Tej Hau Kev Kawg Thiab Tej Yam Tshwm Sim Los

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 580

Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm. Au, lub ntiaj teb qub uas qias vuab tsuab! Thaum kawg, nws tau vau los rau hauv tus dej qias vuab tsuab thiab, tog mus rau hauv qab thu dej, tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm! Au, txhua tus noob neej, ntawm txhua yam uas Kuv tus kheej tau tsim tseg! Thaum kawg lawv tau rov qab los muaj txoj sia ib zaug ntxiv hauv txoj kev kaj dua lawm, nrhiav tau lub hauv paus rau kev muaj nyob lawm, thiab tsis tau daig hauv cov av nkos lawm! Au, txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm txhua yam uas tau tsim tseg uas Kuv tuav hauv Kuv ob txhais tes! Yog vim li cas, lawv thiaj li tsis tau hloov dua tshiab, los ntawm Kuv cov lus? Yog vim li cas lawv thiaj li tsis, hauv txoj kev kaj, ua lawv cov hauj lwm? Lub ntiaj teb yuav tsis tseem muaj kev tuag thiab nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob khoob lug cia thiab tu siab mus ntxiv lawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, yuav tsis raug cais los ntawm ib txoj kev du lug uas tsis muaj dab tsi mus ntxiv lawm, yuav raug los sib koom ua ke ua ib yam lawm xwb, yuav tsis raug muab cais ib zaug ntxiv li lawm. Nyob rau hauv lub sij hawm zoo siab no, lub sij hawm no ntawm kev zoo kaj siab, Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv txoj kev dawb huv tau nthuav dav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab txhua tus noob neej qhuas lawv tsis muaj hnub xaus li. Cov nroog saum ntuj tab tom luag muaj kev xyiv fab hlo, thiab lub teb chaw hauv ntiaj teb tab tom seev cev muaj kev xyiv fab hlo. Lub sij hawm no, leej twg thiaj tsis muaj kev xyiv fab, thiab leej twg kuj tsis quaj thiab? Lub ntiaj teb hauv nws tus yam ntxwv xub thawj yog lub ntuj li, thiab lub ntuj koom ua ke nrog lub ntiaj teb. Tib neeg yog txoj hlua khi lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab vim yog tib neeg txoj kev dawb huv, vim yog tib neeg txoj kev hloov dua tshiab, lub ntuj thiaj li tsis raug zais rau ntiaj teb mus ntxiv lawm, thiab lub ntiaj teb thiaj li tsis nyob ntsiag to rau lub ntuj mus ntxiv lawm. Noob neej cov ntsej muag raug npog los ntawm cov ntsej muag luag ntxhi ntawm kev txaus siab, thiab tau zais tag nrho hauv lawv lub siab yog ib txoj kev qab zib uas tsis paub muaj cov kev txwv li. Tib neeg tsis sib cav sib ceg nrog rau tib neeg, los sis tib neeg ib leeg tsis nkaug ib leeg lawm. Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv txoj kev kaj, tsis tau nyob yam thaj yeeb lug nrog rau lwm tus li? Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv hnub, saib tsis taus Kuv lub npe li? Txhua tus tib neeg coj lawv txoj kev huab hwm rau Kuv, thiab hauv lawv lub siab, lawv quaj rau Kuv ntsiag to. Kuv tau tshawb nrhiav noob neej txhua tes dej num: Nyob hauv cov tib neeg uas tau raug yaug kom dawb huv lawm, tsis muaj ib tug twg uas tsis mloog Kuv lus li, tsis muaj leej twg uas txiav txim rau Kuv. Txhua tus tib neeg tau raug ntxuav los ntawm Kuv tus yam ntxwv lawm. Txhua tus tib neeg tab tom los paub Kuv, tab tom txav los ze zog los cuag Kuv zuj zus thiab tab tom hwm Kuv. Kuv sawv khov kho rau hauv tib neeg tus ntsuj plig, tau raug qhuas mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm tib neeg ob lub qhov muag, thiab ntws mus thoob plaws cov ntshav hauv tib neeg tej leeg. Txoj kev qhuas xyiv fab hlo hauv tib neeg lub siab puv npo rau txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb, tej huab cua txias zias thiab zoo heev, tej kev pos huab nti yuav tsis vov av ntxiv lawm thiab lub hnub ci ntsa iab.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 18” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 581

Lub teb chaws uas tab tom nthuav dav rau hauv tib neeg nruab nrab, nws tab tom tsim nyob rau hauv tib neeg nruab nrab, thiab nws tab tom sawv ntseg ntsos rau hauv tib neeg nruab nrab; yuav tsis muaj lub zog dab tsi tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv lub teb chaws. Ntawm Kuv cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws niaj hnub tam sim no, nej leej twg ntawm ko tsis yog ib tug ntawm cov neeg no thiab? Nej leej twg tseem nyob sab nraum tib neeg tus yam ntxwv thiab? Thaum Kuv qhov pib tshiab raug tshaj tawm rau cov tib neeg ntau pab pawg, tib neeg yuav teb li cas? Nej yeej pom tus yam ntxwv ntawm tib neeg ntiaj teb los ntawm nej tus kheej ob lub qhov muag lawm; nej puas tseem tuav tej kev cia siab mus tag ib txhiab ib txhis rau hauv lub ntiaj teb no lawm? Tam sim no Kuv tab tom taug kev mus ncig dav txhua qhov txhia chaw rau ntawm Kuv cov neeg thiab Kuv nyob nrog lawv. Niaj hnub tam sim no, cov uas muab kev hlub rau Kuv tiag tiag—cov neeg zoo li no tau txais koob hmoov. Tau koob hmoov yog cov uas zwm rau Kuv, lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub teb chaws tiag tiag li. Cov uas nrhiav raws Kuv, lawv yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj hlua khi thiab yuav txaus siab rau Kuv cov koob hmoov. Cov uas tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg, lawv yeej yuav paub qhov tseeb txog txhua yam uas Kuv muaj thiab tau txais ntau yam rau hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas khiav tawm mus ntawm Kuv lawm Kuv yuav nco tseg, cov uas them tej nqi rau Kuv ces Kuv yuav puag khawm nrog kev zoo siab, thiab cov muab khoom fij rau Kuv ces Kuv yuav muab kev zoo siab lom zem rau. Cov uas nrhiav kev zoo siab lom zem rau hauv Kuv cov lus Kuv yuav foom koob hmoov rau; lawv yuav yog cov ncej tsev uas tuav txhawb tus nqaj yees nyob hauv Kuv lub teb chaws, lawv yeej yuav muaj kev huaj vam puv npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem yuav piv tau lawv. Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau pom tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Sab Qab Teb. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab Kuv lub yeeb koob yeej yuav ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 19” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 582

Raws li Kuv cov lus tau ua tiav lawm, lub teb chaws tau maj mam tshwm nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab tib neeg tau maj mam tig rov qab los nyob li ib txwm muaj, thiab yog li tau tsim tsa nyob rau hauv ntiaj teb lub teb chaws hauv Kuv lub siab. Nyob rau hauv lub teb chaws, Vajtswv txhua tus tib neeg rov qab tau lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj lawm. Lub caij ntuj no tau ploj mus lawm, tau raug hloov los ntawm ib lub ntiaj teb tej nroog ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, qhov chaw uas lub caij nplooj ntoos hlav kav thawm xyoo. Tib neeg yuav tsis ntsib kev tu siab ntxiv lawm, lub ntiaj teb txom nyem ntawm tib neeg, thiab lawv yuav tsis tiv txoj kev txias ntawm lub ntiaj teb ntawm tib neeg ntxiv lawm. Tib neeg ib leeg tsis tawm tsam ib leeg, ib lub teb chaws tsis ua tsov rog rau ib lub teb chaw, tsis muaj txoj kev sib tua nruj tsiv thiab ntshav ntws los ntawm txoj kev sib tua nruj tsiv ntxiv lawm; txhua daim av muaj txoj kev zoo siab puv npo, thiab txhua txhia qhov chaw puv npo txoj kev sov siab nyob rau hauv tib neeg. Kuv mus thoob plaws lub ntiaj teb, Kuv zoo siab txij puag saum lub ncov ntawm Kuv lub zwm txwv los, thiab Kuv nyob rau hauv tej hnub qub. Cov tim tswv hu cov nkauj tshiab thiab cov kev seev cev tshiab rau Kuv. Lawv tus kheej lub siab muag yuav tsis ua rau kua muag ntws tawm los ntawm lawv tej ntsej muag ntxiv li lawm. Kuv yuav tsis hnov, ntawm Kuv xub ntiag, lub suab quaj nyiav ntawm cov tim tswv ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj leej twg yws txog kev txom nyem rau Kuv ntxiv li lawm. Hnub no, nej txhua tus nyob rau ntawm Kuv xub ntiag; tag kis, nej txhua tus yuav nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Qhov no tsis yog txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws uas Kuv muab rau tib neeg lov? Vim yog tus nqi uas nej them hnub no, nej yuav tau txais tej koob hmoov ua qub txeeg qub teg ntawm lub neej yav tom ntej thiab yuav nyob rau hauv Kuv lub koob meej. Puas yog nej tseem tsis xav los koom nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Kuv tus Ntsujplig thiab? Puas yog nej tseem xav tua nej tus kheej? Tib neeg kam los caum cov lus cog tseg uas lawv tuaj yeem pom, txawm hais tias tej ntawd tsuas nyob ib pliag xwb, txawm li ntawd los tsis muaj leej twg kam los txais cov lus cog tseg txog tag kis li, txawm hais tias cov lus cog tseg ntawd yuav nyob mus ib txhis los xij. Tej yam uas tib neeg pom tau yog tej yam uas Kuv yuav ua kom puas tsuaj mus, thiab tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm to taub yog tej yam uas Kuv yuav ua kom tiav. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 20” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 583

Nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov pom kev dua. Nyob rau hauv Kuv txoj lus, tib neeg nrhiav tau yam uas lawv muaj kev zoo siab. Kuv tau tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, Kuv hu tim Sab Hnub Tuaj tuaj. Thaum Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab tawm tuaj, txhua haiv neeg yuav tau pom kev, txhua tus yuav raug coj los rau txoj kev kaj, tsis muaj ib yam nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj li lawm. Nyob rau hauv lub teb chaws, lub neej uas Vajtswv haiv neeg nyob nrog Vajtswv yog zoo siab dhau qhov uas ntsuas tau lawm. Tej dej seev cev nrog rau kev xyiv fab rau ntawm lub neej uas tau koob hmoov ntawm tib neeg, tej toj roob muaj kev zoo siab hlo nrog rau tib neeg Kuv txoj kev muaj nplua mias. Txhua tus tib neeg tab tom mob siab, tab tom rau siab ua hauj lwm, tab tom qhia lawv lub siab ncaj ncees nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv lub teb chaws, kev ntxeev siab tsis muaj ntxiv lawm, kev tawm tsam tsis muaj ntxiv lawm; lub ntuj thiab lub ntiaj teb ib leeg vam khom rau ib leeg lawm xwb, tib neeg thiab Kuv txav los ze hauv txoj kev xav tob, los ntawm lub neej uas muaj kev kaj siab qab zib, ib leeg vam khom ib leeg…. Lub sij hawm no, Kuv pib Kuv lub neej nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej raws kev raws cai. Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem tsis muaj ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tau mus so. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, Kuv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv Kuv lub yeeb koob, tau txais koob hmoov uas piv tsis tau, tsis zoo li tib neeg nyob nrog tib neeg, tiam sis zoo li tib neeg nyob nrog Vajtswv. Txhua tus noob neej tau mus dhau Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm, thiab tau qaug txoj kev iab thiab txoj kev qab zib ntawm lub neej yam li qaug cawv. Tam sim no, kev ua neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, yog ua li cas ib tug thiaj li tsis muaj kev zoo siab xyiv fab? Yog ua li cas ib tug cia li tso lub sij hawm uas zoo nkauj li no thiab cia nws plam mus lawm? Nej Cov Uas Yog Tib Neeg! Cia li hu zaj nkauj hauv nej lub siab thiab seev cev nrog rau kev xyiv fab rau Kuv! Tsa nej lub siab dawb paug thiab muab lawv fij rau Kuv! Ntau nej cov nruas thiab ntau yam xyiv fab hlo rau Kuv! Kuv qhia Kuv txoj kev zoo siab thoob plaws lub qab ntuj khwb! Kuv nthuav tawm Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob rau tib neeg! Kuv yuav hu ua ib lub suab nrov nrov! Kuv yuav tsum siab dua lub qab ntuj khwb! Kuv twb kav nyob rau hauv tib neeg lawm! Kuv raug txhawb nqa los ntawm tib neeg! Kuv ya nyob rau saum ntuj ntsuab sab saud thiab cov tib neeg nrog Kuv taug kev mus. Kuv taug kev mus hauv nruab nrab ntawm cov tib neeg thiab Kuv haiv neeg nyob ib puag ncig Kuv! Cov tib neeg lub siab mas xyiv fab hlo, lawv cov nkauj ua rau lub qab ntuj khwb tshee hnyo, tsoo lub ntuj tawg tag! Lub qab ntuj khwb tsis raug huab npog ntxiv lawm; tsis muaj av nkos ntxiv lawm, tsis muaj tej dej qias vuab tsuab sib sau ua ke ntxiv lawm. Cov tib neeg dawb huv ntawm lub qab ntuj khwb! Nyob hauv qab Kuv txoj kev tshuaj xyuas nej qhia nej lub ntsej muag tseeb. Nej tsis yog cov tib neeg uas raug npog nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab, tiam sis cov tib neeg dawb huv yam li cov qe zeb ntsuab uas muaj nqis, nej yog txhua tus yog cov Kuv hlub, nej yog txhua yam uas Kuv zoo siab! Txhua yam rov qab los muaj txoj sia lawm! Cov neeg dawb huv txhua tus tau rov qab los ua dej num rau Kuv hauv ntuj ceeb tsheej lawm, kev nkag mus rau hauv Kuv lub xub ntiag uas sov siab, tsis muaj kev quaj ntxiv lawm, tsis muaj kev ntxhov siab ntxiv lawm, kev fij lawv tus kheej rau Kuv, kev rov qab los rau hauv Kuv lub tsev, thiab hauv lawv lub teb chaws lawv yuav hlub Kuv yam tsis muaj hnub kawg li! Yeej tsis hloov pauv mus tag ib txhis! Kev tu siab nyob qhov twg! Cov kua muag nyob qhov twg! Sab cev nqaij daim tawv nyob qhov twg! Lub ntiaj teb dua mus lawm, tiam sis lub ntuj yuav nyob mus ib txhis. Kuv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom, thiab txhua tus tib neeg qhuas Kuv. Lub neej no, txoj kev zoo nkauj no, txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua thaum lub sij hawm kawg, yuav tsum tsis hloov pauv li. Qhov no yog lub neej ntawm lub teb chaws.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 584

Kuv tau ua hauj lwm ntau nrog nej lawm thiab, muaj tseeb, yeej tau hais ib co lus tawm ntau heev lawm. Tab sis Kuv tseem pheej xav hais tias Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm ntawd yeej tseem tsis tau ua tau kom lub hom phiaj ntawm Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd tiav hlo li. Vim nyob rau lub sij hawm kawg ntawd, Kuv tes hauj lwm tsis yog ua rau ib tug neeg twg los sis ib co neeg twg xwb, tab sis yog los qhia kom pom txog Kuv tus moj yam uas ib txwm muaj. Tab sis xyov yog muaj tej laj thawj dab tsi ntau heev li—tej zaum ntshe sij hawm tsis txaus los sis khwv ua hauj lwm dhau heev lawm—neeg yeej tsis tau txais kev paub txog Kuv los ntawm Kuv tus moj yam li. Yog li ntawd Kuv thiaj li tau pib Kuv qhov kev npaj tshiab, Kuv tes hauj lwm kawg, thiab qhib ib nploog tshiab nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm, kom tag nrho cov uas pom Kuv thiaj yuav ntaus lawv hau siab thiab los kua muaj thiab quaj tsis ntsiag li rau qhov uas muaj Kuv nyob. Qhov no vim yog Kuv coj qhov xaus ntawm tib neeg los rau ntiaj teb, thiab txij no mus, Kuv nthuav hlo tag nrho Kuv tus moj yam rau ntawm tib neeg xub ntiag, kom cov uas paub Kuv thiab tag nrho cov uas tsis paub thiaj rua qhov muag kom loj thiab pom hais tias Kuv yeej tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb lawm tiag, tau los rau hauv ntiaj teb uas txhua yam huam vam. Qhov no yog Kuv qhov kev npaj, thiab Kuv tib qho “kev lees” txij puag thaum Kuv tsim muaj tib neeg los. Thov kom nej tau saib Kuv txhua kauj ruam kom zoo, vim Kuv tus pas nrig twb tau nias ze ze rau tib neeg lawm, rau tag nrho cov uas tawm tsam Kuv.

Ua ke nrog rau lub ntuj, Kuv pib tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua. Thiab yog li Kuv thiaj maj mam rhais ruam hla cov neeg uas coob npaum dej ntws thiab ncig mus los saum lub ntuj thiab lub ntiaj teb, yam tsis muaj ib tug twg uas yuav paub txog Kuv tej kev ncig mus los ntawd los sis xam pom Kuv tej lus li. Yog li ntawd, Kuv tej kev npaj thiaj li mus ntxiv tau yam du lug. Nws tsuas yog tag nrho nej tej kev txawj xav cia li loog tag lawm uas nej thiaj tsis nco pom tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm lawm. Tab sis yeej yuav muaj ib hnub uas nej yuav pom tej uas Kuv npaj siab ua ntawd. Hnub no, Kuv nrog nej nyob ua ke thiab txom nyem ua ke nrog nej, thiab Kuv tau to taub txog tib neeg tus cwj pwm uas lawv muaj rau Kuv. Kuv tsis xav hais txog qhov no ntxiv lawm, Kuv haj yam tsis xav ua kom nej txaj muag ntxiv rau qhov uas pheej hais tas zog txog tej xwm txheej ntawm lub ntsiab uas mob mob li no. Kuv tsuas vam hais tias nej yuav nco ntsoov tag nrho tej uas nej tau ua nyob rau hauv nej lub siab, peb thiaj li suav tau tej yam peb nco qab thaum peb rov sib ntsib dua. Kuv tsis xav lam iab liam nej ib tug twg yam tsis muaj tseeb li, vim Kuv yeej ib txwm ua kom ncaj ncees, ncaj nruab nrab, thiab txaus hwm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj vam tias nej yuav ncaj ncees, thiab yuav tsis ua ib yam dab tsi li uas tsis haum rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb los sis tej tus kheej txoj kev txawj xav. Qhov no tsuas yog tib qho uas Kuv thov ntawm nej nkaus xwb. Muaj coob tus neeg mas nyob tsis tswm thiab nyob tsis taus li vim lawv tau ua qee yam kev txhaum loj heev, thiab muaj coob tus txaj muag rau lawv tus kheej vim lawv yeej tsis tau ua ib qho kev zoo hlo li. Tab sis kuj muaj coob tus uas, tsis paub txaj muag rau lawv tej kev txhaum li, tseem haj yam ua qhov phem mus rau qhov phem tshaj lawm thiab, muab daim ntaub npog ntsej muag uas thaiv lawv lub ntsej muag uas phem ntxim ntxub tshaj plaws—uas tseem tsis tau qhia tshwm ntawd—dua pov tseg kiag los mus twv Kuv tus moj yam thiab. Kuv tsis tau quav ntsej txog, los sis tsis tig pob ntseg mloog, tej yam uas ib tug neeg twg ua. Tab sis, Kuv ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua, txawm yog mloog xov, los sis ncig daim av, los sis ua tej yam uas Kuv nyiam. Thaum zoo sij hawm, Kuv tig ua Kuv tes hauj lwm nrog tib neeg raws li qhov Kuv npaj thaum xub thawj, yuav tsis ua ib feeb lig tshaj los ntxov tshaj li, thiab maj mam ua thiab ua ceev ceev tib si. Txawm li ntawd los xij, txhua txhua kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, muaj ib txhia tau muab tso cia, vim Kuv ntxub lawv tej kev ua txuj qhuas thiab kev ua txuj pab ntawd. Cov uas ntxim ntxub rau Kuv ntawd yuav raug muab tso pov tseg tseeb tseeb, tsis hais txawm yuav txhob txwm tso los tsis yog txhob txwm tso li. Muab hais kom luv, ces Kuv xav kom cov Kuv ntxub ntawd txav deb deb ntawm Kuv. Tsis tas hais li, Kuv yuav tsis tseg cov neeg lim hiam uas tseem nyob rau hauv Kuv lub tsev li. Vim rau qhov hnub rau txim rau tib neeg twb los ze ze lawm, Kuv tsis maj muab cov ntsuj plig ntxim ntxub ntawd ntiab tawm hauv Kuv lub tsev mus, vim Kuv muaj ib qho kev npaj ntawm Kuv tus kheej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus Rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 585

Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke. Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab. Kuv yeej tsis tau hloov ib yam dab tsi ntawm Kuv qhov kev npaj ntawd txij puag thaum pib kiag los. Nws tsuas yog hais tias, raws li qhov tib neeg xav mas, cov uas Kuv hais Kuv tej lus rau mas tsuas muaj tsawg zuj zus xwb, cov uas Kuv yeej pom zoo rau los kuj zoo tib yam nkaus li thiab. Txawm li cas los xij, Kuv yeej tuav rawv Kuv qhov kev npaj uas yeej tsis tau hloov hlo li; tsuas yog tias, tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub thiaj yog qhov uas hloov tas li, nqig zuj zus, txog rau qhov uas cia li ua tau rau txhua tus neeg khiav tawm ntawm qhov uas nyiam Kuv cuag dev co tw ntawd mus rau qhov uas tsis quav ntsej Kuv thiab tseem ntiab Kuv tawm tib si. Kuv tus yam ntxwv rau nej mas yuav tsis yog kub los txias, kom txog thaum uas Kuv tau muaj qhov dhuav thiab ntxub, thiab thaum kawg muab teem txim kiag. Txawm li cas los xij, nyob rau hnub uas nej raug rau txim ntawd, Kuv yeej tseem yuav pom nej, tab sis nej yuav tsis muaj peev xwm pom tau Kuv lawm. Vim nej lub neej nrog nej ntawd twb yog ib qho dhuav Kuv heev lawm, yog li ntawd, tsis tas hais li, Kuv tau xaiv yuav mus nyob ib qho chaw tshiab, qhov zoo dua los mus zam nej tej lus ntxub ntxaug thiab txav kom deb nej tej kev coj kev ua uas qias neeg tshaj plaws ntawd, kom nej yuav dag tsis tau Kuv ntxiv lawm los yog lam ua txuj ua zoo rau Kuv kom xws kev xws cai xwb. Ua ntej Kuv yuav ncaim nej mus, Kuv yuav tsum tau qhia kom nej tseg tsis txhob ua tej yam uas tsis muaj raws li qhov tseeb. Tab sis, nej yuav tsum ua yam kom sawv daws nyiam, yam uas coj txiaj ntsim los rau sawv daws, thiab yam uas muaj txiaj ntsim rau nej txoj hau kev kawg, tsis li ntawd ces tus uas yuav txom nyem ntsib kev puasntsoog ces yeej yog nej tus kheej kiag ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus Rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 586

