej kev ua nyob rau ntawm nej. Nej yog tus xib fwb ntawm txhua yam, thiab nyob nruab rab ntawm txhua yam, nej yuav ua rau Vajtswv zoo siab rau cov lus tim khawv thiab cov yeeb kob dhau los ntawm nej—qhov no yog pov thawj qhia tau tias nej yog tus tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws ntawm txhua tiam!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 542

Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, koj yim ris lub nra nyhav npaum li ntawd, thiab koj yim ris lub nra nyhav npaum li cas, koj yim muaj kev paub ntau npaum li ntawd. Thaum koj mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv yuav tso ib lub nra rau koj, thiab qhia koj txog cov tes dej num uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum Vajtswv muab lub nra no rau koj, koj yuav tau ua twb zoo mloog txhua qhov tseeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus. Yog koj muaj ib lub nra ntsig txog tus yam ntxwv ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam lub neej, ces Vajtswv yeej tau muab lub nra no tso rau koj, thiab koj tau ris lub nra no nrog koj tas li rau hauv koj tej lus thov txhua hnub. Yam Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab koj txaus siab ua yam ntawd uas yog qhov Vajtswv xav ua; qhov no yog qhov txhais tau tias ris Vajtswv lub nra li uas yog koj lub ntag. Nyob rau theem no, hauv koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj rau hom teeb meem no, thiab koj xav twj ywm tias, Kuv yuav daws tej teeb meem no li cas? Kuv muaj peev xwm txhawb li cas rau kuv cov kwv tij thiab cov muam kom daws tau txoj kev nyuaj siab thiab nrhiav tau kev zoo siab xyiv fab ntawm sab ntsujplig? Koj kuj npaj daws tej teeb meem no rau thaum muaj kev sib qhia, thiab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav npaj noj thiab haus Vajtswv cov lus uas ntsig txog rau tej teeb meem no. Koj kuj tseem yuav ris lub nra thaum koj noj thiab haus Nws cov lus. Kiag thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav tau lawm, koj yuav muaj lub tswv yim meej dua qub seb taug txoj kev twg. Qhov no yog kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig uas tau muab los ntawm koj lub nra, thiab qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev qhia uas tau muab rau koj lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Yog koj tsis muaj lub nra, ces koj yuav tsis kub siab thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus; thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus rau thaum tab tom ris ib lub nra, koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lawv lub ntsiab tseem ceeb, muaj peev xwm nrhiav tau koj txoj kev, thiab mob siab rau Vajswv txoj kev xav. Yog li, hauv koj tej lus thov, koj yuav tau xav kom Vajtswv tso ntau lub nra rau koj thiab tso siab rau koj txawm tias yuav yog cov dej num nyhav npaum li cas los xij, xwv tom koj hau ntej, koj thiaj muaj ntau txoj kev taug mus; xwm kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj muaj txiaj ntsig zoo dua; xwv koj thiaj muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws cov lus tau zoo dua; thiab xwv koj thiaj dhau los muaj peev xwm dua rau ntawm qhov raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig.

Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev xyaum thov Vajtswv, kev lees txais Vajtswv lub nra, thiab kev lees txais tes dej num uas Nws tso rau koj—txhua yam ntawm no rau koj yog li thiaj muaj txoj hau kev rau ntawm koj xub ntiag. Vajtswv yim tso lub nra nyhav npaum li cas rau koj, koj yim ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Nws tau yooj yim ntau npaum li ntawd. Qee cov neeg tsis txaus siab sib koom nrog lwm cov neeg los ua dej num rau Vajtswv, txawm lawv yuav raug hu kom los koom los xij; cov neeg no yog neeg tub nkeeg uas tsuas nyiam ncig nrhiav ua kev lom zem xwb. Koj yim raug thov ua tes dej num sib koom tes nrog lwm cov neeg ntau npaum li cas, koj yim tau kev paub ntau npaum li ntawd. Vim tias muaj ntau lub nra thiab muaj kev paub ntau, koj yuav tau ntau txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log. Yog li, yog koj muaj peev xwm ua dej num rau Vajtswv yam kubsiab lug, ces koj yuav yog tus mob siab rau Vajtswv lub nra; ua li no koj thiaj muaj ntau txoj hmoo raug ua tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tsuas zoo li ib pawg neeg ntawm cov neeg uas tam sim no tab tom raug tsim ua kom tau neeg zoo xwb. Tus Vajntsujplig yim txhawb koj ntau npaum li cas, koj yim muaj sij hawm mob siab coj ncaj rau Vajtswv lub nra ntau npaum li ntawd, koj yim raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab koj yim caum cuag Nws tau ntau npaum li ntawd—kom mus thaum qhov kawg kiag, koj yuav dhau los ua ib tug neeg rau Vajtswv siv. Niaj hnub tam sim no, muaj qee cov neeg uas tsis ris nra rau pawg ntseeg li. Cov neeg no yog neeg tub nkeeg thiab tsis nyiam huv, thiab tsuas txhawj txog lawv tus kheej cev nqaij daim tawv xwb. Cov neeg zoo li no qia dub heev, thiab lawv kuj dig muag. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov teeb meem no meej, koj yuav tsis ris ib lub nra tau li. Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, Nws yim tso lub nra nyhav npaum li ntawd rau koj. Tus neeg qia dub tsis txaus siab raug tej yam zoo li no; lawv tsis txaus siab them tus nqi, thiab, yog li qhov ntawd, lawv thiaj plam tej hmoo raug ua neeg zoo kom tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis yog lawv ua kom lawv tus kheej raug mob los? Yog koj yog qee tus ntawm tus neeg uas mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav muaj lub nra rau pawg ntseeg. Qhov tseeb, qhov zoo dua ntawm qhov hu tias qhov no yog ib lub nra uas koj ris rau pawg ntseeg mas nws yuav zoo dua uas muab hu ua ib lub nra koj ris rau koj tus kheej lub neej txoj sia, vim tias lub hom phiaj ntawm lub nra uas koj tau npaj rau pawg ntseeg no yog koj yuav tsum tau siv tej kev paub ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog li, leej twg uas ris lub nra nyhav tshaj plaws rau pawg ntseeg, leej twg uas ris lub nra rau kev paub zoo txog kev ua neej—lawv yuav yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Koj puas tau pom qhov no meej tseeb? Yog pawg ntseeg uas koj nyob nrog ntawd tawg ua sab ua sua li tej xuab xeb, tab sis koj yeej tsis txhawj los sis tsis nyuaj siab li, thiab koj tseem lom txwm dig muag tsis pom thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus li ib txwm, ces koj yeej tsis ris ib lub nra li. Cov neeg zoo li no tsis yog hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau. Hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, nej yuav tsum dhau los mob siab rau Vajtswv lub nra rau ntawm no thiab niaj hnub tam sim no; nej yuav tsis cia Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua tus tib neeg ua ntej yuav mob siab hlo rau Vajtswv lub nra. Nws puas yuav lig dhau heev lawm thaum ntawd nas? Tam sim no yog ib lub caij nyoog zoo ua kom tau tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj cia txoj hmoo no txheej hla dhau koj cov ntiv tes mus, koj yuav tu siab rau qhov seem ntawm koj lub neej txoj sia, zoo ib yam li Mauxes tsis muaj peev xwm nkag mus rau daim av zoo ntawm Khanas thiab tau tu siab mus tag ntawm nws lub neej txoj sia rau yav seem ntawd, tuag nrog txoj kev tu siab. Kiag thaum Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua cov neeg, koj yuav muaj kev tu siab heev. Txawm tias Vajtswv tsis qhuab ntuas koj los, koj yuav tau qhuab ntuas koj tus kheej los ntawm koj tus kheej txoj kev tu siab. Qee cov neeg tsis ntseeg siab rau qhov no, tab sis yog koj tsis ntseeg nws, ces tsuas nyob tos saib xwb. Muaj qee cov neeg uas muaj tib lub hom phiaj yuav tsum ua kom tau tiav log rau cov lus no nkaus xwb. Koj puas txaus siab muab koj tus kheej fij rau cov lus no?

Yog koj tsis nrhiav txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab yog koj tsis rau siab tshawb nrhiav kev ua neeg zoo tiav log, ces thaum kawg koj yuav muaj kev tu siab puv npo. Txoj hmoo zoo tshaj plaws uas yuav ua kom tau neeg zoo tiav log ces yog tam sim no; tam sim no yog ib lub sij hawm zoo tshaj plaws lawm. Yog koj tsis kub siab lug nrhiav ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, kiag thaum Nws ua tes dej num tiav lawm, nws yuav lig heev—koj yuav plam txoj hmoo lawm. Txawm koj yuav muaj kev tshoov siab loj npaum li cas los xij, yog Vajtswv tsis ua tes dej num lawm, ces txhawm koj yuav siv zog npaum li cas rau los, koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua neeg zoo tiav log tau li. Koj yuav tsum tuav txoj hmoo no tseg thiab koom tes nrog thaum tus Vajntsujplig ua Nws tes dej num tseem ceeb. Yog koj plam txoj hmoo no, txawm tias koj yuav mob siab npaum li cas los xij, koj yuav tsis muaj txoj hmoo no ntxiv lawm. Nej qee tus quaj tias, “Vajtswv, kuv txaus siab los mob siab rau Koj lub nra, thiab kuv txaus siab ua raws li Koj txoj kev xav!” Txawm li cas los xij, koj tsis muaj txoj kev xyaum ua, yog li koj lub nra yuav tsis kav. Yog koj muaj ib txoj kev nyob tom hau ntej, ces koj yuav muaj kev paub ib kauj ruam zuj zus, thiab koj txoj kev paub yuav raug teeb thiab raug npaj tau zoo. Tom qab ua tiav ib lub nra lawm, yuav muab lwm lub nra ntxiv rau koj. Thaum koj txoj kev paub rau lub neej txoj sia tob lawm, koj lub nra, kuj ib yam thiab, yuav muaj kev loj hlob ntau zuj zus tuaj. Qee cov neeg tsuas ris lub nra thaum raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig xwb; tom qab ib ntus ntawm lub sij hawm ntawd dhau lawm, thaumlawv tsis muaj txoj kev xyaum ua mus ntxiv lawm, lawv tsum tsis ris txhua lub nra lawm. Koj tsis muaj peev xwm npaj lub nra tau yooj yim los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus xwb. Los ntawm kevto taub txog ntau qhov tseeb, koj yuav tau kev txawj ntse, muaj peev xwm los daws tau cov teeb meem uas yog siv qhov tseeb, thiab tau txoj kev to taub zoo dua ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev xav. Nrog rau ntawm tej yam no, koj yuav npaj tau nra los ris, thiab tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm ua tes dej num tau raug zoo. Yog koj muaj ib lub nra tab sis tsis muaj ib txoj kev to taub meej txog qhov tseeb, ces qhov ntawd yuav ua tsis tau, ib yam nkaus; koj yuav tsum paub Vajtswv cov lus kiag thiab paub tias yuav xyaum ua tej lus ntawd li cas. Tsuas yog tom qab koj tus kheej muaj kev paub tseeb lawm koj thiaj yuav muaj peev xwm npaj rau lwm tus tau, coj lwm tus tau, thiab yuav raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log ” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 543

