Kev Paub Vajtswv 2

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 31

Tom qab kiag uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb lawm, Vajtswv tau pib koom nrog tib neeg thiab tham nrog tib neeg, thiab Nws tus moj yam tau pib nthuav tawm rau tib neeg. Muab ua lwm lo lus hais, txij thaum Vajtswv xub tau koom nrog tib neeg ntiaj teb los Nws tau pib tshaj tawm qhib lug rau tib neeg, yam tsis muaj kev cuam tshuam, Nws lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Txawm tias yuav yog cov neeg txheej thaum ub los sis cov neeg niaj hnub tam sim no los xij yeej tuaj yeem pom los sis to taub nws, Vajtswv hais lus rau tib neeg thiab ua dej num nrog tib neeg, qhia tshwm Nws tus moj yam thiabnthuav Nws lub ntsiab tseeb tawm—qhov no yog ib qho tseeb, thiab txhua tus tib neeg tsis lees tsis tau. Qhov no kuj txhais tau tias Vajtswv tus moj yam, Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws raug tshaj tawm thiab raug qhia tshwm tas li thaum Nws ua dej num thiab koom nrog tib neeg. Nws yeej tsis npog los sis zais ib yam dab tsi los ntawm tib neeg li, tiam sis xum tshaj tawm rau sawv daws thiab qhia tshwm Nws tus kheej tus moj yam yam tsis tuav ib yam dab tsi cia li. Yog li ntawd, Vajtswv cia siab tias tib neeg tuaj yeem paub Nws thiab to taub Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb. Nws tsis xav kom tib neeg saib Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb li tej lus zais tob mus tag ib txhiab ib txhis, los sis Nws tsis xav ua kom tib neeg ntiaj teb xav tias Vajtswv yog ib daim ntawv sib dhos uas yeej dhos tsis tau li. Tsuas yog thaum tib neeg ntiaj teb paub Vajtswv lawm xwb ces tib neeg thiaj li paub txoj kev mus tom ntej thiab lees paub Vajtswv txoj kev coj kev, thiab tsuas yog ib tug tib neeg ntiaj teb zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua neej nyob tau rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tiag, thiab ua neej nyob rau hauv qhov kaj, nyob rau hauv Vajtswv tej koob hmoov.

Cov lus thiab tus moj yam uas Vajtswv tau tshaj tawm thiab qhia tshwm sawv cev tam rau Nws txoj kev xav, thiab lawv kuj sawv cev tam rau Nws lub ntsiab tseeb thiab. Thaum Vajtswv koom nrog tib neeg, txawm tias Nws yuav hais los sis ua dab tsi los xij, los sis tus moj yam uas Nws qhia tshwm yuav yog dab tsi los xij, thiab txawm tias tib neeg pom Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws los xij, tag nrho tej ntawd sawv cev tam rau Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg. Txawm tias tib neeg yuav muaj peev xwm lees paub, nkag siab los sis to taub, txhua yam puav leej sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav—Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg. Qhov no tshaj qhov ua xyem xyav lawm! Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg ntiaj teb yog qhov uas Nws xav kom tib neeg yog, yam uas Nws xav kom lawv ua, qhov uas Nws xav kom lawv ua neej li cas, thiab qhov uas Nws xav kom lawv muaj peev xwm ua tau Vajtswv txoj kev xav kom tiav puv npo. Tej no muab faib cais tawm puas tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb mus? Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tshaj tawm Nws tus moj yam thiab tag nrho yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib lub sij hawm uas Nws txib tib neeg. Tsis muaj qhov cuav, tsis muaj qhov ua txuj, tsis muaj qhov npog, thiab tsis muaj qhov kho dua tshiab rau. Tiam sis vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm paub txog li, thiab vim li cas tib neeg thiaj li ib txwm tsis paub Vajtswv tus moj yam tseeb kiag li? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Vajtswv txoj kev xav li? Yam uas raug qhia tshwm thiab raug tshaj tawm los ntawm Vajtswv yog yam uas Vajtswv Tus Kheej muaj thiab yam uas yog Vajtswv Tus Kheej; nws yog yam me me thiab muaj ntau lub ntsiab ntawm Nws tus moj yam tseeb—yog li vim li cas tib neeg thiaj li tsis pom? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm paub kom txhij txhua? Nws muaj ib qho laj thawj tseem ceeb rau qhov no. Yog li, qhov laj thawj no yog dab tsi? Txij puag thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los, tib neeg yeej tsis saib Vajtswv li uas yog Vajtswv li. Nyob puag thaum ntxov ub, txawm tias Vajtswv tau ua dab tsi rau tib neeg lawm los xij—cov tib neeg uas nyuam qhuav raug tsim los—cov tib neeg saib Vajtswv zoo nkaus li yog ib tug phooj ywg xwb, zoo nkaus li ib tug uas tau vam khom rau xwb, thiab tib neeg tsis muaj kev paub los sis kev to taub txog Vajtswv li. Qhov no hais tau tias, tib neeg tsis paub tias yam raug tshaj tawm los ntawm Tus Neeg no yog dab tsi—Tus Neeg no yog tus uas lawv tau vam khom rau thiab tau pom zoo li lawv tus phooj ywg—yog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, los sis lawv tsis paub tias Tus Neeg no yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua tsav txhua yam. Muaj hais kom yooj yim tias, cov neeg tib thaum lub sij hawm ntawd tsis paub Vajtswv hlo li. Lawv tsis paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua tsav txhua yam raug tsim los ntawm Nws, thiab lawv tsis quav ntsej txog qhov uas Nws los qhov twg los, thiab, tshaj qhov no, tsis quav ntsej tias Nws yog dab tsi. Qhov tseeb tiag, thaum ntawd Vajtswv tsis xav kom tib neeg paub los sis nkag siab Nws, los sis kom to taub txhua yam uas Nws tau ua, los sis muaj kev paub txog Nws txoj kev xav, vim tag nrho tej no yog yam puag thaum ntxov ub tom qab txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv pib npaj rau txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv tau ua qee yam rau tib neeg thiab kuj tau pib txib qee yam ntawm tib neeg, qhia rau tib neeg txog qhov yuav muab tej khoom fij thiab pe hawm Vajtswv li cas. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb tib neeg thiaj li paub cov tswv yim yooj yim ntsig txog Vajtswv, thiab tsuas yog thaum ntawd lawm xwb lawv thiaj li paub qhov sib txawv ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab tias Vajtswv yog Tib Tug uas tau tsim tib neeg ntiaj teb. Thaum tib neeg paub tias Vajtswv yog Vajtswv lawm thiab tib neeg yog tib neeg lawm, thiaj muaj kev sib nrug deb tshwm sim rau ntawm lawv thiab Vajtswv, tiam sis Vajtswv tseem tsis tau hais kom tib neeg muaj kev paub zoo los sis kev to taub tob txog Nws. Yog li, Vajtswv tsim tej kev cheem tsum uas sib txawv ntawm tib neeg raws li tej theem thiab tej xwm txheej ntawm Nws txoj dej num. Nej pom dab tsi rau hauv qhov no? Yam uas nej nkag siab txog Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Vajtswv puas tseeb tiag? Vajtswv tej kev cheem tsum rau ntawm tib neeg puas tsim nyog? Puag thaum ntxov ub tom qab Vajtswv txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb, thaum Vajtswv tseem tsis tau ua kev kov yeej thiab kev ua kom tau zoo tiav log rau tib neeg, thiab tsis tau hais lus dab tsi ntau rau lawv, Nws thov me ntsis ntawm tib neeg xwb. Txawm tias tib neeg ua dab tsi thiab lawv tau coj li cas los xij—txawm tias lawv tau ua qee yam tub qaug rau Vajtswv lawm los xij—Vajtswv tau zam txim thiab ntsia dhau tag nrho tej no lawm. Qhov no vim hais tias Vajtswv paub txog yam uas Nws tau muab rau tib neeg thiab yam uas muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab yog li Nws thiaj paub tus qauv ntawm tej kev cheem tsum uas Nws yuav tsum tsim rau tib neeg. Txawm tias Nws tus qauv ntawm tej kev cheem tsum tseem qis heev rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, qhov no tsis txhais tau tias Nws tus moj yam tsis zoo, los sis tsis txhais tau tias Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus yog tej lus qhuav qhawv xwb. Rau tib neeg, tsuas muaj tib txoj kev los paub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb: los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam ntawm txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab lees txais cov lus uas Vajtswv hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum tib neeg paub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab paub Vajtswv tus moj yam lawm, lawv puas tseem thov Vajtswv kom nthuav tawm Nws tus kheej tiag tiag rau lawv? Tsis thov, tib neeg yuav tsis thov, thiab yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los thov, vim qhov tau nkag siab Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws lawm, tib neeg yeej yuav tau pom Vajtswv Tus Kheej tiag tiag, thiab Nws tus kheej kiag. Qhov no yog qhov tshwm sim uas zam tsis dhau.

Vim Vajtswv txoj dej num thiab txoj kev npaj ua yeej ua mus tsis paub kawg li, thiab tom qab Vajtswv tau tsim txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj nrog tib neeg, ua ib lub cim hais tias Nws yuav tsis tso dej los nyab rhuav tshem lub ntiaj teb no dua lawm, Vajtswv haj yam muaj lub siab ntshaw heev xav kom muab tau cov neeg uas koom ib lub siab nrog Nws. Yog li, ib yam nkaus li qhov no thiab, Nws thiaj li xav muab kom tau cov neeg uas muaj peev xwm los ua Nws txoj kev xav rau hauv lub ntiaj teb no kom sai, thiab, tshaj qhov no lawm, muab kom tau ib pawg neeg uas muaj peev xwm los tsoo kom dim plaws ntawm txoj kev tsaus ntuj nti no thiab thiaj li tsis raug Ntxwgnyoog khi, ib pawg neeg uas yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws rau hauv lub ntiaj teb. Qhov muab tau ib pawg neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev xav los ntev lawm, nws yog yam uas Nws twb tau tos txijpuag thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los lawm. Yog li, txawm tias Vajtswv siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, los sis ntawm Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg, Vajtswv txoj kev xav, txoj kev xav hauv nruab siab, txoj kev npaj ua, thiab tej kev cia siab tag nrho tseem zoo tib yam nkaus li qhov qub xwb los xij. Yam uas Nws xav ua, yam uas Nws ntshaw los lawm ntev ua ntej lub sij hawm ntawm txoj kev tsim lawm, yog los muab kom tau cov tib neeg ntiaj teb uas Nws xav muab kom tau—los muab kom tau ib pawg neeg uas muaj peev xwm nkag siab thiab paub Nws tus moj yam thiab to taub Nws txoj kev xav, ib pawg neeg uas yuav muaj peev xwm los pe hawm Nws. Ib pawg neeg zoo li no yuav tsum muaj rab peev xwm los hais lus tim khawv rau Nws tiag tiag, thiab nws tuaj yeem hais tau tias lawv yuav yog Nws cov neeg ntseeg siab tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 32

Vajtswv Cog Lus Tias Yuav Muab ib Tug Tub Rau Anplahas

Ch.K 17:15–17 Thiab Vajtswv hais rau Anplahas tias, Hais txog koj tus poj niam Xalai, koj tsis txhob hu nws ua Xalai lawm, tab sis nws lub npe yuav hu ua Xala lawm. Thiab Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab kuj yuav muab ib tug tub rau koj los ntawm nws: yog lawm, Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab nws yuav yog ib leej niam rau ntau haiv neeg; tej vaj ntxwv rau tib neeg ces yuav yog nws tej. Tom qab ntawd ces Anplahas vau khwb rwg kiag, thiab luag luag, thiab hais hauv nws lub siab tias, Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm? thiab Xala, tus uas twb muaj cuaj caum xyoo lawm, ua tus yug?

Ch.K 17:21–22 Tab sis Kuv qhov kev cog lus Kuv yuav muaj nrog Yiha, tus uas Xala yuav yug rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo. Thiab Nws tso tseg qhov kev sib tham nrog nws, thiab Vajtswv txawm ncaim ntawm Anplahas mus lawm.

Tsis Muaj Ib Tug Twg Tuaj Yeem Tav Tau Txoj Dej Num Uas Vajtswv Txiav Txim Siab Ua

Yog li, nej twb nyuam qhuav hnov tag nrho zaj dab neeg ntawm Anplahas lawm. Nws yog tus Vajtswv tau xaiv tseg tom qab tau tso dej nyab rhuav tshem lub ntiaj teb, nws lub npe hu ua Anplahas, thiab thaum nws muaj ib puas xyoo thiab nws tus poj niam Xala muaj cuaj caum xyoo lawm, Vajtswv qhov lus cog tseg thiaj li los rau nws. Vajtswv tau cog lus dab tsi rau nws? Vajtswv tau cog lus raws li tau hais nyob rau hauv Vajtswv Txoj Lus tias: “Thiab Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab kuj yuav muab ib tug tub rau koj los ntawm nws.” Qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev cog lus tias yuav muab ib tug tub rau nws yog dab tsi? Vajtswv Txoj Lus muab qee yam ntsiab raws li nram qab no: “Tom qab ntawd ces Anplahas vau khwb rwg kiag, thiab luag luag, thiab hais hauv nws lub siab tias, Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm? thiab Xala, tus uas twb muaj cuaj caum xyoo lawm, ua tus yug?” Muab ua lwm lo lus hais, nkawm niam txiv uas muaj hnub nyoog laus heev rau qhov kev yuav muaj taus me tub me nyuam lawm. Thiab Anplahas tau ua dab tsi tom qab Vajtswv tau muab Nws lo lus cog tseg rau nws lawm? Nws ua lub ntsej muag luag ntxhi, thiab tau hais rau nws tus kheej tias, “Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm?” Anplahas ntseeg tias nws yeej ua tsis tau li—txhais tau tias nws ntseeg tias Vajtswv lo lus cog tseg rau nws ces yuav tsis muaj dab tsi tsuas yog kev tso dag ua si xwb. Los ntawm tib neeg txoj kev xav, qhov no yog qee yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau li, thiab ib yam nkaus tseem yog Vajtswv los ntshe yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau thiab yog ib qho ua tsis tau li. Tej zaum, rau Anplahas, ces yuav yog qhov txaus luag: Vajtswv tau tsim tib neeg, tiam sis Nws tsis ras tias cov neeg uas muaj hnub nyoog laus lawm yeej tsis muaj peev xwm muaj me tub me nyuam tau lawm; Vajtswv xav tias Nws tuaj yeem ua rau kuv muaj taus me nyuam, Nws hais tias Nws yuav muab ib tug tub rau kuv—tseeb tiag qhov ntawd yeej ua tsis tsis tau li! Yog li, Anplahas thiaj li txiav txim yuam kev thiab luag twj ywm, xav rau nws tus kheej tias: Yeej ua tsis tau li—Vajtswv tso dag ua si nrog kuv xwb, qhov no yeej tsis muaj tiag li! Nws tsis saib Vajtswv cov lus tseem ceeb li. Yog li, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, hom neeg zoo li Anplahas no yog hom neeg dab tsi? (Ncaj ncees.) Qhov uas tau hais tias nws yog ib tug neeg ncaj ncees ntawd nyob qhov twg? Nej xav tias tag nrho cov uas Vajtswv hu tias yog neeg ncaj ncees thiab zoo tiav log, tias lawv yog tag nrho cov neeg uas taug kev mus nrog Vajtswv. Nej ua raws li kev qhuab qhia! Nej yuav tsum pom meej meej tias thaum Vajtswv txhais lub ntsiab txog ib tug twg, Nws tsis lam txiav txim yam tsis muaj qab hau dab tsi. Ntawm no, Vajtswv tsis tau hais tias Anplahas yog neeg ncaj ncees. Hauv Nws lub siab, Vajtswv muaj cov qauv ntsuas rau txhua txhua tus neeg. Txawm tias Vajtswv tsis tau hais tias Anplahas yog hom neeg dab tsi los xij, hauv nws txoj kev coj ua, hom kev ntseeg uas Anplahas tau muaj rau Vajtswv yog dab tsi? Puas yog muaj ib qho kev ntseeg me me uas tsis tseeb xwb? Los sis puas yog nws muaj kev ntseeg loj? Tsis yog, nws tsis muaj kev ntseeg li! Qhov nws luag thiab tej kev xav qhia tshwm tias nws yog leej twg, yog li nej txoj kev ntseeg tias nws yog neeg ncaj ncees, nws tsuas yog nej txoj kev xav uas tsis muaj tseeb hauv nruab siab xwb, nws yog txoj kev siv qhov kev qhuab qhia yam qi muag nti xwb, thiab nws yog ib qho kev ntaus nqi uas tsis tsis muaj dab tsi li. Vajtswv puas tau pom Anplahas luag thiab nws ib qho kev nthuav tawm me me li? Nws puas paub tej ntawd? Vajtswv yeej paub. Tiam sis Vajtswv puas hloov yam uas Nws twb npaj siab ua lawm? Tsis hloov li! Thaum Vajtswv tau npaj thiab txiav txim siab tias Nws yuav xaiv tus neeg no lawm, ces nws yeej ua tiav hlo lawm. Tib neeg tej kev xav los sis lawv tej kev coj ua yeej tsis muaj ib qho me me luaj dev luaj mub uas yuav haub ntxias tau los sis cuam tshuam tau Vajtswv li; Vajtswv yeej yuav tsis lam hloov Nws txoj kev npaj ua li, los sis tsis yuav tsis ua rau Nws hloov los sis tso Nws txoj kev npaj ua tseg vim ntawm tib neeg txoj kev coj ua li, txawm yog txoj kev coj ua uas tsis paub dab tsi los xij. Yog li ces, muaj dab tsi uas raug sau cia rau hauv Chiv Keeb 17:21–22? “Tab sis Kuv qhov kev cog lus Kuv yuav muaj nrog Yiha, tus uas Xala yuav yug rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo. Thiab Nws tso tseg qhov kev sib tham nrog nws, thiab Vajtswv txawm ncaim ntawm Anplahas mus lawm.” Vajtswv tsis mloog yam uas Anplahas xav los sis hais ib qho me me li. Qhov laj thawj uas ua rau Nws tsis mob siab yog dab tsi? Nws yeeb vim yog, thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis tau hais kom tib neeg yuav tsum muaj kev ntseeg loj, los sis tias kom tib neeg muaj peev xwm paub zoo txog Vajtswv, los sis, tshaj qhov no lawm, tias nws muaj peev xwm to taub txog yam Vajtswv tau ua thiab tau hais lawm. Yog li, Nws thiaj tsis tau hais kom tib neeg to taub txog yam Nws tau txiav txim siab ua kom txaus, los sis cov neeg uas Nws txiav txim siab xaiv, los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, vim tib neeg tus yeeb yam ces yeej tsis muaj txaus li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis xav txog yam uas Anplahas ua thiab qhov uas nws tau coj nws tus kheej raws li qhov ib txwm ua. Nws tsis rau txim los sis cem, tiam sis tsuas hais tias: “Xala yuav yug Ixaj rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo.” Rau Vajtswv ces, tom qab Nws tau tshaj tawm cov lus no tag lawm, qhov xwm txheej no tau tshwm sim tuaj ib kauj ruam zuj zus tiag tiag li; hauv Vajtswv ob lub qhov muag, qhov ntawd yog yam uas raug ua tau tiav hlo raws li Nws txoj kev npaj ua lawm. Tom qab ua tej kev npaj rau qhov no tiav lawm, Vajtswv txawmncaim mus lawm. Yam tib neeg ua los sis xav, yam tib neeg to taub, thiab tib neeg tej kev npaj—tsis muaj ib yam ntawm qhov no uas yuav muaj feem xyuam ntsig txog Vajtswv li. Txhua yam ua mus raws li Vajtswv txoj kev npaj, haum raws li cov sij hawm thiab tej tej theem uas Vajtswv tau teeb tseg lawm. Qhov no yog keeb laj fai ntawm Vajtswv txoj dej num. Vajtswv tsis cuam tshuam txog yam uas tib neeg xav los sis paub, tiam sis Nws yeej tsis tso Nws txoj kev npaj ua tseg los sis tso Nws txoj dej num tseg tsuas yog vim hais tias tib neeg tsis ntseeg los sis tsis to taub xwb. Yog li qhov tseeb thiaj li ua tau tiav hlo mus raws li Vajtswv txoj kev npaj thiab tej kev xav lawm tiag. Qhov no ces yog kiag li yam uas peb pom nyob rau hauv phau Vajluskub ntag: Vajtswv ua kom Ixaj yug los rau thaum lub sij hawm uas Nws tau teeb tseg lawm. Tej yam muaj tiag no puas ua pov thawj qhia tau tias tib neeg tus cwj pwm thiab tus xeeb ceem tav tau Vajtswv txoj dej num kev? Lawv tsis tav tau Vajtswv txoj dej num kev li! Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv me me, thiab nws tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv puas cuam tshuam rau Vajtswv txoj dej num? Tsis cuam tshuam, lawv tsis cuam tshuam li! Tsis muaj ib qho me me li! Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yeej tsis raug cuam tshuam los ntawm tib neeg, xwm txheej, los sis ib puag ncig li. Txhua yam uas Nws txiav txim siab ua yuav raug ua kom tiav thiab tiav hlo raws li lub sij hawm thiab mus raws li Nws txoj kev npaj ua, thiab Nws txoj dej num yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg li. Vajtswv tsis quav ntsej txog qee tus yeeb yam ntawm tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi, thiab qee tus yeeb yam ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tej kev xav phem rau Nws, thiab Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis xav txog dab tsi hlo li. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, thiab nws yog ib qho tseebntawm Nws qhov muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 33

Anplahas Muab Ixaj Fij

Ch.K 22:2–3 Thiab Nws hais tias, Tam sim no coj koj tus tub, koj tib tug tub Yiha xwb, tus uas koj hlub, thiab mus lawm tom lub teb chaws Mauliya; thiab coj nws mus fij rau ntawm ib qho chaw hlawv fij nyob rau ntawm ib lub roob uas Kuv yuav qhia rau koj ntawd. Thiab tag kis sawv ntxov Anplahas txawm sawv ntxov ntxov los, nog eeb rau saum nws tus zag, thiab coj ob tug tub hluas nrog nws, thiab nws tus tub Yiha, thiab txhib taws mus rauv tom qhov chaw fij, thiab sawv tsees, thiab mus rau tom qhov chaw uas Vajtswv tau hais qhia nws.

Ch.K 22:9–10 Thiab lawv tuaj rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau nws ntawd; thiab Anplahas txawm ua ib lub thaj rau ntawd, thiab muab cov ntoo coj los tso sib teem rau, thiab muab nws tus tub Yiha khi, thiab muab nws tso rau saum lub thaj saum cov ntoo. Thiab Anplahas txawm xyab nws txhais tes tuaj, thiab muab rab riam coj los tua nws tus tub.

Vajtswv Tsis Quav Ntsej Txog Txawm Yog Tias Tib Neeg Ruam—Nws Tsuas Hais Kom Tib Neeg Yog Tus Tseeb Xwb

Hauv Chiv Keeb 22:2, Vajtswv tau muab txoj lus xib nram qab no rau Anplahas: “Tam sim no coj koj tus tub, koj tib tug tub Yiha xwb, tus uas koj hlub, thiab mus lawm tom lub teb chaws Mauliya; thiab coj nws mus fij rau ntawm ib qho chaw hlawv fij nyob rau ntawm ib lub roob uas Kuv yuav qhia rau koj ntawd.” Vajtswv lub ntsiab mas yeej meej meej lawm: Nws tau qhia rau Anplahas tias kom muab nws tib tug tubIxaj, tus uas nws hlub, hlawv uas ib qho khoom fij. Los saib rau qhov ntawd niaj hnub tam sim no, puas yog Vajtswv txoj kev txib tseem tsis thooj li tib neeg txoj kev xav phem thiab? Yog! Txhua yam uas Vajtswv tau ua rau thaum lub sij hawm ntawd yeej txawv heev rau tib neeg txoj kev xav phem; nws yog yam uas tib neeg nkag siab tsis tau. Hauv lawv txoj kev xav phem, tib neeg ntseeg li nram qab no: Thaum tib neeg tsis ntseeg, thiab xav tias nws yog yam ua tsis tau li, Vajtswv thiaj tau muab ib tug tub rau nws, thiab tom qab nws tau ib tug tub lawm, Vajtswv thiaj tau hais kom nws muab nws tus tub fij. Qhov no haj tseem tsis txaus ntseeg puas yog! Vajtswv npaj siab ua dab tsi tiag tiag? Yam uas Vajtswv txoj kev npaj siab yog dab tsi tiag tiag? Nws muab ib tug tub rau Anplahas yam yam dawb paug li, tiam sis Nws kuj tau hais kom Anplahas muab fij yam dawb paug thiab. Qhov no puas yog tshaj dhau heev lawm? Los ntawm tus neeg peb txoj kev xav pom, qhov no tsis yog tshaj dhau heev lawm xwb tiam sis kuj tsim ua ib qho ntawm “txoj kev tsim teeb meem rau kis tsis muaj qab hau dab tsi li.” Tab sis Anplahas tus kheej tsis ntseeg tias Vajtswv tau hais kom ua ntau npaum li no tiag. Txawm nws muaj me ntsis xwb, muaj tej kev xav ntawm nws tus kheej txog rau qhov no thiab txawm tias nws tseem muaj qhov ua xyem xyav me ntsis txog Vajtswv los xij, nws tseem yuav tau npaj los ua qhov kev fij no. Los txog rau theem no, koj pom dab tsi ua pov thawj qhia tau tias Anplahas txaus siab hlo muab nws tus tub fij? Hais dab tsi nyob rau hauv cov sob lus no? Kab ntawv thaum chiv thawj hais txog tej yam xws li nram qab no: “Thiab tag kis sawv ntxov Anplahas txawm sawv ntxov ntxov los, nog eeb rau saum nws tus zag, thiab coj ob tug tub hluas nrog nws, thiab nws tus tub Yiha, thiab txhib taws mus rauv tom qhov chaw fij, thiab sawv tsees, thiab mus rau tom qhov chaw uas Vajtswv tau hais qhia nws” (Ch.K 22:3). “Thiab lawv tuaj rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau nws ntawd; thiab Anplahas txawm ua ib lub thaj rau ntawd, thiab muab cov ntoo coj los tso sib teem rau, thiab muab nws tus tub Yiha khi, thiab muab nws tso rau saum lub thaj saum cov ntoo. Thiab Anplahas txawm xyab nws txhais tes tuaj, thiab muab rab riam coj los tua nws tus tub” (Ch.K 22:9–10). Thaum Anplahas tau ncav nws txhais tes mus muab rab riam los tua nws tus tub, Vajtswv puas pom nws tej kev ua no? Nws pom. Tag nrho qhov txheej txheem no—txij thaum pib los, thaum Vajtswv hais kom Anplahas muab Ixaj fij, mus txog rau thaum Anplahas tsa nws rab riam los tua nws tus tub—tau qhia tawm Anplahas lub siab rau Vajtswv, thiab tsis hais txog nws txoj kev ruam yav qub qab dhau los, txoj kev tsis paub qab hau, thiab txoj kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawd Anplahas lub siab rau Vajtswv yog lub tseeb tiag, thiab ncaj ncees, thiab nws thiaj tau rov qab tig rov muab Ixaj, tus tub uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, rov qab mus rau Vajtswv. Nyob rau hauv nws, Vajtswv tau pom txoj kev mloog lus, txoj kev mloog lus tiag tiag uas Nws ntshaw ntag.

Rau tib neeg ces, Vajtswv ua ntau yam uas nkag siab tsis tau thiab ntseeg tsis tau kiag li. Thaum Vajtswv xav coj xav qhia tib tug twg, qhov kev coj kev qhia no keev tsis mus raws li tib neeg txoj kev xav phem thiab tib neeg yeej nkag siab tsis tau li, tiam sis nws qhov tsis sib thooj thiab tsis nkag siab no ntag uas yog Vajtswv qhov kev sim siab thiab kev sim tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd, Anplahas tuaj yeem qhia tau txoj kev mloog lus rau Vajtswv rau hauv nws tus kheej, uas yog lub hauv paus yam ntxwv ntawm nws qhov kev tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev cheem tsum. Ces tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb, thaum Anplahas tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum lawm, thaum nws tau muab Ixaj fij lawm, Vajtswv puas hnov tau tseeb txog kev ruaj siab thiab kev pom zoo rau tib neeg ntiaj teb—rau Anplahas, tus uas Nws tau xaiv tseg lawm. Ces tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub meej tias tus neeg uas Nws tau xaiv tseg lawm no yog ib tug thawj coj tseem ceeb tus uas tuaj yeem los ua tau Nws lo lus cog tseg thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tom qab ntawd. Txawm tias nws tsuas yog ib qho kev sim siab thiab ib qho kev sim xwb los xij, Vajtswv yeej hnov tau txaus siab hlo lawm, Nws hnov tau tib neeg txoj kev hlub rau Nws, thiab Nws hnov tau kev npliag siab los ntawm tib neeg yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li. Thaum lub sij hawm uas Anplahas tau tsa nws rab riam yuav tua Ixaj, Vajtswv puas tau cheem nws? Vajtswv tsis cia kom Anplahas muab Ixajfij, vim Vajtswv tsis lam muaj kev npaj siab txov Ixaj txoj sia uas tseem yuav muaj peev xwm loj hlob tau. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li cheem Anplahas tau ncav sij hawm. Rau Vajtswv, Anplahas txoj kev mloog hais twb dhau qhov kev sim lawm, yam uas nws tau ua yeej muaj txaus lawm, thiab Vajtswv twb tau pom qhov tshwm sim ntawm yam uas Nws npaj siab ua lawm. Qhov tshwm sim no puas ua rau Vajtswv txaus siab? Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txaus siab rau qhov tshwm sim no lawm, qhov ntawd yog yam uas Vajtswv xav tau, thiab yog yam uas Vajtswv xav pom los lawm ntev. Qhov no puas yog tseeb? Txawm tias, qee kis yuav sib txawv los xij, Vajtswv yuav siv ntau txoj hau kev sib txawv los sim txhua tus neeg siab los xij, hauv Anplahas ces Vajtswv pom yam uas Nws xav tau lawm, Nws pom tias Anplahas lub siab yog qhov tseeb, thiab tias nws txoj kev mloog hais yog yam dawb paug. Nws yog kiag li qhov “dawb paug” no ntag uas Vajtswv xav tau. Tib neeg keev hais tias, “Kuv twb tau muab qhov no fij lawm ne, kuv twb tau tso qhov tod tseg lawm ne—es vim li cas Vajtswv tseem tsis txaus siab rau kuv thiab? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem muab kuv cob rau kev sim siab tas li? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem sim kuv tas li?” Qhov no qhia tau ib qho tseeb tias: Vajtswv tsis tau pom koj lub siab, thiab muab tsis tau tau koj lub siab. Qhov no hais tau tias, Nws tsis tau pom kev siab dawb zoo li no thaum Anplahas tuaj yeem tsa nws rab riam yuav tua nws tus tub los ntawm nws tus kheej sab tes kiag thiab muab nws fij rau Vajtswv. Nws tsis tau pom koj txoj kev mloog hais yam dawb paug, thiab tsis tau txais kev npliag siab los ntawm koj. Ces, nws thiaj yog qhov ib txwm muaj, uas Vajtswv sim koj siab tas li. Qhov no tseem tsis muaj tseeb tiag los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 34

Vajtswv Lo Lus Cog Tseg rau Anplahas

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Qhov no yog ib zaj lus hais txog thaum pib mus kawg ntsis ntawm Vajtswv txoj koob hmoov rau Anplahas. Txawm tias yuav hais lub ntsiab luv luv xwb los xij, nws lub ntsiab muaj ntau yam zoo heev: Nws suav nrog qhov laj thawj rau, thiab qhov keeb kwm rau, Vajtswv qhov phaj tshab rau Anplahas, thiab yam uas Nws tau muab rau Anplahas lawm. Nws kuj zoo siab nrog kev xyiv fab thiab kev txaus siab nrog qhov uas Vajtswv tau hais cov lus no tawm, nrog rau Nws txoj kev xav kom muab tau cov neeg muaj peev xwm mloog Nws cov lus kom sai. Hauv qhov no, peb yuav pom Vajtswv txoj kev hlub tshua ntawm, thiab txoj kev coj lub siab mos siab muag rau, cov neeg uas ua raws li Nws cov lus thiab ua raws li Nws tej lus txib. Yog li ntawd, kuj tib yam nkaus thiab, peb thiaj li pom tus nqi uas Nws them los muab kom tau tib neeg, thiab kev saib xyuas thiab kev xav uas Nws ua kom muab tau lawv. Tshaj qhov no lawm, nqe lus no, uas muaj cov lus “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus,” ua rau peb pom txog txoj kev xav muaj hwj chim ntawm txoj kev iab thiab kev mob los ntawm Vajtswv thiab Vajtswv tib leeg yog tus txhawb sab tom qab ntawm txoj dej num no ntawm Nws kev npaj cawm tib neeg. Nws yog ib nqe lus ua rau muaj kev xav, thiab ib nqe lus uas muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb rau cov neeg uas los txog tom qab, thiab muaj kev cuam tshuam ntau rau lawv.

Tib Neeg Tau Txais Vajtswv Cov Koob Hmoov Vim ntawm Nws Qhov Kev Siab Dawb thiab Kev Mloog Hais

Qhov koob hmoov uas Vajtswv muab rau Anplahas uas peb tau nyeem rau ntawm no puas yog ib qho zoo? Nws zoo npaum li cas xwb? Nws muaj ib sob lus tseem ceeb rau ntawm no tias: “Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov.” Sob lus no nthuav qhia tias Anplahas tau txais cov koob hmoov uas yeej tsis tau muab rau leej twg li tsis hais cov los ua ntej los sis los tom qab. Thaum, Vajtswv tau hais, Anplahas thiaj li tau muab nws tib tug tub—nws tib tug tub uas nws hlub nkaus xwb—rov qab rau Vajtswv (nco tseg: Nyob rau ntawm no peb tsis tuaj yeem siv lo lus “muab fij rau”; peb yuav tsum hais tias nws tau muab nws tus tub rov qab rau Vajtswv), tsis yog Vajtswv tsis tso cai rau Anplahas muab Ixaj fij nkaus xwb, tiam sis Nws kuj tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab. Nws tau cog lus foom koob hmoov dab tsi rau Anplahas? Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas nrog rau lo luscog tseg kom nws tej me tub me nyuam huaj vam coob. Thiab huaj vam coob npaum li cas? Vajtswv Txoj Lus muaj cov lus teev tseg raws li nram qab no: “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov.” Kis uas Vajtswv tau hais tawm cov lus no yog dab tsi? Qhov ntawd hais tau tias, Anplahas tau txais Vajtswv cov koob hmoov li cas? Nws tau txais cov koob hmoov raws nraim li Vajtswv hais rau hauv Vajtswv Txoj Lus tias: “vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.” Qhov ntawd yog vim hais tias Anplahas tau ua raws Vajtswv txoj kev txib, vim hais tias nws tau ua txhua yam uas Vajtswv tau hais lawm, tau hais thiab tau txib lawm, yam tsis yws ib qho luaj dev luaj mub li, yog li ntawd Vajtswv thiaj tsim qhov kev cog lus zoo li no rau nws. Nws muaj ib sob lus tseem ceeb heev nyob rau hauv lo lus cog tseg no uas txhawb rau Vajtswv tej kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd. Nej puas pom nws? Tej zaum nej yuav tsis mloog Vajtswv cov lus hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus.” Yam lawv txhais ces yog tias, thaum Vajtswv tau hais cov lus no tawm, Nws tab tom tsa tes twv rau Nws Tus Kheej. Tib neeg tsa tes twv rau dab tsi thaum lawv tsa tes? Lawv tsa tes twv rau saum Ntuj Ceeb Tsheej, hais tau tias, lawv tsa tes twv rau Vajtswv thiab tsa tes cog lus rau Vajtswv. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj kev to taub tseeb txog qhov uas Vajtswv tau tsa tes twvrau Nws Tus Kheej, tiam sis nej muaj peev xwm to taub thaum Kuv piav qhia qhov yog rau nej. Thaum tau ntsib nrog ib tug tib neeg uas tsuas hnov Nws cov lus xwb tiam sis tsis to taub Nws lub siab, Vajtswv hnov tau kho siab zim thiab puas ib zaug ntxiv. Tag kev cia siab—thiab, nws tuaj yeem hais tau tias, nyob hauv nruab siab—Vajtswv tau ua qee yam raws li qhov ib txwm muaj tiag tiag: Vajtswv tso Nws txhais tes rau ntawm Nws lub siab thiab hais rau Nws Tus Kheej thaum muab lo lus cog tseg no rau Anplahas, thiab los ntawm tus neeg no thiaj li tau hnov Vajtswv hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus.” Los ntawm Vajtswv tej kev ua, tej zaum koj yuav xav txog koj tus kheej. Thaum koj tso koj txhais tes rau ntawm koj lub siab thiab hais lus rau koj tus kheej, koj puas muaj ib lub tswv yim paub meej meej tias koj tab tom hais dab tsi? Koj tus xeeb ceem puas uas siab dawb paug? Koj puas hais tawm dawb paug tawm hauv koj lub siab los tiag? Yog li, peb pom rau ntawm no tias thaum Vajtswv tau hais rau Anplahas, Nws yeej kub siab lug thiab ua siab dawb paug. Thaum tib lub sij hawm uas hais lus thiab foom koob hmoov rau Anplahas, Vajtswv kuj tau hais rau Nws Tus Kheej thiab. Nws tau qhia rau Nws Tus Kheej tias: Kuv yuav foom koob hmoov rau Anplahas, thiab ua kom nws muaj me nyuam me nyuam coob npaum nkaus cov hnub qub nyob saum ntuj thiab ntau npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug dej hiav txwv, vim hais tias nws tau ua raws li Kuv cov lus lawm thiab nws yog tus uas Kuv xaiv tseg lawm. Thaum Vajtswv tau hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus,” Vajtswv tau txiav txim siab tias nyob rau hauv Anplahas mas Nws yuav tsim cov neeg xaiv tseg ntawm Yixayees, tom qab ntawd Nws yuav coj cov neeg no mus tom ntej nrog Nws txoj dej num. Qhov ntawd, Vajtswv yuav ua rau Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv los tuav txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab Vajtswv txoj dej num thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv yuav pib nrog Anplahas thiab yuav ua rau hauv Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv mus txuas ntxiv, yog li ntawd kev lees paub Vajtswv lub hom phiaj ces yog kev cawm tib neeg. Yam nej hais, qhov no tsis yog ib yam koob hmoov los? Rau tib neeg ces, tsis muaj ib yam koob hmoov dab tsi loj tshaj qhov no lawm; qhov no tuaj yeem hais tau tias, yog qhov koob hmoov ntau tshaj plaws. Qhov koob hmoov uas Anplahas muab tau los tsis yog nws qhov huaj vam ntawm nws tej me tub me nyuam, tiam sis yog Vajtswv qhov ua tiav hlo ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws cov lus txib, thiab Nws txoj dej num nyob rau hauv Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv. Qhov no txhais tau tias qhov koob hmoov uas Anplahas muab tau los yeej tsis yog ib ntus xwb, tiam sis tseem muaj mus ntxiv mus rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg kom huaj vam zuj zus. Thaum Vajtswv tau hai lawms, thaum Vajtswv tau tsa tes twv rau Nws Tus Kheej lawm, Nws twb txiav txim siab lawm. Qhov txheej txheem ntawm qhov txiav txim siab no puas yog tseeb? Nws puas yog tiag? Vajtswv tau txiav txim siab tias, txij thaum lub sij hawm ntawd mus rau yav tom ntej, Nws tej kev mob siab, tus nqi uas Nws tau them, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws txhua yam, thiab txawm tias yuav yog Nws txoj sia uas tseem muaj peev xwm loj hlob tau, yuav tsum muab kiag rau Anplahas thiab Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv. Vajtswv kuj txiav txim siab rau qhov ntawd ib yam nkaus thiab, pib los ntawm pawg neeg no, Nws yuav nthuav tawm Nws txoj kev ua, thiab cia tib neeg pom Nws txoj kev ntse, qhov kev muaj cai, thiab lub hwj chim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 35

Vajtswv Lo Lus Cog Tseg rau Anplahas

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Kev Muab Tau Cov Neeg Uas Paub Vajtswv thiab Muaj Peev Xwm Hais Lus Tim Khawv rau Nws Yog Vajtswv Txoj Kev Xav uas Yeej Tsis Hloov Li

Thaum tib lub sij hawm uas tab tom hais lus rau Nws Tus Kheej ntawd, Vajtswv kuj tau hais lus rau Anplahas thiab, tiam sis dhau ntawm qhov hnov txog cov koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, Anplahas puas tuaj yeem to taub Vajtswv lub hom phiaj tseeb nyob tag nrho rau hauv Nws cov lus rau thaum lub sij hawm ntawd? Nws tsis tuaj yeem to taub! Yog li, thaum lub sij hawm ntawd, thaum Vajtswv tau tsa tes twv rau rau Nws Tus Kheej, Nws yeej tseem kho siab zim thiab tu siab heev. Yeej tseem tsis yog muaj ib tug tib neeg twg li uas tuaj yeem to taub los sis nkag siab txog yam uas Nws tau npaj siab thiab tau npaj ua. Thaum lub sij hawm ntawd, yeej tsis muaj leej twg li—suav nrog Anplahas tib si—uas tuaj yeem hais lus rau Nws yam ruaj siab hlo, muaj tsawg leej heev uas thiaj li muaj peev xwm koom tes nrog Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua xwb. Nyob saum daim tawv, Vajtswv muab tau Anplahas lawm, tus uas tuaj yeem ua tau raws li Nws cov lus. Tiam sis qhov tseeb tiag, tus neeg no qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi tag nrho li. Txawm tias Vajtswv tau foom koob hmoov rau Asphahas lawm los, Vajtswv lub siab yeej tseem tsis tau txaus siab li. Qhov uas Vajtswv yeej tseem tsis tau txaus siab ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau tias Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tsuas nyuam qhuav pib xwb, nws txhais tau tias cov tib neeg uas Nws xav muab kom tau, cov tib neeg uas Nws xav pom los ntev lawm, cov tib neeg Nws tau hlub, tseem nyob deb rau ntawm Nws; Nws xav tau lub sij hawm, Nws yuav tsum tau tos, Nws yuav tsum ua siab ntev. Vim thaum lub sij hawm ntawd, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm, yeej tsis muaj leej twg paub yam uas Nws xav tau li, los sis paub yam uas Nws xav muab kom tau, los sis yam uas Nws tau tos los ntev lawm. Yog li, thaum tib lub sij hawm uas Vajtswv hnov zoo siab heev, Vajtswv kuj hnov hnyav siab ib yam nkaus thiab. Tiam sis Nws tsis nres Nws tej kuaj ruam li, thiab Nws tseem npaj kauj ruam yuav ua mus tom ntej ntawm yam uas Nws yuav tsum tau ua.

Yam uas nej pom nyob hauv Vajtswv lo lus cog tsegrau Anplahas yog dab tsi? Vajtswv tau muab koob hmoov zoo rau Anplahas vim hais tias nws tau ua raws li Vajtswv cov lus. Txawm tias, saum daim tawv, qhov no ntsia zoo li yam uas ib txwm muaj xwb thiab lub ntsiab tiag nyob hauv Vajtswv lub siab uas peb pom yog: Vajtswv saib tib neeg qhov kev mloog Nws hais muaj nqis stshwj xeeb, thiab hlub tshua tib neeg qhov kev to taub txogNws thiab kev ua siab dawb paug rau Nws. Vajtswv hlub tshua qhov kev ua siab dawb paug no ntau npaum li cas? Tej zaum nej yuav tsis to taub tias Nws hlub tshua qhov no ntau npaum li cas, thiab tej zaum yuav tsis muaj leej twg ras txog nws. Vajtswv tau muab ib tug tub rau Anplahas, thiab thaum tus tub ntawd loj hlob tuaj lawm, Vajtswv tau hais Anplahas kom muab nws tus tub fij rau Vajtswv. Anplahas thiaj ua raws li Vajtswv txoj kev txib mus raws li tus npe ntawv, nws tau ua raws li Vajtswv txoj lus lawm, thiab nws lub siab dawb paug tau txhawb Vajtswv thiab raug Vajtswv saib muaj nqis. Vajtswv tau saib nws rau nqis npaum li cas? Thiab vim li cas Nws thiaj li saib qhov ntawd rau nqi? Thaum lub sij hawm tsis tau muaj leej twg nkag siab Vajtswv cov lus los sis to taub Nws lub siab, Anplahas tau ua qee yam uas deeg txog saum ntuj ceeb tsheej thiab ua rau lub ntiaj teb tshee hnyo, thiab nws tau ua rau Vajtswv txaus siab heev yam tsis pom muaj dhau los ua ntej li, thiab tau ua rau Vajtswv txaus siab hlo rau qhov muab tau qee leej neeg uas muaj peev xwm ua tau raws li Nws cov lus. Qhov kev txaus siab thiab kev zoo siab no los ntawm ib yam muaj sia uas raug tsim los ntawm Vajtswv tus kheej txhais tes, thiab yog thawj thawj qhov “kev fij” uas tib neeg tau muab fij rau Vajtswv thiab qhov ntawd yog yam Vajtswv saib muaj nqistshaj plaws, suav txij puag thaum tau tsim tib neeg los. Vajtswv tau muaj lub sij hawm nyuaj heev los tos rau qhov kev fij no, thiab Nws saib tias yog thawj thawj yam phaj tshab yas tseem ceeb tshaj plaws los ntawm tib neeg, cov uas Nws tau tsim los. Nws tau nthuav tawm qhia rau Vajtswv txog thawj thawj lub txiv ntawm Nws tej kev mob siab thiab ntawm tus nqis uas Nws tau them lawm, thiab tau ua rau Nws pom kev cia siab rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tom qab ntawd, Vajtswv haj yam ntshaw kom muaj ib pawg neeg zoo li no coob ntxiv los nrog Nws nyob, los coj lub siab dawb paug rau Nws, thiab los saib xyuas rau Nws nrog lub siab dawb paug. Vajtswv tseem vam tias Anplahas yuav ua neej nyob mus ntxiv, vim Nws xav tau ib lub siab zoo li Anplahas lub los caum Nws thiab nyob nrog Nws thaum Nws tseem ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas mus ntxiv. Txawm tias Vajtswv xav tau dab tsi los xij, nws tsuas yog ib qho kev xav tau, tsuas yog ib lub tswv yim xwb—vim Anplahas tsuas yog ib tug tib neeg uas tuaj yeem mloog Nws hais xwb, thiab tsis muaj kev to taub los sis kev paub txog Vajtswv ib qho me me hlo li. Anplahas yog tus uas ua tsis tau raws li cov qauv cai ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg li, uas yog: kev paub Vajtswv, kev muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab ua tau ib lub siab nrog Vajtswv. Yog li, Anplahas thiaj li tsis tuaj yeem mus nrog Vajtswv tau. Hauv Anplahas qhov kev fij Ixaj, Vajtswv tau pom qhov kev ua siab dawb paug thiab kev mloog hais ntawm Anplahas, thiab tau pom tias nws tau tiv Vajtswv qhov kev sim nws siab. Txawm tias Vajtswv tau lees txais nws qhov kev ua lub siab dawb paug thiab kev mloog hais lawm los xij, nws tseem tsis tsim nyog los ua Vajtswv ib tug phooj ywg ntseeg siab tau, los ua ib tug neeg uas paub thiab to taub Vajtswv, thiab ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv tus moj yam; nws nyob deb ntawm kev ua ib lub siab nrog Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv siab nyiam. Yog li, nyob hauv Nws lub siab, Vajtswv yeej tseem kho siab zim thiab ntxoov siab. Vajtswv yim kho siab zim thiab ntxhov siab ntau npaum li cas, Nws yim xav ua Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab tuaj yeem xaiv thiab muab tau pawg neeg los ua tiav hlo Nws txoj kev cawm tib neeg thiab ua tiav Nws txoj kev xav tau sai npaum li ntawd. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ntshaw uas kub siab lug, thiab tseem muaj tsis hloov li txij puag thaum xub pib los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Suav txij puag thaum Nws tau tsim tib neeg thaum xub pib los, Vajtswv muaj kev ntshaw ib pawg neeg muaj yeej, ib pawg neeg uas yuav mus tau nrog Nws thiab tuaj yeem to taub, paub thiab nkag siab Nws tus moj yam. Vajtswv txoj kev xav tau no yeej tsis hloov li. Txawm tias Nws tseem yuav tau tos ntev npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev nyob tom hauv ntej yuav nyuaj npaum li cas los xij, thiab txawm tias tej hom phiaj uas Nws ntshaw txawm yuav nyob deb npaum li cas los xij, Vajtswv yeej tsis tau nres los sis tau tso Nws tej kev xav tau rau tib neeg tseg li. Tam sim no uas Kuvtwb tau hais qhov no lawm, nej puas nkag siab qee yam ntawm Vajtswv qhov kev xav tau? Tej zaum yam uas nej nkag siab tseem tsis tau tob kom kawg kiag—tiam sis nws yuav maj mam los zuj zus!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 36

Vajtswv Yuav Tsum Rhuav Lub Nroog Xaudoo Pov Tseg

Ch.K 18:26 Thiab Yehauvas hais tias, Yog Kuv nrhiav tau hauv Xaudoo muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog, ces Kuv yuav tseg tag nrho txhua txhia qhov chaw rau lawv.

Ch.K 18:29 Thiab nws hais rau Nws ntxiv dua, thiab hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau plaub caug leej nyob rau ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:30 Thiab nws hais rau Nws tias, Tej zaum yuav nrhiav tau peb caug leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:31 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau nees nkaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Ch.K 18:32 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hias tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Vajtswv Tsuas Tsom Kwm Txog Cov Neeg Uas Tuaj Yeem Ua Raws Li Nws Cov Lus thiab Ua Raws Li Nws Cov Lus Txib Xwb

Cov nqe lus saum toj saud muaj ntau cov lus tseem ceeb: cov zauv. Xub thawj tshaj plaws, Yehauvas tau hais tias yog Nws nrhiav pom tias muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog no, ces Nws yuav tshwj tag nrho tej chaw no tseg, hais tau tias, Nws yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg. Yog li nws puas muaj tseeb tiag, tias muaj tsib caug leej neeg ncaj ncees nyob rau hauv Xaudoo? Nws tsis muaj li. Tom qab kiag ntawd, Anplahas tau hais dab tsi rau Vajtswv? Nws tau hais tias, Tej zaum yuav muaj li plaub caug leej nyob tod? Thiab Vajtswv tau hais tias, Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Txuas ntxiv, Anplahas tau hais tias, Tej zaum yuav muaj li peb caug leej nyob tod? Thiab Vajtswv tau hais tias, Kuv tsis rhuav nws pov tseg. Thiab tej zaum yuav muaj li nees nkaum leej? Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Kaum leej? Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Qhov tseeb tiag, nws puas muaj txog kaum leej neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog? Nws tsis muaj txog kaum leej li—tiam sis nws muaj ib leeg xwb. Thiab leej twg yog tus neeg no? Nws yog Lauj. Thaum lub sij hawm ntawd, nws tsuas muaj ib tug neeg ncaj ncees nyob hauv Xaudoo nkaus xwb, tiam sis Vajtswv puas coj nruj heev los sis yuav tsum ua kom raws nraim kiag thaum nws hais txog tus zauv no? Nws tsis coj nruj li! Thiab yog li thaum tib neeg pheej nug tas li tias, “Ua li plaub caug leej ne?” “Ua li peb caug leej ne?” mus txog ntua rau qhov nws tau hais tias “Ua li kaum leej ne?” Vajtswv thiaj li hais tias, “Txawm tias yuav muaj txog kaum leej xwb los xij, Kuv yuav tsis rhuav lub nroog no pov tseg; Kuv yuav tshwj nws tseg, thiab zam txiv rau lwm cov neeg uas dhau ntawm kaum leej neeg no lawm.” Yog nws tsuas muaj kaum leej xwb, ces qhov ntawd yuav yog ib qho txaus hlub lawm, tiam sis pom tias, qhov tseeb tiag, twb tsis muaj txog kaum leej neeg ncaj ncees nyob hauv Xaudoo hlo li. Ces, nej yuav pom tias nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, kev txhaum thiab kev phem ntawm cov neeg nyob hauv lub nroog yog cov neeg uas Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev taug lawm tiam sis muab lawv rhuav pov tseg. Vajtswv txhais tau li cas thaum Nws tau hais tias Nws yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg yog muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees? Tus zauv no tsis tseem ceeb rau Vajtswv. Yam tseem ceeb ces seb lub nroog no puas muaj los sis tsis muaj cov neeg ncaj ncees uas Nws xav tau xwb. Yog lub nroog muaj tib tug neeg ncaj ncees xwb, Vajtswv yuav tsis pub lawv raug puas ntsoog vim Nws txoj kev rhuav lub nroog no pov tseg. Qhov no txhais tau tias, txawm Vajtswv yuav rhuav lub nroog pov tseg los sis tsis rhuav los xij, thiab txawm yuav muaj pes tsawg tus neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog no los xij, rau Vajtswv ces lub nroog uas muaj kev txhaum no raug foom phem thiab phem heev li, thiab yuav tsum raug rhuav pov tseg, yuav tsum ploj ntawm Vajtswv ob lub qhov muag mus, hos cov neeg ncaj ncees yuav tsum nyob mus li qub. Txawm tias yuav yog tiam twg los xij, txawm tias yuav yog theem kev tsim kho tib neeg ntiaj teb nyob rau theem twg los xij, Vajtswv tus cwj pwm yeej tseem tsis hloov li: Nws ntxub kev phem, thiab tsom kwm cov neeg uas ncaj ncees nyob hauv Nws ob lub qhov muag. Vajtswv tus cwj pwm meej meej no kuj yog kev qhia tshwm qhov tseeb ntawm Vajtswv lub tseem ntsiab. Vim hais tias tsuas muaj tib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog xwb, Vajtswv thiaj li tsis cia nyob mus ntxiv lawm. Thaum kawg ces lub nroog Xaudoo thiaj zam tsis dhau qhov yuav raug rhuav pov tseg. Nej pom dab tsi rau hauv qhov no? Nyob rau tiam ntawd, Vajtswv yuav tsis rhuav ib lub nroog pov tseg yog nws muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog, los sis yog nws muaj kaum leej neeg ncaj ncees, uas txhais tau tias Vajtswv txiav txim siab zam txim rau thiab thev taus rau tib neeg ntiaj teb, los sis tsuas leg txoj dej num ntawm txoj kev coj qhia xwb, vim tsuas muaj ob peb leeg thiaj tuaj yeem hwm thiab pe hawm Nws xwb. Vajtswv tso nyiaj txiag ntau rau cov tib neeg dej num uas ncaj ncees, Nws tso nyiaj txiag ntau rau hauv cov neeg uas tuaj yeem pe hawm Nws, thiab Nws tso nyiaj txiag ntau rau hauv cov neeg uas tuaj yeem ua tau dej num zoo rau ntawm Nws xub ntiag.

Txij puag thaum ntxov ub los txog rau niaj hnub tam sim no, nej puas tau nyeem dua hauv phau Vajluskub txog Vajtswv txoj kev sib tham txog qhov tseeb, los sis hais txog Vajtswv txoj hau kev tseeb, rau ib tug neeg twg li? Tsis tau, yeej tsis tau li. Vajtswv cov lus hais rau tib neeg uas peb tau nyeem ntawd tsuas qhia rau tib neeg txog yam uas yuav ua xwb. Ib txhia tau mus thiab tau ua nws, ib txhia tsis tau ua; ib txhia ntseeg lawm, thiab ib txhia tsis ntseeg li. Tsuas yog li ntawd xwb. Yog li ntawd, cov ncaj ncees ntawm tiam ntawd—cov neeg uas ncaj ncees nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag—tsuas yog cov uas tuaj yeem hnov Vajtswv cov lus thiab ua raws Vajtswv cov lus txib xwb. Lawv yog cov tub qhe uas tau tshaj tawm Vajtswv cov lus rau ntawm tib neeg. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem hu tau tias yog cov paub Vajtswv? Lawv puas tuaj yeem raug hu tau tias yog cov neeg raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv? Tsis tuaj yeem, tsis tuaj yeem raug hu tau li. Yog li, txawm tias lawv yuav muaj ntau los tsawg li cas los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces seb cov neeg no puas yog cov neeg ncaj ncees uas tsim nyog raug hu ua Vajtswv cov neeg ntseeg siab tau xwb? Lawv puas tuaj yeem raug hu ua Vajtswv cov tim khawv? Hu tsis tau kiag li! Lawv yeej tsis tsim nyog raug hu ua Vajtswv cov neeg ntseeg siab tau thiab cov tim khawv li. Yog li, Vajtswv ho hu cov neeg noli cas? Hauv phau Vajluskub, thaum los txog rau cov nqe lus ntawm Vajtswv txoj lus uas peb nyuam qhuav nyeem tas los no, nws muaj ntau qhov piv txwv ntawm qhov Vajtswv hu lawv ua “Kuv cov tub qhiab.” Qhov ntawd hais tau tias, rau thaum lub sij hawm ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces cov neeg ncaj ncees no yog Vajtswv cov tub qhe, lawv yog cov neeg uas tau tiam Nws nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm. Thiab Vajtswv ho xav li cas rau ntawm lub npe no? Vim li cas Nws thiaj hu lawv li no? Vajtswv puas muaj tej qauv nyob hauv Nws lub siab rau cov npe uas Nws tis rau tib neeg? Nws muaj hos. Vajtswv muaj tej qauv, xws li Nws hu tias cov neeg ncaj ncees, cov neeg zoo tiav log, cov neeg siab ncaj, los sis cov tub qhe. Thaum Nws hu leej twg ua Nws tus tub qhe lawm, Nws ntseeg tau ruaj khov tias tus neeg no tuaj yeem txais tau Nws cov neeg xa xov, tuaj yeem ua tau raws Nws cov lus txib, thiab tuaj yeem ua tau yam uas raug txib los ntawm cov neeg xa xov. Yam uas tus neeg no ua yog dab tsi? Lawv ua yam uas Vajtswv txib kom tib neeg ua thiab ua rau hauv lub ntiaj teb. Thaum lub sij hawm ntawd, qhov uas Vajtswv hais kom tib neeg ua thiab ua raws rau hauv lub ntiaj teb ntawd puas raug hu ua Vajtswv txoj hau kev tseeb? Tsis raug, nws tsis tuaj yeem raug hu tau li ntawd. Vim thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsuas tau hais kom tib neeg ua tej yam yooj yoog yim xwb; Nws tau hais tawm ob peb lo lus txib yooj yooj yim xwb, tsuas qhia kom tib neeg ua li no los sis ua li ntawd xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntau li. Vajtswv yeej ua txoj dej num mus raws li Nws txoj kev npaj ua. Vaim hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, tseem tsis tau muaj ntau tus yam ntxwv tshwm sim los, lub sij hawm tseem tsis tau yog, thiab nws yog qhov nyuaj rau tib neeg ntiaj teb los ris Vajtswv txoj hau kev tseeb, yog li ntawd Vajtswv txoj hau kev tseeb thiaj li tseem tsis tau raug muab tawm ntawm Vajtswv lub siab los. Vajtswv tau pom cov neeg ncaj ncees uas Nws tau hais txog lawm, cov uas peb pom rau ntawm no—txawm tias yuav yog muaj peb caug leej los is nees nkaum leej los xij—uas yog Nws cov tub qhe. Thaum Vajtswv cov neeg xa xov tau los rau ntawm cov tub qhe no, lawv tuaj yeem txais tos cov neeg xa xov, thiab ua raws li lawv cov lus txib, thiab ua raws nraim li lawv cov lus. Qhov no yog kiag li yam uas yuav tsum tau ua ntag, thiab ua kom tau, los ntawm cov uas yog cov tub qhe hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Vajtswv yog tus tij lim rau hauv cov npeuas Nws tis rau tib neeg. Nws tsis tau hu lawv ua Nws cov tub qhe vim hais tias lawv yog li nej yog tam sim no xwb—vim hais tias lawv yeej tau hnov kev qhuab qhia ntau heev, paub yam uas Vajtswv yuav ua yog dab tsi, tau to taub ntau heev txog Vajtswv txoj kev xav, thiab tau nkag siab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm—tiam sis vim lawv yog neeg ncaj ncees raws hauv lawv txoj kev ua neeg thiab lawv tuaj yeem ua raws li Vajtswv cov lus; thaum Vajtswv txib lawv, lawv tuaj yeem muab yam uas lawv tab tom ua ntawd tso tseg thiab ua yam uas Vajtswv tau txib. Yog li rau Vajtswv mas, lwm theem ntsiab lus hauv lub npe ntawm tus tub qhe ces yog tias lawv tau koom tes nrog Nws txoj dej num rau hauv lub ntiaj teb, thiab txawm tias lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xa xov los xij, lawv yog cov thawj tswj thiab cov nqis tes ua ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb. Yog li ces nej yuav pom tias cov tub qhe no los sis cov neeg ncaj ncees no tau ua txoj dej num hnyav nyob hauv Vajtswv lub siab. Txoj dej num uas Vajtswv tau nqis tes ua rau hauv lub ntiaj teb yuav ua tsis tau yog tsis muaj tib neeg koom tes nrog Nws, thiab lub luag hauj lwm leg los ntawm Vajtswv cov tub qhe tsis tuaj yeem hloov txauv tau los ntawm Vajtswv cov neeg xa xov. Txhua txoj dej num uas Vajtswv tau txib rau cov tub qhe no yog yam tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab yog li Nws thiaj yuav tsis cia kom lawv poob mus tau. Yog tsis muaj cov tub qhe no txoj kev koom tes nrog Vajtswv, Nws txoj dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb yuav nres twj ywm cia, qhov zoo li no yuav ua rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Vajtswv tej kev cia siab yuav tsis muaj qab hau dab tsi tag nrho li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 37

Vajtswv Yuav Tsum Rhuav Lub Nroog Xaudoo Pov Tseg

Ch.K 18:26 Thiab Yehauvas hais tias, Yog Kuv nrhiav tau hauv Xaudoo muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog, ces Kuv yuav tseg tag nrho txhua txhia qhov chaw rau lawv.

Ch.K 18:29 Thiab nws hais rau Nws ntxiv dua, thiab hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau plaub caug leej nyob rau ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:30 Thiab nws hais rau Nws tias, Tej zaum yuav nrhiav tau peb caug leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:31 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau nees nkaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Ch.K 18:32 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hias tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Vajtswv Muaj Kev Hlub Tshua Ntau Tshaj Plaws Rau Cov Neeg Uas Nws Txhawj Txog, thiab Muaj Kev Chim Siab Tob Heev Rau Cov Neeg Uas Nws Ntxub thiab Tsis Kam Txais Yuav

Hais txog phau Vajluskub, puas muaj Vajtswvkaum tus tub qhe nyob rau hauv Xaudoo? Tsis muaj, tsis muaj hlo li! Lub nroog no puas tsim nyog Vajtswv tseg nyob lawm? Tsuas muaj tib tug neeg nyob hauv lub nroog no—Lauj—thiaj tau txais Vajtswv cov neeg xa xov nkaus xwb. Txhais tau tias tsuas muaj Vajtswv tib tug tus qhe nkaus xwb uas nyob rau hauv lub nrooj no, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj tsis muaj lwm txoj hau kev lawm tiam sis yuav tau cawm Lauj thiab rhuav lub nroog Xaudoo pov tseg. Tej yam sib hloov pauv lus mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv uas twb tau hais los saum toj saud lawm tej zaum zoo li yooj yooj yim xwb, tiam sis lawv ua qhia tau pom txog qee yam tob heev: Nws muaj cov hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv tej kev ua, thiab ua ntej yuav txiav txim siab Nws yuav siv ib lub sij hawm ntev los soj qab xyuas thiab ua tib zoo tshuaj xyua; Nws yuav tsis lam tau lam txiav txim siab los sis pom zoo sai sai ua ntej yuav txog lub sij hawm yog. Tej lus sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv qhia rau peb pom tias Vajtswv qhov kev txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg yeej tsis muaj ib qho luaj dev luaj mub tias tsis raug li, vim Vajtswv twb paub lawm tias hauv lub nroog no tsis muaj txog plaub caug tus neeg ncaj ncees, los sis peb caug tus neeg ncaj ncees, los sis nees nkaum tus neeg ncaj ncees hlo li. Haj tseem twb tsis muaj txog kaum leej thiab. Tsuas muaj tib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog no uas yog Lauj xwb. Txhua yam uas tau tshwm sim rauv hauv Xaudoo thiab nws tej xwm txheej yeej raug soj qab xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam uas Vajtswv paub zoo ib yam nkaus li paub Nws tus kheej sab qaum tes ntag. Yog li ntawd, Nws qhov kev txiav txim siab thiaj li tsis yuam kev hlo li. Qhov txawv ces, yog muab piv rau Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus, ces tib neeg ruam qauj heev, ruam heev thiab tsis paub qab hau dab tsi hlo li, xam pom tsis deb li. Qhov no yog yam uas peb pom rau hauv qhov sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv. Vajtswv yeej tau muab Nws tus moj yam los txij puag thaum pib los txog niaj hnub tam sim no lawm. Yog li, nyob rau ntawm no mas, nws kuj yog Vajtswv tus moj yam uas peb yuav tsum tau pom thiab. Qhov ntau los tsawg ntawd yog yam yooj yooj yim xwb—qhov ntawd qhia tsis tau dab tsi li—tiam sis nyob rau ntawm no mas nws muaj ib qho kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam uas tseem ceeb heev. Vajtswv yuav tsis rhuav tshem lub nroog vim ntawm qhov muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees. Qhov no puas yog Vajtswv txoj kev hlub tshua? Puas yog vim ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev thev taus? Nej puas tau pom sab no ntawm Vajtswv tus moj yam? Txawm tias nws tsuas muaj kaum leej neeg ncaj ncees xwb los xij, Vajtswv yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg, vim ntawm kawm leej neeg ncaj ncees no. Vajtswv txoj kev thev taus thiab kev hlub puas yog qhov no los sis tsis yog qhov no? Vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev thev taus, thiab kev txhawj txog cov neeg ncaj ncees no, Nws thiaj li tsis rhuav lub nroog no pov tseg. Qhov no yog Vajtswv txoj kev thev taus. Thiab thaum kawg, yam ua tau los uas peb pom yog dab tsi? Thaum Anplahas tau hais tias, “Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd,” Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.” Tom qab ntawd, Anplahas thiaj tau hais tias tsis muaj ntxiv lawm—vim nyob hauv Xaudoo twb tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej raws nws tau hais, thiab nws thiaj li tsis hais ntxiv lawm, thiab thaum lub sij hawm ntawd nws thiaj li to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj li tau txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg. Hauv qhov no, peb pom Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Hom kev txiav txim uas Vajtswv tau ua yog dab tsi? Vajtswv tau txiav txim siab tias, yog lub nroog no tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej, ces Nws yuav tsis tso cai cia nws muaj nyob lawm, thiab yuav rhuav nws pov tseg xwb xwb li. Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev chim siab thiab los? Qhov kev chim siab no puas sawv cev rau Vajtswv tus moj yam? Tus moj yam no puas yog kev qhia tshwm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ncaj ncees, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua txhaum rau? Thaum tau paub meej tias nws tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog laum leej nyob rau hauv Xaudoo lawm, Vajtswv yeej yuav rhuav lub nroog pov tseg xwb xwb li, thiab yuav tsum rau txim rau cov neeg nyob hauv lub nroog ntawd kom hnyav heev, vim lawv tau tawm tsam Vajtswv, thiab vim hais tias lawv yog neeg qias vuab tsuab thiab lwj liam.

