Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 6

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 556

Tsuas yog los ntawm kev caum raws qhov ntseeg xwb yus thiaj tuaj yeem ua tau ib qho hloov pauv rau hauv tus moj yam: Qhov no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab thiab to taub kom thoob plaws. Yog koj tsis muaj kev to taub txaus ntawm qhov tseeb, koj yuav npleem thiab mus yuam kev tau yooj yim. Yog koj xav kom loj hlob rau hauv lub neej txoj sia, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum nrhiav seb yuav coj li cas thiaj li yuav haum nrog qhov tseeb, thiab nrhiav pom tej yam tsuas tsis huv nyob rau hauv koj uas txhaum nws; koj yuav tsum to taub kom meej ntawm tej yam no. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum txiav txim tias nws puas muaj nqis los sis tsis muaj. Koj tuaj yeem ua tej yam uas muaj nqis, tab sis koj yuav tsum txhob ua tej yam uas tsis muaj nqis. Nrog rau tej yam uas koj tsim nyog ua tau los sis ua tsis tau, yog lawv tuaj yeem muab tso tseg mus tau, ces koj yuav tsum cia lawv mus. Tsis li ntawd ces, yog koj ua tej yam no mus ib ntus thiab tom qab ntawd mam pom tias koj yuav tsum muab lawv tso tseg mus, ces yuav tau hloov siab txiav txim kom sai thiab cia lawv mus kiag tam sid. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus uas koj yuav tsum ua rau hauv txhua yam koj ua. Ib txhia tib neeg nug nqe lus nug no tias: Vim li cas kev nrhiav qhov tseeb thiab kev muab nws coj los xyaum ua raws thiaj li yuav nyuaj ua luaj li—zoo nkaus li koj tab tom nquam nkoj mus raws sab dej ntws los, thiab yuav thim rov qab yog koj nres tsis nquam nkoj mus tom ntej lawm? Vim li cas nws thiaj ua kev phem los sis tej yam tsis muaj nqis tau yooj yim ua luaj li—yooj yim npaum nkaus li nquam nkoj nqis hav raws dej ntws? Vim li cas nws thiaj zoo li ntawd? Nws vim hais tias tib neeg tus yeeb yam yog los ntxeev siab rau Vajtswv. Ntxwgnyoog tus yeeb yam tau tswj feem ntau rau hauv tib neeg lawm, thiab qhov no yog ib lub zog thim rov qab los. Qhov tseeb tiag, cov tib neeg uas muaj ib tug yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv yogcov yuav tsum ua tej yam ntxeev siab rau Nws xwb xwb li, thiab tej kev ua zoo mas yeej ib txwm nyuaj rau lawv. Qhov no raug txiav txim siab tag nrho los ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Thaum koj to taub qhov tseeb tiag lawm thiabpib hlub nws los sab hauv koj tus kheej los, koj yuav muaj lub zog ua tej yam yoog raws qhov tseeb tau. Yog li qhov no thiaj dhau los yog qhov swm, thiab yooj yim thiab kaj siab, thiab koj yuav hnov tau tias kev ua tej yam phem mas tseem yuav tsum tau sib zog ntau. Qhov no vim hais tias qhov tseeb tau tau los kav feem ntau rau hauv koj lub siab lawm. Yog koj to taub qhov tseeb txog tib neeg lub neej tiag tiag lawm thiab txog yam uas yuav ua ib tug neeg—yuav yog ib tug neeg qhia siab lug thiab ncaj ncees, ib tug neeg siab ncaj, ib tug uas ua tim khawv rau Vajtswv thiab tiam Nws tau li cas—ces koj yeej tsis tuaj yeem ua tej yam txhaum phem uas yuav ua phem rau Nws tau lawm, los sis koj yuav tsis ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug thawj coj cuav,ib tug neeg ua hauj lwm cuav, los sis ib tug tawm tsam Khetos lawm. Txawm tias yog Ntxwgnyoog ntxias dag koj, los sis qee tus neeg ua phem rau koj los, koj yuav tsis ua qhov ntawd; txawm tias leej twg yuav sib zog nias koj npaum li cas los xij, koj tseem yuav tsis ua raws li txoj hau kev ntawd. Yog tib neeg caum cuag qhov tseeb thiab qhov ntseeb dhau los ua lawv lub neej lawm, lawv yuav dhau los muaj peev xwm tsis nyiam tus dab phem kiag li thiab hnov rau sab hauv lub siab tias dhuav tej yam tsis zoo kawg li. Nws yuav ua rau lawv ua txhaum phem tau nyuaj, vim hais tias lawv lub neej tej moj yam tau hloov lawm thiab lawv raug ua tau zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm.

Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse! Yuav daws lawv tej kev ua phem, lawv yuav tsum xub daws qhov teeb meem ntawm lawv tus yeeb yam ua ntej tso. Yog tsis muaj kev qho hloov pauv rau hauv tus moj yam, nws yuav tsis tuaj yeem ua rau daws tau ib lub hauv paus tseem ceeb rau qhov teeb meem no. Thaum koj muaj qee qhov kev to taub ntawm Vajtswv lawm, thaum koj tuaj yeem pom koj tus kheej txoj kev lwj liam thiab nco tau qhov kev ntxim ntxub thiab kev tsis zoo nkauj ntawm kev khav theeb thiab tsab ntse lawm, ces koj yuav hnov tau tias dhuav, mob, thiab ntxhov siab. Koj yuav tuaj yeem paub ua qee yam kom tau zoo raws Vajtswv thiab, kev ua li qhov no, yuav hnov tias muaj kev txaus siab. Koj yuav tuaj yeem ua tau tim khawv zoo rau Vajtswv thiab, kev ua li qhov no, yuav hnov tias muaj kev zoo siab. Koj yuav ua tib zoo ceev faj qhia tawm koj tus kheej, qhia tshwm koj tus kheej qhov tsis zoo nkauj, thiab los ntawm kev ua li no, koj yuav hnov zoo rau sab hauv thiab hnov rau koj tus kheej tias muaj ib tug yam ntxwv raug tsim kho rau ntawm lub siab lawm. Yog li, thawj kauj ruam ntawm kev nrhiav ib qho hloov pauv rau hauv koj tus moj yam yog yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv cov lus thiab to taub qhov tseeb txog qhov tseeb tso. Tsuas yog los ntawm kev to taub qhov tseeb nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem tau txais kev xam pom deb; tsuas yog muaj qhov kev xam pom deb no nkaus xwb koj thiaj li to taub tej yam tau du lug; tsuas yog los ntawm kev to taub tej yam tau du lug nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem tso cev nqaij daim tawv tseg tau thiab, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev yog nrog koj txoj kev ntseeg Vajtswv. Qhov no muaj feem xyuam ntsig txog qhov mob siab li cas ntawm cov tib neeg thaum caum raws qhov tseeb. Yog ib tug twg mob siab tiag tiag, ces tom qab rau lub hlis los sis ib lub xyoos lawv yuav pib txav mus rau txoj kev yog. Rau hauv peb los sis tsib lub xyoos, lawv yuav pom yam ua tau tshwm sim, thiab yuav hnov tias lawv tab tom ua nce qib rau hauv lub neej txoj sia lawm. Yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum raws qhov tseeb, ces koj yuav ntseeg los tau kaum lub xyoos lo xij yeej yuav tsis muaj kev ntsib kev pom ib qho hloov pauv li. Thaum kawg, koj yuav xav tias qhov no yog qhov ntseeg Vajtswv txhaisli cas tiag; koj yuav xav tias nws zoo ib yam nkaus li lub neej uas koj muaj yav dhau los rau hauv lub ntiaj teb lawm xwb, thiab hais tias kev muaj txoj sia nyob tsis muaj nuj nqis li. Qhov no qhia meej meej tias yog tsis muaj qhov tseeb, lub neej txoj sia yuav khoob lug. Tej zaum koj tuaj yeem hais tau qee cov lus ntawm txoj kev qhuab qhia, tab sis koj tseem hnov poob siab thiab tsis kaj siab. Yog tib neeg muaj qee qho kev paub ntawm Vajtswv, paub tias yuav lub neej nyob kom muaj nuj nqis li cas, thiab tuaj yeem ua qee qhov uas ua tau zoo raws Vajtswv, ces lawv yuav hnov tias qhov no yog lub neej tiag, tias tsuas yog los ntawm kev ua lub neej rau hauv txoj hau kev no nkaus xwb lawvlub neej thiaj li muaj nqis, thiab tias lawv yuav tsum ua lub neej nyob rau txoj hau kev no thiaj li ua rau Vajtswv muaj kev txaus siab me me thiab hnov tau zoo siab hlo. Yog lawv tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, tso lawv tus kheej tseg, tso lawv tus kheej tej tswv yim tseg, thiab yog tus mloog lus thiab xav txog rau Vajtswv txoj kev xav—yog lawv tuaj yeem ua tau tag nrho tej yam zoo li no zoo—ces qhov no yog yam uas nws txhais tau tias muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau raug zoo lawm, thiab thiaj yog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag, thiab qhov no yeej tsis zoo li lawv tej kev xav hauv nruab siab yav dhau los thiab lawv tej kev tuav raws tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai tswj kav. Qhov tseeb tiag, nws yeej sab yog ua tej yam rau thaum lawv tsis to taub qhov tseeb, sab rau kev tuav tej kev qhuab qhia thiab tej kev cai tswj kav, thiab sab rau qhov tsis muaj tej hom phiaj thiab ua tej yam qi muag nti. Tsuas yog muaj qhov tseeb nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem tau txais kev ywj pheej—qhov no tsis yog dag li—thiab nrog nws, lawv tuaj yeem ua tej yam tau yooj yim thiab zoo siab hlo. Cov neeg uas muaj tus yam ntxwv no yog cov tib neeg uas muaj qhov tseeb; lawv yog cov uas tej moj yam raug hloov pauv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 557

Thaum tab tom nrhiav kev to taub qhov tseeb, txhua yam yuav tsum raug tshuaj ntsuam. Txhua yam yuav tsum raug sim siab du lug kom mus raws li Vajtswv txoj lus thiab qhov tseeb kom koj thiaj li paub tias yuav ua tej ntawd li cas rau ib txoj hau kev uas yoog raws li Vajtswv txoj kev xav tag nrho. Tej yam uas tshwm sim los ntawm koj tus kheej-txoj kev xav ces yuav raug muab tso tseg. Koj yuav paub tias yuav ua tej yam no li cas kom mus raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab dhau ntawd ces mam mus thiab ua tej ntawd; nws yuav hnov zoo li txhua yam tab tom raug ua mus raws li nws qhov ib txwm ua, thiab zoo li nws yuav yooj yim ua luaj. Qhov no yog cov tib neeg muaj qhov tseeb ua tej yam zoo li cas. Yog li ces koj tuaj yeem qhia rau lwm tus tias koj tus moj yam tau hloov pauv lawm tiag tiag li, thiab lawv yuav pom tias koj yeej ua tau qee yam zoo lawm, tias koj ua tej yam mus raws li lub hauv paus ntsiab lus, thiab tias koj ua txhua yam yog lawm. Qhov no yog ib tug neeg uas yog tus to taub qhov tseeb thiab yog tus muaj qee yam yog kiag tib neeg tiag tiag. Yeej pom txaus lawm tias, Vajtswv txoj lus tau ua tshwm sim rau hauv tib neeg lawm. Thaum tib neeg to taub qhov tseeb tiag tiag lawm, lawv tuaj yeem xam pom lawv tej moj yam, pom puag hauv tej ntsiab teeb meem los, thiab paub txoj hau kev tsim nyog rau xyaum ua raws. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, koj yuav tsis tuaj yeem xam pom qhov muaj ntawm koj tus yam ntxwv. Koj yuav xav tig tawm tsam koj tus kheej tab sis yuav tsis muaj tswv yim tias yuav ua li cas rau nws los sis dab tsi yog qhov koj yuav tawm tsam. Koj yuav xav tso koj tus kheej-txoj kev xav tseg, tab sis yog koj xav tias koj kheej-txoj kev xav yoog raws li qhov tseeb lawm, ces koj yuav tuaj yeem tso nws tseg tau li cas? Tej zawm koj tseem xav tias nws raug qhia los ntawm tus Vajntsujplig, thiab yog li ntawd koj yuav tsis kam tso nws tseg txawm tias yuav muaj dab tsi los xij. Yog li, thaum tib neeg tsis nyob rau hauv kev muaj txhua yam ntawm qhov tseeb lawm, lawv yeej xav ntau heev tias txawm muaj dab tsi tshwm sim los ntawm lawv tus kheej-txoj kev xav los, lawv tej tsis dawb huv ntawm tib neeg thiab tej kev xav zoo, lawv tej kev hlub ntawm tib neeg uas ntxhov quas niab thiab tib neeg tej kev xyaum ua raws yeej yog lawm, thiab tias lawv yoog raws qhov tseeb. Ces, koj tuaj yeem tig tawm tsam rau tej no tau li cas? Yog koj tsis to taub qhov tseeb los sis paub tias nws txhais li cas rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, thiab yog koj ob lub qhov muag plooj lawm thiab koj tsis muaj tswv yim tias yuav lem rau txoj hau kev twg thiab yog li pheej tsuas ua tej no raws li yam uas koj xav tias yog lawm xwb, ces koj yuav ua txhaum qee yam uas yuav tawm mus ntawm txoj kev thiab yuam kev loj heev. Kev ua qee yam no yuav ua mus raws li tej kev cai tswj kav, qee yam yuav tshwm sim los ntawm kev ntshaw hauv lub siab, thiab qee yam tau chiv keeb los ntawm Ntxwgnyoog thiab yuav ua rau muaj kev cuam tshuam. Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb yeej coj ua zoo li no: mus sab lauj me ntsis, thiab ces mus sab xis me ntsis; kho tau hawm zoo tib feeb xwb, ces tseem siv tsis haum rau zeeg tom ntej lawm thiab; tsis muaj kev raug hlo li. Cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb no muaj txoj kev xav tsis muaj qab hau rau tej yam. Vim zoo li no, lawv yuav muaj peev xwm tswj tej teeb meem kom raug zoo tau li cas? Lawv yuav muaj peev xwm daws teeb meem tau li cas? Kev to taub qhov tseeb tsis yog ib yam yuav ua tau yooj yim. Kev muaj peev xwm nkag siab Vajtswv cov lus nyob ntawm kev to taub qhov tseeb, thiab qhov tseeb uas tib neeg tuaj yeem to taub tau muaj nws qhov txwv. Lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv cov lus tseem muaj tsawg txawm tias lawv ntseeg Nws los tag lawv sim neej lawm los xij. Txawm tias cov neeg no tau muaj kev ntsib kev pom zoo tshaj, tuaj yeem mus txog qhov lawv cheem tsis ua tej yam uas yeej pom tseeb tias yuav tawm tsam rau Vajtswv, cheem tsis ua tej yam uas yeej pom tseeb tias yog yam phem, thiab cheem tsis ua tej yam uas tsis muaj txiaj ntsig rau sawv daws. Nws yeej ua mus tsis tau kom lawv los ua kom tau tus yam ntxwv uas tsis muaj lawv tus kheej-txoj kev xav sib txuag nyob rau hauv. Qhov no vim tib neeg xav tias yog tej kev xav uas ib txwm muaj, thiab qee yam ntawm lawv txoj kev xav yoog raws Vajtswv cov lus lawm thiab yog ib feem ntawm kev nkag siab uas tsis tuaj yeem faib cais tawm tias yog yus tus kheej-txoj kev xav. Txawm li cas los xij, tus yawm sij ces yog yuav tsum xam pom txhua yam ntawm yus tus kheej-txoj kev xav uas tawm los tawm tsam Vajtswv cov lus, tawm tsam qhov tseeb, thiab tawm tsam kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Yog li koj yuav tsum tau mob siab kom paub Vajtswv cov lus, thiab tsuas yog los ntawm txoj kev to taub qhov tseeb nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem muab kev thoob tsib to nrog.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 558