Thaum lub sij hawm no, Vajtswv tes dej num yog kom txhua tus tau nkag mus rau txoj kev taug yog, muaj lub neej sab ntsujplig thiab muaj kev paub tiag, raug txhawb tsa los ntawm tus Vajntsujplig, thiab—kev muaj tej no ua ib lub hauv paus—kam lees txais Vajtswv cov lus txib. Lub hom phiaj ntawm qhov nkag mus rau lub teb chaws txoj kev cob qhia yog txhais tau tias cia nej txhua lo lus, tes num, kev txhawb tsa, kev xav thiab lub tswv yim nkag mus rau hauv Vajtswv cov lus; kom nquag raug txhawb los ntawm Vajtswv thiab tsim kho ib lub siab uas muaj kev hlub rau Nws; thiab ua rau koj muaj ntau lub nra ntawm Vajtswv txoj kev xav, yog li txhua tus neeg thiaj li nyob rau ntawm txoj kev raug tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, yog li txhua tus thiaj li nyob rau ntawm txoj kev yog. Kiag thaum koj nyob rau ntawm txoj kev raug ua tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm, ces koj yeej nyob rau ntawm txoj kev taug yog lawm. Kiag thaum koj tejkev xav thiab cov tswv yim, thiab koj tej kev xav tsis raug, yeej raug kho kom raug zoo tau, thiab koj muaj peev xwm tawm ntawm lub siab lub ntsws ntawm cev nqaij daim tawv mus ua lub siab lub ntsws ntawm Vajtswv txoj kev xav, thiab thaum koj muaj peev xwm tiv taus kev cuam tshuam rau thaum muaj tej kev xav yuam kev tshwm sim tuaj, ua mus raws li Vajtswv txoj kev xav—yog koj muaj peev xwm ua tej yam hloov pauv tau li no lawm, ces koj thiaj nyob rau ntawm txoj kev paub ua lub neej raws li txoj kev taug yog. Kiag thaum koj qhov kev thov vajtswv nyob rau txoj kev taug yog lawm, koj yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig nyob hauv koj tej lus. Txhua zaus thaum koj thov vajtswv, koj yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig; txhua zaus uas koj thov vajtswv, koj yuav muaj peev xwm ua koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhua zaus uas koj noj thiab haus ib lo lus ntawm Vajtswv cov lus, yog koj muaj peev xwm nkag siab tes dej num uas tam sim no Nws ua thiab muaj peev xwm to taub tias thov vajtswv li cas, yuav koom tes sib qhia li cas, thiab yuav ua li cas thiaj paub qhov tseeb, tsuas yog tom qab ntawd xwb koj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus thiaj li tawg paj txi txiv. Thaum, los ntawm Vajtswv cov lus, koj muaj peev xwm tshawb nrhiav txoj kev taug nkag mus rau sab hauv thiab muaj peev xwm pom kev ua Vajtswv tes dej num tam sim no, thiab txoj kev qhia ntawm tus Vajntsujplig tes dej num, koj thiaj yuav nkag tau mus rau txog txoj kev taug yog. Yog koj tsis nkag siab cov ntsiab lus tseem ceeb thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab, tom qab ntawd, tseem tsis muaj peev xwm tshawb nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua, qhov no qhia tau tias koj tseem tsis paub haus thiab noj Vajtswv cov lus kom raug zoo, thiab qhov ntawd txhais tau tias koj tsis tau tshawb nrhiav pom lub tswv yim los sis lub hauv paus ntsiab ua tes dej num ntawd. Yog koj tsis nkag siab Vajtswv tes dej num uas tab tom ua tam sim no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm lees txais tes dej num uas Nws yuav tso rau koj. Vajtswv tes dej num uas ua tam sim no yog yam uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau thiab to taub rau lub sij hawm tam sim no. Nej puas nkag siab tej no?

Yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus tau zoo, koj lub neej sab ntsujplig yuav dhau los zoo li qub, thiab txawm tias koj yuav raug sim siab li cas los xij, koj yuav ntsib kev phom sij li cas los xij, koj lub cev yuav tiv taus kev mob nkeeg li cas los xij, kev sib nrug deb los ntawm tej kwv tij thiab tej muam los sis tsev neeg uas koj yuav ntsib kev nyuaj siab li cas los xij, koj muaj pee xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus kom tau li qhov qub, thov vajtswv kom tau li qhov qub, thiab ua kom tau li npawg ntseeg lub neej li qhov qub; yog koj muaj peev xwm ua tau txhua yam li no, nws yuav qhia tau tias koj nyob rau ntawm txoj kev taug yog lawm. Qee cov neeg mas ywj fab ywj fwj heev thiab tsis muaj qhov ua lub siab ntev thev. Thaum ntsib ib qho teeb meem me xwb los, lawv cia li nroo thiab xav phem. Kev caum qhov tseeb yuav tsum ua siab ntev thev thiab txiav txim siab. Yog koj ua tsis tau kom txaus siab raws li Vajtswv txoj kev xav rau zaum no, ces koj yuav tsum tsis nyiam koj tus kheej kiag li thiab, yuav tau mob siab ua kom tiav zoo rau lwm zaus. Yog, zaum no, koj tsis mob siab rau Vajtswv lub nra, ces koj yuav raug tig tawm tsam rau cev nqaij daim tawv thaum ntsib tib yam teeb meem zoo li no rau yav tom ntej, thiab daws kom tau txaus siab raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog qhov koj thiaj yuav tsim nyog raug qhuas. Qee cov neeg tseem tsis paub lawv tus kheej tej kev xav los sis tej tswv yim seb raug los tsis raug; cov neeg no mas ruam kawg! Yog koj xav kov kom yeej koj lub siab thiab tig tawm tsam cev nqaij daim tawv, koj yuav tsum xub paub tias koj tej kev xav puas raug los sis tsis raug; ces koj thiaj muaj peev xwm kov kom yeej koj tus kheej lub siab. Yog koj tsis paub tias koj tej kev xav raug los sis tsis raug, koj puas muaj peev xwm kov kom yeej koj tus kheej lub siab thiab tig tawm tsam cev nqaij daim tawv? Txawm tias koj tig tawm tsam, los koj yuav feeb tsis meej. Koj yuav tsum paub tias yuav tig tawm tsam li cas rau koj tej kev xav yuam kev; qhov no yog kev tig tawm tsam rau cev nqaij daim tawv. Kiag thaum koj lees tias koj tej kev xav, tej kev xam pom thiab tej tswv yim tsis raug lawm, koj yuav tsum hloov kom sai thiab tig rov los taug txoj kev yog. Daws qhov teeb meem no ua ntej tso, thiab cob qhia koj tus kheej kom paub tseeb txog qhov no, vim koj paub zoo tshaj plaws tias seb koj muaj tej kev xav raug los sis tsis muaj. Kiag thaum raug kho koj tej kev xav yuam kev lawm thiab tam sim no yuav tau xav txog Vajtswv tej txiaj ntsig, ces koj thiaj ua tau lub hom phiaj ntawm kev kov kom yeej koj tus kheej lub siab.

Yam tseem ceeb tshaj plaws rau nej uas yuav tau ua tam sim no yog yuav tsum ua kom muaj kev paub txog Vajtswv thiab Nws tes dej num. Koj yuav tsum paub tias tus Vajntsujplig ua tes dej num li cas rau tib neeg; tej no yog yam tseem ceeb rau kev nkag mus rau txoj kev taug yog. Nws yuav yog qhov yooj yim rau koj ua thaum koj nkag siab qhov tseem ceeb tshaj plaws no lawm. Koj ntseeg Vajtswv, thiab koj paub Vajtswv, qhov no qhia tau tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muaj tseeb tiag. Yog koj muaj kev paub txuas ntxiv tsis tu ncua, tiam sis thaum kawg tseem tsis muaj peev xwm paub Vajtswv, ces koj yeej yog ib tug neeg tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus Khetos xwb thiab tsis muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub tam sim no ces txhua tus yuav raug teem txim. Lawv yog tag nrho cov Falixais tom qab no, vim lawv tsis muaj kev paub txog tus Vajtswv niaj hnub tam sim no; lawv txhua tus tawm tsam rau Vajtswv. Lawv tseem muab kev hwm rau Yexus li cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau dab tsi li; Vajtswv yuav tsis qhuas lawv. Txhua tus neeg uas tsa tes qhia tias lawv ntseeg Vajtswv, tiam sis lawv ho tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv rau hauv lawv lub siab li, ces yog neeg ncauj lus zoo siab phem!

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log ” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 544

Yuav ua kom raug tsim ua tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, lawv yuav tsum xub nkag siab tias qhov ua neeg zoo tiav log los ntawm Nws yog txhais li cas, thiab tus yam ntxwv uas lawv yuav tsum ua kom tiav thiaj yog tus neeg zoo tiav log ntawd yog dab tsi. Kiag thaum ib tug neeg muaj kev nkag siab txog tej yam zoo li no lawm, ces nws yuav tsum tshawb nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Yuav ua kom tau neeg zoo tiav log, nws yuav tsum yog ib ntawm yam qauv ua tau zoo. Coob leej ntau tus yeej tsis muaj kev zoo txaus, nyob rau kis twg los xij koj yuav tsum tau them ib tug nqi thiab mob siab ua tes dej num. Koj qhov zoo yim phem npaum li cas, koj yim kub siab ua kom ntau npaum li ntawd. Koj yim to taub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas thiab koj yim xyaum ua tej ntawd ntau npaum li cas, koj yim muaj peev xwm npaj txoj kev taug ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau sai npaum li ntawd. Los ntawm kev thov vajtswv, koj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log rau yam koj thov vajtswv; koj kuj muaj peev xwm ua tau zoo tiav log los ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, nkag siab lawv lub cev ntaj ntsug, thiab ua neej raws li lawv qhov muaj tseeb. Kev paub Vajtswv cov lus txhua hnub, koj yuav tsum paub txog yam tsis muaj nyob hauv koj tus kheej; ntxiv rau qhov no, koj yuav tsum lees paubb koj qhov tsis zoo thiab koj tej kev qaug zog, thiab thov vajtswv thiab thov rau Vajtswv kom ntau. Yog ua li no, koj thiaj li yuav maj mam raug ua kom tau zoo tiav log. Txoj kev mus rau qhov ua kom tau zoo tiav log yog: kev thov vajtswv; kev noj thiab haus Vajtswv cov lus; kev nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus; kev paub tseeb txog Vajtswv cov lus; kev los paub txog yam koj tsis muaj yog dab tsi; kev zwm rau Vajtswv tes dej num; kev mob siab rau Vajtswv lub nra thiab kev tso cev nqaij daim tawv tseg los ntawm koj txoj kev hlub rau Vajtswv; thiab nquag koom sib qhia nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, qhov ntawd thiaj pab txhawb nqa koj txoj kev paub. Txawm tias nws yuav yog koj tus kheej lub neej los sis sawv daws lub neej los xij, thiab txawm tias nws yuav yog neeg coob los sis neeg tsawg los xij, lawv muaj peev xwm tso cai rau koj tau txais kev paub thiab tau txais kev cob qhia yog li koj lub siab thiaj muaj peev xwm nyob tau ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tig rov qab los cuag Nws. Tag nrho qhov no yog tus txheej txheem ntawm kev ua kom tau neeg zoo tiav log. Kev paub txog Vajtswv cov lus, raws li tau hais los ua ntej lawm, txhais tau tias kev muaj peev xwm saj tej ntawd tiag tiag thiab cia koj tus kheej ua neej nyob nrog lawv, yog li ntawd koj thiaj yuav tau txais kev ntseeg ntau dua thiab kev hlub rau Vajtswv. Hauv kis no, koj yuav maj mam tso koj qhov coj tsis ncaj tseg zuj zus, tso tseg ntxwgnyoog tus moj yam; tso koj tus kheej dim los ntawm kev txhawb siab txhawb ntsws tsis raug; thiab ua neej nyob tau zoo li ib tug neeg tiag. Koj yim muaj kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas—uas hais tau tias, koj yim raug tsim ua neeg zoo tiav log tau ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv—koj yim muaj Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tsawg npaum li ntawd. Los ntawm koj qhov kev xyaum ua, koj thiaj yuav maj mam taug mus raws txoj kev ntawm kev ua neeg zoo tiav log tau zuj zus. Yog li, yog koj xav raug tsim ua kom tau neeg zoo tiav log, qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws ces mob siab rau Vajtswv txoj kev xav thiab paub Nws cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log ” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 545

Tam sim no Vajtswv xav tau ib pawg neeg uas muaj lub siab koom tiag ntawm cov tib neeg, ib pawg neeg uas muaj cov neeg mob siab sib koom tes nrog Nws, cov neeg uas mloog lus rau Nws tes dej num, cov neeg uas ntseeg Vajtswv cov lus hais tias muaj tseeb, thiab cov neeg uas nqis tes ua raws li Vajtswv yam xav tau; lawv yog cov neeg uas to taub zoo rau hauv lawv lub siab lawm, lawv yog cov neeg uas raug ua tau zoo tshaj plaws lawm, thiab lawv yuav muaj peev xwm los taug txoj kev ntawm kev tsim ua tau zoo tshaj plaws no. Cov neeg uas ua tsis tau kom zoo tshaj plaws yog cov neeg tsis muaj kev to taub meej txog Vajtswv tes dej num, yog cov neeg tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus, yog cov neeg tsis mob siab rau Nws cov lus, thiab yog cov neeg tsis muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab hlo li. Cov neeg uas ua xyem xyav txog Vajtswv uas yug los ua neeg, ib txwm tsis ntseeg txog Nws, yeej tsis kub siab siv Nws cov lus tiag tiag thiab ib txwm ua siab dag Nws yog cov neeg uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li; yeej tsis muaj txoj hau kev ua kom cov neeg zoo li no zoo tshaj plaws tau li.