Vim li cas peb thiaj li tau tshuaj xyuas cov nqe lus no rau hauv txoj kev no? Nws vim hais tias ob peb sob lus yooj yooj yim no muab kev nthuav tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam ntawm txoj kev hlub tshua ntau tshaj plaws thiab txoj kev chim siab tob tshaj plaws. Thaum tib lub sij hawm uas saib cov neeg ncaj ncees muaj nqis, thiab muaj kev hlub tshua rau, kev thev taus, thiab kev txhawj txog lawv, nyob hauv Vajtswv lub siab mas muaj ib qho kev tsis nyiam txhua tus neeg nyob hauv Xaudoo uas yog cov lwj liam kiag li. Qhov no puas yog, los sis tsis yog, txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev chim siab tshaj plaws? Vajtswv siv dab tsi los rhuav lub nroog pov tseg? Siv hluav taws hlawv. Thiab vim li cas Nws thiaj li siv hluav taws rhuav pov tseg? Thaum koj pom qee yam tab tom kub nyhiab, los sis thaum koj tab tom hlawv qee yam, koj tej kev xav txog nws yog dab tsi? Vim li cas koj thiaj li xav muab nws hlawv? Koj puas xav tias koj tsis xav tau nws ntxiv lawm, tias koj tsis xav saib nws ntxiv lawm? Koj puas xav muab nws tso pov tseg? Qhov Vajtswv siv hluav taws hlawv txhais tau tias yog kev tso tseg, thiab ntxub, thiab tias Nws tsis xav pom lub nroog Xaudoo mus ntxiv lawm. Qhov no yog txoj kev xav uas Vajtswv tau rho hluav taws hlawv lub nroog Xaudoo. Kev siv hluav taws hlawv pom tau tias Vajtswv npau taws heev npaum li cas. Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus yeej muaj tiag tiag, tiam sis Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees thaum Nws tso Nws txoj kev chim siab tawm los kuj nthuav tawm qhia rau tib neeg txog Vajtswv sab uas tsis zam kom muaj kev txhaum nyob li. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau puv npo raws li Vajtswv cov lus txib thiab tej kev ua kom hawm raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, Vajtswv yog tus muab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg ntau tshaj plaws; thaum tib neeg muaj txoj kev lwj liam, kev ntxub thiab kev ua yeeb ncuab rau Nws puv npo lawm, mas Vajtswv npau taws tiag tiag li. Nws npau taws tiag tiag mus txog rau theem twg? Nws txoj kev chim siab yuav muaj mus kom txog thaum Vajtswv tsis pom muaj tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis ua phem li lawm, kom mus txog thaum lawv tsis nyob tim ntsej tim muag rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Tsuas yog li ntawd xwb Vajtswv txoj kev npau taws thiaj li yuav ploj mus tau. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yuav yog leej twg los xij, yog lawv lub siab tau rais mus nyob deb ntawm Vajtswv lawm thiab tau tig ntawm Vajtswv mus deb lawm, ces yeej yuav tsis tig tau rov qab los li lawm, ces txawm tias, rau txhua qho kev tshwm sim los sis lawv tej kev ntshaw uas xav tau, lawv xav pe hawm thiab caum raws thiab mloog Vajtswv lus rau hauv lawv lub cev los sis rau hauv lawv txoj kev xav li cas los xij, Vajtswv txoj kev chim siab yuav raug muab tso los yam tsis paub tag li. Nws yuav zoo li ntawd thaum Vajtswv tso Nws qhov kev npau taws tshaj plaws los, thaum muab sij hawm rau tib neeg ntau txaus lawm, thaum nws tau tso los lawm ces yuav tsis muaj hnub thim rov qab tau li lawm, thiab Nws yeej yuav tsis yog tus hlub tshua thiab tus thev taus rau ntawm tib neeg ntiaj teb li lawm. Qhov no yog ib sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas thev tsis taus kev txhaum. Nyob rau ntawm no, nws zoo li qhov ib txwm muaj rau cov tib neeg uas Vajtswv yuav tau rhuav ib lub nroog pov tseg, vim, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ib lub nroog uas muaj kev txhaum puv npo tsis tuaj yeem pub muaj nyob thiab tsis pub nyob mus ntxiv lawm, thiab nws yog lub laj thawj uas Vajtswv yuav tsum rhuav nws pov tseg. Tiam sis yam uas tau tshwm sim ua ntej thiab tom qab Nws txoj kev rhuav tshem ntawm lub nroog Xaudoo, peb pom tag nrho Vajtswv tus moj yam. Nws yog tus thev taus thiab hlub tshua rau yam uas siab zoo thiab zoo nkauj thiab zoo; rau yam uas phem, txhaum, thiab lim hiam, mas Nws npau taws tiag tiag rau tej yam zoo li ntawd, xws li uas Nws txoj kev npau taws yeej tsis paub ploj ntawm Nws mus li. Tej no yog ob yam qauv thiab cov xeeb ceem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab, tshaj qhov no, Vajtswv tau qhia tshwm txog ob yam no suav txij thaum pib mus txog ntua rau thaum kawg: txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev npau taws tshaj plaws. Feem coob ntawm nej cov ko yeej tau pom tau ntsib qee yam ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua lawm, tiam sis tsuas muaj ob peb leeg ntawm nej cov ko xwb thiaj li qhuas Vajtswv txoj kev npau taws xwb. Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo tuaj yeem ntsia pom tau nyob rau hauv txhua tus; qhov ntawd yog, Vajtswv muaj kev hlub tshua tshaj plaws rau txhua txhua tus tib neeg. Tiam sis muaj tsawg heev—los sis, yeej tsis raug hais tau tias, tsis muaj hlo li—uas Vajtswv tau npau taws tshaj plaws rau txhua tus tib neeg los sis ib feem tib neeg ntawm nej cov ko li. Cia li so! Sai sai no los sis tsis ntev no, txhua tus tib neeg yuav pom thiab paub Vajtswv txoj kev npau taws, tiam sis tam sim no tseem tsis tau txog lub sij hawm. Vim li cas thiaj zoo li no? Nws yeeb vim yog hais tias thaum Vajtswv npau taws xwm yeem rau ib tug neeg twg lawm, qhov ntawd yog, thaum Nws tso Nws txoj kev npau taws tiag tiag los rau lawv, qhov no txhais tau tias Nws yeej ntxub thiab tsis kam lees txais tus neeg no los lawm ntev lawm, tias Nws ntxub qhov muaj lawv nyob, thiab tias Nws tsis tuaj yeem thev taus qhov muaj lawv nyob; kiag thaum Nws qhov kev npau taws tshwm sim los rau lawv, lawv yuav ploj mus. Niaj hnub tam sim no, Vajtswv txoj dej num tseem tsis tau mus txog theem ntawd. Yeej tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko yuav muaj peev xwm nyiaj taus thaum Vajtswv npau taws tiag tiag lawm. Ces, nej yuav pom tias thaum lub sij hawm no Vajtswv tsuas muaj kev hlub tshua tshaj plaws rau tag nrho nej txhua tus, thiab nej tseem tsis pom Nws qhov kev npau taws tiag tiag. Yog muaj cov neeg uas tseem tsis tau muaj kev ntseeg, nej tuaj yeem thov kom Vajtswv txoj kev npau taws tshwm sim los rau nej, kom nej thiaj li paub tias seb Vajtswv txoj kev npau taws thiab Nws tus moj yam puas cia kom tib neeg muaj kev txhaum los tsis cia li. Nej siab puas tawv?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 38

Tsuas Yog Cov Tib Neeg ntawm Tiam Kawg Xwb Thiaj Li Pom Vajtswv Txoj Kev Npau Taws nyob rau hauv Nws Cov Lus, thiab Thiaj Li Tsis Ntsib Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Tiag Tiag

Suav txij puag thaum lub sij hawm tsim los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, tsis muaj pawg neeg twg muaj kev txaus siab rau Vajtswv txoj txoj hmoov hlub los sis kev hlub tshua thiab txoj kev ua siab dawb siab zoo ntau npaum li pawg neeg kawg no. Txawm tias, nyob rau hauv theem kawg, Vajtswv tau ua txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab tau ua Nws txoj dej num nrog rau qhov muaj meej mom tshaj thiab qhov kev npau taws los xij, lub sij hawm feem ntau ces Vajtswv tsuas siv cov lus los ua kom tiav hlo Nws txoj dej num xwb; Nws siv cov lus los qhuab qhia thiab ywg dej, los npaj thiab pub mov rau sawv daws. Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv txoj kev npau taws yeej raug zais cia tas li, thiab dhau ntawm kev ntsib Vajtswv tus moj yam uas npau taws vog hauv Nws cov lus lawm, muaj ob peb leeg tau ntsib tau pom Nws qhov kev npau taws rau hauv tus neeg kiag. Qhov no hais tau tias, lub sij hawm thaum Vajtswv txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim, txawm tias txoj kev npau taws tau qhia tshwm rau hauv Vajtswv cov lus ciarau tib neeg los ntsib los pom Vajtswv qhov muaj hwj chim tshaj thiab Nws txoj kev thev tsis taus ntawm qhov kev ua txhaum rau los xij, qhov kev npau taws no yeej tsis mus kom dhau Nws cov lus li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv cov lus los cem tib neeg, qhia tib neeg tshwm, txiav txim rau tib neeg, qhuab ntuas tib neeg, thiab rau txim rau tib neeg—tiam sis Vajtswv tseem tsis tau npau taws tiag tiag rau tib neeg, thiab yeej tsis lam tso Nws txoj kev npau taws los rau tib neeg kiag li tshwj tsis yog los nrog Nws cov lus xwb. Yog li ntawd, qhov tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab dawb siab zoo rau hauv tiam no yog kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam tseeb, hos qhov tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv qhov kev npau taws yog pom raws hauv lub suab lus thiab hnov tau ntawm Nws cov lus hais tawm xwb. Tib neeg ntau leej siv qhov cuam tshuam no yam tsis raug los ua qhov kev ntsib tiag kev pom thiab kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv qhov kev npau taws. Yeeb vim li no, tib neeg feem ntau thiaj li ntseeg tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab dawb siab zoo rau hauv Nws cov lus, tias lawv kuj tau pom Vajtswv qhov kev thev tsis taus ntawm tib neeg qhov kev ua txhaum rau thiab, thiab lawv feem ntau tau los qhuas Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus rau tib neeg. Tab sis txawm tib neeg tus cwj pwm yuav phem npaum li cas los xij, los sis nws tus moj yam yuav lwj liam npaum li cas los xij, Vajtswv yeej thev taus tas li. Hauv qhov kev thev taus, Nws lub hom phiaj yog tos rau cov lus uas Nws tau hais lawm, tej kev mob siab uas Nws tau ua lawm thiab tus nqi uas Nws tau them los ua kom tiav kom muaj txiaj ntsim rau hauv cov neeg uas Nws xav muab kom tau los. Kev tos qhov ua kom tau los zoo li no mas siv sij hawm, thiab cheem tsum kev tsim ib puag ncig kom sib txawv rau tib neeg, ib yam nkaus thiab tias tib neeg yuav tsis dhau los ua neeg laus tau kiag thaum lawv yug tawm los; nws siv sij hawm li kaum yim xyoo los sis kaum cuaj xyoo, thiab ib txhia tib neeg yuav siv sij hawm li nees nkaum xyoo los sis peb caug xyoo ua ntej lawv yuav loj txaus los ua ib tug neeg laus tiag. Vajtswv tos ntsoov qhov tiav hlo ntawm tus txheej txheem no, Nws tos ntsoov txog lub sij hawm zoo li no, thiab Nws tos ntsoov qhov tshwm sim no los txog. Thoob plaws lub sij hawm uas Nws tos, Vajtswv yog tus muaj kev hlub tshua tshaj plaws. Txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj dej num, muaj ib co tib neeg tsawg leej heev li thiaj li raug ntaus tog, thiab ib txhia raug rau txim vim ntawm lawv txoj kev tawm tsam rau Vajtswv hnyav heev. Tej yam ua piv txwv zoo li no haj yam yog qhov pov thawj zoo dua ntawm Vajtswv tus moj yam uas tsis cia kom muaj tib neeg txoj kev ua txhaum hlo li, thiab lees txhij txhua qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev thev taus thiab kev nyiaj taus rau cov xaiv tseg. Qhov tseeb tiag, hauv tej yam piv txwv no, qhov qhia tshwm qee yam ntawm Vajtswv tus moj yam rau hauv cov neeg no yuav tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho. Qhov tseeb, nyob rau theem kawg ntawm Vajtswv txoj dej num, Vajtswv tau uv thoob plaws cov sij hawm uas Nws tau tos lawm, thiab Nws tau muab Nws txoj kev uv taus thiab Nws lub neej txoj sia pauv rau txoj kev cawm dim ntawm cov neeg uas caum raws Nws. Nej puas pom qhov no? Vajtswv yuav tsis ua kom Nws txoj kev npaj yuam kev hlo li yam tsis muaj laj thawj. Nws tuaj yeem tso Nws qhov kev npau taws los, thiab Nws kuj tuaj yeem yog tus muab kev hlub tshua; qhov no yog txoj kev qhia tshwm ntawm ob feem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam. Puas yog no, los sis nws tsis yog, pom meej heev lawm? Muab ua lwm lo lus hais, thaum hais txog Vajtswv, yog thiab tsis yog, ncaj ncees thiab tsis ncaj ncees, zoo thiab phem—tag nrho qhov no yeej qhia tshwm meej meej rau tib neeg lawm. Yam uas Nws yuav ua, yam uas Nws nyiam, yam uas Nws ntxub—tag nrho tej no yeej qhia tshwm ncaj qha nyob rau hauv Nws tus moj yam lawm. Tej yam zoo li no tuaj yeem pom tseeb thiab pom meej nyob rau hauv Nws txoj dej num lawm, thiab lawv tsis yog yam uas pom tsis meej los sis tsis yog yam uas ib txwm muaj; dua ntawd lawm, lawv cia rau txhua tus tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau hauv ib tug xeeb ceem tshwj xeeb uas ruaj khov, muaj tseeb thiab yog tiag. Qhov no yog tus tseem Vajtswv Tus Kheej kiag ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 39

Vajtswv Tus Moj Yam Yeej Tsis Zais Rau Ntawm Tib Neeg Li—Tib Neeg Lub Siab Tau Yuam Kev Ntawm Vajtswv Mus Lawm

Suav txij thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los, Vajtswv tus moj yam tau rhais ruam mus nrog Nws txoj dej num. Nws yeej tsis tau raug zais ntawm tib neeg li, tab sis tau nthuav qhia tawm rau sawv daws paub thiab ua qhib lug rau tib neeg pom. Tiam sis, thaum lub sij hawm dhau mus, tib neeg lub siab haj yam txav deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm, thiab thaum tib neeg txoj kev lwj liam muaj tob dua qub lawm, tib neeg thiab Vajtswv thiaj li sib nrug deb zuj zus lawm. Qeeb heev tab sis muaj tseeb tiag, tib neeg tau ploj mus ntawm Vajtswv ob lub qhov muag mus lawm. Tib neeg thiaj li rhais los tsis tuaj yeem “pom” tau Vajtswv lawm, uas ua rau tib neeg tsis tau txais “xov xwm” txog Vajtswv lawm; yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis paub seb Vajtswv puas muaj nyob lawm tiag, thiab haj tseem mus deb li deb tau uas txog qhov tsis kam lees txais qhov muaj Vajtswv nyob lawm thiab. Yeeb vim li ntawd, tib neeg txoj kev tsis nkag siab txog Vajtswv tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis yog vim Vajtswv raug zais ntawm tib neeg lawm, tiam sis vim hais tias tib neeg lub siab tig tawm ntawm Vajtswv mus deb lawm xwb. Txawm tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, tib neeg lub siab tsis muaj Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog qhov yuav hlub Vajtswv li cas, los sis lawv tsis xav hlub Vajtswv, vim lawv lub siab yeej tsis txav los ze rau ntawm Vajtswv li thiab lawv yeej zam Vajtswv tas li xwb. Vim yog qhov ua tau los zoo li no, tib neeg lub siab thiaj li nrug deb ntawm Vajtswv mus lawm. Yog li, lawv lub siab nyob qhov twg lawm? Qhov tseeb, tib neeg lub siab yeej tsis mus qhov twg li: Tsis hais tias muab lub siab rau Vajtswv los sis qhia lub siab tshwm rau Vajtswv pom hos, lawv tsuas khaws lub siab rau lawv tus kheej xwb. Qhov no txawv qhov tseeb uas ib txhia tib neeg keev thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv, saib rau hauv kuv lub siab—Koj paub txhua yam uas kuv xav,” thiab ib txhia haj tseem tsa tes twv kom Vajtswv saib rau lawv thiab, tias tej zaum lawv yuav raug rau txim yog lawv ua txhaum lawv qhov kev tsa tes. Txawm tias tib neeg cia Vajtswv saib rau hauv lawv lub siab los xij, qhov no tsis txhais tau tias tib neeg yeej muaj peev xwm ua raws li tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, los sis tias lawv tau tso lawv txoj hmoo thiab tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab tag nrho lawv txhua yam nyob hauv qab kev tswj ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, txawm koj yuav tsa tes twv li cas rau Vajtswv los sis yam koj tshaj tawm rau Nws yog dab tsi los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag koj lub siab yeej tseem kaw rau Nws, vim koj tsuas pub Vajtswv saib mus rau hauv koj lub siab xwb tiam sis tsis tso cai rau Nws tswj kav lub siab ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, koj tsis tau muab koj lub siab rau Vajtswv kiag li, thiab tsuas hais tej lo lus zoo zoo rau Vajtswv hnov xwb; tib lub sij hawm ntawd, koj zais koj tej kev xav ntxias dag ntawm Vajtswv lawm, ua ke nrog koj tej kev ntxias dag, kev dag ntxias, thiab tej kev npaj, thiab koj tuav koj tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab txoj hmoo rau hauv koj ob txhais tes, ntshai rwg tsam Vajtswv muab txeeb mus lawm. Yog li, Vajtswv yeej tsis pom tib neeg qhov kev siab dawb paug rau Nws li. Txawm tias Vajtswvtshuaj xyuas qhov tob ntawm tib neeg lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas tib neeg tab tom xav thiab xav ua nyob hauv lawv lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas raug khaws cia nyob rau hauv lawv lub siab lo xij, tib neeg lub siab yeej tsis yog Vajtswv tug li, thiab lawv tsis tau muab nws rau Vajtswv tswj kav li. Qhov no hais tau tias, Vajtswv muaj cai tshuaj xyuas, tiam sis Nws tsis muaj cai tswj kav. Hauv tib neeg txoj kev xav zoo, tib neeg tsis xav los sis tsis npaj siab muab nws tus kheej cob rau Vajtswv tej kev npaj. Tsis yog tib neeg tau kaw lawv tus kheej rau Vajtswv lawm xwb, tab sis tseem muaj cov tib neeg uas xav npog lawv lub siab, siv cov lus tham hais tau ntog zoo thiab kev qhuas cuav los ib txoj kev xav cuav thiab muab kom tau Vajtswv ntseeg siab, thiab npog zais lawv lub tseem ntsej muag kom Vajtswv txhob pom. Lawv lub hom phiaj uas tsis xav pub Vajtswv pom yog tsis tso cai rau Vajtswv paub txog yam uas lawv zoo li cas tiag tiag. Lawv tsis xav muab lawv lub siab rau Vajtswv, tiam sis xav khaws cia rau lawv tus kheej xwb. Lub ntsiab ntawm qhov no ces yog yam uas tib neeg ua thiab yam uas nws xav tau tag nrho yeej raug npaj tseg, raug xam tseg, thiab raug txiav txim los ntawmt tib neeg tus kheej lawm; lawv tsis cheem tsum Vajtswv txoj kev koom los sis kev cuam tshuam lawm, haj yam tsis xav kom muaj Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ib qho hlo li. Yog li ntawd, txawm hais txog rau Vajtswv cov lus txib, Nws tes hauj lwm, los sis cov kev cheem tsum uas Vajtswv tsim rau tib neeg, tib neeg qhov kev txiav txim siab yog nce raws lawv tus kheej tej kev xav thiab kev ntshaw, raws lawv tus kheej tus yam ntxwv thiab tej xwm txheej rau thaum lub sij hawm ntawd. Tib neeg yeej siv txoj kev paub thiab tej kev nkag siab tob uas lawv swm rau, thiab lawv tus kheej txoj kev ntse, los txiav txim thiab xaiv txoj kev uas lawv yuav tsum taug mus, thiab tsis tso cai rau Vajtswv los cuam tshuam los sis tswj kav li. Qhov no yog tib neeg lub siab uas Vajtswv pom.

Suav txij puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, tsuas muaj tib neeg nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog Vajtswv tau. Qhov ntawd yog, tag nrho txhua yam muaj sia nyob thiab txhua yam uas Vajtswv tsim tawm los, tsis muaj ib yam twg li tab sis tib neeg xwb thiaj li muaj peev xwm tham nrog Vajtswv tau. Tib neeg muaj pob ntseg uas ua rau lawv hnov lus, thiab muaj qhov muag uas ua rau lawv pom kev; lawv muaj lus hais, thiab lawv tus kheej tej tswv yim, thiab muaj txoj kev xav ywj siab. Lawv muaj txhua yam uas cheem tsum lawm kom los hnov tau Vajtswv hais lus, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm, thiab yog li ces Vajtswv thiaj li muab tag nrho Nws tej kev xav tau rau tib neeg, xav ua kom tib neeg yog ib tug sib raug zoo uas muaj tib lub siab nrog Nws thiab tus uas tuaj yeem taug kev nrog Nws tau. Vim Nws tau pib cawm tib neeg, Vajtswv thiaj li tau tos tib neeg kom muab lawv lub siab rau Nws, cia Vajtswv ntxuav kom dawb huv thiab npaj rau nws, ua kom lawv txaus siab rau Vajtswv thiab raug hlub los ntawm Vajtswv, ua kom lawv hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Vajtswv yeej mob siab tos thiab tau tos qhov tshwm sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 40

Tej kev tshuaj ntsuam xyuas Yauj los ntawm Vajtswv thiab hauv phau Vajluskub

Yauj 1:1 Muaj ib tug tib neeg nyob hauv teb chaws Us, uas lub npe hu ua Yauj; thiab tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv thiab zam dab phem.

Yauj 1:5 Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li.

Yauj 1:8 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?

Lub ntsiab lus tseem ceeb uas nej pom rau hauv cov zaj lus no yog dab tsi? Tag nrho peb zaj lus luv luv ntawm nqe Vajluskub no yog ntsig txog rau Yauj. Txawm tias luv luv xwb los xij, tiam sis cov zaj lus no yeej hais meej meej txog tias nws yog hom neeg twg lawm. Los ntawm lawv cov lus piav qhia txog Yauj tus cwj pwm thiab nws txoj kev ua txhua hnub, lawv qhia rau txhua tus neeg tias, dua li qhov tsis muaj paus ntsis dab tsi, Vajtswv qhov tshuaj ntsuam xyuas Yauj yeej zoo lawm. Lawv qhia rau peb tias, txawm nws yuav yog tib neeg qhov kev tshuaj saib Yauj (Yauj 1:1), los sis yog Vajtswv qhov kev tshuaj saib nws (Yauj 1:8) los xij, tag nrho ob qho no puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Yauj txoj kev ua rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg xub ntiag (Yauj 1:5).

Ua ntej tshaj plaws, cia peb nyeem thawj zaj lus: “Muaj ib tug tib neeg nyob hauv teb chaws Us, uas lub npe hu ua Yauj; thiab tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv thiab zam dab phem.” Qhov no yog thawj qhov kev tshuaj ntsuam Yauj nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab sob lus no yog tus kws sau ntawv qhov kev tshuaj saib Yauj. Raws li ib txwm muaj los, nws kuj sawv cev tam rau tib neeg qhov kev tshuaj ntsuam Yauj thiab, uas yog “tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv thiab zam dab phem.” Txuas ntxiv, cia peb nyeem Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj: “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li” (Yauj 1:8). Ntawm ob yam no, ib yam los ntawm tib neeg los, thiab ib yam yog pib los ntawm Vajtswv los; Ob qho no yog ob qho kev tshuaj ntsuam nrog tib lub ntsiab lus ib yam nkaus. Ces dhau ntawd, nws tuaj yeem pom tau tias tib neeg tau paub Yauj tus cwj pwm thiab kev coj ua, thiab kuj raug Vajtswv ib yam nkaus thiab. Muab ua lwm lo lus hais, Yauj txoj kev coj ua rau ntawm tib neeg xub ntiag thiab nws txoj kev coj ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag yeej zoo tib yam nkaus; nws muab nws tus cwj pwm thiab kev txhawb siab nthuav tso plhuav rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, kom Vajtswv thiaj li tshuaj ntsuam tau, thiab nws yog ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Yog li ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ntawm cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb no tsuas yog muaj Yauj nkaus xwb thiaj li yog tus zoo tiav log thiab ncaj ncees, ib tuguas tau hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem.

Tej Uas Pom Tshwm Sim Tshwj Xeeb ntawm Yauj Qhov Hwm Vajtswv thiab Ntxub Dab Phem hauv Nws Lub Neej Txhua Hnub

Txuas ntxiv, cia peb saib tej uas pom tshwm sim tshwj xeeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Ntxiv rau tej zaj lus uas yuav tau ua thiab ua raws nws, cia peb nyeem Yauj 1:5 thiab, uas nws yog ib qho ntawm tej uas pom tshwm sim tshwj xeeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Nws ntsig txog qhov uas nws tau hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem hauv nws lub neej txhua hnub li cas; qhov poom tseeb tshaj plaws, nws tsis yog tsuas ua raws li qhov yuav tsum tau ua rau nws tus kheej qhov kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nkaus xwb, tiam sis kuj nquag hlawv tej khoom fij tas li rau ntawm Vajtswv xub ntiag sawv cev rau nws tej tub. Nws ntshai tsam lawv keev ua “tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm.” thaum tab tom ua kev zoo siab noj mov ua ke. Qhov kev hwm no raug ua tshwm rau hauv Yauj li cas? Kab lus thaum xub thawj qhia raws li nram qab no: “Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus.” Yauj txoj kev coj ua qhia tshwm rau peb tias, dua li qhov uas tau pom tshwm sim rau hauv nws tus cwj pwm ua tshwm rau sab nraud lawm, nws qhov hwm Vajtswv yog tawm hauv nws lub siab los, thiab nws qhov hwm Vajtswv tuaj yeem pom rau hauv txhua txhua kis ntawm nws lub neej txhua hnub, txhua lub sij hawm, vim nws tus khee tsis yog ntxub dab phem nkaus xwb, tiam sis keev hlawv tej khoom fij sawv cev rau nws tej tub. Muab ua lwm lo lus hais, Yauj tsis yog ntshai heev txog kev ua txhaum rau Vajtswv thiab kev tso Vajtswv tseg rau hauv nws tus kheej lub siab nkaus xwb, tab sis kuj tau txhawj tias tsam nws tej tub ho ua txhaum rau Vajtswv thiab tso Nws tseg rau hauv lawv lub siab lawm thiab. Los ntawm qhov no los nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv nce raws li qhov tshawb xyuas uas pom meej, thiab tshaj qhov ua xyem xyav ntawm tib neeg lawm. Yog li nyob nyob nws mam ua ib zaug, los sis keev ua tas li? Sob lus kawg ntawm kab lus no yog “Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li.” Lub ntsiab ntawm cov lus no yog tias tsis yog nyob nyob es Yauj mam mus thiab saib nws tej tub xwb, los sis thaum nws xav mus ces mam mus xwb, los sis nws lees txim rau Vajtswv los ntawm cov lus thov xwb. Dua ntawd, nws nquag xa nws tej tub mus fij, thiab tau hlawv tej khoom fij rau lawv tas li. Lo lus “txuas mus ntxiv” uas hais rau ntawm no tsis txhais tias nws tau ua rau ib hnub los sis ob hnub, los sis rau ib lub sij hawm xwb. Nws hais tau tias uas pom tshwm sim ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv tsis yog ib ntus, thiab tsis yog nres rau ntawm txoj kev paub los sis cov lus tau hais lawm xwb; dua ntawd, txoj hau kev tseeb ntawm qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tau coj nws lub siab, tau qhia pom txog nws tus cwj pwm, thiab nws yog, nyob rau hauv nws lub siab, tus cag ntawm qhov muaj nws nyob. Yog li nws thiaj tau ua rau pom txuas mus ntxiv tas li rau hauv nws lub siab, nws keev ntshai tsam nws tus kheej tau ua txhaum rau Vajtswv thiab kuj ntshai tsam nws tej tub thiab tej ntxhais tau ua txhaum rau Vajtswv lawm thiab. Nws sawv cev txog qhov txoj hau kev tseeb ntawm qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nyob rau hauv nws lub siab yog muaj ntau npaum li cas. Yog li nws thiaj tau ua txuas mus ntxiv vim hais tias, nyob hauv nws lub siab, nws tau poob siab thiab ntshai—ntshai tsam nws tau ua phem thiab ua txhaum rau Vajtswv lawm, thiab tsam ces nws hos tau txav deb ncaim ntawm Vajtswv txoj hau kev tseeb mus lawm thiab yog li yuav tsis tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhawj txog nws tej tub thiab tej ntxhais thiab, ntshai tsam lawv tau ua txhaum rau Vajtswv lawm. Yog li ntawd Yauj qhov kev coj ua puas yog ib txwm nyob tus li qub rau hauv nws lub neej txhua txhua hnub? Nws yog kiag txoj kev coj ua uas ib txwm muaj uas ua pov thawj qhia tau tias Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv li, tias Yauj yeej tau ua neej nyob raws li qhov tseeb zoo li no tiag. “Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li”: Cov lus no qhia rau peb txog Yauj txoj kev ua txhua txhua hnub rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum nws tau ua li no txuas mus ntxiv tas li, nws tus cwj pwm thiab nws lub siab puas los txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv puas keev zoo siab rau nws lub siab thiab nws tus cwj pwm? Dhau qhov no lawm, hauv tus yam ntxwv twg, thiab hauv lub ntsiab twg, uas Yauj tau ua tej no txuas mus ntxiv tas li? Ib txhia tib neeg hais tias nws yeeb vim hais tias Vajtswv keev tshwm los rau Yauj uas nws tau ua li ntawd tiag; ib txhia hais tias nws tau ua li ntawd txuas mus ntxiv tas li vim hais tias nws muaj lub siab ntxub dab phem; thiab ib txhia hais tias tej zaum nws xav tias nws txoj kev nplua nuj yuav tsis los yooj yim, thiab nws yeej paub lawm tias Vajtswv muab rau nws xwb, thiab yog li nws thiaj ntshai heev tsam poob nws tej khoom ntiag tug vim los ntawm txoj kev ua txhaum los sis qhov kev ua tub qaug rau Vajtswv. Puas muaj ib yam dab tsi ntawm tej lus hais no uas muaj tseeb tiag? Yeej tsis muaj tseeb hlo li. Vim, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, yam uas Vajtswv tau lees txais thiab saib muaj nqis tshaj plaws txog Yauj mas tsis yog tias nws ua li ntawd txuas mus ntxiv tas li xwb; tshaj qhov ntawd lawm, yog nws txoj kev ua rau ntawm Vajtswv, tib neeg, thiab Ntxwgnyoog xub ntiag thaum nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog thiab raug sim siab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 41

Ntxwgnyoog Sim Yauj Siab Thawj Zaug (Nws Tej Tsiaj Txhu Raug Nyiag Lawm thiab Kev Puas Tsuaj Poob Rau Saum Nws Cov Me Nyuam)

a. Cov Lus Uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 1:8 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?

Yauj 1:12 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb. Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm.

b. Ntxwgnyoog Cov Lus Teb

Yauj 1:9–11 Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Vajtswv Tso Cai Rau Ntxwgnyoog Mus Sim Yauj Siab kom Yauj Txoj Kev Ntseeg Thiaj Li Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Yauj 1:8 yog thawj thawj cov lus teev tseg uas peb pom nyob rau hauv phau Vajluskub ntawm qhov sib pauv tswv yim mus los ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Ntxwgnyoog. Yog li, Vajtswv hais dab tsi? Kab ntawv thaum chiv thawj muab cov lus raws li nram qab no: “Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?” Qhov no yog Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam txog Yauj rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag; Vajtswv tau hais tias nws yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem. Ua ntej ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog cov lus no, Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav tsum siv Ntxwgnyoog sim Yauj siab—tias Nws yuav muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog. Ib qho kev hwm mas, qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Vajtswv txoj kev tshuaj saib thiab kev tshuaj ntsuam txog Yauj yeej yeej yog lawm thiab tsis muaj ib qho yuam kev hlo li, thiab yuav ua rau Ntxwgnyoog raug txaj muag los ntawm Yauj lo lus tim khawv; nyob rau lwm qhov, nws yuav ua rau Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo tiav log thiab hwm Vajtswv. Yog li ntawd, thaum Ntxwgnyoog tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajtswv tsis lam tau lam hais ua si li. Nws txiav ncaj qha mus rau lub ntsiab kiag thiab tau nug Ntxwgnyoog tias: “Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?” Hauv Vajtswv nqe lus nug muaj lub ntsiab raws li nram qab no: Vajtswv yeej paub tias Ntxwgnyoog tau ncig mus ncig los rau txhua qhov chaw lawm thiab keev nyiag soj qab Yauj, tus uas yog Vajtswv tus tub qhe. Nws twb yeej keev sim Yauj siab thiab tawm tsam Yauj lawm, sim nrhiav ib txoj hau kev coj kev puas tsuaj los rau nws kom thiaj li ua tau pov thawj qhia tias nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv tsis tuaj yeem nyob ruaj khov tau. Ntxwgnyoog kuj ntsia pom tej caij nyoog los rhuav tshem Yauj tau yooj yim, kom Yauj tso Vajtswv tseg, thiab kom nws thiaj li txeeb tau Yauj los ntawm Vajtswv ob sab tes. Tiam sis Vajtswv tau saib rau hauv Yauj lub siab lawm thiab tau pom tias nws yog tus neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees, thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem. Vajtswv tau siv ib lo lus nug los qhia rau Ntxwgnyoog tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ib tug neeg ncaj ncees uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, tias Yauj yeej tsis tso Vajtswv tseg thiab tsis caum raws Ntxwgnyoog. Thaum tau hnov Vajtswv qhov kev tshuaj saib Yauj lawm, ua rau Ntxwgnyoog vwm loj vwm leg los ntawm kev txaj muag, thiab Ntxwgnyoog haj yam npau taws ntxiv thiab tos tsis taus los txeeb kiag Yauj mus, vim Ntxwgnyoog yeej tsis ntseeg tias tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau zoo tiav log thiab cncaj ncees, los sis tias lawv tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Thaum tib lub sij hawm no, Ntxwgnyoog kuj tsis nyiam tib neeg txoj kev zoo tiav log thiab kev ncaj ncees kiag li, thiab tau ntxub cov tib neeg uas tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Yog li nws thiaj raug sau cia rau hauv Yauj 1:9–11 tias “Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Vajtswv paub zoo heev txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem lim hiam, thiab yeej paub zoo lawm tias Ntxwgnyoog tau npaj coj kev puas tsuaj los rau Yauj los ntev lawm, thiab yog li nyob rau qhov no Vajtswv thiaj li xav, los ntawm kev qhia rau Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, kom coj Ntxwgnyoog los ua raws li, ua kom Ntxwgnyoog qhia tshwm nws lub ntsej muag tseeb thiab tawm tsam thiab sm Yauj siab. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau hais tas li tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab kev ua li no Nws thiaj tau ua rau Ntxwgnyoog tawm tsam Yauj vim ntawm Ntxwgnyoog qhov tau ntxub thiab tau khib siab rau qhov Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem. Vim los ntawm qhov no, Vajtswv thiaj ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los ntawm qhov tseeb tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab tau tso Ntxwgnyoog cia txaj muag tag thiab tau swb lawm. Tom qab ntawd, Ntxwgnyoog thiaj tsis ua xyem xyav lawm los sis thiaj tsis iab liam txog Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, kev hwm Vajtswv, los sis kev ntxub dab phem. Hauv txoj hau kev no, Vajtswv txoj kev sim siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias yog yam uas zam tsis dhau. Tib tug uas tuaj yeem sawv tau khov kho rau Vajtswv txoj kev sim siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias ces yog Yauj nkaus xwb. Lawv qab liag ntawm qhov kev sib pauv tswv yim mus los no, Ntxwgnyoog thiaj tau txais kev tso cai mus sim Yauj siab. Yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau pib tawm tsam thawj lwm. Qhov kev tawm tsam no tau tsi ntsees rau Yauj tej khoom ntiag tug, vim Ntxwgnyoog tau tsim txoj kev iab liam nram qab no los tawm tsam Yauj: “Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? … Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av.” Vim ntawm qhov tau los no, Vajtswv thiaj tau tso cai rau Ntxwgnyoog mus muab txhua yam uas Yauj muaj—qhov no yog lub hom phiaj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj tau tham nrog Ntxwgnyoog. Txawm li cas los xij, Vajtswv tau tsim ib txoj cai rau Ntxwgnyoog tias: “Tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb” (Yauj 1:12). Qhov no yog tus yeeb yam uas Vajtswv tau tsim tom qab Nws tau tso cai cia Ntxwgnyoog mus sim Yauj siab thiab muab Yauj tso rau hauv Ntxwgnyoog ob sab tes, thiab qhov no yog txoj kev txwv uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog: Nws tau txib kom Ntxwgnyoog txhob tsim txom Yauj. Vim Vajtswv yeej paub lawm tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab vim Nws muaj kev ntseeg tias Yauj txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj rau ntawm Nws xub ntiag yeej tshaj qhov ua xyem xyav lawm thiab tuaj yeem sawv tau khov kho rau txoj kev sim, yog li Vajtswv thiaj tau tso cai rau Ntxwgnyoog mus sim Yauj siab, tiam sis tau muab ib txoj kev txwv rau Ntxwgnyoog tias: Ntxwgnyoog raug tso cai mus muab tag nrho Yauj tej khoom ntiag tug, tiam sis tsis tuaj yeem tso tau ib tug ntiv tes rau saum nws. Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau tias Vajtswv tsis tau muab Yauj tag nrho rau Ntxwgnyoog rau thaum lub sij hawm ntawd. Ntxwgnyoog tuaj yeem sim Yauj siab raws li qhov nws xav sim, tiam sis nws tsis tuaj yeem ua kom Yauj tus kheej raug mob tau—txawm tias ib txoj plaub hau nyob saum nws taub hau los xij yeej tsis pub ua li—vim hais tias txhua yam ntawm tib neeg yeej raug tswj kav los ntawm Vajtswv lawm, thiab vim hais tias txawm tib neeg yuav ciaj sia nyob los sis tuag los Vajtswv yog tus txiav txim siab xwb. Ntxwgnyoog tsis muaj txoj cai no. Tom qab Vajtswv tau hais cov lus no rau Ntxwgnyoog tag lawm, Ntxwgnyoog thiaj li tos tsis taus yuav rawm pib. Nws tau siv txhua lub tswv yim los sim Yauj siab, thiab tsis ntev ntawd Yauj tau poob tag nrho ib roob yaj thiab heev nyuj thiab tag nrho tej khoom ntiag tug uas Vajtswv tau muab rau nws lawm…. Yog li ntawd Vajtswv txoj kev sim siab thiaj li los rau nws.

Txawm tias phau Vajluskub qhia peb txog qhov chiv keeb ntawm Yauj qhov kev sim siab, Yauj tus kheej, tus uas raug cobrau tej kev sim siab no, puas paub txog yam tab tom tshwm sim no yog dab tsi? Yauj tsuas yog ib tug neeg uas txawj tuag xwb; qhov tseeb tiag nws yeej tsis paub txog yam uas tshwm sim ib puag ncig ntawm nws li. Txawm li cas los xij, nws qhov hwm Vajtswv thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj ua rau nws paub tias tej kev sim siab ntawm Vajtswv twb los txog rau nws lawm. Nws tsis paub txog yam uas tau tshwm sim rau sab ntsuj plig, los sis tsis paub txog tej kev xav ntawm Vajtswv uas nyob tom qab ntawm tej kev sim siab no li. Tiam sis nws tau paub tias txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau nws los xij, nws yuav tsum tuav qhov tseeb rau nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab yuav tsum ua raws li txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Vajtswv yeej pom meej txog Yauj tus xeeb ceem thiab kev coj rau tej teeb meem no. Vajtswv pom yog dab tsi? Nws tau pom Yauj lub siab ntshai Vajtswv, vim hais tias suav txij thaum pib kiag los txog ntua rau thaum Yauj raug sim siab kiag, Yauj lub siab yeej tseem qhib lug rau Vajtswv, nws raug muab nthuav tawm qhib lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab Yauj yeej tsis tau tso nws txoj kev zoo tiav log los sis txoj kev siab ncaj tseg li, los sis nws tsis ntiab tawm los sis tig ntawm txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem mus li—tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua rau Vajtswv txaus siab tshaj qhov no lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 42

Yauj Txoj Kev Coj

Yauj 1:20–21 Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos cauj ntua rau hauv av, thiab pe hawm, Thiab hais tias, Kuv tawm liab qab tsuas ntawm kuv niam lub plab los, thiab kuv yuav rov mus liab qab tsuas mus rau qhov qub ntawd: Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.

Tias Yauj Nyiaj Taus Rau Nws Tus Kheej los Muab Txhua Yam Uas Nws Muaj Los Ntawm Nws Qhov Hwm Vajtswv Rov Qab

Tom qab Vajtswv tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb,” Ntxwgnyoog txawm ncaim mus lawm, tsis ntev tom qab kiag ntawd Yauj raug tawm tsam kiag tam sim ntawd thiab nyhav heev: Thawj zaug, nws cov heev nyuj thiab cov nees luav raug nyiag tag nrho thiab qee cov ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm; ntxiv mus, nws cov yaj thiab qee cov tub qhe raug muab hlawv rau hauv hluav taws; tom qab ntawd, nws cov ntxhuav raug muab cab mus tag nrho lawm thiab haj tseem ntau tshaj ntxiv ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm thiab; thaum kawg, nws cov tub thiab cov ntxhais txoj sia los raug muab mus lawm tag nrho thiab. Qhov kev tawm tsam sib cab zws no ua rau Yauj ntsib kev txom nyem rau thaum thawj qhov kev sim siab Raws li Vajtswv tau tswj, tej kev tawm tsam no Ntxwgnyoog tsuas tsi ntsees rau Yauj tej khoom ntiag tug thiab nws cov me nyuam nkaus xwb, thiab tsis tau ua phem dab tsi rau Yauj tus kheej li. Txawm li cas los xij, Yauj cia li hloov ntawm qhov yog ib tug neeg nplua nuj los ua ib tug neeg dog dig uas tsis muaj ib yam dab tsi li lawm. Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem thev taus tej yam tshwm sim uas xav tsis thoob zoo li no li los sis tsis paub tias yuav ua li cas rau nws li, tiam sim Yauj qhia pom nws sab zoo tshwj xeeb. Vajtswv Txoj Lus hais txog nqe lus nram qab no tias: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos cauj ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” Qhov no yog Yauj qhov kev coj thawj thawj zaug tom qab hnov tias nws tau poob nws cov me nyuam thiab tag nrho nws tej khoom ntiag tug lawm. Tshaj txhua yam no, nws yeej tsis poob siab, los sis ceeb ntshai, nws haj yam tsis npau taws los sis ntxub hlo li. Ces yog li ntawd, nej pom lawm tias nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias tej kev puas tsuaj no tsis yog ib qho xwm txheej cia li nyob nyob es lam tshwm sim tuaj, los sis tshwm sim los ntawm tib neeg txhais tes los, tej ntawd haj yam tsis qhov los txog ntawm kev ua pauj los sis kev rau txim. Dhua ntawd, Yehauvas tej kev sim siab los rau saum nws; nws yog Yehauvas uas xav tshem tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam mus. Thaum ntawd, Yauj yeej nyob twj ywm thiab paub meej lawm. Nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj pab nws txiav txim yam muaj qab hau thiab raug zoo thiab txiav txim siab tau zoo txog tej kev puas tsuaj uas tau poob los rau nws, thiab yeeb vim zoo li no, nws thiaj coj tus cwj pwm nyob twj ywmuas txawv heev: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” “Hle hlo nws lub tsho loj” txhais tau tias nws liab qab ploog, thiab tsis muaj ib yam dab tsi li lawm; “chais nws lub tob hau” txhais tau tias nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug me nyuam mos uas yug dua tshiab; “txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm” txhai tau tias nws yug los rau hauv lub ntiaj teb liab qab tsuas, thiab haj tseem tsis muaj dab tsi los txog rau niaj hnub tam sim no, nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv li yog ib tug me nyuam mos yug tshiab lawm xwb. Yauj tus cwj pwm rau tag nrho txhua yam uas tau tshwm sim rau nws ntawd yeej tsis muaj ib yam muaj sia uas raug tsim los ntawm Vajtswv yuav ua tau tiav hlo li. Nws txoj kev ntseeg Yehauvas mas mus dhau tshaj li qhov kev ntseeg tau lawm; qhov no yog nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws qhov kev mloog Vajtswv hais; nws tsis yog tsuas tuaj yeem ua tsaug rau Vajtswv vim tau muab txhua yam rau nws xwb, tab sis kuj ua tsaug tau qhov tshem txhua yam tawm ntawm nws mus lawm thiab. Tshaj qhov no lawm, nws tus kheej tuaj yeem muab txhua yam uas nws muaj rov qab rau Vajtswv, suav nrog nws txoj sia tib si.

Yauj qhov kev ntshai thiab mloog Vajtswv hais yog ib qho piv txwm rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj yog qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua neeg uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Txawm tias nws tsis tau pom Vajtswv los xij, nws yeej paub tias muaj Vajtswv tiag tiag, thiab vim ntawm qhov kev paub no nws thiaj li ntshai Vajtswv, thiab vim nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws thiaj li tuaj yeem mloog Vajtswv lus. Nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv kav ywj siab, tiam sis nws yeej tsis yws hlo li, thiab khoov ntsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau qhia rau Nws tias, thaum lub sij hawm no, txawm yog Vajtswv muab nws cev nqaij daim tawv kiag los xij, nws yeej txaus siab hlo tso cai rau Nws ua li ntawd, yam tsis yws hlo li. Tag nrho nws txoj kev coj ua yog vim ntawm nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj xwb. Qhov no hais tau tias, vim los ntawm nws kev dawb huv, kev ncaj ncees, thiab kev siab daw siab zoo, Yauj yeej tsis ua ywj fab ywj fwj rau hauv nws txoj kev paub tseeb thiab txoj kev ntsib kev pomtxog qhov muaj Vajtswv nyob, thiab vim yog lub hauv paus no nws thiaj li tau tswj nws tus kheej thiab tuav nws txoj xav, tus cwj pwm, kev coj ua thiab cov keeb laj fai ntawm tej kev ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nws thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau pom rau ntawm tag nrho txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, nws tej kev ntsib kev pom ua rau nws hwm Vajtswv tiag thiab ua rau nws ntxub dab phem. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev coj ncaj ncees uas Yauj tuav ruaj khov. Yauj muaj kev ua neeg uas ncaj ncees, dawb huv, thiab siab dawb siab zoo, thiab nws muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ntxub dab phem tiag tiag, nrog rau txoj kev paub uas “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Tsuas yog tej yam zoo li no xwb thiaj li ua rau nws sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab tsuas yog vim ntawm tej ntawd xwb nws thiaj li muaj peev xwm tsis tag kev cia siab rau Vajtswv thiab muab tau ib lo lus teb txaus siab hlo rau Vajtswv thaum Vajtswv qhov kev sim siab los rau saum nws. Txawm tias Yauj txoj kev coj ua rau thaum qhov kev sim siab thawj zaug yeej yog coj ncaj ncees los xij, ntau tsheej neeg tom qab ntawd yeej tsis tuaj yeem paub tseeb tau tias yuav ua kom tau raws li txoj kev coj ncaj ncees zoo li no txawm yuav sib zog ua mus tag sim neej los xij, los sis lawv yeej yuav ua tsis muaj Yauj txoj kev coj ua uas tau piav qhia rau saum toj saud. Hnub no, tau ntsib nrog Yauj txoj kev coj ua uas coj ncaj ncees lawm, thiab yog muab nws piv rau tej kev quaj thiab txoj kev txiav txim siab ntawm “txoj kev mloog hais thiab kev coj ncaj nceesmus txog thaum tuag tiag tiag” ntawd tau nthuav tawm rau Vajtswv los ntawm cov neeg uas lees tias ntseeg Vajtswv thiab caum raws Vajtswv, nej puas hnov tau txaj muag tob, los sis nej tsis hnov txaj muag kiag li?

Thaum koj nyeem tej nqe Vajluskub txog txhua yam uas Yauj thiab nws tsev neeg tau ntsib kev txom nyem, koj qhov kev coj rau qhov ntawd yog dab tsi? Koj puas yuam kev rau hauv koj tej kev xav? Koj puas xav tsis thoob li? Tej kev sim siab uas tau tau rau Yauj ntawd puas raug piav qhia tias yog “kev phem heev”? Muab ua lwm lo lus hais, nws ua rau xob plaub heev thaum nyeem txog Yauj tej kev sim siab li tau piav qhia rau hauv tej nqe Vajluskub, hais tsis tau tias tej ntawd yuav zoo li cas rau hauv lub neej tiag tiag. Yog li, koj pom lawm tias yam uas tau poob rau Yauj ntawd tsis yog ib qho “kev xyaum ua raws ua si xwb,” tiam sis yog “kev sib tua” tiag tiag, yeej yog “tej phom” thiab “tej mos txwv” tiag tiag. Tab sis leej twg txhais tes yog tus tau ua tej kev sim siab no? Qhov tseeb tiag, lawv yog Ntxwgnyoog txoj dej num, thiab Ntxwgnyoog ua tej no los ntawm nws tus kheej ob txhais tes kiag. Txawm li cas los xij, tej no raug tso cai los ntawm Vajtswv lawm. Vajtswv puas tau qhia rau Ntxwgnyoog txog tej tswv yim uas coj los sim Yauj siab? Nws tsis tau qhia. Vajtswv tau tsim ib tug yam ntxwv rau Ntxwgnyoog kom yuav tsum ua raws, thiab dhau ntawd ces kev sim siab los rau Yauj. Thaum kev sim siab los rau Yauj lawm, nws muab ib txoj kev paub txog kev ua phem thiab kev phem ntawm Ntxwgnyoog, ntawm nws txoj kev phem lim hiam thiab kev tsis nyiam kiag li rau tib neeg, thiab ntawm nws txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv rau tib neeg. Nyob rau hauv qhov no peb pom tias cov lus tsis tuaj yeem piav qhia tau seb qhov kev sim siab no phem npaum li cas. Nws tuaj yeem hais tau tias tus yeeb yam siab phem lim hiam uas Ntxwgnyoog tau tsim txom tib neeg, thiab nws lub ntsej muag phem, yeej raug qhia tshwm puv npo rau thaum lub sij hawm no lawm. Ntxwgnyoog tau siv lub cib fim no, lub cib fim uas tau los ntawm Vajtswv txoj kev tso cai, los muab Yauj tsim txom yam sab kawg thiab tsis muaj kev hlub tshua li, lub tswv yim thiab theem kev ua phem ntawm ob yam no uas cov tib neeg niaj hnub tam sim no yeej tsis tuaj yeem xav tawm tau thiab thev tsis taus tiag tiag li. Dua li qhov hais tias Yauj raug Ntxwgnyoog sim siab, thiab hais tias nws tau sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum lub sij hawm raug sim siab no, nws yog qhov zoo dua los hais tias nyob hauv tej kev sim siab uas tau npaj rau nws los ntawm Vajtswv, Yauj tau nce mus rau ib txoj kev sib tw nrog Ntxwgnyoog los tiv thaiv nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab los tiv thaiv txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Hauv qhov kev sib twno, Yauj tau poob tag nrho ib roob yaj thiab nyuj, nws poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug, thiab nws poob nws cov tub thiab cov ntxhais tag nrho. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis tso nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncees, los sis kev hwm Vajtswv tseg li. Muab ua lwm lo lus hais, hauv qhov kev sib tw nrog Ntxwgnyoog no, Yauj xum poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam zoo dua li qhov poob nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, thiab hwm Vajtswv. Nws xum tuav tus cag uas yog lub ntsiab ntawm kev yog ib tug tib neeg. Vajtswv Txoj Lus sau raws nraim kiag li kis tshwm sim tag nrho hauv qhov txheej txheem thaum Yauj tau poob nws tej khoom muaj nqis, thiab kuj sau tseg txog Yauj txoj kev coj ua thiab tus cwj pwm tib si thiab. Tej zaj lus luv luv, hais txog lub ntsiab lus xaus no ua rau paub tau tias Yauj yuav luag nyob kaj siab lug thaum ntsib qhov kev sim siab no, tiam sis yog yam uas tau tshwm sim tiag tiag no yog rov raug tsim dua tshiab xwb—kuj yuav tau ua twb zoo xav txog qhov tseeb ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam siab phem lim hiam thiab—ces tej yam no yuav tsis nyuaj los sis yooj yim raws li tau piav tseg rau hauv cov sob lus no. Qhov tseeb tiag yeej tseem yog yam siab phem dua. Tej yam zoo li no yog theem kev rhuav tshem thiab kev ntxub uas Ntxwgnyoog coj rau tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho cov uas Vajtswv pom zoo. Yog Vajtswv tsis tau hais kom Ntxwgnyoog txhob ua phem rau Yauj, ces Ntxwgnyoog yuav tsum tua nws xwb xwb li yam tsis muaj qhov ua xyem xyav hlo li. Ntxwgnyoog tsis xav kom ib tug twg pe hawm Vajtswv li, los sis nws tsis xav kom cov neeg uas ncaj ncees rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag thiab cov uas zoo tiav log thiab siab ncaj muaj peev xwm hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem txuas mus ntxiv. Vim cov neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem yog cov txhais tau tias lawv ntxub thiab tso Ntxwgnyoog tseg lawm, thiab yog li Ntxwgnyoog thiaj li tau siv qhov Vajtswv qhov kev tso cai los ua phem txhua yam uas yog siv nws txoj txoj kev npau taws thiab kev ntxub rau Yauj yam tsis muaj kev hlub tshua li. Yog li, thaum koj pom tias Yauj raug txom nyem loj npaum li cas, los ntawm lub siab mus rau cev nqaij daim tawv, los ntawm sab nraud los rau sab hauv. Hnub no, peb tsis pom seb nws zoo li cas rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab tsuas muab tau xwb, los ntawm tej zaj lus hauv phau Vajluskub, ib qho me ntsis txog Yauj tej kev xav thaum nws raug muab cob rau kev tsim txom rau thaum lub sij hawm ntawd.

Yauj Qhov Kev Ncaj Ncees Ruaj Khov Coj Kev Txaj Muag Los Rau Ntxwgnyoog thiab Ua Rau Nws Khiav Poob Plig Tag

Yog li, Vajtswv tau ua dab tsi thaum Yauj raug muab cob rau txoj kev tsim txom no lawm? Vajtswv tau tshuaj xyuas, thiab tau ntsia, thiab tau tos qhov tshwm sim los. Thaum Vajtswv tau tshuaj xyuas thiab tau ntsia, Nws xav li cas xwb? Qhov tseeb tiag, Nws yeej tu siab heev. Tiam sis nws puas yog tias Vajtswv muaj kev tu siab rau qhov Nws tso cai cia Ntxwgnyoog sim Yauj siab tsuas yog vim ntawm qhov Nws tu siab xwb? Lo lus teb ces yog, Tsis yog li, Nws yeej tsis tu siab rau qhov zoo li no hlo li. Vim Nws yeej ntseeg ruaj khov lawm tias Yauj yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem. Vajtswv tsuas muab cib fim rau Ntxwgnyoog mus tshuaj xyuas Yauj txoj kev ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab mus qhia tshwm txog nws tus kheej txoj kev phem lim hiam thiab txoj kev tsis muaj nqis. Nws yog, ntau tshaj ntawd, ib lub cib fim rau Yauj los hais lus tim khawv rau nws txoj kev ncaj ncees thiab rau nws qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem rau ntawm tib neeg ntiaj teb, Ntxwgnyoog, thiab tag nrho cov neeg caum raws Vajtswv xub ntiag. Qhov tshwm sim thaum kawg puas ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj puas raug thiab tsis muaj qhov yuam kev hlo li? Yauj puas ib txwm kov yeej Ntxwgnyoog? Ntawm no peb tsuas nyeem raws nraim li cov qub lus uas Yauj tau hais, cov lus uas ua pov thawj qhia tau tias nws tau kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Nws tau hais tias: “Kuv tawm liab qab tsuas ntawm kuv niam lub plab los, thiab kuv yuav rov mus liab qab tsuas mus rau qhov qub ntawd.” Qhov no yog Yauj tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv hais. Txuas ntxiv, nws tau hais tias: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Cov lus uas hais los ntawm Yauj no ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv tshuaj saib qhov tob ntawm tib neeg lub siab, tias Nws tuaj yeem saib tau rau hauv tib neeg lub siab, thiab lawv ua pov thawj qhia tau tias Nws qhov kev pom zoo ntawm Yauj yeej tsis yuam kev li, tias tus tib neeg no uas Vajtswv tau pom zoo yog neeg ncaj ncees. “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Cov lus no yog Yauj lo lus tim khawv rau Vajtswv. Nws yog cov lus tshwj xeeb uas tau hem kom Ntxwgnyoog ntshai, uas coj txoj kev txaj muag los rau nws thiab ua rau nws khiav poob plig tag, thiab, tshaj qhov no lawm, khi Ntxwgnyoog thiab ua rau nws tsis tshuav dab tsi li lawm. Yog li, ib yam nkaus thiab, cov lus no ua rau Ntxwgnyoog hnov qhov phim hwj thiab lub hwj chim loj ntawm Vajtswv Yehauvas txoj kev ua, thiab ua rau nws paub txog rab peev xwm tshwj xeeb ntawm ib tug uas nws lub siab raug tswj kav raws txoj hau kev tseeb ntawm Vajtswv. Tshaj qhov no lawm, lawv tau ua rau Ntxwgnyoog pom txog lub hwj chim tseem ceeb me me ntawm tib neeg rau hauv txoj kev ruaj khov rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Yog li Ntxwgnyoog thiaj tau swb nyob rau qhov kev sib tw thawj zaug lawm. Twb tsis hais txog qhov “tau kawm paub los ntawm qhov no,” Ntxwgnyoog yeej tsis npaj yuav cia Yauj dim, los sis yeej tseem tsis hloov nws tus yeeb yam siab phem lim hiam li. Ntxwgnyoog tau npaj tawm tsam Yauj tas li xwb, thiab yog li thiaj li tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag ib zaug dua ntxiv …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 43

Ntxwgnyoog Tau Sim Yauj Siab Ib Zaug Ntxiv (Mob Sawv Hlwv Mus Thoob Plaws Yauj Lub Cev)

a. Cov Lus uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 2:3 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi.

Yauj 2:6 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

b. Cov Lus uas Ntxwgnyoog Tau Hais

Yauj 2:4–5 Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

c. Yauj Saib Xyuas Qhov Kev Sim Siab Li Cas

Yauj 2:9–10 Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los? Nyob rau tag nrho tej no Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li.

Yauj 3:3 Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus.

Yauj Txoj Kev Hlub Vajtswv Txoj Hau Kev Tseeb Tshaj Tag Nrho Txhua Tsav Txhua Yam

Vajtswv Txoj Lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog tau hais raws li nram qab no: “Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi” (Yauj 2:3). Hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los no, Vajtswv rov qab nug dua tib lo lus nug rau Ntxwgnyoog xwb. Nws yog ib lo lus nug uas nthuav qhia Vajtswv Yehauvas qhov kev tshuaj ntsuam tseeb ntawm yam uas tau qhia lawm thiab Yauj tau ua neej raws nyob rau thaum qhov kev sim siab xub thawj ntawd rau peb, thiab qhov ntawd yeej tsis txawv rau Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj ua ntej dhau los lawm uas nws twb raug Ntxwgnyoog qhov kev sim siab lawm. Qhov no hais tau tias, ua ntej qhov kev sim siab yuav rau nws, hauv Vajtswv ob lub qhov muag Yauj yog tus neeg zoo tiav log, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj tau tiv thaiv nws thiab nws tsev neeg, thiab tau foom koob hmoov rau nws; nws tsim nyog tau txais koob hmoov rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Tom qab qhov kev sim siab lawm, Yauj tsis tau ua txhaum los ntawm nws daim di ncauj vim nws tau poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab nws cov me nyuam, tiam sis tseem qhuas Yehauvas lub npe txuas ntxiv mus. Nws txoj kev coj ua ua rau Vajtswv npuaj teg qhuas nws, thiab vim qhov no, Vajtswv thiaj muab cov cim puv npo rau nws. Vim nyob hauv Yauj ob lub qhov muag, nws tej me tub me nyuam los sis nws tej khoom muaj nqi yeej tsis txaus rau nws muab Vajtswv tso tseg. Vajtswv qhov chaw nyob hauv nws lub siab, muab ua lwm lo lus hais, tsis tuaj yeem muab nws cov me nyuam los sis ib daig ntawm tej khoom ntiag tug los hloov txauv tau li. Thaum lub sij hawm qhov kev sim Yauj siab thawj zaug, nws qhia rau Vajtswv pom tias nws txoj kev hlub rau Nws thiab nws txoj kev hlub rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem ntawd tshaj tag nrho txhua tsav txhua yam lawm. Nws tsuas yog tias qhov kev sim siab no tau ua rau Yauj paub txog txoj kev txais phaj tshab los ntawm Vajtswv Yehauvas los xwb thiab ua rau nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam raug Nws coj mus lawm.

Rau Yauj, qhov no yog ib qho kev ntsib tseeb uas ntxuav nws tus ntsuj plig kom dawb huv; nws yog ib qho kev cai raus dej ntawm txoj sia uas muaj nws nyob puv npo, thiab, tshaj qhov no lawm, nws yog ib pluag mov loj zoo siab uas tau sim nws txoj kev mloog hais, thiab kev ntshai Vajtswv lawm. Qhov kev sim siab no tau hloov Yauj qhov yog neeg muaj nplua nuj mus ua ib tug neeg tsis muaj dab tsi li lawm, thiab nws kuj ua rau nws ntsib Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom tib neeg ntiaj teb. Nws qhov kev poob tsag no yeej tsis tau ua rau nws tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag li; tiam sis, hauv Ntxwgnyoog txoj kev ua phem nws tau pom Ntxwgnyoog txoj kevphem thiab kev tsis muaj nqis, nrog rau Ntxwgnyoog txoj kev ua yeeb ncuab thiab kev ntxeev siab rau Vajtswv, thiab qhov no tau txhawb nws los tuav txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem kom ruaj khov mus tag ib txhiab ib txhis. Nws tau tsa tes twv tias nws yeej tsis tso Vajtswv tseg thiab tig nrab qaum rau Vajtswv txoj hau kev tseeb vim ntawm tej feem nyob sab nraud xws li tej khoom ntiag tug, cov me nyuam los sis tej txeeb ze, los sis nws yeej yuav tsis tau los ua Ntxwgnyoog ib tug qhev, tej khoom ntiag tug, los sis ib tug neeg twg li; dhau ntawm Vajtswv Yehauvas mus lawm ces, yeej tsis muaj leej twg ua tau nws tus Tswv los sis nws tus Vajtswv li. Tej yam zoo li no yog Yauj tej kev tshoov siab. Muab ua lwm yam hais, Yauj kuj tau txais qee yam los ntawm qhov kev sim siab no thiab: Nws tau txais kev muaj txiag nplua nuj ntau los ntawm tej kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws.

Hauv Yauj lub neej txoj sia ntawm ntau caum lub xyoo dhau los lawm, nws tau pom Yehauvas tej kev ua thiab tau txais Vajtswv Yehauvas cov koob hmoov rau nws. Lawv yog cov koob hmoov uas nws hnov tau tias ntau heev tsis tsim nyog yuav tau txais thiab cuag li tshuav nuj nqis, vim nws tau ntseeg tias nws twb tsis tau ua dab tsi rau Vajtswv li, tiam sis tseem tau txais tej koob hmoov ntau zoo li no thiab ua rau muaj kev txaus siab heev. Vim qhov laj thawj no, nws keev thov Vajtswv hauv nws lub siab tas li, vam tias nws yuav tuaj yeem rov pauj rau Vajtswv tau, vam tias nws yuav muaj lub cib fim los hais lus tim khawv rau Vajtswv txoj kev ua thiab txoj kev zoo tshaj plaws, thiab vam tias Vajtswv yuav muab nws qhov kev mloog hais los tso rau txoj kev sim, thiab, tshaj qhov no lawm, tias nws txoj kev ntseeg tuaj yeem raug ntxuav kom dawb huv, kom mus txog ntua rau thaum nws txoj kev mloog hais thiab nws txoj kev ntseeg tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo lawm. Ces, thaum kev sim siab los rau Yauj, nws tau ntseeg tias Vajtswv tau hnov nws tej lus thov lawm. Yauj saib lub cib fim no muaj nqis ntau dua tag nrho txhua yam, thiab yog li ntawd nws thiaj li tsis lam saib qhov ntawd ua dog ua dig, kom nws qhov kev ntshaw loj tshaj plaws mus tag ib sim neej ntawd muaj tseeb tiag. Qhov lub cib fim los txog no txhais tau tias nws txoj kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv raug muab tso rau qhov kev sim, thiab tuaj yeem muab ntxuav kom hawb huv tau. Dhau qhov no lawm, nws txhais tau tias Yauj muaj ib lub hwv tsam los txais Vajtswv qhov kev pom zoo, yog li ntawd thiaj li ua rau nws txav los ze zog rau ntawm Vajtswv. Thaum lub sij hawm raug kev sim siab, txoj kev ntseeg thiab kev caum raws zoo li no tau ua rau nws dhau los zoo tiav log ntxiv tuaj, thiab muab tau ib txoj kev to taub zoo dua qub txog Vajtswv txoj kev xav. Yauj kuj tau nco txiaj nco ntsig ntau rau Vajtswv cov koob hmoov thiab tej tshav ntuj, nyob hauv nws lub siab nws tau nchuav nthwv txoj kev qhuas uas zoo txog Vajtswv txoj kev ua, thiab nws yog tus ntshai thiab hwm Vajtswv tshaj, thiab ntshaw Vajtswv txoj kev hlub, kev zoo tshaj plaws, thiab kev dawb huv. Thaum lub sij hawm no, txawm Yauj tseem yog ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag xwb los xij, hais txog rau nws tej kev ntsib kev pom, Yauj txoj kev ntseeg thiab kev paub tau nce qib siab ntau npaug thiab khi ruaj khov lawm: Nws txoj kev ntseeg tau nce qib lawm, nws txoj kev mloog hais tau txais ib qho chaw ruaj khov, thiab nws qhov kev hwm Vajtswv muaj mus tob dua lawm. Txawm qhov kev sim siab no tau hloov Yauj tus ntsuj plig thiab txoj sia lawm los xij, txoj kev hloov zoo li no tseem ua tsis tau li Yauj siab xav, los sis tau ua rau nws txoj kev huaj vam mus tom ntej qeeb. Thaum tib lub sij hawm uas xam txog yam nws muab tau los ntawm qhov kev sim siab no los, thiab ua twb zoo xav txog tej yam nws tus kheej ua tsis tau zoo txaus, nws tau thov Vajtswv ntsiag to, tos rawv rau qhov kev sim siab uas yuav los rau nws tom ntej no, vim hais tias nws xav tau rau nws txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv kom raug txhawb tsa siab rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab tom ntej no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 44

Ntxwgnyoog Tau Sim Yauj Siab Ib Zaug Ntxiv (Mob Sawv Hlwv Mus Thoob Plaws Yauj Lub Cev)

a. Cov Lus uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 2:3 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi.

Yauj 2:6 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

b. Cov Lus uas Ntxwgnyoog Tau Hais

Yauj 2:4–5 Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Hauv Txoj Kev Txom Nyem Tshaj Plaws, Yauj Paub Tseeb Txoj Vajtswv Txoj Kev Saib Xyuas Tib Neeg Ntiaj Teb

Kev ua raws li Vajtswv Yehauvas cov lus nug rau Ntxwgnyoog, Ntxwgnyoog yeej zoo siab twj ywm. Qhov no vim hais tias Ntxwgnyoog yeej paub tias nws yuav raug tso cai los tawm tsam tus tib neeg uas zoo tiav log rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag ib zaug ntxiv—rau Ntxwgnyoog ces, qhov no yog ib lub cib fim uas txawv heev. Ntxwgnyoog xav siv lub cib fim no los txiav txim rau Yauj txoj kev ntseeg kom tiav hlo, ua kom nws poob nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab yog li thiaj li tsis muaj kev hwm Vajtswv los sis foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe mus ntxiv lawm. Qhov no yuav muab ib lub hwv tsam rau Ntxwgnyoog: Txawm tias yuav yog qhov chaw twg los sis lub sij hawm twg los xij, nws tuaj yeem ua kom Yauj yog ib yam khoom kov ua si uas mus raws li nws tej lus txib. Ntxwgyoog zais nws tej kev xav uas lim hiam kom taug qab tsis tau, tiam sis nws tsis tuaj yeem npog tau nws tus yeeb yam phem. Qhov tseeb no yeej qhia nyob rau hauv nws lo lus teb rau Vajtswv Yehauvas cov lus lawm, li uas tau teev tseg nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag” (Yauj 2:4–5). Nws yeej tsis yog tias yuav muab tsis tau ib qho kev paub thiab kev xav uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog qhov kev siab phem los ntawm txoj kev sib pauv tswv yim mus los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd. Thaum tau hnov txog tej kev tsis muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog lawm, tag nrho cov neeg uas nyiam qhov tseeb thiab ntxub kev phem yuav muaj ib txog kev ntxub loj dua yam tsis ua xyem xyav txog Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis paub txaj muag, yuav ua rau xob plaub thiab dhuav Ntxwgnyoog tej kev tsis muaj qab hau, thiab, thaum tib lub sij hawm no, yuav muaj cov lus thov uas muab kuab thiab tej kev xav uas kub siab lug rau Yauj, thov Vajtswv tias tus tib neeg ncaj ncees no tuaj yeem ua tau txoj kev zoo tiav log, xav tias tus tib neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem yuav kov yeejNtxwgnyoog txoj kev sim siab mus tag ib txhiab ib txhis, thiab ua neej nyob rau qhov kaj, hauv Vajtswv qhov coj kev thiab cov koob hmoov; yog li, kuj ib yam nkaus thiab, cov tib neeg zoo li no yuav xav tias Yauj tej kev ua uas ncaj ncees tuaj yeem nqua hu thiab txhawb tau tag nrho cov uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Txawm tias tuaj yeem pom Ntxwgnyoog txoj kev npaj siab uas phem rau hauv qhov kev tshaj tawm no los xij, Vajtswv tau pom zoo yooj yim rau Ntxwgnyoog qhov “kev thov”—tiam sis Nws kuj tau tsim ib tug yam ntxwv tias: “Nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia” (Yauj 2:6). Vim hais tias, zaum no, Ntxwgnyoog tau thov los ncab nws sab tes mus ntaus Yauj cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, Vajtswv tau hais tias, “tab sis cawm nws txoj sia.” Lub ntsiab lus ntawm cov lus no yog qhov hais tias Nws tau muab Yauj cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog lawm, tiam sis Yauj txoj sia yog Vajtswv tuav. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem muab tau Yauj txoj sia, tiam sis dhau ntawm qhov no lawm ces Ntxwgnyoog tuaj yeem siv tau txhua lub tswv yim los sis txhua txoj kev los rhuav tshem Yauj.

