Kev Paub Vajtswv 3

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 83

Vajtswv Siv Cov Lus los Tsim Tag Nrho Txhua Yam

Ch.K 1:3–5 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub.

Ch.K 1:6–7 Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:9–11 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm. Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:14–15 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:20–21 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Ch.K 1:24–25 Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Nyob Rau Thawj Hnub, Hnub thiab Hmo uas Tib Neeg Tau Yug Los thiab Sawv Khov Kho los Ua Tsaug Ntau rau Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai

Cia peb saib thawj nqe lus: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub” (Ch.K 1:3–5). Nqe lus no piav qhia txog Vajtswv thawj txoj kev ua rau thaum pib ntawm txoj kev tsim, thiab thawj hnub uas Vajtswv tau dhau los uas muaj thaum tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov. Tab sis nws yog ib hnub txawv tshwj xeeb heev: Vajtswv tau pib npaj qhov kaj rau txhua yam, thiab, dhau ntawd ces, tau cais qhov kaj tawm ntawm qhov tsaus ntuj. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau pib hais lus, thiab Nws cov lus thiab txoj kev muaj cai nyob ua ke sib txig sib luag. Nws txoj kev muaj cai tau pib nthuav tawm los rau ntawm txhua yam, thiab Nws lub hwj chim tau nthuav dav mus thoob plaws txhua yam vim los ntawm Nws cov lus. Suav txij hnub no mus rau tom ntej, txhua yam raug tsim thiab sawv khov kho vim los ntawm Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab lawv pib ua tsaug rau Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim. Thaum Vajtswv tau hais cov lus “Cia kom muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj. Vajtswv tsis tau nqis tes ua ib yam dej num dab tsi li; qhov kaj cia li tshwm sim raws li Nws cov lus. Qhov kaj ntawd Vajtswv muab hu ua nruab hnub, uas tib neeg tseem niaj hnub siv rau lawv txoj kev ua neej nyob los txog tam sim no. Los ntawm Vajtswv cov lus txib, nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov muaj nqis yeej tsis hloov pauv li, thiab nws yeej tsis ploj mus li. Nws qhov muaj nyob nthua tawm txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tshaj tawm txog qhov muaj nyob ntawm tus Tswv Tsim. Nws lees, zaum tas zaum thiab, tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam thiab lub meej mom. Nws tsis yog yam tuav tsis tau, los sis tsis yog yam plooj rau ntawm qhov muag, tab sis nws yog ib qho kaj uas muaj tseeb tiag uas tib neeg tuaj yeem pom tau. Txij thaum lub sij hawm ntawd mus rau yav tom ntej, hauv lub ntiaj teb nqha nrig no uas yog “lub ntiaj teb tsis muaj dab tsi, thiab nyob do dus; thiab txoj kev tsaus ntuj nyob thoob plaws saum nplaim dej hiav txwv” nws tau tsim thawj yam khoom. Thawj yam tau tshwm sim los ntawm cov lus uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab tau tshwm sim rau hauv thawj txoj kev nqis tes ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov lus hais tawm. Kiag tomqab ntawd, Vajtswv tau txib qhov kaj thiab qhov tsaus ntuj kom sib cais…. Txhua yam tau hloov pauv thiab raug ua tiav hlo ntawm Vajtswv cov lus…. Vajtswv muab qhov kaj hu ua “Nruab Hnub,” thiab muaj qhov tsaus ntuj hu ua “Hmo Ntuj.” Thaum lub sij hawm ntawd, thawj qhov tsaus ntuj thiab thawj qhov sawv ntxov thiaj raug tsim rau hauv lub ntiaj teb raws li qhov Vajtswv npaj tsim, thiab Vajtswv tau hais tias qhov no yog thawj hnub. Hnub no yog thawj hnub ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm txhua yam, thiab yog qhov kev pib ntawm txoj kev txim ntawm txhua yam, thiab yog thawj zaug uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim.

los ntawm cov lus no, tib neeg tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv cov lus, nrog rau Vajtswv lub hwj chim. Vim tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai zoo li no; vim Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no. Puas muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom dab tsi muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim zoo li qhov no? Nws puas muaj ib lo lus teb rau hauv nej lub siab li? Dhau ntawm Vajtswv lawm, puas muaj ib yam uas raug tsim los los sis yam uas tsis raug tsim los muaj txoj kev muaj cai zoo li no? Nej puas pom dua ib qho piv txwv zoo li no nyob hauv ib phau ntawv twg los sis ib qho ntaub ntawv luam tawm twg? Puas tau muaj ib yam ntaub ntawv teev tseg tias leej twg tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam? Nws yeej tsis pom tshwm sim rau txhua txhua lwm phau ntawv los sis tej ntaub ntawv teev tseg li; qhov tseeb tiag, tag nrho tej no tsuas yog cov lus uas ntseeg tau thiab muaj hwj chim ntawm Vajtswv txoj kev tsim lub ntiaj teb no, uas pom muaj teev tseg rau hauv phau Vajluskub xwb; cov lus no hais txog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam. Txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no puas hais tau tias yog lub cim ntawm Vajtswv tus uas yog tib tug xwb lub cev yeeb yam? Puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv yog tus muaj tej ntawd, thiab tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj li muaj nkaus xwb? Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no! Txhua yam raug tsim los los sis tsis yog yam raug tsim los yeej tsis muaj leej twg muaj los sis hloov tau txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim no! Qhov no puas yog ib yam ntawm tej yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb? Nej puas tau pomnws? Tej lus no ua rau tib neeg to taub qhov tseeb tau sai thiab meej tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai tshwj xeeb, thiab muaj lub hwj chim tshwj xeeb, ntawm lub cev yeeb yam thiab lub meej mom siab tshaj plaws. Los ntawm qhov kev sib qhia saum toj saud, nej puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tus uas nej ntseeg tias yog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 84

Nyob Rau Hnub Ob, Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Npaj Tej Dej, thiab Tsim Lub Ntuj, thiab Lub Chaw Kom Yooj Yim Tshaj Plaws Rau Tib Neeg Nyob Tau

“Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Ch.K 1:6–7). Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej”? Hauv tej nqe Vajluskub nws hais tias: “Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj.” Muaj dab tsi tshwm sim los tom qab Vajtswv tau hais thiab ua li no tas lawm? Lo lus teb nyob rau hauv feem kawg ntawm nqe lus: “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.”

Ob kab ntawv luv luv no teev tseg ib qho xwm txheej zoo, thiab piav qhia txog ib tug duab zoo tshaj plaws—kev leg txoj dej num loj tshaj plaws uas Vajtswv tau kav tej dej, thiab tau tsim tej chaw kom tib neeg tuaj yeem muaj nyob taus …

Hauv daim duab no, tej dej thiab lub ntuj tshwm sim li tib ntsais muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab tej ntawd raug cais raws li los ntawm txoj kev muaj cai Vajtswv cov lus, thiab raug cais ua ib txheej “saum toj” thiab ib txheej “hauv qab” raws li Vajtswv tau npaj tseg. Qhov no hais tau tias, Vajtswv tau tsim lub ntuj tsis yog tsim los npog tej dej nyob hauv qab xwb, tab sis kuj tuav cov dej rau saum toj thiab…. Hauv qhov no, tib neeg tsis tuaj yeem pab tau tiam sis tsuas yog saib ntsia xwb, hais tsis tau dab tsi li, thiab rua qhov ncauj qhuas txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub koob meej uas tus Tswv Tsim tau txhawb thiab tau txib ua tej dej, thiab tau tsim lub ntuj. Los ntawm Vajtswv cov lus, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv tau ua tiav hlo ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no tseem tsis yog qhov loj kawg nkaus ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab los? Cia peb los siv tej nqe Vajluskub piav qhia txog Vajtswv txoj kev ua: Vajtswv hais Nws cov lus, thiab vim ntawm Vajtswv cov lus no thiaj li muaj lub ntuj nyob rau hauv nruab nrab ntawm tej dej. Nyob rau tib lub sij hawm no, muaj ib qho hloov pauv loj tshaj plaws tau tshwm sim rau hauv lub chaw no vim ntawm Vajtswv cov lus no, thiab nws yeej tsis hloov pauv txoj kev xav thaum chiv thawj, tiam sis yog ib yam hloov pauv uas tsis tau ua dab tsi hlo li. Nws tshwm sim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav, thiab dhau los ua qee yam uas tsis tau ua dab tsi vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus hais, thiab, tshaj qhov no lawm, txij qhov no mus rau yav tom ntej nws yuav muaj nyob mus thiab sawv khov kho rau tus txiaj ntsigntawm tus Tswv Tsim, thiab yuav txauv, hloov pauv, thiab hloov dua tshiab mus raws li tus Tswv Tsim tej kev xav. Nqe lus no piav qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev ua zaum ob hauv Nws txoj kev tsim tag nrho lub ntiaj teb. Nws yog ib qho kev nthuav tawm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, ib qho kev tsim tshiab ntxiv los ntawm tus Tswv Tsim. Hnub no yog hnub ob uas tus Tswv Tsim tau ua dhau mus txij li thaum tsim lub hauv paus ntawm lub ntiaj teb, thiab yog ib hnub zoo tshaj plaws rau Nws: Nws tau taug kev rau hauv qhov kaj, Nws tau coj lub ntuj los, Nws tau npaj thiab tau tswj kav tej dej, thiab Nws tej kev ua, Nws txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim tau muab tso ua dej num rau hauv hnub tshiab …

Lub ntuj puas yog nyob hauv nruab nrab tej dej ua ntej Vajtswv tau hais Nws cov lus? Nws tsis nyob li! Thiab ua li ne muaj dab tsi tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej”? Tej yam uas Vajtswv npaj siab tau tshwm sim; nws muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm tej dej, thiab tej dej raug sib cais vim Vajtswv tau hais tias “Cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej.” Hauv txoj kev no, tshwm sim tom qab Vajtswv cov lus, ob yam khoom tshiab, ob yam yug tshiab uas tau tshwm sim rau ntawm tag nrho txhua yam vim tshwm sim tau los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Nej hnov tau li cas txog qhov tshwm sim ntawm ob yam tshiab no? Nej puas hnov qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim? Nej puas hnov tus Tswv Tsim lub zog tshwj xeeb thiab qhov txuj ci txawv heev? Lub zog loj tshaj plaws zoo li no thiab lub hwj chim yog vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab txoj kev muaj cai no yog ib qho sawv cev ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab yog Vajtswv Tus Kheej ib qho yeeb yam uas tsuas muaj tib tug xwb.

Nqe lus no puas ua rau nej txawj xav tob ntxiv txog ntawm Vajtswv tus uas tsuas muaj tib tug xwb? Qhov tseeb tiag, qhov no tseem nyob deb heev rau ntawm qhov paub kom txaus; tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nthuav dav mus deb tshaj qhov no. Nws qhov tsuas yog tib tug xwb tsis yog vim tias Nws muaj ib lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo li tib neeg xwb, tab sis kuj yog vim Nws txoj kev muaj cai thiab hwj chim muaj txuj ci txawv heev, tsis muaj qhov kawg, zoo tshaj plaws txhua yam, thiab sawv siab tshaj txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, vim Nws txoj kev muaj cai thiab yam uas Nws muaj thiab yog thiaj tuaj yeem tsim lub neej txoj sia, tsim txog tej txuj ci phim hwj, thiab tsim txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib ua rau siab dhia pig poog thiab tshwj xeeb heev. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws muaj peev xwm tswj kav lub neej txoj sia uas Nws tsim thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho tej txuj ci phim hwj thiab txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib uas Nws tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 85

Nyob Rau Hnub Peb, Vajtswv Cov Lus Hais Yug Lub Ntiaj Teb thiab Tej Dej Hiav Txwv, thiab Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Ua Rau Lub Ntiaj Teb Puv Npo Yam Muaj Txoj Sia Tseem Ceeb

Thawj kab lus ntawm Chiv Keeb 1:9–11: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj.” Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais cov lus yooj yim tias, “Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj”? Thiab tshaj ntawm qhov kaj thiab lub ntuj lawm muaj dab tsi nyob hauv lub chaw no? Hauv Vajluskub, nws sau cia tias: “Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm.” Qhov no hais tau tias, tam sim no muaj av thiab tej dej hiav txwv nyob hauv lub chaw no, thiab av tau raug cais tawm ntawm tej dej hiav txwv. Qhov kev tshwm sim ntawm tej yam tshiab no tau tshwm sim tom qab cov lus txib hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Vajluskub puas piav qhia txog Vajtswv qhov kev maj nroos thaum Nws tab tom ua qhov no? Nws puas piav qhia txog qhov Nws tau siv dag zog ua? Yog li, Vajtswv ua qhov no li cas? Vajtswv ua tej yam tshiab no tau los li cas? Yus tus kheej pom tseeb tias, Vajtswv siv cov lus los ua tiav hlo tag nrho tej no, los tsim tag nrho tej no.

…………

Cia peb saib txuas mus ntxiv rau kab lus kawg ntawm nqe no: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Thaum Vajtswv tab tom hais lus, tag nrho tej yam no txawm los muaj nyob raws li Vajtswv tej kev xav, thiab kiag thaum ntawd, tsis ntev txhua yam muaj sia cia li maj mam tshwm sim lawv lub taub hau hauv av los, thiab ua ntej lawv yoj tej av lo ntawm lawv lub cev tawm, lawv tsa tes yoj mus los thiab sib hu yam kub siab lug, co taub hau thiab luag ntxhwb ntxhis los rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv tau ua tus Tswv Tsim tsaug rau lub neej txoj sia uas Nws tau muab rau lawv, thiab tau tshaj tawm rau hauv lub ntiaj teb tias lawv yog ib feem ntawm tag nrho txhua yam, thiab lawv txhua tus yuav fij lawv lub neej txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Kiag thaum Vajtswv tau hais cov lus xwb, av cia li tshwm sim ntsuab xwb xiab tuaj, txhua yam roj tsuag uas tib neeg xyiv fab hlo rau cia li tshwm sim zom zaws tuaj thiab zeeg mus thoob raws npoo av, thiab tej roob thiab tej tiaj nrag cia li tshwm sim muaj tej xoob ntoo thiab tej hav zoov…. Lub ntiaj teb qhuav qhawv no, uas tsis muaj ib yam muaj txoj sia tseem ceeb nyob dhau los li, nws cia li muaj tej nyom, tej nroj tsuag thiab tej xoob ntoo ntsuab xwb xiab thoob plaws kiag tam sim…. Tus pa tsw qab ntawm tej nyom thiab tus ntxhiab tsw ntawm av ncho mus thoob tej huab cua, thiab ntau yam nroj tsuag pib ua pa nrog rau muaj cua ua npoj ntws, thiab pib loj hlob. Nyob rau tib lub sij hawm no, ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab yam tshwm sim tom qab Vajtswv tej kev xav, txhua yam nroj tsuag pib qhov hloov mus los ntawm txoj sia uas lawv loj hlob, tawg paj, txi txiv, thiab huaj vam. Nyias tau pib nyias lub neej raws li nyias lub hauv paus ntawm txoj sia kom nruj thiab tau pib ua lawv tej dej num rau hauv txhua yam…. Lawv tag nrho tau yug los, thiab tau muaj txoj sia nyob, vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus. Lawv tau txais kev npaj thiab kev txhawb tsis kawg los ntawm tus Tswv Tsim, thiab yeej ib txwm muaj txoj sia nyob dim rau txhua ces kaum ntawm daim av txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab lawv yeej ib txwm qhia tshwm txog lub zog ntawm lub neej txoj sia uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm …

Tus Tswv Tsim lub neej txoj sia mas tshwj xeeb, Nws tej kev xav mas tshwj xeeb heev, thiab Nws txoj kev muaj cai mas tshwj xeeb heev, thiab yog li, thaum Nws cov lus raug hais tawm lawm, thaum kawg qhov tshwm sim tau los yog “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Pom meej tias, Vajtswv tsis tas siv Nws ob txhais tes ua dej num thaum Nws nqis tes ua; Nws tsuas siv Nws tej kev xav los tswj thiab Nws cov lus los txib xwb, thiab hauv qhov ua li no txhua yam cia li raug tsim tiav hlo lawm. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau sau tag nrho cov dej los nyob ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm sim tuaj, tom qab uas Vajtswv tau ua kom tej nyom nthaw kaus tshwm hauv av tuaj, thiab kom tej nroj tsuag muaj noob, thiab kom tej xyoob ntoo tawg paj txi txiv, thiab Vajtswv tau muab lawv cais nyias mus li nyias hom, thiab ua kom txhua hom nyias muaj nyias tus kheej cov noob. Tag nrho tej no raug ua tau tiav raws li Vajtswv tej kev xav thiab cov lus txib ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua yam tau tshwm sim tuaj, ib yam zuj zus, rau hauv lub ntiaj teb tshiab no.

Thaum Nws tseem tsis tau pib Nws txoj dej num, Vajtswv twb muaj ib daim duab ntawm yam uas Nws lub siab xav kom ua tiav nyob rau hauv Nws lub hlwb lawm, thiab thaum Vajtswv npaj ua kom tag nrho tej no tiav, uas kuj yog thaum Vajtswv tau qhib Nws lub qhov ncauj hais txog lub ntsiab ntawm daim duab no, tag nrho txhua yam txawm pib hloov pauv tshwm sim tuaj raws li hais ua tsaug ntau rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Txawm tias Vajtswv tau tsim nws li cas, los sis Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas los xij, tag nrho txhua yam raug ua tiav hlo ib kauj ruam zuj zus raws li Vajtswv txoj kev npaj ua thiab vim los ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ib kauj ruam zuj zus, tej kev hloov pauv thiaj tau tshwm sim rau saum ntuj thiab lub ntiaj teb ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab txoj kev muaj cai. Tag nrho tej kev hloov pauv thiab tej kev tshwm sim no tau qhia tshwm txog tus Tsw Tsim txoj kev muaj cai, thiab txoj kev tshwj xeeb heev thiab qhov loj tshaj plaws ntawm lub hwj chim ntawm tus Tswv Tsim lub neej txoj sia. Nws tej kev xav tsis yog tej tswv yim yooj yim, los sis tsis yog ib daim duab qhuav qhawv xwb, tab sis yog txoj kev muaj cai uas muaj lub zog tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj txuj ci phim hwj heev, thiab lawv yog lub hwj chim tsim ua rau tag nrho txhua yam hloov pauv, rov qab zoo los, rov hloov dua tshiab, thiab ua rau piam sij tau. Vim los ntawm qhov no, tag nrho txhua yam thiaj ua hauj lwm tau vim los ntawm Nws tej kev xav, thiab, nyob rau tib lub sij hawm no, ua tau tiav hlo vim los ntawm cov lus tawm hauv Nws lub qhov ncauj los …

Ua ntej tag nrho txhua yam tshwm sim, hauv Vajtswv tej kev xav yeej muaj ib txoj kev npaj raug ua tiav los lawm ntev, thiab lub ntiaj teb tshiab twb raug ua tiav los ntev lawm. Txawm tias nyob rau hnub pib tau tshwm sim tag nrho tej xyoob ntoo rau saum daim av los xij, Vajtswv tsis muaj qab hau yuav los cheem tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev tsim lub ntiaj teb no; Nws mob siab yuav hais Nws cov lus txuas mus ntxiv, los tsim txhua yam tshiab txuas mus ntxiv kom tiav. Nws yuav hais, yuav tsim Nws cov lus txib, thiab yuav siv Nws txoj kev muaj cai thiab qhia tshwm Nws lub hwj chim, thiab Nws tau npaj txhua yam uas Nws tau npaj los npaj rau tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb uas Nws npaj siab los tsim …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 86

Nyob Rau Hnub Plaub, Cov Caij Nyoog, Cov Hnub, thiab Cov Xyoo ntawm Tib Neeg Ntiaj Teb Tshwm Sim Muaj raws li Vajtswv Siv Nws Txoj Kev Muaj Cai Dua Ib Zaug Ntxiv

Tus Tswv Tsim tau siv Nws cov lus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav, thiab hauv qhov no Nws twb ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj lawm. Thaum lub sij hawm peb hnub no, yeej tsis pom tias Vajtswv khwv, los sis tsis pom yuav ua rau Nws Tus Kheej sab nkees li; nyob rau ntawm qhov txawv, Nws tau ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj tau zoo tshaj plaws lawm, thiab ua tiav hlo kev hloov pauv loj tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb no. Lub ntiaj teb tshiab tshiab tau tshwm sim kiag rau ntawm Nws ob lub qhov muag pom, thiab, ib qho tas ib qho tuaj, daim duab zoo nkauj uas raug npog cia rau sab hauv Nws tej kev xav thaum kawg thiaj raug qhia tshwm rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Qhov kev tshwm sim ntawm txhua yam tshiab yog zoo ib yam nkaus li kev yug ib tug me nyuam mos tshiab, thiab tus Tswv Tsim yeej zoo siab rau daim duab uas ib zaug dhau los tau nyob rau hauv Nws tej kev xav, tab sis tam sim no nws raug tsim ua los muaj txoj sia lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Nws lub siab muab tau ib txoj kev txaus siab, tab sis nyuam qhuav pib Nws txoj kev npaj xwb. Ib ntsais muag xwb, hnub tshiab twb los txog lawm—thiab nplooj ntawv tom ntej yuav muaj dab tsi nyob rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev npaj? Nws tau hais dab tsi lawm? Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas lawm? Nyob rau tib lub sij hawm no, tej yam tshiab uas tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb tshiab no yog dab tsi? Kev ua raws li tus Tswv Tsim qhov coj kev, peb qhov ntsia poob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam twb los txog lawm, ib hnub uas tseem tsis muaj pib yam tshiab. Tseeb tiag, rau tus Tswv Tsim, nws yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias yuav tsis yog ib hnub tshwj xeeb, thiab yeej yog ib hnub tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb rau ntawm hnub no. Tseeb tiag, nws yog ib hnub muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau. Nws zoo tshwj xeeb npaum li cas, nws tseem ceeb npaum li cas, thiab nws muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau npaum li cas? Cia peb xub mloog tus Tswv Tsim hais lus tso…

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Ch.K 1:14–15). Qhov no yog ib txoj kev siv Vajtswv txoj kev muaj cai uas qhia tshwm txog txhua yam muaj sia tom qab Nws txoj kev tsim daim av qhuav qhawv thiab tej xyoob ntoo rau ntawm daim av no. Rau Vajtswv, qhov kev nqis tes ua zoo li no tsuas yog ib yam yooj yim li yam uas Nws twb tau ua tiav lawm xwb, vim hais tias Vajtswv muaj lub hwj chim zoo li no; Vajtswv zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo. Vajtswv tau txib qhov kaj kom tshwm sim nyob rau saum ntuj, thiab qhov kaj no tsis yog tsuas ci ntsa iab rau hauv ntuj thiab rau saum lub ntiaj teb xwb, tab sis kuj ua cov cim rau nruab hnub thiab hmo ntuj, rau cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo thiab. Hauv txoj kev no, thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, txhua qhov nqis tes ua uas Vajtswv xav ua kom tiav yeej muaj puv npo raws li Vajtswv lub ntsiab thiab raws li qhov Vajtswv tau teeb tsa lawm.

Qhov kaj nyob saum ntuj yog lub ntsiab nyob saum nruab ntug uas tuaj yeem tsim duab ci ntsa iab tau; lawv tuaj yeem qhia kom paub qhov tseeb saum nruab ntug thiab hauv daim av thiab tej dej hiav txwv. Lawv tig mus raws li tus txheej txheem thiab qhov nquag raug txib los ntawm Vajtswv, thiab ua kom pom kev kaj raws lub sij hawm sib txawv ntawm daim av, thiab hauv qhov zoo li no qhov hloov mus los ntawm qhov kaj thiaj tsim ua rau muaj nruab hnub thiab hmo ntuj nyob rau sab hnub tuaj thiab sab hnub poob ntawm daim av, thiab lawv kuj tsis yog cov cim rau hmo ntuj thiab nruab hnub nkaus xwb, tab sis los ntawm tej kev hloov mus los uas sib txawv no lawv kuj hom cov hnub noj haus thiab cov hnub tshwj xeeb ntawm tib neeg ntiaj teb. Lawv sib pab txhawb thiab sib tsim ua ke tau zoo tiav log tau plaub lub caij nyoog—caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab caij ntuj no—raug tsim los ntawm Vajtswv, ua ke nrog ntawm qhov kaj uas tau ua cov cim rau pom kev xwm yeem thiab raug zoo tas li rau cov hli, cov hnub, thiab cov xyoo ntawm tib neeg ntiaj teb. Txawm tias nws nyuam qhuav los txog tom qab ntawm kev ua qoob loo uas tib neeg ntiaj teb pib to taub thiab ntsib kev faib cais cov hli, cov hnub thiab cov xyoo uas tau tsim muaj los ntawm qhov kaj uas Vajtswv tau tsim los, qhov tseeb tiag cov hli, cov hnub, thiab cov xyoos uas tib neeg ntiaj teb to taub niaj hnub no twb pib tsim los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab yog li thiaj li muaj qho hloov mus los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab coj ntuj no uas tib neeg tau pom tau ntsib yeej pib los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam. Vajtswv tau tsim qhov kaj kom pom qhov sib txawv ntawm qhov ib txwm muaj, kom xwm yeem li qub, thiab kom pom tseeb los ntawm hmo ntuj thiab nruab hnub, thiab suav cov hnub, thiab soj qab raws cov hli thiab cov xyoo. (Hnub hli xiab ces yog txwm ntawm ib hlis lawm, thiab los ntawm qhov no los tib neeg thiaj li paub tias kev paub meej ntawm qhov kaj yog rov pib dua ib qho hloov mus los tshiab; hnub ntawm ib nrab hli yog qhov txwm ntawm ib nrab hli ntawm ib lub hlis lawm, uas tau qhia rau tib neeg tias yog rov pib lub hli tshiab lawm, los ntawm qhov tuaj yeem pom nws tau hauv ib lub hlis muaj pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, muaj pes tsawg hli hauv ib lub caij nyoog, thiab muaj pes tsawg lub caij nyoog hauv ib xyoos, thiab tag nrho qhov no raug qhia tshwm xwm yeem tas li.) Yog li, tib neeg thiaj soj qab raws tau cov hli yooj yim, cov hnub, thiab cov xyoo uas tau pom tseeb los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Suav txij qhov no mus rau tom ntej, tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam yuav ua neej feeb tsis meej rau ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub thiab tej kev hloov pauv ntawm cov caij nyoog uas raug tsim los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim qhov kaj ntawm hnub plaub. Ib yam nkaus li ntawd, lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev nqis tes ua ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tuaj yeem cais tawm mus ntawm Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Thiab yog li, qhov kaj uas raug tsim los ntawm Vajtswv thiab qhov muaj nqis uas lawv coj los rau tib neeg sai sai no yog ib lub hauv paus hauv txoj kev siv ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Hauv lub ntiaj teb tshiab no, tib neeg ntiaj teb tseem tsis tau tshwm sim, tus Tswv Tsim tau npaj yav tsaus ntuj thiab yav sawv ntxov, lub ntuj, daim av thiab tej dej hiav txwv, cov nyom, cov nroj tsuag thiab ntau hom xyoob ntoo, thiab qhov kaj, cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo rau lub neej tshiab uas Nws yuav tsim sai sai no. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv txhua yam tshiab uas Nws tau tsim, thiab Nws cov lus thiab kev ua tau tiav hlo tshwm sim tooj txhij, yam tsis muaj ib qho txawv li, thiab yam tsis muaj ib qho khoob hlo li. Kev tshwm sim thiab kev yug ntawm tag nrho tej yam tshiab no yog qhov ua pov thawj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim: Nws zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo lawm yuav nyob mus ib txhis. Qhov tseeb no yeej tsis tau hloov pauv li: yog li nws yog nyob rau yav dhau los, yog li nws yog li tam sim no, thiab yog li nws yuav yog li no mus tag ib txhis. Thaum nej rov qab saib cov lus ntawm tej nqe Vajluskub dua ib zaug ntxiv, puas hnov tias muaj qhov tshiab tshiab rau nej? Nej puas pom lub ntsiab tshiab, thiab puas nrhiav tau yam tshiab? Qhov ntawd vim yog tus Tswv Tsim tau ua txhawb nej lub siab lawm, thiab tau coj nej kev los paub txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tau qhib lub qhov rooj kom nej to taub txog tus Tswv Tsim, thiab Nws tej kev ua thiab txoj kev muaj cai uas tau muab lub neej txoj sia raws li cov lus no. Yog li, hauv cov lus no tib neeg tau pom ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tau pom txog lub hwj chim siab tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau pom tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim uas tshwj xeeb tshaj plaws.