Yuav kom paub txog koj tus kheej, koj yuav tsum paub koj tus kheej cov kev nthuav tawm ntawm kev ua qias vuab tsuab, koj tus kheej tej kev qaug zog tshaj plaws, koj tus moj yam, thiab koj tus yeeb yam lub ntsiab tseeb. Koj kuj yuav tsum paub, kom tob mus txog ntua lub ntsiab lus kawg kiag, cov uas raug nthuav tawm hauv koj lub neej txhua hnub—koj tej kev txhawb zog, koj tej kev xam pom, thiab koj tus yeeb yam rau txhua txhia yam—tsis hais koj nyob hauv tsev los tsis nyob hauv tsev, thaum koj tab tom nyob hauv kev sib txoos ua ke, thaum koj tab tom noj thiab haus cov lus ntawm Vajtswv, los sis hauv txhua txhua qhov xwm txheej uas koj ntsib. Los ntawm tej no koj yuav tsum rais los paub koj tus kheej. Yuav kom paub koj tus kheej mus rau ntawm ib theem tob dhua no, koj yuav tsum koom nrog Vajtswv cov lus; tsuas yog kev paub koj tus kheej los ntawm Nws cov lus nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem ua tau qhov tshwm sim tiav. Thaum tau txais kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb yuav tsum txhob ntshai kev txom nyem, los sis ntshai kev mob, thiab peb yuav tsum txhob ntshai tias tsam Vajtswv cov lus yuav chob peb lub siab. Peb tsim nyog nyeem Nws cov lus hais tawm kom ntau txog seb Nws txiav txim thiab rau txim thiab qhia tshwm peb lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab li cas. Peb yuav tsum nyeem tej no thiab tuav peb tus kheej rau tej no ntxiv mus. Txhob piv lwm tus rau tej no—peb yuav tsum piv peb tus kheej rau tej no xwb. Peb yeej tsis tu ncua ib qho dab tsi ntawm tej no kiag li; peb tuaj yeem koom nrog lawv tau tag nrho. Yog koj tsis ntseeg nws, koj tus kheej cia li mus ntsib nws kiag. Tom qab tau nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, qee leej tib neeg tsis muaj cuab kav muab coj los siv rau lawv tus kheej; lawv xav tias ntau feem ntawm cov lus no mas tsis yog rau lawv, tiam sis yog rau lwm tus tib neeg xwb. Piv txwv lis, thaum Vajtswv qhia tshwm tias tib neeg yog neeg vuab tsuab thiab plees, qee tus muam xav tias vim yog lawv mas coj ncaj ncees rau lawv tus txiv yam tsis tseg li, tej lus zoo li ntawd yuav tsis yog hais rau lawv; qee tus muam xav tias vim lawv tseem tsis tau yuav txiv thiab tsis tau sib deev dua li, tej lus zoo li ntawd yeej yuav tsum tsis yog hais rau lawv tib yam nkaus thiab. Qee tus kwv tij xav tias cov lus no tsuas yog hais rau cov poj niam xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv; qee leej tib neeg ntseeg tias Vajtswv cov lus zoo li no mas tsis zoo mloog kiag li, thiab tsis kam lees txais cov lus no. Muaj qee lub sij hawm qee leej haj tseem hais tias, Vajtswv cov lus mas tsis raug lawm. Tus yeeb yam no puas yog tus yog uas tsim nyog muaj rau Vajtswv cov lus thiab? Tib neeg tsis muaj cuab kav ua tib zoo xav txog lawv tus kheej rau ntawm Vajtswv cov lus. Ntawm no, “vuab tsuab” thiab “plees” yog hais txog tib neeg qhov kev qias vuab tsuab ntawm kev ua plees ua yi. Tsis hais txiv neej los sis poj niam, muaj cuab yig los sis tsis muaj, txhua tus puav leej muaj kev qias vuab tsuab ntawm kev plees kev yi—yog li ntawd nws tsis muaj qhov cuam tshuam nrog koj tau li cas? Vajtswv cov lus qhia tshwm tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab; tsis hais txiv neej los sis poj niam, yus theem ntawm txoj kev qias vuab tsuab ces zoo ib yam nkaus xwb. Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Ua ntej thaum yuav ua ib yam dab tsi, peb yuav tsum paub tias peb yuav tsum lees txais txhua los lus uas hais los ntawm Vajtswv, tsis hais cov lus hais tawm no zoo mloog los sis tsis zoo mloog thiab tej ntawd ua rau peb iab siab los sis zoo siab. Nov yog tus yeeb yam uas peb tsim nyog muaj rauVajtswv cov lus. Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws puas yog tus yeeb yam mob siab, tus yeeb yam siab txias, los sis ib tug yeeb yam ntawm kev lees txais tej kev txom nyem? Kuv hais rau nej tias nws puav leej tsis yog tej no ib qho kiag li. Hauv peb txoj kev ntseeg, peb yuav tsum tuav kom ruaj nreeg tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb. Vim tej no yog qhov tseeb, peb tsim nyog lees txais tej no tias yog qhov tsim nyog. Tsis hais peb muaj cuab kav los sis tsis muaj cuab kav paub los sis lees nws, peb thawj tug yeeb yam rau Vajtswv cov lus tsim nyog yog ib tug uas lees txais tau huv tib si. Txhua txhia kab ntawm Vajtswv cov lus muaj feem xyuam rau ib tug yam ntxwv tshwj xeeb. Ntawd yog, tsis muaj ib qho ntawm cov kab Nws cov lus hais tawm no hais txog qhov nyob rau sab nraud li, yeej tsis yog cov kev cai nyob sab nraud los sis ib tug qauv ntawm tus cwj pwm hauv tib neeg. Tej no tsis yog zoo li ntawd. Yog koj pom tias txhua kab lus hais tawm los ntawm Vajtswv yog ib hom yooj yim ntawm tib neeg tus cwj pwm los sis qhov tshwm nyob sab nraud xwb, ces koj yeej tsis muaj kev to taub sab kev ntseeg thiab koj tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi li. Vajtswv cov lus mas tob heev. Cov lus ntawd tob npaum li cas? Txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws nthuav tawm, yog hais txog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab, thiab tseem ceeb heev thiab faus cag tob heev nyob hauv lawv lub neej. Cov lus no yog yam tseem ceeb heev, tsis yog tej qhov kev tshwm sim nyob sab nraud, thiab tshwj xeeb tshaj tsis yog cov cwj pwm sab nraud. Kev saib tib neeg los ntawm qhov tshwm sim nyob sab nraud, tej zaum lawv puav leej zoo. Yog li, vim li cas Vajtswv thiaj hais tias qee leej tib neeg mas yog cov ntsuj nplig phem thiab qee leej mas yog cov ntsuj plig tsis huv? Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsis muaj peev xwm pom tau rau koj. Vim li ntawd, koj tsis tuaj yeem vam khom rau qhov kev tshwm sim nyob sab nraud los sis yam koj pom los ntawm sab nraud es muab coj los tuav Vajtswv cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws Nws” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 559

Koj to taub tib neeg tus yeeb yam li cas? Kev to taub koj tus yeeb yam txhais tau tias paub qhov tob ntawm koj tus ntsuj; nws ntsig txog yam nyob hauv koj txoj sia. Nws yog Ntxwgnyoog lub laj thawj thiab Ntxwgnyoog tej kev xam pom los ntawm yam uas koj muaj sia nyob; ntawd yog, nws yog Ntxwgnyoog txoj sia uas koj muaj sia nyob rau. Tsuas yog nrhiav tob puag hauv koj tus ntsuj los nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub koj tus yeeb yam tau. Yuav tuaj yeem nrhiav tej yam no tau los li cas? Tsis tuaj yeem nrhiav tej ntawd tau los sis paub tej ntawd tau los ntawm ib qho los sis ob qho xwm txheej nkaus xwb; ntau zaus, tom qab koj ua qee yam tiav lawm, koj tseem tsis muaj ib qho kev to taub li. Nws yuav siv sij hawm li peb los sis tsib lub xyoos ua ntej koj thiaj li muaj peev xwm muab tau ib qho me me ntawm kev paub tseeb thiab kev to taub. Hauv ntau qhov xwm txheej, koj yuav tsum tig xav txog yus tus kheej thiab los paub koj tus kheej, thiab tsuas yog thaum koj xyaum ua raws los nrhiav tau tob lawm xwb koj thiaj li yuav pom qhov tshwm sim los. Thaum koj qhov kev to taub ntawm qhov tseeb loj hlob ntau zuj zus thiab tob zuj zus lawm, koj yuav maj mam los paub koj tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb los ntawm kev tig xav txog yus tus kheej thiab qhuas tias yus tus kheej txawj ntse. Yuav kom paub koj tus yeeb yam, koj yuav tsum ua ob peb yam no kom tiav hlo. Xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum muaj kev to taub meej txog yam uas koj nyiam. Qhov no tsis hais txog yam uas koj nyiam noj los sis hnav; tab sis, nws txhais tias yog tej yam uas koj xyiv fab, tej yam uas koj xam khib, tej yam uas koj pe hawm, tej yam uas koj nrhiav, thiab tej yam uas koj mob siab ntso rau hauv koj lub siab, hom tib neeg uas koj xyiv fab los sib txuas lus nrog, hom uas koj nyiam ua, thiab hom tib neeg koj hawm rau hauv koj lub siab. Piv txwv li, cov neeg feem coob nyiam cov tib neeg uas muaj lub neej zoo, cov tib neeg uas hais lus zoo thiab coj tus xeeb ceem zoo, los sis nyiam cov uas hais qhuas tau zoo los sis cov uas mob siab rau ib qho nqis tes ua. Raws li tau hais ua ntej dhau los yog hais txog yam uas tib neeg lawv nyiam sib txuas lus nrog. Rau yam uas tib neeg xyiv fab, tej no suav nrog kev txaus siab ua qee yam uas ua yooj yim, kev xyiv fab ua tej yam uas lwm tus xav tias zoo thiab ua rau tib neeg hu nkauj qhuas thiab muab kev hawm. Hauv tib neeg tej yeeb yam, nws keev muaj ib tug yeeb yam ntawm tej yam uas lawv nyiam. Ntawd yog, qhov lawv zoo li tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas lwm tus xam khib txog vim tshwm sim rau sab nraud, lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas zoo nkauj thiab nplua nuj, thiab lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej thiab tej yam uas ua rau lwm tus pe hawm lawv vim tej yam tshwm sim ntawd. Tej yam no tib neeg nyiam tshaj, zoo tshaj, ci ntsa iab tshaj, thiab loj tshaj. Tib neeg txhua tus pe hawm rau tej yam no. Nws tuaj yeem pom tias tib neeg tsis muaj ib qho tseeb li, los sis lawv tsis muaj qhov zoo li tib neeg tiag tiag li. Tsis muaj ib theem me me ntawm qhov tseem ceeb hauv txoj kev pe hawm rau tej yam no li, tiam sis tib neeg tseem nyiam lawv thiab. … yam uas koj nyiam, yam uas koj tsi ntsees rau, yam uas koj pe hawm, yam uas koj xam khib, thiab yam uas koj xav txog rau hauv koj lub siab txhua hnub yog tag nrho txhua yam sawv cev ntawm koj tus yeeb yam. Nws yeej txaus los ua pov thawj qhia tau tias koj tus yeeb yam yog nyiam kev tsis ncaj ncees, thiab nyob hauv tej xwm txheej phem heev, koj tus yeeb yam phem thiab tsis tuaj yeem kho kom zoo tau. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus yeeb yam rau txoj hau kev no; ntawd yog, tshuaj ntsuas txog yam uas koj nyiam thiab yam uas koj tso koj txoj sia tseg. Tej zaum koj yuav coj zoo rau ib tug neeg rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis qhov no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj nyiam tej ntawd. Yam uas koj nyiam tej ntawd tiag tiag yog kiag yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam; txawm tias koj tej pob txha twb dam lawm los xij, koj tseem yuav xyiv fab rau nws thiab yeej tsis tso nws tseg li. Qhov no tsis hloov yooj yim li.

Ntxiv rau qhov kev nrhiav pom txog tej yam uas tib neeg nyiam nyob hauv lawv tej yeeb yam, lwm feem uas muaj feem ntsig txog lawv tej yeeb yam kuj yuav raug nrhiav pom thiab. Piv txwv li, tib neeg tej kev xam pom rau ntawm tej yam no, tib neeg tej kev xav thiab tej hom phiaj hauv txoj sia, tib neeg tej yam muaj nqis hauv txoj sia thiab tej kev xam pom rau ntawm txoj sia, nrog rau tej kev xam pom rau ntawm txhua yam uas ntsig txog qhov tseeb. Tej no yog tag nrho tej yam nyob tob hauv tib neeg tej ntsuj thiab lawv muaj ib qho muaj feem xyuam ncaj qha nrog kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Yog zoo li ntawd ces, kev xav pom txoj sia ntawm cov tib neeg ntiaj teb lwj liam yog dab tsi? Nws tuaj yeem hais rau qhov no tias: “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Tib neeg txhua tus muaj sia nyob rau lawv tus kheej; ua kom pom meej ntxiv, lawv thiaj li muaj sia nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Lawv muaj sia nyob tsuas yog muab khoom noj rau hauv lawv tej qhov ncauj xwb. Qhov kev muaj nyob no txawv ntawm tej tsiaj li cas? Nws tsis muaj nqis dab tsi rau kev muaj sia nyob zoo li qhov no li, tsis muaj ib lub ntsiab dab tsi me me hlo li. Yus txoj kev xam pom txoj sia yog ntsig txog yam uas koj vam khom kom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb, yam uas koj muaj sia nyob rau, thiab koj muaj sia nyob li cas—thiab tej no yog tag nrho txhua yam uas ntsig txog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg tus yeeb yam. Los ntawm txoj kev paub tib neeg tej yeeb yam, koj yuav pom tias tib neeg puav leej tawm tsam Vajtswv. Lawv puav leej yog cov dab phem thiab tsis muaj cov neeg zoo kiag li. Tsuas yog los ntawm kev paub tib neeg tej yeeb yam nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem paub lub ntsiab tseem ceeb thiab kev lwj liam ntawm tib neeg tiag tiag thiab to taub txog yam uas yog tib neeg li, yam uas tib neeg tsis muaj tiag tiag, yam uas lawv yuav tsum muaj kom txhij, thiab lawv yuav tsum ua neej nyob zoo li ib tug tib neeg tau li cas. Kev paub ib tug neeg tus yeeb yam tiag tiag yeej tsis yooj yim li, thiab tsis tuaj yeem ua tau yog tsis muaj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus los sis tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 560

Dab tsi yog yam tsim ua ib tug neeg tus yeeb yam? Koj tsuas paub txog tib neeg txoj kev lwj liam, kev tsis mloog lus, tej yam ua tsis tau zoo txaus, tej yam ua tau tsis xws luag, tej kev xav phem, thiab tej kev xav, thiab tsis muaj peev xwm nrhiav pom tej yam nyob hauv tib neeg tus yeeb yam xwb. Koj tsuas paub txog txheej sab nraum daim tawv nkaus xwb, tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws qhov thaum chiv keeb li, thiab qhov no tsis yog tsim ua kev txawj ntse txog tib neeg tus yeeb yam. Ib txhia tseem xav txog tej yam raws saum daim tawv li tib neeg tus yeeb yam no, hais tias, “Saib mas, kuv to taub tib neeg tus yeeb yam; kuv lees paub kuv qhov kev khav theeb. Qhov ntawd tsis yog tib neeg tus yeeb yam los?” Kev khav theeb yog ib feem ntawm tib neeg tus yeeb yam, qhov ntawd yeej muaj tseeb lawm. Txawm li cas los xij, nws lees paub tsis txaus rau ib txoj kev qhuab qhia. Dab tsi yog yam yuav tsum paub yus tus kheej tus yeeb yam? Tuaj yeem paub tau nws li cas? Nws paub los ntawm tej xwm txheej dab tsi los? Tshaj qhov no lawm, yus tus yeeb yam yuav tsum raug saib tshwj xeeb los ntawm tej yam uas yus nthuav tawm li cas? Ua ntej tshaj plaws, koj tuaj yeem pom tib neeg tus yeeb yam los ntawm nws tej kev ntshaw. Piv txwv li, ib txhia tib neeg nyiam dia tes taw nkaus xwb, ib txhia nyiam nyiam ua cov kws hu nkauj los sis cov kws ua yeeb yaj kiab, thiab ib txhia nyiam pe hawm tshwj xeeb rau cov tib neeg uas muaj suab npe. Los ntawm tej kev ntshaw no los, peb tuaj yeem pom txog cov tib neeg no tus yeeb yam yog dab tsi lawm. Piv txwm li: Ib txhia yuav pe hawm ib tug kws hu nkauj tiag tiag, haj tseem mus txog rau theem uas lawv xav txog tus kws hu nkauj txhua qhov txav mus los, txhua lub suab luag, thiab txhua lo lus. Lawv saib rau tus kws hu nkauj, thiab haj tseem yees txhua daim duab ntawm txhua yam uas tus kws hu nkauj hnav thiab qog raws nws. Theem kev pe hawm no puas qhia pom txog tus neeg no tus yeeb yam? Nws qhia pom tias ib tug neeg zoo li ntawd tsuas muaj tej yam no nyob rau hauv nws lub siab xwb, thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho tej yam uas tus neeg no xav, hlub, thiab nrhiav yog Ntxwgnyoog li; lawv tswj tus neeg no lub siab, uas raug muab rau tej yam no lawm. Qhov teeb meem nyob ntawm no yog dab tsi? Yog tau nyiam ib yam dab tsi tshaj plaws lawm, ces yam ntawd tuaj yeem dhau los yog tus neeg no txoj sia thiab tswj nws lub siab, qhov ntawd ua pov thawj puv npo qhia tau tias tus neeg no yog ib tug pe hawm mlom uas tsis xav tau Vajtswv thiab tab sis hlub tus dab phem. Yog li ntawd peb thiaj tuaj yeem hais tau lub ntsiab lus xaus tias ib tug neeg tus yeeb yam yog ib yam uas hlub thiab pe hawm tus dab phem, tsis hlub qhov tseeb, thiab tsis xav tau Vajtswv. Qhov no tsis yog txoj hau kev yog los saib ib tug neeg tus yeeb yam los? Nws yeej yog lawm. Qhov no yog qhia pom txog ib tug neeg tus yeeb yam. Piv txwv li, ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam cov tib neeg uas mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom muaj meej mom rau hauv lwm tus nruab siab, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no: Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces yeej qhia pom txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav ib lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav muaj meej mom rau hauv lawv nruab siab. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 561

