Kev Paub Vajtswv 1

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 1

Txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum ntsuam xyuas dua seb nej tau ntseeg Vajtswv thoob plaws hauv nej lub neej li cas lawm, xwv kom nej thiaj pom seb, hauv tus txheej txheem uas caum raws Vajtswv, nej puas to taub, nkag siab, thiab los paub Vajtswv tiag, seb nej puas paub Vajtswv muaj tus cwj pwm zoo li cas rau txhua hom tib neeg uas muaj sia tiag, thiab seb nej puas to taub tes dej num uas Vajtswv ua rau koj thiab seb Vajtswv txhais txhua qhov uas koj ua li cas tiag. Tus Vajtswv no, tus uas nyob ntawm koj ib sab, coj txoj kev ntawm koj txoj kev loj hlob, tsa koj txoj hmoo, thiab pub rau tej uas koj cheem tsum tau—koj to taub tus Vajtswv no ntau npaum li cas, thaum txhua yam hais tag thiab ua tag lawm. Koj paub tus Vajtswv no ntau npaum li cas tiag tiag? Koj puas paub Nws ua hauj lwm dab tsi rau koj txhua txhua hnub? Koj puas paub lub hauv paus ntsiab lus thiab lub hom phiaj uas Nws tso txhua yam Nws ua rau? Koj puas paub tias Nws coj koj li cas? Koj puas paub tej uas Nws muab pub rau koj? Koj puas paub tej kev uas Nws coj koj? Koj puas paub Nws xav tau dab tsi los ntawm koj thiab Nws xav ua dab tsi kom tiav rau hauv koj? Koj puas paub tus cwj pwm uas Nws tuav rau ntau txoj kev uas koj coj? Koj puas paub seb koj puas yog ib tug tib neeg uas Nws hlub? Koj puas paub qhov chiv keeb ntawm Nws txoj kev zoo siab xyiv fab, kev npau taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, tej kev xav thiab tej tswv yim uas nyob tom qab ntawm tej no, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb? Koj puas paub, thaum kawg, tus Vajtswv no yoghom Vajtswv dab tsi uas koj ntseeg? Puas yog cov lus nug no thiab lwm cov lus nug ntawm tej yam zoo li no uas koj yeej tsis tau to taub los sis xav txog li? Nyob rau hauv kojqhov kev nrhiav caum txoj kev ntseeg Vajtswv, koj puas tau, los ntawm txoj kev nco txiaj ntsig thiab kev ntsib kev pomVajtswv cov lus, ntiab koj txoj kev to taub yuam kev txog Nws tawm mus? Koj puas, tom qab tau txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, muaj txoj tseem kev mloog lus thiab saib xyuas tiag? Koj puas tau, thaum tseem nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab txiav txim, los paub kev tig tawm tsam thiab ntxwgnyoog tus yeeb yam ntawm tib neeg thiab tau ib qho me me ntawm txoj kev to taub txog Vajtswv txoj kev dawb huv? Koj puas tau, nyob rau hauv qab txoj kev coj thiab kev qhuab qhia ntawm Vajtswv tej lus, pib muaj ib lub neej tshiab sab nraud? Koj puas tau, thaum tseem raug tej kev sim siab uas Vajtswv tso los, xav txog Nws txoj kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum thiab yam uas Nws cheem tsum tau ntawm koj thiab seb Nws cawm koj li cas? Yog koj tsis paub tias kev to taub yuam kev Vajtswv yog dab tsi, los sis yuav ntiab txoj kev to taub yuam kev no mus li cas, ces ib tug yeej hais tau tias koj yeej tsis tau to tau txogtxoj tseem kev sib koom nrog Vajtswv thiab yeej tsis tau to taub txog Vajtswv li, los sis qhov tsawg kawg ib tug yeej hais tau tias koj yeej tsis xav to taub Nws li. Yog koj tsis paub tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia yog dab tsi, ces tseeb tiag koj yeej tsis paub tias kev mloog lus thiab kev saib xyuas yog dab tsi, los sis tsawg kawg koj yeej tsis tau mloog lus los sis saib xyuas rau Vajtswv li. Yog koj tsis tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim, ces tseeb tiag koj yuav tsis paub tias Nws txoj kev dawb huv yog dab tsi, thiab koj haj yam paub meej tsawg tias tib neeg txoj kev ntxeev siab yog dab tsi. Yog koj yeej tsis tau muaj ib txoj kev yog ua twb zoo saib lub neej tiag, los sis ib lub hom phiaj yog rau hauv lub neej, tab sis tseem muaj ib tug yam ntxwv uas tsis meej pem thiab txiav txim siab tsis tau rau koj txoj kev yav pem suab hauv lub neej, txog rau theem uas tsis kam mus rau tom ntej lawm, ces nws muaj tseeb tias koj yeej tsis tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev coj; ib tug kuj hais tau tias koj yeej tsis tau raug pub los sis raug rov tsim kho dua los ntawm Vajtswv tej lus. Yog koj tseem tsis tau raug Vajtswv tej kev sim siab, ces nws tsis tas hais tias koj yeej yuav tsis paub seb Vajtswv txoj kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum yog dab tsi tiag, los sis koj yuav tsis to taub seb Vajtswv cheem tsum tau dab tsi ntawm koj rau thaum kawg, thiab haj yam paub tsawg seb, thaum kawg, Nws tes dej num ntawm kev tsim kho thiab kev cawm tib neeg yog dab tsi tiag. Tsis hais txawm pes tsawg xyoo uas ib tug tib neeg tau ntseeg Vajtswv lawm los xij, yog lawv yeej tsis tau ntsib los sis paub ib yam dab tsi hauv Vajtswv tej lus li, ces tseeg tiag uas lawv yeej tsis taug txoj kev mus rau txoj kev cawm dim, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis muaj lub tseem ntsiab, lawv txoj kev paub Vajtswv thiab yeej tsis muaj kiag li, thiab nws tsis tas hais tias lawv tsis muaj tswv yim kiag tias qhov hwm Vajtswv yog dab tsi.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 2

Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Vajtswv tus moj yam—txhua yam raug muab qhia tawm rau hauv Nws tej lus rau noob neejlawm. Thaum lawv tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus lawm, tib neeg yuav nyob rau tus txheej txheem ntawm qhov muab tej lus ntawd coj los xyaum coj komto taub txog lub hom phiaj hauv tej lus uas Vajtswv hais, thiab los to taub lub hauv paus cag thiab keeb kwm ntawm Vajtswv tej lus, thiab los to taub thiab nco txiaj ntsig rau yam uas npaj siab yuav ua tau zoo ntawm Vajtswv tej lus. Rau noob neej, tej no yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom, to taub, thiab muaj kom thiaj muaj qhov tseeb thiab lub neej, to taub Vajtswv tej kev xav tau, rais los hloov hauv lawv tus moj yam, thiab rais los muaj peeb xwm mloog lus rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Nyob rau tib lub sij hawm no uas tib neeg saj, to taub, thiab muaj tej no lawm, lawvyuav maj mam muab tau ib txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab nyob rau lub sij hawm no nws kuj yuav muab tau ntau theem sib txawv ntawm txoj kev paub txog Nws. Txoj kev to taub thiab kev paub no tsis yog tawm los ntawm tej uas tib neeg tau xav txog los sis tswj tau, tab sis yog los ntawm qhov lawvnco txiaj tsig, tau ntsib tau pom, tau hnov, thiab paub tseeb rau hauv lawvtus kheej. Tsuas yog tom qab qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb tej no lawm xwb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv thiaj muaj txaus; tsuas yog txoj kev paub uas tib neeg muaj rau lub sij hawm no xwb thiaj tseeb, tiag, thiab yog, thiab tus txheej txheem no—ntawm qhov muaj txoj tseem kev to taub thiab kev paub zoo txog Vajtswv los ntawm qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhovxav, thiab qhov paub tseeb Nws tej lus—tsis tshaj li txoj kev sib koom tseeb ntawm tib neeg thiab Vajswv. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg los to taub thiab nkag siab meej txog Vajtswv tej kev xav tau, los to taub thiab paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog, los to taub thiab paub txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, maj mam los to taub thiab paub Vajtswv tus moj yam, los txog rau ntawm qhov tseeb tiag uas hais txog, thiab lo lus txhais yog ntawm, qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm txhua yam uas tsim los, thiab tau ib txoj kev siab ntev thev thiab kev paub txog Vajtswv lub koob meejthiab txoj dej num. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg hloov, ib kauj ruam zuj zus, nws tej tswv yim ntsig txog Vajtswv, tsis xav txog Nws tawm hauv tej huab cua los, los sis tuav khov rau lawv tus kheejtej kev ua xyem xyav tsis tshua ntseegNws, los sis kev to taub yuam kev txog Nws, los sis kev cem thuam Nws, los sis kev pov txoj kev txiav txim rau Nws, los sis kev ua xyem xyav tsis ntseeg Nws. Yog li, tib neeg yuav muaj kev sib cav nrog Vajtswv tsawg zog, nws yuav muaj kev cov nyom nrog Vajtswv tsawg zog, thiab yuav muaj tej caij nyoog uas tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv tsawg zog. Qhov txawv, tib neeg txoj kev cuab pob ntseg rau thiab mloog Vajtswv lus yuav loj hlob zoo dua, thiab lawvtxoj kev hwm Vajtswv yuav rais los ua qhov tseeb dua thiab paub zoo dua. Nyob rau hauv kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog tsuas yuav tau lub ntsiab ntawm qhov tseeb thiab kev cai raus dej ntawm lub neej xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav tau txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog yuav raug hloov hauv nws tus moj yam thiab tau txais kev cawm dim xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav muaj txoj kev hwm thiab kev pe hawm ntawm ib tug neeg uas raug tsim los rau Vajtswv. Qhov muaj hom kev sib koom zoo li no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis yog li ib nplooj ntawv uas tsis muaj dab tsi sau rau hauv, los sis ib lo lus cog tseg uas lam hais kom zoo mloog xwb, los sis ib txoj kev caum thiab kev teev hawm li tej mlom yam qi muag nti ntxiv lawm; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg lub neej thiaj yuav loj hlob mus rau qhov paub tab ib hnub zuj zus, thiab tsuas yog tam sim no xwb nws tus moj yam thiaj yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg Vajtswv yuav, ib kauj ruam zuj zus, dhau ntawm qhov pom tsis meej thiab txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb mus rau txoj tseem kev mloog lus thiab kev saib xyuas tiag, mus rau txoj kev hwm tiag, thiab tib neeg kuj yuav, hauv tus txheej txheem caum raws Vajtswv, maj mam loj hlob los ntawm qhov nyobtwj ywm mus rau qhov uas sawv ua fab fo, los ntawm yam tsis zoo mus rau yam zoo; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg thiaj los txog rau qhov to taub thiab nkag siab tseeb txog Vajtswv, paub Vajtswv tseeb tiag. Vim feem coob ntawm cov tib neeg yeej tsis tau nkag mus rau hauv txoj kev sib koom tseeb nrog Vajtswv li, lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiaj nres rau ntawm tej tswv yim, ntawm tej ntaub ntawv thiab tej kev ntseeg lawm. Qhov ntawd hais tau tias, feem coob ntawm cov tib neeg, txawm lawv twb tau ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo lawm los xij, raws li qhov paub Vajtswv ces yeejtseem nyob tib qhov chaw qub thaum lawv pib, daig rau theem ntawm tej kab lis kev cai qub, nrog rau lawv tej kev koom rau tej kev ntseeg kev cai dab qhuas qub thiab tej kev haub ntxias uas tsis muaj qab hau. Tias tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsum muab tso rau qhov qub thaum pib ces txhais tias tsis muaj nws li. Los ntawm tib neeg txoj peb paub tseeb txog Vajtswv qhov chaw thiab seb yog leej twg tiag ntawd, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tseem nyob rau ib tug yam ntxwv uas tsis meej pem li. Vim muaj li qhov no, tib neeg yuav muaj txoj tseem kev hwm ntau npaum li cas rau Vajtswv?

Txawm tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv ruaj npaum li cas los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li, los sis koj txoj kev hwm rau Vajtswv li. Txawm koj yuav zoo siab xyiv fab rau Nws tej koob hmoov thiab Nws txoj kev hlub tshua npaum li cas los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li. Txawm yog koj yuav txaus siab hlo tsim kho koj txhua yam kom dawb huv thiab siv koj txhua yam rau Nws los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li. Tej zaum koj tau loj hlob paub zoo txog tej lus uas Vajtswv tau hais lawm, los sis koj haj tseem paub kiag tej lus ntawd rau hauv koj lub siab thiab tuaj yeem muab lawv hais tawm tau sai kawg, tab sis qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv. Txawm tib neeg yuav npaj siab caum raws Vajtswv li cas los xij, yog tias nws yeej tsis tau muaj txoj tseem kev sib koom nrog Vajtswvlos sis muaj ib txoj tseem kev saj Vajtswv tej lus, ces nws txoj kev paub Vajtswv yuav raug muab log rau hauv qhov uas tsis muaj dab tsi li, los sis rau hauv ib txoj kev xav uas tsis muaj chaw kawg; rau txhua yam uas tej zaum koj tau “khawm xwb pwg” nrog Vajtswvhauv qhov sib hla mus los, los sis ntsib Nws tim ntsej tim muag, koj txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem tsis muaj dab tsi li, thiab koj txoj kev hwm Vajtswv zoo tsis tshaj li ib lo lus qhuav los sis ib lub tswv tsim zoo xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 3

Coob tus tib neeg muab Vajtswv tej lus coj los nyeem hnub dhau hnub, mus txog rau theem uas ua twb zootxiav txim siab khov khocim txhua zaj uas nyob hauv ua lawv ib qhov khoom uas muaj nqis, thiab tshaj ntawd qhia Vajtswv tej lus rau txhua qhov, pub thiab pab Vajtswv tej lus rau lwm tus. Lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua tim khawv rau Vajtswv, ua tim khawv rau Nws tej lus, tias qhov ua li no yog qhov caum raws Vajtswv txoj kev; lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, tias qhov ua li no yog qhov coj Nws tej lus los rau hauv lawv lub neej tiag, tias qhov ua li no yuav pab lawv tau txais Vajtswv tej lus qhuas, thiab raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log. Tab sis, txawm lawv qhia Vajtswv tej lus los xij, lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv tej lus hauv txoj kev xyaum ua, los sis sim coj lawv tus kheej kom raws nrog yam uas qhia tshwm rau hauv Vajtswv tej lus li. Dua ntawd, lawv siv Vajtswv tej lus kom tau txais lwm tus txoj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm qhov dag ntxias, kom tau nkag mus rau hauv txoj kev cawm lawv tus kheej, thiab dag ntxias nyiag thiab nyiag Vajtswv lub koob meej xwb. Lawv cia siab, yam rhuav plhu ntsuav, los siv lub tsam thawj uas tau los ntawm qhov tshaj tawm Vajtswv tej lus xwv kom tau txais Vajtswv nqi zog thiab Nws tej lus qhuas. Tau pes tsawg xyoo dhau lawm, tab sis tsuas tsis yog cov tib neeg no tsis muaj peev xwm tau Vajtswv tej lus qhuas hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tshawb pom txoj kev uas lawv yuav tsum caum hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua tim khawv rau Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis pab los sis pub rau lawv tus kheej hauv tus txheej txheem ntawm qhov pab thiab pub Vajtswv tej lus rau lwm tus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv xwb, los sis lawv tus kheej tsim dheev los muaj kev hwm tseeb rau Vajtswv, hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua txhua yam no; tab sis, qhov txawv, lawv tej kev to taub txog Vajtswv haj yam loj hlob tob dua, lawv txoj kev tsis ntseeg siab rau Nws haj yam phem dua, thiab lawv tej kev xav txog Nws haj yam tsis tseeb. Pub thiab coj los ntawm lawv tej tswv yim ntsig txog Vajtswv tej lus, lawv tshwm los li yog lawv tej khoom uas muaj txhij zog, li yog siv lawv tej kev txawj ntse yam tsis tas siv zog li, li yog lawv twb nrhiav tau lawv lub hom phiaj rau lub neej lawm, lawv tes hauj lwm, thiab li yog lawv twb kov yeej lub neej tshiab thiab raug cawm dim lawm, li yog, nrog Vajtswv tej lus ua plam tawm ntawm lawv tus nplaig mus yooj yim, lawv tau txais qhov tseeb lawm, paub Vajtswv tej kev xav tau, thiab tshawb pom txoj kev los paub Vajtswv lawm, li yog, hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus, lawv tau los ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag tas li. Thiab, lawv “raug poob” mus rau kev quaj nyiav, thiab, raug coj los ntawm tus “Vajtswv” hauv Vajtswv tej lus, lawv tshwm sim los to taub tsis kawg rau ntawm Nws txoj kev kub siab thiab kev xav tau, thiab nyob rau tib lub sij hawm no los paub Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm, los paub Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab los to taub Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Nyob rau ntawm lub hauv paus no, zoo li lawv los ntseeg ruaj khov dua tias muaj Vajtswv, los lees txog ntawm Nws tus yam ntxwv uas ntxim qhuas, thiab los xav tob dua txog Nws lub hwj chim loj thiab lub hwj chim uas paub tsis tag. Tsau rawvrau txoj kev paub tsis thoob ntawm Vajtswv tej lus, nws tshwm sim los zoo li lawv txoj kev tseeg tau loj hlob lawm, lawv txoj kev daws los tiv kev txom nyem tau muaj zog tuaj lawm, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv tob dua lawm. Lawv paub me me tias, txog thaum lawv tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej lus tiag, tag nrho lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab tej tswv yim ntsig txog Nws yog tawm los ntawm lawv tus kheej tej kev xav thiab lub tswv yim uas tsis muaj pov thawj. Lawv txoj kev ntseeg yuav tiv tsis taus txhua hom kev sim los ntawm Vajtswv, lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg sab ntsujplig thiab lub siab yuav tsis yooj yim tiv taus Vajtswv txoj kev sim siab los sis kev ntsuam xyuas, lawv kev daws teeb meem yog tab sis ib lub tsev uas tsa rau saum xuab zeb xwb, thiab lawv qhov hu ua txoj kev paub txog Vajtswv tsis zoo tshaj li ib yam tsis muaj tseeb ntawm lawv txoj kev xav. Qhov tseeb, cov tib neeg no, uas tau, li uas yog rau yav dhau los, tau tawm dag zog ntau heev rau Vajtswv tej lus, yeej tsis tau faj tias txoj kev ntseeg tiag yog dab tsi, kev mloog lus tiag yog dab tsi, kev saib xyuas tiag yog dab tsi, los sis kev paub txog Vajtswv tiag yog dab tsi. Lawv muaj tswv yim, kev xav, kev paub, khoom pub, kev cai qub, kev cai dab qhuas, thiab tej kev coj uas muaj nqis ntawm noob neej, thiab muab tej no ua qhov “nyiaj nqis peev” thiab “riam phom” rau txoj kev ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws, thiab tseem muab tej no ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum raws Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv kuj muab qhov tseem ceeb no thiab qhov cuab yeej no thiab muaj tej no ua pov haum los ntawm qhov lawv paub Vajtswv, rau txoj kev ntsib thiab sib hais nrog Vajtswv txoj kev ntsuam xyuas, kev sim siab, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Nyob rau thaum kawg, yam lawv muaj yeej tseem tsis muaj dab tsi ntau tshaj tej lus xaus hais ntsig txog Vajtswv uas tsau tsawv nyobrau hauv tej ntsiab lus txuam tsis zoo nyob rau hauv txojkev ntseeg, hauv txoj kev cai dab qhuas qub, thiab hauv txhua yam uas tsis muaj qab hau, qias vaub tsuab, thiab tsis yooj yim to taub. Lawv txoj kev paub thiab txhais Vajtswv yog lo rau tib theem li ntawm cov tib neeg uas tsuas ntseeg Saum Ntuj Ceeb Tsheej xwb, los sis tus Neeg Laus uas nyob saum Ntuj, hos Vajtswv qhov tseeb tiag, Nws lub ntsiab tseem ceeb, Nws tus moj yam, tej uas Nws muaj thiab yog, thiab ntau ntxiv—txhua yam uas muaj feem rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej—yog ntau yam uas lawv txoj kev paub muab tsis tau, los ntawm qhov lawv txoj kev paub ncav tsis cuag li, thiab haj tseem deb npaum li qaum teb kawg mus rau qab teb kawg. Nyob rau txoj kev no, txawm tias cov tib neeg no nyob rau hauv txoj kev cawm thiab kev pub los ntawm Vajtswv tej lus los, lawv yeej tsis muaj peev xwm tiag los taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov kev muaj qab hau tseeb rau qhov no yog lawv yeej tsis tau ntsib nrog Vajtswv li, los sis lawv yeej tsis tau muaj kev sib txuas lus los sis kev sib koom nrog Nws li, thiab yog li nws yeej ua tsis tau rau lawv kom los txog rau txoj tseem kev to taub txog Vajtswv, los sis los tsa nyob rau hauv lawv tus kheej kom kom muaj txoj kev ntseeg tiag, caum raws, los sis pe hawm Vajtswv. Tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv tej lus, tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv—txoj kev xav thiab tus cwj pwm no tau ua rau lawv tig rov qab tes qhuav qhuav tawm ntawm lawv tej kev caum mus lawm, tau ua rau lawv tsis nyob rau hauv qhov nyob mus ib txhis kom muaj peev xwm taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lub hom phiaj uas lawv tsom ntsoov rau, thiab txoj kev uas lawv tab tom taug mus, qhia meej tias lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab mus ib txhis, thiab los ntawm qhov mus ib txhis ntawd lawv yuav tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 4

Yog hais tias, nyob rau qhov xwm txheej ntawm ib tug tib neeg uas tau caum raws Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm thiab zoo siab xyiv fab rau txoj kev cawm ntawm Nws txoj lus tau ntau lub xyoo lawm, lawv lo lus txhais ntawm Vajtswv yog zoo tib yam li ntawm qhov ib tug neeg uas qhau nws tus kheej pw rau ntawm tej mlom xub ntiag, ces qhov yuav qhia tau meej tias tus neeg no tsis tau muaj qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus. Qhov no yog vim tias lawv yeej tsis tau nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus li, thiab rau qhov kev muaj qab hau no qhov tseeb tiag, qhov tseeb, tej kev xav tau, thiab tej kev xav tau ntawm noob neej, txhua yam ntawm qhov no yeej muaj nyob hauv Vajtswv tej lus, tsis muaj feem dab tsi nrog tus neeg ntawd li. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tus neeg ntawd yuav ua hauj lwm nyhav npaum li cas nyob nraum lub ntsiab daim tawv ntawm Vajtswv tej lus los, txhua yam no tsis muaj qab hau: Vim tias yam lawv caum yog tej lus dog dig xwb, yam lawv muaj kuj yuav yog tej lus dog dig xwb thiab. Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puas leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev, lub hom phiaj, thiab txoj kev los ntawm qhov nws yuav tsum hla dhau kom thiaj tau txais kev cawm dim; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neegciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muajtiag ntawm qhov tseeb ntawm txoj kev ua neej li qhov ua neej raws li ntawm tib neeg uas raug tsim los, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg ntidim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heevrau hauv hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj. Tsuas yog nyob hauv kev kev ntsib kev pomuas muaj qab hau ntawm Vajtswv tej lus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm raug pub nrog qhov tseeb thiab nrog lub neej txoj sia; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias kev ua neej yog dab tsi tiag, lub neej muaj qab hau yog dab tsi tiag, ib tug neeg uas tsim los yog dab tsi tiag, txoj tseem kev mloog Vajtswv lus yog dab tsi tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub seb nws yuav tig pob ntseg rau Vajtswv li cas, seb yuav ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas tsim los kom tiav log li cas, thiab seb yuav ua li cas thiaj muaj qhov zoo li ib tug tib neeg tiag tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neej thiaj los to taub tau tias txoj tseem kev ntseeg thiab kev pe hawm yog txhais li cas tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias leej yog tus Kav saum ntuj thiab lub ntiaj teb and txhua yam huv si; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswvntawm txhua yam uas tswj kav txhua yam, coj, thiab pub rau txhua yam; thiab tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau thiab tuav tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswv ntawm qhov uas muaj txhua yam tsim los, tshwm los pom tau, thiab ua hauj lwm. Muab cais tawm ntawm qhov saj Vajtswv tej lus tiag, tib neeg tsis muaj kev paub tseeb ntawm los sis kev txawj ntse rau hauv Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb li. Tus tib neeg zoo li no yog ib lub cev tuag ua lam ua neej nyob xwb, ib lub niag plhaub phem, thiab txhua txoj kev paub uas muaj feem rau tus Tswv Tsim no tsis muaj dab tsi nyob nrog nws li. Nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tus tib neeg zoo li no yeej tsis tau ntseeg Nws li, los sis yeej tsis tau caum Nws li, thiab yog li Vajtswv yeej tsis paub nws li yog Nws ib tug ntseeg los sis ib tug caum Nws qab, haj tseem tsawg tshaj li ib tug muaj sia uas tsim los.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 5

Ib tus muaj sia uas tsim los tiagyuav tsum paub tias tus Tswv Tsim yog leej twg, tib neeg tej tsim los ntawd yog rau dab tsi, yuav ua tau tes dej num ntawm ib tug muaj sia uas tsim los li cas, thiab seb yuav pe hawm tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los li cas, yuav tsum to taub, nkag siab, paub, thiab cuab pob ntseg rau tus Tswv Tsim tej kev xav, kev xav tau, thiab tej lus txib, thiab yuav tsum coj kom raws nrog rau txoj kev ntawm tus Tswv Tsim—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Ntshai Vajtswv yog dab tsi? Thiab ib tug neeg yuav zam kev phem tau li cas?

“Ntshai Vajtswv” tsis txhais tias ntshai heev thiab ntshai kawg nkaus, los sis nkaum, los sis ua kom nrug deb, los sis nws yog kev teev hawm mlom los sis kev cai dab qhuas. Zoo tshaj ntawd, nws yog kev hawm, kev hwm, kev ntseeg siab, kev to taub, kev saib xyuas, kev mloog lus, kev fij, kev hlub, thiab kuj yog txoj kev pe hawm, kev ua zoo pauj rov qab, thiab kev zwm uas tso siab plhuav thiab tsis yws li. Yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev hawm, tseem kev ntseeg siab, tseem kev to taub, tseem kev saib xyuas los sis kev mloog lus, tab sis tsuas yog kev txaus ntshai thiab tsis yooj yim, tsuas yog kev tsis tshua ntseeg, kev to taub yuam kev, kev nkaum, thiab kev zam; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm, tsuas yog kev teev hawm mlom thiab kev cai dab qhuas yam qi muag nti xwb; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej ua tsis tau raws nrog Vajswv txoj kev, los sis ntshai Vajtswv, los sis zam kev phem. Muab hais txawv, txhua yam ua thiab tus cwj pwm uas tib neeg koom nrog yuav muaj puv npo nrog tej kev ntxeev siab thiab kev tawv ncauj, nrog tej kev iab liam cuav thiab tej kev txiav txim tsis ncaj ntsig txog Nws, thiab nrog tus cwj pwm coj phem uas txawv rau qhov tseeb thiab lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv tej lus.

Thaum noob neej muaj ib txoj tseem kev ntseeg siab rau Vajtswv lawm, lawv yuav caum raws Nws tiag thiab ywj rau Nws; tsuas yog muaj txoj kev ntseeg siab tseeb thiab kev ywj rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev to taub thiab kev nkag siab; los nrog rau txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv yog txoj kev saib xyuas rau Nws; tsuas yog muaj txoj tseem kev saib xyuas rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev mloog lus; tsuas yog muaj txoj tseem kev mloog Vajtswv lus xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev fij; tsuas yog muaj txoj tseem kev fij rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj kev ua zoo pauj rov qab uas tso siab plhuav thiab tsis muaj lus yws; tsuas yog muaj txoj tseem kev ntseeg siab thiaj kev ywj, txoj tseem kev to taub thiab kev saib xyuas, txoj tseem kev mloog lus, txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab xwb, noob neej thiaj los paub tau Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tiag, thiab los paub qhov ntawm seb tus Tswv Tsim yog leej twg tiag; tsuas yog thaum lawv los paub tus Tswv Tsim tiag tiag lawm xwb noob neej thiaj tsim hauv lawv tus kheej los muaj ib txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm rau; tsuas yog thaum lawv muaj txoj kev pe hawm tseeb thiab kev zwm rau tus Tswv Tsim xwb noob neej thiaj yuav muaj peev xwm tiag los muab lawv tej kev phem tso rau ib sab, ntawd yog hais tau tias, zam kev phem.

Qhov no yog tus txheej txheem tag nrho ntawm qhov “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem,” thiab kuj yog lub ntsiab hauv qhov tag nrho ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum taug kom thoob thiaj muaj qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

“Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” thiab qhov paub Vajtswv yeej sib khi sib txuas ua ke los ntawm tej xov paj, thiab qhov sib txuas ntawm lawv ntawd yog qhov pov thawj. Yog ib tug xav muaj qhov zam kev phem, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag ua ntsej tso; yog ib tug xav muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov paub txog Vajtswvv tiag tiag ua ntej tso; yog ib tug xav muaj qhov paub Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub saj Vajtswv tej lus, nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus, saj Vajtswv kev qhuab qhia thiab ke qhuab ntuas, Nws kev rau txim thiab kev txiav txim ua ntej tso; yog ib tug xav saj Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub los tim ntsej tim muaj nrog Vajtswv tej lus, los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab thov Vajtswv kom pub lub tsam thawj los saj Vajtswv tej lus hauv txhua yam ntawm tej chaw uas muaj feem txog tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom ua ntej tso; yog ib tug xav los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv thiab nrog Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub muaj ib lub siab uas yooj yim thiab ncaj ncees, npaj txhij zog los txais yuav qhov tseeb, txaus siab hlo los tiv kev txom nyem, kev txiav txim siab khov kho thiab lub siab tawv los zam kev phem, thiab kev cia siab los ua ib tug muaj sia uas raug tsim los ua ntej tso…. Nyob rau txoj kev no, mus rau tom ntej ib kauj ruam zuj zus, koj yuav haj yam txav ze rau Vajtswv, koj lub siab yuav loj hlob dawb huv dua, thiab koj lub neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov ciaj sia yuav, nrog rau koj txoj kev paub txog Vajtswv, rais los muaj ntsiab zoo dua thiab nthuav dav dua. Thaum txog lawm, muaj ib hnub, koj yuav paub tias tus Tswv Tsim tsis yog ib tug uas to taub nyuaj, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau nkaum koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau npog Nws lub ntsej muag rau koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis nyob deb ntawm koj li, tias tus Tswv Tsim tsis yog ib Tug uas koj nrhiav tas li rau hauv koj tej kev xav tab sis koj ho ncav tsis cuag nrog koj tej kev xav, tias Nws yeej yog tiag thiab sawv zov koj mus rau sab laug thiab sab xis tiag, pub rau koj txoj lub neej txoj sia, thiab tsw koj txoj hmoo. Nws tsis nyob tim npoo ntuj lawm, los sis Nws tsis tau zais Nws Tus Kheej siab rau saum cov huab. Nws yeej nyob kiag ntawm koj ib sab, saib ntsoov koj txhua yam, Nws yog txhua yam uas koj muaj, thiab Nws tsuas yog tib yam uas koj muaj xwb. Ib tug Vajtswv zoo li no tso cai rau koj los hlub Nws tawm hauv nruab siab tuaj, lo kiag rau Nws, tuav Nws ruaj, hwm Nws, ntshai tsam plam Nws, thiab tsis txaus siab hlo tsis lees paub Nws mus ntxiv lawm, tsis mloog Nws lus mus ntxiv lawm, los sis tsis nkaum Nws los sis muab Nws tso kom nrug deb mus ntxiv lawm. Txhua yam uas koj xav tau yog cuab pob ntseg rau Nws, mloog Nws lus, ua zoo pauj txhua yam uas Nws muab rau koj, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj hwm. Koj tsis tawv nyom qho raug coj, raug pub rau, saib xyuas, thiab tsom kwm los ntawm Nws, tsis tawv nyom yam uas Nws txib thiab tsa rau koj. Txhua yam uas koj xav tau yog caum raws Nws, taug kev ntawm Nws ib sab, txhua yam uas koj xav tau yog los txais yuav Nws li koj ib txoj thiab tib txoj sia nkaus xwb, los txais yuav Nws li koj ib tug thiab tib tug Tswv nkaus xwb, koj ib tug thiab tib tug Vajtswv nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 6

Tib Neeg Txoj Kev Ntseeg Tsis Muaj Peev Xwm Hloov Chaw ntawm Qhov Tseeb Tau

Qee leej tib neeg muaj cuab kav tiv kev txom nyem tau, muaj peev xwm them tus nqi tau, nyob rau sab nraud mas coj zoo, tau txais kev hwm zoo, thiab xyib fab hlo rau kev qhuas ntawm lwm tus. Nej puas hais tau tias tej hom cwj pwm nyob sab nraud li no muaj peev xwm muab hais tau tias yog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua? Puas muaj ib tug neeg twg txiav txim tau tias cov tib neeg zoo li no tab tom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav? Vim li cas tib neeg thiaj pom cov neeg zoo li no ib zaug tas ib zaug duab thiab xav tias lawv tab tom ua tau zoo raws Vajtswv, taug txoj kev ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab ua raws Vajtswv txoj kev? Vim li cas qee leej tib neeg thiaj xav li no? Nws tsuas muaj tib qho lus piav qhia txog qhov no nkaus xwb. Qhov lus piav qhia txog ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg ntau leej, qee cov lus nug—xws li tias qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua txhais tau li cas, qhov ua kom tau zoo raws Vajtswv txhais tau li cas, thiab kev muaj qhov tseeb qhov tseeb tiag txhais tau li cas—tseem tsis tau meej tseeb heev. Vim li ntawd, thiaj li muaj qee leej tib neeg raug dag tas li los ntawm cov neeg uas nyob rau sab nraud mas zoo li muaj kev ntseeg sab ntsuj plig, txawj ntse, nyob chaw siab, thiab zoo heev. Hos cov tib neeg muaj peev xwm txawj hais cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab cov uas tej kev hais lus thiab kev ua mas zoo li tsim nyog qhuas, cov uas raug lawv dag yeej tsis tau ntsia mus rau lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua, cov keeb laj fai uas nyob tom qab lawv tej kev ua, los sis seb lawv cov hom phiaj yog dab tsi kiag li. Ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis tau ntsia seb cov tib neeg no puas zwm rau Vajtswv tiag tiag, los sis lawv yeej tsis tau txiav txim siab seb cov tib neeg no puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lawv yeej tsis tau pom meej txog lub ntsiab tseeb ntawm kev ua neeg txog cov tib neeg no li. Dua li ntawd, pib ntua thawj kauj ruam ntawm sib paub nrog lawv, lawv tau, me ntsis thiab me ntsis, qhuas thiab hwm cov tib neeg no, thiab nyob rau thaum kawg, cov tib neeg no thiaj tau rais los ua lawv cov mlom lawm. Tsis tas li ntawd, nyob hauv qee leej txoj kev xav, cov mlom uas lawv pe hawm—thiab cov uas lawv ntseeg muaj peev xwm tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab cov uas zoo li muaj peev xwm them tus nqi tau—yog cov neeg ua tau zoo raws Vajtswv tiag thiab yog cov uas muaj peev xwm tau txais qhov tshwm sim thiab cov hauv kev kawg zoo. Hauv lawv txoj kev xav, cov mlom no yog cov uas Vajtswv qhuas. Dab tsi ua rau lawv ntseeg tej yam zoo li ntawd? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Qhov tshwm sim los no muaj peev xwm coj nws mus rau dab tsi? Ua ntej tshaj plaws cia peb tham txog qhov teeb meem ntawm nws lub ntsiab tseeb.