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruamtom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawj paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoogntawd kiag li. Nyob rau thaum muaj txoj kev txom nyem loj ntawd, qhov nej ua thiab nej tej kev coj kev xav ntawd xwb mas yuav tsis tau xam tias zoo tag nrho, rau qhov hais tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ntawd tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nej tsuas yog ua kom pom tau tias nej yog ib tug neeg txaj txaj muag los sis ib tug neeg heev heev xwb. Hais txog qhov no, Kuv tsuas yuav txiav txim rau qhov zoo thiab phem xwb. Qhov Kuv pheej txhawj xeeb ntxiv mus tas zog li ces yog qhov nej ua thiab qhov nej nthuav tawm kom pom nej tus kheej zoo li cas, uas yog qhov uas Kuv yuav siv los txiav txim qhov kawg rau nej. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais kom qhov no meej: Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus Rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 587

Nyob rau txoj kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb, tej kev hloov pauv uas suav tsis txheeb tau muaj tshwm sim, dej hiav txwv nyam zaws los rau tej liaj teb, tej liaj teb raug kuav mus ua dej hiav txwv, ib zaug tag ib zaug thiab. Tshwj kiag Nws uas yog tus tswj txhua yam hauv lub qab ntuj khwb no, tsis muaj leej twg muaj cuab kav los coj thiab taw qhia haiv tib neeg no. Tsis muaj ib tug twg muaj zog los ua hauj lwm los sis npaj rau haiv tib neeg no, tseem haj yam tsis muaj ib tug twg li uas coj tau haiv tib neeg no mus rau txoj kev kaj thiab daws nws dim los ntawm tej kev tsis ncaj ncees hauv ntiaj teb. Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab, Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis, thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm. Ib tug tib neeg uas tau ua rau Vajtswv tu siab thiab tso Nws tseg mus nrhiav tus phem: Puas tau muaj dua leej twg xav txog txoj kev uas tus tib neeg zoo li no yuav taug mus? Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npau taws, thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav kom ze zog rau Vajtswv, thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li. Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los, tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb, kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus, tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb, xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab. Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—rau qhov Vajtswv yuav ua li cas rau noob neej uas tau tso Nws tseg yam tsis tig saib qab ib muag li? Tsis muaj leej twg paub tias lub ntsiab rau Vajtswv tej lus ceeb toom uas hais tag rov hais dua thiab tej lus ntuas ntawd yog dab tsi vim hais tias Nws twb tau npaj muaj ib qho kev puas tsuaj nyob hauv Nws ob txhais tes uas yeej tsis tau muaj dua li, ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj yuav thev tsis taus. Qhov kev puas tsuaj no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb, tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab. Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab, thiab thaum Nws tej lus ceeb toom thiab tej kev qhuab ntuas tsis tau txais ib lo lus teb li, Nws yuav tso hom kev npau taws twg los? Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau paub thiab hnov los ntawm ib tug twg uas raug tsim los li. Thiab vim li no Kuv thiaj hais tias, qhov kev puas tsuaj no tsis tau muaj dua los, thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm. Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb, thiab cawm tib neeg ib zaug xwb. Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm. Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab tej kev mob siab thiab txaus siab nrog yam uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 588

Tib neeg to taub ib qho me me rau tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm rau yav tom ntej, tab sis lawv tsis to taub txoj hau kev kawg uas tib neeg yuav nkag mus rau. Tam li ib tug raug tsim tawm los, tib neeg yuav tsum tau ua tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los: Tib neeg yuav tsum caum Vajtswv rau txhua yam uas Nws ua; nej yuav tsum mus rau qhov twg los xij uas Kuv kom nej mus. Koj tsis muaj kev yuav tsim kho txhua yam rau koj tus kheej, thiab koj tsis txawj tswj koj tus kheej; txhua yam ces yuav tsum cia rau Vajtswv txoj kev hlub tshua, thiab txhua yam ces yeej raug Nws ob txhais tuav tseg lawm. Yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm muab ib qho chaw xaus rau tib neeg, ib txog hau kev kawg uas zoo kawg nkaus, ua ntej lub caij nyoog, thiab yog Vajtswv siv qhov no los ntxias tib neeg thiab ua kom tib neeg caum Nws—yog Nws cog lus nrog tib neeg—ces qhov no yuav tsis yog ib qho kev txeeb tau, los sis tsis yog kev tsim kho tib neeg lub neej. Yog Vajtswv siv tib neeg qhov chaw xaus los tswj lawv thiab ua kom tau lawv lub siab, ces nyob rau qhov no Nws tsis yog yuav tsim kho kom tib neeg zoo tiav log, los sis Nws yuav muab tsis tau tib neeg, tab sis tsuas yog siv qhov xaus los tswj lawv xwb. Tib neeg tsis quav ntsej txog dab tsi ntau tshaj li lawv qhov chaw xaus yav tom ntej, txoj hau kev kawg, thiab seb puas muaj tej yam zoo cia siab rau xwb. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau thaum sij hawm ua kev txeeb tau, thiab yog hais tias, ua ntej qhov kev txeeb tau tib neeg, muab ib txoj hau kev kawg uas zoo thiab yog rau lawv caum, ces tsis yog tes hauj lwm kev txeeb tau tib neeg ntawd ua tsis tau qhov uas tsim nyog ua tau nkaus xwb, tab sis qhov uas tau los ntawm kev txeeb tau ntawd kuj yuav raug haub ntxias lawm thiab. Qhov ntawd ces hais tias, kev txeeb tau ntawd ua tau nws tes hauj lwm los ntawm qhov uas muab tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tib neeg tus yam ntxwv ntxeev siab ntawd tshem tawm pov tseg. Nws tsis yog ua tau los ntawm kev cog lus nrog tib neeg, qhov ntawd yog, muab koob hmoov thiab txoj hmoov hlub rau tib neeg, tab sis yog nthuav tawm tib neeg txoj kev ua siab ncaj los ntawm kev muab lawv tej “kev ywj pheej” rho tawm thiab muab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej ntawd tshem tawm pov tseg. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm kev txeeb tau. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau tib neeg thaum xub thawj kiag, thiab ho ua tes hauj lwm qhuab ntuas thiab txiav txim rau tuaj tom qab, ces tib neeg yuav txais yuav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim raws li qhov uas lawv muaj tej yam zoo yuav tshwm sim tom ntej, thiab txog thaum kawg, ces Nws cov uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsis muaj qhov kev mloog lus thiab kev pe hawm yam tsis muaj dab tsi los hloov pauv li rau tus Tswv Tsim; tsuas muaj kev mloog lus yam tej neeg dig muag thiab neeg ruam xwb, los sis tsis li ntawd ces tib neeg yuav taij ub taij no ntawm Vajtswv yam li tej neeg dig muag, thiab nws yuav tsis muaj hnub txeeb kom tau tib neeg lub siab hlo li. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas tsis muaj hnub ua tau qhov kev txeeb tau zoo li ntawd kom muab tau tib neeg li, los sis, tshaj qhov ntawd, ces yog qhov kev hais lus tim khawv rau Vajtswv. Cov uas raug tsim tawm los zoo li ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua lawv tes dej num, thiab tsuas yog yuav nrog Vajtswv sib khom nqi xwb; qhov no tsis yog kev txeeb tau, tab sis yog kev hlub tshua thiab koob hmoov xwb. Qhov teeb meem loj tshaj plaws nrog rau tib neeg ces yog qhov uas lawv yeej tsis xav txog dab tsi li tab sis tsuas yog xav txog lawv txoj hmoo thiab yam uas yuav tshwm sim tom ntej xwb, uas lawv muab coj los hawm thiab xyaum ua raws. Tib neeg caum Vajtswv kom tau txoj hmoo thiab tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej; lawv tsis pe hawm Vajtswv vim lawv hlub Nws. Thiab yog li ntawd, nyob rau qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd, tib neeg txoj kev qia dub, kev ntshaw tau ntau thiab tej yam uas yuav thaiv lawv txoj hau kev pe hawm Vajtswv yuav tsum raug rhuav tshem thiab muab tshem tawm pov tseg. Qhov ua li ntawd, mas qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd thiaj li yuav ua tau tiag. Qhov tau ntawd, mas nyob rau thawj theem ntawm kev txeeb tau tig neeg ces yuav tsum tau muab tej kev ntshaw phem phem thiab tej yam tsis khov uas phom sij loj ntawm tib neeg ntxuav tawm pov tseg, thiab, los ntawm qhov no, nthuav tawm txog tib neeg txoj kev hlub Vajtswv thiab hloov lawv qhov kev paub txog tib neeg lub neej, lawv qhov kev xav txog Vajtswv, thiab qhov tseem ntsiab ntawm lawv lub neej txoj sia. Nyob rau qhov no, tib neeg qhov kev hlub Vajtswv ntawd thiaj raug yaug kom dawb huv, ces hais tau hais tias, tib neeg lub siab raug txeeb tau lawm. Tab sis nyob rau hauv Vajtswv tus yeeb yam rau tag nrho cov raug tsim tawm los, mas Vajtswv tsis lam tau lam txeeb rau qhov kev txeeb kom tau nkaus xwb; tab sis, Nws txeeb kom tau es thiaj li muab tau tib neeg rov qab, ua rau Nws tus kheej lub yeeb koob, thiab ua kom rov muab tau qhov kev zoo li tib neeg puag thaum ntxov thiab puag thaum pib. Yog Nws tsuas lam txeeb kom tau xws li kev txeeb tau xwb, ces qhov tseem ceeb ntawm kev txeeb tau ntawd yuav plam mus. Qhov no ces hais tias yog, tom qab uas txeeb tau tib neeg lawm, Vajtswv ntxuav kiag Nws ob txhais tes thiab tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev ciaj los sis kev tuag ntxiv li lawm, ces qhov no yuav tsis yog qhov kev cawm tib neeg, los sis tsis yog kev txeeb tau tib neeg rau lawv qhov kev cawm dim. Tsuas yog kev muab tau tib neeg tom qab qhov kev txeeb tau thiab qhov uas thaum kawg lawv los txog ntawm txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus xwb thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm kev cawm dim tib neeg, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yuav ua tau lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim. Muab ua lwm yam hais, ces tsuas yog qhov uas tib neeg los txog kiag ntawm txoj hau kev kawg uas zoo nkauj kawg nkaus thiab lawv qhov kev los so kiag ces thiaj li yog qhov xav tau uas txhua tus uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj, thiab tes hauj lwm ntawd yuav tsum yog tus Tswv Tsim ua kiag. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsawg dhau heev lawm: Tej zaum nws kuj yuav coj tau tib neeg mus txog ib theem twg, tab sis nws yuav coj tsis tau tib neeg mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis li. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav txiav txim siab tau rau lawv txoj hmoo, los sis, tshaj qhov ntawd, tsis muaj cuab kav yuav ua kom tau tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas, txawm li cas los xij, yeej txawv. Vim Nws tsim tib neeg, Nws coj lawv; vim Nws cawm tib neeg, Nws yuav cawm tau lawv tag nrho, thiab yuav muab tau lawv tag nrho; vim Nws coj tib neeg, Nws yuav coj lawv mus rau qhov hau kev kawg uas zoo; thiab vim Nws tsim thiab tsim kho tib neeg, Nws yuav tsum ua tes dej num tswj tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej. Nws yog qhov no uas yog tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim ua. Txawm hais tias qhov kev txeeb tau ntawd mas yog kev muab tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej rhuav tawm, thaum kawg tib neeg yuav tsum raug coj los rau txhoj hau kev kawg uas zoo thiab yog uas Vajtswv npaj rau lawv. Nws yog kiag qhov hais tias Vajtswv tsim kho tib neeg es kom tib neeg muaj ib txog hau kev kawg thiab paub tseeb txog lawv txoj hmoo. Ntawm no, txoj hau kev kawg uas xav tau tsis yog tib neeg txoj kev cia siab thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej uas muab rhuav pov tseg yav tag los lawm; ob qho no mas sib txawv. Tej uas tib neeg cia siab thiab nrhiav yog tej kev ntshaw uas tshwm sim tuaj ntawm tej kev nrhiav kev lom zem yam tsis muaj chaw xaus ntawm lub cev, tab sis ho tsis yog txoj hau kev kawg uas tib neeg tsim nyog tau. Yam uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg, nyob rau lub sij hawm ntawd, ces yog tej koob hmoov thiab tej lus cog tseg rau tib neeg thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv lawm, uas Vajtswv twb tau npaj rau tib neeg tom qab uas Nws tsim lub ntiaj teb lawm, thiab yog qhov uas tseem tsis tau dub tsuas los ntawm tej kev xaiv, kev xav phem, kev xav hauv siab, los sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Txoj hau kev kawg no mas tsis yog npaj rau ib tug neeg twg nkaus xwb, tab sis yog qhov chaw uas tag nrho tib neeg yuav mus so rau. Thiab yog li ntawd, txoj hau kev kawg no yog qhov hau kev kawg uas zoo kawg nkaus rau tag nrho tib neeg sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 589

Tus Tswv Tsim yeej npaj siab yuav coj txhua tus uas tsim tawm. Koj yuav tsum tsis txhob tsis ua raws los sis muab ib yam dab tsi uas Nws ua pov tseg li, los sis tsis txhob tig tawm tsam Nws. Thaum tes hauj lwm Nws ua ntawd tau Nws tej hom phiaj tiav hlo lawm, ces nyob rau hauv no Nws yuav tau lub yeeb koob. Hnub no, vim li cas ho tsis hais tias koj tsis yog xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, los sis tub ki ntawm tus zaj loj liab ploog? Vim li cas ho tsis muaj kev tham txog cov neeg xaiv tseg, thiab tsuas tham txog cov raug tsim tawm xwb? Cov raug tsim tawm—qhov no yog tib neeg thawj thawj lub npe, thiab qhov no yog lawv lub npe xeeb txawm. Npe mas tsuas hloov mus los raws li tej tiam thiab tej lub caij nyoog ua hauj lwm uas sib txawv xwb; qhov tseeb, tib neeg yog ib raug tsim tawm los uas dog dig xwb. Tag nrho tej uas raug tsim tawm los, tsis hais lawv yog cov qias vuab tsuab tshaj plaws los sis cov dawb huv tshaj plaws li, yuav tsum tau ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm. Thaum uas Vajtswv ua kev txeeb tau, Vajtswv tsis tswj koj uas yog siv koj tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej, txoj hmoo los sis txoj hau kev kawg. Tiag tiag mas yeej tsis tas yuav ua hauj lwm zoo li no li. Lub hom phiaj ntawm kev txeeb tau ces yog ua kom tib neeg ua lawv tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm xwb, ua kom lawv pe hawm tus Tswv Tsim; tsuas yog tom qab qhov no xwb mas lawv thiaj li yuav nkag mus tau rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Tib neeg txoj hmoo ces yog Vajtswv ob txhais tes tswj. Koj tsis muaj peev xwm yuav tswj tau koj tus kheej: Txawm hais tias tib neeg mas yeej tsuas maj nroos thiab ua ub ua no rau lawv tus kheej tag mus li xwb, los lawv yeej tsis muaj peev xwm yuav tswj tau lawv tus kheej li. Yog koj muaj cuab kav paub tau koj tus kheej tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej, yog koj muaj cuab kav tswj tau koj tus kheej txoj hmoo, es ua koj puas tseem yuav yog ib tug uas raug tsim tawm mas? Muab hais luv luv, ces tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tag nrho Nws tej hauj lwm ces yog ua rau tib neeg nkaus xwb. Muab, piv txwv, lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam Vajtswv tsim los tiam tib neeg: Lub hli, lub hnub, thiab cov hnub qub uas Nws tsim yog tsim rau tib neeg, tej tsiaj thiab nroj tsuag, caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg thiab caij ntuj no, thiab ntxiv mus—tag nrho yog tsim rau tib neeg kom noj taus nyob taus. Thiab yog li ntawd, tsis hais Vajtswv yuav qhuab ntuas thiab rau txim li cas rau tib neeg li, tag nrho tej ntawd mas yog ua rau tig neeg txoj kev cawm dim xwb. Txawm hais tias Nws muab tib neeg txoj kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv dua rhe tawm lawm, los yeej puav leej yog ua los ntxuav kom tib neeg dawb huv xwb, thiab kev ntxuav kom tib neeg dawb huv ntawd mas yog ua kom muaj lawv nyob xwb. Txoj hau kev kawg ntawm tib neeg ces nyob hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, yog li ntawd tib neeg yuav ua cas tswj tau lawv tus kheej mas?

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 590

Thaum kev txeeb tau ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav raug coj los mus rau hauv ib lub ntiaj teb zoo nkauj heev. Lub neej no mas, muaj tseeb tiag, kuj tseem yuav nyob rau hauv ntiaj teb no thiab, tab sis nws yuav tsis zoo li tib neeg lub neej tam sim no lawm. Nws yog lub neej uas noob neej yuav muaj tom qab uas noob neej raug txeeb tau lawm, nws yuav yog ib qho kev pib dua tshiab rau tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab qhov uas noob neej yuav muaj lub neej zoo li ntawd ces yog qhov pov thawj qhia hais tias noob neeb tau nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab thiab zoo nkauj heev li. Nws yog qhov pib ntawm tib neeg lub neej thiab Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov lus ua ntej txog ib lub neej zoo nkauj npaum li ntawd mas yuav tsum yog hais tias, tom qab uas tib neeg tau raug ntxuav kom dawb huv thiab raug txeeb tau lawm, lawv yuav zwm kiag rau tus Tswv Tsim. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ua ntej noob neej yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Lub neej zoo li ntawd yog tib neeg lub neej yav pem suab nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej uas zoo nkauj tshaj plaws nyob rau ntiaj teb, lub neej uas tib neeg tos ntsoov rau, lub neej uas tib neeg yeej tsis tau muaj dua hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb li. Nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg; nws yog qhov uas noob neej ntshaw tshaj plaws li, thiab nws kuj yog Vajtswv qhov kev cog lus rau tib neeg thiab. Tab sis qhov kev cog lus no yuav tsis tshwm sim tam sim ntawd: Tib neeg mas tsuas nkag tau mus rau txoj hau kev kawg yav pem suab tom qab uas tes hauj lwm ntawm tiam kawg raug ua tiav tag thiab lawv tau raug txeeb tau tag nrho lawm xwb, qhov ntawd ces yog, thaum uas Ntxwgnyoog tau swb tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg raug lim kom dawb huv lawm, lawv yuav tsis muaj lawv tus yam ntxwv muaj kev txhaum lawm, vim Vajtswv yeej yuav tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias yuav tsis muaj kev nam ciam los ntawm tej yeeb ncuab hlo li lawm uas yuav los mus tua tau tib neeg cev nqaij daim tawv. Thiab yog li ntawd ces tib neeg yuav dim plaws, thiab dawb huv—lawv yuav nkag tau mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Tsuas yog thaum uas tej yeeb ncuab ntawm kev tsaus ntuj raug muab khi cia tag mas tib neeg thiaj li yuav dim mus tau rau txhua txhia qhov chaw uas lawv xav mus, thiab yog li ntawd ces lawv thiaj yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam ntxiv lawm. Ntxwgnyoog los yuav raug muab khi tseg, thiab tib neeg yuav nyab xeeb; qhov xwm txheej tam sim no muaj tshwm sim mas vim yog Ntxwgnyoog tseem pheej do teeb meem tag zog nyob rau txhua txhia qhov chaw hauv ntiaj teb, thiab vim yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tseem mus tsis tau txog qhov xaus. Thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, tib neeg yuav raug tso tawm tag nrho; thaum tib neeg muab tau Vajtswv lawm thiab tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm los lawm, ces lawv yuav pom lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees. Lub neej uas tib neeg tsim nyog tau ntawd ces lawv yuav rov qab tau; tag nrho tej uas tsim nyog tib neeg muaj ntawd—xws li qhov peev xwm kom pom qhov zoo los ntawm qhov phem, thiab to taub kev noj kev hnav rau lawv tus kheej, thiab qhov peev xwm ua lub neej li ib txwm muaj—tag nrho tej no yuav rov qab tau los. Txawm hais tias yog Eva tsis raug tus nab sim siab, los tib neeg yuav tsum muaj lub neej zoo li no tom qab uas lawv raug tsim tawm los nyob rau thaum pib kiag ntawd. Lawv tsim nyog tau noj, tau hnav, thiab ua lub neej xws li noob neej nyob hauv ntiaj teb. Tab sis tom qab uas tib neeg ua neeg phem lawm, lub neej zoo li no ces yog ib daig duab yees siv uas tsis muaj hnub yuav ua tau li lawm, thiab txawm yog hnub no kiag los tib neeg yeej tsis tau luag yuav xav txog tej zoo li ntawd hlo li. Qhov tseeb mas, lub neej zoo zoo uas tib neeg tos ntsoov no yeej yog ib qho yuav tsum tau muaj: Yog tib neeg tsis muaj ib txog hau kev kawg zoo li ntawd, ces lawv lub neej ua neeg phem yeej yuav tsis muaj hnub tsum li, thiab yog tsis muaj lub neej zoo nkauj npaum li ntawd, ces yuav tsis muaj chaw xaus rau Ntxwgnyoog txoj hmoo los sis rau tiam uas Ntxwgnyoog tuav lub hwj chim kav lub ntiaj teb no li. Tib neeg yuav tsum los txog sab ntuj uas lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj ncav tsis cuag, thiab thaum lawv los txog ntawd lawm, ces qhov no yuav yog pov thawj qhia hais tias Ntxwgnyoog yeej swb lawm tiag. Nyob rau txoj kev no, thaum uas tsis muaj kev thab plaub los ntawm Ntxwgnyoog lawm, ces Vajtswv Tus Kheej kiag yuav tswj noob neej, thiab Nws yuav txib thiab tswj tag nrho tib neeg lub neej txoj sia; tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav swb tiag tiag li. Tib neeg lub neej tam sim no mas feem ntau ces yog lub neej qias vuab tsuab; nws tseem yog lub neej txom nyem thiab nyuaj siab. Qhov no hu tsis tau hais tias yog kev swb ntawm Ntxwgnyoog; tib neeg tseem tsis tau khiav tawm ntawm lub hiav txwv ntawm txoj kev nyuaj siab, tsis tau tau khiav tawm ntawm txoj kev txom nyem ntawm tib neeg lub neej, los sis ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab lawv tsuas nyuam qhuav muaj ib nyuag qhov kev paub me me txog Vajtswv nkaus xwb. Tag nrho tib neeg tej kev txom nyem yog Ntxwgnyoog tsim; nws yog Ntxwgnyoog uas coj tej kev nyuaj siab los rau tib neeg lub neej, thiab tsuas yog tom qab uas Ntxwgnyoog raug khi khov kho cia lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj peev xwm khiav tawm tag nrho ntawm lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem. Tab sis qhov kev khi Ntxwgnyoog mas tsuas ua tau los ntawm txoj kev txeeb tau thiab muab tau tib neeg lub siab, uas yog muab tib neeg ua daim phiaj sib txeeb ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 591