Yog koj xav kom raug ua tau zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum raug nyiam ua ntej los ntawm Vajtswv tso, vim Nws ua cov neeg uas Nws nyiam thiab cov neeg uas ua raws Nws tus kheej lub siab kom zoo tshaj plaws. Yog koj xav yog tus ua raws Vajtswv tus kheej lub siab, ces koj yuav tsum muaj lub siab mloog lus rau Nws tes dej num, koj yuav tsum mob siab caum qhov tseeb, thiab koj yuav tsum lees txais txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej. Koj puas tau ua txhua yam uas tau ua raws hauv Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej? Koj txoj kev xav puas raug? Yog koj txoj kev xav raug lawm, ces Vajtswv yuav qhuas koj; yog koj txoj kev xav tsis raug, qhov no qhia tau tias yam koj lub siab hlub tsis yog Vajtswv, tab sis yog cev qaij daim tawv thiab Ntswgnyoog xwb. Yog li, koj yuav tsum siv kev thov vajtswv ua ib txoj hau kev los lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej rau txhua yam. Thaum koj thov vajtswv, txawm tias Kuv tsis sawv nyob kiag ntawm koj xub ntiag los xij, tus Vajntsujplig yeej nyob nrog koj lawm, thiab nws yog tag nrho Kuv Tus Kheej thiab Vajtswv tus Ntsujplig uas yog tus koj tab tom thov txog ntag. Vim li cas koj thiaj ntseeg hauv cev qaij daim tawv no? Koj ntseeg vim hais tias Nws muaj Vajtswv tus Ntsujplig. Yog Nws tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig koj puas ntseeg tus neeg no? Thaum koj ntseeg tus neeg no, koj ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum koj ntshai tus neeg no, koj ntshai Vajtswv tusNtsujplig. Kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig yog kev ntseeg tus neeg no, thiab kev ntseeg tus neeg no kuj yog kev ntseeeg Vajtswv tus Ntsujplig thiab. Thaum koj thov vajtswv, koj hnov zoo li Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog koj thiab qhov ntawd yog Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag, thiab yog li koj thov rau Nws tus Ntsujplig. Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob ntshai heev tsis kam nqis tes ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; hos koj dag Nws cev nqaij daim tawv, koj dag tsis tau Nws tus Ntsujplig li. Ib yam uas tsis muaj peev xwm tiv tau Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog yam tsis haum nrog qhov tseeb, thiab yuav tsum raug muab tshem tsorau ib sab; qhov ua lwm yam ces yog ua ib txoj kev txhaum tawm tsam Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, thaum koj thov vajtswv, thaum koj hais lus thiab sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab thaum koj ua koj tes dej num thiab thaum koj tawm mus ua koj tes dej num. Thaum koj ua tiav log koj lub luag hauj lwm, Vajtswv nyob nrog koj, thiab thaum koj xav tias raug lawm thiab yog tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, Nws yuav lees txais txhua yam uas koj ua; koj yuav tsum mob siab tiav log los lis koj tus kheej lub luag hauj lwm tiag tiag. Thaum koj thov vajtswv, yog koj muaj kev hlub rau Vajtswv rau hauv koj lub siab thiab nrhiav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab kev tshawb xyuas kom meej, yog tej no yog koj txoj kev xav, koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Piv txwv, thaum koj thov vajtswv rau ntawm cov rooj sab laj, yog koj qhib koj lub siab thiab thov rau Vajtswv thiab qhia rau Nws txog yam nyob hauv koj lub siab uas txhob hais txog yam cuav, ces koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Yog koj yeej hlub Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag tiag, ces tsa tes cog lus rau Vajtswv tias: “Vajtswv, tus nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob hauv ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, Kuv cog lus rau Koj tias: Thov kom Koj tus Ntsujplig saib kom meej txhua yam uas Kuv ua thiab tiv thaiv thiab saib xyuas rau kuv txhua lub sij hawm, thiab kom txhua yam uas Kuv ua mus tau nyob nraim rau hauv Koj lub xub ntiag. Kuv lub siab puas tau tso tseg tsis hlub Koj los sis nws puas tau ntxeev siab rau koj, yog tau ces rau txim thiab tsawm foom kuv kom phem heev. Txhob zam txim rau kuv rau hauv tiam no los sis tiam tom ntej!” Koj puas ua siab tawv qhawv tsa tes cog lus zoo li no? Yog koj tsis kam, qhov no qhia tau tias koj tais caus, thiab qhov ntawd koj tseem hlub koj tus kheej. Nej puas muaj kev daws qhov teeb meem no? Yog qhov no yog koj li kev daws teeb meem tiag, koj yuav tsum tau tsa tes cog lus rau qhov no. Yog koj muaj siab tiag los tsa tes cog lus rau kis zoo li no, ces Vajtswv yuav ua siab tiav log los txhawb nqa koj qhov kev daws. Thaum koj tsa tes cog lus rau Vajtswv, Nws mloog. Vajtswv yuav txiav txim seb koj puas muaj txim txhaum los sis puas coj ncaj ncees los ntawm kev ntsuas kev thov vajtswv thiab kev xyaum ua ntawm koj. Tam sim no yog txheej txheem ntawm kev tsim ua nej kom zoo tshaj plaws, thiab yog nej muaj kev ntseeg tiag rau hauv kev ua tus neeg zoo tshaj plaws, ces nej yuav nqa txhua yam nej ua los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais nws txoj kev tshawb xyuas kom meej; yog koj ua qee yam tig tawm tsam rau kev ua txhaum loj los sis yog koj ntxeev siab rau Vajtswv, ces Nws yuav ua kom koj qhov tsa tses cog lus tawg paj txi txiv, thiab kom txhob muaj teeb meem tshwm sim rau koj, cia nws raug rau txim los sis raug qhuab ntuas, qhov no yog kev ua ntawm koj tus kheej. Koj tau tsa tes cog lus, yog li koj yuav tsum tau ua raws li kev cog lus. Yog koj tsa tes cog lus, tab sis tsis ua raws li kev cog lus ntawd, koj yuav ntsib kev puas tsuaj. Txij thaum koj tau tsa tes cog lus los, Vajtswv yuav ua kom koj qhov tsa tes cog lus tawg paj txi txiv. Qee cov neeg ntshai tom qab lawv thov vajtswv, thiab muaj kev tu siab tias, “Tag lawm lau! Kuv txoj hmoo ntawm kev qaug dej qaug cawv ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo ua tej yam phem ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo xav ua tej yam ntawm kuv txoj kev ntshaw ploj mus tag lawm!” Cov neeg no tseem hlub tus neeg muaj tswv yim xav phem thiab tus ua txim txhaum, thiab lawv yog cov yuav tau ntsib kev puas tsuaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tshaj Plaws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 546

Yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv txhais tias txhua yam koj ua yuav tsum coj los tso rau ntawm Nws xub ntiag thiab cia saib xyuas raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Yog yam koj muaj peev xwm coj los tso rau ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xub ntiag tab sis tsis yog tso rau ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj tsis tau raug tshawb xyuas kom meej los ntawm Nws Tus Ntsugplig. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Leej twg yog tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau? Lawv tsis yog ib leej thiab tib tug xwb los? Feem coob pom Lawv cais ua ob leeg, ntseeg tias Vajtswv tus Ntsujplig yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau yog ib tug tib neeg xwb. Tab sis koj tsis tau ua yuam kev puas yog? Tus neeg no ua tes dej num sawv cev rau leej twg? Cov neeg uas tsis paub Vatswv uas yug los ua neeg yeej tsis muaj kev to taub sab ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig thiab Nws qhov yug los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv yog ib tug xwb, vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm sim raws li cev nqaij daim tawv. Yog tus neeg no ua siab phem rau koj, Vajtswv tus Ntsujplig puas yog tus siab zoo? Puas yog koj feeb tsis meej los? Niaj hnub tam sim no, cov neeg uas tsis kam lees txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws txoj kev pom zoo i, thiab cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsis muaj peev xwm yog tus neeg ua tau zoo tshaj plaws. Saib txhua yam koj ua, thiab saib seb nws puas raug coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj tsis muaj peev xwm nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj yog ib tug ua phem. Cov neeg ua phem puas muaj peev xwm raug ua neeg zoo tshaj plaws tau? Txhua yam koj ua, txhua yam kev nqis tes ua, txhua yam kev xav, thiab txhua yam kev coj ua yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev niaj hnub ua neej sab ntsujplig ntawm koj—koj txoj kev thov vajtswv, koj qhov txav los ze rau Vajtswv, koj noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, koj qhov kev sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj lub neej hauv paus ntseeg—thiab koj tes dej num hauv kev sib koom siab yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Nws yog yam kev xyaum ua uas yuav pab koj ua tiav loj hlob rau hauv lub neej. Txheej txheem ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog txheej txeem ntawm kev ua kom dawb huv. Koj yim kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, koj yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li ntawd thiab koj yim ua raws li qhov Vajtswv xav tau ntau npaum li ntawd, yog li koj yuav tsis raug yaum nkag los rau kev qaug dej qaug cawv, thiab koj lub siab yuav nyob hauv Nws lub xub ntiag. Koj yim kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, yim ua rau Ntxwgnyoog muaj kev txhaj muag thiab koj yim muaj rab peev xwm tso lub cev tseg tau ntau npaum li ntawd. Yog li, kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog ib txoj kev uas cov tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, tseem yog thaum sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los xij, koj yuav tau nqa yam koj nqis tes ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia muab kev nrhiav raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab mob siab mloog lus rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yuav ua rau koj xyaum ua tau ntau qhov zoo. Yog koj nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej koj thiaj li yog tus neeg uas ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tshaj Plaws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 547