Tus Tswv Tsim txo kev muaj cai thiab lub hwj chim tsim qhov txuj ci phim hwj zaum tas zaum thiab; Nws ua rau deev tib neeg lub siab, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm tos taus ntsia mus rau yam ua tshwm sim los ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws lub hwj chim phim hwj ua rau muaj kev zoo siab zaum tas zaum tuaj, thiab ua rau tib neeg feeb tsis meej thiab zoo siab heev, rua qhov ncauj qhuas, poob siab ntshai thiab qw; dhau qhov no lawm, ua rau tib neeg zoo siab tiag tiag li thiab ua rau muaj kev hawm, kev hwm, thiab kev sib raug zoo. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim muaj ib qho cuam tshuam zoo tshaj plaws thiab kev yaug kom tib neeg tus ntsujplig dawb huv, thiab, tshaj qhov no lawm, lawv txaus siab rau tib neeg tus ntsujplig. Txhua qho ntawm Nws cov kev xav, txhua lo ntawm Nws cov lus hais tawm, thiab txhua qhov kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev muaj caiyog ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog ib qho kev tsim ua muaj nuj nqis ntau tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev to taub thiab kev paub tob.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 87

Nyob Rau Ntawm Hnub Tsib, Ntau Yam Muaj Sia thiab Sib Txawv Nthuav Tawm Txog Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai hauv Ntau Txoj Kev Sib Txawv

Vajluskub hais tias, “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:20–21). Vajluskub yeej qhia meej meej rau peb lawm tias, nyob rau hnub no, Vajtswv tau tsim yam muaj sia nyob hauv dej thiab tej noog xya saum nruab ntug, uas hais tau tias Nws tau tsim ntau hom ntses thiab noog, thiab tau faib cais lawv kom mus raws nyias hom. Hauv txoj kev no, lub ntiaj teb, lub ntuj, thiab tej dej thiaj muaj txhua yam puv npo raws li Vajtswv txoj kev tsim …

Kiag thaum Vajtswv cov lus raug hais tawm, txhua yam muaj txoj sia tshiab tshiab cia li tshwm sim kiag los raws li tus Tswv Tsim cov lus. Lawv nkag los rau hauv lub ntiaj teb uas muaj kev sib tw qib, kev dhia, kev dhia lom zem ua si mus los…. Txhua hom ntse thiab loj me ua luam dej mus los rau hauv dej; txhua hom roob ris thiab yam uas muaj plhaub qhwv loj hlob rau ntawm tej xuab zeb; txhua yam tsiaj nruab deg uas muaj nplai, muaj plhaub qhwv, thiab tsis muaj pob txha qaj qaum loj hlob nrawm nroos raws nyias hom sib txawv, txawm tias yuav yog yam loj tshaj plaws los sis me, ntev los sis luv los xij. Yog li kuj muaj ntau hom nroj tsuag nyob hauv dej loj hlob zom zaws tuaj thiab, vau mus los raws li lub neej txoj sia nyob hauv dej, ua rau muaj tej nthwv dej ntas, ua rau tej dej nyob tus yees, zoo ib yam nkaus yuav hais rau lawv tias: “Yoj txhais ceg! Coj koj cov phooj ywg tuaj! Rau qhov koj yuav tsis nyob ib leej mus ntxiv lawm!” Suav txij thaum lub sij hawm ntawd los Vajtswv tau tsim tag nrho ntau hom tsiaj nruab deg tshwm sim rau hauv dej, txhua yam muaj txoj sia tshiab ua rau tseem ceeb heev rau tej dej uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi los lawm ntev lawm, thiab nkag los rau ib tiam tshiab…. Txij thaum ntawd los mus, lawv nyob ua ke nrog lwm pab, thiab tau sib saib xyuas mus los koom nrog lwm tus, thiab tau saib xyuas kom lawv tus kheej txhob sib nrug deb. Muaj dejrau cov tshiaj nyob rau hauv nws lawm, sib txhawb nqa txhua txoj sia uas tau nyob rau hauv nws ib puag ncig, thiab txhua txhua txoj sia nyob tau vim muaj dej yug. Txhua yam nyias tau muab nyias txoj sia sib txhawb, thiab nyob rau tib lub sij hawm no, txhua yam yeej zoo ib yam nkaus, ua tim khawv rau tus tej txuj ci phim hwj thiab qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab lub hwj chim uas tsis muaj yam dab tsi piv tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Vim dej hiav txwv yuav tsis nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, yog li thiaj tau pib muaj txhua yam muaj txoj sia puv npo rau saumntuj thiab. Ib yam zuj zus, tej noog, loj thiab me, ya hauv av mus rau saum ntuj. Tsis zoo li yam muaj sia nyob hauv dej hiav txwv, lawv muaj tis thiab muaj plaub npog lawv lub cev nyias ntsais thiab zoo nkauj. Lawv tau nthuav lawv ob sab tis tawm yam txaus siab hlo thiab khav ntxhias thiab nthuav tawm txog lawv tej plaub zoo nkauj thiab lawv lub luag hauj lwm thiab tej txuj ci tshwj xeeb uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lawv ya mus raws siab nyiam, thiab txawj ya mus los rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, hla tej tiaj nyom thiab hav zoov…. Lawv yog yam uas txaus hlub rau saum ntuj, lawv yog yam txaus hlub ntawm tag nrho txhua yam. Tsis ntev lawv yuav rais los sib txuas rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, thiab yuav tshaj xov mus rau txhua yam…. Lawv sib hu, lawv ya mus los yam lom zem xauv npo, lawv ua rau muaj kev sib txhawb siab, luag, thiab nrov quas niab rau hauv lub ntiaj teb no uas ib zaug dhau los yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li…. Lawv tau siv lawv lub suab hu hnov meej, zoo mloog, tau siv cov lus nyob hauv lawv lub siab los qhuas tus Tswv Tsim txhawm rau tau muab txoj sia rau lawv. Lawv dhia lom zem xauv npo uas qhia tshwm txog txoj kev tsim ua tau zoo tiav log thiab tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab yuav muab tag nrho lawv lub neej txoj sia los fij ua tim khawv rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los ntawm txoj sia tshwj xeeb uas Nws tau muab rau lawv lawm …

Txawm tias lawv yuav yog yam nyob hauv dej, los sis yam nyob saum ntuj, los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, qhov muaj yam muaj sia txhij txhua thiab ntau hom sib txawv, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, lawv tau los sib sau ua ke mus raws li lawv hom—thiab txoj cai no, txoj kev cai tswj kav no, yeej tsis muaj ib yam muaj sia muaj peev xwm hloov pauv tau. Lawv yeej tsis tuaj yeem ua siab tawv qhawv ua tshaj qhov uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau. Raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, lawv ua neej nyob thiab huaj vam ntau, thiab ua raws nraim li lub hauv paus ntawm txoj sia thiab cov cai uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, thiab ua raws li Nws cov lus txib uas tsis hais tshwm thiab tej kev cai thiab tej lus qhia saum ntuj ceeb tsheej uas Nws tau muab rau lawv, thiab txoj kev ua uas tseem muaj los txog rau niaj hnub tam sim no. Lawv tau tham nrog tus Tswv Tsim raws hauv lawv tus kheej txoj kev tshwj xeeb, thiab los qhuas lub ntsiab ntawm tus Tswv Tsim, thiab mloog Nws cov lus txib. Yeej tsis muaj leej twg ua txhaum rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim kav thiab txoj lus txib rau lawv raug siv rau hauv Nws tej kev xav; tsis tau hais cov lus tawm los, tiam sis txoj kev muaj cai ntawd tsuas yog tib txoj rau tus Tswv tsim tswj tag nrho txhua yam ntsiag to yam tsis siv ib hom lus dab tsi li, thiab nws sib txawv los ntawm tib neeg ntiaj teb. Kev siv Nws txoj kev muaj cai rau hauv yam tshwj xeeb no ua kom tib neeg muab tau ib txoj kev paub tshiab, thiab tsim tau ib txoj kev txhais tshiab, ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb. Rau ntawm no, Kuv yuav tsum qhia rau nej rau ntawm hnub tshiab no, kev siv tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tau nthuav tawm ib zaug ntxiv txog tus Tswv Tsim tus uas tsuas yog tib tug xwb.

Txuas ntxiv, cia peb saib kab lus kawg ntawm nqe lus no ntawm tej nqe Vajluskub tias: “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Koj xav li cas txog lub ntsiab no? Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab muaj nyob rau hauv tej lus no. Vajtswv tau saib tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los thiab sawv khov kho los vim los ntawm Nws cov lus xwb, thiab maj mam pib hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv puas txaus siab nrog txhua yam uas Nws tau tsim ua los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam kev nqis tes ua uas Nws tau ua tiav hlo? Lo lus teb no yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej pom dab tsi nyob ntawm no? Dab tsi yog yam uas nws sawv cev tau tias “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm”? Nws tus cim yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim los ua tiav hlo yam uas Nws tau npaj thiab tau piav, los ua tiav hlo cov hom phiaj uas Nws tau npaj tseg ua kom tiav hlo lawm. Thaum Vajtswv tau ua txhua txoj dej num tiav lawm, Nws puas hnov tu siab? Lo lus teb no tseem yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Muab ua lwm lo lus tias, tsis yog Vajtswv tsis hnov tu siab nkaus xwb, tab sis hnov txaus siab. Yam uas nws txhais tau tias Vajtswv tsis hnov tu siab li yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj yog zoo tiav log lawm, tias Nws lub hwj chim thiab lub tswv yim zoo tiav log lawm, thiab tias nws tsuas yog los ntawm Nws txoj kev muaj cai nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau zoo tiav log. Thaum tib neeg ua ib txoj dej num, lawv puas tuaj yeem, zoo li Vajtswv, pom yam ntawd tias yog yam zoo? Tib neeg puas tuaj yeem ua txhua yam kom zoo tiav log? Tib neeg puas ua qee yam tib zaug xwb ces kav mus tag ib txhiab ib txhis? Ib yam li tib neeg hais tias, “tsis muaj ib yam dab tsi zoo tiav log, tsuas yog zoo dua xwb,” tsis muaj ib yam dab tsi uas tib neeg ua kom tau zoo tiav log li. Thaum Vajtswv tau pom tias txhua yam uas Nws tau ua thiab ua tiav yog yam zoo, txhua yam uas tau tsim los ntawm Vajtswv yog raug npaj los ntawm Nws cov lus, uas hais tau tias, thaum “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” txhua yam uas Nws tau tsim yog yam uas kav mus tag ib txhiab ib txhis, raug faib cais raws li hom, thiab raug muab tso haum rau ib thaj chaw, lub hom phiaj, thiab kev ua kom nyob li qhov qub mus tag ib txhiab ib txhis. Tshaj qhov no lawm, lawv lub luag hauj lwm rau ntawm txhua yam, thiab txoj kev taug uas lawv yuav tsum tau taug thaum Vajtswv txoj kev cawm tag nrho txhua yam, twb raug teeb tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam hloov pauv tsis tau. Qhov no yog txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau muab rau tag nrho txhua yam.

“Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” tej yam yooj yim li no, cov lus uas tsis tsim nyog qhuas, uas keev tsis quav ntsej yog cov lus ntawm txoj cai saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas Vajtswv tau muab rau txhua yam muaj sia. Lawv yog lub hauv paus nruab nrab ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam uas siv tau tiag tiag thiab tob dua. Los ntawm Nws cov lus, tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau tag nrho yam uas Nws npaj tseg kom muab tau, thiab ua tiav hlo txhua yam uas Nws tau npaj tseg kom ua tiav hlo, tab sis kuj tswj rau hauv Nws ob txhais tes tag nrho yam uas Nws tau tsim los, thiab kav tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim nyob hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab, tshaj qhov no, tag nrho yam uas yog txheej txheem thiab tsis yog txheej txheem. Tag nrho txhua yam puav leej tau nthuav dav, tau muaj nyob, thiab tau rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm Nws txoj kev muaj cai lawv thiaj li muajnyob rau hauv txoj cai uas Nws tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj leej twg raug zam li! Txoj cai no tau pib kiag thaum uas “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” thiab nws yuav muaj nyob, txuas mus ntxiv, thiab ua lub luag hauj lwm rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg kom mus txog hnub uas tus Tswv Tsim tau thim! Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb tsis yog raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws rab peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab txoj lus txib kom tag nrho txhua yam tshwm sim los xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv Nws rab peev xwm tswj kav thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab muab txoj sia muaj zog thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no, hauv Nws rab peev xwm los ua, tib zaug xwb thiab kom kav mus tag ib txhiab ib txhis, tag nrho txhua yam uas Nws yuav tsim rau hauv Nws txoj kev npaj tau tshwm sim thiab muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim lub yeeb yam tau zoo tiav log, thiab khauj khaum txoj sia tau zoo tiav log, thiab lub luag hauj lwm tau zoo tiav log. Yog li thiaj pom nthuav tawm rau tus Tswv Tsim tej kev xav tias tsis muaj ib yam dab tsi los yuam tau, tsis raug txwv lub sij hawm, thaj chaw, los sis toj roob hauv pes. Zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev muaj cai, qhov uas yog tib tug xwb ntawm tus Tswv Tsim yuav tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis. Nws txoj kev muaj cai yeej yuav yog ib yam sawv cev thiab lub cim ntawm Nws qhov tsuas yog tib tug xwb, thiab Nws txoj kev muaj caiyeej yuav muaj nyob nrog nraim Nws lub cev yeeb yam mus tag ib txhiab ib txhis li!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 88

Nyob Rau Hnub Rau, Tus Tswv Tsim Hais Cov Lus, thiab Txhua Hom Muaj Sia nyob hauv Nws Lub Siab Cia Li Tshwm Sim, Ib Yam Ua Ntuv Zus Los

Tsis txaus ntseeg kiag li, tus Tswv Tsim txoj dej num ntawm txoj kev tsim tag nrhot txhua yam tau tsim tsis tu ncua los tau tsib hnub lawm, tseem tab tom npaj txais tos tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam hauv hnub rau. Hnub no yog kev pib ib yam tshiab, thiab yog ib hnub tshwj xeeb tshaj. Ces tus Tswv Tsim txoj kev npaj rau hmo ntawm hnub tshiab no yog dab tsi? Yam muaj sia tshiab uas Nws tsim yog dab tsi, Nws puas tsim? Mloog, ntawd yog tus Tswv Tsim lub suab …

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:24–25). Yam muaj sia uas suav nrog yog dab tsi? Vajluskub hais tias: nyuj twm, thiab tej tsiaj swb, thiab tej tsiaj nyaum ntawm lub ntiaj teb uas los tom qab tej yam ntawd. Hais tau tias, nyob rau hnub no ces tsis yog tsuas muaj txhua hom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb nkaus xwb, tab sis lawv yog tag nrho txhua hom uas tau raug cais mus raws hom, thiab, zoo ib yam nkaus li, “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.”

Thaum lub sij hawm hauv tsib hnub dhau los, tus Tswv Tsim tau hais tib lub suab lus thiab tau txib kom yug txhua yam muaj sia uas Nws ntshaw, thiab kom tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, raws li lawv hom. Thaum tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai, yeej tsis muaj Nws cov lus hais nqe twg yuav tsis muaj txiaj ntsig li, thiab yog li, nyob rau hauv hnub rau, txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim tau tshwm sim raws hauv lub sij hawm uas tau teev tseg. Kiag thaum tus Tswv Tsim tau hais tias “Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom,” lub ntiaj teb cia li puv npo txhua yam muaj sia tseem ceeb, thiab ntawm daim av cia li tshwm sim txhua hom muaj sia… Hauv tej tiaj nyom ntsuab xwb xiab, muaj tej nyuj puv ntoob, yoj lawv tej ko tw mus los, tau tshwm sim ib tug tas ib tug thiab, cov yaj quaj sib hu zom zaws los sib sau ua ke tsheej pab, cov nees nthe zom zaws pib khiav ncig mus los…. kiag tam sim ntawd xwb, lub tiaj nyom loj dav uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi ntawd cia li tshwm sim yam muaj txoj sia tseem ceeb puv nkaus…. Kev tshwm sim ntawm tej tsiaj no yog ib daim duab zoo nkauj rau ntawm lub tiaj nyom uas nyob ntsiag twb to, thiab ua rau tsis muaj ciaj ciam txwv li…. Lawv yuav koom mus ua ke rau ntawm tej tiaj nyom, thiab yog yam tseem ceeb ntawm tej tiaj nyom, tej tsiaj puav leej sib saib xyuas mus los rau lawv tus kheej thiab lwm tus; yog li lawv thiaj rais los yog cov saib xyuas thiab cov tiv thaiv ntawm tej av no, uas yuav yog lawv lub chaw nyob mus tag ib txhis, thiab yuav yog lub chaw npaj txhua yam xav tau rau lawv, yog ib lub hauv paus ntawm txoj kev yug lawv txoj sia mus ib txhiab ib txhis li …

Rau ntawm tib hnub ntawd tej tsiaj no cia li tshwm sim los, raws li tus Tswv Tsim txoj lus, kuj tau tshwm sim tej kab ub no ntau heev, ib tug tas tib tug tuaj. Txawm tias lawv yuav yog hom tsiaj me tshaj plaws ntawm tag nrho txhua yam muaj sia los xij, lawv txoj sia tseem yog txoj kev tsim phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv tsis tau los txog lig kiag li…. Qee cov nthuav lawv tej tis me ntsis, hos lwm cov maj mam nkag; qee cov dhia ib sab ceg thiab dhia paj paws, lwm cov mus kev vau poj vau poog; qee cov dhia mus tom hauv ntej, hos lwm cov thaub qab ceev heev; qee cov mus kev tav toj, lwm cov dhia siab thiab dhia qis…. Txhua tus nyias yeej tsis khoom nyias rau txoj kev npaj nrhiav lub chaw nyob rau lawv tus kheej: Qee cov nyob mus raws tej tiaj nyom, qee cov khawb qhov nyob hauv qhov av, qee cov ya mus los rau saum tej ntoo, nkaum rau hauv tej hav zoov…. Txawm tias yuav me li cas los xij, lawv yeej thev tsis taus qhov kev tsim txom ntawm lub plab khoob, thiab tom qab nrhiav tau lawv tus kheej lub chaw nyob lawm, lawv maj nroos nrhiav khoom noj los yug lawv tus kheej. Qee cov nce mus saum lub tiaj nyom mus noj tej ntsis nyom mos mos, qee cov tuav tej los khoom noj lo av li rau ntawm qhov ncauj thiab nqos mus rau hauv lawv lub plab, noj tau yam qab heev thiab txaus siab hlo (rau ntawm lawv, txawm yuav yog tej khoom noj lo av li los yeej tseem yog yam khoom noj qab); qee cov nkaum rau hauv tej hav zoov, tab sis lawv yeej tsis so li, tej kua nyob hauv tej nplooj nyom ntsuab xiab ua rau noj tau yam mos nyoos…. Tom qab lawv noj tsau npo lawm, tej kab tseem tsis tso lawv txoj dej num tseg; txawm yuav muaj tus yeeb yam me los xij, lawv muaj lub zog loj tshaj plaws thiab loj hlob tau ywj siab, thiab tag nrho yam muaj sia, lawv yog yam mob siab thiab nquag tshaj plaws. Lawv yeej ib txwm tsis tub nkeeg li, thiab yeej ib txwm tsis tau so raws li siab xav. Kiag thaum lawv noj tsau npo lawm, lawv tseem sib zog ua txoj dej num rau tus txiaj ntsig ntawm lawv lub neej yav tom ntej, lawv tus kheej mas tsis khoom li thiab maj nroos txog rau lawv hnub yuav los tom ntej, rau lawv txoj kev muaj txoj sia nyob tau…. Lawv siv lub suab deeg thiab nrov raws txheej txheem los sib txhawb thiab sib nqua hu rau lawv tus kheej mus rau tom ntej. Lawv kuj ua rau muaj qhov zoo rau tej nyom, tej xyoob ntoo, thiab txhua txhua daim npoo av, ua rau txhua hnub, thiab txhua xyoo, tsis sib thooj li…. Los ntawm lawv tus kheej hom lus thiab los ntawm tus kheej tej kev noj nyob, lawv tau xa xov mus rau txhua yam muaj sia nyob saum daim av. Siv lawv tus kheej lub hauv paus kev ua neej nyob tshwj xeeb, lawv tau cim txhua yam, uas lawv tau muab tso tseg ua txoj lw cia…. Lawv sib raug zoo nrog tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov, thiab lawv tau coj kev sib tw thiab kev tseem ceeb los rau tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov. Lawv tau coj tus Tswv Tsim tej lus ntuas thiab tej lus txais tos los rau txhua yam muaj sia …

Tus Tswv Tsim txoj kev saib ntsia mus thoob plaws tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim, thiab thaum lub sij hawm no Nws ob lub qhov muag tau nres rau ntawm tej hav zoov thiab tej roob, Nws lub siab tig. Thaum Nws cov lus raug hais tawm mus, rau hauv tej hav zoov tuab, thiab saum tej roob, tau tshwm sim ib yam tsiaj uas tsis zoo li yam tau tshwm sim ua ntej dhau los lawm: Lawv yog tej tsiaj qus uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Lub sij hawm dhau mus, lawv co lawv lub taub hau mus los thiab yoj lawv tus ko tw, txhua tus nyias muaj nyias tus kheej lub ntsej muag tshwj xeeb. Qee cov muaj plaub ntev npog, qee cov muaj daim khauj khaum npog, qee cov tsis muaj dab tsi npog tab sis muaj kaus, qee cov muaj kaus tshwm, qee cov caj dab ntev, qee cov ko tw luv, qee cov muaj qhov muag txaus ntshai, qee cov txaj muag, qee cov khoov mus noj nyom, qee cov noj nqaij qhov ncauj lo ntshav li, qee cov siv ob sab ceg dhia mus los, qee cov mus kev siv plaub tug rau taw, qee cov nyob siab rau puag saum ntsis ntoo, qee cov pw tos hauv tej hav zoov, qee cov tab tom nrhiav tej qhov tsua ua chaw so, qee cov tab tom khiav thiab sib thab sib zeg rau ntawm tej chaw tiaj, qee cov ncig mus los raws hauv tej hav zoov…; qee cov tab tom ua lub suab nrovnroo ntws, qee cov tab tom nyooj, qee cov tab tom ua lub suab cem, qee cov tab tom quaj…; qee cov tab tom ua lub suab siab, qee cov tab tom ua lub siab qis, qee cov tab tom ua lub suab tawm tom qa los, qee cov tab tom ua lub suab nrov zoo mloog…; qee cov tab tom sib thab sib ntaus, qee cov tab tom ua kom ntxim hlub, qee cov tab tom ua rau ntxim ntxub, qee cov tab tom zoo ntxim hlub, qee cov qab tom hem, qee cov tab tom nyob ntsiag to txaus nyiam…. Ib tug zuj zus, lawv txhua tus tawm los. Pom qhov lawv siab thiab muaj lub zog, muaj lub siab ywj pheej, tsis nyiam cuam tshuam rau lwm tus, tsis thab zes rau lwm tus…. Txhua tus nyias ua nyias lub neej raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv, thiab lawv tus kheej qhov yog tsiaj qus, thiab kev tsiv heev ntawm qhov yog tsiaj qus, lawv tau tshwm sim rau hauv tej hav zoov thiab nyob raws saum tej roob. Txhua yam muaj qhov sib thuam, ua rau txhua yam thiaj li tsis zoo tiav log—leej twg yog tus tsim lawv los ua tswv ntawm tej roob thiab tej hav zoov no? Txij thaum tus Tswv Tsim tau teeb tsa lawv lub cev yeeb yam los, lawv “muaj cai” nyob rau hauv tej hav zoov thiab tej roob, vim tus Tswv Tsim twb kos lawv tej ciaj ciam tag lawm thiab tau npaj ib puag ncig ntawm lawv tej chaw nyob lawm. Tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li yog cov tswv ntawm tej roob thiab tej hav zoov, thiab yog vim li ntawd lawv thiaj li yog tsiaj qus heev, tsiv heev. Lawv thiaj raug hu ua “tej tsiaj qus” vim hais tias, tag nrho txhua yam muaj sia, lawv thiaj qus tiag tiag li thiab tsiv heev, thiab seej tsis tau li. Tsis tuaj yeem yug kom lawv seej tau, yog li thiaj coj lawv los yug tsis tau, thiab nyob tsis haum nrog tib neeg ntiaj teb los sis tsis tuaj yeem siv dag siv zog tam rau tib neeg ntiaj teb tau. Vim tias tsis tuaj yeem yug lawv tau, tsis tuaj yeem leg dej num rau tib neeg ntiaj teb tau, tias lawv yuav tsum nyob kom deb ntawm tib neeg ntiaj teeb, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze. Hauv qhov txawv ces, nws yog vim lawv tau nyob nrug deb ntawm tib neeg ntiaj teb lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze tau, ces lawv thiaj muaj peev xwm saib xyuas rau lawv tus kheej puv npo raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv: tiv thaiv tej roob thiab tej hav zoov. Qhov lawv yog tsiaj hav zoov tau tiv thaiv tej roob thiab tau pov hwm tej hav zoov, thiab yog ib txoj kev tiv thaiv thiab kev ntseeg siab tau zoo tshaj plaws ntawm lawv txoj kev muaj txoj sia thiab kev tsim noob neej. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv qhov yog tsiaj hav zoov yeej tseem muaj mus thiab ua rau tag nrho txhua yam sib yoog tau sib txig sib luag. Lawv qhov los txog cojtxoj kev pab txhawb thiab tshwm sim mus rau tej roob thiab tej hav zoov; lawv qhov los txog tseem ua rau muaj kev sib tw thiab ceeb yam tsis muaj ciaj ciam rau tej roob thiab tej hav zoov uas tsis muaj dab tsi no. Txij qhov no mus rau yav tom ntej, tej roob thiab tej hav zoov dhau losua lawv tej chaw nyob mus tag ib txhiab ib txhis, thiab lawv yeej tsis poob lawv tej chaw nyob li lawm, vim hais tias tej roob thiab tej hav zoov uas tau tshwm sim thiab tau muaj no yeej yog lawv li; tej tsiaj qus yuav tsum ua lawv txoj dej num kom puv npo thiab ua txhua yam raws li qhov lawv tuaj yeem ua tau los pov hwm lawv. Yog li, yeej ib yam nkaus, tej tsiaj qus no los yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim tej lus qhia kom nruj txhawm rau los tuav lawv tus ciaj ciam, thiab kav tsij siv lawv tus yeeb yam tsiaj qus mus ntxiv kom txhua yam tseem muaj mus raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, thiab qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 89

Nyob Hauv Qab Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai, Tag Nrho Txhua Yam Zoo Tiav Log

Vajtswv tau tsim txhua yam, suav nrog yam uas txav mus los tau thiab yam uas tsis tuaj yeem txav mus los tau, xws li tej noog thiab ntses, xws lis tej xyoob ntoo thiab tej paj ntoos, thiab suav nrog tej tsiaj txhu, tej kab, thiab tej tsiaj qus raug ua tiav hlo rau hauv hnub rau—lawv txhua tus yeej yog cov zoo raws hauv Vajtswv ob lub qhov muag pom, thiab, tshaj qhov no lawm, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tag nrho tej no, yeej haum raws li Nws txoj kev npaj, tag nrho raug ua tau zoo tiav log siab tshaj plaws lawm thiab tau raws li cov qauv uas Vajtswv xav ua kom tau lawm. Ib kauj ruam zuj zus, tus Tswv Tsim tau ua txoj dej num uas Nws npaj siab ua kom haum raws li Nws txoj kev npaj. Ib yam zuj zus, tej yamuas Nws npaj siab tsim ua tau tshwm sim tuaj, thiab kev tshwm sim ntawm txhua yam yog haum raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam kev ua tau tshwm sim los ntawm Nws ltxoj kev muaj cai; vim tej yam ua tau tshwm sim los no, tag nrho txhua yam muaj sia tsis tuaj yeem pab tau, tiam sis tau ua tsaug rau tus Tswv Tsim txoj hmoov hlub thiab txoj kev npaj. Vim Vajtswv tej txuj ci phim hwj ntawm txoj kev ua no tau qhia tshwm lawv tus kheej, ua rau lub ntiaj teb no loj hlob, ib yam zuj zus, nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim los, thiab nws tau hloov pauv los ntawm tej kev nyuaj siab thiab kev tsaus ntuj los rau kev ua siab dawb paug thiab kev kaj, los ntawm txoj kev nyob ntsiag twb to mus rau txoj kev nyob tau lom zem xauv npo thiab tsis muaj ciaj ciam li. Nyob rau ntawm tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, los ntawm yam loj tshaj plaws mus rau yam mej, los ntawm yam me mus rau yam me tshaj plaws, tsis muaj yam dab tsi uas yuav tsis raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab nws yog ib yam tshwj xeeb thiab lub ntsiab xeeb txawm thiab muaj nuj nqis rau txhua yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias yuav muaj qhov sib txawv rau hauv lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum los xij, tiam sis tus Tswv Tsim yuav tsum tau tsim kom nyob rauhauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qee zaus tib neeg yuav pom ib tug kab, ib yam uas tsis zoo saib tshaj plaws, thiab lawv yuav hais tias, “Tus kab ntawd cas yuav txaus ntshai ua luaj li, tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav tsim tus kab tsis zoo saib zoo li no—tsis muaj hnub uas Nws yuav tsim qee yam phem tsis zoo saib li no.” Cas yuav yog ib qho kev xam pom ruam ua luaj li! Qhov lawv yuav tsum hais yog, “Txawm tias tus kab no tsis zoo saib li los xij, Vajtswv tau tsim nws los, thiab yog li nws yuav tsum muaj nws tus kheej lub hom phiaj tshwj xeeb.” Hauv Vajtswv tej kev xav, Nws xav muab tag nrho txhua lub cev yeeb yam rau lawv, thiab tag nrho tej kev ua thiab kev siv, rau txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim los, thiab yog li yam uas Vajtswv tau tsim los thiaj li tsis yog txiav tawm los ntawm tib daim ntaub los xwb. Suav txij lawv tus moj yam sab nrauv los rau sab hauv, suav txij lawv tej xeeb ceem kev noj nyob mus rau tej chaw uas lawv nyob—txhua yam nyias yeej sib txawv nyias. Tej nyuj muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nyuj, tej nees muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nees, mos lwj muaj lub cev yeeb yam ntawm mos lwj, thiab tej ntxhw muaj lub cev yeeb yam ntawm tej ntxhw. Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom tsiaj twg yog hom zoo saib tshaj plaws, thiab hom twg yog hom tsis zoo saib tshaj plaws? Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom twg yog hom muaj txiaj ntsig tshaj plaws, thiab yam twg yog yam uas tsis tsim nyog nyob mus tshaj plaws? Ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej ntxhw, tiam sis tsis muaj leej twg siv tej ntxhw los cog qoob loo; ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej tsov ntxhuav thiab tej tsov, vim lawv lub cev yeeb yam zoo ntxim siab tshaj plaws tag nrho txhua yam, tiam sis koj puas tuaj yeem tu tau lawv los ua tej tsiaj yug hauv tsev? Muab hais luv luv tias, thaum hais txog tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, tib neeg yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, hais tau tias, ua raws li tus Tswv Tsim txoj lus teeb tsa rau tag nrho txhua yam; qhov no yog tus xeeb ceem ntse tshaj plaws. Tsuas muaj ib tug xeeb ceem ntawm txoj kev tshawb fawb rau, thiab txoj kev mloog hais rau, tus Tswv Tsim tej kev xav thaum chiv thawj thiaj li yog kev lees txais tseeb thiab thiaj yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tiag. Nws yog qhov zoo rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, yog li qhov kev muaj qab hau dab tsi uas tib neeg thiaj yuav tsum tau nrhiav kev txhaum?