Hnub no, tib neeg txoj kev nrhiav kom rais mus ua kom tau ib tug neeg kov yeej thiab kom raug tsim kho kom zoo tiav log mas yog tej yam uas yuav tsum nrhiav kom tau ua ntej uas lawv yuav tau lub neej xws li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb, thiab yog tej hom phiaj uas tib neeg nrhiav ua ntej yuav khi tau Ntxwgnyoog. Nyob rau qhov tseem ntsiab, ces tib neeg qhov kev nrhiav kom rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log, los sis kom raug ua kom zoo siv zoo txib, ces yog khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias: Qhov uas tib neeg nrhiav ces yog xav kom rais mus ua ib tug neeg kov yeej, tab sis qhov kawg uas tshwm sim los ntawd ces yuav yog lawv txoj kev khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tsuas yog kev khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias xwb mas tib neeg thiaj li yuav coj tau lub neej zoo li qhov uas noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb, lub neej pe hawm Vajtswv. Hnub no, tib neeg txoj kev nrhiav kom rais los ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log yog tej uas yuav tsum tau nrhiav ua ntej uas yuav muaj lub neej zoo li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tej ntawd mas yog txhob txwm nrhiav coj los yaug kom dawb huv thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab kom pe hawm tau tus Tswv Tsim. Yog tib neeg muaj lub neej li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb no, ib lub neej uas tsis muaj kev nyuaj siab los sis kev txom nyem, ces tib neeg yuav tsis nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej li. “Rais mus ua ib tug neeg kov yeej” thiab “raug tsim kho kom zoo tiav log” yog qhov hom phiaj uas Vajtswv muab rau tib neeg nrhiav, thiab Nws siv txoj kev nrhiav tej hom phiaj no los ua kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab ua ib lub neej kom muaj qab hau tseem ceeb. Lub hom phiaj ces yog yuav muab tib neeg tsim kho kom muaj txhua yam puv npo thiab muab kom tau lawv, thiab kev nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log ces tsuas yog ib qho kev ua li ntawd xwb. Yog hais tias, nyob rau yav pem suab, tib neeg paub qhov tseeb txog txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus lawm, ces yuav tsis muaj kev hais txog qhov kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log; tsuas yog ib tug uas raug tsim tawm twg yuav tau ua nws tes dej num xwb. Hnub no, tib neeg raug kom yuav tsum nrhiav tej no los qhia txog tib neeg txoj ciam, es kom tib neeg txoj kev nrhiav ntawd thiaj li tsi ntsees tau rau ib qho thiab thiaj li ua tau yooj yim. Yog tsis muaj qhov ntawd, tib neeg yuav ua neej ywj fab ywj fwj uas feeb tsis meej pom tsis tseeb nkaus xwb, thiab yuav nrhiav kev paub qhov tseeb txog lub neej txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab yog zoo li no, ces tib neeg tseem haj yam txom nyem thiab los? Yog yuav nrhiav li no, yam tsis muaj hom phiaj los sis lub hauv paus tseem ntsiab—ces tseem tsis yog kev dag yus tus kheej thiab los? Txog thaum kawg, txoj kev nrhiav zoo li no ces yuav tsis tawg paj txi txiv li, nyob rau thaum kawg, tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab yuav tsis muaj cuab kav yuav daws lawv tus kheej dim qhov ntawd los li. Vim li cas thiaj li pheej muab lawv tus kheej yuam rau tej qho kev nrhiav yam tsis muaj hom phiaj li ntawd? Thaum tib neeg nkag mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis ntawd, tib neeg yuav pe hawm tus Tswv Tsim, thiab vim tib neeg twb tau txais kev cawm dim thiab twb nkag tau mus rau lub neej ib txhiab ib txhis lawm, ces tib neeg yuav tsis nrhiav tej hom phiaj dab tsi lawm, los sis, tshaj qhov ntawd, nws yuav tsis txhawj hais tias nws tseem raug Ntxwgnyoog puav ncig tag nrho lawm. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg paub lawv qhov chaw lawm, thiab yuav ua lawv tes dej num, thiab txawm hais tias lawv tsis raug qhuab ntuas los sis txiav txim rau lawm, los txhua tus yuav ua lawv tes dej num. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav ua ib co raug tsim tawm los rau tag nrho ntawm lub npe thiab lub meej mom tib si. Nws yuav tsis muaj qhov txawv ntawm cov siab thiab qis lawm; txhua tus tsuas yog yuav ua tes dej num sib txawv lawm xwb. Tab sis tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas nyob muaj chaw txawb chaw rau thiab haum rau tag nrho tib neeg sawv daws; tib neeg yuav ua lawv tes dej num rau kev pe hawm tus Tswv Tsim, thiab cov tib neeg no yog cov uas yuav rais mus ua cov tib neeg nyob mus ib txhiab ib txhis. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg yuav tau ib lub neej uas raug Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb lawm, ib lub neej uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, ib lub neej nyob nrog Vajtswv. Tib neeg yuav ua lub neej li ib txwm ua hauv ntiaj teb, thiab tag nrho sawv daws yuav nkag mus rau txoj kev ua yog. Qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo yuav cia li tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias Vajtswv yuav muab tau tib neeg tus duab qub puag thaum tib neeg pib raug tsim tawm ntawd rov qab los, thiab zoo li ntawd, ces Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawd yuav raug ua tiav hlo. Nyob rau thaum pib, ua ntej uas tib neeg yuav raug Ntxwgnyoog muab ntxias kom qias vuab tsuab, tib neeg yeej ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tom qab ntawd, thaum uas tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ntxias kom qias vuab tsuab tag lawm ces lawv thiaj li plam lawv lub neej li ib txwm muaj lawm, thiab yog li ntawd qhov ntawd thiaj li pib Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab pib qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txeeb tib neeg lub neej li qub ntawd rov qab. Tsuas yog thaum Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd los txog qhov xaus lawm xwb mas tag nrho noob neej lub neej nyob rau hauv ntiaj teb no thiaj li yuav rov pib dua yam muaj qib muaj duas; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj lub neej zoo kawg nkaus, thiab Vajtswv thiaj li yuav muab tau lub hom phiaj uas tsim tib neeg thaum pib ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tib neeg zoo li cas tiag ntawd rov qab. Thiab yog li ntawd, thaum uas tib neeg tau lub neej li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb no lawm, ces tib neeg yuav tsis nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej los sis kom raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, vim tib neeg yeej yuav dawb huv lawm. Qhov kev yeej thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log uas neeg hais txog ntawd yog tej hom phiaj uas muab rau tib neeg caum nrhiav rau lub sij hawm thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog muaj kev siab ntaus sib tua, thiab lawv tsuas tshwm sim vim yog tib neeg raug ntxias kom qias vuab tsuab tag lawm xwb. Nws yog qhov kev muab lub hom phiaj no rau koj ua kom tiav, mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav swb. Hais kom koj cia li ua ib tug neeg kov yeej los sis cia li npaj kom raug tsim kho kom zoo tiav log los sis raug siv mas yuav tseev kom koj yuav tsum hais lus tim khawv los mus ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav ua lub neej zoo li qhov uas noob neej ib txwm muaj nyob rau ntiaj teb, thiab tib neeg yuav dawb huv; thaum qhov no tshwm sim lawm, ua neeg puas tseem yuav npaj kom rais ua cov neeg kov yeej thiab? Ua tag nrho lawv tsis yog cov raug tsim tawm los? Hais txog qhov ua ib tug neeg kov yeej thiab ua ib tug raug tsim kho kom zoo tiav log, cov lus no yog hais ncaj nqa rau Ntxwgnyoog, thiab rau cov tib neeg uas qias vuab tsuab tshaj plaws. Los lus no, “tus neeg kov yeej,” tseem tsis yog hais txog qhov kev yeej Ntxwgnyoog thiab cov yeeb ncuab thiab los? Thaum koj hais tias koj tau raug tsim kho zoo tiav log lawm, dab tsi nyob rau hauv koj uas raug tsim kho zoo tiav log lawm? Tsis yog hais tias koj twb tau cais koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab lawm, es koj thiaj li muaj qhov kev hlub Vajtswv ua loj tshaj plaws los? Tej ntawd mas yog hais txog tej yam qias vuab tsuab nyob hauv tib neeg, thiab hais txog Ntxwgnyoog; tej ntawd tsis yog hais txog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 592

Thaum uas tib neeg tau tib neeg lub neej tseeb nyob rau hauv ntiaj teb thiab tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog raug muab khi cia tag nrho lawm, tib neeg yuav nyob tau yooj yim hauv lub ntiaj teb lawm. Txhua yam yuav tsis cov nyom npaum li niaj hnub no lawm: Tib neeg tej kev sib txheeb, tej kev sib raug zoo ntawm tej kev nyob ua pab ua pawg, tej kev sib txheeb uas sib chab sib chaws ntawm tsev neeg…, lawv tsim teeb meem ntau heev li, muaj kev mob kev ntsaj loj heev li! Tib neeg lub neej mas txom nyem kawg nkaus li! Thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm, lawv lub siab thiab txoj kev xav yuav hloov: Lawv yuav muaj ib lub siab uas hwm thiab hlub Vajtswv. Thaum uas tag nrho cov nyob hauv lub qab ntuj khwb no uas nrhiav kev hlub Vajtswv ntawd tau raug txeeb tau tag lawm, uas yog hais tias, thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, thiab thaum uas Ntxwgnyoog—tag nrho dab tej tub rog—tau raug muab khi cia lawm, ces tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiaj li yuav tsis muaj teeb meem lawm, thiab lawv thiaj yuav nyob tau yam ywj pheej lug rau hauv ntiaj teb. Yog hais tias tib neeg lub neej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv thiab tej kev cov nyom ntawm cev nqaij daim tawv, ces nws yuav yog ib qho yooj yim tshaj no. Tib neeg txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas cov nyom heev, thiab vim tib neeg muaj tej ntawd ua pov thawj qhia hais tias lawv tseem tsis tau tso tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj muaj tej kev sib txheeb ib yam nkaus li ntawd nrog rau koj tej kwv tij thiab nkauj muam, yog koj muaj tej qho kev sib txheeb zoo tib yam nkaus li ntawd nrog cov mej zeej hauv koj tsev neeg, ces koj yuav tsis muaj kev txhawj xeeb, thiab yuav tsis tau txhawj xeeb txog ib tug twg li. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo dua, thiab nyob rau txoj kev no tib neeg yuav raug tso dim li ib nrab ntawm lawv tej kev txoj nyem. Ua lub neej li noob neej ib txwm muaj dhau los nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yuav zoo mej ntsis yuav thooj li tej tub txib saum ntuj; txawm hais tias tseem muaj cev nqaij daim tawv, los lawv yeej mej ntsis yuav zoo li cov tub txib saum ntuj. Qhov no yog qhov kev cog lus zaum kawg, qhov kev cog lus kawg uas muab cob rau tib neeg. Hnub no tib neeg raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau; koj puas xav hais tias tib neeg qhov kev ntsib kev pom tej ntawd yuav tsis muaj nuj nqis li? Tes hauj lwm qhuab ntuas thiab txiav txim ces txawm yuav ua tsis muaj laj thawj li los? Yav tag los mas tau hais tias yuav qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg mas yog muab lawv tso rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, ces txhais tau hais tias muab lawv txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej tshem tawm. Qhov no mas yog ua rau tib yam nkaus xwb: kev muab tib neeg yaug kom dawb huv. Tib neeg mas tsis yog txhob txwm muab tso kiag rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, tom qab uas Vajtswv twb tau ntxuav Nws ob txhais tes rau saum lawv lawm. Tab sis, yog ua los rhuav tshem lawv tej kev ntxeev siab nyob hauv tib neeg, es kom txog thaum kawg tej uas nyob hauv tib neeg thiaj li raug yaug kom dawb huv, es kom lawv thiaj li muaj qhov kev paub tseeb tseeb txog Vajtswv, thiab zoo li ib tug neeg dawb huv. Yog ua li no, ces txhua yam yuav raug ua tiav hlo. Qhov tseeb, thaum tej uas nyob hauv tib neeg uas tsim nyog raug rhuav tshem ntawd raug rhuav tshem tag lawm, thiab tib neeg hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws tag lawm, Ntxwgnyoog yuav raug tua swb tag, thiab txawm hais tias tseem tshuav qho me ntsis tej nyuag uas yeej xub muaj nyob rau hauv tib neeg uas tseem tau raug muab yaug kom dawb huv, los thaum Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, ces nws yeej tsis tsim teeb meem dab tsi li lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces tib neeg yeej raug yaug kom dawb huv tag lawm. Tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom dua ib lub neej zoo li no li, tab sis thaum Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, txhua yam yuav nyob tus thiab tej nyuag me me quav nyob hauv tib neeg ntawd yuav raug daws kom tiav hlo, teeb meem txhua yam yuav xaus. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv yug los ua neeg nyob hauv ntiaj teb no, thaum uas Nws tus kheej kiag ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg, tag nrho tej hauj lwm Nws ua ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws yuav tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm kev txeeb kom tau tib neeg thiab kev tsim kho kom nej muaj txhua yam puv npo. Thaum nej hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws, qhov no, ib yam nkaus li thiab, yuav yog ib qho cim rau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev swb. Tib neeg yuav xub raug txeeb tau tso thiab thaum kawg muab tsim kho kom zoo tiav log mas thiaj yuav yeej Ntxwgnyoog. Nyob rau qhov tseem ntsiab, txawm li cas los xij, nrog rau kev tua yeej Ntxwgnyoog mas yog qhov kev cawm dim thooj txhij rau tag nrho noob neej los ntawm lub hiav txwv nqhuab si ntawm txoj kev txom nyem. Tsis hais tes hauj lwm yuav raug ua thoob plaws lub qab ntuj khwb no los sis hauv teb chaws Suav li, tag nrho nws yeej yog ua los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej sawv daws, es kom tib neeg thiaj li nkag tau mus rau qhov chaw so. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv no, mas yog kiag qhov ua kom tua yeej Ntxwgnyoog ntag. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv ces yog yuav coj kev cawm dim los rau tag nrho cov uas nyob hauv qab ntuj ceeb tsheej no uas hlub Vajtswv, nws yog yuav kev txeeb kom tau tag nrho noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog. Lub ntsiab ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav muab qhov kev tua kom yeej Ntxwgnyoog ntawd cais tsis tau tawm ntawm kev cawm dim rau tag nrho noob neej. Vim li cas, nyob rau hauv feem ntau ntawm tes hauj lwm no, es cas pheej yuav hais txog qhov kom nej hais lus tim khawv tag mus li xwb? Thiab qhov lus tim khawv no yog yuav hais rau leej twg? Tsis yog hais ncaj qha rau Ntxwgnyoog los? Qhov lus tim khawv no yog hais rau Vajtswv, thiab nws yog hais ua tim khawv hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej ua tau kiag qhov uas tsim nyog ua tau lawm ntag. Hais lus tim khawv ces yog hais txog tes hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog; yog tsis muaj qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav tsis raug kom hais lus tim khawv li. Nws yog vim Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb mas, nyob rau tib lub sij hawm uas cawm tib neeg ntawd, Vajtswv thiaj yuav tseev kom tib neeg hais lus tim khawv rau Nws ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag kiag, uas Nws siv los cawm tib neeg thiab sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Qhov tau los ntawd, ces tib neeg puav leej yog daim phiaj ntawm kev cawm dim thiab ib qho cuab yeej nyob rau qhov kev tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj yog qhov tseem ntsiab hauv plawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, hos Ntxwgnyoog tsuas yog daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg, tus yeeb ncuab xwb. Tej zaum koj yuav xav hais tias koj tsis tau ua dab tsi li, tab sis vim yog qhov kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, lus tim khawv tau tshwm sim lawm, thiab qhov lus tim khawv no yog hais ncaj qha rau Ntxwgnyoog thiab tsis yog hais rau tib neeg. Tib neeg tsis tsim nyog tau mloog ib qho lus tim khawv zoo li no. Nws yuav ua cas to taub txog teshauj lwm uas Vajtswv ua? Daim phiaj uas Vajtswv sib ntaus sib tua nrog rau ces yog Ntxwgnyoog ntag; tib neeg, mas nyob rau tib lug sij hawm ntawd, tsuas yog daim phiaj ntawm kev cawm dim xwb. Tib neeg muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab tsis muaj peev xwm yuav to taub txog tes hauj lwm no. Qhov no vim yog qhov kev qias vuab tsuab ntawm Ntxwgnyoog. Nws tsis yog ib qho uas yeej xeeb txawm muaj nyob rau hauv tib neeg, tab sis yog raug tswj qhia los ntawm Ntxwgnyoog. Hnub no, Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb ces yog tua kom yeej Ntxwgnyoog, qhov ntawd yog, yuav txeeb kom tau tib neeg tag nrho, es kom tib neeg hais qhov lus tim khawv kawg rau Vajtswv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag kiag. Nyob rau qhov no, txhua yam yuav raug ua tiav hlo. Nyob rau ntau qhov mas, koj lub qhov muag ntsia ntsoov yuav pom hais tias tsis muaj dab tsi raug ua tiav li, tab sis qhov tseeb, ces tes hauj lwm twb raug ua tiav tag lawm. Tib neeg mas yuav tseev kom txhua yam hauj lwm ua tiav ntawd mas qhov muag yuav tsum pom kiag, tab sis tsis ua rau kom koj pom kiag, Kuv twb ua Kuv tes hauj lwm tag lawm, vim Ntxwgnyoog twb nyoo lawm, ces txhais tau hais tias nws twb raug tua swb tag lawm, hais tias tag nrho Vajtswv tej tswv yim, lub zog thiab hwj chim twb tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog kiag qhov lus tim khawv uas yuav tsum tau hais, thiab txawm hais tias nws tsis muaj ib qho hais kom meej meej nyob rau hauv tib neeg, txawm hais tias qhov muag ntsia tsis pom kiag, los Ntxwgnyoog twb yeej raug tua swb lawm. Tag nrho txhua yam ntawm tes hauj lwm no ces yog ua tsi ntsees rau Ntxwgnyoog, thiab ua vim qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Thiab yog li ntawd, muaj ntau yam uas tib neeg tsis tau pom hais tias ua tau tiav log, tab sis qhov uas, nyob hauv Vajtswv lub qhov muag, ces yeej ua tiav log ntev los lawm. Qhov no yog ib qho tseeb hauv nruab nrog ntawm Vajtswv tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 593

Tag nrho cov uas yeem cia muab lawv tsim kho kom zoo tiav log thiaj muaj lub cib fim raug tsim kho kom zoo tiav log xwb, yog li ntawd sawv daws nyob kom tus tus: Nyob rau yav pem suab tag nrho nej sawv daws yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg. Tab sis yog koj tsis kam cia tsim kho kom zoo tiav log, thiab tsis kam nkag mus rau lub teb chaws zoo kawg nkaus ntawd, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem xwb. Tag nrho cov uas kam cia tsim kho kom zoo tiav log thiab muaj siab npuab Vajtswv, tag nrho cov mloog lus, thiab tag nrho cov uas ua lawv tes dej num yam muaj lub siab dawb paug—tag nrho cov neeg zoo li ntawd yuav muaj peev xwm raug tsim kho kom zoo tiav log. Hnub no, tag nrho cov uas tsis muaj lub siab dawb paug ua lawv tes dej num, tag nrho cov uas tsis muaj lub siab npuab Vajtswv, tag nrho cov uas tsis nyoo zwm rau Vajtswv, hais kiag rau cov uas twb tau txais kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm tus Vajntsujplig lawm tab sis tsis muab coj mus xyaum ua—tag nrho cov neeg zoo li ntawd ces tsis muab cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log li. Tag nrho cov uas txaus siab ua lub siab ncaj rau Vajtswv thiab mloog lus ces yeej raug tsim kho kom zoo tiav log, txawm hais tias lawv ib nyuag khav theeb me ntsis; los tag nrho cov uas txaus siab caum ces yeej raug tsim kho kom zoo tiav log. Tsis tas yuav txhawj xeeb txog qhov no. Yog koj ntseem txaus siab caum txoj xub ke no, koj yeej yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Kuv yeej tsis txaus siab yuav muab nej ib tug twg tso pov tseg los sis rhuav tshem pov tseg li, tab sis yog tib neeg tsis rau siab ua kom zoo, ces koj tsuas yog tsim kev piam sij rau koj tus kheej xwb; nws tsis yog Kuv muab koj rhuav tshem pov tseg, tab sis yog koj tus kheej ua xwb. Yog koj tus kheej tsis rau siab ua kom zoo—yog koj tub nkeeg, los sis tsis ua koj tes dej num, los sis tsis ua siab ncaj, los sis tsis nrhiav qhov tseeb thiab ua raws koj siab nyiam tas mus li xwb, yog koj tsis xyuam xim, txeeb koob npe thiab nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, thiab ua kev liam kev qias rau tej poj niam los txiv neej, ces koj yuav tau ris lub nra ntawm koj tus kheej tej kev txhaum; koj yuav tsis muaj nuj nqis kom leej twg hlub li lawm. Qhov Kuv xav ua ces yog muab nej sawv daws tsim kho kom zoo tiav log, thiab yam tsawg kawg los txeeb kom tau nej, es kom theem hauj lwm no raug ua tau tiav hlo. Vajtswv xav kom txhua tus neeg raug tsim kho kom zoo tiav log, es thaum kawg kom Nws muab tau, kom Nws muab yaug kom dawb huv tag nrho, thiab kom rais los ua cov neeg Nws hlub. Tsis ua cas li txawm Kuv yuav hais tias nej yog neeg poob qab los sis tsis muaj peev xwm—tag nrho qhov no yog qhov tseeb. Qhov Kuv hais tsis tau yog pov thawj hais tias Kuv yuav muab nej tso pov tseg, hais tias Kuv tau tag kev cia siab rau hauv nej lawm, los haj yam tsis yog hais tias Kuv yuav tsis kam cawm nej. Hnub no Kuv tau los ua tes hauj lwm rau nej qhov kev cawm dim, uas hais tau hais tias tes hauj lwm Kuv ua yog ib qho txuas ntxiv ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Txhua tus yeej muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log: Yog hais tias koj yeej kam, yog hais tias koj yeej nrhiav, nyob rau thaum kawg koj yuav muaj cuab kav ua tau tej qhov tshwm sim zoo li no, thiab nej yeej tsis muaj ib tug kiag li uas yuav raug tso pov tseg. Yog koj tsis muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yog ua raws li koj qhov kev tsis muaj peev xwm; yog koj muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yuav yog raws li koj qhov kev muaj peev xwm; yog koj tsis paub qab hau thiab tsis paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv yuav kom koj ua ces ua raws li koj qhov kev tsis paub ntaub paub ntawv; yog koj paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov tseeb uas koj paub ntaub paub ntawv; yog koj yog ib tug neeg laus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li koj lub hnub nyoog; yog koj muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw rau lwm tus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov no; yog koj hais tias koj tsis muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw, thiab tsuas ua tau qee yam dej num xwb, tsis hais yuav yog tshaj txoj moo zoo, los sis tu lub tsev teev hawm, los sis ua lwm yam dej num, Kuv qhov kev sim kho koj kom zoo tiav log ces yuav ua raws li tes dej num koj ua. Ua lub siab dawb paug, mloog hais kom txog thaum kawg kiag, thiab nrhiav txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau ua, thiab tsis muaj ib yam kev xyaum ua twg uas yuav zoo tshaj peb yam no lawm. Thaum kawg, tib neeg yuav raug kom ua peb yam no, thiab yog lawv ua tau tiav hlo, ces lawv yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Tab sis, tshaj txhua yam tib si, mas koj yuav tsum caum nrhiav tiag tiag li, koj yuav tsum rau siab ntso nias qees lawm to hauv ntej thiab lawm sab saud, thiab tsis yog yuav maj mam laug rau qhov ntawd xwb. Kuv tau hais tias txhua tus neeg muaj lub cib fim raug tsim kho kom zoo tiav log thiab yeej muaj peeb xwm raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab qhov no yeej muaj tseeb, tab sis koj tsis rau siab kom koj txawj zog rau txoj kev caum nrhiav ntawd. Yog koj ua peb nqe no tsis tiav, ces thaum kawg koj yuav raug rhuav tshem pov tseg. Kuv xav kom txhua tus yuav tsum caum kom tau, Kuv xav kom txhua tus yuav tsum muaj tes hauj lwm thiab qhov kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cuab kav mloog lus mus kom txog qhov kawg kiag, vim qhov no yog tes dej num uas nej txhua tus yuav tsum ua. Thaum nej sawv daws tau ua nej tes dej num lawm, nej sawv daws yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, nej yuav hais tau lus tim khawv nrov nphas. Tag nrho cov uas muaj lus tim khawv yog cov uas twb tau yeej Ntxwgnyoog lawm thiab tau Vajtswv qhov kev cog lus lawm, thiab lawv yog cov uas yuav tau nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 594