Cov neeg uas tsis to taub txog Vajtswv yeej ib txwm tsis mloog Vajtswv lus hlo li. Cov neeg zoo li no yog cov tub tsis mloog lus. Lawv yog cov neeg hais tsis txaus ntseeg, thiab muaj kev tawm tsam rau lawv ntau heev, yog li lawv yuav cais lawv tus kheej nrug deb rau ntawm Vajtswv thiab lawv tsis txaus siab kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Cov neeg zoo li no ua tsis tau kom zoo tshaj plaws yooj yim. Qee cov neeg raug xaiv raws li qhov lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab raws li lawv qhov kev lees txais ntawm tej ntawd. Lawv tau lees txais qee yam ntawm Vajtswv cov lus uas muaj qhov zoo raws li lawv tej kev xav hos tsis kam lees txais yam uas ua tsis tau raws li qhov lawv xav tau. Qhov no tseem tsis yog kev tig tawm tsam thiab kev tiv Vajtswv thiab los? Yog leej twg ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoos lawm tiam sis tseem tsis muaj kev to taub txog Nws ib qho li, ces lawv yog ib tug neeg tsis ntseeg. Cov neeg uas txaus siab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom mjeej yog cov neeg uas caum kev to taub txog Nws, cov neeg uas txaus siab kam lees txais Nws cov lus. Lawv yog cov neeg uas yuav txais Vajtswv tej qub txeej qub teg thiab cov koob hmoov, thiab lawv tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Vajtswv tsawm foom cov neeg uas tsis muaj chaw nyob rau Nws rau hauv lawv lub siab, thiab Nws yuav tshem tawm thiab tso tseg cov neeg zoo li no. Yog koj tsis hlub Vajtswv ces Nws yuav tso koj tseg, thiab yog koj tsis mloog txog yam Kuv hais, ces Kuv cog lus tias Vajtswv tus Ntsujplig yuav tso koj tseg. Sim ua nws yog koj tsis ntseeg nws! Niaj hnub tam sim no Kuv txheeb xyuas qhov tseeb txoj kev xyaum ua rau koj, tab sis txawm koj yuav muab coj los xyaum ua los sis tsis ua los nyob ntawm koj. Yog koj tsis ntseeg nws, yog koj tsis muab coj los xyaum ua, koj yuav pom koj tus kheej los sis tsis pom tus Vajntsuplig tes dej num nyob hauv koj! Yog koj tsis caum kom to taub txog Vajtswv, ces tus Vajntsujplig yuav tsis ua tes dej num rau hauv koj. Vajtswv ua tes dej num rau cov neeg uas caum thiab khaws Nws cov lus xwb. Koj yim khaws Vajtswv cov lus tau ntau npaum li cas, Nws tus Ntsujplig yim ua tes dej num rau koj ntau npaum li ntawd. Ib tug neeg twg yim khaws Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, lawv yim muaj txoj hmoo ua tus neeg zoo tshaj plaws ntau npaum li ntawd los ntawm Vajtswv. Vajtswv ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas muaj kev hlub tiag rau Nws, thiab Nws ua kom tau zoo tshaj plaws rau cov neeg uas ua lub siab kaj lug rau ntawm Nws xub ntiag. Yuav khaws Vajtswv txhua tes dej nuam, yuav khaws Vajtswv txoj kev qhuab qhia, yuav khaws Vajtswv yam khoom plig, yuav khaws Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, yuav khaws Vajtswv cov lus hais li cas kom tau raws li koj qhov tseeb thiab npaj rau koj lub neej txoj sia—txhua yam no thiaj yuav ua tau zoo tshaj plaws raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj khaws Vajswv tes dej num, ntawd yog, yog khaws txhua tes dej num uas Nws tau ua tiav rau ntawm koj, ces Nws yuav foom koob hmoov rau koj thiab ua rau txhua yam uas yog koj li huaj vam ntau npaug ntxiv tuaj. Yog koj tsis khaws Vajtswv cov lus, Nws yuav tsis ua tes dej num rau hauv koj, tab sis Nws tsuas muab kev pom zoo tso cai rau koj txoj kev ntseeg xwb, los sis foom koob hmoov kom muaj nyiaj muaj txiag tsis txaus rau koj thiab foom koob hmoov tsis muaj kev nyab xeeb txaus rau koj yim neeg. Koj yuav tsum mob siab muab Vajtswv cov lus ua koj qhov tseeb, thiab muaj peev xwm ua rau Nws txaus siab thiab ua raws li Nws tus kheej lub siab; koj yuav tsum tsis txhob mob siab ua kev lom zem rau Nws txoj hmoov hlub. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb tshaj qhov cov neeg ntseeg tau txais Vajtswv tes dej num, tau txais kev ua neeg kom tau zoo tshaj plaws, thiab dhau los ua cov neeg ua raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum tau caum.

Txhua yam uas tib neeg tau caum rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas tam sim no qub siv tsis tau lawm, vim tam sim no muaj yam xav caum zoo dua qub lawm; yam raug caum tag nrho muaj ob yam xws li kev mloog qhia kev ntseeg thiab kev nqis tes xyaum ua kiag kom ntau, yam raug caum yuav yog yam uas tib neeg yuav tsum muaj kev txaus siab rau. Hauv tiam dhau los, Vajtswv tsis tau ua tes dej num rau cov neeg li qhov Nws niaj hnub ua tam sim no; Nws tsis hais lus rau lawv ntau li qhov Nws niaj hnub hais, thiab tsis yog Nws yam xav tau zoo npaum li Nws yam xav tau niaj hnub tam sim no. Ntawd yog Vajtswv hais txog tej no rau nej tam sim no qhia tau tias Vajtswv txoj kev xav raug npaj rau nej lawm, ntawm pawg neeg no. Yog koj xav ua tus neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tiag, ces caum ua raws li koj lub hom phiaj tseem ceeb. Yeej tsis muaj teeb meem dab tsi txawm tias koj tab tom xav tias yuav ua li cas, tab tom nthuav dav koj tus kheej, tab tom lis ib tes dej num, los sis txawm tias koj yuav tau txais los sis tsis tau txais Vajtswv cov lus txib los xij, lub hom phiaj yog yeej ib txwm ua kom tau neeg zoo tshaj plaws thiab ua kom tau txaus siab li Vajtswv txoj kev xav, thiaj li ua tiav cov hom phiaj no. Yog ib tug neeg hais tias lawv tsis caum kev ua neeg zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv los sis tsis caum kom paub qhov tseeb txog kev ua neej, tab sis tsuas caum kev thaj yeeb sab cev qaij daim tawv thiab kev lom zem xwb, ces lawv yog cov tib neeg dig muag tshaj plaws. Cov neeg uas tsis caum kev ua lub neej tiag, tab sis tsuas caum lub neej sab nrauv hauv lub ntiaj teb xwb kom tau los thiab muaj kev nyab xeeb rau hauv lub ntiaj teb no yog cov tib neeg dig muag tshaj plaws. Yog li, txhua yam koj ua yuav tsum ua kom tiav raws lub hom phiaj ntawm kev ua neeg zoo tshaj plaws thiab Vajtswv muab tau.

Tes dej num uas Vajtswv ua rau cov tib neeg yog npaj tej ntawd raws li qhov xav tau ntawm lawv qhov sib txawv. Tib neeg lub neej yim muaj dej num ntau npaum li cas, lawv yim yuav tau ua thiab yim yuav tau caum ntau npaum li ntawd. Yog thaum txog theem no koj tsis muaj kev caum, qhov no ua pov thawj tau tias tus Vajntsujplig tau tso koj tseg lawm. Txhua tus neeg uas caum lub neej yuav tsis raug tso tseg los ntawm tus Vajntsujplig li; xws li cov neeg uas ib txwm caum, thiab ib txwm xav txog rau hauv lawv lub siab. Cov neeg zoo li no yeej ib txwm tsis txaus siab nrog tej yam uas lawv muaj rau tam sim no. Txhua theem ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog npaj ua kom tiav zoo rau hauv koj, tab sis yog koj loj hlob txaus lawm, yog koj tsis xav tau mus ntxiv lawm, yog koj tsis kam lees txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig mus ntxiv lawm, ces Nws yuav tso koj tseg. Cov tib neeg yuav tsum raug tshuaj xyuas raws li Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej txhua hnub; lawv yuav tsum tau npaj ntau yam los ntawm Vajtswv txhua hnub. Cov tib neeg puas muaj peev xwm ua tes dej num tau yog tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus txhua hnub? Yog ib tug neeg ib txwm xav tias lawv tsis noj los sis haus txaus Vajtswv cov lus, yog lawv ib txwm tshawb nrhiav nws thiab hnov tshaib plab thiab nqhis dej, tus Vajntsujplig yuav ib txwm ua tes dej num rau hauv lawv tas li. Tus neeg uas yim xav tau ntau npaum li cas, yim xyaum sib qhia siab ntau npaum li cas yim tau txais txiaj ntsig ntau npaum li ntawd. Tus neeg uas yim mob siab tshawb nrhiav qhov tseeb ntau npaum li cas, lawv yim ua tiav kev loj hlob rau hauv lawv lub neej txoj sia tau sai npaum li ntawd, ua rau lawv muaj kev paub ntau yam thiab yog tus muaj chaw nyob ruaj khov rau hauv Vajtswv tsev.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tshaj Plaws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 548

Tus Vajntsujplig muaj ib txoj kev taug hauv txhua tus neeg, thiab muab txoj hmoo ua kom zoo tiav log rau txhua tus neeg. Los ntawm koj qhov tsis zoo koj raug ua kom paub koj tus kheej qhov coj tsis ncaj, thiab los ntawm qhov muab qhov tsis zoo ntawd cuam pov tseg, koj yuav nrhiav pom ib txoj kev taug los xyaum ua; koj raug ua kom zoo tiav log los ntawm tag nrho cov tswv yim no. Ntxiv ntawd, los ntawm kev coj thiab kev pom meej tsis tu ncua txog qee yam zoo nyob sab hauv koj, koj yuav ua koj tes dej num tau tiav hlo zoo, muaj kev nkag siab nthuav dav thiab xam pom mus deb. Thaum koj tus yam ntxwv zoo lawm, koj yeej txaus siab tshwj xeeb los nyeem Vajtswv txoj lus, thiab txau siab tshwj xeeb los thov Vajtswv, thiab muaj peev xwm txheeb cov lus qhuab qhia uas koj hnov rau ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm zoo li no Vajtswv qhia kom paub thiab qhia kom paub qhov tseeb nyob hauv koj tus kheej, ua kom koj paub txog qee cov yeeb yam zoo. Qhov no yog hais txog qhov koj raug ua neeg zoo tiav log los li cas rau sab yeeb yam zoo. Hauv tus yam ntxwv phem, koj qaug zog thiab nyob ntsiag to; koj hnov zoo li koj tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab, tiam sis Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb rau koj, pab koj nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Kev pom tshwm sim ntawm qhov ua tau zoo tiav log rau sab yeeb yam phem. Vajtswv muaj peev xwm ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm tag nrho sab yeeb yam zoo thiab sab yeeb yam phem tib si. Nws nyob ntawm qhov seb koj puas muaj peev xwm paub los sis tsis paub, thiab seb koj caum los sis tsis caum kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj yeej mob siab nrhiav kom raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag, ces sab kev phem yuav tsis muaj peev xwm ua rau kom ntsib kev txom nyem, tab sis yuav txhawb nqa tej yam muaj tseeb ntau zuj zus rau koj, thiab yuav ua rau koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv tias qhov koj tsis muaj txaus yog dab tsi, yim ua rau koj to taub koj tus yam ntxwv tseeb, thiab pom tias tib neeg tsis muaj dab tsi, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kiag li; yog koj sis paub tej kev sim siab, koj yuav tsis paub, thiab yuav xav tias koj nyob siab tshaj lwm tus thiab zoo tshaj txhua tus. Los ntawm txhua yam no koj yuav pom tias txhua yam uas tau los ua ntej yeej raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv lawm. Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob hauv qhov nruab nrab ntawm qhov no s koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 549