Yog li, tag nrho txhua yam nyob hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yog ua ib zaj nkauj tshiab zoo mloog rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yog kev pib ib yam zoo tshaj plaws rau Nws txoj dej num ntawm hnub tshiab, thiab thaum lub sij hawm no tus Tswv Tsim kuj yuav qhib ib yam tshiab rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg! Raws li tus Tswv Tsim ntawm cev nqaij daim tawv tau teeb txoj cai kom tej ntsuag xyoob tuaj rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav, laus rau lub caij ntuj sov, rho tau rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, thiab muab ntim cia rau thaum lub caij ntuj no, tag nrho txhua yam yuav tsum mus raws nraim li tus Tswv Tsim txoj kev npaj ntawm txoj kev cawm, thiab lawv yuav zoo siab tos txais lawv tus kheej hnub tshiab, kev pib tshiab, thiab lub hauv paus txoj sia tshiab. Lawv yuav ua neej nyob thiab tsim noob neej mus tsis paub kawg txhawm rau ua kev zoo siab tos txais txhua hnub nyob rau hauv qab lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 90

Yeej Tsis Muaj Ib Yam Uas Raug Tsim Los thiab Tsis Raug Tsim Los Tuaj Yeem Hloov Txauv Tau tus Tswv Tsim Lub Cev Yeeb Yam

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cainkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheejtuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau. Piv txwm li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj. Lawv tsis muaj Vajtswv lub hwj chim, haj yam tsis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv thiaj tsis muaj Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai ntawd yog vim hais tias lawv tsis muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb. Yam uas tsis raug tsim los, xws li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj, txawm tias lawv tuaj yeem ua qee yam sawv cev tam rau Vajtswv los xij, los yeej tsis muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau. Txawm tias lawv muaj qee lub hwj chim uas tib neeg tsis muaj los xij, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam, los txib tau tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua ym. Yog li, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv qhov tsuas muaj tib tug xwb, thiab, zoo ib yam nkaus li no, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Hauv phau Vajluskub, koj puas tau nyeem ib nqe lus twg uas hais txog Vajtswv tus neeg xa xov tau tsim tag nrho txhua yam? Vim li cas Vajtswv tsis xa Nws cov neeg xa xov los sis cov tub txib saum ntuj los tsim tag nrho txhua yam? Nws yeeb vim hais tias lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj rab peev xwm los siv Vajtswv txoj kev muaj cai tau. Tsuas zoo ib yam nkaus li tag nrho txhua yam muaj sia xwb, lawv txhua tus nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab nyob hauv qab tus Tswm Tsim txoj kev muaj cai, thiab tib yam nkaus li no, tus Tswv Tsim kuj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav. Nyob rau ntawm txhua yam thiab txhua tus ntawm lawv—txawm tias lawv yuav yog neeg nyob rau theem siab los sis theem qis li cas los xij, lawv yuav muaj hwj chim loj thiab me li cas los xij—nws tsis muaj ib tug twg yuav tshaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab yog li nyob rau ntawm lawv ces, thiaj li tsis muaj qhov uas yuav tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam li. Lawv yeej tsis raug hu tias Vajtswv, thiab yeej tsis muaj peev xwm rais los ua tau tus Tswv Tsim. Tej no yog qhov muaj tseeb thiab muaj tiag uas hloov pauv tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 91

Vajtswv Siv Nws Cov Lus los Tsim ib Txoj Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Tom Qab Nws Tsim Tag Nrho Txhua Yam Lawm, tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Raug Lees Paub thiab Raug Qhia Tshwm Ib Zaug Ntxiv rau hauv Txoj Kev Cog Lus ntawm Tus Duab Zaj Sawv

Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej ib txwm raug qhia tshwm thiab raug siv nyob rau hauv tag nrho txhua yam muaj sia, thiab Nws tsis yog tswj kav tag nrho txhua yam txoj hmoo nkaus xwb, tab sis Nws kuj tswj kav tib neeg ntiaj teb thiab, yam muaj sia tshwj xeeb uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes thiab yog yam uas muaj txheej txheem ntawm lub neej txoj sia sib txawv thiab muaj lub neej sib txawv. Tom qab tsim tag nrho txhua yam lawm, tus Tswv Tsim tsis tau tso tseg qhov los nthuav tawm Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim; vim Nws, txoj kev muaj cai uas yog tuav Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb txoj hmoo uas tau pib raws li kev cai kiag thaum tib neeg tau yug los tiag tiag los ntawm Nws txhais tes. Nws xav tswj xyuas tib neeg ntiaj teb, thiab tswj kav tib neeg ntiaj teb; Nws xav cawm tib neeg ntiaj teb thiab xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb tiag tiag li, xav muab kom tau tib neeg ntiaj teb uas tuaj yeem kav tag nrho txhua yam tau; Nws xav tsim kom tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab paub thiab mloog Nws txoj kev muaj cai. Yog li, Vajtswv tau pib nthuav tawm Nws txoj kev muaj cai raws li kev cai rau ntawm tib neeg los ntawm kev siv Nws cov lus, thiab tau pib siv Nws txoj kev muaj cai thiaj li yuav paub Nws cov lus. Tseeb tiag, Vajtswv txoj kev muaj cai raug qhia tshwm rau hauv txhua txhia qhov chaw rau thaum lis qhov txheej txheem no; Kuv thiaj tau xaiv qee yam tshwj xeeb, tej yam ua piv txwv paub zoo uas tej zaum nej yuav to taub thiab paub txog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiab Nws txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj nkaus xwb.

Nws muaj qhov zoo sib xws rau ntawm nqe lus hauv Chiv Keeb 9:11–13 thiab cov nqe lus saum toj saud uas ntsig txog daim ntawv teev tseg ntawm Vajtswv txoj kev tsim lub ntiaj teb, tiam sis nws kuj muaj ib qho sib txawv thiab. Yam uas zoo sib xws yog dab tsi? Qhov zoo sib xws yog nyob hauv Vajtswv txoj kev siv cov lus ua tej yam uas Nws xav ua, thiab qhov sib txawv ntawd ces yog cov nqe lus uas tau hais rau ntawm no nws qhia tshwm txog Vajtswv cov lus sib txuas nrog tib neeg, uas Nws tau tsim kev cog lus nrog tib neeg thiab tau qhia rau tib neeg tias muaj dab tsi nyob rau hauv txoj kev cog lus. Kev siv Vajtswv ltxoj kev muaj cai raug ua tiav hlo rau hauv Nws qhov kev sib tham nrog tib neeg, uas tuaj yeem hais tau tias, ua ntej txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb lawm, Vajtswv cov lus yog cov lus qhia thiab cov lus txib, uas raug siv tsim txhua yam muaj sia uas Nws xav tsim. Tab sis tam sim no muaj ib txhia hnov Vajtswv cov lus, thiab Nws cov lus rau coj los siv sib tham nrog tib neeg thiab kuj yog ib qho kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas rau tib neeg thiab. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv cov lus yeej yog cov lus txib tuas txhawb tsa Nws txoj kev muaj cai thiab raug muab tso rau tag nrho txhua yam.

Qhov kev nqis tes ua ntawm Vajtswv uas raug teev tseg rau hauv nqe lus no yog dab tsi? Nqe lus teev tseg txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg tom qab Nws qhov kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg los ntawm kev tsodej los nyab; nws qhias rau tib neeg tias Vajtswv yuav tsis tsim kev puas ntsoog rau lub ntiaj teb ntxiv lawm, thiab yuav ua kom xaus tau qhov ntawd, Vajtswv thiaj tau tsim ib lub cim tseg. Lub cim no yog dab tsi? Hauv Vajluskub nws tau hais tias “Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.” Tej no yog cov lus thaum chiv thawj uas tus Tswv Tsim tau hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Nws tau hais cov lus no, tau muaj ib tug duab zaj sawv tshwm sim ua ntej ntawm tib neeg qhov muag, thiab nws tseem muaj nyob los txog niaj hnub tam sim no. Txhua leej tau pom tus duab zaj sawv lawm, thiab thaum nej pom nws, koj puas paub tias nws tshwm sim los li cas? Tseem yog kev tshawb fawb los yeej tseem tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau nws, los sis nrhiav tau nws lub hauv paus tshwm sim los, los sis txheeb xyuas tau nws lub chaw nyob. Qhov ntawd vim hais tias tus duab zaj sawv yog ib lub cim ntawm txoj kevcog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg; nws tsis yuav siv kev tshawb fawb, nws tsis yog tib neeg tsim, los sis tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Nws tseem yog ib yam muaj mus ntxiv tsis paub kawg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws tau hais Nws cov lus lawm. Tus Tswv Tsim tau siv Nws tus kheej lub tswv yim tshwj xeeb los tuav raws Nwstxoj kev cog lus nrog tib neeg thiab Nws qhov kev cog lus tseg, thiab yog li Nws siv tus duab zaj sawv ua ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim ntawd ua ib txoj kev cai thiab txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas yuav muaj mus tag ib txhiab ib txhis tsis hloov pauv li, txawm tias yuav ntsig txog rau tus Tswv Tsim los sis tib neeg ntiaj teb tus uas raug tsim los xij. Qhov no yog txoj cai hloov pauv tsis tau, nws hais tau tias, yog ib qho kev qhia tshwm tiag ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab nws tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej tsis muaj ciaj ciam txwv; Nws siv tus duab zaj sawv los ua lub cim txuas mus ntxiv thiab nthuav dav txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qhov no yog ib qho kev nqis tes ua uas Vajtswv siv Nws cov lus, thiab yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg los ntawm kev siv cov lus. Nws tau qhia rau tib neeg txog yam uas Nws xav ua kom tshwm sim, thiab yam uas nws yuav tsum ua kom muaj tiav thiab tiav hlo. Ua raws li qhov no txhua yam thiaj raug muaj tiav raws li cov lus hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, thiab niaj hnub tam sim no, twb tau ntau txhiab xyoo los lawm tom qab Nws tau hais tej lus no lawm, tib neeg tseem tuaj yeem saib pom tus duab zaj sawv uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Vim los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais no, yam no tseem tsis pauv thiab tsis hloov pauv los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tus duab zaj sawv no tau, tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv nws cov cai tau, thiab nws tsuas muaj tib tug rau hauv Vajtswv cov lus xwb. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. “Vajtswv zoo li Nws cov lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tiav hlo yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis.” Cov lus zoo li no yeej raug qhia tshwm meej meej rau ntawm no lawm, thiab nws yog ib lub cim muaj meej thiab yog tus xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Lub cim los sis tus xeeb ceem zoo li no tsis muaj los sis tsis pom muaj nyob rau ntawm yam muaj sia uas raug tsim los, los sis yeej tsis pom muaj nyob rau ntawm yam uas tsis raug tsim los. Nws tsuas yog Vajtswv tus uas yog tib tug li xwb, thiab tsuas faib cais lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb raws li qhov tus Tswv Tsim muaj nkaus xwb tawm mus ntawm yam muaj sia. Nrog rau tib lub sij hawm no, nws kuj yog ib lub cim thiab tus xeeb ceem uas, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ces, txhua yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los yeej tsis muaj tshaj qhov ntawd li lawm.

Vajtswv txoj kev tsim Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg yog ib qho kev nqis tes ua tseem ceeb tshaj plaws, uas Nws xav siv qhov tseeb tiag los sib txuas lus rau tib neeg thiab qhia rau lawv txog Nws txoj kev xav. Yuav ua kom tau li no Nws tau siv ib lub tswv yim tshwj xeeb, siv ib lub cim tshwj xeeb los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg, lub cim uas yog ib qho kev cog lus tseg ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim tseg nrog tib neeg. Yog li, kev tsim txoj kev cog lus no puas yog ib qho loj tshaj plaws? Nws loj tshaj plaws tau li cas? Qhov no nws yog kiag li yam tshwj xeeb ntawm txoj kev cog lus no: Nws tsis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tib neeg thiab lwm tus, los sis ntawm ib pawg neeg thiab lwm pawg neeg, los sis ntawm ib lub teb chaws thiab lwm lub teb chaws, tab sis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb, thiab nws yuav muaj mus kom txog hnub uas tus Tswv Tsim thim tag nrho txhua yam. Tus tswj xyuas ntawm txoj kev cog lus no yog tus Tswv Tsim, thiab tus saib xyuas txoj kev cog lus no los kuj yog tus Tswv Tsim ib yam nkaus thiab. Muab luv luv tias, tag nrho txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv raug tsim nrog tib neeg ntawd yog muaj tiav thiab tiav hlo haum raws li tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb qhov kev sib tham lawm, thiab tseem muaj nyob los txog ntua niaj hnub tam sim no. Dhau ntawd qhov uas yam muaj sia tuaj yeem zwm rau, mloog lus, ntseeg, txaus siab, ua tim khawv, thiab qhuas rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab? Vim tsis muaj leej twg yuav ua tau lawm tsuas yog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiaj li muaj lub hwj chim los tsim txoj kev cog lus zoo li no. Qhov tshwm sim ntawm tus duab zaj sawv, zaum tas zaum thiab, yog ib qho kev tshaj tawm rau tib neeg ntiaj teb thiab hais kom tib neeg mob siab rau txoj kev cog lus los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb. Hauv qhov tshwm sim tsis tu ncua rau ntawmtxoj kev cog lus los ntawm Tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb, yam uas raug nthuav qhia tshwm rau tib neeg ntiaj teb tsis yog tus duab zaj sawv los sis txoj kev cog lus, tiam sis yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Kev rov qab tshwm sim dua ntawm tus duab zaj sawv nthuav qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev uas loj tshaj plaws thiab qhov txuj ci phim hwj nyob rau hauv tej chaw zais, thiab, nyob rau tib lub sim hawm no, nws yog ib yam qhia pom txog yus tus kheej ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas yeej tsis paub ploj mus li, thiab yeej tsis hloov pauv hlo li. Qhov no tseem tsis yog ib qho qhia tshwm txog lwm tus xeeb ceem ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsuas yog tib txoj xwb los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 92

Vajtswv Cov Koob Hmoov

Ch.K 17:4–6 Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg pag txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.

Ch.K 18:18–19 Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws. Vim Kuv paub nws, hais tias nws yuav txib nws cov me nyuam thiab nws tsev neeg caum nws qab, thiab lawv yuav ceev Yehauvas tej kab ke tseg, los muab kev ncaj ncees thiab kev txiav txim; uas Yehauvas yuav coj los rau Anplahas uas yog tej Nws tau hais tseg rau nws lawm.

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Yauj 42:12 Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Lub Tswv Yim Tshwj Xeeb thiab Tej Xeeb Ceem ntawm Tus Tswv Tsim Cov Lus Hais Tawm Yog ib Tug Cim ntawm Lub Cev Yeeb Yam Tshwj Xeeb thiab tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Coob leej ntau tus xav nrhiav, thiab muab kom tau, Vajtswv cov koob hmoov, tiam sis tsis yog txhua tus yuav muab tau cov koob hmoov no, vim Vajtswv muaj Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab cov koob hmoov rau tib neeg raws li hauv Nws tus kheej txoj kev muab. Tej lus cog tseg uas Vajtswv tsim rau tib neeg, thiab txoj hmoov hlub uas Nws muab rau tib neeg, yog raug faib raws li tib neeg tej kev xav thiab tej kev nqis tes ua. Yog li, yam uas raug qhia tshwm los ntawm Vajtswv cov koob hmoov yog dab tsi? Tib neeg tuaj yeem pom dab tsi nyob rau hauv lawv? Thaum txog rau theem no, cia peb muab txoj kev sib tham ntawm hom twg ntawm cov tib neeg uas Vajtswv foom koob hmoov rau, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau tib neeg tso rau ib sab. Dua ntawd ces, cia peb saib ntawm Vajtswv txoj kev foob koob hmoov rau tib neeg nrog rau lub hom phiaj ntawm kev paub Vajtswv txoj kev muaj cai, los ntawm txoj kev xav ntawm kev paub Vajtswv txoj kev muaj cai.

Plaub nqe lus ntawm tej nqe Vajluskub saum toj saud yog tag nrho tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau tib neeg. Tej ntaub ntawv no muaj kev piav qhia ntxaws ntxaws ntawm cov neeg txais Vajtswv cov koob hmoov, xws li Anplahas thiab Yauj, nrog rau tej kev muaj qab hau uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab Nws cov koob hmoov rau, thiab ntawm yam uas muaj nyob rau hauv cov koob hmoov no yog dab tsi. Lub suab lus thiab tus xeeb ceem ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab txoj kev xav thiab theem uas Nws tau hais txog, kom tib neeg txaus siab tias Tus uas muab cov koob hmoov thiab tus neeg txais cov koob hmoov ntawd muaj lub cev yeeb yam, lub meej mom thiab lub ntsiab tseem ceeb sib txawv tseeb li cas. Lub suab lus thiab tus xeeb ceem ntawm cov lus hais tawm no, thiab theem uas lawv tau hais txog, mas tshwj xeeb rau Vajtswv, tus uas muaj lub cev yeeb yam ntawm tus Tswv Tsim. Nws muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim loj kawg nkaus, nrog rau lub suab npe zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab muaj hwj chim tshaj uas tsis muaj qhov ua xyem xyav los ntawm tib neeg hlo li.

Ua ntej tshaj plaws cia peb saib ntawm Chiv Keeb 17:4–6: “Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg pag txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.” Cov lus no yog txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas, nrog rau Vajtswv txoj kev foom koob hmoov rau Anplahas: Vajtswv yuav tsim Anplahas ua leej txiv ntawm txhua haiv neeg, yuav tsim kom nws tawg paj txi txiv ntau heev, thiab yuav tsim ntau haiv neeg ntawm nws, thiab tej vajntxwv yuav los ntawm nws los. Koj puas pom Vajtswv txoj kev muaj cai nyob rau hauv cov lus no? Thiab koj pom txoj kev muaj cai zoo li no li cas? Hom ntsiab xeeb ceem ntawm Vajtswv ltxoj kev muaj cai uas koj pom yog hom zoo li cas? Los ntawm kev ua tib zoo nyeem cov lus no, nws yeej nrhiav pom tsis nyuaj txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam uas raug qhia tshwm ua lus hais meej meej rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Piv txwv li, thaum Vajtswv hais tias “Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav … Kuv yuav tsim los ntawm koj los … Kuv yuav ua kom koj…,” koog lus xws li “koj txoj kev xav” thiab “Kuv txoj kev xav,” cov lus hais uas lees txog Vajtswv lub cev yeeb yam thiab txoj kev muaj cai, yog, hauv ib yam kev hawm, ib yam qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev ncaj ncees; hauv lwm yam kev hawm, lawv yog cov lus tshwj xeeb uas Vajtswv tau siv, tus uas muaj tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam—nrog rau yog ib co ntsiab lus raws li kev cai. Yog muaj neeg hais tias lawv vam tias lwm tus tib neeg yuav tawg paj txi txiv ncw, ntau haiv neegyuav tsim los ntawm lawv los, thiab tias ntau tus vajntxwv yuav losntawm lawv los, ces ntawd yog ib hom kev ntshaw tsis muaj qhov ua xyem xyav li, tsis yog ib qho lus cog tseg los sis tsis yog ib qho koob hmoov. Yog li, tib neeg thiaj tsis ua lub siab tawv qhawv hais tias “Kuv yuav tsim kom koj zoo li ntawd thiab li ntawd, ces koj yuav zoo li ntawd thiab li ntawd…,” vim lawv yeej paub tias lawv tsis muaj lub hwj chim zoo li ntawd; nws tsis yog nyob ntawm lawv, thiab txawm tias lawv yuav hais tej yam zoo li ntawd los xij, lawv cov lus yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li, raug tsav los ntawm lawv txoj kev ntshaw thiab kev muab hlob. Puas muaj leej twg ua lub siab tawv qhawv hais ib lub suab loj li no yog lawv hnov tias lawv tsis muaj peev xwm ua tiav hlo lawv tej kev ntshaw? Txhua tus yeej xav kom lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv zoo, thiab vam tias lawv yuavmuaj vam meej thiab muaj kev huaj vam zoo. “Nws yog txoj hmoov zoo uas ib tug ntawm lawv dhau los ua huab tais! Yog ib tug dhau los ua tus thawj kav xeev qhov ntawd yeej yog qhov zoo, ib yam nkaus—tsuav lawv tseem yog tus neeg tseem ceeb xwb!” Tej no yog tag nrho tib neeg txoj kev ntshaw, tiam sis tib neeg tsuas muaj peev ntshaw tej koob hmoov rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv xwb, thiab tsis tuaj yeem ua tau kom muaj tiav los sis tsis tuaj yeem lees tias lawv tej lus cog tseg muaj tseeb tiag. Hauv lawv lub siab, txhua leej yeej paub meej lawm tias lawv tsis muaj lub hwj chim ua kom tau tej yam zoo li no tiav hlo, vim txhua yam hais txog lawv no tshaj lawv qhov tswj tau lawm, thiab yog li lawv yuav tuaj yeem txib lwm tus txoj hmoo tau li cas? Qhov kev muaj qab hau uas vim li cas Vajtswv thiaj tuaj yeem hais tej lus zoo li no tau los yeeb vim hais tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li ntawd, thiab muaj peev xwm ua tau tiav hlo thiab paub tag nrho tej lus cog tseg uas Nws tsim rau tib neeg ntawd, thiab ua rau tag nrho tej koob hmoov uas Nws muab rau tib neeg ntawd tshwm sim tseeb tiag. Vajtswv tau tsim tib neeg los, thiab vim Vajtswv tsim kom qee leej tuaj yeem tawg paj txi txiv kom muaj me tub me nyuam; tsim kom qee leej tej xeeb leej xeeb ntxwv huaj vam tiam sis yuav tsum siv ib lo lus los ntawm Nws. Nws yeej yuav tsis ua dej num rau Nws Tus Kheej kom tawm fws rau tej yam zoo li no, los sis txoj dej num nyob hauv Nws lub siab, los sis muab Nws Tus Kheej khi nrog tej lus cog tseg; qhov no yog Vajtswv lub hwj chim tiag tiag, Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag.

Tom qab nyeem “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws” hauv Chiv Keeb 18:18, nej puas tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim qhov siab tshaj plaws? Vajtswv cov lus yeej muaj tseeb tiag. Vajtswv hais cov lus zoo li no vim tsis yog los ntawm, los sis tsis yog kev sawv cev tam ntawm, Nws tej kev ruaj siab rau txoj kev ua kom tiav; lawv yog, dua ntawd, yam ua pov thawj ntawm txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab yog txoj lus txib uas ua rauVajtswv cov lus muaj tiav. Nws muaj ob yam kev qhia tshwm uas nej yuav tsum tau mob siab saib rau ntawm no. Thaum Vajtswv hais tias “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws,” puas muaj ib yam ua xyem xyav rau hauv cov lus no? Puas muaj ib yam txhawj xeeb? Puas muaj ib yam kev ntshai? Vim los ntawm cov lus “yuav muaj tiag” thiab “yuav yog” nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm, tej yam zoo li no, yog yam uas tshwj xeeb rau tib neeg thiab keev tau nthuav tawm rau hauv lawv, yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau tus Tswv Tsim. Tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los siv cov lus zoo li thaum xav kom lwm tus zoo, tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los foom koob hmoov rau tib neeg nrog tej lus ruaj siab khov tias yuav ua kom lawv yog ib haiv neeg zoo tshaj plaws thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus, los sis cog lus tias txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav tau txais cov koob hmoov rau hauv nws. Vajtswv cov lus yim muaj tseeb tiag ntau npaum li cas, lawv yim ua pov thawj rau qee yam tau ntau npaum li ntawd—thiab qee yam ntawd yog dab tsi? Lawv ua pov thawj tau tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, tias Nws txoj kev muaj cai tuaj yeem ua tej no tau tiav hlo, thiab tias lawv txoj kev ua tau tiav hlo yuav muaj xwb xwb li. Vajtswv yog tus muaj qhov tseeb rau hauv Nws lub siab, yeej tsis muaj ib qhoyig me me li, ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas lawm. Tshaj qhov no lawm, tag nrho ntawm yam no yuav raug ua tiav log haum raws li Nws cov lus, thiab tsis muaj ib lub zog dab tsi yuav tuaj yeem los hloov tau, tav kev, ua rau puas, los sis tsim teeb meem rau nws tej kev ua kom muaj tiav. Txawm tias tseem muaj tej yam tshwm sim ntxiv los xij, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tuaj yeem thim los sis haub ntxias txoj kev ua kom muaj tiav thiab txoj kev ua tau tiav log ntawm Vajtswv cov lus li. Qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm cov lus uas hais tawm los ntawm tus Tswv Tsim lub qhov ncauj los, thiab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tib neeg yuav tsis lees tsis tau! Thaum nyeem cov lus no tag lawm, koj puas tseem hnov ua xyem xyav? Tej no raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab nws muaj hwj chim, muaj hwj chim tshaj, thiab muaj cai rau hauv Vajtswv cov lus. Lub hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yuav tsis tuaj yeem zam qhov ua tau tiav hlo los ntawm qhov muaj tseeb, tsis tuaj yeem muab tau los ntawm txhua yam muaj sia uas raug tsim los los sis yam tsis raug tsim los, thiab yeej ua tsis muaj tshaj qhov uas yam muaj sia raug tsim los los sis tsis raug tsim los. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog tib neeg ntiaj teb nrog lub suab lus siab qis zoo li no tau, thiab qhov tseeb tiag yeej ua pov thawj tau lawm tias Nws tej lus cog tseg yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv, los sis siv tsis tau, tiam sis yog kev nthuav tawm txog txoj kev muaj cai tshwj xeeb uas tsis muaj leej twg, yam xwm txheej dab tsi, los sis yam khoom dab tsi los piv tau li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 93

Ch.K 17:4–6 Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg pag txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.

Ch.K 18:18–19 Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws. Vim Kuv paub nws, hais tias nws yuav txib nws cov me nyuam thiab nws tsev neeg caum nws qab, thiab lawv yuav ceev Yehauvas tej kab ke tseg, los muab kev ncaj ncees thiab kev txiav txim; uas Yehauvas yuav coj los rau Anplahas uas yog tej Nws tau hais tseg rau nws lawm.

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Yauj 42:12 Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Qhov sib txawv ntawm cov lus Vajtswv hais thiab cov lus tib neeg hais yog dab tsi? Thaum koj nyeem cov lus Vajtswv hais no, koj paub tau qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev muaj cai. Koj hnov tau li cas thaum koj hnov tias tib neeg hais cov lus zoo li no? Koj puas xav tias lawv khav theeb thiab muab hlob ua luaj, cov tib neeg uas tab tom qhia tshwm txog lawv tus kheej? Vim lawv tsis muaj lub hwj chim no, lawv tsis muaj txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li no tau tiav hlo. Qhov uas lawv ruaj siab rau lawv tej lus cog tseg ntawd tsuas yog qhia tshwm txog lawv tej kev tsis mob siab nkaus xwb. Yog leej twg hais cov lus zoo li no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias lawv tsis khab theeb thiab ruaj siab dhau lawm, thiab lawv yuav raug qhia tshwm lawv tus kheej yog ib yam piv txwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam. Cov lus no hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los; koj puas paub tau tias muaj ib yam kev khav theeb nyob rau ntawm no? Koj puas hnov tau tias Vajtswv cov lus tsuas yog lo lus tso dag ua si xwb? Vajtswv cov lus muaj txoj kev muaj cai, Vajtswv cov lus muaj tseeb tiag, thiab ua ntej yuav hais cov lus tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, hais tau tias, thaum Nws tab tom txiav txim siab ua qee yam, ces yam ntawd tseem raug ua tiav hlo li lawm ntag. Nws tuaj yeem hais tau tias tag nrho yam uas Vajtswv tau hais rau Anplahas yog ib txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas, thiab ib qho kev cog lus tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Qhov kev cog lus tseg no yog ib yam muaj tseeb uas tau tsim tseg, nrog rau ib yam muaj tseeb uas raug ua tiav hlo, thiab tej yam muaj tseeb no yeej maj mam ua tau muaj tiav rau hauv Vajtswv tej kev xav haum raws li Vajtswv txoj kev npaj ua. Yog li, rau Vajtswv los hais cov lus zoo li no tsis txhais tias Nws muaj tus moj yam khab theeb, vim Vajtswv muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li no tiav hlo. Nws muab lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai no, thiab muaj rab peev xwm puv npo ua tej yam no tau tiav hlo, thiab lawv qhov ua tau tiav hlo yog nyob raws tag nrho rau huav Vajtswv rab peev xwm. Thaum tej lus zoo li no raug hais tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, lawv yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus moj yam tseeb tiag, ib qho kev qhia tshwm ua tau zoo tiav log thiab kev qhia pom txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj kev muaj cai, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi tsim nyog tshaj thiab phim tshaj qhov ua pov thawj ntawm tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam. Tus xeeb ceem, lub suab lus, thiab kev hais cov lus zoo li no yog zoo raws nraim kiag li tus cim ntawm tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab haum zoo tiav log li qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam; hauv tej lus no tsis muaj qhov uas tsis yog kev ntxias dag, tsis muaj qhov uas yuav tsis yog kev dawb huv; lawv yog qhov kev ua rau pom txhij txhua, thiab tag nrho, zoo tiav log ntawm tus Tswv Tsim Lub ntsiab tseem ceeb thiab txoj kev muaj cai. Vim tib neeg uas raug tsim los, lawv tsis muaj txoj kev muaj cai zoo li no, los sis tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb no, Vajtswv muab lub hwj chim tsawg heev rau lawv. Yog tib neeg ntxeev siab rau tus cwj pwm zoo li no, ces nws yuav yog kev rhuav tshem tiag tiag rau ntawm lawv tus moj yam qias lwj liam, thiab nyob ntawm tus cag no yuav ua rau cuam tshuam txog tib neeg txoj kev khav theeb thiab kev muab hlob, thiab nthuav tawm txog kev xav siab phem ntawm lwm cov neeg uas tsis yog tus dab phem, Ntxwgnyoog, cov uas xav ntxias dag tib neeg thiab dag ntxias lawv kom ntxeev siab rau Vajtswv. Vajtswv xav li cas rau qhov raug nthuav tawm los ntawm hom lus zoo li no? Vajtswv yuav hais tias koj xav txeeb Nws lub chaw thiab tias koj xav ua tus cuav thiab hloov Nws chaw. Thaum koj ua lub suab lus cuav ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, koj txoj kev xav yog los hloov Vajtswv qhov chaw rau hauv tib neeg lub siab, kom tib neeg ntiaj teb tsim nyog raws li qhov lawv yog Vajtswv li. Qhov no yog Ntxwgnyoog, dawb huv thiab yooj yim; tej no yog kev nqis tes ua ntawm tus thawj tub txib saum ntuj ceeb tsheej tej xeeb leej xeeb ntxwv, uas thev tsis taus nyob rau saum Ntuj Ceeb Tsheej! Nyob rau ntawm nej cov ko, puas muaj leej twg tau xyaum qog raws qee lo lus hauv Vajtswv cov lus, uas txhob txwm ua kom nkag siab yuam kev thiab ntxias dag tib neeg, thiab ua rau lawv hnov tias yog cov lus thiab cov kev ua ntawm tus neeg no muaj Vajtswv txoj kev muaj caithiab lub hwj chim loj kawg nkaus, ua rau kom tus neeg no lub ntsiab tseem ceeb thiab lub cev yeeb yam tsuas yog tib tug, thiab txawm li ntawd los xij lub suab ntawm tus neeg no cov lus puas thooj li Vajtswv lub suab? Nej puas tau ua qee yam zoo li no? Nej puas tau xyaum qog raws Vajtswv lub suab rau hauv nej cov lus hais, nrog rau lom txwm coj tus xeeb ceem zoo li Vajtswv tus moj yam, nrog rau yam uas nej xav kom yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai? Puas yog nej feem coob ntawm ko nquag ua, los sis npaj yuav ua, raws li qhov no? Tam sim no, thaum nej pom, lees txais thiab paub tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab tig ntsia rov qab txog yam uas nej tau ua, thiab yam uas nej tau qhia tshwm ntawm nej tus kheej tiag tiag lawm, puas ua rau nej hnov tsis xis neej? Nej puas ras txog nej txoj kev ruam thiab txoj kev tsis paub txaj muag? Thaum phua saib tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov neeg zoo li no lawm, nws puas tuaj yeem hais tau tias lawv yog cov raug foom phem ntawm dab teb? Nws puas tuaj yeem hais tau tias txhua tus uas ua tej yam zoo li no puas coj kev txaj muag los rau lawv tus kheej? Nej puas ras txog nws tus yeeb yam phem? Nws qhov phem yog zoo li cas? Tib neeg lub siab xav ua qhov zoo li no yog xav qog raws Vajtswv. Lawv xav yog Vajtswv, xav kom tib neeg pe hawm lawv li Vajtswv. Lawv xav rhuav tshem Vajtswv qhov chaw hauv tib neeg lub siab, thiab txwv txiav Vajtswv tus uas ua txoj dej num nyob rau ntawm tib neeg, thiab lawv ua li no txhawm rau tswj kom tau tib neeg, nqos tib neeg, thiab kav lawv. Txhua tus muaj kev ntshaw thiab kev xav tshaj qhov ua tau rau hauv nruab siab zoo li no, thiab txhua tus nyob raws hauv lub ntsiab tseem ceeb uas phem qias lwj liam, hauv tus yeeb yam ntawm uas lawv yog yeeb ncuab nrog Vajtswv, ntxeev siab rau Vajtswv, thiab xav dhau los ua Vajtswv. Tom qab Kuv qhov kev sib qhia txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nej puas tseem ntshaw los sis puas xav xyaum ua cuav los sis qog raws Vajtswv thiab? Nej puas tseem ntshaw ua Vajtswv thiab? Nej puas tseem xav kom dhau los ua Vajtswv thiab? Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qog raws tau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab lub cev yeeb yam thiab tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua cuav tau rau Vajtswv lub meej mom. Txawm tias koj muaj peev xwm xyaum ua lub suab cuav tau li thaum Vajtswv hais lus los xij, koj tsis muaj peev xwm qog raws Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tau. Txawm tias koj muaj peev xwm sawv rau hauv Vajtswv qhov chaw thiab xyaum ua tus Vajtswv cuav tau los xij, koj yeej tsis muaj peev xwm ua tau yam uas Vajtswv xav ua, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab txib tag nrho txhua yam tau. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsuas yog ib yam muaj sia me me xwb, thiab txawm koj tej txuj ci thiab rab peev xwm yuav loj npaum li cas los xij, txawm koj yuav muaj peev xwm npaum li cas los xij, koj nyob tag nrho hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm. Txawm tias koj muaj peev xwm tawv hais tau qee cov lus los xij, qhov no tsis tuaj yeem qhia tau tias koj muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb, los sis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Ob yam no tsis yog kawm tau los los sis raug ntxiv los sab nraud los, tiam sis yeej xeeb txawm yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li kev sib raug zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab yam muaj sia raug tsim los yeej hloov pauv tsis tau. Li yog ib yam ntawm cov muaj sia raug tsim los, tib neeg yuav tsum saib xyuas lawv tus kheej theem chaw, thiab coj tus cwj pwm kom zoo. Yuav tsum ua raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab tso rau koj lawm. Txhob ua tawm ntawm txoj kab, los sis ua tej yam dhau ntawm koj rab peev xwm lawm los sis yam uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Txhob sim ua tus loj, los sis rais los ua tus muaj peev xwm tshwj xeeb, los sis siab tshaj lwm tus, los sis txhob nrhiav qhov rais los ua Vajtswv. Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ntshaw ua tus ub tub no. Qhov nrhiav kom rais los ua tus loj los sis yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb yog yam tsis muaj qab hau. Qhov nrhiav kom los ua Vajtswv haj yam yog yam puas ntsej muag tshaj; nws yog kev dhuav thiab kev ntxim ntxub. Yam uas txaus qhuas, thiab yam uas yam muaj sia yuav tsum tau tuav tseg tshaj txhua yam, yog rais los ua ib yam muaj sia tiag tiag; qhov no yog tib lub hom phiaj uas txhua tus tib neeg yuav tsum caum.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 94

Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Tsis Raug Txwv Txiav los ntawm Lub Sij Hawm, Qhov Chaw, los sis Toj Roob Hauv Pes, thiab tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Muaj Tshaj Qhov Xam Tau Lawm

Cia peb saib Chiv Keeb 22:17–18. Qhov no yog lwm nqe lus uas Vajtswv Yehauvas tau hais lawm, hauv yam uas Nws tau hais rau Anplahas lawm tias, “Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.” Vajtswv Yehauvas tau foom koob hmoov rau Anplahas ntau zaus tias kom nws tej me tub me nyuam yuav huaj vam tuaj—tiam sis lub ntsiab ntawm qhov lawv yuavhuaj vam yog dab tsi? Raws li tau hais txog lub ntsiab rau hauv Vajluskub: “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv.” Qhov no hais tau tias Vajtswv xav muab me tub me nyuam kom ntau npaum nkaus tej hnub qub nyob saum ntuj rau Anplahas, thiab kom ntau npaum nkaus li tej xuab zeb nyob ntawm ntug dej hiav txwv. Vajtswv hais raws tus duab xav hauv nruab siab, thiab los ntawm tus duab xav hauv nruab siab no nws yeej pom tau yooj yim tias Vajtswv tsis yog lam muab ib tug, ob tug, los sis ntau txhiab tus xeeb leej xeeb ntxwv rau Anplahas xwb, tiam sis suav tsis txheeb li, lawv txaus los ua ntau haiv neeg, vim Vajtswv tau cog lus nrog Anplahas tias nws yuav tsum yog leej txiv ntawm ntau haiv neeg. Tam sim no, tus zauv ntawdyog txiav txim siab los ntawm tib neeg, los sis nws txiav txim siab los ntawm Vajtswv? Nws puas yog nyob ntawm tib neeg? Nws tsis yog nyob ntawm tib neeg txawm tias yuav muaj ntau los sis tsawg los xij, cia kom tib leej muaj ntau li ntau tau npaum nkaus li “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv.” Leej twg tsis xav kom lawv tej me tub me nyuam muaj ntau npaum li tej hnub qub? Hmoov tsis muaj, ntau yam yeej tsis mus raws li qhov nej xav tau tas li. Txawm tias tib neeg yuav muaj txuj ci li cas los xij, nws tsis yog nyob ntawm tib neeg; tsis muaj leej twg sawv tau rau sab nraum qhov uas Vajtswv tau teeb tsa lawm. Txawm li cas lo xij qhov uas Nws tso cai rau koj ntau npaum li cas, ces ntawd yog qhov uas koj yuav muaj tau ntau npaum li ntawd: Yog Vajtswv muab me ntsis rau koj xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj ntau li, thiab yog Vajtswv muab ntau rau koj, los nws tsis siv qhov tsis txaus siab tias koj muaj ntau npaum li cas. Qhov no tsis yog kis hais los no thiab los? Tag nrho qhov hais los no yog nyob ntawm Vajtswv, tsis yog tib neeg! Vajtswv yog tus tswj kav tib neeg, thiab tsis muaj leej twg raug zam li!

Thaum Vajtswv hais tias “Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob,” qhov no yog ib qho kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas lawm, thiab zoo li txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv, nws yuav raug ua tiav hlo kav mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws kuj yog ib qho lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub txaus thiab muaj peev xwm los tsim lo lus cog tseg no tau tiag. Txawm tias tib neeg yuav ntseeg los sis tsis ntseeg nws los xij, txawm tias tib neeg yuav kam lees txais nws los sis tsis kam los xij, thiab txawm tias tib neeg yuav xam pom li cas thiab saib nws li cas los xij, tag nrho tej no yuav muaj tiav rau tsab ntawv, raws nraim li cov lus Vajtswv hais. Vajtswv cov lus yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv tib neeg txoj kev xav los sis tej kev xav phem, thiab nws yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg los sis ib yam khoom twg. Tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis Vajtswv cov lus yuav nyob mus ib txhis li. Qhov tseeb tiag, hnub uas tag nrho txhua yam ploj mus yog kiag hnub uas Vajtswv cov lus raug muaj tiav hlo lawm, vim Nws yog tus Tswv Tsim, Nws muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab Nws tswj tag nrho txhua yam thiab tag nrho lub zog ntawm txoj sia; Nws tuaj yeem tsim ua qee yam kom txhob tshwm sim dab tsi tau, los sis qee yam txhob rais los ua dab tsi tau, thiab Nws tswj kev hloov pauv ntawm tag nrho txhua yam txij thaum muaj txoj sia mus txog ntua thaum tuag; rau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi yuav yooj yim tshaj qhov ua kom ib tug neeg cov noob huaj vam ntau tuaj. Qhov no mloog zoo li txawv txawv rau tib neeg, zoo li ib zaj dab neeg xwb, tiam sis rau ntawm Vajtswv ces yam uas Nws txiav txim siab thiab cog lus los ua tsis yog qhov txawv txawv li, los sis tsis yog ib zaj dab neeg. Tiam sis, nws yog ib qho tseeb uas Vajtswv twb pom lawm, thiab yeej yuav tsum ua kom tau tiav hlo xwb xwb li. Nej puas txaus siab rau qhov no? Tej yam muaj tseeb no puas ua pov thawj qhia tau tias Anplahas muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv ntau heev? Qhov ntau heev no yog lawv muaj npaum li cas? Lawv puas muaj ntau npaum nkaus li “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv” uas Vajtswv tau hais tseg lawm? Lawv puas muaj mus thoob plaws rau txhua haiv neeg thiab txhua cheeb tsam, rau ntawm txhua qhov txhia chaw nyob hauv lub ntiaj teb no? Vim ntau pua los sis ntau txhiab xyoo tom qab Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv cov lus tseem muaj tiav mus txuas ntxiv, thiab rais los ua tej yam tiag tiag tas li; qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus, thiab qhov ua pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Thaum Vajtswv tau tsim tag nrho txhua yam rau thaum pib lawm, Vajtswv tau hais tias “cia li muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov no tau tshwm sim sai heev, muaj tiav rau hauv ib lub sij hawm luv luv heev, thiab tsis muaj qhov ua qeeb rau hauv nws qhov kev ua tiav hlo thiab muaj tiav li; Vajtswv cov lus ua rau tshwm sim tau los kiag tam sim ntawd. Ob yam no qhia tshwm txog Vajtswv txoj kev muaj cai, tiam sis thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ib sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nrog rau pom qhov muaj tiag uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tshaj qhov xam tau lawm, thiab tshaj qhov no, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ntau yam muaj tseeb tiag, ntau sab zoo ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Kiag tham Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai txib txoj dej num no, thiab qhov tseeb uas tau cog lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj maj mam pib tshwm sim ib qho tseeb zuj zus tuaj. Vim qhov ua tau los no, thiaj li pib muaj kev hloov pauv tshwm sim rau tag nrho txhua yam, zoo ib yam nkaus li thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog, tej nyom pib hlav ntsuab zom zaws tuaj, tej paj ntoos pib tawg, tej kaus pib nthaw zom zaws tuaj ntawm tej ntoo, tej noog pib seev suab, tej os dawb tig rov qab los, thiab muaj neeg puv nkaus rau tej liaj tej teb…. Thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog lawm tag nrho txhua yam tau hloov kho tshiab, thiab qhov no yog txoj kev ua ntawm tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj. Thaum Vajtswv ua tiav hlo Nws tej lus cog tseg lawm, tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb muaj qhov pib dua tshiab thiab hloov pauv mus raws li Vajtswv tej kev xav—tsis muaj yam dab tsi zam tau. Thaum ib txoj kev cog lus los sis lus cog tseg raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, tag nrho txhua yam ua dej num rau nws txoj kev muaj tiav, thiab tau siv tej txuj ci rau qhov txiaj ntsig ntawm nws txoj kev muaj tiav; txhua yam muaj sia yeej raug coj raug qhia thiab raug npaj nyob hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm lawm, ua raws lawv lub luag hauj lwm, thiab tiam raws lawv txoj dej num. Qhov no yog kev qhia tshwm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Koj puas pom dab tsi rau hauv qhov no? Koj paub Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Vajtswv txoj kev muaj cai puas muaj ciaj ciam? Puas muaj lub sij hawm txwv? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov siab tiag, los sis qhov ntev tiag tau? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov loj los sis qhov muaj zog tau? Tib neeg puas tuaj yeem ntsuas qhov dav xwm fab xwm yeem tau? Vajtswv txoj kev muaj cai tsis lam vau dog vau dig thiab tag mus, tsis lam los thiab mus, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ntsuas tau tias Nws lub txoj kev muaj cai loj npaum li cas. Txawm tias lub sij hawm yuav dhau mus ntau npaum li cas los xij, thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug neeg, qhov koob hmoov no yuav muaj mus txuas ntxiv, thiab nws qhov muaj mus txuas ntxiv no yuav ua pov thawj ruaj khov rau qhov xam tsis tau Vajtswv txoj kev mua cai, thiab yuav ua rau tib neeg ntiaj teb rov qab pom tshwm sim ib zaug ntxiv txog lub zog ntawm txoj sia uas tsis tuaj yeem piav qhia tau ntawm tus Tswv Tsim, lub sij hawm tas lub sij hawm tuaj. Txhua zaus qhia tshwm txog ntawm Nws txoj kev muaj cai yog kev nthuav qhia uas zoo tiav log ntawm Nws cov lus hais los ntawm lub qhov ncauj los, uas raug nthuav qhia rau tag nrho txhua yam, thiab rau tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no lawm, txhua yam uas raug ua tiav hlo los ntawm Nws txoj kev muaj cai yeej zoo tshaj qhov piv tau, thiab yeej tsis muaj qhov yws tias tsis zoo li. Tuaj yeem hais tau tias Nws tej kev xav, Nws cov lus, Nws txoj kev muaj cai, thiab tag nrho txoj dej num uas Nws ua tiav hlo yog ib daim duab zoo nkauj uas tsis muaj ib yam dab tsi los piv tau li, thiab rau ntawm yam muaj sia, tib neeg ntiaj teb hom lus hais tsis muaj peev xwm hais tawm tau meej txog nws qhov tseem ceeb thiab nws qhov muaj nqis. Thaum Vajtswv tsim ib qhov lus cogtseg rau ib tug neeg, txhua yam ntsig txog lawv yog yam uas Vajtswv swm zoo ib yam nkaus li Nws tus kheej sab qaum tes, txawm tias nws yuav yog qhov chaw lawv nyob, los sis yam lawv ua los xij, lawv qhov keeb kwm ua ntej thiab tom qab lawv txais qhov lus cog tseg, los sis ib puag ncig ntawm lawv qhov chaw nyob raug hloov pauv loj npaum li cas los xij. Txawm lub sij hawm yuav dhau los ntau npaum li cas tom qab Vajtswv cov lus tau hais tawm los xij, rau Nws, ces nws zoo ib yam li nyuam qhuav hais cov lus tawm xwb. Qhov no hais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim, thiab txoj kev muaj cai uas Nws tuaj yeem soj qab taug lw, tswj, thiab ua tau txhua txhua qhov lus cog tseg uas Nws tau tsim rau tib neeg ntiaj teb muaj taiv, thiab txawm tias yam uas cog lus yuav zoo li cas los xij, txawm tias nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj ua tau kom muaj tiav hlo los xij, thiab, tshaj qhov no lawm, txawm tias nws qhov ua tiav hlo ntawd yuav dav npaum li cas los xij—piv txwv li, lub sij hawm, toj roob hauv pes, haiv neeg, thiab lwm yam—qhov lus cog tseg no yuav raug ua kom tiav hlo thiab kom muaj tiav, thiab, dhau qhov no lawm, nws qhov kev ua tiav hlo thiab kev ua kom muaj tiav no tsis tas kom Vajtswv siv ib qho kev mob siab rau hlo li. Dab tsi ua pov thawj rau qhov no? Nws ua pov thawj tau tias qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej txaus los tswj tag nrho lub qab ntuj khwwb, thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb lawm. Vajtswv tau tsim qhov kaj, tiam sis qhov ntawd tsis txhais tau tias Vajtswv tsuas tsim kho tau qhov kaj no nkaus xwb, los sis tias Nws tsuas tsim kho tau tej dej nkaus xwb vim hais tias Nws tau tsim tej dej, thiab tias tag nrho txhua yam uas tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho kev to taub yuam kev los? Txawm tias Vajtswv qhov foom koob hmoov rau Anplahas maj mam ploj mus zuj zus los ntawm tib neeg lub hlwb tom qab los tau ntau pua xyoo lawm los xij, rau Vajtswv, qhov lus cog tseg no tseem muaj nyob mus li qhov qub. Nws tseem nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm kev ua tau tiav hlo, thiab yeej tsis tau nres li. Tib neeg yeej tsis paub los sis tsis hnov tias Vajtswv tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas, tag nrho txhua yam raug coj raug qhia thiab raug npaj li cas, thiab muaj pes tsawg zaj dab neeg zoo tau tshwm sim rau hauv tag nrho txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tsim rau thaum lub sij hawm no, tiam sis txhua txhua zaj dab neeg zoo ntawm kev nthuav qhia txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev qhia tshwm ntawm Nws txoj kev ua raug xa thiab raug txhawb tsa rau hauv tag nrho txhua yam, tag nrho txhua yam tau nthuav qhia rau pom thiab tau hais txog txoj kev ua ntawm tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau hais txhua zaj dab neeg ntau heev ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yuav raug tshaj tawm los ntawm tag nrho txhua yam mus tag ib txhis. Txoj kev muaj cai uas Vajtswv tswj kav tag nrho yam, thiab Vajtswv lub hwj chim, nthua qhia rau tag nrho txhua yam tias Vajtswv muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Thaum koj tau pom muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw lawm, koj yuav pom tias Vajtswv yog tus muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi xws li lub sij hawm, toj roob hauv pes, lub chaw, los sis ib tug neeg, ib qho xwm txheej los sis ib yam khoom yuav los cuam tshuam tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim li. Qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tshaj qhov tib neeg xav tau rau hauv lub hlwb; nws yog yam uas tib neeg piav tsis tau, thiab tib neeg yeej yuav tsis muaj cuab kav paub tau hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 95

Ib txhia tib neeg nyiam kwv yees thiab xav hauv lub hlwb, tiam sis tshuav deb npaum li cas tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab mam li caum cuag? Nws puas tuaj yeem mus tshaj lub ntiaj teb no tau? Tib neeg puas muaj peev xwm kwv yees thiab xav hauv lub hlwb tau tseeb tiag thiab yog raws nraim li Vajtswv txoj kev muaj cai? Rab peev xwm ntawm tib neeg txoj kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab puas ua rau lawv muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev muaj cai? Lawv puas tuaj yeem ua rau tib neeg txaus siab thiab zwm rau Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag? Ntau yam tseeb ua pov thawj qhia tau tias tib neeg txoj kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab tsuas yog ib qho ua tau los ntawm tib neeg txoj kev ntse xwb, thiab pab tsis tau ib qho luaj dev luaj mub los sis tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai li. Tom qab nyeem tej ntaub ntawv hais txog kev tshawb fawb tag lawm, ib txhia tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau tias lub hli, los sis tej hnub qub zoo li cas. Tiam sis qhov no tsis txhais tau tias tib neeg muaj ib qho kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces yeej tsuas yog: kev xav hauv nruab siab. Los ntawm tej yam muaj tseeb tiag zoo li no, uas hais tau tias, ntawm lawv qhov sib txuas rau Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj kev nkag siab dab tsi tiag tiag li. Nws yuav zoo li cas txawm tias koj tau mus saum lub hli los lawm los xij? Qhov no puas qhia tshwm tau tias koj muaj kev to taub ntau feem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Qhov ntawd puas qhia tshwm tias koj muaj peev xwm xav hauv lub hlwb tau txog qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim? Vim tib neeg qhov kev kwv yees thiab kev xav hauv nruab siab tsis tuaj yeem ua rau lawv paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai, yam uas tib neeg yuav tsum ua yog dab tsi? Qhov kev xaiv txawj ntse tshaj plaws yog yuav tsum txhob kwv yees los sis xav hauv lub hlwb, uas hais tau tias tib neeg yuav tsum txhob saib raws txoj kev xav hauv nruab siab thiab txhob nce raws li txoj kev kwv yees thaum xav paub Vajtswv txoj kev muaj cai. Yam uas Kuv xav hais rau nej rau ntawm no yog dab tsi? Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib huv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv. Ib txhia hais tias lawv xav nrhiav ib txoj kev yooj yim ntawm kev muab kom tau lub hom phiaj no, tiam sis nej puas tuaj yeem xav tau txoj kev zoo li ntawd? Kuv qhia rau koj tias, tsis tas xav txog: Yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm! Tsuas muaj tib txoj hau kev no nkaus xwb thiaj li yog txoj hau kev ua tau tiag thiab paub tseeb tiag thiab txeeb xyuas tau qhov tseeb txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm txhua txhua lo lus uas Nws nthuav tawm thiab txhua yam uas Nws ua. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev txhawm rau kom paub Vajtswv nkaus xwb. Vim yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab txhua yam ntawm Vajtswv yeej tsis khoob lug thiab qhuav qhawv li, tiam sis yog muaj tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 96

Qhov Tseeb ntawm tus Tswv Tsim Txoj Kev Tswj thiab Txoj Kev Tswj Fwm Tag Nrho Txhua Yam thiab Tib Neeg Hais txog Qhov Muaj Tseeb ntawm tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Yehauvas qhov kev foom koob hmoov rau Yauj raug teev tseg rau hauv Phauv Ntawv Yauj. Vajtswv tau muab dab tsi pub rau Yauj? “Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag” (Yauj 42:12). Los ntawm tib neeg txoj kev xav, tej uas muab rau Yauj ntawd yog dab tsi? Lawv puas yog tib neeg ntiaj teb tej yam khoom muaj nqis? Kev muaj tej khoom muaj nqis no, Yauj tseem tsis yog tus neeg nplua nuj rau thaum tiam ntawd thiab los? Yog li, nws tau tej khoom muaj nqis no los li cas? Yam uas tau ua rau nws nplua nuj yog dab tsi? Nws tsis tas hais txog li—yuav tsum cia li ua tsaug ntau rau Vajtswv qhov kev foom koob hmoov xwb thiaj li ua rau Yauj muaj tej ntawd. Yauj tau xam pom tej khoom muaj nqis no li cas, thiab nws tuav hwm Vajtswv cov koob hmoov li cas, tsis yog yam uas peb yuav los sib tham rau ntawm no. Thaum hais txog Vajtswv cov koob hmoov, txhua tus tib neeg xav nrhiav yav nruab hnub thiab hmo ntuj kom tau txais Vajtswv cov koob hmoov, tiam sis tib neeg tsis tuaj yeem tswj tau tej khoom muaj nqis uas lawv muab tau los rau hauv lawv lub neej txoj sia tag nrho, los sis txawm lawv tuaj yeem tau txais cov koob hmoov los ntawm Vajtswv los xij—qhov no yog qhov tseeb uas cam tsis tau! Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, thiab muaj lub hwj chim los muab ib yam khoom muaj nqis rau tib neeg, kom tib neeg muab tau ib yam hmoov, thiab dhau qhov no tseem muaj ib lub hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv cov koob hmoov thiab. Hom tib neeg uas Vajtswv foom koob hmoov rau yog hom neeg dab tsi? Tseeb tiag, Nws foom koob hmoov rau cov tib neeg uas Nws nyiam! Anplahas thiab Yauj nkawd yog ob tug uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, tiam sis cov koob hmoov uas nkawd tau txais tsis zoo tib yam. Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas kom muaj xeeb leej xeeb ntxwv ntau li ntau npaum nkaus li tej xuab zeb thiab tej hnub qub. Thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau ua rau ib tug tib neeg muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv, thiab ua tau ib haiv neeg, rais los muaj hwj chim thiab huaj vam. Hauv qhov no, Vajtswv txoj kev muaj cai tau tswj kav tib neeg ntiaj teb, tus uas tau ua pa ntawm Vajtswv txoj pa nyob rau hauv tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia. Nyob rau hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv tau txiav txim siab kom hom tib neeg ntiaj teb no tsim noob neej tau nthuav dav thiab tau ceev, thiab nyob rau hauv qhov txheej txheem uas Vajtswv tau txiav txim siab rau lawv. Tshwj xeeb mas, tag nrho tej kev noj nyob ntawm haiv neeg no, feem ntawm kev nthuav dav, thiab txoj sia yog ib feem ntawm Vajtswv tej kev npaj, thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm tag nrho qhov no yog nce raws qhov lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Qhov no hais tau tias, txawm yuav yog kis xwm txheej dab tsi los xij, Vajtswv tej lus cog tseg yuav ua txuas mus ntxiv yam tsis muaj dab tsi los tav kev tau thiab raug lees paub nyob hauv txoj kev npaj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv qhov lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas, txawm tias lub ntiaj teb yuav muaj kev hloov pauv loj npaum li cas los xij, txawm tias yuav yog tiam dab tsi los xij, txawm tias tib neeg ntiaj teb yuav ntsib kev puas tsuaj li cas los xij, Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv yuav tsis ntsib kev phom sij ntawm kev rhuav pov tseg li, thiab lawv haiv neeg yuav tsis tuag. Txawm li cas los xij, Vajtswv foom koob hmoov rau Yauj, kom nws muaj txiag nplua nuj tshaj plaws. Yam uas Vajtswv tau muab rau nws yog txoj kev ua neej, txoj pa, tshwj xeeb mas—kom lawv tsim noob neej tau ntau thiab tau ceev, feem muaj sia nyob, tej rog nyob hauv lawv lub cev, thiab lwm yam—Vajtswv yog tus tswj. Txawm tias tej yam muaj sia no tsis muaj rab peev xwm hais tau lus los xij, lawv yeej yog ib feem ntawm tus Tswv Tsim tej kev npaj, thiab lub hauv paus ntsiab lus txhawb Vajtswv tej kev npaj rau lawv raug tsim raws li cov koob hmoov uas Vajtswv tau cog lus rau Yauj. Hauv cov koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau Anplahasthiab Yauj, txawm tias yam tau cog lus yeej sib txawv los xij, txoj kev muaj cai uas tus Tswv Tsim tau tswj kav tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia yeej yog tib yam nkaus xwb. Txhua yam hais ntxaws ntxaws ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv Nws tej lus cog tseg uas sib txawv thiab cov koob hmoov muab rau Anplahas thiab Yauj, thiab nthuav qhia rau tib neeg ntiaj teb, ib zaug ntxiv, tias Vajtswv txoj kev muaj cai yog nyob deb tshaj qhov tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab lawm. Tej hais ntxaws ntxaws no qhia rau tib neeg ntiaj teb ib zaug ntxiv tias yog lawv xav paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces yam no tsuas ua tau los ntawm Vajtsw cov lus thiab los ntawm txoj kev paub Vajtswv txoj dej num xwb.

Vajtswv txoj kev muaj cai ntawm lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ua rau tib neeg pom ib qho tseeb: Vajtswv txoj kev muaj cai tsis yog muaj nyob rau hauv cov lus no nkaus xwb “Thiab Vajtswv hais tias, Cia li muaj qhov kaj, ces txawm muaj qhov kaj lawm, thiab, Cia li muaj lub ntuj, ces txawm muaj lub ntuj lawm, thiab, Cia li muaj daim av, ces ttxawm muaj daim av lawm,” tiam sis, ntxiv rau qhov ntawd, Nws txoj kev muaj cai kuj muaj nyob rau hauv qhov Nws tau tsim kom muaj qhov kaj mus tas li, tau tiv thaiv lub ntuj kom txhob ploj mus thiab, thiab tau tiv thaiv daim av kom nyob mus tag ib txhis faib cais tawm ntawm tej dej, nrog rau tej lus hais ntxaws ntxaws ntawm qhov Nws tau tswj kav li cas thiab tau tsim kho yam uas Nws tau tsim li cas: qhov kaj, lub ntuj, thiab daim av. Tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab uas nej pom nyob hauv Vajtswv qhov kev foom koob hmoov rau tib neeg ntiaj teb? Yeej pom meej lawm tias, tom qab Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj lawm, Vajtswv tej hneev taw yeej tsis ploj mus li, vim Nws nyuam qhuav pib siv Nws txoj kev muaj cai xwb, thiab Nws npaj siab tsim kom txhua txhua lo lus ntawm Nws cov lus muaj tseeb, thiab tsim txhua yam ntxaws ntxaws ntawm Nws tej lus tau hais rais los muaj tseeb, thiab ntau lub xyoo yuav los tom ntej no, Nws tseem yuav ua txhua yam uas Nws npaj siab ua. Vim hais tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, tej zaum nws zoo li tib neeg tsuas xav kom Vajtswv hais lus xwb, thiab tsis tas yuav tsa ntiv tes, txhua lub ntsiab thiab txhua yam cia li raug ua tiav hlo lawm. Tej kev xav hauv nruab siab zoo li no feem ntau yeej tsis muaj qab hau dab tsi li! Yog koj tsuas saib ib sab ntawm Vajtswv txoj kev tsim txoj kev cog lus nrog tib neeg raws hauv kev siv cov lus no nkaus xwb, thiab ntawm Vajtswv txoj kev ua tiav hlo txhua yam raws hauv kev siv cov lus no, thiab koj yeej tsis muaj peev xwm pom ntau yam cim thiab tej yam muaj tseeb uas Vajtswv txoj kev muaj cai tuav txoj kev tswj fwm rau tag nrho txhua yam, ces koj txoj kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tseem khoob lug thiab tsis muaj qab hau dab tsi li! Yog tib neeg xav hauv nruab siab tias Vajtswv yuav zoo li ntawd, ces, nws yuav tsum hais tau tias, tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv ces raug tsav mus kawg tus kwj lawm, thiab tw kev lawm, vim Vajtswv tus uas tib neeg xav hauv nruab siab ces yog zoo li ib lub tshuab uas tawm cov lus txib xwb, tsis yog tus Vajtswv uas muaj txoj kev muaj cai. Yam uas koj tau pom los ntawm tej yam ua piv txwv ntawm Anplahas thiab Yauj yog dab tsi? Koj puas pom sab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim? Tom qab Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj lawm, Vajtswv tsis tau nyob rau ntawm lub chaw uas Nws nyob, los sis Nws tsis tau tso Nws cov tub xa xov ua txoj dej num thaum tseem nyob to seb qhov tshwm sim los yuav zoo li cas. Qhov txawv, kiag thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, nyob hauv qab qhov coj kev ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam tau pib haum raws li txoj dej num uas Vajtswv npaj siab ua, thiab tau npaj tib neeg, tej yam, thiab tej khoom uas Vajtswv cheem tsum. Qhov no hais tau tias, kiag thaum tau hais cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tau pib siv mus thoob plaws daim av, thiab Nws tau npaj ib txoj hau kev los ua kom tiav hlo thiab muaj tiav tej lus cog tseg uas Nws tau tsim rau Anplahas thiab Yauj, nrog rau tsim txhua txoj kev npaj ua kom zoo tsim nyog thiab tej kev npaj rau txhua yam uas yuav tsum tau siv rau txhua kauj ruam thiab txhua theem uas Nws tau npaj los ua. Thaum lub sij hawm no, tsis yog Vajtswv tswj Nws cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis kuj tswj tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim thiab. Qhov no hais tau tias qhov txheej txheem nyob hauv Vajtswv txoj kev muaj cai tsis yog raug siv rau cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis, rau tag nrho txhua yam rau hauv txoj kev tsim, uas raug tswj kom mus raws li txoj dej num uas Nws tau npaj siab ua kom tiav hlo; tej no yog tej tswv yim tshwj xeeb uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv nej tej kev xav hauv nruab siab, ib txhia yuav muaj kev to taub Vajtswv txoj kev muaj cai xws li nram qab no: Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, thiab muaj hwj chim, thiab yog li Vajtswv tsuas xav kom nyob saum ntuj ceeb tshaj theem peb nkaus xwb, los sis nyob rau ib lub chaw ruaj khov txav tsis tau, thiab tsis yog xav siv ua ib txoj dej num tshwj xeeb xwb, thiab tag nrho Vajtswv txoj dej num raug ua tiav raws nraim li Nws tej kev xav lawm. Ib txhia kuj ntseeg tias, txawm Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas los xij, Vajtswv tsis tau kom yuav tsum ua txhua yam, thiab yeej txaus rau Nws los hais txog Nws cov lus lawm. Qhov no puas yog yam uas tau tshwm sim tiag? Tsis yog tiag li! Txawm tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai thiab hwj chim los xij, Nws txoj kev muaj cai yeej yog tseeb thiab tiag, tsis yog qhuav qhawv xwb. Kev muaj tseeb thiab kev muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim maj mam raug qhia tshwm thiab raug tsim rau hauv Nws txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam, hauv Nws txoj kev tswj tag nrho txhua yam, thiab hauv qhov txheej txheem uas Nws coj thiab tsim kho tib neeg ntiaj teb. Txhua txhua lub tswv yim, txhua txhua txoj kev xav, thiab txhua txhua qhov ntxaws ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tag nrho tes dej num uas Nws tau ua tiav hlo, nrog rau Nws txoj kev to taub ntawm tag nrho txhua yam—lawv tag nrho ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb. Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug ua rau pom thiab raug nthuav tawm xwm yeem, thiab rau hauv tag nrho txhua yam. Tej kev ua rau pom thiab kev nthuav tawm no hais txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, vim Nws tab tom siv Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab tswj kav tag nrho txhua yam, rau txhua txhua lub sij hawm; Vajtswv cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej, los sis cov neeg xa xov tsis tuaj yeem hloov txauv tau Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai li. Vajtswv tau txiav txim siab txog qhov Nws yuav foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj—nws yog Vajtxwv qhov txiav txim siab. Txawm tias Vajtswv cov neeg xa xov tau mus ntsib kiag Anplahas thiab Yauj los xij, lawv tej kev ua yuav tsum nce raws li Vajtswv cov lus txib, thiab lawv tej kev ua yuav tsum raug ua nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai thiab zoo ib yam nkaus, cov neeg xa xov yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv lub hwj chim kav. Txawm tias tib neeg pom Vajtswv cov neeg xa xov tuaj ntsib Anplahass los xij, thiab tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv Yehauvas qhov nws tus kheej ua ib yam uas muaj nyob rau hauv tej ntaub ntawv teev tseg ntawm phau Vajluskub los xij, qhov tseeb tiag, tsuas yog Tib Tug uas yog tus siv Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tiag tiag xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev tiv taus qhov txom nyem no! Txawm koj tau pom tias cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej thiab cov neeg xa xov muaj lub hwj chim loj tshaj plaws thiab tau ua tej txuj ci phim hwj, los sis tias lawv tau ua tiav qee yam uas Vajtswv tau txib kom ua los, lawv tej kev ua tsuas yog ua kom tiav raws li qhov uas Vajtswv txib kom ua xwb, thiab tsis yog kev nthuav tawm Vajtswv txoj kevmuaj cai—vim yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj, los sis txhua yam uas muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Yog li, yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem siv los sis ua rau pom txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 97

Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai Mas Hloov Pauv Tsis Tau thiab Rhuav Tsis Tau

1. Vajtswv Siv Cov Lus los Tsim Tag Nrho Txhua Yam

Ch.K 1:3–5 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub.