Qhov tseem ceeb, cov teeb meem no hais txog tib neeg tej kev xam pom, lawv cov hau kev ntawm kev xyaum ua, cov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas lawv xaiv coj los siv, thiab yam uas lawv txhua tus pheej tsom ntsoov ntawd tsis muaj feem dab tsis nrog rau Vajtswv tej kev xav tau ntawm noob neej. Tsis hais yuav yog tib neeg tsom ntsoov rau cov teeb meem ntiav ntiav los yog cov teeb meem tob tob, los sis rau cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia los sis qhov tseeb, lawv tsis ua raws li qhov lawv tsim nyog ua raws tshaj plaws, los sis lawv tsis paub tias yam twg lawv tsim nyog paub tshaj plaws. Qhov laj thawj rau qhov no yog tib neeg tsis nyiam qhov tseeb kiag li; xws li, lawv tsis txaus siab muab lub sij hawm thiab kev rau siab los nrhiav thiab muab cov keeb laj fai ntawm kev xyaum ua uas muaj nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm coj los xyaum ua. Tiam sis, lawv xum siv qhov luv luv, sau zog yam lawv to taub thiab paub los ua ke tias yog yog kev xyaum ua uas zoo thiab tus cwj pwm zoo; qhovsau zog los ua ke no thiaj tau rais los ua lawv tus kheej lub hom phiaj rau kev caum raws, uas lawv coj los ua qhov tseeb rau kev xyaum ua. Qhov tshwm sim ncaj qha tuaj ntawm no ces yog qhov tib neeg siv tib neeg tus cwj pwm zoo coj los txhawm rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, uas kuj ua tau zoo raws lawv txoj kev ntshaw kom ntxias tauVajtswv lub siab. Qhov no ua rau lawv muaj peev txheej los muaj kev txaus siab nrog qhov tseeb, uas lawv kuj siv coj los sib cam thiab sib tw nrog Vajtswv. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj muab Vajtswv tso rau ib sab yam tsis txaj muag kiag li, muab cov mlom uas lawv hwm coj los hloov Nws chaw. Tsuas muaj tib lub hauv paus cag uas ua rau tib neeg muaj tej kev ua thiab kev xam pom uas tsis paub qab hau zoo li no xwb, los sis cov kev xav thiab kev xyaum ua rau ib sab xwb—thiab hnub no Kuv yuav qhia nws rau nej: Qhov laj thawj yog tias, txawm tej zaum tib neeg yuav caum raws Vajtswv, taij thov Nws txhua hnub, thiab nyeem Nws cov lus hais tawm txhua hnub los xij, tseeb tiag lawv yeej tsis to taub txog Nws txoj kev xav li. Qhov no yog lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem. Yog tias muaj ib tug twg to taub txog Vajtswv lub siab thiab paub txog yam uas Nws nyiam, yam uas Nws tsis nyiam kiag li, yam uas Nws xav tau, yam uas Nws tsis txais yuav, hom tib neeg uas Nws hlub, hom tib neeg uas Nws tsis nyiam, hom qauv twg uas Nws siv thaum xav tau dab tsi los ntawm tib neeg, thiab Nws siv hom hau kev twg coj los ua kom lawv zoo tshaj plaws, ces tus tib neeg ntawd puas tseem muaj nws tuj kheej tej kev xav lawm? Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mus pe hawm lwm tus tau thiab? Ib tug tib neeg dog dig puas muaj peev xwm rais ua lawv tus mlom tau? Cov tib neeg uas to taub txog Vajtswv txoj kev xav yeej muaj tej kev xam pom uas muaj qab hau ntau tshaj ntawd. Lawv yuav tsis lam tau lawm pe hawm ib tug neeg qias vuab tsuab, los sis lawv yuav tsis, thaum tab tom taug txoj kev ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, lam tau lam ntseeg qe muag nti tuav raws ob peb txoj kev cai los sis cov keeb laj fai ntawd uas sib txig sib luag nrog rau qhov muaj qhov tseeb coj los xyaum ua.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 7

Muaj Kev Xav Ntau Yam Txog tus Qauv uas Vajtswv Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm

Muab hais tias txhua tus neeg muaj kev txhawj xeeb nrog lawv tus kheej qhov kev tshwm sim, nej puas paub tias Vajtswv txiav txim qhov tshwm sim ntawd li cas? Qhov xeeb ceem twg uas Vajtswv txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Ntau tshaj ntawd, hom qauv zoo li ca uas Nws siv coj los txiav txim? Thaum ib tug tib neeg qhov tshwm sim tseem tsis tau raug txiav txim, Vajtswv yuav nthuav tawm qhov tshwm sim ntawd li cas? Puas muaj leej twg paub? Raws li Kuv tau hais ua ntej ntawd lawm tias, muaj qee leej twb tau siv sij hawm ntev heev rau kev tshawb fawb Vajtswv cov lus rau hauv qhov rau siab ntso nrhiav qhov uas qhia txog tib neeg qhov tshwm sim, txog cov pawg uas tej tshwm sim no tau sib faib, thiab txog qhov tshwm sim ntau yam uastos ntsoov rau ntau homtib neeg uas sib txawv. Lawv kuj cia siab los nrhiav txog Vajtswv txoj lus uas qhia txog tib neeg qhov tshwm sim, hom qauv twg uas Vajtswv siv, thiab Nws txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim li cas tiag tiag. Nyob rau thaum kawg, txawm li cas los xij, cov tib neeg no yeej nrhiav tsis ntsib tej lus teb kiag li. Qhov tseeb tiag, muaj ib lo lus me me uas hais txog qhov teeb meem ntawm Vajtswv cov lus hais tawm. Vim li cas? Tsuav yog tib neeg qhov tshwm sim tseem tsis tau raug nthuav tawm, Vajtswv tsis xav qhia rau ib tug twg li txog yam yuav tshwm sim tuaj nyob rau thaum kawg, los sis Nws tsis xav hais rau ib tug twg txog lawv txoj hau kev kawg ua ntej ntawm lub sij hawm—vim qhov ua li ntawd yauv tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Ntawm no thiab tam sim no, Kuv tsuas xav qhia nej txog tus xeeb ceem uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim, txog cov keeb laj fai uas Nws siv hauv Nws tes dej num los txiav txim thiab qhia tshwm txog cov tshwm sim no, thiab txog tus qauv uas Nws siv los txiav txim seb leej twg yuav muaj peev xwm muaj sia nyob los tsis muaj sia nyob. Tej no tsis yog cov lus nug uas nej txhawj xeeb tshaj plaws lod? Yog li ntawd ces, tib neeg ntseeg Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim li cas? Nej tau hais txog ib feem ntawm nws kiag tam sim no lawm: Qee leej ntawm nej cov ko hais tias nws muaj feem nrog rau qhov ua yus lub luag hauj lwm ncaj ncees thiab qhov muab fij rau Vajtswv; qee leej hais tias nws yog kev zwm rau Vajtswv thiab ua kom tau zoo raws Nws; qee leej hais tias ib qho tseeb ces yog qhov uas nyob ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; thiab qee leej hais tias qhov tseem ceeb ces yog qhia txog tus kheej kom me li me tau. Thaum nej muabtej qhov tseeb no coj los xyaum ua, thiab thaum nej xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai uas nej ntseeg tias yog lawm, nej puas paub tias Vajswv xav li cas? Nej puas tau xav dua li tias seb qhov ua li no puas ua tau zoo raws Nws txoj kev xav los sis ua tsis tau thiab? Nws puas zoo raws Nws tus qauv thiab? Nws puas haum li qhov Nws xav tau thiab? Kuv ntseeg tias tib neeg feem ntau tsis tshua muab cov lus nug no coj los ua zoo xav. Lawv tsuas siv ib feem ntawm Vajtswv cov lus, los sis ib feem ntawm cov lus qhuab qhia, los sis cov qauv ntawm qee leej thawj coj sab ntsuj plig uas lawv pe hawm li mlom, quab yuam lawv tus kheej kom ua yam no thiab yam tod xwb. Lawv ntseeg tias qhov no yog txoj hau kev uas yog lawm, yog li ntawd lawv thiaj li tuav nws ruaj ruaj thiab ua raws nws tas li, tsis hais yuav muaj dab tsi tshwm tuaj nyob rau thaum kawg los xij. Qee leej tib neeg xav tias, “Kuv muaj txoj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm; kuv yeej ib txwm xyaum ua rau txoj hau kev no. Kuv hnov zoo li tias kuv tau ua zoo raws Vajtswv lawm, thiab kuv kuj tseem hnov tias kuv tau txais ntau yam los ntawm nws. Qhov no yog vim kuv tau to taub txog qhov tseeb ntaum yam nyob rau lub sij hawm no, nrog rau ntau yam uas nyob rau yav thaud uas kuv tsis to taub li. Tshwj xeeb tshaj, ntau yam ntawm kuv tej tswv yim thiab kev xam pom tau hloov lawm, kuv lub neej qhov tseem ceeb tau hloov lawm ntau heev lawm, thiab tam sim no kuv muaj kev to taub zoo heev txog lub ntiaj teb no.” Cov tib neeg zoo li no ntseeg tias qhov no yog kev sau qoob loo, thiab tias nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm Vajtswv tes dej num rau tib neeg. Hauv nej txoj kev xav, nrog rau cov qauv no thiab tej nej xyaum ua ua ke tag nrho, nej puas yog tab tom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab? Qee leej ntawm nej co koj yuav hais ruaj siab hlo tias, “Tseeb tiag! Peb tab tom xyaum ua raws nraim li Vajtswsv lo lus; peb tab tom xyaum ua raws nraim li tus nyob Sauv tau qhia thiab tau hais lawm. Peb ib txwm tab tom ua peb lub luag hauj lwm thiab caum raws Vajtswv tas li, thiab peb yeej tsis tau ncaim Nws mus li. Yog li ntawd peb thiaj li ruaj siab hlo hais tau tias peb tab tom ua tau zoo raws Vajtswv. Txawm peb to taub Nws tej kev xav ntau npaum li cas, thiab txawm peb nkag siab Nws cov lus ntau npaum li cas los xij, peb yeej ib txwm nyob hauv txoj kev nrhiav kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tsuav yog peb ua kom yog, thiab xyaum ua kom yog xwb, ces peb yuav ua tau qhov tshwm sim uas yog.” Koj xav li cas txog qhov kev xam pom no xwb? Nws puas yog thiab? Tej zaum yuav muaj qee leej hais tias, “Kuv yeej tsis tau xav txog tej no dua kiag li. Kuv tsuas xav tias tsuav yog kuv ua kuv lub luag hauj lwm tiav thiab ua raws li cov kev cheem tsum ntawm Vajtswv cov lus hais tawm xwb, ces kuv muaj peev xwm ciaj sia nyob tau lawm. Kuv yeej tsis tau xav txog lo lus nug ntawm qhov seb kuv puas tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, los sis kuv yeej tsis tau xav dua li tias seb kuv puas tau ua tiav raws li tus qauv uas Nws tau teeb tseg lawm. Vim yog Vajtswv yeej tsis tau qhia kuv los sis muab ib lo lus qhia uas tseeb meej rau kuv kiag li, kuv thiaj li ntseeg tias tsuav yog kuv rau siab ntso ua hauj lwm mus ntxiv thiab tsis tso tseg li, ces yeej yuav ua rau Vajtswv txaus siab thiab yuav tsis cheem tsum ib yam dab tsi ntawm kuv ntxiv lawm.” Tej kev ntseeg zoo li no puas yog thiab? Raws li kuv paub mas, txoj kev xyaum ua li no, txoj kev xav li no, thiab txhua cov kev xam pom li no ua rau kom muaj kev xav ntau thiab ua rau qhov muag dig me ntsis. Tej zaum Kuv cov lus hais no yuav ua rau nej ib txhia poob siab me ntsis, xav txog, “Kev Dig Muag? Yog tias qhov no yog kev dig muag, ces peb txoj kev cia siab rau kev cawm dim thiab kev ciaj sia mas yog yam me heev thiab tsis meej tseeb li, puas yog mas? Qhov muab nws hais li ntawd, tsis yog Koj tab tom muab cov dej txias nchuav rau peb lod?” Txawm nej yuav ntseeg dab tsi los xij, cov Kuv hais thiab ua tsis yog txhob txwm ua kom nej xav tias muab cov dej txias nchuav rau nej. Tiam sis, tej ntawd tsuas txhob txwm muaj los txhim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tej kev xav thiab txhab ntxiv rau nej txoj kev nkag siab rau tej Nws tab tom xav, tej Nws xav ua kom tiav, hom tib neeg twg uas Nws nyiam, yam twg uas Nws tsis nyiam kiag li, yam twg uas Nws ntxub, hom tib neeg twg uas Nws xav muab kom tau, thiab hom tib neeg twg uas Nws tsis lees txais. Tej ntawd txob txwm ua kom nej muaj lub siab meej tseeb thiab ua kom nej muab ib txoj kev to taub tseeb tias nej txhua tus tej kev ua thiab kev xav tau yuam kev mus deb ntawm tus qauv uas Vajtswv cheem tsum npaum li cas lawm. Nws puas tsim nyog los tham txog cov ncauj lus no thiab? Vim Kuv paub tias nej twb muaj txoj kev ntseeg los lawm ntev, thiab tau mloog tej lus qhuab qhia los lawm ntau, tiam sis tej no yog kiag tej uas nej tseem muaj tsawg heev. Txawm tias nej twb tau teev txhua qhov tseeb tseg rau hauv nej phau ntawv lawm, thiab tau cim nco thiab sau tej yam no uas nej tus kheej ntseeg tias tseem ceeb cia rau hauv nej lub siab lawm, thiab txawm tias nej npaj los siv tej no los ua kom tau zoo raws Vajtswv nyob rau lub sij hawm thaum nej xyaum ua, los siv tej no thaum nej muaj kev cheem tsum, los siv tej no kom nej dhau lub sij hawm muaj kev txom nyem uas nyob tom hauv ntej, los sis tsuas cia tej no los ua nej luag thaum nej tseem ua nej lub neej nyob, raw li qhov Kuv paub mas, tsis hais txawm nej yuav ua li cas los xij, yog tias nej tsuas ua tej no xwb, mas qhov no yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Yog li ntawd ces, dab tsi thiaj li tseem ceeb tshaj plaws? Nws yog tias thaum koj tab tom xyaum ua, koj yuav tsum paub kom tob, nrog qhov tseeb tshaj plaws, tsis hais seb txhua yam uas koj tab tom ua—txhua qhov kev ua—puas mus raws nraim li qhov Vajtswv xav tau, thiab seb tag nrho koj tej kev ua, tag nrho koj tej kev xav, thiab tej tshwm sim thiab lub hom phiaj uas koj xav ua kom tiav puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav tiag tiag thiab puas teb tau Nws tej kev cheem tsum, nrog rau seb Nws puas pom zoo rau tej no los sis tsis pom zoo. Tej no thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 8

Taug Vajtswv Txoj Kev: Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem

Muaj ib lo lus uas nej tsim nyog muab sau cia. Kuv ntseeg tias lo lus no mas tseem tseeb tshaj plaws, vim rau Kuv mas, nws tshwm tuaj rau hauv siab ntau zaus uas suav tsis txheeb txhua txhua hnub li. Vim li cas? Nws yog vim tias txhua zaus thaum Kuv ntsib nrog ib tug neeg twg, txhua zaus thaum Kuv hnov ib tug neeg twg zaj dab neeg, thiab txhua zaus thaum Kuv hnov txog ib tug tib neeg txoj kev paub yav dhau los los sis lo lus tim khawv ntawm kev ntseeg Vajtswv, Kuv ib txwm siv lo lus no los txiav txim hauv Kuv lub siab seb tus tib neeg ntawd puas yog hom neeg uas Vajtswv xav tau thiab hom neeg uas Vajtswv nyiam los tsis yog. Yog li ntawd ces, lo lus no yog dab tsi? Tam sim no Kuv muab nej txhua tus tso zaum rau ntawm npoo ntawm nej cov chaw zaum. Thaum Kuv nthuav tawm lo lus, tej zaum nej yuav chim siab, vim muaj qee leej tau them tus nqi ua dej num ntawm daim di ncauj los lawm ntau xyoo. Txawm li cas los xij, Kuv yeej tsis tau them tus nqi ua dej num ntawm daim di ncauj kiag li. Lo lus no yeej nyob hauv Kuv lub siab. Yog li ntawd, lo lus no yog dab tsi? Nws yog li no: “Taug Vajtswv txoj kev: Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.” Qhov no tsis yog ib kab lus yooj yooj yim xwb lod? Txawm li cas los xij, tsis hais txog nws qhov yooj yim, cov tib neeg uas muaj kev to taub tob tseeb txog cov lus no yuav hnov tias lawv ris lub nra hnyav, tias lo lus no muaj txiaj ntsig heev rau ib tug tib neeg txoj kev xyaum ua, tias nws yog ib txoj kab los ntawm hom lus ntawm txoj sia uas muaj qhov tseeb qhov tseeb tiag, tias nws sawv cev rau ib lub hom phiaj mus tag ib sim neejrau cov uas nrhiav kom ua tau zoo raws Vajtswv, thiab tias nws yog ib txoj hau kev mus tag ib sim neejuas ib tug tib neeg twg xav txog Vajtswv tej kev xavuas tsim nyog caum raws. Yog li, nej xav li cas xwb: Lo lus no tsis yog qhov tseeb lod? Nws muaj los tsis muaj qhov tseem ceeb zoo li ntawd thiab? Ntxiv ntawd, tej zaum nej qee leej tab tom xav txog lo lus no, thiab sim nrhiav nws, thiab tej zaum muaj nej qee leej uas tsis ntseeg txog nws: Lo lus no puas tseem ceeb tshaj plaws mas? Nws puas tseem ceeb tshaj plaws thiab? Nws puas cheem tsum hais txog nws tag npau li ntawd thiab? Tej zaum kuj muaj nej qee leej uas tsis nyiam lo lus no thiab, vim nej xav hais tias kev taug Vajtswv txoj kev thiab kev lim nws los ua lo lus no ua rau kom muaj kev nkag siab yuam kev ntau dhau heev lawm. Kev muab txhua yam uas Vajtswv hais thiab muab txo los ua ib lo lus xwb—qhov ntawd yuav tsis ua rau kom Vajtswv tsis tseem ceeb ib qho me me li lod? Qhov ntawd nws yog li ntawd lod? Nws muaj peev xwm yog tau tias nej feem coob tsis to taub zoo txog qhov tseem ceeb tob ntawm cov lus no. Txawm nej tau muab sau cia lawm los xij, nej tsis muaj kev xav txog qhov muab lo lus no khaws cia rau hauv nej lub siab; nej tsuas sau nws cia hauv nej cov ntawv kom tau muab coj los saib dua thiab xav rau thaum lub sij hawm nej khoom xwb. Nej qee leej yeej tsis quav ntsej cim nco lo lus no, twb tsis hais txog tias yuav coj nws los siv kom muaj txiaj ntsig kiag li thiab. Txawm li ntawd los xij, vim li cas Kuv thiaj xav hais txog lo lus no? Txawm tias nej txoj kev xam pom thiab txawm nej xav li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais txog lo lus no, vim nws sib txuas ntau heev mus rau qhov seb Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim li cas. Txawm tias nej qhov kev to taub tam sim no txog lo lus no zoo li cas los sis nej siv nws li cas los xij, Kuv yeej tseem yuav qhia rau nej li no tias: Yog tib neeg muaj peev xwm muab cov lus ntawm lo lus no coj los xyaum ua thiab muaj kev paub txog tej lus nawd, thiab ua kom tiav tau raws tus qauv ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, ces lawv yeej ruaj siab tau tias yuav yog cov tib neeg dim thiab muaj qhov tshwm sim zoo xwb xwb li. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau raws tus qauv uas teev los ntawm lo lus no, ces muaj peev xwm hais tau tias koj qhov tshwm sim ces yeej tsis paub tias zoo li cas kiag li. Vim li ntawd, Kuv hais rau nej txog lo lus no kom nej thiaj li npaj tau nej tus kheej, thiab kom nej thiaj li yuav paub tias hom qauv zoo li cas uas Vajtswv siv los ntsuas nej.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 9

Vajtswv Siv Tej Kev Sim Siab Ntau Yam los Sim Seb Tib Neeg Puas Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem

Nyob rau txhua tiam, thaum tseem tab tom ua dej num nrog tib neeg, Vajtswv muab qee cov lus rau lawv thiab qhia qee qhov tseeb rau lawv. Qhov tseeb no ua dej num li txoj kev uas tib neeg tsim nyog ua raws, txoj kev uas lawv tsim nyog taug mus, txoj kev uas pab cuam lawv kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab txoj kev uas tib neeg tsim nyog muab coj los xyaum uathiab coj raws nraim nyob rau hauv lawv lub neej thiab tag nrho sim neej ntawm txoj kev ua lawv lub neej. Nws yog vim cov laj thawj no Vajtswv thiaj li nthuav tawm cov lus hais tawm no rau tib neeg. Cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tsim nyog rau tib neeg ua raws, thiab qhov ua raws qhov no yuav tau txais txoj sia. Yog tias ib tug tib neeg twg tsis ua raws tej no, tsis muab tej no coj los xyaum ua, thiab tsis ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus hauv lawv lub neej, ces tus tib neeg no tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Tsis tas li ntawd, yog tias tib nee tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, los sis lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau zoo raws Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis muaj cuab kav ua kom tau zoo raws Vajtswv tsis muaj peev xwm tau txais Nws kev qhuas, thiab cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tshwm sim. Yog li ntawd ces, nyob hauv Nws tes dej num, Vajtswv txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim li cas? Vajtswv siv txoj hau kev twg los txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Tej zaum lub sij hawm no nej tseem tsis tau to taub meej txog qhov no, tiam sis thaum Kuv qhia nej txog qhov txheej txheem lawm, nws yuav pom meej tuaj, vim nej ntau leej twb tau paub txog qhov no los ntawm nej tus kheej lawm.

Hauv Nws tes dej num, txij ntua li thaum pib los, Vajtswv tau teeb tsa kev sim siab rau txhua tus lawm—los sis koj muaj peev xwm thais tau tias, txhua tus uas caum raws Nws—thiab cov kev sim siab no tsis sib luag. Muaj cov uas tau ntsib kev sim siab ntawm qhov raug lawv tsev neeg tsis lees txais, cov uas ntsib kev sim siab ntawm thaj chaw ib puag ncig uas phem, cov uas ntsib kev sim siab ntawm qhov raug ntes thiab raug tsim txom, cov uas ntsib kev sim siab ntawm qhov kev xaiv txoj kev taug, thiab cov uas ntsib kev sim siab ntawm tej nyiaj txiag thiab meej mom. Muab hais dav dav tias, nej txhua tus tau ntsib txhua yam ntawm kev sim siab lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li ua dej num zoo li no? Vim li cas Nws thiaj li ua rau txhua tus tib neeg li no? Nws nrhiav qhov tshwm sim dab tsi tiag? Ntawm no yog lub ntsiab uas Kuv xav tham rau nej: Vajtswv xav pom seb tus tib neeg no puas yog hom tib neeg uas ntshai Nws thiab zam kev phem los tsis yog. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv tab tom muab kev sim siab rau koj, ua rau koj ntsib qee yam xwm txheej los sis lwm yam, Nws txoj kev xav yog xav sim seb koj puas yog ib tug tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis yog. Yog tias ib tug twg tau ua lub luag hauj lwm saib xyuas cov khoom fij kom zoo, thiab lub luag hauj lwm no tau coj kom mus cuag nrog Vajtswv cov khoom fij, koj puas yuav hais tias qhov no yog qee yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia lawm? Nws yeej yog kawg! Txhua yam uas koj ntsib yog qee yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia lawm. Thaum koj ntsib tej xwm txheej li no, Vajtswv yuav zais ntxhis soj ntsuam koj, saib seb koj xaiv li cas, koj xyaum ua li cas, thiab koj muaj tej kev xav dab tsi. Qhov uas Vajtswv mob siab txog tshaj plaws yog qhov tshwm sim tom qab kawg nkaus, vim nws yog qhov tshwm sim no uas yuav pab Nws los ntsuas seb koj puas ua neej nyob raws nrais li Nws tus qauv hauv qhov kev sim siab no los tsis ua. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg ntsib teeb meem, feem ntau lawv tsis xav txog tias vim li cas lawv thiaj li ntsib qhov teeb meem no, tus qauv twg uas Vajtswv cheem tsum lawv ua kom tau, Vajtswv xav pom dab tsi nyob hauv lawv los sis Nws xav tau dab tsi los ntawm lawv los. Thaum ntsib qhov teeb meem no, cov tib neeg zoo li no tsuas xav tias, “Tej no yog qee yam uas kuv ntsib; kuv yuav tsum tau ceev faj, txhob ua dog dig! Txawm li cas los xij, qhov no yog Vajtswv qhov khoom fij, thiab kuv tsis muaj peev xwm chwv tau nws.” Muaj txoj kev xav yooj yim zoo li no, tib neeg thiaj ntseeg tias lawv tau ua tiav lawv lub luag hauj lwm lawm. Qhov tshwm sim ntawm qhov kev sim siab no puas coj kev txaus siab los rau Vajtswv los tsis coj? Kav tsij mus ua ntej thiab tham txog nws. (Yog tias tib neeg ntshai Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, ces thaum ntsib nrog ib lub luag hauj lwm uas tso cai rau lawv los cuag Vajtswv cov khoom fij, lawv yuav xav tias yuav ua li cas yooj yim uas nws yuav ua tub qaug Vajtswv tus yam ntxwv, thiab qhov ntawd yuav ua rau lawv ruaj siab mus ua twb zoo ua.) Koj lo lus teb nyob rau qhov yog lawm, tiam sis nws tseem tsis tau txog rau ntawd kiag. Kev taug kev hauv Vajtswvtxoj kev tsis yog kev soj ntsuam cov kev cai ntiav ntiav xwb; tiam sis, nws txhais tau tias thaum koj ntsib ib qho teeb meem, koj xub ntsia nws ua tej tshaj plaws thiab tseem tseeb tshaj plaws kom tam li yog ib qho xwm txheej uas npaj los ntawm Vajtswv, ib lub luag hauj lwm uas Nws tau muab rau koj, los sis ib txoj hauj lwm uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum ntsib qhov teeb meem no, koj tsim nyog ntsia nws kom tam li ib qho kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau koj. Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, koj yuav tsum muaj ib tug qauv nyob hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum xav tias qhov teeb meem no yog los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum xav tias yuav saib xyuas nws li cas nyob rau hauv txoj kev uas koj muaj peev xwm ua kom koj lub luag hauj lwm tiav thaum tseem muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv, los sis yuav ua li cas es thiaj tsis ua rau Nws npau taws los sis tub qaug Nws tus yam ntxwv. Puag tas peb tau hais txog kev saib xyuas cov khoom fij kom zoo. Qhov no muaj feem xyuam rau cov khoom fij, thiab nws kuj tseem muaj feem rau koj txoj hauj lwm thiab koj lub luag hauj lwm thiab. Koj mas muaj txoj hauj uas raug khi rau lub luag hauj lwm no. Txawm li cas los xij, thaum ntsib qhov teeb meem no, puas muaj kev sim siab dab tsi li? Muaj kawg! Qhov kev sim siab no los qhov twg los? Qhov kev sim siab no los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab nws kuj los ntawm tib neeg cov yam ntxwv phem, qias vuab tsuab los thiab. Muab hais tias muaj kev sim siab, qhov teeb meem no muaj feem xyuam rau kevsawv ua tim khawv uas tib neeg tsim nyog sawv, uas nws kuj yog koj lub luag hauj lwm thiab txoj hauj lwm thiab. Muaj qee leej tib neeg hais tias, “Qhov no tsuas yog ib qho teeb meem me me xwb; nws puas yuav tsim nyog muab coj los ua qhov teeb meem loj mas?” Yog mas, nws yeej tsim nyog kawg mas! Qhov no yog vim tias yuav kom ua tau raws li Vajtswv txoj kev mas, peb tsis muaj peev xwm tso ib yam dab tsi tsis hais ntawm peb los sis ib ncig ntawm peb mus, txawm tias yuav yog yam me me xwb los xij; txawm peb xav tias peb tsim nyog muab siab rau nws los tsis muab, tsuav yog ib qho teeb meem dab tsi uas peb ntsib, peb yuav tsum txhob tso nws mus. Txhua yam uas tshwm sim tuaj tsim nyog ntsia kom zoo tam li cov kev sim siab uas Vajswv muab rau peb. Koj xav li cas txog txoj kev ntsia rau tej qhov no? Yog tias koj muaj tej hom yeeb yam li no, ces nws txhawb tau ib qho tseeb tias: Tob tob rau hauv, koj ntshai Vajtswv thiab txaus siab hlo zam kev phem. Yog tias koj muaj qhov kev ntshaw no los ua kom tau zoo raws Vajtswv lawm, ces yam uas koj muab coj los xyaum ua ntawd yeej nyob tsis deb ntawm tus qauv uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem lawm.

Muaj cov uas ntseeg tas li tias tej teeb meem uas tib neeg tsis quav ntsej txog thiab tsis hais txog ntawd tsuas yog tej qhov me me uas tsis muaj feem xyuam dab txogqhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Thaum ntsib ib qho teeb meem zoo li no, cov tib neeg no tsis xav ntau thiab lawv cia li tso kom nws dhau mus. Qhov tseeb tiag, txawm li cas los xij, qhov teeb meem no yog ib qho kev kawm paub uas koj tsim nyog kawm—ib qho kev kawm paub txog qhov yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas. Ntau tshaj ntawd, yam uas koj tsim nyog txhawj xeeb ntau tshaj ntawd yog kev paub txog tias Vajtswv tseem tab tom ua dab tsi thaum cov teeb meem no sawv tuaj rau koj. Vajtswv yeej nyob ntawm koj ib sab, soj ntsuam koj txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab saib ntsoov txhua yam koj ua thiab yam uas hloov pauv uas nyob hauv koj tej kev xav—qhov no yog Vajtswv tes dej num. Qee leej tib neeg nug tias, “Yog tias qhov ntawd muaj tiag, cas kuv ho tsis hnov nws li?” Koj tsis hnov nws li vim yog koj tsis tau coj raws li txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tam li koj thawj txoj kev; yog li ntawd koj thiaj tsis muaj peev xwm paub txog tes dej num me me uas Vajtswv ua nyob hauv tib neeg, uas qhia tshwm nws tus kheej raws nraim li tib neeg cov kev xav thiab kev ua. Koj yog ib tug tib neeg tsis meej pem! Qhov teeb meem loj tshaj plaws yog dab tsi? Qhov teeb meem me me yog dab tsi? Cov teeb meem uas muaj feem xyuam nrog kev taug Vajtswv txoj kev tsis tau raug faib ntawm cov teeb meem loj los sis cov teeb meem me, tiam sis nej puas yuav muaj peev xwm lees txais qhov ntawd tau? (Peb muaj peev xwm lees txais nws tau.) Hais txog ntawm cov teeb meem txhua hnub, muaj qee cov uas tib neeg saib tam li yog teeb meem loj thiab tseem ceeb heev, thiab lwm cov ces raug muab saib tam li cov teeb meem me me xwb. Tib neeg pheej ntsia cov teeb meem loj no tam li yog qhov tseem ceeb tshaj, thiab lawv suav tias tej ntawd raug xa los ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum cov teeb meem loj no tshwm tuaj, vim yog tib neeg tus yeeb yam tsis paub tab thiab vim yog lawv tej peev xwm tsis zoo, tib neeg thiaj li ua tsis tiav Vajtswv txoj kev xav, tsis muaj peev xwm txais tau ib qhov kev nthuav tawm, thiab tsis muaj peev xwm tau txais ib qho kev txawj ntse tseeb uas muaj nuj nqis li. Hais txog ntawm cov teeb meem me no, tej no tib neeg twb tsis tsa muag saib thiab cia nws maj mam plam zuj zus mus xwb. Vim li no, tib neeg thiaj li plam lub cib fim kom raug tshawb xyuas rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab kom raug sim los ntawm Nws. Nws txhais tau li cas yog tias koj ib txwm tsis tsa muag ntsia cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom, thiab tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj rau koj lawm? Nws txhais tau tias txhua txhua hnub, thiab txhua txhua lub sij hawm, koj yeej tso Vajtswv txoj kev ua kom koj zoo tiav log tseg tas li, nrog rau Nws txoj kev coj huv tib si thiab. Thaum twg uas Vajtswv npaj ib qho xwm txheej rau koj, Nws yeej saib koj twb ywm, saib rau hauv koj lub siab, soj ntsuam koj txoj kev xav thiab kev ua twb zoo xav, saib ntsoov seb koj xav li cas, thiab tos seb koj yuav ua li cas. Yog tias koj yog ib tus neeg tsis xyuam xim—ib tug uas tsis mob siab tiag txog Vajtswv txoj kev, Nws cov lus, los sis qhov tseeb—ces koj yuav tsis rau siab los sis quav ntsej rau yam uas Vajtswv xav ua kom tiav hlo los sis tej kev cheem tsum uas Nws xav kom koj ua kom tau raws thaum Nws tau npaj ib qho chaw ib puag ncig rau koj. Koj los yuav tsis paub tias cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom uas koj ntsib muaj feem xyuam rau qhov tseeb los sis Vajtswv txoj kev xav li cas. Tom qab uas koj ntsib cov xwm txheej thiab cov kev sim siab zoo li no zaum tag zaum thiab, es Vajtswv tsis pom ib qho dab tsi tshwm sim hauv koj li, Nws yuav ua li cas? Tom qab tau ntsib kev sim siab zaum tag zaum thiab lawm, koj tsis ua kom pom Vajtswv meej rau hauv koj lub siab, los sis koj tsis pom cov xwm txheej uas Vajtswv tau npaj los rau koj rau tej ntawd: cov kev sim siab thiab kev sim los ntawm Vajtswv los. Tiam sis, ib yam dhau ib yam tuaj, koj tsis txais yuav lub cib fim uas Vajtswv tau muab rau koj, cia nws plam mus ib zaug tag thiab ib zaug ntxiv. Qhov no tsis yog kev tsis mloog lus tshaj plaws uas tib neeg ua tshwm tuaj lod? (Nws yog kawg.) Vajtswv puas yuav hnov mob vim tej no thiab? (Nws yeej yuav). Vajtswv yuav tsis hnov mob li! Qhov hnov Kuv hais ib yam zoo li no ua rau nej ceeb ib zaug ntxiv. Tej zaum koj tseem tab tom xav tias: “Tsis yog nws twb tau hais thaum ntxov lawm tias Vajtswv yeej ib txwm hnov mob lod? Yog li ntawd Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob lod? Yog li ces thaum twg Nws thiaj li hnov mob?” Muab hais kom luv luv tias, Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob hauv qhov xwm txheej no li. Yog li ntawd ces, Vajtswv tus yeeb yam rau hom cwj pwm sab saud ne yog dab tsi xwb? Thaum tib neeg tsis txais yuav cov kev sim siab thiab kev sim uas Vajtswv xa los rau lawv lawm, thiab thaum lawv zam tej no, tsuas muaj ib tug yeeb yam uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg zoo li no xwb. Tus yeeb yam no yog dab tsi? Vajtswv tsis lees txais hom tig neeg no, tawm hauv Nws nruab siab los. Muaj ob txheej lus txhais ntawm lo lus “tsis lees txais” no. Kuv yuav ua li cas piav txog nws los ntawm qhov Kuv xam pom? Nyob tob rau hauv, lo lus “tsis lees txais” muaj lub ntsiab lus tsis nyiam kiag li thiab ntxub nyob rau hauv. Es lwm txheej ntawm lo lus txhais no ne yog dab tsi? Qhov no yog feem uas hais txog kev yeem swb rau qee yam. Nej txhua tus yeej paub tias “yeem swb” txhais tau li cas lawm, puas yog? Muaj hais luv luv tias, “tsis lees txais” yog ib lo lus uas sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav thiab tus yeeb yam kawg nkaus rau cov tib neeg uas coj cwj pwm zoo li ntawd; nws yog kev ntxub tshaj plaws rau lawv, thiab qia, thiab, yog li ntawd, nws qhov tshwm sim ntawm kev txiav txim siab yog muaj lawv tso tseg. Qhov no yog Vajswv kev txiav txim siab tom qab kawg rau ib tug neeg uas tsis taug kev mus hauv Vajtswv txoj kev thiab tus uas tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tam sim no nej txhua tus puas muaj peev xwm pom txog qhov tseem ceeb ntawm los lus uas Kuv tau hais ua ntej ntawd lawm?

Tam sim no nej puas to taub txog txoj hau kev uas Vajtswv siv los txiav txim tib neeg qhov tshwm? (Txhua txhua hnub Nws npaj cov xwm txheej tsis sib thooj.) “Nws npaj cov xwm txheej tsis sib thooj”—tej no yog yam uas tib neeg muaj peev xwm hnov thiab tuav tau. Yog li ntawd, dab tsi thiaj yog Vajtwv qhov xav ua li no? Nws txoj kev xav yog los muab ntau hom kev sim siab rau txhua tus thiab txhua leej tib neeg nyob rau lub sij hawm thiab qhov chaw tsis sib thooj. Yam dab tsi ntawm ib tug tib neeg uas raug sim nyob rau lub sij hawm thaum raug ib txoj kev sim siab? Ib txoj kev sim siab txiav txim seb koj puas yog hom neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem hauv txhua qhov teeb meem uas koj ntsib, hnov txog, pom, thiab ntsib kiag. Txhua tus yuav ntsib hom kev sim siab no, vim Vajtswv coj ncaj nrab rau txhua tus tib neeg. Nej qee leej hais tias, “Kuv twb ntseeg Vajtswv los lawm ntau xyoo, vim li cas Kuv thiaj tsis tau ntsib ib qho kev sim siab li?” Koj hnov tias koj tseem tsis tau ntsib ib qho li vim yog thaum twg los xij uas Vajswv npaj cov xwm txheej rau koj, koj tsis mob siab tiag ua tej ntawd thiab tsis xav taug mus hauv Vajtswv txoj kev. Yog li ntawd, koj thiaj tsis paub txog Vajtswv cov kev sim siab kiag li. Qee leej tib neeg hais tias, “Kuv twb ntsib ob peb qho kev sim siab lawm, tiam sis kuv tsis paub yuav ua li cas muab coj los xyaum ua kom tau zoo. Txawm tias thaum kuv xyaum ua los, kuv tseem tsis paub tias seb kuv puas sawv ruaj nreeg tau nyob rau lub sij hawm thaum raug Vajtswv tej kev sim siab.” Hom tib neeg nyob hauv tus yam ntxwv li no mas yeej tsis yog feem tsawg kiag li. Yog li ces, tus qauv dab tsi uas Vajtswv siv coj los ntsuas tib neeg? Nws tsuas yog zoo raws li qhov Kuv twb tau hais ua ntej ntawd lawm tias: Nws yog tias seb koj puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem hauv txhua yam uas koj ua, xav, thiab nthuav tawm. Qhov no yog qhov txiav txim tias seb koj puas yog ib tug tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis yog. Lub ntsiab no puas yooj yim, los tsis yooj yim? Nws yooj yim hais, tiam sis nws puas yooj yim muab coj los xyaum ua? (Nws yeej tsis yooj yim kiag li.) Vim li cas nws thiaj tsis yooj yim kiag li? (Vim yog tib neeg tsis paub Vajtswv, thiab lawv tsis paub tias Vajtswv ua tib neeg kom zoo tiav log li cas, yog li ntawd lawv thiaj ntsib teeb meem, lawv tsis paub nrhiav qhov tseeb li cas los daws lawv cov teeb meem. Lawv yuav tsum tau dhau ntau yam kev sim siab, ntau yam kev tsim kho kom zoo, ntau yam kev qhuab ntuas, thiab ntau yam kev txiav txim ua ntej lawv tuaj yeem muaj qhov tseeb ntawm kev ntshai Vajtswv.) Tej zaum nej muab nws tso rau txoj kev no, tiam sis nyob rau ntawm nej, kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem zoo li yooj yim rau kev ua heev nyob lub sij hawm no. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Nws vim tias nej tau mloog cov lus qhuab qhia ntau heev thiab tau txais kev ywg dej los ntawm qhov tseeb qhov tseeb tiag tsis tsawg kiag li; qhov no tso cai rau nej muaj kev to taub txog tej kev ua thiab tswv yim ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Hais txog qhov yuav ua li cas muab qhov kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem coj los xyaum ua, qhov kev txawj ntse no tag nrho muaj txiaj ntsig heev thiab ua rau nej hnov tias tej yam no mas ua tau tiav yooj yim heev. Yog li ces, vim li cas tib neeg thiaj tsis muaj peev xwm ua nws kom tiav tau tiag li? Qhov no vim yog tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb tsis ntshai Vajtswv, thiab nws nyiam kev phem. Qhov no yog qhov laj thawj tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 10

Tsis Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem yog Tawm Tsawm Vajtswv

Niaj hnub nim no nej nyob tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab tim ntsej tim muag nrog Vajtswv cov lus; nej muaj kev txawj ntse ntawm Vajtswv ntau dua Yauj. Vim li cas Kuv thiaj muab qhov no coj los hais? Kuv lub hom phiaj ntawm qhov hais txog tej no yog dab tsi? Kuv xav piav qhia ib qho tseeb rau nej, tiam sis ua ntej Kuv piav, Kuv xav nug nej ib lo lus nug: Yauj paub me ntsis txog Vajtswv xwb, tiam sis tseem muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem; vim li cas cov tib neeg txheej nim no ua tsis tau li ntawd? (Lawv qias vuab tsuab tob heev lawm.) “Qias vuab tsuab tob heev lawm”—qhov no yog ib qho xwm txheej ntiav ntiav uas ua rau kom muaj teeb meem, tiam sis Kuv yuav tsis saib nws nyob hauv txoj kev zoo li no. Nej pheej siv tej kev qhuab qhia thiab tej lo lus tas li, xws li tias “kev qias vuab tsuab tob heev,” “kev tig tawm tsam Vajtswv,” “kev tsis ncaj ncees rau Vajtswv,” “kev tsis mloog lus,” “kev tsis nyiam qhov tseeb,” thiab tseem ntau tshaj ntawd, thiab siv tej kab lus yooj yim hais no los piav txog lub ntsiab tseeb ntawm txhua qhov teeb meem. Qhov no txoj kev tsis zoo ntawm kev xyaum ua. Qhov siv lo lus teb zoo ib yam nkaus los piav txog cov teeb meem uas muaj tus yeeb yam tsis sib thooj ua rau muaj cov lus nug ntau uas ua xyem xyav txog qhov tseeb thiab Vajtswv yam zam tsis tau kiag li; Kuv tsis xav hnov tej hom lus teb zoo li no. Xav nws kom ntev thiab kom hnyav! Yeej tsis muaj nej leej twg tau xav txog qhov teeb meem no li, tiam sis Kuv muaj peev xwm pom nws txhua txhia hnub, thiab txhua txhia hnub los Kuv muaj peev xwm hnov nws tau. Vim li ntawd, thaum nej tseem tab tom ua, Kuv tseem tab tom ntsia. Thaum nej tab tom ua qee yam dab tsi, nej tsis muaj peev xwm hnov nws tau nws lub ntsiab tseeb, tiam sis thaum Kuv ntsia, Kuv muaj peev xwm pom nws lub ntsiab ntseeb, thiab Kuv muaj peev xwm hnov nws lub ntsiab tseeb tau, ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Vim li cas cov tib neeg txheej nim no tsis muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau li? Nej cov lus teb mas nyob deb heev ntawm qhov kev muaj cuab kav piav tau txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no, los sis tej ntawd muaj peev xwm daws nws tau. Qhov ntawd vim yog nws muaj ib lub hauv paus los ntawm qhov nej tsis paub txog. Lub hauv paus no yog dab tsi? Kuv paub tias nej xav hnov txog nws, yog li ntawd Kuv yuav qhia rau nej txog ntawm lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no.