Yam koj xav nrhiav tam sim no yog dab tsi? Xav ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, xav paub Vajtswv, xav caum cuag Vajtswv—los sis tej zaum nej yuav nrhiav ua raws li nej tus kheej lub siab xav ib yam li tus qauv coj ua ntawm Petus txheej thaum xyoo 90, los sis muaj kev ntseeg ntau dua Yauj, los sis tej zaum koj yuav nrhiav ua neeg ncaj ncees los ntawm Vajtswv thiab los txog rau ntawm lub zwm txwv ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis muaj peev xwm nthuav qhia tawm txog qhov Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb thiab lub hwj chim thiab rau siab ua tim khawv rau Vajtswv. Txawm tias nej yuav nrhiav dab tsi los xij, qhov kawg, nej yuav nrhiav qhov txiaj ntsig ntawm kev raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Txawm koj yuav nrhiav ua ib tug neeg ncaj ncees los xij, yog koj nrhiav tus yam ntxwv ntawm Petus, los sis qhov kev ntseeg ntawm Yauj, los sis xav raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nws yog tag nrho Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg. Muab hais ua lwm lo lus, txawm tias koj yuav nrhiav dab tsi los xij, nws yog tag nrho qhov txiaj ntsig ntawm kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tag nrho yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev paub Vajtswv txoj lus, los ua kom txaus rau Vajtswv lub siab; koj tseem yuav nrhiav dab tsi los xij, nws yog tag nrho qhov txiaj ntsig ntawm kev nrhiav pom kev hlub ntawm Vajtswv, ntawm kev tshawb nrhiav ib txoj kev xyaum ua rau hauv lub neej tiag nrog rau txoj kev npaj ua kom muaj peev xwm tso koj tus kheej tus moj yam kev ntxeev siab tseg kom tag, ua tiav hlo tus yam ntxwv zoo rau hauv koj tus kheej, muaj peev xwm yoog raws li Vajtswv txoj kev xav, dhau los ua ib tug neeg zoo, thiab muaj qab hau zoo rau txhua yam koj ua. Kev muaj qab hau rau koj tej kev ua txhua yam no yog ua kom paub Vajtswv thiab ua kom tiav hlo txoj kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia. Txawm koj yuav paub Vajtswv txoj lus li cas thiab paub tej yam tshwm sim tiag los xij, rau ntawm tib neeg, tej yam tseem ceeb, thiab yam uas nyob ib puag ncig ntawm koj, qhov kawg ces koj yuav tsum muaj peev xwm paub Vajtswv thiab ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Xav nrhiav taug txoj kev ntawm ib tug neeg ncaj ncees los sis xav nrhiav xyaum ua raws Vajtswv txoj lus: tej no yog txoj kev sib tw khiav, hos kev paub Vajtswv thiab raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv yog lub hom phiaj. Txawm tam sim no koj yuav nrhiav los sis tsis nrhiav kev ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis nrhiav kev ua tim khawv rau Vajtswv, nws yog txhua yam ntawm qhov yuav tsum paub Vajtswv; nws nyob hauv tes dej num uas Nws ua rau hauv koj tej zaum yuav tsis muaj txiaj ntsig, yog li ntawd thaum kawg koj thiaj li yuav paub qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv, paub Nws txoj kev zoo kawg nkaus, thiab yim paub ntxiv txog Vajtswv txoj kev txo lub hwj chim thiab kev zais, thiab paub tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua rau hauv koj. Vajtswv yeej txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau theem uas Nws ua Nws tes dej num rau hauv cov neeg lwj liam thiab coj tsis ncaj no, thiab kho kom pawg neeg no zoo tiav log. Vajtswv tsis yog los ua cev nqaij daim tawv los nyob thiab noj rau ntawm cov neeg, los saib xyuas cov neeg, thiab los muab yam uas tib neeg xav tau rau lawv xwb. Qhov tseem ceeb tshaj ces Nws ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim loj ntawm kev cawm dim thiab kev kov yeej cov neeg uas coj tsis ncaj no. Nws tau los rau hauv lub siab ntawm tus zaj loj liab ploog muab kev cawm rau cov neeg coj tsis ncaj no, yog li ntawd tej zaum txhua tus tib neeg yuav raug hloov thiab raug ua tus neeg tshiab. Qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus tsis yog qhov kev txom nyem uas Vajtswv yug los ua neeg thev taus nkaus xwb, tab sis tag nrho txhua yam ces Vajtswv tus Ntsujplig ntsib kev txaj muag loj tshaj plaws—Nws txo lub hwj chim thiab zais Nws Tus Kheej ntau heev yog li ntawd Nws thiaj dhau los ua ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv raug yug los ua ntej thiab muaj cev nqaij daim tawv yog li tib neeg thiaj pom tias Nws muaj txoj sia ua neeg nyob thiab muaj kev xav tau ib yam li kev ua neej. Qhov no yeej txaus ua pov thawj tau tias Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej lub hwj chim ntau kawg nkaus lawm. Vajtswv tus Ntsujplig yeej paub rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws tus Ntsujplig nyob siab heev thiab loj heev, tiam sis Nws tsuas coj ib yam li ib tug neeg dog dig xwb, coj li ib tug neeg xyuam xim, txhawm rau ua tes dej num ntawm Nws tus Ntsujplig. Rab peev xwm, kev nkag siab, kev txawj xav, kev ua tib neeg, thiab kev ua neej nyob ntawm nej txhua tus pom tias nej tsis tsim nyog kiag li los lees txais Vajtswv tes dej num zoo li no. Nej tsis tsim nyog kiag li uas cia Vajtswv los thev tej kev txom nyem zoo li no tam rau nej tus kheej qhov txiaj ntsig. Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws. Nws tseem ceeb heev, thiab tib neeg yeej qis tiag tiag li, tiam sis Nws tseem ua tes dej num rau lawv thiab. Nws tsis yog yug los ua neeg muab kev npaj rau tib neeg, hais lus rau tib neeg xwb, tab sis Nws tseem ua neej nyob nrog tib neeg thiab. Vajtswv txo lub hwj chim, ntxim hlub heev. Kiag thaum hais txog Vajtswv txoj kev hlub xwb, yeej hais txog Vajtswv txoj kev hlub tshua rau tam sim ntawd lawm, koj kua muag ntws thaum hais lus qhuas, yog koj los txog rau ntawm tus yam ntxwv no lawm ces koj yeej muaj kev paub tseeb txog Vajtswv tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 550

Qhov no yog ib yam yuam kev rau hauv tib neeg txoj kev nrhiav rau niaj hnub tam sim no; lawv tsuas nrhiav muab kev hlub rau Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab xwb, tab sis lawv tsis muaj kev paub txog Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau hauv lawv tus kheej. Lawv tsis muaj lub hauv paus ntawm kev paub tseeb txog Vajtswv. Hauv txoj kev no, lawv yuav tsis muaj kev ntshaw thaum lawv muaj kev paub ntau zuj zus lawm. Tag nrho cov neeg uas nrhiav kom muaj kev paub txog Vajtswv, txawm tias yav dhau los lawv tsis coj tus yam ntxwv zoo los xij, thiab nyiam txav mus txoj kev xav phem thiab kev qaug zog, thiab nquag so kua muag, poob rau qhov tsis muaj lub siab xav ua, thiab tag kev cia siab—tam sim no, thaum lawv muaj kev paub ntau lawm, yuav tsim kho lawv tus yam ntxwv kom tau zoo zuj zus tuaj. Tom qab muaj kev paub ntawm qhov raug saib xyuas thiab rhuav tshem tau lawm, thiab raug kev sim siab thiab kev tsim kho tau zoo lawm, ces lawv ua tau zoo heev. Tau txo tus yam ntxwv xav phem, thiab tau hloov pauv qee yam rau hauv lawv tus moj yam lub neej txoj sia. Vim lawv tseem yuav raug sim siab ntau ntxiv, lawv lub siab pib hlub Vajtswv. Nws muaj ib txoj cai rau Vajtswv qhov kev ua kom tib neeg zoo tiav log, qhov ntawd Nws qhia kom koj paub los ntawm kev siv ib qho uas koj xav tau, yog li koj thiaj muaj ib txoj kev xyaum ua thiab muaj peev xwm faib cais koj tus kheej tawm mus tau ntawm txhua tus yam ntxwv xav phem, pab ua rau koj tus ntsujplig daws tau kev txom nyem, thiab yim ua rau koj muaj peev xwm hlub Nws ntau ntxiv. Hauv txoj kev no, koj thiaj muaj peev xwm muab Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis caj cuam pov tseg tau. Koj yog neeg ncaj thiab qhib siab, txaus siab los paub koj tus kheej thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau koj, yog li thaum koj qaug zog thiab xav phem, Nws yuav qhuab qhia koj ob npaug, pab ua kom koj paub koj tus kheej ntau ntxiv, ua rau koj tus kheej txaus siab tig rov qab los ua neeg zoo, thiab xyaum ua tej yam uas koj tsim nyog yuav tau xyaum ua. Tsuas yog ua raws li txoj kev no xwb thiaj ua rau koj lub siab thaj yeeb thiab kaj siab lug. Ib tug neeg uas ib txwm mob siab nrhiav kev paub Vajtswv, tus uas mob siab nrhiav kev paub rau nws tus kheej, tus uas mob siab rau nws tus kheej txoj kev xyaum ua, yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv tes dej num, thiab Nws txoj kev qhia thiab kev qhuab qhia yam tsis tu ncua. Txawm tias tej zaum ib tug neeg zoo li no nyob rau tus yam ntxwv xav phem los xij, nws muaj peev xwm hloov siab tau sai kiag tam sid, txawm yuav yog vim kev ua los ntawm lub siab zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus. Ib tug neeg twg yuav hloov pauv tau tus moj yam yog thaum nws paub nws tus kheej tus yam ntxwv thiab tus moj yam tiag thiab paub ua Vajtswv tes dej num lawm. Ib tug neeg uas txaus siab los nrhiav kev paub rau nws tus kheej thiab qhib nws tus kheej lub siab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb tau. Hom neeg no yog ib tug neeg coj ncaj rau Vajtswv, thiab ib tug neeg uas coj ncaj rau Vajtswv muaj kev to taub txog Vajtswv, txawm qhov kev to taub no yuav tob los sis ntiav, tsawg heev los sis ntau heev los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog qee yam uas tib neeg ua tau los; nws yog lawv tus kheej qhov tau los. Ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv yog ib tug neeg uas muaj ib lub hauv paus ruaj khov, tus uas muaj lub zeem muag. Hom neeg no paub tseeb txog Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab paub tseeb txog Vajtswv txoj lus thiab Vajtswv tes dej num. Txawm tias Vajtswv yuav hais thiab ua tes dej num li cas los xij, los sis lwm cov neeg yuav cuam tshuam li cas los xij, nws tus kheej muaj peev xwm sawv ntseg ntsees rau hauv piam teb tau, thiab sawv ua tim khawv rau Vajtswv tau. Ib tug neeg twg yim ua li txoj kev no ntau npaum li cas, nws yim ua raws li qhov muaj tseeb uas nws to taub tau ntau npaum li ntawd. Vim hais tias nws ib txwm xyaum ua Vajtswv txoj lus, nws tau txoj kev to taub ntau txog Vajtswv, thiab muaj kev rau siab ua tim khawv rau Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 551