Tag nrho tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab tib neeg tus yeeb yam yog ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li cas los xij, nyob rau ntawm tag nrho cov tib neeg uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws muaj qee cov uas tuaj yeem zwm tau rau Vajtswv txoj dej num thiab lees txais qhov tseeb thiab; cov no yog cov uas tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv tus moj yam tau. Kuj muaj cov neeg uas tsis tsom ntsoov rau ntawm txoj kev nrhiav qhov tseeb thiab. Lawv tsuas txaus siab rau qhov kev to taub cov lus qhuab qhia xwb; lawv hnov kev qhuab qhia zoo thiab saib xyuas nws, thiab tom qab to taub nws lawm, lawv thiaj li tuaj yeem ua lawv tej dej num tau—mus txog ib theem. Cov tib neeg no ua raws li yam uas lawv raug qhia lawm thiab muaj xws li kev ua neeg nyob dog dig xwb. Lawv txaus siab, rau ib lub ntsiab, muab fij rau, tso txoj kev zoo hauv lub ntiaj teb tseg, thiab thev taus kev txom nyem. Txawm li cas los xij, lawv yeej tsis mob siab hlo rau qhov tseeb li; lawv ntseeg tias nws zoo txaus lawm uas lawv tsis ua kev txhaum, thiab tsis tuaj yeem to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb. Yog cov neeg zoo li no tuaj yeem ua tim khawv rau thaum kawg, ces lawv kuj tau txais kev zam txim, tab sis lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau lawv tej moj yam. Yog koj xav kom txoj kev lwj liam raug ntxuav kom dawb huv thiab muaj ib qho hloov pauv rau hauv koj lub neej tus moj yam, ces koj yuav tsum muaj ib qho kev hlub rau qhov tseeb thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb. Kev lees txais qhov tseeb nws txhais tau li cas? Kev lees txais qhov tseeb qhia tau tias txawm koj yuav muaj hom moj yam lwj liam dab tsi los xij, los sis tus zaj loj liab ploog cov kuab lom nyob hauv koj tus yeeb yam li cas los xij, koj lees paub nws thaum nws raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus, thiab zwm rau cov lus no; koj lees txais tej ntawd yam tsis muaj dab tsi yam txaus siab hlo, tsis muaj kev zam txim los sis sim tuav thiab xaiv, thiab koj los paub koj tus kheej nyob rau ntawm yam uas Nws hais. Qhov no yog lub ntsiab los lees txais Vajtswv cov lus. Txawm tias yam uas Nws hais yuav yog dab tsi los xij, txawm tias Nws cov lus hais tawm yuav chob rau koj lub siab los xij, thiab txawm tias cov lus uas Nws siv yuav zoo li cas los xij, koj tuaj yeem lees txais tej ntawd raws li yam uas Nws hais muaj tseeb, thiab koj tuaj yeem lees paub tej ntawd raws li thaum uas lawv yoog raws qhov muaj tseeb. Koj tuaj yeem zwm rau Vajtswv cov lus txawm tias koj yuav to taub tob txog tej ntawd npaum li cas los xij, thiab koj lees txais thiab zwm rau qhov kaj uas raug nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau sib koom los ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum ib tug neeg zoo li no tau caum raws qhov tseeb mus txog ib theem lawm, nws tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv nws tus moj yam tau. Txawm tias cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb no tej zaum yuav tsim nyog xws li kev ua neeg nyob los xij, thaum nws los rau qhov tseeb lawm, lawv yog cov ruam thiab tsis mob siab ua li. Txawm tias tej zaum yuav muaj peev xwm ua tau ob peb yam zoo, thiab tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab tuaj yeem tso tseg los xij, lawv tsis tuaj yeem ua tau ib qho hloov rau hauv tus moj yam li. Los ntawm qhov kev sib piv, Petus qhov kev ua neeg nyob zoo tib yam nkaus li ntawm lwm cov tub txib thiab nws cov kwv tij thiab cov nkauj muam, tab sis nws tau ua pom meej rau hauv nws txoj kev caum raws qhov tseeb; nws tau xav txhua yam uas Yexus tau hais tiag tiag. Yexus nug tias, “Ximoos Npayaunas, koj puas hlub Kuv?” Petus teb ncaj ncees tias, “kuv tsuas hlub Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj xwb; tiam sis tsis hlub tus Tswv nyob rau hauv lub ntiaj teb.” Tom qab nws to taub lawm, xav tias, “Qhov no tsis yog; tus Vajtswv uas nyob rau hauv ntiaj teb yog tus Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsis yog tib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb los? Yog kuv tsuas hlub tus Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xwb, ces kuv txoj kev hlub tsis yog tiag; kuv yuav tsum hlub Vajtswv rau hauv ntiaj teb, vim tsuas yog li ntawd nkaus xwb kuv txoj kev hlub thiaj li yuav yog tiag.” Yog li ntawd, Petus tau los to taub lub ntsiab tseeb ntawm yam uas Yexus tau hais los ntawm kev xav txog Nws cov lus. Yuav hlub Vajtswv, thiab rau txoj kev hlub no kom muaj tiag, yus yuav tsum hlub tus Vajtswv uas rov yug los ua neeg rau hauv ntiaj teb. Kev hlub tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tsis pom tiag ces tsis yog muaj tseeb los sis tsis muaj qab hau, hos kev hlub muaj qab hau, pom Vajtswv tau yog qhov tseeb. Los ntawm Yexus cov lus los, Petus caum cuag qhov tseeb thiab ib qho kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev xav. Pom meej lawm tias, Petus qhov kev ntseeg Vajtswv tsuas tsom ntsoov rau kev caum raws qhov tseeb nkaus xwb; thaum kawg, nws thiaj ua tiav hlo ib txoj kev hlub ntawm tus Vajtswv muaj qab hau—tus Vajtswv nyob hauv lub ntiaj teb. Petus tau mob siab tshwj xeeb rau hauv nws qhov kev caum raws qhov tseeb. Txhua zaus Yexus tau qhuab qhia nws, nws tau xav txog Yexus cov lus tiag tiag. Tej zaum nws tau xav los tau ntau lub hli, ib lub xyoos, los sis ntau lub xyoo lawm ua ntej tus Vajntsujplig tau qhia nws thiab nws tau to taub lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus lawm; hauv txoj hau kev no, Petus tau to taub qhov tseeb, thiab tom qab ntawd, nws lub neej tus moj yam raug hloov pauv thiab raug pib dua tshiab lawm. Yog ib tug neeg tsis caum raws qhov tseeb, nws yeej yuav tsis to taub txog qhov ntawd li. Koj tuaj yeem hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia kaum txhiab zaus, tab sis lawv tseem tsuas yog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb. Ib txhia tib neeg tsuas hais tias, “Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia.” Txawm tias yog koj rov qab hais cov lus no kaum txhiab zaus los xij, nws tseem yuav tsis muaj txiaj ntsim li; koj tsis muaj kev to taub txog nws lub ntsiab. Vim li cas thiaj li hais tau tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Koj puas tuaj yeem piav tau txoj kev txawj ntse uas koj muab tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom no? Koj puas to taub txog qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Vajtswv tau hais Nws cov lus tawm kom nej thiaj li muaj kev ntsib kev pom tej ntawd thiab muab tau kev txawj ntse; qhov tsuas hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb ces yeej tsis muaj txiaj ntsim li. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj to taub thiab paub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm xwb. Yog koj tsis to taub Vajtswv cov lus, ces koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tsuas tuaj yeem xav tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem xav tau. Koj tsuas tuaj yeem to taub puv npo ib lub ntsiab thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem to taub ib lub ntsiab tau. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tus moj yam tsuas hloov pauv tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tus moj yam tsis tuaj yeem hloov pauv tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem pe hawm Vajtswv; yog tsis muaj qhov tseeb, koj qhov kev pe hawm yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev ua ntawm txoj kev ntseeg. Tag nrho tej no nyob rau ntawm kev muab tau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 562

Kev los to taub ib qho tseeb txog lub ntsiab tiag ntawm Vajtswv cov lus tsis yog qhov yooj yim. Txhob xav li no tias: “Kuv tuaj yeem txhais raws lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua tus hais tias kuv qhov txhais yeej zoo lawm, thiab tau tsa ntiv tes xoo rau kuv, yog li qhov no txhais tau tias kuv to taub Vajtswv cov lus lawm.” Qhov ntawd tsis yog tib yam li kev to taub Vajtswv cov lus. Yog koj muab tau qee yam kev kaj los hauv Vajtswv cov lus hais lawm los, koj tau nkag siab lub ntsiab lus tseeb ntawm Nws cov lus lawm; thiab yog koj tuaj yeem nthuav tawm txoj kev xav txhawb rau Nws cov lus thiab thaum kawg lawv yuav ua tau dab tsi, ces thaum koj muaj ib qho kev to taub meej ntawm tag nrho tej no lawm, xam tau tias koj muaj kev to taub ntawm Vajtswv cov lus rau qee theem lawm. Yog li, kev to taub Vajtswv cov lus thiaj li tsis yog yam uas yooj yim kiag li. Qhov koj tuaj yeem piav qhia lub ntsiab ncaj nraim ntawm Vajtswv cov lus tau ntog zoo tsis txhais tau tias koj to taub tej ntawd lawm. Txawm tias koj tuaj yeem piav qhia lawv lub ntsiab tau ntau npaum li cas los xij, koj qhov kev piav qhia tseem yog nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab txoj kev xav xwb. Nws tsis muaj txiaj ntsim dab tsi! Koj tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus tau li cas? Qhov tseem ceeb ces yuav tsum nrhiav qhov tseeb los hauv tej ntawd los; tsuas yog nyob hauv txoj hau kev ntawd nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub qhov tseeb ntawm yam uas Nws hais. Thaum uas Vajtswv hais, qhov tseeb tiag Nws tsis lam hais feem dav dav xwb. Txhua kab ntawv uas Nws hais tawm muaj yam ntxaws ntxaws uas raug nthuav tawm ntxiv rau hauv Vajtswv cov lus, thiab tej zaum lawv yuav raug nthuav tawm sib txawv. Tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hau kev uas Vajtswv nthuav qhia qhov tseeb. Vajtswv cov lus hais tawm tob heev thiab tib neeg txoj kev xav tsis tuaj yeem piav qhia tau. Tib neeg tuaj yeem nrhiav pom tag nrho lub ntsiab ntawm txhua feem ntawm qhov tseeb tsuav yog lawv tseem mob siab rau; yog koj ua li no, ces thaum koj ntsib tej ntawd, yam uas tseem muaj yog tag nrho tus Vajntsujplig tej kev qhia koj, yog li yuav ua rau koj to taub txog tej yam ntxwv no tau ruaj khov. Ib feem yog kev to taub Vajtswv cov lus thiab nrhiav lawv lub ntsiab tshwj xeeb los ntawm kev nyeem tej ntawd. Lwm feem ces yog kev to taub tej ntsiab ntawm Vajtswv cov lus los ntawm kev ntsib kev pom tej ntawd thiab tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Feem ntau yog los ntawm ob lub ntsiab no thiaj li ua rau muaj kev to taub tseeb txog Vajtswv cov lus. Yog koj txhais Nws cov lus raws li lub ntsiab ncaj nraim xwb, los sis los ntawm tej zeeg muag ntawm koj tus kheej txoj kev xav los sis kev xav hauv nruab siab, ces koj txoj kev to taub txog Vajtswv cov lus tsis yog tiag txawm koj tuaj yeem txhais tej ntawd tau zoo npaum li cas los xij. Koj yuav txhais tawm mus ntawm nws lub ntsiab thiab txhais tej ntawd tau yuam kev tau, thiab kev ua li ntawd haj yam ua rau muaj teeb meem ntxiv xwb. Yog li, feem ntau qhov tseeb thiaj li tau txais los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia los ntawm kev muab tau kev paub ntawm Vajtswv cov lus. Kev to tau lub ntsiab ncaj nraim ntawm Nws cov lus, los sis muaj peev xwm piav qhia tau tej ntawd, tsis xam tias caum cuag qhov tseeb. Yog koj tsuas txhais lub ntsiab ncaj nraim txog Nws cov lus nkaus xwb, ces theem tseem ceeb ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yog dab tsi? Hauv kis ntawd, koj yuav tsum muaj ib theem ntawm kev kawm, thiab cov uas tsis muaj kev kawm yuav poob mus rau hauv ib qho kev nyuaj siab. Vajtswv txoj dej num tsis yog tej yam uas tib neeg lub hlwb yuav nkag siab tau. Ib qho kev to taub tiag txog Vajtswv cov lus feem ntau vam khom rau ntawm kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig; qhov zoo li no yog qhov txheej txheem ntawm kev caum cuag qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 563

Thaum nws los rau qhov paub tib neeg tus yeeb yam, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum pom nws los ntawm txoj kev xav ntawm tib neeg qhov kev xam pom hauv lub ntiaj teb, xam pom hauv txoj sia, thiab tej yam muaj nuj nqis. Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li, “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Cov lus tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Haujsam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li; tej no yog tag nrho tej qauv ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los; yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tej yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab cov uas nws yog los ntawm nws qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam” yog ntxwgnyoog cov lus tau paub zoo uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Xav hauv nruab siab txog kev nug txog ib tug tib neeg uas ua dej num rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo rau nqe lus nug nram qab no tias: “Vim koj twb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no los ntev lawm thiab ua ntau yam tau tiav hlo lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas koj ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Nws yuav hais tias, “Yam tseem ceeb tshaj plaws yog, ‘Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Cov lus no tsis yog sawv cev tam rau ntawm tus neeg ntawd tus yeeb yam los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais qib siab zog tau dhau los ua nws tus yeeb yam lawm, thiab kev yog ib tug uarau nws muaj lub neej. Tseem muaj ntxwgnyoog cov kuab lom nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Tuaj yeem paub tau txhua tus tib neeg tus yeeb yam yog raug nthuav qhia raws li txoj hau kev no.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 564