Txij ntua thaum Vajtswv tau pib ua tes dej num los, Nws tau rau nqi rau tib neeg li cas? Vajtswv tau cawm lawv; Nws pom tib neeg zoo tam li cov tswv cuab ntawm Nws tsev neeg, tam li cov khoom ntawm Nws tes dej num, tam li cov uas Nws xav txeeb thiab cawm, thiab tam li cov uas Nws xav ua kom zoo tiav log. Nov yog Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg txij ntua thaum pib Nws tes dej num los. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv nyob rau lub sij hawm ntawd zoo li cas? Tib neeg tsis paub Vajtswv zoo, thiab lawv saib Vajtswv tam li ib tus neeg txawv ntsej muag. Nws muaj peev xwm hais tau tias lawv tus yeeb yam rau Vajtswv tsis sau qhov tshwm sim uas zoo, thiab lawv tsis muaj ib qho kev to taub meej tias lawv tsim nyog ua li cas rau Vajtswv. Yog li ntawd, lawv thiaj ua rau Nws li cas los xij raws li qhov lawv nyiam, thiab ua dab tsi los xij raws li qhov lawv nyiam. Lawv puas muaj ib qho kev xav dab tsi txog Vajtswv li? Thaum chiv thawj, lawv tsis muaj li; qhov hu hais tias cov kev xav ntawd tsuas yog muaj cov kev xav phem thiab kev kwv yees txog Nws xwb. Lawv lees txais yam uas yoog raws li lawv cov kev xav phem xwb, thiab thaum qee yam tsis yoog raws li lawv cov kev xav phem lawm, lawv tsuas mloog nws lus me ntsis xwb, tiam sis nyob tob rau hauv lawm lawv hnov muaj kev cov nyom ntau heev thiab lawv tawm tsam nws. Nov yog qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg nyob rau thaum chiv thawj: Vajtswv saib lawv tam li cov tswv cuab ntawm tsev neeg, tiam sis lawv saib Nws tam li ib tug neeg ntxawv ntsej muag. Txawm li cas los xij, tom qab ib lub sij hawm ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tib neeg tau los to taub yam uas Nws tab tom ua kom tiav, thiab lawv tau paub tias Nws yog tus tseem Vajtswv; lawv kuj tau los paub txog yam uas lawv muaj peev xwm yuav tau txais los ntawm Vajtswv los. Lub sij hawm no tib neeg rau nqi rau Vajtswv li cas? Lawv pom Nws tam li ib txoj kev pab cawm txoj sia, thiab cia siab tias yuav tau txais Nws txoj hmoov hlub, cov koob hmoov, thiab cov lus cog tseg. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv rau qhi rau tib neeg li cas? Nws pom lawv tam li cov hom phiaj rau Nws kev txeeb tau. Vajtswv xav siv cov lus los txiav txim rau lawv, los sim lawv, thiab ua kom lawv dhau cov kev sim siab. Txawm li cas los xij, raws li cov tib neeg nyob rau thaum ntawd paub mas, Vajtswv tsuas yog ib yam khoom uas lawv muaj peev xwm siv tau coj los ua kom lawv tus kheej cov hom phiaj tiav xwb. Tib neeg pom tias qhov tseeb uas Vajtswv muab los ntawd muaj peev xwm kov yeej thiab cawm tau lawv, tias lawv muaj ib lub cib fim los txais yam uas lawv xav tau los ntawm Nws los, nrog rau qhov muab kom tau cov hauv kev kawg uas lawv xav tau. Vim li no, thiaj muaj ib qho siab dawb paug me ntsis rhawv tuaj rau hauv lawv lub siab, thiab lawv rais los txaus siab hlo los caum raws tus Vajtswv no. Lub sij hawm dhau mus, thiab vim qhov lawv qhov muab tau qee qhov kev txawj ntse ntiav ntiav thiab txog cov kev qhuab qhia ntawm Vajtswv, nws thiaj muaj peev xwm hais tau tias tib neeg tab tom pib los “swm” nrog Vajtswv thiab cov lus uas Nws tau hais, Nws txoj kev qhuab qhia, qhov tseeb uas nws muab qhia tawm, thiab Nws tes dej num. Yog li ntawd lawv thiaj li nyob hauv qab txoj kev nkag siab yuam kev tias Vajtswv tsis yog tus ntxawv ntsej muag ntxiv lawm, thiab tias lawv tau pib rhais ruam mus rau txoj kev ntawm kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tam sim no, tib neeg tau mloog cov lus qhuab qhia txog qhov tseeb ntau heev lawm thiab tau paub zoo heev txog Vajtswv tes dej num lawm. Txawm li cas los xij, vim qhov kev cuam tshuam thiab kev tav kev los ntawm ntau yam thiab ntau qhov xwm txheej, tib neeg feem ntau thiaj tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, los sis lawv tsis muaj cuab kav ua tau zoo raws Vajtswv. Tib neeg pib qaug zog zuj zuj thiab pib tsis muaj kev ruaj siab ntau zuj zus. Lawv muaj ib qho kev paub ntau zuj zus tias lawv yuav tsis paub txog tus kheej qhov tshwm sim. Lawv tsis kav muaj tej xav txog ib yam dab tsi kiag li, thiab lawv tsis kav nrhiav kev los ua kom nce qib li; lawv tsuas caum raws mus, mus rau tom ntej, ib kauj ruam zuj zus yam tsis txaus siab hlo li xwb. Hais txog rau tib neeg tus yam ntxwv tam sim no, Vajtswv tus yeeb yam rau lawv zoo li cas xwb? Nws tsuas xav muab qhov tseeb no rau lawv thiab cog Nws txoj kev rau lawv, thiab tom qab ntawd mam npaj ntau yam xwm txheej los sim lawv los ntawm ntau txoj hau kev. Nws lub hom phiaj yog muab cov lus no, qhov tseeb no, thiab Nws tes dej num, thiab coj ib qho tshwm sim los rau tib neeg kom muaj cuab kav ntshai Nws thiab zam kev phem. Cov tib neeg feem ntau uas Kuv tau pom tsuas yog muaj Vajtswv cov lus thiab rau qhi rau tej ntawd tam li tej kev qhuab qhia, cov npe ntawv hauv daim ntawv, cov kev cai tswj uas yuav tsum tau coj raws. Hauv lawv tej kev ua thiab kev hais lus, los sis thaum ntsib cov kev sim siab, lawv tsis rau qhi rau Vajtswv txoj kev tam li ib yam uas lawv tsim nyog ua raws. Qhov no yeej muaj tseeb tshaj tiag thaum tib neeg ntsib tej kev sim siab loj; Kuv yeej tsis tau pom dua ib tug tib neeg twg zoo li no uas xyaum ua raws txoj xub ke ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li. Yog li ntawd, Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg mas muajkev tsis nyiam kiag li thiab kev ntxub ntxaug puv npo! Txawm tias Nws tau muab kev sim siab rau lawv ntau zaus, txawm yog ib puas zaus los xij, lawv yeej tseem tsis muaj ib tug yeeb yam meej uas yuav qhia tau txog lawv txoj kev txiav txim siab tias: “Kuv xav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem!” Vim tib neeg tsis muaj qhov kev txiav txim siab no thiab tsis nthuav tawm tej cwj pwm no, Vajtswv tus yeeb yam tam sim no rau lawv thiaj tsis zoo li qub li yav dhau los lawm, thaum Nws muab kev hlub tshua, kev nyiaj taus, kev uv taus, thiab siab ntev rau lawv. Tiam sis, Nws tu siab heev rau tib neeg. Leej twg yog tus ua kom muaj qhov kev tu siab no? Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg nyob rau ntawm leej twg? Nws nyob rau ntawm txhua leej thiab txhua tus uas cawm raws Nws. Ntau xyoo dhau los ntawm Nws tes dej num, Nws muaj kev cheem tsum ntau yam rau tib neeg thiab tau npaj ntau qhov xwm txheej rau lawv. Tsis hais txawm lawv ua tau zoo li cas thiab tsis hais txawm lawv tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv yuav zoo li cas los xij, tib neeg ua tsis tau los xyaum ua raws nraim kom meej nrog lub hom phiaj ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Vim li ntawd, Kuv yuav muab ib kab lus xaus, thiab siv kab lus no los piav txog txhua yam uas peb nyuam qhuav tau hais txog tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm taug Vajtswv txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Kab lus no yog dab tsi? Nws yog li no: Vajtswv saib tib neeg zoo tam li cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim thiab cov khoom ntawm Nws tes dej num; tib neeg saib Vajtswv zoo tam li lawv tus yeeb ncuab thiab tsis nyob lawv tog. Tam sim no koj puas tau muaj ib qho kev to taub meej txog qhov teeb meem no? Nws pom tau meej tias tib neeg tus yeeb yam yog dab tsi, Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, thiab qhov kev sib nraug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv yog dab tsi. Tsis hais txawm nej tau mloog cov lus qhuab qhia ntau npaum li cas los xij, tej ntawd uas nej tau muab coj los ua nej tus kheej cov lus xaus, xws li kev ua ncaj ncees rau Vajtswv, kev zwm rau Vajtswv, kev nrhiav txoj kev ntawm kev rais los muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kev xav muab tag nrho ib sim neej fij rau Vajtswv, thiab kev xav ua neej nyob rau Vajtswv—rau Kuv mas, tej no tsis yog tej piv txwv ntawm qhov ua tib zoo taug Vajtswv txoj kev yam meej pem hlo, uas yog ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, tiam sis tseeb tiag, tej no tsuas yog cov hau kev los ntawm qhov uas ua rau nej muaj peev xwm caum cuag qee cov hom phiaj. Kom caum cuag tej no, nej yeej tsis txaus siab hlo coj qee cov kev cai tswj, thiab nws yeej yog kiag cov kev cai tswj no uas ua rau tib neeg nrug deb ntawm txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab ua rau Vajtswv tawm tsam noob neej ib zaug ntxiv.

Lub ncauj lus hnub no mas me ntsis hnyav, tiam sis li cas los xij, Kuv tseem cia siab tias thaum nej mus dhau cov kev paub uas los yuav txog no, thiab lub sij hawm uas yuav los to ntej no, nej yuav muaj cuab kav ua tau raws yam uas Kuv tau hais rau nej ntawd lawm. Tsis txhob saib Vajtswv zoo tam li ib ntwg cua khoob lug xwb—zoo tam li Nws muaj nyob rau thaum nej siv Nws xwb, tiam sis tsis muaj nyob rau thaum nej tsis siv Nws lawm. Thaum koj muaj ib qho kev xav zoo li no nyob hauv koj txoj kev xav tob hauv siab lawm, ces koj twb ua rau Vajtswv npau taws heev lawm. Tej zaum muaj qee leej tib neeg hais tias, “Kuv tsis saib Vajtswv tam li cov cua khoob lug. Kuv ib txwm taij thov Nws thiab Kuv ib txwm ua tau zoo raws Nws, thiab txhua yam uas Kuv ua nyob hauv tus ciam, tus qauv, thiab cov keeb laj faiuas Vajtswv cheem tsum. Kuv yeej tsis tau xyaum ua raws nraim kuv tus kheej cov tswv yim kiag li.” Yog mas, tus xeeb ceem uas koj xyaum ua no yeej yog lawm! Txawm li cas los xij, koj xav li cas thaum koj los tim ntsej tim muag nrog ib qho teeb meem? Koj yuav xyaum ua li cas thaum koj ntsib ib qho teeb meem? Qee leej tib neeg hnov tias Vajtswv muaj nyob thaum lawv taij thov Nws thiab nqua hu Nws, tiam sis tom qab thaum twg los xij uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv txawm muaj lawv tus kheej cov tswv yim thiab xav ua raws li tej ntawd xwb. Qhov no qhia tias lawv saib Vajtswv tam li ib ntwg cua uas khoob lug xwb, thiab qhov xwm txheej zoo li no ua rau Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub siab. Tib neeg ntseeg tias Vajtswv yuav tsum muaj nyob thaum lawv cheem tsum Nws, tiam sis tsis muaj nyob thaum lawv tsis cheem tsum Nws. Tib neeg ntseeg tias kev xyaum ua raws li lawv tus kheej cov tswm yim xwb mas yeej txaus lawm. Lawv ntseeg tias lawv muaj peev xwm ua dab tsi kuj xij raws li lawv siab nyiaj; lawv cia li tsis ntseeg tias lawv cheem tsum nrhiav Vajtswv txoj kev. Rau ntawm cov tib neeg uas tam sim no nyob hauv cov xwm txheej zoo li no thiab daig hauv hom yeeb yam zoo li no, lawv tsis yog tab tom nyob rau kev phom sij lod? Muaj qee leej tib neeg hais tias, “Txawm tias kuv tab tom nyob hauv kev phom sij los tsis nyob los xij, kuv twb muaj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, thiab kuv ntseeg tias Vajtswv yuav tsis tso kuv tseg, vim qhov Nws tsis muaj peev xwm tiv taus.” Lwm tus hais tias, “Kuv twb ntseeg tus Tswv txij puag thaum kuv tseem nyob hauv kuv niam lub plab los lawm. Nws twb yog tau plaub caug los sis tsib caug xyoo lawm, yog li hais txog lub sij hawm mas, kuv yog tus tsim nyog tshaj plaws uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv thiab kuv yog tus tsim nyog tshaj rau kev ciaj sia lawm. Plaub caug los sis tsib caug xyoo dhau los no, kuv tau tso kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lwm tseg thiab Kuv tau tso tag nrho txhua yam uas kuv muaj—xws li nyiaj txiag, meej mom, kev lom zem, thiab lub sij hawm nrog kuv tsev neeg tseg. Kuv tsis tau noj ntau yam zaub mov uas qab qab lawm, kuv tsis tau txaus siab rau ntau yam kev lom zem lawm, kuv tsis tau mus xyuas ntau qhov chaw uas ntxim saib lawm, thiab kuv tau ntsib kev txom nyem uas tej tib neeg dog dig tsis muaj peev xwm nyiaj tau. Yog tias Vajtswv tsis muaj peev xwm cawm kuv los ntawm txhua yam no, ces kuv tab tom raug saib yam tsis ncaj ncees hlo li, thiab kuv tsis muaj peev xwm ntseeg hom Vajtswv zoo li no tau.” Puas muaj tib neeg coob uas muaj hom kev xam pom li no thiab? (Muaj kawg.) Zoo, ces hnub no Kuv yuav pab kom nej to taub txog ib qho tseeb: Cov tib neeg uas muaj ib qho kev xam pom zoo li no ces yog lawv tseem tab tom tsim teeb meem rau lawv tus kheej xwb. Qhov no vim tias lawv tab tom npog lawv ob lub qhov muag nrog lawv tus kheej cov kev xav hauv nruab siab. Nws tsuas yog cov kev xav hauv nruab siab no, nrog rau lawv tus kheej qhov xaus thiab, uas hloov qhov chaw ntawm tus qauv uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg ua tau raws thiab tuav lawv rov qab kom tawm ntawm kev lees txais Vajtswv tej kev xav tiag. Nws ua rau lawv tsis muaj cuab kav paub txog Nws qhov kev muaj nyob tiag, thiab nws kuj ua rau lawv plam lub cib fim uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tso ib feem twg los sis feem xyuam hauv Vajtswv lo lus cog tseg tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 11

Vajtswv Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm Sim thiab Cov Qauv Uas Nws Siv Ntawd Li Cas

Ua ntej thaum koj txiav txim siab tau rau ib co kev xam pom los sis qhov xaus, koj yuav tsum xub to taub seb Vajtswv tus yeeb yam rau koj yog dab tsi, thiab seb Nws tab tom xav dab tsi tso, thiab tom qab ntawd koj thiaj li mam muaj peev xwm txiav txim siab tau seb koj tus kheej txoj kev xav yog los tsis yog. Vajtswv yeej tsis txeev siv sij hawm los ua ib qho chaw ntsuas los txiav txim ib tug tib neeeg qhov tshwm sim, los sis Nws yeej txeev siv sij hawm los txiav txim seb ib tug tib neeg tau raug kev txom nyem npaum li cas lawm. Yog li ntawd ces, Vajtswv siv dab tsi los ua tus qauv txiav txim rau ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Kev txiav txim rau nws raws sij hawm yuav yog yam uas yoog tau raws tib neeg cov kev xav phem. Ntau tshaj ntawd, muaj cov tib neeg uas nej pom tas li tias mob siab rau heev, siv ntau heev, them ib tug nqe loj heev, thiab traug kev txom nyem loj heev. Nov yog cov uas, raws li nej pom nws, muaj peev xwm raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Txhua yam uas cov tib neeg no ua tshwm thiab ua neej yeej yog raws nraim nrog rau tib neeg cov kev xav phem ntawm Vajtswv cov qhuav uas tau teev cia rau kev txiav txim rau ib tug neeg qhov tshwm. Txawm nej ntseeg dab tsi los xij, Kuv yuav tsis sau cov piv txwv no ib yam zuj zus. Muab ua luv luv hais, ib yam dab tsi uas tsis yog ib tug qauv nyob rau hauv Vajtswv tus kheej txoj kev xav ces yog los ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab los, thiab txhua yam zoo li ntawd yog tib neeg cov kev xav phem. Yog tias koj qis muag yuam qees koj tus kheej cov kev xav phem thiab kev txaus siab, qhov tshwm sim yuav zoo li cas? Nws yeej pom tau tseeb tias qhov tshwm sim tuaj ntawm qhov no tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li tsis lees txais koj. Qhov no vim yog koj ib txwm khav theeb txog koj cov peev xwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, sib tw nrog Nws, thiab sib cav nrog Nws, thiab koj tsis tau sim los to taub txog Nws txoj kev xav, los sis koj tsis sim los nkag siab txog Nws txoj kev xav los sis Nws tus yeeb yam rau noob neej. Kev ua nyob hauv tus xeeb ceem no yog kev hwm koj tus kheej kom siab tshaj txhua tus; nws tsis yog qhuas Vajtswv kom zoo dua tuaj. Koj ntseeg koj tus kheej; koj tsis ntseeg Vajtswv. Vajtswv tsis xav tau cov neeg zoo li ntawd, los sis Nws yuav tsis coj kev cawm dim los rau lawv. Yog tias koj muaj peev xwm tso tej hom kev xam pom zoo li no mus thiab, tsis tas li ntawd, tsim kho tej kev xam pom tsis yog uas koj muaj nyob rau yam tag los, yog tias koj muaj peev xwm ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum, yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem txij ntua theem ntawm no mus, yog koj muaj peev xwm tsim kho los hwmVajtswv tam li Ib Tug uas loj tshaj tag nrho txhua yam thiab tso tseg kev siv koj tus kheej tej kev txaus siab, kev xam pom, los sis kev ntseeg los txhais txog koj tus kheej thiab Vajtswv, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav kom tau Vajtswv tej kev xav hauv txhua yam, los ras paub thiab to taub txog Nws tus yeeb yam rau tib neeg, thiab ua tau zoo raws Nws los ntawm kev ua tau raws li Nws cov qauv, ces qhov ntawd yeej yuav zoo tshaj plaws li! Nws qhia tau tias koj tab tom yuav pib mus rau hauv txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Yog tias Vajtswv tsis siv tib neeg tej kev xav ntau yam, tej tswv yim, thiab tej kev xam pom tam li cov qauv los txiav txim rau lawv qhov tshwm sim, ces yog hom qauv twg uas Nws siv los txiav txim rau tib neeg tej tshwm sim? Nws siv tej kev sim siab los txiav txim rau lawv tej qhov tshwm sim. Muaj ob tug qauv rau Vajtswv txoj kev siv cov kev sim siab los txiav txim rau tib neeg qhov tshwm: Qhov ib yog cov kev sim siab seb ntau npau li cas uas tib neeg raug, thiab qhov ob yog qhov tau los ntawm cov kev sim siab no uas muaj rau tib neeg. Nws yog ob qho kev ntsuas no uas rhawv ib tug tib neeg qho tshwm sim. Tam sim no, cia peb piav kom ntau ntxiv txog ob tug qauv no.

Qhov pib, thaum ib tug ib neeg ntsib ib qho kev sim siab los ntawm Vajtswv (lus nco: Nws muaj peev xwm tau tias hauv koj ob sab qhov muag, qhov kev sim siab no tsuas yog ib qho me me xwb, tsim tsis nyog muab coj los hais txog), Nws yuav ua kom koj paub meej kiag tias qhov no yog Nws txhais tes nyob rau ntawm koj ntag, thiab yog Nws kiag uas npaj qhov xwm txheej no rau koj ntag. Thaum koj tus yeeb yam tseem tsis tau paub tab, Vajtswv yuav npaj tej kev sim siab los sim koj, thiab tej kev sim siab no yuav teb rau koj tus yeeb yam, yam uas koj muaj peev xwm nkag siab tau, thiab yam uas koj muaj peev xwm tiv tau. Qhov yuav raug sim ntawm koj muaj dab tsi? Koj tus yeeb yam rau Vajtswv. Tus yeeb yam no puas tseem ceeb heev thiab? Tseeb tiag nws yeej tseem ceeb heev! Nws yog yam tseem ceeb tshwj xeeb heev! Tus yeeb yam uas nyob hauv tej tib neeg no yog qhov kawg uas Vajtswv ntshaw, yog li ntawd, raws li qhov Nws txhawj xeeb, nws yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav tsis siv Nws tej dag zog rau tib neeg los ntawm qhov koom ua tes dej num no. Los ntawm cov kev sim sib no, Vajtswv xav pom koj tus yeeb yam rau Nws; Nws xav pom seb koj puas yuav nyob hauv txoj hau kev yog los tsis nyob. Nws kuj xav pom tias seb koj puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis ntshai. Yog li ntawd, txawm tias koj to taub ntau los tsawg txog qhov tseeb nyob rau ib lub sij hawm twg, koj tseem yuav ntsib nrog Vajtswv cov kev sim siab, thiab caum raws qhov muaj ntau ntxiv txog qhov tseeb uas koj to taub, Nws tseem yuav npaj cov kev sim siab uas sib xwsrau koj ntxiv. Thaum koj ntsib ib qho kev sim siab ib zaug ntxiv, Vajtswv xav pom seb koj txoj kev xam pom, koj cov tswm yim, thiab koj tus yeeb yam rau Nws puas tau loj hlob nyob rau lub sij hawm kev sim siab ntawd. Qee leej tib neeg xav paub tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj li xav pom tib neeg tus yeeb yam tas li? Nws tsis tau pom los tias lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua li cas lod? Vim li cas Nws tseem yuav xav pom lawv tej yeeb yam thiab?” Nov yog ib yam tsis muaj kev xav uas ruam qauj kawg li! Vim tias Vajtswv ua dej num hauv tus xeeb ceem no, Nws txoj kev xav thiaj yuav tsum muaj nyob rau qhov no. Vajtswv nyob ib sab soj ntsuam tib neeg tas li, saib ntsoov lawv txhua lo lus thiab kev ua, lawv tej kev coj thiab kev txav mus los; Nws haj tseem soj ntsuam lawv txhua qhov kev xav thiab tswv yim. Vajtswv sau txhua yam uas tshwm rau tib neeg—lawv tej kev ua zoo, lawv tej kev txhaum, lawv tej kev yuam cai, haj tseem yog lawv tej kev tig tawm tsam thiab kev ntxeev siab—li qhov pov thawj uas siv los txiav txim siab rau lawv qhov tshwm sim. Ib kauj ruam zuj zus, li uas Vajtswv tes dej num raug tsa siab zuj zus, koj yuav tau hnov ntau tshaj txiv txog qhov tseeb thiab los lees txais ntau yam zoo thiab kev paub, thiab koj yuav tau txais qhov tiag ntawm qhov tseeb kom ntau tshaj. Thoob plaws qhov xwm txheej no, Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm koj kuj yuav muaj ntau ntxiv, thiab thaum muaj ntau lawm, Nws yuav npaj ntau qhov kev sim siab tiag loj rau koj ntxiv. Nws lub hom phiaj yog los tshawb xyuas seb koj tus yeeb yam rau Nws puas nce qib nyob rau thaum ntawd. Tseeb tiag, thaum qhov no tshwm sim, qhov kev xam pom uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj yuav yoog rau koj txoj kev to taub ntawm qhov tseeb qhov tseeb tiag.

Thaum koj tus yeeb yam maj mam loj hlob zuj zus, tus qauv uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj los kuj ib yam nkaus thiab. Thaum koj tseem tsis tau paub tab, Nws yuav teev tus qauv uas qes heev rau koj kom ua kom tau; thaum koj tus yeeb yam loj me ntsis lawm, Nws yuav tsa koj tus qauv kom siab me ntsis tuaj. Tiam sis Vajtswv yuav ua dab tsi tom qab koj tau muaj ib qho kev to taub txog txhua yam ntawm qhov tseeb lawm? Nws yuav cia kom koj ntsib cov kev sim siab loj tshaj ntxiv. Hauv cov kev sim siab no, yam uas Vajtswv xav tau los ntawm koj, yam uas Nws xav pom los ntawm koj los, yog ib qho kev txawj ntse tob ntawm Nws, ib qho kev hwm Nws tiag. Lub sij hawm no, Nws tej kev cheem tsum ntawm koj yuav siab zog thiab “hnyav zog” tshaj li thaum koj tus yeeb yam tseem tsis tau paub tab (lus nco: Tej zaum tib neeg yuav saib tej ntawd tam li hnyav zog, tias sis tseeb tiag Vajtswv saib tej ntawd tam li muaj laj thawj). Thaum Vajtswv tab tom sim tib neeg, Nws xav tsim hom qhov tseeb dab tsi? Nws nug tas li kom tib neeg muab lawv lub siab rau Nws. Qee leej tib neeg yuav hais tias, “Kuv yuav ua cas muaj peev xwm muab tau qhov ntawd? Kuv tau ua kuv lub luag hauj lwm tiav lawm; Kuv tau tso kuv lub tsev thiab kev khwv noj khwv haus tseg, thiab Kuv tau muab kuv tus kheej fij lawm. Tej no tsis yog tag nrho tej piv txwv ntawm kuv qhov muab kuv lub siab rau Vajtswv lod? Kuv yuav muaj peev xwm muab Kuv lub siab li cas ntxiv rau Vajtswv thiab? Nws puas yog tias tej no tsis yog txoj hau kev tseeb ntawm qhov muab kuv lub siab rau Nws? Vajtswv txoj kev cheem tsum tiag tiag yog dab tsi?” Txoj kev cheem tsum mas yooj yim heev. Qhov tseeb, muaj qee leej tib neeg twb tau muab lawv lub siab rau Vajtswv lawm thaum nyob hauv cov theem ntawm lawv tej kev sim siab, tiam sis feem ntau ntawm cov tib neeg tseem tsis tau muab lawv lub siab rau Vajtswv. Thaum Vajtswv sim koj, Nws saib seb koj lub siab puas nyob nrog Nws, nrog cev nqaij daim tawv, los sis nrog Ntxwgnyoog. Thaum Vajtswv sim koj, Nws saib seb koj puas tab tom sawv hauv kev tawm tsam Nws los sis nyob hauv kev sib nraug zoo nrog Nws, thiab Nws kuj tseem saib seb koj lub siab puas tuaj Nws tog. Thaum koj tsis tau paub tab thiab ntsib cov kev sim siab, koj muaj kev ruaj siab me me xwb, thiab koj tsis muaj peev xwm paub tseeb txog yam koj yuav tsum ua kom tiav raws li Vajtswv tej kev xav, vim koj txoj kev to taub txog qhov tseeb mas muaj tsawg heev. Txawm li cas los xij, yog tias koj tseem muaj peev xwm taij thov Vajtswv tiag tiag thiab siab dawb paug, thiab yog tias koj muaj peev xwm txaus siab hlo los muab koj lub siab rau Nws, muab Nws uas koj tus muaj hwj chim tshaj plaws, thiab txaus siab hlo fij txhua yam uas koj ntseeg tias muaj nuj nqis tshaj plaws rau Nws, ces koj twb tau muab koj lub siab rau Vajtswv lawm. Thaum koj mloog cov lus qhuab qhia ntau zuj zus thiab to taub txog qhov tseeb ntau zuj zus, koj tus yeeb yam los kuj yuav maj mam loj hlob thiab. Nyob rau lub sij hawm no, tus qauv ntawm Vajtswv kev cheem tsum yuav tsis zoo thooj li yav thaum koj tseem tsis tau paub tab lawm; Nws yuav cheem tsum ib tug qauv uas siab dua qub ntawm koj lawm. Thaum tib neeg maj mam muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv lub siab maj mam loj hlob ze zuj zus rau Nws; thaum tib neeg tuaj yeem loj hlob ze dua rau Vajtswv tiag, ces lawv lub siab yuav hwm Nws ntau tshaj qub. Yam uas Vajtswv xav tau ces tsuas yog ib lub siab zoo li ntawd xwb.

Thaum Vajtswv xav tau ib tug twg lub siab, Nws yuav muab tus tib neeg ntawd tso rau cov kev sim siab kom ntau. Lub sij hawm ntawm cov kev sim siab no, yog tias Vajtswv tsis tau tus tib neeg ntawd lub siab los sis pom tias tus tib neeg no muaj ib tug yeeb yam—qhov ntawd hais tau tias, yog tias Vajtswv tsis pom tus tib neeg no xyaum ua los sis coj raws li ib txoj kev uas hwm Nws, thiab yog tias Nws kuj tsis pom tus yeeb yam thiab kev txiav txim siab zam kev phem nyob hauv tus tib neeg no li—ces, tom qab ntawm ntau qhov kev sim siab ntawd lawm, Vajtswv tej kev siab ntev uas muaj rau lawv ntawd yuav raug rho tawm mus, thiab Nws yuav tsis nyiaj lawv ntxiv lawm. Nws yuav tsis sim tus tib neeg no ntxiv lawm, thiab Nws yuav tsis ua dej num rau lawv ntxiv lawv. Yog li, qhov no txhais tau li cas rau tus tib neeg no qhov tshwm sim? Nws txhais tau tias lawv tsis muaj qhov tshwm sim. Tej zaum tus tib neeg no tsis txeev tau ua phem li; tej zaum lawv tsis tau ua dab tsi tab kaum thiab tsim teeb meem li. Tej zaum lawv tsis tau tawm tsawm Vajtswv yam tab meeg lug. Txawm li cas los xij, tus tib neeg no lub siab tseem zais ntshis ntawm Vajtswv; lawv yeej tsis txeev muaj ib tug yeeb yam thiab kev xam pom kom meej rau Vajtswv li, thiab Vajtswv tsis muaj peev xwm pom meej tias lawv lub siab tau muab cob rau Nws lawm los sis tias lawv tab tom nrhiav kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Vajtswv tsis ua siab ntev rau cov neeg zoo li no, thiab yuav tsis them ib tug nqi dab tsi rau lawv, muab kev hlub tshua rau lawv, los sis ua dej num rau lawv ntxiv lawm. Ib tug tib neeg zoo li no lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv twb tau xaus lawm. Qhov no vim yog, hauv ntau qhov kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau lawv, Vajtswv tsis tau txais qhov kawg uas Nws xav tau. Vim li ntawd, muaj ib co tib neeg uas Kuv tsis txeev pom kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv nyob hauv lawv. Muaj peev xwm pom qhov no tau li cas? Tej zaum cov tib neeg no yeej tau ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo, thiab nyob rau sab nraud, lawv tau coj tus yam ntxwv cus ciav; lawv tau nyeem ntau phau ntawv, tswj ntau yam teeb meem, sau tau kaum ob phau los sis ntau phau ntawv, thiab to taub zoo txog ntau cov lus thiab kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj kev loj hlob uas pom tau nyob hauv lawv li, lawv tej kev xam pom txog Vajtswv tseem ntsia tsis tau pom li, thiab lawv tej yeeb yam tseem tsis tau meej li. Muab ua lwm lo lus hais, tseem tsis tau muaj peev xwm pom tau lawv lub siab; lawv ib txwm raug muab qhwv thiab muab npog cia—lawv raug muab npog cia los ntawm Vajtswv lawm. Thaum kawg, Nws thiaj tseem tsis tau pom lawv lub siab tiag, Nws tseem tsis tau pom ib qho kev hwm tiag nyob hauv cov tib neeg no rau Nws, thiab, ntau tshaj ntawd, Nws tseem tsis tau pom tias cov tib neeg no taug kev hauv Nws txoj kev li cas. Yog tias Vajtswv tseem muab tsis tau tau cov tib neeg zoo li no tam sim no, Nws puas muaj peev xwm muab tau lawv nyob rau yav tom ntej? Nws tsis muaj peev xwm muab tau! Nws puas yuav thawb ntiag tej yam uas tsis muaj peev xwm muab tau lawm? Nws yeej yuav tsis thawb kiag li lawm! Yog li ces, Vajtswv tus yeeb yam tam sim no rau cov tib neeg no zoo li cas xwb? (Nws tsis lees txais lawv thiab tsis quav ntsej lawv li.) Nws tsis quav ntsej lawv li! Vajtswv tsis mob siab rau cov tib neeg zoo li no; Nws tsis lees txais lawv. Nej cim tau cov lus no sai heev li, thiab raug heev lawm. Nwm pom tau zoo li tias nej to taub txog yam uas nej tau hnov lawm!

Muaj qee leej tib neeg uas, thaum lawv pib caumraws Vajtswv, tsis paub tab thiab tsis paub dab tsi li; lawv tsis to taub txog Nws txoj kev xav, los sis lawv tsis paub kev ntseeg Nws yog dab tsi. Lawv yoog raws tib neeg txoj kev xav thiab kev ntseeg yuam kev ntawm txoj kev ntseeg thiab caum raws Vajtswv. Thaum cov tib neeg no ntsib cov kev sim siab, lawv tsis paub txog nws li; lawv tseem ruam qauj heev rau Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tig ras to taub. Lawv tsis paub tias qhov muab lawv lub siab rau Vajtswv yog txhais li cas los sis qhov sawv ruaj nreeg hauv kev sim siab txhais li cas. Vajtswv yuav muab ib lub sij hawm me me rau cov tib neeg zoo li no, thiab thaum lub sij hawm no, Nws yuav cia lawv to taub txog tus yeeb yam ntawm Nws cov kev sim siab thiab Nws tej kev xav yog dab tsi. Tom qab ntawd, cov tib neeg no yuav tsum nthuav tawm lawv cov kev xam pom. Rau cov tib neeg uas nyob ntawm theem no, Vajtswv tseem tab tom tos ntsoov. Hos rau cov uas muaj qee yam kev xam pom tiam sis tseem ywj fab ywj fwj, cov uas xav muab lawv lub siab rau Vajtswv tiam sis tseem hais tsis haum qhov ua li ntawd, thiab cov uas, txawm tias twb tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua lawm los xij, xav sim mus khiav nkaum thiab tso tseg thaum ntsib cov kev sim siab loj—Vajtswv tus yeeb yam rau lawv zoo li cas? Nws tseem cheem tsum ib qho me ntsis los ntawm lawv, thiab qhov kawg yog nyob ntawm lawv tus yeeb yam thiab txoj kev ua. Yog tib neeg tsis rau siab rau txoj kev ua kom nce qib, Vajtswv yuav ua li cas? Nws tso lawv tseg. Qhov no vim yog, ua ntej thaum Vajtswv tso koj tseg, koj twb tau tso koj tus kheej tseg lawm. Vim li ntawd, koj tsis muaj peev xwm tib tau Vajtswv rau qhov ua li ntawd, koj muaj peev xwm lod? Qhov ntawv puas yuav ncaj ncees thiab los tsis ncaj? (Ncaj ncees.)