Yuav muaj kev xam pom deb, yuav muaj kev zwm rau, thiab yuav muaj rab peev xwm pom sab hauv tej yam tau yog li koj thiaj paub rau sab ntsujplig uas muaj Vajtswv cov lus qhia kom paub qhov tseeb thiab qhia rau sab hauv koj tus kheej thaum koj ntsib qee yam teeb meem. Qhov no yog kev paub rau sab ntsujplig. Txhua yam uas Vajtswv ua yog ua kom muaj txiaj ntsig pab kho tib neeg tus ntsujplig kom rov qab zoo los. Vim li cas Vajtswv thiaj ib txwm hais tias tib neegloog thiab ruam lawm? Vim tib neeg tus ntsujplig twb tuag lawm, thiaj li ua rau lawv xav tsis tawm thiab ua rau lawv feeb tsis meej txhua yam ntawm tus ntsujplig lawm. Vajtswv tes dej num yog yuav tsum ua kom tib neeg lub neej txoj sia muaj kev vam meej thiab pab tib neeg tus ntsujplig nyob tau muaj sia, yog li ntawd lawv thiaj muaj peev xwm pom tshab txhua yam ntawm tus ntsujplig, thiab lawv ib txwm hlub Vajtswv rau hauv lawv lub siab thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Thaum los txog rau theem no pom tias ib tug neeg tus ntsujplig tau zoo rov qab los lawm, thiab thaum nws ntsib qee yam teeb meem rau lwm zaus, nws muaj peev xwm daws tau kiag tam sim ntawd. Nws teb rau tej lus qhuab qhia, thiab saib xyuas rau tej xwm txheej tau sai. Qhov no yog yam kev tau paub txog tus ntsujplig tias yog dab tsi. Muaj coob leej ntau tus neeg uas muaj kev teb sai rau ib qho xwm txheej sab nrauv tau sai, tab sis kiag thaum nkag los rau hauv qhov tseeb tiag los sis thaum hais txog sab ntsujplig, lawv cia li loog thiab ruam tag li lawm. Lawv tsuas to taub qee yam xwb thaum tsa ntsej muag saib tej ntawd. Tag nrho tej no yog cov cim ntawm qhov uas loog thiab ruam ntawm sab ntsujplig, muaj kev paub tsawg heev txog tej yam ntawm sab ntsujplig. Qee cov neeg yeej paub sab ntsujplig thiab muaj kev xam pom deb. Kiag thaum lawv hnov cov lus uas nthuav qhia txog lawv tus yam ntxwv, lawv cia li tso tseg tsis sau txog lawv tus kheej. Kiag thaum lawv hnov cov lus hais txog cov kev cai xyaum ua, lawv muaj peev xwm lees txais tej ntawd thiab muab los siv kiag tom qab lawv ntsib, ua li ntawd thiaj li hloov pauv lawv tus kheej tau. Qhov no yog ib tug neeg uas paub txog sab ntsujplig. Vim li cas lawv thiaj muaj peev xwm nqis tes ua tau sai ua luaj li? Vim lawv npaj ntsees rau tej no nyob hauv lub neej txoj sia txhua hnub. Thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv muaj peev xwm tshuaj xyuas lawv tus kheej tus yam ntxwv tawm tsam rau lawv thiab tig rov qab xav rau lawv tus kheej. Thaum lawv hnov kev sib qhia thiab cov lus qhuab qhia thiab hnov cov lus uas ua rau lawv tig ras to taub txog thiab muaj kev to taub zoo, lawv yeej muaj peev xwm lees txais tej ntawd tau kiag tam sid. Nws zoo ib yam li kev muab khoom noj rau ib tug neeg tshaib plab; lawv muaj peev xwm noj kiag tam sim ntawd. Yog koj muab khoom noj rau ib tug neeg uas tsis tshaib plab, lawv yeej tsis noj sai. Koj nquag thov Vajswv, thiab dhau ntawd koj muaj peev xwm ua tau kiag tam sid thaum koj ntsib qee yam teeb meem: yam uas Vajtswv xav tau txog qhov no yog dab tsi, thiab koj yuav tau nqis tes teb li cas. Vajtswv twb qhia qhov no rau koj rau zaum dhau los lawm; thaum koj ntsib tib yam zoo li ntawd rau niaj hnub tam sim no, koj ib txwm yeej paub tias yuav ua li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv lub siab. Yog koj ib txwm xyaum ua raws li txoj kev no thiab ib txwm ua raws li txoj kev no tas li, qee yam yuav tshwm sim kev yooj yim rau koj. Thaum nyeem Vajtswv txoj lus, koj paub hom neeg uas Vajtswv hais txog, koj paub hom yeeb yam ntawm tus ntsujplig uas Nws tab tom tham txog, thiab koj muaj peev xwm to taub txog tej yam tseem ceeb ntawd thiab xyaum ua raws; qhov ntawd pom tau tias koj muaj kev paub lawm. Vim li cas qee cov neeg thiaj tsis muaj tus yeeb yam no? Vim lawv yeej tsis mob siab xyaum ua raws tus yeeb yam no li. Txawm lawv yeej txaus siab xyaum ua raws qhov muaj tseeb los xij, lawv tsis muaj kev nkag siab tiag rau qhov kev ua, tsis muaj kev nkag siab ntxaws txog qhov tseeb hauv lawv lub neej txoj sia. Lawv cia li feeb tsis meej thaum muaj qee yam tshwm sim. Hauv txoj kev no, tej zaum yuav ua rau koj yuam kev thaum muaj ib tug neeg cev lus cuav los sis ib tug tub txib cuav los. Koj yuav tsum nquag sib qhia txog Vajtswv cov lus thiab tej dej num—ua raws li txoj kev no xwb koj thiaj li muaj peev xwm to taub qhov tseeb thiab tsim kho tau zoo rau qhov kev xam pom deb. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, koj yuav tsis muaj kev xam pom deb. Piv txwv, yam Vajtswv hais yog dab tsi, Vajtswv tes dej num zoo li cas, yam Nws xav kom tib neeg ua yog dab tsi, nrog rau hom neeg uas koj yuav tau sib txuas lus nrog thiab hom neeg uas koj yuav tau txhob kam txais—koj yuav tsum nquag sib qhia txog tej no. Yog koj ib txwm paub Vajtswv txoj lus rau hauv txoj kev no, koj yuav to taub qhov tseeb thiab to taub tag nrho ntau yam, thiab koj yuav muaj kev xam pom deb. Dab tsi yog Vajntsujplig txoj kev qhuab ntuas, dab tsi yog kev yws uas ib txwm yug los nrog tib neeg, dab tsi yog txoj kev coj los ntawm tus Vajntsujplig, dab tsis yog txoj kev npaj ntawm ib puag ncig, dab tsis yog Vajtswv cov lus qhuab qhia muaj nyob rau hauv? Yog koj tsis paub meej txog tej no, koj yuav tsis muaj kev xam pom deb. Koj yuav tau paub qhov los ntawm tus Vajntsujplig, dab tsis yog tus moj yam ntxeev siab, yuav mloog Vajtswv txoj lus li cas, thiab yuav muab koj tus kheej tej kev ntxeev siab cuam pov tseg li cas; yog koj muaj kev to taub txog tej no, koj yuav muaj ib lub hauv paus ruaj khov; thaum muaj qee yam tshwm sim, koj yuav muaj kev tawm tsam tsim nyog raws li qhov muaj tseeb los ntsuas thiab saib kom tsim nyog raws li lub hauv pauv ruaj khov. Koj yuav muaj cov kev cai rau txhua yam uas koj ua, thiab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb. Dhau ntawd ces koj lub neej txoj sia yuav puv npo Vajtswv txoj kev qhuab qhia, puv npo Vajtswv tej koob hmoov. Vajtswv yuav tsis coj kom tsis ncaj rau txhua tus neeg uas mob siab nrhiav Nws, los sis tus neeg uas ua lub neej raws Nws thiab ua tim khawv rau Nws, thiab Nws yuav tsis foom phem rau ib tug neeg uas muaj peev xwm mob siab nrhiav qhov tseeb. Yog, thaum koj tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tau mob siab nrhiav kev paub rau tus yam ntxwv tseeb ntawm koj tus kheej, mob siab xyaum ua los ntawm koj tus kheej, thiab mob siab rau koj tus kheej qhov kev to taub, ces thaum koj ntsib ib qho teeb meem, koj thiaj yuav tau txais kev qhuab qhia thiab siv kev to taub los daws kiag. Dhau ntawd ces koj yuav muaj txhua yam rau hauv ib txoj kev xyaum ua thiab muaj kev xam pom deb. Ib tug neeg uas muaj qhov tseeb yuav tsis raug dag ntxias, yuav tsis ua kev cuam tshuam los sis ua tej yam tshaj dhau. Vim qhov tseeb nws thiaj raug tiv thaiv, thiab kuj vim qhov tseeb nws thiaj to taub ntau ntxiv. Vim qhov tseeb nws thiaj muaj ntau txoj kev xyaum ua, ua rau muaj txoj hmoo ntau ntxiv rau tus Vajntsujplig los ua tes dej num rau nws, thiab yim muaj txoj hmoo ua tau neeg zoo tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 552

Yog tias koj xav kom kho tau kom zoo tiav log, ces muaj tej yam uas yuav tsum tau ua. Los ntawm koj txoj kev txiav txim siab khov kho, kev ua siab ntev thev thiab koj qhov kev paub qhov zoo qhov phem, thiab los ntawm koj txoj kev caum raws, koj yuav muaj peev xwm paub lub neej thiab ua tau zoo txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog koj txoj kev nkag, thiab tej no yog tej uas cheem tsum rau txoj kev mus rau kev kho kom zoo tiav log. Tes dej num ntawm kev kho kom zoo tiav log ntawd yeej ua tau tiav rau txhua tus tib neeg. Txhua tus uas caum raws Vajtswv yeej ua tau kom zoo tiav log thiab muaj lub cib fim thiab tej uas tsim nyog los ua kom zoo tiav log. Tsis muaj kev cai dab tsi ntawm no. Txawm ib tug ua tau kom zoo tiav log los tsis tau ntawd nyob ntawm qhov seb ib tug caum raws dab tsi. Cov tib neeg uas hlub qhov tseeb thiab muaj peev xwm ua lub neej raws qhov tseeb yeej muaj peev xwm ua kom tau zoo tiav log. Cov tib neeg uas tsis hlub qhov tseeb yeej tsis raug Vajtswv qhuas; lawv tsis muaj lub neej uas Vajtswv xav tau, thiab lawv tsis muaj peev xwm kom raug kho kom zoo tiav log. Tes dej num kho kom zoo tiav log tsuas yog rau txoj kev ua kom muab tau tib neeg xwb thiab tsis yog ib qho ntawm tes dej num ua rog nrog Ntxwgnyoog; tes dej num ntawm txoj kev txeeb tau tsuas yog rau txoj kev ua rog nrog Ntxwgnyoog xwb, uas txhais tias siv tib neeg txoj kev txeeb tau los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog tes dej num tseem ceeb, tes dej num uas tshiab tshaj plaws, tes dej num uas tsis tau ua dua li rau hauv txhua txhua tiam. Ib tug twg yeej hais tau tias lub hom phiaj ntawm theem no ntawm tes dej num yog los txeeb txhua tus tib neeg uas yog los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Tes dej num ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav log—qhov no tsis yog tes dej num tshiab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub hom phiaj ntawm txhua tes dej num nyob rau lub sij hawm Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij tawv yog kev txeeb kom tau tib neeg. Qhov no zoo ib yam li hauv Tiam Hmoov Hlub, thaum tes dej num tseem ceeb yog txoj kev cawm dim rau tib neeg txhua tus los ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. “Qhov muab tau tib neeg” yog ib qho ntxiv rau tes dej num hauv cev nqaij tawv thiab tsuas yog tiav tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm xwb. Thaum Yexus los thiab ua Nws tes dej num, Nws lub hom phiaj yog los siv Nws txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los kov yeej txoj kev ua qhev rau txoj kev tuag thiab dab teb, los kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias—ntawd yog, los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Nws tsuas yog tom qab Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm xwb uas Petus thiaj loj hlob, ib kauj ruam zuj zus, rau txoj kev mus rau qhov kev raug kho kom zoo tiav log. Tseeb tiag, Petus yog ib tug ntawm cov uas caum raws Yexus rau thaum Yexus tab tom ua hauj lwm, tab sis nws tsis tau zoo tiav log rau lub sij hawm ntawd. Dua ntawd, nws twb yog tom qab no uas Yexus ua Nws tes dej num tiav lawm es Petus mam maj mam to taub qhov tseeb thiab ces rais los ua ib tug raug kho kom zoo tiav log. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg los rau hauv ntiaj teb tsuas yog los ua kom tiav ib them tseem ceeb, tseem ceeb tshaj ntawm tes dej num rau hauv ib lub caij nyoog luv luv, tsis yog los nyob ntev nrog tib neeg rau hauv ntiaj teb nrog txoj kev xav ntawm qhov ua kom lawv zoo tiav log. Nws tsis ua tes dej num ntawd. Nws tsis tos kom txog lub sij hawm ntawd uas thaum tib neeg twb raug kho kom zoo tiav log tag lawm es mam xaus Nws tes dej num. Ntawd tsis yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov yug los ua neeg. Nws tsuas los ua tes dej num luv luv ntawm kev cawm noob neej xwb, tsis yog ua tes dej num ntev ntev ntawm qhov ua kom noob neej zoo tiav log. Tes dej num ntawm kev cawm noob neej yog qhov sawv cev, muaj peev xwm ntawm kev pib ib tiam tshiab. Tab sis kev ua kom noob neej zoo tiav log cheem tsum coj tib neeg mus rau ib theem siab; tes dej num zoo li no siv sij hawm ntev. Nws yog tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, tab sis yog ua tiav rau saum lub hauv paus ntawm qhov tseeb uas tau hais tag lawm nyob rau tes dej num hauv cev nqaij tawv. Nws kuj ua tiav los ntawm Nws txoj kev tsa cov tub txib los ua tes dej num saib xyuas ntev kom ua Nws lub hom phiaj ntawm qhov kev ua kom noob neej zoo tiav log tiav. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis ua tes dej num no. Nws tsuas hais txog txoj kev ntawm txoj sia xwb xwv kom tib neeg thiaj yuav to taub, thiab Nws tsuas muab qhov tseeb rau noob neej xwb, dua li qhov pheej nrog tib neeg hauv qhov xyaum ua raws li qhov tseeb, vim tias ntawd tsis nyob hauv Nws txoj hauj lwm tshaj tawm. Yog li ntawd, Nws yuav tsis nrog tib neeg kom txog hnub tib neeg to taub tag nrho qhov tseeb thiab tuav tau qhov tseeb tag nrho tso. Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv xaus rau thaum tib neeg tau nkag mus rau txoj lw yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thaum tib neeg rhais ruam mus rau txoj lw yog ntawm qhov ua kom zoo tiav log. Qhov tseem ceeb no kuj yog thaum Nws tau kov yeej kiag Ntxwgnyoog thiab muaj yeej tag nrho lub ntiaj teb lawm. Nws tsis quav ntsej txawm tias tib neeg yuav tau nkag rau qhov tseeb rau lub sij hawm ntawd, los sis Nws tsis quav ntsej txog seb tib neeg lub neej txoj sia zoo los sis tsis zoo. Tsis yog ib qho ntawm qhov ntawd uas yog qhov Nws tus muaj cev nqaij daim tawv yuav tsum tsim kho; tsis muaj ib yam ntawm nws uas yog nyob rau hauv tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Thaum Nws ua Nws tes dej num uas tau npaj los ua tiav lawm, Nws yuav xaus Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv. Yog li, tes dej num uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua tsuas yog tes dej num uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau kiag xwb. Tshaj ntawd, nws yog tes num luv luv ntawm kev cawm dim, tsis yog tes dej num uas Nws yuav ua rau hauv ntiaj teb rau ib ntus ntev ntev.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 553