Tom qab tau txais Vajtswv txoj kev tso cai lawm, Ntxwgnyoog txawm maj nroos mus rau ntawm Yauj thiab tau ncab nws txhais tes mus tsim txom nws daim tawv nqaij kom mob, ua kom mob sawv hlwv thoob plaws rau nws lub cev, thiab Yauj hnov mob rau saum daim tawv nqaij. Yauj tau qhuas Vajtswv Yehauvas txoj kev phim hwj thiab txoj kev dawb huv, uas ua rau Ntxwgnyoog haj yam phem heev ntxiv rau hauv nws txoj kev siab tawv. Vim hais tias nws hnov tau kev txaus siab txog qhov tsim txom uas ua kom tib neeg mob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes thiab khawb Yauj cev nqaij daim tawv, ua rau nws muaj mob sawv hlwv mus txog qhov mob kub lug. Yauj thiaj hnov mob kiag tam sim ntawd thiab raug tsim txom rau saum nws cev nqaij daim tawv uas mob tshaj li lwm yam lawm, thiab nws tsis tuaj yeem pab tau tiam sis nws siv nws ob txhais tes zuaj nws tus kheej saum taub hau mus rau ko taw, vim qhov no yuav pab ua rau qhov mob uas tau tshwm sim rau nws tus ntsuj plig los ntawm nws cev nqaij daim tawv uas raug mob no ntaug. Nws paub tias Vajtswv yeej nyob ntawm nws ib sab saib ntsoov nws, thiab nws tau ua nws qhov zoo tshaj los npaj nws tus kheej kom khov kho. Nws tau txhos caug rau hauv piam teb ib zaug ntxiv, thiab tau hais tias: “Koj saib rau hauv tib neeg lub siab, koj tshuaj saib lawv qhov kev ntxov siab; vim li cas nws txoj kev tsis muaj zog thiaj li cuam tsuam txog Koj? Thov kom Vajtswv Yehauvas lub npe raug qhuas.” Ntxwgnyoog tau pom qhov thev mob tsis taus ntawm Yauj, tiam sis nws tsis pom tias Yauj yuav tso Vajtswv Yehauvas tseg li. Yog li ntawd nws thiaj maj roos ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj tej pob txha kom mob, xav muab nws tej tes tej ceg dua tawm mus. Kiag thaum tam sim ntawd, Yauj hnov tau tias qhov tsim txom tsis zoo li yav dhau los lawm; nws hnov zoo li nws cev nqaij daim tawv raug dua tawm ntawm tej pob txha mus lawm, thiab hnov zoo li nws tej pob txha tawg ntsoog du lug li lawm. Qhov kev tsim txom no ua rau nws xav tias tuag ntshe yuav zoo dua …. Nws rab peev xwm tiv taus qhov mob no tau mus txog qhov qhov kawg lawm…. Nws tau quaj, nws tau dua tej tawv nqaij ntawm nws lub cev tawm kom qhov mob ntaug—tiam sis nwstsum tsis ntsaj tawm lawm, thiab tsis dua nws daim tawv nqaij ntawm nws lub cev lawm, vim nws tsis xav kom Ntxwgnyoog pom nws qhov tsis muaj zog. Yog li Yauj thiaj li txhos caug ib zaug ntxiv, tiam sis thaum lub sij hawm no nws hnov tau tias tsis muaj Vajtswv Yehauvas lawm. Nws yeej paub tias Vajtswv Yehauvas keev nyob rau ntawm nws xub ntiag, thiab nyob tom nws qub qab, thiab nyob rau ntawm nws ib sab tas li. Tiam sis thaum nws tseem mob, Vajtswv yeej tsis ntsia li; Nws tau npog Nws lub ntsej muag thiab zais lawm, vim lub ntsiab ntawm Nws txoj kev tsim tib neeg tsis yog coj kev txom nyem los rau tib neeg. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau quaj thiab ua txhua yam raws li nws qhov thev taus rau txoj kev mob ntawm lub cev, tiam sis nws yeej tseem tsis tuaj yeem tshem nws tus kheej tawm ntawm txoj kev ua Vajtswv tsaug: “Tib neeg poob rau thawj txoj kev phem, lawv tseem tsis muaj zog thiab tsis muaj hwj chim, lawv tseem hluas thiab tsis paub qab hau dab tsi—vim li cas Koj thiaj li txhawj heev thiab xav ua zoo rau nws? Koj ntaus kuv, tiam sis nws mob Koj rau qhov ua li ntawd. Yam uas muaj nqis ntawm tib neeg rau Koj qhov kev saib xyuas thiab kev txhawj yog dab tsi?” Yauj cov lus thov mus txog Vajtswv ob lub pob ntseg lawm, thiab Vajtswv nyob ntsiag to, tsuas saib twj ywm tsis ua suab sab li…. Thaum tau sim txhua yam kev ntxias dag hauv phau ntawv tag lawm los yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, Ntxwgnyoog thiaj tau tawm mus ntsiag to lawm, tiam sis qhov no tsis yog qhov kawg rau Vajtswv tej kev sim Yauj siab. Vim hais tias Vajtswv lub hwj chim uas raugqhia tshwm rau hauv Yauj tseem tsis raug tshaj tawm qhib lug rau sawv daws, Yauj zaj lus tseem tsis tau xaus rau qhov kev thim ntawm Ntxwgnyoog. Ib yam li lwm cov neeg tsim lawv txoj kev to taub qhov tseeb, ntau yam tshwj xeeb tseem yuav los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 45

Lwm Yam Uas Pom Tshwm ntawm Yauj Qhov Hwm Vajtswv thiab Ntxub Dab Phem Yog Nws Txoj Kev Qhuas Vajtswv Lub Npe rau Txhua Yam

Yauj tau ntsib kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, tiam sis nws tseem tsis tso Vajtswv Yehauvas lub npe tseg. Nws poj niam yog thawj tug tau rhais ruam tawm mus thiab, ua tes dej num ntawm Ntxwgnyoog rau hauv yam uas tib neeg tuaj yeem pom tau, tawm tsam Yauj. Kab lus thaum chiv thawj piav qhia txog nws li no tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus” (Yauj 2:9). Tej no yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg. Lawv yog ib ib qhov kev tawm tsam, thiab ib qho kev iab liam, nrog rau kev ntxias dag, ib qho kev sim siab, thiab kev hais lus phem. Thaum tsis tuaj yeem tawm tsam tau Yauj cev nqaij daim ntawv lawm, ces Ntxwgnyoog thiaj tau tsi ntsees rau Yauj qhov kev ncaj ncees, xav siv qhov no los ua kom Yauj tso nws qhov kev ncaj ncees tseg, tso Vajtswv tseg, thiab tsis muaj txoj sia nyob tau mus ntxiv lawm. Yog li, Ntxwgnyoog thiaj xav siv cov lus zoo li no los sim Yauj siab: Yog Yauj tau tso Yehauvas lub npe tseg lawm, ces nws yeej tsis tas yuav tiv txoj kev tsim txom zoo li no lawm; nws tus kheej yuav raug kev tsim txom rau cev nqaij daim tawv. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, Yauj tau cem nws hais tias, “Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:10). Yauj yeej paub cov lus no los ntev lawm, tiam sis lub sij hawm tam sim no yam tseeb ntawm Yauj txoj kev paub txog tej ntawd yeej ua pov thawj tau lawm.

Thaum nws poj niam tau hais nws kom foom phem rau Vajtswv thiab tuag mus, nws lub ntsiab yog: “Koj tus Vajtswv saib koj li no xwb, yog li vim li cas thiaj li tsis foom phem rau Nws? Koj tseem ua neej nyob ua dab tsi? Koj tus Vajtswv yog tus coj tsis ncaj rau koj li, tiam sis koj tseem hais tias ‘thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.’ Nws coj kev puas tsuaj los rau koj tau li cas thaum koj foom koob hmoov rau Nws lub npe? Kav tsij maj nroos thiab tso lub npe Vajtswv tseg, thiab txhob caum raws Nws ntxiv lawm. Ces, koj tej teeb meem yuav tag mus.” Thaum lub sij hawm no, nws muaj tej lus tim khawv uas Vajtswv xav pom rau hauv Yauj. Yeej tsis muaj ib tug neeg dog dig twg tuaj yeem hais tej lus tim khawv zoo li no, los sis peb nyeem muaj nyob rau hauv tej zaj lus ntawm phau Vajluskub—tiam sis Vajtswv yeej pom nws los lawm ntev lawm ua ntej Yauj tau hais cov lus no. Vajtswv xav siv lub cib fim no los tso cai rauYauj los ua pov thawj rau txhua tus pom tias Vajtswv yeej ua yog lawm. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, tsis yog Yauj tsis tso nws txoj kev ncaj ncees los sis tsis tso Vajtswv tseg xwb, tiam sis nws kuj tseem tau hais rau nws poj niam tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Cov lus no puas tseem ceeb? Ntawm no, nws tsuas muaj ib qho tseeb uas tuaj yeem ntsuas tau qhov tseem ceeb ntawm cov lus no xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus no yog tias lawv raug pom zoo los ntawm Vajtswv hauv Nws lub siab, lawv yog yam uas Vajtswv ntshaw, lawv yog yam uas Vajtswv xav hnov, thiab lawv yog qhov ua tshwm sim tau los uas Vajtswv xav pom; cov lus no kuj yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm Yauj lo lus tim khawv. Hauv qhov no, Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siabncaj, kev hwm Vajtswv, thiab kev ntxub dab phem yog yam raug ua pov thawj. Yauj qhov muaj nuj nqis zoo li cas ntawd yog nyob rau thaum nws raug sim siab, thiab txawm tias thaum tag nrho nws lub cev muab mob sawv hlwv thoob plaws, thaum nws tiv txoj kev tsim txom uas txom nyem tshaj plaws, thiab thaum nws poj niam thiab tej txheeb ze tau pab tswv yim rau nws los, nws yeej tseem hais twm cov lus zoo li no xwb. Muab ua lwm txoj kev hais, hauv nws lub siab nws ntseeg lawm tias, txawm yuav yog tej kev sim siab twg los xij, los sis txawm yuav yog tej kev ceeb laj txom nyem ntxim tu siab los sis kev txim txom zoo li cas los xij, txawm yog txoj kev tuag yuav los rau nws los xij, nws yeej tsis tso Vajtswv tseg los sis yuav tsis tso txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tseg li. Yog li ces, koj pom lawm tias Vajtswv tuav tau qhov chaw tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv nws lub siab lawm, thiab tias tsuas muaj tib tug Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab nkaus xwb. Yeeb vim li ntawd peb thiaj li nyeem cov lus piav qhia txog nws rau hauv Vajtswv Txoj Lus tias: Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li. Tsis yog nws tsis muaj kev txhaum los ntawm nws daim di ncauj xwb, tiam sis hauv nws lub siab nws yeej tsis yws txog Vajtswv hlo li. Nws tsis hais cov lus mob txog Vajtswv li, los sis nws tsis ua kev txhaum rau Vajtswv li. Tsis yog nws foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe nkaus xwb, tiam sis nyob hauv nws lub siab nws kuj tau foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe thiab; nws lub qhov ncauj thiab lub siab yeej yog ib yam. Qhov no yog tus tseem Yauj uas Vajtswv tau pom, thiab qhov no yog qhov laj thawj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj saib Yauj muaj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 46

Tib Neeg Ntau Txoj Kev To Taub Yuam Kev Txog Yauj

Yauj qhov kev raug txom nyem hnyav no tsis yog txoj dej num ntawm cov neeg xa xov uas Vajtswv xa los, los sis tsis yog nws tsim muaj los ntawm Vajtswv tus kheej txhais tes. Dua ntawd, nws yog raug tsim muaj los ntawm Ntxwgnyoog tus kheej kiag, uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab. Yog li, theem kev raug txom nyem ntawm Yauj thiaj li tob heev. Tiam sis thaum lub sij hawm no Yauj tau qhia pom tawm tias, yam tsis hwm tseg, nws txoj kev paub txog Vajtswv txhua hnub nyob rau hauv nws lub siab, cov keeb laj fai ntawm nws tej kev ua txhua txhua hnub, thiab nws tus cwj pwm coj rau Vajtswv—qhov no yog tus yeeb yam tseeb. Yog Yauj tsis raug sim siab, yog Vajtswv tsis coj kev sim siab los rau Yauj, thaum Yauj tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” koj yuav hais tias Yauj yog ib tug neeg hais lus zoo siab phem; Vajtswv tau muab ntau yam muaj nqis rau nws lawm, yog li tseeb tiag nws thiaj li tau foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe. Yog, ua ntej qhov raug cob rau kev sim siab, Yauj tau hais tias, “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” koj yuav hais tau tias Yauj tab tom hais tshaj qhov muaj tseeb lawm, thiab tias nws tsis tso Vajtswv lub npe tseg vim nws keev tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv txhais tes. Koj yuav tsum hais tau tias yog Vajtswv tau coj kev puas tsuaj los rau nws, ces nws yuav tsum tso Vajtswv lub npe tseg xwb xwb li. Tiam sis thaum Yauj tau pom tias nws tus kheej nyob rau tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav tau los sis xav pom, tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav kom tshwm sim rau lawv, uas lawv ntshai tsam ho tshwm sim los rau lawv, tej xwm txheej uas txawm yog Vajtswv kiag los yeej tsis tuaj yeem ntsia tau, Yauj haj tseem tuaj yeem tuav nws txoj kev ncaj ncees tau: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thiab “peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum lub sij hawm no, cov neeg uas nyiam tham cov lus zoo mloog, thiab cov uas nyiam hais cov ntsiab lus raws cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, txhua tus tsis muaj lus hais li. Cov uas qhuas Vajtswv lub npe rau hauv cov lus hais xwb, tiam sis yeej tsis kam lees Vajtswv tej kev sim siab li, yog cov raug thuam los ntawm txoj kev ncaj ncees uas Yauj tau tuav ruaj khov, thiab cov uas yeej tsis ntseeg tias tib neeg tuaj yeem tuav ruaj khov tau rau Vajtswv txoj hau kev tseeb yog cov raug txiav txim los ntawm Yauj cov lus tim khawv. Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum raug tej kev sim siab no thiab cov lus uas nws tau hais, ib txhia tib neeg yuav feeb tsis meej, ib txhia yuav khib siab, ib txhia yuav ua xyem xyav, thiab ib txhia yuav tsis quav ntsej txog, tsa lawv lub qhov ntswg ntawm Yauj cov lus tim khawv vim hais tias lawv tsis yog tsuas pom txoj kev tsim txom uas tau tshwm sim rau Yauj thaum muaj tej kev sim siab, thiab thaum Yauj nyeem cov lus uas Yauj hais nkaus xwb, tiam sis kuj pom txog tib neeg “qhov tsis muaj zog” uas Yauj tau ntxeev siab thaum muaj tej kev sim siab tau tshwm sim los rau nws. “Qhov tsis muaj zog” no lawv ntseeg tias yuav tsum yog qhov tsis zoo tiav log rau hauv Yauj qhov kev zoo tiav log, txoj kev phem hauv tib neeg uas yog cov nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag uas yog cov zoo tiav log. Qhov no hais tau tias nws yeej ntseeg lawm tias cov uas zoo tiav log yog cov tsis muab chaw thuam, tsis muaj dab tsi tsuas los sis tsis muaj kev txhaum dab tsi lawm, tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis muaj zog li lawm, tsis muaj kev paub txog qhov mob, tias lawv yeej tsis hnov txog txoj kev tsis zoo siab los sis tu siab, thiab yog cov tsis muaj kev ntxub los sis tus cwj pwm phem sab nraud lawm; vim yog li no, cov neeg feem coob thiaj tsis ntseeg tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log tiag tiag. Tib neeg tsis pom zoo heev txog nws tus cwj pwm rau thaum nws raug tej kev sim siab. Piv txwv li, thaum Yauj tau poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam lawm, nws yeej tsis, li uas tib neeg xav hauv nruab siab, los kua muag li. Nws “qhov tsis tus cwj pwm zoo” ua rau tib neeg xav tias nws mas siab txias dhau lawm, vim nws tsis los kua muag los sis tsis muaj kev hlub rau nws tsev neeg. Qhov no yog kevxav phem kawg uas tib neeg muaj rau Yauj. Lawv pom nws tus xwj pwm tom qab ntawd yim ua rau lawv feeb tsis meej li: “Hle hlo nws lub tsho loj” tib neeg tau ntaus nqi tias nws tsis muaj kev hwm rau Vajtswv, thiab “chais nws lub tob hau” yog qhov tau ntseeg yuam kev lawm tias yog Yauj qhov kev thuam thiab tawm tsam Vajtswv. Dhau ntawm Yauj cov lus uas hais tias “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” tib neeg tsis pom muaj ib qho kev ncaj ncees rau hauv Yauj uas raug Vajtswv qhuas li, thiab yog li qhov kev tshuaj ntsuam ntawm Yauj los ntawm cov tib neeg feem coob ces thiaj li tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev tsis nkag siab tsis, kev to taub yuam kev, kev tsis ntseeg, kev thuam, thiab tsuaspom zoo raws hauv txoj kev xav xwb. Yeej tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd tuaj yeem to taub tseeb thiab nco txiaj ntsig rau Vajtswv Yehauvas cov lus uas hais tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ib tug neeg siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem.

Saib raws li lawv txoj kev xav txog Yauj rau saum toj saud, tib neeg tseem muaj kev kev tsis ntseeg ntxiv txog nws txoj kev ncaj ncees, vim Yauj tej kev ua thiab nws txoj kev coj ua uas raug teev tseg rau hauv tej nqe Vajluskub tsis ua rau lub ntiaj tebtxav ua zog kais rau ub rau no li tib neeg xav hauv nruab siab. Tsis yog nws tsis tau ua ib qho dab tsi loj tiav xwb, tiam sis nws kuj tau muab ib daim txhais lauj kaub av los kuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm pawg tshauv. Qhov kev ua no kuj ua rau tib neeg poob siab thiab ua rau lawv tsis muaj kev ntseeg—thiab haj tseem tsis kam lees—Yauj txoj kev ncaj ncees, vim thaum tab tom kuam nws tus kheej Yauj yeej tsis thov Vajtswv los sis tsis cog lus rau Vajtswv li; los sis, tshaj qhov no lawm, tsis pom nws quaj los kua muag vim qhov mob no li. Thaum lub sij hawm no, tib neeg tsuas pom Yauj qhov tsis muaj zog xwb thiab tsis pom dab tsi li lawm, thiab yog li ntawd txawm thaum lawv hnov Yauj hais tias “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” lawv yeej tsis txav hlo li, los sis tsis txiav txim siab hlo li, thiab yeej tseem tsis tuaj yeem pom Yauj txoj kev caj ncees los ntawm nws cov lus los li. Qhov kev xav uas Yauj ua rau tib neeg pom rau thaum raug txoj kev txim txom ntawm nws tej kev sim siab no yog qhov uas nws tsis txaj muag los sis tsis khav theeb. Tib neeg tsis pom zaj lus txhawb rau nws tus cwj pwm uas muaj nyob tob tob rau hauv nws lub siab, los sis lawv tsis pom qhov kev ntshai Vajtswv nyob hauv nws lub siab los sis hauv nws txoj kev ua raws li qhov keeb laj fai ntawm txoj hau kev tseeb ntawm kev ntxub dab phem. Nws txoj kev nyob tus yees ua rau tib neeg pom tias nws txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj ces tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb, tias nws qhov hwm Vajtswv ces tuas yog yam uas tau hnov los xwb; “qhov tsis muaj zog” uas nws tau qhia tshwm rau sab nraud, rau thaum lub sij hawm ntawd, tso ib txoj kev tob tseg rau lawv, ua rau lawv muaj ib “txoj kev xav tshiab” rau, thiab haj tseem muaj ib “txoj kev to taub tshiab” rau tus tib neeg uas Vajtswv hais tias yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj. Ib “txoj kev xav tshiab” thiab “txoj kev to taub tshiab” zoo li no raug ua pov thawj pom meej rau thaum Yauj tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau hnub nws yug los.

Txawm tias theem kev tsim txom uas nws raug txom nyem no yog yam uas xav tsis tau thiab nkag siab tsis tau rau tib neeg los xij, nws cov lus hais yeej tsis muaj lo twg hais tshaj ntawm txoj kev ntseeg, tiam sis tsuas ua kom qhov mob ntaug ntawm nws lub cev los ntawm nws tus kheej tej kev xav xwb. Raws li tau teev tseg rau hauv Vajtswv Txo Lus, nws tau hais tias: “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus” (Yauj 3:3). Tej zaum, yeej tsis muaj leej twg xam tias tej lus no tseem ceeb, thiab tej zaum yuav muaj cov tib neeg uas mob siab rau cov lus no kawg. Hauv nej txoj kev xam pom, lawv puas xav tias Yauj tau tawm tsam Vajtswv lawm? Lawv puas yog ib tug neeg uas yws Vajtswv? Kuv paub tias coob leej ntawm nej cov ko yeej muaj qee yam tswv yim txog rau tej lus uas Yauj tau hais lawm thiab ntseeg lawm tias yog Yauj yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, nws yuav tsum tsis ua rau pom txog ib qho tsis muaj zog los sis kev tu siab, thiab tseem xav zoo rau txoj kev tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog, thiab haj tseem ua ntsej muag luag ntxhi thaum ntsib Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Nws yuav tsum tsis hais ib yam dab tsi me me txog txoj kev tsim txom uas Ntxwgnyoog coj los rau nws caij nqaij daim tawv li, los sis nws yuav tsum tsis ntxeev siab rau ib qho ntawm tej kev xav nyob rau hauv nws lub siab. Nws haj tseem yuav tsum hais kom Vajtswv kav tsij ua kom tej kev sim siab no hnyav dua qub. Qhov no yuav tsum raug muab qhia kom pom thiab muaj los ntawm ib tug neeg uas tsis ua ywj fab ywj fwj thiab hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tiag tiag. Rau hauv qhov kev tsim txom hnyav no, Yauj tau foom phem rau hnub nws yug los. Nws yeej tsis yws txog Vajtswv, nws haj yam muaj kev xav tawm tsam Vajtswv tsawg. Qhov no mas hais tau yooj yim dua li qhov ua, vim tias txij puag thaum lub sij hawm thaum ntxov ub los txog rau niaj hnub tam sim no, yeej tsis muaj leej twg tau paub txog tej kev sim siab los sis kev txom nyem uas tau tshwm sim rau Yauj zoo li no. Yog li, vim li cas ho tsis muaj leej twg raug sim siab zoo ib yam nkaus li Yauj thiab? Vim hais tias, raws li Vajtswv pom mas, tsis muaj leej twg tuaj yeem tuav tau lub luag hauj lwm los sis tes hauj lwm txib zoo li no, tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau li Yauj ua lawm, thiab, tshaj qhov no lawm, tsis muaj leej twg tseem yuav muaj peev xwm, dhua ntawm qhov foom phem rau hnub yug lawv los, tsis tso Vajtswv lub npe tseg thiab tseem foom koob hmoov txuas ntxiv rau Vajtswv Yehauvas lub npe, li Yauj tau ua rau thaum muaj txoj kev tsim txom tshwm sim rau nws. Puas muaj leej twg ua tau qhov no? Thaum peb hais li no txog Yauj, peb puas hais txog nws tus cwj pwm? Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, thiab tuaj yeem hais lus tim khawv rau Vajtswv tau, thiab tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog khiav kiag lawm pos taub hau thoob, kom nws txhob rov los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los iab liam nws ib zaug dua li lawm—yog li muaj dab tsi tsis yog thaum hais lus qhuas nws? Nws puas yog tias nej muaj cov qauv siab dua Vajtswv? Nws puas yog tias nej coj tau zoo dua Yauj thaum muaj tej kev sim siab tshwm sim los rau nej? Vajtswv tau qhuas Yauj—yam uas nej tsis pom zoo yog dab tsi?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 47

Yauj Foom Phem Rau Nws Hnub Yug Los Vim Nws Tsis Xav Kom Vajtswv Raug Mob vim Nws

Kuv keev hais tias Vajtswv saib rau hauv tib neeg lub siab, hos tib neeg saib tej yam nyob sab nraum tib neeg xwb. Vim hais tias Vajtswv saib rau hauv tib neeg lub siab, Nws to taub lawv lub ntsiab tseeb, hos tib neeg txhais lwm tus tib neeg lub ntsiab tseeb raws li qhov lawv pom raws sab nraud xwb. Thaum Vajtswv tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, qhov kev ua no tau ua rau tag nrho cov coj ntawm sab ntsujplig xav tsis thoob li, suav nrog rau Yauj peb tug phooj ywg tib si. Tib neeg los ntawm Vajtswv los, thiab yuav tsum ua tsaug rau txoj sia thiab cev nqaij daim tawv, nrog rau lawv hnub yug los, uas Vajjtswv tau muab rau lawv, thiab nws yuav tsum tsis txhob foom phem rau lawv. Qhov no yog qee yam uas cov tib neeg dog dig yeej tuaj yeem to taub thiab nkag siab tau. Rau txhua tus uas caum raws Vajtswv, qhov kev to taub no yog yam tseem ceeb tshaj thiab zam tsis tau, thiab nws yog ib qho tseeb uas yeej tsis hloov pauv li. Yauj, nyob rau lwm sab, tau ua txhaum tej kev cai: Nws tau foom phem rau nws hnub yug los. Qhov no yog ib qho kev ua uas cov tib neeg dog dig xav tias yog kev hla dhau tus ciaj ciam txwv lawm. Tsis yog Yauj thiaj tsis muaj cai rau tib neeg txoj kev to taub thiab kev khuv leej xwb, nws kuj tsis muaj cai rau Vajtswv txoj kev zam txim thiab. Thaum tib lub sij hawm no, txawm tias tib neeg coob leej rais los tsis muaj kev ntseeg rau Yauj txoj kev ncaj ncees los xij, vim nws zoo li tias Vajtswv txoj kev nyiam nws ntawd ua rau Yauj yuav tus kheej siab nkaus xwb; tau ua rau nws siab tawv heev thiab tsis quav ntsej uas tsis yog nws tsis tau ua Vajtswv tsaug rau qhov foom koob hmoov rau nws thiab saib xyuas nws nyob rau nws tiam neej xwb, tiam sis nws tau xa nws hnub yug los mus rau kev puas ntsoog. Qhov no yog dab tsi, tseem tsis yog kev tawm tsam Vajtswv thiab los? Tej ntsiab zoo li no ua rau tib neeg muaj pov thawj thuam phem rau qhov Yauj ua no, tiam sis leej twg thiaj li paub txog yam uas Yauj tab tom xav rau thaum lub sij hawm ntawd tiag tiag? Leej twg thiaj li paub qhov laj thawj uas vim li cas Yauj thiaj li tau ua li ntawd? Tsuas yog Vajtswv thiab Yauj tus kheej nkaus xwb thiaj li paub sab hauv zaj lus no thiab cov laj thawj ntawm no.

Thaum Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj tej pob txha kom mob, Yauj poob rau hauv nws xib teg lawm, tsis muaj txoj hau kev khiav dim los sis tsis muaj zog tawm tsam li. Nws lub cev thiab tus ntsujplig raug kev txom nyem mob heev, thiab qhov mob no tau ua rau nws paub tob txog qhov tsis tseem ceeb, kev siab muag, thiab kev tsis muaj hwj chim ntawm tib neeg nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj muab tau ib txoj kev nco txiaj nco ntsig thiab kev to taub tob ntawm qho vim li cas Vajtswv thiaj li muaj ib lub siab los tsom kwmthiab saib xyuas tib neeg ntiaj teb. Hauv Ntxwgnyoog lub xib teg, Yauj tau paub lawm tias tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, yeej tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj zog. Thaum nws txhos caug thiab tau thov Vajtswv, nws hnov zoo nkaus li Vajtswv tab tom npog Nws lub ntsej muag thiab tab tom khiav nkaum lawm, vim Vajtswv twb muab nws tso rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm. Thaum tib lub sij hawm no, Vajtswv kuj tau quaj rau nws, thiab, tshaj qhov no lawm, raug txom nyem rau nws; Vajtswv mob siab vim nws qhov mob, thiab raug mob vim nws qhov raug mob…. Yauj tau paub txog Vajtswv qhov mob, nrog rau qhov uas nyuaj rau Vajtswv thev taus npaum li cas…. Yauj tsis xav ua kom Vajtswv muaj kev tu siab ntxiv lawm, los sis nws tsis xav kom Vajtswv quaj rau nws, nws yeej tsis xav pom Vajtswv mob vim nws. Thaum lub sij hawm no, Yauj tsuas xav muab nws cev nqaij daim tawv hlais tawm, tsis tuaj yeem thev taus qhov mob rau ntawm nws cev nqaij daim tawv tau mus ntxiv lawm, vim yog qhov yuav cheem Vajtswv qhov raug tsim txom los ntawm nws qhov mob lawm—tiam sis nws tsis tuaj yeem ua tau, thiab nws yuav tsum thev kom taus tsis yog qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv lawm xwb, tiam sis kuj yog kev tsim txom ntawm qhov tsis xav ua kom Vajtswv nyuaj siab thiab. Ob qho kev mob no—ib qho los ntawm cev nqaij daim ntawv los, thiab ib qho los ntawm tus ntsujplig los—coj qhov ua rau lub siab puas ntsoog, thiab kev mob siab tshaj plaws los rau Yauj, thiab ua rau nws hnov txog tej tsis muaj txaus ntawm tib neeg uas yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav tuaj yeem ua rau ib tug hnov tias nyuaj siab thiab tsis muaj kev pab li. Nyob hauv tej xwm txheej no, nws txoj kev xav tau Vajtswv muaj ntau zuj zus, thiab nws txoj kev tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag muaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, Yauj yuav xum kom txhob yug los rau hauv lub ntiaj teb tib neeg, yuav xum kom txhob muaj nws nyob, dua li qhov pom Vajtswv quaj los kua muag los sis hnov tus mob tam rau nws tus kheej. Nws tau pib tsis nyiam nws cev nqaij daim tawv heev zuj zus, ua rau muaj mob nkeeg thiab dhuav nws tus kheej, dhuav nws hnub yug los, thiab haj tseem dhuav txhua yam uas tau sib txuas rau nws. Nws tsis xav kom hais txog nws hnub yug los los sis hais txog ib yam dab tsi txog qhov no mus ntxiv lawm, thiab yog li nws thiaj li tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau nws hnub yug los tias: “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus. Thov cia hnub ntawd cia li tsaus ntuj; thov cia Vajtswv tsis txhob saib nws sab saud los, los sis tsis txhob cia qhov duab ci ntsa rau nws” (Yauj 3:3–4). Yauj cov lus ris nws txoj kev tsis nyiam kiag li rau nws tus kheej, “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus,” nrog rau txoj kev yws uas nws xav rau nws tus kheej thiab txoj kev txawj xav ntawm kev tshuav txiaj ntsim rau qhov tau ua rau Vajtswv mob, “Thov cia hnub ntawd cia li tsaus ntuj; thov cia Vajtswv tsis txhob saib nws sab saud los, los sis tsis txhob cia qhov duab ci ntsa rau nws.” Ob zaj lus no yog kev nthuav tawm kawg ntawm qhov Yauj tau xav li cas tom qab ntawd, thiab ua rau pom puv npo txog nws txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj rau txhua tus. Thaum tib lub sij hawm no, ib yam li Yauj tau xav lawm, nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov hwm Vajtswv, yeej raug txhawb tsa siab lawm tiag tiag. Qhov tseeb tiag, qhov kev txhawb tsa siab no yog kiag qhov ua tau raws nraim li qhov Vajtswv tau xav lawm ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 48

Yauj Kov Yeej Ntxwgnyoog thiab Dhau Los Ua ib tug Tib Neeg Tseeb rau hauv Vajtswv Ob Lub Qhov Muag

Thaum Yauj raug nws tej kev sim siab thawj zaug, nws raug txhav tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab tag nrho nws cov me nyuam, tiam sis nws tsis ntog los sis tsis tau hais ib yam dab tsi uas yog ib qho kev txhaum rau Vajtswv li vim los ntawm qhov ua li ntawd. Nws tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab tau kov yeej nws tej khoom muaj nqis, nws cov me tub me nyuam thiab qhov kev sim siab ntawm qhov uas tau poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis hauv ntiaj teb, uas hais tau tias nws tuaj yeem mloog Vajtswv lus rau thaum Nws tau muab txhua yam tshem tawm ntawm Yauj lawm thiab nws kuj tseem tuaj yeem ua tsaug thiab qhuas Vajtswv vim ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm. Yam zoo li no yog Yauj qhov kev coj ua nyob rau thaum Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thawj zaug, thiab yam zoo li no kuj yog Yauj qhov lus tim khawv nyob rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab thawj zaug thiab. Hauv qhov kev sim siab zaum ob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj kom mob, thiab txawm tias Yauj tau ntsib kev mob tshaj qhov uas nws tau ntsib yav dhau los lawm los xij, nws qhov lus tim khawv tseem txaus los ua rau tib neeg xav tsis thoob. Nws tau siv nws qhov kev thev taus, kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov kev hwm Vajtswv, kom rov kov yeej Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv, thiab nws qhov kev coj ua thiab nws qhov lus tim khawv ua rau Vajtswv tau pom zoo thiab nyiam dua ib zaug ntxiv. Nyob rau qhov kev sim siab no, Yauj tau siv nws txoj kev coj ua tiag los tshaj tawm rau Ntxwgnyoog tias kev mob cev nqaij daim tawv tsis hloov tau nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais los sis tshem tsis tau nws txoj kev kub siab rau Vajtswv thiab hwm Vajtswv mus; nws yuav tsis tso Vajtswv tseg los sis tso nws tus kheej txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tseg vim hais tias nws tau ntsib txoj kev tuag xwb. Yauj qhov kev txiav txim siab tau ua rau Ntxwgnyoog ntshai rwg, nws txoj kev ntseeg tau ua rau Ntxwgnyoog poob plig thiab tshee na, kev tiv ruaj khov uas nws tau sib tawm tsam nrog Ntxwgnyoog rau thaum nkawv txoj kev sib ntaus sib tua uas yog txoj kev ciaj-thiab-txoj kev tuag tau ua rau Ntxwgnyoog muaj ib txoj kev ntxub tob thiab khib siab heev; nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tau ua rau Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua dab tsi ntxiv rau nws txuas ntxiv lawm, vim yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau tso nws tej kev tawm tsam Yauj tseg thiab tau tso nws tej kev iab liam Yauj uas nws tau coj los tso rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag tseg. Qhov no txhais tau tias Yauj tau kov yeej lub ntiaj teb, nws tau kov yeej cev nqaij daim tawv, nws tau kov yeej Ntxwgnyoog, thiab nws tau kov yeej txoj kev tuag lawm; nws yog ib tug tib neeg uas muaj txhij txhua qhib lug uas yog Vajtswv tug. Thaum lub sij hawm hauv ob qho kev sim siab no, Yauj tau sawv ruaj khov rau nws qhov lus tim khawv, tau ua neej raws nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab tau nthuav tus ciaj ciam ntawm nws cov keeb laj fai txog kev ua neej nyob ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem kom dav. Thaum raug ob qhov kev sim siab, tau ua rau Yauj muaj kev ntsib kev pom ntau ntxiv, thiab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau nws loj tiav txiv hlo thiab muaj txuj ci ntau dua qub, tau ua rau nws ruaj khov dua, thiab muaj kev ntseeg loj dua, thiab tau ua rau nws ruaj siab dua qub ntawm txoj kev yog thiab kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev ncaj ncees rauyam uas nws tuav ruaj khov. Vajtswv Yehauvas tej kev sim Yauj siab tau ua rau nws to taub tob thiab txawj xav txog Vajtswv txoj kev txhawj rau tib neeg, thiab tau ua rau nws txawj xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, suav txij ntawm theem kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv raug muab ntxiv rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv. Vajtswv Yehauvas tej kev sim siab tsis yog tsis ua kom Yauj nrug deb ntawm Nws mus xwb, tiam sis tseem coj nws lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv dua lawm thiab. Thaum Yauj qhov thev taus qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv los txog rau nws qhov siab kawg nkaus lawm, qhov kev txhawj xeeb uas nws tau hnov los ntawm Vajtswv Yehauvas los tau ua rau nws tsis muaj lwm txoj kev tuag lawm tiam sis foom phem rau nws hnub yug los. Qhov kev coj ua zoo li no yeej tsis tau npaj los ntev li, tiam sis yog kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv uas los hauv nws lub siab los, nws yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj tau los ntawm nws txoj kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias, vim nws tau tsis nyiam nws tus kheej kiag li, thiab nws tsis txaus siab, thiab tsis tuaj yeem thev taus rau qhov kev txim txom Vajtswv, yog li nws qhov kev txiav txim siab thiab kev hlub thiaj li tau mus txog theem uas tsis ua raws li yus tus kheej siab nyiam. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau txhawb tsa nws txoj kev hwm thiab kev ntshaw rau Vajtswv thiab kev kub siab rau Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhab tsa nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais thiab hwm Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Nws tsis tso cai rau nws tus kheej ua ib yam uas yuav tsim ua kev puas tsuaj rau Vajtswv, nws tsis tau tso cai rau nws tus kheej txoj kev coj ua uas yuav ua rau Vajtswv raug mob, thiab tsis tau tso cai rau nws tus kheej mus coj ib yam kev tu siab, kev nyuaj siab, los sis kev tsis zoo siab los rau Vajtswv vim yog nws tus kheej tej laj thawj xwb. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txawm tias Yauj tseem yog tib tug Yauj li qub ua ntej dhau los los xij, Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv tau ua rau Vajtswv txaus siab thiab zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm no, Yauj muab tau qhov zoo tiav log li uas Vajtswv xav kom nws muab tau lawm; nws tau dhau los ua ib tug neeg muaj nuj nqis tiag tiag raws li qhov raug hu ua “zoo tiav log thiab siab ncaj” rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Nws tej kev uauas ncaj ncees tau ua rau nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv rau Vajtswv. Yog li, ib yam nkaus thiab, nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws zoo tiav log, thiab tau ua rau nws lub neej loj hlob muaj nuj nqis raug tsa siab tshaj qhov ua tau dhau los lawm, thiab lawv kuj tau ua rau nws yog thawj tus neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog tawm tsam thiab sim siab mus ntxiv lawm. Vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug Ntxwgnyoog iab liam thiab sim siab; vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; thiab vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws tau kov yeej thiab tau muaj yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab tau sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv. Suav txij hnub no mus Yauj dhau los ua thawj tus tib neeg uas yuav tsis raug muab cob rau Ntxwgnyoog mus ntxiv lawm, nws tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li lawm thiab tau nyob hauv txoj kev kaj, nyob hauv qab Vajtswv cov koob hmoov yam tsis muaj kev nyiag raws qab los sis kev rhuav tshem ntawm Ntxwgnyoog li lawm…. Nws tau dhau los ua ib tug neeg tseeb nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag; nws raug tso dim plaws lawm …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 49

Hauv Yauj Lub Neej Txhua Hnub Peb Pom Nws Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv thiab Kev Ntxub Dab Phem

Yog peb yuav tsum sib tham txog Yauj, ces peb yuav tsum pib nrog qhov kev tshuaj ntsuam txog nws yam qhib lug los ntawm Vajtswv tus kheej lub qhov ncauj los: “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li.”

Cia peb xub los kawm txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siabncaj tso.

Yam uas nej to taub ntawm cov lus “zoov tiav log” thiab “siab ncaj” yog dab tsi? Nej puas ntseeg tias Yauj yeej tsis muaj ib qho raug thuam li, tias nws yog tus zoo ntxim hwm? Qhov no, tseeb tiag, yuav yog ib qho kev txhais ncaj qha thiab to kev taub txog cov lus “zoo tiav log” thiab “siab ncaj.” Tiam sis lub ntsiab ntawm lub neej tiag tiag yog ib qho tseem ceeb rau ib txoj kev to taub tseeb ntawm Yauj—cov lus, cov phau ntawv, thiab txoj kev xav nkaus xwb yuav muab tsis tau ib lo lus teb twg li. Peb yuav pib los ntawm qhov saib ntawm Yauj lub neej hauv tsev, ntawm nws txoj kev coj ua uas ib txwm coj seb zoo li cas rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov no yuav qhia rau peb txog nws cov keeb laj fai thiab cov hom phiaj hauv lub neej txoj sia, nrog rau qhov paub txog nws tus kheej thiab txoj kev caum raws. Tam sim no, cia peb nyeem cov lus kawg ntawm Yauj 1:3: “Tus tib neeg no yog tus loj tshaj plaws ntawm cov neeg nyob rau sab hnub tuaj.” Qhov cov lus no tab tom hais txog yog qhov hais tias Yauj lub meej mom thiab qhov chaw sawv massiab heev, thiab txawm peb tsis paub tias qhov laj thawj ua rau nws yog tus zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov tib neeg uas nyob sab hnub tuaj ntawd yog vim ntawm nws tej khoom muaj nqis uas muaj nplua mias, los sis vim hais tias nws yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj thiab tau hwm Vajtswv rau thaum ntxub dab phem, tag nrho ces, peb paub tias Yauj lub meej mom thiab lub chaw sawv yeej raug ntaus nqis siab heev. Raws li tau muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub, tib neeg thawj thawj qhov kev xav txog Yauj ces yog qhov hais tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log, tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab tias nws muaj txiag nplua nuj txhua yam thiab muaj lub meej mom ntxim hwm. Rau ib tug neeg dog dig uas ua neej nyob rau ib qhov chaw zoo li no thiab nyob hauv tej yam ntxwv zoo li no, Yauj tej zaub mov, qhov zoo ntawm lub neej txoj sia, thiab ntau yam xeeb ceem ntawm nws tus kheej lub neej txoj sia yuav tsum yog yam uas cov tib neeg feem coob tsom ntsoov rau; yog li peb yuav tsum kav tsij nyeem tej nqe Vajluskub txuas mus ntxiv: “Thiab nws cov tub mus ua noj haus nyob rau hauv lawv tej tsev, ib leeg ua rau ib hnub; thiab xa thiab hu rau lawv peb tug muam kom tuaj nrog lawv noj thiab haus. Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li” (Yauj 1:4–5). Zaj lus no qhia rau peb txog ob yam: Yam xub thawj yog tias Yauj cov tub thiab cov ntxhais tau keev ua kev zoo siab noj mov ua ke, nrog rau kev noj thiab kev haus ntau heev; yam ob yog tias Yauj tau keev hlawv khoom fij vim hais tias nws keev txhawj txog nws cov tub thiab cov ntxhais, ntshai tsam tias lawv tau ua kev txhaum, tsam tias nyob hauv lawv lub siab lawv tau tso Vajtswv tseg lawm. Hauv qhov no tau piav qhia txog kev ua neej ntawm ob hom tib neeg sib txawv. Hom xub thawj, Yauj cov tub thiab cov ntxhais, keev ua kev zoo siab noj mov ua ke vim lawv txoj kev muaj txiag nplua nuj, tau noj nyob luam thuam lug, tau haus thiab tau noj txaus nkaus lawv lub siab, thiab tau lom zem raws lub neej zoo los ntawm kev muaj muaj txiag nplua nuj. Kev ua lub neej zoo li no, nws yuav tsis tuaj yeem zam tau tias lawv yuav tsis ua kev txhaum thiab ua tub qaug rau Vajtswv—tiam sis lawv tsis txuag lawv tus kheej kom dawb huvlos sis hlawv khoom fij. Ces, nej pom lawm tias, Vajtswv twb tsis muaj chaw nyob hauv lawv lub siab li, tias lawv tsis muaj kev xav rau Vajtswv tej hmoov hlub li, los sis tsis ntshai tsam ua txhaum rau Vajtswv li, lawv haj yam tsis ntshai txog kev tso Vajtswv tseg rau hauv lawv lub siab li. Qhov tseeb tiag, peb qhov tsom ntsoov tsis yog saib rau Yauj cov me nyuam nkaus xwb, tab sis saib rau yam uas Yauj tau ua thaum tau ntsib tej yam zoo li no; qhov no yog lwm lub ntsiab uas tau piav qhia nyob rau hauv zaj lus no, uas nws muaj feem ntsig txog Yauj lub neej txhua hnub thiab lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Qhov uas phau Vajluskub piav qhia txog txoj kev zoo siab noj mov ua ke ntawm Yauj cov tub thiab cov ntxhais, tsis pom muaj qhov hais txog Yauj li; nws tsuas hais tias nws cov tub thiab cov ntxhais keev noj thiab haus ua ke xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis tau npaj cov kev zoo siab noj mov ua ke no li, los sis nws tsis tau koom nrog nws cov tub thiab cov ntxhais rau txoj kev noj luam thuam lug zoo li no li. Txhawm tias yuav muaj txiag nplua nuj thiab muaj txhua yam khoom muaj nqis thiab tub qhe npaum li cas los xij, Yauj lub neej yeej tsis yog ib lub neej zoo luam thuam lug. Nws tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig ntawm nws txoj kev ua neej nyob tau kaj siab lug, thiab nws tsis tau, vim nws qhov kev muaj txiag nplua nuj, ua kom nws tus kheej noj luam thuav qas ntsuav muaj kev lom zem rau cev nqaij daim tawv los sis hnov qab txog kev hlawv khoom fij, thiab haj yam ua rau nws maj mam ntxub Vajtswv tsawg. Yog li, ua pov thawj qhia tau tias, Yauj mas yeej xyuam xim kawg nyob hauv nws txoj kev coj noj coj ua, tsis ntshaw luag tug los sis ntseeg yuam kev vim los ntawm Vajtswv tejkoob hmoov rau nws, thiab nws tsis saib ntsoov rau qhov zoo ntawm lub neej txoj sia xwb. Dua ntawd, nws txo hwj chim hlo tiag tiag li, nws tsis khav theeb txoj kev muaj txiag nplua nuj, thiab nws ceev faj thiab ua tib zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws keev xav txog Vajtswv tej hmoov hlub thiab tej koob hmoov, thiab yeej hwm Vajtswv txuas mus ntxiv. Hauv nws lub neej txhua hnub, Yauj keev sawv ntxov los hluav khoom fij rau nws cov tub thiab cov ntxhais. Muab ua lwm lo lus hais, tsis yog Yauj tus kheej thiaj li hwm Vajtswv xwb, tiam sis nws kuj vam tias cov nws cov me nyuam yuav hwm Vajtswv ib yam nkaus thiab tsis ua kev txhaum rau Vajtswv. Yauj tej kev muaj txiag nplua nuj yeej tsis muaj chaw nyob rau hauv nws lub siab li, los sis hloov tsis tau nws lub chaw tuav los ntawm Vajtswv; txawm tias yuav yog rau nws tus kheej los sis nws cov me nyuam li los xij, Yauj tej kev ua txhua hnub puav leej muaj feem txaus rau txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws qhov hwm Vajtswv Yehauvas tsis yog nres rau ntawm nws lub qhov ncauj lawm xwb, tab sis nws tau nqis tes ua kiag thiab tau tig saib nws tus kheej txhua zaus thiab txhua feem ntawm nws lub neej txhua hnub. Yauj qhov kev coj ua tiag zoo li no qhia rau peb tias nws yog neeg ncaj ncees, thiab muaj txhua yam ntawm lub ntsiab uas nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas yog yam zoo. Qhov uas Yauj keev xa thiab ntxuav nws cov tub thiab cov ntxhais kom dawb huv ntawd txhais tau tias nws tsis tso cai los sis pom zoo rau nws cov me nyuam tus cwj pwm; dua ntawd, hauv nws lub siab nws yeej nyuaj siab rau lawv tus cwj pwm, thiab tau rau txim rau lawv lawm. Nws tau hais xaus lawm tias tus cwj pwm ntawm nws cov tub thiab cov ntxhais tsis ua rau Vajtswv Yehauvas zoo siab, thiab yog li ntawd nws thiaj keev hu kom lawv mus rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum. Yauj tej kev ua qhia rau peb txog lwm sab ntawm nws qhov kev ua neeg, nws ib txwm tsis taug kev mus nrog cov neeg uas keev ua kev txhaum thiab tau ua txhaum rau Vajtswv, tiam sis dua ntawd lawm tseem tau ntxub thiab zam tej ntawd. Txawm tias cov neeg no yog nws cov tub thiab cov ntxhais los xij, nws yeej tsis tso nws tus kheej cov keeb laj fai ntawm txoj kev coj ua vim hais tias lawv yog nws tus kheej cov txheeb ze, los sis nws yeej tsis ua raws li lawv tej kev txhaum vim ntawm tus kheej tej kev xav. Tab sis, nws tau nqua hu lawv los lees lub txim txhaum thiab muab kom tau Vajtswv Yehauvas txoj kev zam, thiab nws tau ceeb toom rau lawv kom txhob tso Vajtswv tseg mus ua raws li lawv tus kheej txoj kev lom zem. Cov kee laj fai ntawm qhov Yauj tau coj rau lwm tus li cas ntawd yeej muab faib cais tawm tsis tau los ntawm cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws hlub yam uas Vajtswv lees txais, thiab tsis nyiam yam uas tsis lees Vajtswv kiag li; nws hlub cov neeg uas tau hwm Vajtswv rau hauv lawv lub siab lawm, thiab tsis nyiam cov neeg uas ua kev phem kiag li los sis tau ua txhaum rau Vajtswv. Txoj kev hlub thiab kev tsis nyiam kiag li zoo li no yog nthuav qhia tshwm rau hauv nws lub neej txhua hnub, thiab yog Yauj txoj kev siab ncaj tiag tiag uas tau pom los ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Raws li qhov ib txwm muaj, qhov no kuj yog kev nthuav tawm thiab kev ua neej nyob ntawm Yauj qhov kev ua neeg tiag tiag rau hauv nws tej kev sib raug zoo nrog lwm tus hauv nws lub neej txhua hnub, ntsig txog yam uas peb yuav tsum tau kawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 50

Tej Uas Pom Tshwm Sim ntawm Yauj Kev Ua Neeg Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab (Kev To Taub Txog Yauj Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv, thiab Kev Ntxub Dab Phem Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab)

Thaum Yauj tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug tau raug nyiag tag lawm, tias nws cov tub thiab cov ntxhais tau tag lawv txoj sia lawm, thiab tias nws tej tub qhe tau raug tua tuag lawm, nws tau coj raws li nram qab no: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos cauj ntua rau hauv av, thiab pe hawm” (Yauj 1:20). Cov lus no qhia rau peb txog ib yam tseeb tias: Tom qab hnov qhov xov xwm no lawm, Yauj tsis poob siab nthav hlo li, nws tsis quaj los sis tsis yws cov tub qhe uas tau xa qhov xov xwm no los rau nws, nws haj yam tsis kom tshuaj xyuas txog tej kev ua txhaum cai no thiab tsis txheeb xyuas txog qhov tseeb thiab tshawb nrhiav seb tau muaj dab tsi tshwm sim tiag tiag. Nws tsis nthuav tawm txog ib qho mob hlo li los sis tsis tu siab txog nws tej khoom uas tau poob mus lawm, los sis nws tsis los kua muag vim nws cov me nyuam thiab nws cov neeg uas nws hlub tau ploj mus lawm. Qhov txawv mas, nws txawm dua rhe nws lub tsho loj, tau chais nws lub taub hau, txho caug ntua rau hauv pem teb, thiab pe hawm. Yauj tej kev ua li no mas tsis zoo li tej kev ua ntawm cov tib neeg dog dig. Lawv ua rau coob leej feeb tsis meej, thiab ua rau lawv thuam Yauj rau hauv lawv lub siab vim nws “lub siab txias heev.” Kiag thaum lawv txhua yam poob tag lawm, cov tib neeg dog dig yuav tag kev cia siab los sis tw kev tag—los sis, rau qee cov tib neeg, tej zaum ua rau lawv muaj kev ntxhov siab heev. Qhov ntawd yog vim hais tias, nyob hauv lawv lub siab, tib neeg tej khoom ntiag tug yog yam uas lawv mob siab ua mus tag ib sim neej—nws yog yam uas ua rau lawv muaj txoj sia nyob tau, nws yog txoj kev cia siab uas ua rau lawv ua neej nyob tau mus; qhov lawv tej khoom ntiag tug poob mus lawm ntawd txhais tau tias lawv tej kev mob siab rau txhua yam yeej tsis muaj nqis dab tsi tag nrho, tias lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tias lawv tsis muaj lub neej rau yav tom ntej li lawm. Qhov no yog ib tug neeg dog dig tus cwj pwm xav rau lawv tej khoom ntiag tug thiab txoj kev sib raug zoo ntawm lawv nrog rau tej khoom ntawd, thiab qhov no kuj yog qhov tseem ceeb ntawm tej khoom ntiag tug uas nyob hauv tib neeg ob lub qhov muag. Vim zoo li no, tib neeg feem coob thiaj li feeb tsis meej txog Yauj tus cwj pwm uas tsis quav ntsej txog rau nws tej khoom ntiag tug uas tau poob tag lawm ntawd. Hnub no, peb tab tom los daws qhov feeb tsis meej uas tag nrho cov neeg no muaj los ntawm kev piav qhia txog seb muaj yam dab tsi tau tshwm sim nyob rau hauv Yauj lub siab.

Txoj kev xav uas ib txwm hais tias, qhov Vajtswv tau muab tej khoom muaj nqis nplua mias li no, Yauj yuav tsum paub txaj muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim tej khoom muaj nqis no tau poob mus tag lawm, vim nws tsis tau saib xyuas los sis tsis txhawj txog tej ntawd li; nws tsis tuav tej khoom muaj nqis uas Vajtswv tau muab rau nws no ruaj. Yog li ntawd, thaum nws tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug raug nyiag mus tag lawm, nws thawj qhov kev xavces yuav tsum mus rau ntawm qhov chaw uas muaj tub sab ntawd thiab suav sau txhua yam uas raug poob mus lawm ntawd seb muaj dab tsi, ces mam li los lees lub txim txhaum rau Vajtswv kom nws thiaj li tau txais Vajtswv cov koob hmoov ib zaug dua ntxiv. Txawm li cas los xij, Yauj, tsis ua li no, thiab nws yeej ib txwm muaj nws tus kheej tej laj thawj rau qhov tsis ua li ntawd. Hauv nws lub siab, Yauj tau ntseeg ruaj tias tag nrho txhua yam uas nws muaj yog Vajtswv tau muab pub rau nws xwb, thiab tsis yog yam uas nws tus kheej siv zog tsim los. Yog li ntawd, nws thiaj tsis saib tej koob hmoov no li tej yam uas yuav raug siv coj los ua kom tau peev txheej, tiam sis tso cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev muaj sia nyob dim rau hauv txoj kev tuav rawv nrog tag nrho nws lub zog rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav cia ntawd. Nws saib Vajtswv cov koob hmoov muaj nqis thiab tau ua tsaug rau tej ntawd, tiam sis nws tsis ntshaw cov koob hmoov ntawd, los sis nws tsis tau nrhiav tej ntawd kom muaj ntau ntxiv. Ntawd yog nws tus cwj pwm coj rau tej khoom ntiag tug. Nws thiaj tsis tau ua dab tsi kom tau txais cov koob hmoov, los sis tsis tau txhawj txog los sis tsis nyuaj siab txog qhov tsis muaj los sis poob Vajtswv cov koob hmoov; nws tsis dhau los ua neeg vwm loj vwm leg, zoo siab ua lwj ua liam vim Vajtswv cov koob hmoov xwb, los sis tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj hau kev tseeb los sis hnov qab txog Vajtswv txoj hmoov hlub vim cov koob hmoov uas nws keev zoo siab tas li xwb. Yauj tus cwj pwm coj rau nws tej khoom ntiag tug qhia tshwm rau tib neeg txog nws qhov kev ua neeg tseeb tias: Ua ntej tshaj, Yauj tsis yog tus tib neeg qias dub, thiab tsis xav tau tej khoom dab tsi rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov ob, Yauj ib txwm yeej tsis tau txhawj txog los sis tsis tau ntshai tias tsam Vajtswv ho muab tag nrho yam nws muaj mus lawm, uas yog nws tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv hais rau hauv nws lub siab; qhov ntawd yog, nws thiaj tsis muaj kev ntshaw los sis yws txog tias thaum twg los sis seb Vajtswv puas yuav muab tej ntawd mus, thiab tsis nug txog qhov laj thawj tias vim li cas, tiam sis tsuas nrhiav los ua raws li Vajtswv tej kev npaj xwb. Qhov peb, nws yeej ib txwm tsis ntseeg tias nws tej khoom muaj nqis tau los ntawm nws tus kheej lub dag zog khwv los, tiam sis tej ntawd yog Vajtswv tau muab rau nws xwb. Qhov no yog Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab yog ib qho kev nthuav qhia ntawm nws txoj kev ntseeg. Yauj qhov kev ua neeg thiab nws txoj kev caum raws txhua hnub puas raug hais meej rau hauv peb theem ntsiab lus hais txog nws? Yauj qhov kev ua neeg thiab kev caum raws yog feem tseem ceeb tshaj rau nws txoj kev coj ua lub siab txias thaum nws tej khoom ntiag tug tau poob tag mus lawm. Nws yog vimntawm nws txoj kev caum raws txhua hnub kiag uas Yauj muaj tus yeeb yam thiab kev ntseeg hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum raug Vajtswv tej kev sim siab. Tsis tuaj yeem muab tau cov lus no hauv lub sij hawm ib hmo xwb, los sis tsis yog tej no nyuam qhuav tshwm sim rau hauv Yauj lub taub hau xwb. Lawv yog yam uas nws tau pom thiab paub los tau ntau lub xyoos ntawm txoj kev ntsib kev pom hauv lub neej txoj sia lawm. Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas tsuas nrhiav Vajtswv cov koob hmoov xwb thiab cov uas ntshai tsam Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntawm lawv mus lawm, thiab cov uas ntxub qhov ntawd thiab yws txog qhov ntawd, Yauj txoj kev mloog hais tseem tsis yog qhov tseeb tseeb thiab los? Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis cov uas yeej ib txwm tsis tau ntseeg tias Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, Yauj tseem tsis muaj kev ncaj ncees thiab kev siab ncaj ntau tshaj plaws thiab los?

Yauj Qhov Kev Paub Tias Dab Tsi Yog Qhov Tsim Nyog

Yauj tej kev ntsib kev pom tiag thiab nws txoj kev ua neeg uas siab ncaj thiab coj ncaj ntawd txhais tau tias nws txiav txim thiab xaiv qhov uas tsim nyog tshaj plaws rau thaum nws poob nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov me nyuam du lug lawm. Tej kev xaiv uas tsim nyog no yog yam faib cais tawm tsis tau ntawm nws tej kev caum raws txhua hnub mus thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau los paub rau hauv nws lub neej txhua hnub. Yauj lub siab ncaj ncees ua rau nws tuaj yeem ntseeg tau tias Yehauvas yog tus tswj kav txhua yam; nws txoj kev ntseeg tau ua rau nws paub qhov tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav tag nrho txhua yam; nws txoj kev paub tau ua rau nws txaus siab hlo los ua raws li Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav thiab tej kev npaj; nws txoj kev mloog hais tau ua rau nws muaj qhov tseeb ntau zuj zus rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv Yehauvas; nws qhov kev hwm tau ua rau nws muaj qhov tiag ntau zuj zus rau hauv nws txoj kev ntxub dab phem; thaum kawg, Yauj thiaj li dhau los ua neeg zoo tiav log vim hais tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem; nws txoj kev zoo tiav log tau ua rau nws ntse, thiab tau ua rau nwspaub zoo tshaj plaws tias dab tsi yog qhov tsim nyog.

Peb yuav tsum to taub lo lus, “tsim nyog” no tau li cas? Ib lo lus txhais kom raws nraim li kab ntawv ces yog nws txhais tias kev xav zoo, muaj laj thawj thiab pom meej rau hauv yus txoj kev xav, yog kev hais lus zoo, kev nqis tes ua, thiab kev txiav txim, thiab kev muaj laj thawj thiab muaj tej qauv zoo xwm yeem. Tiam sis Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog mas tsis piav qhia tau yooj yim li. Thaum nws tau hais rau ntawm no tias Yauj yog tus muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws, qhov no yog tau hais qhov muaj feem ntsig txog rau nws txoj kev ua neeg thiab nws txoj kev coj ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vim hais tias Yauj yog neeg coj ncaj, nws thiaj li muaj peev xwm ntseeg tau thiab ua tau raws li Vajtswv lub hwj chim kav, uas tau muab ib qho kev paub rau nws uas lwm tus tsis tuaj yeem muaj tau li, thiab qhov kev paub no tau ua rau nws tuaj yeem xam pom, txiav txim, thiab txhais lub ntsiab rau yam uas tau tshwm sim rau nws tau raug zoo, uas pab ua rau nws xaiv tau raug zoo txog yam uas yuav tau ua thiab yam uas yuav tau tuav kom ruaj khov rau. Qhov no hais tau tias nws cov lus, tus cwj pwm, thiab cov keeb laj faiuas txhawb rau nws tej kev ua, thiab tus yam ntxwv nws tau coj, yog yam ib txwm swm zoo, pom meej, thiab tshwj xeeb, thiab tsis tsaus ntuj nti, ua yam tsis ua twb zoo xav, los sis ua raws txoj kev xav. Nws yeej paub yuav coj li cas rau yam uas tau tshwm sim rau nws, nws yeej paub tias yuav coj kom haum thiab tswj tej kev sib raug zoo los ntawm tej xwm txheej nyuaj tau li cas, nws yeej paub tias yuav tuav qhov muaj tiag li cas rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav rau, thiab, tshaj qhov no lawm, nws yeej paub tias yuav coj li cas rau txoj kev muab los thiab kev muab tawm ntawm Vajtswv Yehauvas. Qhov no yog Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws. Nws yog vim Yauj tau raug npaj muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim zoo li no es nws thiaj li tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum nws poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov tub thiab cov ntxhais lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 51

Yauj Lub Ntsej Muag Tiag Tiag: Tseeb, Dawb Huv, thiab Tsis Muaj Qhov Cuav

Cia peb nyeem Yauj 2:7–8: “Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm, thiab ntaus Yauj ua rau nws tawm hlwv ntawm ko taw ti nkaus saum tob haum. Thiab nws thiaj muab ib daig txhais lauj kaub tawg coj los kuam nws tus kheej; thiab nws zaum ntawm cov hmoov tshauv.” Qhov no yog ib qho kev piav qhia txog Yauj txoj kev coj ua thaum tej mob sawv hlwv hlav mus thoob nws lub cev. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau zaum rau ntawm cov tshauv kom nws thev taus tus mob. Tsis muaj leej twg kho nws, thiab tsis muaj leej twg pab nws tau kom nws qhov mob ntawm lub cev ntaug; dua ntawd, nws tau siv ttxhais lauj kaub av los txhuam daim tawv ntawm qhov mob sawv hlwv tawm. Saib raws saum daim tawv mas, qhov no yog ib theem hauv Yauj txoj kev tsim txom, thiab tsis muaj feem ntsig txog rau nws qhov kev ua neeg thiab kev hwm Vajtswv li, vim Yauj tsis tau hais ib lo lus los hais qhia txoj nws txoj kev xav thiab kev xam pom rau thaum lub sij hawm no. Tiam sis Yauj tej kev nqis tes ua thiab nws txoj kev coj ua tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Nyob hauv cov lus teev tseg ntawm tshooj dhau los uas peb tau nyeem lawm tias Yauj yog tus zoo tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg nyob rau sab hnub tuaj. Zaj lus uas los ntawm tshooj ob los, thaum lub sij hawm no, qhia rau peb tias tus tib neeg zoo ntawm sab hnub tuaj tau ib daim txhais lauj kaub av los txhuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm cov tshauv. Qhov kev piav qhia los ntawm ob yam no tsis muaj qhov sib txawv los? Nws muaj ib qho sib txawv uas nthuav qhia rau peb pom txog Yauj tus kheej tiag tiag: Txawm tias nws yuav muaj suab npe thiab muaj meej mom los xij, nws ib txwm yeej tsis nyiam los sis tsis quav ntsej txog tej no hlo li; nws tsis quav ntsej tias lwm tus tau xam pom nws zoo li cas, los sis nws tsis txhawj txog seb nws tej kev nqis tes ua los sis txoj kev coj ua puas yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo li cas rau nws lub koob npe; nws tsis ntshaw cov koob hmoov ntawm lub meej mom, los sis nws tsis muaj kev zoo siab rau lub yeeb koob uas tau los nrog lub meej mom thiab lub koob npe. Nws tsuas txhawj txog nws qhov muaj txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb ntawm nws txoj kev ua neeg nyob rau hauv Vajtswv Yehauvas ob lub qhov muag nkaus xwb. Yauj tus kheej tiag tiag yog kiag nws lub ntsiab tseeb: Nws tsis nyiam suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj, thiab tsis ua neej nyob rau lub suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj; nws yog tus tseeb, thiab dawb huv, thiab tsis muaj qhov cuav li.

Yauj Txoj Kev Faib Cais ntawm Txoj Kev Hlub thiab Kev Ntxub

Lwm sab ntawm Yauj qhov kev ua neeg raug nthuav tawm rau hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los ntawm nws thiab nws tus poj niam tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:9–10). Pom txoj kev tsim txom uas nws tau txom nyem, Yauj tus poj niam tau muab tswv yim rau Yauj los pab kom nws khiav dim nws txoj kev tsim txom, tiam sis nws “tej kev xav zoo” tsis tau txais Yauj txoj kev pom zoo; dua ntawd, lawv tau thab kom Yauj npau taws, vim nws tus poj niam tsis kam lees txais Yauj txoj kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv Yehauvas hais, thiab kuj tsis kam lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv Yehauvas thiab. Qhov no yog yam uas Yauj thev tsis taus, vim nws yeej tsis tau tso cai cia nws tus kheej ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis ua rau Vajtswv raug mob, tsis hais ib yam dab tsis txog lwm tus li. Nws yuav nyob ntsiag to tau li cas thaum nws tau pom lwm tus hais lus thuam tawm tsam thiab saib tsis taus Vajtswv? Yog li nws thiaj tau hu nws tus poj niam tias yog ib tug “poj niam ruam.” Yauj tus cwj pwm coj rau nws tus poj niam yog ib qho ntawm kev npau taws thiab kev ntxub, nrog rau kev thuam thiab kev cem. Qhov no yog kev nthuav tawm uas ib txwm muaj ntawm Yauj qhov kev ua neeg—kev sib txawm los ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub—thiab nws yog ib qho tseem kev sawv cev tam rau nws qhov kev ua neeg uas siab ncaj. Yauj muaj ib txoj kev txawj xav txog kev ncaj ncees—ib yam uas ua rau nws ntxub tej lus hais mus hais los thiab tej kev lim hiam uas ntas mus ntas los, thiab kev tsis nyiam kiag li, kev rau txim, thiab kev tsis kam lees txais yuav txoj kev ntseeg tsis raws kev raws cai, tej kev sib cav tsis muaj laj thawj, thiab tej kev sib hais ruam zis, thiab tau ua rau nws tuav qhov tseeb rau nws tus kheej, kho cov keeb laj fai thiab tuav qhov yog thaum nws raug tsis kam lees txais yuav los ntawm cov neeg coob leej ntau tus thiab raug tso tseg los ntawm cov neeg uas nyob ze nws.

Yauj Txoj Kev Siab Dawb Siab Zoo thiab Siab Dawb

Vim, los ntawm Yauj txoj kev coj ua los, peb pom tej kev nthuav tawm ntau yam ntawm nws qhov kev ua neeg, Yauj qhov kev ua neeg uas peb pom thaum nws tau qhib nws lub qhov ncauj foom phem rau nws hnub yug los yog dab tsi? Qhov no yog lub ncauj lus uas peb yuav sib qhia rau hauv qab no.

Saum toj saud, Kuv tau tham txog tej chiv keeb ntawm Yauj qhov kev foom phem rau nws hnub yug los lawm. Yam uas nej pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev hlub li, yog nws yeej yog neeg siab txias thiab tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev ua neeg lawm, nws puas tuaj yeem saib xyuas kom tau rau Vajtswv lub siab ntshaw? Nws puas ntxub nws hnub yug los vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab lawm? Muab ua lwm lo lus hais, yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev ua neeg li lawm, nws puas nyuaj siab los ntawm Vajtswv qhov kev mob? Nws puas yuav foom phem rau nws hnub yug los vim hais tias Vajtswv tau raug txom nyem los ntawm nws? Lo lus teb ces, Yeej tsis yog li! Vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, Yauj thiaj li tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab; vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab, Yauj thiaj li paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, nws thiaj li tau raug txom nyem loj heev los ntawm txoj kev txim txom vim ntawm txoj kev paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws paub txog Vajtswv qhov kev mob, nws thiaj li tau pib tsis nyiam nws hnub yug los kiag li, thiab yog li ntawd thiaj li tau foom phem rau nws hnub yug los. Rau cov neeg sab nraud ces, tag nrho Yauj txoj kev coj ua rau thaum nws tej kev sim siab yog yam ua qauv zoo tseg. Tsuas yog nws qhov kev foom phem rau nws hnub yug los nkaus xwb thiaj tau tsim muaj ib lo lus nug txognws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, los sis muaj ib qho kev tshuaj ntsuam txawv. Qhov tseeb tiag, nws yog kev nthuav tawm tseeb tshaj plaws ntawm Yauj lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg tsis raug npog los sis tsis raug ntim tseg, los sis raug kho los ntawm ib tug neeg twg li. Thaum nws tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tau nthuav tawm txog txoj kev siab dawb siab zoo thiab siab dawb uas tob puag hauv nws lub siab; nws zoo li ib tug dej txhawv uas cov dej mas ntshiab ntshiab huv si thiab pom kaj nrig cuag nkaus li qhia tshwm mus ti nkaus rau hauv qab thu.