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 12

Thaum caum raws Vajtswv, tib neeg yeej tsis tshua mob siab rau Nws txoj kev xav, thiab lawv yeej tsis tshua ua raws Nws tej kev xav thiab Nws tus yeeb yam rau tib neeg. Tib neeg tsis to taub txog Vajtswv tej kev xav, yog li ntawd, thaum nug txog Nws tej kev xav thiab tus yam ntxwv, nej thiaj li tsis meej pem; nej thiaj li poob mus rau hauv qhov tsis paub tseeb uas tob tob, thiab nej thiaj li lam tau lam kwv yees los sis twv. Hom ntawm kev xav no yog dab tsi? Nws ua pov thawj txog ib qho tseeb: tias tib neeg feem ntau uas ntseeg Vajtswv saib Nws tam li ib ntwg cua khoob lug xwb thiab tam li qee yam uas tsuas muaj nyob ib feeb xwb thiab tsis muaj nyob rau feeb tom ntej lawm. Vim li cas Kuv thiaj muab nws los hais zoo li ntawd? Vim yog thaum twg los xij uas nej ntsib ib qho teeb meem, nej tsis paub Vajtswv txoj kev xav. Vim li cas nej thiaj li tsis paub Nws txoj kev xav? Tsis yog nyuam qhuav tam sim no xwb, tiam sis txij ntua thaum pib mus txog thaum xaus, nej yeej tsis paub Vajtswv tus yeeb yam raug qhov teeb meem no li. Koj tsis muaj peev xwm nkag siab txog nws thiab tsis paub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tiam sis koj puas tau ua zoo xav txog nws thiab? Koj puas tau tshawb nrhiav kom paub txog nws thiab? Koj puas tau sib qhia txog nws thiab? Tsis tau! Qhov no txhawb ib qho tseeb tias: Tus Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg yeej tsis muaj kev sib txuas mus rau tus Vajtswv ntawm qhov muaj tiag. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsuas xav txog koj tus kheej tej kev xav thiab cov kev xav ntawm koj cov thawj coj xwb; koj tsuas lam xav rau lub ntsiab ntiav ntiav thiab kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus xwb, yam tsis sim kom paub los sis nrhiav Vajtswv txoj kev xav kiag li. Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no mas phem heev! Tom qab ntau xyoo lawm, Kuv tau pom ntau leej tib neeg uas ntseeg Vajtswv. Lawv txoj kev ntseeg tau hloov Vajtswv mus ua dab tsi nyob hauv lawv lub siab lawm? Qee leej tib neeg ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws tsuas yog ib ntwg cua khoob lug xwb. Cov tib neeg no tsis muaj lus teb rau tej lus nug txog qhov Vajtswv muaj nyob vim yog lawv tsis muaj peev xwm hnov los sis paub txog Nws qhov muaj nyob los sis Nws qhov tsis muaj nyob, tso qhov pom nws meej los sis to taubtxog nws tseg. Yam tsis nco qab dab tsi, cov tib neeg no xav tias Vajtswv tsis muaj nyob. Lwm cov ntseeg Vajtswv tam li Nws yog ib tug tib neeg. Cov tib neeg no xav tias Nws tsis muaj cuab kav ua txhua yam uas lawv, ib yam nkaus, tsis muaj cuab kav ua tau, thiab tias Nws tsim nyog xav li lawv xav. Lawv lub tshiab lus txog Vajtswv yog “ib tug tib neeg uas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau.” Kuj tseem muaj ib pawg tib neeg uas ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws ib tug roj hmab; cov tib neeg no ntseeg tias Vajtswv tsis muaj kev xav. Lawv xav tias Vajtswv yog ib tug mlom puab los ntawm cov av nplaum xwb, thiab tias thaum ntsib teeb meem, Vajtswv tsis muaj tus yeeb yam, kev xam pom, los sis tswv yim; lawv ntseeg tias Nws nyob hauv noob neej txoj kev hlub tshua. Tib neeg tsuas ntseeg li cas los xij uas lawv xav ntseeg. Yog lawv ua kom Nws loj, ces Nws kuj loj xwb; yog lawv ua kom Nws me, ces Nws kuj me xwb. Thaum tib neeg ua txhaum thiab cheem tsum Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev uv, thiab kev hlub, lawv xav tias Vajtswv tsim nyog nthuav Nws txoj kev hlub tshua. Cov tib neeg no tsim ib tug “Vajtswv” nyob hauv lawv tus kheej lub siab, thiab ua kom tus “Vajtswv” no ua kom lawv tej kev cheem tsum tiav thiab ua tau zoo raws txhua yam ntawm lawv tej kev ntshaw. Tsis hais thaum twg los sis qhov twg, thiab tsis hais cov tib neeg no ua dab tsi los xij, lawv yuav siv cov kev xav no hauv lawv txoj kev coj rau Vajtswv thiab hauv lawv txoj kev ntseeg. Tseem muaj qee leej neeg uas, tau txo Vajtswv tus yam ntxwv, tseem ntseeg tias Nws muaj peev xwm cawm tau lawv dim, vim lawv xav tias Vajtswv txoj kev hlub tsis muaj ciaj ciam thiab Nws tus yam ntxwv mas ncaj ncees, thiab tias txawm ib tug neeg tau ua tub qaug rau Vajtswv npaum li cas lawm los xij, Nws yuav tsis cim ntsoov ib qho dab tsi cia li. Lawv xav tias vim yog tib neeg tej kev txhaum, tib neeg kev yuam cai, thiab tib neeg kev tsis mloog lus yog kev qhia tawm txog ib tug tib neeg tus yam ntxwv, Vajtswv yuav muab cib fim rau tib neeg, thiab uv thiab ua siab ntev rau lawv; lawv ntseeg tias Vajtswv tseem yuav hlub lawv zoo yam li yav dhau los. Vim li ntawd, lawv thiaj tuav rawv tej kev cia siab rau kev tau txais kev cawm dim. Tseeb tiag, txawm tib neeg ntseeg Vajtswv li cas los, yog lawv tsis caum raws qhov tseeb ces, Nws yuav muaj ib tug yeeb yam tsis zoo rau lawv. Qhov no vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txawm koj tau muab los sis saib phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab saib nws zoo tam li cov khoom muaj nqis, kawm thiab nyeem nws txhua hnub, tiam sis koj muab tus Vajtswv tseeb tso rau ib sab. Koj tsuas saib Nws zoo tam li cov cua khoob lug, los sis ib tug neeg xwb—thiab nej qee leej saib Nws tsis tshaj ib ib tug roj hmab. Vim li cas kuv thiaj muab nws tso rau txoj kev no? Kuv ua li ntawd vim Kuv pom zoo li ntawd, txawm nej ntsib ib qho teeb meem los sis qee yam xwm txheej, tej ntawd muaj nyob hauv koj txoj kev xav tob hauv siab, tej no uas koj muaj rau sab hauv, yeej tsis muaj ib qho kev sib txuas nrog Vajtswv cov lus los sis nrog caum raws qhov tseeb li. Koj tsuas paub txog yam uas koj tus kheej tab tom xav, koj tus kheej txoj kev xam pom yog dab tsi, thiab ces koj yuam koj tus kheej cov tswv yim thiab cov kev xav rau Vajtswv. Hauv koj lub siab tej ntawd rais los ua Vajtswv cov kev xam pom, thiab koj muab tej kev xam pom no los ua cov qauv uas koj tuav cia yam tsis ua ywj fab ywj fwj li. Ntev mus, qhov ua li no ua rau koj mus deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 13

To Taub Vajtswv Tus Yeeb Yam thiab Tso Txhua Qhov Kev Nkag Siab Yuam Kev ntawm Vajtswv Rau Ib Sab

Tus Vajtswv uas nej ntseeg tam sim no yog hom Vajtswv dab tsi? Nej puas tau xav txog qhov no dua li thiab? Thaum Nws pom ib tug neeg phem uas tej yam phem, Nws puas ntxub nws thiab? (Ntxub, Nws ntxub kawg.) Nws tus yeeb yam zoo li cas thaum Nws pom cov tib neeg tsis paub dab tsi liua yuam kev? (Tu siab.) Thaum Nws pom tib neeg nyiag Nws cov khoom fij, Nws tus yeeb yam zoo li cas? (Nws ntxub lawv.) Tag nrho qhov no mas pom tau meej kawg, puas yog? Thaum Vajtswv pom qee leej tsis meej pem hauv lawv txoj kev ntseeg Nws, tus uas tsis muaj hau kev caum raws qhov tseeb, Vajtswv tus yeeb yam zoo li cas? Koj paub tsis tshua tseeb, puas yog? “Kev tsim meej pem,” yog ib tug yeeb yam, tsis yog ib qhov kev txhaum, los sis nws tsis tub qaug Vajtswv, thiab tib neeg xav tias nws tsis yog ib hom ntawm qhov kev yuam kev loj. Yog li, qhia Kuv seb—ntawm qhov no Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi? (Nws tsis txaus siab hlo los lees paub lawv.) “Kev tsis txaus siab hlo los lees paub”—hom yeeb yam ntawm no yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv saib tsis taus cov tib neeg no thiab ntxub lawv! Txoj hau kev nws qhuab ntuas cov tib neeg zoo li no yog tsis quav ntsej lawv. Vajtswv txoj kev cem yog muaj lawv xyeeb rau ib sab, tsis cia kom lawm muaj feem koom rau ib qho tes dej num twg li, thiab qhov suav nrog rau tes dej num ntawm kev tig ras to taub, kev paub tseeb, kev qhuab ntuas, thiab kev qhuab qhia huv tib si. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis raug suav nyob hauv Vajtswv tes dej num. Vajtswv tus yeeb yam zoo li cas rau cov uas ua rau Nws tus yam ntxwv poob qes thiab ua txhaum rau Nws tej kev cai? Tsis nyiam kiag li! Vajtswv npau taws tshaj plaws rau cov tib neeg uas tsis hloov siab lees txim ntawm kev ua txhaum Nws tus yam ntxwv! “Npau taws” tsis tshaj li ntawm ib qho kev xav, lub siab xav, nws tsis teb rau ib tug yeeb yam uas meej. Txawm li cas los xij, qhov kev xav no—lub siab xav no—yuav coj ib qho tshwm sim rau cov neeg zoo li no: Nws yuav ua kom Vajtswv muaj qhov tsis nyiam kiag li puv nkaus! Qhov tshwm sim tuaj ntawm qhov tsis nyiam kiag li no yog dab tsi? Nws yog tias Vajtswv yuav muab cov tib neeg no xyeeb cia rau ib sab thiab tsis teb lawv rau lub sij hawm tam sim no. Ces Nws yuav tos muab lawv faib tawm “tom qab lub caij nplooj ntoos zeeg.” Qhov no qhia tau dab tsi? Cov tib neeg no puas tseem yuav muaj qhov tshwm sim? Vajtswv tsis xav muab ib qho tshwm sim dab tsi rau cov tib neeg zoo li no li! Yog li ntawd, nws tsis yog qhov ib txwm uas Vajtswv yuav tsis teb cov neeg zoo li no tam sim no lod? (Yog, nws yog qhov zoo li ib txwm.) Cov tib neeg zoo li no tsim nyog npaj ua dab tsi? Lawv tsim nyog npaj tos txais qhov tsis zoo uas tshwm sim tuaj ntawm lawv tus cwj pwm thiab ntawm tej kev coj phem uas lawv tau ua lawm. Nov yog Vajtswv lo lus teb rau ib tug tib neeg zoo li ntawd. Yog li, tam sim no Kuv hais meej rau cov tib neeg zoo li no tias: Tsis txhob tuav rau nej tej kev nkag siab yuam kev ntxiv lawm, thiab tsis txhob xav muaj feem koom rau kev xav ntshaw ntxiv lawm. Vajtswv yuav tsis uv rau tib neeg tas mus li; Nws yuav tsis nyiaj lawv tej kev yuam cai los sis kev tsis mloog lus mus tag ib txhis. Qee leej tib neeg yuav hais tias, “Kuv twb tau pom ob peb leej tib neeg zoo li ntawd lawm thiab, thiab thaum lawv taij thov, lawv hnov raug chwv los ntawm Vajtswv heev, thiab tom qab ntawd lawv thiaj tau quaj tu siab tshaj li. Raws li ib txwm mas lawv yeej muaj kev zoo siab heev; zoo li lawv muaj Vajtswv nyob nrog thiab Vajtswv txoj kev coj qhia nyob nrog lawv.” Tsis txhob hais tawm tej yam tsis muaj qab hau li ntawd! Kua muag iab kua muag daw tsis tau txhais tias ib tug twg raug chwv los ntawm Vajtswv los sis xyiv fab rau Vajtswv txoj kev nyob nrog, es yuav mus hais dab tsi txog ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia. Yog tias tib neeg ua rau Vajtswv chim siab, Nws puas tseem yuav coj lawv kev thiab? Muab ua luv luv hais, thaum Vajtswv tau txiav txim siab tshem tawm thiab tso ib tug twg tseg, ces tus tib neeg ntawd qhov tshwm sim twb ploj mus lawm. Txawm tias lawv tej kev xav yuav ntxim nyiam npaum li cas thaum lawv taij thov Vajtswv, los sis lawv muaj kev ntseeg Vajswv ntau npaum li cas hauv lawv lub siab los xij, nws yuav tsis yog qhov tshwm sim ntxiv lawm. Qhov tseem ceeb yog qhov tias Vajtswv tsis xav tau hom kev ntseeg zoo li no; Nws twb tau tsis lees txais cov tib neeg no lawm. Qhov yuav qhuab ntuas lawv li cas nyob rau yav tom ntej kuj tsis tseem ceeb lawm thiab. Qhov tseem ceeb yog qhov tias kiag thaum cov tib neeg no ua rau Vajtswv chim siab, lawv qhov tshwm sim raug teev cia kiag lawm. Yog tias Vajtswv tau txiav txim siab tsis cawm cov tib neeg zoo li no lawm, ces lawv yuav raug tso tuaj tom qab kom raug rau txim. Nov yog Vajtswv tus yeeb yam.

Txawm Vajtswv lub ntsiab tseeb muaj ib yam uas yog kev hlub, thiab Nws hlub tshua txhua leej thiab txhua tus neeg, tib neeg tau hla dhau thiab tau hnov qab txog qhov tseeb tias Nws lub ntsiab tseeb kuj yog ib yam ntawm lub meej mom thiab. Tias Nws muaj kev hlub tsis tau txhais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua kom tub qaug Nws yam ywj siab hlo, tsis txhib Nws tej kev xav los sis kev ua, tsis yog qhov tseeb tias Nws muaj kev hlub tshua yuav txhais tias Nws tsis muaj cov keeb laj fai ntawm qhov Nws yuav ua rau tib neeg li cas. Vajtswv muaj sia nyob; Nws muaj nyob tiag. Nws tsis yog ib tug roj hmab nyob hauv kev xav hauv nruab siab los sis tsis yog lwm yam khoom. Vim yog Nws muaj nyob, peb yuav tsum ua tib zoo mloog lub suab ntawm Nws lub siab txhua lub sij hawm, ua tib zoo saib rau Nws tus yeeb yam, thiab los to taub txog Nws tej kev xav. Peb yuav tsum tsis txhob siv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab los txhais Vajtswv, los sis yuav tsum tsis txhob yuam tib neeg cov kev xav thiab kev ntshaw rau Nws, ua kom Vajtswv coj rau tib neeg hauv ib tug xeeb ceem raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab. Yog tias koj ua li no, ces koj tab tom ua rau Vajtswv chim siab, sim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab twv Nws lub meej mom! Yog li ntawd, kiag thaum nej los to taubtxog qhov teeb meem loj no lawm, Kuv thov kom nej txhua leej thiab txhua tus ceej faj thiab xyuam xim rau nej tej kev ua. Ceev faj thiab xyaum xim rau nej kev hais lus, ib yam nkaus thiab—nrog rau kev nej ua rau Vajtswv, nej yim huab ceev faj thiab xyaum xim npaum li cas, ces yim zoo npaum li ntawd! Thaum koj tsis to taub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tseg tsis txhob hais lus ua dog ua dig, tsis txhob ua dog dig hauv koj tej kev ua, thiab tsis txhob liam ub liam no ua dog ua dig. Tseem ceeb tshaj ntawd, tsis txhob muab ib lo lus xaus dab tsi. Tiam sis, koj yuav tsum tos ntsoov thiab nrhiav; cov kev ua no, ib yam nkaus thiab, yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog tias koj muaj peev xwm ua tau qhov no tiav, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog koj muaj tus yeeb yam no, ces Vajtswv yuav tsis liam koj rau koj txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi li, thiab tsis muaj kev to taub txog cov laj thawj nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tsim nyog rau, vim rau koj tus yeeb yam ntawm qhov ntshai ua tub qaug Vajtswv, qhov hwm Nws tej kev xav, thiab qhov txhaus siab hlo mloog Nws lus, Vajtswv yuav cim ntsoov koj, coj thiab qhuab qhia koj, los sis uv koj txoj kev tsis paub tab thiab kev tsis paub dab tsi li. Muab hais rov qab, puas tsim nyog koj muaj tus yeeb yam tsis hwm Nws—txiav txim rau Nws raws li qhov kev xav los sis lam tau lam kwv yees thiab txhais Nws cov tswv yim—Vajtswv yuav cem koj, qhuab ntuas koj, thiab haj tseem yuav rau txim rau koj thiab; los sis, tej zaum Nws yuav muab lus ntuas koj thiab. Tej zaum lo lus ntuas no yuav muaj feem ntsig txog koj qhov tshwm sim thiab. Yog li ntawd, Kuv xav hais ib zaug ntxiv tias: Nej txhua tus tsim nyog ceev faj thiab xyuam xim rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob hais lus ua dog ua dig, thiab tsis txhob ua lwj ua liam rau ntawm nej cov kev ua. Ua ntej koj hais ib yam dab tsi, koj yuav tsum nres thiab xav: Kuv qhov kev ua no puas ua rau Vajtswv chim siab thiab? Qhov ua li ntawd, Kuv puas yog tab tom hwm Vajtswv thiab? Txawm yog tias tej qov teeb meem me me xwb los, koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tso, thiab siv sij hawm kom ntau los xav txog tej no. Yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai no rau txhau tus xeeb ceem, hauv txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab muab tus yeeb yam tshwj xeeb zoo li ntawm coj los siv thaum koj tsis to taub qee yam, ces Vajtswv yuav ib txwm coj koj kev thiab npaj ib txog kev rau koj los caum raws mus. Tsis hais tib neeg yuav qhia tawm hom zoo li cas li, Vajtswv pom lawv tseeb thiab meej tshaj, thiab Nws yuav muab ib qho kev ntsuas uas raug thiab tsim nyog rau koj tej kev qhia tawm. Tom qab uas koj tau raug qhov kev sim siab ua zaum kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho koj tus cwj pwm thiab coj los zuaj zog ua ke tag nrho kom thiaj li txiav txim tau rau koj qhov tshwm sim. Qhov kawg no yuav txhawb txhua tus tib neeg kom mus dhau ntawm qhov tsis muaj ib lo lus nug kiag li lawm. Qhov uas Kuv xav qhia rau nej ntawm no yog li no: Nej txhua qhov kev ua, nej txhua kev nqis tes ua, thiab nej txhua qhov kev xav txiav txim siab rau nej txoj hmoo.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 14

Leej Twg Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm Sim?

Muab ib qho teeb meem ntxiv uas tseem ceeb tshaj plaws rau kev sib tham, thiab ntawd yog nej tus yeeb yam rau Vajtswv. Tus yeeb yam no mas tseem ceeb tshaj plaws li! Nws txiav txim tias seb thaum kawg nej puas yuav taug kev mus rau kev puas tsuaj los sis mus rau txoj hau kev kawg uas zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj cia rau nej lawm. Nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv twb yeej tau ua dej num los tau ntau tshaj li nees nkaum xyoo lawm, thiab tej zaum, nees nkaum lub xyoo dhau los no, nyob tob tob rau hauv nej tsis ruaj siab me ntsis tias nej tau ua hauj lwm zoo li cas lawm. Txawm li cas los xij, nyob hauv Vajtswv lub siab, Nws twb tau tsim ib qho teev tseg uas muaj tseeb thiab ncaj ncees txog nej txhua tus lawm. Txij ntua ntawm lub sij hawm uas txhua tus tib neeg pib caum raws Nws thiab tau mloog Nws cov lus qhuab qhia los, maj maj to taub zuj zus txog qhov tseeb, thiab txog ntua rau lub sij hawm txhua tus tib neeg pib ua lawv lub luag hauj lwm tiav, Vajtswv tau khaw ib qhokev teev tseg txog txhua yam ntawm tej tus cwj pwm uas muaj rautxhua leej tib neeg. Thaum tab tom ua lawv cov luag hauj lwm tiav thiab ntsib txhua yam ntawm cov chaw ib puag ncig thiab cov kev sim siab, tib neeg cov yeeb yam yog dab tsi xwb? Lawv ua li cas xwb? Hauv lawv lub siab lawv xav li cas rau Vajtswv xwb? … Vajtswv yeej paub txog txhua yam no; Nws muaj ib qho kev teev tseg txog txhua yam ntawm tej nohuv si. Tej zaum, los ntawm nej txoj kev xam pom, tej teeb meem no yuav tsis meej pem. Txawm li cas los xij, los ntawm qhov Vajtswv xam pom, tej no tag nrho puas leej pom tseeb tam li hlaws qe zeb ci, thiab yeej tsis muaj qhov lam tau lam ua ib qho me me kiag li. Nov yog ib qho teeb meem uas muaj feem xyuam ntsig txog rau qhov tshwm sim ntawm txhua tus tib neeg, thiab nphav txog txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab kev cia siab rau yav tom ntej ib yam nkaus thiab, thiab ntau tshaj ntawd, nov yog yam uas Vajtswv siv txhua yam ntawm Nws lub zog kawg nkaus; yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav tsis muaj hnub tsis quav ntsej txog nws ib qho me me kiag li, los sis Nws yuav tsis nyiaj ib qhov kev tsis xyaum xim kiag li. Vajtswv tab tom tsim ib qho kev teev tseg txog qhov noob neej ua no, sau txhua yamuas tib neeg ua rau hauv qhov caum raws Vajtswv tseg, txij ntua thaum pib mus txog ntua rau thaum xaus. Koj tus yeeb yam rau Nws nyob rau lub sij hawm no txiav txim rau koj txoj hmoo. Qhov no tsis muaj tseeb lod? Tam sim no, koj puas ntseeg tias Vajtswv ncaj ncees thiab? Nws tej kev ua puas tsim nyog thiab? Nej puas tseem muaj lwm qhov kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv nyob rau hauv nej lub taub hau lawm thiab? (Tsis muaj lawm.) Ces nej puas yuav hais tias tib neeg qhov tshwm sim yog rau kom Vajtswv txiav txim rau, los sis rau kom tib neeg txiav txim rau lawv tus kheej? (Tej ntawd yog rau kom Vajtswv txiav txim rau.) Leej twg yog tus txiav txiam rau tej ntawd? (Vajtswv.) Nej tsis paub tseeb, puas yog? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj ntawm Hooj Koos tuaj, hais lus mas—leej twg txiav txim rau lawv? (Tib neeg tus kheej txiav txim rau lawv.) Tib neeg tus kheej txiav txim rau lawv lod? Ces qhov ntawd yuav tsis txhais tau tias tib neeg qhov tshwm sim tsis muaj feem dab tsi ntsig txog rau Vajtswv li? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj ntawm Kaus Lim Qab Teb tuaj, hais lus mas. (Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim raws txhua yam ntawm lawv tej kev nqis tes ua thiab kev ua, thiab raws nraim nrog rau txoj hau kev uas lawv taug.) Nov yog ib lo lus teb uas pom tau meej heev. Muaj ib qho tseeb ntawm no uas Kuv yuav tsum hais qhia nej txhua tus: Rau ntawm txoj kev ntawm Vajtswv tes dej num rau kev cawm dim, Nws tau teeb tseg ib tug qauv rau tib neeg. Tus qauv no yog tias lawv yuav tsum mloog cov lus ntawm Vajtswv thiab taug mus hauv Vajtswv txoj kev. Nws yog tus qauv no uas siv coj los ntsuas tib neeg qhov tshwm sim. Yog koj xyaum ua raws nraim li Vajtswv tus qauv no, ces koj muaj peev xwm tau txais ib qho tshwm sim uas zoo; yog koj tsis ua, ces koj tsis muaj peev xwm tau txais ib qho tshwm sim uas zoo. Yog li ntawd ces, koj hais tias leej twg yog tus txiav txim rau qhov tshwm sim no? Nws tsis yog Vajtswv tib leeg nkaus xwb uas txiav txim rau nws, tiam sis yog Vajtswv thiab tib neeg ua ke. Qhov no puas yog thiab? (Yog kawg.) Vim li cas? Nws vim yog nws yog Vajtswv tus uas xav muaj feem tshaj plaws hauv tes dej num ntawm tib neeg txoj kev cawm dim thiab npaj ib txoj hau kev kawg uas zoo nkauj rau tib neeg; tib neeg yog cov khoom ntawm Vajtswv tes dej num, thiab qhov tshwm sim no, txoj hau kev kawg no, yog yam uas Vajtswv npaj rau lawv. Yog tias tsis muaj cov khoom rau Nws ua tes dej num rau, ces Nws yeej tsis cheem tsum ua tes dej num no; yog tias Nws tsis ua tes dej num no, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj ib lub cib fim los muab tau txoj kev cawm dim. Tib neeg yog cov uas yuav tsum tau cawm, thiab txawm tias kev raug cawm yog ib feem uas nyob ntsiag to ntawm qhov txheej txheem no, nws yog tus yeeb yam ntawm tus uas ua feem no uas txiav txim seb Vajtswv puas yuav ua tau tiav los tsis tiav hauv Nws tes dej num los cawm noob neej. Yog tias tsis yog rau txoj kev coj qhia uas Vajtswv muab rau koj, koj yuav tsis paub txog Nws tus qauv li, los sis koj yuav tsis muaj ib lub hom phiaj li. Yog tias koj tsis muaj tus quav no, lub hom phiaj no, tiam sis koj tseem tsis koom tes, muab coj los xyaum ua, los sis them tus nqi, ces koj yuav tsis tau txais qhov tshwm sim no. Rau qhov laj thawj no, Kuv hais tias ib tug qhov tshwm sim tsis muaj peev xwm muab faib cais tawm ntawm Vajtswv mus, thiab nws kuj tsis muaj peev xwm muab faib cais tawm ntawm tib neeg mus thiab. Yog li ces, tam sim no, nej paub lawm tias leej twg txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 15

Tib Neeg Pheej Txhais Vajtswv Los ntawm Kev Paub

Thaum sib tham txog lub ncauj lus ntawm qhov paub Vajtswv, nej puas pom qee yam? Nej puas pom tias Nws tus yeeb yam niaj hnub nim no tau hloov pauv lawm? Puas yog tias Nws tus yeeb yam rau tib neeg hloov pauv tsis tau li? Nws puas yuav ib txwm nyiaj zoo li no, nthuav Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tag nrho mus rau tib neeg yam tsis paub xaus li? Qhov teeb meem no kuj muaj feem xyuam ntsig txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv thiab. … Thaum qhov paub kiag tias Vajtswv hlub noob neej, lawv txhais Nws zoo tam li ib lub cim ntawm txoj kev hlub: Lawv ntseeg tias txawm tib neeg ua dab tsi, txawm lawv coj li cas, txawm lawv ua rau Vajtswv li cas, thiab txawm lawv yuav tsis mloog lus npaum li cas, tej no tag nrho yeej tsis yog teeb meem kiag li, vim Vajtswv muaj kuv hlub, thiab Nws txoj kev hlub tsis muaj chaw kawg thiab ntsuas tsis tau; Vajtswv muaj kev hlub, yog li Nws muaj peev xwm nyiaj tib neeg; thiab Vajtswv muaj kev hlub, yog li Nws muaj peev xwm hlub tshua txog tib neeg, hlub tshua txog lawv tej kev tsis paub tab, hlub tshua txog lawv tej kev tsis paub dab tsi li, thiab hlub tshua txog lawv txoj kev tsis mloog lus. Qhov no puas tseeb li ntawd thiab? Rau qee leej tib neeg, thaum lawv paub txog Vajtswv txoj kev siab ntev ib zaug los sis ib ob zaug, lawv yuav saib cov kev paub no tam li cov peev txheej hauv lawv tus kheej txoj kev to taub txog Vajtswv, ntseeg tias Nws yuav ua siab ntev thiab hlub tshua lawv mus ib txhis li, thiab ces, ntawm lawv lub neej, lawv muab qhov kev siab ntev ntawm Vajtswv thiab saib nws tam li tus qauv uas los ntawm qhov Nws ua rau lawv. Kuj tseem muaj qee leej uas, tom qab tau paub txog Vajtswv txoj kev nyiaj ib zaug lawm, ces yeej yuav txhais tias Vajtswv tam li ib tug nyiaj taus mus ib txhis li—thiab hauv lawv lub siab, qhov kev nyiaj no mas tsis muaj chaw xaus, tsis muaj kev pauv, thiab yeej tsis muaj ib qho keeb laj fai kiag li. Cov kev ntseeg zoo li no puas raug thiab? Txhua zaus uas sib tham txog Vajtswv lub ntsiab tseeb los sis Vajtswv tus yam ntxwv, nej mas zoo li tsis paub xav kiag li. Qhov pom nej zoo li no ua rau Kuv nyuaj siab heev. Nej tau hnov ntau qhov tseeb txog Vajtswv lub ntsiab tseeblawm; nej kuj tau mloog ntau qhov kev sib tham txog Nws tus yam ntxwv lawm thiab. Txawm li cas los xij, hauv nej lub siab, tej teeb meem no thiab qhov tseeb ntawm tej no tsuas yog cov kev cim xeeb uas nco tau raws li kev tshawb xav thiab cov lus sau xwb cia; hauv nej lub neej txhua hnub, yeej tsis muaj nej leej twg muaj cuab kav ntsib los sis pom Vajtswv tus yam ntxwv tias yog dab tsi tiag tiag li. Yog li ntawd, nej txhuas tus puav leej ruam tag rau hauv nej txoj kev ntseeg lawm; nej txhua tus puav leej ntseeg yam qi muag nti, txog rau theem tias nej muaj ib tug yeeb yam tsis hwm Vajtswv thiab muab Nws cheb pov rau ib sab. Qhov muaj hom yeeb yam zoo li no rau Vajtswv yuav coj nej mus rau dab tsi? Nws coj mus rau nej txoj kev muab qhov xaus rau Vajtswv tas li. Kiag thaum nej muaj kev txawj ntse me ntsis lawm, ces nej txawm txaus siab heev, zoo yam li nej tau txais Vajtswv hauv Nws qhov tag nrho lawm. Tom qab ntawd, nej xaus lus tias nov yog qhov Vajtswv zoo li cas, thiab nej tsis cia Nws txav mus los ywj siab. Tsis tas li ntawd, thaum twg los xij uas Vajtswv ua qee yam dab tsi tshiab, nej tsis lees yooj yooj yim tias Nws yog Vajtswv. Muaj ib hnub, thaum Vajtswv hais tias, “Kuv tsis hlub noob neej ntxiv lawm; Kuv yuav tsis nthuav kev hlub tshua rau tib neeg ntxiv lawm; Kuv tsis muaj ib qho kev nyiaj los sis siab ntev rau lawv ntxiv li lawm; Kuv tsuas muaj kev tsis nyiam kiag li puv nkaus thiab kev ntxub tshaj plaws rau lawv xwb,” tej lus hais li no yuav ua rau muaj kev cov nyom tob tob rau hauv tib neeg lub siab. Lawv qee leej tseem yuav hais tias, “Koj tsis yog kuv tus Vajtswv ntxiv lawm; Koj tsis yog tus Vajtswv uas kuv xav caum raws ntxiv lawm. Yog tias qhov no yog yam Koj hais, ces Koj tsis tsim nyog kog kuv tus Vajtswv ntxiv lawm, thiab Kuv tsis cheem tsum caum raws Koj ntxiv lawm. Yog tias Koj tsis muab kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev nyiaj rau kuv ntxiv lawm, ces kuv yuav tsum tsis caum raws Koj. Yog tias koj muaj kev nyiaj rau kuv yam tsis paub kawg, siab ntev rau kuv tas li, thiab tso cai rau kuv pom tias Koj yog kev hlub, tias Koj siab ntev, thiab tias Koj muaj kev nyiaj, tsuas yog thaum ntawd xwb ces kuv thiaj li muaj peev xwm caum raws Koj, thiab tuas yog thaum ntawd xwb kuv thiaj li yuav ruaj siab caum raws Koj mus txog rau qhov kawg. Vim yog kuv muaj Koj txoj kev siab ntev thiab kev hlub tshua, kuv txoj kev tsis mloog lus thiab kuv txoj kev yuam cai muaj peev xwm tau txais kev zam txim thiab zam txim yam tsis muaj chaw xaus, thiab kuv muaj peev xwm ua txhaum txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, lees txim thiab tau txais kev zam txim txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, thiab ua rau Koj chim txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Koj tsis tsim nyog muaj ib qho kev xav los sis muab ib qho xaus rau kuv.” Txawm tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko yuav xav txog hom no ntawm qhov teeb meem mus raws tswv yim los sis ua zoo xavlos xij, thaum twg los xij uas nej xav kom Vajtswv yog ib yam khoom siv los zam txim rau nej ntawm nej tej kev txhaum los sis ib yam khoom uas siv rau kom tau txais ib txoj hau kev kawg uas zoo nkauj xwb, ces koj twb tau muaj tus Vajtswv uas muaj sia nyob rau hauv kev tawm tsam koj lawm, tam li yog koj tus yeeb ncuab. Nov yog yam uas Kuv pom. Tej zaum koj yuav hais tej yam no tas li tias, “Kuv ntseeg Vajtswv,” “Kuv caum raws qhov tseeb,” “Kuv xav hloov kuv tus yam ntxwv,” “Kuv xav tsoo kom dim ntawm kev tsaus ntuj lub hwj chim,” “Kuv xav ua rau kom tau zoo raws Vajtswv,” “Kuv xav zwm rau Vajtswv,” “Kuv xav coj ncaj ncees rau Vajtswv, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo,” thiab lwm yam ntxiv. Txawm li cas los xij, txawm koj cov lus yuav mloog tau qab zib npaum li cas, txawm koj yuav paub kev tshawb xav npaum li cas, thiab txawm txoj kev tshawb xav yuav zoo los sis muaj meej mom npaum li cas los xij, qhov tseeb ntawm qhov teeb meem yog tam sim no muaj nej ntau leej twb tau kawm paub lawm txog yuav siv cov kev cai tswj, kev qhuab qhia, kev tshawb xav uas koj tau paub zoo coj los teeb tsa qhov xaus rau Vajtswv, yog li ntawd thiaj li tau muab Nws tso rau txoj kev tawm tsam koj tus kheej. Txawm koj muaj kev paub zoo txog cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia los xij, koj tseem tsis tau paub qhov tseeb txog qhov tiag ntawm qhov tseeb, yog li nawd mas nws thiaj li yog ib yam nyuaj heev rau koj mus txav kom ze rau Vajtswv, mus paub txog Nws, thiab mus to taub txog Nws. Qhov no mas ntxim tu siab kawg!

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 16

Vajtswv Tus Yeeb Yam Rau Cov Khiav Mus Thaum Tseem Ua Nws Tes Dej Num

Muaj cov tib neeg zoo li no txhua qhov chaw: Tom qab lawv tau ruaj siab txog Vajtswv txoj kev lawm, vim ntau qhov laj thawj, lawv ncaim mus yam ntsiag to, yam tsis hais ib lo lus tias sib ncaim li, mus lawm ploj ntais thiab ua dab tsi los xij raws li lawv lub siab ntshaw. Nyob rau tam sim no, we yuav tsis tham txog cov laj thawj uas cov tib neeg no ncaim mus; peb yuav xub los saib txog Vajtswv tus yeeb yam uas muaj rau hom tib neeg no. Nws tseeb heev! Kiag thaum lub sij hawm cov tib neeg no ncaim mus, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ncua sij hawm ntawm lawv txoj kev ntseeg tau tag mus lawm. Nws tsis yog tus tib neeg uas xaus qhov no, tias sis yog Vajtswv. Qhov tus tib neeg no ncaim Vajtswv mus txhais tau tias lawv twb tsis txais yuav Vajtswv lawm, tias lawv tsis xav tau Nws ntxiv lawm, thiab tias lawv tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim ntxiv lawm. Vim cov tib neeg zoo li no tsis xav tau Vajtswv, Nws puas tseem muaj peev xwm xav tau lawv? Ntau tshaj ntawd, thaum cov tib neeg zoo li no muaj hom yeeb yam no, txoj kev xam pom no, thiab muaj kev txiav txim siab ncaim Vajtswv mus, lawv tau ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes lawm. Qhov no tsis hais txog qhov tseeb tias tej zaum lawv tsis tau npau taws thiab tsis tau foom lus phem rau Vajtswv, tsis hais txog qhov tseeb tias tej zaum lawv tsis tau koom nrog ib qho phem tshaj plaws los sis muaj tus cwj pwm txais yuav tsis tau, thiabtsis hais txog qhov tseeb tias cov tib neeg no tab tom xav tias, “Yog tias muaj ib hnub thaum kuv muaj kuv txoj kev lom zem nyob rau sab nraud txaus nkaus lawm, los sis thaum kuv tseem cheem tsum Vajtswv rau qee yam, kuv mam rov qab los. Los sis yog tias Vajtswv hu kuv, kuv mam rov qab los,” los sis lawv hais tias, “Thaum kuv raug mob nyob rau sab nraud, los sis thaum kuv pom tias lub ntiaj teb sab nraud tsaus ntuj nti thiab lim hiam dhau heev lawm thiab kuv tsis xav mus nrog cov coob lawm, kuv mam rov qab los cuag Vajtswv.” Txawm tias cov tib neeg no twb tau suav ntsoov rau hauv lawv lub siab lawm tias yog thaum twg kiag lawv mam rov qab los, thiab txawm tias lawv twb tau sim cia qhov rooj qheb lug rau lawv kev rov qab los, los lawv tsis paub tias txawm lawv ntseeg dab tsi los sis lawv npaj li cas los xij, qhov no txhua yam tsuas yog txoj kev xav ntshaw xwb. Lawv qhov kev yuam kev loj tshaj plaws yog kev tsis paub meej tias lawv txoj kev ntshaw xav khiav mus ntawd ua rau Vajtswv xav li cas. Kiag thaum lub sij hawm lawv txiav txim siab khiav tawm ntawm Vajtswv mus, Nws tau tso lawv tseg tag nrho lawm; txog thaum ntawd, Nws twb tau txiav txim rau qhov tshwm sim ntawm tus tib neeg zoo li no nyob hauv Nws siab lawm. Qhov qhov tshwm sim ntawd yog dab tsi? Nws puas yog tias tus tib neeg no yuav yog ib tug ntawm cov nas tsuag, thiab yog li ntawd yuav puas ntsuaj nrog lawv mus. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pom hom xwm txheej li no tas li: Qee leej tso Vajtswv tseg, tiam sis tsis tau txais ib qho kev rau txim li. Vajtswv ua hauj lwm raws nraim Nws tus kheej cov keeb laj fai, qee yam muaj peev xwm pom tau, hos lwm yam tsuas nyob hauv Vajtswv siab xwb, yog li ntawd tib neeg thiaj tsis muaj peev xwm pom qhov kawg tau. Feem uas tib neeg pom tsis cheem tsum yuav yog sab tseeb ntawm cov khoom, tiam sis lwm sab—sab uas koj tsis pom—muaj qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab qhov xaus.

Cov Tib Neeg Khiav Tawm Thaum Tseem Ua Vajtswv Tes Dej Num Yog Cov Uas Tso Txoj Kev TseebTseg

Yog li, Vajtswv muaj peev xwm muab kev rau txim tiag tiag rau hom tib neeg no tau li cas? Vim li cas Nws thiaj li chim siab rau lawv heev? Ua ntej tshaj plaws txhua yam, peb paub tias Vajtswv tus yam ntxwv mas muaj hwj chim tshaj thiab muaj kev npau taws; Nws tsis yog ib tug yaj uas raug ib tug twg tua, haj yam tsis yog ib tug roj hmab uas raug tswj hwm los ntawm tib neeg raws li qhov lawv xav tau. Nws kuj tseem tsis yog ib ntwg cua khoob lug uas raug txib mus rau ub rau no. Yog koj ntseeg tiag tias Vajtswv muaj nyob, ces koj tsim nyog muaj ib lub siab ntshai Vajtswv, thiab koj tsim nyog paub tias Nws lub ntsiab tseeb tsis yog ib lub uas raug ua kom chim siab. Qhov kev chim siab no tej zaum chiv los ntawm ib lo lus, los sis tej zaum ib qho kev xav, los sis tej zaum qee hom ntawm tus cwj pwm uas phem tshaj plaws, los sis tej zaum los ntawm tus cwj pwm tsis phem heev—tus cwj pwm uas txais yuav tau hauv ob lub qhov muag thiab tej cwj pwm coj zoo ntawm tib neeg; los sis, tej zaum raug ntxias los ntawm tej kev qhuab qhia los sis kev tshawb xav. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj ua rau Vajtswv chim siab, ces koj lub cib fim tau ploj mus lawm, thiab koj hnub kawg tau los txog lawm. Nov yog ib qho phem kawg li! Yog koj tsis to taub tias Vajtswv yuav tsum tsis txhob raug ua kom tub qaug, ces tej zaum koj yuav tsis ntshai Nws, thiab tej zaum koj pheej niaj hnub ua tub zaug Nws tas zog. Yog koj tsis paub tias yuav ntshai Vajtswv li cas, ces koj tsis muaj cuab kav ntshai Vajtswv, thiab koj yuav tsis paub muab koj tus kheej tso rau txoj kev taug hauv Vajtswv txoj kev—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Thaum koj paub lawm, thiab paub zoo tias Vajtswv tsis tsim nyog raug ua kom tub qaub, koj yuav paub tias ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi.