Ch.K 1:6–7 Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:9–11 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm. Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:14–15 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:20–21 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Ch.K 1:24–25 Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

2. Vajtswv Siv Nws Cov Lus los Tsim ib Txoj Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13 Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

3. Vajtswv Cov Koob Hmoov

Ch.K 17:4–6 Hos rau Kuv ces, saib nawb, Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav tau ua ib leej txiv rau ntau haiv neeg. Koj lub npe yuav tsis raug hu ua Anplas ntxiv lawm, tab sis koj lub npe yuav raug hu ua Anplahas; vim Kuv tau muab koj ua leej txiv rau ntau haiv neeg lawm. Thiab Kuv yuav ua kom koj tawg pag txi txiv ntau heev, thiab Kuv yuav tsim ntau haiv neeg los ntawm koj los, thiab tej vajntxwv yuav tshwm sim ntawm koj los.

Ch.K 18:18–19 Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws. Vim Kuv paub nws, hais tias nws yuav txib nws cov me nyuam thiab nws tsev neeg caum nws qab, thiab lawv yuav ceev Yehauvas tej kab ke tseg, los muab kev ncaj ncees thiab kev txiav txim; uas Yehauvas yuav coj los rau Anplahas uas yog tej Nws tau hais tseg rau nws lawm.

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Yauj 42:12 Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Nej tau pom dab tsi hauv peb ntu ntawm tej nqe Vajluskub no? Nej puas tau pom tias nws muaj ib lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv siv Nws txoj kev muaj cai? Piv txwv li, Vajtswv tau siv tus duab zaj sawv los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg—Nws tau tso tus duab zaj sawv rau saum tauv huab txhawm rau qhia tib neeg tias Nws yuav tsis ua kom dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm. Tus duab zaj sawv uas tib neeg pom rau hnub no puas tseem yog tib tug uas raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj? Nws tus yeeb yam thiab lub ntsiab puas tau hloov pauv? Tsis muaj qhov ua xyem xyav li, nws tsis muaj li. Vajtswv tau siv Nws txoj kev muaj cai los ua txoj kev ua no, thiab qhov kev cog lus uas Nws tau tsim nrog tib neeg tseem muaj los txog niaj hnub tam sim no, thiab lub sij hawm nyob rau ntawm qhov kev cog lus no yuav raug hloov pauv, tseeb tiag, yog Vajtswv qhov kev txiav txim siab. Tom qab Vajtswv tau hais tias “muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab,” Vajtswv yeej ib txwm ua raws li qhov kev cog lus no, los txog rau niaj hnub tam sim no. Koj pom dab tsi rau hauv qhov no? Txawm tias Vajtswv muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim los xij, Nws coj nruj heev thiab muaj lub hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tej kev ua, thiab tuav qhov tseeb raws li Nws txoj lus. Nws txoj kev ncaj ncees, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, ua rau pom txog tus Tswv Tsim qhov rhuav tsis tau thiab qhov ua tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Txawm tias Nws muaj txoj kev muaj cai siab tshaj plaws, thiab tag nrho txhua yam yeej nyob hauv Nws txoj kev tswj fwm los xij, thiab txawm tias Nws muaj lub hwj chim los tswj kav tag nrho txhua yam los xij, Nws yeej tsis tau ua puas tsuaj los sis tab kaum Nws tus kheej txoj kev npaj ua, thiab txhua zaus thaum Nws siv Nws txoj kev muaj cai, nws yuav tsum coj nruj raws nraim li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab ua raws nkaus li qhov uas tau hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, thiab ua raws li cov kauj ruam thiab cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj ua. Tsis tsim nyog hais, tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tswj kav los kuj yuav tau ua raws li cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai thiab, thiab yeej tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi raug zam los ntawm tej kev npaj ntawm Nws txoj kev muaj cai, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov uas raug foom koob hmoov yuav tau txais txoj hmoov zoo uas Nws txoj kev muaj cai coj los, thiab cov uas raug foom phem yuav tau txais lawv txoj kev rau txim vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Nyob hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi raug zam los ntawm kev siv Nws txoj kev muaj cai li, los sis lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev mauj cai. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej hloov tsis tau los ntawm tej yam hloov pauv rau hauv txhua feem, thiab, ib yam nkaus, cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai yuav hloov tsis tau txawm yuav yog qhov muaj qab hau li cas los xij. Tej zaum lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav hloov pauv loj heev, tiam sis tus Tswv Tsim ltxoj kev muaj cai yeej tsis hloov pauv li; tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis tus Tswv Tsim ltxoj kev muaj cai yeej tsis ploj mus li. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas hloov tsis tau thiab rhuav tsis tau, thiab qhov no yog tus Tswv Tsim qhov tshwj xeeb tshaj plaws!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 98

Vajtswv Txoj Kev Cai rau Ntxwgnyoog

Yauj 2:6 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

Ntxwgnyoog Yeej Tsis Tawv los Ua Txhaum Rau tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai, thiab Yog Vim Li No, Tag Nrho Txhua Yam Thiaj Nyob Muaj Paus Muaj Ntsis

Qhov no yog ib nqe lus theej los ntawm Phau Ntawv Yauj, thiab lo lus “nws” nyob rau hauv cov lus no yog hais txog Yauj. Txawm tias yuav hais luv luv xwb los xij, lub ntsiab no piav qhia meej meej txog ntau yam teeb meem. Nws piav qhia txog ib qho kev sib pauv tswv yim tshwj xeeb los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau sab yeeb ceeb, thiab qhia rau peb tias yam khoom ntawm Vajtswv cov lus yog Ntxwgnyoog. Nws kuj teev tseg txog yam Vajtswv tau hais tshwj xeeb. Vajtswv cov lus yog ib txoj kev cai thiab ib txoj lus txib rau Ntxwgnyoog. Yam hais ntxaws ntxaws tshwj xeeb ntawm txoj lus txib no yog hais kev saib xyuas Yauj lub neej thiab qhov uas Vajtswv tau kos txoj kab rau hauv Ntxwgnyoog qhov kev coj rau Yauj—Ntxwgnyoog yuav tsum saib xyuas Yauj lub neej. Thawj yam uas peb kawm los ntawm nqe ntawv no yog tej lus uas Vajtswv tau hais rau Ntxwgnyoog. Raws nraim li nqe lus thaum chiv thawj ntawm Phau Ntawv Yauj, nws qhia rau peb txog tus duab sab tom qab ntawm cov lus zoo li no: Ntxwgnyoog xav iab liam txim rau Yauj, thiab yog li nws yuav tsum muab tau kev pom zoo ntawm Vajtswv ua ntej mam tuaj yeem sim nws siab tau. Thaum muab kev pom zoo rau Ntxwgnyoog qhov kev sim Yauj siab lawm, Vajtswv tau tso tus yam ntxwv nram qab no rau Ntxwgnyoog: “Yauj nyob rau ntawm koj txhais tes; tiam sis cia nws txoj sia.” Tus yeeb yam ntawm cov lus no yog dab tsi? Paub meej tias lawv yog ib txoj kev cai, ib txoj lus txib. Kev to taub tus yeeb yam ntawm cov lus no, qhov tseeb tshaj ces, koj kuj yuav tsum nkag siab tias Tib Tug uas tau tsim txoj lus txib no yog Vajtswv, thiab tias tib tug uas tau txais txoj lus txib, thiab tau mloog nws lus, yog Ntxwgnyoog. Tsis tas hais, rau hauv txoj lus txib no, qhov kev muaj feem xyuam sib ntsig txog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog yeej ua pov thawj qhia tau rau txhua tus uas nyeem cov lus no lawm. Tseeb tiag, qhov no kuj yog kev muaj feem xyuam sib ntsig txog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau sab yeeb ceeb, thiab qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, uas tau muaj nyob rau hauv cov ntaub ntawv teev tseg ntawm tej ntaub ntawv sib hloov pauv tswv yim los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog rau hauv Vajluskub, thiab yog qhov sib txawv los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd lub cev yeeb yam thiab lub meej mom uas los txog niaj hnub tam sim no tib neeg tseem muaj peev xwm kawm txog yam ua piv tshwj xeeb thiab tej ntaub ntawv teev tseg. Nyob rau theem no, Kuv yuav tsum hais tias cov lus teev tseg no yog ib co lus tseem ceeb hauv tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, thiab nws muaj tej ntaub ntawv tseem ceeb rau tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv. Los ntawm qhov kev sib hloov pauv tswv yim los ntawm tus Tswv Tsim thiab Ntxwgnyog rau hauv sab yeeb ceeb, tib neeg tuaj yeem to taub ntau ntxiv txog txoj kev xav pom tshwj xeeb rau hauv tus Tswv Tsim ltxoj kev muaj cai. Cov lus no yog lwm qhov lus tim khawv rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj nkaus xwb.

Nyob rau sab nraud, Vajtswv Yehauvas tab tom sib tham nrog Ntxwgnyoog. Hauv tej ntsiab ntawm lub ntsiab tseem ceeb, tus xeeb ceem uas Vajtswv Yehauvas hais, thiab lub chaw ntawm qhov Nws sawv yeej siab dua Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias Vajtswv Yehauvas tab tom txib Ntxwgnyoog ua lub suab lus ntawm ib txoj keb txib, thiab tab tom qhia Ntxwgnyoog txog yam uas nws yuav tsum tau ua thiab yuav tsum tsis txhob ua, tias Yauj twb nyob rau hauv nws ob txhais tes lawm, thiab nws yuav coj li cas rau Yauj los ywj nws siab—tiam sis qhov ntawd yuav tsis yog muab kiag Yauj txoj sia. Nqe lus ncau hais tias, txawm Yauj raug muab tso rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm los xij, tsis tau muab nws txoj sia rau Ntxwgnyoog; yeej tsis muaj leej twg yuav muab tau Yauj txoj sia los ntawm Vajtswv ob txhais tes tshwj tsis yog Vajtswv tau tso cai. Vajtswv tus ceeb ceem yeej hais meej meej rau hauv txoj kev cai no rau Ntxwgnyoog lawm, thiab txoj kev cai no kuj ua rau pom thiab nthuav tawm txog lub chaw los ntawm Vajtswv Yehauvas sib tham nrog Ntxwgnyoog. Hauv qhov no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tuav Vajtswv lub meej mom nkaus xwb ntawm tus uas tau tsim qhov kaj, thiab tej cua, thiab tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia, ntawm Vajtswv tus uas tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia, tiam sis kuj yog Vajtswv tus uas txib tib neeg ntiaj teb thiab, thiab txib Dab Teb, Vajtswv tus uas tswj txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Hauv sab yeeb ceeb, dhau ntawm Vajtswv lawm ces puas muaj leej twg tawv txaus los tsim txoj lus txib zoo li no rau Ntxwgnyoog? Thiab vim li cas Vajtswv tus kheej ho tsim Nws txoj lus txib rau Ntxwgnyoog? Vim hais tias tib neeg txoj sia, suav nrog Yauj raug tswj los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog ua phem los sis muab tau Yauj txoj sia, thiab txawm tias thaum Vajtswv tau tso cai cia Ntxwgnyoog sim Yauj siab los xij, Vajtswv tseem nco qab tsim txoj lus txib tshwj xeeb zoo li no, thiab tau txib ib zaug ntxiv rau Ntxwgnyoog kom txhob muab Yauj txoj sia. Ntxwgnyoog yeej tsis tawv ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab, dhau qhov no lawm, yeej ib txwm ua tib zoo mloog thiab tau ua raws li Vajtswv cov lus txib thiab cov kev cai tshwj xeeb, yeej tsis tawv dhau tej ntawd li, thiab, tseeb tiag, yeej tsis tawv los hloov pauv Vajtswv cov lus txib tau ywj siab. Tej no yog yam txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau Ntxwgnyoog, thiab yog li Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej kev txwv no. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Qhov no tseem tsis yog kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Ntxwgnyoog muaj kev nkag siab meej dua tib neeg lawm ntau txog qhov yuav coj li cas rau Vajtswv, thiab qhov yuav xam pom Vajtswv li cas, thiab ntau yam, rau hauv sab yeeb ceeb, Ntxwgnyoog pom Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev muaj cai tau meej heev, thiab muaj kev txaus siab tob txog lub hwj chim loj kawj nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov hauv paus ntsiab lus pab txhawb rau txoj kev siv ntawm Nws ltxoj kev muaj cai. Nws tsis tawv, kiag li, uas yuav saib tsis taus lawv li, los sis tsis tawv yuav ua txhaum rau lawv hlo li, los sis ua tej yam uas yuav ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab nws tsis tawv los cam txog Vajtswv qhov kev chim siab rau txhua yam. Txawm tias nws tus yeeb yam ib txwm yog dab phem thiab khav theeb los xij, Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej ciaj ciam thiab tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau nws lawm. Tau ntau phlom lub xyoos lawm, nws ua raws nraim kom nruj li tej ciaj ciam no, ua raws li txhua txoj kev cai thiab txoj lus txib uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, thiab yeej tsis muaj peev xwm tawv txaus los hla dhau qhov hom tseg no li. Txawm tias nws siab phem lim hiam los xij, Ntxwgnyoog yeej tseem ntse dua cov tib neeg qia vuab tsuab; nws paub tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab paub nws tus kheej tej ciaj cim. Los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua ntsig txog “kev zwm rau” nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog cov cai saum ntuj ceeb tsheej uas Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua txhaum tau rau, thiab vim tias nws yog thooj kiag li ntawm Vajtswv qhov tshwj xeeb thiab txoj kev muaj cai uas tag nrho txhua yam muaj kev hloov pauv thiab tsim noob neej nthuav dav mus muaj paus muaj ntsis, tias tib neeg ntiaj teb thiaj tuaj yeem nyob tau thiab huaj vam mus raws li lub hauv paus uas Vajtswv tau teeb tseg, tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem ua rau txoj lus txib no puas tau, thiab tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem hloov txoj cai no tau—vim tag nrho lawv los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes los, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib thiab ltxoj kev muaj cai los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 99

Ntxwgnyoog lub cev yeeb yam tshwj xeeb ua rau tib neeg ntau leej muaj kev txaus siab heev rau hauv nws qhov ua rau pom txog ntau feem yeeb yam. Nws tseem muaj ntau leej tib neeg ruam uas ntseeg tias, tag nrho Vajtswv, Ntxwgnyoog nkawd puav leej muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, vim Ntxwgnyoog tuaj yeem nthuav tawm txog tej txuj ci phim hwj tau, thiab tuaj yeem ua txhua yam uas tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm ua tau. Yog li, ntxiv rau ntawm qhov kev pe hawm Vajtswv lawm, ces tib neeg ntiaj teb kuj tshwj tseg ib lub chaw nyob hauv lawv lub siab rau Ntxwgnyoog thiab, thiab tseem pe hawm Ntxwgnyoog ib yam li yog Vajtswv. Cov neeg no yog tag nrho ob hom neeg ntxim hlub thiab ntxim ntxub. Lawv yog cov neeg ntxim hlub vim los ntawm lawv qhov tsis paub qab hau dab tsi, thiab ib txwm tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Rau ntawm theem no, Kuv xav tias nws tseem ceeb yuav tau qhia rau nej paub txog txoj kev muaj cai yog dab tsi, tej cim yog dab tsi, thiab nws sawv cev rau dab tsi. Muab hais dav dav tias, Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev muaj cai, Nws txoj kev muaj cai yog tej cim siab tshaj plaws thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv Tus Kheej txoj kev muaj cai sawv cev rau Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam. Yeeb vim yog qhov no, Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus los hais tau tias nws tus kheej yog Vajtswv? Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus hais tias nws tau tsim tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Tseeb tiag nws ua tsis tau hlo li! Vim nws tsis muaj peev xwm ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam tau; los txog niaj hnub tam sim no, nws yeej tseem tsim tsis tau ib yam dab tsi li Vajtswv, thiab yeej tsim tsis tau ib yam dab tsi uas muaj sia li. Vim hais tias nws tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, nws yeej tsis muaj txhua yam ntawm Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam, thiab qhov no raug npaj tseg raws li nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws puas muaj tib lub hwj chim ib yam li Vajtswv? Tseeb tiag nws tsis muaj hlo li! Yam uas peb hu tej kev ua ntawm Ntxwgnyoog, thiab tej txuj txij phim hwj uas Ntxwgnyoog tau ua rau pom yog dab tsi? Nws puas yog hwj chim? Puas tuaj yeem raug hu tau tias yog txoj kev muaj cai? Tseeb tiag nws tsis yog li! Ntxwgnyoog coj tej kev ua phem, thiab tej kev npau taws, tej kev puas tsuaj, thiab tej kev cuam tshuam txhua feem yeeb yam rau ntawm Vajtswv txoj dej num. Los tau ntau txhiab lub xyoos dhau los, dhau ntawm tej kev lwj liam thiab kev ua phem rau tib neeg ntiaj teb, thiab kev dag thiab kev ntxias dag tib neeg kom ua siab phem lim hiam thiab txhob lees txais yuav Vajtswv kom tib neeg taug kev mus rau lub hav tsaus ntawm txoj kev tuag, Ntxwgnyoog puas tau ua ib yam dab tsi tiav uas tsim nyog tib neeg yuav tau ua kev nco tseg, kev qhuas tseg, los sis kev tuav tseg? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas yuav raug nws ua lwj liam? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas raug nws ua puas tsuaj? Yog Ntxwgnyoog muaj lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai, tib neeg ntiaj teb puas tso Vajtswv tseg thiab tig mus rau txoj kev tuag? Vim Ntxwgnyoog tsis muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, yam uas peb yuav tsum hais txog lub ntsiab xaus ntawm tag nrho txhua yam uas nws ua yog muaj dab tsi xwb? Muaj cov neeg uas tsim lub ntsiab ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua tias yog kev dag ntxias, tiam sis Kuv ntseeg tias lub ntsiab txhais zoo li no tsis phim kiag li. Tej kev ua phem ntawm nws txoj kev ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb puas yog kev dag ntxias tiag tiag? Lub zog ua phem uas Ntxwgnyoog tau tsim txom Yauj, thiab nws txoj kev siab phem xav tsim txom thiab nqos nws, tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev dag ntxias nkaus xwb. Thaum tig sabi qab, mus saib ib ntsais muag, tej pab yaj thiab tej pawg tsiaj ntawm Yauj, muaj nyob txhij vog mus deb ncua muag thiab dav thoob plaws puag tim tej toj roob qis thiab tej roob siab, cia li ploj mus tag nrho lawm; ib ntsais muag xwb, Yauj txoj hmoov loj tshaj plaws tau ploj mus lawm. Qhov ntawd puas raug ua tiav tau los ntawm txoj kev dag ntxias? Tus yeeb yam ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua phim raws thiab haum raws tej ntsiab lus phem xws li kev ua puas tsuaj, kev cuam tshuam, kev rhuav pov tseg, kev ua kom raug mob, kev ua phem, kev ua siab phem lim hiam, thiab kev tsaus ntuj nti, thiab yog li tag nrho tej kev tshwm sim ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev phem thiaj sib khi nrog Ntxwgnyoog tej kev coj ua yam khiav tsis dhau, thiab nws faib cais tawm tsis tau los ntawm Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav muaj “hwj chim” loj npaum li cas los xij, txawm tias nws yuav siab tawv thiab siab hlob npaum li cas los xij, txawm tias nws rab peev xwm tsim kev puas tsuaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm tias nws tej tswv yim uas nws ua lwj liam thiab dag tib neeg yuav dav npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev ntse yuav yog kev ntxias dag thiab txawj dag los hawv tib neeg npaum li cas los xij, txawm tias yuav hloov pauv tau li cas los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm tsim yam muaj sia tau, yeej tsis muaj peev xwm tsim tej cai los sis tej kev cai tswj kav rau tag nrho txhua yam, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab tswj ib yam khoom twg li, txawm tias yuav yog yam muaj sia los sis tsis muaj sia. Nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas yug los ntawm nws los, los sis tshwm sim vim los ntawm nws; tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas raug tswj kav los ntawm nws, los sis nws yog tus tswj. Qhov txawv, nws tsis yog yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, tiams is, dhau qhov no lawm, yuav tsum ua raws Vajtswv txhua cov lubs txib thiab cov kev cai. Yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, nws yeej nyuaj heev rau Ntxwgnyoog los tuav tau ib tee dej los sis ib lub xuab zeb nyob rau ntawm daim av no; yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, Ntxwgnyoog yeej tsis tuaj yeem tshem tau tej ntsaum tawm mus ntawmdaim av, cia tib neeg ntiaj teb nkaus xwb, cov uas Vajtswv tau tsim los. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, Ntxwgnyoog tseem qis dua tej paj lilij saum roob, tej noog uas ya saum nruab ntug, tej ntses nyob hauv dej hiav txwv, thiab tej kas nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tes dej num nyob rau ntawm tag nrho txhua yam yog yuav tsum tiam tag nrho rau txhua yam, thiab ua txoj dej num rau tib neeg ntiaj teb, thiab tiam Vajtswv txoj dej num thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias nws tus yeeb yam siab phem lim hiam yuav zoo li cas los xij, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb uas phem yuav zoo li cas los xij, tib yam uas nws tuaj yeem ua tau yog yuav tsum ua raws nraim li nws lub luag hauj lwm: kev tiam Vajtswv, thiab kev hu nkauj zoo mloog rau Vajtswv. Yam zoo li no yog lub tseem ntsiab thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj sia, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog luj hwj chim, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj kev muaj cai; nws yog Vajtswv ib yam khoom ua si, tsuas yog ib lub tshuab tiam Vajtswv xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 100

Tuaj yeem piav qhia nws tus kheej txoj kev muaj cai tau tias yog Vajtswv lub hwj chim. Ua ntej tshaj plaws, nws tuaj yeem hais tau tseeb tias tag nrho tias txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog yam zoo. Ob yam no tsis muaj qhov ntsig txog rau yam phem li, thiab tsis muaj feem xyuam nrog ib yam muaj sia raug tsim los sis tsis raug tsim. Vajtswv lub hwj chim muaj peev xwm tsim yam twg los tau uas muaj sia thiab tseem ceeb, thiab qhov no raug npaj los ntawm yam muaj sia ntawm Vajtswv. Vajtswv yog txoj sia, yog li Nws yog lub hauv paus ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tuaj yeem tsim txhua yam muaj sia kom ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, ntawd yog, tshwm sim raws nraim li cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab ua neej nyob thiab tsim noob neej raws li Vajtswv txoj kev cai, tom qab ntawd Vajtswv tswj kav thiab txib txhua yam muaj sia, thiab yeej tsis muaj qhov txawv txav hlo li, muaj mus tag ib txhiab thiab ib txhis. Tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj tej no; tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam thiab muaj lub hwj chim zoo li no, thiab yog li nws thiaj raug hu ua txoj kev muaj cai. Qhov no yog yam tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim. Vim zoo li no, txawm tias nws yuav yog lo lus tias “txoj kev muaj cai” ntawm nws tus kheej los sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev muaj cai no, txhua yam no tsuas ntsig txog rau tus Tswv Tsim nkaus xwb, vim nws yog ib lub cim ntawm lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws sawv cev lub cev yeeb yam thiab lub meej mom ntawm tus Tswv Tsim; dhau ntawm tus Tswv Tsim lawm, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem muaj feem ntsig txog rau lo lus tias “txoj kev muaj cai.” Qhov no yog kev txhais lub ntsiab ntawm tib txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim.

Txawm tias Ntxwgnyoog ntsia ua qhov muag ntshaw heev rau Yauj los xij, yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai nws yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los tuav ib txoj plaub hau nyob ntawm Yauj lub cev li. Txawm tias Ntxwgnyoog yeej xeeb txawm muaj kev phem thiab kev lim hiam ntais ntuj los xij, tom qab Vajtswv tau tsim Nws txoj lus txib rau nws lawm, nws yeej tsis muaj kev xaiv tiam sis yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev cai xwb. Yog li, txawm tias Ntxwgnyoog yuav vwm loj vwm leg npaum nkaus li ib tug hma nyob rau ntawm cov yaj thaum nws tau ntsib Yauj los xij, nws tsis tawv txaus ua dhau tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj rau nws lawm, tsis tawv txaus ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab hauv txhua yam uas nws tau ua, Ntxwgnyoog tsis tawv ua txawv txav mus ntawm cov hauv paus ntsib lus thiab tej kev txwv ntawm tus Tswv Tsim cov lus—qhov no tseem tsis yog ib qho tseeb thiab los? Los ntawm qhov no nws tuaj yeem pom tias Ntxwgnyoog tsis tawv ua txhaum ib lo lus ntawm Vajtswv Yehausvas cov lus li. Rau Ntxwgnyoog, txhua txhua lo lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los yog ib txoj lus txib thiab ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, ib qho kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai—txhawm rau pab txhawb Vajtswv txhua txhua txoj lus yog qhia txog Vajtswv txoj kev rau txim rau cov uas ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab cov uas tsis mloog lus thiab tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Ntxwgnyoog paub meej meej tias yog nws ua txhaum Vajtswv cov lus txib, ces nws yuav tsum lees txais yam yuav tshwm sim los ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj caithiab kev tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Tej kev tshwm sim no nkaus xwb yuav zoo li cas? Tsis tas hais li, lawv yog nws txoj kev rau txim los ntawm Vajtswv. Ntxwgnyoog tej kev ua rau Yauj mas yog ib qho me me ntawm nws txoj kev lwj liam ntawm tib neeg, thiab thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tej kev ua no, tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg thiab tej lus txib uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog yog ib yam me me ntawm cov hauv paus ntsiab lus txhawb txhua txhua yam uas nws ua. Ntxiv rau qhov no, lub luag dej num thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog nyob hauv lub ntsiab no yog ib yam me me ntawm nws lub luag dej num thiab lub chaw nyob hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg xwb, thiab Ntxwgnyoog qhov mloog lus tag nrho rau Vajtswv hauv nws txoj kev sim Yauj siab yog ib yam me me ntawm qhov uas Ntxwgnyoog tsis tawv dhau ib qho luaj dev mub rau Vajtswv hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej yam me me no muab kev ceeb toom dab tsi rau nej? Nyob rau hauv tag nrho txhua yam, suav nrog Ntxwgnyoog tib si, tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas muaj peev xwm yuav ua txhaum rau cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas yuav muaj peev xwm tawv los ua txhaum tej cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, vim tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem hloov tau los sis khiav dim txoj kev rau txim uas tus Tswv Tsim rau txim rau cov uas tsis mloog lus rau tej cai no. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tsim cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim ua kom siv tau tej cai no, thiab tsuas yog tus Tswv Tsim lub hwj chim nkaus xwb thiaj li tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi tuaj yeem ua txhaum rau. Qhov no tsuas yog txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim nkaus xwb, thiab txoj kev muaj cai no nyob siab tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog li, thiaj tsis tuaj yeem hais tau tias “Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thiab Ntxwgnyoog yog tus loj ob.” Zam rau tus Tswv Tsim uas yog tus muaj txoj kev muj cai tshwj xeeb, tsis muaj lwm tus Vajtswv lawm!

Tam sim no nej puas muaj ib qho kev paub tshiab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Ua ntej tshaj plaws, puas muaj qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai uas nyuam qhuav hais dhau los no, thiab tib neeg lub hwj chim? Qhov sib txawv no yog dab tsi? Ib txhia tib neeg hais tias tsis muaj qhov yuav sib piv los ntawm nkawd. li Qhov ntawd yog lawm! Txawm tib neeg hais tias tsis muaj qhov yuav sib piv los ntawm nkawd li los xij, hauv tej kev xav thiab tej kev xav phem ntawm tib neeg, tib neeg lub hwj chim keev feeb tsis meej nrog txoj kev muaj cai, thiab nkawd keev raug muab los sib piv ib sab rau ib sab. Yam tab tom yuav tshwm sim rau ntawm no yog dab tsi? Cov tib neeg no tseem tsis tau lom txwm ua yuam kev los ntawm kev muab ib yam hloov nrog lwm yam thiab los? Ob yam no tsis muaj qhov sib txuas, thiab tsis muaj qhov sib piv rau ntawm nkawd, tiam sis tib neeg tseem tsis tuaj yeem pab lawv tus kheej tau. Yuav tsum daws qhov no tau li cas? Yog koj xav nrhiav ib txoj hau kev daws tiag tiag, tsuas yog txoj kev no nkaus xwb thiaj li to taub thiab paub Vajtswv txoj kev muaj cai tshwj xeeb. Tom qab muaj kev to taub thiab paub tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm, koj yuav tsis hais txog tib neeg lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev muaj cai rau hauv tib txoj pa lawm.