Nyob rau thaum pib, Vajtswv yeej so. Tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi li nyob rau hauv ntiaj teb rau lub sij hawm ntawd, thiab Vajtswv tseem tsis tau ua ib qho hauj lwm li. Nws tsuas pib Nws tes hauj lwm cawm tib neeg thaum uas muaj noob neej lawm thiab tom qab uas noob neej tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm; txij thaum ntawd los, Nws tsis so li lawm, tab sis cia li pib khwv Nws Tus Kheej nrog noob neej li lawm. Nws yog vim noob neej txoj kev qias vuab tsuab es Vajtswv thiaj li poob Nws qhov kev so lawm, thiab kuj yog vim tus thawj tub txib qaum ntuj txoj kev ntxeev siab. Yog Vajtswv tsis tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab cawm cov noob neej qias vuab tsuab, Nws yuav tsis muaj hnub tau nkag mus so li. Thaum uas tib neeg tsis tau so, Vajtswv tsis tau so ib yam nkaus, thiab thaum uas Nws rov tau so ib zaug ntxiv, ces tib neeg yuav tau, tib yam nkaus thiab. Nyob rau hauv txoj kev so ces txhais tau hais tias ib lub neej tsis muaj tsov rog, tsis muaj kev phem kev qias, thiab tsis muaj ib qho kev tsis ncaj ncees li yam tsis tu ncua li. Qhov no ces hais tias, nws yog ib lub neej uas tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev tab kaum (nyob rau qhov no “Ntxwgnyoog” mas yog hais txog yeeb ncuab tej tub rog) thiab Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab, thiab los sis nws tsis tshua hom raug tej yeej ncuab uas tawm tsam Vajtswv ntawd nkag tuaj tua; nws yog ib lub neej uas txhua yam caum lawv tus kheej thiab muaj cuab kav pe hawm tus Tswv ntawm kev tsim tawm, thiab hauv qhov uas lub ntuj thiab lub ntiaj teb nyob tau ntsiag to tag nrho—qhov no ces yog qhov tshab txhais los ntawm cov lus “tib neeg lub neej nyob tau so.” Thaum Vajtswv so, kev tsis ncaj ncees yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm, los sis nws yuav tsis muaj yeeb ncuab tej tub rog nkag tuaj tua lawm, thiab noob neej yuav nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab—yuav tsis yog ib co tib neeg uas muaj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, tab sis yuav yog ib co tib neeg uas raug cawm tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Tib neeg hnub so ces yuav yog Vajtswv hnub so tib yam nkaus thiab. Vajtswv poob Nws qhov kev so vim tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm yuav nkag tau mus so, tsis yog vim Nws yeej xub so tsis tau. Kev nkag mus so tsis tau txhais hais tias txhua yam nres tas nrho tsis txav li lawm los sis xaus kiag tsis loj hlob tuaj lawm, los sis tsis tau txhais hais tias Vajtswv nres tsis ua hauj lwm lawm los sis hais tias tib neeg nres tsis ua neej ntxiv lawm. Qhov cim ntawm kev nkag mus so ces yuav yog thaum Ntxwgnyoog raug rhuav tshem tag lawm, thaum cov neeg lim hiam ntawd uas tau koom nws nyob rau nws qhov kev ua phem tau raug rau txim rau thiab ntxuav tawm thiab thaum tag nrho tej tub rog yeeb ncuab uas tawm tsam Vajtswv tau tsis muaj tag lawm. Kev Vajtswv nkag mus so txhais tau hais tias Nws yuav tsis ua Nws tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev cawm dim lawm. Kev tib neeg nkag mus so txhais tau hais tias tag nrho tib neeg yuav nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj thiab hauv Nws tej koob hmoov, tsis muaj Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab lawm, thiab tsis muaj kev tsis ncaj ncees tshwm sim ntxiv lawm. Nyob rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas, tib neeg yuav nyob li ib txwm nyob hauv ntiaj teb. Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke, ces nws txhais tau hais tias tib neeg raug cawm dim lawm thiab Ntxwgnyoog raug rhuav tshem lawm, hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg ces yeej tiav tag nrho lawm. Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ntxiv lawm. Qhov zoo li no, Vajtswv yuav tsis khwv ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis tsiv mus los tas li ntxiv lawm; Vajtswv thiab tib neeg yuav thooj txhij nkag mus so. Vajtswv yuav rov mus rau Nws lubqub chaw thaum xub thawj, thiab txhua tus neeg yuav rov mus rau lawv qhov chaw. Tej no yog tej hau kev kawg hauv qhov uas Vajtswv thiab tib neeg yuav mus nyob rau thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau xaus lawm. Vajtswv muaj Vajtswv ib qho hau kev kawg, thiab tib neeg muaj tib neeg ib qho hau kev kawg. Thaum uas so lawm, Vajtswv yuav coj tag nrho cov tib neeg nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb txuas ntxiv mus, thiab thaum uas nyob rau hauv Nws qhov kev kaj, lawv yuav pe hawm tus tseem Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Vajtswv yuav tsis nrog tib neeg nyob ntxiv lawm, los sis tib neeg yuav nrog Vajtswv nyob tsis tau rau ntawm Nws txoj hau kev kawg. Vajtswv thiab tib neeg yuav nyob tsis tau ua ke rau hauv tib lub teb chaws; tab sis, lawv nyias muaj nyias kev ua neej. Vajtswv yog Tus uas coj kev rau tag nrho tib neeg, thiab tag nrho tib neeg yog qhov uas khov tshwm tawm tuaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg yog cov uas raug coj, thiab tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb tib yam li Vajtswv. Mus “so” txhais hais tias rov qab mus rau yus lub qub chaw thaum xub thawj. Yog li ntawd, thaum Vajtswv nkag mus so, nws txhais hais tias Nws tau rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj lawm. Nws yuav tsis nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm los sis tsis nrog tib neeg nyob los koom lawv tej kev zoo siab thiab kev txom nyem. Thaum uas tib neeg nkag mus so, nws txhais hais tias lawv tau rais los ua daim phiaj tiag tiag ntawm qhov kev tsim tawm lawm; lawv yuav nyob hauv ntiaj teb pe hawm Vajtswv lawm xwb, thiab ua neej nyob li tej neeg sawv daws xwb. Neeg yuav tsis tawv ncauj rau Vajtswv ntxiv lawm los sis tsis tawm tsam Nws lawm, thiab yuav rov qab mus rau lub neej qub thaum xub thawj ntawm Adas thiab Eva nkawd. Tej no yuav yog tej neej thiab tej hau kev kawg uas Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias tom qab uas lawv nkag mus so lawm. Ntxwgnyoog qhov kev swb ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau nyob rau hauv ntsug rog ntawm nws thiab Vajtswv. Zoo li ntawd, Vajtswv kev nkag mus so tom qab uas ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg thiab tib neeg qhov kev cawm dim tiav tag nrho lawm thiab kev nkag mus so ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau tib yam nkaus li thiab. Tib neeg qhov chaw so nyob rau hauv ntiaj teb, hos Vajtswv qhov chaw so nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Thaum uas tib neeg pe hawm Vajtswv thaum so ntawd, lawv yuav nyob rau hauv ntiaj teb, thiab hos Vajtswv coj cov seem ntawm tib neeg uas nyob rau qhov chaw so ntawd, Nws yuav nyob saum ntuj ceeb tsheej coj lawv, tsis yog nyob hauv ntiaj teb. Vajtswv yeej tseem yuav yog tus Ntsujplig, hos tib neeg ces tseem yuav muaj cev nqaij daim tawv. Vajtswv thiab tib neeg mas nyias so nyias sib txawv. Thaum uas Vajtswv so, Nws yuav los thiab tshwm los rau tib neeg; hos thaum tib neeg so, lawv yuav raug Vajtswv coj mus saib ntuj ceeb tsheej, thiab kom lom zem rau lub neej nyob saud. Tom qab Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so lawm, ces yuav tsis muaj Ntxwgnyoog ntxiv lawm; ib yam nkaus li, cov neeg lim hiam los yuav tsis muaj nyob lawm thiab. Ua ntej Vajtswv thiab tib neeg so, cov neeg lim hiam uas tau tsim txom Vajtswv rau hauv ntiaj teb ib zaug lawm, nrog rau cov yeeb ncuab uas tsis mloog Nws hais ntawd, kuj yuav raug rhuav tshem tib si; lawv yuav raug rhuav tshem pov tseg du lug los ntawm tej kev puas ntsoog loj nyob rau tiam kawg. Thaum uas cov neeg lim hiam tau raug rhuav tshem tu noob nrho lawm, ces ntiaj teb yuav tsis muaj hnub rov paub txog Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces tib neeg thiaj li yuav tau kev cawm dim tag nrho, thiab Vajtswv tes hauj lwm thiaj li yuav tag yam ntxaws ntxaws. Tej no yog tej yam uas yuav tsum tau muaj ua ntej es Vajtswv thiab tib neeg thiaj li yuav nkag mus so tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 595

Txoj kev ua nyob rau thaum txhua yam xaus ntawd mas qhia tau txog kev ua tiav ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nrog rau qhov xaus ntawm tib neeg txoj kev loj hlob. Qhov no ces txhais tau hais tias tib neeg, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yuav mus txog theem kawg ntawm lawv qhov kev loj hlob lawm, thiab hais tias Adas thiab Eva nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav ua tiav lawv tej kev tseb noob lawm. Nws kuj txhais tau hais tias nws yuav yog ib qho uas tsis muaj hnub rau cov noob neej ntawd, uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yuav loj hlob tau ntxiv mus. Tus Adas thiab Eva nyob rau thaum pib ntawd tsis tau raug muab ua qias vuab tsuab, tab sis tus Adas thiab Eva uas raug muab ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee lawm mas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke lawm, Adas thiab Eva—uas raug ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee lawm—thiab nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav tau los rau ib qho chaw xaus thiab. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej mas yeej tseem yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Adas thiab Eva nkawd, tab sis cov ntawd yuav tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm. Tab sis, lawv yuav yog cov neeg uas twb raug cawm thiab raugntxuav kom dawb huv tag lawm. Qhov no yuav yog ib co tib neeg uas twb raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas tag lawm, thiab ib co uas dawb huv lawm. Cov neeg no yuav tsis zoo li cov tib neeg thaum xub thawj lawm; yeej yuav luag hais tau hais tias lawv yuav luag yog ib co tib neeg uas txawv cov ntawm Adas thiab Eva nyob rau thaum pib lawm. Cov neeg no yuav raug xaiv los ntawm cov uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag, thiab lawv yuav yog cov uas thaum kawg sawv tau khov kho rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas; lawv yuav yog pab tib neeg uas seem thaum kawg ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Tsuas yog cov neeg no xwb thiaj li yuav muaj cuab kav nkag mus tau rau qhov chaw so zaum kawg nrog Vajtswv. Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog ntxuav kom tib neeg dawb huv thiab npaj lawv rau lawv qhov kev so thaum kawg; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawmntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. Lawv twb raug txhiv ib zaug lawm, thiab lawv twb raug txiav txim rau thiab qhuab ntuas lawm; lawv kuj tau ua dej num rau Vajtswv ib zaug lawm thiab. Txawm li cas los xij, thaum hnub kawg los txog, lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem thiab ua kom puas tsuaj mus vim lawv txoj kev lim hiam thiab vim lawv txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav raug txhiv dim; lawv yuav tsis muaj hnub uas yuav tau los rau hauv lub ntiaj teb yav tom ntej ib zaug ntxiv li, thiab yuav tsis tau nyob nrog cov tib neeg yav tom ntej ntxiv lawm. Txawm lawv yuav yog tej ntsuj plig ntawm cov neeg tuag lawm los sis cov neeg uas tseem ciaj nyob hauv cev nqaij daim tawv, tag nrho cov neeg ua phem thiab tag nrho cov uas tsis tau raug cawm ces yuav raug rhuav tshem thaum uas cov tib neeg dawb huv nkag mus so. Hos hais txog cov ntsuj plig thiab tib neeg ua phem no, los sis cov ntsuj plig ntawm cov neeg ncaj ncees thiab cov uas tuav kev ncaj ncees, tsis hais lawv yuav nyob rau tiam twg li, tag nrho cov uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho cov uas ncaj ncees ces yuav dim. Qhov uas seb ib tug neeg los sis ib tug ntsuj plig puas yuav tau txais kev cawm dim mas tsis yog txiav txim los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg; tab sis nws yog txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas tau tawm tsam los sis tsis mloog lus rau Vajtswv. Cov neeg nyob rau tiam tag los lawm uas tau ua phem thiab tsis tau txais kev cawm dim ces yuav, muaj tseeb tiag, raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab cov uas nyob rau tiam tam sim no uas ua phem thiab cawm tsis tau ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, tib yam nkaus li thiab. Tib neeg raug cais raws li lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev zoo thiab kev phem, tsis yog los ntawm qhov uas seb lawv nyob rau tiam twg. Thaum uas muab cais tag li ntawd lawm, lawv yuav tsis raug rau txim rau los sis muab phaj tshab rau tam sim ntawd; tab sis Vajtswv tsuas yuav ua Nws tes hauj lwm rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo tom qab uas Nws tau ua Nws tes hauj lwm txeeb tau nyob rau tiam kawg ntawd tiav tag lawm xwb. Qhov tseeb ces, Nws tau muab tib neeg cais tawm rau qhov zoo thiab qhov phem txij kiag puag thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm nrog lawv lawm. Nws tsuas yog hais tias Nws yuav muab phaj tshab rau cov ncaj ncees thiab rau txim rau cov lim hiam rau thaum uas Nws tes hauj lwm tau los txog qhov kawg lawm xwb; nws tsis yog hais tias Nws yuav muab lawv sib cais ua pab ua pawg rau thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm thiab tom qab ntawd kiag ces teeb kiag tes dej num rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo. Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov lim hiam, tab sis ho tseem cia lawv nyob thiab, ces txhua tus tib neeg yeej tseem yuav nkag tsis tau mus so, thiab Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav coj tau tag nrho tib neeg mus rau ib lub teb chaws zoo dua. Tes hauj lwm ntawd yuav ua tsis tiav. Thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm, tag nrho tib neeg yuav dawb huv tag nrho; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav muaj cuab kav mus nyob so tau yam kaj siab lug.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 596

Cov tib neeg niaj hnub no mas tsis muaj cuab kav yuav tso tau tej khoom ntawm cev nqaij daim tawv tseg li; lawv tsis muaj cuab kav tso tau kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv, lub ntiaj teb, nyiaj txiag, los sis lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Cov neeg feem coob mas tsuas lam ua lawv tej hauj lwm me ntsis kom zoo li ua lawm xwb. Qhov tseeb, cov neeg no twb tsis cia Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab kiag li; haj tseem phem tshaj qhov ntawd, lawv tsis ntshai Vajtswv li. Lawv tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab, thiab ces lawv thiaj tsis to taub tag nrho tej uas Vajtswv ua, thiab haj yam tsis muaj peev xwm ntseeg tej lus uas Nws hais tawm. Cov neeg zoo li ntawd mas yog cev nqaij daim tawv ntau dhau heev lawm; lawv mas qias vuab tsuab dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho tseeb hlo li. Qhov ntau tshaj ntawd, lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv tau. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv ua yug los ua neeg—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom los sis tsis ntseeg Nws tes hauj lwm thiab tej lus, thiab tab sis ho pe hawm tus Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ntuj ceeb tsheej—ces yog ib tug neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis muaj kev ua neeg thiab laj thawj, los hais dab tsi txog qhov tseeb. Tshaj qhov ntawd, rau cov neeg ntawd, ces tus Vajtswv uas ntsia pom thiab kov tau ces hais tias ntseeg tsis tau, tab sis lawv ho xav hais tias tus Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas txaus ntseeg dua thiab txaus zoo siab rau dua. Qhov uas lawv nrhiav tsis yog qhov tseeb tiag, los sis tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia; haj yam tsis yog Vajtswv txoj kev xav. Tab sis, lawv nrhiav kev zoo siab xwb. Yam khoom dab tsi los xij uas pab tau kom lawv nrhiav tau yam lawv ntshaw ces yog, yam tsis muaj ib qho uas yuav ntseeg tsis tau li, yam uas lawv ntseeg thiab yam uas lawv nrhiav. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv kom tau yam uas lawv ntshaw xwb, tsis yog nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov neeg ua phem lod? Lawv mas ruaj siab rau lawv tus kheej heev li, thiab lawv yeej tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yuav rhuav tshem cov “neeg zoo” li lawv tus kheej li. Tab sis, lawv ntseeg hais tias Vajtswv yuav cia lawv nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yuav muab phaj tshab rau lawv yam zoo kawg nkaus rau qhov uas lawv tau ua ntau yam zoo rau Vajtswv thiab ua tau kom pom “qhov kev ua siab ncaj” ntau heev rau Nws lawm. Yog lawv yeej nrhiav tus Vajtswv uas ntsia pom thiab, thaum uas lawv tsis tau yam uas lawv ntshaw, ces lawv yuav tig ntaus tawm tsam Vajtswv tam sim ntawd los sis cia li npau taws heev li. Lawv qhia lawv tus kheej kom pom hais tias lawv yog ib pab nyuag me nyuam dev phem txaus ntxub uas tsuas pom nrhiav txhua yam kom tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw nkaus xwb; lawv tsis yog ib co neeg uas muaj siab dawb paug rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov uas hu ua neeg lim hiam uas caum Khetos. Cov neeg no uas tsis nrhiav qhov tseeb ces yeej yuav tsis ntseeg qhov tseeb li, thiab yeej yuav tsis muaj cuab kav to taub qhov tshwm sim rau noob neej lub neeg yav tom ntej li, vim lawv yeej tsis ntseeg ib qho hauj lwm los sis tej lus ntawm tus Vajtswv uas ntsia pom li—thiab qhov no ces muaj nrog rau qhov kev tsis to taub txog noob neej txoj hau kev kawg yav tom ntej li. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav caum tus Vajtswv ua ntsia pom, los lawv tseem ua phem thiab tsis nrhiav qhov tseeb hlo li, los sis lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv kom ua li. Cov neeg ntawd uas tsis ntseeg hais tias lawv yuav raug rhuav tshem ces yog, muab hais ua sab ntxeev, ces yog kiag cov uas yuav raug rhuav tshem ntag. Tag nrho lawv mas yeej ntseeg hais tias lawv tus kheej mas ntse kawg li, thiab lawv xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb. Lawv xam hais tias tej kev phem lawv ua ntawd mas thiaj yog qhov tseeb thiab yog li ntawd thiaj li saib nws muaj nuj nqis. Cov neeg phem li ntawd mas ntseeg lawv tus kheej loj heev li; lawv muab qhov tseeb coj los ua qhov kev qhuab qhia sab kev ntseeg thiab muab lawv tej kev ua phem coj mus ua qhov tseeb, tab sis nyob rau thaum kawg, lawv tsuas sau tej uas lawv tseb xwb. Yog neeg haj yam ntseeg lawv tus kheej thiab yog lawv haj yam khav theeb tshaj, ces lawv haj yam muab tsis tau qhov tseeb; yog neeg haj yam ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ces lawv haj yam tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no yog cov uas yuav raug rau txim rau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 597