Qhov taug kev hauv txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tsis cheem tsum tias koj yuav paub txog qhov tseeb ntau npaum li cas, koj tau ntsib cov kev sim siab ntau npaum li cas, los sis koj tau txais kev qhuab ntuas ntau npaum li cas lawm. Tiam sis, nws nyob ntawm hom yeeb yam uas koj muaj rau Vajtswv nyob hauv koj lub siab, thiab koj nthuav tawm lub ntsiab tseeb dab tsi xwb. Tib neeg cov ntsiab tseeb thiab lawv cov yeeb yam—tej no mas tseem ceeb tshaj, tseem ceeb tshaj plaws. Rau cov uas tau tso tseg thiab ncaim ntawm Vajtswv mus lawm, lawv cov yeeb yam saib tsis tau Nws thiab lawv lub siab uas ntxub qhov tseeb twb tau ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes lawm, yog li raws li Nws txhawj xeeb, lawv yuav tsis tau txais kev zam txim lawm. Lawv tau paub txog Vajtswv txoj kev muaj nyob, tau raug qhiatxog tej xov xwm tias Nws twb tau los txog lawm, thiab haj tseem tau ntsib Vajtswv tes dej num tshiab lawm thiab. Lawv qhov kev ncaim mus tsis yog ib qho xwm txheej ntawm kev raug ntxias los sis kev ruam, haj yam tsis yog lawv raug yuam kom ncaim mus. Tiam sis, lawv tau ua zoo xaiv lawm, thiab ua twb zoo xav meej lawm, mam ncaim Vajtswv mus. Lawv qhov kev ncaim mus tsis yog ib qho xwm txheej ntawm kev poob zoo, los sis tsis yog lawv raug ntiab tawm. Yog li ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, lawv tsis yog cov me nyuam yaj uas yuam kev ntawm pab yaj mus, tsis tas yuav hais txog cov tub loj leeb uas tau yuam kev kiag li. Lawv tau ncaim mus yam tsis muaj kev rau txim—thiab ib tug yam ntxwv zoo li ntawd, ib qho xwm txheej zoo li ntawd, ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes, thiab ntawm qhov kev poob qes no Nws thiaj tau muab qhov tshwm sim uas tsis muaj kev cia siab rau lawv. Hom kev tshwm sim no tsis txaus ntshai lod? Yog li ntawd, yog tias tib neeg tsis paub Vajtswv, lawv muaj peev xwm ua tub qaug Nws tau. Qhov no tsis yog teeb meem me me kiag li! Yog tias tib neeg tsis mob siab coj raws li Vajtswv tus yeeb yam tiag tiag, thiab tseem ntseeg tias Nws tos ntsoov rau lawv qhov rov qab los vim lawv yog qee tus me nyuam yaj uas tau yploj lawm thiab Nws tseem tos ntsoov rau lawv kom muaj ib qho kev hloov pauv ntawm lub siab, ces lawv yeej nyob tsis deb ntawm lawv hnub uas raug rau txim kiag li. Vajtswv yuav tsis lam tsis lees txais yuav lawv xwb—vim qhov no yog zaum ob uas ua rau Nws tus yam ntxwv poob qes, qhov xwm txheej yog txhua yam ua phem tshaj dua qub lawm! Cov tib neeg cov yeeb yam uas tsis hwm no tau ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai lawm. Nws puas tseem lees txais lawv thiab? Hauv Nws lub siab, Vajtswv cov keeb laj fai txog qhov teeb meem no yog qhov hais tias qee leej tau txais qhov tseeb uas yog txoj kev tseeb lawm, tiam sis tseem muaj peev xwm tsis txais yuav Vajtswv yam zoo siab hlo thiab nrog iblub siab xav meej thiab tawm ntawm Vajtswv mus, ces Nws yuav thaiv txoj kev rau ib tug tib neeg zoo li ntawd txoj kev cawm dim, thiab rau tus tib neeg no, lub rooj vag mus rau lub nceeg vaj yuav raug kaw. Thaum tus tib neeg no los khob ib zaug ntxiv, Vajtswv yuav tsis qheb qhov rooj; yuav kaw mus tas ib txhis rau tus tib neeg no. Tej zaum nej qee leej twb tau nyeem zaj dab neeg txog Mauxe uas nyob hauv phau Vajluskub lawm. Tom qab Mauxe raug tsim tsa los ntawm Vajtswv lawm, 250 tus thawj coj tau nthuav tawm lawv tej kev tsis mloog lus rau Mauxe vim yog nws cov kev ua thiab ntau qhov laj thawj. Lawv tsis kam zwm rau leej twg? Nws tsis yog Mauxe. Lawv tsis kam zwm rau Vajtswv tej kev npaj; lawv tsis kam zwm rau Vajtswv tes dej num rau qhov teeb meem no. Lawv hais raws li nram qab no: “Nej muab ntau rau nej dhau heev lawm, pom hais tias tag nrho pab ntseeg yeej dawb huv, lawv txhua tus, thiab Yehauvas nyob nrog lawv….” Los ntawm tib neeg txoj kev xam pom, tej lus no thiab tej kab lus no puas txhaum loj heev thiab? Tej ntawd tsis txhaum loj heev! Tsawg kawg nkaus, lub ntsiab ncaj qha ntawm cov lus no tsis txhaum loj. Hauv sab kev cai lij choj, lawv tsis tau yuam ib txoj kev cai dab tsi li, vim nyob rau ntawm qhov ntiav ntiav, qhov no tsis yog hom lus los sis cov lus phem, nws haj yam muaj tej tswv yim tuam mom tsawg. Tej no tsuas yog tej sob lus uas siv mus los xwb, tsis muaj dab tsi ntau tshaj ntawd. Vim li cas cov lus no thiaj li muaj peev xwm ua rau Vajtswv npau taws? Nws vim yog cov lus no tsis yog hais rau tib neeg, tiam sis yog hais rau Vajtswv. Tus yeeb yam thiab tus yam ntxwv uas nthuav tawm los ntawm tej no yog kiag yam ua rau kom Vajtswv tus yam ntxwv poob qes, thiab tej ntawd tub qaug Vajtswv tus yam ntxwv uas yuav tsum tsis txhob raug ua kom tub qaug. Peb txhua tus yeej paub tias qhov tshwm sim ntawm cov thawj coj no yog dab tsi nyob rau thaum kawg lawm. Hais txog cov tib neeg uas tau tso Vajtswv tseg lawm, lawv txoj kev xam pom yog dab tsi? Lawv tus yeeb yam yog dab tsi? Thiab vim li cas lawv txoj kev xam pom thiab tus yeeb yam ho ua rau Vajtswv ua zoo li ntawd rau lawv? Qhov laj thawj ces yog tias txawm lawv paub tseeb tias Nws yog Vajtswv los, lawv haj tseem xaiv kev ntxeev siab rau Nws thiab, thiab vim qhov no thiaj li yog qhov vim li cas lawv thiaj li tsis muaj hwv tsam tau txais kev cawm dim lawm. Raws li sau cia rau hauv phau Vajluskub, “Vim yog hais tias peb txhob txwm ua txhaum tom qab uas peb twb tau txais qhov kev paub txog qhov tseeb lawm, ces yuav tsis tshuav dab tsi theej txhoj tau rau tej kev txhaum lawm.” Tam sim no nej puas tau muaj kev to taub tseeb txog qhov teeb meem no thiab?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 17

Tib Neeg Txoj Hmoo Raug Txiav Txim Siab Rau los ntawm Lawv Cov Yeeb Yam Rau Vajtswv

Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, thiab zoo ib yam li cov tib neeg uas coj tsis sib thooj hauv cov xwm txheej tsis sib thooj, Nws tus yeeb yam rau cov cwj pwm no mas tsis sib thooj vim yog Nws tsis yog ib tug roj hmab los sis tsis yog ib ntwg cua uas khoob lug. Qhov ua kom paub Vajtswv tus yeeb yam yog ib ib txoj kev caum raws uas yeej tsim nyog rau noob neej lawm. Tib neeg tsim nyog kawm paub, los ntawm qhov paub Vajtswv tus yeeb yam, seb lawv muaj peev xwm txais tau kev txawj ntse txog Vajtswv tus yam ntxwv thiab los to taub txog Nws lub siab ib qho me ntsis li cas. Thaum koj maj mam los to taub txog Vajtswv lub siab zuj zus, koj yuav tsis hnov tias kev ntshai Nws thiab zam kev phem yog ib yam uas ua kom tiav tau nyuab. Ntau tshaj ntawd, thaum koj to taub Vajtswv lawm, koj yuav tsis tshua teeb tsa qhov xaus rau Nws lawm. Kiag thaum koj tau tseg qhov teeb tsa qhov xaus rau Vajtswv lawm, koj yuav ua tub qaug rau Nws tsawg lawm, thiab yam koj tsis paub txog, Vajtswv yuav coj koj los txais kev txawj ntse ntawm Nws; qhov no yuav ua rau koj lub siab mua kev hwm Nws puv nkaus. Tom qab ntawd koj yuav tseg kiag qhov txhais Vajtswv los ntawm tej lus qhuab qhia, cov npe ntawv, thiab cov kev tshawb xav uas koj paub zoo. Tiam sis, los ntawm qhov nrhiav Vajtswv tej kev xav hauv txhua yam tas li, koj yuav cia li rais los ua ib tug tib neeg uas ua raws Vajtswv lub siab yam tsis nco qab hlo li.

Vajtswv tes dej num mas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau los ntawm tib neeg, tiam sis raws li Nws txhawj xeeb, cov kev ua ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg—nrog rau lawv tus yeeb yam rau Nws—mas nkag siab tsis tau rau Vajtswv, tiam sis kuj pom tau rau Nws thiab. Nov yog qee yam uas txhua tus tsim nyog paub thiab paub kom meej. Tej zaum koj yuav nug koj tus kheej tas li tias, “Vajtswv puas paub tias kuv tab tom ua dab tsi rau ntawm no? Nws puas paub tias tam sim no kuv tab tom xav txog dab tsi? Tej zaum Nws paub, thiab tej zaum Nws tsis paub.” Yog tias koj txais yuav hom kev xam pom no, caum raws thiab ntseeg Vajtswv tiam sis tseem tsis ntseeg Nws tes dej num thiab Nws qhov kev muaj nyob, ces sai sai no los sis tsis ntev no yuav muaj ib hnub thaum koj yuav ua rau Nws txoj kev chim siab sawv tuaj, vim koj tab tom khiav mus nyob rau ntawm ntug ntawm ib txoj kev phom sij. Kuv tau pom cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo, tiam sis tseem tsis tau txais qhov tseeb qhov tseeb tiag, haj yam to taub txog Vajtswv txoj kev xav tsawg heev. Cov tib neeg no tsis muaj kev nce qib hauv lawv lub neej thiab cov yeeb yam, tsuas coj tej kev qhuab qhia ntiav tshaj plaws xwb. Qhov no vim yog cov tib neeg no tsis tau muab Vajtswv cov lus los ua neej kiag, thiab lawv tsis tau ntsib thiab lees txais Nws qhov kev muaj nyob. Koj puas xav tias thaum pom kiag cov tib neeg no lawm, Vajtswv muaj kev lom zem puv npo thiab? Lawv puas nplig Nws thiab? Yog li ntawd, nws yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas uas txiav txim siab rau lawv txoj hmoo. Hais txog qhov seb tib neeg nrhiav thiab tib neeg los cuag Vajtswv li cas ntawd, tib neeg cov yeeb yam yog yam tseem ceeb ua ntej tshaj. Tsis txhob saib Vajtswv zoo yam li ib ntwg cua uas khoob lug uas mus mus los los rau tom koj xwb qwb xwb; ib txwm xav txog tus Vajtswv uas koj ntseeg tam li ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv muaj tiag. Nws tsis yog zaum saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb tsis ua ib yam dab tsi li. Tiam sis, Nws yeej saib ntsoov rau txhua tus tib neeg lus siab tas li, soj ntsuam ntsoov seb koj tab tom ua dab tsi, saib ntsoov koj txhua lo lus me me thiab kev ua me me, saib ntsoov seb koj coj li cas thiab ntsia seb koj tus yeeb yam rau Nws yog dab tsi. Txawm tias koj txaus siab hlo muaj koj tus kheej rau Vajtswv los tsis txaus los xij, tag nrho koj tus cwj pwm thiab koj qhov kev xav tob tob thiab cov tswv yim yeej nyob qhib lug rau ntawm Nws xub ntiag thiab raug ntsia ntsoov los ntawm Nws. Vim koj tus cwj pwm, vim koj tej kev ua, thiab vim koj tus yeeb yam rau Nws, Vajtswv txoj kev xav txog koj thiab Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv tas li. Kuv xav muab qee qhov lus taw qhia rau qee leej tib neeg: Tsis txhob muab nej tus kheej tso zoo li cov me nyuam mos liab rau hauv Vajtswv ob txhais tes, zoo tam li tias Nws yuav hwm koj tseg, zoo tam li tias Nws tsis muaj peev xwm tso koj tseg, thiab zoo tam li tias Nws tus yeeb yam rau koj raug muab cog ruaj thiab tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li, thiab Kuv qhia koj tias kom tseg qhov pheej ua npau suav! Vajtswv mas ncaj ncees hauv Nws txoj kev coj rau txhua leej thiab txhua tus, thiab Nws kub siab lug ua rau hauv Nws txoj ua tes dej num ntawm kev kov yeej thiav kev cawm tib neeg. Qhov no yog Nws txoj kev cawm. Nws ua tiag tiag ua rau txhua tus tib neeg, thiab tsis zoo yam li ua si nrog ib tug tsiaj. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg tsis yog hom kev ua raws siab nyiam los sis ua kom puas tsuaj, los sis Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj rau noob neej yog yam tsis txaus siab los sis tsis mob siab. Txawv ntawm qhov ntawd lawm, Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg muaj feem xyuam ntsig txog kev saib xyuas kom muaj nuj nqis, kev khuv leej, thib kev saib taus txoj sia; Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj qhia txog Nws qhov kev ntshaw ntawm tej ntawd, thiab yog yam uas tib neeg cheem tsum thiaj li muaj sia nyob. Vatswv muaj sia nyob, thiab Vajtswv yeej muaj nyob tiag; Nws tus yeeb yam rau noob neej yeej muaj keeb laj fai, tsis yog ib pawg ntawm cov kev cai ua dog ua dig, thiab nws muaj peev xwm hloov pauv tau. Nws tej kev xav rau tib neeg mas maj maj hloov thiab hloov pauv nrog sij hawm, raws nrog rau tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj, thiab nrog rau tus yeeb yam ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg. Yog li ntawd, koj tsim nyog paub hauv koj lub siab kom meej tseeb tias lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas tsis hloov pauv tsis tau, thiab tias Nws tus yam ntxwv yuav tshwm tuaj rau cov sij hawm tsis sib thooj thiab cov ntsiab tsis sib thooj. Tej zaum koj tsis xav tias qhov no yog ib qho teeb meem loj, thiab tej zaum koj yuav siv koj tus kheej cov kev xav phem coj los xav hauv nruab siab seb Vajtswv tsim nyog ua tej ntawd li cas. Txawm li cas los xij, muaj ntau zaus thaum qhov txawv deb heev ntawm koj txoj kev xam pom ho yog qhov tseeb, thiab los ntawm qhov siv koj tus kheej cov kev xav phem los ntsuas Vajtswv ces, koj twb tau ua rau Nws chim siab lawm. Qhov no vim yog Vajtswv tsis ua hauj lwm raws li txoj kev uas koj xav tias Nws ua, los sis Nws yuav ua qhov no raws li qhov koj hais tias Nws yuav ua. Yog li ntawd, Kuv hais rau koj tias kom xyuam xim thiab ceev faj hauv koj txoj kev ua txhua yam ib ncig ntawm koj, thiab kawm paub los caum raws qhov keeb laj fai ntawm qhov taug kev hauv Vajtswv txoj kev hauv txhua yam, uas yog kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum txhim kho kom muaj ib txoj kev to taub ruaj khov thaum hais txog ntawm cov teeb meem ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Vajtswv tus yeeb yam, koj yuav tsum nrhiav cov neeg uas paub qhia los tham txog cov teeb meem no rau koj, thiab koj yuav tsum nrhiav yam kub siab lug. Tsis txhob saib Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg tam li ib tug roj hmab—txiav txim rau Nws raws siab nyiam, lam tau lam muab qhov xaus rau Nws, thiab tsis saib Nws nrog rau txoj kev hwm uas Nws tsim nyog tau txais. Thaum Vajtswv tab tom coj kev cawm dim los rau koj thiab tab tom txiav txim rau koj qhov tshwm sim, tej zaum Nws yuav muab kev hlub tshua, los sis kev nyiaj, los sis kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas rau koj, tiam sis li cas los xij, Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv. Nws yog nyob raws rau ntawm koj tus kheej tus yeeb yam rau Nws xwb, thiab koj txoj kev to taub txog Nws. Tsis txhob cia ib yam ntawm koj txoj kev txawj ntse los sis kev to taubtxog Vajtswv ua tus txhais Nws hauv qhov tsis muaj chaw xaus. Tsis txhob ntseeg ib tug Vajtswv ua tuag lawm; ntseeg Tus uas muaj sia nyob xwb. Nco ntsoov qhov no! Txawm tias Kuv thau sib tham txog qee qhov tseeb rau ntawm no lawm—qhov tseeb uas nej cheem tsum hnov—hauv qhov kaj ntawm nej tus yam ntxwv tam sim no thiab tus yeeb yam tam sim no, Kuv yuav tsis cheem tsum dab tsi ntawm nej tshaj no nyob rau lub sij hawm no lawm, kom thiaj tsis rub nej tej kev rau siab. Qhov ua li ntawd tej zaum yuav ua rau nej lub siab muaj qhov ntxias thiab ua rau nej chim siab rau Vajtswv heev. Tiam sis, Kuv cia siab tias nej yuav muaj peev xwm siv txoj kev hlub rau Vajtswv uas nej muaj nyob hauv nej lub siab thiab muaj ib tug yeeb yam hwm Vajtswv thaum taug txoj kev uas nyob tom ntej. Tsis txhob ua tsis meej pem rau qhov teeb meem ntawm qhov ntseeg Vajtswv li cas; saib nws kom zoo tam li cov teeb meem uas los tshaj plaws. Muab nws tso rau hauv koj lub siab, muab nws coj los xyaum ua, thiab muab nws txuas nrog rau lub neej tiag; tsis txhob tsuas ua ntawm lub qhov ncauj xwb—vim qhov no yog ib qho teeb meem ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab ib yam uas yuav txiav txim rau koj txoj hmoo. Tsis txhob saib nws zoo tam li ib qho kev tso dag tso luag los sis cov me nyuam yaus tej khoom ua si xwb! Tom qab qhov qhia cov lus no rau nej hnub no tag lawm, Kuv xav paub tias nej muaj kev to taub nyob hauv lub siab ntau npaum li cas. Puas muaj lus nug dab tsi uas nej xav nug txog yam uas Kuv tau hais nyob rau hnub no?

Txawm tias cov ncauj lus no me ntsis tshiab, thiab me ntsis raug tshem tawm ntawm nej tej kev xam pom, tawm ntawm nej tej kev caum raws li ib txwm muaj, thiab yam uas nej pheej mob siab rau lawm los xij, Kuv xav tias kiag thaum tej ntawd tau raug sib qhia los ntawm nej tau ib ntus, nej yuav tsim muaj ib txoj kev to taub uas ib txwm muaj txog txhua yam uas Kuv hais nyob rau ntawm no. Txhua cov ncauj lus no mas tshiab heev, thiab yog cov ncauj lus uas nej yeej tsis tau xav txog ua ntej kiag li, yog li txawm li cas los xij Kuv cia siab tias cov ncauj lus no yuav tsis ua lub nra ntxiv rau nej. Kuv tsis yog hais cov lus hnub no los hem nej, los sis Kuv tsis yog lawv zoo tam li ib txoj kev los rhuav tshem nej; tiam sis, Kuv lub hom phiaj yog los pab nej kom to taub qhov tseeg tiag txog qhov tseeb. Vim yog ib tug yam ntxwv tseeb ntawm qhov teeb meem uas muaj nyob rau ntawm noob neej thiab Vajtswv, txawm tib neeg ntseeg Vajtswv, lawvthiaj li tsis to taub Nws los sis paub Nws tus yeeb yam. Tib neeg kuj tseem tsis mob siab rau hauv lawv txoj kev txhawj xeeb txog Vajtswv. Tiam sis, lawv tau ntseeg thiab ua neej yam dig muag ntsuav, thiab ua dog ua dig hauv lawv txoj kev txawj ntse thiab kev to taub txog Vajtswv. Yog li ntawd Kuv thiaj li hnov tias cheem tsum muab cov teeb meem no coj los hais kom meej rau nej, thiab pab nej kom to taub tias hom Vajtswv twg uas yog tus Vajtswv uas nej ntseeg, thiab Nws tab tom xav txog dab tsi, Nws tus yeeb yam yog dab tsi hauv Nws txoj coj rau ntau hom tib neeg, nej nyob deb ntawm kev ua kom tiav raws Nws tej kev cheem tsum npaum li cas, thiab qhov sib txawv ntawm nej tej kev ua thiab tus qauv Nws uas cheem tsum ntawd ho loj npaum li cas. Lub hom phiaj ntawm qhov qhia tej no rau nej yog los muab ib tug pas ntsuas rau nej kom tau los ntsuas nej tus kheej, thiab kom nej thiaj li yuav paub tias txoj kev coj nej mus ntawd yuav coj mus rau qhov twg, yam nej tsis tau txais ntawm txoj kev no yog dab tsi, thiab qhov twg uas nej tsis muaj feem xyuam koom nrog rau. Thaum tab tom sib tham rau ntawm nej tus kheej, feem ntau nej hais txog cov ncauj lus uas ib txwm sib tham sib qhia uas muaj ciaj ciam nqaim nqaim thiab ntiav ntiav xwb. Muaj ib ntu sib nrug deb, ib qho khoob, ntawm yam uas nej sib tham no thiab Vajtswv tej kev xav, nawm nej cov lus sib tham thiab tus ciaj ciam thiab tus qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Qhov ua li no mus ntxiv yuav ua rau nej ncaim deb zuj zus ntawm Vajtswv txoj kev mus lawm. Nej tsuas tab tom siv Vajtswv cov lus hais tawm tam sim no thiab muab lawv hloov mus ua cov khoom ntawm kev pe hawm, thiab said lawv tam li cov kab ke thiab cov kev cai tswj. Ntawd yog txhua yam uas nej ua! Hauv qhov tseeg tiag, Vajtswv yeej tsis muaj chaw nyob hauv nej lub siab li, thiab Nws yeej tsis txeev tau txais nej lub siab kiag li. Qee leej tib neeg xav tias qhov paub Vajtswv mas nyuaj heev, thiab qhov no yog qhov tseeb. Nws nyuaj heev li! Yog tias tib neeg raug tsim los ua lawv lub luag hauj lwm thiab ua ntau yam kom tiav rau sab nraud, thiab ua dej num hnyav, ces lawv yuav xav tias qhov ntseeg Vajtwv mas yooj yim heev, vim yog txhua yam ntawd nyob hauv tus ciaj ciam ntawm tib neeg rab peev xwm. Txawm li cas los xij, lub sij hawm thaum lub ncauj lus hloov mus rau Vajtswv tej kev xav thiab Nws tus yeeb yam rau tib neeg lawm, ces los ntawm txhua leej txoj kev xam pom, txhua yam kuj yuav nyuaj me ntsis tuaj. Qhov ntawd vim yog tias qhov no muaj feem xyuam koom nrog rau tib neeg txoj kev to taubtxog qhov tseeb thiab lawv txoj kev to taub qhov tseeb tiag, yog li tseeb tiag yuav muaj ib theem uas nyuaj tuaj. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj mus dhau thawj lub qhov rooj thiab pib tau txais kev to taub qhov tseeb lawm ces, txhua yam yuav maj mam yooj yim zuj zus tuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 18

Qhov Chaw Pib rau Kev Ntshai Vajtswv Yog Saib Nws Kom Zoo Li Vajtswv

Tsis ntev dhau los no, qee leej tau nug ib lo lus nug tias: Yog ua cas txawm peb paub Vajtswv zoo dhau Yauj los, peb tseem tsis muaj peev xwm hwm Nws tau thiab? Peb twb tau tham txog qhov teeb meem no ua ntej me ntsis lawm, peb tsis tau lod? Tseeb tiag peb tau sib thaum txog lub ntsiab tseeb ntawm lo lus nugno ua ntej lawm, thiab, uas yog qhov tseeb tias txawm tias Yauj tsis paub Vajtswv nyob rau thaum ntawd los, nws tseem saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab saib Nws tam li tus Tswv ntawmlub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Yauj tsis xav tias Vajtswv yog ib tug yeeb ncuab; tiam sis, nws pe hawm Nws zoo tam li tus Tswv Tsim ntawm txhua yam. Vim li cas tib neeg niaj hnub nim no tawm tsam Vajtswv heev ua luaj li? Vim li cas lawv tsis muaj cuab kav hwm Nws? Ib qho laj thawj ces yog tias lawv raug ua qias vuab tsuab ntau heev los ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj tus yeeb yam phem faus nyob tob heev lawm, lawv tau rais los ua cov yeeb ncuab ntawm Vajtswv lawm. Yog li ntawd, txawm tias lawv ntseeg Vajtswv thiab lees paub Vajtswv los, lawv tseem muaj cuab kav tawm tsam Nws thiab muab lawv tus kheej tso rau hauv txoj kev tawm tsam Nws. Qhov no raug txiav txim los ntawm tib neeg tus yeeb yam. Lwm qhov laj thawj yog qhov tias txawm yog tias lawv ntseeg Vajtswv los, tib neeg tsis saib Nws tam li Vajtswv. Tiam sis, lawv xav tias Nws tawm tsam tib neeg, saib Nws tam li lawv tus yeeb ncuab, thiab xav tias lawv mas koom tsis tau nrog Vajtswv. Nws tsuas yooj yim li no xwb. Qhov teeb meem no tsis tau coj los sib tham nyob rau lub rooj sib tham dhau los lod? Xav txog nws: Qhov ntawd tsis yog qhov laj thawj lod? Tej zaum koj muaj ib qho kev txawj ntse me ntsis txog Vajtswv, tiam sis qhov kev txawj ntse no muaj feem xyuam txog dab tsi? Nov tsis yog yam uas txhua tus tham txog lod? Nws tsis yog yam uas Vajtswv tau qhia rau koj lod? Koj tsuas swm nrog tej yam uas yog kev tshawb xav thiab tej kev qhuab qhia txog nws xwb—tiam sis koj puas txeev txaus siab rau Vajtswv lub tseem ntsej muag thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse ntawm tus kheej thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse thiab kev paub uas siv tau thiab? Yog tias Vajtswv tsis tau qhia rau koj, koj puas muaj peev xwm paub thiab? Koj txoj kev txawj ntse tshawb xav tsis tsis sawv cev rau txoj kev txawj ntse tseeb. Muab ua luv luv hais, tsis hais txawm koj paub ntau npaum li cas los sis koj los paub nws li cas los xij, txog thaum koj muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv, Nws yuav yog koj tus yeeb ncuab, thiab txog thaum pib sab Vajtswv tam li Vajtswv, Nws tseem yuav tawm tsam koj, vim koj yog ib lub cev ntawm Ntxwgnyoog.

Thaum koj ua ke nrog Khetos, tej zaum koj muaj peev xwm ua ib hnub peb pluag mov rau Nws noj, los sis tej zaum pub tshuaj yej rau Nws haus thiab ua raws li Nws tej kev cheem tsum ntawm lub neej; zoo li tias koj tau saib Khetos zoo tam li Vajtswv. Thaum twg los xij uas muaj qee yam tshwm sim tuaj, tib neeg txoj kev xam pom yeej ib txwm txawv rau Vajtswv tej kev xam pom; tib neeg ib txwm tsis to taub thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev xam pom. Txawm tej zaum tib neeg yuav sib haum nrog Vajtswv nyob rau sab nraud los, qhov no tsis tau txhais tias lawv sib raug zoo nrog Vajtswv. Kiag thaum qee yam tshwm sim tuaj, qhov tseeb ntawm tib neeg kev tsis mloog lus tshwm tuaj thiab, yog li ntawd thiaj li yog kiag qhov txhawb txoj kev uas muaj nyob rau ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Qhov kev tawm tsam no tsis yog ib qho ntawm Vajtswv txoj kev tawm tsam tib neeg los sis ntawm Vajtswv qhov kev xav tawm tsam lawv, los nws kuj tsis yog tias Nws muab lawv tso rau hauv kev tawm tsam rau Nws tus kheej thiab saib lawv zoo li ntawd. Tiam sis, nws yog ib qho xwm txheej ntawm lub ntsiab tseeb uas txawv txawv no rau Vajtswv uas zais nyob hauv tib neeg txoj kev xav thiab nyob hauv lawv txoj kev xav tob hauv lub siab. Vim tib neeg saib txhua yam uas los ntawm Vajtswv los zoo tam li cov khoom rau lawv txoj kev tshawb fawb, lawv lo lus teb rau yam uas los ntawm Vajtswv los thiab rau txhua yam uas koom nrog Vajtswv tias yog dab tsi, ntau tshaj txhua yam, los kwv yees, los ua xyem xyav, thiab ces los txais ib tug yeeb yam kom sai uas tsis haum thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis ntev tom qab ntawd, lawv coj ib tug cwj pwm tsis zoo los sib cav los sis sib twv nrog Vajtswv, mus txog theem uas ua xyem xyav seb ib tug Vajtswv zoo li no puas tsim nyog rau txoj kev cawm raws. Tsis hais txog qhov tseeb tias lawv qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog qhia lawv tias lawv tsis tsim nyog ua tus yam ntxwv li no, los lawv tseem yuav xaiv ua li ntawd txawm tias lawv yuav zoo li ntawd los xij, yog li lawv thiaj li yuav ua li ntawd mus ntxiv yam tsis muaj kev yig mus txog ntua qhov kawg. Piv txwv li, qee leej thawj txoj kev ua yog dab tsi thaum lawv hnov txog cov lus xaiv lus ncua los sis cov lus iab liam txog Vajtswv? Lawv thawj txoj kev ua yog xav paub tias seb cov lus xaiv lus ncua no yog tseeb los tsis yog thiab seb cov lus xaiv lus ncua no muaj tiag los tsis muaj, thiab tom qab ntawd coj ib tug yeeb yam uas cia tos thiab saib tso. Ces lawv txawm pib xav, “Nws tsis muaj ib txoj hau kev twg los txheeb xyuas qhov no. Qhov ntawd puas tshwm sim tiag? Qhov lus xaiv lus ncua no tseeb los tsis tseeb?” Txawm cov tib neeg zoo li no tsis qhia nws tshwm tuaj rau sab nraud los, nyob hauv lawv lub siab lawv twb tau pib ua xyem xyav, thiab tau pib tsis lees Vajtswv lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm hom yeeb yam thiab txoj kev xam pom zoo li no yog dab tsi? Nws tsis yog kev ntxeev siab lod? Txog ntua thaum lawv ntsib qhov teeb meem no, koj tsis muaj peev xwm ntsia pom tias cov tib neeg no cov kev xam pom yog dab tsi; nws zoo li tias lawv tsis muaj kev tsis sib haum xeeb nrog Vajtswv, thiab zoo li tias lawv tsis saib Nws zoo tam li ib tug yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv cia li sawv nrog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv kiag tam sim ntawd. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tau tias tib neeg thiab Vajtswv sib tawm tsam! Nws tsis yog tias Vajtswv saib tib neeg zoo tam li yeeb ncuab, tiam sis lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus kheej kiag ntag uas tawm tsam Vajtswv. Tsis hais txawm ib tug twg twb tau caum raws Nws los ntev npaum li cas lawm los sis lawv tau them tus nqe loj npaum li cas, thiab tsis hais lawv tau qhuas Vajtswv li cas, lawv yuav tshem lawv tus kheej tawm ntawm kev tawm tsam Nws li cas, thiab lawv txawm sib zog txhawb lawv tus kheej kom hlub Vajtswv npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj hwm los saib Vajtswv tam li Vajtswv kiag li. Qhov no tsis yog txiav txim los ntawm tib neeg lub ntsiab tseeb lod? Yog koj saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab ntseeg tseeb tiag tias Nws yog Vajtswv, koj puas tseem muaj peev xwm muaj tej lus ua xyem xyav rau Nws thiab? Koj lub siab puas tseem muaj cov lus nug txog Nws thiab? Yeej muaj tsis tau tej ntawd, puas yog? Cov xwm txheej hauv lub ntiaj teb no mas phem kawg li, thiab haiv tib neeg no los, zoo ib yam nkaus thiab; yog li, koj yuav tsis muaj tej kev xav phem no txog tej ntawd tau li cas? Koj tus kheej mas lim hiam kawg li, yog li yuav ua li cas koj thiaj tsis muaj ib qho kev xav phem txog qhov ntawd li? Thiab tsis tas li ntawd, tsuas yog ib ob lo lus xaiv lus ncua thiab lus iab hiam xwb twb muaj peev xwm ua rau muaj tej kev xav phem loj ua luaj li ntawd sawv tuaj rau Vajtswv lawm, thiab ua rau koj muaj kev xav hauv nruab siab ntau yam, uas qhia tias koj tus yeeb yam mas tseem tsis tau paub tab kiag li! Tsuas yog lub suab “nrov yau yau” ntawm ob peb tug yoov tshaj tsum thiab ob peb tug yoov uas qias neeg xwb—tsuas yog npaum li ntawd xwb es nws muaj peev xwm ntxias dag tau koj lawm lod? Nov yog hom tib neeg dab tsi? Koj puas paub tias Vajtswv xav li cas txog cov tib neeg zoo li no? Tseeb tiag Vajtswv tus yeeb yam mas yeej meej tshaj plaws thaum hais txog qhov Nws saib lawv li cas ntawd. Nws tsuas yog tias qhov Vajtswv saib rau cov tib neeg no yog kev tsis quav ntsej txog lawv—Nws tus yeeb yam yog tsis quav ntsej txog lawv kiag li, thiab tsis saib cov neeg tsis paub dab tsi no kom rau nqi kiag li. Vim li cas? Nws vim yog hauv Vajtswv lub siab, Nws tsis tau npaj kev txais yuav cov tib neeg uas tau cog lus los tawm tsam Nws kom mus txog rau thaum kawg thiab cov uas yeej tsis tau npaj kev nrhiav ib txoj kev kom sib raug zoo nrog Nws li. Tej zaum cov lus uas Kuv hais no tau ua rau ob peb leeg mob. Aw, nej puas txaus siab cia Kuv ua kom nej mob li no tas li thiab? Txawm nej txaus siab los tsis txaus los xij, txhua yam Kuv hais yog qhov tseeb! Yog tias Kuv ua rau Nej mob tas li thiab qhia tshwm nej cov kiav txhab zoo li no, nws puas yuav cuam tshuam Vajtswv tus yam ntxwv zoo uas muaj nyob hauv nej lub siab thiab? (Nws tsis cuam tshuam kiag li.) Kuv pom zoo tias yuav tsis cuam tsuam, vim tias nws yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv nej lub siab li. Tus Vajtswv zoo uas nyob hauv nej lub siab—tus uas nej tiv thaiv thiab pov hwm—yeej tsis yog Vajtswv li. Tiam sis, nws yog ib yam uas rhawv tawm ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab los xwb; nws tsis muaj nyob. Yog li ntawd, txhua yam mas nws zoo dua uas Kuv qhia tshwm kiag lo lus teb rau lo lus txhiaj txhais no; nov tsis yog kev nthuav tawm qhov tseeb huv si lod? Tus tseem Vajtswv tsis yog zoo yam li qhov tib neeg xav hauv nruab siab kom Nws zoo li ntawd. Kuv cia siab tias nej txhua tus muaj peev xwm ntsib tau qhov tseeb no, thiab nws yuav pab nej txoj kev txawj ntse txog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 19

Cov Tib Neeg Uas Tsis Tsis Raug Lees Paub los ntawm Vajtswv

Muaj qee leej tib neeg uas lawv txoj kev ntseeg tsis lees paub rau hauv Vajtswv lub siab. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tsis lees paub tias lawv yog cov caum raws Nws, vim yog Nws tsis qhuas lawv txoj kev ntseeg. Rau cov tib neeg no, tsis hais txawm lawv twb tau caum raws Vajtswv los lawm pes tsawg xyoo los xij, lawv tej tswv yim thiab kev xam pom yeej tsis pauv hlo li; lawv mas zoo li cov tsis ntseeg xwb, tuav rawv rau cov tsis ntseeg tej keeb laj fai thiab cov hau kev ntawm qhov ua txhua yam thiab rau cov tsis ntseeg tej kev cai ntawm kev ciaj sia nyob thiab txoj kev ntseeg xwb. Lawv yeej tsis tau lees txais Vajtswv txoj lus los ua lawv txoj sia li, yeej tsis ntseeg tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, txhob txwm tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tsis lees paub Vajtswv ua lawv tus Vajtswv. Lawv pom tias kev ntseeg Vajtswv tsuas yog qee hom kev nyiam ua xwb, saib Nws zoo li yam uas txhawb zog ntawm sab ntsuj plig xwb; vim li no, lawv thiaj tsis xav tias nws yog ib yam muaj nqis los sim thiab to taub txog Vajtswv tus yam ntxwv los sis lub ntsiab tseeb. Nws tuaj yeem hais tau tias txhua yam uas yoog raws rau tus tseem Vajtswv mas tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau cov tib neeg no; lawv tsis nyiam, los sis lawv tsis muaj peev xwm quav ntsej txog kiag li. Qhov no vim yog tob tob hauv lawv lub siab, muaj ib lub suab nrov nrov uas qhia rau lawv tas li tias, “Vajtswv mas pom tsis tau thiab tuav tsis tau, thiab tsis muaj nyob li.” Lawv ntseeg tias qhov sim los to taub txog hom Vajtswv no yuav tsis tsim nyog rau lawv tej dag zog, thiab tias qhov ua li ntawd yuav yog qhov dag lawv tus kheej xwb. Lawv ntseeg tias los ntawm qhov tsuas lees paub Vajtswv nrog rau cov lus yam tsis muaj ib qho chaw sawv ruaj los sis lawv tus kheej nqis tes ua kiag tiag tiag, yuav ua rau lawv ntse heev. Vajtswv ntsia cov tib neeg no zoo li cas? Nws saib lawv zoo li cov tsis ntseeg. Qee leej tib neeg nug tias, “Cov tsis ntseeg puas muaj peev xwm nyeem Vajtswv cov lus tau? Lawv puas muaj peev xwm ua lawv cov luag hauj lwm tiav tau? Lawv puas muaj peev xwm hais tau cov lus tias, ‘Kuv yuav ua neej nyob rau Vajtswv tau’?” Yam uas tib neeg pom tas li ces yog tej qhov tib neeg ua tawm nyob rau sab nraud xwb; lawv tsis pom tib neeg tej ntsiab tseeb. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis ntsia rau tej kev ua tawm ntiav ntiav no xwb; Nws tsuas pom lawv tej ntsiab tseeb uas nyob rau sab hauv xwb. Yog li ntawd, qhov no yog hom ntawm tus yeeb yam thiab lub ntsiab lus uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg no. Cov tib neeg no hais tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li ntawd? Kuv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov no; kuv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov ntawd; qhov no tsis yoog raws li tib neeg cov kev xav phem lawm; Koj yuav tsum piav qhov ntawd rau kuv….” Ntawm lo lus teb rau qhov no, Kuv nug tias: Nws puas tseem ceeb yuav piav txog cov teeb meem no rau koj? Tseeb tiag cov teeb meem no puas muaj feem xyuam dab tsi nrog rau koj? Koj xav tias koj yog leej twg? Koj los qhov twg los? Koj puas tsim nyog muab tswv yim rau Vajtswv mas? Koj puas ntseeg Nws? Nws puas lees paub koj txoj kev ntseeg? Vim koj txoj kev ntseeg tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau Vajtswv, koj muaj qab hau dab tsi rau Nws cov kev ua? Koj tsis paub tias koj sawv qhov twg nyob rau hauv Vajtswv lub siab, yog li koj yuav ua cas muaj peev xwm tsim nyog los muaj feem koom rau hauv kev sib tham nrog Nws?