Tib neeg lub hwj chim hais txog dab tsi? Muab hais yooj yim tias, nws yog rab peev xwm los sis txuj ci uas ua rau tus moj yam qias vuab tsuab, kev ntshaw thiab kev siab hlob ntawm tib neeg uas xav kom raug nthuav dav los sis raug ua tiav hlo rau qhov loj tshaj plaws. Qhov no puas suav tias yog txoj kev muaj cai? Txawm tias tej kev ntshaw thiab kev siab hlob txog kev xav vam meej los sis nplua nuj ntawm tib neeg yuav zoo li li cas los xij, tsis tuaj yeem hais tau tias tus neeg ntawd muaj txoj kev muaj cai; feem ntau tag nrho, qhov kev khav thiab qhov ua tiav no yog ib yam ua rau pom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev dag rau ntawm tib neeg; feem ntau tag nrho nws yog ib yam kev tso dag rau hauv yam uas Ntxwgnyoog ua li nws tus kheej tej poj koob yawm txwv kom muaj tiav nws txoj kev ntshaw uas xav yog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 101

Lub cim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai yog dab tsi? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim? Nws lub cim puas yog Vajtswv Tus Kheej lub meej mom tshwj xeeb? Nyob ntawm tag nrho txhua yam, yam uas koj tau pom hauv Vajtswv txoj kev muaj cai yog dab tsi? Koj pom nws tau li cas? Hauv cov sij hawm ntawm plaub lub caij nyoog uas tib neeg tau paub, puas muaj leej twg hloov tau txoj cai kev sib hloov pauv ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg thiab caij ntuj no? Thaum lub caij nplooj ntoos hlav, tej ntoo ncau kaus hlav nplooj zom zaws thiab tawg paj; thaum lub caij ntuj sov lawv muaj nplooj ntoo puv nkaus; thaum lub caij nplooj ntoos zeeg lawv muaj txiv siav lawm, thiab thaum lub caij ntuj no tej nplooj ntoos zeeg tag. Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov tau txoj cai no? Qhov no puas nthuav qhia txog ib tug xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Vajtswv hais tias “Cia kom muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov kaj no puas tseem muaj nyob lawm? Nws ho muaj los ntawm yam dab tsi? Nws muaj vim los ntawm Vajtswv cov lus, tseeb tiag, yog vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Tej cua uas Vajtswv tau tsim puas tseem muaj lawm? Tej cua uas tib neeg ua pa puas yog los ntawm Vajtswv los? Puas muaj leej twg muab tej yam uas los ntawm Vajtswv los nqa mus tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov lawv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub luag hauj lwm tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem faib cais hmo ntuj thiab nruab hnub uas Vajtswv tau faib rau, thiab txoj cai ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub uas Vajtswv tau txib? Ntxwgnyoog puas tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no? Txawm tias koj yuav pw tsis tsaug zog rau yav hmo ntuj, thiab siv yav hmo ntuj ua yav nruab hnub los xij, ces nws tseem yog lub sij hawm yav hmo ntuj; koj yuav hloov koj txoj kev niaj hnub ua, tiam sis koj tsis muaj peev xwm hloov txoj cai ntawm qhov sib hloov pauv los ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub—qhov tseeb no tsis muaj leej twg hloov tau, puas yog? Puas muaj leej twg tuaj yeem siv ib tug tsov ntxhuav laij daim teb tau li ib tug heev nyuj? Puas muaj leej twg tuaj yeem hloov ib tug ntxhw los ua ib tug nees luav tau? Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim ib tug qaib kom ya saum nruab ntugtau zoo ib yam li ib tug dav? Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim ib tug hma noj nyom tau ib yam li ib tug yaj? (Tsis tau.) Puas muaj leej twg tuaj yeem tsim tus ntses nyob hauv dej kom tawm los nyob tau saum nruab nqhuab? Tib neeg tsis tuaj yeem tsim tau tej ntawd. Vim li cas thiaj tsis tuaj yeem tsim tau? Nws vim hais tias Vajtswv tau txib kom tej ntses los nyob hauv dej, thiab yog li lawv thiaj nyob hauv dej. Lawv thiaj nyob tsis tau rau saum nruab nqhuab, thiab yuav tuag; lawv tsis tuaj yeem ua txhaum rau tej kev txwv ntawm Vajtswv txoj kev cai. Tag nrho txhua yam muaj txoj cai thiab qhov txwv raws li qhov muaj lawv, thiab lawv txhua yam nyias muaj nyias tus kheej tej kev xav. Tej no raug teeb tsa los ntawm tus Tswv Tsim lawm, thiab tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau thiab ua tshaj tau. Piv txwv li, tus tsov ntxhuav yeej ib txwm nyob tim hav zoov, nyob kom deb ntawm tib neeg tej zej zos, thiab yeej ib txwm tsis seej tau thiab ntseeg tau ib yam tus heev nyuj uas nyob tau ua ke nrog thiab ua tej dej num rau tib neeg. Txawm tias tej ntxhw thiab tej nees luav yog ob yam tsiaj thiab muaj plaub txhais tes taw, thiab yog yam muaj sia uas ua pa los, nkawd yeej nyias txawv nyias hom, vim Vajtswv tau faib nkawd nyias muaj nyias hom sib txawv, nyias muaj nyias tus kheej tej kev xav, thiab yog li nkawd yeej ib txwm sib hloov txauv tsis tau. Txawm tias tej qaib muaj ob txhais taw thiab muaj tis zoo ib yam nkaus li tus dav los xij, nws yeej ib txwm tsis tuaj yeem ya saum nruab ntug tau; qhov nquag pom ya tau ces nws tsuas tuaj yeem ya tau mus rau saum ib tsob ntoo xwb—qhov no raug txiav txim los ntawm nws txoj kev xav. Tsis tas hais li, tag nrho qhov no yog vim ntawm cov kev cai ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai.

Hauv txoj kev txhim kho ntawm tib neeg ntiaj teb rau niaj hnub tam sim no, kev tshawb fawb ntawm tib neeg ntiaj teb tuaj yeem hais tau tias yog kev vam meej, thiab tej kev tshawb fawb raug ua tiav ntawm tib neeg raug piav qhia tau tshoov siab kawg. Tuaj yeem hais tau tias, tib neeg rab peev xwm loj hlob zuj zus tuaj, tiam sis nws muaj ib qho kev txawj ntse loj hlob rau fab kev tshawb fawb uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem ua tau: Tib neeg ntiaj teb tau tsim tej nyoob hoom, tej nkoj loj thauj nyoob hoom, thiab tej foob pob loj, tib neeg ntiaj teb tau mus los rau saum ntuj, tau taug kev rau saum lub hli, tau tsim Is Taws Nej, thiab ua neej nyob nrog tej khoom siv tshiab zoo heev, tiam sis tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem tsim tau ib yam muaj sia, ua pa. Tej kev xav ntawm txhua yam muaj sia thiab cov cai uas lawv siv rau kev ua neej, thiab qhov hloov mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua txhua hom muaj sia—tag nrho tej no yog tshaj lub hwj chim ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev tshawb fawb lawm, thiab nws tsis tuaj yeem tswj tau. Los txog rau theem no, nws yuav tsum hais tau tias txawm yam uas tib neeg muab tau los raws hauv txoj kev tshawb fawb yuav siab npaum li cas los xij, nws yeej piv tsis tau ib qho ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav li, thiab tsis tuaj yeem ntsia pom txoj txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Nws txoj kev muaj cai. Muaj dej hiav txwv ntau heev nyob rau hauv daim av, tiam sis lawv yeej tsis tau ua txhaum rau lawv tej kev txwv thiab tshwm sim los rau ntawm daim av raws li siab nyiam, thiab qhov ntawd vim hais tias Vajtswv tau teeb tsa tej ciaj ciam rau lawv txhua nrho lawm; lawv tau nyob ntawm thaj chaw uas Nws tau hais kom lawv nyob, thiab yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai lawv tsis tuaj yeem txav mus los tau ywj siab. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai, lawv yuav tsis ua txhaum rau ntawm lawv sawv daws, thiab tsuas xav mus los tau thaum Vajtswv hais kom txav tau xwb, thiab qhov chaw lawv yuav mus thiab yuav nyob yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm.

Hais kom nws meej meej tias, “Vajtswv txoj kev muaj cai” txhais tau tias nws nyob ntawm Vajtswv. Vajtswv muaj cai txiav txim siab seb yuav ua qee yam li cas, thiab seb yuav ua nws kom tiav tau li cas raws li txoj kev xav uas Nws xav ua. Txoj cai ntawm txhua yam yog nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis yog nyob ntawm tib neeg; los sis tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau nws. Nws tsis tuaj yeem raug txav tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, tiam sis raug hloov tau los ntawm Vajtswv tej kev xav, Vajtswv lub tswv yim, thiab Vajtswv tej lus txib; qhov no yog ib qho tseeb uas txhua tus tib neeg tsis lees paub tsis tau. Saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, lub qab ntuj khwb, saum ntuj uas muaj tej hnub qub puv npo, plaub lub caij nyoog ntawm lub xyoo, ntawd yog yam uas tib neeg pom tau thiab pom tsis tau—muaj lawv tag nrho, lub luag hauj lwm, thiab hloov pauv yam tsis muaj ib qho yuam kev me me li, nyob hauv qab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, raws li Vajtswv tej lus txib, thiabraws li Vajtswv cov kev cai, thiab mus raws li cov cai xub pib ntawm txoj kev tsim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg tuaj yeem hloov tau lawv cov cai, los sis hloov lub hauv paus xeeb txawm los ntawm lawv lub luag hauj lwm; lawv tshwm sim los ua yam muaj sia vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab piam sij vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. Tias ziag no tau hais ntau heev txog qhov no lawm, koj puas tuaj yeem hnov tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai yog ib lub cim ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom? Puas muaj ib yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los tuaj yeem muaj txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Ib tug tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom twg puas tuaj yeem raug qog raws, raug ua cuav, los sis raug txauv tau?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 102

Tus Tswv Tsim Lub Cev Yeeb Yam Tsuas Yog Tib Lub Xwb, thiab Koj Yuav Tsum Txhob Ua Raws Lub Tswv Yim ntawm Txoj Kev Ntseeg Ntau Tus Vajtswv

Txawm tias Ntxwgnyoog tej txuj ci thiab tej peev xwm yeej siab dua tib neeg tej los xij, txawm tias nws tuaj yeem ua tej yam uas tib neeg muab tsis tau los xij, txawm tias koj yuav khib los sis ntshaw yam uas Ntxwgnyoog ua los xij, txawm tias koj yuav ntxub los sis dhuav tej yam zoo li no los xij, txawm tias yuav yog yam uas koj tuaj yeem pom lawv tau los sis pom tsis tau los xij, thiab txawm tias Ntxwgnyoog tuaj yeem ua tau ntau npaum li cas los xij, los sis txawm tias nws tuaj yeem ntxias dag tau tib neeg coob npaum li cas nkag los pe hawm thiab teev hawm nws los xij, thiab txawm tias koj yuav txhais lub ntsiab rau nws li cas los xij, koj tsis tuaj yeem hais tau tias nws muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Koj yuav tsum paub tias Vajtswv yog Vajtswv, nws tsuas muaj tib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab tshaj qhov no lawm, koj yuav tsum paub tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai, tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim tswj thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Vim hais tias Ntxwgnyoog tsuas muaj rab peev xwm ntxias dag tib neeg thiab tuaj yeem ua tus Vajtswv cuav, qog raws tej cim thiab tej txuj ci phim hwj uas tau ua los ntawm Vajtswv, thiab tsuas ua tiav tau qee yam zoo nkaus li Vajtswv xwb, koj tau ntseeg yuam kev tias Vajtswv tsis yog tib tug xwb, tias muaj ntau tus Vajtswv, tias cov Vajtswv sib txawv no yuav muaj tej txuj ci ntau dua los sis tsawg dua, thiab tias nws muaj lub hwj chim loj dav sib txawv uas lawv siv tau zoo. Koj ntaus nqi lawv qhov loj tshaj plaws raws tus txheej txheem ntawm qhov lawv los txog thiab raws lawv lub hnub nyoog, thiab koj ntseeg yuam kev tias muaj lwm cov vajtswv txawv ntawm Vajtswv mus lawm, thiab xav tias Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tsis yog tib lub xwb. Yog koj muaj cov tswv yim zoo li no, yog koj tsis lees paub qhov tsuas muaj Vajtswv tib tug nkaus xwb, tsis ntseeg tias tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, thiab yog koj tsuas ua raws los ntawm kev ntseeg ntau tus vajtswv xwb, ces Kuv hais tau tias koj yog tej khoom vuab tsuab ntawm yam muaj sia, koj yog lub cev tseem ntawm Ntxwgnyoog, thiab koj yog ib tug neeg phem tshaj plaws! Nej puas to taub txog yam uas Kuv tab tom qhia rau nej los ntawm kev hais cov lus no? Txawm tias yuav yog lub sij hawm, lub chaw, los sis koj tus duab sab tom qab yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum txhob feeb tsis meej rau Vajtswv nrog rau lwm tus tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom. Txawm tias koj tsis paub thiab nkag tsis tau los ze kom koj hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseeb ceeb tias yog li cas los xij, txawm tias Ntxwgnyoog tej kev ua thiab cov lus yuav pom zoo nrog koj txoj kev xav phem thiab txoj kev xav hauv nruab siab ntau npaum li cas los xij, txawm tias koj yuav ua tau zoo raws lawv npaum li cas los xij, txhob ua neeg ruam, txhob feeb tsis meej rau tej kev xav no, txhob tsis kam lees txais qhov muaj Vajtswv, txhob tsis kam lees txais Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, txhob thawb Vajtswv tawm ntawm lub qhov rooj mus thiab coj Ntxwgnyoog nkag los txauv Vajtswv qhov chaw nyob hauv koj lub siab thiab ua koj tus Vajtswv. Kuv tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov nej tuaj yeem xav hauv nruab siab tau yam yuav tshwm sim los ntawm qhov kev ua ntawd!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 103

Txawm Tias Tib Neeg Ntiaj Teb Raug Ua Lwj Liam Lawm Los Xij, Lawv Tseem Nyob Hauv Qab Lub Hwj Chim Kav ntawm Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai

Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws tau tsim kev phem suav tsis txheeb li lawm, tau dag ntxias tib neeg ib txheej rau ib txheej, thiab tau ua txhaum loj heev rau hauv lub ntiaj teb lawm. Nws tau tsim txom tib neeg, tau dag ntxias tib neeg, tau ntxias dag tib neeg kom tiv Vajtswv, thiab tau ua txhaum tej kev ua phem uas tau ua kom feeb tsis meej thiab puas rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg zaum tas zaum thiab. Tiam sis, nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia tseem yuav ua raws li tej kev cai tswj kav thiab cov cai uas tau npaj tseg los ntawm Vajtswv yam tsis tu ncua. Muab piv rau Vajtswv txoj kev muaj cai, Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab kev thab zes mas phem heev tiag tiag, txaus dhuav tiag tiag thiab ntxim ntxub heev, thiab me heev thiab tsis ruaj khov kiag li. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav taug kev mus rau ntawm tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tsim los xij, nws tsis tuaj yeem muaj cai ib qho me me li los hloov tib neeg, tej yam dab tsi, thiab tej khoom uas Vajtswv tau txib ua. Ntau txhiab xyoos tau dhau mus lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tseem txaus siab hlo rau qhov kaj thiab tej huab cua uas Vajtswv tau muab pub, tseem ua pa tso pa raws li qhov taumuab los ntawm Vajtswv Tus Kheej, tseem txaus siab hlo rau tej paj ntoos, tej noog, tej ntses thiab tej kab uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tseem txaus siab hlo rau tag nrho txhua tsav uas tau npaj los ntawm Vajtswv; nruab hnub thiab hmo ntuj tseem sib hloov pauv mus los tas li; tseem muaj plaub lub caij nyoog hloov pauv mus los ib yam li qhov ib txwm muaj thiab; tej os dawb tseem ya sum ntuj tsiv tawm mus rau thaum caij ntuj no, thiab tseem rov qab los rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav tom ntej; tej ntses nyob hauv dej yeej ib txwm tsis tawm mus ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej—lawv tej chaw nyob; tej kab tsaus ntuj nyob hauv lub ntiaj teb tseem quaj hauv lawv lub siab tawm los rau thaum caij ntuj sov; tej kab npis nyob hauv cov nyom maj mam dhia mus los raws seem cua rau thaum lub caij nplooj ntoo zeeg; tej os dawb los sib sau ua ke ua tsheej pab, hos tej dav tseem nyob tib tug mus li qub; tej tsov ntxhuav tseem niaj hnub caum tej tsiaj tom noj li qhov qub; mos lwj yeej tsis yuam kev rau tej nyom thiab tej paj ntoos…. Txhua yam muaj sia nyob ntawm tag nrho txhua yam tsiv tawm mus thiab tsiv rov qab los, thiab dhau ntawd rov qab tsiv tawm mus ib zaug ntxiv, kev hloov pauv qas txhiab qas plhom yam tshwm sim rau hauv ib ntsais muag xwb—tiam sis yam uas tsis hloov pauv yog lawv tej kev xav thiab cov cai ntawm kev muaj sia nyob dim. Lawv nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj pab cuam thiab kev yug, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau lawv tej kev xav, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua puas tau rau lawv tej kev cai tswj kav ntawm kev muaj sia nyob dim. Txawm tias tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob rau ntawm tag nrho txhua yam, raug ua lwj liam thiab raug dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, tib neeg tseem tsis tuaj yeem tso tej dej tseg uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tej cua uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tib neeg tseem ua neej nyob thiab tsim noob neej rau hauv lub chaw no uas raug sim los ntawm Vajtswv. Tej kev xav ntawm tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv li. Tib neeg tseem siv lawv ob lub qhov muag pom kev, siv lawv ob lub pob ntseg hnov lus, siv lawv lub hlwb xav, siv lawv lub siab kom to taub, siv lawv txhais ceg thiab ko taw mus kev, siv lawv ob txhais tes ua dej num, thiab lwm yam ntxiv mus; tag nrho tej kev xav uas Vajtswv tau muab rau tib neeg txhawm rau lawv lees txais Vajtswv txoj kev npaj pab cuam tseem tsis tau hloov pauv, tej peev xwm los ntawm tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg tej kev cheem tsum sab ntsuj plig tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev xav nrhiav lawv tej hauv paus thaum chiv thawj tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev ntshaw kom raug cawm los ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tau hloov pauv. Ntawd yog tej xwm txheej tam sim no ntawm tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob hauv qab Vajtswv ltxoj kev muaj cai, thiab cov uas thev taus Ntxwgnyoog txoj kev puas ntsoog lo ntshav li. Txawm tias tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog caij tsuj los xij, thiab tsis muaj Adas thiab Evas nkawd mus ntxiv lawm suav txij thaum pib ntawm txoj kev tsim los, tiam sis dua ntawd muaj puv npo ntawm tej yam uas tig rov qab ua yeeb ncuab rau Vajtswv, xws li kev paub, kev xav hauv nruab siab, kev xam phem, thiab lwm yam, thiab puv npo tus moj yam phem qias vuab tsuab, hauv Vajtswv lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb tseem yog tib hom tib neeg ntiaj teb uas Nws tau tsim xwb. Tib neeg ntiaj teb tseem raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab tseem nyob rau hauv lub hauv paus uas Vajtswv tau npaj tseg, thiab yog li nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb, cov uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tsuas puv npo yam vuab tsuab, ua rau ntxhov quas niab, ua rau hnov qeeb me ntsis, ua rau tsis hnov qab zoo li qhov ib txwm muaj lawm, thiab zoo li laus zog tuaj—tiam sis tag nrho lub luag hauj lwm thiab tej kev xav ntawm ib neeg yeej tsis raug ua puas tsuaj hlo li. Qhov no yog tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm dim. Cov tib neeg no yuav tsum hnov lub suab hu ntawm tus Tswv Tsim, thiab hnov lub suab ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yuav sawv tsees los thiab maj nroos nrhiav lub hauv paus ntawm lub suab no. Cov tib neeg no yuav tsum ntsia pom tus duab ntawm tus Tswv Tsim thiab dhau los tsis quav ntsej txog txhua yam, thiab tso txhua yam tseg, txhawm rau fij lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab yuav muab lawv txoj sia tso tag nrho rau Nws. Thaum tib neeg ntiaj teb lub siab to taub cov lus tiag tiag ntawm tus Tswv Tsim lawm, tib neeg yuav tsis kam txais yuav Ntxwgnyoog thiab yuav los tuaj tus Tswv Tsim tog; thaum tib neeg ntiaj teb tau ntxuav tej lo av tawm mus ntawm lawv lub cev lawm, thiab tau txais kev npaj pab cuam thiab kev yug ntawm tus Tswv Tsim lawm, ces kev cim xeeb ntawm tib neeg yuav rov qab zoo los, thiab thaum lub sij hawm no tib neeg ntiaj teb thiaj yuav rov qab los rau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 104

Ch.K 19:1–11 Thiab muaj ob tug tim tswv rau hauv lub nroog Xaudoos; thiab Lauj zaum ntawm lub rooj vag ntawm Xausdoos: thiab thaum Lauj pom dheev nkawd txawm sawv tsees mus ntsib nkawd; thiab nws tus kheej txhos caug ntua ntawm npoo av ntawm nkawd xub ntiag; Thiab nws hais tias, kuv ob tug tswv, tig mus, kuv thov neb, rau hauv neb tus tub qhe lub tsev, thiab nyob ib hmos, thiab ntxhuav neb ko taw, thiab neb mam sawv ntxov, thiab taug neb kev mus. Thiab nkawd hais tias, Tsis tau; tiam sis wb lam pw ntawm tshav puam no ib hmos. Thiab nws txawm cheem nkawd tas zog; thiab nkawd los rau nws, thiab nkag mus rau hauv nws tsev; thiab nws npaj zaub mov, thiab ci ncuav tsis xyaw keeb, thiab nkawd noj. Tiam sis ua ntej nkawd nce chaw pw, cov txiv neej ntawm lub nroog, haj tseem yog cov txiv neej ntawm Xaudoos, dhia tuaj vij nkaus lub tsev, cov laus thiab hluas tib si, txhua tus neeg uas tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj: Thiab lawv hu Lauj, thiab noog nws hais tias, Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd. Thiab Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv, thiab muab qhov rooj kaw rau, Thiab hais tias, kuv thov nej, cov kwv tij, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neejdua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev. Thiab lawv hais tias, Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. Tiam sis ob tug txiv neej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev los rau nkawd, thiab muab qhov rooj nkaw nkaus rau. Thiab nkawd txawm ua rau cov txiv neej uas nyob sab nraum qhov rooj qhov muag dig tag, tsis hais tus me thiab tus loj tib si: kom lawv nrhiav lub qhov rooj tsis tau.

Ch.K 19:24–25 Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.

los ntawm cov zaj lus no, nws tsis nyuab pom Xaudoos txoj kev lim hiam thiab kev qias vuab tsuab tau mus txog rau ib theem ntxim ntxub tshaj plaws rau tib neeg thiab Vajtswv, thiab nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag lub nroog ntawd tsim nyog raug rhuav tshem. Tiam sis muaj dab tsis tshwm sim tuaj ua ntej thaum lub nroog raug rhuav tshem? Tib neeg tuaj yeem tau txais kev tshoov siab dab tsi los ntawm cov xwm txheej no? Vajtswv tus cwj pwm ntawm cov xwm txheej no qhia txog Nws tus yam ntxwv rau tib neeg li cas? Yuav kom nkag siab txog zaj no tag nrho, cia peb los ua tib zoo nyeem yam uas raug sau tseg cia hauv Vajluskub …

Lub Nroog Xaudoos li Kev Ua Qias Vuab Tsuab: Ua Rau Tib Neeg Chim, Ua Rau Vajtswv Npau Taws

Nyob rau hmo ntawd, Lauj tau txais ob tug tub xa xov los ntawm Vajtswv thiab tau npaj ib pluag zaub mov rau nkawd. Tom qab noj hmo tag lawm, ua ntej thaum nkawd yuav nce chaw pw, tib neeg tag nrho ntawm lub nroog tau tuaj vij Lauj lub tsev thiab hu nws kom tawm tuaj. Vajluskub tau sau tseg cia tias, “Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd.” Leej twg yog tus hais cov lus no? Lawv hais cov lus no rau leej twg? Cov lus no yog cov lus los ntawm cov tib neeg hauv lub nroog Xaudoos, qws nrov nrov sab nraum Lauj lub tsev thiab txhob txwm ua kom Lauj hnov. Nws yuav zoo li cas thaum hnov txog cov lus no? Koj puas npau taws thiab? Cov lus no puas ua rau koj tsis zoo siab thiab? Koj puas chim npau taws heev thiab? Cov lus no tsis yog cov uas puv npo ntawm Ntxwgnyoog los? Dhau los ntawm tej no, koj puas tuaj yeem nkag siab qhov phem thiab qhov kev tsaus ntuj hauv lub nroog no thiab? Koj puas tuaj yeem nkag siab txog lub siab phem thiab kev lim hiam ntawm cov tib neeg no tus cwj pwm dhau los ntawm lawv cov lus? Koj puas tuaj yeem nkag siab qhov tob ntawm lawv tej kev qias vuab tsuab dhau los ntawm lawv tus cwj pwm? Dhau los ntawm lawv cov lus, nws tsis nyuab kom pom tias lawv tus yeeb yam lim hiam thiab tus yam ntxwv phem tau mus txog ib theem uas lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm tau lawm. Kev cawm rau Lauj, txhua tus tib neeg uas nyob hauv lub nroog no zoo tsis txawv Ntxwgnyoog li; tsuas yog pom lwm tus tib neeg txawv chaw xwb ces ua rau cov tib neeg no xav ua phem thiab nqos lawv…. Tej no tsis yog tshuas ua kom muaj ib qo kev nkag siab txog tus yeeb yam ntxim ntshai, thiab ua rau muaj tus ntxhiab ntawm kev tuag nyob ib ncig nws xwb, tab sis tej ntawd tseem ua rau nkag siab txog txoj kev lim hiam thiab kev txia ntshav.

Thaum nws paub tias nws tab tom ntsib tim ntsej tim muag nrog rau ib pab neeg phem, uas puv npo kev siab phem xav nqos tib neeg cov ntsuj plig, Lauj teb li cas? Raws li Vajluskub: “kuv thov nej, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neejdua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev.” Lauj cov lus no txhais tau tias: Nws txaus siab muab nws ob tug ntxhais coj los tiv thiav ob tug tub xa xov. Yog muab xam rau ntawm kev muaj qab hau, cov tib neeg no tsim nyog pom zoo raws qhov Lauj hais thiab zam kev rau ob tug tub xa xov; txog thaum kawg, ob tug tub xa xov yog neeg txawv teb chaws uas zoo heev rau lawv, nkawd tsis muaj feem xyuam dab tsis nrog lawd thiab yeej tsis txeev ua rau leej twg mob los sis tsis txaus siab hlo li. Txawm li cas los xij, muaj kev txhawb siab los ntawm lawv tus yeeb yam lim hiam, lawv tsis cia kom qhov teeb meem tag mus, tiam sis tseem siv zog ua kom nws loj tuaj. Ntawm no yog ib qho kev sib tham uas ua rau tib neeg tuaj yeem pom txog qhov nyob ntawm tib neeg lub siab tseeb tiag, pom txog tus yeeb yam phem, tsis tas li ntawd nws tseem ua rau paub thiab nkag siab txog qhov kev muaj qab hau tias vim li cas Vajtswv thiaj xav rhuav tshem lub nroog no.

Yog li lawv hais dab tsi ntxiv? Raws li phau Vajluskub nyeem: “Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj.” Vim li cas lawv thiaj xav tsoo Lauj lub qhov rooj? Qhov kev muaj qab hau yog lawv xav ua phem rau ob tug tub xa xov. Dab tsi ua rau ob tug tub xa xov no tuaj rau ntawm lub nroog Xaudoos? Nkawd lub hom phiaj yog tuaj cawm Lauj thiab nws tsev neeg, tiam sis cov tib neeg ntawm lub nroog xav yuam kev tias yog nkawd tuaj ua txoj hauj lwm nom tswv. Tiam sis kev tsis tau noog txog lub hom phiaj ntawm ob tug tub xa xov no, cov tib neeg ntawm lub nroog thiaj xav ua phem raws li lub siab kwv yees rau ob tug tub xa xov no; lawv xav ua phem rau ob tug tib neeg uas tsis muaj feem xyuam dab tsis nrog lawv. Nws pom tau tseeb tias cov tib neeg ntawm lub nroog no tau poob lawv txoj kev ua neeg thiabkev muaj kev muaj qab hau lawm. Theem ntawm lawv qhov kev vwm thiab kev nyaum yeej tsis txawv Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem uas nws ua rau tib neeg mob thiab nqos tib neeg.

Thaum lawv hais kom Lauj muab ob tug tib neeg no cob rau lawm, Lauj ua li cas? Los ntawm cov ntawv nyeem peb paub tias Lauj tsis tau muab nkawd rau lawv. Lauj puas paub tias ob tug ntawd yog Vajtswv ob tug tub xa xov? Yeej tsis paub! Vim li cas nws thiaj cawm tau ob tug tib neeg no? Nws puas paub tias nkawd tuaj ua dab tsi? Txawm tias nws tsis paub qhov kev muaj qab hau uas nkawd tuaj ua dab tsi, tiam sis nws paub tias nkawd yog Vajtswv ob tug tub qhe, thiab nws coj nkawd mus rau hauv nws lub tsev. Qhov nws tuaj yeem hu Vajtswv ob tug tub qhe ua “tus tswv” qhia tau tias Lauj yog ib tug neeg muaj cwj pwm ntseeg Vajtswv, uas zoo tsis thooj li lwm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos. Yog li ntawd, thaum Vajtswv ob tug tub xa xov tuaj nrhiav nws, nws thiaj tau pheej hmoov muab nws txoj sia coj ob tug tub qhe los rau hauv nws tsev; ntau tshaj ntawd, nws kuj tseem yeem muab nws ob tug ntxhais coj mus pauv txhawm rau kev tiv thaiv ob tug tub xa xov no thiab. Qhov no yog Lauj txoj kev ua uas ncaj ncees; nws yog ib qho kev nthuav tawm uas pom tau txog Lauj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, thiab nws kuj tseem yog qhov kev muaj qab hau uas Vajtswv xa Nws ob tug tub qhe mus cawm Lauj. Thaum ntsib kev nyuaj siab txom nyem, Lauj tiv thiav ob tug tub qhe yam tsis xav ib yam dab tsis li; nws tseem kam muab nws ob tug ntxhais coj los hloov pauv ob tug tub qhe qhov kev nyab xeeb thiab. Dhau ntawm Lauj lawm, puas muaj leej twg uas nyob hauv lub nroog yuav kam ua tej yam zoo li no? Raws li qhov tseeb tau qhia lawm tias—tsis muaj, yeej tsis muaj hlo li! Yog li ntawd, nws yeej hais tau tias txhua tus uas nyob hauv lub nroog Xaudoos, dhau ntawm Lauj lawm, yog lub hom phiaj rau kev rhuav pov tseg, thiab yog lawm—lawv tsim nyog tau txais qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 105

Ch.K 19:1–11 Thiab muaj ob tug tim tswv rau hauv lub nroog Xaudoos; thiab Lauj zaum ntawm lub rooj vag ntawm Xausdoos: thiab thaum Lauj pom dheev nkawd txawm sawv tsees mus ntsib nkawd; thiab nws tus kheej txhos caug ntua ntawm npoo av ntawm nkawd xub ntiag; Thiab nws hais tias, kuv ob tug tswv, tig mus, kuv thov neb, rau hauv neb tus tub qhe lub tsev, thiab nyob ib hmos, thiab ntxhuav neb ko taw, thiab neb mam sawv ntxov, thiab taug neb kev mus. Thiab nkawd hais tias, Tsis tau; tiam sis wb lam pw ntawm tshav puam no ib hmos. Thiab nws txawm cheem nkawd tas zog; thiab nkawd los rau nws, thiab nkag mus rau hauv nws tsev; thiab nws npaj zaub mov, thiab ci ncuav tsis xyaw keeb, thiab nkawd noj. Tiam sis ua ntej nkawd nce chaw pw, cov txiv neej ntawm lub nroog, haj tseem yog cov txiv neej ntawm Xaudoos, dhia tuaj vij nkaus lub tsev, cov laus thiab hluas tib si, txhua tus neeg uas tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj: Thiab lawv hu Lauj, thiab noog nws hais tias, Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd. Thiab Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv, thiab muab qhov rooj kaw rau, Thiab hais tias, kuv thov nej, cov kwv tij, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neejdua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev. Thiab lawv hais tias, Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. Tiam sis ob tug txiv neej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev los rau nkawd, thiab muab qhov rooj nkaw nkaus rau. Thiab nkawd txawm ua rau cov txiv neej uas nyob sab nraum qhov rooj qhov muag dig tag, tsis hais tus me thiab tus loj tib si: kom lawv nrhiav lub qhov rooj tsis tau.