Ua ntej uas noob neej nkag mus so, tsis hais tej hom neeg ntawd yuav raug rau txim rau los sis tau txais phaj tshab ntawd mas yog yuav txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas paub Vajtswv, thiab seb lawv puas kam zwm rau tus Vajtswv uas ntsia pom. Cov uas tau ua dej num rau tus Vajtswv ua ntsia pom lawm, tab sis ho tsis paub Nws thiab tsis kam zwm rau Nws, ces tsis muaj qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem, thiab cov neeg ua phem yuav raug ua daim phiaj rau qhov kev rau txim; tshaj ntawd mus, lawv yuav raug rau txim rau raws li lawv txoj kev coj lim hiam. Vajtswv mas yog cia rau tib neeg ntseeg, thiab Nws yeej muaj nuj nqis txaus rau lawv txoj kev mloog lus. Cov uas tsuas muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom xwb ces yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv tau. Yog cov neeg no tseem tsis muaj cuab kav tsim kho tau kom los ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm txeeb kom tau ntawd tag kiag, thiab tseem tsis mloog lus ntxiv mus thiab tawm tsam tus Vajtswv uas ntsia pom nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces “cov ntseeg pom tsis meej” no yuav, yam tsis muaj ib qho uas ntseeg tsis tau li, rais mus ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Nws zoo li yam li ib co ntawm nej—tus uas lub qhov ncauj lam lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntawm kev zwm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces thaum kawg yuav rais mus ua daim phiaj rau kev raug tshem tawm thiab kev rhuav pov tseeg. Tshaj qhov ntawd, leej twg los xij uas lo lus yeej lees paub tus Vajtswv ua ntsia pom, noj thiab haus qhov tseeb uas Nws nthuav tawm tab sis tseem ho nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom, ces haj yam yuav raug rhuav tshem nyob rau yav tom ntej. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg no li uas yuav muaj peev xwm tau nyob txog rau lub sij hawm so uas yuav muaj los tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm tau tag lawm, los sis tsis muaj ib tug neeg twg uas mej ntsis yuav zoo li cov neeg ntawd yuav dim nyob rau thaum lub sij hawm so ntawd. Cov neeg phem yog cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb; lawv lub ntsiab tseem ceeb ces yog ib lub uas tawm tsam thiab tsis mloog lus rau Vajtswv xwb, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab me me li uas yuav zwm rau Nws li. Cov neeg zoo li ntawd yuav raug rhuav tshem. Qhov uas seb koj puas muaj qhov tseeb thiab seb koj puas tawm tsam Vajtswv mas nyob ntawm koj lub ntsiab tseem ceeb xwb, tsis yog nyob ntawm koj lub cev los sis qhov uas tej zaum koj hais lus rau qee lub caij los sis koj coj koj tus kheej. Qhov uas seb ib tug neeg twg puas yuav raug rhuav tshem mas yog txiav txim los ntawm tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb; nws yog txiav txim siab raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas nthuav tawm los ntawm ib tug neeg tus cwj pwm thiab nws qhov kev nrhiav qhov tseeb. Nyob rau cov neeg uas zoo ib yam li lwm tus nyob rau qhov uas lawv ua hauj lwm, thiab cov uas ua tej hauj lwm yuav luag sib npaug, thiab cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb zoo thiab muaj qhov tseeb ces yog cov neeg uas yuav raug cia nyob, hos cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb phem thiab cov uas tsis mloog tus Vajtswv uas ntsia pom ntawd lus ces yog cov uas yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab tej lus hais txog noob neej txoj hau kev kawg yuav saib xyuas cov neeg kom phim raws li txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb; yuav tsis muaj ib qho kev ua txhaum me me tshwm sim hlo li, thiab yuav tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Nws tsuas yog thaum uas neeg ua hauj lwm xwb mas tib neeg txoj kev xav los sis kev ntaus nqi thiaj li nkag los rau qhov kev sib tov ntawd xwb. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas yeej zoo phim tshaj plaws; Nws yeej tsis muaj hnub uas yuav lam tau lam iab liam ib tug uas raug tsim tawm los twg hlo li. Tam sim no yeej muaj neeg coob heev uas tsis muaj peev xwm yuav nkag siab txog noob neej txoj hau kev kawg yav pem suab thiab cov uas tsis ntseeg tej lus Kuv hais tawm. Tag nrho cov uas tsis ntseeg, nrog rau cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb, yog cov niag dab phem!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 598

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj koom nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qho zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ces yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog koj muaj lub siab zoo thiab kev hlub rau ib tug yeeb ncuab, ces puas yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav txog kev ncaj ncees li mas? Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus xwb thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau thaum tiam kawg, nrog rau cov uas lub ncauj lam hais tias ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab sis ho ua phem, ces yeej yog cov tawm tsam Khetos, yam twb tsis tas hais txog cov uas twb tsis ntseeg Vajtswv li. Tag nrho cov neeg no ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hostus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so. Thaum uas tib neeg taug tau txoj kev yog lawm, neeg yuav muaj lub neej li tib neeg ib txwm muaj. Lawv sawv daws nyias yuav ua nyias tes dej num thiab ua lub siab ncaj tshaj plaws li rau Vajtswv. Lawv yuav tso tag nrho lawv tej kev tsis mloog lus thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg, thiab lawv yuav ua neej nyob rau Vajtswv thiab vim yog muaj Vajtswv, tsis muaj tag nrho tej kev tsis mloog lus thiab kev tawm tsam. Tag nrho lawv sawv daws yuav muaj peev xwm kam zwm tag nrho rau Vajtswv. Qhov no ces yuav yog lub neej rau Vajtswv thiab noob neej; nws yuav yog lub neej ntawm lub nceeg vaj, thiab nws yuav yog lub neej tau so.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 599

Cov uas cab lawv tej me nyuam thiab tej txheeb ze uas twb tsis ntseeg ntawd mus rau hauv tsev teev hawm mas yog cov uas qia dub tshaj plaws, thiab lawv tsuas yog nthuav qhia txog qhov kev siab zoo xwb. Cov neeg no tsuas tsom ntsoov rau qhov muaj txoj kev hlub nkaus xwb, tsis hais xyov lawv yuav ntseeg los tsis ntseeg thiab tsis hais xyov qhov ntawd puas yog Vajtswv txoj kev xav los tsis yog. Muaj ib txhia coj lawv tej poj niam tuaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis cab lawv niam lawv txiv tuaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab xyov tus Vajntsujplig pom zoo los tsis pom zoo rau qhov no los sis kam ua hauj lwm rau hauv lawv los tsis kam li, lawv rau siab ntso “txais yuav neeg muaj peev xwm” yam qi muag nti rau Vajtswv. Yuav tau txiaj ntsig dab tsi los ntawm qhov kev muab kev siab zoo no cev rau cov tsis ntseeg no? Txawm hais tias lawv, cov uas tsis muaj tus Vajntsujplig nyob rau hauv, yuav peem tas zog caum Vajtswv, los lawv yeej tseem tsis raug cawm li qhov ib tug neeg ntseeg ntawd. Cov uas muaj cuab kav tau txais kev cawm dim mas yuav nrhiav tau tsis yooj yim li ntawd. Cov neeg uas tseem tsis tau mus dhau hauv tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tej kev sim siab, thiab tsis tau raug tus Vajtswv ua yug los ua neeg muab tsim kho kom zoo tiav log, ces yeej tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam hlo li. Yog li ntawd, txij kiag thaum uas lawv pib caum Vajtswv me me los, cov neeg ntawd yeej tsis muaj tus Vajntsujplig nyob nrog li. Thaum pom tau txog lawv tej yeeb yam thiab tej yam ntxwv tseeb lawm, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm raug tsim kho kom muaj txhua yam. Zoo li ntawd, tus Vajntsujplig txiav txim siab tsis siv dag zog ntau rau ntawm lawv, los sis Nws tsis muaj ib qho kev qhuab qhiarau lawv los sis tsis coj lawv kev hlo li; Nws tsuas cia lawv caum qab xwb, thiab thaum kawg yuav thuav tawm lawv qhov uas tshwm sim los—qhov no xwb ces txaus lawm. Noob neej txoj kev muaj siab thiab kev npaj siab los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab tej yam no mas tsis muaj hnub yuav ua tau Vajntsujplig tes hauj lwm kom tiav hlo. Tsis hais neeg yuav zoo li cas li, lawv yuav tsum tau muaj tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Tib neeg puas muaj peev xwm tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam mas? Vim li cas ib tug txiv ho hlub nws tus poj niam? Vim li cas ib tug poj niam ho hlub nws tus txiv? Vim li cas me nyuam ho hwm thiab ua li niam txiv hais? Vim li cas niam txiv ho hlub me nyuam tag npaum li? Neeg ho khaws tej kev xav dab tsi cia rau hauv siab? Lawv yeej tsis npaj siab yuav ua kom tau raws li lawv tus kheej tej kev npaj thiab kev ntshaw rau lawv tus kheej li lod? Ua lawv puas yuav npaj siab ua txhua yam tiag rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg? Lawv puas yog ua rau txhua yam rau Vajtswv tes hauj lwm tiag? Lawv qhov kev npaj siab ntawd puas yog yuav ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kom tiav tiag? Cov uas, txij kiag thaum lawv pib ntseeg Vajtswv los mus, tsis muaj cuab kav tau tus Vajntsujplig los nyob nrog, yuav tsis muaj hnub uas tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig li; cov neeg no raug muab ntaus cim cia ua cov phiaj uas yuav raug muab rhuav tshem. Tsis hais ib tug neeg yuav muaj kev hlub loj npaum li cas rau cov neeg no li, nws yuav hloov tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm. Neeg txoj kev muaj siab thiab kev hlub mas sawv cev tib neeg txoj kev npaj siab, tab sis tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau Vajtswv txoj kev npaj siab, thiab lawv kuj yuav hloov tsis tau Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias muaj ib tug neeg cev qhov kev hlub thiab kev ua siab zoo ntau tshaj plaws rau cov neeg uas tsuas lam ntseeg Vajtswv me me xwb thiab ua txuj caum Nws yam tsis paub hais tias dab tsi thiaj yog kev ntseeg Vajtswv tiag tiag, lawv yeej tseem yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev khuv leej, los sis lawv yeej yuav tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm. Txawm hais tias cov neeg uas caum Vajtswv tiag tiag ntawd yog cov uas peev xwm qis thiab tsis muaj cuab kav to taub qhov tseeb ntau, los qee zaum mas lawv yeej tseem muaj cuab kav tau Vajntsujplig tes hauj lwm; txawm li cas los xij, cov uas yeej muaj peev xwm siab, tab sis tsis ntseeg tiag tiag, ces yeej yuav tsis tau tus Vajntsujplig nrog nyob li. Yeej yuav tsis muaj hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav tau txais kev cawm dim li. Txaws hais tias lawv nyeem Vajtswv tej lus los sis mloog lus qhuab qhia qee lub sij hawm, los sis tseem hu nkauj qhuas Vajtswv kiag, los thaum kawg lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav dim mus kom txog rau lub sij hawm so ntawd. Qhov uas seb neeg puas nrhiav tiag tiag mas tsis yog txiav txim siab li ntawd los ntawm qhov uas seb lwm tus neeg txiav txim li cas rau lawv los sis seb cov neeg ib ncig ntawd ho xav li cas rau lawv, tab sis yog qhov uas seb tus Vajntsujplig puas ua hauj lwm nyob rau hauv lawv thiab seb lawv puas tau Vajntsujplig nrog lawv nyob. Tshaj qhov ntawd, nws nyob ntawm seb lawv tus moj yam puas hloov thiab nyob ntawm seb lawv puas tau ib qho kev paub txog Vajtswv tom qab uas tau txais Vajntsujplig tes hauj tau ib ntus lawm. Yog hais tias tus Vajntusjplig ua hauj lwm nyob rau ib tug neeg, tus neeg no tus moj yam yuav maj mam hloov, thiab lawv qhov kev xav rau qhov kev ntseeg Vajtswv yuav maj mam loj hlob dawb huv zuj zus tuaj. Tsis hais neeg yuav ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas li, yog hais tias lawv hloov lawm, ces txhais tau hais tias tus Vajntsujplig tab tom ua hauj lwm rau ntawm lawv. Yog lawv tsis tau hloov, ces txhais tau hais tias tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv. Txawm hais tias cov neeg no yeej tau ua qee yam dej num lawm, los qhov uas ua rau lawv ua li ntawd ces tsuas yog qhov kev xav kom tau txoj hmoo zoo xwb. Tsuas ua dej num qee zaus xwb ces yuav muab coj los pauv tsis tau qhov kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam. Txog thaum kawg, lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem, vim nyob rau hauv lub nceeg vaj ces yuav tsis muaj qhov xav tau cov neeg ua Vajtswv tes dej num lawm, los sis tsis xav tau leej twg uas tus moj yam tsis hloov los mus ua dej num rau cov neeg uas tau raug tsim kho kom zoo tiav log lawm thiab cov uas ua sib ncaj rau Vajtswv. Tej lus uas tau hais yav dhau los, “Thaum ib tug neeg twg ntseeg tus Tswv lawm, txoj hmoo zoo luag nyav rau tag nrho nws tsev neeg,” mas tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tab sis tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau noob neej txoj hau kev kawg. Nws tsuas zoo siv rau ib theem nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub xwb. Qhov lus txhais ntawm cov lus no mas yog hais rau kev thaj yeeb thiab tej koob hmoov rau tej khoom siv uas neeg nyiam xwb; tej ntawd tsis tau txhais hais tias tag nrho tsev neeg ntawm ib tug uas ntseeg tus Tswv yuav raug cawm dim tag nrho, los sis lawv tsis tau txhais hais tias thaum uas ib tug neeg tau txoj hmoo zoo lawm, ces tag nrho nws tsev neeg kuj yuav raug coj nkag mus so tib si. Qhov uas seb ib tug neeg twg yuav tau txais tej koob hmoov los sis yuav tau hmoov phem ntawd mas yog txiav txim raws li tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb, tsis yog raws li ib tug lub ntsiab tseem ceeb li ib txwm muaj uas zoo li lwm tus neeg li. Tej yam lus hais li ntawd los sis tej cai ntawd ces tsis muaj chaw nyob rau hauv lub nceeg vaj. Yog hais tias txog thaum kawg es ib tug neeg muaj peev xwm dim nyob, ces nws yog vim lawv ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua xwb, thiab yog thaum kawg es lawv tsis muaj peev xwm nyob kom txog thaum lub sij hawm so, ces nws yog vim lawv tau muaj kev tsis mloog lus rau Vajtswv thiab tsis tau ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua. Txhua tus neeg yeej muaj txoj hau kev kawg uas phim lawv. Tej hau kev kawg no mas yog txiav txim los ntawm txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsis muaj ib qho dab tsi nrog rau lwm tus neeg hlo li. Ib tug me nyuam tus cwj pwm lim hiammuab tshem tsis tau los rau niam thiab txiv, los sis ib tug me nyuam txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau niam thiab txiv. Ib tug niam txiv tus cwj pwm lim hiam muab tshem tsis tau mus rau nkawd cov me nyuam, los sis ib tug niam txiv txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau nkawd cov me nyuam. Txhua tus neeg mas nyias ris nyias tej kev txhaum, thiab txhua tus nyias txaus siab rau nyias txoj hmoo zoo. Tsis muaj ib tug twg uas yuav hloov tau lwm tus li; qhov no yog txoj kev ncaj ncees. Los ntawm tib neeg qhov kev pom kev xav mas, yog niam thiab txiv tau txoj hmoo zoo, ces lawv cov me nyuam tsim nyog tau, tib yam nkaus thiab, thiab yog cov me nyuam ua tej yam phem, ces lawv niam lawv txiv yuav tsum tau theej txoj rau tej kev txhaum ntawd. Qhov no yog tib neeg ib qho kev pom kev xav thiab tib neeg ib qho kev coj kev ua; nws tsis yog Vajtswv qhov kev pom kev xav. Txhua tus qhov kev tshwm sim tau los mas yog txiav txim raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas los ntawm lawv txoj kev coj kev ua los, thiab yeej raug txiav txim tau phim kawg kiag tas mus li xwb. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav ris tau lwm tus neeg tej kev txhaum li; tshaj zog qhov ntawd ntxiv, mas tsis muaj leej twg yuav txais tau kev rau txim hloov rau lwm tus neeg qhov chaw li. Qhov no mas yeej hloov tsis tau li. Ib tug niam txiv txoj kev hlub lawv cov me nyuam yam kawg siab kawg ntsws ntawd mas tsis tau qhia hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv cov me nyuam qhov chaw tau, los sis ib tug me nyuam txoj kev hlub yam pauj txiaj pauj ntsig rau lawv niam lawv txiv ntawd tsis tau txhais hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv niam lawv txiv qhov chaw tau. Qhov no yog qhov txhais tau tseeb tseeb los ntawm cov lus, “Thaum ntawd yuav muaj ob tug nyob tom teb; ces ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob. Ob tug poj niam yuav zom zeb hauv tsev zom qoob loos; ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob.” Neeg yuav coj tsis tau lawv cov me nyuam uas ua phem ntawd nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev hlub tob heev rau lawv cov me nyuam, los sis ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm coj tau lawv tus poj niam (los sis tus txiv) nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv tus kheej txoj kev coj kev ua uas ncaj ncees ntawd. Qhov no yog ib txog cai tswv fwm; yuav zam tsis dhau rau ib tug twg hlo li. Nyob rau thaum kawg, cov uas ua kev ncaj ncees yog cov uas ua kev ncaj ncees, thiab cov ua phem yog cov ua phem. Cov ncaj ncees ces txog qhov kawg yuav pub dim cia nyob, hos cov ua phem ces yuav raug rhuav tshem. Cov dawb huv yog cov dawb huv; lawv tsis yog cov phem cov qias. Cov phem cov qias yog cov phem cov qias, thiab tsis muaj ib qho twg ntawm lawv uas yuav dawb huv li. Cov neeg uas yuav raug rhuav tshem puav leej yog cov lim hiam nkaus xwb, thiab cov uas yuav dim nyob ces puav leej yog cov ncaj ncees nkaus xwb—txawm hais tias cov me nyuam ntawm cov neeg lim hiam ua qhov ncaj ncees, thiab txawm hais tias cov niam txiv ntawm cov neeg ncaj ncees ua phem los xij. Nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm ib tug txiv uas ntseeg thiab ib tug poj niam uas tsis ntseeg, thiab nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cov me nyuam uas ntseeg thiab cov niam txiv uas tsis ntseeg; ob hom neeg no mas yeej dhos tsis sib haum li. Ua ntej yuav nkag mus so, yus tseem muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv, tab sis thaum nkag mus so lawm, ces yus tsis muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv li hais txog lawm. Cov uas ua lawv tes dej num ces yog yeeb ncuab rau cov uas tsis ua xwb; cov uas hlub Vajtswv thiab cov uas ntxub Nws ces yog cov uas sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg. Cov uas yuav nkag mus so thiab cov uas yuav raug rhuav tshem yog ob co uas raug tsim tawm los uas tsis sib haum. Cov raug tsim tawm los uas ua lawv tes dej num tiav hlo ces yuav dim nyob, hos cov uas tsis ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug ua cov phiaj rau kev rhuav pov tseg; qhov uas tshaj ntawd, qhov no ces yuav zoo li no mus ib txhiab ib txhis. Koj puas hlub koj tus txiv es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas hlub koj tus poj niam es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas mloog lus pauj txiaj ntsig rau koj niam koj txiv uas ntseeg ntawd es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Tib neeg qhov kev xav ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog los yuam kev? Vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Koj xav tau dab tsi? Koj hlub Vajtswv li cas? Cov uas ua tsis tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab cov uas tsis rau siab kom kawg siab kawg ntsws, ces yuav rau ua daim phiaj rau qhov kev rhuav pov tseg. Nws yeej muaj kev sib txheeb raws cev nqaij daim tawv rau cov neeg niaj hnub tam sim no, ib yam nkaus li kev sib koom raws li tej roj ntsha, tab sis nyob rau yav tom ntej, tej no ces yuav tawg ntsoog mus. Cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg ces tsis sib haum; tsis li ntawd xwb, lawv tseem sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg thiab. Cov uas mus so ces ntseeg hais tias yeej muaj ib tug Vajtswv thiab yuav kam zwm rau Vajtswv, hos cov uas tsis mloog lus rau Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem tag nrho. Tsev neeg yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb lawm; yuav ua cas thiaj yuav muaj kev sib txheeb ntawm niam txiv los sis tub ki los sis kev txwj nkawm lawm? Txoj kev tsis sib haum ntawm kev ntseeg thiab tsis ntseeg yuav muab txoj kev sib txheeb ntawm ces nqaij daim tawv txiav tu nrho mus!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 600