Tes dej num tau ua tiav rau hauv nej no yog ua tiav rau nej raws li tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav. Tom qab kev txeeb tau ntawm cov tib neeg no, ib pawg ntawm cov tib neeg yuav raug kho kom zoo tiav log. Yog li ntawd, muaj ntau ntawm tes dej num tam sim uas kuj tab tom npaj rau lub hom phiaj ntawm qhov ua kom nej zoo tiav log thiab, vim tias muaj coob leej ntau tus tib neeg tshaib rau qhov tseeb uas muaj cuab kav yuav raug ua tau kom zoo tiav log. Yog tias kev lim tib neeg kom dawb huv yog ua rau nej thiab tom qab ntawd tsis muaj dej num ua tiav ntxiv lawm, ces nws yuav tsis yog ib qho uas tej txhia ntshaw qhov tseeb yuav tsis tau nws lawm lov? Tes dej num tam sim no tsom ntsoov mus rau qhov qhib ib txoj kev rau txoj kev ua kom tib neeg zoo tiav log tuaj tom qab. Txawm tias Kuv tes dej num tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv xwb los, txawm li cas los xij txoj hau kev tseeb uas Kuv hais yog kev npaj rau kev ua kom tib neeg zoo tiav log tuaj tom qab. Tes dej num uas los tom qab kev txeeb tau hais txog kev ua kom tib neeg zoo tiav log, thiab kev kov yeej muaj tiav kom thiaj pua ib lub hauv paus rau tes dej num ntawm kev ua kom zoo tiav log. Tam sim no, tes hauj lwm tseem ceeb yog mus txeeb; tom qab ntawd, cov uas nrhiav thiab ntshaw qhov tseeb yuav raug ua kom zoo tiav log. Qhov raug ua kom zoo tiav log muaj tib neeg tej cwj pwm zoo ntawm txoj kev nkag: Koj puas muaj ib lub siab hlub Vajtswv? Dab tsi yog qhov tob ntawm koj txoj kev paub thaum koj tau taug txoj kev no? Koj txoj kev hlub Vajtswv dawb huv npaum li cas? Koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd tseeb npaum li cas tiag? Yuav kom raug ua kom zoo tiav log, ib tug yuav tsum muaj kev paub yooj yim ntawm txhua tus cwj pwm ntawm noob neej. Qhov no yog ib lub hauv paus kev cheem tsum. Tag nrho cov uas ua tsis tau kom zoo tiav log tom qab txeeb tau lawm yuav rais los ua ib co khoom siv thiab thaum kawg tseem yuav raug muab pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj thiab tseem yuav poob mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab, vim tias koj tus moj yam tsis tau hloov li thiab koj tseem yog Ntxwgnyoog li. Yog tias ib tug tib neeg tsis muaj tus yam ntxwv rau qhov zoo tiav log, ces nws siv tsis tau—nws yog tshwj xuas xwb, ib yam khoom siv, tej yam uas tiv tsis taus txoj kev sim siab ntawm hluav taws! Koj txoj kev hlub Vajtswv tam sim no loj npaum li cas? Koj txoj kev tsis nyiam koj tus kheej kiag li loj npaum li cas? Koj paub Ntxwgnyoog tob npaum li cas? Koj puas tau txhawb koj txoj kev txiav txim siab ruaj khov ntawd kom khov dua tuaj thiab? Koj lub neej hauv koj txoj kev ua noob neej tswj puas tau zoo? Koj lub neej puas tau hloov? Puas yog koj ua ib lub neej tshiab? Nej lub neej sab nraud puas tau hloov li? Yog tias tej no tsis tau hloov li, ua tsis tau kom koj zoo tiav log txawm yog tias koj tsis tig rov qab, dua ntawd, koj tsuas raug txeeb tau los xwb. Thaum nws yog lub sij hawm sim koj lawm, koj yuav tsis muaj qhov tseeb, koj kev ua noob neej yuav tsis zoo li ib txwm, thiab koj yuav qis yam li ib niag tsiaj uas ua nra nyhav. Ib yam uas koj tau ces tsuas yog raug txeeb tau los lawm xwb—koj tsuas lam yog ib yam khoom uas Kuv txeeb tau xwb. Ib yam li ib tug nees luav, thaum nws tau paub tus tswv txoj hlua nplawm lawm, nws ntshai rwg thiab ntshai ua ub ua no txhua zaus nws pom tus tswv, koj tsuas lam yog ib niag nees luav uas raug txeeb tau los xwb. Yog tias ib tug tib neeg tsis muaj tej yam ntxwv zoo thiab dua ntawd ua twj ywm thiab ntshai rwg, siab muag thiab qeeb rau txhua yam, tsis muaj peev xwm xav ib yam dab tsi meej li, tsis muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb li, tseem tsis muaj ib txoj kev xyaum ua li, thiab dhau ntawd haj tseem tsis muaj ib lub siab hlub-Vajtswv thiab—yog tias ib tug tib neeg tsis muaj kev to taub tias yuav hlub Vajtswv li cas, yuav ua lub neej muaj qab hau li cas, los sis yuav ua ib tug tib neeg tiag tiag li cas—ib tug tib neeg zoo li no yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv li cas? Qhov no yuav qhia tias koj lub neej muaj nqis me me xwb thiab koj yog ib niag nees luav ua txeeb tau los xwb. Koj yuav raug txeeb tau los, tab sis ntawd tsuas lam txhais tias koj tau tshaj tawm tso tus zaj loj liab ploog tseg thiab tsis kam zwm rau nws txoj kev tswj hwm xwb; nws yuav txhais tias koj ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, xav mloog lus rau txhua yam ntawm Vajtswv tej kev npaj, thiab tsis muaj lus yws li. Tab sis hais txog ntawm cov xwj pwm zoo, koj puas muaj peev xwm ua lub neej raws li Vajtswv txoj lus thiab ua kom Vajtswv ci ntsa iab? Yog tias koj tsis muaj ib qho ntawm cov no li, nws txhais tias koj tsis tau raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab koj yog ib niag nees luav ua raug txeeb tau los xwb. Tsis muaj ib yam dab tsi ntxim ntshaw nyob hauv koj li, thiab tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm rau hauv koj. Koj txoj kev ua noob neej tsis muaj dab tsi li; koj siv tsis tau rau Vajswv. Koj yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm Vajtswv thiab ib puas npaug zoo tshaj li cov niag tsiaj uas tsis ntseeg thiab tuag mus kev—tsuas yog cov uas txog qib no xwb thiaj li tsim nyog raug ua kom zoo tiav log. Tsuas yog tias ib tug twg muaj kev ua neeg thiab kev paub qhov zoo qhov phem haum rau Vajswv siv xwb. Tsuas yog thaum nej raug ua zoo tiav log lawm xwb nej thiaj li raug suav tau tias yog tib neeg. Tsuas yog cov zoo tiav log lawm xwb thiaj li yog cov tib neeg uas ua lub neej muaj qab hau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li ua tau tim khawv kom nrov ncha moog lug rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 554

Txoj kev uas Vajtswv ua noob neej kom zoo tshaj plaws yog dab tsi? Nws muaj dab tsi xwb? Koj puas txaus siab cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws? Koj puas txaus siab txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim? Koj puas paub cov lus nug no yog dab tsi? Yog koj tsis muaj kev paub yuav hais txog dab tsi, ces nws ua pov thawj tau tias koj tseem tsis tau paub txog Vajtswv tes dej num, tias koj tseem tsis tau txais kev qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Nws yuav ua tsis tau rau cov tib neeg zoo li no kom zoo tshaj paws. Lawv tsuas tau txais me ntsis kev tshav ntuj kom txaus siab rau lub sij hawm luv luv xwb, thiab nws yuav tsis kav ntev. Tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tau yog lawv tsuas txaus siab rau Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Ib txhia txaus siab thaum lawv cev nqaij daim tawv muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev lom zem, thaum lawv lub neej yooj yim thiab tsis muaj kev kub ntxhov los yog kev txom nyem, thaum lawv tsev neeg tag nrho nyob hauv kev sib raug zoo, tsis muaj kev sib cav sib ceg los sis kev tsis sib haum—thiab tej zaum lawv kuj yuav ntseeg tias qhov no yog Vajtswv li koob hmoov. Qhov tseeb tiag, nws tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj. Nej yuav tsum tsis txhob txaus siab rau yam uas tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Tej kev xav li ntawd yog ib qho phem tshaj. Txawm tias koj nyeem Vajtswv cov lus txhua txhia hnub, thiab thov Vajtswv txhua txhia hnub, thiab koj tus ntsujplig muaj kev zoo siab txaus siab heev thiab tshwj xeeb tshaj yog kev thaj yeeb nyab xeeb, yog tias thaum kawg koj tsis muaj dab tsi los hais txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab Nws tes dej num, thiab tsis tau paub dab tsi li, thiab txawm tias koj yuav tau noj thiab haus Vajtswv txoj lus ntau npaum li cas los, yog tias txhua yam koj xav tau yog kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm phab ntsujplig thiab kev lom zem, thiab Vajtswv txoj lus qab zib heev yam tsis muaj dab tsi pauv tau, zoo li uas koj tsis zoo siab rau nws txaus, tiam sis koj tsis muab Vajtswv cov lus coj los ua kiag thiab tsis tuav qhov tseeb ntawm Nws cov lus ntawd, ces koj yuav muaj peev xwm tau txais dab tsi los ntawm Vajtswv rau txoj kev ntseeg zoo li ntawd? Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, ces koj tej kev noj thiab kev haus cov lus no thiab koj cov lus thov yuav tsis muaj qab hau dab tsi tab sis tsuas yog txoj kev ntseeg xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab tsis tuaj yeem muab tau los ntawm Nws. Cov tib neeg uas muab tau los ntawm Vajtswv yog cov uas raws qhov tseeb. Yam Vajtswv tau tsis yog tib neeg cev nqaij daim ntawv, tsis yog yam uas yog nws li ntiag ntug, tiam sis yog yam nyob rau hauv nws uas yog Vajtswv li ntiag tug. Yog li ntawd, thaum Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws, Nws tsis tau ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv, tiam sis yog lawv lub siab, cia lawv lub siab rau Vajtswv; hais tau tias, txoj kev Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws yog, hauv qhov tseeb, kev uas Vajtswv muab tib neeg lub siab ua kom zoo tshaj kom lub siab no yuav tig los cuag Vajtswv thiab los hlub Vajtswv.

Tib neeg cev nqaij daim tawv txawj tuag. Tib neeg cev nqaij daim tawv tsis muaj qab hau dab tsi rau Vajtswv, vim nws yog yam txawj lwj thiab tsi muaj peev xwm txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg los sis tej koob hmoov tau. Yog tias tib neeg li cev nqaij daim tawv raug muab tau, thiab tsuas muaj tib neeg li cev nqaij daim tawv nyob rau hauv tus hav dej no, txawm tias tib neeg lub npe yuav nyob rau hauv tus hav dej ntawd, ces nws lub siab tseem koom nrog Ntxwgnyoog. Yog zoo li ntawd, tsis yog tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua chaw qhia txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj yuav ua lub nra nyhav rau Nws thiab, thiab Vajtswv txoj kev xaiv tib neeg yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Cov tib neeg uas Vajtswv xav ua kom lawv zoo tshaj plaws yuav tau txais Nws tej koob hmoov thiab qub txeeg qub teg. Ntawd yog, lawv muab qhov Vajtswv muaj ces yog li ntawd nws cia li dhau los ua yam uas lawv muaj; lawv muaj tag nrho Vajtswv cov lus nyob rau ntawm lawv; Vajtswv muaj dab tsi, nej muaj peev xwm tau txais txhua yam raws nraim li ntawd, thiab yog li ua neej kom raws nraim qhov tseeb. Qhov no yog hom tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab yog tus uas muab tau los ntawm Vajtswv. Tsuas yog qee tus tib neeg zoo li no xwb thiaj tsim nyog tau txais cov koob hmoov uas Vajtswv muab:

1. Txais tau tag nrho Vajtswv txoj kev hlub.

2. Ua txhua yam raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam.

3. Txais tau kev coj ntawm Vajtswv, ua neej nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv, thiab txais tau txoj kev qhuab qhia ntawm Vajtswv.