Ch.K 19:24–25 Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.

Lub Nroog Xaudoos Puas Tsuaj Tag Nrho Vim Ua Tub Qaug Vajtswv Txoj Kev Npau Taws

Thaum cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos pom ob tug tub qhe no, lawv tsis noog txog qhov kev muaj qab hau uas nkawd tuaj, los sis tsis muaj leej twg noog tias seb puas yog nkawd tuaj nthuav tawm Vajtswv lub siab nyiam li. Tiam sis, lawv tuaj koom ua ib pab ib pawg thiab yeej tsis tos kev piav qhia, tuaj zoo li yam cov dev nyaum los sis yam tus hma phem tuaj txeeb ob tug tub qhe no. Vajtswv puas saibthaum tej no tshwm sim tuaj? Vajtswv tab tom xav dab tsi hauv Nws lub siab txog hom tib neeg uas muaj tus cwj pwm zoo li no, thiab qhov xwm txheej zoo li no? Vajtswv tau txiav txim siab rhuav tshem lub nroog no; Nws yuav tsis yig thiab tos, los sis Nws yuav tsis ua siab ntev ntxiv lawm. Nws hnub tau los txog lawm, thiab yog li Nws thiaj tau npaj tes hauj lwm uas Nws xav ua. Vim li ntawd, Chiv Keeb 19:24–25 hais tias, “Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.” Ob nqe no qhia txog txoj hau kev uas Vajtswv rhuav tshem lub nroog no thiab txhua yam uas Vajtswv rhuav tshem. Ua ntej tshaj plaws, phau Vajluskub qhia tias Vajtswv muab hluav taws hlawv lub nroog, thiab cov hluav taws no hlob txaus rhuav tshem txhua tus tib neeg thiab txhua yam uas tuaj rau saum npoo av. Hais tau tias, cov hluav taws, uas poob saum ntuj los, tsis yog tsuas los rhuav tshem lub nroog xwb, tiam sis kuj tseem rhuav tshem cov tib neeg thiab txhua yam muaj sia nyob hauv lub nroog huv tib si thiab, yeej tsis tshuav ib qho dab tsis me me li. Tom qab lub nroog raug rhuav tshem lawm, daim av ntawd raug tso tseg tsis muaj ib yam muaj sia twg li; tsis muaj txoj sia ntxiv lawm, thiab yeej tsis muaj ib lub chim ntawm kev muaj sia kiag li. Lub nroog dhau los ua ib daim av fab nyho, qhov twg los khoob lug ntsiag to zoo li toj ntxas xwb. Yuav tsis muaj txoj kev ua phem uas ua txhaum tawm tsam Vajtswv rau thaj chaw no ntxiv lawm, yuav tsis muaj kev tua tsiaj los sis ntshav ntws lawm.

Vim li cas Vajtswv thiaj xav hlawv lub nroog no huv si? Nej pom dab tsi nyob rau ntawm no? Vajtswv puas tuaj yeem saib taus noob neej thiab tej hav zoo hav tsuag, Nws tej kev tsim, raug rhuav tshem zoo li no tiag? Yog tias koj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv Yehauvas txoj kev chim siab los ntawm cov hluav taws uas poob saum ntuj los, ces nws yog ib yam tsis nyuab yuav pom tau tias Nws npau taws npaum li cas, txiav txim los ntawm cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev rhuav pov tseg thiab theem ntawm lub nroog puas tsuaj. Thaum Vajtswv ntxub ib lub nroog, Nws yuav muab Nws txoj kev rau txim rau lub nroog ntawd. Thaum Vajtswv tsis txaus siab rau ib lub nroog, Nws yuav tshaj tawm cov lus ceeb toom qhia rau cov tib neeg txog Nws txoj kev chim siab. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txiav txim siab muab qhov kawg rau thiab rhuav tshem ib lub nroog—ntawd yog, thaum Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj lawm—Nws yuav tsis muab kev rau txim los sis lus ceeb toom ntxiv lawm. Tiam sis, Nws yuav rhuav tshem nkaus xwb. Nws yuav ua rau kom ploj tag nrho mus. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 106

Ch.K 19:1–11 Thiab muaj ob tug tim tswv rau hauv lub nroog Xaudoos; thiab Lauj zaum ntawm lub rooj vag ntawm Xausdoos: thiab thaum Lauj pom dheev nkawd txawm sawv tsees mus ntsib nkawd; thiab nws tus kheej txhos caug ntua ntawm npoo av ntawm nkawd xub ntiag; Thiab nws hais tias, kuv ob tug tswv, tig mus, kuv thov neb, rau hauv neb tus tub qhe lub tsev, thiab nyob ib hmos, thiab ntxhuav neb ko taw, thiab neb mam sawv ntxov, thiab taug neb kev mus. Thiab nkawd hais tias, Tsis tau; tiam sis wb lam pw ntawm tshav puam no ib hmos. Thiab nws txawm cheem nkawd tas zog; thiab nkawd los rau nws, thiab nkag mus rau hauv nws tsev; thiab nws npaj zaub mov, thiab ci ncuav tsis xyaw keeb, thiab nkawd noj. Tiam sis ua ntej nkawd nce chaw pw, cov txiv neej ntawm lub nroog, haj tseem yog cov txiv neej ntawm Xaudoos, dhia tuaj vij nkaus lub tsev, cov laus thiab hluas tib si, txhua tus neeg uas tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj: Thiab lawv hu Lauj, thiab noog nws hais tias, Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd. Thiab Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv, thiab muab qhov rooj kaw rau, Thiab hais tias, kuv thov nej, cov kwv tij, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neejdua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev. Thiab lawv hais tias, Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. Tiam sis ob tug txiv neej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev los rau nkawd, thiab muab qhov rooj nkaw nkaus rau. Thiab nkawd txawm ua rau cov txiv neej uas nyob sab nraum qhov rooj qhov muag dig tag, tsis hais tus me thiab tus loj tib si: kom lawv nrhiav lub qhov rooj tsis tau.

Ch.K 19:24–25 Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.

Tom Qab Lub Nroog Xaudoos Rov Ua Siab Phem Dua thiab Tawm Tsam Nws, Vajtswv Rhuav Tshem Nws Pov Tseg Tag Nrho

los ntawm tib neeg li kev xam pom, lub nroog Xaudoos yog ib lub nroog uas tuaj yeem ua rau tib neeg txaus siab thiab muaj kev phem puv npo. Muaj kev ntxias dag thiab kev qaug quav, nrog suab nkauj thiab seev cev ib hmos dhau ib hmos, nws txoj kev huaj vam ua rau tib neeg nco ntsoov thiab vwm ntsuav. Nws qhov kev phem tau tho tib neeg lub siab yaig tag thiab ua rau lawv qaug quav rau txoj kev phem. Qhov no yog ib lub nroog uas muaj tej ntsuj plig tsis huv thiab phem dhia mus mus los los thoob plaws; nws puv npo kev txhaum thiab kev sib tua thiab cov huab cua puv npo cov pa tsw lwj ntawm cov ntshav. Nws yog ib lub nroog ua rau cov tib neeg muaj siab txia ntshav, yog ib lub nroog yuav me zuj zus los ntawm txoj kev ntshai. Tsis muaj leej twg ib leeg hauv lub nroog no—tsis hais txiv neej los poj niam, hluas los laus—tshawb nrhiav txoj kev tseeb; tsis muaj leej twg xav tau qhov kaj los sis xav txav deb ntawm kev txhaum. Lawv ua neej nyob ntawm Ntxwgnyoog qab kev tswj hwm, ntawm Ntxwgnyoog qab kev qias vuab tsuab thiab kev ntxias dag. Lawv tau poob lawv txoj kev ua neeg lawm, lawv tau poob lawv qhov kev txawj xav lawm, thiab lawv tau poob tawm ntawm tib neeg lub hom phiaj ntawm kev muaj nyob lawm. Lawv tau ua kev phem ntau yam tawm tsam Vajtswv; lawv tsis kawm txais yuav Nws txoj kev coj thiab tsis ua raws li Nws lub siab nyiam. Nws yog lawv txoj kev ua lim hiam uas coj cov tib neeg no, lub nroog thiab txhua yam muaj sia nyob rau haud, ib ruam dhau ib ruam, mus rau txoj kev rhuav tshem pov tseg.

Txawm ob zaj lus no tsis sau txhua yam txog ntawm kev qias vuab tsuab ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, tiam sis tau sau lawv txoj kev coj uas tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe tom qab nkawd tuaj txog rau ntawm lub nroog, muaj qhov tseeb yooj yim pom txog cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos no mas qias vuab tsuab, kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv. Nrog rau qhov no, lub ntsiab muag thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov tib neeg hauv lub nroog thiaj raug qhia tshwm. Cov tib neeg no tsis yog tsis lees txais Vajtswv cov lus ceeb toom xwb, tiam sis lawv tseem tsis ntshai Nws txoj kev rau txim thiab. Qhov txawv, lawv saib tsis taus Vajtswv txoj kev chim siab. Lawv qi muag nti tawm tsam Vajtswv. Txawm yog Nws yuav ua dab tsi los Nws ua li cas, lawv tus yeeb yam phem tsuas muaj ntau zuj zus, thiab tawm tsam Vajtswv ib zaug tas ib zaug thiab. Cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj nyob, Nws txoj kev qhes rov qab los, Nws txoj kev rau txim, thiab ntau tshaj nawd, Nws cov lus ceeb toom. Lawv yog neeg khav theeb tshaj plaws li. Lawv tau nqos thiab ua phem rau txhua tus tib neeg uas lawv muaj cuab kav yuav nqos thiab ua phem tau rau, thiab lawv kuj tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe ib yam nkaus li thiab. Qhov kev ua lim hiam los ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, kev ua phem rau Vajtswv ob tug tub qhe tsuas yog zoo li lub ntsis dej khov xwb, thiab lawv tus yeeb yam lim hiam uas nthuav tawm ntawd tseeb tiag tsuas zoo li ib tee dej uas poob rau hauv tus hiav txwv uas loj heev xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau xaiv kev rhuav tshem lawv txhua tus pov tseg nrog cov hluav taws. Vajtswv tsis siv dej nyab, los sis Nws tsis siv nag xob nag cua, av qeeg, xunamib los sis lwm txoj hau kev los rhuav tshem lub nroog ntawd. Qhov Vajtswv siv cov hluav taws los rhuav tshem lub nroog ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau tias ua kom lub nroog ntawd puas ntsoog tag nrho; nws txhais tau tias lub nroog yaj ploj tawm ntawm lub ntiaj teb thiab ntawm kev muaj nyob huv si. Ntawm no, “kev rhuav pov tseg” tsis yog tsuas hais txog kev ploj mus ntawm kev ua ib tug qauv thiab cov khoom los sis qhov ntsia pom sab nraud xwb; nws kuj tseem txhais tau tias tib neeg cov ntsuj plig uas nyob hauv lub nroog yuav tsis muaj ntxiv mus lawm, tau raug rhuav tshem pov tseg tag nrho lawm. Hais yooj yim yog, txhua tus tib neeg, txhua yam xwm txheej, thiab txhua yam uas cuam tshuam nrog lub nroog raug rhuav tshem tag nrho. Yuav tsis muaj lub neej txoj sia tom ntej los sis rov yug dua tshiab rau cov tib neeg ntawm lub nroog ntawd; Vajtswv tau rhuav tshem lawv tawm ntawm kev ua tib neeg ntawm Nws txoj kev tsim mus tag ib txhis. Kev siv hluav taws qhia txog qhov kawg ntawm txoj kev txhaum ntawm thaj chaw no, thiab qhov kev txhaum ntawd raug xauv cia lawm; qhov kev txhaum ntawd yuav tsis muaj nyob thiab kis mus tau mus ntxiv. Nws txhais tau tias Ntxwgnyoog txoj kev phem tau poob nws cov av uas yug nws ib yam nkaus li cov toj ntxas uas ua rau nws muaj ib qho chaw nyob thiab muaj sia nyob. Hauv ntsug rog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, Vajtswv siv hluav taws los ua lub cim ntawm Nws txoj kev kov yeej uas Ntxwgnyoog raug ntaus cim tseg cia. Kev rhuav pov tseg ntawm lub nroog Xaudoos yog Ntxwgnyoog ib qho kev yuam kev loj heev uas nws xav tawm tsam Vajtswv los ntawm kev qias vuab tsuab thiab kev nqos tib neeg, thiab nws tseem ua chaw taw qhia txog kev txaj muag nyob rau ib lub sij hawm ntawm tib neeg li kev vam meej thaum tib neeg tsis lees txais Vajtswv txoj kev coj thiab tso nws tus kheej tseg. Ntau tshaj ntawd, nws tseem yog ib qhov keeb kwm ntawm kev nthuav tawm qhov tseeb txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees.

Thaum Vajtswv xa cov hluav taws poob saum ntuj los ua rau kom lub nroog Xaudoos ua tshauv, nws txhais tias lub nroog uas hu ua “Xaudoos” tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, txhua yam hauv lub nroog los kuj ib yam nkaus li thiab. Nws raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev chim siab, tau ploj mus los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj. Vim yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, Xaudoos tau txais nws txoj kev rau txim thiab nws qhov kawg uas ncaj ncees lawm. Qhov kawg ntawm kev muaj nyob ntawm Xaudoos yog los ntawm nws qhov kev phem, thiab kuj yog los ntawm Vajtswv qhov kev tsis xav pom lub nroog no los sis ib tug tib neeg uas nyob hauv lub nroog los sis ib yam muaj sia dab tsi uas loj hlob nyob hauv lub nroog no. Vajtswv “qhov kev tsis xav pom lub nroog no ib zaug nxiv” yog Nws txoj kev npau taws, thiab Nws lub hwj chim loj tshaj. Vajtswv tau hlawv lub nroog no vim yog nws qhov kev lim hiam thiab kev txhaum ua rau Nws muaj txoj kev chim siab, kev qias thiab tsis nyiam kiag li thiab tsis xav pom nws los sis ib tug tib neeg los sis ib yam muaj sia nyob rau hauv ntxiv mus lawm. Thaum lub nroog kub hnyiab tag lawm, tsuas tshuav cov hmoov tshauv, ua rau tsis khuam Vajtswv ob lub qhov muag; Nws txoj kev nco lub nroog los kuj tau ploj mus tag nrho lawm thiab. Qhov no txhais tau tias cov hluav taws uas los saum ntuj los tsis yog rhuav tshem tag nrho lub nroog Xaudoos nkaus xwb, los sis tsis yog rhuav tshem cov tib neeg uas nyob hauv lub nroog uas puv npo txoj kev txaum nkaus xwb, los sis tsis yog rhuav tshem txhua yam nyob hauv lub nroog uas tau tsuas txoj kev txhaum nkaus xwb; dhau ntawm tej no lawm, cov hluav taws kuj tau rhuav tshem tej kev nco txog ntawm tib neeg txoj kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv pov tseg huv tib si. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hlawv lub nroog pov tseg.

Cov tib neeg no tau dhau los ua kev qias vuab tsuab tshaj plaws. Cov tib neeg no tsis paub tias Vajtswv yog leej twg los sis tsis paub tias lawv los qhov twg los. Yog tias koj hais txog Vajtswv rau lawv, lawv yuav tawm tsam, hais lus iab liam, thiab thuam. Txawm tias thaum Vajtswv ob tug tub qhe tau tuaj tshaj tawm Nws cov lus ceeb toom, cov tib neeg qias vuab tsuab no twb tsis muaj kev tig siab tshiab thiab tso tseg lawv tej kev coj lim hiam, tiam sis qhov txawv, lawv tseem ua phem yam tsis txaj muag hlo rau Vajtswv ob tug tub qhe. Qhov lawv tau ua ntawd hais qhia txog thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb uas phem tshaj plaws rau Vajtswv. Peb tuaj yeem pom tau tias cov tib neeg qias vuab tsuab no li kev tawm tsam Vajtswv muaj ntau tshaj ib qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab, muaj ntau tshaj kev hais lus iab liam los sis hais lus thuam uas tshwm los ntawm kev tsis nkag siab txog qhov tseeb. Tsis yog kev ruam los sis kev tsis paub ua rau lawv coj lim hiam; lawv coj li no tsis vim yog lawv raug dag, thiab nws yeej tsis yog vim lawv yuam kev. Lawv qhov kev coj tau mus txog ib qeb uas ua yeeb ncuab tab meeg lug, qws thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis tas ua xyem xyav li tias, hom cwj pwm ntawm cov tib neeg zoo li no ua rau Vajtswv npau taws, thiab ua rau Nws muaj tus yam ntxwv npau taws—ib tug yam ntxwv uas yuav tsum tsis txhob ua tub qaug. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li ncaj qha thiab tab meeg lug tso Nws qhov kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj; qhov no yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum muaj kev ntxhaum puv npo ib lub nroog, Vajtswv xav rhuav tshem kom sai li sai tau, rhuav tshem cov tib neeg uas nyob hauv thiab lawv tej kev txhaum kom du lug huv tib si, kom cov neeg hauv lub nroog no tsis muaj nyob ntxiv mus thiab tav txoj kev ua txhaum ntawm lub nroog tsis pub huam vam tuaj. Txoj hau kev nrawm tshaj plaws thiab ua tau kom du lug ces yog tso hluav taws los hlawv. Vajtswv tuscwj pwm ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos tsis yog kev tso pov tseg los sis tsis saib xyuas. Tiam sis, Nws siv Nws txoj kev npau taws, lub hwj chim loj tshaj thiab txoj kev muaj cai los rau txim, tsoo thiab rhuav tshem cov tib neeg ntawd tag nrho. Nws tus cwj pwm rau lawv tsis yog tsuas rhuav pov tseg lub cev xwb tiam sis tseem yog kev rhuav pov tseg ntawm tus ntsuj plig thiab, ib qho kev rhuav tshem mus tag ib txhis. Qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv tau txhais los ntawm lo lus, “tsis muaj nyob ntxiv mus.”

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 107

Txawm Tias Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Raug Zais thiab Tib Neeg Tsis Paub, Nws Kuj Nyiaj Tsis Taus Txoj Kev Txhaum

Vajtswv txoj kev kho ntawm cov tib neeg tag nrho, kev ruam thiab kev tsis paub tab ntawm tib neeg, feem ntau yog los ntawm kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Nws txoj kev npau taws, nyob rau ib sab, raug zais khaw cia nyob rau txhua lub sij hawm feem ntau thiab txhua qhov xwm txheej feem ntau, thiab nws yog yam tib neeg tsis paub txog. Raws li qhov tshwm sim, nws yog qhov nyuaj rau tib neeg pom Vajtswv hais qhia txog Nws txoj kev npau taws, nws kuj tseem nyuaj rau kom nkag siab txog Nws qhov kev npau taws ib yam nkaus thiab. Vim li no, tib neeg thiaj nrhiav kev kaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum tib neeg ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab theem tom nqab ntawm txoj kev nyiaj taus thiab kev zam txim rau tib neeg—ntawd yog, thaum Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab Nws cov lus ceeb toom zaum kawg los rau noob neej—yog tias tib neeg tseem siv txoj hau kev qub los tawm tsam Vajtswv thiaj tsis mob siab hloov siab los lees txim, kho lawv txoj hau kev thiab lees txais Nws txoj kev hlub tshua, ces Vajtswv yuav tsis ua Nws lub siab nyiaj taus thiab ua siab ntev rau lawv. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yuav tshem Nws txoj kev hlub tshua tawm nyob rau lub sij hawm no. Tom qab ntawd, Nws yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws txoj kev npau taws ntau txoj hau kev, kuj zoo ib yam li uas Nws tuaj yeem siv ntau txoj hau kev los rau txim thiab rhuav tshem tib neeg pov tseg.

Vajtswv txoj kev siv hluav taws los rhuav tshem lub nroog Xaudoos yog Nws txoj hau kev uas nrawm tshaj plaws ntawm kev muab tib neeg los sis ib yam dab tsi ua kom puas tsuaj pov tseg tag nrho. Kev hlawv cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog ib yam tshaj ntawm lawv lub cev ntaj ntsug; nws tau rhuav tshem tus ntsuj plig tag nrho huv si, lawv lub siab thiab lub cev, ua kom tseeb meej tias cov tib neeg hauv lub nroog tsis muaj nyob ntxiv mus lawm tsis hais tej khoom ntiaj teb thiab lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv qhia thiab nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws. Kev nthuav tawm thiab qhia tawm li no yog ib qho tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab nws kuj yog ib qho kev nthuav tawm ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws tau tseg tsis nthuav tawm kev hlub tshua los sis kev siab zoo ntxim hlub lawm, los sis Nws tsis qhia tawm ib qho kev nyiaj taus los sis siab ntev lawm; yeej tsis muaj leej twg, yam twg los sis qhov muaj qab hau twg yuav tuaj yeem yaum tau Nws kom ua siab ntev ntxiv mus, los rov qab hlub tshua dua ib zaug ntxiv, thiab kom Nws muaj kev nyiaj taus ntxiv mus. Dhau ntawm tej no, yeej tsis muaj kev tos ib pliag kiag li, Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, ua raws li yam Nws xav ua. Nws yuav ua tej no kom nrawm thiab du lug raws nraim lis Nws qhov kev xav. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj los, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tub qaug, thiab nws kuj tseem yog kev hais qhia kom pom txog ib qho ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab. Thaum tib neeg ua tim khawv tias Vajswv mob siab rau thiab hlub tib neeg, lawv tsis muaj cuab kav pom tau Nws qhov kev npau taws, pom Nws lub hwj chim loj tshaj los sis hnov txog Nws kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Tej yam no ib txwm ua rau tib neeg ntseeg tias Vajswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsuas yog ib hom kev hlub tshua, kev nyiaj taus thiab kev hlub xwb. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom Vajtswv rhuav tshem ib lub nroog los sis ntxub ntxaug ib tug tib neeg, Nws txojkev npau taws ntawm kev rhuav tshem tib neeg pov tseg thiab Nws lub hwj chim loj tshaj ua rau tib neeg ntsia pom lwm sab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Qhov no yog qhov Vajtswv txoj kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Vajtswv tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus txoj kev txhaum mas loj tshaj li ib tug muaj sia xav tau, thiab nruab nrab ntawm yam tsis muaj sia, tsis muaj yam twg muaj peev xwm los cuam tshuam nws los sis muaj feem nrog nws; tsis hais kev qog los sis ua raws. Vim li ntawd, qhov ntawm Vajtswv tus yam ntxwv no yog ib yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj muaj hom yam ntxwv zoo li no, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj coj hom yam ntxwv zoo li no. Vajtswv muaj hom yam ntxwv ncaj ncees zoo li no vim yog Nws ntxub txoj kev lim hiam, kev ntsaus ntuj, kev ntxeev siab thiab kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog—kev qias vuab tsuab thiab kev nqos noob neej—vim yog Nws ntxub txhua txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Nws vim yog Nws dawb huv thiab lub ntsiab tseem ceeb uas tsis muaj ceeb dab tsuas kiag li. Nws vim yog tej no uas Nws yuav tsis raug kev txom nyem ib qho dab tsi los ntawm yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas yuav los tawm tsam los sis twv Nws yam tab meeg lug. Txawm tias yog tus tib neeg uas Nws tau muaj kev hlub tshua rau los sis tus uas Nws tau xaiv los lawm, yog tau ua tshum Nws tus yam ntxwv thiab ua txhaum Nws tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua siab ntev thiab kev nyiaj taus, thiab Vajtswv yuav qhia thiab nthuav tawm txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas nyiaj tsis taus ib qhov kev txhaum yam tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis tos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 108

Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Yog Ib Qho Pov Hwm rau Txhua Lub Zog Ntawm Kev Ncaj Ncees thiab Txhua Yam Zoo

Vajtswv kev nyiaj tsis taus txoj kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus yam ntxwv uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog Nws tus kheej thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb uas nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws tus kheej. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam ua txhaum rau Nws tus yam ntxwv. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtxwv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog nws li ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

Txawm tias kev npau taws ntawm Vajtswv yog ib qho ntawm kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los, Vajtswv txoj kev chim siab kuj tsis yog kev xaiv ua rau ntawm cov hom phiaj, thiab tsis yog tsis muaj lub hauv paus ntsiab tseeb. Qhov txawv, Vajtswv tsis tau chim siab sai tag npaum li ntawd, thiab Nws tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj me li ntawd. Ntxiv ntawd, Vajtswv txoj kev npau taws mas raug tswj hwm thiab raug ntsuas zoo; nws muab piv tsis tau rau tib neeg txoj kev npau taws los sis tso nws li kev chim siab tawm. Muaj lus tham ntawm tib neeg thiab Vajtswv raug sau cia hauv phau Vajluskub. Cov lus hais ntawm qee leej tib neeg uas nyob hauv cov lus sib tham mas ntiav heev, tsis paub tab thiab zoo li me nyuam yaus, tiam sis Vajtswv tsis cem lawv, thiab tsis rau txim rau lawv. Tshwj xeeb tshaj, nyob rau ntawm Yauj txoj kev sim siab, Vajtswv Yehauvas tau ua li cas rau Yauj peb tug phooj ywg thiab lwm tus tom qab Nws hnov cov lus uas lawv tau hais rau Yauj lawm? Nws puas tau rau txim rau lawv? Nws puas npau taws rau lawv? Nws yeej tsis tau ua dab tsi tsis zoo li ntawd kiag li! Tiam sis Nws hais rau Yauj kom thov this rau lawv thiab thov Vajtswv rau lawv, thiab Vajtswv Tus Kheej yeej tsis cim ntsoov tej kev txhaum rau hauv nruab siab kiag li. Cov piv txwv no tag nrho sawv cev rau tus cwj pwm tseeb uas Vajtswv ua zoo rau tib neeg, uas ua qias vuab tsuab thiab tsis paub tab. Yog li ntawd, kev tso qhov kev npau taws ntawm Vajtswv tsis yog kev nthuav tawm Nws cov huab cua, tsis yog hau kev kom Nws tau qhib qhov Nws xav tawm. Txawv rau tib neeg kev nkag siab yuam kev, Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog kev tso kev npau taws tawg cuag li cas. Vajtswv tsis tso Nws txoj kev npau taws vim yog Nws tsis muaj cuab kav tswj hwm Nws tus kheej cov huab cua los sis vim yog Nws txoj kev chim siab tau mus txog theem npau heev lawm es thiaj yuav tsum tau qhib tawm. Qhov txawv, Nws txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab nws yog ib lub cim ntawm kev nthuav tawm txog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas dawb huv. Vajtswv yog kev npau taws, thiab Nws nyiaj tsis taus txoj kev raug ua kom tub qaug—qhov no tsis tau txhais tias Vajtswv tsis faib txoj kev npau taws tias dab tsi ua rau nws npau taws los sis tsis muaj hauv paus tseem ceeb dab tsi; nws yog tib neeg kev ua qias vuab tsuab ua rau kom tsis muaj cai siv lub hauv paus ntsiab tseeb dab tsi, ua rau kev npau taws tshwm sim tuaj, qhov kev npau taws uas yuav tsis faib tias dab tsi yog qhov chaw pib. Thaum ib tug neeg muaj meej mom lawm, feem ntau yuav pom tau tias yog ib yam nyuab rau kev tswj hwm nws cov huab cua, nws kuj yuav nyiag lub cib fim nthuav tawm nws qhov kev tsis zoo siab thiab qheb qhov nws siab xav tawm tuaj; feem ntau nws yuav sawv ua kev npau taws yam tsis muaj qab hau, kom nthuav tawm nws tsab peev xwm thiab qhia kom lwm tus paub txog nws lub meej mom thiab tias nws yog leej twg tus uas zoo txawv lwm tus tib neeg li cas. Tseeb tiag, cov neeg ua qias vuab tsuab tsis muaj meej mom los kuj tseem tswj hwm nws cov huab cua tsis tau li thiab. Lawv cov kev npau taws feem ntau tshwm sim los ntawm kev puas tsuaj ntawm lawv tus kheej qhov kev nyiam. Txhawm rau kev tiv thaiv tias lawv tus kheej yog leej twg thiab tiv thaiv lub meej mom, cov noob neej qias vuab tsuab feem ntau yuav qhib lawv txoj kev xav thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam khav theeb. Tib neeg yuav sawv kev npau taws thiab qhib nws cov kev xav los tiv thaiv thiab tuav txoj kev txhaum cia, tej kev ua no yog hau kev uas tib neeg qhia tawm txog nws txoj kev tsis zoo siab; tej no puv npo kev qhias, tus qauv thiab kev ntxias dag, tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab kev phem, thiab ntau tshaj plaws txhua yam, puv npo ntawm tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav tau. Thaum kev ncaj ncees tsis sib haum nrog txoj kev phem, tib neeg txoj kev chim siab yuav tsis sawv rau kev tiv thaiv txoj kev ncaj ncees uas muaj nyob los sis txhawb nqa nws; tiam sis, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug caij tsuj, tsim txom thiab tawm tsam, tib neeg tus cwj pwm yog ib yam raug muab ntsia dhau, nkaum twj zwm los sis khiav kom deb. Txawm li cas los xij, thaum ntsib lub zog ntawm kev phem, tib neeg tus cwj pwm kheev yog ib yam uas zwm rau kev phem. Yog li ntawd, tib neeg txoj kev tso cov huab cua yog ib txoj kev khiav tawm ntawm lub zog phem, kev nthuav tawm ntawm kev ua phem thiab tsis txawj ceev tav tej kev coj phem ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, li cas los xij, txhua lub zog ntawm kev phem yuav nres, txhua txoj kev txhaum uas ua rau tib neeg mob yuav raug txwv, txhua lub zog ntawm kev siab phem uas tav Vajtswv tes hauj lwm kev yuav raug ua kom pom tseeb, raug faib tawm thiab raug foom phem, hos txhua tus uas koom tes nrog Ntxwgnyoog tawm tsam Vajtswv yuav raug rau txim thiab rho tawm kom ti cag. Nyob rau hauv lawv qhov chaw, Vajtswv tes hauj lwm yuav rhais ruam mus yam tsis muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam tau, Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav loj hlob mus ntxiv ib ruam dhau ib raum raws nraim li qhov tau npaj tseg lawm, thiab cov tib neeg uas Vajtswv tau xaiv lawm yuav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem thiab kev ntxias dag, hos cov uas raws Vajtswv yuav xyiv fab rau Vajtswv txoj kev coj thiab kev saib xyuas nyob ntawm thaj chaw thaj yeeb nyab xeeb. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib qho kev pov hwm txhua lub zog phem kom txhob loj hlob thiab nyaum, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev pov hwm ntawm kev muaj nyob, kev muaj tub ki ntawm txhua yam uas ncaj ncees thiab xav zoo, thiab yuav tiv thaiv lawv mus ib txhis kom deb ntawm kev quab yuam thiab kev puas tsuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 109

Nej puas tuaj yeem pom txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws uas Nws rhuav lub nroog Xaudoos pov tseg? Puas muaj lwm yam lawm thiab uas nyob xyaw Nws qhov kev npau taws? Vajtswv txoj kev npau taws puas dawb huv? Kev siv cov lus ntawm tib neeg, Vajtswv cov lus puas dawb huv? Puas muaj ib qho kev dag ntxias nyob ntawm Nws txoj kev npau taws? Puas muaj ib qho kev koom tes qhov twg? Puas muaj ib qho lus zais twg uas hais tawm tsis tau hlo li? Kuv tuaj yeem hais rau nej tseeb thiab ncaj tias: Tsis muaj ib feem twg ntawm Vajtswv txoj kev npau taws yuav tuaj yeem ua rau ib tug twg tsis ntseeg. Nws txoj kev chim siab yog ib qho dawb huv, tsis muaj dab tsi txuam, tsis muaj lwm qhov kev xav ua los sis lwm cov hom phiaj. Qhov kev muaj qab hau ntawm Nws txoj kev npau taws mas dawb huv, tsis muaj kev thuam thiab kev taug xaiv. Nws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb thiab ua tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb uas dawb huv; nws yog ib yam uas txhua yam ntawm kev tsim tsis muaj. Qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg, thiab nws kuj tseem yog ib qho txawv tshaj nyob rau ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim thiab Nws txoj kev tsim.