Thaum tau kawm tag nrho qhov no txog Yauj lawm, cov neeg feem coob yuav muaj ib txoj kev tshuaj ntsuam ncaj ncees uas raug thiab raws lub hom phiaj ntawm lub ntsiab tseeb txog Yauj qhov kev ua neeg yam tsis ua xyem xyav li. Lawv kuj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob, muaj qab hau, thiab zoo dua ntxiv thiab txoj kev qhuas txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj li Vajtswv tau hais lawm. Vam hais tias, txoj kev to taub thiab kev qhuas no yuav pab ua rau cov tib neeg ua raws txoj hau kev ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 52

Txoj Kev Sib Raug Zoo Ntawm Vajtswv Qhov Muab Yauj Cob rau Ntxwgnyoog thiab Cov Hom Phiaj ntawm Vajtswv Txoj Dej Num

Txawm tias tam sim no tib neeg feem coob lees paub tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem los xij, qhov kev lees no tsis ua rau lawv to taub zoo ntxiv txog Vajtswv txoj kev xav. Thaum lub sij hawm no vim kev khib siab txog Yauj qhov kev ua neeg thiab kev caum raws, lawv nug lo lus nug nram qab no rau Vajtswv tias: Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj heev, tib neeg tau hwm nws heev, yog li vim li cas Vajtswv ho tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog lawm thiab cia nws ntsib txoj kev tsim txom ntau npaum li no? Cov lus nug no yeej muaj nyob rau hauv tib neeg coob leej lub siab lawm—los sis dua ntawd, qhov kev tsis ntseeg no yog lo lus nug nyob rau hauv coob tus tib neeg lub siab. Vim nws tau ua rau coob tus tib neeg feeb tsis meej, peb yuav tsum qhiblo lus nug no thiab piav qhia nws kom raug zoo.

Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswvtej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus lwj liam thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kaig. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg. Yog lawv xav kom raug cawm dim, thiab xav kom Vajtswv muab tau tiav hlo, ces tag nrho cov uas caum raws Vajtswv yuav tsum ntsib tej kev sim siab thiab kev tawm tsam loj thiab me los ntawm Ntxwgnyoog. Cov uas dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev tawm tsam no thiab tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiaj li yog cov uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Qhov no hais tau tias, cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yog cov uas puav leej tau raug Vajtswv tej kev sim siab lawm, thiab cov uas tau raug sim siab thiab raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog yam suav tsis txheeb lawm. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum, thiab tuaj yeem lees Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab lawv tsis tso tseg txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem hauv Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej muaj kev coj ncaj, lawv muaj lub siab dawb siab zoo, lawv paub faib cais ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, lawv muaj txoj kev txawj xav ntawm kev ncaj ncees thiab yog qhov tsim nyog, thiab lawv tuaj yeem saib xyuas rau Vajtswv thiab saib txhua yam uas yog Vajtswv li muaj nuj nqis. Cov tib neeg zoo li no thiaj tsis raug khi cia, raug soj qab, raug iab liam, los sis raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog; lawv dim plaws hlo lawm, lawv muaj kev ywj siab thiab kaj siab hlo lawm. Yauj yog kiag ib tug tib neeg muaj kev ywj pheej, thiab qhov no yog kiag qhov tseem ceeb uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog.

Yauj raug Ntxwgnyoog tsim txom, tiam sis nws kuj tseem muab tau kev ywj pheej thiab kev ywj siab tsis paub tag, thiab nws muab tau txoj cai kom txhob raug cob rau Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam, kev tsim txom, thiab kev iab liam mus ntxiv lawm, los nyob rau hauv txoj kev kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag kom muaj kev ywj pheej thiab tsis muaj nra ris lawm, thiab ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov koob hmoov uas tau muab rau nws. Tsis muaj leej twg muaj tau, los sis rhuav tshem tau, los sis txhav tau qhov muaj cai no. Nws raug muab rau Yauj pauj rau nws txoj kev ntseeg, kev txiav txim siab, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv; Yauj tau them tus nqi ntawm nws txoj sia kom yeej kev kaj siab thiab kev zoo siab rau hauv lub ntiaj teb thiab qhov muaj cai thiab kev muaj cai, li uas raug tsim tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub ntiaj teb, kom pe hawm tus Tswv Tsim yam tsis muaj kev cuam tshuam raws li yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los rau hauv lub ntiaj teb. Tej qhov zoo li no yog qhov tshwm sim loj tshaj plaws ntawm Yauj qhov thev taus tej kev sim siab.

Thaum tib neeg tseem tsis tau raug cawm dim, lawv lub neej keev raug cuam tshuam tas li nrog, thiab raug tswj kav los ntawm, Ntxwgnyoog. Muab ua lwm lo lus hais, cov tib neeg uas tsis tau raug cawm dim yog cov neeg raug txim rau Ntxwgnyoog, lawv tsis muaj kev ywj pheej, lawv tsis tau raug tso los ntawm Ntxwgnyoog, lawv tsis tsim nyog los sis tsis muaj cai pe hawm Vajtswv, thiab lawv raug Ntxwgnyoog caum raws ti ti thiab tawm tsam phom sij kawg li. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev zoo siab uas yuav hais txog li, lawv tsis muaj cai rau ib qho kev muaj nyob uas ib txwm yuav hais txog, thiab tshaj qhov no lawm lawv tsis muaj meej mom yuav hais txog. Tsuas yog koj sawv tiv thiab ua tsov rog nrog Ntxwgnyoog nkaus xwb, siv koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv los ua tej cuab yeej los ua tsov rog ciaj thiab tuag nrog Ntxwgnyoog, tej ntawd thiaj ua rau koj kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiab ua rau nws pos tw nthoob thiab kom ntshai thaum twg nws pom koj, kom nws tso nws tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam rau koj tseg kom tag nrho—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb koj thiaj li raug cawm dim thiab rais los muaj kev ywj pheej tau. Yog koj yeej txiav txim siab tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm, tiam sis tsis npaj txhij kom muaj tej cuab yeej uas yuav pab ua rau koj kom kov yeej Ntxwgnyoog, ces koj tseem yuav nyob rau qhov phom sij; thaum lub sij hawm dhau mus, thaum koj raug Ntxwgnyoog tsim txom hnyav uas koj tsis muaj ib lub zog seem li lawm, tiam sis koj tseem tsis tuaj yeem hais lus tim khawv tau, koj tus kheej tseem tsis tau khiav dim Ntxwgnyoog tej kev iab liam thiab kev tawm tsam koj kom tiav hlo, ces koj yuav muaj kev cia siab me ntsis ntawm txoj kev cawm dim lawm xwb. Thaum kawg, thaum tshaj tawm Vajtswv txoj dej num rau thaum xaus, koj tseem yuav nyob hauv Ntxwgnyoog lub xib teg, tsis tuaj yeem tso koj tus kheej kom dim, thiab yog li koj yeej yuav tsis muaj hwv tsam los sis kev cia siab li. Qhov tshwm sim tau los ces yog cov tib neeg zoo li no yuav poob du lug mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev kaw.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 53

Lees Txais Vajtswv Tej Kev Sim, Kov Yeej Ntxwgnyoog Tej Kev Sim Siab, thiab Cia Kom Vajtswv Muab Tau Tag Nrho Koj Tus Kheej

Thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev npaj thiab kev pab txhawb tib neeg, Nws qhia tag nrho Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg, thiab qhia txog Nws txoj kev ua, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib neeg. Lub hom phiaj yog los npaj kom tib neeg muaj txhij nrog tus yeeb yam, thiab cia tib neeg los muab kom tau ntau yam tseeb los ntawm Vajtswv los rau thaum uas caum raws Nws—qhov ntseeb uas yog tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog. Yog li qhov npaj muaj txhij no, tib neeg yuav tsum ntsib Vajtswv tej kev sim, Vajtswv muaj ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev rau tej kev sim tib neeg, tiam sis lawv txhua tus cheem tsum “kev koom tes” ntawm Vajtswv tus yeeb ncuab: Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias, thaum muab tej cuab yeej rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog lawm, Vajtswv muab tib neeg cob rau Ntxwgnyoog thiab tso cai cia rau Ntxwgnyoog los “sim” tib neeg lub siab. Yog tib neeg tuaj yeem tsoo kom tawm tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, yog lawv tuaj yeem khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev caum puav ncig thiab tseem muaj txoj sia nyob, ces tib neeg thiaj ua dhau qhov kev sim no. Tiam sis yog tib neeg tawm tsis tau ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, thiab zwm rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav ua tsis dhau qhov kev sim no. Txawm Vajtswv tshuaj xyuas tib neeg tus yeeb yam dab tsi los xij, tus qauv rau Nws txoj kev tshuaj xyuas yog xyuas seb tib neeg puas tuav los sis tsis tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau thaum raug Ntxwnyoog tawm tsam, thiabseb lawv puas tau tso los sis tsis tau tso Vajtswv tseg thiab tau swb thiab tau zwm rau Ntxwgnyoog thaum mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias txawm tib neeg yuav raug los sis tsis raug cawm dim los xij yog nyob rau ntawm qhov seb lawvpuas tuaj yeem kov yeej thiab muaj yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab seb lawv puas yuav muab tau los sis muab tsis tau kev ywj pheej los xij yog rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem tsa, lawv tus kheej ua kiag, tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm los kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, ua kom Ntxwgnyoog tso txoj kev vam tseg tiav hlo thiab tso lawv tseg. Yog Ntxwgnyoog tso txoj kev vam thiab tej kev tuav ib tug tib neeg rau ntawm xib teg tseg, qhov no txhais tau tias Ntxwgnyooog yeej yuav tsis sim los txeeb tus neeg no ntawm Vajtswv mus ntxiv dua li lawm, yeej tsis iab liam thiab cuam tshuam nrog tus neeg no ntxiv dua lawm, yeej tsis tsim txom los sis tawm tsam lawv ntxiv lawm; tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug Vajtswv muab tau tiag tiag. Qhov no yog tag nrho qhov txheej txheem uas Vajtswv muab tau tib neeg.

Kev Ceeb Toom thiab Kev Tig Ras To Taub uas Tau Muab rau Ntau Tiam Tom Qab los ntawm Yauj Cov Lus Tim Khawv

Thaum tib lub sij hawm no raws li kev to taub qhov txheej txheem los ntawm qhov uas Vajtswv muab tau qee tus neeg tiav hlo, tib neeg kuj yuav to taub cov hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog. Tib neeg yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm Yauj qhov kev tsim txom mus ntxiv lawm, thiab muaj kev qhuas tshiab txog nws qhov tseem ceeb. Lawv yuav tsis txhawj xeeb txog seb lawv tus kheej puas yuav raug cob rau tib txoj kev sim siab ib yam nkaus li Yaujlawm, thiab yuav tsis tawm tsam los sis tsis lees txais yuav Vajtswv tej kev sim siab uas tseem yuav los tom ntej mus ntxiv lawm. Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab nws cov lus tim khawv uas los kov yeej Ntxwgnyoog ntawd tau dhau los ua ib lub hauv paus ntawm txoj kev pab tseem ceeb thiab kev txhawb nqa rau tib neeg. Hauv Yauj, lawv pom kev vam rau lawv tus kheej txoj kev dawm dim, thiab pom tias los ntawm txoj kev ntseeg, thiab kev mloog hais rau thiab kev hwm Vajtswv, nws yog tag nrho txhua yam uas yuav kov yeej Ntxwgnyoog xwb, yuav kov kom yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv pom tias tsuav yog lawv lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab tsuav yog lawv muaj txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ntseeg tsis tso Vajtswv tseg tom qab tau poob txhua yam lawm xwb, ces lawv tuaj yeem coj kev txaj muag thiab kev swb los rau Ntxwgnyoog, thiab lawv yuav pom tias lawv tsuas cheem tsum kom muaj kev txiav txim siab thiab kev thev taus los tuav lawv tej lus tim khawv khov kho xwb—txawm tias nws yuav ua rau lawv poob txoj sia los xij—kom Ntxwgnyoog ntshai thiab yeej khiav tiaj lias lawm. Yauj cov lus tim khawv yog ib qho kev ceeb toom rau ntau tiam tom qab, thiab qhov kev ceeb toom no qhia rau lawv tias yog lawv kov tsis yeej Ntxwgnyoog, ces lawv tus kheej yeej tsis tuaj yeem dim tau tej kev iab liam thiab kev cuam tshuam ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis lawv yeej tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev tsim txom thiab kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog ib yam nkaus. Yauj cov lus tim khawv tau ua rau ntau tiam tom qab tig ras to taub. Qhov kev tig ras to taub no qhia rau tib neeg tias tsuas yog lawv yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tau; nws qhia rau lawv tias tsuas yog lawv hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv; tsuas yog lawv ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv nkaus xwb lawv thiaj li yuav tsis muaj hnub raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog li lawm thiab ua neej nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tiv thaiv—tsuas thaum ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim tiag tiag. Yauj tus kheej thiab nws txoj sia txoj kev caum raws yuav tsum yog yam uas txhua tus uas caum raws txoj kev cawm dim xyaum. Yam uas nws tau ua neej nyob rau tag nrho hauv nws txoj sia thiab nws txoj kev coj ua rau thaum nws raug tej kev sim siab ntawd yog ib muaj yam muaj nqis zoo rau txhua tus uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

Yauj Cov Lus Tim Khawv Coj Kev Nplig Siab los rau Vajtswv

Yog Kuv qhia nej tam sim no tias Yauj yog ib tug neeg ntxim hlub, nej yuav tsis qhuas lub ntsiab nyob rau hauv cov lus no, thiab tej zaum yuav tsis tuaj yeem tuav tau qhov pab txhawb tias vim li cas Kuv thiaj li tau hais tag nrho tej no; tab sis tos kom txog thaum hnub uas nej tau ntsib tej kev sim siab zoo ib yam nkaus li los sis raws nraim li tej Yauj ntsib tso, thaum nej tau mus dhau ntau yam xwm txheej nyuaj, thaum nej tus kheej tau ntsib tej kev sim siab uas raug npaj los ntawm Vajtswv rau nej kiag lawm, thaum koj muab tag nrho txhua yam uas koj muaj, thiab thev tej kev txaj muag thiab kev txom nyem kom kov yeej Ntxwgnyoog thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau hauv tej kev sim siab lawm—ces koj thiaj li yuav qhuas lub ntsiab ntawm cov lus uas Kuv hais no. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav hnov tau tias koj tseem nyob qis heev rau ntawm Yauj, koj yuav hnov tau tias Yauj ntxim hlub npaum li cas, thiab tias nws tsim nyog xyaum; thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj mam li ras tias tej lus uas Yauj tau hais no tseem ceeb npaum li cas rau tus neeg uas qias vuab tsuab thiab tus uas nyob rau thaum lub sij hawm no, thiab koj mam ras tias nws nyuaj npaum li cas rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no los ua kom tau tiav tej yam zoo li Yauj ua tau tiav ntawd. Thaum koj hnov tias nws nyuaj lawm, koj mam qhuas tias Vajtswv lub siab tau nyuaj siab thiab tau txhawj xeeb npaum li cas, koj mam li qhuas tias cas Vajtswv ho tau them tus nqi siab tag npauv rau qhov kev muab kom tau tej neeg zoo li no, thiab yam uas Vajtswv ua thiab siv rau tib neeg ntiaj teb ntawd muaj nqis ntau npaum li cas. Tam sim no uas nej twb hnov cov lus no tag lawm, nej puas muaj kev to taub yog thiab kev tshuaj ntsuam raug txog Yauj? Hauv nej ob lub qhov muag, Yauj puas yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj tiag tiag uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem? Kuv ntseeg tias tib neeg feem coob yuav hais tias yog. Vim tej yam tseeb ntawm yam uas Yauj tau ua lawm thiab tau qhia tshwm lawm yog yam uas tsis muaj leej twg los sis Ntxwgnyoog yuav tsis kam lees tsis tau li. Tej ntawd yog yam ua pov thawj qhia ruaj kho tshaj plaws ntawm Yauj qhov kov yeej Ntxwgnyoog. Qhov ua pov thawj no raug tsim muaj nyob rau hauv Yauj, thiab yog thawj thawj cov lus tim khawv uas Vajtswv tau txais. Yog li ntawd, thaum Yauj tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tau hais lus tim khawv rau Vajtswv lawm, Vajtswv thiaj li tau pom kev cia siab rau hauv Yauj, thiab Nws lub siab thiaj li raug nplig los ntawm Yauj. Txij puag thaum tiam tsim txhua yam los txog ntua rau Yauj tiam, qhov no yog thawj zaug uas Vajtswv tau ntsib txoj kev nplig siab tias yog zoo li cas tiag tiag, thiab lub ntsiab ua raugnplig los ntawm tib neeg txhais li cas tiag tiag. Nws yog thawj zaug uas Nws tau pom, thiab tau txais, cov lus tim khawv tseeb uas hais rau Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 54

Yauj Hnov Vajtswv los ntawm Qhov Hnov kiag ntawm Pob Ntseg

Yauj 9:11 Saib, Nws los kiag ntawm kuv, thiab kuv tsis pom Nws: Nws kuj los hla ntawm kuv, tab sis kuv tsis hnov Nws li.

Yauj 23:8–9 Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li.

Yauj 42:2–6 Kuv paub hais tias Koj ua tau txhua yam, thiab hais tias tsis muaj ib txoj kev xav uas yuav muab zais tau ntawm Koj li. Leej twg yog tus uas zais tej lus sab laj yam tsis muaj kev paub li? yog li ntawd kuv tsis tau hais tej uas kuv tsis to taub thiab lod; tej uas zoo tshaj plaws rau kuv, uas kuv tsis paub li. Mloog nawb, kuv thov Koj, thiab kuv yuav hais: Kuv yuav thov ntawm Koj, thiab tshaj tawm Koj rau kuv. Kuv tau hnov koj los ntawm lub pob ntseg: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv.

Txawm Tias Vajtswv Tsis Tau Qhia Tshwm Nws Tus Kheej rau Yauj Los Xij, Yauj Ntseeg Vajtswv Lub Hwj Chim Kav

Yam uas txhawb rau cov lus no yog dab tsi? Puas muaj nej ib tug ntawm ko paub tias muaj ib qho tseeb rau ntawm no? Ua ntej tshaj, Yauj paub tau li cas tias muaj ib tug Vajtswv? Dhau ntawd ces, nws paub tau li cas tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ho raug tswj kav los ntawm Vajtswv? Nws muaj ib kab lus uas teb rau ob lo lus nug no tias: “Kuv tau hnov koj los ntawm lub pob ntseg li: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv” (Yauj 42:5–6). Los ntawm cov lus no peb tau kawm paub tias, fdua li qhov tau pom Vajtswv los ntawm nws tus kheej lub qhov muag kiag lawm, Yauj tau kawm paub txog Vajtswv los ntawm zaj dab neeg teev tseg yav dhau los. Nws yog nyob rau hauv tej xwm txheej no uas nws tau pib taug txoj hau kev ntawm kev caum raws Vajtswv, tom qab uas nws tau lees ruaj khov txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv rau hauv nws lub neej, thiab rau ntawm tag nrho txhua yam lawm. Ces yuav tsis muaj ib qho tseeb uas yuav lees tsis lees tsis tau rau ntawm no li—qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Txawm tias yeej muaj peev xwm ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem los xij, Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Hauv qhov no, tsis yog nws tsuas zoo ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no xwb los? Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li, txhais tau tias txawm nws tau hnov Vajtswv lawm los xij, nws yeej tsis paub tias Vajtswv nyob rau qhov twg, los sis Vajtswv zoo li cas, los sis dab tsi yog yam uas Vajtswv tab tom ua. Tej no yog tag nrho lub ntsiab uas muaj tseeb; hais kiag lub ntsiab tias, txawm nws tau caum raws Vajtswv los xij, Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom los sis tsis tau hais lus nws li. Qho no tsis yog ib qho tseeb los? Txawm tias Vajtswv tsis tau hais lus rau Yauj los sis tsis tau txib kom nws ua dab tsi los xij, Yauj twb yeej tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam lawm, thiab nyob hauv tej dab neeg teev tseg los ntawm qhov Yauj tau hnov txog Vajtswv los ntawm kev hnov kiag ntawm pob ntseg, tom qab ntawd ces nws tau pib lub neej ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Tej no yog tej yam chiv thawj thiab qhov txheej txheem uas Yauj tau caum raws Vajtswv. Tiam sis txawm tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem li cas los xij, txawm tias nws tuav ruaj khov rau nws txoj kev ncaj ncees li cas los xij, Vajtswv yeej tseem tsis tau tshwm los rau nws pom li. Cia peb nyeem kab lus no. Nws tau hais tias, “Saib, Nws los kiag ntawm kuv, thiab kuv tsis pom Nws: Nws kuj los hla ntawm kuv, tab sis kuv tsis hnov Nws li” (Yauj 9:11). Tej uas cov lus no tab tom hais txog yog qhov hais tias tej zaum Yauj tau hnov tias muaj Vajtswv nyob ib puag ncig ntawm nws los sis tej zaum tsis hnov muaj—tiam sis nws yeej tsis tuaj yeem pom Vajtswv li. Muaj ntau zaus nws xav hauv nruab siab tias Vajtswv tab tom hla ntawm nws xub ntiag, los sis tab tom ua, los sis tab tom coj tib neeg kev, tiam sis lawv tsis paub li. Vajtswv los rau ntawm tib neeg thaum lawv tsis xav txog tias yuav los; tib neeg tsis paub thaum Vajtswv los rau ntawm lawv, los sis Nws los qhov twg los rau ntawm lawv, vim hais tias tib neeg tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv, thiab yog li, rau tib neeg ces, Vajtswv raug zais kom lawv txhob pom lawm.

Yauj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Yeej Tsis Raug Co los ntawm Qhov Tseeb Uas Vajtswv Raug Zais Kom Nws Txhob Pom Lawm

Hauv kab lus nram qab no ntawm nqe Vajluskub, Yauj tau hais tias, “Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li” (Yauj 23:8–9). Hauv zaj lus no, peb kawm paub tias hauv Yauj tej kev ntsib kev pom, Vajtswv tau raug zais rau nws tas li; Vajtswv tsis tau tshwm los rau nws yam qhib lug li, los sis Nws tsis tau hais ib lo lus rau Yauj yam qhib lug li, tiam sis nyob hauv nws lub siab, Yauj yeej ruaj siab hlo txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv. Nws ib txwm ntseeg tias tej zaum Vajtswv tab tom taug kev rau ntawm nws xub ntiag, los sis tej zaum tab tom ua dej num rau ntawm nws ib sab, thiab tias txawm nws tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los xij, Vajtswv yeej nyob puab ntawm nws ib sab, tswj xyuas txhua yam ntsig txog nws. Yauj yeej tsis pom Vajtswv dua li, tiam sis nws tuaj yeem tuav qhov tseeb rau nws txoj kev ntseeg, uas tsis muaj lwm tus neeg tuaj yeem ua tau li. Vim li cas lwm cov tib neeg thiaj li ua tsis tau li ntawd? Nws yog vim hais tias Vajtswv tsis hais lus rau Yauj los sis tshwm los rau nws pom, thiab yog nws tsis tau ntseeg tiag, nws tsis tuaj yeem mus tau ntxiv, los sis nws tsis tuaj yeem tuav ruaj rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Qhov no tsis yog tseeb thiab los? Koj xav li cas thaum koj nyeem txog cov lus uas Yauj hais no? Koj puas xav tias Yauj qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab nws txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv xub ntiag, yog qhov tseeb, thiab tsis yog ib qho hais tshaj qhov muaj tseeb txog ib feem ntawm Vajtswv? Txawm tias Vajtswv tau coj rau Yauj zoo ib yam li lwm tus tib neeg thiab tsis tau tshwm los los sis hais lus rau nws los xij, Yauj tseem tuav ruaj khov rau nws txoj kev ncaj ncees, tseem ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, thiab, tshaj qhov no lawm, nws keev hlawv khoom fij thiab tau thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim yog los ntawm nws qhov kev ntshai tsam muaj kev ua txhaum rau Vajtswv. Hauv Yauj rab peev xwm hwm Vajtswv yam tsis tau pom Vajtswv, peb pom tias nws tau nyiam yam zoo ntau npaum li cas, thiab nws txoj kev ntseeg ruaj thiab tseeb npaum li cas tiag. Nws yeej tsis tau tias tsis lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv li vim hais tias Vajtswv tau raug zais kom nws txhob pom, los sis nws yeej tsis poob nws txoj kev ntseeg thiab tsis tso Vajtswv tseg vim hais tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Dua ntawd, hauv Vajtswv txoj dej num ua raug zais ntawm kev tswj kav tag nrho txhua yam, nws tau lees paub qhov muaj nyob ntawm Vajtswv, thiab tau hnov txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab lub hwj chim. Nws yeej tsis tso txoj kev siab ncaj tseg vim hais tias Vajtswv raug zais lawm, los sis nws yeej tsis tau tso txoj hau kev tseeb ntawm txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tseg li vim hais tias Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom. Yauj yeej tsis tau thov kom Vajtswv tshwm qhib lug los rau nws pom kom ua pov thawj rau qhov muaj Nws nyob, vim nws twb tau pom Vajtswv lub hwj chim kav rau hauv tag nrho txhua yam lawm, thiab nws tau ntseeg tias nws twb txais tau cov koob hmoov thiab tej hmoov hlub uas lwm cov neeg tseem tsis tau txais. Txawm tias Vajtswv tseem raug zais kom nws txhob pom los xij, Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis co li. Yog li ntawd, nws thiaj li tau sau yam uas lwm tus tsis tau sau: Vajtswv qhov kev pom zoo thiab Vajtswv cov koob hmoov.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 55

Yauj Foom Koob Hmoov Rau Vajtswv Lub Npe thiab Tsis Xav txog Cov Koob Hmoov los sis Kev Puas Tsuaj

Nws muaj ib qho tseeb uas yeej tsis tau hais txog rau hauv Vajtswv Txoj Lus hauv tej zaj lus ntawm Yauj, thiab qhov tseeb no yuav yog qhov peb tsom ntsoov rau hnub no. Txawm tias Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los sis tsis tau hnov txog Vajtswv cov lus los ntawm nws tus kheej ob lub pob ntseg los xij, Yauj yeej muaj ib qho chaw nyob hauv Yauj lub siab lawm. Yauj tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog dab tsi? Nws yog, yam uas tau hais txog dhau los lawm, “thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Nws qhov koob hmoov ntawm Vajtswv lub npe uas tsis muaj kev chaw kawg, tsis muaj lub ntsiab lus lees dab tsi, thiab tsis muaj lub laj thawj dab tsi los khi nrog. Peb pom tias Yauj yeej tau muab nws lub siab rau Vajtswv lawm, tso cai cia lub siab rau Vajtswv tswj kav lawm; tag nrho tej uas nws tau xav, tag nrho tej uas nws tau txiav txim siab, thiab tag nrho tej uas nws tau npaj rau hauv nws lub siab lawm yeej raug muab nthuav qhib lug rau Vajtswv thiab tsis tau kaw rau Vajtswv li. Nws lub siab tsis tau ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab nws yeej tsis tau thov Vajtswv kom ua ib yam dab tsi rau nws los sis muab ib yam dab tsi rau nws hlo li, thiab nws yeej tsis tau zais tej kev ntshaw tsis paub txaus uas nws yuav muab kom tau ib yam los ntawm nws qhov pe hawm Vajtswv. Yauj tsis tau tham txog tej kev sib pauv mus los nrog Vajtswv, thiab tsis tau thov los sis tsis tau yuam Vajtswv li. Nws txoj kev qhuas Vajtswv lub npe yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai loj los tswj kav tag nrho txhua yam, thiab tsis yog nyob ntawm qhov seb nws tau txais cov koob hmoov los sis raug kev puas tsuaj. Nws tau ntseeg tias txawm Vajtswv foom koob hmoov rau tib neeg los sis coj kev puas tsuaj los rau lawv los xij, Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yuav tsis hloov li, thiab yog li ntawd, txawm hais tias ib tug neeg twg yuav nyob rau kis xwm txheej dab tsi los xij, yuav tsum tau qhuas Vajtswv lub npe. Tias tib neeg tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, thiab thaum kev puas tsuaj los raug tib neeg, yog li, ib yam nkaus thiab, nws yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai tswj kav tag nrho thiab npaj txhua yam txog tib neeg; tej kev tswj tib neeg txoj kev muaj txiag nplua nuj yog tej uas pom tshwm sim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai, thiab txawm tias yus txoj kev xam pom yuav zoo li cas los xij, yuav tsum qhuas Vajtswv lub npe. Qhov no yog yam uas Yauj tau ntsib tau pom thiab tau paub rau hauv lub sij hawm ntawm nws lub neej txoj sia. Tag nrho Yauj tej kev xav thiab tej kev ua tau hnov mus txog rau ntawm Vajtswv ob lub pob ntseg thiab tau mus txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab Vajtswv tau pom lawm tias tseem ceeb. Vajtswv saib Yauj qhov kev paub no tseem ceeb, thiab tau saib Yauj muaj nqis vim qhov muaj ib lub siab zoo li no. Lub siab no yeej tau tos ntsoov Vajtswv cov lus txib tas li, thiab nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab txawm tias yuav yog lub sij hawm twg los sis lub chaw twg los xij yeej txaus siab tos txais yam yuav tshwm sim rau nws. Yauj tsis yuam Vajtswv li. Yam uas nws yuam nws tus kheej yog tos rau, lees txais, ntsib, thiab mloog txhua yam ntawm tej kev npaj uas los ntawm Vajtswv los; Yauj tau ntseeg qhov no tias yog nws tes hauj lwm, thiab nws yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag. Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li, los sis tsis tau hnov Nws hais ib lo lus, muab cov lus txib, muab lus qhuab qhia, los sis qhia nws txog ib yam dab tsi hlo li. Hauv cov lus ntawm niaj hnub tam sim no, yuav kom nws tuaj yeem muaj ib txoj kev paub thiab coj tus cwj pwm zoo li no rau Vajtswv thaum Vajtswv tsis muab kev qhuab qhia, kev coj qhia, los sis kev npaj ntsig txog qhov tseeb rau nws—qhov no muaj nuj nqis, rau nws ua kom pom txog tej yam zoo li no thiaj li txaus hlo rau Vajtswv, thiab nws cov lus tim khawv raug Vajtswv qhuas thiab saib muaj nqis. Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los sis hnov Vajtswv tus kheej hais tawm ib co lus qhuab qhia rau nws li, tiam sis rau Vajtswv ces nws lub siab thiab nws tus kheej muaj nuj nqis ntau dua li cov neeg uas, rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tsuas yog muaj cuab kav tham tau tej ntsiab lus ntawm txoj kev xav tau tob nkaus xwb, cov uas tsuas muaj cuab kav hais lus khav theeb, thiab hais txog kev muab khoom kev fij nkaus xwb, tiam sis yog cov uas yeej tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv li, thiab yeej tsis ntshai Vajtswv tiag li. Vim Yauj lub siab yeej dawb huv, thiab tsis raug zais kom Vajtswv txhob pom, thiab nws qhov kev ua neeg ncaj ncees thiab siab dawb siab zoo, thiab nws nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas zoo. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li nouas muaj lub siab thiab qhov kev ua neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb, thiab muaj cuab kav hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tau. Ib tug tib neeg zoo li no thiaj li tuaj yeem pom Vajtswv lub hwj chim kav, tuaj yeem pom Nws qhov muaj cai thiab lub hwj chim, thiab thiaj li muaj peev xwm ua tau tiav hlo txoj kev mloog hais rau Nws lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li tuaj yeem qhuas Vajtswv lub npe tau tiag. Qhov ntawd yog vim hais tias nws tsis saib rau ntawm qhov seb Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nws los sis yuav coj kev puas tsuaj los rau nws, vim hais tias nws twb paub lawm tias txhua yam raug tswj kav los ntawm Vajtswv txhais tes, thiab tiasqhov tib neeg txhawj ntawd yog ib qho cim ntawm txoj kev ruam, kev tsis paub qab hau, thiab kev tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog, ntawm kev tsis ntseeg rau qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab ntawm qhov tsis ntshai Vajtswv. Yauj txoj kev paub yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag. Yog li, Yauj puas muaj txoj kev xav paub txog Vajtswv zoo dua nej? Vim hais tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus hais tawm rau thaum lub sij hawm ntawd muaj tsawg, nws thiaj tsis yooj yim los paub txog Vajtswv tau. Ib qho kev ua tau tiav hlo zoo li no los ntawm Yauj tsis txhais tias yog rab peev xwm. Nws twb tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj dej num li, los sis yeej tsis tau hnov Vajtswv hais lus li, los sis yeej tsis tau pom Vajtswv lub ntsej muag li. Qhovuas nws tuaj yeem muaj tus cwj pwm zoo li no rau Vajtswv yog tag nrho qhov ua tau los ntawm nws qhov kev ua neeg thiab nws tus kheej txoj kev caum raws, ib qho kev ua neeg thiab kev caum raws uas cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis muaj. Yog li, hauv tiam ntawd, Vajtswv thiaj tau hais tias, “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li.” Thaum tiam ntawd, Vajtswv twb tau tshuaj ntsuam txog nws, thiab tau sau cov lus xaus lawm. Niaj hnub tam sim no nws ho muaj tseeb ntau npaum li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 56

Txawm Tias Vajtswv Raug Zais Kom Tib Neeg Txhob Pom Los Xij, Nws Txoj Kev Ua Rau Ntawm Tag Nrho Txhua Yam Yeej Muaj Txaus rau Tib Neeg los Paub Nws Lawm

Yauj tsis tau pom Vajtswv lub ntsej muag los sis tsis tau hnov Vajtswv cov lus hais dua li, thiab nws tus kheej haj yam tau ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num tsawg, tiam sis nws qhov hwm Vajtswv thiab nws cov lus tim kawv rau thaum lub sij hawm nws raug tej kev sim siab yog yam tau ua pov thawj tau rau txhua tus, thiab Vajtswv tau hlub, tau txaus siab rau, thiab tau qhuas lawv, thiab tib neeg khib siab, thiab qhuas lawv, thiab ntau tshaj qhov ntawd lawm thiab, tseem hu lawv tej nkauj qhuas. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb los sis tshwj xeeb txog nws lub neej txoj sia: Tsuas zoo ib yam li ib tug tib neeg dog dig xwb, nws tau lub neej nyob ib yam li neeg dog dig, tawm mus ua dej num rau thaum hnub tawm tuaj thiab rov qab los tsev los so rau thaum hnub poob. Qhov sib txawv ntawm nws lub neej txoj sia ua neeg dog dig hauv lub sij hawm ntau caum xyoo dhau los, nws muab tau ib qho kev to taub tob mus rau Vajtswv txoj hau kev tseeb, thiab tau ras txog thiab to taub Vajtswv lub hwj chim thiab hwj chim kav loj uas tsis muaj lwm tus neeg tau muaj dua li. Nws tsis yog tus tshaj lij dua tej tib neeg dog dig, nws txoj sia tsis yog yam yuav tau fwm tshwj xeeb, los sis tshaj qhov ntawd, nws tsis muaj tej txuj ci tshwj xeeb uas ntsia tsis pom. Yam uas nws muaj, txhawm yuav yog tus kheej tus xeeb ceem ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, ib tug xeeb ceem uas nyiam kev ncaj nruab nrab, kev ncaj ncees, thiab tej yam zoo—cov neeg dog dig feem coob yeej tsis muaj ib yam ntawm tej no li. Nws faib cais tau qhov sib txawv ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, txawj xav txog kev ncaj ncees, tsis lam cia li tsum thiab tseem rau siab ntso ua mus ntxiv, thiab ua tib zoo mob siab rau lub ntsiab hauv nws txoj kev xav. Yog li ntawd, hauv nws lub sij hawm ua neeg dog dig rau hauv lub ntiaj teb nws tau pom txhua yam tshwj xeeb uas Vajtswv tau ua tiav hlo, thiab nws tau pom Vajtswv txoj kev loj tshaj plaws, kev dawb huv, thiab kev ncaj ncees, nws tau pom Vajtswv qhov kev txhawj xeeb, kev hlub tshua, thiab kev tiv thaiv rau tib neeg, thiab nws tau pom txoj kev ntxim hwm thiab lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas siab tshaj plaws. Thawj qhov laj thawj tias vim li cas Yauj thiaj li muaj peev xwm muab tau tej no uas tshaj qhov ib tug tib neeg dog dig yuav tuaj yeem muab tau lawm ces yog vim hais tias nws muaj ib lub siab dawb huv, thiab nws lub siab yog Vajtswv tug, thiab raug coj los ntawm tus Tswv Tsim. Qhov laj thawj ob yog nws txoj kev caum raws: nws txoj kev caum raws uas tsis muaj chaw thuam tau thiab zoo tiav log, thiab yog ib tug uas tau yoog raws li txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej, tus uas Vajtswv tau hlub, thiab tus uas tau ntxub dab phem. Yauj tau muaj thiab tau caum raws tej no thaum tseem tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los sis hnov Vajtswv cov lus; txawm tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los xij, nws tau los paub tej tswv yim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, thiab nws tau to taub txoj kev txawj ntse uas Vajtswv siv los tswj kav tej ntawd. Txawm tias nws yeej tsis tau hnov dua Vajtswv cov lus hais los xij, Yauj twb paub lawm tias txoj kev ua ntawm qhov muab pauj phaj tsab rau tib neeg thiab muab tshem ntawm tib neeg mus yog los ntawm Vajtswv los. Txawm tias ntau lub xyoos dhau ntawm nws lub neej txoj sia yeej tsis txawv ntawm cov neeg dog dig li los xij, nws tsis tso cai cia nws lub neej txoj sia ntawm txoj kev ua neeg dog dig los cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, los sis los cuam tshuam nws txoj kev ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nyob hauv nws ob lub qhov muag, tej kev cai ntawm tag nrho txhua yam yeej muaj Vajtswv txoj kev ua puv npo, thiab Vajtswv lub hwj chim kav tuaj yeem raug pom tau rau hauv ib feem ntawm ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua, tiam sis nws tuaj yeem paub tias Vajtswv txoj kev ua muaj nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab thaum lub sij hawm uas nws tseem yog neeg dog dig nyob rau hauv lub ntiaj teb, txhua txhua ces kaum ntawm nws lub neej txoj sia uas nws yeej tuaj yeem pom thiab paub Vajtswv txoj kev ua tshwj xeeb thiab phim hwm, thiab nws tuaj yeem pom Vajtswv tej kev npaj phim hwj. Vajtswv txoj kev zais thiab kev nyob ntsiag to yeej tsis tav kev txog Yauj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev ua, los sis lawv tsis cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Nws lub neej txoj sia txoj kev paub tseeb, rau hauv nws lub neej txhua hnub, ntawm lub hwj chim kav thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, tus uas raug zais ntawm txhua yam lawm. Hauv nws lub neej txhua hnub nws kuj tau hnov thiab tau to taub lub suab ntawm Vajtswv lub siab thiab cov lus ntawm Vajtswv, tus uas nyob ntsiag to rau ntawm txhua yam tiam sis nthuav tawm lub suab ntawm Nws lub siab thiab Nws cov lus los ntawm txoj kev kav tej kev cai ntawm txhua yam. Yog li ces, koj pom lawm tias, yog tib neeg muaj tib hom kev ua neeg thiab kev caum raws zoo li Yauj, ces lawv tuaj yeem muab tau tib hom kev kev paub tseeb thiab kev paub ib yam nkaus li Yauj, thiab tuaj yeem muaj tau kev to taub thiab kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ib yam nkaus li Yauj thiab. Vajtswv tsis tau tshwm los rau Yauj pom thiab tsis tau hais lus rau nws li, tiam sis Yauj tuaj yeem yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Muab ua lwm lo lus hais, yog tsis muaj qhov Vajtswv tshwm los los sis tau hais lus rau tib neeg, Vajtswv txoj kev ua rau ntawm tag nrho txhua yam thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yeej muaj txaus rau tib neeg los paub txog Vajtswv qhov muaj nyob, lub hwj chim, thiab qhov muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yeej txaus los ua rau tib neeg caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem lawm. Vim hais tias ib tug neeg dog dig zoo li Yauj no twb tuaj yeem ua tau tiav hlo kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem lawm, ces txhua txhua tus neeg dog dig uas caum raws Vajtswv kuj yuav tsum tuaj yeem ua tau ib yam nkaus thiab. Txawm tias mloog zoo li cov lus no kuj muaj laj thawj thiab, los qhov no tsis tau ua txhaum tej cai ntawm tej yam ntawd li. Tiam sis tej yam tseeb tseem tsis haum raws li tej kev cia siab: Kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem, nws yuav tshwm los, yog qhov muab khaws cia rau Yauj thiab Yauj nkaus xwb. Thaum hais txog ntawm “kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem,” tib neeg xav tias qhov no yuav tsum raug ua tiav los ntawm Yauj nkaus xwb, vim yog txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tau siav npe nrog Yauj lub npe lawm thiab tsis muaj dab ntsi muaj feem xyuam nrog lwm tus tib neeg li lawm. Qhov laj thawj rau qhov no yeej pom meej lawm tias: Vim tsuas yog Yauj tib leeg nkaus xwb thiaj li muaj tus xeeb ceem uas yog tus ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, thiab nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab tej yam zoo, yog li ntawd tsuas yog Yauj nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Koj yuav tsum to taub kom tag nrho lub ntsiab rau ntawm no—vim hais tias tsis muaj leej twg yuav muaj txoj kev ua neeg uas yog tus ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, thiab nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam uas zoo, tsis muaj leej twg tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem, thiab yog li tib neeg thiaj tsis tuaj yeem muab tau Vajtswv txoj kev zoo siab los sis sawv khov kho rau ntawm tej kev sim siab. Qhov no kuj txhais tau tias, nrog rau Yauj txoj kev zam, tag nrho cov tib neeg ces yeej tseem raug khi thiab raug mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab; lawv tag nrho raug iab liam, raug tawm tsam, thiab raug tsim txom los ntawm nws. Lawv yog cov uas Ntxwgnyoog yuav muab nqos, thiab lawv tsis muaj kev ywj pheem dab tsi tag nrho li, cov neeg raugtxim uas raug Ntxwgnyoog tau ntes coj mus kaw.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 57

Yog Tib Neeg Lub Siab Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv, Tib Neeg Yuav Tuaj Yeem Hwm Vajtswv thiab Ntxub Dab Phem Tau Li Cas?

Txij thaum cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis muaj txoj kev ua neeg tib yam li Yauj lawm ces, tus yeeb yam lub ntsiab ntseeb, thiab lawv tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog dab tsi lawm xwb? Lawv puas hwm Vajtswv? Lawv puas ntxub dab phem? Cov uas tsis hwm Vajtswv los sis tsis ntxub dab phem tsuas muaj peev xwm muab hais tau ua plaub lo lus tias: “Vajtswv cov yeeb ncuab” xwb. Nej keev hais plaub lo lus no tas li, tiam sis nej yeej tsis paub nws lub ntsiab tiag tiag. Cov lus “Vajtswv cov yeeb ncuab” muaj lub ntsiab tseeb tias: Cov lus no tsis tau hais txog tias Vajtswv pom tib neeg li yog yeeb ncuab, tiam sis tib neeg pom Vajtswv li yog yeeb ncuab. Ua ntej tshaj plaws, thaum tib neeg pib ntseeg Vajtswv, leej twg ntawm lawv cov ntawd thiaj li tsis muaj lawv tus kheej tej hom phiaj, tej kev txhawb siab, thiab tej kev xav ua kom tiav? Txawm tias ib txhia ntawm lawv cov ntawd ntseeg txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv lawm los xij, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tseem muaj tej kev txhawb siab no, thiab lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws hauv txoj kev ntseeg Vajtswv yog los kom tau txais Nws cov koob hmoov thiab tej yam uas lawv xav tau xwb. Hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej txoj sia, lawv keev xav rau lawv tus kheej tas li tias, Kuv tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Vajtswv, thiab yam uas Nws tau muab rau kuv lawm yog dab tsi? Kuv yuav tsum muab sib ntxiv rau, thiab saib kom tseeb—sai sai dhau los no kuv puas tau txais ib qho koob hmoov li? Kuv tau muab ntau heev rau hauv lub sij hawm no lawm, kuv tau khiav mus khiav los, thiab ua rau kuv ntsib kev txom nyem ntau heev—Vajtswv puas tau muab tej lus cog tseg ib qho rau kuv li? Nws puas nco tau kuv txoj kev ua zoo lawm? Kuv qhov kawg yuav zoo li cas? Kuv puas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov? … Txhua txhua tus neeg yeej xam xwm yeem txog tej yam zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab tas li, thiab lawv xav kom Vajtswv ris lawv tej kev txhawb siab, tej kev xav ua kom tiav, thiab kev mob siab ua dej num. Qhov no hais tau tias, hauv tib neeg lub siab ces yeej sim Vajtswv tas li, npaj tej phiaj xwm txog Vajtswv tas li, sib cav txog tej teeb meem rau nws tus kheej qhov kawg nrog Vajtswv tas li, thiab sib zog los tshem tej kab lus tawm ntawm Vajtswv mus, saib seb Vajtswv puas muab los sis tsis muab yam uas lawv xav tau rau lawv. Thaum tib lub sij hawm uas caum raws Vajtswv ntawd, tib neeg tsis saibVajtswv li Vajtswv. Tib neeg yeej sib khom nrog Vajtswv tas li, thov tej yam xav tau los ntawm Nws tsis tseg li, thiab tseem nias Nws qees rau txhua txhua kauj ruam, siv zog ntso muab kom tau ntev li ib mais kev tom qab tau txais li ib ya tes lawm. Thaum tib lub sij hawm uas tseem siv zog ntso sib khom nrog Vajtswv no, tib neeg kuj sib cav nrog Nws thiab, thiab tseem muaj cov tib neeg, thaum tej kev sim siab los raug rau lawv los sis lawv pom lawv tus kheej nyob rau hauv tej xwm txheej, keev ua rau qaug zog, nyob twj ywm thiab tsis rau siab rau lawv txoj dej num, thiab muaj tej kev yws txog Vajtswv puv npo. Suav txij puag thaum lub sij hawm uas tib neeg tau pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau xav tias Vajtswv yog ib tug neeg muaj nyiaj txiag nplua nuj, yog rab riam ntawm Pawg Tub Rog Xab Viv, thiab lawv tau xav tias lawv tus kheej yog Vajtswv tus neeg ua num loj tshaj plaws, npaum nkaus li yog siv zog ua kom tau txais koob hmoov thiab tej lus cog tseg los ntawm Vajtswv los uas yog lawv qhov muaj cai thiab lub luag hauj lwm xeeb txawm, hos Vajtswv lub luag hauj lwm ces yog los tiv thaiv thiab saib xyuas tib neeg, thiab los npaj rau lawv. Qhov zoo li no yog lub hauv paus kev to taub ntawm “txoj kev ntseeg Vajtswv” ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv, thiab qhov zoo li no yog lawv txoj kev to taub tob tshaj plaws ntawm txoj kev xav txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Los ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb mus rau lawv txoj kev cawm raws li siab nyiam, nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi hlo li uas ntsig txog kev ntshai Vajtswv li. Tib neeg lub hom phiaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yeej tsis muaj ib yam ntsig txog rau kev pe hawm Vajtsw liv. Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg yeej xav txog los sis tsis to taub txog tias kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kev ntshai thiab pe hawm Vajtswv. Hauv txoj kev kaj ntawm cov yam ntxwv zoo li no, tib neeg lub ntsiab tseeb yeej paub yooj yim. Lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Nws yog tib neeg lub siab phem, zais kev ntxeev thiab kev ntxias dag, tsis nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam zoo, thiab nws tsis muaj nqis thiab qia cub. Tib neeg lub siab tsis tuaj yeem txav los ze tau rau ntawm Vajtswv; lawv tsis tau muab lub siab tag nrho rau Vajtswv li. Vajtswv yeej tsis pom tib neeg lub siab tseeb tiag li, los sis Nws yeej tsis raug pe hawm los ntawm tib neeg li. Txawm Vajtswv yuav them tus nqi siab npaum li cas los xij, los sis Nws ua txoj dej num ntau npaum li cas los xij, los sis Nws npaj rau tib neeg ntau npaum li cas los xij, tib neeg tseem dig muag thiab tsis quav ntsej hlo li. Tib neeg yeej tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv tsuas xav txhawj txog lawv lub siab rau lawv tus kheej xwb, los txiav txim siab rau lawv tus kheej—lub ntsiab ntawm qhov no ces yog tias tib neeg tsis xav ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem, los sis los ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, los sis lawv tsis xav pe hawm Vajtswv li yog Vajtswv. Qhov zoo li no yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg niaj hnub tam sim no. Tam sim no cia peb saib ib lwm ntxiv txog ntawm Yauj dua. Ua ntej tshaj plaws tag nrho, nws puas tau sib khom nrog Vajtswv li? Nws puas muaj lub siab zais khov kho rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem? Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv puas tau hais lus rau leej twg txog qhov kawg uas yuav los? Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis tau cog lus tseg rau leej twg li txog qhov kawg, thiab nws tau tawm tsam lub hauv paus no tias Yauj tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no puas piv tau nrog Yauj? Nws muaj qhov tsis zoo ib yam ntau heev dhau lawm; lawv nyias nyob rau nyias pab pawg sib txawv. Txawm tias Yauj tsis muaj kev paub ntau luaj twg txog Vajtswv los xij, nws twb muab nws lub siab rau Vajtswv lawm thiab nws Vajtswv tug lawm. Nws yeej tsis tau sib khom nrog Vajtswv li, thiab tsis muaj tej kev ntshaw uas tsis paub txaus los sis kev yuav rau Vajtswv; dua ntawd, nws tau ntseeg tias “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Qhov no yog yam uas nws tau pom thiab muab tau los ntawm kev tuav qhov tseeb rau txoj kev hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem hauv ntau lub xyoos ntawm txoj sia lawm. Zoo ib yam nkaus thiab, nws kuj muab tau qhov tshwm sim uas sawv cev nyob hauv cov lus tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Ob sob lus no yog yam uas nws tau pom thiab tau los paub tias yog ib qho ua tau los ntawm nws tus cwj pwm mloog Vajtswv hais rau hauv nws lub neej tej kev ntsib kev pom, thiab lawv kuj yog nws tej cuab yeeb muaj zog tshaj plaws uas nws tau kov yeej rau thaum Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab lawv yog lub hauv paus ntawm nws qhov tuav cov lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Nyob rau theem no, nej puas saib Yauj li yog ib tug neeg ntxim hlub? Nej puas xav yog ib tug neeg zoo li no? Nej puas ntshai tsam raug Ntxwgnyoog tej kev sim siab? Nej puas muaj peev xwm txiav txim siab los thov Vajtswv kom muab nej cob rau tej kev sim siab ib yam nkaus li Yauj? Tsis muaj qhov tsis ntseeg li, ces tib neeg feem coob yeej tsis muaj lub siab tawv qhawv los thov Vajtswv rau tej yam zoo li no li. Yog li ces, nws thiaj li pom tau meej tias nej txoj kev ntseeg tseem yau heev; yog muab piv rau Yauj, nej txoj kev ntseeg tsis tsim nyog yuav muab coj los hais txog li. Nej yog Vajtswv cov yeeb ncuab, nej tsis ntshai Vajtswv, nej tsis muaj peev xwm tuav nej tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv, thiab nej tsis muaj peev xwm kov yeej tej kev tawm tsam, tej kev iab liam, thiab tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog. Yam uas yuav ua rau nej tsim nyog tau txais cov lus cog tseg ntawm Vajtswv yog dab tsi? Qhov tau hnov zaj lus ntawm Yauj thiab to taub txog Vajtswv txoj kev xav hauv kev cawm tib neeg thiab lub ntsiab ntawm txoj kev cawm dim rau tib neeg lawm, tam sim no nej puas muaj kev ntseeg los lees txais tib hom kev sim siab ib yam li Yauj? Nej tseem tsis tsim nyog muaj ib qho kev txiav txim siab hlo tso cai cia nej tus kheej los ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem li los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 58

Tsis Muaj Kev Ua Xyem Xyav Txog Vajtswv Tej Kev Sim Siab Li

Tom qab tau txais cov lus tim khawv los ntawm Yauj los rau thaum xaus ntawm nws tej kev sim siab lawm, Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav tsum muab tau ib pawg neeg—los sis ntau dua ib pawg neeg—ntawm cov neeg zoo li Yauj, tiam sis Nws tau txiav txim siab tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los tawm tsam los sis txim txom lwm tus neeg los ntawm tej tswv yim uas nws tau sim siab, tau tawm tsam, thiab tau tsim txom Yauj, los ntawm qhov twv nrog Vajtswv; Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los ua tej yam zoo li no rau tib neeg, cov uas qaug zog, ruam, thiab tsis paub qab hau dua ntxiv lawm—qhov Ntxwgnyoog tau sim Yauj siab ntawd txaus lawm! Qhov tsis tso cai rau Ntxwgnyoog tsim txom tib neeg li cas los xij raws li nws siab nyiam ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub tshua. Rau Vajtswv, nws yeej txaus lawm tias Yauj tau raug kev txom nyem los ntawm Ntxwg nyoog qhov kev sim siab thiab tsim txom. Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog rov ua tej yam zoo li no dua ntxiv lawm, vim txoj sia thiab txhua yam ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv yog raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog tsis muaj cai yuav los siv Vajtswv cov neeg xaiv tseg raws li siab xav lawm—nej yuav tsum paub kom meej txog theem no! Vajtswv txhawj txog tib neeg qhov tsis muaj zog, thiab to taub lawv tej kev ruam thiab kev tsis paub qab hau. Txawm tias, yuav kom tib neeg tuaj yeem raug cawm tiav hlo, Vajtswv yuav tsum muab lawv cob rau Ntxwgnyoog los xij, Vajtswv tsis txaus siab xav pom tib neeg raug muab ua si zoo li ib tug neeg ruam thiab raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog, thiab Nws tsis xav pom tib neeg ntsib kev txom nyem tas mus li. Vajtswv tau tsim tib neeg, thiab qhov uas Vajtswv tswj kav thiab tnpaj txhua yam txog tib neeg ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab lees paub los ntawm lub ntiaj teb; qhov no yog Vajtswv lub luag hauj lwm, thiab nws yog lub hwj chim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam! Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los tsim txom thiab ua phem saib tsis tau tib neeg raws li siab xav, Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los siv ntau lub tswv yim los coj tib neeg kom yuam kev, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los cuam tshuam rau Vajtswv lub hwj chim kav tib neeg, los sis Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los caij tsuj thiab rhuav tshem tej kev cai uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, tsis muaj qhov yuav hais txog ntawm Vajtswv txoj dej num loj ntawm kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb! Cov neeg uas Vajtswv xav cawm, thiab cov uas tuaj yeem hais tau lus tim khawv rau Vajtswv, yog cov tseem ceeb thiab txoj kev kaj dawb huv ntawm Vajtswv txoj dej num npaj cawm tib neeg rau-txhiab-lub xyoo, nrog rau tus nqi ntawm Nws tej kev mob siab rau hauv Nws txoj dej num rau txhiab lub xyoo. Vajtswv lam cia li muab cov neeg no rau Ntxwgnyoog tau li cas?

Tib neeg keev txhawj txog thiab ntshai rwg tsam raug Vajtswv tej kev sim siab, tiam sis txhua lub sij hawm lawv yeej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab, thiab nyob rau hauv cheeb tsam phom sij uas lawv raug tawm tsam thiab raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog—tiam sis lawv tsis paub ntshai thiab tsis txhawj xeeb li. Muaj dab tsi tab tom tshwm sim? Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas muaj txij li yam uas lawv tuaj yeej pom tau xwb. Lawv yeej tsis muaj kev qhuas me me li txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb rau tib neeg hlo li, los sis ntawm Nws txoj kev siab mos siab muag thiab txoj kev xav txog rau tib neeg. Tiam sis vim muaj kev poob siab me ntsis thiab ntshai Vajtswv tej kev sim siab, kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev muaj meej mom tshaj thiab kev chim siab, tib neeg tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tej kev xav zoo ib qho hlo li. Thaum hais txog ntawm tej kev sim siab, tib neeg hnov tau tias yog Vajtswv muaj tej laj thawj uas nraim nkoos, thiab muaj ib txhia haj tseem ntseeg tias Vajtswv zais tej qauv dab phem lawm, tsis paub tias xyov Vajtswv yuav ua dab tsi tiag tiag rau lawv; yog li, thaum tib lub sij hawm uas muaj kev quaj yam mloog lus hlo rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, lawv yuav ua txhua li lawv ua tau los tawm tsam thiab tiv Vajtswv lub hwj chim kav tib neeg thiab tej kev npaj rau tib neeg, vim lawv ntseeg tias yog lawv tsis ceev faj lawv yuav raug Vajtswv coj mus yuam kev, tias yog lawv tsis tuav ruaj lawv tus kheej txoj hmoo ces Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam uas lawv muaj nqa mus, thiab yuav ua rau lawv txoj sia xaus. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub yeej, tiam sis lawv yeej tsis txhawjxeeb txog qhov yuav raug Ntxwgnyoog tsim txom li, thiab lawv raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog tiam sis yeej tsis ntshai tsam raug Ntxwgnyoog coj mus kaw. Lawv haj tseem hais tas li tias lawv kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, tiam sis yeej tsis tau ntseeg Vajtswv los sis tau ntseeg tias Vajtswv yuav cawm tib neeg kom dim tiag tiag los ntawm Ntxwgnyoog tej rau tes rau taw. Yog, zoo li Yauj, tib neeg tuaj yeem zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab muab tag nrho lawv tus kheej rau Vajtswv ob txhais tes, ces tib neeg qhov kawg yuav tsis zoo li Yauj li—qhov tau txais Vajtswv cov koob hmoov los? Yog tib neeg tuaj yeem lees txais thiab zwm rau Vajtswv txoj kev cai, yam uas yuav poob mus yog dab tsi? Yog li ntawd, Kuv xav hais qhia rau nej kom yuav tau ceev faj rau hauv nej tej kev ua, xyuam xim rau txhua yam uas tab tom yuav tshwm sim los rau nej. Txhob coj lub siab ceev los sis ua lub siab kub, thiab txhob coj rau Vajtswv thiab cov tib neeg, tej yam, thiab tej khoom uas Nws tau npaj tseg rau nej raws li thaum nej ntshav nce los sis nej tus xeeb ceem ib txwm coj, los sis mus raws li nej tej kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xam phem; nej yuav tsum xyuam xim rau hauv nej tej kev ua, thiab yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav kom ntau ntxiv, zam qhov yuav ua rau Vajtswv chim siab. Nco ntsoov qhov no!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 59

Yauj Tom Qab Nws Tej Kev Sim Siab Lawm

Yauj 42:7–9 Thiab zoo li ntawd, hais tias tom qab uas Yehauvas tau hais tej lus no rau Yauj lawm, Yehauvas hais rau Elifa uas yog tus neeg Themas, Kuv txoj kev npau taws ces yog chim rau koj, thiab rau koj ob tug phooj ywg: vim koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais. Yog li ntawd cab koj xya tus heev nyuj thiab xya tus laug tshis, thiab mus lawm tom Kuv tus tub qhe Yauj, thiab muab koj tus kheej coj mus ua ib qho khoom hlawv fij; thiab Kuv tus tub qhe Yauj yuav thov Vajtswv rau koj: vim yog nws Kuv thiaj li yuav lees txais xwb: tsam ces Kuv saib xyuas koj tom qab koj qhov kev ruam, nyob rau qhov uas koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, ib yam li Kuv tus tub qhe Yauj. Yog li ntawd Elifa uas yog tus neeg Themas thiab Npida uas yog tus neeg Su-a thiab Xaufa uas yog tus neeg Na-ama thiaj li mus, thiab ua raws nraim li Yehauvas tau txib lawv: Yehauvas kuj tau lees txais Yauj lawm thiab.

Yauj 42:10 Thiab Yehauvas tso Yauj dim ntawm txoj kev raug kaw, thaum nws thov Vajtswv rau nws cov phooj ywg: Yehauvas kuj muab ob npaug ntawm tej uas nws muaj ua ntej ntawd pub rau nws.

Yauj 42:12 Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Yauj 42:17 Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm.

Cov Uas Hwm Vajtswv thiab Ntxub Dab Phem Yog Cov Vajtswv Ua Tib Zoo Saib Plhws Ntshis, Hos Cov Uas Ruam Yog Cov Uas Vajtswv Ntsia Pom tias Yog Cov Qis Tshaj Plaws

Hauv Yauj 42:7–9, Vajtswv hais tias Yauj yog Nws tus tub qhe. Nws siv lo lus “tub qhe” los mus hais txog Yauj qhov ua rau pom txog Yauj qhov tseem ceeb hauv Nws lub siab; txawm tias Vajtswv tsis tau hu Yauj ua qee yam kom tsim nyog qhuas dua qhov no los xij, qhov tis lub npe no tsis muaj feem tseem ceeb rau Yauj nyob rau hauv Vajtswv lub siab. Lo lus “tub txib” hais rau ntawm no yog Vajtswv lub npe hu ua si rau Yauj. Vajtswv qhov hais txog ntau zaus rau “Kuv tus tub qhe Yauj” qhia tau tias Nws txaus siab li cas rau Yauj, thiab txawm tias Vajtswv tsis tau hais txog lub ntsiab txhawb rau lo lus “tub qhe” no los xij, Vajtswv lub ntsiab lus ntawm lo lus “tub qhe” tuaj yeem pom los ntawm Nws cov lus nyob hauv zaj lus ntawm nqe Vajluskub no. Vajtswv xub hais rau Elifauas yog neeg Themani tias: “Kuv txoj kev npau taws ces yog chim rau koj, thiab rau koj ob tug phooj ywg: vim koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais.” Cov lus no yog thawj zaug uas Vajtswv tau qhia rau tib neeg yam qhib lug tias Nws tau lees txais txhua yam uas tau hais thiab tau ua tiav los ntawm Yauj tom qab Vajtswv tej kev sim nws siab nws lawm, thiab yog thawj zaug uas Nws tau hais khov kho yam qhib lug txog qhov yog thiab qhov ua raug zoo ntawm txhua yam uas Yauj tau ua tiav thiab tau hais lawm. Vajtswv npau taws rau Elifa thiab lwm tus vim ntawm lawv qhov hais tsis raug, hais tsis muaj qab hau, vim hais tias, ib nkaus li Yauj, lawv tsis tuaj yeem pom Vajtswv qhov kev tshwm sim los sis tau hnov Nws cov lus hais rau hauv lawv lub neej li, tiam sis Yauj muaj kev paub txog Vajtswv zoo heev, hos lawv ces tsuas qi muag nti khwv yees txog Vajttswv nkaus xwb, ua txhaum Vajtswv txoj kev xav thiab sim Nws txoj kev ua siab ntev rau txhua yam uas lawv tau ua. Yog li ntawd, thaum tib lub sij hawm lees txais txhua yam uas raug ua tiav thiab tau hais los ntawm Yauj lawm, Vajtswv chim siab rau lwm tus, vim hauv lawv Nws tsis yog tsis tuaj yeem pom ib qho tseeb ntawm kev ntshai Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj tsis hnov ib yam dab tsi hais txog kev ntshai Vajtswv rau hauv yam uas lawv tau hais li. Thiab yog li Vajtswv thiaj tau ua raws li tej lub txib lawm xws li nram qab no: “Yog li ntawd cab koj xya tus heev nyuj thiab xya tus laug tshis, thiab mus lawm tom Kuv tus tub qhe Yauj, thiab muab koj tus kheej coj mus ua ib qho khoom hlawv fij; thiab Kuv tus tub qhe Yauj yuav thov Vajtswv rau koj: vim yog nws Kuv thiaj li yuav lees txais xwb: tsam ces Kuv saib xyuas koj tom qab koj qhov kev ruam.” Hauv zaj lus no Vajtswv tab tom qhia Elifa thiab lwm tus kom ua qee yam uas yuav txhiv tau lawv tej kev txhaum, vim lawv qhov ruam tau ua ib qho kev txhaum tawm tsam Vajtswv Yehauvas, thiab yog li lawv thiaj li yuav tsum tau hlawv khoomfij kom thiaj cawm tau lawv tej kev ua yuav kev. Tej khoom hlawv fij yeej yog fij rau Vajtswv, tiam sis yam uas tsis keev ua li yog tej kev hlawv khoom fij uas lawv tau muab fij rau Yauj. Vajtswv tau lees txais Yauj vim hais tias nws tau hais lus tim khawv rau Vajtswv thaum lub sij hawm nws raug tej kev sim siab lawm. Ua ke no, Yauj tej phooj ywg, raug qhia tshwm rau thaum lub sij hawm ntawm nws tej kev sim siab; vim ntawm lawv qhov kev ruam, lawv raug Vajtswv rau txim, thiab lawv ua kom Vajtswv chim siab, thiab yuav tsum raug Vajtswv rau txim—raug rau txim los ntawm qhov kev hlawv khoom fij rau ntawm Yauj xub ntiag—tom qab uas Yauj tau thov Vajtswv rau lawv kom tshem Vajtswv qhov kev rau txim thiab kev chim siab rau lawv tawm. Vajtswv txoj kev xav yog coj kev txaj muag los rau lawv, vim lawv tsis yog cov tib neeg uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab lawv tau thuam Yauj txoj kev ncaj ncees lawm. Hauv ib qho ces, Vajtswv tab tom qhia rau lawv tias Nws tsis tau lees txais lawv tej kev ua, tiam sis yeej tau lees txais qhov zoo siab tshaj plaws rau hauv Yauj lawm; lwm qhov ces, Vajtswv tab tom qhia rau lawv tias kev raug lees txais los ntawm Vajtswv yog txhawb tsa tib neeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tias tsis nyiam tib neeg kiag li vim ntawm lawv qhov kev ruam, thiab ua txhaum rau Vajtswv vim ntawm qhov kev ruam no, thiab nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces lawv yog cov qis tshaj plaws thiab phem tshaj. Tej no yog cov ntsiab lus uas Vajtswv tau muab txhais rau ob hom tib neeg, tej ntawd yog Vajtswv tus cwj pwm coj rau ob hom tib neeg no, thiab yog yam uas Vajtswv qhia pom meej txog qhov muaj nqis thiab lub chaw sawv ntawm ob hom neeg no. Txawm tias Vajtswv tau hu Yauj ua Nws tus tub qhe los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag mas tus tub qhe no yog tus Nws hlub, thiab tau muab lub hwj chim rau kom los thov Vajtswv tam rau lwm tus thiab zam txim pub rau lawv tej kev ua ua yuam kev. Tus tub qhe no tuaj yeem tham ncaj nraim rau Vajtswv thiab los ncaj qha rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau, thiab nws lub meej mom yeej nyob siab thiab ntxim hwm tshaj lwm tus li lawm. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “tub qhe” uas Vajtswv tau hais txog. Tau txoj kev hwm tshwj xeeb no rau Yauj vim ntawm nws qhov kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem, thiab qhov laj thawj tias vim li cas lwm tus ho tsis raug Vajtswv hu ua cov tub txib los yeeb vim hais tias lawv tsis tau hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem. Vajtswv ob tug cwj pwm pom tau sib txawv meej meej no yog Nws cov cwj pwm coj rau ob hom tib neeg: Cov uas hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem raug lees txais los ntawm Vajtswv lawm thiab pom tias muaj nuj nqis rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, hos cov uas ruam tsis hwm Vajtswv, tsis tuaj yeem ntxub dab phem tau, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv qhov txaus siab; lawv keev raug tsis nyiam kiag li thiab thuam los ntawm Vajtswv tas li, thiab nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces lawv yog cov qis tshaj plaws.