Cov Lus Ceeb Toom

Nej puas hnov txog kev tsis khab seeb tom qab tau hnov cov lus no lawm? Txawm tej zaum nej yuav tsis txaus siab hlo mloog tej ntawd los sis tsis txau siab hlo lees paub tej ntawd los xij, tej ntawd puav leej yog qhov tseeb. Vim yog theem ntawm tes dej num no yog rau Vajtswv ua xwb, yog tias koj tsis muaj feem nrog rau Nws tej kev xav, tsis quav ntsej txog Nws tus yeeb yam, thiab tsis to taub txog Nws lub ntsiab tseeb thiab tus yam ntxwv, ces nyob rau thaum kawg, koj yuav yog ib tug ua yuav ploj mus lawm. Tsis txhob liam rau Kuv cov lus tias mloog nyuab, thiab tsis txhob liam cov lus ntawd tias ua rau nej tsis muaj kev rau siab. Kuv hais qhov tseeb; nws tsis yog Kuv txoj kev xav ua kom nej poob siab. Tsis hais txawm Kuv thov nej dab tsi, thiab txawm nej yuav tsum ua li cas los xij, Kuv cia siab tias nej taug txoj kev yog thiab caum raws Vajtswv txoj kev, thiab tias nej yuav tsis yuam kev ntawm txoj kev yog mus lawm. Yog tias koj tsis ua raws nraim li Vajtswv txoj lus los sis caum raws Nws txoj kev, ces tsis muaj lus nug li tias koj tab tom tig tawm tsam Vajtswv thiab yuam kev tawm ntawm txoj kev yog mus lawm. Yog li ntawd, Kuv hnov tau tias muaj qee qhov teeb meem uas Kuv yuav tsim hais kom meej rau nej, thiab Kuv yuav tsum ua rau nej ntseeg kom meej, kom tseeb, thiab tsis muaj qhov tsis ruaj siab, thiab pab nej kom muaj ib qho kev to taub meej txog Vajtswv tus yeeb yam, Nws tej kev xav, Nws ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, thiab Nws txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim zoo li cas. Yog tias muaj ib hnub thaum koj tsis muaj cuab kav pib taug txoj kev no lawm, ces Kuv yuav tsis lees paub qhov no, vim cov lus no twb tau muab hais rau koj meej heev lawm. Hais txog qhov koj saib xyuas koj tus kheej qhov tshwm sim li cas ntawd, mas qhov no yog ib qho teeb meem uas nyob tag nrho rau ntawm koj. Hais txog qhov tshwm sim ntawm ntau hom tib neeg, Vajtswv muaj cov yeeb yam tsis sib thooj, Nws muaj Nws tus kheej cov hau kev ntawm qhov luj lawv, nrog rau Nws tus kheej tus qauv ntawm txoj kev cheem tsum rau lawv. Nws tus qauv ntawm qhov luj tib neeg qhov tshwm sim yog ib yam uas ncaj nrab rau txhua tus—yeej tsis muaj lus nug txog qhov ntawd kiag li! Yog li ntawd, tej kev ntshai ntawm qee tus mas tsis tseem ceeb dab tsi. Nej puas muaj kev kab siab thiab tam sim no nas?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 20

Qhov tseeb, Vajtswv tus moj yam yeej qhib lug rau txhua tus thiab tsis raug muab zais cia li, vim Vajtswv yeej tsis txhob txwm zam ib tug tib neeg twg li thiab yeej tsis tau txhob txwm nrhiav los npog Nws Tus Kheej los tiv thaiv kom tib neeg txhob paub Nws los sis to taub Nws. Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm muaj los qhib lug thiab tig rau txhua tus tib neeg yam qhib siab lug. Hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, ntsib txhua tus, thiab Nws tes hauj lwm ua tiav rau txhua tus tib neeg. Thaum Nws ua tes hauj lwm no, Nws yeej nthuav tawm Nws tus moj yam tas li thiab siv Nws lub ntsiab tseeb, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws tas li, los coj thiab los pab cuam rau txhua tus tib neeg. Nyob rau txhua tiam thiab nyob ntawm txhua theem, tsis hais ntawm qhov seb tej xwm txheej zoo los sis phem, Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, thiab Nws tej khoom muaj nqis thiab qhov muaj sia yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, ib yam li Nws lub neej txoj sia yeej pab cuam thiab txhawb tib neeg tas li thiab tsis tseg li. Tsis hais txog txhua yam ntawm qhov no, Vajtswv tus moj yam yeej tseem raug zais cia rau ib txhia. Vim li cas? Vim tias txawm tias cov tib neeg no ua neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab caum raws Vajtswv los xij, lawv yeej tsis tau nrhiav los to taub Vajtswv los sis tsis xav los paub Vajtswv, cia li muab qhov txav ze zog rau Vajtswv tso tseg. Rau cov tib neeg no, qhov to taub Vajtswv tus moj yam ceeb toom tias lawv qhov kawg twb nyob ze lawm; nws txhais tias lawv tab tom yuav raug txiav txim thiab raug txim los ntawm Vajtswv tus moj yam. Yog li, lawv yeej tsis ntshaw los to taub Vajtswv los sis Nws tus moj yam li, los sis yeej tsis xav muaj ib txoj kev to taub los sis kev paub kom tob zog txog Vajtswv txoj kev xav li. Lawv tsis nrhiav kom nkag siab Vajtwv txoj kev xav los ntawm txoj kev koom tes zoo—lawv tsuas xyiv fab mus ib txhis thiab yeej tsis dhuav ntawm qhov ua tej uas lawv xav ua li; ntseeg tus Vajtswv uas lawv xav ntseeg; ntseeg tus Vajtswv uas tsuas muaj nyob hauv lawv tej kev xav hauv nruab siab xwb, tus Vajtswv uas tsuas muaj nyob hauv lawv tej kev xav phem xwb; thiab ntseeg ib tug Vajtswv uas muab cais tsis tau tawm ntawm lawv hauv lawv lub neej txhua hnub mus. Thaum hais txog tus tseem Vajtswv Tus Kheej, lawv dhua heev thiab tsis muaj kev ntshaw los to taub Nws los sis los mloog Nws lus li, thiab tseem haj yam xav txav ze zog rau Nws tsawg tshaj. Lawv tsuas siv cov lus Vajtswv hais qhia txhawb lawv tus kheej, los ua kom muaj txiaj ntsim rau lawv tus kheej xwb. Rau lawv, qhov no twb ua rau lawv yog ib co ntseeg uas vam meej thiab cov tib neeg uas muaj kev ntseeg Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm. Nyob hauv lawv lub siab, lawv raug coj los ntawm lawv tej kev xav, lawv tej kev xav phem, thiab lawv tus kheej tej lus txhais txog Vajtswv. Tus tseem Vajtswv Tus Kheej, nyob rau lwm, yeej tsis muaj dab tsi ua nrog lawv kiag li. Vim tias, yog lawv to taub tus tseem Vajtswv Tus Kheej, to taub Vajtswv tus tseem moj yam, thiab to taub yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, nws yuav txhais tias lawv tej kev ua, lawv txoj kev ntseeg, thiab lawv txoj kev caum yuav raug teem txim. Vim li ntawd lawv thiaj tsis nyiam to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb kiag li thiab tsis nyiam kiag li thiab tsis txaus siab hlo rau siab ntso nrhiav thiab thov kom to taub Vajswv zoo dua, paub Vajtswv txoj kev xav zoo dua, thiab to taub Vajtswv tus moj yam zoo dua. Lawv yuav xum kom Vajtswv yog tej yam ua los, tej yam qhuav qhawv thiab pom tsis meej. Lawv yuav xum kom Vajtswv yog ib tug uas zoo nkaus li lawv tau xav txog Nws, ib tug uas tuaj yeem ua txhua yam rau lawv thaum xav tau, pub yam tsis paub sab li thiab khoom tas li. Thaum lawv xav zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv thov kom Vajtswv yog txoj hmoov lub ntawd. Thaum lawv xav tau Vajtswv txoj koob hmoov, lawv thov kom Vajtswv yog txoj koob hmoov ntawd. Thaum ntsib teeb meem, lawv thov kom Vajtswv txhawb lawv, ua lawv daim hlauv thaiv ntawm ib sab. Cov tib neeg no txoj kev txawj ntse paub Vajtswv daig rau ntawm txoj hmoov hlub thiab txoj koob hmoov lawm. Lawv qhov kev to taub ntawm Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej kuj yog raug txwv rau lawv tej kev xav thiab tej npe ntawv thiab tej kev ntseeg lawm. Tab sis muaj ib txhia tib neeg uas kub siab lug los to taub Vajtswv tus moj yam, xav los pom Vajtswv Tus Kheej tiag, thiab to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws tiag. Cov tib neeg no muaj kev caum ntawm qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb thiab ntawm txoj kev cawm dim los ntawm Vajtswv, thiab nrhiav kom tau txais kev txeeb tau, kev cawm dim, thiab kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Lawv siv lawv lub siab los nyeem Vajtswv txoj lus, siv lawv lub siab los nco txiaj ntsig rau txhua yam xwm thiab txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab yam uas Vajtswv tau npaj rau lawv, thiab lawv thov Vajtswv thiab nrhiav nrog lub siab dawb paug. Yam lawv xav paub tshaj plaws yog Vajtswv txoj kev xav, thiab xav to taub tshaj plaws yog Vajtswv tus tseem moj yam thiab lub ntsiab tseeb, uas kom lawv thiaj li tsis ua txhaum rau Vajtswv thiab, los ntawm lawv tej kev paub, kom pom ntau txog Vajtswv txoj kev hlub thiab Nws sab uas yog tiag. Nws kuj yog kom ib tug tseem Vajtswv tiag muaj nyob rau hauv lawv lub siab, thiab kom Vajtswv thiaj yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab, es kom lawv thiaj yuav tsis ua neej nyob rau hauv tej kev xav, tej kev xav phem, los sis kev pom tsis meej mus ntxiv lawm. Rau cov tib neeg no, qhov laj thawj uas lawv muaj ib txoj kev ntshaw tseem ceeb los to taub Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb mas yog vim tias Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb yeej yog cheem tsum los ntawm tib neeg rau ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm rau hauv txoj kev ntawm lawv txoj kev paub; nws yog Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb uas pub lub neej txoj sia thoob plaws rau yus tiam neej. Thaum lawv to taub Vajtswv tus moj yam lawm, lawv yuav muaj peev xwm hwm Vajtswv tau zoo dua, koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm tau zoo dua, thiab ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav thiab ua lawv tes num mus kom mus txog rau qhov zoo tshaj ntawm lub peev xwm. Tej zoo li no yog tej cwj pwm rau Vajtswv tus moj yam uas muaj los ntawm ob hom tib neeg. Thawj hom tsis xav to taub Vajtswv tus moj yam. Tab txawm lawv hais tias lawv xav to taub Vajtswv tus moj yam, xav los paub Vajtswv Tus Kheej, saib yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab nco Vajtswv txoj kev xav txiaj ntsig tiag los xij, nyob tob rau sab hauv lawv yuav xum kom txhob muaj Vajtswv. Nws yog vim tias hom tib neeg no tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv tas li; lawv tawm tsam Vajtswv rau tes hauj lwm hauv lawv tus kheej lub siab thiab nquag ua xyem xyav los sis haj tseem tsis lees qhov muaj Vajtswv thiab. Lawv tsis xav cia Vajtswv tus moj yam los sis tus tseem Vajtswv Tus Kheej tswj lawv lub siab li. Lawv tsuas xav ua kom txaus lawv tus kheej tej kev ntshaw, tej kev xav, thiab tej kev xav ua xwb. Yog li, tej zaum cov tib neeg no ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, thiab tej zaum kuj tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Nws, tab sis lawv tsis tso lawv tej kev phem tseg li. Ib txhia haj tseem nyiag los sis nkim tej khoom fij, los sis foom phem rau Vajtswv ntsiag to, hos tej zaum lwm cov siv lawv tes hauj lwm los hais lus tim khawv tas li txog lawv tus kheej, txhawb lawv tus kheej, thiab sib tw nrog Vajtswv rau tib neeg thiab lub meej mom. Lawv siv ntau txoj kev thiab ntau yam kev ntsuas los ua kom tib neeg pe hawm lawv, sim tas li kom kov yeej tib neeg thiab tswj kav lawv. Ib txhia haj tseem txhob txwm coj tib neeg yuam kev mus rau txoj kev xav tias lawv yog Vajtswv kom lawv thiaj li raug saib zoo yam li Vajtswv. Lawv yeej yuav tsis qhia ib tug twg tias lawv twb raug ua qias vuab tsuab lawm—tias lawv kuj yog neeg qias vuab tsuab thiab neeg khav theeb heev, txhob pe hawm lawv, thiab tias txawm lawv ua zoo npaum twg los xij, nws yog nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuas thiab tias lawv ua yam uas lawv yuav tsum ua, li cas kuj xij. Vim li cas lawv tsis hais tej no? Vim tias lawv ntshai ntawm qhov plam lawv qhov chaw hauv tib neeg lub siab heev. Qhov no yog qhov vim li cas cov tib neeg zoo li no thiaj tsis hwm Vajtswv thiab tsis ua tim khawv rau Vajtswv, li uas lawv yeej tsis tau sim los to taub Vajtswv li. Lawv puas paub tau Vajtswv yog tias tsis muaj kev to taub txog Nws? Ua tsis tau kiag li! Yog li, thaum cov lus hauv lub ncauj lus “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej” zoo li ntxim yooj yim, lawv muaj ntau lub ntsiab sib txawv rau txhua tus tib neeg. Rau ib tug uas nquag tsis mloog Vajtswv lus, tawm tsam Vajtswv, thiab phom sij rau Vajtswv, tej lus mas muaj kev teem txim; hos ib tug uas caum qhov tseeb qhov tseeb tiag thiab nquag los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav Vajtswv txoj kev xav ces yuav caum raws tej lus no li ib tug ntses caum raws dej. Yog li muaj cov nyob hauv nej uas, thaum lawv hnov tham txog Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv tes hauj lwm, pib mob taub hau, lawv lub siab muaj kev tawm tsam puv ntia tuaj, thiab rais los xeeb txhob heev li. Tab sis muaj lwm cov nyob hauv nej uas xav tias: Lub ncauj lus no yog kiag yam kuv cheem tsum tau ntag, vim tias lub ncauj lus no muaj txiaj ntsim rau kuv heev. Nws yog tej yam uas plam tsis tau ntawm kuv lub neej txoj kev paub mus; nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm qhov tseem ceeb tshaj, lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab tej yam uas tib neeg tso tsis tau tseg. Rau nej txhua tus, lub ncauj lus no tej zaum yuav zoo li ze thiab deb, tsis paub tab sis paub me ntsis. Tab sis txawm li cas los xij, qhov no yog ib lub ncauj lus uas txhua tus yuav tsum mloog rau, yuav tsum paub, thiab yuav tsum to taub. Txawm koj yuav saib xyuas nws li cas los xij, txawm koj yuav saib nws li cas los xij, los sis koj yuav to taub nws li cas los xij, qhov tseem ceeb ntawm lub ncauj lus no yuav tsis quav ntsej tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 21

Vajtswv yeej tau ua Nws tes hauj lwm txij puag thaum Nws tsim tib neeg los lawm. Nyob rau thaum pib, nws yog ib tes hauj lwm uas yooj yooj yim xwb, tab sis dhau ntawm qhov yooj yim lawm, nws muaj kev nthuav tawm txog Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam. Hos tam sim no Vajtswv tes hauj lwm tau raug muab tsa siab lawm, thiab tes hauj lwm no uas nyob rau ntawm txhua tus tib neeg uas caum raws Nws ntawd tau rais los ua yam loj kawg thiab tseeb kawg lawm, nrog rau kev nthuav tawm loj ntawm Nws txoj lus, Vajtswv tus neeg thoob plaws tau raug muab zais ntawm tib neeg lawm. Txawm tias Nws tau yug los ua neeg ob zaug los xij, txij ntua lub caij ntawm qhov muaj vajluskub los txog rau tiam tshiab niaj hnub no, leej twg tau pom Vajtswv tus neeg tiag tiag? Nyob rau ntawm nej txoj kev to taub, puas tau muaj ib tug twg pom Vajtswv tus neeg tiag tiag? Tsis tau muaj li. Tsis muaj leej twg tau pom Vajtswv tus neeg tiag tiag li, txhais tias tsis muaj leej twg tau pom Vajtswv tus kheej tiag tiag li. Qhov no yog tej yam uas txhua tus pom zoo rau. Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv tus neeg tiag tiag, los sis Vajtswv tus Ntsujplig, raug muab npog ntawm noob neej txhua tus lawm, suav nrog rau Adas thiab Evas, uas Nws tau tsim tib si, thiab suav nrog rau tus Yauj uas ncaj ncees, uas Nws txais yuav tib si. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd pom Vajtswv tus neeg tiag tiag li. Tab sis vim li cas Vajtswv txhob txwm npog Nws tus neeg? Ib txhia tib neeg hais tias: “Vajtswv ntshai tsam tib neeg ntshai.” Lwm cov hais tias: “Vajtswv zais Nws tus neeg tiag tiag vim tias tib neeg me heev lawm thiab Vajtswv loj heev lawm; tej zaum tib neeg yuav tsis pom Nws, los sis lawv yuav tuag.” Kuj tseem muaj cov uas hais tias: “Vajtswv khwv cawm Nws tes hauj lwm txhua hnub, thiab tej zaum Nws tsis muaj sij hawm los tshwm kom lwm tus pom Nws.” Txawm nej ntseeg li cas los xij, Kuv muaj ib lo lus xaus rau ntawm no. Lo lus xaus ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov hais tias Vajtswv tsis xav kom tib neeg pom Nws tus neeg yooj yim. Qhov nyob zais nkoos ntawm noob neej yog tej yam uas Vajtswv txhob txwm ua. Muab ua lwm lo lus hais, nws yog Vajtswv lub hom phiaj ua rau kom tib neeg txhob pom Nws tus neeg tiag tiag. Tam sim no qhov no yuav tsum meej tseeb rau txhua tus lawm. Yog tias Vajtswv yeej tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau leej twg li, ces nej puas xav tias muaj Vajtswv tus neeg mas? (Muaj Nws mas.) Tseeb tiag yeej muaj Nws las mas. Qhov muaj ntawm Vajtswv tus neeg yog dhau ntawm qhov ua xyem xyav lawm. Tab sis rau qhov seb Vajtswv tus neeg loj npaum li cas thiab Nws zoo li cas ntawd, puas yog cov lus nug uas tib neeg yuav tsum tshuaj saib? Tsis yog. Lo lus teb mas tsis yog lawm. Yog tias Vajtswv tus neeg tsis yog ib lub ncauj lus uas peb yuav tsum tshawb nrhiav, ces yog dab tsi? (Vajtswv tus moj yam.) (Vajtswv tes hauj lwm.) Ua ntej peb pib sib qhia txog lub ncauj lus tseem ceeb no, txawm li cas los xij, cia peb tig rov qab mus rau yam peb tau sib tham ib pliag dhau los lawm no: Vim li cas Vajtswv yeej tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau noob neej li? Vim li cas Vajtswv thiaj txhob txwm zais Nws tus neeg ntawm noob neej? Tsuas muaj ib qho laj thawj nkaus xwb, thiab qhov ntawd yog: Txawm tias tib neeg, cov uas Vajtswv tsim, tau paub Nws tes hauj lwm los tau ntau txhiab xyoo lawm los xij, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb li. Cov tib neeg zoo li no, raws li qhov Vajtswv pom ces, yog nyob rau hauv txoj kev tawm tsam Nws, thiab Vajtswv yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau cov tib neeg uas tawm tsam rau Nws. Qhov no yog qhov laj thawj tseeb uas Vajtswv tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau noob neej thiab vim li cas Nws thiaj tab meeg npog Nws tus neeg ntawm noob neej. Tam sim no qhov tseem ceeb ntawm qhov paub Vajtswv tus moj yam puas meej rau nej?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 22

Txij thaum muaj Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los, Nws yeej ib txwm kub siab lug los ua Nws tes hauj lwm. Dhau li qhov npog Nws tus neeg ntawm tib neeg lawm, Nws yeej ib txwm nyob ntawm tib neeg ib sab, ua tes hauj lwm rau tib neeg, nthuav tawm Nws tus moj yam, coj tag nrho noob neej nrog Nws lub ntsiab tseeb, thiab ua Nws tes hauj lwm rau txhua tus tib neeg los ntawm Nws lub zog nchav, Nws lub tswv yim, thiab Nws lub hwj chim, yog li ntawd thiaj li los rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav niaj hnub tam sim no. Txawm tias Vajtswv npog Nws tus neeg ntawm tib neeg los xij, Nws tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis, thiab Nws txoj kev xav rau noob neej yeej muab nthuav tawm kiag rau tib neeg kom tib neeg pom thiab paub. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau los sis tuav tau Vajtswv los xij, tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv uas noob neej ntsib yeej yog kiag qhov nthuav tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ntag. Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb lod? Tsis hais txog ntawm txoj hau kev los sis ces kaum ntawm qhov Vajtswv xav rau Nws tes hauj lwm, Nws ib txwm saib tib neeg los ntawm Nws lub koob meej tiag tiag, ua tes hauj lwm uas muab tso rau Nws, thiab hais cov lus uas Nws tsim nyog hais. Txawm Vajtswv hais qhov twg tuaj los xij—Nws yeej sawv tau rau saum lub ceeb tsheej thib peb, los sis sawv rau hauv cev nqaij tawv, los sis ib yam li ib tug neeg dog dig—Nws yeej ib txwm hais lus rau tib neeg kawg Nws lub siab lub ntsws thiab kawg Nws txoj kev xav, yam tsis muaj kev dag ntxias los sis kev npog cia li. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, Vajtswv nthuav tawm Nws txoj lus thiab Nws tus moj yam, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis muaj ib qho kev tswj cia kiag li. Nws coj noob neej nrog Nws lub neej txoj sia thiab Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis. Qhov no yog qhov tib neeg ua neej li cas nyob thoob plaws rau Tiam Muaj Kev Cai—tiam pib ntawm noob neej—hauv txoj kev coj ntawm tus Vajtswv uas “pom tsis tau thiab tuav tsis tau.”

Vajtswvv rais los muaj cev nqaij daim tawv thawj zaug tom qab Tiam Muaj Kev Cai—ib qho yug ua los ua neeg uas kav peb caug-peb thiab ib nrab xyoo. Rau ib tug tib neeg, peb caug-peb thiab ib nrab xyoo puas ntev mas? (Nws tsis ntev.) Vim qhov siav ntev ntawm ib tug tib neeg tsuas yog ntev dua li peb caug-tawm xyoo xwb, qhov no tsis yog ib lub sij hawm ntev rau ib tug tib neeg li. Tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ces, peb caug-peb thiab ib nrab xyoo no mas ntev kawg li lawm. Nws rais los ua ib tug tib neeg—ib tug tib neeg dog dig uas ua Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus txib. Qhov no txhais tias Nws yuav tau ua tes hauj lwm uas ib tug tib neeg dog dig tsis muaj cuab kav ua tau, thiab kuj tiv kev txom nyem uas cov tib neeg dog dig tsis muaj cuab kav tiv taus. Qhov nyhav ntawm txoj kev txom nyem uas tiv los ntawm Tswv Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub, txij ntua ntawm qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm mus txog rau thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas, tej zaum yuav tsis yog tej yam uas cov tib neeg niaj hnub no yuav ua tau tim khawv rau hauv tus tib neeg kiag, tab sis nej muab tsis tau tsawg kawg ib lub tswv yim txog nws los ntawm tej keeb kwm hauv phau Vajluskub li lod? Tsis hais txog ntawm qhov seb muaj tej ntsiab lus ntxaws ntau npaum li cas nyob rau hauv qhov tseeb uas tau teev tseg li, txhua yam huv si, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau lub caij no yeej muaj kev nyuaj thiab kev txom nyem puv nkaus. Rau ib tug tib neeg qias vuab tsuab ces, peb caug-peb thiab ib nrab xyoo mas tsis yog ib lub sij hawm ntev; ib qho kev txom nyem me me yog ib qho teeb meem me xwb. Tab sis rau tus Vajtswv dawb huv, tsis muaj chaw thuam, uas tau ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab noj, pw, thiab nyob nrog cov neeg txhaum, mas qhov kev mob no mas loj heev yam tsis txaus ntseeg kiag li. Nws yog tus Tswv Tsim, tus Kav txhua yam thiab tus Tswj txhua yam, tab sis thaum Nws los rau hauv lub ntiaj teb no, Nws yuav tsum tau tiv txoj kev tawm tsam thiab kev siab phem ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Yuav kom ua tau Nws tes hauj lwm tiav log thiab cawm tau noob neej los ntawm lub hiav txwv nyuaj siab, Nws yuav tsum tau raug teem txim los ntawm tib neeg thiab ris noob neej tej kev txhaum. Qhov txuas ntxiv ntawm txoj kev txom nyem uas Nws raug yuav tsis muab cuab kav raug to taub tau los sis tsis muab cuab kav raug nco txiaj ntsig los ntawm cov tib neeg dog dig. Txoj kev txom nyem no sawv cev rau dab tsi? Nws sawv cev rau Vajtswv txoj kev mob siab rau noob neej. Nws sawv cev rau txoj kev txaj muag uas Nws raug txom nyem thiab tus nqi uas Nws them rau tib neeg txoj kev cawm dim, los txhiv lawv tej kev txhaum, thiab los ua kom tiav log theem no ntawm Nws tes hauj lwm. Nws kuj txhais tias tib neeg yuav raug txhiv tawm ntawm tus ntoo khaub lig los ntawm Vajtswv. Qhov no yog ib tug nqi uas raug them rau hauv cov ntshav, hauv txoj sia, thiab ib tug nqi uas tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los yuav them tau li. Nws yog vim tias Nws muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab muaj yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv uas Nws yuav tiv taus hom kev txom nyem no thiab ua hom hauj lwm no. Qhov no yog tej yam uas tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Nws yuav muaj cuab kav ua tau hloov Nws chaw li. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab ib qho kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Qhov no puas nthuav tawm ib yam dab tsi txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv li mas? Nws puas tsim nyog rau noob neej los paub thiab?

Nyob rau tiam ntawd, txawm tias tib neeg tsis pom Vajtswv tus neeg los xij, lawv tau txais Vajtswv qhov kev theej txhoj thiab raug txhiv los ntawm tus ntoo khaub lig los ntawm Vajtswv lawm. Tej zaum noob neej yuav tsis yog tsis paub txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis puas muaj ib tug twg uas paub txog tus moj yam thiab txoj kev xav uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv nyob rau lub caij no li? Tib neeg tsuas lam paub txog tej ntsiab ntxaws ntxaws ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ntau tiam sib txawv thiab los ntawm ntau tshooj xwb, los sis paub tej keeb kwm ntsig txog Vajtswv uas muaj nyob rau tib lub sij hawm Vajtswv ua Nws tes hauj lwm xwb. Tej ntsiab ntxaws ntxaws ntawd thiab tej keeb kwm no tsuas yog tej cov ntaub ntawv los sis tej dab neeg ntsig txog Vajtswv thiab tsis muaj feem dab tsi nrog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb li. Yog li txawm tias tib neeg paub tej keeb kwm txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, nws tsis txhais tau tias lawv muaj kev to taub thiab kev txawj ntse paub tob txog Vajtswv tus moj yam los sis Nws lub ntsiab tseeb. Li nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, txawm cov tib neeg uas nyob hauv Tiam Hmoov Hlub tau paub kiag thiab ntsib kiag nrog Vajtswv hauv cev nqaij tawv los xij, lawv txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawd yeej tsis muaj kiag li.

Nyob rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv rais los muaj cev nqaij tawv ib zaug ntxiv, ib yam nkaus li Nws ua thawj zaug. Nyob rau lub caij ntawm tes hauj lwm no, Vajtswv yeej tseem nthuav tawm Nws txoj lus yam qhib lug, ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum ua, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws tiv thiab zam txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab txoj kev tsis paub txuas ntxiv. Vajtswv tsis qhia tshwm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws txoj kev xav nyob rau lub caij ntawm tes hauj lwm no txuas ntxiv thiab lod? Yog li ntawd, txij ntawm qhov tsim tib neeg los txog ntua rau tam sim no, Vajtswv tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis, thiab Nws txoj kev xav yeej ib txwm tau muab qhib lug rau txhua tus tib neeg lawm. Vajtswv yeej tsis tau txhob txwm zais Nws lub ntsiab tseeb, Nws tus moj yam, los sis Nws txoj kev xav li. Nws tsuas yog tias noob neej tsis quav ntsej txog seb Vajtswv tab tom ua dab tsi, Nws txoj kev xav yog dab tsi xwb—ntawd thiaj yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv me heev. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv npog Nws tus neeg, Nws kuj sawv nrog noob neej rau txhua lub sij hawm thiab, qhib lug qhia Nws txoj kev xav, tus moj yam, thiab lub ntsiab tseeb txhua lub sij hawm. Nyob rau hauv ib txoj kev txawj xav mas, Vajtswv tus neeg kuj yeej qhib lug rau tib neeg thiab, tab sis vim tib neeg txoj kev dig muag thiab tsis mloog lus, lawv thiaj tsis muaj peev xwm pom Vajtswv qhov kev tshwm sim xwb. Yog li yog tias muaj li ntawd, ces qhov to taub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej yuav tsum tsis yooj yim rau txhua tus li lod? Ntawd yog ib lo lus nug uas nyuaj teb heev, nws tsis yog lod? Koj hais tau tias nws yooj yim, tab sis thaum ib txhia tib neeg nrhiav los paub Vajtswv, lawv los paub tsis tau Nws kiag li los sis tsis muaj ib txoj kev to taub meej txog Nws li—nws ib txwm pom tsis tseeb thiab pom tsis meej li. Tab sis yog koj hais tias nws tsis yooj yim, ntawd los yeej tsis yog thiab. Tau muaj lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los ntev heev lawm, txhua tus yuav tsum, los ntawm lawv tej kev paub, muaj txoj kev saib xyuas zoo nrog Vajtswv. Lawv yuav tsum tsawg kawg paub txog Vajtswv mus txog rau tej theem uas muaj hauv lawv lub siab lawm los sis tau muaj ib qho kev sib chwv ntawm sab ntsuj plig nrog Vajtswv lawm, thiab lawv yuav tsum tsawg kawg muaj qee yam kev faj txog Vajtswv tus moj yam los sis muab tau qee qhov kev to taub txog Nws lawm. Txij thaum lub sij hawm tib neeg pib los caum raws Vajtswv los txog ntua rau tam sim no, noob neej tau txais ntau yam heev lawm, tab sis vim txhua hom ntawm tej laj thawj no—tib neeg lub peev xwm tsis zoo, kev tsis paub, kev ntxeev siab, thiab ntau yam kev xav—noob neej kuj tau poob ntau yam heev li lawm thiab. Vajtswv tsis tau pub rau noob neej txaus lod? Txawm tias Vajtswv zais Nws tus neeg los ntawm noob neej los xij, Nws pub rau noob neej yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab Nws txoj sia; noob neej txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv yuav tsum tsis txhob tsuas yog li yam uas yog tam sim no xwb. Qhov ntawd yog qhov vim li cas Kuv xav tias nws tseem ceeb los sib qhia ntxiv nrog nej txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Lub ntsiab yog kom ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev saib xyuas thiab kev txawj xav uas Vajtswv tau muab tso rau hauv tib neeg lawm no txhob xaus yam tsis muaj qab hau, thiab kom noob neej thiaj to taub thiab nco Vajtxwv txoj kev xav txiaj ntsig rau tej ntawd tiag. Nws yog kom tib neeg loj hlob tau mus rau ib theem tshiab hauv lawv txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv. Nws kuj yuav tig Vajtswv rov mus rau Nws qhov tseem chaw hauv tib neeg lub siab thiab; qhov ntawd ces yog, muab kev ncaj ncees rau Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 23

Vajtswv Tej Lus Nkaw rau Adas

Ch.K 2:15-17 Thiab Vajtswv Yehauvas coj tus txiv neej, thiab muab nws tso rau hauv lub vaj Edees kom tu thiab saib lub vaj ntawd. Thiab Vajtswv Yehauvas hais rau tus txiv neej ntawd, hais tias, Txhua tsob ntoo hauv lub vaj ces koj noj tau: Tab sis tsob ntoo pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem, ces koj tsis txhob noj kiag li: vim hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.

Nej muab tau dab tsi los ntawm cov nqe no los? Feem ntawm Vajtswv Txoj Lus no ua rau nej xav li cas xwb? Vim li cas Kuv tau txiav txim siab tham txog Vajtswv tej lus nkaw rau Adas? Tam sim no txhua tus ntawm nej cov ko puas muaj ib tug duab ntawm Vajtswv thiab Adas nyob hauv nej lub siab? Nej yeej sim xav rau hauv nruab siab tau: Yog tias koj yog ib tug nyob rau qhov chaw ntawd, tob rau hauv, nej xav tias Vajtswv yuav zoo li cas? Qhov xav txog qhov no ua rau nej xav li cas xwb? Qhov no yog ib daim duab ua txhawb zog thiab sov siab. Txawm tias tsuas muaj Vajtswv thiab neeg nyob rau hauv xwb los, qhov zoo ntawm nkawd ua rau koj muaj kev xav txog ntawm txoj kev sib fwm puv npo: Vajtswv txoj kev hlub uas phwj yoos yeej raug muab pub yam dawb paug rau tib neeg thiab nyob puag ncig tib neeg; tib neeg tsis txhaum thiab dawb huv, tsis raug khi cia thiab nyob ywj siab, zoo siab hlo nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; Vajtswv qhia txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg, hos tib neeg nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab txoj koob hmoov; txhua yam uas tib neeg ua thiab hais yeej ruaj khov txuas rau thiab yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus li.

Qhov no yeej hu tau ua Vajtswj thawj lo lus nkaw rau tib neeg tom qab uas tau tsim nws lawm. Lo lus nkaw no muaj dab tsi? Nws muaj Vajtswv txoj kev xav, tab sis kuj muaj Nws tej kev txhawj xeeb rau noob neej thiab. Qhov no yog Vajtswv thawj lo lus nkaw, thiab nws kuj yog thawj zaug uas Vajtswv nthuav tawm kev txhawj xeeb rau tib neeg. Ntawd hais tau tias, Vajtswv muaj ib lub luag hauj lwm rau tib neeg txij ntua thaum lub sij hawm Nws tau tsim nws los lawm. Nws lub luag hauj lwm yog dab tsi? Nws yuav tsum tau tiv thaiv tib neeg, saib xyuas tib neeg. Nws cia siab tias tib neeg yeej tso siab tau rau thiab mloog lus tau rau Nws cov lus. Qhov no kuj yog Vajtswv thawj qhov kev cia siab ntawm tib neeg thiab. Nws yog vim qhov kev cia siab no Vajtswv thiaj li hais cov lus nram qab no tias: “Txhua tsob ntoo hauv lub vaj ces koj noj tau: Tab sis tsob ntoo pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem, ces koj tsis txhob noj kiag li: vim hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.” Cov lus yooj yim no sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav. Lawv kuj nthuav tawm tias, nyob hauv Nws lub siab, Vajtswv tau pib qhia txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg. Tag nrho tej no, tsuas yog Adas xwb thiaj li raug tsim raws li Vajtswv tus yam ntxwv; Adas thiaj li tsuas yog tib tug uas muaj sia nyob nrog Vajtswv txoj pa ntawm txoj sia xwb; nws yeej nrog Vajtswv ua ke tau, tham tau nrog Vajtswv. Ntawd yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj muab lo lus nkaw no rau nws. Vajtswv hais meej meej rau hauv Nws lo lus nkaw tias tib neeg ua tau dab tsi thiab ua tsis tau dab tsi.

Nyob rau hauv ob peb lo lus yooj yim no, peb pom Vajtswv lub siab. Tab sis hom siab dab tsi uas qhia kom pom nws tus kheej? Puas muaj kev hlub nyob hauv Vajtswv lub siab? Puas muaj kev txhawj xeeb? Nyob rau hauv cov nqe no, Vajtswv txoj kev hlub thiab txhawj xeeb tsis tsuas yuav raug nco txiaj ntsig xwb, tab sis kuj pom meej thiab. Nej tsis pom zoo lod? Tom qab hnov Kuv hais qhov no lawm, nej puas tseem xav tias tej no tsuas yog ob peb lo lus yooj yim xwb? Lawv tsis yooj yim kiag li, puas yog? Nej puas tau faj txog qhov no dua li? Yog tias Vajtswv tus kheej qhia koj ob peb lo lus no, koj yuav xav li cas rau sab hauv? Yog tias koj tsis yog ib tug tib neeg coj zoo, yog tias koj lub siab yog dej khov xwb, ces koj yuav tsis xav dab tsi li, koj yuav tsis nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab koj yuav tsis sim los to taub Vajtswv lub siab li. Tab sis li uas yog ib tug tib neeg uas muaj ib lub siab zoo thiab kev xav ntawm noob neej, koj yuav xav txawv. Koj yuav hnov sov so, koj yuav hnov qhov raug saib xyuas rau thiab hlub, thiab koj yuav pom txoj kev zoo siab. Qhov ntawd tsis yog lod? Thaum koj pom tej no, koj yuav coj li cas rau Vajtswv? Koj puas yuav lo kiag rau Vajtswv? Koj puas yuav hlub thiab hwm Vajtswv tawm hauv koj nruab siab tuaj? Koj lub siab puas yuav loj hlob mus ze zog rau Vajtswv? Koj yeej pom tau los ntawm qhov no tias Vajtswv txoj kev hlub tseem ceeb npaum li cas rau tib neeg. Tab sis yam uas haj yam tseem ceeb tshaj mas yog tib neeg txoj kev nco txiaj ntsig rau thiab kev nkag siab txog Vajtswv txoj kev hlub. Qhov tseeb, Vajtswv tsis hais ntau yam txog tej uas zoo sib xws nyob rau theem no ntawm Nws tes hauj lwm lod? Niaj hnub no puas muaj tib neeg nco txiaj ntsig rau Vajtswv lub siab li? Nej puas nkag siab tau Vajtswv txoj kev xav uas Kuv nyuam qhuav hais los no? Nej nco tsis tau txiaj ntsig tiag li rau Vajtswv txoj kev xav thaum nws yog qhov tseeb, tuav tau, thiab muaj tiag li no. Ntawd yog qhov vim li cas Kuv hais tias nej tsis muaj txoj tseem kev paub thiab kev to taub txog Vajtswv. Qhov no tsis tseeb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 24

Vajtswv Tsim Evas

Ch.K 2:18-20 Thiab Vajtswv Yehauvas hais tias, Nws tsis zoo uas tus neeg no yuav tsum nyob ib leeg xwb; Kuv yuav tsim ib tug pab rau nws. Thiab tawm hauv av los Vajtswv Yehauvas tsim txhua yam tsiaj uas nkag hauv av, thiab txhua yam tsiaj uas ya saum nruab ntug; thiab coj lawv los rau Adas saib seb nws yuav muab lawv hu li cas: thiab txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe. Thiab Adas tis npe rau txhua tus nyuj twm, thiab rau cov tsiaj uas ya saum nruab ntug, thiab rau txhua yam tsiaj uas nkag hauv av; tab sis rau Adas tsis muaj ib tug pab rau nws li.

Ch.K 2:22-23 Thiab tus tav, yam uas Vajtswv Yehauvas rho tawm hauv neeg los, Nws muab tsim ua ib tug poj niam, thiab coj nws mus rau tus txiv neej. Thiab Adas hais tias, Tam sim no qhov no yog pob txha ntawm kuv tej pob txha, thiab nqaij ntawm kuv cov nqaij: nws yuav tsum raug muab hu ua Poj Niam, vim tias nws yog muab tawm ntawm Txiv Neej los.

Muaj ib kab tseem ceeb nyob hauv qhov no ntawm Vajtswv Txoj Lus: “txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe.” Yog li, leej twg tis tej npe rau txhua yam tsiaj uas tsim tawm los? Nws yog Adas, tsis yog Vajtswv. Kab lus no qhia noob neej txog ib qho tseeb: Vajtswv muab kev txawj ntse rau tib neeg thaum Nws tsim nws. Ntawd hais tau tias, tib neeg txoj kev txawj ntse yog los ntawm Vajtswv los. Qhov no yog ib qho muaj tseeb. Tab sis vim li cas? Tom qab Vajtswv tsim Adas, ua Adas puas mus kawm ntawv? Nws puas paub nyeem ntawv? Tom qab Vajtswv tsim ntau yam tsiaj muaj sia uas sib txawv, ua Adas puas paub tag nrho ntawm cov tsiaj no? Ua Vajtswv puas qhia nws tias lawv tej npe yog hu li cas? Tseeb tiag, Vajtswv kuj tsis tau qhia nws tias yuav tis npe li cas rau cov tsiaj no li. Ntawd yog qhov tseeb! Ces, ua cas, Adas ho paub tias yuav tis tej npe rau cov ntsiaj no li cas thiab tis hom npe dab tsi rau lawv mas? Qhov no muaj feem rau lo lus nug ntawm qhov Vajtswv muab ntxiv rau Adas thaum Nws tsim nws. Qhov tseeb ua pov thawj qhia tias thaum Vajtswv tsim tib neeg, Nws muab Nws txoj kev txawj ntse ntxiv rau nws lawm. Qhov no yog lub ntsiab tseeb, yog li ua twb zoo mloog. Kuj muaj lwm lub ntsiab tseeb thiab uas nej yuav tsum to taub: Tom qab Adas tis npe tag rau cov ntsiaj no lawm, cov npe no rais los nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Vim li cas Kuv hais txog qhov no? Vim tias qhov no kuj muaj feem xyuam txog Vajtswv tus moj yam thiab, thiab qhov no yog ib lub ntsiab uas Kuv yuav tsum piav kom meej ntxiv mus.