Tus yawm sij rau kev rov xav txog tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej yog li no: Koj yim hnov ntau npaum li cas hauv qee yam uas koj ua tau zoo los sis ua tau yog, thiab koj yim xav tias koj tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav los sis muaj cuab kav khav hauv qee yam ntau npaum li cas, ces nws yim huab tsim nyog rau koj paub txog koj tus kheej hauv tej yam ntawd ntau npaum li ntawd thiab nws yim huab tsim nyog rau koj khawb kom tob txog tej ntawd kom pom seb yam uas tsis dawb huv uas muaj nyob hauv koj yog dab tsi, tag nrho tsis hais txhua yam uas nyob hauv koj uas tsis tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Cia peb muab Povlauj coj los ua ib qho piv txwv. Povlauj yog tus muaj kev paub tshwj xeeb, thiab nws tau ntsib kev txom nyem ntau heev hauv nws tes dej num qhuab qhia lawm. Nws tau txais kev hlub tshwj xeeb los ntawm ntau leej. Raws li qhov tshwm sim, tom qab tau ua ntau qhov dej num tiav lawm, nws xav tias yuav muaj ib lub mom kub tshwj tseg rau nws. Qhov no ua rau nws tau mus deb thiab tob heev rau hauv txoj kev yuam kev lawm, txog thaum kawg nws raug rau txim los ntawm Vajtswv. Yog tias, nyob rau lub sij hawm ntawd, nws tau rov xav txog nws tus kheej thiab soj ntsuam nws tus kheej, ces ntshe nws twb tsis tau xav li ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, Povlauj tsis tau tsom rau kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv cov lus ntawm tus Tswv Yexus; nws tsuas ntseeg nws tus kheej qhov kev xav phem thiab kev xav hauv siab xwb. Nws tau xav tias tsuav yog nws tau ua ob peb yam kev zoo thiab muaj tus cwj pom zoo xwb ces, nws yuav tau txais kev qhuas thiab nqi zog los ntawm Vajtswv. Thaum kawg, nws tus kheej cov kev phem thiab kev xav hauv siab tau ua rau nws tus ntsuj plig dig muag thiab npog nws lub ntsej muag tseeb lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub qhov no, thiab yog tias tsis muaj Vajtswv muab qhov no coj los rau qhov kaj, lawv tseem yuav muab Povlauj ua ib tug qauv mus kom txog, ib qho piv txwv rau kev ua neej, thiab saib nws tam li ib tug uas lawv xav ua kom zoo thooj li thiab tam li yam khoom rau lawv kev tshawb nrhiav, thiab tam li ib leeg uas tau txais kev txhawb nqa. Zaj keeb kwm hais txog Povlauj no yog ib zaj lus ceeb toom rau txhua leej uas ntseeg Vajtswv, thaum twg los xij uas peb hnov tias peb ua tau zoo tshwj xeeb, los sis ntseeg tias peb muaj peev xwm qee yam tshwj xeeb, los sis xav tias peb tsis cheem tsum hloov los sis cheem tsum raug qhuab ntuas hauv qee yam lawm, peb tsim nyog yuav tsum sib zog rau kev rov xav txog thiab paub ntawm tus kheej kom zoo tshaj hauv yam ntawd; qhov no yog yam tseem ceeb. Qhov no vim yog koj yeej tsis tau tshawb nrhiav; rau siab, los sis soj ntsuam qee yam ntawm koj tus kheej uas koj ntseeg tias zoo lawm, kom pom tias seb tej ntawd tseeb tiag puas muaj ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv los tsis muaj. Piv txwv li, muaj qee leej tib neeg ntseeg tias lawv tus kheej mas siab zoo heev. Lawv yeej tsis tau ntxub los sis ua phem rau lwm tus li, thiab lawv ib txwm cev tes pab lwm tus kwv tij los sis lwm tus muam uas tsev neeg cheem tsum kev pab, ntshai tsam ces lawv qhov teeb meem tsis ruag daws; lawv muaj txoj kev xav zoo, thiab ua txhua yam hauv lawv lub zog mus pab txhua tus raws li lawv tuaj yeem ua tau. Qhov kawg ntawm kev pab li no yog dab tsi? Lawv muab lawv tus kheej lub neej nres cia, tiam sis txaus siab rau lawv tus kheej heev, thiab txaus siab heev rau txhua yam uas lawv tau ua. Ntau tshaj ntawd, lawv khav teeb txog nws, ntseeg tias txhua yam uas lawv tau ua mas yeej txaus rau kev ua tau li Vajtswv txoj kev xav lawm, thiab ntseeg tias lawv mas yog cov ntseeg Vajtswv tseeb tiag. Lawv pom tias lawv tus yeeb yam siab zoo mas yog qee yam uas tsim nyog saib rau, thiab, kiag thaum lawv muab nws saib zoo li ntawd, lawv cia li pom nws tias yog qhov tseeb. Hauv qhov tseeb, txhua yam lawv ua yog qhov zoo ntawm tib neeg. Lawv yeej tsis tau tshawb nrhiav qhov tseeb me me kiag li, thiab lawv tej kev ua txhua yam kuj tsis muaj nuj nqis dab tsi li, vim lawv ua rau ntawm tib neeg lub xub ntiag xwb, thiab tsis yog rau ntawm Vajtswv lub xub niag, thiab tseem ua raws nraim kev xyaum ua ntawm qhov Vajtswv cheem tsum thiab qhov tseeb tsawg heev. Tsis muaj ib yam ntawm lawv uas yog kev xyaum ua ntawm qhov tseeb, thiab tsis yog kev xyaum ua ntawm Vajtswv cov lus, lawv haj yam ua raws Nws txoj kev xav tsawg; tiam sis, lawv siv tib neeg qhov siab zoo thiab tus cwj pwm zoo los pab lwm tus xwb. Ntawm lub ntsiab lus kawg, lawv tsis tshawb nrhiav Vajtswv txoj kev xav hauv yam lawv ua, lawv yeej tsis ua raws nraim nrog rau qhov Nws cheem tsum. Yog li ntawd, los ntawm Vajtswv txoj kev ywj pheej, tus cwj pwm zoo ntawm tib neeg thiaj li raug thuam, thiab tsis tau txais kev zoo ntawm Nws kev nco txog.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Lees Paub Koj Cov Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Koj Thiaj Tuaj Yeem Paub Koj Tus Keej” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 565

Tus yawm sij rau txoj kev ua kom tau ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam ces yog paub yus tus kheej tus yeeb yam, thiab qhov no yuav tsum tshwm sim raws nraim li tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv. Tsuas yog nyob rau hauv Vajtswv txoj lus xwb mas yus thiaj li yuav paub yus tus kheej tus yeeb yam phem, lees paub nyob rau hauv yus tus kheej tus yeeb yam ces yog Ntxwgnyoog tau yam tshuaj lom, lees paub hais tias yus ruam thiab tsis paub dab tsi li, thiab lees paub tej yam tsis muaj zog thiab tsis zoo nyob rau hauv yus tus yeeb yam. Tom qab paub tej no tag nrho lawm, ces koj yeej muaj cuab kav ntxub koj tus kheej tiag tiag li thiab muab cev nqaij daim tawv tso tseg, ua li Vajtswv txoj lus tas mus li, thiab muab lub siab tawv zwm tag nrho rau Vajntsujplig thiab rau Vajtswv txoj lus, ces koj yuav taug tau Petus txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv qhov hmoov hlub, thiab yog tsis muaj txoj kev qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, ces nws yuav yog ib qho nyuab los taug txoj kev no, vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav ntxeev siab rau lawv tus kheej. Taug Petus txoj kev ntawm kev raug tsim kho kom zoo tiav log ces qhov tseem ceeb tshaj yog muaj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj txoj kev ntseeg, thiab kev vam khom rau Vajtswv. Dhau qhov ntawd, yus yuav tsum kam zwm rau Vajntsujplig tes hauj lwm; nyob rau tag nrho txhua yam, yus yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li yog tsis muaj Vajtswv tej lus. Tej no yog tej qho tseem ceeb, tsis muaj ib qho uas yuav yuam cai rau tau li. Kev paub yus tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom mas yeej nyuab heev; yog tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, ces yeej yog ib qho nyuab heev los to taub txog nws. Yuav taug Petus txoj kev, yus yuav tsum rau siab ntso kom paub yus tus kheej thiab hloov yus tus kheej tus moj yam. Povlauj txoj kev tsis yog ib txog uas nrhiav txoj sia los sis nrhiav kev paub-tus kheej; nws tsuas rau siab ntso ua nws tej hauj lwm thiab nws lub hwj chim thiab lub zog xwb. Nws txoj kev tshoov siab ces yog yuav ua kom tau Vajtswv tej koob hmoov los pauv nws tes hauj lwm thiab tej kev tiv kev txom nyem, thiab kom tau txais phaj tshab los ntawm Vajtswv. Qhov kev tshoov siab no yuam kev lawm. Povlauj tsis yog tsom ntsoov rau txoj sia, los sis nws tsis saib qhov kev hloov tus moj yam tseem ceeb li; nws tsuas tsom ntsoov rau qhov kom tau phaj tshab xwb. Vim nws muaj tej hom phiam yuam kev, ces txoj kev uas nws taug thiaj li, muaj tseeb, yuam kev thiab. Qhov no ces yog tshwm sim los ntawm nws tus yeeb yam khav theeb thiab qhuas tus kheej ntawd. Yeej pom meej meej, Povlauj tsis muaj ib qho tseeb li, los sis nws tsis muaj ib qho kev txawj xav los sis laj thawj li. Nyob rau hauv kev cawm thiab kev hloov tib neeg, Qhov tseem ceeb tshaj ces yog Vajtswv hloov lawv tus moj yam. Lub hom phiaj ntawm Nws tej lus yog yuav ua kom tau ib qho tshwm sim los uas yog kev muaj tus moj yam uas hloov lawm thiab qhov peev xwm los paub Vajtswv, nyoo zwm rau Nws, thiab pe hawm Nws li ib qho uas ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tej lus thiab ntawm Nws tes hauj lwm. Povlauj txoj kev nrhiav ces yog ib qho kev yuam cai ncaj qha rau, thiab muaj kev tawm tsam nrog, Vajtswv txoj kev xav; nws khiav los sib nraus kiag nrog nws. Txawm li cas los xij, Petus txoj kev nrhiav yog ib qho uas haum tag nrho rau Vajtswv txoj kev ntshaw yuav ua kom tau nyob rau hauv tib neeg. Yog li ntawd Petus txoj kev thiaj tau txais koob hmoov thiab tau txais Vajtswv cov lus qhuas. Vim yog Povlauj txoj kev yog txoj uas txhaum rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv thiaj li tsis nyiam thiab foom phem rau nws. Yuav taug Petus txoj kev, yus yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav. Yog yus xav paub Vajtswv txoj kev xav kom tag nrho los ntawm Nws tej lus—uas txhais tau hais tias to taub qhov uas Vajtswv xav kom tib neeg zoo li cas thiab, txog thaum kawg, qhov tau los uas Nws xav ua kom tau—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb ces yus thiaj li muaj cuab kav muaj ib qho kev to taub uas yog txog qhov uas seb yuav taug txoj kev twg. Yog koj tsis to taub tag nrho Petus txoj kev, thiab tsuas lam xav taug nws xwb, ces koj yuav tsis muaj peev xwm taug nws tau. Muab ua lwm yam lus hais, ces tej zaum koj kuj yuav paub ntau heev txog tej kev qhuab qhia, tab sis txog thaum kawg yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb tiag. Txawm hais tias koj yuav to taub me me saum qhov ntiav ntiav xwb, los koj yuav tsis muaj peev xwb ua tom tau tej yam tshwm sim tseeb tawm los li.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 566

Niaj hnub no, tib neeg feem coob ces tsuas muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog lawv tus kheej xwb. Lawv tsis tau los paub kom meej meej txog tej yam uas yog ib qho ntawm lawv tus yeeb yam kiag li. Lawv tsuas muaj kev paub txog ob peb qho ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb, tej yam uas ntxim lawv yuav ua, los sis ob peb qho ntawm tej uas lawv ua tsis tau, thiab qhov no ua rau lawv ntseeg hais tias lawv paub lawv tus kheej. Yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv ua raws li ob peb txoj cai, ua kom paub tseeb hais tias lawv tsis ua yuam kev nyob rau qee qhov chaw, thiab tswj kom tsis txhob ua qee yam kev txhaum, ces lawv xam hais tias lawv tus kheej yeej muaj qhov tseeb tiag nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv thiab xav hais tias lawv yuav raug cawm. Qhov no ces tag nrho yog tib neeg txoj kev xav xwb. Yog koj ua raws li tej ntawd, koj puas yuav muaj cuab kav zam dhau tej kev ua txhaum tiag mas? Koj puas yuav ua tau ib qho kev hloov tiag tiag hauv tus moj yam mas? Koj puas yuav ua tau lub neeg zoo li ib tug tib neeg tiag tiag mas? Koj puas muaj cuab kav ua tau haum Vajtswv siab rau txoj kev ntawd mas? Tsis tau kiag li, qhov no ces yeej muaj tseeb. Ntseeg Vajtswv ces tsuas ua hauj lwm thaum uas yus muaj tej qauv quag siab thiab muab tau qhov tseeb thiab tej qho kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam ntawm lub neej txoj sia xwb. Yog li ntawd, yog tib neeg qhov kev paub txog lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua li Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav ua li nrog rau qhov kev xav hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov tiag tiag zoo li yus raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees kawg. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv yuav tsum tuag tiag tiab!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis foob ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm, Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv tib neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau heev lawm rau kev hloov siab lees txim.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Yus Tus Kheej Ces Qhov Tseem Ceeb Tshaj Yog Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 567

Hauv lub ntsiab lus, kev taug Petus txoj kev rau hauv yus txoj kev ntseeg txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis los ntawm tej yam tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus los—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Vajtswv txoj kev xav rau Nws txoj dej num, Nws cov lus txib ntawm tib neeg ntiaj teb—los ntawm cov lus no los nws thiaj li tau los paub Vajtswv tiav hlo lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau los rau nws lub neej txoj sia thiab lawv yog qhov tseeb, Petus muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas lawv tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv coj lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Petus qhov kev ua dej num raug raws li Vajtswv txoj kev xav vim hais tias nws tau ua qhov no lawm.

Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv yus cov lus thiab tej kev ua, thiab tuaj yeem to taub txhua yam ntawm qhov tseeb qhov tseeb tiag, ces yus thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav zoo rau cov neeg no lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, lawv yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, Nws tej kev nthuav tawm rau tib neeg, thiab tej qauv rau lub neej tiag uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua tau zoo raws rau hauv lawv lub neej txoj sia, yog lawv ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab, thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb; nws yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log, raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab tau lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los. Qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab tsuas li ntawd nkaus xwb nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 568

Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv thiaj li tau ua txoj hau kev uas lawv tau ua no, lawv yuav teb tias, “Vim hais tias tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.” Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim, thiab ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim kom nyob rau qib ruaj ntseg rau tej khoom thiab khaub ncaws zoo. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam”—qhov no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab nws kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm. Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua yog ua rau nws tus kheej xwb. Nws xav ua kom tshaj Vajtswv, tsoo txoj kev ywj pheej ntawm Nws kom tawg, thiab tuav tswj nws tus kheej lub hwj chim, thiab tswj tag txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Qhov tseeb, tib neeg coob leej cov lus paj lug tuaj yeem sawv cev thiab tshwm txog lawv tus yeeb yam. Txawm tias tib neeg yuav sim ua cuav rau lawv tus kheej li cas los xij, txhua yam uas lawv ua thiab txhua yam uas lawv hais, lawv tsis tuaj yeem zais kom txhob paub tias lawv yog leej twg. Nws muaj ib txhia uas yeej tsis tau hais qhov tseeb thiab yog tus dag ntxias tau zoo, tab sis kiag thaum lwm tus tau cuam tshuam rau lawv me ntsis lawm, cia li pom lawv tus yeeb yam txawj dag thiab txoj kev coj tsis ncaj lawm. Thaum kawg, lwm tus thiaj li tau cov lus xaus xws li nram qab no tias: Tus neeg ntawd yeej tsis hais ib lo lus ntawm qhov tseeb li, thiab txawj dag. Kab ntawv no sawv cev rau qhov tseeb txog ib tug neeg zoo li no tus yeeb yam; nws yog kev piav qhia rau pom thiab ua pov thawj ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Lawv lub tswv yim rau kev ua neej tsis qhia rau txhua tus txog qhov tseeb, thiab tsis ntseeg siab rau leej twg li. Tib neeg tus yeeb yam ntxwgnyoog muaj ib lub tswv yim zoo tshaj li no. Tej thaum koj tus kheej yeej tsis ras txog qhov ntawd li thiab, thiab tsis to taub nws; txawm li cas los xij, txhua txhua lub sij hawm ntawm koj lub neej txoj sia yog nyob ntawm nws. Tshaj qhov no lawm, koj xav tias lub tswv yim no yeej raug zoo thiab muaj laj thawj lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Qhov no txaus qhia tau tias Ntxwgnyoog lub tswv yim tau dau los yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tias lawv tab tom ua neej nyob mus raws li qhov ntawd li lawm, yam tsis muaj kev ntxeev siab rau nws ib qho me me li. Yog li ntawd, lawv thiaj li nthuav tawm lawv tus yeeb yam ntxwgnyoog xwm yeem tas li, thiab rau hauv txhua feem, lawv ua lub neej mus raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim txuas ntxiv mus. Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog tib neeg lub neej txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 569

Tib neeg muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog lawv tus kheej tus yeeb yam xwb, thiab muaj ib qho kev sib txawv loj heev ntawv qhov no thiab Vajtswv cov lus ntawm txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm. Qhov no tsis yog ib qho yuam kev hauv qhov Vajtswv nthuav tawm, tiam sis yog tib neeg txoj kev tu ncua ntawm txoj kev to taub tob tob txog lawv tus kheej tus yeeb yam. Tib neeg tsis muaj ib lub hauv paus keeb cag los sis kev to taub tseeb txog lawv tus kheej; tiam sis, lawv tsom ntsoov rau thiab siv lawv lub zog rau lawv tej kev ua thiab kev nthuav tawm sab nraud xwb. Txawm tias muaj qee zaum qee leej hais qee yam txog kev to taub ntawm lawv tus kheej, los nws yeej tsis yog qhov tob tob kiag li. Tsis tau muaj leej twg xav dua li tias lawv yog kiag hom tib neeg no ntag los sis muaj hom yeeb yam no vim qhov kev ua tej hom no los sis qhov tau nthuav tawm qee yam no. Vajtswv tau nthuav tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tawm, tiam sis tib neeg to taub tias lawv txoj kev ua txhua yam thiab lawv txoj kev hais lus mas phem thiab tsis zoo; vim li ntawd, nws yog ib lub luag hauj lwm uas nyuaj rau tib neeg muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim. Tib neeg xav tias lawv tej kev yuam kev mas tsuas yog tej kev nthuav tawm uas nyob luv luv xwb uas raug nthuav tawm yam tsis ua zoo saib dua li tej kev nthuav tawm ntawm lawv tus yeeb yam. Cov tib neeg uas xav li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim, vim lawv tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb tias yog qhov tseeb thiab tsis nqhis qhov tseeb; yog li ntawd, thaum muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim, lawv tsuas ua raws nraim li cov kev cai xwb. Tib neeg tsis saib lawv tus kheej tus yeeb yam li uas raug ua qias vuab tsuab heev lawm, thiab ntseeg tias lawv mas yeej tsis phem ua luaj twg uas yuav tsum raug rhuav tshem los sis raug rau txim. Lawv xav tias ntev ntev mam dag ib zaug xwb ces nws yeej tsis yog ib qho teeb meem loj, thiab xav tias lawv tus kheej mas zoo tshaj yav dhau los lawm; tseeb tiag, txawm li cas los xij, lawv yeej tsis muaj qhov nyob ze ntawm tus qauv zoo kiag li, vim tib neeg tsuas muaj qee qhov kev ua uas tsis yog ua txhaum rau sab nraud ntawm qhov tseeb xwb, thaum lawv tsis muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim tiag.