Vajtswv Muab Lub Hwj Chim Rau Yauj

Yauj tau thov Vajtswv rau nws tej phooj ywg, thiab tom qab ntawd, vim ntawm Yauj cov lus thov, Vajtswv thiaj tsis tau rhuav tshem lawv kom phim raws li lawv qhov kev ruam—Nws tsis tau rau txim lawv los sis tsis tau ua pauj dab tsi rau lawv. Vim li cas yog li ntawd? Nws yog vim hais tias cov lus thov uas thov rau lawv los ntawm Vajtswv tus tub qhe, Yauj, ntawd tau hnov mus txog Nws ob lub pob ntseg lawm; Vajtswv thiaj tau zam txim pub rau lawv vim hais tias Nws tau lees txais Yauj cov lus thov lawm. Yog li, yam uas peb pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug twg, Nws muab nqi zog rau lawv ntau heev, thiab tsis yog tej khoom nkaus xwb: Vajtswv kuj muab lub hwj chim rau lawv thiab, muab cai rau lawv los thov Vajtswv rau lwm tus, thiab Vajtswv hnov qab thiab saib dhau cov tib neeg no tej kev txhaum, vim hais tias Nws hnov cov lus thov no. Qhov no yog lub hwj chim tiag tiag uas Vajtswv muab rau Yauj. Los ntawm Yauj tej lus thov kom cheem tau lawv txoj kev thuam, Vajtswv Yehauvas tau kev txaj muag los rau cov neeg ruam no—uas qhov tseeb tiag ces, yog Nws txoj kev rau txim tshwj xeeb rau Elifa thiab lwm tus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 60

Yauj Rov Tau Txais Koob Hmoov los ntawm Vajtswv Ib Zaug Ntxiv Lawm Thiab, thiab Yeej Tsis Raug Ntxwgnyoog Iab Liam Ntxiv Lawm

Rau ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus hais tawm yog cov lus hais tias “nej tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais.” Yam uas Yauj tau hais txog nws yog dab tsi? Nws yog yam uas peb tau sib tham txog dhau los lawm, nrog rau ntau nplooj ntawv ntawm cov lus nyob hauv Phau Ntawv Yauj uas Yauj tau muab teev tseg li tau hais lawm. Hauv txhua nplooj ntawv ntawm cov lus no, Yauj yeej tsis muaj ib lo lus yws los sis muaj qhov tsis ntseeg txog Vajtswv hlo li. Nws tos ntsoov qhov ua tau los. Qhov no yog qhov kev tos no uas yog nws tus cwj pwm ntawm kev mloog hais, vim los ntawm qhov no, thiab vim los ntawm cov lus uas nws tau hais rau Vajtswv lawm, Yauj thiaj li raug lees txais los ntawm Vajtswv. Thaum nws tiv tej kev sim siab thiab tau ntsib kev txom nyem, Vajtswv yeej nyob ntawm nws ib sab, thiab txawm tias nws qhov kev txom nyem yeej tsis nqis rau ntawm Vajtswv xub ntiag los xij, Vajtswv tau pom txog yam uas Nws xav pom lawm, thiab tau hnov yam uas Nws xav hnov lawm. Txhua yam kev ua thiab cov lus ntawm Yauj tau hnov mus txog Vajtswv ob lub pob ntseg lawm; Vajtswv tau hnov, thiab Nws tau pom lawm—qhov no yog qhov tseeb tiag. Yauj qhov kev paub txog Vajtswv, thiab nws tej kev xav txog Vajtswv nyob hauv nws lub siab rau thaum lub sij hawm ntawd, thaum lub sij hawm ntawd, tsis raug hais tshwj xeeb li cov tib neeg niaj hnub tam sim no lawm, tiam sis hauv lub ntsiab ntawm lub sij hawm ntawd, Vajtswv yeej tseem lees paub txhua yam uas nws tau hais lawm, vim hais tias nws tus xeeb ceem thiab tej kev xav nyob hauv nws lub siab, nrog rau yam uas tau nthuav tawm thiab tau qhia tshwm, yeej muaj txaus rau Nws tej kev cheem tsum lawm. Thaum lub sij hawm uas Yauj raug cob rau tej kev sim siab, uas nws tau xav nyob hauv nws lub siab thiab tau txiav txim siab los ua qhia kom tshwm sim ib qho tau los rau Vajtswv pom, ib qho uas yog kev txaus siab rau Vajtswv, thiab tom qab qhov no lawm Vajtswv tau muab Yauj tej kev sim siab tshem tawm tag mus lawm, Yauj tau tawm ntawm nws tej teeb meem lawm, thiab nws tej kev sim siab ploj tag lawm thiab yeej tsis raug nws dua li lawm. Vim hais tias Yauj twb tau raug cob rau tej kev sim siab lawm, thiab tau sawv khov kho rau thaum tej kev sim siab no, thiab tau kov yeej Ntxwgnyoog tiav hlo lawm, Vajtswv tau muab cov koob hmoov rau nws kom nws raws li qhov uas nws tsim nyog tau txais. Raws li tau teev tseg rau hauv Yauj 42:10, 12, Yauj tau txais koob hmoov ib zaug dua ntxiv, thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj qhov uas nws tau txais thawj zaug lawm thiab. Thaum lub sij hawm no Ntxwgnyoog twb tau thim mus lawm, thiab tsis tau hais dab tsi ntxiv lawm los sis tsis tau ua ib yam dab tsi ntxiv lawm, thiab txij thaum ntawd los mus rau yav tom ntej Yauj tsis raug cuam tshuam los sis raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, thiab Ntxwgnyoog thiaj li tsis iab liam tawm tsam Vajtswv tej koob hmoob ntawm Yauj mus ntxiv lawm.

Yauj Siv Ib Nrab ntawm Nws Lub Neej Txoj Sia Yav Kawg Rau Ntawm Vajtswv Cov Koob Hmoov

Txawm tias Nws cov koob hmoov ntawm lub sij hawm ntawd tsuas muaj tej yaj, tej nyuj twm, tej ntxhuav, thiab tej khoom muaj nqis, thiab ntau yam xwb los xij, cov koob hmoov uas Vajtswv xav muab rau Yauj nyob hauv Nws lub siab mas tseem muaj ntau tshaj qhov no lawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, muaj hom lus cog tseg dab tsi raug teev tseg uas Vajtswv xav muab rau Yauj mus tag ib txhiab ib txhis? Hauv Nws cov koob hmoob ntawm Yauj, Vajtswv tsis tau hais txog los sis tsis tau nphav txog nws qhov kawg, thiab txawm tias Yauj yuav tseem ceeb li cas thiab nyob rau lub chaw twg hauv Vajtswv lub siab los xij, muab hais luv luv ces Vajtswv yeej ntsuas Nws cov koob hmoov. Vajtswv tsis tau tshaj tawm txog Yauj qhov kawg. Qhov no txhais tau li cas? Thaum lub sij hawm ntawd, thaum Vajtswv txoj kev npaj ua tseem tsis tau mus txog theem kev tshaj tawm txog tib neeg qhov kawg, txoj kev npaj ua tseem tsis tau nkag mus rau hauv theem kawg ntawm Nws txoj dej num, Vajtswv tsis tau hais tawm txog qhov kawg, tsuas muab tej koob hmoov uas yog khoom pub rau tib neeg xwb. Qhov no txhais tau tias ib nrab ntawm Yauj lub neej txoj sia yav kawg twb dhau ntawm Vajtswv cov koob hmoov lawm, uas yog yam uas tau ua rau nws txawv lwm cov tib neeg—tiam sis zoo li lawv nws muaj hnub nyoog laus lawm, thiab zoo li ib tug neeg dog dig ces hnub thaum nws hais tias sib ntsib dua os rau lub ntiaj teb twg los txog lawm. Yog li nws puas raug teev tseg tias “Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm” (Yauj 42:17). Lub ntsiab ntawm “tau tuag thaum puv sij hawm lawm” uas hais rau ntawm no yog dab tsi? Nyob rau tiam ua ntej Vajtswv tau tshaj tawm txog tib neeg qhov kawg, Vajtswv twb npaj ib txoj sia seb yuav nyob ntev li cas rau Yauj lawm, thiab thaum lub hnub nyoog ntawd tau los txog lawm Nws thiaj tau tso cai cia Yauj ncaim lub ntiaj teb no mus raws li qhov ib txwm muaj. Suav txij thaum Yauj tau txais koob hmoov zaum ob los txog rau thaum nws tuag, Vajtswv tsis tau muab ib yam kev txom nyem dab tsi ntxiv rau lawm. Rau Vajtswv, Yauj txoj kev tuag yog mus raws li qhov ib txwm muaj, thiab kuj tsim nyog lawm; nws mus raws li kev ploj tuag uas ib txwm muaj, thiab tsis yog kev txiav txim los sis tsis yog kev thuam dab tsi tag nrho li. Thaum nws tseem muaj txoj sia nyob, Yauj tau pe hawm thiab tau hwm Vajtswv; txawm tias nws muaj qhov kawg tom qab nws txoj kev tuag ntawd yuav zoo li cas los xij, Vajtswv tsis tau hais dab tsi hlo li, los sis tsis tau hais ib lo lus txog nws hlo li. Vajtswv muaj ib txoj kev txawj xav ruaj khov rau yam uas Nws hais thiab ua, thiab lub ntsiab thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws cov lus thiab tej kev ua yog mus raws nraim li tej theem ntawm Nws txoj dej num thiab lub sij hawm hauv yam uas Nws tab tom ua dej num. Hom dab tsi ntawm qhov kawg uas ib tug neeg zoo li Yauj muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab? Vajtswv puas tau txiav txim siab ib yam dab tsi rau hauv Nws lub siab? Qhov tseeb tiag Nws yeej tau lawm! Nws tsuas yog qhov uas tib neeg tsis paub txog xwb; Vajtswv tsis xav qhia rau tib neeg, los sis Nws tsis muaj kev npaj siab xav muab qhia rau tib neeg. Yog li ntawd, muab hais ntiav ntiav ces, Yauj tau tuag thaum puv sij hawm lawm, thiab qhov zoo li no yog Yauj lub neej txoj sia.

Qhov Tau Ua Neej Nyob Muaj Nuj Nqis ntawm Yauj Rau Thaum Nws Tseem Muaj Txoj Sia Nyob

Yauj puas tau ua ib lub neej nyob uas muaj nuj nqis? Kev muaj nuj nqis qhov twg? Vim li cas thiaj li tau hais tias nws ua ib lub neej nyob muaj nuj nqis? Rau tib neeg, nws qhov muaj nuj nqis yog dab tsi? Los ntawm tib neeg qhov kev xam pom los, nws tau sawv cev rau cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm kom dim, hauv qhov hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov neeg ntiaj teb xub ntiag. Nws ua tiav tes hauj lwm uas tsim nyog ua kom tiav hlo los ntawm Vajtswv ib tug raug tsim tawm los lawm, ua ib tug qauv zoo, thiab tau coj ua li ib tug qauv xyaum raws rau tag nrho cov neeg uas Vajtswv xav cawm kom dim, ua rau tib neeg pom tias nws yeej tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog tau los ntawm kev vam khom rau Vajtswv. Nws qhov muaj nuj nqis rau Vajtswv yog dab tsi? Rau Vajtswv, qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej muaj nyob rau hauv nws lub peev xwm los hwm Vajtswv, pe hawm Vajtswv, hais lus tim khawv rau Vajtswv txoj kev ua, thiab qhuas Vajtswv txoj kev ua, coj kev nplig siab thiab qee yam los rau Vajtswv kom muaj kev kaj siab lug; rau Vajtswv, qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej kuj yog qhov, ua ntej nws txoj kev tuag, Yauj tau ntsib tau pom tej kev sim siab thiab tau kov yeej Ntxwgnyoog li cas, thiab tau hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov neeg ntiaj teb xub ntiag, qhuas Vajtswv lub yeeb koob rau ntawm tib neeg ntiaj teb, nplig Vajtswv lub siab, thiab cia Vajtswv lub siab ntshaw tau pom ib qho ua tau los thiab pom txoj kev cia siab. Nws cov lus tim khawv ua ib tug qauv zoo rau lub peev xwm tuav yus tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv, thiab tuaj yeem ua kom Ntxwgnyoog txaj muag sawv cev tam rau Vajtswv, hauv Vajtswv txoj dej num ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb. Qhov no tseem tsis yog qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej thiab los? Yauj tau coj kev nplig siab los rau Vajtswv lub siab, nws tau ua rau Vajtswv muaj kev zoo siab ntawm qhov raug qhuas yam muaj yeeb koob ntxiag, thiab tau npaj ib txoj kev pib zoo rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Suav txij ntawm theem no mus rau yav tom ntej, Yauj lub npe tau dhau los ua ib lub cim rau txoj kev qhuas uas muaj yeeb koob rau Vajtswv, thiab ib lub chim ntawm tib neeg ntiaj teb qhov kov yeej Ntxwgnyoog. Yam uas Yauj tau ua neej nyob rau thaum nws tseem muaj txoj sia nyob, nrog rau nws qhov tau kov yeej Ntxwgnyoog ntawd yuav raug Vajtswv saib muaj nuj nqis mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, thiab kev hwm Vajtswv yuav raug hwm thiab raug xyaum ua raws los ntawm ntau tiam uas yuav los tom ntej. Vajtswv yuav saib nws muaj nuj nqis mus tag ib txhiab ib txhis zoo npaum nkaus li ib lub hlaws dawb ci ntsa iab tsis muaj qhov tsuas, thiab yog li nws kuj tsim nyog tib neeg saib kom muaj nuj nqis ib yam nkaus thiab!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 61

Tej Kev Cai Tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai

Kaum Txoj Kev Cai

Cov Hauv Paus Ntsiab Lus rau Kev Tsim Cov Thaj

Cov Kev Cai Tswj rau Txoj Kev Coj ntawm Cov Tub Qhe

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ua Tub Sab thiab Kev Them Nqi Pauj

Kev Tuav Tseg Xyoo Xanpatau thiab Peb Lub Koom Txoos Ua Kev Zoo Siab Noj Haus

Cov Kev Cai Tswj rau Hnub Xanpatau

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Fij

Kev Hlawv Khoom Fij

Kev Fij Noob Qoob Loo

Kev Fij Kev Thaj Yeeb

Kev Theej Txhoj

Kev Fij Kev Ua Tshaj

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Fij los ntawm Cov Pov Thawj (Aloo thiab Nws Cov Tub Tau Raug Txib kom Ua Raws)

Kev Hlawv Khoom Fij los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Noob Qoob Loo los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Theej Txhoj los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Kev Ua Tshaj los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Kev Thaj Yeeb los ntawm Cov Pov Thawj

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Noj Tej Khoom Fij los ntawm Cov Pov Thawj

Cov Tsiaj Huv thiab Tsis Huv (Cov Uas Tuaj Yeem Noj Tau thiab Noj Tsis Tau)

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ua Kom Dawb Huv ntawm Cov Poj Niam Tom Qab Yug Me Nyuam

Cov Qauv Cai rau Kev Tshuaj Xyuas Kab Mob Ruas

Cov Kev Cai Tswj rau Cov Uas Raug Kho Zoo Los ntawm Kab Mob Ruas Lawm

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ntxuav Tej Tsev Raug Kis Kab Mob

Cov Kev Cai Tswj rau Cov Uas Ntsib Kev Txom Nyem Los Ntawm Muaj Kab Mob Txawv

Hnub Ua Kev Cai Ntxuav Kev Txhaum Uas Yuav Tsum Ua Ib Zaug ib Lub Xyoos

Tej Kev Cai rau Kev Tua Nyuj thiab Yaj

Txoj Kev Txwv ntawm Kev Caum Raws Tej Kev Xyaum Ua Uas Ntxim Ntxub ntawm Lwm Haiv Neeg (Tsis Ua Txhaum Kev Sib Daj Sib Deev ntawm Tej Nus Muag, thiab Ntau Yam)

Cov Kev Cai Tswj Uas Yuav Tsum Ua Raws los ntawm Cov Tib Neeg (“Nej yuav tsum dawb huv: vim Kuv Yehauvas nej tus Vajtswv yeej dawb huv” (L.Kc 19:2))

Kev Rau Txim Tua Cov Neeg uas Fij Lawv Cov Me Nyuam rau Maulej

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Txiav Txim ntawm Kev Ua Txhaum Kev Deev Luag Poj Luag Txiv

Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Tau Ua Raws los ntawm Cov Pov Thawj (Cov Kev Cai rau Lawv Txhua Tus Cwj Pwm, Cov Kev Cai rau Kev Noj Tej Yam Dawb Huv, Cov Kev Cai rau Kev Muab Khoom Fij, thiab Ntau Yam)

Tej Koom Txoos Noj Haus Uas Yuav Tsum Tau Ua Raws (Hnub Xanpatau, Hnub Ua Kev Cai Hla Dhau, Hnub Pheetekhoxate, Hnub Ua Kev Cai Ntxuav Kev Txhaum, thiab Ntau Yam)

Lwm Cov Kev Cai Tswj (Kev Taws Teeb, Xyoo Zoo Siab, Kev Txhiv Daim Av, Kev Cog Lus, Kev Fij ntawm Ib Feem Kaum, thiab Ntau Yam)

Cov Kev Cai Tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai Yog Yam Ua Pov Thawj Tiag ntawm Vajtswv Txoj Kev Coj Tag Nrho Tib Neeg Ntiaj Teb

Yog li, nej tau nyeem cov kev cai tswj thiab cov keeb laj fai ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, nej puas tau nyeem? Cov kev cai tswj no puas yog hais pov puag tau dav heev? Ua ntej tshaj plaws, lawv pov puag tag nrho Kaum Txoj Kev Cai, tom qab uas muaj cov kev cai tswj rau qhov yuav tsim cov thaj li cas, thiab ntau yam. Tej no yuav tsum ua raws li cov kev cai tswj rau kev tuav hnub Xanpatau thiab kev ua raws li peb lub koom txoos kev noj haus, tom qab ntawd ces yog cov kev cai tswj rau kev fij. Nej puas pom tias muaj pes tsawg hom kev fij nyob rau ntawd? Tej no yog kev hlawv khoom fij, kev fij noob qoob loo, kev fij kev thaj yeeb, kev theej txhoj, thiab ntau yam. Lawv ua raws li cov kev cai tswj rau cov pov thawj tej kev fij, suav nrog rau kev hlawv khoom fij thiab kev fij noob qoob loo los ntawm cov pov thawj, thiab lwm hom kev fij. Cov kev cai tswj yim hom no yog siv rau kev noj tej khoom fij los ntawm cov pov thawj. Dhau ntawd ces muaj cov kev cai tswj rau yam uas yuav tsum tau ua raws rau thaum tib neeg tseem muaj txoj sia nyob. Nws muaj tej kev txwv txiav rau ntau yam ntawm tib neeg lub neej, xws li tej kev cai tswj rau yam uas lawv noj tau los sis noj tsis tau, rau kev ntxuav cov poj niam tom qab yug me nyuam tag kom dawb huv, thiab rau cov neeg uas raug kho zoo los ntawm kab mob ruas lawm. Hauv cov kev cai tswj no, Vajtswv yeej tau hais txog tej kab mob, thiab tseem muaj tej kev cai rau kev tua yaj thiab tua nyuj, thiab ntau yam. Vajtswv tau tsim tej yaj thiab nyuj los, thiab koj yuav tsum tau tua tej tsiaj ntawd raws li Vajtswv qhia rau koj tua; nws muaj, yam tsis ua xyem xyav li, laj thawj rau Vajtswv cov lus; nws yeej ua yog raws li txoj cai uas Vajtswv tau npaj tseg yam tsis ua xyem xyam li lawm, thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb xwb li! Nws kuj muaj tej koom txoos noj haus thiab tej kev cai uas yuav tsum tau ua raws, xws li hnub Xanpatau, hnub Ua Kev Cai Hla Dhau, thiab ntau yam—Vajtswv tau hais txog tag nrho tej no tib si. Cia peb saib rau ntawm cov nqe kawg no: lwm cov kev cai tswj—kev taws teeb, xyoo zoo siab, kev txhiv daim av, kev cog lus, kev fij ntawm ib feem kaum, thiab ntau yam. Cov no puas pov puag tau dav? Thawj yam uas yuav tau txog yog qhov teeb meem ntawm tib neeg tej khoom fij. Ces muaj cov kev cai tswj rau kev ua tub sab thiab kev them pauj, thiab txoj kev ua raws li hnub Xanpatau …; txhua yam ntsiab ntawm yus lub neej yog muaj feem tag nrho. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tau pib ua txoj dej num ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg raws kev raws cai lawm, Nws tau teeb tsa ntau cov kev cai tswj uas tib neeg yuav tsum tau ua raws. Tej kev cai tswj no yog tsim los tso cai rau tib neeg los coj lawv lub neej nyob hauv lub ntiaj teb kom tau raws li qhov ib txwm muaj, ib lub neej li ib txwm muaj ntawm tib neeg uas faib cais tawm tsis tau ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev coj qhia mus. Vajtswv twb xub qhia rau tib neeg txog qhov yuav tsim tej thaj li cas, yuav teeb tsa tej thaj li cas lawm. Tom qab ntawd, Nws tau qhia tib neeg txog qhov yuav muab khoom fij li cas, thiab tau npaj txog qhov tib neeg yuav ua neej nyob li cas—yam uas lawv tsum tau mloog rau hauv lub neej txoj sia yog dab tsi, yam uas lawv yuav tsum ua raws yog dab tsi, thiab yam uas lawv yuav tsum ua thiab yuav tsum tsis txhob ua yog dab tsi. Yam uas Vajtswv tau teeb tseg rau tib neeg yog txhua yam kev pov puag, thiab nrog tej kab ke, tej kev cai tswj, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws tau tsim tus qauv rau tib neeg tus cwj pwm no, tau coj lawv lub neej, tau coj lawv qhov kev pib ua raws Vajtswv cov cai, tau coj lawv los rau ntawm Vajtswv lub thaj xub ntiag, tau coj lawv los ua lub neej nyob nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg kom muaj paus muaj ntsis, muaj kab ke, thiab kev tsim nyog. Vajtswv xub siv cov kev cai tswj thiab cov hauv paus ntsiab lus yooj yim no los teeb tsa tej kev txwv rau tib neeg, kom nyob rau hauv lub ntiaj teb tib neej thiaj li muaj ib lub neej li ib txwm muaj uas pe hawm Vajtswv, kom muaj lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj; qhov no yog kiag lub ntsiab hauv qhov kev pib ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Cov kev cai tswj thiab cov cai pov puag ib ib lub ntsiab lus dav heev, lawv yog kiag tej ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia txog tib neeg ntiaj teb rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, cov tib neeg uas tau los ua ntej Tiam Muaj Kev Cai yuav tsum tau lees txais thiab ua raws li cov cai ntawd, tej kev cai no yog ib qho teev tseg ntawm txoj dej num uas ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab tej ntawd yog yam ua pov thawj qhia tiag tiag txog Vajtswv txoj kev coj thiab kev coj qhia rau txhua tus tib neeg ntiaj teb.

Tib Neej Ntiaj Teb Yeej Faib Cais Tawm Tsis Tau Ntawm Vajtswv Tej Kev Qhuab Qhia thiab Tej Kev Npaj Mus Ib Txhiab Ib Txhis

Hauv tej kev cai tswj no peb pom tias Vajtswv tus cwj pwm coj rau Nws txoj dej num, rau Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab rau tib neeg ntiaj teb mas yog qhov ua tiag tiag, qhov xav zoo, qhov coj nruj, thiab qhov tso siab tau. Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua rau ntawm tib neeg ntiaj teb kom mus raws li Nws cov kauj ruam, kom tsis muaj ib qho txawv txav hlo li, hais cov lus uas Nws yuav tsum tau hais rau tib neeg ntiaj teb yam tsis muaj ib qho yuam kev los sis tsis muaj ib qho nruam li, tso cai cia tib neeg los pom tias lawv tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj kev coj mus, thiab qhia rau lawv tias txhua yam uas Vajtswv ua thiab hais rau tib neeg ntiaj teb tseem ceeb npaum li cas. Txawm tias tib neeg tiam tom ntej tib neeg yuav zoo li cas, rau thaum xub pib los xij—nyob rau thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai—Vajtswv tau ua tej yam yooj yooj yim li no lawm. Rau Vajtswv, tib neeg tej kev xav txog Vajtswv, lub ntiaj teb, thiab tib neeg ntiaj teb nyob rau thaum tiam ntawd ces tsis muaj lub ntsiab dab tsi thiab tsaus ntuj nti xwb, thiab txawm tias lawv muaj qee lub tswv yim xav zoo thiab tej kev xav los xij, tag nrho tej ntawd yog cov paub tsis meej thiabtsis raug li, thiab yog li tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev npaj rau lawv mus. Cov tib neeg ntiaj teb puag thaum ntxov ub tsis paub dab tsi li, thiab yog li Vajtswv thiaj li tau pib qhia tib neeg txog yam yooj yim tshaj plaws thiab cov hauv paus ntsiab lus yooj yim rau kev muaj sia nyob thiab cov kev cai tswj tseem ceeb rau kev ua neej nyob, cog tej yam no rau hauv tib neeg lub siab ib qho me me zuj zus, thiab muaj ib qho kev maj mam to taub zuj zus txog Vajtswv rau tib neeg, ib qho kev maj mam qhuas thiab kev to taub zuj zus txog Vajtswv txoj kev coj, thiab txoj kev xav yooj yim ntawm txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv, los ntawm cov kev cai tswj no, thiab los ntawm cov kev cai no, uas yog cov lus. Tom qab ua tiav hlo qhov no lawm, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li tuaj yeem ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua tom qab ntawd tau ib qho me me zuj zus, thiab yog li cov kev cai tswj no thiab txoj dej num uas ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum Tiam Muaj Kev Cai ntawd yog lub hauv pauv ruaj khov ntawm Nws txoj dej num cawm tib neeg ntiaj teb, thiab yog thawj theem ntawm txoj dej num hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias, ua ntej txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv tau hais rau Adas, Evas, thiab nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm tias, cov kev cai thiab cov lus qhuab qhia no tsis yog muaj txheej txheem los sis tshwj xeeb uas yuav tsum tau muab ib qho zuj zus rau tib neeg, thiab yeej tsis tau sau tej no tseg, los sis tseem tsis tau dhau los ua cov kev cai tswj los xij. Qhov ntawd vim hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv txoj kev npaj ua tseem tsis tau npaj mus txog qhov ntawd; tsuas yog thaum Vajtswv tau coj tib neeg mus rau kauj ruam no lawm xwb Nws thiaj li tuaj yeem pib hais txog cov kev cai tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab pib hais kom tib neeg xyaum ua raws cov kev cai tswj ntawd. Nws yog ib qho txheej txheem tseem ceeb, thiab tsis tuaj yeem zam dhau qhov tshim sim los. Tej kab ke thiab cov kev cai tswj uas yooj yim no nthuav qhia rau tib neeg txog cov kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vajtswv paub lub ntsiab thiab cov tswv yim uas siv los pib, cov tswv yim uas siv txuas mus ntxiv, thiab cov tswv yim uas siv los xaus kom Nws thiaj li tuaj yeem muab tau ib pawg neeg uas ua tim khawv rau Nws, thiab kom Nws thiaj li tuaj yeem muab tau ib pawg neeg uas muaj tib lub siab ib yam li Nws. Nws paub yam uas muaj nyob rau hauv tib neeg, thiab paub yam uas tsis muaj nyob rau hauv tib neeg. Nws paub yam uas Nws yuav tsum tau npaj rau, thiab Nws yuav tsum tau coj tib neeg li cas, thiab ib yam nkaus li ntawd Nws kuj paub yam uas tib neeg yuav tsum ua thiab yam uas yuav tsum tsis txhob ua thiab. Tib neeg zoo ib yam li ib tug me nyuam roj hmab: Txawm tias lawv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los xij, lawv tsis tuaj yeem pab tau tiam sis raug coj los ntawm Vajtswv txoj dej num ntawm kev cawm tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, los txog niaj hnub no. Nws yeej tsis muaj qhov feeb tsis meej rau hauv Vajtswv lub siab txog yam uas Nws yuav tsum tau ua li; hauv Nws lub siab yeej muaj txoj kev npaj ua meej heev thiab meej tshaj plaws, thiab Nws tau ua txoj dej num uas Nws Tus Kheej xav ua raws nraim li Nws cov kauj ruam thiab Nws txoj kev npaj ua, nce qib zuj zus txij ntua ntawm qhov ntiav mus rau qhov ua tau tob. Txawm tias Nws tsis tau qhia txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua tuaj tom qab los xij, tseem yuav tau ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv thiab ua kom nruj raws nraim li Nws txoj kev npaj ua, uas yog ib qho pom tshwm sim txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab kuj yog Vajtswv lub hwj chim thiab. Txawm tias Nws tab tom ua txoj dej num npaj cawm tib neeg nyob rau theem twg los xij, Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb sawv cev rau ntawm Nws Tus Kheej. Qhov no yeej muaj tseeb tiag tiag. Txawm tias yuav yog tiam twg, los sis theem twg ntawm txoj dej num los xij, yeej muaj tej yam uas tsis muaj hnub yuav hloov pauv li: hom tib neeg twg uas Vajtswv hlub, hom tib neeg twg uas Vajtswv tsis nyiam kiag li, Nws tus moj yam thiab txhua yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Txawm tias cov kev cai tswj no thiab cov keeb laj fai uas Vajtswv tau teeb tseg rau thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai zoo li yooj yooj yim heev thiab tsis nyuaj rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no los xij, thiab txawm tias yuav to taub thiab siv tej ntawd tau yooj yim los xij, hauv tej kev cai tswj ntawd tseem yog Vajtswv lub tswv yim, thiab tseem yog Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Vim tias nyob rau hauv cov kev cai tswj uas yooj yim no yog nthuav tawm txog Vajtswv lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau tib neeg ntiaj teb, nrog rau lub ntsiab tseeb uas zoo tshaj ntawm Nws tej kev xav, yog li qhov tso cai cia tib neeg paub tseeb txog qhov tiag uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam thiab tag nrho txhua yam yog raug tswj los ntawm Nws txhais tes. Txawm tias tib neeg yuav muaj kev paub ntau npaum li cas los xij, los sis lawv yuav to taub txog tej kev xav los sis tej lus zais tob ntau npaum li cas los xij, rau Vajtswv ces tsis muaj ib yam ntawm tej no yuav tuaj yeem hloov tau Nws txoj kev muab rau, thiab kev coj ntawm tib neeg ntiaj teb; tib neeg ntiaj teb yuav tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia thiab Vajtswv tus kheej txoj dej num mus tag ib txhiab ib txhis. Ntawd yog kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv uas faib cais tawm tsis tau mus. Txawm tias Vajtswv yuav muab los sis tsis muab cov lus txib, los sis ib txoj kev cai tswj, los sis qhov tseeb qhia rau koj kom to taub txog Nws txoj kev xav los xij, txawm tias Nws ua dab tsi los xij, Vajtswv lub hom phiaj ces yog coj tib neeg mus rau ib hnub tag kis uas zoo nkauj tshaj plaws. Cov lus uas Vajtswv tau hais tawm lawm thiab txoj dej num Nws ua yog ob qho kev nthuav tawm ntawm ib tug xeeb ceem ntawm Nws lub ntsiab tseeb, thiab kev nthuav tawm ntawm ib tug xeeb ceem ntawm Nws tus moj yam thiab Nws lub tswv yim; lawv yog ib kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yuav tsum txhob saib qhov no tsis tseem ceeb! Vajtswv txoj kev xav yog nyob hauv yam Nws ua; Vajtswv tsis ntshai tsam hais cov lus tsis raug, los sis Nws tsis ntshai txog tib neeg tej kev xav phem los sis tej kev xav txog Nws li. Nws tsuas ua Nws txoj dej num thiab ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas ntxiv kom mus raws nraim li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg, ib qho teeb meem twg, los sis ib yam khoom dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 62

Hnub no peb yuav xub tham lub ntsiab ntawm Vajtswv tej kev xav, tej tswv yim, thiab Nws qhov mus los txhua zaus txij ntua puag thaum Nws tau tsim tib neeg los. Peb yuav saib tes dej num uas Nws tau ua, txij ntua puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub. Ces peb thiaj yuav muaj peev xwm nrhiav pom txog Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim uas tib neeg yeej tsis tau paub li, thiab txij ntawd los peb thiaj muaj peev xwm pom tseeb txog txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab to taub tag nrho yam uas Vajtswv tau tsim rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, nws cov peev thiab cov neeg ua thiab txheej txheem txhim kho, thiab kuj yuav to taub tag nrho yam tshwm sim los ntawm qhov Nws xav tau los ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg—qhov ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg. Yuav kom to taub txog tej yam peb yuav tsum rov qab mus rau tiam thaum ub, uas tseem yog lub sij hawm ntsiag to uas tsis tau muaj tib neeg hlo li …

Thaum Vajtswv sawv ntawm Nws lub txaj los, thawj thawj txoj kev xav uas Nws muaj yog qhov no: los tsim ib tug tib neeg—tiag, tus tib neeg uas muaj sia—ib tug neeg nyob nrog thiab yog Nws tus phooj ywg mus ua ke ruaj khov; tus neeg no tuaj yeem mloog Nws tau, thiab Nws tuaj yeem tso siab rau thiab tham nrog tus neeg no tau. Dhau ntawd, rau thawj zaug ces, Vajtswv txawm muab ib qho plua plav me ntsis rau ntawm txhais tes thiab tau siv nws los tsim thawj thawj tus neeg raws li tus yam ntxwv uas Nws tau xav tseg rau hauv Nws lub hlwb, thiab dhau ntawd ces Nws tau muab tus neeg raug tsim los no tis npe hu ua—Adas. Kiag thaum Vajtswv muaj yam muaj sia thiab tus neeg no lawm, Nws hnov zoo li cas xwb? Rau thawj zaug, Nws zoo siab txog qhov muaj ib tug neeg hlub, ib tug neeg mus nrog ua ke. Nws kuj xav rau thaum lub sij hawm xub thawj uas tau los ua ib leej txiv thiab qhov kev txhawj xeeb uas tshwm sim los nrog nws. Yam muaj sia no thiab tus neeg no tau ua rau Vajtswv zoo siab thiab lom zem; Nws hnov kaj siab lug rau thawj zaug. Qhov no yog thawj yam uas Vajtswv tau ua tiav tsis yog tau raws li Nws tej kev xav los sis cov lus, tab sis raug ua tiav los ntawm Nws tus kheej ob sab tes kiag. Thaum hom muaj txoj sia—thiab tus neeg no—tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, muaj lub cev thiab tus yeeb yam, thiab muaj peev xwm tham nrog Vajtswv, Nws zoo siab heev rau qhov Nws yeej tsis tau muaj kev zoo siab li dua los li. Vajtswv yeej hnov tau Nws lub luag hauj lwm, thiab tus neeg no tsis yog ib yam uas tshoov siab rau Nws lub siab xwb tab sis ua rau sov siab thiab ua rau Nws lub siab dhia tig toog txhua zaus uas nws tau ua. Thaum tus neeg no tau los sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, yog thawj thawj zaug uas Nws muaj rau hauv txoj kev xav uas xav ua kom tau cov neeg zoo li ntawd ntxiv. Qhov no yog yam tshwm sim uas pib los ntawm Vajtswv txoj kev xav xub thawj. Rau Vajtswv, tag nrho tej xwm txheej no yog tshwm sim rau thawj zaug, tab sis hauv tej xwm txheej xub thawj no, txawm Nws yuav xav rau thaum lub sij hawm no li cas los xij—kev zoo siab, lub luag hauj lwm, kev txhawj xeeb—Nws yeej tsis tau muab tej ntawd qhia rau leej twg li. Pib thaum lub sij hawm ntawd los, Vajtswv hnov kho siab zim thiab tu siab yam uas Nws yeej tsis tau ntsib ua ntej dhau los li. Nws xav tias tib neeg yuav tsis kam lees txais los sis tsis nkag siab Nws txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb, los sis Nws tej kev xav rau tib neeg, yog li ntawd Nws tseem hnov tu siab thiab mob siab rau hauv Nws lub siab. Txawm tias Nws tau ua tiav tej no rau tib neeg lawm los xij, tib neeg yeej tsis ras txog tej ntawd thiab tsis to taub li. Dhau ntawm qhov kev zoo siab lawm, kev lom zem thiab kev kaj siab uas tib neeg tau coj los rau Nws ua rau Nws xub hnov sai heev txog kev tu siab thiab kev kho siab zim. Tej no yog Vajtswv tej kev xav thiab hnov tau rau thaum lub sij hawm ntawd. Thaum Vajtswv tab tom ua tag nrho tej no, hauv Nws lub siab Nws mus ntawm kev lom zem mus txog kev tu siab thiab ntawm kev tu siab mus rau kev mob siab, thiab tej kev xav tag nrho zoo li no ua rau muaj kev nyuaj siab. Txhua yam uas Nws xav ua yog maj nroos tsim kom tau tus neeg no, tus neeg no paub txog yam nyob hauv Nws lub siab thiab to taub Nws tej kev xav tau sai dua. Dhau ntawd ces, lawv muaj peev xwm dhau los ua Nws cov neeg ua raws thiab koom Nws tej kev xav thiab ua kom haum raws li Nws lub siab nyiam. Lawv yuav tsis mloog Vajtswv hais mus ntxiv lawm thiab tseem nyob ntsiag to tsis hais dab tsi li; lawv yuav tsis paub tias yuav mus koom Nws tes dej num li cas; cov neeg yuav tsis quav ntsej Vajtswv tej kev cai rau tag nrho txhua yam no mus ntxiv lawm. Tej no yog thawj yam Vajtswv tau ua uas muaj txiaj ntsig ntau heev thiab muaj nuj nqis zoo heev rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no.

Tom qab tsim txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb tag lawm, Vajtswv yeej tsis tau so li. Nws nyob tsis tswm thiabkub siab lug ua Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab muab kom tau cov neeg uas Nws hlub heev nyob hauv cov tib neeg ntiaj teb no.

Txuas ntxiv, tsis ntev tom qab Vajtswv tau tsim tib neeg lawm, peb pom hauv phau Vajluskub hais tias nws muaj dej nyab loj heev thoob plaws hauv lub ntiaj teb no. Nau-a s raug hais txog rau hauv daim ntawv teev tseg ntawm qhov dej nyab no, thiab nws muaj peev xwm hais tau tias Nau-a yog thawj tug tib neeg uas txais Vajtswv txoj kev txib los ua tes dej num nrog Nws txhawm rau ua kom tiav Vajtswv txoj dej num. Tseeb tiag, qhov no kuj yog thawj thawj zaug uas Vajtswv tau hu tib neeg hauv lub ntiaj teb no los ua qee yam raws li Nws txoj kev txib. Kiag thaum Nau-a tau tsim lub nkoj tiav lawm, Vajtswv thiaj tau ua kom dej nyab lub ntiaj teb thawj zaug. Thaum Vajtswv tau rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm kev tso dej nyab, nws yog thawj thawj zaug suav txij thaum Nws tsim tib neeg los uas hnov tias kov yeej los ntawm kev ntxub tib neeg; qhov no yog yam uas tau yuam Vajtswv los txiav txim siab yam mob siab heev tso dej nyab los rhuav tshem txhua haiv neeg. Tom qab dej nyab tau rhuav tshem lub ntiaj teb tag lawm, Vajtswv tau tsim Nws thawj txoj cai cog lus rau tib neeg, txoj cai cog lus uas nthuav qhia tias Nws yeej yuav tsis tso dej nyab rhuav tshem lub ntiaj teb no dua ntxiv lawm. Tus yeeb yam ntawm txoj cai cog lus no yog tus duab zaj. Qhov no yog Vajtswv thawj txoj cai cog lus rau tib neeg ntiaj teb, yog li ntawd tus duab zaj no thiaj li yog thawj thawj tus yeeb yam ntawm Vajtswv tau muab txoj cai cog lus no; Tus duab zaj no yeej muaj tseeb thiab muaj lub cev tiag. Kev tshwm sim muaj tus duab zaj no ua rau Vajtswv kev tu siab rau cov haiv neeg dhau los uas Nws tau rhuav tshem tag ntawd, thiab yog ib yam ceeb toom tas li rau Nws tias tau muaj dab tsi tshwm sim rau lawv lawm…. Vajtswv yuav tsis rhais ruam qeeb—Vajtswv yeej nyob tsis tswm thiab kub siab lug rhais ruam mus txiv rau hauv Nws txoj kev cawm tib neeg. Dhau ntawd los, Vajtswv tau xaiv Anplahas ua Nws thawj tug los ua Nws tes dej num thoob plaws rau Teb Chaws Ixayees. Nov kuj yog thawj zaug uas Vajtswv tau xaiv tib tug neeg sib tw zoo li no. Vajtswv tau txiav txim siab pib ua Nws tes dej num ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg no, thiab tseem ua Nws tes dej num rau ntawm tus neeg no cov xeeb leej xeeb ntxwv txuas mus ntxiv. Peb pom hauv phau Vajluskub hais tias nov yog yam uas Vajtswv tau ua rau Anplahas. Dhau ntawd ces Vajtswv tau xaiv Teb Chaws Ixayees ua thawj daim av, thiab pib ua Nws tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai nrog Nws cov neeg uas raug xaiv, cov neeg Isxayas. Ib zaug ntxiv uas yog thawj zaug, Vajtswv tau npaj cov kev cai tswj kav thiab cov cai kom muaj meej rau cov neeg Ixayees uas tib neeg ntiaj teb yuav tsum ua raws, thiab Nws tau piav qhia ntxaws ntxaws rau lawv tag lawm. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau npaj tej yam tshwj xeeb, tej qauv kev cai tswj kav zoo li no rau tib neeg txhawm rau kom lawv paub tias lawv yuav tsum fij li cas, lawv yuav tsum ua lub neej nyob li cas, yam lawv yuav tsum ua thiab yam tsis txhob ua, hom koob tsheej thiab cov hnub uas lawv yuav tsum tau ua raws, thiab tej hauv paus ntsiab lus los ua raws hauv txhua yam uas lawv ua. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau muab tej qauv kev cai siv thiab tej kev cai hais kom txhaws rau tib neeg ntiaj teb thiab tej hauv paus ntsiab lus txog qhov yuav ua lawv lub neej nyob li cas.

Txhua zaus uas Kuv hais tias “thawj zaug,” nws hais txog ib hom dej num uas Vajtswv yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Nws hais txog tes dej num uas yeej tsis tau muaj ua ntej, thiab txawm tias Vajtswv tau tsim tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua tsav txhua yam thiab yam muaj sia los xij, nov yog ib hom ntawm tes dej num uas Nws yeej tsis tau ua tiav ua ntej dhau los li. Tag nrho ntawm tes dej num no yog ntsig txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb; txhua yam uas tau ua rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm dim thiab txoj kev cawm ntawm cov neeg no. Tom qab Anplahas lawm, Vajtswv tau tsim dua ib tug neeg ntxiv los ua ntej—Nws xaiv Yauj los ua tus uas yoog raws txoj cai thiab tus thev taus Ntxwgnyoog tej kev sim siab nrog rau tseem ntshai Vajtswv, zam kev phem, thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Nov kuj yog thawj zaug uas Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog sim ib tug neeg siab, thiab thawj zaug uas Nws tau twv nrog Ntxwgnyoog. Thaum kawg, thiaj yog thawj zaug uas Nws muab tau ib tug neeg uas yog tus muaj peev xwm los ua tim khawv rau thiab ua tim khawv rau Nws thaum ntsib Ntxwgnyoog, thiab tus neeg uas tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog txhaj muag tas li. Txij thaum Vajtswv tau tsim tib neeg ntiaj teb los, nov yog thawj tug neeg uas Nws muab tau tus neeg uas muaj peev xwm los ua tim khawv rau Nws. Kiag thaum Nws muab tau tus neeg no lawm, Vajtswv thiaj xav ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas mus ntxiv thiab ua raws li zeeg sij hawm tom ntej rau hauv Nws tes dej num, kev npaj thaj chaw thiab cov neeg uas Nws yuav xaiv ua Nws tes dej num rau kauj ruam tom ntej.

Tom qab kev sib qhia txog tag nrho qhov no lawm, nej puas muaj ib txoj kev to taub tseeb ntawm Vajtswv lub siab nyiam? Vajtswv txiav txim rau qhov ua piv txwv ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb, ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, tias yog yam tseem ceeb tshaj plaws tag nrho txhua tsav yam huv tib si. Nws ua tej no tsis yog los ntawm Nws lub hlwb xwb, tsis yog los ntawm Nws cov lus xwb, thiab qhov tseeb tiag yeej tsis yog los ntawm ib tug cwj pwm uas nyob nyob es cia li tshwm sim tuaj li—Nws ua txhua yam los ntawm ib txoj kev npaj, los ntawm ib lub hom phiaj, los ntawm ib cov qauv zoo, thiab los ntawm Nws lub siab nyiam. Nws yeej pom meej lawm tias tes dej num los cawm tib neeg ntiaj teb no tseem ceeb tshaj plaws rau Vajtswv thiab tib neeg. Txawm tias tes dej num yuav nyuaj npaum li cas los xij, txawm tias yuav muaj teeb meem ntau npaum li cas los xij, txawm tias tib neeg yuav tsis ruaj khov li cas los xij, los sis tib neeg yuav muaj kev ntxeev siab tob npaum li cas los xij, tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam nyuaj rau Vajtswv hlo li. Vajtswv Tus Kheej yeej khwv heev li, siv Nws txoj kev mob siab ntso thiab kev tsim khotes dej num uas Nws Tus Kheej xav ua. Nws kuj npaj txhua tsav yam thiab siv Nws lub hwj chim kav tag nrho rau cov neeg uas Nws yuav ua dej num thiab tag nrho tes dej num uas Nws xav ua kom tiav—yeej tsis tau ua tiav tej yam no ua ntej dhau los li. Nov yog thawj zaug uas Vajtswv tau siv tej tswv yim no thiab tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau tes dej num tseem ceeb ntawm txoj kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg dim no. Thaum Vajtswv tab tom ua tes dej num no, Nws tau nthuav tawm thiab tshaj tawm rau tib neeg ib qho zuj zus, yam tsis muaj kev txuag lub dag lub zog, Nws txoj kev mob siab ntsoua, yam Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab txhua txhua feem ntawm Nws tus moj yam. Nws tshaj tawm thiab nthuav tawm txog tej no npaum nkaus li Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Yog li, tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, tshaj ntawm cov neeg uas Vajtswv npaj tsim kho thiab cawm lawm ces, yeej tsis muaj ib yam muaj sia dab tsi yuav los ncawg nrog Vajtswv, uas tau los swm thiab sib nraug zoo li no nrog Nws. Hauv Nws lub siab, tib neeg, yam uas Nws xav tsim kho thiab cawm yog yam tseem ceeb tshaj plaws; Nws saib tib neeg muaj nqi ntau dua tag nrho lwm yam huv si; txawm tias Nws yeej tau them ib tug nqi loj tshaj plaws rau lawv lawm los xij, thiab txawm tias cov neeg no tseem ua kom Nws raug mob thiab tsis mloog lustxuas ntxiv mus los xij, Nws yeej tsis tso tej ntawd tseg thiab tseem tsis paub sab nkees rau ntawm Nws tes dej num, tsis muaj lus yws los sis tu siab li. Nov yog vim Nws paub tias sai sai no los si tsis ntev no, cov neeg yuav tsim dheev los rau Nws qhov hu thiab raug txhawb los ntawm Nws cov lus, yuav ras tias Nws yog tus Tswv tsim txhua yam, thiab rov tig los tuaj Nws tog …

Tom qab tau hnov tag nrho ntawm qhov no rau hnub no lawm, nej yuav hnov tau tias txhua yam uas Vajtswv ua yog yam ib txwm ua xwb. Nws pom tau tias tib neeg yeej hnov tau qee yam ntawm Vajtswv tej kev xav rau lawv los ntawm Nws cov lus thiab los ntawm Nws tes dej num lawm, tab sis tseem muaj ib qho sib nrug deb ntawm lawv tej kev xav los sis lawv txoj kev paub thiab yam uas Vajtswv tab tom xav. Yog vim li ntawd Kuv thiaj xav tias nws tseem ceeb uas yuav tau sib txuas lus nrog txhua cov neeg txog qhov tias vim li cas Vajtswv thiaj tau tsim tib neeg ntiaj teb, thiab daim duab sab tom qab ntawm Nws qhov kev xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb raws li qhov Nws tau cia siab rau lawm. Nws tseem ceeb los muab qhov no qhia rau sawv daws, kom sawv daws paub meej rau hauv lawv lub siab. Vim tias Vajtswv txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim, thiab txhua ntu thiab txhua lub caij ntawm Nws tes dej num yog khi nrog rau hauv, thiab muaj qhov sib txuas zoo rau, tag nrho Nws tes hauj lwm cawm tib neeg, yog li ntawd thaum koj to taub Vajtswv tej kev xav, tej tswv yim, thiab Nws lub siab nyiam rau txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num lawm, nws yog tib lub sij hawm uas yuav tau to taub tias tes dej num ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tau tshwm sim los li cas. Nws yog nyob ntawm lub hauv paus no uas ua kom koj txoj kev to taub ntawm Vajtswv tob ntxiv. Txawm tias txhua yam uas Vajtswv tau ua thaum Nws xub tsim lub ntiaj teb, uas Kuv tau hais yav dhau los, tam sim no zoo li “tej ntaub ntawv,” uas tsis muaj feem ntsig txog rau kev caum ntawm qhov tseeb, txawm li cas los xij, tag nrho ntawm koj tej kev pom kev paub yuav muaj ib hnub uas koj tsis xav tias qee yam no cas yuav yooj yim ua luaj yam li ob peb daim ntaub ntawv xwb, los sis nws yog qee yam ntawm kev zais npog uas paub tsis tau. Thaum koj lub neej loj hlob, thaum Vajtswv yuav muaj qee lub chaw rau hauv koj lub siab, los sis kiag thaum koj yim to taub Nws lub siab nyiam thoob plaws thiab tob dua qub lawm, ces koj yuav to taub tiag rau qhov tseem ceeb thiab qhov yuav tsum muaj ntawm yam Kuv tab tom tham txog rau hnub no. Txawm yuav yog lub ntsiab dab tsi los xij nej yuav tau lees txais tam sim no, nws yeej tseem ceeb rau nej to taub thiab paub tej no. Thaum Vajtswv ua qee yam, thaum Nws ua Nws tes dej num, txawm yuav yog los ntawm Nws cov tswv yim los sis Nws tus kheej ob txhais tes ua los xij, txawm yuav yog Nws ua thawj zaug los sis zaum kawg los xij, thaum kawg, Vajtswv muaj ib txoj kev npaj, thiab Nws cov hom phiaj thiab Nws tej kev xav yog nyob rau hauv txhua yam uas Nws ua. Cov hom phiaj thiab cov kev xav no sawv cev rau Vajtswv tus moj yam, thiab lawv hais qhia txog yam uas Nws muaj thiab yog. Ob yam no—Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog—txhua txhua tus neeg yuav tsum to taub. Kiag thaum ib tug neeg to taub Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yoglawm, lawv yuav maj mam to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj ua raws li qhov Nws ua thiab vim li cas Nws thiaj hais raws li qhov Nws hais. Los ntawm qhov ntawd, ces lawv yuav muaj kev ntseeg ntau ntxiv los ua raws Vajtswv, los caum qhov tseeb thiab ib qho hloov lawv tus moj yam. Qhov ntawd thiaj li hais tias, tib neeg txoj kev to taub ntawm Vajtswv thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muab cais tawm tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 63

Yog yam uas cov neeg muab tau txoj kev paub thiab los to taub ntawd yog Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, ces yam lawv muab tau los yuav loj hlob los ntawm Vajtswv los. Kiag thaum qhov muaj peev xwm loj hlob no muaj nyob rau hauv koj lawm, koj txoj kev ntshai ntawm Vajtswv yuav loj zuj zus tuaj. Qhov no yog ib yam muab tau los yooj yim raws li qhov ib txwm ua tau. Yog koj tsis xav kom to taub los sis tsis xav paub txog Vajtswv tus moj yam los sis Nws lub ntsiab tseem ceeb, tab txawm tias koj tsis xav muab nws xav dua ntxiv los sis tsis tsom kwm rau tej yam zoo li no los xij, Kuv tuaj yeem qhia rau koj tau qee yam tseeb tias txoj kev uas tam sim no koj tab tom caum koj txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd yeej yuav tsis tso cai rau koj ua tau li Nws siab nyiam los sis muab tau Nws txoj kev qhuas. Dhau qhov ntawd lawm ces, koj yeej tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li—tejno yog yam tshwm sim kawg. Thaum cov neeg tsis to taub Vajtswv thiab tsis paub Nws tus moj yam, lawv lub siab yeej tsis muaj hnub qhib rau Nws li. Kiag thaum lawv tau to taub Vajtswv lawm, lawv yuav pib qhuas thiab saj yam nyob hauv Nws lub siab los ntawm txoj kev ntshaw thiab kev ntseeg. Thaum koj qhuas thiab saj yam nyob hauv Vajtswv lub siab, koj lub siab yuav maj mam, ib qho rau ib qho, qhib rau Nws. Thaum koj lub siab qhib rau Nws lawm, koj yuav hnov tias qhov kev sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv cas yuav txaus txaj muag thiab txaus thuam ua luaj li, koj tej kev xav tau ntawm Vajtswv, thiab koj tus kheej tej kev hais lus muab hlob yog zoo li cas. Thaum koj lub siab qhib tiag rau Vajtswv lawm, koj yuav pom tias Nws lub siab yog ib lub ntiaj teb loj dav tsis paub kawg, thiab koj yuav paub qhov tseeb txog lub ntiaj teb uas koj yeej ib txwm tsis tau pom tau ntsib ua ntej dua los li. Hauv lub ntiaj teb no tsis muaj kev coj tsis ncaj, tsis muaj kev dag ntxias, tsis muaj kev tsaus ntuj, thiab tsis muaj kev ua phem. Nws tsuas muaj kev ua siab dawb paug thiab kev ncaj ncees nkaus xwb; tsuas muaj kev kaj thiab kev yog nkaus xwb; tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev siab zoo nkaus xwb. Nws puv npo ntawm txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, puv npo ntawm kev hmov tshua thiab kev thev taus, thiab dhau nws mus lawm ces koj yuav hnov kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm txoj kev ciaj sia nyob. Tej no yog yam uas Vajtswv yuav nthuav tawm rau koj thaum koj qhib koj lub siab rau Nws. Lub ntiaj teb uas tsis paub kawg no muaj puv npo ntawm Vajtswv txoj kev ntse thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg; kuj muaj puv npo ntawm Nws txoj kev hlub thiab Nws lub hwj chim. Ntawm no koj muaj peev xwm pom txhua tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yam ua rau Nws zoo siab lom zem, vim li cas Nws thiaj txhawj thiab vim li cas Nws thiaj tu siab, vim li cas Nws thiaj npau taws … Qhov no yog yam uas txhua txhua tus tib neeg tuaj yeem pom tau tias leej twg yog tus qhib lawv lub siab thiab cia Vajtswv los nyob hauv. Vajtswv tsuas nkag los nyob hauv koj lub siab tau xwb yog koj qhib siab rau Nws. Koj tsuas tuaj yeem pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog xwb, thiab koj tsuas tuaj yeem pom Nws tej kev xav rau koj xwb, yog Nws nkag los rau hauv koj lub siab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav nrhiav pom tias txhua yam ntsig txog Vajtswv yog muaj nqis tshaj plaws, tias yam uas Nws muaj thiab yog tsim nyog yuav tsum raug pov hwm tseg. Muab piv rau qhov ntawd, cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm koj, tej daim phiaj thiab tej xwm txheej nyob hauv koj lub neej, thiab tab txawm tias yuav yog koj cov neeg hlub, koj tus txij nkawm, thiab yam uas koj hlub, los yeej tsis tsim nyog yuav hais txog li. Lawv yog tej yam me me, thiab yam qis heev; koj yuav hnov tias tsis muaj ib daim phiaj uas yog khoom yuav muaj peev xwm rub koj nkag rov qab los tau ntxiv, los sis ib daim phiaj uas yog khoom uas yuav muaj peev xwm ntxias dag kom koj them tus nqi rau nws. Hauv Vajtswv txoj kev txo hwj chim koj yuav pom Nws qhov loj tshaj plaws thiab Nws qhov siab tshaj plaws. Ntxiv rau qhov no, koj yuav pom hauv Vajtswv qee qhov kev ua uas koj tau ntseeg yav dhau los tias yog yam me me Nws lub tswv yim tsis paub kawg thiab Nws txoj kev thev taus, thiab koj yuav pom Nws qhov kev ua siab ntev, Nws qhov nyiaj taus, thiab Nws txoj kev to taub ntawm koj. Qhov no yuav ua rau koj muaj kev teev hawm rau Nws. Rau thaum hnub ntawd, koj yuav hnov tias tib neeg ntiaj teb tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb qias vuab tsuab, uas cov neeg ntawd nyob puab ntawm koj ib sab thiab yam uas tshwm sim rau hauv koj lub neej, thiab txawm tias yuav yog cov koj hlub, lawv txoj kev hlub rau koj, thiab yam uas lawv hu tias kev tiv thaiv los sis lawv txoj kev txhawj rau koj ntawd yog yam tsis tsim nyog yuav muab hais—tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj hlub, thiab nws tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj saib siab tshaj plaws. Thaum hnub ntawd los txog, Kuv ntseeg tias yuav muaj qee cov neeg uas hais tias: Vajtswv txoj kev hlub yog loj tshaj plaws, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv tiag tiag—hauv Vajtswv yeej tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev ua phem, tsis muaj kev sib khib, thiab tsis muaj kev sib cav sib ntaus, tab sis tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev yog nkaus xwb, thiab txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog yuav tsum yog yam tib neeg ntshaw. Tib neeg yuav tsum mob siab rau thiab tshoov siab rau nws. Lub hauv paus ntawm tib neeg rab peev xwm uas yuav los tsim qhov no kom tiav yog dab tsi? Nws raug tsim raws li lub hauv paus ntawm lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Yog li kev to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, yog ib qho kev kawm mus tag ib sim neej rau txhua tus neeg; qhov no yog ib lub hom phiaj mus tag ib sim neej uas caum los ntawm rau txhua tus neeg uas mob siab los hloov lawv tus moj yam, thiab mob siab los paub Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 64

Yog peb xav kom to taub ntau ntxiv txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, peb tsis tuaj yeem nres rau ntawm Phau Vajluskub Qub los sis rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb—peb yuav tsum ua txuas mus ntxiv, ua raws li cov kauj ruam uas Vajtswv tau ua rau hauv Nws tes dej num lawm. Yog li ntawd, thaum Vajtswv tau xaus Tiam Muaj Kev Cai thiab pib Tiam Hmoov Hlub lawm, los peb taug raws peb tus kheej cov hneev taw, nkag los rau Tiam Hmoob Hlub—ib tiam uas puv npo ntawm txoj hmoov hlub thiab kev cawm dim. Hauv tiam no, Vajtswv rov qab tau ua qee yam tseem ceeb heev uas yeej tsis ua ua ntej dhau los li. Tes dej num hauv tiam tshiab rau tag nrho Vajtswv thiab tib neeg ntiaj teb yog theem kev pib tshiab—ib theem kev pib uas muaj lwm tes dej num tshiab raug ua tiav los ntawm Vajtswv uas yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li. Tes dej num tshiab no yog yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li, qee yam uas tshaj rab peev xwm xav hauv lub hlwb tau ntawm cov tib neeg thiab tag nrho txhua yam raug tsim los. Nws yog qee yam uas tam sim no txhua tus neeg paub zoo—rau thawj zaug, Vajtswv tau los ua ib tug tib neeg, thiab yog thawj zaug Nws tau pib tes dej num tshiab rau hauv tib neeg, uas muaj tus yeeb yam ntawm tib neeg. Tes dej num tshiab no qhia tau tias Vajtswv yeej ua tiav hlo Nws tes dej num rau hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, thiab Nws yuav tsis ua los sis hais dab tsi txog txoj cai no ntxiv lawm. Txawm tias Nws tsis hais los sis tsis ua tej yam raws hauv txoj cai los sis ua mus raws li tej hauv paus ntsiab lus los sis cov cai tswj kav ntawm txoj cai. Ntawd yog, tag nrho Nws tes dej num raws li txoj cai uas raug muab tso tseg mus tag ib txhis thiab yuav tsis ua mus ntxiv lawm, vim tias Vajtswv xav mus pib tes dej num tshiab thiab ua tej yam tshiab. Nws txoj kev npaj dua ib zaug ntxiv muaj ib theem pib tshiab, thiab yog li Vajtswv thiaj tau coj tib neeg ntiaj teb nkag los rau tiam tom ntej.

Txawm tias qhov no yuav yog los tsis yog xov xwm zoo los sis xov xwm phem rau tib neeg los xij nws nce raws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua tus tib neeg. Nws tuaj yeem hais tau tias rau ib txhia tib neeg mas qhov no tsis yog xov xwm zoo, tab sis yog xov xwm phem, vim hais tias thaum Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab lawm, cov neeg uas tsuas ua raws li cov cai ntawm cov cai tswj kav, cov uas tsuas ua raws li kev ntseeg tab sis tsis ntshai Vajtswv li, nyiam siv Vajtswv tes dej num qub los thuam Nws tes dej num tshiab. Rau cov neeg no, qhovno yog xov xwm phem; tab sis rau txhua tus neeg uas tsis muaj kev txhaum dab tsi thiab qhib lub siab, cov uas ua lub siab dawb paug rau Vajtswv thiab txaus siab los txais Nws txoj kev cawm dim, Vajtswv qhov kev yug los ua neeg thawj zaug yeej yog xov xwm zoo heev. Vim, suav txij puag thaum tib neeg xub tshwm sim los kiag, qhov no yog thawj zaug uas Vajtswv tau tshwm sim thiab tau nyob nrog tib neeg ntiaj teb hauv lub cev uas tsis yog tus Ntsujplig; zaum no, Nws yug los ua neeg thiab tau nyob nrog cov neeg li Neeg Leej Tub, thiab tau ua tes dej num rau hauv lawv. Qhov “thawj thawj” no tsoo cov neeg tej kev xav phem kom tawg; nws tshaj txhua txoj kev xav hauv lub hlwb lawm. Dhau qhov ntawd, tag nrho Vajtswv cov neeg raws muab tau lub ntsiab txiaj ntsig. Vajtswv tsis yog tau xaus tiam qub nkaus xwb, tab sis Nws kuj tau xaus Nws tej tswv yim qub ntawm kev ua tes dej num thiab hom kev ua tes dej num. Nws tsis thov kom Nws cov neeg xa xov nthuav qhia Nws txoj kev xav mus ntxiv lawm, Nws tsis nkaum rau saum tauv huab mus ntxiv lawm, thiab yuav tsis tshwm sim los sis tham lus rau tib neeg uas yog muab lus txib raws xob nthe mus ntxiv lawm. Yuav tsis zoo li txhua yam ua ntej dhau los, los ntawm lub tswv yim uas tib neeg tsis muaj peev xwm xav hauv lub hlwb tau ua rau lawv to taub nyuaj los sis lees txais nyuaj—qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv—Nws dhau los ua Neeg Leej Tub txhawm rau los pib tes dej num ntawm tiam ntawd. Vajtswv qhov nqis tes ua no ua rau tib neeg ntiaj teb tsis tau npaj hlo li; nws ua rau lawv txaj muag, vim hais tias Vajtswv tau rov qab pib dua tes dej num tshiab uas Nws yeej tsis tau ua ua ntej dhau los li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 65

Mth 12:1 Nyob rau lub sij hawm ntawd ces Yexus mus hla cov hav pob kws nyob rau hnub Xanpatau; thiab Nws cov thwj tim tshaib plab heev, thiab pib ntais pob kws thiab muab noj.

Mth 12:6–8 Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij.

Cia peb xub saib ntawm zaj no: “Nyob rau lub sij hawm ntawd ces Yexus mus hla cov hav pob kws nyob rau hnub Xanpatau; thiab Nws cov thwj tim tshaib plab heev, thiab pib ntais pob kws thiab muab noj.”

Vim li cas Kuv thiaj tau xaiv zaj no? Nws muaj kev sib txuas dab tsi rau Vajtswv tus moj yam? Hauv cov ntaub ntawv no, thawj yam uas peb paub ntawd nws yog hnub Xanpatau, tab sis tus Tswv Yexus tau tawm mus lawm thiab tau coj Nws cov tub txib mus hla ib thaj teb pob kws. Qhov tseem muaj ntau tshaj qhov “txawj dag” yog tias lawv “pib ntais pob kws thiab muab noj.” Hauv Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv Yehauvas txoj cai sau tseg tias cov neeg yuav tsis tuaj yeem tawm mus sab nrauv los sis tawm mus ua tej dej num rau hnub Xanpatau—muaj ntau yam uas ua tsis tau rau hnub Xanpatau. Qhov kev nqis tes ua ntawm tus Tswv Yexus no yog kev twv nyuaj rau cov neeg uas tau nyob hauv txoj cai no los ntev lawm, thiab nws tseem ua rau muaj kev thuam. Vim lawv txoj kev feeb tsis meej thiab lawv tau tham li cas txog yam Yexus tau ua, peb yuav muab qhov ntawd tshem tawm rau tam sim no thiab xub tham txog qhov uas vim li cas tus Tswv Yexus thiaj xaiv ua qhov no rau hnub Xanpatau, ntawm txhua txhua hnub, thiab yam Nws xav sib txuas lus rau txhua tus neeg uas yog cov tseem tab tom nyob rau hauv txoj cai thaum nqis tes ua qhov no. Qhov no yog qhov sib txuas ntawm zaj no thiab Vajtswv tus moj yam uas Kuv xav tham txog.