Vajtswv tsim tib neeg, tshuab txoj sia rau hauv nws, thiab kuj muab ib txhia ntawm Nws txoj kev txawj ntse, Nws lub peev xwm, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau nws thiab. Tom qab Vajtswv muab tag nrho ntawm tej no rau tib neeg lawm, tib neeg muaj peev xwm ua tej yam uas tsis tas tos leej twg li thiab nws xav nws tus kheej xwb. Yog tias yam tib neeg muab los thiab ua zoo raws li qhov Vajtswv pom, ces Vajtswv txais yuav thiab tsis cuam tshuam li. Yog tias yam tib neeg ua es yog lawm, Vajtswv yuav cia nws nyob. Yog li, kab lus uas hais tias “txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe” yog hais txog dab tsi? Nws hais txog tias Vajtswv tsis xam pom tias tsim nyog los cuam tshuam txhua lub npe uas tau tis rau cov tsiaj uas sib txawv ntawd. Txawm Adas yuav tis npe li cas rau ib tug tsiaj twg los xij, Vajtswv hais tias “Cia li yog li ntawd,” plov meej rau tus tsiaj lub npe xwb. Vajtswv puas nthuav tawm ib txoj kev xav dab tsi li rau qhov teeb meem no? Tsis nthuav li, Nws yeej tsis ua li. Yog li, nej muab tau dab tsi lo ntawm qhov no los? Vajtswv muab kev txawj ntse rau tib neeg thiab tib neeg siv nws txoj kev txawj ntse uas Vajtswv-muab los ua ntau yam. Yog tias yam tib neeg ua es zoo raws li qhov Vajtswv pom, ces nws plov meej, lees paub, thiab txais yuav los ntawm Vajtswv yam tsis muaj ib qho kev txiav txim los sis thuam li. Qhov no yog tej yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ntsujplig phem twg, los sis Ntxwgnyoog, ua tau li. Nej puas pom ib qho kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam nyob rau ntawm no? Ib tug tib neeg, ib tug tib neeg qias vuab tsuab, los sis Ntxwgnyoog puas yuav tso cai rau ib tug twg los ua tej yam hauv lawv lub npe, nyob kiag rau hauv lawv lub qab qhov ntswg? Yeej tsis tso cai li! Lawv puas yuav txeeb tes hauj lwm no nrog lwm tus tib neeg los sis lwm lub zog uas txawv ntawm lawv? Tseeb tiag lawv yeej yuav txeeb! Yog tias nws yog ib tug tib neeg qias vuab tsuab los sis Ntxwgnyoog uas nyob nrog Adas rau lub sij hawm ntawd, lawv yeej yuav tsis kam txais yuav yam Adas ua kiag li. Qhov qhia ua pov thawj tias lawv muaj lub peev xwm los xav yam tsis tos leej twg li thiab muaj lawv tus kheej txoj kev txawj ntse zoo, lawv yeej yuav tsis lees txhua yam Adas ua kiag li: “Koj xav hu nws li no lod? Zoo, kuv yuav tsis muab nws hu li no, kuv yuav muab nws hu li ntawd; koj hu nws ua Thoos tab sis kuv muab nws hu ua Hawjlis. Kuv yuav tsum qhia kom pom tias kuv ntse npaum li cas.” Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws tsis yog ib tug neeg khav theeb uas nyaum lod? Thiab Vajtswv li ne? Nws puas muaj ib tug moj yam zoo li no thiab? Vajtswv puas muaj tej yam kev tsis lees uas txawv rau yam Adas ua? Lo lus teb yog yeej tsis muaj kiag li! Ntawm tus moj yam uas Vajtswv nthuav tawm, yeej tsis muaj ib qho qhia me me txog ntawm txoj kev sib cam, kev khav theeb, lo sis kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj kiag li. Ntawd mas yeej meej heev rau ntawm no lawm. Qhov no tej zaum yuav tshwm muaj ib lub ntsiab me, tab sis yog tias koj tsis to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb, yog tias koj lub siab tsis kam tsim dheev los xav seb Vajtswv coj li cas thiab Vajtswv tus cwj pwm yog dab tsi, ces koj yuav tsis paub Vajtswv tus moj yam los sis qhov nthuav tawm thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam li. Tsis yog li ntawd lod? Nej puas pom zoo nrog yam Kuv nyuam qhuav piav rau nej ntawd lawm? Hauv lo lus teb rau tej Adas ua, Vajtswv tsis tau tshaj tawm yam zoo siab hlo tias, “Koj ua tau zoo heev, koj ua tau yog, thiab Kuv pom zoo!” Nyob hauv Nws lub siab, txawm li cas los xij, Vajtswv pom zoo, ua tsaug, thiab npuaj teg rau tej Adas ua xwb. Qhov no yog thawj yam txij thaum tsim txhua yam los uas tib neeg tau ua rau Vajtswv raws li Nws txoj kev taw qhia. Nws yog tej yam uas tib neeg ua hloov Vajtswv qhov chaw thiab sawv cev rau Vajtswv. Raws li qhov Vajtswv pom ces, qhov no tshwm tawm ntawm txoj kev txawj ntse uas Nws muab pub rau tib neeg los. Vajtswv pom nws li yog ib yam zoo, ib yam siv tau. Yam Adas ua nyob rau lub sij hawm ntawd yog thawj yam uas qhia tawm ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse hauv tib neeg. Nws yog ib qho qhia tawm zoo los ntawm Vajtswv txoj kev pom. Yam Kuv xav qhia nej no yog tias Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov muab tej yam rau tib neeg ntawm yam yuas Nws muaj thiab yam uas yog Nws thiab ntawm Nws txoj kev txawj ntse yog ua kom noob neej ua tau ib tsim tawm los uas qhia tshwm txog Nws. Qhov ib tug tsim tawm los zoo li no ua sawv rau Nws cev yog kiag yam uas Vajtswv ntshaw xav pom ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 25

Vajtswv Ua Tsoos Tsho los ntawm Cov Tawv rau Adas thiab Evas

Ch.K 3:20-21 Thiab Adas tis nws tus poj niam lub npe ua Evas; vim tias nws yog leej niam ntawm txhua tus uas muaj sia nyob. Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv, thiab muab rau nkawv hnav.

“Vajtswv Yehauvas muab tawv tsiaj ua tsoos tsho rau Adas thiab nws tus poj niam thiab muab rau ob tug hnav.” Nyob rau qhov chaw no, hom luag hauj lwm dab tsi uas peb pom Vajtswv muaj thaum Nws nrog Adas thiab Evas nkawd? Hauv txoj kev twg uas Vajtswv qhia Nws Tus Kheej tawm, nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsuas nrog ob tug tib neeg xwb? Nws puas qhia Nws Tus Kheej tawm rau hauv lub luag hauj lwm ntawm Vajtswv? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj Hooj Koos tuaj, thov teb seb. (Nyob hauv lub luag hauj lwm ntawm ib nkawm niam txiv.) Cov kwv tij thiab cov muam tuaj Kaus Lim Qab Teb tuaj, hom luag hauj lwm dab tsi uas nej xav tias Vajtswv yuav tshwm li? (Lub taub hau ntawm tsev neeg.) Cov kwv tij thiab cov muam tuaj Taisvam tuaj, nej xav li cas? (Lub luag hauj lwm ntawm ib tug hauv Adas thiab Evas nkawd tsev neeg, lub luaj hauj lwm ntawm ib tug tswv cuab hauv tsev neeg.) Ib txhia ntawm nej cov ko xav tias Vajtswv tshwm li ib tug tswv cuab hauv tsev neeg ntawm Adas thiab Evas nkawd, hos ib txhia hais tias Vajtswv tshwm li lub taub hau ntawm tsev neeg thiab lwm tus hais tias li ib nkawm niam txiv. Tag nrho ntawm cov no kuj tsim nyog lawm. Tab sis nej puas pom yam Kuv paub no? Vajtswv tsim ob tug tib neeg no thiab saib nkawd tam li Nws ob tug sib raug zoo. Li uas tsuas yog nkawd tib tsev neeg xwb, Vajtswv saib nkawd lub neej txoj sia thiab saib xyuas nkawd tej zaub mov noj, ris tsho, thiab chaw nyob uas cheem tsum. Vajtswv tshwm li ib nkawm niam txiv rau Adas thiab Evas nkawd. Thaum Vajtswv ua li no, tib neeg tsis pom Vajtswv siab li cas; nws tsis pom Vajtswv txoj kev siab, Nws tej lus zais tob, thiab tshwj xeeb tsis yog Nws txoj kev npau taws los sis txoj kev muaj tsim tshaj. Txhua yam nws pom yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim, Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg thiab Nws lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau nws xwb. Tus cwj pwm thiab txoj kev hauv qhov Vajtswv saib Adas thiab Evas nkawd yog ib yam li qhov cov niam cov txiv qhia kev txhawj xeeb li cas rau lawv cov me nyuam. Nws kuj zoo ib yam li qhov cov niam cov txiv hlub, saib, thiab saib xyuas lawv tus kheej tej tub thiab tej ntxhais thiab—muaj tiag, qhov muag pom tau, thiab tuav tau. Dua li ntawm qhov nce Nws Tus Kheej mus rau ib qho chaw siab thiab muaj hwj chim, Vajtswv tus kheej siv tawv los ua ris tsho rau tib neeg. Nws tsis tseem ceeb txawm tias cev ris tsho plaub no yog siv los npog nkawd txoj kev txhaum los sis los thaiv nkawd kom txhob no. Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias cev ris tsho uas npog tib neeg lub cev no yog tsim los ntawm Vajtswv ob txhais tes kiag. Dua li qhov xav yooj yim tias qhov muaj cev ris tsho los sis qhov siv lwm yam uas muaj txuj ci tseem ceeb, li uas tej zaum tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav ua, Vajtswv ua tej yam raug cai uas tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav tsis thiab yuav tsum txhob ua. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib qho tsis tseem ceeb—tej zaum ib txhia tib neeg twb tsis xav tias nws tsim nyog hais txog—tab sis nws tso cai rau txhua tus caum raws Vajtswv uas muaj tej kev xav pom tsis meej txog Nws los txais yuav ib txoj kev txawj ntse rau hauv Nws txoj kev tseeb thiab txoj kev hlub, thiab los pom Nws txoj kev coj ncaj ncees thiab txoj kev txo hwj chim. Nws ua rau cov tib neeg khav theeb uas xav tias lawv siab thiab muaj hwj chim ntawd nyo lawv lub taub hau uas dag ntxias hauv txoj kev txaj muag rau ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim lub xub ntiag. Ntawm no, Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim haj tseem pab tib neeg los pom seb Nws ntxim hlub npaum li cas. Los ntawm qhov sib txawv, tus Vajtswv uas “loj tshaj plaws,” tus Vajtswv uas “ntxim hlub,” thiab tus Vajtswv uas “muaj hwj chim tshaj plaws” uas tib neeg tuav rau hauv lawv lub siab tau rais los ua yam tsis tseem ceeb thiab dab tuag, thiab raug tsoo ua tej dwb daim me me heev li lawm. Thaum koj pom nqe no thiab hnov zaj keeb kwm no lawm, koj puas saib tsis taus Vajtswv vim tias Nws ua ib yam zoo li no? Tej zaum ib txhia tib neeg yuav xav li ntawd, tab sis lwm cov yuav xav txawv. Lawv yuav xav tias Vajtswv yeej muaj tseeb thiab ntxim hlub, thiab tseem ceeb nws yog Vajtswv txoj kev tseeb thiab txoj kev ntxim hlub uas txhawb lawv. Lawv yim pom sab tseeb ntawm Vajtswv, lawv yim muaj cuab kav nco txiaj ntsig rau qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv txoj kev hlub, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv hauv lub siab, thiab qhov Vajtswv sawv ntawm lawv ib sab txhua lub sij hawm li cas.

Tam sim no, cia peb muab peb txoj kev sib tham no piv rov qab rau lub sij hawm tam sim no. Yog tias Vajtswv ua tau ntau yam me me no rau cov tib neeg Nws tau tsim nyob rau thaum chiv keeb kiag, txawm yog tej uas tib neeg yeej yuav tsis tshua xav txog los sis tos txog xij, ces Vajtswv ua puas tau tej zoo li no rau cov tib neeg niaj hnub no thiab? Ib txhia hais tias, “Ua tau kawg!” Vim li cas yog li ntawd? Vim tias Vajtswv lub ntsiab tseeb tsis yog ua txuj, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog ua txuj. Vajtswv lub ntsiab tseeb yeej yog muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas muab ntxiv rau los ntawm lwm tus, thiab tseeb tiag tsis yog tej yam uas hloov nrog tej caij nyoog, tej chaw, thiab tej tiam uas sib txawv. Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev hlub yeej coj tau tawm los tiag tsuas yog los ntawm qhov ua tej yam uas tib neeg xav tias tsis tsim nyog thiab tsis tseem ceeb xwb—tej yam uas tsis tseem ceeb kiag li uas tib neeg yeej tsis txav tias Nws yuav ua li. Vajtswv tsis ua txuj li. Tsis muaj kev ua txuj, kev zais, kev siab hlob, los sis kev khav theeb nyob hauv Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb kiag li. Nws tsis khav theeb li, tab sis hlub, qhia kev txhawj xeeb rau, saib xyuas, thiab coj, nrog txoj kev coj ncaj ncees thiab kev kub siab, cov tib neeg uas Nws tsim. Txawm tib neeg yuav nco txiaj ntsig, hnov, los sis pom yam Nws ua tsawg npaum li cas los xij, Nws yeej ua li. Qhov paub tias Vajtswv muaj ib lub ntsiab tseeb zoo li no puas yuav cuam tshuam tib neeg txoj kev hlub rau Nws? Nws puas yuav cuam tshuam lawv txoj kev hwm Vajtswv? Kuv cia siab tias thaum koj to taub sab tseeb tiag ntawm Vajtswv lawm, koj yuav loj hlob txav mus ze zog rau Nws thiab muaj peev xwm los nco txiaj ntsig tiag rau Nws txoj kev hlub thiab kev saib xyuas rau noob neej, thiab muaj peev xwm muab koj lub siab rau Vajtswv thiab raug cawm los ntawm txoj kev ua xyem xyav thiab kev tsis ntseeg txog Nws. Vajtswv ua txhua yam ntsiag to rau tib neeg, ua txhua yam ntsiag to los ntawm Nws txoj kev kub siab, kev coj ncaj ncees, thiab kev hlub. Tab sis Nws yeej tsis muaj kev txhawj xeeb los sis tu siab rau txhua yam Nws ua, los sis Nws yeej tsis cheem tsum leej twg them Nws rov qab rau ib yam dab tsi los sis muaj tej kev xav ntawm qhov xav tau ib yam dab tsi los ntawm noob neej. Tib lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws tau ua yog kom Nws tau txais noob neej txoj tseem kev ntseeg thiab kev hlub xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 26

Vajtswv Npaj Siab Tso Dej Nyab los Rhuav Tshem lub Ntiaj Teb thiab Qhia Nau-a Txua ib lub Nkoj

Ch.K 6:9-14 Nov yog Nau-a tiam: Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees thiab zoo nyob rau nws tiam, thiab Nau-a yeej nrog nraim Vajtswv. Thiab Nau-a muaj peb tug tub, Xeeb, Has, thiab Yafej. Lub ntiaj teb mas kuj qias vuab tsuab rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm thiab, thiab lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia. Thiab Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb. Hnub kawg ntawm txhua lub cev nqaij daim tawv twb los txog rau ntawm kuv xub ntiag lawm; rau qhov lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv npo los ntawm lawv; yog li, cia li saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog rau lub ntiaj teb. Cia li muab ntoo thuv kau faw los txua ua ib lub nkoj rau koj; koj yuav tsum muab lub nkoj kem ua tej chav, thiab muab roj ntoos luam sab hauv sab nraud huv tsib si.

Ch.K 6:18-22 Tab sis Kuv yuav rhawv Kuv ib qho kev cog lus nrog koj; thiab koj yuav los rau hauv lub nkoj, koj, thiab koj cov tub, thiab koj tus poj niam, thiab koj cov tub cov poj niam nrog koj tib si. Thiab txhua yam muaj sia uas yog muaj cev nqaij daim tawv, koj yuav tsum coj ib nkawg ntawm txhua hom mus rau hauv lub nkoj, kom lawv thiaj li ciaj sia nyob nrog koj; lawv yuav tsum yog tus txiv thiab tus maum. Txhua yam noog raws li lawv hom, thiab txhua yam tsiaj raws li lawv hom, txhua yam tsiaj uas nkag hauv av raws li nws hom, ib nkawg ntawm txhua hom yuav los cuag koj, kom lawv thiaj li ciaj sia nyob. Thiab koj coj zaub mov rau nej kom thiaj tau noj, thiab nej yuav tsum ntim zaub mov rau nej; thiab nws yuav ua zaub mov rau koj, thiab rau lawv. Yog li ntawd Nau-a thiaj ua li ntawd; raws nraim li tej uas Vajtswv tau txib nws, yog li nws thiaj ua li ntawd.

Tam sim no nej puas muaj ib txoj kev to taub dav dav txog tias Nau-a yog leej twg tom qab qhov nyeem tej zaj lus no lawm? Nau-a yog hom tib neeg dab tsi? Kab lus thaum chiv thawj uas yog: “Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees thiab zoo nyob rau nws tiam.” Raws li txoj kev to taub ntawm cov tib neeg niaj hnub no, ib tug “neeg ncaj ncees” yog ib hom neeg zoo li cas rau yav thaum ub? Ib tug neeg ncaj ncees yuav tsum yog ib tug neeg zoo. Nej puas paub tus neeg zoo no yog zoo raws li tib neeg pom, los sis zoo raws li Vajtswv pom mas? Yam tsis ua xyem xyav li, tus neeg zoo no yog ib tug neeg zoo raws li Vajswv pom, tab sis tsis yog raws li tib neeg. Nov yeej yog qhov tseeb. Nov yog vim tib neeg dig muag thiab tsis pom kev, thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li saib rau tag nrho lub ntiaj teb thiab txhua txhua tus tib neeg xwb, thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li paub tias Nau-a yog ib tug neeg zoo xwb. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev npaj tso dej nyab los nrhuav tshem lub ntiaj teb thiaj pib txij kiag thaum Nws huv Nau-a lawm.

…………

Qhov Nau-a raug hu ntawd mas yog ib qho tseeb uas yooj yooj yim xwb, tab sis lub tseem ntsiab ntawm qhov peb tab tom tham txog—Nws tus moj yam, Nws txoj kev xav, thiab Nws lub ntsiab tseeb uas nyob hauv qhov teev tseg no—mas tsis yooj yim kiag li. Yuav kom to taub txog Vajtswv tej xeeb ceem no, peb yuav tsum to taub txog hom tib neeg uas Vajtswv xav hu, thiab los ntawm qhov no, to taub txog Nws tus moj yam, txoj kev xav, thiab lub ntsiab tseeb. Qhov no mas tseem ceeb heev li. Yog li raws li qhov Vajtswv pom ces, tsuas yog seb ib tug tib neeg yog hom tib neeg twg uas Vajtswv hu xwb? Nov yuav tsum yog ib tug tib neeg uas muaj cuab kav mloog Nws cov lus thiab tus uas ua raws li Nws tej kev taw qhia. Nyob rau tib lub sij hawm no, nov kuj yuav tsum yog ib tug tib neeg uas muaj kev paub txog lub luag hauj lwm, ib tug uas yuav ua raws li Vajtswv txoj lus los ntawm qhov saib txoj lus ntawd zoo tam li lub luag hauj lwm thiab tes dej num uas lawv raug khi rau kom ua tau tiav log. Yog li no ua li tus tib neeg no puas yuav tsum yog ib tug neeg uas paub Vajtswv? Tsis tas yog. Nyob rau lub sij hawm thaum ntawd, Nau-a twb tsis tau hnov ntau txog Vajtswv tej kev qhuab qhia los sis tau paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd, Nau-a muaj kev paub tsawg tsawg txog Vajtswv xwb. Txawm hais tias nws teev tseg nyob rau ntawm no tias Nau-a yeej nrog nraim Vajtswv los xij, nws puas tau pom Vajtswv tus neeg dua li? Lo lus teb ces yog li no tias yeej tsis tau pom kiag li. Vim nyob rau thaum ntawd, tsuas yog Vajtswv cov tub xa xav xwb thiaj li los rau ntawm tib neeg. Txawm lawv muaj cuab kav sawv cev Vajtswv rau hauv kev hais lus thiab kev ua ntau yam los xij, lawv tsuas cev Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev npaj siab xwb. Vajtswv tus neeg tsis raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom tim ntsej tim muag. Nyob rau ntu ntawm tej nqe Vajluskub no, txhua yam uas peb pom yooj yooj yim ces yog yam Nau-a yuav tsum tau ua thiab seb Vajtswv tej kev taw qhia rau nws ntawd yog dab tsi xwb. Yog li ces lub ntsiab tseeb uas raug Vajtswv muab nthuav tawm rau ntawm no yog dab tsi? Txhua txhua yam uas Vajtswv ua ces yeej tau muab ua twb zoo npaj lawm. Thaum Nws pom ib yam los sis ib qho xwm txheej tshwm sim tuaj, raws li qhov Nws pom ces yeej muaj ib tug qauv los mus ntsuas lawm, thiab tus qauv no txiav txim seb Nws yuav pib ib qho phiaj xwm los mus saib xyuas los sis siv txoj kev twg los mus saib xyuas yam no los sis qhov xwm txheej no. Nws tsis yog tsis txhawj txog los sis tsis muaj kev xav rau txhua txhua yam. Tseeb tiag nws yog qhov rov tag nrho ntawm qhov no lawm. Muaj ib nqe ntawm no uas hais txog qhov Vajtswv hais rau Nau-a tias: “Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si.” Thaum Vajtswv hais li no, Nws puas txhais tias Nws rhuav tshem noob neej xwb? Tsis yog! Vajtswv hais tias Nws yuav rhuav tshem txhua yam muaj sia uas muaj cev nqaij daim tawv. Vim li cas Vajtswv ho xav tau kev puas ntsoog? Kuj muaj lwm qhov kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam rau ntawm no thiab; raws li qhov Vajtswv pom ces, muaj ib qho chaw kawg rau Nws txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, rau txoj kev qias neeg, kev ua nruj ua tsiv, thiab kev tsis mloog lus ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv. Nws qhov chaw kawg yog dab tsi? Nws yog li qhov Vajtswv hais tias: “Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb.” Kab lus “vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb” txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas muaj sia, suav nrog cov uas caum raws Vajtswv, cov uas hu Vajtswv lub npe, cov uas yeej tau hlawv khoom fij rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lub qhov ncauj thiab haj tseem qhuas Vajtswv tib si thiab—thaum lawv tus cwj pwm muaj kev qias vuab tsuab puv nkaus thiab Vajtswv pom lawm ces, Nws yuav tsum rhuav tshem lawv. Ntawd yog Vajtswv qhov chaw kawg. Yog li Vajtswv ua siab ntev rau tib neeg thiab kev qias vuab tsuab ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd mus txog qhov twg xwb? Mus txog qhov uas txhua tus tib neeg, tsis hais cov caum raws Vajtswv los sis cov tsis ntseeg li, tsis taug txoj kev yog lawm. Mus txog qhov uas tib neeg tsis yog tsuas qias vuab tsuab thiab muaj kev phem puv npo xwb, tab sis qhov uas tsis muaj ib tug twg ntseeg tias muaj Vajtswv li lawm, tsis hais txog cov uas ntseeg tias lub ntiaj teb yog tswj kav los ntawm Vajtswv thiab tias Vajtswv muaj cuab kav coj tau qhov kaj thiab txoj kev yog los rau tib neeg. Mus txog qhov uas tib neeg ntxub qhov muaj Vajtswv thiab tsis tso cai kom muaj Vajtswv nyob. Thaum tib neeg txoj kev qias vuab tsuab mus txog rau qhov no lawm, ces Vajtswv tiv tsis taus nws mus ntxiv lawm. Dab tsi yuav hloov nws chaw? Qhov los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv kev rau txim. Qhov ntawd tsis yog ib feem kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam lod? Nyob rau tiam tam sim no, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom li lod? Yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas zoo tiav log raws li qhov Vajtswv pom li lod? Tiam tam sim no puas yog ib tiam uas tus cwj pwm ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd qias vuab tsuab tag raws li qhov Vajtswv pom lawm? Nyob rau hnub no thiab tiam no, puas yog txhua tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv—tsis hais cov uas Vajtswv xav ua kom muaj txhua yam, thiab cov uas muaj cuab kav caum raws Vajtswv thiab lees txais Nws txoj kev cawm dim tau—tsis twv ntxhias qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev ua siab ntev lod? Txhua yam uas tshwm sim rau ntawm nej ib sab—yam nej pom ntawm nej ob lub qhov muag thiab hnov ntawm nej ob lub pob ntseg, thiab tau paub tau pom kiag txhua txhua hnub nyob rau hauv lub ntiaj teb no—tsis yog kev ua nruj ua tsiv puv nkaus lod? Raws li qhov Vajtswv pom ces, ib lub ntiaj teb zoo li ntawd, ib tiam zoo li ntawd, tsis tsim nyog raug muab ua kom xaus kiag lod? Txawm hais tias qhov keeb kwm ntawm tiam tam sim no mas txawv tag nrho qhov keeb kwm ntawm Nau-a tiam los xij, tej kev xav thiab txoj kev npau taws uas Vajtswv muaj rau tib neeg yeej tseem zoo ib yam nkaus xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau siab ntev vim yog Nws tes hauj lwm, tab sis saib rau tej xwm txheej thiab tej yam ntxwv mas, raws li qhov Vajtswv pom ces lub ntiaj teb no tsim nyog raug rhuav tshem los ntev lawm. Tej xwm txheej no mas dhau deb tshaj li tej xwm txheej uas muaj thaum lub ntiaj raug rhuav tshem los ntawm dej nyab lawm. Tab sis qhov sib txawv yog dab tsi? Qhov no kuj yog qhov uas ua rau Vajtswv lub siab tu siab tshaj plaws thiab, thiab tej zaum yog tej yam uas tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav txaus siab tau rau li.

Thaum Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Vajtswv muaj peev xwm hu Nau-a kom txua ib lub nkoj thiab ua tej yam ntawm tes hauj lwm npaj. Vajtswv muaj cuab kav hu ib tug tib neeg—Nau-a—los ua ntau yam no rau Nws. Tab sis nyob rau tiam tam sim no, Vajtswv tsis muaj leej hu lawm. Vim li cas? Tej zaum txhua txhua tus tib neeg zaum ntawm no yeej to taub thiab paub qhov laj thawj zoo heev lawm. Nej puas cheem tsum kom Kuv hais ib qho tawm zuj zus? Qhov hais tawm nrov nrov ntawd yuav ua rau nej poob ntsej muag thiab ua rau txhua tus chim. Ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Txawm tias peb tsis yog tib neeg ncaj ncees thiab peb tsis yog tib neeg zoo tiav log raws li qhov Vajtswv pom los xij, yog tias Vajtswv taw qhia kom peb ua tej yam, ces peb yeej tseem muaj peev xwm ua tau thiab. Yav dhau los, thaum Nws hais tias muaj ib qho kev puas tsuaj loj tab tom yuav los, peb txawm pib npaj khoom noj thiab ntau yam khoom uas yuav cheem tsum rau thaum muaj kev puas tsuaj. Tag nrho qhov no tsis yog ua raws nraim li Vajtswv tej lus txib lod? Tsis yog peb koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm lod? Tej uas peb ua no piv tsis tau rau tej Nau-a ua lod? Qhov ua yam peb ua ntawd tsis yog txoj tseem kev mloog lus lod? Peb tsis yog ua raws nraim li Vajtswvv tej kev taw qhia lod? Peb tsis ua li Vajtswv hais vim peb muaj kev ntseeg Vajtswv tej lus xwb lod? Ces vim li cas Vajtswv pheej tseem tu siab mas? Vim li cas Vajtswv ho hais tias Nws tsis muaj leej twg hu mas?” Puas muaj qhov sib txawv ntawm nej tej kev ua thiab ntawm Nau-a tej? Qhov sib txawv yog dab tsi? (Kev npaj khoom noj niaj hnub no rau thaum muaj kev puas tsuaj tsuas yog peb tus kheej txoj kev npaj xwb.) (Peb tej kev ua tsis muaj cuab kav muab piv tau rau qho “ncaj ncees,” hos Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom.) Qhov nej hais ntawd mas xu deb heev lawm. Yam Nau-a ua ntawd mas txawv deb ntawm tej uas tib neeg tab tom ua tam sim no. Thaum Nau-a ua li Vajtswv taw qhia, nws tsis paub seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi. Nws tsis paub seb Vajtswv xav ua dab tsi kom tiav. Vajtswv tsuas tau muab ib lo lus txib rau nws thiab taw qhia nws kom ua tej yam xwb, thiab tsis muaj kev piav qhia ntau li, Nau-a cia li mus ua kiag lawm xwb. Nws yeej tsis sim nyiag ntsis xav tawm txog Vajtswv tej kev npaj siab li, los sis nws tawm tsam Vajswv los sis qhia kom pom lub siab dub li. Nws tsuas mus ua kiag raws nraim li lub siab dawb huv thiab yooj yim xwb. Txawm Vajtswv kom nws ua dab tsi los xij, nws ua kiag, thiab kev mloog lus thiab kev mloog Vajtswv txoj lus ntawd txhawb nws txoj kev ntseeg rau hauv yam uas nws ua. Qhov ntawd yog qhov uas nws saib xyuas yam Vajtswv muab tso rau nws ntawd ncaj nqa thiab yooj yim li cas. Nws lub ntsiab tseeb—lub ntsiab tseeb ntawm nws tej kev ua yog kev mloog lus, tsis yog kev xav zaum ob, tsis yog kev tawm tsam, thiab tshaj qhov ntawd, tsis yog txoj kev xav ntawm nws tus kheej tej kev ntshaw los sis nws tej kev xav tau tshaj thawj los sis poob. Dhau ntawd lawm, thaum Vajtswv hais tias Nws yuav tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Nau-a yeej tsis nug tias thaum twg los sis nug seb yuav muaj dab tsi tshwm sim, thiab nws yeej tsis nug seb Vajtswv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb li cas kiag li. Nws tsuas ua li Vajtswv tau taw qhia xwb. Txawm li cas los xij Vajtswv xav kom ua thiab siv dab tsi los ua, nws ua raws nraim li Vajtswv hais thiab kuj pib nqis tes ua kiag tam sim ntawd. Nws ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia nrog ib tug yam ntxwv uas yeej xav ua kom tau zoo raws Vajtswv. Puas yog nws ua los pab nws tus kheej kom zam dhau txoj kev puas tsuaj xwb? Tsis yog. Nws puas nug Vajtswv seb tshuav ntev li cas ua ntej lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem? Nws tsis nug li. Nws puas nug Vajtswv los sis nws puas paub tias yuav siv sij hawm ntev li cas los txua lub nkoj? Nws yeej tsis paub qhov ntawd li thiab. Nws tsuas mloog lus, mloog, thiab ua raws nraim xwb. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis zoo ib yam li ntawd lawm: Tsuav yog ib qho ntaub ntawv me me txeej kiag hauv Vajtswv txoj lus los, tsuav yog tib neeg paub kiag ib lub niag suab nplooj uas cua ntsawj tuaj xwb, ces lawv txawm siv maj nroos ua kiag, tsis hais txawm yuav yog dab tsi los xij thiab tsis hais txawm yuav raug tus nqi li cas los xij, mus npaj tej khoom uas lawv yuav noj, yuav haus, thiab yuav siv tom qab ntawd, haj tseem npaj lawv tej kev khiav rau thaum muaj kev puas tsuaj los thiab. Yam uas haj yam txaus nyiam mas yog qhov uas, nyob rau lub sij hawm tseem ceeb no kiag, tib neeg lub hlwb mas zoo heev rau ntawm “qhov ua tau txoj hauj lwm tiav.” Nyob rau hauv tej xwm txheej uas Vajtswv yeej tsis tau muab kev taw qhia li, tib neeg yeej muaj cuab kav npaj tau rau txhua yam zoo kawg nkaus li. Nej yeej siv tau lo lus “zoo tiav log” los piav txog tej kev npaj zoo li ntawd. Hos hais txog yam uas Vajtswv hais, seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab si, los sis yam Vajtswv xav tau ntawd, yeej tsis muaj ib tug twg quav ntsej txog thiab yeej tsis muaj ib tug twg sim saib kom nws muaj nuj nqis li. Qhov ntawd tseem tsis yog qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm cov tib neeg niaj hnub no thiab Nau-a thiab lod?

Nyob rau hauv qhov teev tseg txog Nau-a zaj keeb kwm no, nej puas pom ib feem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab? Muaj ib qho kawg rau Vajtswv txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, kev qias neeg, thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum Nws mus txog qhov kawg ntawd lawm, Nws yuav tsis ua siab ntev mus ntxiv lawm thiab tab sis yuav pib Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev npaj tshiab, pib ua yam uas Nws yuav tsum tau ua, nthuav tawm Nws tej kev ua thiab lwm sab ntawm Nws tus moj yam. Nws txoj kev ua no tsis yog los qhia tias Nws yuav tsum tsis txhob raug ua tub qaug los ntawm tib neeg los sis tias Nws muaj hwj chim thiab kev npau taws puv npo, thiab nws tsis yog los qhia kom pom tias Nws muaj cuab kav rhuav tshem noob neej. Nws yog hais tias Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv ntawd tsis cia los sis muaj kev ua siab ntev rau hom noob neej no los ua neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag, los ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm mus ntxiv lawm. Qhov ntawd hais tau tias, thaum tag nrho noob neej tawm tsam Nws, thaum tsis muaj ib tug twg uas Nws cawm tau nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb lawm, ces Nws yuav tsis muaj kev ua siab ntev rau ib co noob neej zoo li ntawd thiab yuav, yam tsis yig li, ua Nws txoj kev npaj—los rhuav tshem hom noob neej no. Qhov Vajtswv ua li no yog txiav txim los ntawm Nws tus moj yam. Qhov no yog qhov tshwm sim ua tsim nyog, thiab ib qho tshwm sim uas txhua txhua tus raug tsim tawm los uas nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ntawd yuav tsum tau ris. Qhov no tsis yog qhia pom tias nyob rau hauv tiam tam sim no, Vajtswv tos tsis taus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav hlo thiab cawm cov tib neeg uas Nws xav cawm lod? Nyob rau tej xwm txheej no, yam Vajtswv quav ntsej txog tshaj plaws yog dab tsi xwb? Tsis yog seb cov uas tsis caum raws Nws kiag li los sis cov uas tawm tsam Nws txhua txoj kev saib Nws los sis tawm tsam Nws li cas, los sis seb noob neej iab liam Nws li cas. Nws tsuas quav ntsej txog qhov seb cov uas caum raws Nws, cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim hauv Nws txoj kev paj cawm tib neeg, puas raug ua kom muaj txhua yam los ntawm Nws, seb lawv puas tau rais los kom tsim nyog li Nws txoj kev txaus siab xwb. Hos rau cov tib neeg dua li cov caum raws Nws lawm ntawd, Nws tsuas nyob nyob mam muab ib qho kev rau txim rau los nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws xwb. Piv txwv li, xunamis, av qeeg, thiab roob tawg. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Nws kuj tiv thaiv yam khov kho thiab saib xyuas cov ua caum raws Nws thiab tab tom yuav raug Nws cawm. Vajtswv tus moj yam yog li no: Nyob rau ib sab, Nws muaj cuab kav muaj kev ua siab ntev thiab kev thev taus heev rau cov tib neeg uas Nws npaj siab ua kom muaj txhua yam, thiab Nws muaj cuab kav tos lawv kom ntev li Nws muaj cuab kav ua tau; nyob rau lwm sab, Vajtswv kub siab lug ntxub thiab tsis nyiam Ntxwgnyoog-hom tib neeg uas tsis caum raws Nws thiab tawm tsam Nws kiag li. Txawm tias Nws tsis quav ntsej seb Ntxwgnyoog-hom tib neeg no puas caum raws Nws los sis pe hawm Nws, los Nws yeej tseem ntxub lawv thaum tseem muaj kev ua siab ntev rau lawv nyob hauv Nws lub siab, thiab thaum Nws txiav txim rau qhov kawg ntawm Ntxwgnyoog-hom tib neeg no, Nws kuj yog tab tom tos rau qhov los txog ntawm tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 27

Vajtswv Txoj Koob Hmoov rau Nau-a Tom Qab Dej Nyab

Ch.K 9:1-6 Thiab Vajtswv foom koob hmoov rau Nau-a thiab nws cov tub, thiab hais rau lawv tias, Tawg paj txi txiv, thiab huaj vam kom coob, thiab nyob mus puv ntia lub ntiaj teb. Thiab txhua yam tsiaj hauv ntiaj teb, thiab txhua yam noog saum nruab ntug, txhua yam uas nkag hauv av, thiab txhua yam ntses hauv hiav txwv yuav ntshai nej thiab ntshai nej heev; lawv raug muab tso rau hauv nej txhais tes lawm. Txhua yam nkag mus los uas ciaj sia ntawd yuav yog nqaij rau nej; ib yam li cov zaub ntsuab Kuv tau muab txhua yam rau nej lawm. Tab sis txawm li ntawd los cov nqaij uas nrog txoj sia, uas yog cov ntshav nyob rau hauv, nej yuav tsum txhob noj. Thiab tseeb tiag nej cov ntshav ntawm nej txoj sia Kuv yuav tsob; nyob rau ntawm txhua tus tsiaj Kuv yuav tsob, thiab nyob rau ntawm tib neeg; nyob rau ntawm txhua tus tib neeg tus kwv tij los Kuv yuav tsob txoj sia ntawm tus tib neeg. Leej twg los xij uas ua rau tib neeg nqaij ntuag ntshav nrog, los ntawm tib neeg nws yuav tsum raug ua kom nqaij ntuag ntshav nrog thiab: vim yog Nws tsim tib neeg raws li Vajtswv tus yam ntxwv.