Thaum xub thawj ces noob neej yeej tsis muaj cuab yig rau hauv noob neej; tsuas muaj ib tug txiv neej thiab ib tug poj niam xwb—ob hom tib neeg sib txawv nkaus xwb. Yeej tsis muaj teb chaws, tsis hais dab tsi txog tsev neeg li, tab sis vim yog noob neej txoj kev qias vuab tsuab, tag nrho txhua hom neeg thiaj li sib sau lawv tus kheej mus ua tej xeem, tom qab no thiaj tsim tsa mus ua teb chaws thiab haiv neeg. Tej teb chaws thiab haiv neeg no mas muaj tej tsev neeg me me ntau heev li, thiab thaum zoo li no, ntau hom neeg tau sib faib nyob thoob plaws ntau haiv neeg raws li tej lus hais uas sib txawv thiab tej ciam dej ciam av. Qhov tseeb, tsis hais txawm yuav muaj tsawg haiv neeg nyob hauv ntiaj teb, los noob neej tsuas muaj tib tug poj koob yawm txwv xwb. Nyob rau thaum pib, tsuas muaj ob hom tib neeg xwb, thiab ob hom no ces yog txiv neej thiab poj niam. Txawm li ntawd los xij, vim yog txoj kev nce qib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, txoj kev txav ntawm keeb kwm, thiab txoj kev hloov ntawm tej thaj chaw, mus rau ntau theem sib txawv ces ob hom tib neeg no thiaj li loj hlob tuaj mus ua ntau hom tib neeg ntxiv lawm. Nyob rau lub hauv paus, tsis hais muaj pes tsawg haiv neeg uas sib koom ua noob neej kiag, noob neej tag nrho yeej tseem puav leej yog co uas Vajtswv tsim tawm. Tsis hais neeg yuav yog haiv neeg twg li, lawv puav leej yog cov uas Nws tsim tawm los; lawv puas leej yog Adas thiab Eva nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv. Txawm hais tias lawv tsis yog Vajtswv ob txhais tes tsim tawm kiag, los lawv yog Adas thiab Eva nkawd tej xeeb leej xeeb ntxwv, ob tug uas Vajtswv tus kheej tsim tawm kiag. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, lawv puav leej yog cov Nws tsim tawm tag nrho; vim lawv yog noob neej, uas tsim tawm los ntawm Vajtswv, lawv txoj hau kev kawg ces yog qhov uas noob neej tsim nyog muaj, thiab lawv tau raug muab sib cais raws li tej cai uas muab tib neeg teeb ua pab ua pawg. Qhov ntawd ces hais tias, tag nrho cov ua phem thiab tag nrho cov ncaj ncees yog, txawm li cas los xij, cov uas raug tsim tawm los. Cov tsim tawm los uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem, thiab cov raug tsim tawm los uas ua tej yam ncaj ncees ces yuav dim nyob. Qhov no yog qhov kev npaj uas phim tshaj plaws rau ob hom uas raug tsim tawm los no. Cov ua phem tsis muaj cuab kav, vim lawv txoj kev tsis mloog lus, tsis lees hais tias txawm lawv yuav yog cov uas Vajtswv tsim tawm, los lawv raug Ntxwgnyoog txeeb lawm, thiab yog li ntawd ces yuav raug cawm tsis tau lawm. Cov uas raug tsim tawm los uas coj ncaj, raws li qhov tseeb uas lawv yuav dim, tsis lees hais tias lawv raug Vajtswv tsim tawm thiab tseem tsis tau txais kev cawm dim tom qab uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov ua phem yog cov raug tsim tawm los uas tsis mloog lus rau Vajtswv; lawv yog cov raug tsim tawm los uas tsis raug cawm thiab tau raug Ntxwgnyoog txhom tau tag nrho lawm. Cov neeg uas ua phem yeej yog neeg thiab; lawv yog cov tib neeg uas tau raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws lawm, thiab cov uas yuav raug cawm tsis tau. Ib yam nkaus li qhov uas lawv kuj yog cov raug tsim tawm los thiab, cov neeg uas muaj kev ua zoo kuj raug ua qias vuab tsuab lawm thiab, tab sis lawv yog cov tib neeg uas kam nti kom dim ntawmlawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab tau rais los muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv. Cov neeg uas coj ncaj mas tsis muaj kev ncaj ncees puv nkaus; tab sis, lawv tau txais kev cawm dim thiab nti dim ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab; ces lawv muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv tau. Lawv yuav sawv khov kho thaum kawg, txawm hais tias qhov ntawd tsis tau hais tias lawv yeej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, ntawm tag nrho cov Nws tsim tawm los, yuav muaj cov uas raug rhuav tshem thiab yuav muaj cov uas dim nyob. Qhov no yog seem ntws ntawm Nws tej hauj lwm cawm tib neeg uas zam tsis dhau li; tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no los tau li. Cov ua phem ces yuav tsis pub cia dim nyob; cov uas kam zwm thiab caum Vajtswv txog thaum kawg ces yeej yuav dim nyob xwb. Vim qhov hauj lwm no yog qhov kev cawm tib neeg, nws yuav muaj cov uas dim nyob thiab nws yuav muaj cov uas raug rhuav tshem pov tseg. Tej no yog tej uas tshwm sim los sib txawv rau tej hom neeg uas sib txawv, thiab lawv yog tej kev npaj uas phim tshaj plaws rau tej uas Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv qhov kev npaj thaum kawg rau noob neej ces yog muab lawv faib los ntawm kev rhuav tej tsev neeg, tsoo tej haiv neeg thiab rhuav tshem ciam dej ciam av teb chaws nyob rau ib qho kev npaj dua yam tsis muaj tej tsev neeg los sis ciam dej ciam av teb chaws, vim tib neeg yog, txawm li cas los xij, xeeb txawm tawm los ntawm ib tug poj koob yawm txwv los xwb thiab yog cov uas Vajtswv tsim tawm. Muab hais luv luv ces, cov tsim tawm los uas ua phem ces yuav raug rhuav tshem, hos cov tsim tawm los uas mloog Vajtswv lus ces yuav dim nyob. Nyob rau qhov no, mas yuav tsis muaj tej tsev neeg, tsis muaj teb chaws, thiab tshwj xeeb tshaj ces yog tsis muaj tej haiv neeg nyob rau thaum lub sij hawm so uas yuav los txog ntawd lawm; hom noob neej no ces yuav yog hom noob neej uas dawb huv tshaj plaws ntawm noob neej lawm xwb. Adas thiab Eva raug tsim tawm thaum xub thawj es kom tib neeg thiaj li saib xyuas tau txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb no; thaum xub thawj ces tib neeg yeej yog cov tswv rau txhua yam. Yehauvas qhov kev npaj siab thaum tsim tib neeg ces yog yuav cia lawv nyob hauv ntiaj teb thiab saib xyuas tag nrho txhua yam nyob hauv ntiaj teb, vim tib neeg mas yeej tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab thaum xub thawj thiab yeej tsis muaj peev xwm ua phem li. Txawm li cas los xij, tom qab tib neeg raug ua qias vuab tsuab tag lawm, lawv thiaj tsis yog cov saib xyuas txhua yam lawm. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim ces yog yuav rov tsim kho tes dej num no rau noob neej, yuav rov tsim kho noob neej qhov laj thawj thaum xub thawj thiab qhov kev mloog lus thaum xub thawj; cov noob neej nyob rau thaum so ces yuav yog ib qhosawv cev tau qhov tshwm sim los uas Vajtswv xaiv ua kom tau nrog rau Nwstes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txawm hais tias nws yuav tsis yog lub neej zoo li lub uas nyob hauv lub Vaj Edee lawm los xij, lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog ib yam; noob neej yuav tsis yog lam nyob rau hauv lawv tus kheej uas tsis tau raug ua qias vuab tsuab ua ntej ntawd, tab sis mas yog ib co noob neej uas tau raug ua qias vuab tsuab lawm thiab tom qab ntawd tau txais kev cawm dim lawm. Cov neeg uas tau txais kev cawm dim ces thaum kawg (qhov ntawd ces yog, tom qab uas Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm) yuav tau nkag mus so. Qhov zoo ib yam ntawd, ces yog tej uas tshwm sim rau cov uas tau raug rau txim rau ces kuj yuavraug nthuav tawm nyob rau thaum kawg, thiab lawv tsuas yuav raug rhuav tshem tom qab uas Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm xwb. Muab ua lwm yam lus hais, ces tom qab thaum uas Nws tes hauj lwm tiav lawm, cov ua phem thiab cov uas raug cawm ces yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, vim tes hauj lwm uas qhia tshwm tag nrho cov neeg (tsis hais lawv yuav yog cov ua phem los sis nyob nrog rau cov uas raug cawm lawm los xij) yuav raug ua kom tshwm sim rau txhua tus thooj txhij hlo nyob rau tib lub sij hawm xwb. Cov ua phem yuav raug rhuav tshem, thiab cov uas pub cia nyob yuav raug nthuav tawm thooj txhij hlo nyob rau tib lub sij hawm xwb. Yog li ntawd, qhov tshwm sim rau txhua hom neeg yuav raug nthuav tawm nyob rau tib lub sij hawm. Vajtswv yuav tsis pub ib pab neeg uas tau txais kev cawm dim nkag mus so ua ntej muab cov ua phem tshem tseg rau ib sab thiab maj mam txiav txim rau lawv ib qho zuj zus; qhov ntawd yuav tsis yog raws li qhov tseeb. Thaum cov ua phem raug rhuav tshem thiab cov dim nkag mus so, Vajtswv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb no yuav tiav kiag. Yuav tsis muaj uas yuav maj dua ib qho rau cov uas tau txais koob hmoov thiab cov uas tau hmoov phem; cov uas tau txais koob hmoov yuav nyob mus ib txhis, hos cov uas tau hmoov phem yuav piam sij mus tag ib txhiab ib txhis. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yuav raug thooj txhij ua rau tib lub sij hawm. Nws yog kiag qhov uas vim muaj cov neeg uas tsis mloog lus es qhov kev ncaj ncees ntawm cov uas kam zwm thiaj li yuav raug nthuav tawm, thiab nws yog kiag qhov uas vim muaj cov uas tau txais koob hmoov es qhov kev tau hmoov phem ntawm cov ua phem rau lawv tej cwj pwm lim hiam thiaj yuav raug nthuav tawm. Yog Vajtswv tsis qhia tshwmcov ua phem, ces cov neeg uas muaj lub siab dawb paug nyob zwm rau Vajtswv yuav tsis muaj hnub pom lub hnub li; yog Vajtswv tsis coj cov uas kam zwm rau Nws mus rau ib txog hau kev kawg kom zoo, ces cov uas tsis mloog lus rau Vajtswv yuav tsis tau txais lawv qhov kev rau txim pauj kev txhaum uas lawv tsim nyog tau txais li. Qhov no yog tus txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog Nws tsis ua tes hauj lwm rau txim rau qhov phem thiab muab phaj tshab rau qhov zoo, ces cov uas Nws tsim tawm los ntawd yuav tsis muaj hnub yuav tau nkag mus rau lawv txoj hau kev kawg uas phim lawv li. Thaum uas noob neej tau nkag mus so lawm, cov ua phem yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho noob neej yuav los mus taug txoj kev uas yog; tag nrho txhua hom neeg yuav los nrog lawv tus kheej hom nyob ua ke raws li tes dej num uas lawv tsim nyog ua. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog noob neej hnub so, nws yuav yog seem ntws ntawm noob neej txoj kev loj hlob uas zam tsis dhau li, thiab tsuas yog thaum noob neej nkag mus so lawm xwb mas Vajtswv qhov kev ua tau uas loj tshaj plawm thiab siab tshaj plaws thiaj li yuav txog qhov ua tiav hlo; qhov no yuav yog qhov kawg ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no yuav yog qhov xaus ntawm tag nrho noob neej lub neej lwj tsw ntawm cev nqaij daim tawv, nrog rau noob neej lub neej qias vuab tsuab. Dhau qhov ntawd ces tib neeg yuav nkag mus rau ib lub teb chaw tshiab. Txawm hais tias tag nrho tib neeg yuav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, los nws yuav muaj ib qho sib txawv tseem ceeb rau ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia thiab lub neej txoj sia ntawm cov noob neej qias vuab tsuab. Qhov tseem ceeb ntawm kev ua neeg nyob thiab ntawm qhov kev ua neej nyob ntawm kev ua neeg qias vuab tsuab los kuj sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov no yuav tsis yog lub neej txoj sia ntawm ib hom neeg tshiab, los yeej hais tau hais tias lub neej txoj sia ntawm ib tug noob neej uas tau txais kev cawm dim, nrog rau lub neej txoj sia uas kev ua neeg thiab laj thawj tau raug muab kho dua kom sib dhos. Cov no yog cov neeg uas tau tsis mloog lus rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas tau raug Vajtswv txeeb tau thiab tom qab ntawd raug Nws cawm dim; cov no yog cov neeg uas tau tsis hwm Vajtswv thiab tom qab ntawd tau ua tim khawv rau Nws. Lawv qhov kev ua neeg nyob, tom qab uas tau raug sim thiab tiv dhau Nws qhov kev sim siab lawm, ces yog ib qho kev ua neeg nyob uas muaj nuj nqis tshaj plaws; lawv yog cov neeg uas ua tim khawv rau Vajntswv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, thiab yog cov tib neeg uas tsim nyog nyob. Cov uas yuav raug rhuav tshem yog cov us tsis muaj peev xwm ua tim khawv tau rau Vajtswv thiab tsis tsim nyog cia ua neej nyob ntxiv mus. Lawv qhov kev puas ntsoog yuav yog qhov tshwm sim los ntawm lawv tus cwj pwm lim hiam, thiab qhov kev puas tsuaj du lug ntawd yog txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, thaum uas noob neej nkag mus rau lub teb chaws ua zoo nkauj heev, nws yuav tsis muaj kev sib txheeb ntawm tus txiv thiab tus poj niam, ntawm leej txiv thiab tus ntxhais, los sis ntawm leej niam thiab tus tub uas neeg xav hais tias lawv yuav pom lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, ib tug tib neeg twg yuav caum nws hom lawm xwb, thiab tej tsev neeg yuav raug rhuav tawg ntsoog tag lawm. Thaum swb tag nrho lawm, Ntxwgnyoog yuav tsis muaj hnub uas rov los thab noob neej ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab ntxiv lawm. Cov neeg tsis mloog lus ces twg yuav rau rhuav tshem tag lawm, thiab tsuas tshuav cov neeg uas kam zwm rau Vajtswv thiaj tau nyob lawm xwb. Tshuav tsawg tsawg tsev neeg thiaj tseem nyob khov kho li qub lawm xwb; ces kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv ho tseem yuav muaj nyob ntxiv mus tau li cas thiab? Noob neej lub neej txoj sia ua ntej ntawd ntawm cev nqaij daim tawv yuav raug txwv txiav tag nrho lawm; ces kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv ho yuav tseem tshwm sim muaj rau neeg tau li cas thiab? Tsis muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab lawm, tib neeg lub neej ces yuav tsis zoo li lub neej qub yav tag los lawm, tab sis yuav yog ib lub neej tshiab. Tej niam tej txiv yuav plam tej me nyuam, thiab tej me nyuam yuav plam tej niam tej txiv. Cov txiv yuav plam cov poj niam, thiab cov poj niam yuav plam cov txiv. Kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas tam sim no yeej muaj tshwm sim raug cov neeg, tab sis lawv yuav tsis muaj tej ntawd tom qab uas txhua tus tau nkag mus so lawm. Tsuas yog hom noob neej zoo li no xwb mas thiaj li muaj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv; tsuas yog hom noob neej zoo li no xwb mas thiaj li pe hawm tau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 601

Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws tus kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 602

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los. Txawm hais tias cov uas tig qhov phem ua qhov zoo los yeej muaj cuab kav khaws xyeem tau hnub no, tab sis yuav tsis muaj leej twg khiav dim qhov kev ceeb laj txom nyem loj thaum kawg no li, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev sim thaum kawg. Rau cov uas kov yeej, tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yog ib qho kev lim tib neeg kom dawb huv loj heev; tab sis rau cov uas tig qhov phem ua qhov zoo, nws yog tes hauj lwm uas yuav muab tshem tawm kom tag nrho mus. Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeejlawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kovyeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag. Ntsuas raws li lawv tes hauj lwm thiab tej lus tim khawv uas sib txawv ntawd, mas cov kov yeej nyob rau hauv lub nceeg vaj ces yuav tau ua txiv plig los sis cov ntseeg, thiab tag nrho cov uas yeej nyob rau thaum lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yuav tau ua txiv plig nyob rau hauv lub nceeg vaj. Pab txiv plig ntawd yuav raug tsim tsa thaum uas tes hauj lwm ntawm txoj moo zoo nyob hauv lub qab ntuj khwb no los xaus lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, tej uas tib neeg tsim nyog ua ntawd yuav raug ua nyob rau hauv lawv tes dej num nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab hauv lawv qhov kev nrog Vajtswv nyob ua ke kiag hauv lub nceeg vaj. Nyob rau hauv pab txiv plig ntawd yuav muaj cov thawj txiv plig thiab cov txiv plig, thiab cov seem ces yuav ua Vajtswv cov tub thiab Vajtswv cov neeg. Tag nrho tej no mas yuav tau los ntawm lawv tej lus tim khawv rau Vajtswv thaum uas muaj kev ceeb laj kev txom nyem loj ntawd; tej ntawd tsis yog tej koob npe uas Vajtswv cia li lam muab raws siab nyiam. Thaum uas tib neeg tej meej mom ntawd raug tsim tsa tiav lawm, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, vim txhua tus twb raug cais tso raws li lawv hom thiab muab tso rov qab rau lawv tes dej num qub lawm, thiab qhov no yog qhov ntaus cim ntawm Vajtswv tes hauj lawm uas muab ua tiav hlo lawm, nws yog qhov tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev xyaum ua, thiab nws yog qhov khov ua ib thooj tawm los ntawm cov zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg txoj kev koom tes. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav nrhiav tau chaw nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv, los ib yam nkaus li thiab, yuav rov mus rau Nws qhov chaw nyob los mus so. Qhov no yuav yog qhov tshwm sim thaum kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm kev koom tes ntawm Vajtswv thiab tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 603

Cov neeg uas nyob hauv tsoom kwv tij thiab nkauj muam sawv daws uas tas zog nthuav tawm txog lawv txoj kev tsis zoo yog Ntxwgnyoog cov tub txib, thiab lawv tab kaum pawg ntseeg. Cov neeg zoo li no yuav tsum muab rho tawm thiab tshem tawm mus ib hnub tom ntej no. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem. Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug tshem tawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj ntxwgnyoog tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog. Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag yeej ib txwm muaj Nws nyob hauv lawv lub siab, thiab yeej ib txwm muaj lub siab huab fwm-Vajtswv, lub siab hlub-Vajtswv. Cov uas ntseeg Vajtswv ua txhua yam yuav tsum ceev faj thiab saib kom zoo zoo, thiab txhua yam uas lawv ua yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev xav tau thiab ua rau Nws txaus siab. Lawv yuav tsum tsis txhob yog neeg tawv ncauj, ua txhua yam li lawv siab nyiam; uas tsis phim yog cov neeg dawb huv. Tib neeg yuav tsum tsis txhob dhia ua dog ua dig, yoj Vajtswv tus chij rau txhua qhov chaw thaum lub sij hawm kev khav theeb thiab kev ntxias noj ntxias haus nyob rau txhua qhov chaw; qhov no yog tus yam ntxwv ntxeev siab. Hauv lub cuab yim neej muaj lawv cov cai, thiab txhua haiv neeg muaj lawv cov kev cai—thiab nws tsis yog hais tias hauv Vajtswv lub tsev yim huab muaj thiab lov? Tsis yog hais tias cov qauv yim huab nruj tshaj thiab lov? Tsis yog hais tias tseem muaj kev cai tswj fwm ntau tshaj thiab lov? Tib neeg muaj kev ywj pheej ua txhua yam li lawv xav ua, tiam sis Vajtswv txoj kev cai tswj fwm yeej tsis tuaj yeem hloov tau li. Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tsis zam noob neej tej kev txhaum; Nws yog tus Vajtswv uas muab tib neeg cob rau kev tuag. Tib neeg tseem tsis tau paub txog qhov no tiag tiag li lov?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 604

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv sib sau ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv puv npo Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug ntiab tawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias ntiab Ntxwgnyoog tawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 605

Cov tib neeg uas tsis siv zog kom tau nce qib tas zog xav kom lwm tus los tsis tau thiab tub nkeeg ib yam li lawv tus kheej thiab. Cov neeg uas tsis ua raws li qhov tseeb khib cov ua, thiab tas zog sim ntxias cov neeg uas tsis paub qhov tseeb thiab tsis muaj kev thoob tsib to nrog. Yam uas cov neeg no nthuav tawm txog tuaj yeem ua rau koj puas tsuaj, poob qis, muaj tus yam ntxwv tsis zoo li qub, thiab puv npo kev tsaus ntuj. Lawv ua rau koj nrug deb ntawm Vajtswv, thiab ua rau koj txhawb nqa cev nqaij daim tawv thiab ua rau koj ua raws koj tus kheej lub siab nyiam. Cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb thiab tsis mob siab rau Vajtswv tsis muaj kev paub txog—lawv tus kheej, thiab tus yam ntxwv ntawm cov tib neeg zoo li no ntxias lwm tus ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis cia lwm tus los xyaum ua raws li qhov tseeb. Lawv txhawb nqa kev txhaum thiab tsis muaj qhov uas tsis nyiam lawv tus kheej kiag li. Lawv tsis paub lawv tus kheej, thiab lawv txwv lwm tus tsis pub paub txog lawv tus kheej; lawv kuj tseem cheem lwm tus kom txhob ntshaw qhov tseeb thiab. Cov neeg uas lawv dag ntxias tsis tuaj yeem pom txoj kev kaj. Lawv poob mus rau hauv kev tsaus ntuj, tsis paub lawv tus kheej, paub tsis meej txog qhov tseeb, thiab txav deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb thiab lawv txwv lwm tus tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb, coj tag nrho cov kev ruam los rau ntawm lawv. Dua li uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv, nws yuav zoo dua uas hais tias lawv ntseeg lawv cov poj koob yawm txwv, los sis hais tias yam uas lawv ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv lawv lub siab. Nws yuav yog ib qho zoo heev rau cov tib neeg uas hais tias lawv caum raws Vajtswv qab los qhib lawv ob lub qhov muag thiab los saib zoo zoo kom pom meej tias leej twg yog tus lawv ntseeg tiag: Nws puas yog Vajtswv tiag tiag uas koj ntseeg, los sis Ntxwgnyoog? Yog tias koj paub tias yam uas koj ntseeg tsis yog Vajtswv, tiam sis yog koj tus kheej cov mlom xwb, ces nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Yog tias koj yeej tsis paub tus uas koj ntseeg tiag tiag li, ces, ib zaug ntxiv, nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Hais li no yog kev txob thuam! Tsis muaj leej twg tab tom quab yuam koj los ntseeg Vatswv. Tsis txhob hais tias nej ntseeg Kuv; Kuv tau txais cov hais lus li no txaus heev lawm, thiab tsis xav kom rov qab hnov dua ntxiv, vim tias yam uas nej ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv nej lub siab thiab cov kev sib thab plaub uas nyob hauv nej xwb. Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 606

Cov tseem tseem tib neeg ntseeg Vajtswv yog cov txaus siab hlo xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj peev xwm sawv ruaj nreeg rau lawv cov lus tim khawv rau Vajtswv kuj yog cov uas txaus siab hlo xyaum ua raws li Nws txoj lus thiab tseem tseem muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog. Cov tib neeg uas nyiam dag thiab ua tsis ncaj puas leej tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv txhua tus coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Cov neeg uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg hauv pawg ntseeg yog Ntxwgnyoog cov tub txib, lawv yog Ntxwgnyoog tej suab paj nruag. Cov tib neeg zoo li no siab phem heev. Cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog puas leej muaj cov tswv yim phem thiab tsis muaj qhov tseeb. Ntau tshaj qhov ntawd, lawv yog cov neeg sawv cev ntawm Ntxwgnyoog. Lawv phem dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab tsim nyog cia li raug tshem tawm mus xwb. Vajtswv tsev neeg yuav tsis cia cov neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb muaj nyob, thiab tsis cia cov neeg uas txhob txwm rhuav tshem pawg ntseeg muaj nyob. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis tau yog lub sij hawm los ua txoj hauj lwm kev rho tawm no; cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav raug muab qhia tshwm thiab tshem tawm mus. Yuav tsis muaj kev ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqi rau cov tib neeg no lawm; cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, hos cov uas nrhiav qhov tseeb muaj peev xwm tuaj tau. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tsis tsim nyog yuav hnov txoj kev tseeb thiab tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau qhov tseeb. Qhov tseeb tsis tsim nyog cia lawv lub pob ntseg hnov; tiam sis, nws ncaj qha mus rau cov uas xyaum ua raws li qhov tseeb. Ua ntej uas qhov kawg ntawm txhua leej txhua tus raug nthuav tawm, cov neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm yuav xub raug tshem rau ib sab tam sim no, ces mam li saib xyuas tuaj tom qab. Thaum txoj hauj lwm tiav lawm, cov tib neeg no yuav raug qhia tshwm, thiab lawv yuav raug tshem tawm mus. Rau lub sij hawm tam sim no, thaum qhov tseeb tau muab rau tib neeg tag lawm, lawv yuav raug tsis lees paub. Thaum tag nrho qhov tseeb tau raug nthuav tawm rau noob neej lawm, cov tib neeg ntawd yuav tsum raug tshem tawm mus; lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav raug cais tawm raws li lawv hom neeg. Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua. Kuv qhia rau cov neeg uas tsis npaj los xyaum ua raws li qhov tseeb kom tawm ntawm pawg ntseeg kom sai li sai tau kom tsis txhob ua kev txhaum ntxiv. Thaum lub sij hawm los txog, nws mam li khuv xim ces lig dhau lawm. Tshwj xeeb yog, cov neeg uas tsim kev tawg ua pab ua pawg thiab tsim kev sib tawg, thiab cov kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, yuav tsum tawm mus kom sai tshaj. Cov tib neeg zoo li no, uas muaj hma tus yeeb yam phem no, tsis muaj peev xwm hloov pauv tau hlo li. Nws yuav yog ib qho zoo tshaj rau lawv yog tias lawv tawm ntawm pawg ntseeg mus thaum lub sij hawm tseem ntxov ntxov, tsis txhob tsim teeb meem rau cov kwv tij thiab nkauj muam lub neej ib zaug ntxiv li lawm, thiab kav tsij txav kom deb ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Nej cov uas tau nrog lawv mus lawm yuav tau siv lub sij hawm no los saib nej tus kheej kom zoo zoo. Koj puas yuav tawm ntawm pawg ntseeg mus nrog cov tib neeg phem, los koj yuav nyob thiab mloog lus xwb? Koj yuav tsum ua tib zoo txiav txim siab txog qhov no. Kuv muab sij hawm ntxiv rau nej xaiv, thiab Kuv nyob tos nej lo lus teb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 607