Thaum tus Tswv Yexus los lawm, Nws tau siv Nws tej kev nqis tes ua tiag los qhia rau cov neeg tias Vajtswv twb tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus lawm thiab tau pib tes dej num tshiab, thiab qhov ntawd ua rau tes dej num tshiab no tsis tas yuav muaj hnub Xanpatau lawm. Vajtswv tab tom tawm ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau tsuas yog ib qho saj ua ntej ntawm Nws tes dej num tshiab xwb; tes dej num tiag thiab loj tshaj plaws tseem tab tom yuav los. Thaum tus Tswv Yexus tau pib Nws tes dej num, Nws tau tso tseg “txoj xov hlau” ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, thiab tau tsoo tej kev cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm tiam ntawd tawg lawm. Hauv Nws, yeej tsis muaj ib txoj lw ntsig txog rau txoj cai; Nws twb muab tshem tawm tag nrho thiab tsis tuav nws mus ntxiv lawm, thiab Nws tsis tas kom tib neeg ntiaj teb tuav txoj cai no mus ntxiv lawm. Yog li koj thiaj pom rau ntawm no tias tus Tswv Yexus tau tawm mus hla daim teb pob kws rau hnub Xanpatau, thiab tus Tswv tsis so li; Nws ua tes dej num rau sab nrauv, thiab tsis so li. Nws qhov nqis tes ua no yog ib qho ceeb ntshai rau cov neeg tej kev xam phem thiab nws tau sib txuas lus rau lawv tias Nws tsis nyob hauv txoj cai no mus ntxiv lawm, thiab Nws thiaj tau tawm los ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau thiab tau tshwm sim rau ntawm tib neeg ntiaj teb xub ntiag thiab nyob rau hauv lawv ib daim duab tshiab, nrog rau muaj ib txoj kev ua dej num tshiab. Nws txoj kev nqis tes ua no tau qhia rau cov neeg tias Nws tau coj tes dej num tshiab nrog Nws los, tes dej num uas tau pib nrog qhov tshwm sim raws li hauv txoj cai, thiab tso hnub Xanpatau tseg. Thaum Vajtswv tau ua Nws tes dej num tshiab, Nws tsis lo luarau yav tag los mus ntxiv lawm, thiab Nws yeej tsis txhawj txog tej cai ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus ntxiv lawm. Nws tsis raug cuam tshuam los ntawm Nws tes dej num hauv tiam dhau los, tab sis tau hloov ua tes dej num rau hnub Xanpatauib yam nkaus li qhov Nws tau ua txhua txhua hnub, thiab thaum Nws cov tub txib tshaib plab rau hnub Xanpatau, lawv tuaj yeem ntais cov pob kws los noj. Tag nrho qhov no yog yam uas ib txwm nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Rau Vajtswv, nws raug tso cai los muaj ib txoj kev pib tshiab ntau heev ntawm tes dej num tshiab uas Nws xav ua thiab cov lus tshiab uas Nws xav hais. Thaum Nws pib ua qee yam tshiab, Nws tsis hais txog Nws tes dej num qub yav dhau los lawm los sis cov tseem yuav ua txuas mus ntxiv. Vim hais tias Vajtswv muaj Nws cov hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tes dej num, thaum Nws xav pib tes dej num tshiab, yog thaum Nws xav coj tib neej ntiaj teb nkag los rau ib theem tshiab ntawm Nws tes dej num, thiab thaum Nws tes dej num yuav nkag mus rau ib ntu siab dua. Yog cov neeg ua txuas mus ntxiv raws li cov lus hais qub los sis cov cai qub los sis tseem tuav tej yam qub ntawd txuas mus ntxiv, Nws yuav tsis nco qab los sis pom zoo rau qhov ntawd. Qhov no yog vim hais tias Nws twb coj tes dej num tshiab los, thiab tau nkag mus rau ntu tshiab ntawm Nws tes dej num lawm. Thaum Nws pib tes dej num tshiab, Nws tshwm sim los rau tib neeg ntiaj teb nrog ib tug duab tshiab, los ntawm ib ces kawm tshiab, thiab nyob hauv ib txoj kev tshiab uas raug ua tiav hlo kom cov neeg tuaj yeem pom cov yeeb yam sib txawv ntawm Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Qhov no yog ib ntawm Nws cov hom phiaj hauv Nws tes dej num tshiab. Vajtswv tsis tuav tej yam qub los sis tsis taug txoj kev pua zoo uas raug caij tsuj; thaum Nws ua thiab hais, Nws tsis txwv txiav raws li cov neeg pheej xav hauv lub hlwb. Hauv Vajtswv, txhua yam yog ywj pheej thiab ywj siab, thiab tsis muaj kev txwv txiav li, tsis muaj kev cuam tshuam li—yam uas Nws coj los rau tib neeg ntiaj teb yog kev ywj pheej thiab kev ywj siab. Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv uas tseem tseem, muaj tseeb. Nws tsis yog ib tug roj hmab puab los sis av nplaum puab, thiab Nws yeej txawv tag nrho tej mlom uas cov neeg hwm thiab pe hawm. Nws muaj sia nyob thiab mus los tau, thiab yam uas Nws cov lus thiab tes dej num coj los rau tib neeg ntiaj teb tag nrho yog qhov muaj peev xwm loj hlob thiab duab ci pom kev, tag nrho kev ywj pheej thiab kev ywj siab, vim hais tias Nws tuav qhov tseeb, qhov muaj peev xwm loj hlob, thiab txoj kev taug—tsis muaj dab tsi cuam tshuam Nws rau hauv Nws tes dej num. Txawm cov neeg yuav hais dab tsi los xij thiab txawm lawv yuav pom los sis tshuaj ntsuam Nws tes dej num tshiab li cas los xij, Nws yuav ua Nws tes dej num mus yam tsis muaj qhov khuam siab. Nws yuav tsis txhawj txog txhua tus tej kev xav phem los sis taw tes vim txhawj txog Nws tes dej num thiab cov lus, los sis txawm lawv yuav tsis pom zoo heev thiab tiv rau Nws tes dej num tshiab los xij. Yeej tsis muaj leej twg tag nrho ntawm cov raug tsim los muaj peev xwm siv tib neeg rau qhov muaj qab hau, los sis tib neeg txoj kev xav hauv lub hlwb, kev paub, los sis kev ncaj ncees rau kev ntsuas los sis txhais yam uas Vajtswv ua, ua kom pua suab npe, cuam tshuam los sis rhuav tshem Nws tes dej num. Yeej tsis muaj kev txwv txiav rau hauv Nws tes dej num thiab yam uas Nws ua; nws yuav tsis cuam tshuam los ntawm txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, los sis txhua yam, los sis nws yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm txhua tus yeeb ncuab. Txawm yog Nws tes dej num tshiab muaj kev txhawj xeeb kiag los, Nws yeej tseem yog tus Vajntxwv uas muaj yeej tas li, thiab txhua tus yeeb ncuab thiab txhua cov neeg txhaum thiab cov neeg coj tsis zoo ntawm tib neeg ntiaj teb yuav raug caij tsuj rau hauv Nws lub qab rooj tiag taw. Txawm yuav yog theem tshiab twg ntawm Nws tes dej num uas Nws tab tom ua los xij, nws yeej yuav raug txhim kho thiab raug nthuav dav mus rau hauv tib neeg ntiaj teb sawv daws, thiab nws yeej yuav raug ua mus thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb kom txog thaum ua tiav hlo Nws tes dej num tseem ceeb tshaj plaws no. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse, Nws qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Yog li ntawd, tus Tswv Yexus tuaj yeem tawm mus sab nrauv thiab ua tes dej num tau rau hnub Xanpatau vim nyob hauv Nws lub siab yeej tsis muaj tej kev cai tswj kav, tsis muaj kev paub los sis tsis muaj kev ntseeg tias raug chiv keeb los ntawm tib neeg. Yam uas Nws muaj yog Vajtswv tes dej num tshiab thiab Vajtswv txoj hau kev tseeb. Nws tes dej num yog txoj hau kev tseeb los ua kom tib neeg muaj kev ywj pheej, tso tib neeg tawm, tso cai rau lawv los nyob rau qhov muaj duab ci pom kev thiab ua neej nyob. Thaum lub sij hawm ntawd, cov uas pe hawm tej mlom los sis cov vajtswv cuav ua neej txhua hnub khi nrog Ntxwgnyoog, raug txwv los ntawm txhua hom ntawm cov kev cai tswj kav thiab tej kev caiv—hnub no raug txwv ib yam, tag kis raug txwv lwm yam—tsis muaj kev ywj pheej rau hauv lawv lub neej. Lawv zoo li cov neeg nyob txim uas raug xov hlau khi, ua lub neej nyob tsis muaj kev zoo siab lom zem li. Yam uas hais txog “kev txwv” yog txhais tau li cas? Nws txhais tau tias yog tej kev cuam tshuam, tej yam sib khi nrog, thiab kev ua phem. Tsis ntev kiag thaum ib tug neeg pe hawm ib tug mlom, lawv tab tom pe hawm ib tug vajtswv cuav, ib tug ntsujplig phem. Muaj tej kev txwv thaum ua tes dej num zoo li no. Koj tsis tuaj yeem noj qhov no los sis qhov ntawd tau, hnub no koj tsis tuaj yeem tawm mus sab nrauv tau, tag kis koj tsis tuaj yeem ua noj ua haus tau, hnub txuas mus ntxiv koj tsis tuaj yeem tsiv mus rau ib lub tsev tshiab tau, yuav tsum xaiv tej hnub mam li ua tshoob ua kos thiab ua tej kev pam tuag thiab suav nrog xaiv hnub yug ib tug me nyuam. Qhov no hu ua dab tsi? Qhov no hu ua kev txwv; nws yog txoj kev sib khi ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab nws yog cov xov hlau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov ntsujplig phem uas tswj tib neeg thiab cuam tshuam rau lawv lub siab thiab lub cev. Tej kev txwv no puas muaj nyob nrog Vajtswv? Thaum hais txog Vajtswv txoj kev dawb huv, koj yuav tsum xub xav txog qhov no tias: Ntawm Vajtswv yeej tsis muaj tej kev txwv no. Vajtswv muaj cov hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws cov lus thiab tes dej num, tab sis tsis muaj tej kev txwv, vim hais tias Vajtswv Tus Kheej yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog yam uas muaj peev xwm loj hlob tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 66

“Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” (Mth 12:6–8). Lo lus “lub tuam tsev” yog hais txog dab tsi rau ntawm no? Yuav muab hais kom paub yooj yim, nws hais txog ib lub tsev zoo nkauj, tsev siab, thiab nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, lub tuam tsev no yog ib lub chaw rau cov xib fwb mus pe hawm Vajtswv. Thaum tus Tswv Yexus tau hais tias “nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev,” leej twg yog “tib tug” uas tau hais txog? Pom meej lawm tias, “tib tug” yog tus Tswv Yexus hauv cev nqaij daim tawv, vim hais tias tsuas yog Nws tib tug nkaus xwb thiaj yog tus loj dua r lub tuam tsev. Cov lus tau qhia rau cov neeg txog dab tsi? Lawv tau qhia rau cov neeg kom tawm ntawm lub tuam tsev los—Vajtswv twb ncaim ntawm lub tuam tsev mus lawm thiab tsis ua tes dej num rau hauv mus ntxiv lawm, yog li cov neeg yuav tsum nrhiav Vajtswv cov hneev taw rau sab nraum lub tuam tsev thiab raws Nws cov kauj ruam rau hauv Nws tes dej num tshiab. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no lawm, muaj ib yam raug ua pov thawj txhawb Nws cov lus, uas yog nyob rau hauv txoj cai, cov neeg tau tuaj saib lub tuam tsev uas pom tias tseem ceeb dua Vajtswv Tus Kheej. Qhov ntawd yog, cov neeg tau pe hawm lub tuam tsev ntau dua li kev pe hawm Vajtswv, yog li tus Tswv Yexus thiaj tau ceeb toom kom lawv txhob pe hawm tej mlom lawm, tab sis hloov los pe hawm Vajtswv, vim Nws yog tus uas siab tshaj plaws. Yog li ntawd, Nws tau hais tias: “Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj.” Nws yog yam ua pov thawj tias nyob hauv tus Tswv Yexus ob lub qhov muag, cov neeg feem coob ua neej nyob rau hauv txoj cai no tsis tau pe hawm Yehauvas mus ntxiv lawm, tab sis tsuas yog muab kev fij lawm xwb, thiab tus Tswv Yexus tau txiav txim tias kom muab kev pe hawm rau tus mlom uas raug tsim no. Cov neeg pe hawm tus mlom no tau pom lub tuam tsev li qee yam uas tseem ceeb dua thiab siab dua Vajtswv. Nyob hauv lawv lub siab tsuas muaj lub tuam tsev nkaus xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog lawv poob lub tuam tsev no lawm, ces lawv yuav tsis muaj chaw nyob. Yog tsis muaj lub tuam tsev no lawv yuav tsis muaj chaw mus pe hawm thiab tsis muaj peev xwm ua lawv tej kev fij tau. Lawv qhov hu ua “lub chaw nyob” ces yog qhov lawv siv txoj kev ua txuj cuav ntawm kev pe hawm Vajtswv Yehauvas kom tau nyob hauv lub tuam tsev thiab ua lawv tus kheej tej dej num. Lawv qhov hu ua “kev fij” ces tsuas yog lawv ua yam uas ua rau lawv tus kheej txaj muag raws hauv lawv txoj kev tiam rau hauv lub tuam tsev xwb. Qhov no yog qhov muaj qab hau ntawm cov neeg rau thaum lub sij hawm ntawd uas tau pom lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv. Tus Tswv Yexus tau hais cov lus no ua ib co lus ceeb toom rau cov neeg tias, vim lawv siv lub tuam tsev ntis lub ntsej muag, thiab siv tej kev fij npog rau kev coj tsis ncaj rau cov neeg thiab coj tsis ncaj rau Vajtswv. Yog koj siv cov lus no rau tam sim no, ces lawv tseem siv tau ib yam nkaus thiab siv tau raug raws li lub ntsiab ib yam nkaus. Txawm tias cov neeg niaj hnub tam sim no tau pom tau ntsib Vajtswv tes dej num sib txawv dua cov neeg uas nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai tau pom tau ntsib los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tus yeeb yam yeej zoo tib yam nkaus. Hauv lub ntsiab ntawm tes dej num rau hnub no, cov neeg tseem yuav ua txhua yam tib yam nkaus li cov lus hais, “lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv.” Piv txwv li, cov neeg pom puv npo lawv tes hauj lwm yog lawv tes dej num; lawv pom kev ua tim khawv rau Vajtswv thiab kev sib ntaus sib tua nrog tus zaj loj liab ploog raws li kev tawm tsam rau feem dej num kev ua nom ua tswv los tiv thaiv tib neeg cov cai, kom muaj kev tso cai dav thiab kev ywj pheej; lawv hloov lawv tes hauj lwm los siv lawv tej txuj ci rau hauv tej dej num, tab sis lawv saib qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phemli yeej tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog cov lus ntawm txoj kev ntseeg uas yuav tau ua raws xwb; thiab ntau yam ntxiv mus. Cov cwj pwm coj zoo li no tsis tsim nyog zoo li lo lus hais tias “lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv” los? Qhov sib txawv ntawd ces yog tias, ob txhiab xyoo dhau los lawm, cov neeg tau ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev, tab sis ziag no, cov neeg ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv tej tuam tsev uas tuav tsis tau dab tsi. Cov neeg uas saib cov cai tswj kav muaj nqis pom tias cov cai tswj kav tseem ceeb dua Vajtswv, cov neeg uas hlub lub meej mom pom lub meej mob tseem ceeb duaVajtswv, cov uas hlublawv txoj dej num pom tej dej num tseem ceeb dua Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv mus—tag nrho lawv tej kev nthuav tawm ua rau Kuv hais tau tias: “Cov neeg qhuas Vajtswv tias yog tus tseem ceeb tshaj plaws los ntawm lawv cov lus, tab sis hauv lawv ob lub qhov muag txhua yam yeej tseem ceeb dua Vajtswv.” Qhov no yog vim hais tias tsis ntev thaum cov neeg nrhiav tau lawv txoj kev taug raws Vajtswv los nthuav qhia lawv tus kheej tej peev xwm, los sis los ua lawv tus kheej tes dej num los sis lawv tus kheej txoj hauj lwm, lawv cais lawv tus kheej nrug deb ntawm Vajtswv thiab tso lawv tus kheej mus rau tes hauj lwm uas lawv hlub. Vim yam uas Vajtswv tau muab tso rau lawv, thiab Nws txoj kev xav, tag nrho tej no raug muab pov tseg mus ntev lawm. Qhov sib txawv ntawm tus yam ntxwv ntawm cov neeg no thiab cov uas ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev los tau ob txhiab xyoo no lawm yog dab tsi?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 67

Kab ntawv “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” qhia rau cov neeg tias txhua yam hais txog Vajtswv tsis yog tus yeeb yam ntawm ib yam khoom, thiab txawm tias Vajtswv tuaj yeem npaj tag nrho tej khoom uas nej xav tau los xij, kiag thaum ua tau txhua yam uas nej xav tau lawm, kev txaus siab los ntawm qhov no puas tuaj yeem hloov tau koj txoj kev cawm ntawm qhov tseeb? Pom meej lawm tias yeej ua mus tsis tau! Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, uas peb tau sib qhia txog lawm, yog ob yam muaj tseeb. Nws tus nqis tsis muaj peev xwm muab ntsuas piv rau txhua daim phiaj uas yog yam khoom, txawm tias yuav muaj nqis li cas los xij, los sis nws tus nqi tsis npaum li tej nyiaj ntsuab los xij, vim tias nws tsis yog ib daim phiaj uas yog yam khoom, thiab nws npaj yam xav tau ntawm txhua tus thiab txhua txhua tus neeg lub siab. Rau txhua txhua tus neeg, tus nqi ntawm yam muaj tseeb uas tuav tsis tau no yuav tsum muaj nqis siab dua txhua yam khoom uas koj ntaus nqi, puas yog los tsis yog? Nej yuav tsum tuav ruaj cov lus hais no. Lub ntsiab ntawm yam Kuv tau hais yog yam uas Vajtswv muaj thiab yog thiab txhua yam hais txog Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws rau txhua txhua tus neeg thiab tsis muaj ib daim phiaj uas yog yam khoom dab tsi los hloov pauv tau li. Kuv yuav qhia ib yam ua piv txwv rau koj tias: Thaum koj tshaib plab, koj xav tau khoom noj. Tej zaum yam khoom noj no yuav yog yam khoom noj zoo dua los sis phem dua los sis tsis txaus siab ntau dua los sis tsis txaus siab tsawg dua los xij, tab sis thaum koj noj tsau lawm, yuav tsis hnov qhov tshaib plab mus ntxiv lawm—nws ploj mus lawm. Koj tuaj yeem zaum tau kaj siab lug, thiab koj lub cev yuav tau so. Cov neeg qhov kev tshaib nqhis raug daws los ntawm tej khoom noj, tab sis thaum koj tab tom raws Vajtswv thiab hnov tias koj tsis muaj kev to taub ntawm Nws, koj tuaj yeem daws qhov qhuav qhawv hauv koj lub siab tau li cas? Nws puas tuaj yeem siv khoom noj los daws tau? Los sis thaum koj tab tom raws Vajtswv thiab tsis to taub Nws lub siab nyiam, nyob hauv koj lub siab yuav siv dab tsi los ua kom txhob tshaib plab lawm? Hauv qhov txheej txheem ntawm koj qhov kev pom kev ntsib los ntawm txoj kev cawm dim los ntawm Vajtsw, thaum tseem tab tom caum ib qho hloov pauv hauv koj tus moj yam, yog koj tsis to taub Nws lub siab nyiam los sis tsis paub tias dab tsi yog qhov tseeb, yog koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces koj tseem tsis hnov muaj mob thiab los? Koj tseem tsis hnov tshaib plab thiab hnov nqhis dej heev rau hauv koj lub siab thiab los? Cov kev hnov zoo li no tseem tsis tiv thaiv ua kom koj hnov muaj kev so rau hauv koj lub siab thiab los? Yog li koj yuav ua li cas thiaj cawm tau qhov tshaib nqhis hauv koj lub siab tau—puas muaj ib txoj kev los daws tau nws? Ib txhia tib neeg tawm mus yuav khoom, ib txhia tawm mus ntsib lawv tej phooj ywg uas ntseeg siab, ib txhia tib neeg pw tsaug zog ntev, hos lwm cov nyeem Vajtswv cov lus ntau dua, los sis lawv sib zog ua tes dej num dua qub thiab siv dag zog ntau los ua lawv tes dej num kom puv npo. Tej no puas daws tau koj tej kev nyuaj tiag? Nej txhua tus to taub puv npo txog qhov nqis tes ua tiag rau tej yam zoo li no. Thaum koj hnov tsis muaj zog li lawm, thaum koj hnov tias xav ua kom muab tau txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv kom koj tau los paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb thiab Nws lub siab nyiam, koj xav tau yam dab tsi tshaj plaws? Yam koj xav tau tsis yog xav kom tsau plab npo, thiab nws tsis yog ob peb lo lus xwb, cia yus tus kheej ib leej kaj siab ib pliag thiab muaj kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv—yam koj xav tau yog xav kom Vajtswv qhia ncaj qha thiab qhia kom meej rau koj txog yam uas koj yuav tsum tau ua thiab koj yuav tsum ua nws li cas, los qhia kom meej rau koj txog yam uas muaj tseeb yog dab tsi. Tom qab koj to taub qhov no lawm, txawm koj muab tau ib qho kev to taub me me xwb los xij, koj tseem tsis hnov txaus siab rau hauv koj lub siab kom ntau dua qhov uas koj tau noj ib pluag mov zoo thiab los? Thaum ua tau li koj lub siab lawm, koj lub siab thiab tag nrho txhua yam uas koj muab tau los tseem tsis ua rau tau so tiag tiag li los? Los ntawm qhov kev sib piv thiab kev txheeb xyuas no, ziag no nej puas to taub tias vim li cas Kuv thiaj xav muab kab ntawv no qhia rau nej, “Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij”? Nws lub ntsiab yog yam uas los ntawm Vajtswv los, yam uas Nws muaj thiab yog, thiab txhua yam hais txog Nws, yog yam tseem ceeb tshaj tag nrho lwm yam, suav txog yam khoom los sis tus neeg uas koj tau ntseeg koj tau ntaus nqis siab tshaj plaws. Hais tau tias, yog ib tug neeg tsis muaj peev xwm muab tau cov lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los sis lawv tsis to taub Nws lub siab nyiam, lawv tsis tuaj yeem muab tau qhov kev so. Hauv nej qhov kev pom kev ntsib rau yav tom ntej, nej yuav to taub tias vim li cas Kuv thiaj xav kom nej pom zaj no rau hnub no—qhov no tseem ceeb heev. Txhua yam uas Vajtswv ua yog qhov tseeb thiab yog qhov muaj peev xwm loj hlob. Qhov tseeb uas cov neeg yuav tsum muaj rau hauv lawv kom muaj peev xwm loj hlob, thiab nws yog qee yam uas lawv yeej ib txwm ua tsis tau yog tsis muaj; koj kuj hais tau tias nws yog yam zoo tshaj plaws thiab. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ntsia pom nws los sis tuav tau nws los xij, yuav tso tsis tau nws qhov tseem ceeb rau koj; nws tsuas yog yam uas tuaj yeem ua rau koj lub siab tau so.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 68

Nej qhov kev to taub ntawm qhov tseeb puas txuam nrog nej tus kheej tus yam ntxwv? Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum xub xav txog seb qhov tseeb twg uas muaj feem ntsig txog rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas koj tau ntsib lawm; nws yog nyob rau ntawm tej qho tseeb no uas koj tuaj yeem nrhiav pom Vajtswv lub siab nyiam thiab txuas yam uas koj tau ntsib nrog Nws lub siab nyiam lawm. Yog koj tsis paub hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas ntsig txog tej yam koj tau ntsib tab sis cia li hloov ncaj qha los nrhiav Vajtswv tlub siab nyiam, qhov no yog ib txoj kev dig muag uas tsis muaj hnub yuav ua tiav tau li. Yog koj xav nrhiav qhov tseeb thiab to taub Vajtswv lub siab nyiam, xub thawj tshaj koj yuav tsum saib yam uas tau tshwm sim rau koj tso, hom yeeb yam ntawm qhov tseeb uas lawv muaj feem ntsig txog rau, thiab saib qhov tseeb tshwj xeeb hauv Vajtswv txoj lus uas ntsig txog rau yam koj tau pom tau ntsib lawm. Dhau ntawd ces koj nrhiav txoj kev xyaum ua raws uas haum rau koj rau hauv qhov tseeb ntawd; hauv txoj kev no koj tuaj yeem muab tau ib qho kev to taub ntawm Vajtswv lub siab nyiam. Kev tshawb xyuas rau thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis yog siv cov qauv qhia ntawm kev ntseeg los sis kev ua raws txoj qauv cai. Qhov tseeb no yeej tsis muaj qhov ntsig txog txoj qauv cai, los sis tsis muaj qhov ntsig txog ib txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab y yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Dhau ntawm qhov kev paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog lawm, thiab kev to taub Nws tus moj yam los ntawm Nws txoj lus, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum caum kom txog qhov kev to taub no los ntawm kev pom kev ntsib tiag. Yog ib tug neeg tshem lawv tus kheej tawm mus ntawm lub neej tiag kom los paub Vajtswv, ces lawv yuav tsis muaj hnub ua tiav tau qhov ntawd. Txawm tias yuav muaj cov neeg uas muaj peev xwm muab tau qee yam kev to taub los ntawm Vajtswv txoj lus los xij, lawv txoj kev to taub tseem tsawg heev rau tej qauv tswv yim thiab cov lus, thiab muaj qhov sib txawv ntawm yam uas Vajtswv Tus Kheej qhov yog tiag tiag.

Yam uas peb tab tom sib txuas lus txog rau ziag no yog muaj tag nrho nyob rau hauv cov dab neeg uas raug kaw tseg rau hauv phau Vajluskub lawm. Los ntawm cov dab neeg no, thiab los ntawm kev txheeb xyuas tej yam uas tau tshwm sim lawm, cov neeg tuaj yeem to taub Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog uas Nws tau nthuav tawm, ua rau lawv tau paub txhua tus yeeb yam ntawm Vajtswv nthuav dav ntxiv, tob ntxiv, nkag siab zoo ntxiv, thiab thoob plaws ntxiv. Yog li, puas yog tsuas muaj tib txoj hau kev los paub txhua tus yeeb yam ntawm Vajtswv los ntawm cov dab neeg no xwb? Tsis yog, nws tsis yog tib txoj hau kev nkaus xwb! Vim yam uas Vajtswv hais thiab tes dej num uas Nws ua rau hauv Tiam Vajtswv Los Kav tuaj yeem pab ua rau cov neeg paub Nws tus moj yam tau zoo ntxiv, thiab paub nws puv npo ntxiv. Txawm li cas los xij, Kuv xav tias nws yog ib qho yooj yim dua los paub Vajtswv tus moj yam thiab to taub yam uas Nws muaj thiab yog los ntawm qee yam piv txwv los sis cov dab neeg raug kaw tseg rau hauv phau Vajluskub uas cov neeg keev swm nrog. Yog Kuv siv cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim thiab qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm hnub no, ib lo lus zuj zus, los pabkom koj paub Nws raws li qhov no, koj yuav hnov tias cas nws yuav meem txom ua luaj thiab dhuav ua luaj li, thiab ib txhia tib neeg tseem hnov tau tias Vajtswv cov lus zoo li txoj qauv cai. Tab sis yog Kuv siv phau Vajluskub no cov dab neeg ua piv txwv los pab kom cov neeg paub Vajtswv tus moj yam, lawv yuav tsis dhuav. Koj tuaj yeem hais tau tias thaum tab tom piav qhia txog tej piv txwv no, qhov ntxaws ntxhaws ntawm yam uas nyob hauv Vajtswv lub siab rau thaum lub sij hawm ntawd—Nws lub siab los sis lub siab xav, los sis Nws tej kev xav thiab tej tswv yim—raug muab qhia rau cov neeg ua tib neeg cov lus, thiab lub hom phiaj ntawm tag nrho qhov no yog ua kom lawv qhuas, hnov txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog uas tsis yog txoj qauv cai. Nws tsis yog ib zaj dab neeg cim tseg, los sis qee yam uas cov neeg tsis tuaj yeem pom tau los sis tuav tau. Nws yog qee yam uas muaj tiag tiag, uas cov neeg tuaj yeem hnov tau thiab qhuas tau. Qhov no yog lub hom phiaj kawg nkaus. Koj tuaj yeem hais tau tias cov neeg nyob rau tiam no tau txais koob hmoov. Lawv tuaj yeem kos tej dab neeg ntawm phau Vajluskub kom muab tau kev to taub dav ntxiv ntawm Vajtswv tes dej num qub dhau los; lawv tuaj yeem pom Nws tus moj yam los ntawm tes dej num uas Nws tau ua tiav; lawv tuaj yeem to taub Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg ntiaj teb los ntawm cov moj yam uas Nws tau nthuav tawm no, thiab to taub qhov nthuav qhia tawm ruaj khov ntawm Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev saib xyuas rau tib neeg, thiab hauv txoj kev no lawv thiaj tuaj yeem paub ntxhaws ntau ntxiv thiab paub tob dua ntxiv ntawm Vajtswv tus moj yam. Kuv ntseeg tias tam sim no nej txhua tus tuaj yeem hnov tau qhov no lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 69

Nyob hauv tag nrho ntawm tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua tiav hlo rau hauv Tiam Hmoov Hlub, koj tuaj yeem pom lwm tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog. Tus yeeb yam no raug nthuav tawmlos ntawm Nws cev nqaij daim tawv, thiab cov neeg tuaj yeem pom thiab qhuas tau nws vim Nws qhov kev ua neeg. Hauv Neeg Leej Tub, cov neeg tau pom txog qhov Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv li cas uas tau ua neej rau hauv Nws qhov kev ua neeg, thiab lawv tau pom Vajtswv lub hwj huaj tau nthuav tawm los ntawmcev nqaij daim tawv. Tej no yog ob hom ntawm kev nthuav tawm uas pub rau cov neeg pom tus Vajtswv tiag tiag, thiab lawv tau tso cai cia rau cov neeg tsim ib lub tswv yim sib txawv ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tsim lub ntiaj teb thiab thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai, ntawd yog, ua ntej Tiam Hmoov Hlub, tib tug yeeb yam ntawm Vajtswv uas cov tib neeg tau pom, tau hnov, thiab tau pom tau ntsib yog Vajtswv lub hwj huaj, yam uas Vajtswv tau ua thiab tau hais rau hauv lub ntiaj teb uas tsis yog sab khoom, thiab yam Nws tau nthuav tawm los ntawm Nws qhov yog neeg tiag tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau li. Ntau zaus, tej no tau ua rau cov neeg hnov tias Vajtswv yog tus siab tshaj plaws rau hauv Nws txoj kev zoo uas lawv tsis tuaj yeem txav tau los ze rau Nws. Txoj kev tshoov siab uas Vajtswv ib txwm muab rau cov neeg yog yam uas Nws tau tib ntsais muag thiab rua muag ntawm lawv rab peev xwm xwb ces yeej nkag siab Nws lawm, thiab cov neeg tseem xav tias txhua yam ntawm Nws tej kev xav thiab tej tswv yim cas yuav zais npog paub tsis tau hlo li thiab cas yuav ntog ceev ua luaj li uas tsis muaj hnub yuav caum cuag lawv hlo li, txawm tias yuav mob siab ua kom to taub thiab qhuas lawv los yeej ua tau tsawg heev. Rau tib neeg, txhua yam hais txog Vajtswv yog nyob deb heev, deb npaum nkaus qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom nws, tsis muaj peev xwm tuav tau nws. Zoo li Nws nyob siab puag saum ntuj, thiab zoo li xyov puas muaj tseeb tiag li. Yog li rautib neeg ces, kev to taub Vajtswv lub siab thiab txoj kev xav hauv lub hlwb los sis txhua yam ntawm Nws txoj kev xav yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, thiab tshaj qhov lawv ncav cuag. Txawm tias Vajtswv tau ua qee tes dej num ruaj khov rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, thiab Nws kuj tau tsim qee cov lus tshwj xeeb thiab tau nthuav tawm qee cov moj yam tshwj xeeb los tso cai cia kom tib neeg paub qhuas thiab nkag siab txog qee yam kev paub tiag txog Nws, tiam sis thaum kawg, tej kev nthuav tawm ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tau los ntawm lub ntiaj teb uas tsis yog sab khoom los, thiab yam uas tib neeg to taub, yam uas lawv paub tseem yog tus yeeb yam uas muaj hwj chim qaum ntuj ntawm yam uas Nws muaj thiab yog. Tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm muab tau lub tswv yim ruaj khov los ntawm qhov nthuav tawm ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab lawv qhov tshoov siab ntawm Vajtswv tseem khuam tag nrho rau hauv “ib lub cev sab ntsuj plig uas txav mus ze tau nyuaj, uas muaj kev nkag siab ceev npaum nkaus tib ntsais muag thiab rua muag.” Vim Vajtswv tsis tau siv ib daim phiajtshwj xeeb los sis ib daim duab uas yog lub ntiaj teb sab khoom los nthuav qhia rau ntawm tib neeg xub ntiag, lawv thiaj tseem tsis muaj peev xwm txhais lub ntsiab ntawm Nws los ntawm kev siv tib neeg yam lus. Hauv tib neeg lub siab thiab tej kev xav hauv lub hlwb, lawv yeej xav siv lawv tus kheej yam lus los teeb tsa ib tug qauv rau Vajtswv, los tsim Nws kom tuav tau thiab ua kom Nws yog neeg, xws li Nws siab npaum li cas, Nws loj npaum li cas, Nws zoo li cas, Nws nyiam yam dab tsi tiag tiag thiab Nws tus kheej tus cwj pwm zoo li cas. Qhov tseeb tiag, nyob hauv Nws lub siab Vajtswv yeej paub lawm tias tib neeg tab tom li qhov no. Nws paub meej heev txog yam uas tib neeg xav tau, thiab qhov tseeb tiag Nws kuj paub txog yam uas Nws yuav tsum tau ua, yog li Nws tau siv ib txoj hau kev txawv los ua Nws tes dej num rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Txoj hau kev tshiab no yog hwj chim qaun ntuj thiab tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd tus Tswv Yexus tab tom ua tes dej num, cov neeg tuaj yeem pom tias Vajtswv muaj ntau yam kev nthuav tawm tshwm sim ntawm tib neeg. Piv txwv li, Nws tuaj yeem dhia lom zem, Nws tuaj yeem mus koom kev ua tshoob ua ke, Nws tuaj yeem sib txuas lus nrog cov neeg, hais lus nrog lawv, thiab sib tham ntau yam nrog lawv. Ntxiv rau qhov ntawd lawm, tus Tswv Yexus kuj tau ua tiav ntau tes dej num uas sawv cev rau Nws lub hwj huaj, thiab tag nrho ntawm tes dej num no yog ib qho kev nthuav tawm thiab ib txoj kev qhia tshwm ntawm Vajtsw tus moj yam. Thaum lub sij hawm no, thaum uas Vajtswv lub hwj huaj raug lees paub raws hauv cev nqaij daim tawv dog dig hauv ib qho uas cov neeg tuaj yeem pom thiab tuav tau, lawv tsis hnov ntxiv li lawm tias Nws muaj kev nkag siab ceev npaum nkaus tib ntsais muag thiab rua muag los sis hnov tias lawv tsis tuaj yeem los ze rau ntawm Nws tau lawm. Qhov txawv, lawv sim los tuav Vajtswv lub siab nyiam los sis to taub Nws lub hwj huaj los ntawm txhua txhua txoj kev txhawb, los ntawmcov lus, thiab los ntawm Neeg Leej Tub tes dej num. Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tau nthuav tawm txog Vajtswv lub hwj huaj los ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab muab Vajtswv lub siab nyiam coj los txhais qhia rau tib neeg ntiaj teb. Thiab los ntawm Nws txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub siab nyiam thiab tus moj yam, Nws kuj tau nthuav tawm rau cov neeg tias Vajtswv mas yog tus uas tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau nyob hauv sab ntsuj plig. Yam uas cov neeg pom yog Vajtswv Tus Kheej hauv lub cev uas tuav tau, muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav. Yog li Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj tau tsim txhua yam xws li tus yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv lub meej mom, daim duab, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog, qhov ruaj khov thiab qhov yog tib neeg. Txawm tias tus yeeb yam sab nrauv ntawm Neeg Leej Tub muaj qee yam tsis txaus phim raws Vajtswv daim duab los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yogtag nrho yeej sawv cevrau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom lawm—muaj qee yam sib txawv raws hauv qhov kev nthuav tawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais tias Neeg Leej Tub tau sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, ob yam rau hauv lub cev ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab hauv Nws lub hwj huaj. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm no, Vajtswv leg tes dej num los ntawm cev nqaij daim tawv, haislus tawm hauv cev nqaij daim tawv tuaj, thiab tau los sawv rau ntawm tib neeg xub ntiag uas yog Neeg Leej Tub lub cev yeeb yam thiab lub meej mom kiag, thiab qhov no ua rau tib neeg muaj caij los ntsib thiab los paub cov lus tseeb thiab Vajtswv tes dej num rau ntawm cov tib neeg. Nws kuj qhib siab rau tib neeg kom to taub sab hauv Nws lub hwj huaj thiab Nws qhov zoo tshaj plaws rau hauv kev txo lub hwj chim, nrog rau muab kom tau txoj kev to taub uas tseem ceeb thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv qhov muaj tiag thiab qhov muaj tseeb. Txawm tias tus Tswv Yexus tau ua tiav tes dej num lawm los xij, Nws cov kev ntawm txoj kev ua tes dej num, thiab txoj kev xav los ntawm yam uas Nws tau hais yeej sib txawv ntawm Vajtswv tus neeg tiag rau hauv sab ntsuj plig, txhua yam hais txog Nws tau sawv cev tseeb rau Vajtswv Tus Kheej, cov tib neeg uas yeej tsis tau pom ua ntej dua li—qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li! Qhov ntawd hais tau tias, txawm Vajtswv yuav tshwm sim los li cas los xij, txawm Nws yuav hais txog txoj kev dab tsi los xij, los sis Nws yuav ntsib tib neeg tus yam ntxwv dab tsi los xij, Vajtswv yeej tsis sawv cev rau ib yam dab tsi li tiam sis rau Nws Tus Kheej xwb. Nws tsis tuaj yeem sawv cev rau txhua tus tib neeg, los sis txhua tus ntawm cov tib neeg lwj liam. Vajtswv yog Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 70

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Tus Yaj Uas Tau Ploj Lawm

Mth 18:12–14 Nej xav li cas? yog tias muaj ib tug yawg uas muaj ib puas tus yaj, thiab ib tug ntawm cov yaj ntawd tau mus yuam kev lawm, nws tsis tso cuaj cuam thiab cuaj tug tseg, thiab mus rau saum roob, thiab mus nrhiav tus uas mus yuam kev lawm los? Thiab yog tias nws nrhiav tau, Kuv hais tseeb rau nej tias, nws zoo siab xyiv fab tshaj rau tus yaj ntawd, dua li ntawm cuaj caum thiab cuaj tug uas tsis yuam kev. Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tshuaj li.

Zaj no yog ib zaj lus piv txwv—nws ua rau tib neeg hnov tau dab tsi? Txoj kev nthuav tawm—zaj lus piv txwv—uas raug siv rau ntawm no yog ib qho yeeb yam ntawm cov lus hais ua tib neeg hom lus, thiab nws nyob rau hauv lub ntsiab uas tib neeg paub txog. Yog Vajtswv tau hais qee yam sib xws li thaum Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg yuav xav tias cov lus zoo li no tsis muaj tseeb raws nraim li qhov uas Vajtswv yog leej twg, tab sis thaum Neeg Leej Tub tau siv cov lus no cawm rau thaum Tiam Hmoov Hlub, nws hnov npliag tau lub siab, sov siab, thiab sib ncawg zoo nrog tib neeg. Thaum Vajtswv tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, thaum Nws tau tshwm sim hauv lub cev ntawm tib neeg, Nws tau siv ib zab lus piv txwv tsim nyog heev uas tau los ntawm Nws tus kheej qhov kev ua neeg los, kom nthuav tawm tau lub suab ntawm Nws lub siab. Lub suab no sawv cev rau Vajtswv tus kheej lub suab thiab tes dej num uas Nws xav ua rau thaum tiam ntawd. Nws kuj sawv cev rau ib tug cwj pwm uas Vajtswv tau coj rau tib neeg thaum Tiam Hmoov Hlub thiab. Saib los ntawm txoj kev xav ntawm Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg, Nws tau piv txhua leej rau ib tug yaj. Yog ib tug yaj tau ploj lawm, Nws yuav ua txhua yam mus nrhiav tus yaj ntawd. Qhov sawv cev no yog ib lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau thaum lub sij hawm ntawd nrog rau tib neeg ntiaj teb, thaum Nws tseem nyob rau cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau siv zaj lus piv txwv no los piav qhia txog Nws txoj kev daws thiab tus cwj pwm coj rau hauv tes dej num ntawd. Qhov no yog qhov zoo ntawm Vajtswv qhov kev dhau los ua cev nqaij daim tawv: Nws tuaj yeem siv qhov zoo ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev paub thiab siv tib neeg hom lus los hais rau tib neeg, thiab los nthuav tawm txog Nws lub siab nyiam. Nws tau piav qhia los sis “tau txhais” Nws tej lus tob tob rau tib neeg, cov lus uas muaj hwj chim qaum ntuj uas tib neeg cov nyom los to taub ua tib neeg hom lus, hauv tib neeg yam. Qhov no tau pab tib neeg to taub Nws lub siab nyiam thiab paub yam uas Nws xav ua. Nws kuj muaj kev sib tham nrog cov neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav, siv tib neeg hom lus, thiab sib txuas lus nrog tib neeg raws li hom lus uas lawv to taub. Nws haj tseem tuaj yeem hais thiab ua tes dej num raws tib neeg hom lus thiab muaj kev paub kom tib neeg muaj peev xwm hnov tias Vajtswv yog tus siab dawb thiab swm zoo, kom lawv tuaj yeem pom txog Nws lub siab. Yam uas nej pom hauv qhov no yog dab tsi? Puas muaj kev txwv rau hauv Vajtswv cov lus thiab cov kev nqis tes ua? Txoj kev uas tib neeg pom nws, yeej tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav siv tib neeg txoj kev paub, hom lus, los sis cov hau kev ntawm kev hais lus los tham txog yam uas Nws Tus Kheej xav hais, tes dej num uas Nws xav ua, los sis los nthuav tawm Nws tus kheej lub siab nyiam. Tab sis qhov no yog txoj kev xav yuam kev lawm. Vajtswv tau siv hom ntawm zaj lus piv txwv no kom tib neeg tuaj yeem hnov tau txog qhov muaj tiag thiab lub siab dawb paug ntawm Vajtswv, thiab pom Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg thaum lub sij hawm ntawd. Zaj dlus piv txwv no tau tsa cov tib neeg tau nyob hauv txoj cai uas muaj kev npau suav los ntev lawm, thiab nws kuj tau tshoov siab ib txheej rau ib txheej ntawm cov neeg uas tau nyob thaum Tiam Hmoov Hlub. Los ntawm kev nyeem zaj ntawm zaj lus piv txwv no, tib neeg paub Vajtswv lub siab dawb paug rau hauv txoj kev cawm tib neeg thiab to taub txog qhov hnyav thiab qhov tseem ceeb uas Vajtswv lub siab tau muab rau tib neeg ntiaj teb.

Cia peb los saib kab lus kawg nyob hauv zaj no: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tshuaj li.” Qhov no puas yog tus Tswv Yexus tus kheej cov lus, los sis Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej cov lus? Nyob saum daim tawv, nws zoo li yog tus Tswv Yexus uas tab tom hais lus, tab sis Nws lub siab nyiam sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub siab nyiam, uas vim li cas Nws thiaj tau hais tias: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tshuaj li.” Cov tib neeg nyob rau thaum lub sij hawm ntawd tsuas lees paub Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog Vajtswv nkaus xwb, thiab tau ntseeg tias tus neeg uas lawv tau pom ntawm lawv ob lub qhov muag yog tus Nws lam xa los xwb, thiab tsis tuaj yeem sawv cev rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Qhovntawd yog qhov vim li cas tus Tswv Yexus thiaj tau ntxiv kab lus no rau tom kawg ntawm zaj lus piv txwv no, kom cov tib neeg tuaj yeem hnov tau qhov tiag ntawm Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg ntiaj teb thiab hnov tau qhov muaj tseeb thiab qhov yog ntawm yam uas Nws tau hais. Txawm tias kab ntawv no yog ib qho hais tau yooj yim los xij, nws raug hais los ntawm txoj kev txhawj thiab kev hlub thiab tau nthuav tawm txog tus Tswv Yexus qhov kev txo lub hwj chim thiab qhov kev zais. Txawm tias Vajtswv yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv los sis txawm tias Nws tau leg tes dej num rau hauv sab ntsuj plig los xij, Nws paub tib neeg lub siab zoo tshaj plaws, thiab to taub yam uas tib neeg xav tau zoo tshaj plaws, paub yam uas tib neeg txawj txog, thiab yam uas lawv feeb tsis meej, thiab qhov ntawd yog qhov vim li cas Nws thiaj tau ntxiv kab ntawv no rau. Kab ntawv no tau hais txog ib qho teeb meem raug zais rau hauv tib neeg ntiaj teb tias: Tib neeg tau ua xyem xyav txog yam uas Neeg Leej Tub tau hais, uas hais tau tias, thaum tus Tswv Yexus tab tom hais lus Nws yuav tsum tau hais ntxiv tias: “Yog li ces nws kuj tsis yog nej Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, kom ib tug ntawm cov me nyuam yaus no puas tshuaj li,” thiab tsuas yog qhov ua pov thawj no nkaus xwb thiaj ua rau Nws cov lus tawg paj txi txiv, ua kom tib neeg ntseeg lawv qhov yog thiab txhim kho lawv lub suab npe. Qhov no nthuav qhia tias thaum Vajtswv dhau los ua Neeg Leej Tub ib tug neeg, Vajtswv thiab tib neeg ntiaj teb tau muaj ib txoj kev sib raug zoo uas tsis yooj yim, thiab qhov ntawd ua rau Neeg Leej Tub nyob rau kis xwm txheej txaj muag tshaj plaws. Nws kuj nthuav qhia pom tias tusTswv Yexus lub meej mom nyob rau hauv cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tsis tseem ceeb dab tsi kiag li. Thaum Nws tau hais txog qhov no lawm, yeej qhia rau tib neeg tias: Nej tuaj yeem tso siab tau—cov lus no tsis muaj qhov sawv cev txog yam uas nyob rau hauv Kuv tus kheej lub siab, tab sis lawv yog Vajtswv lub siab nyiam uas yog tus nyob hauv nej lub siab. Rau tib neeg ntiaj teb, qhov no tseem tsis yog ib yam saib tsis taus thiab los? Txawm tias thaum Vajtswv ua tes dej num rau hauv cev nqaij daim tawv tau muaj ntau qhov zoo uas Nws tsis muaj rau hauv Nws tus neeg los xij, Nws yuav tsum thev taus lawv tej kev ua xyem xyav thiab kev tsis kam lees txais yuav nrog rau lawv txoj kev feeb tsis meej thiab kev ruam. Nws tuaj yeem hais tau tias Neeg Leej Tub qhov txheej txheem tes dej num yog qhov txheej txheem ntawm kev pom kev ntsib tib neeg ntiaj teb txoj kev tsis kam lees txais yuav thiab kev pom kev ntsib lawv txoj kev sib tw nrog Nws. Dhau qhov ntawd lawm, nws yog qhov txheej txheem kev ua tes dej num tsis tu ncua kom kov yeej tib neeg ntiaj teb txoj kev ntseeg siab thiab kov yeej tib neeg ntiaj teb los ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis ua rog heev los sib ntaus sib tua nyob rau hauv daim av nrog Ntxwgnyoog; tshaj qhov ntawd lawm Vajtswv dhau los ua ib tug neeg dog dig thiab pib sib tawm tsam nrog cov neeg uas ua raws Nws, thiab hauv qhov sib tawm tsam no Neeg Leej Tub tau ua tiav hlo Nws tes dej num los ntawm Nws qhov kev txo lub hwj chim, los ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab los ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev ntse. Nws muab tau cov neeg uas Nws xav tau, muaj yeej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom uas Nws tsim nyog yuav tau txais, thiab “tau rov mus” rau ntawm Nws lub zwm txwv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 71

Zam Txim Xya Caum Npaug Xya

Mth 18:21–22 Ces Petus los rau ntawm Nws, thiab hais tias, Tus Tswv, yuav cia kuv tus kwv tij ua txhaum rau kuv ntau npaum li cas, thiab kuv tseem zam txim rau nws? kom txog xya zaus lod? Kuv tsis yog hais rau koj, Cia kom txog xya zaus xwb: tab sis, Cia kom txog xya caum zaus ntawm xya.

Tus Tswv Txoj Kev Hlub

Mth 22:37–39 Yexus hais rau nws, Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab, thiab kom kawg koj txoj sia, thiab kom kawg koj lub tswv yim. Nov yog thawj nqe thiab nqe kev cai uas tseem ceeb.

Ntawm ob zaj no, ib zaj hais txog txoj kev zam txim thiab lwm zaj hais txog ntawm txoj kev hlub. Ob lub ncauj lus no yog tau hais txog tes dej num tiag uas tus Tswv Yexus xav ua rau thaum Tiam Hmoov Hlub.

Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, Nws tau coj ib theem ntawm Nws tes dej num los nrog nraim Nws, uas yog cov dej num tshwj xeeb thiab tus moj yam uas Nws xav tau los nthuav tawm rau tiam no. Thaum lub sij hawm ntawd, txhua yam uas Neeg Leej Tub tau hloov pauv ntau heev rau tes dej num uas Vajtswv xav ua rau tiam no. Nws yuav tsis ua ntau tshaj thiab tsis ua tsawg tshaj. Txhua txhua yam uas Nws tau hais thiab txhua hom ntawm tes dej num uas Nws tau ua yog ntsig txog tag nrho rau tiam no. Txawm tias Nws tau nthuav tawm raws hauv tib neeg nrog tib neeg hom lus los sis los ntawm hom lus uas muaj hwj chim qaum ntuj los xij, thiab txawm tias Nws tau ua li cas los sis los ntawm txoj kev xav li cas los xij, Nws lub hom phiaj yog los pab cov neeg kom to taub yam uas Nws xav ua, seb yog Nws lub siab nyiam yog dab tsi, thiab seb cov qauv cai uas Nws xav kom cov tib neeg ua yog dab tsi. Tej zaum Nws yuav siv ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev xav sib txawv los pab cov neeg kom to taub thiab paub Nws lub siab nyiam, thiab to taub Nws tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb. Yog li thaum Tiam Hmoob Hlub peb pom tus Tswv Yexus siv tib neeg hom lus yuav luag txhua lub sij hawm los nthuav qhia yam uas Nws xav sib txuas lus nrog tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no, peb pom Nws los ntawm tus yam ntxwv ntawm ib tug neeg coj kev dog dig tab tom hais lus nrog cov neeg, npaj tej yam xav tau rau lawv, thiab pab yam uas lawv tau thov txog. Txoj kev ua tes dej num no tsis pom muaj nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai uas tau los ua ntej Tiam Hmoov Hlub. Nws pib ncawg thiab hlub tshua nrog tib neeg ntau zuj zus, thiab ua rau muaj peev xwm ua tiav ob yam xws li yam ua qauv zoo rau sab nrauv thiab ua qauv zoo rau sab hauv. Kev ua piv txwv hais txog kev zam txim rau tib neeg xya caum npaug xya raug nthuav qhia pom meej meej rau qhov no lawm. Qhov tau ua tiav lub hom phiaj raws li hauv qhov ua piv txwv no ua rau tib neeg to taub tus Tswv Yexus txoj kev xav rau thaum lub sij hawm uas Nws tau hais txog qhov no. Nws txoj kev xav yog kom tib neeg yuav tsum zam txim rau lwm tus—tsis yog ib zaug los sis ob zaug, thiab tsis yog xya zaus xwb, tab sis yog xya caum npaug xya. Hom tswv yim nyob rau hauv lub tswv yim “xya caum npaug xya” yog dab tsi? Nws yuav tsum ua kom tib neeg muab kev zam txim rau lawv tus kheej lub luag hauj lwm, qee yam uas lawv yuav tsum tau kawm, thiab ib “txoj kev” uas lawv yuav tsum tau ua raws. Txawm tias txoj kev xav no tsuas yog ib qho ua piv txwv xwb los xij, nws tau ua lub ntsiab tseem ceeb. Nws tau pab tib neeg kom paub qhuas tob txog yam uas Nws txhais thiab nrhiav cov kev yog ntawm kev xyaum ua raws thiab cov hauv paus ntsiab lus thiab cov qauv ntawm kev xyaum ua raws. Qhov ua piv txwv no tau pab tib neeg kom to taub meej meej thiab muab lub ntsiab yog rau lawv—uas lawv yuav tsum kawm txoj kev zam txim thiab zam txim kom ntau zaus yam tsis muaj qhov tab, tab sis los ntawm tus cwj pwm kev thev taus thiab kev to taub rau lwm tus. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no, dab tsi nyob hauv Nws lub siab xwb? Puas yog Nws xav ntawm tus zauv “xya caumnpaug xya” tiag tiag? Tsis yog, Nws yeej tsis xav li ntawd. Vajtswv puas muaj cov kev zam xim rau tib neeg tias yuav pub zam txim npaum li cas npaug? Nws muaj ntau cov neeg uas xav paub txog “tus zauv npaum li cas npaug” uas tau hais rau ntawm no, leej twg thiaj xav to taub tiag tiag txog qhov chiv keeb thiab lub ntsiab ntawm tus zauv no. Lawv xav to taub tias vim li cas tus zauv no thiaj tau hais tawm ntawm tus Tswv Yexus lub qhov ncauj los; lawv ntseeg tias nws muaj ib lub tshiab tob dua rau ntawm tus zauv no. Tab sis qhov tseeb tiag, qhov no tsuas yog ib lo lus hais ntawm tib neeg uas Vajtswv tau siv xwb. Ib lub ntsiab los sis kev txhais lub ntsiab lus yuav tsum haum raws li tus Tswv Yexus cov qauv cai rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsis to taub ntau txog yam uas Nws tau hais, vim hais tias Nws cov lus tshwm sim los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los yam tiav hlo. Tus yam ntxwv thiab lub ntsiab ntawm yam uas Nws tau hais tib neeg ntiaj teb yeej ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau; nws raug nthuav tawm los ntawm sab ntsuj plig uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau. Vim tib neeg cov uas tau nyob hauv cev nqaij daim tawv, lawv tsis muaj peev xwm hla dhau sab ntsuj plig. Tab sis tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, Nws tau hais lus rau tib neeg ntiaj teb los ntawm tus yam ntxwv ntawm kev ua neeg, thiab Nws tau tshwm sim los thiab ua tshaj tes dej num ntawm sab ntsuj plig. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws tus moj yam uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav, thiab tus cwj pwm los ntawm txhua yam uas tib neeg tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau, tej yam uas lawv tau pom thiab tau ntsib hauv lawv lub neej, thiab kev siv cov tswv yim uas tib neeg tuaj yeem lees txais yuav, ua ib hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab, ua rau tib neeg ntiaj teb to taub thiab paub Vajtswv, ua rau nkag siab zoo rau Nws txoj kev xav thiab Nws tus qauv uas xav tau rau hauv tes dej num ntawm lawv rab peev xwm thiab theem uas lawv muaj peev xwm ua tau. Qhov no yog lub tswv yim thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau hauv kev ua neeg. Txawm tias Vajtswv cov hau kev thiab Nws cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv feem ntau yeej raug ua tiav los ntawm cov tswv yim ntawm los sis los ntawm kev ua neeg, nws tau ua tiav tiag uas tsis tuaj yeem ua tiav tau los ntawm kev ua tes dej num raws lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha. Vajtswv tes dej num hauv kev ua neeg yog ruaj khov dua, raug zoo, thiab muaj pawg hom phiaj, tej tswv yim raug tso dav heev, thiab ua tes dej num tau zoo dua thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai.

Txuas ntxiv, cia peb los tham txog txoj kev hlub tus Tswv thiab txoj kev hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej. Qhov no puas yog qee yam uas raug nthuav tawm ncaj qha rau hauv lub hwj chim qaum ntuj? Tsis yog, pom meej tias tsis yog li! Tej no yog tag nrho txhua yam uas Neeg Leej Tub tau hais txog hauv kev ua neeg; tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj hais tau qee yam zoo li no tias “Hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej. Hlub lwm tus kom zoo ib yam nkaus koj saib xyuas koj tus kheej qhov muaj peev xwm loj hlob tau.” Tus yam ntxwv hais lus no yog tib neeg tus yam ntxwv nkaus xwb. Vajtswv yeej tsis tau hais tej lus zoo li no. Vajtswv tsis muaj hom lus zoo li no kiag rau hauv Nws lub hwj huaj vim hais tias Nws tsis xav tau hom hauv paus ntsiab lus zoo li no, “Hlub koj cov neeg zej zog ib yam li koj tus kheej,” kom tsim tau Nws txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb, vim hais tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm yam uas Nws muaj thiab yog. Thaum twg uas nej tau hnov dua Vajtswv hais txog tej yam zoo li no tias: “Kuv hlub tib neeg ntiaj teb zoo ib yam nkaus li Kuv hlub Kuv Tus Kheej”? Nej tsis tau, vim hais tias kev hlub nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab nyob rau hauv yam uas Nws muaj thiab yog. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb, thiab Nws tus cwj pwm, thiab txoj kev uas Nws coj rau tib neeg yog ib qho kev nthuav tawm uas ib txwm muaj thiab yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Nws tsis tas yuav ua kom yog nkaus li txoj kev no, los sis tsis tas yuav ua raws kom yog nkaus li lub tswv yim no los sis txoj cai coj zoo thiaj li ua tiav hlo txoj kev hlub Nws cov neeg zej zog ib yam nkaus li Nws Tus Kheej—Nws yeej muaj hom ntsiab tseem ceeb no lawm. Yam uas koj pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Thaum Vajtswv tau leg tes dej num hauv kev ua neeg, muaj Nws cov tswv yim, cov lus, thiab qhov tseeb ntau yam raug nthuav tawm hauv tib neeg hom. Tab sis thaum tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv tus moj yam, yam uas Nws muaj thiab yog, thiab Nws lub siab nyiam raug nthuav tawm rau tib neeg kom paub thiab to taub. Yam uas lawv tau paub thiab to taub yog kiag Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog, uas sawv cev rau ntawm Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom. Qhov ntawd hais tau tias, Neeg Leej Tub nyob hauv cev nqaij daim tawv tau nthuav tawm txog Vajtswv Tus Kheej tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tau zoo tshaj plaws thiab raug tshaj plaws. Nws tsis yog qhov Neeg Leej Tub txoj kev ua neeg nkaus xwb thiaj tsis yog ib yam tav kev los sis ib yam cuam tshuam rau tib neeg txoj kev sib txuas lus thiab sib tham nrog Vajtswv rau saum ntuj ceeb tsheej, tab sis nws tsuas yog tib txoj kev thiab tsuas yog tib tug choj sib txuas los rau tib neeg ntiaj teb kom sib txuas mus tau rau tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Tam sim no, nyob rau ntawm theem no lawm, nej tseem tsis hnov tias muaj ntau yam zoo sib xws los ntawm tus yeeb yam thiab cov tswv yim ntawm tus Tswv Yexus tes dej num raug ua tiav rau thaum Tiam Hmoov Hlub thiab qhov txheej txheem ntawm tes dej num tam sim no thiab los? Qhov txheej txheem tes dej num tam sim no kuj siv tib neeg hom lus ntau heev los nthuav tawm Vajtswv tus moj yam, thiab siv hom lus ntau heev thiab cov tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb lubneej txhua hnub thiab tib neeg txoj kev paub los nthuav tawm Vajtswv Tus Kheej lub siab nyiam. Kiag thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, txawm tias Nws tab tom hais lus raws li tib neeg tus yam ntxwv los sis raws li tus yam ntxwv uas muaj hwj chim qaum ntuj los xij, ntau yam ntawm Nws cov lus thiab tej tswv yim ntawm qhov kev nthuav tawm tshwm sim yog ua raws qhov nruab nrab ntawm tib neeg hom lus thiab tej tswv yim. Qhov ntawd yog, thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov no yog lub sij hawm zoo tshaj plaws rau koj los pom Vajtswv qho hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab Nws lub tswm yim, thiab los paub txhua yam tseeb ntawm Vajtswv. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, thaum Nws tab tom loj hlob tuaj, Nws tau to taub, kawm, thiab nkag siab tuav tau qee yam ntawm tib neeg txoj kev paub, txoj kev txawj xav, hom lus hais, thiab ntau txoj kev ntawm kev nthuav tawm rau hauv kev ua neeg. Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj tej no uas los ntawm tib neeg uas Nws tau tsim los. Lawv dhau los yog Vajtswv tej cuab yeej siv hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev nthuav tawm Nws tus moj yam thiab Nws lub hwj huaj, thiab ua rau Nws ua Nws tes dej num tau haum zoo ntxiv, muaj tseeb zog ntxiv, thiab raug zoo ntxiv thaum Nws tab tom ua hauj lwm rau hauv tib neeg ntiaj teb, raws li tib neeg tus yam ntxwv thiab siv tib neeg hom lus. Qhov no ua rau cov tib neeg nkag mus cuag tau Nws tes dej num tau ntau zuj zus thiab to taub tau yooj yim dua, yog li thiaj ua kom tiav hlo raws li qhov Vajtswv xav tau. Nws tseem tsis yog kev xyaum ua raws Vajtswv tes dej num rau hauv cev nqaij daim tawv hauv txoj kev no thiab los? Qhov no tsis yog Vajtswv lub tswv yim los? Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, thaum Vajtswv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num uas Nws xav ua lawm, ntawd yog thaum Nws yuav tsum xyaum nthuav tawm Nws tus moj yam thiab Nws tes dej num, thiab qhov ntawd kuj yog lub sij hawm thaum pib Nws tes hauj lwm raws kev raws cai raws li yog Neeg Leej Tub. Qhov no txhais tau tias “tsis muaj txheej neeg” los ntawm Vajtswv thiab tib neeg mus ntxiv lawm, txhais tau tias tsis ntev ces Vajtswv yuav xaus Nws tes dej num ntawm kev sib txuas lus los ntawm cov neeg xa xov lawm, thiab txhais tau tias Vajtswv Tus Kheej tuaj yeem nthuav tawm tag nrho cov lus thiab tes dej num hauv cev nqaij daim tawv uas Nws xav tau lawm. Nws kuj txhais tau tias cov tib neeg uas Vajtswv cawm tau txav ze los cuag Nws, txhais tau tias Nws tes hauj lwm cawm tib neeg tau nkag los rau lub chaw tshiab, thiab txhua yam ntawm tib neeg ntiaj teb tab tom yuav ntsib rau tiam tshiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 72

Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub paub tias ntaum yam xwm txheej tau tshwm sim thaum tus Tswv Yexus yug los. Qhov loj tshaj plaws ntawm cov xwm txheej no yog Nws raug caum tua los ntawm tus vajntxwv ntawm cov dab phem, uas yog ib qho xwm txheej phem heev kawg kiag uas txhua tus me nyuam yaus hauv lub nroog uas muaj hnub nyoog ob xyoos thiab qis dua raug tua. Nws ua pov thawj tau tias Vajtswv tau ntsib kev phom sij loj heev los ntawm kev dhau los ua cev nqaij daim tawv rau ntawm cov tib neeg; tus nqi siab tshaj plaws uas Nws tau them ua kom tiav hlo rau Nws tes hauj lwm kev cawm tib neeg ntiaj teb kuj yog ib qho ua pov thawj thiab. Tej kev cia siab loj tshaj plaws uas Vajtswv tuav rau Nws tes dej num ntawm tib neeg ntiaj teb hauv cev nqaij daim tawv kuj yog ib qho ua pov thawj thiab. Thaum Vajtswv lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb, Nws hnov tau li cas? Tib neeg yuav tsum muaj peev xwm to taub txog qee qhov, puas yog los tsis yog? Qhov tsawg kawg, Vajtswv zoo siab vim hais tias Nws tau pib ua Nws tes dej num tshiab rau ntawm cov neeg tib neeg ntiaj teb lawm. Thaum tus Tswv Yexus tau ua kev cai raus dej thiab pib ua Nws tes dej num raws kev raws cai los ua Nws tes hauj lwm puv npo lawm, Vajtswv lub siab yeej puv npo kev zoo siab heev vim hais tias tom qab kev tos thiab kev npaj los tau ntau lub xyoos, thaum kawg Nws thiaj tau los ua cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg txoj kev ua neeg thiab pib Nws tes dej num tshiab hauv cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav ntawm tib neeg, tus uas tib neeg tuaj yeem pom thiab tuav tau. Thaum kawg Nws tuaj yeem hais lus tim ntsej tim muag thiab hais lus ua siab dawb paug nrog cov neeg los ntawm lub cev yeeb yam ntawm tib neeg. Thaum kawg Vajtswv tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog tib neeg ntiaj teb los ntawmtheem nruab nrab ntawm tej kev uas tib neeg paub thiab tib neeg hom lus; Nws tuaj yeem npaj rau tib neeg ntiaj teb tau, qhia rau lawv, thiab pab lawv los ntawm kev tib neeg hom lus; Nws tuaj yeem noj rau ntawm tib lub rooj thiab nyob koom hauv ib thaj chaw nrog lawv. Nws kuj tuaj yeem ntsia pom tib neeg, pom tej yam, thiab pom txhua yam raws li qhov tib neeg pom tej ntawd thiab los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag. Rau Vajtswv, qhov no twb yog Nws thawj thawj qhov kev muaj yeej ntawm Nws tes dej num hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho raug ua tiav hlo ntawm tes dej num tseem ceeb tshaj plaws—qhov tseeb tiag nov yog ib yam uas Vajtswv zoo siab tshaj plaws txog. Txij thaum pib los, Vajtswv hnov tau tias, yog thawj zaug uas Nws kaj siab lug rau hauv Nws tes dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb. Tag nrho txhua kis xwm txheej tshwm sim dhau los yeej siv tau tiag thiab yog raws li qhov ib txwm muaj, thiab qhov kev kaj siab uas Vajtswv hnov tau tias muaj tseeb tiag. Rau tib neeg ntiaj teb, txhua zaus uas ua tiav hlo Vajtswv tes dej num tshiab lawm, thiab Vajtswv yeej hnov tsau npo txhua zaus, qhov ntawd yog thaum tib neeg ntiaj teb muaj peev xwm txav los ze zog rau Vajtswv thiab txoj kev cawm dim. Rau Vajtswv, qhov no kuj yog kev nqis tes qhib Nws tes dej num tshiab, ua raws nraim li hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tshaj qhov no lawm, tej no yog lub sij hawm thaum Nws tej kev xav txav los ze zuj zus rau qhov ua kom tiav puv npo lawm. Rau tib neeg ntiaj teb, thaum lub sij hawm zoo li no los txog ces yog txoj hmoov, thiab zoo heev; vim txhua tus uas tseem tos Vajtswv txoj kev cawm dim, nws yog xov xwm tseem ceeb thiab zoo kawg. Thaum Vajtswv uaib theem tshiab ntawm tes dej num, ces Nws muaj ib qho pib tshiab, thiab thaum tes dej num tshiab thiab kev pib tshiab no raug ua thiab raug qhia tawm rau ntawm cov neeg ntiaj teb lawm, ces nws yog thaum txiav txim tias twb ua tiav tes dej num no lawm thiab Vajtswv twb pom qhov tshwm sim thaum kawg thiab kev tawg paj txi txiv lawm. Qhov no kuj yog thaum tej yam ua tau tshwm sim no ua rau Vajtswv hnov txaus siab, thiab, tseeb tiag thaum ua rau Nws lub siab muaj kev zoo siab. Vajtswv hnov sov siab dua ib zaug ntxiv vim hais tias, hauv Nws ob lub qhov muag, Nws twb pom thiab tau npaj rau cov neeg uas Nws tab tom nrhiav, thiab twb muab tau cov neeg ntawm pawg neeg no lawm, ib pawg neeg uas muaj peev xwm ua Nws tes dej num tiav hlo thiab ua rau Nws muaj kev txaus siab. Yog li ntawd, Nws thiaj tso plhuav Nws tej kev txhawj tseg rau ib sab, thiab Nws hnov tau tias muaj kev zoo siab. Muab hais ua lwm lo lus, thaum Vajtswv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tes dej num tshiab rau ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab Nws pib ua, tsis muaj dab tsilos tav kev, ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua, thiab thaum Nws hnov tias txhua yam tau ua tiav hlo lawm, ces rauNws, pom tias twb txog qhov kawg lawm. Vim yog qhov no Nws thiaj txaus siab, thiab Nws lub siab thiaj muaj kev zoo siab. Vajtswv txoj kev zoo siab raug nthuav tawm li cas? Nej puas tuaj yeem xav tau tias nqe lus teb yuav yog dab tsi? Thov Vajtswv quaj? Vajtswv puas tuaj yeem quaj tau? Vajtswv puas tuaj yeem npuaj Nws ob sab tes tau? Vajtswv puas tuaj yeem dhia ua si lom zem tau? Vajtswv puas tuaj yeem hu nkauj tau? Yog hu tau, Nws yuav hu zaj nkauj dab tsi? Qhov tseeb tiag, Vajtswv muaj peev xwm hu nkauj tau zoo heev, zaj nkauj txhawb siab, zaj nkauj uas tuaj yeem nthuav tawm txog kev txaus siab thiab zoo siab rau hauv Nws lub siab. Nws tuaj yeem hu nkauj rau tib neeg ntiaj teb, rau Nws Tus Kheej, thiab rau txhua yam. Vajtswv txoj kev zoo siab tuaj yeem raug nthuav tawm rau hauv txhua txoj kev—tag nrho tej no yog qhov ib txwm muaj vim hais tias Vajtswv muaj kev txaus siab thiab kev tu siab, thiab Nws tej kev hnov tau ntau yam tuaj yeem nthuav tawm rauhauv ntau txoj kev. Qhov no yog Nws txoj cai, thiab tsis muaj dab tsi tuaj yeem tshaj thiab zoo tshaj qhov ntawd lawm. Tib neeg yuav tsum tsis xav txog lwm yam ntawm qhov ntawd li lawm. Nej yuav tsum tsis txhob sim siv “zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau”[a] rau Vajtswv, qhia rau Nws tias kom Nws yuav tsum txhob ua li no los sis txhob ua li ntawd, Nws yuav tsum txhob coj li no los sis txhob coj li ntawd, thiab hauv txoj kev no muaj qhov txwv txiav Nws txoj kev zoo siab los sis ib yam kev xav uas Nws muaj. Hauv tib neeg lub siab Vajtswv tsis tuaj yeem zoo siab tau, tsis tuaj yeem los kua muag tau, tsis tuaj yeem quaj nyiav tau—Nws tsis tuaj yeem nthuav tawm txhua yam kev xav hauv nruab siab tau. Los ntawm yam uas peb tau sib txuas lus thaum ua ob qho kev sib qhia no, Kuv ntseeg tias nej yuav tsis pom Vajtswv hauv txoj kev no mus ntxiv lawm, tab sis yuav cia Vajtswv muaj kev ywj pheej thiab tso qee yam tawm mus. Qhov no yog ib yam zoo heev. Yav tom ntej yog nej muaj peev xwm hnov tseeb txog Vajtswv txoj kev tu siab thaum nej hnov txog Nws tab tom tu siab, thiab nej muaj peev xwm hnov tseeb txog Nws txoj kev zoo siab thaum nej hnov txog Nws tab tom zoo siab, ces yam tsawg kawg nej yuav muaj peev xwm paub meej thiab to taub txog yam uas ua rau Vajtswv zoo siab thiab yam uas ua rau Nws tu siab. Thaum koj muaj peev xwm hnov tau qhov kev tu siab vim hais tias Vajtswv tu siab, thiab hnov tau qhov zoo siab vim hais tias Vajtswv zoo siab, Nws yuav muab tau puv npo koj lub siab thiab yuav tsis muaj ib yam cuam tshuam mus ntxiv los ntawm koj tus kheej thiab Nws mus ntxiv lawm. Koj yuav tsis yuam Vajtswv los ntawm tib neeg tej kev xav hauv lub hlwb, tej kev xav phem, thiab kev paub. Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv yuav ciaj sia nyob thiab nyob dawb huv rau hauv koj lub siab. Nws yuav yog tus Vajtswv ntawm koj lub neej uas muaj peev xwm loj hlob thiab yog tus Tswv ntawm txhua yam uas ntsig txog koj. Nej puas muaj hom kev tshoov siab zoo li no? Nej puas muaj kev ruaj siab tias nej tuaj yeem ua tiav hlo qhov no tau?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. “Zaj khawv koob khi hlua ncig rau saum taub hau” yog ib zaj khawv koob uas siv los ntawm tus hauj sam Teeb Xab Yaj rau hauv txoj dab neeg Suav zaj Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob. Nws siv zaj khawv koob no los tswj Zam Vwj Koob los ntawm qhov khi ib txoj hlua tooj ncig lub taub hau mus rau sab tom qab, ua rau nws mob taub hau heev, thiab yog qhov no thiaj tswj kav tau nws. Nws dhau los ua ib yam ua piv txwv piav qhia txog qee yam uas khi ib tug neeg.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 73

Tus Tswv Yexus Cov Zaj Lus Piv Txwv

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Tus Tseb Noob (Mth 13:1–9)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Nroj Tsuag (Mth 13:24–30)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Noob Zaub Ntsuab (Mth 13:31–32)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Keeb Ncuav (Mth 13:33)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Qhov Piav Qhia Txog Tej Nroj Ntsuag (Mth 13:36–43)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Cov Khoom Muaj Nqis (Mth 13:44)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Lub Qe Qwj (Mth 13:45–46)

Zaj Lus Piv Txwv ntawm Lub Vas (Mth 13:47–50)

Thawj zaj yog zaj lus piv txwv ntawm tus tseb noob. Qhov no yog ib zaj lus piv txwv zoo heev; kev tseb cov noob yog ib yam tshwm sim rau hauv tib neeg lub neej. Zaj ob yog zaj luspiv txwv ntawm cov roj tsuag. Tus neeg uas tau cog qoob loo, thiab txhua tus neeg laus, yeej paub tias dab tsi yog “cov nroj tsuag.” Zaj peb yog zaj lus piv txwv ntawm cov noob zaub ntsuab. Tag nrho nej txhua tus ntawm ko paub tias zaub ntsuab yog dab tsi, nej tsis paub los? Yog nej tsis paub, nej tuaj yeem los saib hauv phau Vajluskub. Zaj plaub yog zaj lus piv txwv ntawm cov keeb ncuav. Tam sim no, cov neeg feem coob paub tias keeb ncuav raug siv los ncu kom muaj keeb, thiab nws yog yam uas tib neeg siv rau hauv lub neej txhua hnub. Cov zaj lus piv txwv tom ntej muaj xws li zaj rau, zaj lus piv txwv ntawm cov khoom muaj nqis; zaj xya, zaj lus piv txwv ntawm lub qe qwj; thiab zaj yim, zaj lus piv txwv ntawm lub vas, tag nrho yog raug kos duab thiab muaj los ntawm tib neeg lub neej tiag. Hom duab tau kos rau ntawm cov zaj lus piv txwv no yog dab tsi? Nws yog ib daim duab ntawm Vajtswv qhov tshwm sim los ua ib tug neeg ntawm kev ua neeg thiab nyob nrog tib neeg ntiaj teb, siv hom lus muaj txoj sia, tib neeg hom lus, sib txuas lus nrog tib neeg thiab npaj tej yam uas lawv xav tau. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab tau nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb los ntev lawm, tom qab Nws tau pom tau ntsib thiab tau ua tim khawv rau tib neeg txoj kev coj kev ua ntau yam sib txawv, tej kev pom kev ntsib no dhau los yog Nws tej ntaub ntawv qhia uas Nws tau hloov pauv Nws hom lus uas muaj hwj chim qaum ntuj los ua tib neeg hom lus. Qhov tseeb tiag, tej yam uas Nws tau pom thiab tau hnov hauv lub neej kuj tau txhawb tsa Neeg Leej Tub txoj kev pom thiab ntsib nrog tib neeg. Thaum Nws xav kom tib neeg to taub qee yam tseeb, xav kom to taub qee yam ntawm Vajtswv lub siab nyiam, ces Nws tuaj yeem siv cov zaj lus piv txwv uas zoo sib xws li yam hais los saum toj saud coj los qhia rau tib neeg txog Vajtswv lub siab nyiamthiab Nws cov qauv cai ntawm tib neeg ntiaj teb. Tag nrho cov zaj lus piv txwv no muaj feem ntsig txog tib neeg txoj kev ua neej; yeej tsis muaj leej twg uas yuav tsis raug txhawb los ntawm tib neeg lub neej. Thaum tus Tswv Yexus tau nyob nrog tib neeg ntiaj teb, Nws pom cov neeg ua liaj ua teb tab tom ua lawv daim teb, thiab Nws paub tias dab tsi yog tej nroj tsuag thiab dab si yog cov keeb ncuav lawm; Nws to taub tias tib neeg hlub yam khoom muaj nqis, yog li Nws thiaj tau siv tej yam ua piv txwv ntawm ob yam xws li yam muaj nqis thiab lub qe qwj. Hauv lub neej, Nws keev pom cov neeg siv lawv tej vas ntaus ntses; tus Tswv Yexus tau pom qhov no thiab lwm cov dej num ntsig txog rau tib neeg lub neej, thiab Nws kuj tau pom tau ntsib tias hom neej ntawd lawm. Yeej zoo ib yam nkaus li lwm tus neeg txoj kev ua neeg thiab, Nws tau pom tau ntsib tib neeg tej dej num ua txhua hnub thiab lawv qhov noj mov ib hnub peb pluag. Nws tus kheej tau pom tau ntsib lub neej ntawm tib neeg sawv daws, thiab tau xam pom lwm tus lub neej. Thaum Nws tau xam pom thiab tag nrho tej kev tau pom tau ntsib ntawm tus kheej lawm, yam uas Nws xav txog ntawd tsis yog xav tias yuav muaj lub neej zoo li cas los sis Nws yuav ua lub neej kom muaj kev ywj pheej thiab kaj siab li cas. Dua ntawd, los ntawm Nws tej kev pom kev ntsib ntawm qhov muaj tiag hauv tib neeg lub neej, tus Tswv Yexus tau pom qhov tsis txawm peem rau hauv tib neeg lub neej. Nws tau pom kev tsis txawm peem, kev ntsib kev puas tsuaj, thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab kev ua ib lub neej ntawm txoj kev txhaum hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj liam. Nrog rau Nws tus kheej tab tom pom thiab ntsib rau hauv tib neeg lub neej lawm, Nws kuj tau pom tau ntsib tias cov neeg tsis muaj kev cia siab dab tsi rau txoj kev ua neeg nyob nrog txoj kev ua lwj liam, thiab Nws tau pom thiab tau ntsib tej kev txom nyem ntawm tib neeg uas tau nyob rau qhov kev txhaum, cov uas poob tag nrho txoj kev coj ua rau hauv txoj kev tsim txom uas lawv raug ua los ntawm Ntxwgnyoog thiab los ntawm tus dab phem. Thaum tus Tswv Yexus tau pom tej no tag lawm, Nws puas pom lawv raws Nws lub hwj huaj los sis rawsNws txoj kev ua neeg? Nws txoj kev ua neeg yeej muaj tseeb tiag thiab yeej ciaj sia tiag tiag; Nws yuav pom yuav ntsib thiab pom tag nrho qhov no. Tab sis qhov tseeb tiag, Nws kuj tau pom tej no hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog Nws lub hwj huaj. Qhov ntawd yog, Khetos Tus Kheej, tus Tswv Yexus uas yog tib neeg, tau pom qhov no lawm, thiab txhua yam uas Nws tau pom ua rau Nws hnov tau qhov tseem ceeb thiab qhov yuav tsum tau ua ntawm tes dej num uas Nws yeej tau ua rau thaum lub sij hawm uas Nws ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv. Txawm tias Nws Tus Kheej yeej paub lawm tias lub luag hauj lwm uas Nws xav siv rau hauv cev nqaij daim tawv yog ib qho loj dav heev, thiab Nws yeej paub lawm tias yam Nws yuav ntsib yuav ua rau mob siab npaum li cas, thaum Nws tau pom tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev pab hauv txoj kev txhaum, thaum Nws tau pom txoj kev ntsib kev puas tsuaj ntawm lawv lub neej thiab lawv qhov mob siab uas tsis ruaj khov hauv txoj kev cai no, Nws hnov tau tias yim muaj kev tu siab ntau zuj zus tuaj, thiab ua rau ntsib kev nyuaj zuj zus rau kev cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev txhaum. Txawm yuav muaj kev nyuaj npaum li cas los xij Nws yuav tsum ntsib los sis yam uas Nws yuav tsum ntsib kev txom nyem, Nws dhau los daws ntau zuj zus los txhiv tib neeg ntiaj teb, tus uas tseem tab tom ua lub neej nyob nrog txoj kev txhaum. Thaum lub sij hawm ua qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Yexus tau pib to taub meej zuj zus rau tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab yam uas Nws tau tso siab rau. Nws kuj dhau los mob siab zuj zus ua kom tiav hlo tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua—los ris tag nrho tib neeg cov kev txhaum, los kho tib neeg ntiaj teb kom lawv txhob ua lub neej nyob rau txoj kev txhaum mus ntxiv lawm, thiab rau thaum tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv yeej muaj peev xwm zam txim rau tib neeg cov kev txhaum vim los ntawm kev theej txhoj, cia Nws los ua Nws tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb tsis tu ncua txuas ntxiv mus. Nws tuaj yeem hais tau tias hauv tus Tswv Yexus lub siab, Nws yeej txaus siab los theej txhoj Nws tus kheej rau tib neeg ntiaj teb, fij rau Nws Tus Kheej. Nws kuj txaus siab los theej txhoj, raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab qhov tseeb tiag Nws yeej xav ua kom tiav hlo tes dej num no. Thaum Nws tau pom tej kev tsim txom ntawm tib neeg lub neej tag lawm, Nws xav ua puv npov Nws tes hauj lwm kom sai li sai tau, yeej tsis xav pub qeeb li ib feeb los sis ib chib hlo li. Kev hnov tau sai sai zoo li no, Nws yeej tsis xav txog qhov uas Nws tus kheej yuav mob siab ntau npaum li cas, los sis Nws yeej tsis muaj txhua yam kev ntshai txog txoj kev poob ntsej poob muag uas Nws yuav tsum tau thev taus mus ntxiv. Nws tsuas muaj tib qho kev ruaj siab hlo rau hauv Nws lub siab xwb: Thaum Nws tau theej txhoj Nws Tus Kheej rau, thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tam rau txoj kev theej txhoj, ces tau ua haum Vajtswv lub siab nyiam lawm thiab Vajtswv thiaj tuaj yeem pib tes dej num shiab tau. Tib neeg ntiaj teb lub neej thiab lawv tus yam ntxwv ntawm kev ua neej nyob hauv txoj kev ua txhaum yuav tsum hloov pauv tiav hlo lawm. Nws txoj kev phua lub txim thiab yam uas Nws tau txiav txim ua yog ntsig txog txoj kev cawm tib neeg, thiab Nws tsuas muaj tib lub hom phiaj nkaus xwb, uas yog los ua kom haum Vajtswv lub siab nyiam kom Vajtswv thiaj tuaj yeem pib theem tom ntej ntawm Nws tes dej num kom tiav hlo tau zoo. Qhov no yog yam uas muaj nyob rau hauv tus Tswv Yexus lub siab rau thaum lub sij hawm no.