Kev hloov pauv hauv ib tug tib neeg tus cwj pwm los sis kev coj tsis tau txhais tias yog ib qho kev hloov pauv hauv lawv tus yeeb yam. Qhov laj thawj ntawm qhov xwm txheej no yog ib tugtxoj kev coj tsis tuaj yeem hloov pauv lawv qhov kev tshwm sim qub uas nyob rau sab nraud, los sis nws yeej tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus yeeb yam tau. Tsuas yog tom qab tus ntawd tau los paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam lawm xwb mas lawv tej kev xyaum ua thiaj li tuaj yeem rais los pom kom meej meej thiab qee yam dua li qhov ua raws rau ib kauj ntawm tej kev cai xwb. Tib neeg txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb tam sim no tseem mus tsis raws li tus qauv, thiab tsis tuaj yeem ua kom tau tiav puv npo raws li qhov tseeb cheem tsum. Tib neeg tsuas xyaum ua ib feem ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog thaum lawv nyob hauv qee qhov yam ntxwv thiab qee qhov xwm txheej xwb, lawv tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim nyob hauv txhua qhov xwm txheej thiab txhua lub sij hawm. Thaum, qee lub sij hawm, ib tug neeg muaj kev zoo siab thiab lawv tus yam ntxwv zoo, los sis thaum lawv tab tom sib koom nrog ib pab, thiab hnov muaj kev ywj pheej tshaj txhua zaus, tej zaum lawv muaj cuab kav ua qee yam uas yoog raws qhov tseeb tau; tiam sis thaum lawv koom nyob ua ke nrog cov tib neeg uas xav tsis zoo thiab cov tsis caum raws qhov tseeb, ces lawv txoj kev xyaum ua tsis zoo, thiab lawv tej kev ua tsis tshua zoo tsim nyog. Qhov no vim yog tib neeg xyaum ua raws qhov tseeb yam tsis muaj ib tug yeeb yam ntawm kev thev taus, tiam sis muab nws coj los ua kom tshwm sim los ntawm tej kev haub ntxias ntawm txoj kev xav los sis qhov xwm txheej xwb. Nws kuj vim yog koj tsis tau to taub koj tus yam ntxwv, los sis koj tsis to taub koj tus yeeb yam, yog li, nyob rau ntau lub sij hawm, koj tseem muaj peev xwm ua qee yam uas koj tsis tuaj yeem xav txog tias koj tus kheej ua tau. Koj tsuas paub qee yam ntawm koj cov yam ntxwv xwb, tiam sis, koj tsis tau to taub koj tus yeeb yam, koj tsis tuaj yeem tswj hwm yam koj yuav ua nyob rau yav tom ntej—ntawd yog, koj yeej tsis ruaj siab kiag li tias koj yuav sawv ruaj nreeg tau. Muaj ntau lub sij hawm thaum koj nyob hauv tus yam ntxwv thiab koj tuaj yeem muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm, thiab zoo li tias koj tau qhia kom pom qee qhov kev hloov pauv, tiam sis, nyob hauv thaj chaw ib puag ncig uas sib txawv, koj tsis muaj peev xwm muab nws coj los ua kom tshwm tau. Qhov no tsis nyob hauv koj kev tshwj hwm lawm. Qee lub sij hawm koj tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb, thiab qee lub sij hawm koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws. Nyob rau ib lub sij hawm, koj to taub, thiab lwm lub sij hawm, koj tsis meej pem. Tam sim no, koj tsis tau ua dab tsi phem, tiam sis tej zaum koj yuav ua tsis ntev no. Qhov no ua pov thawj qhia tias tej yam qias vuab tsuab tseem muaj nyob rau hauv koj, thiab, yog koj tsis muaj kev paub tseeb txoj koj tus kheej, ces tej no yuav daws tsis tau yooj yim. Yog koj tsis tuaj yeem muaj ib qho kev to taub meej ntawm koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab li, thiab thaum kawg muaj peev xwm ua tej yam tawm tsam Vajtswv, ces koj yuav nyob rau hauv txoj kev phom sij. Yog koj tuaj yeem muaj kev nkag siab tob rau hauv koj tus yeeb yam thiab ntxub nws, ces koj yuav muaj cuab kav tswj hwm koj tus kheej, tso koj tus kheej tseg, thiab muab qhov tseeb coj los ua kom tshwm sim.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Yus Tus Yeeb Yam thiab Kev Muab Qhov Tseeb Los Xyaum Ua Kom Tshwm Sim” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 570

Lub hom phiaj ntawm qhov kev sib qhia meej meej ces yog yuav pab kom tib neeg muaj cuab kav xyaum ua raws qhov tseeb thiab hloov lawv tus moj yam; tsis yog lam ua kom lawv to taub nws xwb. Yog koj to taub qhov tseeb tab sis tsis muaj nws coj los xyaum ua, ces sib qhia txog nws thiab koj qhov kev to taub txog nws ces yuav tsis muaj qab hau dab tsi ntxiv li lawm. Yog hais tias koj to taub qhov tseeb tab sis tsis muaj qhov tseeb coj los xyaum ua, ces koj yuav plam lub cib fim rov muab tau nws, nrog rau ib lub cib fim kom raug cawm tau. Yog koj tau muab qhov tseeb uas koj to taub ntawd coj los xyaum ua, ces koj tseem yuav tau tej qhov tseeb uas ntau tshaj thiab tob tshaj ntxiv; koj yuav tau Vajtswv txoj kev cawm dim, nrog rau kev tig ras to taub, kev paub qhov tseeb, thiab kev coj qhia los ntawm Vajntsujplig. Muaj coob tus ces tsuas yws hais tias Vajntsujplig yeej tsis qhia kom lawv paub li, yam tsis ras hais tias qhov tseem ceeb ces yog lawv tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua xwb. Yog li ntawd, lawv tus yav ntxwv yuav tsis muaj hnub tau qhov uas zoo li ib txwm muaj, los sis lawv yuav tsis muaj hnub to taub txog Vajtswv txoj kev xav li.

Ib txhia neeg hais tias xyaum ua raws qhov tseeb tsis muaj peev xwm yuav daws tau lawv tej teeb meem li. Ib txhia ces ntseeg hais tias qhov tseeb tsis muaj peev xwm daws tau ib tug neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Qhov tseeb ces yog qhov hais tias tib neeg tej teeb meem yeej muaj kev daws tau tag nrho; tus yawm sij ces yog qhov uas seb lawv puas ua raws nraim li qhov tseeb xwb. Tej kev ua txhaum uas tab tom raug rau nej tam sim no tsis yog kab mob khee xaws los sis tej yam mob uas kho tsis tau. Yog nej muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces tej kev ua txhaum ntawd yeej hloov tau kawg, nyob ntawm seb koj puas yuav muaj peev xwm ua tau raws nraim li qhov tseeb xwb. Yog koj tau txoj kev caum nrhiav qhov tseeb, ces you yeej yuav muaj yeej xwb; if hais tias, txawm li cas los xij, koj taug txoj kev tsis yog, ces koj ces tag li ntawd los xwb. Piv txwv, ib txhia neeg ces ua lawv txoj hauj lwm yam tsis xav txog ib qho li hais tias lawv yuav ua yam ub yam ua tau li cas nyob rau hauv ib txoj kev kom muaj txiaj ntsim rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev los sis ua lawv tej kev yam ua ub yam ua no ntawd puas yog ua raws li Vajtswv txoj kev xav tiag; ces qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas lawv ua yam ub yam no uas Nws tsis nyiam xwb. Yog hais tias lawv ua kom haum raws li qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua, ces lawv tseem tsis yog tej tug uas nrhiav Vajtswv lub siab thiab lod? Ib txhia neeg yeej paub qhov tseeb tab sis tsis muab nws coj los xyaum ua, ntseeg hais tias qhov tseeb ces yog ib yam xwb thiab yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li. Lawv ntseeg hais tias nws yeej ntxuav tsis tau lawv txoj kev xav thiab daws tsis tau lawv tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg zoo li no tseem tsis yog cov uas tsis muaj qab hau thiab lod? Cov neeg zoo li ntawd tseem tsis ruam thiab lod? Tsis yog lawv xav hais tias lawv ntse heev thiab lod? Yog lawv ua raws nraim li qhov tseeb, lawv tus moj yam uas qias vuab tsuab ntawd yuav hloov; yog hais tias, txawm li cas los xij, lawv muab lawv txoj kev ntseeg thiab tes dej num rau Vajtswv tso rau ntawm lawv tus cwj pwm xeeb txawm, ces lawv yeej tsis muaj ib tug kiag li uas yuav hloov tau lawv tus moj yam kom tiav hlo li. Ib txhia neeg ces khuam rau hauv lawv tus kheej tej kev txhawj xeeb tag hnub nrho, thaum uas tsis tshawb xyuas los sis xyaum ua raws qhov tseeb uas twb muaj pawg lug ntawd. Txoj kev xyuam ua li no mas ruam kawg nkaus li; cov neeg zoo li ntawd ces yog cov uas yeej xeeb txawm txom raug teeb meem nkaus xwb, nyob rau qhov ntawd lawv yeej muaj koob hmoov tab sis tsis tau xyiv fab rau lawv li! Txoj kev mus lawm tom ntej yeej nyob ntawd; tag nrho tej uas koj yuav tsum ua ces yog xyaum ua raws xwb. Yog koj yeej txiav txim siab ruaj khov yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces koj txoj kev qaug zog thiab tej yam tsis zoo loj ntawd yeej yuav tsum hloov tau xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum ceev faj tas mus li thiab ua twb zoo xav tom ntej tom qab thiab ntsib kev txom nyem kom ntau zog. Muaj txoj kev ntseeg ces yeem cheem tsum kom muaj kev ua twb zoo xav tom ntej tom qab. Koj puas yuav ntseeg Vajtswv tau yog hais tias koj txais yuav ib tug cwj pwm ua dog ua dig li ntawd mas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Nyiam Qhov Tseeb Muaj ib Txog Kev Mus Tom Ntej” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 571

Yog tias los ntawm Vajtswv cov lus los es koj tsis to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev xav ntawm Nws cov lus hais tawm, yog koj tsis to taub cov hom phiaj thiab qhov tshwm sim uas Nws cov lus npaj tsim ua kom tiav, yog koj tsis to taub yam Nws cov lus nrhiav xav ua kom tiav thiab ua kom tib neeg zoo tiav log, yog koj tsis to taub tej no, ces nws ua pov thawj qhia tau tias koj tseem tsis tau nkag siab qhov tseeb li. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais yam Nws hais ntawd? Vim li cas Nws thiaj hais hauv lub suab ntawd? Vim li cas Nws thiaj li mob siab hlo thiab ua siab dawb paug rau hauv txhua lo lus uas Nws hais? Vim li cas Nws thiaj xaiv siv qees cov lus xwb? Koj puas paub thiab? Yog koj tsis tuaj yeem hais tau tseeb tiag, nws txhais tias koj tsis to taub Vajtswv txoj kev xav los sis Nws cov kev xav, koj tsis to taub lub ntsiab nram qab Nws cov lus. Yog koj tsis nkag siab qhov no, ces koj yuav ua cas tuaj yeem muab tau qhov tseeb? Kev muab tau qhov tseeb txhais tias to taub txog Vajtswv lub ntsiab los ntawm txhua lo lus uas Nws hais; nws txhais tias koj muaj cuab kav muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws kom tshwm sim kiag thaum koj tau to taub cov lus ntawd lawm, kom Vajtswv cov lus thiaj li tuaj yeem ua neej raws los ntawm koj thiab rais los ua koj qhov tseeb. Tsuas yog thaum koj muaj ib qho kev to taub txhij txhua ntawm Vajtswv txoj lus lawm xwb ces koj thiaj li tuaj yeem to taub qhov tseeb. Tom qab tau los to taub ob peb npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia lawm, koj xav tias koj to taub qhov tseeb thiab muaj qhov tseeb lawm. Koj haj tseem hais tias, "Vajtswv xav kom peb coj ncaj thiab peb tau xyaum ua raws li ntawd lawm." Txawm li cas los xij, koj tsis to taub qhov laj thawj uas Vajtswv xav kom tib neeg coj ncaj, nrog rau qhov vim li cas Nws thiaj li xav kom tib neeg hlub Nws. Tseeb tiag, Vajtswv lub hom phiaj uas muaj tej kev cheem tsum ntawm tib neeg zoo li no yog kom coj tau kev cawm dim thiab kev zoo tiav log los rau lawv.

Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb rau cov tib neeg uas nqhis qhov tseeb, nrhiav qhov tseeb, thiab hlub qhov tseeb. Ntawm cov uas txhawj xeeb txog lawv tus kheej nrog rau cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia thiab nyiam hais lus ntev ntev, khav theeb, lawv yuav muab tsis tau qhov tseeb li; lawv tab tom dag lawv tus kheej xwb. Cov neeg zoo li no muaj ib qho kev xam pom tsis yog ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus lawm; lawv tig lawv cov caj dab mus nyeem qhov uas yog lawm—lawv txoj kev xam pom mas puav leej yuam kev tag nrho lawm. Qee leej tib neeg tsuas paub tshawb fawb cov lus ntawm Vajtswv xwb, kawm yam Nws hais txog kev tau txais koob hmoov thiab txog tib neeg txoj hau kev kawg. Yog tias Vajtswv cov lus tsis haum lawv tej kev xav phem, lawv txawm rais los xav phem thiab tso lawv kev caum raws tseg. Nov qhia tau tias lawv tsis muaj siab rau qhov tseeb. Raws li qhov tshwm sim, lawv tsis mob siab coj raws li qhov tseeb tiag tiag; lawv tsuas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ntawm lawv tej kev xav phem thiab kev xav xwb. Txawm cov tib neeg zoo li no mob siab heev rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab sim txhua txoj kev uas lawv tuaj yeem ua qee yam zoo thiab qhia lawv tus kheej zoo rau lwm tus los, lawv tsuas ua nws txhawm rau kev tau txais ib txoj hauv kev kawg zoo rau lub neej tom ntej xwb. Tseeb tiag txawm lawv kuj muaj feem koom rau hauv lub neej ntawm pawg ntseeg, noj thiab haus Vajtswv cov lus nrog lwm leej lwm tus los xij, lawv muaj kev txom nyem nyuaj siab rau txoj kev to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab kev muab tau qhov tseeb. Tseem muaj lwm tus uas noj thiab haus cov lus ntawm Vajtswv, tiam sis tsuas yog los ntawm tej kev xav phem xwb; lawv xav tias lawv muab tau qhov tseeb los ntawm kev to taub ob peb npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia. Cas lawv yuav ruam ua luaj li! Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsis cheem tsum to taub thiab muab tau qhov tseeb tom qab koj tau nyeem Vajtswv cov lus lawm. Yog koj muab tsis tau qhov tseeb los ntawm qhov noj thiab haus Vajtswv cov lus, ces yam koj muab tau yuav yog cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb. Koj tsis paub tias kev muab tau qhov tseeb txhais tau li cas. Tej zaum koj yuav tuav cov lus ntawm Vajtswv nyob rau hauv koj xib teg, tiam sis tom qab tau nyeem cov lus ntawd lawm koj tseem tsis to taub Vajtswv txoj kev xav, koj tsuas tau txais qee cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum paub tias Vajtswv txoj lus tsis yog li ncaj ncaj; Vajtswv txoj lus mas tob heev. Yog tsis muaj kev paub kev pom kom ntau lub xyoo, koj yuav ua li cas to taub Vajtswv txoj lus? Txawm ib kab ntawv ntawm Vajtswv cov lus xwb los yuav cheem tsum tag nrho koj lub neej thiaj li paub tiav hlo. Koj nyeem cov lus ntawm Vajtswv, tiam sis koj tsis to taub Vajtswv txoj kev xav; koj tsis to taub cov kev xav ntawm Nws cov lus, lawv qhov chaw chiv thawj, qhov tshwm sim uas lawv xav nrhiav kom tau, los sis yam uas lawv nrhiav ua kom tiav. Yog koj tsis to taub ib yam dab tsi ntawm tej no li, ces koj yuav ua li cas tuaj yeem to taub tau qhov tseeb? Tej zaum koj tau nyeem Vajtswv cov lus ntau zaus lawm thiab tej zaum koj tuaj yeem nco tau ntau nqe rau lub siab, tiam sis koj tseem tsis tau hloov kiag li, los sis koj tseem tsis tau nce qib li. Koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv mas tseem nrug deb thiab mus deb heev li yav dhau los. Tseem muaj qhov thaiv ntawm koj thiab Vajtswv, zoo li yav thaud, thiab koj tseem muaj kev tsis ntseeg Nws li qub. Tsis yog koj tsis to taub Vajtswv xwb, tiam sis koj tseem nrhiav kev zam Nws thiab zais tej kev xav phem rau Nws. Koj tawm tsam Nws thiab thuam Nws. Qhov no yuav ua li cas txhais tau tias koj twb muab tau qhov tseeb lawm?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Nrog Qhov Tseeb Tiag Xwb Thiaj Li Tuaj Yeem Coj Tau” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 572