Tom qab Nau-a lees txais Vajtswv tej kev taw qhia thiab txua lub nkoj thiab nyob dhau cov hnub uas Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb lawm, tag nrho nws tsev neeg uas muaj yim leej puav leej dim huv si. Dhau ntawm Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej mus lawm ces, noob neej tag nrho raug rhuav tshem lawm, thiab txhua yam muaj sia nyob rau hauv ntiaj teb raug rhuav tshem lawm thiab. Rau Nau-a ces, Vajtswv foom koob hmoov rau, thiab hais tej yam rau nws thiab nws cov tub. Tej no yog yam uas Vajtswv muab rau nws thiab kuj yog Vajtswv txoj koob hmoov rau nws thiab. Qhov no yog txoj koob hmoov thiab lo lus cog tseg uas Vajtswv muab rau ib tug uas muaj cuab kav mloog Nws thiab lees txais Nws tej kev taw qhia, thiab kuj yog txoj kab ke uas Vajtswv muab phaj tshab rau tib neeg. Qhov ntawd ces hais tau tias, tsis hais ntawm qhov seb Nau-a yog ib tug neeg zoo los sis ib tug neeg ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom, thiab tsis hais txog seb nws paub txog Vajtswv npaum li cas li, muab hais kom luv luv ces, Nau-a thiab nws peb tug tub puav leej mloog Vajtswv cov lus, koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm, thiab ua tej uas lawv tsim nyog ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia. Vim li no, lawv thiaj li cawm tau noob neej thiab txhua hom sib txawv ntawm tej uas muaj sia rau Vajtswv thaum muaj kev puas ntsoog rau lub ntiaj teb los ntawm dej nyab, ua ib qho kev pab rau kauj ruam ntom ntej ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Vim txhua yam uas nws tau ua lawm, Vajtswv foom koob hmoov rau nws. Tej zaum rau cov tib neeg niaj hnub no ces, qhov Nau-a ua ntawd twb tsis tsim nyog hais txog. Tej txhia haj tseem xav tias: Nau-a twb tsis ua dab tsi li es; Vajtswv tau txiav txim hauv Nws siab cia nws dim xwb, yog li ces nws yeej yuav raug cia kom dim xwb xwb li. Nws txoj kev dim ciaj sia nyob ntawd tsis yog vim nws tus kheej tej kev ua tau tiav. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav ua kom tshwm sim, vim tias tib neeg nyob twj ywm xwb. Tab sis qhov ntawd tsis yog yam Vajtswv xav. Rau Vajtswv mas, tsis hais txawm ib tug tib neeg zoo lo sis tsis tseem ceeb li los xij, tsuav yog lawv muaj cuab kav mloog Nws, ua raws li Nws tej kev taw qhia thiab yam uas Nws muab tso rau, thiab muaj cuab kav koom tes nrog Nws tes hauj lwm, Nws txoj kev xav, thiab Nws txoj kev npaj, kom Nws txoj kev xav thiab Nws txoj kev npaj thiaj li ua tau tiav hlo mus zooj nyoos xwb, ces tus cwj pwm ntawd yeej tsim nyog rau Nws txoj kev muab nco cia thiab txoj kev tau txais Nws tej koob hmoov lawm. Vajtswv saib cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis, thiab Nws saib lawv tej kev ua thiab lawv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua rau Nws ntawd muaj nqis. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li vim li cas Vajtswv ho foom koob hmoov rau Nau-a? Vim hais tias qhov no yog qhov seb Vajtswv saib tib neeg tej kev ua thiab kev mloog lus zoo li no li cas.

Hais txog Vajtswv txoj koob hmoov rau Nau-a ntawd, ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Yog tib neeg mloog Vajtswv thiab ua kom tau zoo raws Vajtswv, ces Vajtswv yeej foom koob hmoov rau tib neeg xwb. Qhov ntawd puas yog cia li mus yam tsis tas hais li mas?” Peb hais puas tau li ntawd mas? Ib txhia tib neeg hais tias: “Tsis tau.” Vim li cas peb ho hais tsis tau li ntawd? Ib txhia tib neeg hais tias: “Tib neeg tsis tsim nyog xyiv fab rau Vajtswv txoj koob hmoov.” Qhov ntawd mas tsis yog tag nrho lawm. Vim thaum ib tug tib neeg lees txais yam Vajtswv muab tso rau lawv, Vajtswv yeej muaj ib tug qauv rau txoj kev txiav txim seb lawv tej kev ua puas zoo los sis phem thiab seb tus tib neeg ntawd puas mloog lus, thiab seb tus tib neeg ntawd puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab seb yam lawv ua ntawd puas tau raws li tus qauv. Yam Vajtswv quav ntsej txog mas yog tus tib neeg ntawd lub siab, tsis yog lawv tej kev ua sab nraum daim tawv. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsim nyog foom koob hmoov rau ib tug twg tsuav yog lawv ua tej yam xwb, tsis hais seb lawv ua yam ntawd li cas li. Qhov no yog ib txoj kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog tsuas saib rau qhov ua tau los ntawm ntau yam xwb, tab sis ntaus nqi ntau rau ntawm qhov seb ib tug tib neeg lub siab zoo li cas thiab seb ib tug tib neeg tus yam ntxwv zoo li cas rau thaum tab tom tsim kho ntau yam, thiab Nws saib seb puas muaj kev mloog lus, kev ua twb zoo xav, thiab kev ntshaw ua kom tau zoo raws Vajtswv rau hauv lawv lub siab. Nau-a paub txog Vajtswv ntau npaum li cas rau lub sij hawm thaum ntawd? Nws puas yog ntau npaum li tej kev qhuab qhia uas nej paub tam sim no? Hauv cov ntsiab ntawm qhov tseeb tej xeeb ceem xws li tej tswv yim thiab kev paub txog Vajtswv ntawd, nws paus tau txais kev ywg dej thiab kev saib xyuas ntau npaum li nej mas? Tsis tau, nws tsia tau txais li! Tab sis muaj ib qho tseeb uas tsis lees tsis tau: Nyob rau hauv txoj kev xav zoo, tej kev xav, thiab hauv qhov tob tob ntawm cov tib neeg niaj hnub no lub siab, lawv tej tswv yim xav txog thiab tej yam ntxwv rau Vajtswv ntawd mas yeej pom tsis meej thiab tsis tseeb li. Nej yeej hais tau tias ib feem ntawm tib neeg ces yeej tuav rawv ib tug yam ntxwv phem rau qhov muaj Vajtswv. Tab sis nyob rau hauv Nau-a lub siab thiab nws txoj kev xav zoo, qhov muaj Vajtswv ntawd yeej tseeb tiag thiab dhau ntawm qhov pheej tsis ntseeg lawm, thiab yog li ntawd nws txoj kev mloog Vajtswv hais ntawd yeej tseeb thiab yeej sawv tau kho khov rau txoj kev sim. Nws lub siab dawb huv thiab qhib lug rau Vajtswv. Nws tsis cheem tsum kev paub kom ntau ntau txog tej kev qhuab qhia ntawd es thiaj li yaum tau nws tus kheej mus ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, los sis nws tsis cheem tsum ntau qhov tseeb los ua pov thawj qhia txog qhov muaj Vajtswv es kom thiaj li muaj peev xwm los lees txais yam uas Vajtswv muab tso rau nws ntawd thiab kom muaj peev xwm ua yam dab tsi los xij uas Vajtswv kom nws ua ntawd. Qhov no yog qhov sib txawv uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Nau-a thiab cov tib neeg niaj hnub no. Nws kuj yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov ib tug neeg zoo yog kiag raws li qhov Vajtswv pom. Qhov Vajtswv xav tau ces yog cov tib neeg zoo li Nau-a. Nws yog hom tib neeg uas Vajtswv qhuas thiab kuj yog kiag hom tib neeg uas Vajtswv foom koob tsav hmoov rau. Nej puas tau txais ib qho kev tig ras to tau los ntawm qhov no los li? Tib neeg saib tib neeg qhov sab nraud xwb, hos yam Vajtswv saib rau ces yog tib neeg lub siab thiab lawv lub ntsiab tseeb. Vajtswv tsis cia ib tug twg muaj ib nrab siab xwb los sis tsis ntseeg Nws, los sis nws cia rau tib neeg los tshuaj xyuas los sis sim Nws rau ib yam twg li. Vim li ntawd, txawm yog tias cov tib neeg niaj hnub no tau ntsib nrog Vajtswv txoj lus tim ntsej tim muag los—nej yeej hais tau tias ntsib nrog Vajtswv tim ntsej tim muag kiag—vim qee yam tob tob hauv lawv lub siab, qhov muaj ntawm lawv lub tsiab tseeb uas qias vuab tsuab, thiab lawv tus yam ntxwv tawm tsam rau Nws, tib neeg tau raug thaiv kom txhob muaj ib txoj tseem kev ntseeg Vajtswv thiab raug thaiv kom txhob muaj qhov mloog Nws lus lawm. Vim qhov no, nws thiaj li nyuaj heev rau lawv los txais tib txoj koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau Nau-a lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 28

Vajtswv Siv tus Duab Zaj ua ib Lub Cim ntawm Nws Qhov Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Txuas ntxiv no, cia peb saib rau ntu ntawm tej nqe Vajluskub no uas hais txog seb Vajtswv siv tus duab zaj ua ib lub cim ntawm Nws qhov kev cog lus nrog tib neeg li cas.

Tib neeg feem coob paub tias ib tug duab zaj yog dab tsi thiab tau hnov qee zaj dab neeg uas muaj feem txog tus tej tus duab zaj lawm. Hais txog zaj keeb kwm txog tus duab zaj hauv phau Vajluskub, ib txhia tib neeg ntseeg nws thiab ib txhia saib nws zoo li dab neeg xwb, hos lwm cov yeej tsis ntseeg nws kiag li. Txawm li cas los xij, txhua yam ntawm tej xwm txheej uas tshwm sim hauv qhov muaj feem xyuam txog rau tus duab zaj ntawd yog Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muaj nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej xwm txheej no tau raug muab teev cia raws nraim li ntawd nyob rau hauv phau Vajluskub. Tej uas muab teev tseg no tsis qhia peb seb Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd los sis tej kev xav uas Vajtswv hais nyob rau tom qab ntawm cov lus no yog dab tsi. Ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav qhuas qhov Vajtswv xav ntawd rau thaum Nws hais tej ntawd li. Txawm li cas los xij, Vajtswv tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav uas hais txog qhov xwm txheej no tag nrho ces yeej raug muab nthuav tawm rau ntawm cov kab ntawv no lawm. Nws zoo li uas txawm hais tias Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd mas yeej muaj tiag thoob plaws txhua lo lus thiab txhua kab ntawm Vajtswv txoj lus los xij.

Vajtswv tej kev xav yog tej uas tib neeg tsim nyog txhawj xeeb txog thiab tej uas lawv tsim nyog yuav tau sim los paub tshaj plaws li. Qhov no yog vim Vajtswv tej kev xav mas muaj feem xyuam yam muab cais tsis tau mus rau tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv yog ib txoj kev txuas uas tseem ceeb heev mus rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Yog li Vajtswv tab tom xav txog dab tsi nyob rau lub sij haum thaum tej xwm txheej no tshwm sim?

Thaum chiv thawj, Vajtswv tsim ib haiv noob neej uas raws li qhov Nws pom ces yeej zoo thiab ncawg Nws heev li lawm, tab sis lawv raug dej nyab muab rhuav tshem tom qab qhov ntxeev siab tawm tsam Nws lawm. Nws puas mob Vajtswv thaum ib haiv noob neej zoo li ntawd cia ploj ntais zoo li ntawd lawm xwb? Tseeb tiag nws yeej mob mas! Yog li Nws qhov kev hais qhia kom pom ntawm qhov mob no yog dab tsi? Nws ho raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub li cas? Nws raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub rau hauv tej lus no: “Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm.” Sob lus yooj yooj yim no nthuav tawm txog Vajtswv tej kev xav. Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb no ua rau mob Nws nkawg nkaus li. Hauv tib neeg tej lus ces, Nws mas tu siab heev li. Peb yeej xav hauv nruab siab tias: Lub ntiaj teb uas muaj txoj sia puv nkaus ib zaug lawm ntawd ho zoo li cas tom qab qhov uas raug dej nyab muab rhuav tshem lawm? Tsis muaj ib tug noob neej nyob li lawm, tsis muaj tej uas raug tsim tawm los uas muaj sia li lawm, muaj dej txhua qho txhia chaw thiab muaj kev puas ntsoog tawm rau saum nplaim dej lawm xwb. Ib qho chaw zoo li ntawd puas yog Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj thaum Nws tsim lub ntiaj teb mas? Tseeb tiag yeej tsis yog li! Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj yog kom pom txoj sia nyob thoob plaws daim av, kom pom cov noob neej uas Nws tau tsim lawm pe hawm Nws, tsis yog kom Nau-a yog tib tug nkaus xwb uas pe hawm Nws los sis tib tug nkaus xwb uas muaj cuab kav teb Nws lo lus hu los ua kom tiav hlo yam uas muab tso rau nws lawm xwb. Thaum noob neej ploj tag lawm, Vajtswv pom tsis yog yam uas Nws tau npaj siab thaum chiv thawj lawm tab sis rov qab ntawm qhov ntawd lawm. Ua cas Nws lub siab thiaj li yuav tsis mob? Yog li thaum Nws nthuav tawm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws tej kev xav, Nws thiaj li txiav txim siab. Hom kev txiav txim siab uas Nws ua ntawd yog dab tsi? Los mus ua ib rab hneev nti nyob rau saum cov huab (qhov ntawd yog, tej duab zaj uas peb pom) li ib qho kev cog lus nrog tib neeg, ib lo lus cog tseg uas Vajtswv yuav tsis siv dej nyab los rhuav tshem noob neej dua lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws kuj yog qhia rau tib neeg tias Vajtswv tau siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiab teb lawm thiab, kom noob neej thiaj li yuav cim ntsoov mus ib txhis tias vim li cas Vajtswv ho ua tej yam zoo li ntawd.

Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb nyob rau lub sij hawm ntawd puas yog yam Vajtswv xav tau? Nws yeej tsis yog yam Vajtswv xav tau kiag li. Tej zaum peb yeej muaj peev xwm xav hauv nruab siab ib qho me me txog qhov hlub tshua txog lub ntiaj teb tom qab txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb lawm, tab sis peb yeej tsis muaj cuab kav txav los ze qhov xav hauv nruab siab seb qhov chaw ntawd zoo li cas rau lub sij hawm ntawd raws li qhov Vajtswv pom. Peb hais tau tias, txawm nws yog cov tib neeg tam sim no los sis cov thaud los xij, yeej tsis muaj leej twg li uas muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis saib qhov Vajtswv xav li cas ntawd muaj nqis thaum Nws pom qhov chaw ntawd, daim duab ntawm lub ntiaj teb tom qab nws txoj kev puas ntsoog los ntawm dej nyob ntawd. Vajtswv raug yuam kom ua qhov no vim tib neeg txoj kev tsis mloog lus, tab sis qhov mob Vajtswv lub siab los ntawm txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb uas raug dej nyab no mas yog ib qho muaj tiag uas yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav to taub tau los sis saib rau nqi li. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, los ntawm qhov Nws tsom ntsoov los qhia tib neeg kom cim ntsoov tseg tias Vajtswv tau ua ib qho zoo li no ib zaug lawm, thiab los cog lus rau lawv tias Vajtswv yuav tsis muaj hnub rhuav tshem lub ntiaj teb li no dua li lawm. Nyob rau hauv qhov kev cog lus no peb pom Vajtswv lub siab—peb pom tias mob Vajtswv lub siab thaum Nws rhuav tshem haiv noob neej no. Nyob hauv tib neeg hom lus ces, thaum Vajtswv rhuav tshem noob neej thiab pom noob neej ploj lawm, Nws lub siab quaj dhi thiab txia ntshav txev. Qhov ntawd tsis yog txoj kev zoo tshaj plaws los piav txog qhov no lod? Tej lus no yog tib neeg siv los qhia txog tib neeg tej kev xav hauv siab, tab sis vim tib neeg tsis muaj lus txaus kiag li, mas qhov siv tej lus no los piav Vajtswv tej kev xav thiab kev xav hauv siab ces zoo li kuj tsis phem luaj twg rau Kuv, thiab los sis lawv ho tshaj heev dhau li qhov ib txwm muaj lawm. Tsawg kawg mas nws yeej muaj ib daim duab pom meej meej, ib txoj kev to taub tseeb tseeb txog qhov seb Vajtswv txoj kev xav zoo li cas rau lub sij hawm ntawd. Tam sim no nej yuav xav txog dab tsi thaum nej rov pom ib tug duab zaj dua? Tsawg kawg mas nej yuav nco tau qhov Vajtswv zoo li cas thaum tu siab rau txoj kev siv dej yab los nrhuav tshem lub ntiaj. Nej yuav nco tau tias, txawm tias Vajtswv ntxub lub ntiaj teb no thiab ntxub haiv noob neej no los xij, thaum Nws rhuav tshem cov tib neeg uas Nws tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, Nws lub siab mob, nyuaj tso mus, tsis xav ua li, thiab nyuaj uv qhov no npaum li cas. Nws tib txoj kev kaj siab ces yog nyob rau hauv Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej xwb. Nws yog Nau-a txoj kev koom tes uas ua rau Nws tej dag zog tiv mob tiv ntsaj ntawm qhov tsim txhua yam ntawd tsis raug txaj muag. Nyob rau ib lub sij hawm thaum Vajtswv raug tsim txom, qhov no thiaj li yog tib qho uas muaj cuab kav daws tau Nws qhov mob xwb. Txij qhov ntawd los, Vajtswv muab txhua yam ntawm Nws tej kev cheem tsum ntawm noob neej tso plhuav rau Nau-a tsev neeg, cia siab tias lawv yuav muaj cuab kav nyob tau rau hauv Nws tej koob hmoov thiab tsis yog Nws txoj kev foom phem, cia siab tias lawv yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm, thiab kuj cia siab tias lawv yuav tsis raug rhuav tshem lawm thiab.

Qhov twg ntawm Vajtswv tus moj yam uas peb tsim nyog kawm txog los ntawm qhov no los? Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej keeb laj fai. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua nooj neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej. Peb pom dab tsi los ntawm qhov no? Tsis tas ua xyem xyav li, peb yeej pom tias Vajtswv txoj kev hlub rau noob neej mas yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas Nws lam hais ntawm di ncauj xwb. Nws muaj tseeb, tuav tau thiab saib muaj nqis tau, tsis yog cuav, tsuas dub, dag ntxias los sis ua txuj. Vajtswv tsis muaj hnub siv ib qho kev dag ntxias twg los sis tsim tej duab cuav los ua kom tib neeg pom tias Nws mas ntxim hlub. Nws yeej tsis siv cov lus tim khawv cuav los cia kom tib neeg pom Nws txoj kev ntxim hlub, los sis los qhia Nws txoj kev ntxim hlub thiab kev dawb huv yam qhib lug. Tej xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam no tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev pe hawm thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev saib kom muaj nuj nqis thiab lod? Nyob rau qhov no, Kuv xav nug nej tias: Tom qab qhov hnov cov lus no lawm, nej puas xav tias Vajtswv txoj kev zoo tsuas lam yog cov lus qhuav qhawv uas nyob rau hauv ib nploog ntawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev ntxim hlub tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb? Tsis yog! Tsis yog kiag li! Vajtsw txoj kev siab tshaj plaws, kev zoo, kev dawb huv, kev zam txim, kev hlub, thiab ntau yam ntxiv—txhua qhov ntsiab uas muaj ntxaws ntxaws ntawm txhua qho xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb mas yeej pom muaj kev hais qhia kom pom qhov muaj qab hau txhua txhua zaus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, raug nthuav qhia nyob rau hauv Nws txoj kev xav rau tib neeg, thiab kuj raug ua tiav hlo thiab pom muaj rau hauv txhua tus tib neeg. Tsis hais seb koj puas tau hnov nws dua li, Vajtswv yeej saib xyuas txhua tus tib neeg rau hauv txhua txoj hau kev uas ua tau, uas yog siv Nws lub siab dawb paug, lub tswv yim, thiab ntau txoj xub ke los ua kom txhua tus tib neeg sov siab, thiab tsa kom txhua tus tib neeg tus ntsuj plig tsim dheev los. Qhov no yog ib qho tseeb ua cam tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 29

Vajtswv tsim nooj neej; tsis hais txawm lawv tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm los sis txawm lawv caum raws Nws los xij, Vajtswv yeej saib noob neej li cov Nws hlub uas muaj nqis tshaj plaws—los sis li uas noob neej hais tias, cov tib neeg uas Nws hlub tshaj plaws—thiab tsis yog Nws tej khoom ua si. Txawm Vajtswv hais tias Nws yog tus Tswm Tsim thiab hais tias tib neeg yog yam Nws tsim tawm los los xij, uas tej zaum yuav zoo li muaj ib qho sib txawv me me ntawm txoj hauj lwm, qhov tseeb tiag ces yog tias txhua yam Vajtswv tau ua rau noob neej lawm ces yeej dhau mus deb tshaj li qhov ib txwm muaj no lawm. Vajtswv hlub noob neej, saib xyuas noob neej, thiab qhia txoj kev txhawj xeeb rau noob neej pom, nrog rau qhov kev pab cuam rau noob neej tas li thiab tsis tu ncua li. Nws yeej tsis xav rau hauv Nws siab tias qhov no yog ib qho hauj lwm ntxiv los sis tej yam uas tsim nyog tau koob npe ntau. Los sis Nws tsis xav tias txoj kev cawm noob neej, pab cuam rau lawv, thiab muab txhua yam rau lawv, yog ib qho kev muab pub rau noob neej uas loj heev li. Nws tsuas pab cuam rau noob neej ntsiag to thiab twj ywm, raws li Nws tus kheej txoj hau kev thiab los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws xwb. Txawm noob neej tau txais kev pab cuam thiab kev pab ntau npaum li cas los ntawm Nws los los xij, Vajtswv yeej tsis xav txog los sis sim ua kom tau koob npe li. Qhov no yog txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab kuj yog kiag ib qho kev qhia kom pom tseeb txog Vajtswv tus moj yam. Vim li no, tsis hais txawm nws yog nyob rau hauv phau Vajluskub los sis lwm phau ntawv li, peb yeej tsis pom Vajtswv nthuav tawm Nws tej kev xav, thiab peb yeej tsis pom Vajtswv piav qhia los sis tshaj tawm rau noob neej tias, muaj lub hom phiaj uas ua kom noob neej zoo siab rau Nws los sis qhuas Nws, vim li cas Nws thiaj li ua tej no, los sis vim li cas Nws saib xyuas noob neej heev ua luaj li. Txawm thaum mob Nws, thaum Nws lub siab mob mob heev li los xij, Nws yeej tsis hnov qab txog Nws lub luag hauj lwm rau noob neej los sis Nws txoj kev txhawj xeeb rau noob neej li; Nws ris tag nrho qho mob thiab txoj kev mob siab no ib leeg ntsiag to xwb. Qhov txawv ces yog, Vajtswv yeej pab cuam rau noob neej txuas ntxiv ib yam li Nws yeej ib txwm tau ua los lawm. Txawm tias noob neej nquag qhuas Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws los xij, tsis muaj ib qho ntawm tus yam ntxwv no yog raug yuam los ntawm Vajtswv li. Qhov no yog vim Vajtswv yeej tsis npaj siab ua ib yam twg ntawm tej yam zoo uas Nws ua rau noob neej ntawd los pauv rau tus txiaj ntsim los sis kom them rov qab li. Nyob rau lwm sab, cov uas muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, cov uas muaj cuab kav caum raws Vajtswv, mloog Nws thiab ua siab ncaj rau Nws tiag tiag, thiab cov uas muaj cuab kav mloog Nws lus—cov no yog cov tib neeg uas tau txais Vajtswv tej koob hmoov tas li, thiab Vajtswv yuav pub tej koob hmoov zoo li ntawd yam tsis tas thaij li. Ntau tshaj ntawd, tej koob hmoov uas tib neeg txais los ntawm Vajtswv los ntawd mas yeej ntau tshaj li lawv txoj kev xav hauv nruab siab lawm, thiab kuj ntau tshaj li txhua yam uas noob neej muaj cuab kav qhia tau los ntawm yam lawv tau ua los sis tus nqi uas tau them lawm thiab. Thaum noob neej xyiv fab hlo rau Vajtswv tej koob hmoov, puas muaj leej twg quav ntsej txog yam uas Vajtswv tab tom ua li mas? Puas muaj leej twg qhia pom ib qho kev txhawj txeeb txog seb Vajtswv tab tom xav li cas li mas? Puas muaj leej twg sim saib qhov mob Vajtswv siab ntawd muaj nqis li mas? Lo lus teb ces yeej yog ib qho hais tau khov kho tias tsis muaj kiag li! Puas muaj ib tug noob neej twg, suav nrog Nau-a tib si, uas muaj cuab kav saib qhov mob siab uas Vajtswv hnov nyob rau lub sij hawm ntawd rau nqis li mas? Puas muaj leej twg muaj cuab kav nkag siab tau tias vim li cas Vajtswv ho tsim tsa ib qho kev cog lus zoo li ntawd mas? Lawv tsis muaj cuab kav li! Noob neej tsis saib Vajtswv txoj kev mob siab rau nqis tsis yog vim lawv tsis muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev mob siab, thiab tsis yog vim qhov nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg los sis qhov sib txawv ntawm lawv lub meej mom; tab sis, nws yog vim noob neej tsis quav ntsej txog ib qho ntawm Vajtswv tej kev xav kiag li. Noob neej xav tias Vajtswv yeej pab tau tus kheej lawm—tias Vajtswv tsis cheem tsum tib neeg los saib xyuas Nws, los to taub Nws los sis qhia kom Nws pom txoj kev txawj xav lawm. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis muaj kev mob siab, tsis muaj kev xav hauv siab; Nws yuav tsis tu siab li, Nws tsis hnov tu siab li, Nws yeej tsis quaj li. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis cheem tsum tej kev hais qhia kom pom ntawm sab kev xav hauv siab thiab Nws tsis cheem tsum ib qho kev nplig siab ntawm sab kev xav hauv siab li. Yog tias, nyob hauv tej yam xwm txheej, Nws tsis cheem tsum tej no, ces Nws yeej daws ib leeg xwb thiab yuav tsis cheem tsum ib qho kev pab los ntawm noob neej li. Qhov rov qab ntawm qhov no mas, nws yog cov noob neej uas tsis khov, tsis paub tab thiaj li cheem tsum Vajtswv txoj kev nplig siab, kev pab cuam, kev txhawb zog, thiab haj tseem kom Nws los nplig lawv tej kev xav hauv siab rau txhua lub sij hawm thiab txhua qho chaw thiab. Tej yam zoo li ntawd mas nkaum tob rau sab hauv noob neej lub siab lawm: Tib neeg yog tus tsis khov; lawv cheem tsum Vajtswv los saib xyuas lawv rau txhua txoj hau kev, lawv tsim nyog tau tag nrho qho kev saib xyuas uas lawv tau txais los ntawm Vajtswv los, thiab lawv tsim nyog taij dab tsi los xij uas lawv xav tias tsim nyog yog lawv li los ntawm Vajtswv. Vajtswv yog tus khov; Nws muaj txhua yam, thiab Nws yuav tsum yog tus saib xyuas thiab tus pub koob hmoov rau noob neej. Vim Nws twb yeej yog Vajtswv lawm, ces Nws yog tus muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab yeej tsis cheem tsum ib yam dab tsi los ntawm noob neej los kiag li.

Thaum tib neeg tsis cuab pob ntseg rau ib qho ntawm Vajtswv tej kev qhia tshwm li, ces lawv yeej tsis hnov Vajtswv txoj kev tu siab, txoj kev muab siab, los sis kev xyiv fab li lawm. Tab sis qhov rov qab ntawm qhov no mas, Vajtswv paub tag nrho tib neeg tej kev qhia kom pom zoo ib yam li Nws txhais tes. Vajtswv pub rau txhua tus tej kev cheem tsum txhua lub sij hawm thiab nyob rau txhua qhov chaw, tshuaj saib txhua tus tib neeg tej kev xav uas hloov mus los thiab yog li ntawd nplig thiab txhawb lawv, thiab coj thiab qhia lawv kom paub qhov tseeb. Hais txog tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tau ua rau noob neej thiab tag nrho ntawm tej nqi uas Nws tau them vim lawv ntawd, tib neeg puas pom ib zaj nyob hauv phau Vajluskub los sis los ntawm ib yam dab tsi los uas Vajtswv tau hais los txog tam sim no uas hais meej meej tias Vajtswv yuav taij tej yam los ntawm tib neeg li? Tsis pom li! Qhov txawv mas, txawm yog tib neeg tsis quav ntsej Vajtswv txoj kev xav li cas los xij, Nws yeej tseem coj noob neej ib zaug tag ib zaug dua, pab cuam rau noob neej ib zaug tag ib zaug dua thiab pab lawv, pab lawv los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb kom lawv thiaj li muab tau txoj hau kev kawg uas Nws tau npaj rau lawv lawm. Thaum hais txog Vajtswv, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj kev khuv leej, thiab tag nrho Nws tej phaj tshab, yuav raug muab tag nrho yam tsis tas thov rau cov uas hlub thiab caum raws Nws. Tab sis Nws tsis nthuav tawm rau ib tug tib neeg twg txog qhov kev mob siab uas Nws tau raug los sis Nws txoj kev xav hauv siab, thiab Nws yeej tsis tau yws txog ib tug twg uas tsis ua twb zoo xav rau Nws los sis tsis paub Nws txoj kev xav li. Nws tsuas ris tag nrho tej no ntsiag to xwb, tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog.

Vim li cas Kuv thiaj li hais tej no rau ntawm no? Nej pom dab tsi los ntawm tej uas Kuv tau hais no? Muaj tej yam nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas yooj yooj yim tsis nco saib txog, tej yam uas tsuas yog Vajtswv thiaj li muaj xwb thiab tsis yog txhua tus tib neeg muaj, suav nrog cov uas lwm tus xav tias yog neeg loj, neeg zoo, los sis tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab. Yam no yog dab tsi? Nws yog Vajtswv txoj kev siab loj. Thaum hais txog txoj kev siab loj, tej zaum koj yuav xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab, vim thaum hais txog koj cov me nyuam, koj yeej tsis cam los sis cav nrog lawv li, los sis koj xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab thaum hais txog koj niam koj txiv. Txawm koj yuav xav li cas los xij, tsuav koj muaj ib lub tswv yim paub txog lo lus “siab loj” thiab xav txog nws li yog ib lo lus zoo xwb, thiab tias qhov ua ib tug tib neeg siab loj mas yog qhov zoo heev li. Thaum koj ua siab loj, koj hwm koj tus kheej siab zog. Tab sis tsis muaj leej twg pom tau Vajtswv txoj kev siab loj rau hauv txhua yam, rau ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom, thiab hauv Nws tes hauj lwm. Vim li cas qhov no ho muaj li ntawd? Vim tib neeg siab nqaim dhau heev lawm! Vim li cas Kuv hais li ntawd? Noob neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj khoom. Tej zaum koj caum raws Vajtswv, tab sis koj yeej tsis pom los sis saib qhov Vajtswv pab cuam rau koj, hlub koj, thiab qhia pom txoj kev txhawj xeeb rau koj li cas ntawd muaj nqis. Yog li koj pom dab tsi? Koj pom koj cov txheeb ze thooj roj koom ntshav uas hlub koj los sis hlub koj kawg kiag li. Koj pom tej uas muaj txiaj ntsim rau koj cev nqaij daim tawv, koj saib xyuas cov tib neeg thiab tej uas koj hlub. Qhov no yog tib neeg qhov hu ua txoj kev siab loj. Cov tib neeg “siab loj” zoo li ntawd, txawm li cas los xij, yeej tsis txhawj xeeb txog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau lawv li. Qhov txawv rau Vajtswv qhov mas, tib neeg txoj kev siab loj rais los ua siab nqaim thiab ntxim ntxub. Txoj kev siab loj uas tib neeg ntseeg mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj tseeb, tsuas dub, tsis sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tsis muaj feem dab tsi rau Vajtswv li. Tib neeg txoj kev siab loj yog rau lawv tus kheej xwb, hos Vajtswv txoj kev siab loj mas yog ib qho tseem kev qhia tshwm txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws yog kiag qhov vim Vajtswv txoj kev siab loj es tib neeg thiaj li raug pab cuam rau tas li los ntawm Nws. Tej zaum lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog hnub no yuav tsis raug nej tob ua luaj twg thiab tsuas ncaw hau pom zoo xwb, tab sis thaum koj sim saib Vajtswv lub siab kom muaj nqis rau hauv nej lub siab, nej yuav pom qhov no yam tsis paub txog li: Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg, tej teeb meem, thiab tej khoom uas nej paub tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tsis yog Vajtswv txoj kev siab loj xwb thiaj li muaj tseeb thiab pom tseeb, vim tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub rau koj xwb thiaj li tsis muaj chaw kawg thiab tsis muaj chaw thuam. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, lwm tus qhov hu ua txoj kev siab loj ces yog cuav xwb, ntiav ntiav xwb, tsis muaj tiag; nws muaj ib lub hom phiaj, qee txoj kev npaj siab, muaj ib qho kev sib pauj, thiab tsis muaj cuab kav sawv khov thaum raug sim. Koj haj tseem muaj cuab kav hais tau tias nws qias neeg thiab ntxim ntxub. Nej puas pom zoo nrog cov lus no?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 30

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Nyob rau thaum kawg ntawm Nau-a zaj keeb kwm, peb pom tias Vajtswv tau siv ib txoj kab ke uas tsis tau txeev pom los mus nthuav tawm Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd. Nws yog ib txoj kab ke uas tshwj xeeb heev li: los ua ib qho kev cog lus nrog tib neeg uas tshaj tawm txog qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Qhov ntiav ntiav ces, qhov tsim ib qho kev cog lus xwb mas yooj yooj yim zoo li ib qho uas ib txwm ua xwb. Nws tsis muaj dab tsi tshaj li qhov siv lus los khi ob tog thiab tiv thaiv kom nkawd txhob ua txhaum nkawd txoj kev sib cog lus, es kom tiv thaiv tau ob qho ntawm nkawd tej kev xav tau xwb. Hauv lub cev, nws yog ib qho yooj yooj yim li ib txwm ua xwb, tab sis los ntawm Vajtswv tej kev txhawb siab uas nyob tom qab thiab kev paj siab ua qhov no mas, nws yog ib qho tseem tseem kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam thiab txoj kev xav hauv siab. Yog tias koj muab cov lus no tso kiag rau ib sab thiab tsis txhob quav ntsej txog cov lus no li, yog tias Kuv yeej tsis qhia nej txog qhov tseeb ntawm tej no li, ces noob neej yeej yuav tsis paub Vajtswv txoj kev xav tiag tiag li. Tej zaum nyob rau hauv koj txoj kev xav hauv nruab siab mas Vajtswv luag ntxhi thaum Nws tsim qhov kev cog lus no, los sis tej zaum Nws txoj kev nthuav tawm ntawd yeej yog tiag tiag, tab sis txawm tias txoj kev nthuav tawm uas zoo li ib txwm muaj tshaj plaws uas tib neeg xav kom Vajtswv muaj ntawd yog dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pom tau Vajtswv lub siab los sis Nws txoj kev mob siab li, twb tsis hais txog Nws txoj kev kho siab. Tsis muaj leej twg ua tau kom Vajtswv ntseeg lawv los sis tsim nyog Vajtswv txoj kev ntseeg li, los sis ua ib tug uas Nws nthuav tawm tau Nws tej kev xav los sis qhia Nws txoj kev mob siab rau. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsis muaj kev taug lawm tab sis ua qhov zoo li ntawd. Qhov yooj yim ces, Vajtswv ua ib qho yooj yim uas hais tias ncaim mus lawm os li yav dhau los, tso qhov xwm txheej yav dhau los tseg thiab coj mus rau ib qho xaus Nws txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Txawm li cas los xij, Vajtswv muab txoj kev mob siab faus tob rau hauv Nws lub siab txij no mus lawm. Nyob rau ib lub sij hawm uas Vajtswv tsis muaj leej twg qhia rau li, ces Nws tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, qhia rau lawv tias Nws yuav tsis tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm. Thaum ib tug duab zaj tshwm tuaj, ces nws qhia rau tib neeg tias muaj ib yam zoo li ntawd tau tshwm sim lawm thiab ceeb tom kom lawv txav deb ntawm kev phem. Txawm yog nyob rau hauv ib tug yam ntxwv mob zoo li ntawd los, Vajtswv yeej tsis hnov qab txog noob neej li thiab tseem qhia kom pom kev txhawj xeeb rau lawv heev li. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev siab loj lod? Tab sis tib neeg xav txog dab tsi thaum lawv txom nyem? Thaum no tsis yog lub sij hawm uas lawv xav tau Vajtswv tshaj plaws lod? Nyob rau thaum zoo li no, tib neeg yeej cab Vajtswv los tas li kom Nws thiaj li nplig tau lawv siab. Tsis hais thaum twg li, Vajtswv yeej yuav tsis cia kom tib neeg tu siab li, thiab Nws yeej yuav pab tib neeg kom tawm tau ntawm lawv tej xwm txheej uas nyuaj thiab ua neej rau hauv txoj kev kaj. Txawm tias Vajtswv pab cuam rau noob neej heev los, nyob rau hauv tib neeg lub siab ces Vajtswv tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib lub tshuaj noj kom kaj siab, ib pas dej qaub kom laj siab xwb. Thaum Vajtswv raug tsim txom, thaum Nws lub siab raug mob, qhov muaj ib tug uas raug tsim tawm los los sis ib tug tib neeg los nyob nrog Nws los sis nplig Nws ntawd mas tsuas yuav yog ib qho kev xav tau dhau lawm rau Vajtswv xwb. Tib neeg yeej tsis cuab pob ntseg rau Vajtswv tej kev xav li, yog li Vajtswv yeej tsis hais los sis xav kom muaj ib tug uas muaj cuab kav nplig tau Nws li. Nws tsuas siv Nws tus kheej tej kab ke los mus nthuav tawm txog Nws txoj kev xav xwb. Tib neeg tsis xav tias nws yog ib qho kev nyuaj rau Vajtswv raug qee yam kev tsim txom, tab sis tsuas yog thaum koj sim los to taub Vajtswv, thaum koj muaj cuab kav saib Vajtswv tej kev npaj siab yam kub siab lug hauv txhua yam uas Nws ua kom muaj nqis tiag tiag xwb, mas koj thiaj li muaj cuab kav hnov Vajtswv txoj kev zoo thiab Nws txoj kev siab loj. Txawm Vajtswv tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej uas yog siv tus duab zaj los xij, Nws yeej tsis qhia leej twg tias vim li cas Nws ua li no—vim li cas thiaj li tsim tsa qhov kev cog lus no—txhais tias Nws yeej tsis tau qhia Nws tej kev xav tiag tiag rau ib tug twg li. Nov yog vim tias yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav nkag siab qhov tob tob ntawm txoj kev hlub uas Vajtswv muaj rau cov noob neej uas Nws tsim tawm ntawm Nws tus kheej ob txhais tes los, thiab kuj tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav saib qhov Nws lub siab raug tsim txom mob npaum li cas thaum Nws rhuav tshem noob neej ntawd kom muaj nqis li. Yog li ntawd, txawm yog Nws qhia rau tib neeg txog qhov Nws xav li cas ntawd, los lawv yuav tsis muaj peev xwm lees qho kev ntseeg no. Tsis hais txog qhov mob siab, Nws tseem ua kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus. Vajtswv yeej ib txwm muab Nws sab zoo tshaj plaws thiab tej yam zoo tshaj plaws rau noob neej thaum Nws Tus Kheej tseem tab tom ris tag nrho tej kev tsim txom no ntsiag to. Vajtswv yeej tsis qhia tej kev tsim txom no yam qhib lug. Tab sis, Nws tiv tej kev tsim txom no thiab tos yam ntsiag to. Vajtswv txoj kev tiv mas yeej tsis txias, loog, lo sis tag kev cia siab li, los sis yog ib qho cim ntawm txoj kev qaug zog li. Tab sis, Vajtswv txoj kev hlub thiab lub ntsiab tseeb mas yeej ib txwm yog siab loj. Qhov no yeej yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm Nws lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam, thiab ib lub cev tseeb ntawm Vajtswv lub koob meej li uas yog tus Tswv Tsim tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Tej Hau Kev Kawg Thiab Tej Yam Tshwm Sim Los

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No