Kev ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj kev ua neej; Nws muaj tej kev xav hauv nruab siab thiab muaj laj thawj raws li yog ib tug neeg ntawm kev ua neeg. Nws paub tias kev zoo siab yog dab tsi, kev mob siab yog dab tsi, thiab thaum Nws tau pom tib neeg ntiaj teb txoj kev ua neej raws ntawm hom neej no, Nws hnov tob tob tias kev muab qee yam lus qhia rau tib neeg, kev npaj qee yam rau lawv los sis kev qhia qee yam rau lawv, yuav tsis muaj txaus los coj lawv tawm mus ntawm txoj kev txhaum. Tsis yog hais kom lawv mloog cov lus txib es thiaj cawm lawv tau los ntawm txoj kev txhaum—tsuas yog thaum Nws ris tib neeg txoj kev txhaum thiab dhau los ua cev nqaij daim tawv txhaum Nws thiaj li yuav muaj yeej tib neeg txoj kev ywj pheej thiab Vajtswv txoj kev zam txim rau tib neeg hauv qhov kev sib hloov pauv. Yog li tom qab tus Tswv Yexus tau ntsib tau pom thiab tau ua tim khawv rau tib neeg txoj kev ua neej hauv txoj kev txhaum lawm, ib txoj kev ntshaw uas pom tshwm sim rau hauv Nws lub siab—los cia rau tib neeg lawv tus kheej muaj kev ywj pheej los ntawm lawv txoj kev ua neej hauv kev txhaum. Qhov kev ntshaw no tau ua rau Nws hnov ntau zuj zus tias Nws yuav tsum mus rau saum tus ntoo khaub lig thiab ris tib neeg cov kev txhaum kom sai li sai tau. Tej no yog tej kev xav ntawm tus Tswv Yexus rau thaum lub sij hawm ntawd, tom qab Nws tau nyob nrog tib neeg thiab tau pom, tau hnov, thiab tau hnov txog txoj kev txom nyeem ntawm lawv txoj kev ua neej nyob raws hauv kev txhaum. Tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum muaj hom kev xav no rau tib neeg ntiaj teb, tias Nws tuaj yeem nthuav tawm thiab qhia tshwm tus moj yam no—qhov no puas yog qee yam uas ib tug neeg dog dig yeej muaj tau? Yam uas ib tug neeg dog dig pom, kev ua neej nyob hauv hom ntawm ib puag ncig zoo li no yog dab tsi? Yam uas lawv xav yog dab tsi? Yog ib tug neeg dog dig tau ntsib tag nrho qhov ntawm no, lawv puas saib tej teeb meem los ntawm tus yam ntxwv txhawb tsa kom siab? Tsis yog kiag li! Txawm tias qhov kev tshwm sim rau sab nraum Vajtswv uas yug los ua neeg yeej zoo raws nraim ib yam li tib neeg los xij, thiab txawm tias Nws kawm tib neeg txoj kev paub thiab hais tib neeg hom lus los xij, thiab qee zaus tseem nthuav tawm Nws tej tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb tus kheej tej kev xav los sis cov tswv yim ntawm kev hais lus, txawm li no los xij, qhov uas Nws pom tib neeg thiab pom lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam yeej tsis zoo ib yam li cov neeg lwj liam pom rau tib neeg ntiaj teb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam ntawd. Nws txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa rau ntawm qhov chaw Nws sawv yog qee yam uas ib tug neeg lwj liam tsis muaj peev xwm muab tau. Qhov no vim hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, vim hais tias cev nqaij daim tawv uas Nws looj ntawd kuj muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tej kev xav thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Nws qhov kev ua neeg kuj yog qhov tseeb. Rau cov neeg lwj liam, yam uas Nws nthuav tawm hauv cev nqaij daim tawv yog tej kev nthuav qhia ntawm qhov tseeb, thiab ntawm qhov muaj peev xwm loj hlob tau. Tej kev nthuav qhia no tsis yog siv rau ib tug neeg nkaus xwb, tab sis siv rau tag nrho tib neeg ntiaj teb. Hauv ib tug neeg lwj liam lub siab, nws tsuas muaj ob peb tug neeg no uas yog cov ntsig txog rau lawv xwb. Lawv tsuas saib xyuas thiab txhawj txog cov neeg no nkaus xwb. Thaum muaj kev puas tsuaj nyob tim qab ntug, lawv xub xav txog lawv tus kheej cov me nyuam, tus txij nkawm, los sis cov niam cov txiv. Feem ntau, tus neeg uas muaj kev hlub tshua ntau dua yuav xav rau qee cov kwv tij neej tsa los sis tus phooj ywg zoo, tab sis tej kev xav ntawm tus neeg muaj kev hlub tshua zoo li no puas nthuav dav dua qhov ntawd tau? Tsis tau, yeej ua tsis tau li! Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj huaj, los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom. Nej puas pom qhov kev nthuav tawm thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv Tus Kheej hauv tus Tswv Yexus? Nej tuaj yeem hais tau tias yam uas tus Tswv Yexus tau ua thiab hais yog ntsig txog rau Nws tes hauj lwm thiab rau Vajtswv tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg, uas nws yog tag nrho Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev nthuav tawm thiab kev qhia tshwm. Txawm tias Nws yeej muaj qhov nthuav qhia tshwm raws li tib neeg los xij, Nws lub tshiab tseem ceeb uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab qhov kev qhia tshwm ntawm Nws lub hwj huaj tseem tsis muaj peev xwm lees txais yuav. Tib neeg qhov kev nthuav qhia tshwm puas yog kev nthuav qhia tshwm tseeb tiag ntawm kev ua neeg? Nws qhov kev nthuav qhia tshwm raws tib neeg yog, los ntawm nws lub ntsiab tseem ceeb, sib txawv tag nrho los ntawm tib neeg qhov nthuav qhia tshwm ntawm cov neeg lwj liam. Tus Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yog Nws yog ib tug ntawm cov neeg dog dig, cov neeg lwj liam, Nws puas tuaj yeem pom tib neeg ntiaj teb lub neej nyob hauv qhov kev txhaum los ntawm txoj kev xav uas muaj hwj chim qaum ntuj? Yeej tsis pom kiag li! Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Neeg Leej Tub thiab cov tib neeg dog dig. Tag nrho cov neeg lwj liam ua lub neej nyob hauv qhov kev txhaum, thiab thaum muaj ib tug pom qhov kev txhaum, lawv tsis muaj qhov kev hnov tshwj xeeb tau txog nws; tag nrho lawv yeej zoo sib xws ib yam nkaus, nws zoo ib yam li ib tug npua nyob hauv ib lub pas av nkos uas nws tsis hnov txog qhov tsis xis nyob los sis qhov qias hlo li—qhov txawv, nws tseem noj zoo thiab pw tsaug zog zoo. Yog ib tug neeg ntxuav lub nkauj npuas, tus npua yeej hnov tsis kaj siab, thiab nws yeej yuav tsis nyob kom huv si. Tsis ntev xwb, nws yuav rov qab mus da lub pas av nkos li qub lawm, ua rau nws kaj siab hlo, vim hais tias nws yog ib tug tsiaj qias vuab tsuab. Cov tib neeg pom cov npua yog kiag li yam qias vuab tsuab, tab sis koj ntxuav tus npua no lub nkuaj me ntsis xwb, nws yuav hnov muaj ib qho kaj siab ntxiv li—qhov no yog qhov vim li cas thiaj tsis muaj leej twg cia ib tug npua nyob hauv lawv tsev li. Qhov uas tib neeg pom cov npua yeej sib txawv mus ntawm qhov cov npua hnov tau los ntawm lawv tus kheej, vim hais tias tib neeg thiab cov npua tsis yog ib hom. Thiab vim hais tias Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tsis yog tib hom li cov tib neeg lwj liam, tsuas yog Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb thiaj tuaj yeem sawv cev rau ntawm ib txoj kev xav uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav txhawb tsa ntawm Vajtswv, los ntawm qhov Nws pom tib neeg ntiaj teb thiab txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 74

Thaum Vajtswv dhau los ua cev daim tawv thiab nyob nrog cov tib neeg ntiaj teb lawm Nws tau ntsib kev txom nyem dab tsi? Qhov kev txom nyem no yog dab tsi? Txhua tus neeg puas to taub tseeb tiag? Ib txhia tib neeg hais tias Vajtswv ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws, txawm tias qhov ntawd yog Nws Tus Kheej los xij, cov neeg yuav tsis to taub Nws lub ntsiab tseem ceeb, tab sis ib yam coj rau Nws zoo ib yam li yog ib tug neeg, ua rau Nws hnov tu siab thiab pom qhov ua yuam kev—lawv hais tias, vim cov kev muaj qab hau no, Vajtswv txoj kev txom nyem yeej loj tiag. Lwm cov neeg hais tias Vajtswv yeej tsis txhaum dab tsi thiab tsis muaj kev txhaum li, tab sis vim tias Nws ntsib kev txom nyem tib yam li tib neeg ntiaj teb, tias Nws txom nyem rau txoj kev tsim txom, kev hais lub phem, thiab kev thuam los ntawm tib neeg ntiaj teb; lawv hais tias Nws kuj thev taus tej kev to taub yuam kev thiab kev tsis mloog lus ntawm cov caum raws Nws—yog li ntawd, lawv hais tias Vajtswv txoj kev txom nyem yeej ntsuas tsis tau tiag tiag li. Tam sim no, nws zoo li nej tsis to taub Vajtswv tiag tiag li. Qhov tseeb tiag, qhov kev txom nyem no uas nej tab tom hais txog tsis tau suav ua qhov kev txom nyem tseeb rau Vajtswv, vim hais tias tseem muaj kev txom nyem loj tshaj qhov no lawm. Ces yog li qhov kev txom nyem tiag tiag rau Vajtswv Tus Kheej yog dab dab tsi? Qhov kev txom nyem tiag rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog dab tsi? Rau Vajtswv, qhov tib neeg ntiaj teb tsis to taub Nws tsis tau suav li kev txom nyem, thiab cov neeg muaj kev to taub yuam kev ntawm Vajtswv thiab tsis pom Nws li yog Vajtswv ces tsis suav li kev txom nyem thiab. Txawm li cas los xij, cov neeg keev hnov tias Vajtswv yuav tsum tau raug txom nyem rau kev tsis ncaj ncees loj, rau thaum lub sij hawm Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, uas Nws tsis muaj peev xwm nthuav qhia tshwm Nws qhov yog tib neeg thiab tsis ua rau cov neeg pom Nws qhov kev zoo tshaj plaws, thiab Vajtswv tab tom txo lub hwj chim zais npog hauv cev nqaij daim tawv uas tsis muaj nuj nqis dab tsi, thiab qhov ntawd yuav tsum yog kev raug tsim txom loj tshaj plaws rau Nws. Cov neeg tsuas xav txog yam uas lawv to taub thiab yam uas lawv tuaj yeem pom ntawm Vajtswvqhov kev txom nyem, thiab txhua yam pom dej siab dej ntsws rau Vajtswv thiab keev qhuas me ntsis txog Vajtswv qhov kev txom nyem. Hauv qhov tseeb tiag, nws yog ib qho sib txawv; nws muaj ib qho paub ntawm yam uas cov neeg to taub txog Vajtswv qhov kev txom nyem thiab yam uas Nws hnov tau tseeb tiag. Kuv tab tom qhia rau nej txog qhov tseeb—rau Vajtswv, txawm Vajtswv tus Ntsujplig yuav zoo li cas los xij los sis Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yuav zoo li cas los xij, qhov kev txom nyem raws li tau piav qhia los saum toj saud tsis yog qhov kev txom nyem tiag. Ces yog li qhovVajtswv txom nyem tiag tiag yog dab tsi? Cia peb los tham txog Vajtswv qhov kev txom nyem los ntawm txoj kev xav ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb.

Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim ntawv, nkag los ua ib tug neeg dog dig, ib tug neeg pej xeem, ua neej nyob ua ke nrog cov tib neeg ntiaj teb, Nws tseem tsis muaj peev xwm pom thiab hnov tau tib neeg cov kev xav, cov kev cai, thiab cov tswv yim rau kev ua neej thiab los? Cov kev xav thiab cov kev cai rau kev ua neeg puas ua rau Nws hnov tau li cas? Nws puas hnov muaj kev ntxub rau hauv Nws lub siab? Vim li cas Nws thiaj hnov muaj kev ntxub? Yam uas tib neeg cov kev xav thiab cov kev cai rau kev ua neeg yog dab tsi? Cov hauv paus ntsiab lus uas tau cog cag ruaj khov hauv yog dab tsi? Lawv Saib yam dab tsi? Tib neeg ntiaj teb cov kev xav, cov kev cai, thiab ntau yam uas lawv muaj feem ntsig txog txoj kev ua neej—tag nrho qhov no raug tsim ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm Ntxwgnyoog lub laj thawj, kev paub, thiab lub tswv yim. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv qab hom ntawm cov kev cai no tsis muaj kev ua neeg, tsis yog qhov tseeb—lawv tsis kam lees txais yuav qhov tseeb thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog peb saib ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, peb pom tias Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis thooj li Ntxwgnyoog qhov muaj lab thawj, kev paub, thiab lub tswv yim. Nws lub ntsiab tseem ceeb yog puv npo ntawm kev ncaj ncees, qhov tseeb, thiab kev dawb huv, thiab lwm yam muaj tseeb tiag ntawm txhua yam uas zoo. Yam uas Vajtswv hnov tau, tus uas muaj lub ntsiab tseem ceeb no thiab ua neej nyob nrog cov tib neeg ntiaj teb zoo li no, hnov tau li cas? Yam uas Nws hnov tau rau hauv Nws lub siab yog dab tsi? Tseem tsis yog puv npo kev mob siab thiab los? Nws lub siab nyob rau hauv qhov kev mob siab, qhov kev mob siab uas tsis muaj leej twg to taub los sis paub txog. Qhov no yog vim hais tias txhua yam uas Nws tau tim ntsej tim muag, ntsib, hnov, pom, thiab paub tag nrho tej no yog tib neeg txoj kev lwj liam, xav phem, thiab lawv txoj kev ntxeev siab thiab tiv rau qhov tseeb. Tag nrho tej uas los ntawm tib neeg los yog lub hauv paus ntawm Nws qhov kev txom nyem. Qhov ntawd hais tau tias, vim Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo tib yam li cov tib neej lwj liam, tib neeg txoj kev lwj liam dhau los yog lub hauv paus ntawm Nws qhov kev txom nyem loj tshaj plaws. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, Nws puas muaj peev xwm nrhiav tau ib tug neeg uas koom tib hom lus uas hais sib nkag siab nrog Nws? Tus neeg zoo li no tsis muaj peev xwm nrhiav tau rau hauv tib neeg ntiaj teb. Yeej tsis muaj leej twg nrhiav pom tus neeg uas tuaj yeem sib txuas lus tau nrog los sis leej twg uas tuaj yeem sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv—hom kev hnov tau uas koj hais txog Vajtswv rau qhov no yog dab tsi? Tej yam uas cov neeg sib tham, sib hlub, thiab sib caum los lawm ntev tag nrho tej no yog ntsig txog txoj kev txhaum thiab dab phem. Thaum Vajtswv ntsib txhua yam ntawm qhov no, nws tsis zoo li muaj ib rab riam hno rau hauv Nws lub siab los? Qhov tau ntsib nrog tej yam zoo li no, nws puas muaj kev zoo siab lom zem rau hauv Nws lub siab? Nws puas tuaj yeem nrhiav pom kev npliag siab? Cov neeg uas tab tom nyob nrog Nws yog cov tib neeg uas puv npo ntawm txoj kev ntxeev siab thiab dab phem—Nws lub siab tseem tsis txom nyem tau li cas? Qhov kev txom nyem no loj npaum li cas tiag, thiab leej twg saib quav ntsej txog nws? Leej twg yog tus mob siab? Thiab leej twg yog tus muaj peev xwm qhuas nws? Cov neeg uas tsis muaj txoj hau kev to taub Vajtswv lub siab. Nws qhov kev txom nyem yog qee yam uas cov neeg tsis muaj peev xwm qhuas tau tshwj xeeb, thiab tib neeg qhov ua lub siab txias thiab kev loog yim ua rau Vajtswv qhov kev txom nyem yim tob mus ntxiv dua qub.

Muaj ib txhia tib neeg uas keev pom dej siab dej ntsws nrog Khesto txoj hmoov vim hais tias muaj ib nqe lus hauv phau Vajluskub nyeem hais tias: “Tej hma muaj qhov, thiab tej noog muaj zes; tab sis Neeg Leej Tub tsis muaj chaw qhau Nws lub tob hau.” Thaum cov neeg hnov qhov no, lawv muab nws los rau hauv lub siab thiab ntseeg tias qhov no yog qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus, thiab qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Khesto thev taus. Tam sim no, muab nws saib raws li ntawm qhov muaj tseeb, nws puas yog zoo li kis ntawd tiag? Tsis yog; Vajtswv tsis ntseeg tias tej kev nyuaj no yog qhov kev txom nyem. Nws yeej ib txwm tsis quaj rau qhov kev tsis ncaj ncees vim los ntawm Nws tej kev nyuaj ntawm cev nqaij daim tawv, thiab Nws yeej ib txwm tsis hais kom tib neeg pauj los sis muab ib yam dab tsi pub dawb rau Nws li. Txawm li cas los xij, thaum Nws pom txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb thiab lub neej lwj liam thiab kev ua phem ntawm cov tib neeg lwj liam, thaum Nws pom tias tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv Ntxwgnyoog txhais tes thiab raug Ntxwgnyoog kaw tseg thiab tsis muaj peev xwm khiav dim, tias cov neeg ua neej nyob hauv txoj kev txhaum yeej tsis paub yam tseeb yog dab tsi, Nws tsis muaj peev xwm nyiaj taus tag nrho tej kev txhaum no. Nws txoj kev ntxub ntawm tib neeg niaj hnub muaj ntau zuj zus, tab sis Nws yuav tsum thev taus tag nrho qhov no. Qhov no yog Vajtswv qhov kev txom nyem loj. Vajtswv tsis muaj peev xwm nthuav tawm puv npo txawm tias yuav yog Nws lub suab hauv Nws lub siab los sis Nws tej kev xav hauv nruab siab rau ntawm Nws cov neeg ua caum raws, thiab yeej tsis muaj leej twg ntawm Nws cov neeg uas caum raws muaj peev xwm to taub tseeb tiag rau Nws qhov kev txom nyem. Yeej tsis muaj leej twg mob siab ua kom to taub los sis ua kom npliag tau Nws lub siab li, rau qhov niaj hnub thev taus zaum tas zaum thiab, xyoo tas xyoo thiab, thiab lub sij hawm tas lub sij hawm thiab rau qhov txom nyem no. Nej pom dab tsi tag nrho rau hauv qhov no? Vajtswv tsis kom tib neeg ua pauj rov qab rau yam uas Nws tau muab, tab sis vim yog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Nws thiaj li tsis tuaj yeem nyiaj taus tib neeg ntiaj teb txoj kev ua phem, kev lwj liam, thiab kev txhaum, thiab dua ntawd lawm tseem tsis nyiam kiag li thiab tau ntxub, uas tseem yuav ua rau Vajtswv lub siab thiab Nws cev nqaij daim tawv thev qhov kev txom nyem no yam tsis paub kawg. Nej puas tau pom qhov no dua li? Feem ntau, nej cov ntawm ko tuaj yeem pom qhov no, vim hais tias yeej tsis muaj nej cov ntawm ko muaj peev xwm to taub tseeb rau Vajtswv. Thaum lub sij hawm dhau mus, nej yuav tsum maj mam paub nws rau ntawm nej tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 75

Yexus Pub Mov Rau Tsib Txhiab Leej Noj

Yh 6:8–13 Ib tug ntawm Nws cov thwj tim, Anru, Ximoo Petus tus kwv, hais rau Nws tias, Muaj ib tug tub hluas ntawm no, uas muaj tsib lub ncuav qeb thiab ob tug ntses me me: tab sis lawv yuav txaus li cas rau cov neeg coob ua luaj noj? Thiab Yexus hais tias, Kom cov neeg zaum. Tam sim no muaj nyom ntau heev nyob ntawm qhov chaw lawm. Yog li ces cov neeg txawm zaum, muaj coob li ntawm tsib txhiab tus. Thiab Yexus muab cov ncuav; thiab thaum Nws ua Vajtswv tsaug tag lawm, Nws txawm muab faib rau cov thwj tim, thiab cov thwj tim muab faib rau lawv cov uas zaum ntawd; thiab muab cov ntses faib ib yam nkaus li ntawd kom ntau li qhov lawv muab tau. Thaum lawv noj tsau lawm, Nws hais rau Nws cov thwj tim hais tias, Sau cov uas ntais ua tej daig me me uas seem ntawd, tsis txhob muab ib qho pov tseg li. Yog li ntawd lawv thiaj muab cov ntawd sau los ua ke, thiab ntim puv nkaus kaum ob lub pob tawb rau cov ncuav uas ntais ua tej daig me me los ntawm tsib lub ncuav qeb, uas seem tshaj cov uas lawv twb noj lawm.

Lub tswv yim ntawm “tsib lub ncuav thiab ob tug ntses” yog dab tsi? Raws li qhov tseeb, tsib lub ncuav thiab ob tug ntses no yuav txaus pes tsawg leej noj xwb? Yog koj saib raws li nej qhov qab los ntawm ib tug neeg dog dig, cov khoom noj no tsuas txaus rau ob tug neeg noj xwb. Qhov no yog lub tswv yim ntawm “tsib lub ncuav thiab ob tug ntses” uas yog qhov yooj yim tshaj plaws. Txawm li cas los xij, nyob hauv zaj no, tsib lub ncuav thiab ob tug ntses yug tau pes tsawg leej neeg? Nram qab no yog yam uas raug teev tseg rau hauv Vajluskub: “Tam sim no muaj nyom ntau heev nyob ntawm qhov chaw lawm. Yog li ces cov neeg txawm zaum, muaj coob li ntawm tsib txhiab tus.” Yog muab sib piv ntawm tsib lub ncuav thiab ob tug ntses, tsib txhiab leej neeg puas yog ib pab neeg coob? Qhov uas nthuav qhia tshwm tias yog ib pab neeg coob heev yog dab tsi? Los ntawm tib neeg txoj kev xav, qhov muab tsib lub ncuav thiab ob tug ntses faib rau tsib txhiab leej neeg noj ces yeej faib tsis txhua li, vim hais tias cov khoom noj thiab cov neeg no muaj qhov sib txawv ntau heev. Txawm tias txhua tus tib neeg tsuas ib leeg ntxo me ntsis xwb los ntshe yuav tseem tsis txaus rau tsib txhiab leej neeg no li. Tab tsis rau ntawm no, tus Tswv Yexus ua tau ib yam txuj ci tseem ceeb—Nws twb tsis yog tias ua kom tsib txhiab leej neeg no noj tsau xwb, tab sis cov khoom noj tseem seem thiab. Vajluskub nyeem tias: “Thaum lawv noj tsau lawm, Nws hais rau Nws cov thwj tim hais tias, Sau cov uas ntais ua tej daig me me uas seem ntawd, tsis txhob muab ib qho pov tseg li. Yog li ntawd lawv thiaj muab cov ntawd sau los ua ke, thiab ntim puv nkaus kaum ob lub pob tawb rau cov ncuav uas ntais ua tej daig me me los ntawm tsib lub ncuav qeb, uas seem tshaj cov uas lawv twb noj lawm.” Qhov txuj ci tseem ceeb no ua rau tib neeg pom tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, thiab pom tias tsis muaj dab tsi uas Vajtswv yuav ua tsis tau li—hauv txoj kev no, lawv tau pom qee yam tseeb ntawm Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tsib lub ncuav thiab ob tug ntses txaus pub rau tsib txhiab leej neeg noj, tab sis yog tsis muaj tej khoom noj li, Vajtswv puas muaj peev xwm pub tau tsib txhiab leej neeg? Nws tuaj yeem pub tau xwb xwb li! Qhov no yog ib qho txuj ci tseem ceeb, yog li cov neeg thiaj tsis muaj peev xwm to taub tau, ntseeg tsis tau thiab muaj kev zais, tab sis rau Vajtswv, kev ua tej yam zoo li no yeej tsis muaj dab tsi cov nyom hlo li. Vim hais tias qhov no yog qee yam yooj yim rau Vajtswv xwb, vim li cas thiaj yuav tsum raug xaiv muab los txhais rau tam sim no? Vim hais tias yam uas txhawb rau qhov txuj ci tseem ceeb no yog tus Tswv Yexus lub siab nyiam, uas tib neeg ntiaj teb yeej ib txwm tsis tau nkag siab ua ntej los li.

Ua ntej tshaj plaws, cia peb los sim ua kom to taub txog tsib txhiab leej neeg no seb yog hom neeg dab tsi. Lawv puas yog cov neeg uas caum raws tus Tswv Yexus? Los ntawm Vajluskub, peb paub tias lawv tsis yog Nws cov neeg uas caum raws. Lawv puas paub tias leej twg yog tus Tswv Yexus? Yeej tsis paub li! Qhov tsawg kawg ces lawv tsis paub tias tus neeg sawv ntawm lawv xub ntiag yog Khetos, los sis tej zaum tsuas muaj ib txhia paub Nws lub npe xwb thiab paub los sis tau hnov hais txog qee yam uas Nws tau ua tiav xwb. Lawv qhov xav paub xav pom txog tus Tswv Yexus yog ib qho ua rau lub siab dhia pig poog tiag tiag thaum lawv hnov cov dab neeg hais txog Nws, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm hais tau tias lawv twb caum raws Nws lawm, tsawg leej heev thiaj li to taub Nws xwb. Thaum tus Tswv Yexus tau pom tsib txhiab leej neeg no, lawv tshaib plab thiab tsuas xav txog qhov yuav ua kom lawv lub plab tsaunpo xwb, yog li nws nyob hauv lub ntsiab uas tus Tswv Yexus tau ua raws li lawv siab xav. Thaum Nws tau ua raws li lawv siab xav lawm, yam uas nyob hauv Nws lub siab yog dab tsi? Yam uas Nws tus cwj pwm coj rau cov neeg no puas yog tsuas ua kom lawv tsau npo xwb? Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm yeej nyob hauv Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb lawm. Kev ntsib tim ntsej tim muag tsib txhiab leej neeg uas tshaib plab uas yog cov tsuas xav kom tau noj mov tsau npo xwb, kev ntsib tim ntsej tim muag rau cov neeg puv npo ntawm kev xav pom xav paub thiab kev cia siab rau Nws no, tus Tswv Yexus tsuas xav siv qhov txuj ci tseem ceeb no los muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Txawm li cas los xij, Nws tsis txhawb tsa Nws tej kev cia siab kom lawv yuav tsum dhau los yog Nws cov caum raws, vim Nws paub tias lawv tsuas xav los koom kev lom zem thiab xav noj kom tsau npo xwb, yog li Nws thiaj tau ua tej yam zoo tshaj plaws uas Nws muaj rau ntawm qhov chaw ntawd, thiab tau siv tsib lub ncuav thiab ob tug ntses coj los pub tag nrho tsib txhiab leej neeg. Nws tau qhib cov neeg no cov qhov muag kom lawv pom tej yam txawv txawv li no, cov uas xav pom tej txuj ci tseem ceeb, thiab lawv tau pom kiag rau ntawm lawv ob lub qhov muag tias Vajtswv uas yug los ua neeg tuaj yeem ua tau tiav hlo lawm. Txawm tias tus Tswv Yexus tau siv qee yam uas tuav tau los ua kom tau zoo rau lawv qhov xav paub xav pom, Nws twb paub rau hauv Nws lub siab lawm tias tag nrho tsib txhiab leej neeg no tsuas xav noj ibpluag mov zoo xwb, yog li Nws thiaj tsis tau qhia kev ntseeg rau lawv los sis tsis tau hais dab tsi rau lawv hlo li—Nws tsuas cia kom lawv pom yam txuj ci tseem ceeb no raws li qhov nws tau tshwm sim xwb. Nws yeej tsis coj rau cov neeg no kom zoo ib yam li qhov uas Nws tau coj rau Nws cov tub txib uas yog cov tau caum raws Nws tiag, tab sis hauv Vajtswv lub siab, tag nrho txhua yam raug tsim los yeej nyob rau hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws yuav tsum tso cai rau txhua yam raug tsim los nyob rau hauv Nws lub qhov muag pom tau kom lawv ua kev zoo siab lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub raws li thaum nws tsim nyog. Txawm tias cov neeg no tsis paub tias Nws yog leej twg thiab tsis to taub Nws los sis tsis muaj kev xav tshwj xeeb txog Nws los sis tsis ua tsaug rau Nws tom qab lawv noj cov ncuav thiab cov ntses tag los xij, qhov no tsis yog yam uas Vajtswv xam tias yog teeb meem—Nws muab ib lub caij zoo rau cov neeg no los ua kev zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub. Ib txhia tib neeg hais tias Vajtswv yog lub hauv paus ntsiab rau yam uas Nws ua, tias Nws tsis ntsia los sis tsis tiv thaiv cov neeg tsis ntseeg, thiab tshwj xeeb ces, Nws tsis tso cai rau lawv los ua kev zoo siab rau Nws txoj hmoov hlub. Qhov ntawd puas muaj tseeb tiag? Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tsuav lawv tseem yog yam muaj sia uas Nws Tus Kheej tau tsim, Nws yuav cawm thiab saib xyuas lawv, thiab ntau feem uas Nws yuav coj rau lawv, npaj rau lawv, thiab tswj kav lawv. Tej no yog tej kev xav thiab tus cwj pwm ntawm Vajtswv rau txhua yam.

Txawm tias tsib txhiab leej neeg uas tau noj cov ncuav thiab cov ntses no tsis tau npaj caum raws tus Tswv Yexus los xij, Nws tsis tau txib lawv dab tsi; kiag thaum lawv tau noj tsau npo lawm, nej puas paub yam uas tus Tswv Yexus ua yog dab tsi? Nws puas tau qhia kev ntseeg rau lawv? Tom qab ua qhov no lawm Nws tau mus qhov chaw twg lawm? Tej nqe Vajluskub tsis teev tseg cia tias tus Tswv Yexus tau hais txhua yam rau lawv, tsuas yog tias Nws hnov ntsiag to thaum Nws tau ua Nws qhov txuj ci tseem ceeb tag. Yog li Nws puas tau tsim cov qauv cai siv rau cov neeg no? Puas muaj kev ntxub? Tsis muaj, tsis muaj tej nov rau ntawm no li. Nws yuav tsis xav rau hauv lub siab txog cov neeg no uas tsis tuaj yeem caum raws Nws, thiab rau thaum lub sij hawm no mob Nws lub siab. Vim hais tias Nws tau pom tib neeg ntiaj teb txoj kev ua phem thiab Nws tau hnov tib neeg ntiaj teb qhov tsis kam lees txais yuav Nws, thaum Nws tau pom cov neeg no thiab Nws tau nyob nrog lawv, Nws tu siab rau tib neeg qhov kev ruam thiab kev tsis paub qab hau, thiab thiaj ua rau mob Nws lub siab, qhov Nws xav tau ces yuav tsum tawm mus ntawm cov neeg no kom sai li sai tau. Tus Tswv tsis tau tsim ib yam qauv cai dab tsi rau lawv nyob rau hauv Nws lub siab, Nws tsis xav lawv rau hauv lub siab, thiab tsis xav tshaj qhov no lawm, Nws tsis xav siv Nws lub zog rau lawv. Nws paub tias lawv tsis tuaj yeem caum raws Nws, tab sis txawm li ntawd los xij, Nws tus cwj pwm coj rau lawv yeej tseem meej heev. Nws tsuas xav coj zoo rau lawv xwb, muab txoj hmoov hlub rau lawv, thiab qhov tseeb tiag qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm coj rau txhua yam muaj sia raws hauv Nws txoj cai tswj kav—coj zoo rau txhua yam muaj sia, npaj rau lawv thiab yug lawv. Vim ntau qhov kev muaj qab hau tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws ib txwm qhia tshwm txog Vajtswv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb thiab tau coj zoo rau cov neeg no. Nws tau coj lub siab hlub tshua thiab nyiaj taus rau lawv, thiab los ntawm lub siab zoo li no Nws tau nthuav qhia tshwm rau lawv pom txog txoj kev ua siab dawb. Txawm tias cov neeg no yuav pom tus Tswv Yexus zoo li cas, thiab txawm tias yam uas ua tshwm sim tau los yuav zoo li cas los xij, Nws tau tsim txhua yam muaj sia raws li Nws tes hauj lwm li tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Txhua yam uas Nws tau qhia tshwm yog, tsis muaj kev zam, Vajtswv tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Tus Tswv Yexus ua qhov no ntsiag to, thiab dhau ntawd mam li tawm mus ntsiag to lawm—yam cev yeeb yam ntawm Vajtswv tus moj yam rau qhov no yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem hais tau tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub dawb paug? Koj puas tuaj yeem hais tau tias qhov no yog Vajtswv txoj kev tsis twm xeeb? Qhov no puas yog tej yam uas ib tug neeg dog dig tuaj yeem ua tau? Tsis yog kiag li! Hauv lub ntsiab tseem ceeb, leej twg yog tsib txhiab leej neeg uas tus Tswv Yexus tau pub tsib lub ncuav thiab ob tug ntses rau noj? Koj puas tuaj yeem hais tau tias lawv yog cov neeg uas haum zoo nrog Nws? Koj puas tuaj yeem hais tau tias lawv txhua tus ua yeeb ncuab rau Vajtswv? Nws tuaj yeem hais tau tseeb tias lawv tsis haum nrog tus Tswv, thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej ua yeeb ncuab rau Vajtswv tiag tiag. Tab sis Vajtswv coj li cas rau lawv? Nws tau siv ib txoj kev los txo cov neeg no txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv—txoj kev no hu tias “kev ua siab zoo.” Qhov ntawd, txawm tias tus Tswv Yexus tau pom cov neeg no yog cov neeg txhaum los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag lawv yeej tsis muaj nyob rau hauv Nws txoj kev tsim hlo li, yog li Nws tseem tau coj lub siab zoo rau cov neeg txhaum no thiab. Qhov no yog Vajtswv qhov thev taus, thiab qhov thev taus no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Yog li, qhov no yog tej yam ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas Vajtswv tau tsim los muaj peev xwm ua tau—tsuas yog Vajtswv tib leeg kaus xwb thiaj li muaj rab peev xwm ua tau qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 76

Thaum koj muaj peev xwm qhuas tiag rau Vajtswv tej kev xav thiab tus cwj pwm uas coj rau tib neeg ntiaj teb, thaum koj muaj peev xwm to taub tseeb rau Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab thiab kev txhawj rau txhua yam muaj sia lawm, koj yuav muaj peev xwm to taub txoj kev fij thiab txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim tau siv rau txhua txhua tus tib neeg raug tsim los. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav siv ob lo lus los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg hais tias yog “kev tsis twm xeeb,” thiab ib txhia tib neeg kuj hais tias yog “kev hlub tshua tib neeg ntiaj teb.” Ntawm ob lo lus no, “kev lub tshua tib neeg ntiaj teb” yog lo lus piav qhia uas tsis phim rau Vajtswv txoj kev hlub. Qhov no yog ib lo lus uas tib neeg siv piav qhia rau ib tug neeg uas siab loj los sis siab dav. Kuv tsis nyiam lo lus no kiag li, vim hais tias nws hais txog kev muab kev hlub tshua yam tsis muaj kev npaj, tsis muaj kev cais, tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus. Nws yog ib qho kev xav tsis ncaj dhau heev lawm, uas ib txwm yog cov neeg ruam thiab feeb tsis meej. Thaum tau siv lo lus no los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nws zam tsis dhau lub ntsiab ntawm kev raug thuam. Kuv muaj ob lo lus rau ntawm no uas phim coj los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Ob lo lus no yog dab tsi? Thawj lo lus yog “loj.” Lo lus no tseem tsis yog txoj kev xav tshaj ntau dhau lawm los? Lo lus ob yog “loj dav.” Nws muaj lub ntsiab tiag los txhawb rau cov lus no uas Kuv siv los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub. Muab hais kom ncaj ncaj, lo lus “loj” yog piav qhia txog ib yam tob dav los sis ib yam uas muaj peev xwm ntim taus, tab sis txawm yam ntawd yuav loj npaum li cas los xij, nws yog yam uas tib neeg tuav tau thiab pom tau. Qhov no vim hais tias nws muaj tiag—nws tsis yog ib daim phiaj uas pom tsis tseeb, tab sis yog ib yam uas ua rau tib neeg muaj tswv yim xav raug thiab ua raws tau. Txawm tias koj yuav saib nws raws seem, los sis raws peb seem tuaj los, koj tsis tas xav rau hauv nruab siab txog qhov muaj nws, vim hais tias nws yog ib yam uas ib txwm muaj rau hauv yam muaj tseeb tiag. Txawm tias kev siv lo lus, “loj,” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub kom hnov tau tias Nws txoj kev hlub muaj ntau npaum li cas, nws kuj ua rau hnov tau tias Nws txoj kev hlub yog suav tsis tau. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub tuaj yeem suav tau vim hais tias Nws txoj kev hlub tsis yog khoob lug tsis muaj dab tsi, thiab los sis nws tsis yog ib yam ntawm yam uas ua ib zaj dab neeg cim tseg xwb. Feem ntau, nws yog yam uas tau koom nrog txhua yam hauv Vajtswv txoj cai tswj kav, yam uas txhua yam muaj kev txaus siab sib txawv thiab muaj tej kev xav sib txawv. Txawm tib neeg tsis muaj peev xwm pom tau los sis tuav tau nws los xij, txoj kev hlub no coj yam uas pab ua kom muaj sia rau txhua yam raws li nws qhov qhia tshwm, ib qho me me zuj zus, thaum lawv tseem muaj txoj sia nyob, thiab lawv saib xyuas thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev hlub kom lawv muaj kev zoo siab rau txhua lub sij hawm dhau mus. Kuv hais tias Vajtswv txoj kev hlub yog suav tsis tau vim hais tias txoj kev zais ntawm Vajtswv npaj rau thiab txhawb rau txhua yam yog yam uas tib neeg xav tau nyuaj, vim yog Vajtswv tej kev xav rau txhua yam, thiab tshwj xeeb yog rau tib neeg ntiaj teb. Qhov ntawd hais tau tias, tsis muaj leej twg yuav paub tus Tswv Tsim tej roj ntshav thiab kua muag uas tau muab hliv tawm los rau tib neeg ntiaj teb lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab, tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub qhov tob los sis qhov nyhav ntawm txoj kev hlub uas tus Tswv Tsim muaj rau tib neeg ntiaj teb uas yog cov Nws tau tsim los ntawm Nws kheej ob txhais tes. Kev piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub li yog kev loj pab ua rau tib neeg pom qhov muaj nqis thiab to taub nws qhov loj dav thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov muaj nws. Nws kuj yog ua kom cov neeg muaj peev xwm nkag siab tob ntxiv txog lub ntsiab tiag ntawm lo lus “tus Tswv Tsim,” thiab kom cov neeg tuaj yeem to taub tau tob dua qub rau lub ntsiab tiag ntawm lub npe lo lus, “kev tsim.” Lo lus “loj dav” piav qhia txog dab tsi? Nws ib txwm raug siv los piav qhia txog dej hiav txwv los sis lub qab ntuj khwb, piv txwv li: “lub qab ntuj khwb uas loj dav,” los sis “dej hiav txwv uas loj dav.” Qhov dav thiab qhov tob ntawm lub qab ntuj khwb yog yam tshaj txoj kev to taub ntawm tib neeg lawm; nws yog yam uas tuav tau tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, yam uas lawv hnov tau tshoov siab zoo tshaj plaws. Nws qhov kev zais thiab qhov kev tob uas pom tau, tab sis tshaj qhov ncav cuag tau lawm. Thaum koj xav txog dej hiav txwv, koj xav txog nws qhov dav—nws zoo li tsis paub kawg, thiab koj tuaj yeem hnov tau tias nws qhov kev zais thiab nws rab peev xwm tuav tau txhua yam. Qhov no vim li cas Kuv thiaj tau siv lo lus “loj dav” los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, los pab ua kom cov neeg hnov tau tias Nws txoj kev hlub loj npaum li cas, kom hnov tau tias nws tob npaum li cas, thiab kom hnov tau tias Vajtswv txoj kev hlub muaj hwj chim loj tsis paub kawg thiab dav npaum li cas. Kuv tau siv lo lus no los pab ua kom cov neeg hnov txog Nws txoj kev dawb huv, thiab lub meej mom thiab txoj kev rhuav tsis tau ntawm Vajtswv uas raug qhia tshwm los ntawm Nws txoj kev hlub. Tam sim no nej xav tias lo lus “loj dav” puas yog ib lo lus phim los piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub? Ob lo lus “loj” thiab “loj dav” no puas tuaj yeem ntsuas tau Vajtswv txoj kev hlub? Ntsuas tau kawg! Muab hais ua tib neeg hom lus, ob lo lus no nkaus xwb yeej yog yam uas phim thiab muaj lub ntsiab piav tau ze txog Vajtswv txoj kev hlub. Nej puas xav li ntawd thiab los tsis xav? Yog Kuv tau hais kom nej piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nej puas siv ob lo lus no? Feem ntau nej yuav tsis siv, vim hais tias nej txoj kev to taub thiab kev ris tus txiaj ntawm Vajtswv txoj kev hlub tseem tsawg heev rau tag nrho txoj kev xav mus raws ob seem, thiab tseem tsis paub txog qhov siab ntawm kev saib raws peb seem. Yog li yog Kuv tau hais kom nej piav qhia txog Vajtswv txoj kev hlub, nej yuav hnov tias nej tsis muaj cov lus no los sis tej zaum nej yuav hais tawm tsis tau. Ob lo lus uas Kuv tau tham txog hnub no tej zaum yuav ua rau nej to taub nyuaj, los sis tej zaum yuav ua rau nej tsis pom zoo nrog. Qhov no tsuas yog nthuav qhia tshwm tias nej txoj kev ris tus txiaj thiab kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev hlub tseem yog saum daim tawv xwb thiab tseem nqaim heev. Kuv twb hais ua ntej dhau los lawm tias Vajtswv tsis twm xeeb; nej nco qab lo lus no, “tsis twm xeeb.” Puas pom tau tias Vajtswv txoj kev hlub tuaj yeem piav qhia tau li tsis twm xeeb xwb? Qhov no tsis yog nqaim heev lawm los? Nej yuav tsum xav txog qhov teeb meem no ntau ntxiv, kom nej muab tau qee yam los ntawm nws los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 77

Kev Tsa Sawv Rov Qab Los ntawm Laxalau Qhuas Vajtswv

Yh 11:43–44 Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los, pav txhais tes thiab taw nrog cev khuab ncaws tom ntxa: thiab nws lub ntsej muag ces muab ib daim ntaub so tes qhwv rau. Yexus hais rau lawv hais tias, Daws nws, thiab tso nws mus.

Yam tshoov siab uas nej muaj tom qab nyeem zaj no tag lawm yog dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm qhov txuj ci tseem ceeb uas tus Tswv Yexus tau ua yog yam loj duarau yam tag dhau los, vim hais tias tsis muaj ib yam txuj ci tseem ceeb tshaj qhov uas ua kom tus neeg tuag rov qab ciaj hauv lub qhov ntxa los. Thaum tiam ntawd, nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws uas tus Tswv Yexus tau ua qee yam zoo li no. Vim hais tias Vajtswv tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsuas tuaj yeem pom Nws lub yeeb yam cev, feem uas Nws coj ua, thiab tej yam uas tsis tseem ceeb ntawm Nws. Txawm tias yogib txhia tib neeg tau pom thiab to taub qee yam ntawm Nws tus yeeb yam tseem ceeb los sis qee qhov peev xwm tshwj xeeb uas Nws tau tshwm muaj los, tsis muaj leej twg paub tias tus Tswv Yexus los qhov twg los, leej twg yog Nws tiag tiag hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab lwm yam uas Nws ib txwm muaj peev xwm ua tau. Tag nrho qhov no yog yam uas tib neeg ntiaj teb tsis paub. Muaj tib neeg coob leej xav nrhiav pov thawj los teb tej lus nug no txog tus Tswv Yexus, thiab xav paub qhov tseeb ntawm lub ntsiab tiag. Vajtswv puas tuaj yeem ua qee yam los ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam? Rau Vajtswv, qhov no mas yog ib qho yooj yim xwb—nws yog ib daim ncuav qab zib xwb. Nws tuaj yeem ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb rau txhua qhov chaw, txhua lub sij hawm, tab sis Vajtswv muaj Nws txoj hau kev ua tej yam no lawm—nrog ib txoj kev npaj, thiab hauv cov kauj ruam. Nws tsis faib cais nyias ua nyias, tab sis feem ntau yog saib raws li lub sij hawm yog mam ua thiab saib raws lub caij ua ces mam ua vim Nws xav kom tib neeg pom, qee yam uas muaj lub ntsiab tiag tiag. Hauv txoj kev no, Nws tau ua pov thawj rau Nws lub hwj chim thiab lub cev yeeb yam. Yog li ntawd ces, qhov kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau puas tuaj yeem ua pov thawj tau tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam? Cia peb los saib zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los….” Thaum tus Tswv Yexus tau ua qhov no, Nws tsuas hais ib yam xwb tias: “Laxalau, tawm los.” Ces Laxalau cia li sawv tsees ntawm nws lub qhov ntxa los lawm—qhov no raug ua tiav hlo vim los ntawm tus Tswv ob peb lo lus hais xwb. Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tsis tau teeb ib lub thaj, thiab Nws tsis tau ua lwm tes dej num. Nws tsuas hais tib yam no nkaus xwb. Qhov no yuav tsum raug hu ua ib qho txuj ci tseem ceeb los sis ib lo lus txib? Los sis nwsyog ib hom khawv koob? Nyob saum daim tawv, yeej tuaj yeem hu tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb, thiab yog koj saib nws raws txoj kev xav tshiab tam sim no los koj yeej tseem hu nws tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis yog ib hom khawv koob uas raug siv hu ib tug ntsuj plig kom sawv rov qab los ntawm kev tuag, thiab nws yeej tsis yog ib hom khawv koob hlo li. Nws yeej hais tau yog tias qhov txuj ci tseem ceeb no yog yam ib txwm muaj, ib qho ua tshwm me me ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Qhov no yog Vajtswv qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Vajtswv muaj cai ua kom ib tug neeg tuag, kom nws tus ntuj plig tawm ntawm nws lub cev thiab rov qab mus rau Dab Teb, los sis mus ntawm thaj chaw uas nws tsim nyog mus. Lub sij hawm ntawm ib tug neeg txoj kev tuag, thiab thaj chaw uas lawv yuav mus tom qab tuag—tej no yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem txiav txim siab tej no tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, yam tsis muaj kev txwv txiav los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, tej daim phiaj, lub chaw, los sis daim av. Yog Nws xav ua, Nws tuaj yeem ua tau, vim hais tias tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia nyob hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab tag nrho txhua yam loj hlob zoo, muaj, thiab raug rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab Nws lub hwj chim. Nws tuaj yeem tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los tau, thiab nov yog qee yam uas Nws tuaj yeem ua tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw. Qhov no yog lub hwj chim uas tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua tej yam zoo li qhov tsaLaxalausawv rov qab los ntawm qhov tuag, Nws lub hom phiaj yog ua pov thawj rau tib neeg thiab kom Ntxwgnyoog pom, thiab ua rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb, tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd txawm tias Nws tau dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm los xij, Nws tseem nyob raws li txoj lus txib ntawm lub ntiaj teb saum yaj ceeb uas tuaj yeem pom tau thiab sab yeeb ceeb uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Qhov no yog kom tib neeg ntiaj teb thiab Ntxwgnyoog yuav tsum paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj lus txib. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev ua rau pom ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab nws kuj yog ib txoj hau kev rau Vajtswv tshaj xov mus rau txhua yam, tias tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Tus Tswv Yexus txoj kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau yog ib ntawm cov hau kev uas tus Tswv Tsim qhia thiab qhuab qhia rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj kev ua ruaj khov uas Nws tau siv Nws lub hwj chim thiab qhov kev muaj cai los qhuab qhia thiab npaj rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj hau kev, tsis siv cov lus, kom tus Tswv Tsim tso cai rau tib neeg ntiaj teb pom qhov tseeb tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam. Yog ib txoj hau kev uas Nws qhia tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev ua tiag tias tsis muaj kev cawm dim li tshwj tsis yog los ntawm Nws los. Qhov ua ntsiag to uas Nws tau qhuab qhia tib neeg ntiaj teb no yog yeej tsis paub kawg, rhuav tshem tsis tau, ua rau tib neeg lub siab ceeb thiab kev tig ras to taub tias yeej tsis muaj hnub ploj. Kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau tau qhuas Vajtswv—qhov no muaj kev cuam tshuam tob rau txhua tus ntawm Vajtswv cov neeg caum raws. Nws kho ruaj khov rau hauv txhua tus neeg uas to taub tob txog qhov xwm txheej no kev to taub, kev pom tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj tuaj yeem tswj kav tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tau. Txawm tias Vajtswv muaj hom kev muaj cai no, thiab txawm Nws tau tshaj xov txog Nws lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag los ntawm qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab los, los qhov no tsis yog Nws tes dej num tseem ceeb. Vajtswv yeej tsis muaj hnub ua qee yam uas tsis muaj nuj nqis li. Txhua txhua yam uas Nws ua mas yeej muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog nyiaj yog kub nyob hauv lub txhabtso tej khoom muaj nqis. Qhov tseeb tiag Nws yuav tsis leg tes dej num “tsa ib tug neeg tawm ntawm lawv lub qhov ntxa los” vim tsis yog nws tes dej num tseem ceeb los sis tsis yog lub hom phiaj los sis tsis yog yam nyob ntawm Nws tes dej num. Vajtswv tsis ua tej yam uas tsis muaj nuj nqis. Qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab yog tib qho xwm txheej uas ua kom pom txaus txog Vajtswv lub hwj chim thiab ua pov thawj rau ntawm tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam. Yog vim no tus Tswv Yexus thiaj tsis rov qab ua hom txuj ci tseem ceeb no dua ntxiv lawm. Vajtswv ua txhua yam raws li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus. Nyob rau hauv tib neeg hom lus, nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tsuas siv Nws txoj kev kav rau tej yam muaj teeb meem loj xwb. Qhov ntawd yog, thaum Vajtswv ua tej yam, Nws yuav tsis yuam kev lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws paub yam uas Nws xav ua rau hauv qhov txheej txheem no, yam uas Nws xav ua kom tiav hlo, thiab Nws yuav ua tes dej num kom nruj raws li Nws txoj kev npaj ua. Yog ib tug neeg lwj liam muaj hom peev xwm ntawd, nws yuav tsum xav cov hau kev nthuav tawm nws rab peev xwm kom lwm cov neeg ntshai txog yam uas yog nws, yog li lawv thiaj khoov qis rau nws, yog li nws thiaj tuaj yeem tswj tau lawv thiab noj lawv tau. Qhov no yog tus dab phem uas los ntawm Ntxwgnyoog los—qhov no raug hu ua kev lwj liam. Vajtswv tsis muaj ib tug moj yam zoo li no, thiab Nws tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo li no. Nws lub hom phiaj ua txhua yam tsis yog ua kom pom qhov khav theeb ntawm Nws Tus Kheej, tab sis yog ua kom tib neeg ntiaj teb pom ntxiv txog txoj kev qhia tshwm thiab kev coj qhia, thiab yog vim li no cov neeg thiaj pom tias muaj hom no ua piv txwv tshwm sim tsawg heev rau hauv phau Vajluskub. Qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Yexus lub hwj chim muaj tsawg, los sis tias Nws tsis muaj rab peev xwm ua tau tej yam zoo li no. Nws tsuas yog tias Vajtswv tsis xav ua xwb, vim hais tias tus Tswv Yexus qhov kev tsa Laxalau sawv rov qab los yeej tseem ceeb tiag tiag, thiab kuj vim tias tes dej num tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv tsis yog ua tej yam txuj ci tseem ceeb zoo li no, tsis yog ua kom cov neeg rov qab ciaj los ntawm qhov tuag los, tab sis yog tes dej num ntawm kev cawm dim rau tib neeg ntiaj teb. Yog li, tes dej num feem ntau uas tus Tswv Yexus tau ua tiav hlo yog kev qhia tib neeg, kev npaj rau lawv, thiab kev pab lawv, thiab tej xwm txheej xws li qhov kev tsa Laxalau sawv rov qablos tsuas yog ib feem me me ntawm tus Tswv Yexus tes hauj lwm uas tau ua xwb. Ib qho ntxiv, koj tuaj yeem hais tau tias “kev khav theeb” tsis yog ib feem ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, yog li tus Tswv Yexus thiaj tsis lam siv tej txuj ci tseem ceeb no ntxiv lawm, los sis tsis yog vim muaj tej kev txwv hauv ib puag ncig, thiab qhov tseeb tiag nws yeej tsis yog vim tsis muaj hwj chim txaus.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua kom Laxalau rov qab ciaj los ntawm qhov tuag los, Nws tsuas siv ob peb lo lus no xwb: “Laxalau, tawm los.” Nws tsis hais dab tsis li dhau qhov no lawm. Yog li, cov lus no qhia pom txog dab tsi? Lawv qhia pom tias Vajtswv tuaj yeem ua txhua yam tiav hlo los ntawm kev hais lus xwb, suav nrog qhov kev tsa ib tug neeg tuag sawv rov qablos. Thaum Vajtswv tau tsim txhua yam, thaum Nws tau tsim lub ntiaj teb, Nws tsuas siv cov lus los tsim xwb—cov lus txib, cov lus uas muaj hwj chim, thiab tsuas hais li no xwb txhua yam txawm raug tsim, thiab yog li, nws thiaj muaj tiav hlo. Ob peb lo lus uas tus Tswv Yexus hais no yog zoo ib yam li cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam; raws nraim li tib txoj kev no, lawv tuav Vajtswv qhov kev muaj cai thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tag nrho txhua yam raug tsim thiab tau sawv ruaj ntseg los vim cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab raws nraim li tib txoj kev no xwb, uas Laxalau tau sawv tawm ntawm nws lub qhov ntxa rov qab los vim cov lus tawm los ntawm tus Tswv Yexus lub qhov ncauj. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim, uas tau qhia rau pom thiab ua rau paub rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Hom hwj chim thiab rab peev xwm no yog tus Tswv Tsim li, thiab Neeg Leej Tub uas yog tus Tswv Tsim tau lees paub. Qhov no yog kev to taub uas tau qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv uas tsa Laxalau tawm ntawm qhov tuag rov qab los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 78

Cov Falixai Qhov Kev Txiav Txim rau Yexus

Mk 3:21–22 Thiab thaum Nws cov phooj ywg hnov txog nws, lawv tawm mus saib Nws: vim lawv hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. Thiab cov kws sau ntawv uas nqis pem Yeluxalees los hais tias, Nws raug dab Npe-eexenpui lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb.

Yexus Qhov Kev Yws rau cov Falixai

Mth 12:31–32 Vim li cas Kuv thiaj hais rau nej, Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li. Thiab leej twg los xij uas hais ib lo lus tawm tsam Neeg Leej Tub, nws yuav zam tau rau nws: tab sis leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.

Mth 23:13–15 Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si. Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej rhuav tshem cov poj ntsuam tej tsev, thiab ua txuj thov Vajtswv ntev ntev: yog li ntawd nej yuav raug cem loj tshaj. Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug.

Lub ntsiab ntawm ob zaj saum toj saud sib txawv. Cia peb xub los saib thawj: Cov Falixai Qhov Kev Txiav Txim rau Yexus.

Hauv phau Vajluskub, cov Falixai qhov kev ntaus nqi ntawm Yexus Tus Kheej thiab tej yam uas Nws tau ua yog: “… lawv tau hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. … Nws raug dab Npe-eexenpui lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb” (Mk 3:21–22). Cov kws sau ntawv qhov thiab cov Falixaiqhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus tsis yog lawv xyaum los ntawm lwm tus cov lus, thiab tsis yog kev kwv yees yam tsis muaj qab hau—nws yog cov lus xaus uas lawv tau kos txog tus Tswv Yexus los ntawm yam uas lawv tau pom thiab tau hnov ntawm Nws tej kev ua xwb. Txawm tias lawv cov lus xaus raug tsim los kom pom meej rau hauv lub npe ntawm kev ncaj ncees thiab tshwm los rau tib neeg pom tias nws raug tshuaj xyuas tau zoo lawm, qhov kev khav theeb uas lawv tau txiav txim rau tus Tswv Yexus yeej yog qhov lawv yuav ua kom tau nyuaj. Txoj kev vwm ntawm lawv qhov ntxub rau tus Tswv Yexus raug qhia tshwm txog lawv tus kheej tej kev xav muab hlob lim liam thiab lawv txoj kev ua phem qias vuab tsuab, nrog rau lawv tus yeeb yam kev xav phem uas lawv tau tawm tsam Vajtswv. Tag nrho tej yam uas lawv tau hais rau hauv lawv qhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus raug tsav los ntawm lawv tej kev xav muab hlob lim hiam, kev xam khib, thiab tus yeeb yam ntxim ntxub thiab phem ntawm lawv txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv thiab qhov tseeb. Lawv tsis ntsuam xyuas lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus tej kev ua, los sis lawv tsis ntsuam xyuas lub ntsiab tseem ceeb ntawm yam uas Nws tau hais los sis tau ua lawm. Feem ntau, qis qhov muag ua, hauv tus yam ntxwv thab plaub, thiab los ntawm qhov txob txwm ua phem, lawv tau tawm tsam thiab rhuav tshem yam uas Nws tau ua tiav lawm. Lawv tseem mus deb txog qhov lom txwm rhuav tshem Nws tus Ntsujplig, ntawd yog, tus Vajntsujplig uas yog Vajtswv tus Ntsujplig. Qhov no yog yam uas lawv txhais lub ntsiab thaum lawv hais tias, “Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab,” “dab Npe-eexenpui,” thiab “tus thawj dab.” Ntawd hais tau tias, lawv hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yog tus thawj dab Npeezenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem. Lawv tau coj tus yeeb yam vwm rau tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg, uas tau hnav Nws Tus Kheej rau hauv cev nqaij daim tawv. Lawv tsis yog thuam Vajtswv tus Ntsujplig li tus thawj dab Npeezenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem nkaus xwb, tab sis kuj tau rau txim rau Vajtswv tes dej num thiab tau rau txim thiab tau thuam tus Tswv Yexus Khetos tib si. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam thiab kev thuam Vajtswv yeej zoo raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tawm tsam thiab kev thuam uas Ntxwgnyoog thiab cov dab phem tau ua rau Vajtswv. Lawv tsis yog sawv cev rau cov tib neeg lwj liam nkaus xwb, tab sis lawv tseem yog Ntxwgnyoog cov pab pawg thiab. Lawv yog ib txoj kev siv rau Ntxwgnyoog rau hauv tib neeg ntiaj teb, thiab lawv yog Ntxwgnyoog cov neeg koom tuav tswv yim thiab cov qhev. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev thuam thiab lawv qhov tsis lees txais yuav tus Tswv Yexus Khesto yog lawv qhov sib kov nrog Vajtswv rau lub meej mom, lawv qhov tawm tsam nrog Vajtswv, thiab lawv qhov sim Vajtswv siab tsis paub kawg. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam rau Vajtswv thiab lawv tus cwj pwm ntawm txoj kev ua yeeb ncuab rau Nws, nrog rau lawv tej lus thiab lawv tej kev xav, yeej tau thuam thiab chim siab ncaj qha rau Vajtswv tus Ntsujplig. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau txiav txim kom tsim nyog raws li yam uas lawv tau hais thiab tau ua, thiab Vajtswv thiaj tau txiav txim lawv qhov kev ua uas yog kev txhaum ntawm txoj kev thuam rau tus Vajntsujplig. Yuav zam txim tsis tau txoj kev txhaum no rau hauv ob lub ntiaj teb ntawm lub ntiaj teb no thiab lub ntiaj teb yuav los tom ntej, raws li tau tshwm sim rau hauv zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li,” thiab, “leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Hnub no, cia peb los tham txog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tias: “Nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Qhov ntawd yog, cia peb piav kom meej zog seb Vajtswv cov lus puv npo tau li cas: “Nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.”