Txhua yam uas tshwm sim rau txhua hnub, loj los sis me, uas muaj peev xwm co tau koj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, nyob hauv koj lub siab, los sis txwv koj qhov peev xwm ua koj tes dej num thiab koj qhov kev nce qib lawm tom ntej ces cheem tsum kev saib xyuas kom zoo; lawv yuav tsum raug muab coj los soj ntsuam xyuas kom zoo thiab yuav tsum nrhiav lawv qhov tseeb. Tej no ces yog tag nrho tej uas tshwm sim nyob rau hauv qhov kev ntsib kev pom. Ib txhia neeg tso lawv tes dej num tseg thaum kev xav phem tshwm sim rau lawv, thiab tsis muaj peev xwm nkag rov qab los sawv tau tom qab ib qho teeb meem. Tag nrho cov neeg no yog cov neeg ruam uas tsis nyiam qhov tseeb, thiab lawv yuav muab tsis tau nws txawm yuav yog ib tiam neeg ntawm txoj kev ntseeg los xij. Cov neeg ruam li ntawd yuav ua cas raws qab mus txog qhov kawg mas? Yog ib yam twg tshwm sim rau koj kaum zaus, tab sis koj tsis tau ib qho dab tsi los ntawm nws li, ces koj yog ib tug neeg dog dig, neeg tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Cov neeg ntse thiab cov uas muaj peev xwm tiag uas to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig yog cov nrhiav qhov tseeb; yog muaj dab tsi tshwm sim rau lawv kaum zaus, ces, tej zaum nyob rau yim qhov ntawd, lawv yuav muaj peev xwm muab tau tej yam kev tshoov siab, kawv tau tej yam kev qhuab qhia, muaj tej yam kev tig ras to taub, thiab muaj qee yam kev nce qib. Thaum muaj tej yam tshwm sim rau ib tug neeg ruam kaum zaus—tus uas tsis to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig—ces yeej ib muaj ib zaug uas nws yuav muaj txiaj ntsim rau lawv lub neej li, yeej tsis muaj ib zaug uas nws hloov tau lawv li, thiab yeej tsis muaj ib zaug uas nws ua rau lawv to taub lawv tus yeeb yam, thiab qhov no yog qhov kawg ntawm lawv. Txhua zaus uas muaj dab tsi tshwm sim rau lawv, lawv ntog vig voog xwb, thiab txhua zaus uas lawv ntog, yuav tsum muaj lwm tus los txhawb lawv thiab ntxias lawv; yog tsis muaj kev txhawb thiab kev ntxias, ces lawv yeej sawv tsis taus li. Yog hais tias, txhua zaus ua muaj ib yam dab tsi tshwm sim, ces lawv muaj kev phom sij rau qhov yuav ntog xwb, thiab yog hais tias, txhua zaus, lawv muaj kev phom sij qhov uas yuav raug kev puas ntsoog, ces qhov ntawd tseem tsis yog qhov kawg ntawm lawv thiab lod? Puas muaj lwm yam laj thawj dab tsi rau cov neeg uas siv tsis tau ntawd kom raug cawm? Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej yog ib txoj kev cawm dim rau cov uas nyiam qhov tseeb, ib txoj kev cawm dim rau qhov ntawm lawv uas muaj kev npaj siab thiab kev txiav txim siab ruaj khov, thiab qhov ntawm lawv uas yog lawv qhov kev ntshaw qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees nyob hauv lawv lub siab. Ib tug neeg qhov kev txiav txim siab ruaj khov yog ib qho ntawm lawv nyob rau hauv lawv lub siab uas ntshaw txoj kev ncaj ncees, txoj kev zoo, thiab qhov tseeb, thiab muaj qhov kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem. Vajtswv cawm qhov no ntawm tib neeg, thiab los ntawm nws, Nws hloov lawv tus moj yam qias vuab tsuab, es kom lawv to taub thiab muab tau qhov tseeb, es kom lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj raug ntxuav kom huv, es lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia thiaj li hloov. Yog koj tsis muaj tej no nyob rau hauv koj, ces koj yuav tsis raug cawm. Yog hais tias, nyob rau hauv koj, tsis muaj kev nyiam qhov tseeb los sis txoj kev ntshaw kom muaj txoj kev ncaj ncees thiab qhov kev kaj; yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib kev phem, koj tsis muaj lub siab tawv txaus muab tej yam phem ntawd cuam pov tseg los sis qhov kev txiav txim siab ruaj khov los tiv kev txom nyem; yog hais tias, tshaj qhov ntawd, koj txoj kev xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawm; yog hais tias koj lub tswv yim siv txais qhov tseeb kuj loog tag lawm, thiab yeej tsis paub txog qhov tseeb thiab txog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj; thiab yog hais tias koj yeej thoob tsib txog txhua yam xwm txheej, thiab tsis muaj peev xwm los leg los sis daws txhua yam ntawm tus kheej, ces yuav tsis muaj kev cawm tau li. Ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais lus zoo rau lawv tau li, tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyob ua hauj lwm rau li. Lawv txoj kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawg lawm, lawv lub siab lo av nkos tag lawm, thiab lawv tsis nyiam qhov tseeb, los sis tsis ntshaw txoj kev ncaj ncees nyob tob hauv lawv lub siab, thiab tsis hais Vajtswv yuav hais meej thiab tshab npaum li cas txog qhov tseeb li, lawv yeej tsis teb li, cuag nkaus lawv twb tuag lawm xwb. Tej no tseem tsis yog tag rau lawv lawm thiab lod? Ib tug neeg uas tshuav ib txoj pab nyob hauv lawv ces yeej siv tej cuab yeej pab ua pa cawm tau, tab sis, yog lawv twb tuag lawm thiab lawv tus ntsuj twb tawm mus lawm, ces tej cuab yeej pab ua pa yeej ua tsis tau dab tsi li. Yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib ib qho teeb meem, koj cia li txav tawm thiab npaj zam kom dhau nws xwb, ces qhov no txhais tau hais tias koj tseem tsis tau hais lus tim khawv; zoo li ntawd, ces koj yuav tsis raug cawm, thiab koj ces tag kiag li no lawm xwb. Thaum muaj ib qho teeb meem tshwm sim rau koj, koj yuav tsum muaj lub siab txias txias thiab ib txoj kev daws teeb meem kom yog, thiab koj yuav tsum muaj ib qho kev txiav txim siab. Koj yuav tsum xyaum siv qhov tseeb los daws qhov teeb meem. Nyob rau tej lub sij hawm li ib txwm muaj, ces kev to taub qee qhov tseeb ho siv tau ua dab tsi thiab? Nws tsis yog yuav muab ntim hauv plab xwb, thiab tsis yog lam muab qee yam rau koj hais xwb, los sis tsis yog siv daws lwm tus tej teeb meem. Qhov tseem ceeb tshaj, nws qhov kev siv ces yog siv daws koj tus kheej tej teeb meem, your tus kheej tej kev nyuaj siab—tsuas yog thaum koj daws tau koj tus kheej tej kev nyuaj siab lawm xwb mas koj thiaj li yuav daws tau tej kev nyuaj siab ntawm lwm tus. Vim li cas thiaj hais tias Petus yog lub txiv? Vim hais tias muaj tej yam muaj nuj nqis nyob rau hauv nws, tej yam tsim nyog muab kho kom zoo tiav log; nws tau txiav txim siab ruaj khov yuav nrhiav qhov tseeb thiab ua lub siab tawv qhawv; nws muaj qhov laj thawj, txaus siab tiv kev txom nyem, thiab nyiam qhov tseeb nyob rau hauv nws lub siab, thiab nws tsis tso tej yam uas tshwm sim ntawd tseg li. Tej no yog tej qhov khov. Yog koj tsis muaj tej qhov khov no, ces nws txhais tau hais tias yog teeb meem. Koj tsis muaj peev xwm tau ntsib tau pom thiab tsis muaj dab tsi li, thiab koj tsis muaj peev xwm daws tau lwm tus tej kev nyuaj siab. Qhov no ces vim yog koj tsis paub yuav to taub li cas. Koj tsis meej pem thaum muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau koj; koj ntxhov siab, quaj, xav rau sab phem, khiav mus, thiab tsis hais koj ua dab tsi li, koj tsis muaj peev xwm ua tau tej ntawd kom yog li.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Neeg Uas Feeb Tsis Meej Yuav Tsis Raug Cawm” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 573

Txawm koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum xub to taub ua ntej tshaj tias vim li cas koj thiaj li ua nws, txoj kev xav uas ua rau koj xav ua yam no yog dab tsi, qhov kev tseem ceeb nyob hauv koj qhov ua nws yog dab tsi, tus yeeb yam ntawm lub ntsiab no yog dab si, thiab txawm tias koj tab tom ua ib qho zoo los sis ib qho phem los xij. Koj yuav tsum muaj kev to taub kom meej txog txhua feem ntawm tej xwm txheej no; qhov no yog qhov cheem tsum kom muaj peev xwm los ua raws lub hauv paus ntsiab lus. Yog koj tab tom ua qee yam kom muaj tiav rau koj tes dej num, ces koj yuav tsum tau xav tias: Kuv yuav tsum ua qhov no li cas? Kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom muaj tiav tau zoo li cas kom kuv thiaj li tsis yog lam ua nws kom dhau xwb? Koj yuav tsum txav los kom ze rau ntawm Vajtswv rau hauv qhov xwm txheej no. Kev txav los kom ze rau ntawm Vajtswv txhais tau tias nrhiav qhov tseeb rau hauv qhov xwm txheej no, nrhiav txoj hau kev los xyaum ua raws, nrhiav Vajtswv txoj kev xav, thiab nrhiav seb yuav ua kom tau zoo raws Vajtswv tau li cas. Qhov no yog qhov yuav txav los ze rau ntawm Vajtswv tau li cas rau hauv txhua yam uas koj ua. Nws tsis muaj feem ntsig txog rau kev coj ua rau ib qho kev ntseeg twg los sis rau ib qho kev ua sab nraum daim tawv. Nws yog ua kom tiav rau lub hom phiaj ntawm kev xyaum ua raws mus li qhov tseeb tom qab nrhiav Vajtswv txoj kev xav. Yog koj hais tas li tias “Ua Vajtswv Tsaug” thaum koj twb tsis ua ib yam dab tsi tiav li, tab sis dhau ntawd thaum koj tab tom ua qee yam, koj ua nws txuas ntxiv raws li qhov koj xav ua, ces hom kev ua tsaug no tsuas yog ua rau sab nraum daim tawv nkaus xwb. Thaum ua kom muaj tiav rau koj tes dej num los sis kev ua rau qee yam, koj yuav tsum xav tas li tias: Kuv yuav tsum ua kom muaj tiav tes dej num no li cas? Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi? Nws yog rau kojlos txav kom ze rau ntawm Vajtswv los ntawm yam uas koj ua, thiab, qhov ua li ntawd, los nrhiav cov hauv paus ntsiab lus thiab qhov tseeb txhawb rau koj tej kev nqis tes ua nrog rau Vajtswv txoj kev xav, thiab tsis txhob yuam kev ntawm Vajtswv mus rau txhua yam uas koj ua. Tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li ntseeg Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no, thaum tib neeg tau los hla tej yam, txawm qhov xwm txheej tiag yuav zoo li cas los xij, lawv xav tias lawv tuaj yeem ua tau qhov no thiab qhov tod, yog li lawv thiaj li tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab, thiab lawv ua mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb. Txawm tias lawv txoj kev nqis tes ua yuav tsim nyog los sis tsis tsim nyog los xij, los sis txawm tias nws raug ua mus raws li qhov tseeb los sis tsis raws los xij, lawv tsuas tawv ncauj hlo nias qee mus xwb, thiab ua raws li lawv tus kheej tej kev xav xwb. Nws yeej zoo nkaus li Vajtswv nyob rau hauv lawv siab lawm, tab sis thaum lawv ua tej yam, Vajtswv tsis nyob rau hauv lawv siab li. Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv tsis tuaj yeem txav ze rau ntawm Vajtswv rau tej yam uas kuv ua. Yav dhau los, kuv raug cob qhia kom swm ua tej kev ntseeg lawm, thiab kuv tau sim txav ze rau ntawm Vajtswv lawm, tab sis nws yeej tsis tshwm sim dab tsi li. Kuv thiaj li tsis tuaj yeem txav ze rau ntawm Nws lawm.” Cov neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab, thiab lawv tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws rau hauv txhua yam uas lawv ua. Tsis ua raws li qhov txeeb txhais tau tias ua txhua yam mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav, thiab ua txhua yam mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav txhais tau tias yog kev ncaim ntawm Vajtswv mus; ntawd yog, lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab. Tib neeg tej tswv yim yeej ntsia li zoo thiab phim rau tib neeg, thiab zoo li lawv tshwm sim tsis tau ua txhaum ntau heev rau qhov tseeb li. Tib neeg xav tias kev ua tej yam zoo li no yuav tau txais kev xyaum ua raws qhov tseeb; lawv hnov tias kev ua tej yam li ntawd thiaj li yuav zwm rau Vajtswv tau. Qhov tseeb tiag, lawv tsis nrhiav Vajtswv los sis tsis thov Vajtswv txog qhov ntawd tiag tiag li, thiab lawv tsis mob siab ua nws kom zoo, mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, kom ua tau zoo raws Nws txoj kev xav. Lawv tsis muaj tus yam ntxwv tseeb no, los sis lawv tsis muaj ib txoj kev ntshaw zoo li no li. Qhov no yog qhov yuam kev loj tshaj plaws uas tib neeg ua rau hauv lawv qhov kev xyaum ua raws. Koj ntseeg Vajtswv, tab sis koj tsis cia Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab. Qhov no tsis yog ib qho kev txhaum los? Koj tsis tau ntxias dag koj tus kheej los? Yam tshwm sim uas koj tau txais txiaj ntsig yog dab tsi yog koj tseem pheej ntseeg raws li txoj hau kev ntawd? Tshaj qhov ntawd lawm, kev tseem ceeb ntawm kev ntseeg yuav raug qhia tshwm tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Yog rau Tus Txiaj Ntsim ntawm Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 574