Ua ib tug ntseeg Vajtswv, koj tsis txhob hwm leej twg li tsuas yog hwm Nws rau txhua yam xwb, thiab thiaj muaj cuab kav ua tau raws li Nws siab nyiam rau txhua yam. Txawm li cas los, txawm txhua tus yeej to taub zaj lus no los, rau qhov muaj ntau yam uas nyuaj rau tib neeg—vim yog nws qhov kev tsis paub ab, tsis paub qab hau, thiab kev coj tsis ncaj, piv txwv li—cov kev tseeb no, yog yam uas pom meej thiab yog qhov yooj yim tshaj huv si, los nws twb ua tim khawv tsis tau rau nws, thiab yog li ntawd, ua ntej nej qhov kawg yuav dhau los nyob ruaj li lub pob zeb, Kuv yuav tsum xub qhia nej ob peb yam uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej. Ua ntej Kuv hais mus ntxiv, nej yuav tsum tau to taub qhov no: Cov lus Kuv hais yog qhov tseeb ncaj nraim rau tib neeg txhua tus; lawv tsis yog hais rau ib tug tib neeg los sis ib hom tib neeg xwb. Yog li ntawd, nej yuav tsum tau ua tib zoo kom to taub Kuv cov lus los ntawm lub ntsiab ntawm tseeb, thiab yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog nyob nruab ra thiab siab dawb paug; tsis txhob hla ib lo lus, los sis qhov tseeb uas Kuv hais, thiab tsis txhob muab Kuv cov lus saib tsis muaj qab hau. Hauv nej lub neej, Kuv pom tias nej tau ua ntau yam uas tsis raws rau qhov tseeb, thiab yog li Kuv thov kom nej rais los ua cov tub qhe rau ntawm qhov tseeb, kom nej tsis txhob ua qhev rau tej kev lim hiam thiab kev phem, thiab nej tsis txhob muab qhov tseeb tsuj los sis ua rau ib ces kaum ntawm Vajtswv lub tsev tsis huv. Ntawm no yog cov lus Kuv ceeb toom rau nej. Kuv yuav hais cov ntsiab lus nyob ntawm tes tam sim no.

Ua ntej tshaj, yog txhawm rau nej txoj moo yav tom ntej, nej yuav tau nrhiav kev pom zoo ntawm Vajtswv. Qhov no yog hais tias, vim nej paub tias nej yog tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev, ces nej tsim nyog yuav tau muaj lub siab tus rau Vajtswv thiab ua rau Nws txaus siab hauv txhua yam. Nej yuav tsum, ua lwm lo lus hais, muaj qauv rau txhua yam uas nej nqis tes ua thiab ua raws li qhov tseeb uas nyob rau hauv. Yog hais tias qhov no dhau nej lawm, ces dhau ntawd, Vajtswv los yuav tsis nyiam thiab tsis lees yuav thiab txhua tus tib neeg los tsis lees txais nej. Yog thaum nej poob tau rau tej qhov kev nyuaj li no lawm, ces yuav tsis muaj peev xwm suav nej nrog cov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev lawm, nws yog kiag tej uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv.

Qhov ob, nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Tej yam xws li, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Kuv xav paub tias puas muaj lwm yam tshuaj nyob hauv khw rau cov uas coj tsis ncaj. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phoojywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm. Yog koj hais tias koj yog tus tib neeg coj ncaj heev, tiam sis koj yeej tsis tsim ua raws li qhov tseeb los sis hais lo lus tseeb, ces puas yog koj tseem tab tom tos Vajtswv ua tus muab nqi zog rau koj? Puas yog koj tseem vam kom Vajtswv saib koj zoo tam li tus neeg ntxim nyiam ntawm Nws lub qhov muag? Txoj kev xav li no puas luab sab dhau lawm thiab? Koj dag Vajtswv hauv txhua yam; Vajtswv lub tsev yuav ua cas txais tos tus zoo li koj, tus uas ob txhais tes tsis huv?

Qhov peb Kuv xav qhia nej yog li no: Txhua tus neeg, nyob rau ntawm kev ua lawv lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, tau ua tej yam tawm tsam thiab dag Vajtswv lawm. Tej uas ua tsis yog no tsis tag muab teev tseg li yog kev txhaum, tiam sis muaj qee yam uas zam txim tsis tau; vim muaj ntau yam num uas txhaum tej kev cai uas twb tau kom tseg lawm, yog yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv. Ntau leej txhawj xeeb txog lawv tus kheej txoj hmoo yuav nug tias cov num no yog dab tsi. Nej yuav tsum paub tias nej yog neeg tawv ncauj thiab khav theeb ib txwm, thiab tsis kam zwm rau qhov tseeb. Twb vim yog li no, Kuv qhia rau nej me ntsis thiab me ntsis tom qab uas nej rov los tsom nej tus kheej lawm. Kuv txhawb kom nej to taub zoo dua qub txog cov txheej txheem ntawm tej kev cai uas tau kom tseg, thiab mob siab ua kom paub Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis yog li ntawd, nej yuav ceeb laj kaw nej lub qhov ncauj, nej tus nplaig yuav khab seeb nplawm ua suab siab hais lus, thiab Vajtswv twb pom tias qhov nej tsis ceev faj twb yog tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv thiab yuav poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj, plam lub tshwj chim ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kaj. Rau qhov nej tsis muaj qauv rau nej tej kev ua, rau qhov koj ua thiab hais tej uas tsis tsim nyog hais, koj yuav tau txais kev teem txim qhov tsim nyog. Koj yuav tau paub tias txawm koj tsis muaj qauv rau tej lus thiab yam koj ua los, Vajtswv muaj qauv siab rau ob yam no. Qhov laj thawj uas koj tau txais kev teem txim vim yog koj tawm tsam Vajtswv, tsis yog tus neeg. Yog, hauv koj lub neej, koj tau ua ntau yam uas tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, ces koj yeej tsim nyog dhau los ua ib tug me nyuam hauv ntuj tawg. Rau ntawm tib neeg, nws zoo li tias koj tau ua me ntsis num uas txawv ntawm qhov tseeb lawm, thiab tsis muaj dab tsi tshaj ntawd li. Koj puas ras txog, txawm li cas los, tias hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj twb yog tus uas tsis muaj kev txhaum lawm? Vim koj tau ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg ntau tshaj ib zaug thiab, tshaj ntawd, tsis pom lub cim ntawm kev hloov siab lees txim li, tsis muaj lwm txoj hau kev, tiam sis koj yuav raug pov rau hauv ntuj tawg, qhov uas Vajtswv rau txim rau tib neeg lawm xwb. Muaj ib cov tib neeg uas tsis coob, thaum tab tom raws Vajtswv qab, tau ua qee yam uas txhaum cov ntshiab, tiam sis tom qab kev qhuab ntuas thiab kev coj, lawv pom tseeb zuj zus txog lawv tus kheej tej kev uas coj tsis ncaj, tom qab ntawd thiaj nkag tau ntawm txoj kab kev tiag, thiab lawv muaj lub hauv paus zoo txog niaj hnub no. Cov tib neeg zoo li no yog cov tseem nyob rau thaum kawg. Txawm li ntawd los, nws yog qhov kev coj ncaj uas Kuv nrhiav; yog tias koj yog ib tug neeg coj ncaj thiab yog ib tug uas ua raws li tus qauv, ces koj tso siab tau rau ntawm Vajtswv. Yog hais tias hauv koj tej kev ua tsis tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv, thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab muaj lub siab hwm rau Vajtswv, ces koj txoj kev ntseeg ncav cuag rau qib uas tsim nyog lawm. Leej twg kuj xij tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab uas ntshai ntshee hna mas yeej yuav ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg. Muaj coob leej ua Vajtswv num los ntawm lub zog uas kub siab lug uas tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis muaj ib qho tswv yim ntawm kev cuam tshuam txog Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus. Txog tam sim no ces koj twv tau lawm tias kev ntseeg Vajtswv tsis thooj li qhov mus kawm txog txoj kev ntseeg kiag li!

Txawm tias cov lus Kuv ceeb toom rau nej luv luv xwb los, txhua yam uas Kuv piav puav leej yog yam uas tu ncua tshaj plaws hauv nej. Nej tsim nyog paub tias yam Kuv hais tam sim no yog txhawm rau Kuv tes hauj lwm kawg uas nyob nruab nrab ntawmtib neeg, yog txhawm rau kev txiav txim qhov kawg ntawm tib neeg. Kuv tsis ntshaw ua tes hauj lwm ntau tshaj no uas tsis muaj hom phiaj dab tsi, thiab Kuv tsis ntshaw coj cov tib neeg uas tsis muaj kev vam zoo li tus ntoo lwj mus ntxiv lawm, tsawg dua no yog los coj cov uas muaj lub siab ntsaim nkoos ua kom lawv tau zoo xwb. Tej zaum muaj ib hnub twg nej yuav to taub qhov kuv xav ua uas nyob ram qab Kuv cov lus thiab kev pab uas kuv muaj ua rau noob neej. Tej zaum muaj ib hnub nej yuav paub txog cov lus qhia uas ua rau nej muaj cuab kav txiav txim siab ntawm nej tus kheej qhov xaus.

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 608

Kuv tau muab ntau cov lus ceeb toom rau nej lawm thiab tau txhob txwm muab ntau qhov tseeb los rau nej kom txeeb tau nej. Tam sim no, nej txhua tus xav tseem ceeb zuj zus ntxiv ntau dua li nej tau ua yav dhau los lawm, tau los nkag siab ntau txoj kev qhia txog ntawm qhov seb ib tug tib neeg tsim nyog yuav tsum zoo li cas, thiab nej tau los muaj kev nkag siab ntau yam heev uas tsim nyog cov tib neeg ncaj ncees yuav tsum muaj. Tag nrho cov no yog cov qoob loo uas nej tau sau nyob rau ntau xyoo dhau los lawm. Kuv tsis tau tsis lees paub nej txoj kev ua tiav, tiam sis Kuv kuj yuav tsum hais ncaj ncaj tias Kuv kuj tsis tau tsis lees paub cov kev tsis mloog lus thiab cov kev ntxeev siab uas nej tau ua tawm tsam Kuv rau ntau xyoo dhau los nov lawm thiab, vim rau qhov hais tias nej tsis muaj ib tug neeg dawb huv li. Nej yog, yam tsis muaj kev zam li, cov tib neeg uas tau raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm; nej yog Tswv Yexus cov yeeb ncuab. Los txog niaj hnub nim no, nej txoj kev txhaum thiab kev tsis mloog lus suav tau ntau heev li lawm, yog li nws tuaj yeem yog ib qho txiav txim siab nyuaj txawv uas Kuv pheej rov qab hais txog Kuv tus kheej rau nej tas li. Kuv tsis xav koom nrog nej txog qhov no li lawm—tiam sis vim nej lub neej yav tom ntej, vim nej cov hom phiaj, Kuv yuav, ntawm no thiab tam sim no, rov hais dua ib zaug ntxiv txog yam uas Kuv twb tau hais lawm. Kuv vam tias nej yuav txaus siab rau Kuv thiab, tshaj ntawd ntxiv, tias nej yuav muaj peev xwm ntseeg Kuv txhua lo lus thiab to taub tob txog cov ntsiab qhia ntawm Kuv cov lus. Tsis txhob ua xyem xyav txog yam Kuv hais, cia li khaws Kuv cov lus nyob ib leeg raws li qhov nej xav tau thiab muab cov lus ntawd pov tseg raws li siab nyiam; qhov no Kuv thev tsis taus. Tsis txhob txiav txim rau Kuv cov lus, thiab tseem tsawg dua li koj yuav tsum coj lawv sib sib los sis hais tias Kuv ib txwm sim nej siab los sis, phem dua, tias yam uas Kuv tau hais rau nej lawm mas tsis yog. Tej yam no Kuv kuj thev tsis taus thiab. Vim tias nej saib Kuv thiab yam Kuv hais tsis txaus ntseeg, yeej tsis coj Kuv cov lus mus rau saum sam thiaj thiab tsis quav ntsej Kuv li, Kuv qhia rau nej txhua txhua tus tiag tiag li hais tias: Tsis txhob muab yam Kuv hais coj los txuas nrog lub tswv yim; tsis txhob muab Kuv cov lus coj los txuas nrog cov lus dag ntawm cov neeg cuav. Tsawg dua li qhov uas nej teb txhob thuam rau Kuv cov lus. Tej zaum lub neej tom ntej yuav tsis muaj leej twg muaj peev xwb qhia nej txog yam uas Kuv tab tom qhia nej los sis hais lus zoo zoo rau nej, los sis, tseem tsawg dua li, coj nej taug kev dhau cov theem no yam ua siab nteev heev. Nej yuav siv cov sij hawm ntawd los nco txog lub sij hawm zoo, los sis quaj qw nrov nrov los sis ntsaj mob mob, los sis nej yuav tau nyob hauv hmo tsaus ntuj nti yam tsis muaj kev muab qhov tseeb los yog txoj sia, los sis tsuas yog nyob tos yam tsis muaj kev cia siab li, los sis ua neej nyob hauv txoj kev khuv xim iab iab zoo li no uas nej poob tag nrho cov laj thawj…. Tseeb tiag lawm yeej tsis muaj nej leej twg tuaj yeem khiav dim cov kev tshwm sim no li. Vim tias tsis muaj nej leej twg kav ib lub rooj zaum uas nej pe hawm Vajtswv tiag tiag, tiam sis muab nej tus kheej tsau rau hauv lub ntiaj teb tej kev tsis zoo thiab kev phem, coj los tov xyaw rau hauv nej txoj kev ntseeg, rau hauv nej cov ntsujplig, cov ntsuj, thiab tej cev, muaj ntau yam uas ua tsis tau dab tsi rau lub neej thiab qhov tseeb thiab qhov tseeb tiag yog kev tawm tsam lawv. Yog li ntawd yam uas Kuv cia siab rau nej yog tias nej tuaj yeem raug coj los rau txoj kev ntawm kev kaj. Kuv ib txoj kev cia siab ces yog tias nej tuaj yeem dhau los muaj peev xwm ntawm qhov quav ntsej txog nej tus kheej, saib xyuas nej tus kheej, thiab kom nej tsis txhob tso siab ntau rau nej lub hom phiaj thaum saib txog nej tus cwj pwm thiab kev txhaum nrog rau kev tsis ntxim siab.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 609

Rau qhov ntev los lawm, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau kub siab lug cia siab ntsoov rau ib lub zoo hom phiaj, thiab txhua tus neeg ntseeg Vajtswv cia siab tias cov hmoov zoo yuav los rau lawv tam sim ntawd. Lawv txhua tus cia siab tias ua ntej lawv paub nws, lawv yuav pom lawv tus kheej zaum kaj siab lug ntawm ib qho chaw los sis lwm qhov chaw saum ntuj. Tiam sis Kuv hais tias cov tib neeg no, nrog rau lawv txoj kev xav zoo, yeej tsis tau paub tias lawv puas tsim nyog tau txais cov hmoov zoo uas poob saum ntuj los los sis puas yuav tau zaum saum ib lub rooj zaum saud. Nej, tam sim no, muaj kev paub zoo txog nej tus kheej, txawm li ntawd los nej tseem cia siab tias yuav khiav kom dim kev puas tsuaj ntawm hnub kawg thiab ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhais tes thaum uas Nws rau txim rau cov phem. Nws zoo li tias txawm muaj kev npau suav zoo thiab tos ntsoov yam uas lawv nyiam yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua tus neeg uas raug Ntxwgnyoog ua coj tsis ncaj lawm, thiab tsis yog qee yam ntawm cov neeg txawj ntse los ntawm ib tug tib neeg twg. Txawm li ntawd los, Kuv tseem xav muab ib qho kev xaus rau nej cov kev ntshaw no, thiab nej txoj kev rau siab kom tau txais koob hmoov. Muab hais tias nej cov kev txhaum mas muaj ntau heev, thiab qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntxeev siab yog loj zuj zus tuaj, cov no yuav ua li cas thiaj haum nrog rau nej cov kev npaj zoo rau yav tom ntej? Yog tias koj xav mus raws li koj nyiam, nyob rau hauv qhov yuam kev uas tsis muaj dab tsi tuav koj rov qab, txawm li ntawd los tib lub sij hawm ntawd koj tseem xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces Kuv xav kom koj kav tsij ua txuas ntxiv mus raws koj txoj kev ruam thiab tsis txhob tsim kiag li—rau qhov koj txoj kev npau suav yog ib txoj npau suav uas tsis muaj dab tsi thiab nyob rau ntawm Vajtswv tus uas ncaj ncees lub xub ntiag, Nws yuav tsis muaj kev zam rau koj. Yog tias koj xav kom koj cov kev npau suav muaj tseeb, ces tsis txhob ua npau suav li; tiam sis, ntsib qhov tseeb thiab yam tseeb mus ib txhis xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb koj thiaj li tuaj yeem raug cawm dim. Yam dab tsi, hauv cov ntsiab lus ruaj, yog cov kauj ruam ntawm txoj kev no?

Qhov ib, cia li saib mus rau tag nrho nej cov kev txhaum thiab tshuaj xyuas txhua tus cwj pwm thiab kev xav uas koj muaj uas tsis mus raws li qhov tseeb.

Qhov no yog ib yam uas koj tuaj yeem ua tau yooj yim, thiab Kuv ntseeg tias txhua tus neeg ntse muaj peev xwm ua tau qhov no. Txawm li cas los xij, cov tib neeg uas tsis paub los ntawm kev txhaum thiab qhov tseeb yog txhais li cas yog cov raug kev zam, vim tias nyob rau theem pib, lawv tsis yog cov neeg ntse. Kuv tab tom tham lus nrog cov tib neeg uas tau raug Vajtswv pom zoo, muaj lub siab ncaj ncees, tsis tau ua txhaum loj rau ib txoj kev cai tswj fwm twg li, thiab tuaj yeem pom lawv tus kheej cov kev txhaum yam yooj yooj yim. Txawm hais tias qhov no yog ib yam uas Kuv cheem tsum kom nej ua thiab qhov ntawd yog yooj yim rau nej ua tiav, nws tsis yog ib yam uas Kuv cheem tsum kom nej ua xwb. Txawm yuav yog dab tsi los xij, Kuv vam tias nej yuav tsis luag ntsiag to rau ntawm txoj kev cheem tsum no, thiab tshwj xeeb tshaj yog nej yuav tsis saib nws tsis muaj nqis los sis tsis mob siab rau nws. Nej yuav tsum saib nws kom zoo, thiab tsis txhob tshem nws tawm mus.

Qhov ob, txhua qhov ntawm koj cov kev txhaum thiab kev tsis mloog lus, koj yuav tsum nrhiav ib qho tseeb, thiab siv cov kev tseeb no los daws cov teeb meem ntawd. Tom qab ntawd, hloov pauv koj txoj kev ua txhaum thiab cov kev xav tsis mloog lus thiab ua nrog rau qhov kev xyaum ua qhov tseeb.

Qhov peb, koj yuav tsum yog ib tug neeg siab ncaj, tsis txhob yog tus neeg uas ib txwm txawj ntse thiab dag ntxias tas li xwb. (Ntawm no Kuv tab tom thov nej ib zaug ntxiv kom ua ib tug neeg siab ncaj.)

Yog tias koj tuaj yeem ua tiav tag nrho peb qho ntawm no, ces koj yog ib tug neeg muaj hmoo—ib tug neeg uas kev npau suav muaj tseeb thiab tus tau txais hmoov zoo. Tej zaum nej yuav saib peb qho kev cheem tsum ua tsis ntxim siab no zoo heev, los sis tej zaum nej yuav tsis mob siab rau saib lawv. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv lub hom phiaj yog ua kom tiav nej txoj kev npau suav thiab muab nej cov tswv yim coj los xyaum ua, tsis yog los ua kev los zem rau nej los sis los ua kom nej ruam.