Txhua yam uas peb tau tham ntsig txog rau Vajtswv tus moj yam thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom. Raws li qhov ib txwm muaj, yeej tsis muaj kev zam rau ob zaj saum toj saud li. Nej puas xam pom ib yam dab tsi nyob rau hauv ob zaj ntawm tej nqe Vajluskub no? Ib txhia tib neeg hais tias lawv pom Vajtswv qhov kev chim hauv lawv. Ib txhia tib neeg hais tias lawv pom sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas tsis muaj kev thev taus tib neeg ntiaj teb qhov kev ua txhaum, thiab yog tias tib neeg ua qee yam uas tau thuam rau Vajtswv, ces lawv yuav tsis tau txais Nws txoj kev zam txim. Qhov tseeb tiag tib neeg pom thiab lees paub Vajtswv qhov kev chim thiab kev thev tsis taus ntawm tib neeg ntiaj teb qhov kev ua txhaum rau hauv ob zaj no, lawv tseem tsis to taub tseeb Nws tus cwj pwm. Lub ntsiab hauv ob zaj no raug zais rau hauv Vajtswv tus cwj pwm tiag thiab Nws txoj kev coj ua rau cov neeg uas thuam thiab chim rau Nws. Nws tus cwj pwm thiab kev coj ua qhia pom txog lub ntsiab lus tseeb ntawm zaj nram qab no: “Leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.” Thaum tib neeg thuam Vajtswv thiab thaum lawv chim rau Nws, Nws sau ib daim ntawv txiav txim, thiab daim ntawv txiav txim no yog ib qho ua tau los ntawm Nws. Nws tau muab piav qhia li no rau hauv phau Vajluskub tias: “Vim li cas Kuv thiaj hais rau nej, Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li” (Mth 12:31), thiab “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag!” (Mth 23:13). Txawm li cas los xij, nws puas raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub txog yam ua tau los rau cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, nrog rau cov neeg uas tau hais tus Tswv Yexus tias yog neeg vwm tom qab Nws tau hais txog tej no? Nws puas raug teev tseg tias lawv raug rau txim? Tsis tau—tuaj yeem hais qhov no tau tiag. Kev hais tias “Tsis tau” rau ntawm no tsis yog hais tias tsis muaj tej kev teev tseg zoo li no, tab sis hauv qhov tseeb tiag, tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom qhov ua tau los ntawd. Hais tau tias “nws tsis raug teev tseg” piav qhia rau hauv daim ntawv sau tseg ntawm Vajtsw tus cwj pwm thiab cov hauv paus ntsiab lus uas siv hais daws rau tej yam tiag. Vajtswv yuav tsis tig ib sab qhov muag dig los sis ib sab pob ntseg lag rau cov neeg uas thuam los sis tawm tsam Nws, los sis cov neeg uas nyiag ua phem rau Nws—cov neeg uas txhob txwm cuam tshuam, nyiag ua phem, thiab foom phem rau Nws—tab tsis feem ntau Nws coj tus cwj pwm meej rau lawv. Nws ntxub cov neeg no, thiab Nws rau txim rau lawv rau hauv Nws lub siab. Nws tseem qhib siab lug tshaj tawm txog lawv qhov ua tau los tias yuav zoo li cas, kom cov neeg paub tias Nws coj tus cwj pwm meej rau cov neeg uas thuam Nws, thiab kom lawv paub tias Nws yuav txiav txim rau lawv qhov ua tau los li cas. Txawm li cas los xij, tom qab Vajtswv tau hais txog tej no lawm, cov neeg tsis keev pom tej yam muaj tiag ntawm qhov Vajtsw yuav tswj xyuas cov neeg no li cas, thiab lawv tsis tuaj yeem to taub cov hauv paus ntsiab lus txhawb nqa rau qhov ua tau los no thiab daim ntawv uas Vajtswv tau sau txiav txim rau lawv. Qhov ntawd yuav tsum hais tau tias, cov neeg tsis muaj peev xwm xam pom txoj hau kev tshwj xeeb thiab cov tswv yim uas Vajtswv muaj qhov kev tswj xyuas lawv. Qhov no yuav tsum ua nrog Vajtswv cov hauv paus ntsiab lus rau kev ua txhua yam. Vajtswv siv tej yam tshwm sim ntawm qhov muaj tseeb los rhuav tshem qee cov neeg tus cwj pwm phem. Qhov ntawd yog, Nws tsis tshaj tawm lawv qhov kev txhaum thiab tsis npaj lawv qhov ua tau los, tab sis feem ntau yog siv qhov tshwm sim tiag ua kev rau txim ncaj qha rau lawv thiab tsuas yog ua pauj xwb. Thaum tej yam muaj tiag no tshwm sim, nws yog tib neeg cev nqaij daim tawv uas raug kev rau txim, txhais tau tias tib neeg tuaj yeem pom qhov kev rau txim no. Thaum tab tom rhuav tshem ib txhia tib neeg tus cwj pwm phem, Vajtswv tsuas foom phem rau lawv thiab kuj tshwm sim Nws qhov kev chim rau lawv, tab sis tej zaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov kev txiav txim uas lawv yuav tau txais. Txawm li cas los xij, tej zaum hom ua tau los no yuav phem heev dua qhov ua tau los uas tib neeg tuaj yeem pom, xws li kev raug rau txim los sis raug tua. Qhov no vim hais tias hauv tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tsis yog cawm hom neeg no, yuav tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis muaj kev thev taus rau lawv mus ntxiv lawm thiab yuav tsis muab sij hawm ntxiv rau lawv lawm, ces tus cwj pwm uas Nws coj rau lawv yog muab lawv tshem tawm. Lub ntsiab lus ntawm qhov “muab tshem tawm” yog txhais li cas? Lub hauv paus ntawm lub ntsiab lus no yog “muab qee yam tshem tawm rau ntawm ib sab, tsis quav ntsej txog nws mus ntxiv lawm.” Tab sis rau ntawm no, thaum Vajtswv “muab ib tug neeg tshem tawm,” muaj ob qho kev piav qhia uas sib txawv ntawm nws lub ntsiab: Thawj qhov kev piav qhia yog Nws tau muab cov neeg no lub neej uas muaj peev xwm loj hlob thiab txhua yam ntsig txog tus neeg no rau Ntxwgnyoog rhuav tshem, thiab Vajtswv yuav tsis saib xyuas thiab tsis tswj tus neeg ntawd mus ntxiv lawm. Txawm tias tus neeg ntawd yuav yog neeg vwm los sis neeg ruam los xij, los sis txawm tias lawv yuav yog tus neeg tuag lawm los sis tseem muaj txoj sia nyob los xij, los sis yog lawv tau poob mus rau dab teb vim lawv qhov kev rau txim, tsis muaj ib yam dab tsi ntawm qhov no muaj feem ntsig txog rau Vajtswv lawm. Qhov ntawd txhais tau tias ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsis muaj kev sib txuas rau tus Tswv Tsim. Qhov piav qhia nqe ob yog Vajtswv tau npaj tias Nws Tus Kheej xav ua qee yam nrog tus neeg no, los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav siv tus neeg no los tiam, los sis tias Nws yuav siv lawv ua ib tug neeg lwj liam. Yeej ua tau xwb yog Nws yuav muaj ib txoj kev saib xyuas tshwj xeeb nrog hom neeg no, ib txoj kev coj tshwj xeeb rau lawv, piv txwv, zoo ib yam li Povlauj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus thiab tus cwj pwm hauv Vajtswv lub siab uas Nws tau npaj kov nrog hom neeg no. Yog li thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab nyiag ua phem thiab thuam Nws, yog lawv ua puas Nws tus moj yam, los sis yog lawv thawb Vajtswv mus dhau ntawm Nws qhov thev taus lawm, ces tsis txhob xav txog qhov yuav tshwm sim tias yuav zoo li cas. Qhov tshwm sim phem tshaj plaws ces yog Vajtswv muab lawv lub neej thiab txhua yam ntsig txog lawv rau Ntxwgnyoog zaum tas zaum thiab. Lawv yuav tsis tau kev zam txim mus tag ib txhis. Qhov no txhais tau tias tus neeg no tau dhau los ua zaub rau hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj, ua ib yam khoom kov ua si hauv nws txhais tes, thiab dhau ntawd lawm ces Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi ua ntxiv nrog rau lawv lawm. Nej puas tuaj yeem xav hauv nruab siab tau tias yam kev txom nyem thaum Ntxwgnyoog tau sim Yauj siab yog dab tsi? Txawm tias tsis tso cai rau Ntxwgnyoog ua phem rau Yauj lub neej uas muaj peev xwm loj hlob los xij, Yauj lub neej tseem ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws. Thiab tsis yog ib qho kev xav nyuaj txog qhov Ntxwgnyoog yuav tsim kev puas tsuaj loj li cas yog thaum ib neeg raug muab tiav hlo rau Ntxwgnyoog lawm, cov uas yeej nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub xib tes lawm, cov uas yeej poob Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev hlub tshua lawm, cov uas tsis nyob hauv tus Tswv Tsim txoj cai tswj kav mus ntxiv lawm, cov uas raug txiav txoj cai pe hawm Nws thiab txoj cai yog ib tug muaj sia nyob hauv Vajtswv txoj cai tswj kav, thiab cov uas lawv qhov kev sib raug zoo nrog tus Tswv ntawm txoj kev tsim raug txiav tu tag nrho lawm? Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom ntawm Yauj yog yam uas tib neeg tuaj yeem pom tau, tab sis yog Vajtswv muab ib tug neeg lub neej uas muaj peev xwm loj hlob cob rau Ntxwgnyoog, qhov tshwm sim phem ntawd yuav tshaj qhov tib neeg xav hauv nruab siab. Piv txwv li, tej zaum ib txhia tib neeg yuav rov qab yug los ua ib tug nyuj, los sis ib tug nees, hos tej zaum ib txhia yuav raug caij tsuj thiab raug tswj los ntawm cov neeg tsis huv, tus dab phem cov ntsujplig, thiab ntau yam. Tej no yog yam tshwm sim ntawm qee cov neeg uas Vajtswv tau muab rau Ntxwgnyoog. Saib sab nrauv los mas, nws zoo li cov neeg uas tau hais lus phem, tau nyiag ua phem, tau rau txim, thiab tau thuam tus Tswv Yexus yuav tsis ntsib ib qho kev tshwm sim phem li. Txawm li cas los xij, qhov tseeb tiag ces Vajtswv muaj ib txoj kev kov nrog txhua yam. Nws yuav tsis siv cov lus meej los qhia rau tib neeg txog qhov yuav tshwm sim li cas rau ntawm Nws qhov kov nrog txhua hom neeg. Qee zaus Nws tsis tham lus ncaj qha, tab sis nyiam ua ncaj qha ntau dua. Qhov Nws tsis hais lus ntawd tsis txhais tau tias yuav tsis muaj qhov tshwm sim—qhov tseeb tiag, hauv kis zoo li no tuaj yeem muaj qhov tshwm sim phem dua. Saib sab nrauv los, nws zoo li muaj ib txhia uas Vajtswv tsis tau hais meej meej txog Nws tus cwj pwm, tab sis hauv qhov tseeb tiag, Vajtswv twb tsis mob siab rau lawv los lawm ntev. Nws tsis xav pom lawv mus ntxiv lawm. Vim ntawm tej yam uas lawv tau ua thiab lawv tus cwj pwm, vim ntawm lawv tus yeeb yam thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb, Vajtswv tsuas xav kom lawv ploj mus hauv Nws qhov kev pom, xav muab lawv cob ncaj qha rau Ntxwgnyoog, muab lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev rau Ntxwgnyoog thiab tso cai rau Ntxwgnyoog ua txhua yam uas nws xav ua nrog lawv. Nws pom meej txog lub ntsiab dav uas Vajtswv ntxub lawv, lub ntsiab dav uas lawv tsis nyiam Nws. Yog muaj ib tug neeg uas ua rau Vajtswv chim txog theem uas Vajtswv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm thiab npaj txhij tso lawv tseg kom tiav hlo, txog theem uas Nws tsis xav rhuav tshem lawv los ntawm Nws Tus Kheej—yog ua mus txog qhov uas Nws yuav muab lawv cob rau Ntxwgnyoog siv raws li nws siab nyiam, tso cai rau Ntxwgnyoog tswj, siv, thiab coj rau lawv raws li qhov nws txaus sia—ces tus neeg no yuav tsis tshuav ib qho dab tsi li lawm. Lawv txoj cai yog ib tug neeg yuav raug thim mus tag ib txhiab ib txhis, thiab lawv txoj cai yog tib neeg ntawm Vajtswv txoj kev tsim yuav los txog qhov kawg. Qhov no tseem tsis yog hom kev rau txim hnyav tshaj plaws thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 79

Yexus Cov Lus rau Nws Cov Thwj Tim Tom Qab Nws Qhov Kev Tsa Sawv Rov Qab Los

Yh 20:26–29 Thiab tom qab yim hnub dua lawm ces Nws cov thwj tim tuaj rau hauv, thiab Thauma nrog lawv: ces Yexus txawm los, lub qhov rooj raug kaw lawm, thiab sawv kiag hauv nruab nrab, thiab hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug. Ces Nws txawm hais rau Thauma hais tias, Muab koj tus ntiv tes kov qhov no, thiab saib Kuv ob txhais tes; thiab muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb. Thiab Thauma teb thiab hais rau Nws tias, Kuv TUS TSWV thiab kuv tus Vajtswv. Yexus hais rau nws, Thauma, vim koj tau pom Kuv lawm, koj thiaj ntseeg li: tau koob hmoov ces yog lawv cov uas tsis tau pom, thiab tab sis twb ntseeg lawm.

Yh 21:16–17 Nws hais rau nws dua zaum ob hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Nws hais rau Nws hais tias, Hlub mas, tus Tswv; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Nws hais rau nws hais tias, Pub Kuv cov yaj. Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Petus nyuaj siab heev vim Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Koj puas hlub Kuv? Thiab nws hais rau Nws hais tias, Tus Tswv, Koj yeej paub txhua yam; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Yexus hais rau nws tias, Pub Kuv cov yaj.

Kev piav qhia cov zaj no muaj dab tsi yog yam uas tus Tswv Yexus tau ua thiab tau hais rau Nws cov thwj tim tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qablos. Ua ntej tshaj plaws, cia peb los saib txhua qhov sib txawv uas tej zaum yuav muaj nyob rau hauv tus Tswv Yexus ua ntej dhau los thiab tom qab qhov kev tsa sawv rov qablos. Nws puas tseem thooj tib yam li tus Tswv Yexus qub yav dhau los? Tej nqe Vajluskub muaj kab ntawv nram qab no piav qhia txog tus Tswv Yexus tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los: “Ces Yexus txawm los, lub qhov rooj raug kaw lawm, thiab sawv kiag hauv nruab nrab, thiab hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug.” Nws pom meej meej tias tus Tswv Yexus tsis nyob raws cev nqaij daim tawv li thaum lub sij thawm ntawd mus ntxiv lawm, tab sis tam sim no Nws nyob hauv lub cev ntsuj plig lawm. Qhov no vim hais tias Nws tau hla dhau tej yam tsis muaj txaus ntawm cev nqaij daim tawv; txawm tias lub qhov rooj raug kaw lawm los xij, Nws tseem tuaj yeem los rau ntawm cov neeg thiab tso cai rau lawv pom Nws. Qhov no yog qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Yexus tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los thiab tus Tswv Yexus uas nyob hauv cev nqaij daim tawv ua ntej qhov kev tsa sawv rov qab losneeg. Txawm tias tsis muaj qhov sib txawv los ntawm tus duab lub cev ntsuj plig rau thaum lub sij hawm ntawd thiab tus Tswv Yexus tus duab raws li qhov yog nws ua ntej ntawd los xij, thaum lub sij hawm ntawd cov neeg hnov tau tias tus Tswv Yexus tau dhau los ua ib tug neeg txawv dua qub lawm, vim hais tias Nws tau dhau los ua ib lub cev ntsuj plig tom qab raug tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag, thiab yog muab piv rau Nws cev nqaij daim tawv qub, ua rau tib neeg xav tsis tawm thiab feeb tsis meej rau lub cev ntsuj plig no ntau dua. Nws kuj tau tsim kev sib nrug deb ntxiv rau ntawm tus Tswv Yexus thiab tib neeg, thiab tib neeg hnov rau hauv lawv lub siab tias tus Tswv Yexus nyob rau thaum lub sij hawm ntawd dhau los muaj kev zais ntau dua qub lawm. Tej kev lees paub thiab tej kev hnov no nyob nyob cia li ua rau tib neeg rov qab tig mus rau tiam ntseeg ib tug Vajtswv uas tsis muaj peev xwm pom los sis tsis muaj peev xwm tuav tau. Yog li, thawj yam uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los yog tso cai rau txhua tus pom Nws, kom lees tias tseem muaj Nws tiag, thiab lees qhov tseeb ntawm Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Ntxiv rau qhov no lawm, qhov kev ua li no tau tsim kho Nws txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg kom rov qab zoo li qhov qub thaum Nws ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv, thaum Nws yog Khetos tus uas lawv tuaj yeem pom thiab tuav tau. Qhov ua tau los thawj qhov ntawm qhov no yog tib neeg yeej tsis muaj kev ua xyem xyav txog yam uas tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag tom qab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab lawv kuj tsis ua xyem xyav txog tus Tswv Yexus tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb lawm. Lwm qhov ua tau los uas yog qhov tseeb ntawm tus Tswv Yexus txoj kev tshwm sim rau tib neeg tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los thiab ua rau tib neeg pom thiab tuav tau Nws ruaj khov rau tib neeg ntiaj teb rau thaum Tiam Hmoov Hlub, kom ntseeg tau tias, suav txij ntua lub sij hawm no mus, tib neeg yuav tsis tig mus rau Tiam Muaj Kev Cai qub dhau los raws li lub hauv paus keeb cag uas tau kwv yees tseg tias tus Tswv Yexus tau “ploj mus lawm” los sis tias Nws tau “ncaim mus yam tsis hais ib lo lus li.” Yog li Nws thiaj ntseeg tau tias lawv yuav mus tom ntej tau ntxiv, ua raws tus Tswv Yexus tej kev qhia thiab tes dej num uas Nws tau ua tiav. Yog li ntawd, ib ntu tshiab hauv tes dej num rau Tiam Hmoov Hlub thiaj tau qhib raws li kev lis cai, thiab suav txij thaum ntawd los, cov tib neeg uas tau nyob rau hauv qab txoj kev cai thiaj tau tshwm sim raws kev raws cai los ntawm txoj kev cai thiab nkag los rau tiam tshiab, kev pib dua tshiab. Tej no yog ntau lub ntsiab ntawm tus Tswv Yexus qhov tshwm sim rau tib neeg ntiaj teb pom tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los.

Vim tam sim no tus Tswv Yexus nyob raws lub cev ntsuj plig lawm, tib neeg yuav tuaj yeem tuav tau Nws thiab pom Nws tau li cas? Nqe lus nug no txhawb nqa qhov tseem ceeb ntawm tus Tswv Yexus qhov tshwm sim rau tib neeg ntiaj teb. Nej puas xam pom ib yam dab tsi nyob hauv cov zaj ntawm tej nqe Vajluskub uas peb nyuam qhuav nyeem tas los no? Feem ntau, tsis tuaj yeem pom los sis tuav tau lub cev ntsuj plig, thiab tom qab qhov kev rov qab los tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua twb tiav hlo lawm. Yog li hauv lub hauv paus kev xav, Nws thiaj tsis tas yuav rov qab los nyob hauv cov tib neeg ib yam li Nws daim duab chiv thawj los ntsib lawv li qub, tab sis tus Tswv Yexus lub cev ntsuj plig tshwm sim rau tib neeg zoo ib yam li Thauma tau ua qhov tseem ceeb ntawm Nws tus duab ruaj khov zoo dua ntxiv, kom nws nkag mus tob dua ntxiv rau hauv tib neeg lub siab. Thaum Nws los rau ntawm Thauma, Nws cia tus neeg ua xyem xyav tuav Nws tes, thiab tau hais rau tus neeg no tias: “Muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb.” Cov lus thiab tej kev ua no tsis yog tej yam uas tus Tswv Yexus xav hais thiab xav ua nkaus xwb tom qab Nws tau raug tsa sawv rov qab los; qhov tseeb tiag, lawv yog yam uas Nws xav leg ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Nws ua pov thawj tau tias, ua ntej Nws yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tus Tswv Yexus twb muaj kev to taub ntawm cov neeg zoo li Thauma lawm. Yog li peb tuaj yeem pom dab tsi los ntawm qhov no? Nws tseem puas yog tib tug Tswv Yexus qub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los lawm. Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis tau hloov pauv li. Thauma qhov ua xyem xyav tsis yog nyuam qhuav pib rau thaum ntawd xwb tab sis yeej muaj nrog nws los ntev txij puag thaum nws tau raws tus Tswv Yexus qab los lawm. Txawm li cas los xij, nov yeej yog tus Tswv Yexus uas tau raug tsa sawv rov qab ntawm qhov tuag los thiab tau hloov ntawm sab yeeb ceeb nrog Nws tus duab chiv thawj, nrog Nws tus moj yam chiv thawj, thiab nrog Nws txoj kev to taub ntawm tib neeg ntiaj teb los thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog li Nws thiaj xub mus cuag Thauma thiab cia Thauma tuav Nws Nws tus tav, tsis yog tsuas cia Thauma pom Nws lub cev ntsujplig tom qab qhov kev tsa sawv rov qab los xwb, tab sis cia Thauma tuav thiab hnov tau txog qhov yeej muaj Nws lub cev ntsujplig tiag, thiab ua rau nws qhov ua xyem xyav ploj ntais mus tag nrho lawm. Ua ntej tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Thauma yeej ib txwm ua xyem xyav tias Nws puas yog Khetos, thiab tsis muaj peev xwm ntseeg tau. Nws txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj raws li qhov uas nws tuaj yeem pom ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, yam uas nws tuaj yeem tuav tau ntawm nws tus kheej ob txhais tes xwb. Tus Tswv Yexus muaj kev to taub zoo ntawm hom neeg no txoj kev ntseeg. Lawv tsuas ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab tsis ntseeg hlo li rau Tus uas Vajtswv tau xa los, los sis Khetos hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tsis kam lees txais yuav Nws. Yuav kom Thauma lees paub thiab ntseeg tau qhov muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov Nws yog Vajtswv uas yug los ua neeg tiag, Nws thiaj tso cai rau Thauma los tuav tau Nws txhais tes thiab tuav tau Nws tus tav. Thauma puas muaj qhov ua xyem xyav txog qhov sib txawv ua ntej thiab tom qab tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los lawm? Nws yeej ib txwm ua xyem xyav, thiab tsis suav qhov tus Tswv Yexus lub cev ntsujplig tshwm sim tus kheej rau nws thiab ua rau nws tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev, yeej tsis muaj hnub uas ib tug neeg twg yuav tuaj yeem daws tau nws qhov ua xyem xyav thiab tso tej ntawd tseg li. Yog li, suav txij thaum lub sij hawm tus Tswv Yexus tau tso cai rau Thauma los tuav Nws tus tav thiab cia nws hnov tau qhov muaj tiag ntawm tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia, Thauma qhov ua xyem xyav tau ploj ntais mus lawm, thiab nws mam paub tseeb tias tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, thiab nws thiaj lees paub thiab tau ntseeg tias tus Tswv Yexus yog Khetos thiab Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag. Txawm thaum lub sij hawm no Thauma tsis ua xyem xyav lawm los xij, nws tau poob tag nrho lub sij hawm los ntsib Khetos mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob tag nrho lub sij hawm los koom nrog Nws, los caum raws Nws, los paub Nws mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob lub sij hawm cia rau Khetos ua kom nws zoo tiav log. Tus Tswv Yexus tus duab thiab Nws cov lus tau sau rau cov lus xaus thiab daim ntawv txiav txim rau txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas puv npo qhov ua xyem xyav. Nws tau siv Nws cov lus tiag thiab tej kev ua los qhia rau cov neeg ua xyem xyav, los qhia rau cov neeg uas tsuas ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tab sis tsis ntseeg Khetos: Vajtswv tsis hais txog lawv qhov kev ntseeg, los sis Nws tsis hais kom lawv caum raws Nws thaum tseem ua xyem xyav rau Nws. Hnub uas thaum lawv ntseeg Vajtswv thiab Khetos puv npo yuav tsum yog hnub uas Vajtswv twb ua Nws tes dej num tseem ceeb tiav hlo lawm xwb. Qhov tseeb tiag, hnub ntawd kuj yog hnub uas sau daim ntawv txiav txim rau lawv qhov ua xyem xyav. Lawv tus cwj pwm coj rau Khetos tau txiav txim rau lawv txoj hmoo, thiab lawv qhov tawv ncauj ua xyem xyav tsis ntseeg txhais tau tias lawv qhov kev ntseeg tsis tawg paj txi txiv, thiab lawv qhov siab tawv txhais tau tias lawv tej kev cia siab tsis muaj txiaj ntsig. Vim hais tias lawv txoj kev ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsuas yog ua rau pom tej duab cuav xwb, thiab lawv qhov ua xyem xyav rau Khetos thiaj yog lawv tus cwj pwm coj tiag rau Vajtswv, txawm tias lawv yeej tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm tus Tswv Yexus lub cev los xij, lawv txoj kev ntseeg tseem tsis muaj txiaj ntsig thiab tuaj yeem piav qhia lawv qhov ua tau los tias yog kev siv lub pob tawb xyoob ntaus dej—tag nrho tej no yeej tsis muaj txiaj ntsig li. Yam uas tus Tswv Yexus tau hais rau Thauma yeej meej meej raws li Nws txoj kev qhia rau txhua tus tib neeg: Tus Tswv Yexus uas raug tsa sawv rov qab los yog tus Tswv Yexus, tus uas tau siv peb caug peb thiab ib nrab xyoo leg tes dej num nyob hauv tib neeg ntiaj teb. Txawm tias Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau pom tau ntsib lub kwj ha tus duab ntxoov ntxoo ntawm txoj kev tuag los xij, thiab txawm tias Nws tau pom tau ntsib qhov kev tsa sawv rov qab los los xij, Nws yeej tsis hloov pauv ib yam dab tsi tag nrho li. Txawm tias tam sim no Nws tseem muaj tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev los xij, thiab txawm tias Nws tau raug tsa sawv rov qab los thiab tau sawv tawm los ntawm lub qhov ntxa los xij, Nws tus moj yam, Nws txoj kev to taub ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab Nws tej kev xav coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv ib qho me me li. Thiab, Nws tab tom qhia rau tib neeg tias Nws tau nqis los saum tus ntoo khaub lig los lawm, tau kov yeej kev txhaum, kov yeej tej kev txom nyem, thiab tau kov yeej txoj kev tuag. Tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia ntawd tsuas yog qhov ua pov thawj ntawm Nws txoj kev muaj yeej tshaj Ntxwgnyoog, qhov ua pov thawj ntawm kev theej txhoj los cawm txhua tus tib neeg ntiaj teb tau tiav hlo. Nws tab tom qhia tib neeg tias Nws twb tau ris tib neeg ntiaj teb tej kev txhaum lawm thiab tias Nws twb ua Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tau tiav hlo lawm. Thaum Nws tau rov qab los pom Nws cov thwj tim, Nws tau qhia qhov xov xwm no rau lawv raws ntawm Nws qhov tshwm sim tias: “Kuv tseem ciaj sia nyob, Kuv tseem muaj tiag; hnub no Kuv sawv kiag ntawm nej xub ntiag kom nej tuaj yeem pom thiab tuav tau Kuv. Kuv yeej ib txwm nyob nrog nej.” Tus Tswv Yexus kuj tau siv kis ntawm Thauma los ua ib qho kev ceeb toom cov neeg rau yav tom ntej tias: Txawm tias koj tsis tuaj yeem pom los sis tsis tuaj yeem tuav tau tus Tswv Yexus rau hauv koj qhov kev ntseeg Nws los xij, koj tau txais koob hmoov vim hais tias koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab koj tuaj yeem pom tus Tswv Yexus vim los ntawm koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab hom neeg tau txais koob hmoov.

Cov lus no raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub uas tus Tswv Yexus tau hais thaum Nws tshwm sim rau Thauma yog kev pab loj tshaj plaws rau txhua tus tib neeg thaum Tiam Hmoov Hlub. Nws qhov tshwm sim rau Thauma thiab cov lus uas Nws tau hais rau Thauma muaj kev cuam tshuam tob heev rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab; lawv yuav tuav qhov tseem ceeb mus tag ib txhis. Thauma sawv cev rau ib hom neeg uas ntseeg Vajtswv tiam sis muaj kev xyem xyav rau Vajtswv. Lawv yog tus yeeb yam ntawm kev ua xyem xyav, muaj lub siab phem, yog kev ntxeev siab, thiab tsis ntseeg tej yam uas Vajtswv muaj peev xwm ua tau tiav hlo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaws kawg thiab Nws lub hwj chim kav, thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los tau ya mus ntsib tej yeeb yam uas lawv muaj no, thiab nws kuj muab lub sij hawm rau lawv los nrhiav pom qhov tseeb ntawm lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, los paub lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, thiab los lees paub lawv tus kheej qhov kev ntxeev siab, yog li yuav tsum muaj kev ntseeg tias muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov kev tsa sawv rov qab los. Yam tau tshwm sim rau Thauma yog ib qho kev ceeb toom thiab kev ceev faj rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab kom cov neeg muaj kev ceev faj ntau ntxiv rau lawv tus kheej txhob ua cov neeg ua xyem xyav ib yam li Thauma lawm, thiab yog lawv hnov tias lawv tus kheej muaj qhov puv npo qhov ua xyem xyav, ces lawv yuav tsum poob mus rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj caum raws Vajtswv, tab sis tsuas zoo ib yam li Thaumav xwb, yeej ib txwm xav tuav tus Tswv tus tav thiab Nws tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia los lees, los nrhiav qhov tseeb, los sis xav seb puas muaj los sis tsis muaj Vajtswv tiag, ces Vajtswv yuav tso koj tseg. Yog li, tus Tswv Yexus thiaj cheem tsum kom tib neeg txhob coj zoo li Thauma, tsuas muaj kev ntseeg rau yam uas lawv tuaj yeem pom ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag nkaus xwb, tab sis yuav tsum yog tib neeg dawb huv, tib neeg ncaj ncees, txhob muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv, tab sis muaj kev ntseeg thiab caumraws Nws. Cov tib neeg zoo li no thiaj tau txais koob hmoov. Qhov no yog ib qho qauv cai me me uas tus Tswv Yexus tsim ntawm tib neeg, thiab nws yog ib qho kev ceeb toom rau Nws cov neeg caum raws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 80

Yh 21:16–17 Nws hais rau nws dua zaum ob hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Nws hais rau Nws hais tias, Hlub mas, tus Tswv; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Nws hais rau nws hais tias, Pub Kuv cov yaj. Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv? Petus nyuaj siab heev vim Nws hais rau nws zaum peb hais tias, Koj puas hlub Kuv? Thiab nws hais rau Nws hais tias, Tus Tswv, Koj yeej paub txhua yam; Koj yeej paub hais tias kuv hlub Koj. Yexus hais rau nws tias, Pub Kuv cov yaj.

Hauv qho kev sib tham no, tus Tswv Yexus pheej nug tas nug thiab ib yam rau Petus tias: “Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv?” Qhov no yog ib qho qauv siab dua uas tus Tswv Yexus xav tau los ntawm cov tib neeg zoo li Petustom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, cov tib neeg uas muaj kev ntseeg tiag rau Khetos thiab mob siab hlub tus Tswv. Nqe lus nug yog ib kev tshuaj xyuas thiab kev nug xyuas muag, tab sis tshaj qhov no, nws yog ib qho qauv yuav tsum tau ua thiab ib yam kev cia siab ntawm cov tib neeg zoo li Petus. Tus tswv Yexus tau siv lub tswv yim nug kom cov tib neeg yuav tsum rov qab saib lawv tus kheej thiab saib rau hauv lawv tus kheej thiab nug tias: Yam qauv cai uas tus Tswv Yexus npaj rau tib neeg yog dab tsi? Kuv puas hlub tus Tswv? Kuv puas yog ib tug neeg uas hlub Vajtswv? Kuv yuav tsum hlub Vajtswv li cas? Txawm tias tus Tswv Yexus tsuas nug qhov nqe lus nug no rau ntawm Petus xwb los xij, qhov tseeb tiag uas nyob hauv Nws lub siab, los ntawm kev nug cov lus nug no rau Petus, Nws xav siv lub sij hawm no los nug tib hom lus nug no rau ntau tus neeg uas nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Nws tsuas yog Petus nkaus xwb thiaj tau txais koob hmoov kom los ua tus neeg sawv cev ntawm hom neeg no, los txais nqe lus nug no los ntawm tus Tswv Yexus tus kheej lub qhov ncauj.

Thaum muab cov lus nram qab no sib piv, qhov uas tus Tswv Yexus tau hais rau Thauma tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los: “Muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb,” Nws nqe lus nug ntawm Petus peb lwm: “Ximoo, Yauhas tus tub, koj puas hlub Kuv?” tso cai cia rau tib neeg hnov tau zoo ntxiv txog kev coj nruj ntawm tus Tswv Yexus tus cwj pwm, thiab qhov ceev sai uas Nws hnov tau thaum lub sij hawm Nws nug. Rau Thauma tus neeg ua xyem xyav, muaj nws tus yeeb yam txawj dag, tus Tswv Yexus thiaj tso cai rau nws ncav nws txhais tes los tuav tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia nyob hauv Nws lub cev, thiaj ua rau nws ntseeg tias tus Tswv Yexus yog Neeg Leej Tub tus uas tau raug tsa sawv rov qab los, thiab los lees paub tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam yog Khetos. Thiab txawm tias tus Tswv Yexus tsis tau yws heev rau Thauma thiab Nws tsis tau hais lus tshwm sim txog kev txiav txim kom meej rau Thauma los xij, Nws tau siv tej kev ua tiag kom Thauma paub tias Nws to taub Thauma lawm, nrog rau qhia tshwm Nws tus cwj pwm thiab kev txiav txim siab rau hom neeg ntawd. Tus Tswv Yexus tej qauv cai thiab tej kev cia siab ntawm hom neeg ntawd tsis muaj peev xwm pom tau los ntawm yam uas Nws tau hais, vim hais tias hom tib neeg zoo li Thauma tsis muaj kev ntseeg ib qho me me li. Tus Tswv Yexus tej qauv cai rau lawv nyuam qhuav ua los txog qhov no xwb, tab sis tus cwj pwm uas Nws tau qhia tshwm rau hom tib neeg zoo li Petusyeej txawv tag nrho. Nws tsis tas kom Petus ncav nws txhais tes los tuav Nws tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia, los sis Nws tsis tau hais dab tsi rau Petus: “Tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb.” Dua ntawd, Nws tau rov qab nug tib nqe lus qub ntau zaus rau Petus. Nqe lus no yog txhawb-kom xav thiab muaj qab hau, ib nqe lus nug uas tsis tuaj yeem pab tau tab sis ua rau Khetos txhua tus neeg cai, raws hnov tias ua txhaum thiab ntshai, tab sis kuj tseem hnov tau kev txhawj, kev tu siab ntawm tus Tswv Yexus thiab. Thiab thaum lawv muaj kev chim siab thiab ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws, lawv mam to taub ntau ntxiv txog tus Tswv Yexus Khetos qhov kev txhawj thiab Nws qhov kev saib xyuas; lawv mam ras txog Nws qhov kev mob siab qhia thiab coj nruj cov qauv cai ntawm cov tib neeg dawb huv, tib neeg ncaj ncees. Tus Tswv Yexus nqe lus nug ua rau cov tib neeg hnov tau tias tus Tswv tej kev cia siab ntawm cov tib neeg uas raug qhia tshwm rau hauv cov lus yooj yim no tsis yog ua kom ntseeg thiab ua raws Nws, tab sis yog ua kom tiav hlo qhov muaj kev hlub, kev hlub koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv. Hom kev hlub no yog kev saib xyuas thiab kev mloog lus. Nws yog tib neeg ua neej rau Vajtswv, thiab tuag rau Vajtswv, muab kev fij txhua yam rau Vajtswv. Hom kev hlub no kuj ua rau Vajtswv kaj siab lug, ua rau Nws txaus siab ua tim khawv thiab tau so. Nws yog tib neeg txoj kev ua pauj rau Vajtswv, tib neeg lub luag hauj lwm, txoj kev sib khi nrog thiab tes hauj lwm, thiab nws ib txoj kev tseeb uas tib neeg yuav tsum tau ua raws mus tag lawv lub neej txoj sia. Peb nqe lus nug no yog ib yam qauv cai thiab kev ceeb toom uas tus Tswv Yexus tau tsim ntawm Petus thiab txhua tus tib neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log. Nws yog peb nqe lus nug uas ua rau thiab pab txhawb kom Petus ua raws nws txoj kev taug hau lub neej thaum tseem muaj txoj sia kom mus txog thaum kawg, thiab nws yog cov nqe lus nug rau thaum tus Tswv Yexus qhov kev sib ncaim uas ua rau Petus los pib nws txoj kev ntawm qhov raug ua kom zoo tiav log, ua coj nws, vim los ntawm nws txoj kev hlub rau tus Tswv, los saib xyuas rau tus Tswv lub siab, mloog tus Tswv lus, los muab kev fij npliag siab rau tus Tswv, thiab fij tag nrho nws lub neej thaum tseem muaj sia thiab tag nrho nws txhua yam rau txoj kev hlub no.

Thaum lub sij hawm Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tes dej num yog npaj ua rau ob hom tib neeg tseem ceeb. Thawj hom yog hom neeg uas tau ntseeg thiab tau caum raws Nws, tus uas tuaj yeem ua raws li Nws cov lus txib, tus uas tuaj yeem ris tus ntoo khaub lig thiab tuav rau txoj kev tseeb ntawm Tiam Hmoov Hlub. Hom neeg no yuav muab tau Vajtswv li koob hmoov thiab txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub. Hom neeg ob yog hom zoo ib yam li Petus, tus neeg uas tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log. Yog li, tom qab tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws xub ua tau ob hom muaj qab hau tshaj plaws no. Hom ib yog ua tiav hlo nrog Thauma, thiab lwm hom yog ua tiav hlo nrog Petus. Ob hom no sawv cev rau dab tsi? Ob hom no puas sawv cev rau Vajtswv tej kev xav tseeb ntawm txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb? Ob hom no puas sawv cev rau Vajtswv txoj kev ua siab dawb paug rau tib neeg ntiaj teb? Tes dej num uas Nws tau ua nrog Thauma yog ceeb toom rau tib neeg kom txhob ua neeg ua xyem xyav, tiam sis yuav tau ntseeg. Tes dej num uas Nws tau ua nrog Petus yog txhawb tsa txoj kev ntseeg ntawm cov tib neeg uas zoo li Petus kom ruaj khov, thiab tsim Nws cov qauv cai siv rau hom neeg no kom muaj meej, qhia pom txog cov hom phiaj uas lawv yuav tsum tau caum raws.

Tom qab tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws tau tshwm sim los rau cov tib neeg uas Nws xav tias tsim nyog, tau tham nrog lawv, thiab tau tsim tej qauv cai siv rau lawv, tso Nws tej kev xav thiab tej kev cia siab ntawm tib neeg tseg rau tom qab. Hais tau tias, yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, Nws txoj kev txhawj rau tib neeg ntiaj teb thiab cov qauv cai siv rau tib neeg yeej ib txwm tsis hloov pauv li; tej no yeej tseem zoo tib yam nkaus li thaum uas Nws tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab thaum uas Nws los nyob hauv Nws lub cev ntsuplig tom qab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau raug tsa sawv rov qab los. Nws tau txhawj txog cov thwj tim ua ntej Nws yuav raug coj mus rau saum tus ntoo khaub lig, thiab hauv Nws lub siab Nws yeej paub tseeb txog tus yam ntxwv ntawm txhua txhua tus neeg thiab Nws to taub txhua txhua tus neeg yam uas tsis muaj txaus lawm thiab, qhov tseeb tiag, Nws txoj kev to taub ntawm txhua txhua tus neeg tom qab Nws tau tuag lawm, tau raug tsa sawv rov qab los, thiab dhau los ua lub cev ntsujplig zoo tib yam nkaus li qhov nws muaj thaum Nws tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv. Nws paub tias tib neeg tsis paub meej txog Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos hlo li, tab sis thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv Nws tsis coj nruj rau tib neeg. Txawm li cas los xij, tom qab Nws tau raug tsa sawv rov qab los lawm, Nws tau tshwm sim los rau lawv pom, thiab Nws tau ua tej yam tiag kom lawv ntseeg tau tias tus Tswv Yexus yog los ntawm Vajtswv thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab Nws tau siv qhov tseeb ntawm Nws tus duab thiab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los ua lub zeem muag thiab ua kev txhawb siab loj tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb txoj kev caum raws kom mus tag ib sim neej. Nws qhov kev tsa sawv rov qab los ntawm qhov tuag tsis yog ua kom txhua tus uas tau caum raws Nws ruaj khov nkaus xwb, tab sis nws kuj tau ua Nws tes dej num rau hauv Tiam Hmoov Hlub mus thoob plaws rau txhua tus tib neeg ntiaj teb tib si, thiab yog li txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim thaum Tiam Hmoov Hlub thiaj li maj mam nthuav dav zuj zus mus rau txhua ces kaum ntawm tib neeg ntiaj teb. Koj puas hais tau tias tus Tswv Yexus qhov tshwm sim tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los puas muaj ib qho tseem ceeb li? Yog piv xam tias koj yog Thauma los sis Petus rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab koj tau ntsib ib yam no rau hauv koj lub neej thaum tseem muaj txoj sia nyob uas yog yam muaj qab hau heev, yam kev cuam tshuam uas nws muaj rau koj yog dab tsi? Koj puas pom qhov no yog yam zoo tshaj plaws thiab yog lub zeem muag loj tshaj plaws rau koj lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv? Koj puas pom qhov no yog ib lub zog txhawb koj vim koj tau caum raws Vajtswv, tau mob siab ua tau zoo raws Nws, thiab tau nrhiav kev hlub Vajtswv kom mus tag nrho rau hauv lub neej thaum tseem muaj txoj sia nyob? Koj puas yuav siv tag nrho lub sij hawm ntawm lub neej txoj sia los nthuav qhia lub zeem muag loj tshaj plaws no? Koj puas lees txais tus Tswv Yexus txoj kev nthuav qhia kev cawm dim ua ib co lus txib los ntawm Vajtswv? Txawm tias nej tsis tau pom tsis tau ntsib qhov no los xij, ob yam ua piv txwv ntawm Thauma thiab Petus yeej muaj txaus rau cov tib neeg tshiab tam sim no los muab tau kev to taub tseeb ntawm Vajtswv thiab Nws lub siab nyiam. Nws tuaj yeem hais tau tias tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, tom qab Nws tus kheej tau pom tau ntsib lub neej nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb thiab tus kheej tau pom tau ntsib tib neeg lub neej, thiab tom qab Nws tau pom txoj kev ua phem ntawm tib neeg ntiaj teb thiab qhov xwm txheej ntawm tib neeg lub neej rau thaum lub sij hawm ntawd lawm, Vajtswv uas nyob hauv cev nqaij daim tawv hnov tau tob tias tib neeg ntiaj teb tsis muaj kev pab, tu siab, thiab txaus hlub tshua ntau npaum li cas. Vajtswv muab tau kev pom dej siab dej ntsws ntau ntxiv rau tib neeg tus yam ntxwv vim los ntawm Nws qhov ua neeg uas Nws muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob hauv cev nqaij daim tawv, vim los ntawm Nws qhov kev xav uas ib txwm muaj rau hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no ua rau Nws hnov muaj kev txhawj loj heev rau Nws cov neeg caum raws. Tej no tej zaum yuav yog yam uas nej tsis muaj peev xwm to taub, tab sis Kuv tuaj yeem muab piav qhia qhov kev txhawj no thiab hnov tau tias Vajtswv tus uas nyob hauv cev nqaij daim tawv muaj kev saib xyuas rau txhua tus ntawm Nws cov neeg caum raws los ntawm kev siv ob lo lus tias: “txhawj heev.” Txawm tias lub ntsiab lus no los ntawm tib neeg hom lus los los xij, thiab txawm tias nws yog kiag tib neeg los xij, nws nthuav tawm thiab piav qhia txog Vajtswv tej kev xav rau Nws cov neeg caum raws. Vim Vajtswv qhov kev txhawj heev rau tib neeg, hauv nej qhov kev pom kev ntsib nej yuav maj mam hnov tau qhov no thiab saj tau nws. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas raug ua tiav los ntawm kev to taub Vajtswv tus moj yam ib qho zuj zus raws li kev caum nrhiav ib qho txawv txav nyob hauv nej tus kheej tus moj yam. Thaum tus Tswv Yexus tau tsim qhov no tshwm sim los, tau tsim muaj Nws qhov txhawj heev rau Nws cov neeg caum raws nyob hauv kev ua neeg thiab raug xa mus rau Nws lub cev ntsujplig, los sis nej tuaj yeem hais tau tias, xa los rau Nws lub hwj huaj. Nws qhov kev tshwm sim ua rau tib neeg tau pom tau ntsib ib zaug dua ntxiv thiab hnov tau Vajtswv qhov kev txhawj thiab kev saib xyuas thiab kuj ua pov thawj tau ruaj khov tias Vajtswv yog Tib Tug uas npaj ib tiam pib, yog tus rhawv ib tiam, thiab kuj yog tus xaus ib tiam. Los ntawm Nws qhov kev tshwm sim, Nws tau txhawb nqa txoj kev ntseeg ntawm txhua tus tib neeg thiab tau ua pov thawj rau lub ntiaj teb kom pom tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag tiag. Qhov no ua rau Nws cov neeg caum raws muaj kev lees tsis paub kawg, thiab los hauv Nws qhov kev tshwm sim Nws kuj tau npaj zeeg sij hawm ntawm Nws tes dej num rau hauv tiam tshiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 81

Yexus Noj Ncuav thiab Piav Qhia Vajluskub Tom Qab Nws Qhov Kev Tsa Sawv Rov Qab Los

Lk 24:30–32 Thiab thaum nws los dhau lawm, thaum Nws zaum noj nqaij nrog lawv, Nws muab lub ncuav, thiab foom koob hmoov rau nws, thiab muab ntais, thiab cev rau nkawd. Thiab nkawdob lub qhov muag txawm rua hlo, thiab nkawd paub Nws; thiab Nws cia li ploj ntais ntawm nkawd qhov muag lawm. Thiab nkawd hais tias, Ua wb lub siab tsis ib leeg hais rau ib leeg kub nyob rau sab hauv wb, thaum Nws hais lus rau wb taug kev, thiab thaum Nws qhia tej nqe Vajluskub rau wb lod?

Cov Thwj Tim Muab Ntses Ci rau Yexus Noj

Lk 24:36–43 Thiab thaum nkawd hais li ntawd, ces Yexus Tus Kheej kiag cia li sawv ntseg ntsos ntawm nruab nrab ntawm lawv thiab hais rau lawv hais tias, Nej nyob kom kaj siab lug. Tab sis lawv ntshai thiab ceeb loj heev li, thiab xav hais tias lawv pom ib tug ntsuj plig. Ces Nws txawm hais rau lawv hais tias, Vim li cas nej ho ntxhov siab? thiab vim li cas tej kev xav ntawd ho tshwm hauv nej lub siab tuaj? Saib Kuv ob txhais tes thiab Kuv ob txhais taw, hais tias nws yeej yog Kuv Tus Kheej kiag: kov Kuv, thiab saib; vim ib tug ntsuj plig mas tsis muaj cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha li, li uas nej twb pom Kuv muaj. Thiab thaum Nws tau hais li ntawd lawm, Nws muab Nws ob txhais tes thiab Nws ob txhais taw rau lawv saib. Thiab thaum ntawd lawv tseem tsis tau ntseeg vim lawv zoo siab thiab xav tsis thoob li, Nws hais rau lawv hais tias, Nej puas muaj nqaij noj ntawm no? Thiab lawv muab ib daim nqaij ntses ci rau Nws, thiab ib qho nas muv. Thiab Nws txais nws, thiab noj rau ntawm lawv xub ntiag.

Txuas ntxiv, peb yuav los saib cov zaj ntawm tej nqe Vajluskub saum toj saud. Thawj zaj yog kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ncuav thiab kev piav qhia tej nqe Vajluskub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, thiab zaj ob yog kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ib tug ntses ci. Ob zaj no puas pab ua rau nej paub Vajtswv tus moj yam? Nej puas tuaj yeem xav hauv nruab siab tau txog tus duab uas nej tau los ntawm ob qho kev piav qhia ntawm tus Tswv Yexus noj ncuav thiab noj ib tug ntses ci? Nej puas xav tau rau hauv nruab siab, yog tus Tswv Yexus tab tom sawv rau ntawm nej xub ntiag noj ncuav, nej yuav hnov zoo li cas? Los sis yog Nws tab tom koom tib lub rooj noj mov nrog nej, noj ntses thiab noj ncuav nrog cov tib neeg, koj yuav hnov tau li cas rau thaum lub sij hawm ntawd? Yog koj hnov tias tau nyob ze heev nrog tus Tswv Yexus, hnov tias Nws tau los nyob ze heev nrog koj, ces qhov kev hnov tau no yeej yog lawm. Qhov no qhov ua tau los tiag uas tus Tswv Yexus xav los noj ncuav thiab ntses rau ntawm xub ntiag ntawm pawg neeg tuaj sib koom ua ke no tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Yog tus Tswv Yexus tsuas hais nrog cov tib neeg tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los nkaus xwb, yog lawv tsis tuaj yeem hnov tau Nws cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, tab sis ho hnov tau tias Nws yog ib tus Ntsujplig uas nkag mus cuag tsis tau, lawv yuav hnov tau zoo li cas? Lawvv puas tag kev cia siab los tsis tag? Kev hnov tag kev cia siab, cov tib neeg puas hnov tau tias lawv raug los sis tsis raug tso tseg? Lawv puas hnov los sis tsis hnov tau tias muaj qhov sib nrug deb rau ntawm lawv tus kheej thiab tus Tswv Yexus Khetos? Qhov kev sib nrug deb no tau tsim kev cuam tshuam phem dab tsi rau ntawm tib neeg qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv? Tib neeg yuav tsum hnov tau qhov kev ntshai, tias lawv tsis ua siab tawv los ze rau ntawm Nws, thiab yog li lawv yuav tsum muaj ib tug cwj pwm hawm Nws kom ib nyuag sib nrug deb zog. Suav txij thaum ntawd mus, lawv tau ua tes dej num ntawm lawv qhov kev sib raug zoo nrog tus Tswv Yexus Khetos thiab tau tig rov qab sib raug zoo rau ntawm tib neeg ntiaj teb thiab Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ib yam li nws muaj ua ntej dhau los thaum Tiam Hmoob Hlub lawm. Lub cev ntsujplig uas tib neeg tsis muaj peev xwm tuav tau los sis hnov tau ntawd yuav ua rau tag tsis muaj kev sib raug zoo ntawm lawv nrog Vajtswv lawm, thiab nws kuj tau tsim muaj kev sib raug zoo, raug teeb tsa rau thaum lub sij hawm tus Tswv Yexus Khetos nyob hauv cev nqaij daim tawv, tsis muaj kev sib nrug deb ntawm Nws thiab cov tib neeg, tsis ploj mus ntxiv lawm. Tib yam uas tau txhawb rau hauv tib neeg yog los ntawm lub cev ntsujplig uas hnov txog kev ntshai, kev zam, thiab tsuas ntsia xwb tsis hais ib lo lus li. Lawv tsis ua siab tawv txav los ze los sis los sib tham nrog Nws li, ua raws ib leeg, tso siab rau, los sis ntsia Nws. Vajtswv tsis xav pom hom kev hnov zoo li no uas cov tib neeg tau xav rau Nws. Nws tsis xav pom cov tib neeg zam Nws los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm Nws mus; Nws tsuas xav kom cov tib neeg to taub Nws nkaus xwb, txav los ze rau Nws, thiab yog Nws tsev neeg. Yog koj tus kheej tsev neeg, koj cov me nyuam, tau pom koj tab sis tsis nco koj lawm, thiab tsis ua siab tawv txav los ze koj tab sis ib txwm zam koj tas li, yog koj tsis muaj peev xwm muab tau lawv txoj kev to taub rau txhua yam uas koj tau ua tiav rau lawv, koj yuav hnov tau qhov ntawd li cas? Nws yuav tsis mob siab los? Koj yuav tsis tu siab los? Ntawd yog qhov Vajtswv hnov tau tseeb thaum tib neeg zam Nws. Yog li, tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los lawm, tus Tswv Yexus tseem tau tshwm sim los rau tib neeg pom hauv Nws cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab tseem tau noj thiab tau haus nrog lawv. Vajtswv pom tib neeg zoo li yog ib tsev neeg, thiab Vajtswv kuj xav kom tib neeg ntiaj teb pom Nws zoo ib yam li Ib Tug neeg hlub tshaj plaws ntawm lawv; tsuas yog txoj hau kev no nkaus xwb Vajtswv thiaj muab tau cov tib neeg tseeb, thiab tsuas yog txoj hau kev no nkaus xwb cov tib neeg thiaj hlub thiab pe hawm Vajtswv tiag. Tam sim no nej puas tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav rau hauv cov lus txiav tawm los ntawm tej nqe Vajluskub uas hais txog tus Tswv Yexus noj ncuav thiab tej kev piav qhia txog tej nqe Vajluskub tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, thiab hauv qhov uas cov thwj tim muab ib tug ntses ci rau Nws noj?

Nws tuaj yeem hais tau tias txoj kev xav tiag tiag raug muab tso rau hauv tej yam uas tus Tswv Yexus tau hais thiab tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los. Tag nrho tej no yog puv npo ntawm txoj kev siab zoo thiab kev hlub uas Vajtswv tau muab rau tib neeg, thiab kuj puv npo ntawm txoj kev hlub ruaj khov thiab kev ua tib zoo saib xyuas Nws qhov tau muab kev sib raug zoo rau Nws qhov tau teeb tsa nrog tib neeg ntiaj teb thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv. Tshaj qhov no, lawv puv npo ntawm txoj kev nco txog vaj txog tsev thiab txoj kev xav kom Nws hnov rau Nws lub neej ntawm kev noj thiab kev nyob ua ke nrog Nws cov neeg caum raws rau thaum Nws lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv. Yog li, Vajtswv thiaj tsis xav tau cov tib neeg uas hnov tau tias muaj qhov sib nrug deb rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg, thiab Nws thiaj tsis xav kom tib neeg ntiaj teb txav deb ntawm lawv tus kheej tawm ntawm Vajtswv mus. Tshaj qhov no, Nws tsis xav kom tib neeg ntiaj teb hnov tias tus Tswv Yexus tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov los tsis yog tus Tswv Yexus uas tau sib raug zoo nrog tib neeg dhau los lawm, hnov tias Nws tsis nyob ua ke nrog tib neeg ntiaj teb mus ntxiv lawm vim hais tias Nws tau rov qab mus rau sab yeeb ceeb lawm, tau rov qab mus rau Leej Txiv uas yog tus tib neeg yeej ib txwm tsis tau pom los sis ncav cuag tau. Nws tsis xav kom tib neeg hnov tau tias muaj ib qho sib txawv rau hauv lawv lub meej mom uas tau tshwm sim los ntawm Nws thiab tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv pom cov tib neeg uas xav caum raws Nws tab sis yog cov uas muaj kev hawm Nws sib nrug deb, Nws lub siab mob ntsim vim qhov ntawd txhais tau tias lawv lub siab nyob deb heev ntawm Nws thiab qhov ntawd yog qhov nyuaj heev rau Nws los muab kom tau lawv lub siab. Yog li yog Nws tau tshwm sim los rau tib neeg pom hauv ib lub cev ntsujplig uas lawv tsis tuaj yeem pom tau los sis tuav tau, qhov no yuav ua rau tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus dua ib zaug ntxiv, thiab nws yuav ua rau tib neeg ntiaj teb nkag siab yuam kev rau Khetos tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los tias yog yam nyob siab tshaj plaws, yog ib yam sib txawv dua cov tib neeg, thiab yog ib tug uas tsis muaj peev xwm koom ib lub rooj noj mov nrog tib neeg mus ntxiv lawm vim hais tias tib neeg yog neeg txhaum, lwj liam, thiab yeej ib txwm tsis muaj peev xwm txav los ze rau ntawm Vajtswv. Yuav kom tshem tawm tau tej yam to taub yuam kev ntawm tib neeg ntiaj teb, tus Tswv Yexus tau ua ntau yam uas Nws ib txwm siv ua thaum nyob hauv cev nqaij daim tawv, raws li tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub: “Nws muab lub ncuav, thiab foom koob hmoov rau nws, thiab muab ntais, thiab cev rau nkawd.” Nws kuj tau piav qhia tej nqe Vajluskub rau lawv, ib yam li qhov uas Nws ib txwm ua hauv yav dhau los. Tag nrho tej yam uas tus Tswv Yexus tau ua txhua tus neeg uas tau pom Nws yuav hnov tias tus Tswv Yexus yeej tsis hloov pauv li, tias Nws tseem yog tib tug Tswv Yexus qub xwb. Txawm tias Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag los xij, Nws tau raug tsa sawv rov qab los, thiab yeej tsis ncaim tib neeg mus li. Nws tau rov qab los nyob rau ntawm cov tib neeg, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm Nws raug hloov pauv. Neeg Leej Tub tab tom sawv rau ntawm cov tib neeg xub ntiag tseem yog tib tug Tswv Yexus qub. Nws txoj kev coj ua thiab Nws txoj kev sib tham nrog tib neeg tseem hnov swm li qub. Nws tseem yog tus puv npo ntawm txoj kev hlub dawb paug, txoj hmoov hlub, thiab txoj kev thev taus—Nws tseem yog tib tug Tswv Yexus uas tau hlub lwm tus ib yam li Nws hlub Nws Tus Kheej, tus uas tuaj yeem zam txim rau tib neeg ntiaj teb xya caum npaug xya. Li Nws yeej ib txwm muaj dhau los, Nws tau noj nrog tib neeg, tau sib tham txog tej nqe Vajluskub nrog lawv, thiab ntau yam tseem ceeb, zoo ib yam nkaus yav ua ntej dhau los, thaum Nws yog cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav thiab tuaj yeem tuav tau thiab pom tau. Neeg Leej Tub zoo li Nws tus uas tib neeg hnov tau tias muaj kev sib raug zoo nrog, hnov tias muaj kev kaj siab, thiab hnov tias muaj kev txaus siab ntawm qhov muab tau qee yam uas raug ua poob. Nrog ntawm qhov kev kaj siab loj tshaj plaws, lawv pib muaj lub siab tawv qhawv thiab ruaj siab hlo los vam khom thiab saib Neeg Leej Tub tus uas tuaj yeem zam txim rau tib neeg ntiaj teb ntawm lawv tej kev txhaum. Lawv kuj tau pib thov Vajtswv raws lub npe ntawm tus Tswv Yexus yam tsis muaj kev me siab, thov Vajtswv kom muab tau Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj koob hmoov, thiab muab tau kev kaj siab thiab kev txaus siab los ntawm Nws, kom muab tau kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Nws, thiab lawv tau pib kho tus neeg muaj mob thiab siv lub npe ntawm Tus Tswv Yexus los ntiab dab tawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 82

Thaum lub sij hawm uas tus Tswv Yesxus tau leg tes dej num hauv cev nqaij daim tawv, Nws cov neeg caum raws feem ntau tsis muaj peev xwm lees puv npo Nws lub cev yeeb yam thiab tej yam uas Nws tau hais. Thaum Nws tab tom los ze rau ntawm tus ntoo khaub lig, Nws cov neeg caum raws tus cwj pwm yog ib qho ntawm qhov tau pom. Ces, txij thaum lub sij hawm Nws raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus txog rau thaum muab Nws tso rau hauv lub qhov ntxa, cov tib neeg tus cwj pwm rau Nws yeej tag kev cia siab nrho lawm. Thaum lub sij hawm no, cov tib neeg twb pib muaj kev ua xyem xyav rau hauv lawv lub siab txog yam uas tus Tswv Yexus tau hais thaum Nws lub sij hawm tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv mus txog rau qhov tsis kam lees txais yuav lawv tag nrho. Dhau ntawd, thaum Nws tau sawv los ntawm lub qhov ntxa thiab tau tshwm sim los rau cov tib neeg pom ib tug zuj zus, cov neeg feem coob ntawm cov uas tau pom Nws kiag ntawm lawv ob lub qhov muag los sis cov uas tau hnov xov xwm ntawm Nws qhov kev tsa sawv rov qab los mam li maj mam hloov lawv tus cwj pwm ntawm qhov tsis kam lees txais los rau qhov ua xyem xyav. Tsuas yog thaum tus Tswv Yexus tau hais kom Thauma muab nws sab tes los tso rau ntawm Nws ib sab, thiab thaum Nws ntais daim ncuav noj rau ntawm xub ntiag ntawm ib pawg neeg coob coob tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los thiab dhau ntawd ces noj tus ntses ci rau ntawm lawv xub ntiag, lawv mam lees qhov tseeb tias tus Tsw Yexus yog Khetos hauv cev nqaij daim tawv tiag. Nej tuaj yeem hais tau tias nws zoo nkaus li tus muaj cev nqaij daim ntawv thiab muaj roj ntshav ntawm tus ntsujplig los sawv nres nroos rau ntawm cov neeg no xub ntiag ua rau lawv txhua tus tau sawv los ntawm txoj kev npau suav: Neeg Leej Tub tab tom sawv nres nroos rau ntawm lawv xub ntiag yog Tib Tug uas yeej muaj txoj sia nyob los ntev heev lawm. Nws muaj lub cev yeeb yam, thiab cev nqaij daim tawv thiab muaj pob txha, thiab Nws twb nyob thiab noj nrog tib neeg ntiaj teb los ntev lawm…. Thaum lub sij hawm no, tib neeg hnov tau tias yeej muaj Nws tiag tiag li, thiab zoo tshaj plaws. Thaum tib lub sij hawm ntawd, lawv kuj muaj kev txaus siab thiab zoo siab thiab puv npo txoj kev xav rau hauv lub siab. Nws qhov kev tshwm sim ua rau tib neeg pom tseeb txog Nws qhov kev txo hwj chim, hnov tau Nws txoj kev ncawg zoo thiab kev sib txuas rau tib neeg ntiaj teb, thiab hnov tau tias Nws tau xav ntau npaum li cas txog lawv. Qhov kev sib ntsib luv luv no tau ua rau cov tib neeg uas tau pom tus Tswv Yexus hnov tias zoo li lub neej txoj sia nyuam qhuav dhau mus lawm xwb. Lawv lub siab uas tau puas, feeb tsis meej, ntshai, nyuaj siab, ntshaw thiab loog tag lawm ntawd tau ntsib kev kaj siab lug lawm. Lawv tsis muaj kev ua xyem xyav los sis tag kev cia siab mus ntxiv lawm, vim lawv hnov tau tias tam sim no muaj kev cia siab thiab muaj qee yam rau vam khom lawm. Dhau ntawd Neeg Leej Tub tus uas sawv nres nroos rau ntawm lawv xub ntiag yuav yog tus pov thaiv rau sab tom lawv qub qab rau txhua lub sij hawm; Nws yuav yog lawv lub chaw tsom faj ruaj khov, lawv qhov chaw nkaum cawm siav mus tag ib txhis.

Txawm tias Tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm los xij, Nws lub siab thiab Nws tes dej num yuav tsis tso tib neeg ntiaj teb tseg li. Los ntawm qhov tshwm sim los rau tib neeg pom, Nws tau hais rau lawv tias txawm Nws yuav nyob rau lub cev yeeb yam dab tsi los xij, Nws yuav mus nrog tib neeg ua ke, taug kev nrog lawv, thiab nyob nrog lawv txhua lub sij hawm thiab rau hauv txhua qhov chaw. Nws tau hais rau lawv tias Nws yuav npaj rau tib neeg ntiaj teb thiab yug lawv txhua lub sij hawm thiab rau hauv txhua qhov chaw, pub lawv pom thiab tuav tau Nws, thiab saib xyuas kom lawv txhob hnov tag kev cia siab dua ntxiv lawm. Tus Tswv Yexus kuj xav kom tib neeg paub tias lawv yuav tsis nyob ib leeg rau hauv lub ntiaj teb no. Tib neeg ntiaj teb muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas; Vajtswv nyob nrog lawv. Lawv yeej ib txwm vam khom rau Vajtswv, thiab Nws yog tib tsev neeg rau txhua tus ntawm Nws cov neeg caum raws. Qhov muaj Vajtswv tau vam khom, tib neeg ntiaj teb yuav tsis kho siab zim los sis tsis tag kev cia siab mus ntxiv lawm, thiab cov uas kam lees cia Nws ua kev theej txhoj rau lawv yuav tsis khuam rau hauv txoj kev txhaum mus ntxiv lawm. Hauv ib neeg ob lub qhov muag, tej feem ntawm Nws tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los yog tej yam me heev, tab sis qhov Kuv pom ntawd, txhua yam uas Nws tau ua muaj txiaj ntsig tshaj plaws, muaj nuj nqis tshaj plaws, tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj lub ntsiab tseem ceeb dua ntais.

Txawm tias tus Tswv Yexus lub sij hawm ntawm kev leg tes dej num hauv cev nqaij daim tawv yeej puv npo tej kev nyuaj thiab kev txom nyem los xij, Nws tau ua tiav hlo thiab ua zoo tiav log Nws tes dej num thaum lub sij hawm nyob hauv cev nqaij daim tawv los cawm tib neeg ntiaj teb los ntawm Nws tus duab nyob hauv Nws lub cev ntsujplig ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav. Nws tau pib Nws tes hauj lwm los ntawm qhov dhau los ua cev nqaij daim tawv, thiab Nws tau xaus Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim los rau tib neeg ntiaj teb hauv Nws tus yeeb yam cev nqaij daim tawv. Nws tau tshaj tawm txog Tiam Hmoov Hlub, kev pib ntawm tiam tshiab los ntawm Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos. Los ntawm Nws lub cev yeeb yam uas yog Khetos, Nws tau ua tes dej num thaum Tiam Hmoov Hlub thiab Nws tau txhawb thiab tau coj tag nrho Nws cov neegcaum raws rau thaum Tiam Hmoov Hlub. Tuaj yeem hais tau tias ntawm Vajtswv tes dej num uas Nws ua tiav tiag tiag yog yam Nws tau pib lawm. Nws muaj cov kauj ruam thiab ib txoj kev npaj ua, thiab muaj puv npo Nws lub tswv yim, Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaws kawg, Nws qhov kev ua tej txuj ci txawv txawv, thiab Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua. Qhov tseeb tiag, lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev leg txoj hauj lwm tag nrho los ntawm Vajtswv tes dej num yog Nws txoj kev saib xyuas rau tib neeg ntiaj teb; muaj kev puv npo rau Nws tej kev txhawj uas Nws yeej tsis muaj hnub muab tso pov tseg tau. Hauv cov nqe lus ntawm phau Vajluskkub, hauv txhua yam uas tus Tswv Yexus tau ua tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los, Vajtswv tej kev cia siab thiab kev txhawj yeej tsis hloov pauv rau tib neeg ntiaj teb raug qhia tshwm, ib yam nkaus li yog Nws qhov kev ua tib zoo saib xyuas thiab kev hlub tshua ntawm tib neeg ntiaj teb. Yam no yeej tsis hloov pauv tas li los txog ntua rau niaj hnub tam sim no—nej puas tuaj yeem pom tau nws? Thaum nej pom qhov no, nej lub siab puas ras tsis txog qhov txav los ze rau ntawm Vajtswv? Yog nej tau nyob rau tiam ntawd thiab tus Tswv Yexus tau tshwm sim los rau nej pom tom qab Nws qhov kev tsa sawv rov qab los hauv lub cev yeeb yam uas nej pom thiab tuav tau, thiab yog Nws tau zaum rau ntawm nej xub ntiag, noj daim ncuav thiab tus ntses thiab tau piav qhia tej nqe Vajluskub rau nej thiab tau hais lus nrog nej, ces nej yuav hnov zoo li cas? Nej puas hnov zoo siab? Los sis nej puas hnov tias tau ua txhaum? Tej kev to taub yuam kev yav dhau los thiab kev zam Vajtswv, tej kev tsis haum xeeb nrog thiab tej kev ua xyem xyav rau Vajtswv—tag nrho tej no tseem tsis tau ploj mus thiab los? Kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg tseem tsis dhau los zoo dua qhov uas ib txwm muaj thiab kom tsim nyog dua qhov qub thiab los?

los ntawm kev txhais lub ntsiab ntawm cov tshooj lus luv luv ntawm phau Vajluskub no, nej puas nrhiav pom ib yam tsis zoo txaus nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam? Nej puas nrhiav pom ib txoj kev deev luag poj luag txiv ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Nej puas pom ib qho kev txawj dag los sis kev ua phem nyob rau hauv Vajtwv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg los sis lub tswv yim? Yeej tsis pom li! Tam sim no nej puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias Vajtswv yeej dawb huv? Nej puas tuaj yeem hais tau tiag tiag tias Vajtswv txhua txoj kev xav hauv nruab siab yog ib qho kev qhia tshwm ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam? Kuv cia siab tias tom qab nej tau nyeem cov lus no tag lawm, qhov kev to taub uas nej muab tau los ntawm yam nej nyeem yuav pab nej thiab ua rau muaj txiaj ntsig rau hauv nej txoj kev caum ib qho hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev ntshai Vajtswv, thiab lawv yuav tawg paj txi txiv rau hauv nej, qhov tawg paj txi txiv no yuav loj hlob ib hnub zuj zus, yog li hauv qhov txheej txheem ntawm qhov kev caum no thiaj ua rau nej tau txav los ze zog thiab ze zog rau Vajtswv, txav los ze zog thiab ze zog rau tus qauv uas Vajtswv cheem tsum. Nej yuav tsis dhuav kev caum qhov tseeb mus ntxiv thiab yuav tsis hnov tias qhov kev caum qhov tseeb thiab ib qho hloov pauv hauv tus moj yam yog ib qho teeb meem los sis tsis tsim nyog caum mus ntxiv lawm. Feem ntau, raug txhawb los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus moj yam tseeb thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb dawb huv, nej tseem yuav nrhiav kev kaj, tseem yuav nrhiav kev ncaj ncees, xav caum qhov tseeb, caum qhov ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam, thiab nej yuav dhau los ua ib tug neeg caum cuag Vajtswv, dhau los ua ib tug neeg tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Dej Num, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv 1

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv 3

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No