4. Ua neej nyob hauv ntiaj teb raws nraim tus duab uas Vajtswv hlub; hlub Vajtswv tseeb tiag ib yam li Petus hlub, raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Vajtswv thiab tuag this rau Vajtswv txoj kev hlub; thiaj muaj yeeb koob ib yam li Pestus.

5. Tau txais kev hlub, kev hwm, thiab kev qhuas los ntawm txhua leej txhua tus uas nyob hauv ntiaj te.

6. Kov yeej txhua yam rau txoj kev ua qhev ntawm kev tuag thiab ntuj tawg, tsis cia kom Ntxwgnyoog muaj sij hawm los ua nws txoj hauj lwm, cia Vajtswv ua tus kav, ua neej nyob nrog ib tug ntsujplig tshiab thiab cus, thiab tsis qaug zog.

7. Muaj kev zoo siab xyiv fab tshaj plaws thiab muaj siab kub lug txhua lub sij hawm thoob plaws ntawm lub neej, zoo tam li ib tug uas pom txog hnub Vajtswv lub koob meej uas los yuav txog.

8. Yeej lub yeeb koob nrog Vajtswv ua ke thiab muaj lub ntsej muag zoo ib yam li Vajtswv cov neeg dawb huv.

9. Ua tus neeg uas Vajtswv hlub nyob hauv ntiaj teb, ntawd yog, tus tub uas Vajtswv hlub.

10. Hloov tus qauv thiab nrog Vajtswv nce mus rau saum lub ntuj ceeb tsheej txheej peb thiab mus kom dhau sab cev nqaij daim tawv.

Tsuas yog cov tib neeg uas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov xwb thiaj li raug ua kom zoo tshaj plaws thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv. Koj puas tau txais dab tsi nyob rau lub sij hawm tam sim no? Vajtswv tau ua kom koj zoo tshaj plaws txog qeb twg lawm? Vajtswv tsis ua dog dig rau txoj kev ua ib tug tib neeg twg kom zoo tshaj plaws; Nws kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws ntawd yog yam muaj kab ke, thiab pom meej, pom tau qhov txiaj ntsim. Nws tsis yog, raws li tib neeg xav, tias tsuas yog nws muaj txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, ces nws yuav muaj peev xwm raug ua kom zoo tshaj plaws tau thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab nws tuaj yeem tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg hauv lub ntiaj teb no. Tej yam zoo li no yog yam uas nyuab heev—tsis hais dab tsi li ntawm kev pauv ntawm tib neeg tus qauv. Tam sim no, yam tseem ceeb tshaj uas nej yuav tsum nrhiav yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv uas dhau los ntawm tib neeg txhua tus, tej teeb meem, thiab txhua yam uas nej ntsib, kom yam zoo yoog li Vajtswv yuav muaj nyob rau ntawm nej ntau tshaj ntxiv. Nej yuav tsum txais yuav Vajtswv tej qub txeeg qub teg hauv ntiaj teb ua ntej tso; tom qab ntawd nej thiaj yuav tsim nyog tau txais kom ntau tshaj ntxiv, thiab zoo tshaj ntxiv, cov koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tag nrho tej no yog txhua yam uas nej yuav tsum nrhiav, thiab nej yuav tsum nkag siab ua ntej tshaj plaws txhua yam. Nej yim nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws rau txhua yam los ntawm Vajtswv, ces nej yim yuav muaj peev xwm pom Vajtswv txhais tes rau txhua yam, raws li qhov txiaj ntsim uas nejj yuav, pom los ntawm ntau ces kaum thiab tej teeb meem sib txawv, rau siab nrhiav kev nkag mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Nws txoj lus. Nej tsis tuaj yeem txaus siab nrog rau cov xwm txheej no, xws li tsis sua kev txhaum, los sis tsis muaj kev xav phem, tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neej, thiab tsis muaj tib neeg lub siab zoo. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws rau txhua txoj kev; rau txhua yam uas yuav tuaj yeem ua kom tau zoo tshaj plaws. Thiab Nws tsis yog muaj peev xwm ua kom koj zoo tshaj plaws rau ntawm qhov zoo xwb tiam sis rau ntawm qhov tsis zoo thiab, txhab ntxiv yam koj tau txais kom ntau zuj zus. Txhua txhia hnub nws muaj cib fim ntau rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tom qab tau ntsib tej no ib ntus, koj yuav raug hloov ntau heev, thiab yuav cia li nkag siab ntau yam uas koj tsis paub nyob rau yam tag los. Yuav tsis muaj kev qhia los ntawm lwm tus; yam uas koj tsi paub, Vajtswv yuav qhia koj, kom koj tau txais kev qhuab qhia rau txhua yam thiab nkag mus rau tej koj tau ntsib tag nrho kom ntxaws ntxaws. Vajtswv yeej yuav coj koj kom koj txhob pauv mus los rau sab laug los sis rau sab xis, thiab yog li ntawd koj thiaj yuav taug txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Cog Tseg Rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 555

Kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus xwb. Qhov kev ua zoo li ntawd yog los ntawm kev pom ib sab xwb, nws yog yam uas me heev, thiab txwv tib neeg rau ib qho kev xav uas nqaim heev. Yog li ntawd, tib neeg thiaj tu ncua kev loj hlob nyob rau sab ntsujplig uas lawv tsim nyog tau. Yog nej xav tau kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, nej yuav tsum kawm paub tias yuav ua li cas rau txhua yam xwm txheej, thiab yuav tsum txais txoj kev qhuab qhia txhua yam uas tshwm sim rau nej. Tsis hais nws yog yam zoo los sis yam phem, nws yuav coj txiaj ntsig los rau nej, nws yuav tsis coj nej mus rau qhov phem xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm xav txog txhua yam thaum koj sawv ntawm Vajtswv ib sab, thiab txhob tsom xav txog los sis kawm txog tej uas los ntawm tib neeg txoj kev xav (qhov no yuav ua ib qho chaw yuam kev rau koj). Yog tias koj tau ua li no, ces koj lub siab yuav puv npo cov nra nyob rau hauv koj lub neej; koj yuav ua neej nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag tas mus li, yuav tsis hloov siab yooj yim rau koj txoj kev xyaum. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj ib lub neej lawm yav tom ntej zoo. Muaj ntau lub cib fim uas yuav tau raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Txhua yam nws yog nyob rau ntawm seb nej puas yog tus tib neeg hlub Vajtswv tiag, thiab puas yog nej txiav txim siab cia rau Vajtswv ua tus ua kom zoo tshaj plaws rau nej, kom Vajtswv muab tau kiag, thiab txais yuav Nws tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg. Kev txhim kho xwb yeej tsis txaus; nej yuav tsum muaj kev paub dav, tsis yog li ntawd nej yeej yuav yuam kev rau ntawm nej tej kev xyaum. Vajtswv yeej txaus siab hlo muab nej txhua leej txhua tus ua kom zoo tshaj plaws. Raws li tam sim no, txawm tias tib neeg feem coob twb tau txais yuav Vajtswv tes dej num los ntev lawm, los lawv tsuas txwv lawv tus kheej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, thiab tsuas txaus siab cia rau Vajtswv muab kev nplij siab me me rau ntawm cev nqaij daim tawv, lawv tseem tsis tau txaus siab los txais yuav kom ntau ntxiv, thiab kom siab tshaj ntawd, kom tshwm sim tuaj. Qhov no qhia tau tias tib neeg lub siab tseem ib txwm nyob sab nraud. Txawm tias tib neeg txoj hauj lwm, nws txoj kev pab cuam, thiab nws lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv tseem muaj qee qhov kev tsis dawb huv, yog muab ntsuas ntawm nws lub siab tseeb thiab nws tej kev xav, tib neeg tseem nrhiav kev thaj yeeb thiab kev lom zem nyob rau sab cev nqaij daim tawv tas li, tsis quav ntsej ib yam dab tsi tseem ceeb tiag thiab lub hom phiaj ntawm txoj kev Vajtswv muab tib neeg ua kom zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, tib neeg lub neej feem ntau tseem phem thiab liam sim. Lawv lub neej yeej tsis tau hloov pauv me ntsis li; lawv tsis saib txoj kev ntseeg Vajtswv tam li ib yam tseem ceeb, nws yog li yog tias lawv tsuas tuav txoj kev ntseeg kom lwm tus pom, kom dhau mus thiab tsis xyuam xim dab tsi, nyob nrog kev ua neej yam tsis muaj hom phiaj li. Tsuas muaj tsis pe tsawg leej thiaj li muaj peev xwm nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv txoj lus rau txhua yam, tau txais ntau yam thiab pluaj nuj dua, rais los ua cov tib neeg uas muaj nyiaj tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev nyob rau niaj hnub no, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov ntxiv ntau heev. Yog koj nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab muaj peev xwm tau txais qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg rau hauv lub ntiaj teb, yog koj nrhiav kev kom tau kev paub los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab tsis txhob cia lub xyoo dhau mus dawb dawb, qhov no thiaj yog hau kev zoo rau koj taug mus. Tsuas yog li no koj thiaj yuav tsim nyog thiab muaj peev xwm tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv xwb. Koj puas yog ib tug uas nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas yog ib tug uas mob siab kub lug rau txhua yam? Koj puas muaj tus ntujplig ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv zoo ib yam li Petus muaj? Koj puas muaj lub siab hlub Vajtswv zoo ib yam li Yexus muaj? Koj tau muaj txoj kev ntseeg Yexus los ntau lub xyoo lawm; koj puas tau pom tias Yesxus hlub Vajtswv li cas? Tus koj ntseeg ntawd nws puas yog Yexus tiag? Koj ntseeg tus Vajtswv uas muaj qab hau hnub no; koj puas tau pom dua tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawm sab cev nqaij daim tawv hlub tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej li cas? Koj muaj kev ntseeg Tswv Yesxus Khetos; ntawd yog vim Yesxus txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig nws txhawm rau kev txhiv noob neej thiab tej txuj ci tseem ceeb uas Nws tau ua ntawd yog qhov tseeb uas txhua leej txais yuav tau. Tiam sis kev ntseeg ntawm tib neeg tsis yog los ntawm kev txawj ntse thiab kev nkag siab tseeb ntawm Yexus Khetos. Koj tsuas ntseeg Yexus lub npe xwb, tab sis koj tsis ntseeg ntawm Nws tus Ntsujplig, vim tias koj tsis quav ntsej rau qhov seb Yexus hlub Vajtswv li cas. Koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj kev txawj ntse kiag li. Txawm hais tias koj ntseeg Yexus los tau ntau lub xyoo lawm los, koj yeej tsis paub yuav hlub Vajtswv li cas. Qhov no tsis ua rau koj yog ib tug neeg ruam tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no lod? Qhov no yog pov thawj tias ntau lub xyoo los no, cov zaub mov uas koj tau noj ntawm Tswv Yexus Khetos tsis ua qab hau dab tsi li. Nws tsis yog Kuv tsis nyiam cov neeg zoo li no xwb, tiam sis Kuv ntseeg tias tus Tswv Yexus Khetos—tus uas koj hwm—kuj yuav tsis nyiam lawv ib yam li ntawd thiab. Cov neeg zoo li no yuav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws tau li cas? Koj ntsej muag tsis liab tsis rhuav plhu lod? Koj tsis txaj muag lod? Koj puas tseem muaj ntsej muag mus ntsib koj tus Tswv Yexus Khetos? Nej txhua tus puas nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm qhov Kuv tau hais no?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Cog Tseg Rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 4

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 6

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No