Thaum koj ua ib yam twg, Vajtswv tsis txaus siab heev. Thaum koj tab tom yuav ua yam ntawd, koj puas tau thov mus rau Nws? Koj puas tau xav tias, “Qhov xwm txheej no yuav raug xam pom los ntawm Vajtswv li cas yog raug coj los rau ntawm Nws xub ntiag lawm? Nws puas zoo siab los sis xeeb txob yog Nws tau paub txog qhov no? Nws puas ntxub qhov no?” Koj tsis nrhiav txog qhov no li, puas yog? Txawm tias yog lwm tus tau ceeb toom koj lawm los xij, koj tseem xav tias qhov xwm txheej ntawd tsis yog qhov loj, thiab tias nws tsis tig tawm tsam rau cov hauv paus ntsiab lus thiab tsis yog ib qho kev txhaum. Raws li qhov tshwm sim zoo li no, qhov no yog yam uas koj tau ua txhaumrau Vajtswv tus moj yam lawm thiab tau ua rau Nws haj yam npau taw loj dua qub tuaj, txawm tias theem kev ntxub uas Nws muaj rau koj yuav zoo li cas los xij. Yog koj yeej mob siab nrhiav thiab tshuaj xyuas lawm, thiab tau pom qhov xwm txheej meej meej ua ntej nqis tes ua lawm, ces koj yuav tsis muaj peev xwm daws tau nws los? Txawm tias tej thaum cov tib neeg tsis nyob rau hauv tus yam ntxwv zoo los xij, yog lawv ua txhua yam raws li qhov lawv tab tom npaj ua tiag tiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau txoj kev tshuaj xyuas qhov tseeb thiab kev nrhiav lawm, lawv yuav tsis ua tej yam yuam kev loj li. Thaum xyaum ua raws qhov tseeb, nws yeej nyuaj rau tib neeg kom zam tau qhov ua yuam kev, tab sis yog koj paub tias yuav ua tej yam ntawd tau li cas kom mus raws li qhov tseeb thaum koj ua tej ntawd lawm, tiam sis koj tsis ua tej ntawd mus raws li qhov tseeb, ces qhov teeb meem yog koj tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb. Tus moj yam ntawm ib tug neeg uas tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb yuav tsis hloov pauv tau li. Yog koj tsis tuaj yeem nkag siab Vajtswv txoj kev xav kom raug, thiab tsis paub tias yuav xyaum ua raws li cas, ces koj yuav tsum mus sib koom nrog lwm tus. Yog tsis muaj leej twg hnov tias lawv tuaj yeem xam pom qhov xwm txheej tau meej meej li, ces koj yuav tsum ua qhov kev daws kom muaj qab hau zoo. Txawm li cas los xij, yog thaum kawg koj nrhiav pom tias kev ua raws li txoj hau kev no ua rau koj tau ua ib qho tsis raug me me lawm, ces koj yuav tsum kho nws kom sai, thiab dhau ntawd Vajtswv yuav tsis suav qhov tsis raug no ua ib qho kev txhaum. Vim hais tias koj twb muaj tej kev xav yog lawm thaum muab qhov no coj los xyaum ua raws, thiab koj tab tom xyaum ua raws kom mus raws li qhov tseeb thiab ntsia tsis pom nws tseeb li, thiab koj tej kev nqis tes ua tau los muaj qee yam tsis raug, ces qhov no yog ib qho xwm txheej me ntsis xwb. Txawm li cas los xij, niaj hnub tam sim no muaj ntau cov tib neeg tsuas vam khom rau lawv tus kheej ob txhais tes los ua txoj dej num thiab rau lawv tus kheej lub siab xav ua qhov no thiab qhov tod nkaus xwb, thiab lawv yuav luag tsis ntaus nqi tseem ceeb rau cov lus nug no: Kev xyaum ua raws txoj hau kev no puas yoog raws li Vajtswv txoj kev xav? Vajtswv puas zoo siab yog kuv tsis ua li no? Vajtswv puas ntseeg kuv siab yog kuv tsis ua li no? Kuv puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yog kuv tau ua li no lawm? Yog Vajtswv hnov txog qhov xwm theej no, Nws puas muaj peev xwm hais tau tias, “Koj twb ua qhov no raug thiab tsim nyog lawm. Kav tsij ua mus ntxiv”? Koj puas ua tib zoo tshuaj xyuas txhua qhov xwm txheej uas koj ntsib? Koj puas mob siab thiab ceev faj txog tag nrho tej ntawd? Los sis koj puas muaj peev xwm xav tau tias Vajtswv ntxub los sis tsis ntxub txoj hau kev uas koj tab tom ua no, lwm tus neeg yuav xav li cas txog koj tej kev xav, thiab seb koj tab tom ua nws nyob rau ntawm koj tus kheej txoj kev xav los sis ua kom tau raws li koj tus kheej tej kev ntshaw…? Koj yuav tsum muab txoj kev xav tso kom ntau ntxiv rau hauv nws thiab nrhiav kom ntau ntxiv, thiab koj tej kev ua yuam kev yuav dhau los muaj tsawg zuj zus lawm. Kev ua tej yam zoo li no yuav ua pov thawj qhia tau tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb tiag tiag thiab tias koj yog ib tug uas hwm Vajtswv, vim hais tias koj tab tom ua tej yam mus raws li seem kev uas qhov tseeb cheem tsum.

Yog ib tug ntseeg tej kev nqis tes ua tsis raug txhawb nrog qhov tseeb, ces nws yeej zoo tib yam nkaus li ib tug uas tsis ntseeg xwb. Qhov no yog hom neeg uas tsis muaj Vajtswv rau hauv nws lub siab, thiab cov uas ncaim Vajtswv mus lawm, thiab tus neeg zoo li no yog ib tug neeg raug ntiav ua hauj lwm rau hauv Vajtswv tsev neeg uas yog tus ua cov dej num tsis tseem ceeb rau nws tus los pav, tau txais cov nqi zog me ntsis, thiab dhau ntawd ces ncaim mus lawm. Qhov no tsis yog ib tug uas ntseeg Vajtswv. Yav dhau los, yeej tau hais txog yam uas koj tuaj yeem muab tau Vajtswv txoj kev pom zoo lawm. Kev pom zoo los ntawm Vajtswv yog thawj yam uas koj yuav tsum xav txog thiab ua txoj dej num rau; nws yuav tsum yog lub hauv paus ntsiab lus thiabtag nrho ntawm koj txoj kev xyaum ua raws. Qhov kev muaj qab hau uas koj yuav tsum tshuaj xyuas seb yam uas koj tab tom ua puas raws li qhov tseeb yog tias nws raws li qhov tseeb lawm, ces nws yeej yoog raws Vajtswv txoj kev xav xwb xwb li. Nws tsis yog tias koj yuav tsum ntsuas seb qhov xwm txheej ntawd puas raug los sis tsis raug, los sis yog nws mus raws li lwm tus tej kev saj, los sis yog mus raws li koj tus kheej tej kev ntshaw lawm; feem ntau, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb nws puas mus raws li qhov tseeb, thiab seb nws puas yuav muaj txiaj ntsim los sis tsis muaj txiaj ntsim rau txoj dej num thiab tej kev ntshaw ntawm pawg ntseeg. Yog koj muab kev xav rau tej no, ces koj yuav ua tau ntau zuj zus raws li Vajtswv txoj kev xav thaum koj ua tej yam. Yog koj tsis xav txog tej no, thiab tsuas vam khom rau koj tus kheej txoj kev xav thaum ua tej no xwb, ces koj yuav ua tej ntawd tsis raug xwb xwb li, vim hais tias tib neeg txoj kev xav tsis yog qhov tseeb thiab, tseeb tiag ces, nws tsis haum nrog Vajtswv. Yog koj xav tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum xyaum ua mus raws li qhov tseeb ntau dua qhov ua mus raws li koj tus kheej txoj kev xav. Ib txhia tib neeg uas koom nrog rau hauv tej xwm txheej ntiag tug hauv lub npe ntawm kev ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num. Ces lawv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj li pom qhov no tias tsis tsim nyog, thiab thuam lawv rau nws, tab sis cov neeg no tsis kam lees txais qhov kev liam. Lawv xav tias vim nws yog ib yam xwm txheej ntiag tug uas tsis muaj feem xyuam rau pawg ntseeg txoj dej num, tej nyiaj txiag, los sis cov tib neeg, yog li ntawd nws tsis raug suav tias ua txhaum rau tag nrho ntawm qhov tseeb, thiab Vajtswv yuav tsum tsis cuam tshuam rau hauv qhov xwm txheej no. Qee yam zoo li yog koj tus kheej tej xwm txheej ntiag tug uas tsis muaj feem ntsig txog rau ib lub hauv paus ntsiab lus los sis ib qho tseeb li. Txawm li cas los xij, saib rau ntawm yam uas koj tau ua, mas koj qia dub tshaj plaws rau hauv yam uas koj tsis xav txog txoj dej num ntawm Vajtswv tsev neeg los sis tsis xav tias yam koj tau ua yuav cuam tshuam li cas rau nws; koj tsuas xav txog koj tus kheej tustxiaj ntsim nkaus xwb. Qhov no yeej muaj feem ntsig txog rau ntawm cov neeg dawb huv lawm, thiab tej teeb meem uas yuav tau ua nrog ib tug neeg txoj kev ua neeg. Txawm tias yam uas koj tab tom ua tsis muaj feem ntsig txog rau tej kev ntshaw ntawm pawg ntseeg los xij, los sis nws tsis muaj feem ntsig txog rau qhov tseeb los xij, kev koom nrog rau hauv ib qho xwm txheej ntiag tug thaum tab tom hais txog qhov tau txais kev ua koj txoj dej num uas tsis haum nrog qhov tseeb. Txawm tias koj tab tom ua dab tsi los xij, qhov xwm txheej yuav loj los sis me li cas los xij, thiab txawm tias koj tab tom ua nws kom muaj tiav rau koj txoj dej num hauv Vajtswv tsev neeg los sis rau koj tus kheej ntiag tug tej kev muaj qab hau los xij, koj yuav tsum xav seb yam koj tab tom ua puas yoog raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab seb puas yog qee yam uas ib tug neeg muaj kev ua neeg yuav tsum tau ua. Yog koj nrhiav qhov tseeb zoo li ntawd rau hauv txhua yam uas koj ua, ces koj thiaj li yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag. Yog koj coj zoo rau txhua yam thiab txhua qhov tseeb raws li no lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau tej kev hloov pauv rau hauv koj tus moj yam tiav. Ib txhia tib neeg xav tias thaum lawv tab tom ua tej yam ntawm tus kheej, lawv tuaj yeem tsis quav ntsej txog qhov tseeb, ua nws raws li qhov lawv xav ua, thiab ua nws rau yam uas ua rau lawv zoo siab thiab rau yam uas yuav tau txais txiaj ntsim rau lawv. Lawv tsis muab ib qho kev xav me me rau qhov seb nws yuav cuam tshuam li cas rau Vajtswv tsev neeg hlo li, los sis lawv tsis xav dab tsi li txawm tias yam uas lawv tab tom ua yeej tsim nyog los sis tsis tsim nyog los xij. Thaum kawg, thaum lawv ua tiav qhov xwm txheej no lawm, lawv cog txoj kev tsaus ntuj rau sab hauv thiab hnov tsis kaj siab li, txawm tias lawv tsis paub tias xyov yog vim li cas. Qhov kev txom nyem no tsis tsim nyog yuav tau txais los? Yog koj ua tej yam uas Vajtswv tsis tau pom zoo, ces koj tau ua txhaum rau Vajtswv lawm. Yog ib tug neeg tsis hlub qhov tseeb, thiab keev ua tej yam nyob rau ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, ces lawv yuav keev ua txhaum rau Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg dog dig uas Vajtswv tsis tau pom zoo rau yam uas lawv ua, thiab yog lawv tsis lees txhaum, ces kev rau txim yuav nyob tsis deb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Yog rau Tus Txiaj Ntsim ntawm Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 575

Ib teg dej num twg uas koj ua mas muaj kev to taub lub neej nyob rau hauv. Tsis hais koj tes dej num yuav yog ib qho muaj ua tas li los sis ntev ntev mam ua ib zaug, txaus dhuav los sis txaus kub siab lug rau li, koj yuav tsum muaj kev to taub lub neej tas mus li. Tej dej num uas ib txhia tib neeg ua mas pheej hom yog cov uas ua tib yam li qub uas ntxim dhuav neeg heev xwb; lawv ua tib yam qub txhua txhua hnub. Txawm li cas los xij, thaum ua tej dej num ntawd, tus yam ntxwv uas cov neeg no nthuav tawm mas tsis zoo ib yam nkaus li xwb. Tej zaum mas, thaum uas zoo siab, ces tib neeg nquag me ntsis thiab ua dej num zoo me ntsis. Lwm lub sij hawm, vim muaj tej yam uas tsis paub txog los haub ntxias rau, lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tsim tej qho kev ua phem nyob rau hauv lawv, ua rau lawv muaj txoj kev xav uas tsis yog thiab nyob rau hauv tus yam ntxwv tsis zoo thiab muaj kev xav tsis zoo; qhov no ua rau lawv lam ua tes dej num kom zoo li twb ua lawm xwb. Tib neeg tus yam ntxwv nruab nrog mas hloov tas mus li; lawv yuav hloov rau qhov chaw twg thiab lub sij hawm twg los tau. Tsis hais koj tus yam ntxwv yuav hloov li cas li, nws yog ib qho yuam kev uas yuav ua raws li koj qhov kev xav ntawd. Muab hais tias koj ua tau zoo me ntsis rau lub sij hawm uas koj muaj kev kaj siab, thiab tsis tshua zoo pes tsawg rau lub sij hawm uas koj chim—qhov no puas yog ib txoj kev ua ub ua no uas yog raws li tej keeb laj fai mas? Koj puas ua tau koj tes dej num kom tiav hlo rau txoj kev zoo li no mas? Tsis hais tib neeg yuav xav li cas li, lawv yuav tsum thov Vajtswv thiab kho lawv tus kheej kom haum rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab nrhiav qhov tseeb thiab ua raws li qhov keeb laj fai; tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li zam dhau kev raug tswj thiab raug haub ntxias mus rau thiab los ntawm lawv tej kev xav. Thaum ua koj tes dej num, koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej tas mus li kom pom seb koj puas ua txhua yam raws li keeb laj fai, seb koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd puas zoo txaus li tus qauv quag, seb puas yog koj tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, seb koj puas tau npaj zam kom dhau kom tes dej num, thiab seb puas muaj teeb meem dab tsi nrog koj tus cwj pwm thiab txoj kev uas koj xav ntawd. Thaum koj tau rov saib koj tus kheej zoo zoo lawm thiab tej no tshwm los rau koj pom meej meej lawm, ces yuav yooj yim zog rau koj ua koj tes dej num. Tsis hais koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua tau hauj lwm zoo rau koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd, ces koj yuav tsum tsis txhob muaj teeb meem los ntawm koj txoj kev xav. Tsis hais koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas li, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua ntawd, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua kom tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, txawm li cas los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev theem cuam tshuam thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Tsis hais ib qho teeb meem kuv raug yuav loj npaum li cas li—txawm yuav yog lub ntauj vau vig voog los—los yog Vajtswv tseem pub kuv ua neej nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas pub kuv nyob ces yog hnub uas kuv yuav ua hauj lwm hnyav rau ntawm kev ua kuv tes dej num es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Tsis hais kuv yuav rau teeb meem ntau npaum li cas li, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num km tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug meem txheej com dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug tswj los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej nuam thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab nyoo zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab tau to tau qhov tseeb qhov muaj tiag lawm. Qhov no yog tej kev piav qhia uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tshaj plaws ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 576

Rau ib txhia neeg, ces tsis hais lawv yuav ntsib teeb meem dab tsi thaum ua lawv tes dej num li, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab lawv tsuas ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev xav phem, tej kev khwv yees xav hauv nruab siab, thiab kev kev ntshaw tas mus li xwb. Lawv tsuas ua kom zoo lawv lub siab rau lawv tus kheej kej kev ntshaw xwb, thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab mas yeej tswj lawv tej kev ua tag mus li xwb. Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num uas lawv raug txib kom ua ntawd tiav hlo, los lawv yeej tsis tau ib qho tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg zoo li ntawd ho vam khom dab tsi thaum ua lawv tes dej num mas? Lawv yeej tsis vam khom qhov tseeb los sis Vajtswv li. Qhov tseeb me me uas lawv to taub ntawd tsis tau tsis tau muaj kev tswj hwm nyob rau hauv lawv lub siab; lawv thiaj li vam khom lawv tus kheej tej kev txawj thiab peev xwm xwb, vam kho tej kev paub uas lawv muab tau, thiab vam khom lawv tej kev tshaj lij, nrog rau lawv tus kheej lub siab khov kho los sis tej kev npaj siab zoo, los ua lawv tes dej num xwb. Qhov no yog ib hom yam ntxwv txawv, tsis yog li lod? Txawm hais tias qee lub sij hawm mas koj yeej vam khom koj tus yeej raws li ib txwm muaj, txoj kev xav hauv siab, tej kev xav pham, tej kev paub, thiab kev kawm los ua koj tes dej num kom tiav hlo, tsis muaj ib yam teeb meem txog keeb laj fai tshwm tuaj rau hauv qee yam uas koj ua. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li koj yeej tsis tau tau txoj kev yuam kev, tab sis muaj ib qho uas tsis muaj peev xwm yuav cia li tsis xam li: Nyob rau ntawm qhov txheej txheem ua koj tes dej num, yog koj tej kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, thiab koj tus kheej tej kev ntshaw yeej tsis hloov li thiab yeej tsis raug muab qhov tseeb coj los hloov li, thiab yog koj tej kev coj thiab kev ua yeej tsis yog ua raws li qhov tseeb keeb laj fai, ces txog thaum kawg yuav tau dab tsi mas? Koj yuav rais mus ua ib tug neeg ua Vajtswv tej dej num. Qhov no ces yog kiag qhov uas sau rau hauv phau Vajluskub: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub nawd tias, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los? Thiab tuav koj lub npe ntiab dab tawm los? Thiab tuav koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:22–23). Vim li cas Vajtswv ho hu cov neeg no uas siv zog thiab cov uas ua dej num, “nej cov uas ua hauj lwm lim hiam”? Muaj ib qho ntsiab lus uas be yeej paub tseeb rau, thiab qhov ntawd ces yog qhov hais tias tsis hais tib neeg yuav ua tej dej num los sis hauj lwm dab tsi li, lawv tej kev tshoov siab, lub zog, tej kev npaj siab, thiab tej kev xav tshwm sim tag nrho los ntawm lawv txoj kev ntshaw rau tus kheej, tag nrho ces tsuas yog ua li lawv tus kheej lub tswv yim thiab tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej kev ua twb zoo xav thiab tej phiaj xwm ces puav leej khiav ncig lawv lub koob npe, lub meej mom, kev qhuas tus kheej, thiab tej yam uas yuav tshwj sim tom ntej. Hauv qhov tob, ces lawv tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv tsis ua raws li qhov tseeb keeb laj fai. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj nrhiav tam sim no? (Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thaib ua peb tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum.) Koj yuav ua dab tsi kiag thaum ua koj tej dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum? Hos hais txog koj qhov kev npaj siab thiab tej tswv yim thaum ua tej yam dab tsi, koj yuav tsum kawm kom paub hais tias ua lawv puas haum raws li qhov tseeb, nrog rau seb koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim puas yog npaj kom ua tiav hlo koj tus kheej tej kev ntshaw rau tus kheej xwb los sis yog ua rau qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev. Yog hais tias koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim yeej haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav ua tau koj tes dej num raws nraim li koj txoj kev xav; txawm li cas los xij, yog lawv tsis haum nrog rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab tig ceev ceev rov qab thiab tso txoj kev ntawd pov tseg. Txoj kev ntawd tsis yog txoj yog, thiab koj tsis muaj peev xwm xyaum ua li ntawd; yog koj taug txoj kev ntawd mus tas zog, ces txog thaum kawg koj yuav ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ntsib Yuav Pom Vajtswv Tej Lus Tau Li Cas hauv Yus Tes Dej Num” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 577