Tej zaum qhov Kuv xav tau yuav yooj yooj yim xwb, tiam sis qhov Kuv tab tom qhia nej tsis yooj yim li ib ntxiv ib tawm ob. Yog tias txhua yam uas nej ua yog hais lus phem txog qhov no, los sis taug xaiv txog tej yam qhuav qhawv, hais cov lus khav theeb, ces nej cov kev npaj thiab nej cov kev xav yuav yog ib nploog ntawv uas tsis muaj dab tsi mus ib txhi li. Kuv yuav tsis muaj kev txawj xav ntawm lub siab hlub tshua rau nej cov uas raug tsim txom tau ntau lub xyoo thiab ua hauj lwm hnyav heev, tab sis tsis muaj ib yam dab tsi los nthuav tawm rau nws li. Qhov sib txawv, Kuv yuav rau txim rau cov tib neeg uas tsis tau ua raws li qhov Kuv xav tau, tsis yog phaj tshab, tsawg dua li kev khuv leej. Tej zaum nej yuav xav tias, tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nej tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav yog dab tsi los xij, thiab nej tsim nyog tau txais ib lub tais txhuv hauv Vajtswv lub tsev kom tsuas yog tau ua ib tugneeg tiam Vajtswv xwb. Kuv xav hais tias nej feem coob xav raws txoj kev no, rau qhov nej yeej ib txwm tau ua raws li txoj kev qhia uas yuav ua li cas kom tau txiaj ntsig ntawm tej yam khoom thiab kom tsis txhob raug lawv siv yus kom lawv tau txiaj ntsig. Yog li, Kuv tab tom hais qhia tag nrho rau nej tam sim no tseeb tseeb tias: Kuv tsis quav ntsej hais tias koj txoj hauj lwm yuav nyuaj npaum li cas, koj txoj kev tsim nyog yuav ntxim siab npaum li cas, koj caum Kuv ti npaum li cas, koj yuav nto hmoo npaum li cas, los sis koj tau txhim kho koj tus cwj pwm ntau npaum li cas lawm; los yog hais tias koj tseem ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau, ces koj yeej yuav tsis tuaj yeem tau txais Kuv txoj kev qhuas li. Sau tag nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov zoo tshaj plaws tig Kuv cov xyoo ntawm txoj hauj lwm thiab kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 610

Kuv muaj kev cia siab ntau heev. Kuv cia siab tias nej tuaj yeem coj nej tus kheej kom zoo thiab tus cwj pwm-zoo, ncaj ncees ua kom tiav nej lub luag hauj lwm, muaj qhov tseeb thiab kev ua neeg, yog cov tib neeg tuaj yeem tso txhua yam uas lawv muaj tseg thiab lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Tag nrho cov kev cia siab no yog los ntawm nej cov kev tsis muaj txaus thiab nej txoj kev coj tsis ncaj thiab kev tsis mloog lus. Yog tias tsis muaj ib qho ntawm cov kev sib txuas lus uas Kuv tau txuas nrog nej lawm txaus los rub tau nej txoj kev cuab pob ntseg mloog, ces nws zoo li tias txhua yam uas Kuv tuaj yeem ua tam sim no ces yog hais tias tsis haisntxiv lawm. Txawm li cas los xij, nej nkag siab qhov kev tshwm sim ntawm qhov ntawd yog dab tsi. Kuv yeej tsis tau so li, yog li yog tias Kuv tsis hais lus, Kuv yuav ua ib yam dab tsi rau tib neeg saib. Kuv tuaj yeem ua rau qee tus neeg tus nplaig lwj, los sis ua rau qee tus neeg tuag tu ob peb ya, los sis ua rau tib neeg mob paj hlwb tsis zoo li qub thiab ua rau lawv yog neeg txaus ntshai los ntawm ntau txoj kev. Ib zaug ntxiv thiab, Kuv tuaj yeem ua rau tib neeg nyiaj taus kev txom nyem Kuv tau tov tshwj xeeb rau lawv. Txoj kev no Kuv yuav zoo siab, kaj siab heev, thiab txaus siab heev. Nws ib txwm tau hais tias “Qhov zoo yuav raug them rov qab rau qhov zoo, thiab kev phem rau kev phem,” yog li vim li cas tsis ua tam sim no? Yog tias koj xav tawm tsam Kuv, thiab txiav txim qee yam txog Kuv, ces Kuv yuav ua kom koj lub qhov ncauj lwj, thiab qhov ntawd yuav ua rau Kuv zoo siab tsis muaj hnub kawg li. Qhov no yog vim hais tias thaum kawg, yam uas koj tau ua lawm tsis yog qhov tseeb, tseem tsawg dua li nws tsis muaj dab tsi los ua rau lub neej, hos txhua yam uas Kuv ua yog qhov tseeb; tag nrho Kuv cov dej num yog cuam tshuam nrog rau cov kev qhia tseeb ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab kev cai tswj fwm uas Kuv tau teeb tseg lawm. Yog li ntawd, Kuv nqua hu rau nej txhua tus khawv qee yam kev tsim txiaj cia, tsum kiag tsis txhob ua kev phem ntau lawm, thiab ua raws li qhov Kuv xav tau thaum koj muaj sij hawm. Thaum ntawd ces Kuv yuav muaj kev xyiv fab. Yog tias nej tau pab cuam (los sis pub dawb) rau qhov tseeb txawm tias ib-txhiab ntawm lub dag zog uas koj tso rau hauv cev nqaij daim tawv, ces Kuv hais tias koj yuav tsis nquag ua kev txhaum thiab muaj qhov ncauj lwj. Qhov no tsis meej lov?

Koj yim ua kev txhaum ntau npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm tsawg los txais ib lub hom phiaj zoo npaum li ntawd. Qhov sib hloov, koj yim ua kev txhaum tsawg npaum li cas, ces koj yim muaj sij hawm zoo dua los raug Vajtswv qhuas. Yog tias koj cov kev txhaum nce mus txog theem uas Kuv tsis tuaj yeem yuav zam txim tau rau koj li lawm, ces koj yuav nkim koj lub sij hawm uas raug kev zam txim. Xws li tias, koj lub hom phiaj yuav tsis nyob sab saud, tiam sis nyob hauv qab. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv, ces kav tsij ua siab tawv thiab ua qhov tsis yog, thiab saib yam uas muab koj. Yog tias koj yog ib tus neeg kub siab lug uas xyaum ua qhov tseeb, ces koj yeej yuav muaj lub sij hawm tau txais kev zam txim rau koj cov kev txhaum, thiab koj yuav tsis mloog lus tsawg thiab tsawg lawm zuj zus. Yog tias koj yog ib tug neeg uas tsis zoo siab hlo los xyaum ua qhov tseeb, ces koj cov kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag yeej yuav nce ntxiv hauv tus zauv thiab koj yuav tsis mloog lus ntau ntxiv thiab ntau ntxiv lawm zuj zus, mus txog rau thaum koj ncav cuag theem txwv, uas yuav yog lub sij hawm ntawm koj txoj kev puas tsuaj tag nrho. Qhov no yuav yog thaum koj txoj kev npau suav uas zoo tshaj plaws ntawm kev txais cov koob hmoov yuav raug puas tsuaj. Tsis txhob saib koj txoj kev txhaum tam li ib tug neeg tsis paub tab ua yuam kev los sis tus neeg ruam; tsis txhob siv lo lus thov zam txim uas koj tsis tau xyaum ua qhov tseeb vim tias koj txoj kev tsis muaj peev xwm tau ua rau nws nyuaj heev uas yuav ua. Tshaj ntawd ntxiv, tsis txhob hais ncaj qha rau cov kevtxhaum uas koj tau ua tam li cov dej num ntawm qee leej uas tsis tau paub dab tsi dua li. Yog tias koj tshaj lij rau kev zam txim rau koj tus kheej thiab ua siab dawb rau koj tus kheej xwb, ces Kuv hais tias koj yog ib tug neeg tais caus uas yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb kiag li, thiab koj cov kev txhaum yeej yuav tsis tso tseg qhov los hem koj li; lawv yuav tsis cia kom koj ua tau raws li qhov tseeb txoj kev xav tau, thiab ua rau koj kom ua ib tug thwj tim siab ncaj ntawm Ntxwgnyoog mus ib txhis li. Kuv lub tswv yim pab rau koj tseem yog qhov no: Tsis txhob tsuas yog npaj siab cuab pob ntseg mloog rau koj lub hom phiaj thaum uas tsis nco qab ceev faj txog koj cov kev txhaum uas raug zais lawm xwb; saib xyuas kev txhaum kom zoo zoo, thiab tsis txhob cia plam ib yam ntawm lawv tawm ntawm kev txhawj xeeb rau koj lub hom phiaj li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 611

Hnub no, Kuv ntuas nej li ntawd rau nej tus kheej txoj kev dim nyob, kom Kuv tes hauj lwm nce qib mus tau tus yees, thiab kom Kuv tes hauj lwm pib hauv paus nyob thoob plaws lub qab ntuj khawb no thiaj li raug ua tau mus kom tsim nyog thiab zoo tshaj plaws, nthuav tawm Kuv tej lus, lub hwj chim, lub meej mom loj tshaj thiab kev txiav txim mus rau cov neeg ntawm txhua lub teb chaws thiab txhua haiv neeg. Tes hauj lwm Kuv ua nrog nej ces yog qhov pib ntawm Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Txawm hais tias tam sim no twb yog tiam kawg lawm, los kom nej paub hais tias “tiam kawg” tsuas yog lub npe ntawm ib tiam xwb; ib yam nkaus li Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, nws hais txog rau ib tiam, thiab nws tawm qhia txog tag nrho ib tiam, tsis yog ob peb xyoos los sis ob peb hlis xwb. Tab sis tiam kawg mas tsis zoo li Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai. Tes hauj lwm ntawm tiam kawg mas tsis yog ua nyob rau hauv Yixayee lawm, tab sis nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lawm; nws yog qhov kev txeeb tau cov neeg los ntawm tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg uas nyob sab nraud rau ntawm Yixayee coj los rau ntawm lub xub ntiag ntawm Kuv lub zwm txwv, kom Kuv lub yeeb koob thoob plaws lub qab ntuj khwb thiaj li ci puv nkaus rau tej hnub qub thiab lub ntuj. Nws zoo li ntawd kom Kuv thiaj li tau lub yeeb koob loj dua, kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj li muab Kuv lub yeeb koob tso tseg rau ib tiam dhau ib tiam, thiab kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom tag nrho lub yeeb koob uas Kuv muab tau nyob rau hauv ntiaj teb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces yog kev txeeb tau. Nws tsis yog kev coj tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, tab sis yog qhov xaus rau noob neej lub neej uas lwj sai, lub neej ib txhiab xyoo ntawm txoj kev txom nyem nyob rau ntiaj teb. Yog vim li ntawd, tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiaj li tsis zoo li ntau txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau Yixayee lawm, los sis nws tsis zoo li ob peb nyuag xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv Yudias uas txuas ntxiv los tau ob txhiab xyoo los txog ntua ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv. Cov tib neeg ntawm tiam kawg ces tsuas ntsib qhov kev tshwm sim dua ntawm tus Txhiv Dim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tau txais tes hauj lwm ntawm tus kheej thiab Vajtswv tej lus. Nws yuav tsis yog ob txhiab xyoo ua ntej uas tiam kawg yuav los xaus; qhov ntawd mas luv heev, zoo li thaum uas Yexus ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub nyob rau Yudia. Qhov no ces vim yog tiam kawg yog qhov xaus ntawm tag nrho tiam no. Nws yog qhov tiav hlo thiab qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab nws xaus noob neej lub neej ntawm txoj kev txom nyem. Nws tsis coj tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis cia noob neej lub neej muaj txuas ntxiv mus; qhov ntawd ces yuav tsis tseem ceeb dab tsi rau Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg los sis rau qhov uas muaj tib neeg nyob. Yog noob neej nyob ntxiv mus li no, ces tsis sai ces yeej ntev zog xwb ces lawv tag nrho yuav raug dab muab nqos mus, thiab cov ntsuj plig uas yog Kuv tug yuav thaum kawg raug kev puas tsuaj los ntawm nws ob txhais tes. Kuv tes hauj lwm ces tsuas ntev txog rau txhiab xyoo xwb, thiab Kuv cog lus hais tias tus phem txoj kev tswj tag nrho tib neeg ces yeej yuav tsis ntev tshaj li rau txhiab xyoo thiab. Yog li ntawd, tam sim no ces lub sij hawm tag lawm. Kuv yuav tsis ua txuas ntxiv mus los sis theem kom ntev ntxiv lawm: Nyob rau tiam kawg Kuv yuav tua kom Ntxwgnyoog swb tag nrho, Kuv yuav muab tag nrho Kuv tej yeeb koob rov los, thiab Kuv yuav rov muab tag nrho cov ntsuj plig uas yog Kuv tug nyob rau ntiaj teb ntawd rov qab los kom cov ntsuj plig uas ntxhov ntxhov siab ntawd thiaj li khiav tawm tau hauv lub hiav txwm ntawm txoj kev txoj kev raug tsim txom ntawd, thiab yog li ntawd yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Txij hnub no mus lawm tom ntej, Kuv yuav tsis muaj hnub rov rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob hauv ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm, thiab Kuv tus Ntsujplig uas tswj txhua yam yuav tsis muaj hnub rov qab ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb ntxiv lawm. Kuv tsuas ua ib yam nyob rau hauv ntiaj teb nkaus xwb: Kuv yuav rov tsim dua noob neej tshiab, ib co noob neej uas dawb huv thiab yog Kuv lub nroog uas muaj lub siab ncaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tab sis paub hais tias Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb, los sis Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho noob neej. Kuv yuav tseg ib feem uas seem ntawd—ib feem peb uas hlub Kuv thiab tau raug Kuv txeeb tau tag nrho lawm, thiab Kuv yuav ua kom ib feem peb no tawg paj txi txiv thiab huam vam nyob rau hauv ntiaj teb ib yam nkaus li cov neeg Yixayee nyob rau hauv txoj kev cai, yug zaub yug mov rau lawv nrog rau muab yaj thiab nyuj twm ntau heev thiab tag nrho tej kev nplua nuj ntawm ntiaj teb. Cov noob neej no yuav nyob nrog Kuv mus ib txhis, tab sis lawv yuav tsis yog cov noob neej uas qias ntxim ntxub li niaj hnub no lawm, tab sis yuav yog ib co noob neej uas yog ib pab ntawm cov uas tau raug Kuv muab tau lawm. Cov noob neej ntawd yuav tsis raug puas tsuaj, thab, los sis puav ncig los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yuav yog ib co noob neej uas tseem muaj nyob rau ntiaj teb tom qab Kuv tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Lawv yog cov noob neej uas niaj hnub no tau raug Kuv txeeb tau lawm thiab tau txais Kuv qhov kev cog lus lawm. Thiab yog li ntawd, cov noob neej uas tau raug txeeb tau nyob rau tiam kawg ces kuj yog cov noob neej uas yuav raug zam kom dim thiab yuav tau txais Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis. Nws yuav yog tib qho pov thawj txog Kuv qhov kev tua yeej Ntxwbnyoog xwb, thiab tib cov uas txeeb tau los ntawm Kuv qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Cov txeeb tau ntawm kev ua rog los no raug Kuv cawm los ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm, thiab tsuas yog tib co khov ua thooj thiab cov tawg paj txi txiv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Lawv los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg, los ntawm txhua qhov chaw thiab txhua lub teb chaws thoob plaws lub qab ntuj khwb los. Lawv yog ntau haiv neeg uas sib txawv, muaj tej lus hais, kab lig kev cai thiab xim nqaij sib txawv, thiab lawv nyob thoob plaws txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab txhua ces kaum ntuj ntawm lub ntiaj teb tib si. Txog thaum kawg, lawv yuav los ua ke los ua ib co noob neej uas muaj txhua yam tiav hlo, ib pab sib sau ua ke ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog lub zog yuav ncav tsis cuag. Cov noob neej uas tsis raug Kuv cawm thiab txeeb tau ces yuav tog ntsiag to mus rau qhov tob tob ntawm hiav txwv, thiab yuav raug hlawv los ntawm Kuv cov nplaim taws kub ceev mus tag ib txhis. Kuv yuav rhuav tshem cov noob neej qub, qias tshaj plaws no pov tseg, ib yam nkaus li qhov Kuv rhuav tshem cov tub hlob thiab tej nyuj twm ntawm Iyiv, tseg kiag cov neeg Yixayee, uas noj nqaij me nyuam yaj, haus ntshav me nyuam yaj, thiab muab tus me nyuam yaj cov ntshav coj mus pleev rau saum tus nqaj sab saud ntawm lub qhov rooj xwb. Cov neeg uas Kuv tau txeeb tau thiab yog Kuv tsev neeg tseem tsis yog cov neeg uas noj nqaij ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv thiab haus cov ntshav ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv, thiab tau raug txhiv dim los ntawm Kuv thiab pe hawm Kuv lod? Ua cov neeg ntawd yeej tsis muaj Kuv lub yeeb koob nrog nraim lod? Cov uas tsis muaj cov nqaij Me Nyuam Yaj uas yog Kuv ntawd tseem tsis tau tog ntsiag to mus rau hauv qhov tob ntawm lub hiav txwv lod? Niaj hnub no nej tawm tsam Kuv, thiab niaj hnub no Kuv tej lus ces zoo li cov uas Yehauvas hais rau cov tub thiab cov tub xeeb ntxwv ntawm Yixayee xwb. Tab sis qhov tawv tawv nyob rau hauv qhov tob ntawm nej lub siab ua rau Kuv qhov kev npau taws sib teem ntau zuj zus tuaj, coj tau kev mob kev ntsaj ntau zog los rau nej cev nqaij daim tawv, coj tau kev txiav txim ntau zog los rau nej tej kev txhaum, thiab haj yam muaj kev npau taws ntau tshaj los rau nej txoj kev tsis ncaj ncees. Leej twg thiaj yuav raug zam kom dim rau Kuv hnub npau taws, thaum nej coj zoo li no rau Kuv hnub no? Leej twg txoj kev tsis ncaj ncees thiaj li yuav khiav dim Kuv ob lub qhov muag ntawm txoj kev rau txim? Leej twg tej kev txhaum thiaj li yuav khiav dim ob txhais tes ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Leej twg qhov kev tawv ncauj thiaj yuav khiav dim txoj kev txiav txim ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv, Yehauvas, hais lus los rau nej, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Lwm Haiv Neeg, thiab cov lus Kuv hais rau nej mas mus dhua tag nrho tej lus hais tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, tab sis nej mas tseem ua nyuab tshaj tag nrho cov neeg ntawm Iyiv lawm thiab. Nej tseem tsis teem Kuv tej kev npau taws tseg tas zog thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm yam ntsiag to thiab lod? Nej yuav ua cas khiav dim yam tsis raug kev phom sij los ntawm hnub ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 612

Ziag no koj puas tau nkag siab txog tias txoj kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi? Yog tias koj nkag siab, ces Kuv thov koj kom ua raws li txoj kev txiav txim yam mloog lus hlo, tsis li ntawd koj yuav tsis muaj lub cib fim yuav raug qhuas los ntawm Vajtswv los sis raug Nws coj los rau hauv Nws lub teb chaws li. Cov neeg uas tsuas lees txais txoj kev txiav txim xwb tab sis tsis muaj hnub yuav raug ntxuav kom dawb huv, uas yog cov neeg khiav tawm ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, yuav raug tshem mus thiab tsis lees yuav los ntawm Vajtswv mus ib txhis li. Lawv tej kev txhaum muaj txim ntau heev, thiab phem tshaj cov Falixais li lawm, vim lawv tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no ua heev dua qhov tsis tsim nyog los ua tes dej num yuav tau txais kev rau txim hnyav dua, txoj kev rau txim uas yog, ntau tshaj, ntev mus li ib txhis. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab uas txawm tias yav dhau los tau npuab siab los ntawm cov lus tab sis tom qab ho tau ntxeev siab rau Nws. Cov neeg xws li cov no yuav tsum tau txais kev ua pauj los ntawm kev rau txim ntawm tus plig, tus ntsuj, thiab lub cev. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia meej ntawm txoj kev xav ncaj ncees ntawm Vajtswv los? Nov tsis yog Vajtswv lub ntsiab los txiav txim rau tib neeg, thiab qhia tawm txog tib neeg los? Vajtswv pom zoo muab txhua tus uas ua txhua yam kev phem kev qias thaum ncua sij hawm ua txoj kev txiav txim mus rau qhov chaw uas muaj cov ntsujplig phem, thiab cia cov ntsujplig phem no ua kom lawv lub cev nqaij puas ntsoog raws li qhov lawv xav tau, thiab cov neeg ntawd lub cev tshwm pob txha tsw lwj ntxiag. Ntawd yog lawv li kev raug ua pauj uas tsim nyog. Vajtswv sau cia rau hauv lawv phau ntawv ceev tseg txhua yam kev txhaum ntawm cov neeg ntseeg cuav uas tsis muab siab npuab, cov thwj tim cuav, thiab cov neeg ua dej num cuav; tom qab ntawd, thaum txog lub sij hawm zoo lawm, Nws muab lawv cuam mus rau hauv cov ntsujplig qias, kom cov ntsujplig qias no noj lawv lub cev kom tag huv si raws li lawv lub siab nyiam, kom lawv thiaj li tsis los yug dua tshiab thiab tsis pom qhov kaj ntxiv lawm. Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus uas ua dej num pab ib ntus tab sis tsis muaj peev xwm ua lub siab ntev npuab siab mus txog hnub kawg yog raug suav los ntawm Vajtswv tias yog cov neeg phem, yog li ntawd lawv taug kev ntawm cov neeg phem txoj kev coj thiab mus ua ib feem ntawm lawv cov neeg phem; thaum kawg, Vajtswv yuav rhuav tshem lawv. Vajtswv muab cais rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog cov neeg uas ib txwm tsis tau npuab siab rau Khetos los sis yeej tsis tau siv lawv lub dag zog los pab ua ib yam dab tsi li, thiab txog thaum hloov lub caij nyoog nws yuav muab lawv rhuav tshem tag nrho txhua tus. Lawv yuav tsis muaj nyob rau lub ntiaj teb mus ntxiv li lawm, haj yam tsis muaj feem nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Cov uas ib txwm yeej tsis muaj lub siab dawb paug rau Vajtswv, tab sis raug yuam lam los cuag Nws thaum ntsib kev nyuaj siab, raug suav nrog cov neeg uas ua dej num rau Nws cov neeg. Tsuas yog qee pab neeg tsawg tsawg ntawm cov neeg zoo li no thiaj yuav dim xwb, tab sis feem coob yuav puas tsuaj nrog cov neeg uas twb tsis tsim nyog los ua dej num kiag li. Thaum kawg, Vajtswv yuav coj mus rau hauv Nws lub teb chaws tag nrho cov uas muaj lub siab zoo ib yam li Vajtswv, cov tib neeg thiab Vajtswv cov me nyuam, thiab cov uas Vajtswv tau xaiv los ua pov thawj. Lawv yuav yog cov thawj lim ntawm Vajtswv tes dej num. Cov neeg uas tsis tuaj yeem raug cais tawm hauv pab pawg uas raug teev tseg los ntawm Vajtswv, lawv yuav raug suav nrog cov tsis ntseeg—thiab nej tuaj yeem xam pom yam tseeb tseeb tias lawv tej kev tshwm sim yuav zoo li cas. Kuv twb hais rau nej txhua yam uas Kuv yuav tsum hais lawm; txoj kev uas nej xaiv yeej yog nej txoj kev xaiv nkaus xwb. Yam uas nej yuav tau nkag siab yog li no: Vajtswv tes dej num yeej tsis tos tus neeg uas tsis tuaj yeem nrog Nws sib raug zoo, thiab txoj kev xav uas ncaj ncees ntawm Vajtswv qhia pom yam tsis muaj kev khuv leej txog ib tug neeg twg kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 6

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv 1

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No