Nws muaj ib lub keeb laj fai ntawm tus Tswv txoj kev tsim coj rau yam muaj sia uas raug tsim los, uas kuj yog lub keeb laj fai uas siab tshaj plaws thiab. Nws coj li cas rau tej yam muaj sia uas raug tsim los yog nyob tag nrho rau ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab ntawm Nws tej kev cheem tsum; Nws tsis tas sab laj nrog ib tug tib neeg twg li, los sis Nws cheem tsum kom ib tug tib neeg twg pom zoo nrog Nws. Yam uas Nws tsim nyog ua thiab Nws tsim nyog coj rau tib neeg, Nws ua, thiab, txawm Nws ua dab tsi los xij los sis Nws coj li cas rau tib neeg los xij, tag nrho yeej mus raws li cov keeb laj fai uas tus Tswv ntawm txoj kev tsim ua dej num. Yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, ib yam uas yuav tau ua xwb xwb li ces qhov yog zwm rau; yuav tsum tsis muaj lwm txoj kev xaiv li lawm. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tias tus Tswv ntawm txoj kev tsimyeej yuav ib txwm yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim; Nws muaj hwj chim thiab tej ua tsim nyog los coj thiab tswj kav txhua yam muaj sia uas raug tsim los raws li Nws siab nyiam, thiab tsis tas siv ib qho laj thawj dab tsi los ua qhov ntawd. Qhov no yog Nws qhov kev muaj cai. Tsis muaj leej twg ntawm cov uas raug tsim los uas, tsuav yog tias lawv yog yam muaj sia uas raug tsim los, muaj lub hwj chim los sis tsim nyog los txiav txim rau ntawm qhov tus Tswv Tsim yuav tsum ua los sis rau ntawm seb yam uas Nws ua ntawd yog los sis tsis yog, los sis tsis muaj ib yam muaj sia uas raug tsim los tias tsim nyog xaiv seb lawv puas yuav raug tswj kav, raug coj, los sis raug rhuav tshem los ntawm tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Ib yam nkaus, tsis yog ib yam muaj sia uas raug tsim los thiaj li tsim nyog los xaiv seb lawv puas raug tswj kav thiab raug rhuav tshem los ntawm tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Qhov no yog qhov tseeb siab tshaj plaws. Txawm tias tus Tswv ntawm txoj kev tsim tau ua dab tsi rau Nws yam muaj sia uas raug tsim los los xij, thiab txawm tias Nws tau ua li cas rau tej ntawd lawm los xij, cov tib neeg uas Nws tau tsim los yuav tsum ua ib yam nkaus xwb: Nrhiav, zwm rau, paub, thiab lees txais qhov tseeb no uas tus Tswv ntawm txoj kev tsim muab tso rau. Qhov tau los thaum kawg ces yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim yuav ua tiav hlo Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tau ua tiav Nws txoj dej num, ua rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg mus nce qib yam tsis muaj tej kev cuam tshuam dab tsi li; ua ke no, vim hais tias yam muaj sia uas raug tsim los tau lees txais tus Tswv Tsim txoj kev cai thiab tej kev npaj, thiab tau zwm rau Nws txoj kev cai thiab tej kev npaj lawm, lawv thiaj li yuav muab tau qhov tseeb, to taub tus Tswv Tsim txoj kev xav, thiab los paub Nws tus moj yam. Tseem muaj lwm lub keeb laj fai uas Kuv yuav tsum qhia rau nej tias thiab: Txawm tias tus Tswv Tsim yuav ua dab tsi los xij, txawm tias Nws yuav qhia tshwm li cas los xij, thiab txawm tias yam uas Nws ua yog ib qho kev ua loj los sis me los xij, Nws tseem yog tus Tswv Tsim; hos txhua tus tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim los, tsis hais txawm lawv tau ua dab tsi lawm los xij, thiab txawm lawv yuav txawj ntse los sis yog tus txaus nyiam li cas los xij, yeej tseem yog yam muaj sia uas raug tsim los xwb. Rau ntawm tib neeg uas raug tsim los, txawm lawv tau txais txoj hmoov hlub thiab cov koob hmoov ntau npaum li cas los ntawm tus Tswv Tsim los los xij, los sis kev hlub tshua, kev siab ncaj siab zoo, los sis kev hmov tshua ntau npaum li cas los xij, lawv yuav tsum tsis txhob ntseeg lawv tus kheej es sawv cais tawm ntawm pawg neeg coob coob mus, los sis xav tias lawv muaj peev xwm sawv tau sib txig sib luag nrog Vajtswv thiab xav tias lawv nyob siab dua ntawm yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias Vajtswv tau muaj tej tej kev txawj ntau npaum li cas rau koj los xij, los sis Nws tau muab txoj hmoov hlub ntau npaum li cas rau koj, los sis Nws tau coj zoo li cas rau koj, los sis txawm Nws tau muab tej yam peev xwm uas tshwj xeeb rau koj los xij, tsis muaj ib yam ntawm tej no yog koj tej khoom muaj nqis li. Koj yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, thiab yog li koj yuav yog ib yam muaj sia uas raug tsim los mus tag ib txhiab ib txhis. Koj yuav tsum tsis txhob xav tias, “Kuv yog ib tug neeg ntxim hlub me me nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Nws yuav tsis tsa tes rau kuv. Vajtswv tus cwj pwm coj rau kuv ib txwm yog ib txoj kev hlub, kev saib xyuas, thiab kev ua tib zoo saib xyuas, nrog rau lub suab ntxhi npliag siab thiab txhawb siab.” Ntawm qhov txawv mas, nyob hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, koj zoo tib yam nkaus li lwm cov muaj sia uas raug tsim los xwb; Vajtswv tuaj yeem siv tau koj raws li qhov Nws xav siv, thiab Nws kuj tuaj yeem coj tau koj raws li qhov Nws xav coj, thiab Nws tuaj yeem npaj tau li qhov Nws xav npaj rau koj los ua txhua lub luag hauj lwm rau ntawm txhua hom tib neeg, tej xwm txheej, thiab ntau yam. Qhov no yog txoj kev paub uas tib neeg yuav tsum muaj, thiab txoj kev xav zoo uas lawv yuav tsum muaj. Yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav loj hlob dua qub, thiab lawv yuav tsim ib kev sib raug zoo raug cai tshaj plaws nrog Nws; yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv yuav yoog lawv lub chaw kom haum zoo, nyob rau ntawm lawv lub chaw ntawd, thiab tuav lawv tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Muaj Peev Xwm Paub Vajtswv Tej Kev Ua” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 578

Kev paub Vajtswv yuav tsum ua tiav tau los ntawm kev nyeem thiab to taub Vajtswv cov lus. Qee leej hais tias: “Kuv tsis tau pom dua tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li ntawd kuv yuav ua cas paub Vajtswv?” Qhov tseeb, Vajtswv cov lus yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus moj yam. Los ntawm Vajtswv cov lus los, koj tuaj yeem pom Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau noob neej, nrog rau Nws txoj hau kev cawm lawv…. Qhov no vim yog Nws cov lus raug nthuav tawm los kiag ntawm Vajtswv Tus Kheej ntag, tsis yog raug sau los ntawm tej tib neeg li. Tej ntawd raug nthuav ntawm los ntawm Vajtswv kiag ntag; Vajtswv Tus Kheej tab tom nthuav tawm Nws tus kheej cov lus thiab Nws lub suab hauv nruab siab. Vim li cas tej ntawd thiaj li raug hu ua cov lus tawm hauv lub siab los? Nws vim yog tej ntawd tawm los ntawm qhov tob tob los, thiab nthuav tawm Nws tus moj yam, Nws siab nyiam, Nws cov kev xav, Nws txoj kev hlub rau noob neej, Nws txoj kev cawm dim ntawm noob neej, thiab Nws tej kev xav tauntawm noob neej…. Vajtswv cov lus hais tawm suav nrog rau cov lus uas hnyav, thiab lus mos lus muag thiab cov lus txawj xav, nrog rau qee cov lus nthuav tawm uas tsis yoog raws li tib neeg tej kev ntshaw. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus nthuav tawm xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas coj me ntsis nruj. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus mos lus muag xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas tsis tshua muaj hwj chim. Yog li ntawd koj tsis tsim nyogto taub yuam kev txog tej ntawd; tiam sis, saib tej ntawd los ntawm txhua lub ces kaum. Qee zaum Vajtswv hais tawm los ntawm ib txoj kev xav uas ua siab mos siab muag thiab txawj xav, ces tib neeg pom Nws txoj kev hlub rau noob neej: qee zaum Nws hais tawm los ntawm txoj kev xav uas coj nruj, ces tib neeg pom Nws tus moj yam uas yuav tsis zam kev ua txhaum li. Tib neeg mas qias neeg tshaj, thiab tsis tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag los sis los rau ntawm Nws lub xub ntiag li. Qhov uas tam sim no tib neeg tau kev tso cai los rau ntawm Nws lub xub ntiag tseeb tiag yog vim Nws txoj hmoov hlub nkaus xwb. Vajtswv txoj kev ntse tuaj yeem pom tau los ntawm txoj kev Nws ua dej num thiab nyob hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num. Tib neeg tseem tuaj yeem pom tej no tau rau hauv Vajtswv cov lus thiab, txawm tsis tau ntsib ncaj qa los kiag ntawm Nws los los xij. Thaum qee leej uas paub Vajtswv tseeb los ntsib Khetos, nws qhov kev sib ntsib nrog Khetos tuaj yeem sib haum nrog nws qhov kev paub txog Vajtswv uas muaj ua ntej ntawd; txawm li cas los xij, thaum qee leej uas tsuas muaj ib qho kev nkag siab rau sab kev tshawb nrhiav ntsib Vajtswv, nws tsis tuaj yeem pom qhov sib txheeb sib ze ntawd. Yam ntawm qhov tseeb no yog qhov to taub nyuaj tshaj plaws; nws nyuaj rau kev nkag siab. Kev muab lus xaus rau Vajtswv cov lus txog qhov to taub nyuaj ntawm kev yug los ua neeg, kev saib tej ntawd los ntawm txhua ces kaum, thiab taij thov ua ke, ua zoo xav, thiab sib qhia ntxiv nyob txogtus xeeb ceem ntawm qhov tseeb. Kev ua li ntawd, koj yuav muaj cuab kav tau txais kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev to taub. Vim tib neeg tsis muaj cib fim tau sib ntsib ncaj qha nrog Vajtswv, lawv thiaj yuav tsum vam khom rau hom kev paub no kom tau chwv thiab maj mam to taub me ntsis mus thiaj li yuav tau txais kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 579

Kev paub Vajtswv txhais tau li cas? Nws txhais tias muaj cuab kav nkag siab txog Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab; qhov no yog kev paub Vajtswv. Koj hais tias koj tau pom dua Nws lawm, tiam sis koj tsis to taub Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab thiab koj tsis to taub Nws tus moj yam. Koj kuj tsis to taub Nws txoj kev ncaj ncees los sis kev hlub tshua, los sis koj tsis paub yam Nws nyiam los sis yam Nws tsis nyiam kiag li. Qhov no tsis yog txoj kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, qee leej tuaj yeem caum raws Vajtswv tiam sis tsis cheem tsum tias muaj cuab kav ntseeg Nws tiag; nov yog qhov tsis sib thooj. Yog tias koj paub Vajtswv, to taub Nws, thiab muaj cuab kav nkag siab qee yam ntawm Nws txoj kev xav, ces koj tuaj yeem ntseeg Nws tiag, zwm rau Nws tiag, hlub Nws tiag, thiab pe hawm Nws tiag. Yog tias koj tsis to taub tej no, ces koj tsuas yog ib tug caum raws uas khiav mus ua ke thiab mus raws feem coob xwb. Ntawd tsis tuaj yeem raug hu ua kev zwm tiag los sis kev pe hawm tiag. Kev pe hawm tiag muaj los li cas? Yam tsis muaj kev zam, txhua tus uas paub Vajtswv tiag yeej pe hawm thiab hwm Nws thaum twg los xij uas lawv pom Nws; lawv txhua tus raug yuam los txhos caug thiab pe hawm Nws. Tam sim no, thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg tseem ua dej num, tib neeg yim muaj kev to taub txog Nws tus moj yam thiab txog yam uas Nws muaj thiab yam yog Nws ntau, ces lawv yim huab yuav khaws tej no ntau zuj zus thiab lawv yuav hwm Nws ntau zuj zus. Feem ntau, tib neeg yim muaj kev to taub tsawg npaum li cas, ces lawv yim huab tsis quav ntsej npaum li ntawd, thiab lawv thiaj saib Vajtswv zoo tam li tib neeg xwb. Yog tias tib neeg paub thiab pom Vajtswv tiag, ces lawv yuav tshee nyos ntshai heev. “Nws tus uas los tom qab kuv muaj hwj chim loj dua kuv, kuv tsis tsim nyog ris Nws nkawm khau”—vim li cas Yauhas thiaj hais li no? Txawm nyob tob tob rau hauv nws tsis muaj ib qho kev to taub zoo li los, nws paub tias Vajtswv mas phim hwj tshaj. Niaj hnub nim no muaj pes tsawg leej thiaj muaj cuab kav hwm Vajtswv? Yog tias lawv tsis paub Nws tus moj yam, ces lawv yuav ua cas tuaj yeem hwm tau Vajtswv? Tib neeg twb tsis paub Khetos lub ntsiab tseeb los sis to taub Vajtswv tus moj yam, mas lawv haj yam yuav muaj cuab kav tsawg tshaj los pe hawm Vajtswv tiag. Yog lawv tsuas pom qhov kev tshwm sim dog dig thiab ib txwm nyob sab nraud ntawm Khetos xwb, tiam sis tsis paub Nws lub ntsiab tseeb, ces nws yeej yooj yim rau lawv saib Khetos zoo tam li ib tug neeg dog dig xwb. Yuav ua rau lawv muaj ib tug yeeb yam tsis hwm rau Nws thiab tuaj yeem dag ntxias Nws, tawm tsam Nws, tsis mloog Nws lus, thiab muab kev txiav txim rau Nws. Lawv tuaj yeem qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab tsis coj li Nws cov lus tiag tiag; lawv tuaj yeem rhawv muaj tej kev xav phem, kev rau txim, thiab kev thuam tawm tsam Vajtswv. Txhawm rau kev daws qhov tej teeb meem no, yus yuav tsum paub Khetos lub ntsiab tseeb thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nov yog yam tseem ceeb ntawm kev paub Vajtswv; nws yog yam uas txhua tus ntseeg tus Vajtswv uas muaj tiag yuav tsum to taub thiab ua kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 5

Ntxiv Mus: Tej Hau Kev Kawg Thiab Tej Yam Tshwm Sim Los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No