Tsis hais txawm ib tug yuav chim siab nyob tim ntsej tim muag los sis nyob tom qab nruab qaum, txhua tus yeej muaj qhov kev xav thiab hom phiaj tsis sib thooj nyob rau ntawm qhov kev chim siab. Tej zaum lawv tseem tab tom nta lawv lub meej mom los sis tab tom tiv thaiv lawv tus kheej qhov kev ntshaw, tab tom txuag lawv tus yam ntxwv los sis txuag lawv lub ntsej muag. Muaj qee leej xyaum cheem lawv txoj kev chim siab, tiam sis muaj qee leej ntshav yuav nce ntsej muag ntau dua thiab tso lawv txoj kev npau taws sawv tuaj thaum lub sij hawm uas lawv xav yam tsis muaj kev cheem kiag li. Muab hais luv luv tau tias, tib neeg txojkev chim siab tawm los ntawm nws tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Txawm yuav yog nws lub hom phiaj dab tsi los xij, nws yog ib qho nyob ntawm cev nqaij daim tawv thiab tus yeeb yam; nws tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog kev ncaj ncees los sis kev tsis ncaj ncees vim tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg yuav yoog mus raws qhov tseeb tau. Yog li ntawd, thiaj tsis tsim nyog yuav hais txog tib neeg cov huab cua qias vuab tsuab thiab Vajtswv txoj kev npau taws nyob rau ntawm ib tug pa ua ke. Yam tsis muaj kev zam, tib neeg tus cwj pwm uas raug ua qias vaub tsuab los ntawm Ntxwgnyoog pib los ntawm kev xav pov hwm txoj kev qias vuab tsuab, thiab qhov no ua tawm los ntawm kev coj tsis ncaj; vim yog li ntawd tib neeg txoj kev chim siab thiaj tsis tuaj yeem hais txog ua ke nrog ib tug pa ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, txawm yuav yog tib neeg txoj kev chim siab yuav zoo zoo heev npaum li cas los tsuas yog nyob rau hauv kev tshawb xav xwb. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, lub zog phem yuav raug txheeb thiab qhov phem yuav raug rhuav tshem pov tseg mus, tiam sis yam uas muaj kev ncaj ncees thiab xav zoo yuav xyiv fab nrog rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv thiab tso cai kom nyob ntxiv mus. Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los vim yog kev tsis ncaj ncees, yam tsis zoo thiab kev tav kev los ntawm qhov phem, kev tsim teeb meem los sis rhuav tshem cov hauj lwm ib txwm thiab kev tsim kho ntawm kev ncaj ncees thiab yam xav zoo. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog kom los pov hwm Nws tus kheej lub meej mom thiab qhov yog leej twg, tiam sis yog pov hwm kev muaj nyob ntawm kev ncaj ncees, yam zoo, yam zoo nkauj thiab qhov zoo, pov hwm cov cai thiab kev coj ntawm tib neeg txoj kev muaj sia ib txwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib yam zoo heev, yog kev nthuav tawm thiab yog yam ib txwm tseeb los ntawm Nws tus yam ntxwv. Tsis muaj dab tsi tshoov siab nyob xyaw ntawm Nws txoj kev npau taws, tsis muaj kev ntxias dag los sis kev npaj, kev ua raws li siab xav, kev ntxias dag, kev ntxub ntxaug, kev ua nruj ua tsiv, kev ua phem los sis lwm yam qias vaub tsuab tsis zoo uas muaj nyob rau ntawm tib neeg. Ua ntej thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws twb tau paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam tseeb meej tag lawm, thiab Nws twb muaj qhov tseeb, lub ntsiab txhais tseeb thiab qhov kawg lawm. Yog li ntawd, Vajtswv lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws ua yeej los tseeb meej zoo ib yam li Nws tus cwj pwm. Nws tsis ruam, tsis dig muag, tsis siab kub, los sis tsis ua twb zoo saib, thiab Nws yeej tsis lam tau lam ua yam tsis muaj paus muaj ntsis. Qhov no yog ib qho kev muaj qab hau nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab vim yog nyob rau ntawm qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev npau taws no ua rau tib neeg muaj nyob mus raws qhov ib txwm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg yuav poob mus rau kev ua neej nyob tsis zoo, txhua yam tsis ncaj ncees, tsis zoo nkauj thiab tsis zoo yuav raug rhuav tshem pov tseg thiab nres tsis muaj nyob ntxiv mus. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, cov kev cai thiab cov cai ntawm kev muaj nyob rau yam muaj sia uas raug tsim los yuav raug yuam cai los sis rhuav tshem pov tseg tag nrho. Txij ntua puag thaum tsim tib neeg los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los pov hwm thiab pab cuam tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm. Vim yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees xyaw nrog kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, txhua tus neeg phem, yam phem thiab tej khoom phem, thiab txhua yam uas tsim teeb meem thiab ua kom tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm puas tsuaj, tau txais kev rau txim, kev tswj hwm thiab rhuav tshem los ntawm Nws txoj kev npau taws. Lub sij hawm ntau txhiab xyoo dhau los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los ntau thiab rhuav tshem txhua hom tsis huv thiab tus ntsuj plig phem uas tawm tsam Vajtswv thiab ua raws li tus txhawb nqa Ntxwgnyoog thiab tus caum raws nyob hauv Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev tsim kho tib neeg. Vim li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim ntawm tib neeg thiaj li rhais ruam mus tom ntej raws nraim li Nws txoj kev npaj. Qhov no yog hais tias twb vim kev muaj nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg qhov kev ncaj ncees tshaj plaws thiaj tsis raug rhuav tshem ib zaug li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 110

Txawm Ntxwgnyoog Ua Tshwm Zoo, Ncaj Ncees thiab Tsim Txiaj, Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Ntxwgnyoog Mas Yog Siab Phem thiab Phem

Ntxwgnyoog muaj koob npe los ntawm kev ntxias dag tib neeg, thiab feem ntau rhawv nws tus kheej ua tus coj thiab tus qauv ntawm txoj kev ncaj ncees. Ntawm kev txhob txwm ua pov hwm kev ncaj ncees, nws tau ua rau tib neeg raug mob, tau nqos lawv cov ntsuj plig thiab tau siv txhuas txoj hau kev los ua kom loog, ntxias dag thiab txhib tib neeg. Nws lub hom phiaj yog ua rau kom tib neeg pom zoo thiab ua raws qhov kev coj phem, ua rau kom tib neeg los koom nrog nws tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim kav. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom nws cov kev npaj thiab pom qhov phem tsaj plaws, thiab thaum ib tug tsis xav mus rau kev raug tsuj ntxiv thiab raug dag los ntawm nws los sis ua nws li qhev ntxiv mus, los sis raug rau txim thiab rhuav tshem lawm, ces Ntxwgnyoog hloov nws qhov tshwj xeeb yav dhau los thiab dua rhe nws lub ntsej muag cuav tawm thiab nthuav tawm txog nws lub ntsej muag tseeb uas phem, ntxim ntxub thiab nyaum. Nws yuav tsis hlub ib yam dab tsi tshaj kev rhuav tshem txhua tus uas tsis yeem ua raws nws thiab tawm tsam lub zog phem. Txog rau theem no, Ntxwgnyoog yuav tsis tuaj yeem muaj ib qho kev ntseeg siab, kev ntxaus ntseeg; tiam sis, nws qhov kev ntxim ntxub thiab kev phem uas nyob sab hauv qab cov khaub ncaws yaj yuav raug nthuav tawm. Thaum Ntxwgnyoog cov kev npaj raug coj los rau ntawm kev kaj thiab nws qhov tseem ceeb raug nthuav tawm lawm, nws yuav npau taws heev thiab nthuav tawm nws qhov kev nyaum. Tom qab qhov no, nws txoj kev xav ua kom tib neeg raug mob thiab xav nqos tib neeg yuav loj zuj zus tuaj. Qho no vim tias nws npau taws heev thaum tib neeg tau tsim ntawm kev tsaug zog los rau qhov tseeb lawm thiab nws yuav nthuav dav txoj kev siab phem rau tib neeg kom lawv xav tau txoj kev ywj pheej thiab kev kaj thiab dim ntawm lub qhov nkuaj. Nws txoj kev npau taws yog muaj los rau kev tiv thiav thiab txhawb nqa nws qhov kev phem, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam nyaum.

Nyob rau ntawm txhua txhua yam, Ntxwgnyoog tus cwj pwm nthuav tawm txog nws tus yeeb yam phem. Ntxawm txhua qhov kev ua phem uas Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg—los ntawm nws cov kev rau siab ntxias dag tib neeg yav dhau los kom raws nws, kev quab yuam ntawm tib neeg, kev coj tib neeg mus rau kev ua phem, kev siab phem rau tib neeg tom qab nws qhov tseeb raug nthuav tawm thiab tib neeg tau paub thiab tso nws tseg lawm—tag nrho tej no tsis muaj ib qho twg tsis nthuav tawm txog lub ntsiab tseem ceeb phem ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis txhawb qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tsis muaj feem xyuam rau ib yam zoo twg thiab Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov phem txhua yam. Nws cov kev ua txhua yam pov hwm nws tej kev phem, tuav nws qhov kev phem kom muaj mus ntxiv, tawm tsam kev ncaj ncees thiab yam zoo, rhuav cov kev cai thiab kev zoo ntawm tib neeg kev muaj nyob ib txwm. Ntxwgnyoog tej kev ua no yog yam phem rau Vajtswv thiab tej no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Txawm tias Ntxwgnyoog muaj nws tus kheej txoj kev npau taws los, nws txoj kev npau taws tsuas yog ib qho kev qhib tawm txog nws tus yeeb yam phem xwb. Qhov muaj qab hau tias vim li cas Ntxwgnyoog thiaj chim thiab npau taws heev yog: Nws cov kev npaj uas hais tsis tau tawm raug nthuav tawm lawm; nws txojkev npaj kuj tsis tau los yooj yim; nws txoj kev ntshaw thiab xav hloov Vajswv chaw thiab ua zoo li Vajtswv raug tsoo thiab raug tav kev lawm; nws lub hom phiaj yuav tshwj hwm tib neeg txhua tus tam sim no tsis tshuav ib yam dab tsi li lawm thiab yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav kiag li lawm. Yam uas ua rau Ntxwgnyoog txoj kev npaj tsis tiav thiab Ntxwgnyoog qhov phem thiab kev nyaum raug nthuav tawm yog Vajtswv txoj kev tso Nws txoj kev npau taws ib zaug tag thiab ib zaug nqes los. Vim li no, Ntxwgnyoog thiaj li ntxub thiab ntshai Vajtswv txoj kev npau taws. Txhua zaus uas Vajtswv txoj kev npau taws nqis los, nws tsis yog tsuas kom Ntxwgnyoog tsos phem hle mus xwb, tab sis kuj tseem nthuav tawm Ntxwgnyoog txojkev ntshaw ntawm kev phem rau qhov kaj thiab, nyob rau hauv cov txheej txheem ntawd, qhov kev muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws rau tib neeg kuj raug nthuav tawm thiab. Kev sawv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam phem thiab nws qhov kev npaj. Tseeb tiag, txhua zaus uas Ntxwgnyoog npau taws nws yuav tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm yam phem thiab kev tiv thaiv thiab kev mus ntxiv ntawm qhov zoo; nws tshaj tawm qhov tseeb tias Vajtswv txoj kev npau taw tsis tuaj yeem raug ua kom tub qaug tau!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 111

Tib Neeg Yuav Tsuam Txhob Cia Siab rau Kev Paub Yav Dhau Los thiab Kev Xav kom Paub Txog Vajtswv Tus Yam Ntxwv Ncaj Ncees

Thaum koj pom tias koj tus kheej yuav ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, koj puas yuav hais tias Vajtswv txoj lus tsis dawb huv? Koj puas yuav hais tias muaj ib zaj dab neeg nyob tom qab Vajtswv txoj kev npau taws, thiab tej ntawd nws tsis dawb huv? Koj puas yuav iab liam Vajtswv, hais tias Nws tus yam ntxwv tag nrho tsis ncaj ncees li? Thaum hais txog txhua yam ntawm Vajtswv li kev ua, ua ntej tshaj koj yuav tsum paub meej tias Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis muaj lwm yam nyob xyaw, nws dawb huv thiab tsis muaj qhov phem. Tej kev ua no yog Vajtswv li kev tsoo ntau, kev rau txim, kev rhuav tshem pov tseg ntawm tib neeg. Yam tsis muaj kev zam, Vajtswv tej kev ua txhua yam raug tsim los yam nruj raws nraim li Nws tus yam ntxwv thiab Nws li kev npaj, uas tsis xyaw nrog tib neeg txoj kev paub, tib neeg li kev coj thiab kev xav. Vajtswv li kev ua txhua yam yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, uas tsis muaj feem xyuam ib yam dab tsi nrog tib neeg li kev qias vuab tsiab. Tib neeg muaj txoj kev xav phem tias tsuas yog Vajtswv li kev hlub, kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg yog yam tsis muaj qhov phem, dawb huv, thiab tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv txoj kev chim thiab Nws txoj kev npau taws kuj zoo ib yam li ntawd uas yog dawb huv thiab; tshaj ntawd, tsis muaj leej twg ua tib zoo xav txog qhov cov lus noog no xws li tias vim li cas Vajtswv thiaj nyiaj tsis taus txoj kev txhaum los sis vim li cas Nws txoj kev npau taws thiaj loj ua luaj li. Qhov txawv, muaj qhee qhov kev ua txhaum ua rau Vajtswv tus huab cua tsis zoo xws li kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab kev nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev chim siab tias zoo ib yam li cov kev npau taws uas los ntawm kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg. Lawv tseem nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev npau taws zoo li kev nthuav tawm tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov kev ua qias vuab tsuab thiab qhov Vajtswv tso kev npau taws los kuj zoo li tib neeg qhov kev chim siab thaum lawv ntsib kev tsis txaus siab, thiab ntseeg tias kev Vajtswv tso kev npau taws los yog ib qho kev nthuav tawm txog Nws cov huab cua. Tom qab kev sib qhia no lawm, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav tsis nkag siab yuam kev, xav yuam kev los sis muaj lus noog txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees ntxiv lawm. Kuv cia siab tias tom qab tau hnov Kuv cov lus, nej tuaj yeem lees txais tseeb tiag hauv nej lub siab txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Nws txoj kev npau taws, nej yuav tuaj yeem tso tej kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv txoj kev npau taws thaum xwb thawj pov tseg, thiab nej tuaj yeem hloov pauv txoj kev ntseeg yuam kev ntawm nej tus kheej thiab kev xav ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Ntxiv ntawd, Kuv cia siab tias nej tuaj yeem muaj peev xwm txhais tau qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv nyob hauv nej lub siab, kom nej thiaj tsis muaj lus ua xyem xyav txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees mus ntxiv lawm, thiab nej yuav tsis muaj qhov kev muaj qab hau los sis kev xav lwm yam txog Vajtswv tus yam ntxwv tseeb tiag. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv tus kheej. Tsis muaj ib yam twg uas raug sau los sis puab los ntawm tib neeg. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees yog tus yam ntxwv ncaj ncees thiab tsis muaj feem xyuam los sis kev sib txuas dab tsi rau ntawm kev tsim. Vajtswv Tus Kheej yeej yog Vajtswv Tus Kheej. Nws yuav tsis dhau los ua ib feem ntawm kev tsim, thiab txawm tias Nws dhau los ua ib feem ntawm yam uas muaj sia ntawm kev tsim los, Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj thiab lub ntsiab tseem ceeb yuav tsis hloov pauv li. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv zoo tsis thooj li kev paub ib qho khoom dab tsi; kev paub txog Vajtswv tsis yog paub los ntawm kev phua ib yam dab tsi saib, los sis zoo tsis tsis thooj li kev paub ib tug tib neeg twg. Yog tib neeg siv nws txoj kev xav los sis hau kev ntawm kev paub ib yam khoom dab tsi los sis nkag siab ib tug tib neeg coj los ua kom paub txog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog Vajtswv. Kev paub txog Vajtswv tsis muaj feem xyaum txuas nrog kev paub dhau los los sis kev xav, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob yuam koj txoj kev paub yauv dhau los los sis kev xav mus rau Vajtswv; txawm koj yuav muaj kev paub yav dhau los thiab kev xav ntau npaum li cas los, tej ntawd tseem muaj qhov txwv. Ntau tshaj ntawd, koj tej kev xav yeej tsis raug raws li qhov tseeb, thiab yeej tsis muaj ib qho tseeb li, thiab nws yeej tsis sib raug zoo nrog qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb. Koj yuav tsis muaj hnub vam meej yog tias koj cia siab rau koj txoj kev xav kom nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb: Kev lees txais txhua yam ua los ntawm Vajtswv, ces thiaj yuav maj mam muaj kev paub thiab nkag siab txog nws. Yuav muaj ib hnub uas Vajtswv yuav qhia koj kom nkag siab tseeb thiab paub txog Nws vim yog koj txoj kev koom tes thiab vim yog koj txoj kev tshaib thiab qhis qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 112

Vajtswv Yehauvas Cov Lus Ceeb Toom Mus Txog Cov Tib Neeg Ninaves

Cia peb mus ntxiv rau nqe ob, Phau Ntawv Yauna: “Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem.” Nov yog cov lus uas Vajtswv tau muab ncaj qha rau Yauna kom coj mus hais rau cov tib neeg Ninaves, yog li ntawd, cov no yeej yog cov lus uas Yehauvas xav hais rau cov tib neeg Ninaves. Cov lus no qhia rau cov tib neeg tias Vajtswv tau pib tsis txaus siab thiab ntxub cov tib neeg hauv lub nroog vim yog lawv tej kev lim hiam tau los nyob ntawm qhov Nws pom, thiab vim li ntawd Nws thiaj xwv muab lub nroog no rhuav tshem pov tseg. Txawm li cas los xij, ua ntej thaum Vajtswv rhuav tshem lub nroog, Nws yuav tsum tshaj tawm rau cov tib neeg Ninaves, thiab tib lub sij hawm ntawd, muab ib lub cib fim rau lawv tau hloov siab lees txim ntawm lawv tej kev lim hiam thiab los pib dua qhov tshiab. Qhov cib fim no yog plaub caug hnub, yuav tsis ntev dua ntawd. Muab hais tau tias, yog cov tib neeg hauv lub nroog tsis hloov siab lees txim, lees lawv tej kev txhaum thiab los txhos caug khoov ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag ua ntej plaub caug hnub, Vajtswv yuav rhuav tshem lub nroog zoo tib yam li qhov Nws tau rhuav tshem lub nroog Xaudoos thiab. Qhov no yog qhov uas Vajtswv Yehauvas xav hais rau cov tib neeg Ninaves. Pom tseeb tias qhov no tsis yog ib qho uas yuav tshaj tawm tau yooj yim. Tsis yog tsuas qhia txog Vajtswv Yehauvas txoj kev chim siab xwb, kuj yuav tsum qhia txog Nws txoj kev xav rau cov tib neeg Ninaves thiab, tib lub sij hawm ntawd kuj tseem yuav rau siab tshaj tawm kom tseeb tiag ceeb toom rau cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nroog ntawd. Cov lus ceeb toom no tau qhia rau lawv tias lawv tej kev ua lim hiam ua rau lawv tau txais kev ntxub los ntawm Vajtswv Yehauvas thiab yuav coj lawv mus rau kev puas tsuaj tsis ntev no. Vim li ntawd txhua txoj sia uas nyob hauv lub nroog Ninaves thiaj poob mus rau kev phom sij loj uas tab tom los yuav txog.

Qhov Sib Txawv Hlo Ntawm Cov Lus Teb Ntawm Ninaves thiab Xaudoos rau Vajtswv Yehauvas Cov Lub Ceeb Toom

Raug rhuav tshem txhais tau li cas? Ntawm lo lus hais, nws txhais tau tias kom tsis muaj nyob mus ntxiv lawm. Tiam sis los ntawm txoj hau kev twg? Leej twg thiaj tuaj yeem rhuav tshem ib lub nroog tag nrho? Nws tsis yog ib yam uas tib neeg yuav tuaj yeem ua tau li ntawd. Cov tib neeg hauv Ninaves tsis yog neeg ruam; thaum lawv hnov dheev txog qhov lus tshaj tawm, lawv paub tias yog dab tsi. Lawv paub tias cov lus tshaj tawm yog tuaj ntawm Vajtswv tuaj, lawv paub tias Vajtswv yeej tab tom yuav ua Nws tes hauj lwm, thiab lawv paub tias lawv tej kev lim hiam tau ua rau Vajtswv Yehauvas npau taws thiab Nws txoj kev chim siab yuav poob los rau lawv, vim li ntawd tsis ntev lawv thiaj yuav raug rhuav tshem nrog lawv lub nroog mus. Cov tib neeg ntawm lub nroog coj li cas tom qab tau hnov Vajtswv Yehauvas cov lus ceeb toom lawm? Phau Vajluskub tau piav meej li cas txog ntawm cov tib neeg cov lus teb, txij ntua tus vajntxwv los mus txog rau cov pej xeem. Cov lus ntawm no raug sau cia rau hauv Vajluskub tias: “Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninaves thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninaves lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninaves los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav khaub ncaws seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.”

Tom qab thaum hnov Vajtswv Yehauvas li lus tshaj tawm lawm, cov neeg ntawm Ninaves txoj kev xav thiab kev coj yeej los txawv hlo cov tib neeg ntawm Xaudoos—ntawm cov tib neeg Xaudoos lawv tawm tsam Vajtswv yam tab meeg lug, ua phem ib yam dhau ib yam, tiam sis cov tib neeg Ninaves thaum lawv tau hnov cov lus, lawv quav ntsej txog qhov teeb meem, thiab tsis muaj kev tawm tsam. Lawv ntseeg Vajtswv thiab tshaj tawm kom yoo mov. Lo lus tias “ntseeg” txhais tau li cas? Lo lus tus kheej qhia tau txog txoj kev ntseeg thiab kev zwm rau. Yog peb siv cov tib neeg Ninaves tus cwj pwm tseeb coj los piav txog lo lus no, nws txhais tau tias lawv ntseeg Vajtswv tau ua thiab yuav ua raws nraim li Nws hais, thiab lawv txaus siab hlo hloov siab lees txim. Cov tib neeg Ninaves puas ntshai qhov kev puas tsuaj uas tseem tab tom los yuav txog thiab? Nws yog lawv txoj kev ntseeg ua rau lawv muaj kev ntshai nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, peb yuav tuaj yeem siv dab tsi coj los ua pov thawj txog cov tib neeg Ninaves txoj kev ntseeg thiab kev ntshai? Nws yog raws li phau Vajluskub hais: “… tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau.” Qhov no hais tau tias cov tib neeg Ninaves ntseeg tseeb tiag, qhov kev ntseeg no ua rau muaj kev ntshai, uas coj lawv mus rau kev yoo mov thiab hnav cov khaub ncaws seev tsaj. Nov yog qhia txog tias lawv tab tom pib hloov siab lees txim. Tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, cov tib neeg Ninaves tsis yog tsis tawm tsam Vajtswv xwb, tiam sis lawv kuj tseem ua tawm tseeb meej txog lawv txoj kev hloov siab lees txim dhau los ntawm lawv tej kev coj thiab kev ua. Tseeb tiag, qhov no yog yam uas cov tib neeg Ninaves tag nrho tau ua, tsis yog cov pej xeem nkaus xwb—txawm tus vajntxwv kiag los yeej tsis muaj kev zam kiag li.

Kev Hloov Siab Lees Txim ntawm Ninaves Tus Vaj Ntxwv Kov Yeej Vajtswv Yehauvas Lo Lus Qhuas

Thaum tus vaj ntxwv ntawm lub nroog Ninaves hnov cov xov xwm no, nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnavthiab zaum saum cov hmoov tshauv. Ces nws tau tshaj tawm tias tsis txhob cia tib neeg uas nyob hauv lub nroog saj ib yam dab tsi li, thiab tsis hais yaj, nyuj los sis lwm yam tsiaj txhu twg txhob cia lawv noj zaub los sis haus dej li. Tsis hais tib neeg los yog tsiaj txhu yuav tsum hnav khaubncaws seev tsaj ib yam nkaus, thiab cov tib neeg yuav tsum tau kub siab lug taij thov rau Vajtswv. Tus vajntxwv los kuj tseem tau tshaj tawm tias txhua tus tib neeg yuav tsum tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tej kev ua nruj ua tsiv hauv lawv ob txhais tes pov tseg. Yog muab txiav txim los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninaves muaj txoj kev hloov siab lees txim hauv nws lub siab tseeb tiag. Cov kev ua no—sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv, muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv—qhia rau tib neeg tias tus vajntxwv ntawm Ninaves tab tom tso nws lub meej mom huab tais tseg rau ib sab thiab tab tom hnav cov nkaub ncaws seev tsaj zoo li pej xeem. Qhov no hais tau tias tus vvajntxwv ntawm Nenaves tsis tuav nws lub zwm txwv huab tais uas muaj nyob hauv ob txhais tes mus ua phem los sis nruj tsiv ntxiv lawm tom qab tau hnov cov lus tshaj tawm los ntawm Vajtswv Yehauvas; tiam sis, nws muab lub hwj chim uas nws tuav tso rau ib sab thiab hloov siab lees txim rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag. Lub sij hawm no tus vvajntxwv ntawm Ninaves tsis tau hloov siab lees txim zoo tam li vajntxwv; nws tau los hloov siab lees txim thiab kev txhaum rau ntawm Vajtswv lub xwb ntiag uas yog zoo yam ib txwm ntawm Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, nws kuj tseem hais tag nrho rau lub nroog kom hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag uas zoo ib yam li nws tau ua; ntxiv ntawd, nws tseem muaj ib qho kev npaj tswj xeeb txog tias yuav ua li cas, uas pom nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: … thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.” Tam li tus kav ntawm lub nroog, tus vajntxwv ntawm Ninaves muaj lub meej mom thiab hwj chim loj tshaj plaws, thiab muaj peev xwm yuav ua dab tsi raws linws xav tau. Thaum tau txais Vajtswv Yehauvas qhov lus tshaj tawm lawm, nws muaj peev xwb tsis quav ntsej qhov teeb meem no los sis cia li hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum ntawm tus kheej ib leeg xwb los yeej tau; cov tib neeg hauv lub nroog muaj cuab kav xaiv yuav hloov siab lees txim los tsis hloov kuj tau, nws muaj peev xwm tsis quav ntsej tej no ib qho me me li los kuj tau. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninaves tsis tau ua li ntawd. Tsis yog sawv tsees los ntawm nws lub zwm ntxwv los, hnav cov khaub ncaws seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauvthiab hloov siab lees txim thiab lees nws tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv Yehauvas lub xub ntiag xwb, tiam sis nws kuj tseem txib kom txhua tus tib neeg thiab tsiaj txhu uas nyob hauv lub nroog kom ua zoo ib yam nkaus thiab. Nws tseem txib cov tib neeg kom “quaj qws thov rau Vajtswv.” Dhau los ntawm tej kev ua no, tus vajntxwv ntawm Ninaves tau ua yam tsim nyog tam li tus kav yuav tsum ua. Nws tej kev ua yog ib yam nyuaj rau ib tug vajntxwv uas nyob hauv keeb kwm yuav ua tiav tau, thiab tsis muaj lwm tus vajntxwv tau tej no tiav li. Tej kev ua no tuaj yeem hais tau tias tsis txeev muaj dua nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws. Txij ntua thaum tib neeg muaj nyob los, txhua tus vajntxwv tau coj nws cov pej xeem tawm tsam Vajtswv. Yeej tsis muaj leej twg coj nws cov pej xeem los taij thov Vajtswv los nrhiav kev txhiv rau lawv tej kev phem, los txais kev zam txim ntawm Vajtswv Yehauvas thiab zam dhau kev rau txim uas tab tom los yuav txog. Txawm li cas los xij, tus vajntxwv ntawm Ninaves muaj peev xwm coj nws cov pej xeem los nrhiav Vajtswv, coj lawv tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Tsis tas li ntawd, nws kuj muaj peev xwm tso nws lub zwm ntxwv rau ntawm ib sab, thiab thaum kawg, Vajtswv Yehauvas tau hloov siab thiab tu siab, tshem tawm Nws txoj kev npau taws thiab tso cai rau cov tib neeg ntawm lub nroog muaj sia nyob, zam lawv dhau ntawm kev rhuav pov tseg. Tus vajntxwv tej kev ua tuaj yeem hais tau tias yog ib yam kev phim hwj uas muaj tsawg nyob rau ntawm keeb kwm tib neeg, thiab tseem yog ib tug qauv piv txwv ntawm tib neeg kev hloov siab lees txim txhaum thiab lees lawv tej kev txhaum ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 113

Yn 3 Thiab txoj lus ntawm Yehauvas tuaj rau Yauna zaum ob, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninaves, lub nroog loj ntawd, thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd txog cov lus qhuab ntuas uas Kuv tau muab rau koj lawm. Yog li ntawd Yaunas thiaj li sawv tsees, thiab mus rau Ninaves, raws nraim li Yehauvas lo lus. Nim no Ninaves yog ib lub nroog loj tshaj yuav siv sij hawm li peb hnub thiaj mus txog. Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninaves thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninaves lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninaves los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav khaub ncaws seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia tau tias Vajtswv yuav tig thiab hloov siab lees txim, thiab thim Nws txoj kev chim siab rov qab, kom peb thiaj tsis puas ntsoog? Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm.

Vajtswv Pom Kev Hloov Siab Lees Txim Dawb Paug hauv Cov Tib Neeg Ninaves Lub Siab

Tom qab tau hnov Vajtswv cov lus tshaj tawm lawm, tus vajntxwv ntawm Ninaves thiab nws cov pej xeem tau ua ntau yam. Tus yeeb yam ntawm tej kev ua no thiab ntawm lawv tus cwj pwm yog dab tsi? Muab ua lwm lo lus hais, qhov tseem ceeb ntawm lawv tej kev ua yog dab tsi? Vim li cas lawv thiaj ua li qhov lawv tau ua ntawd? Nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag lawv tau hloov siab lees txim dawb paug, tsis yog kev taij thov los ntawm lub siab tiag rau Vajtswv thiab kev lees lawv tej kev txhaum ntawm Nws lub xub ntiag xwb, tiam sis kuj tseem vim yog lawv tau tso lawv tej kev ua lim hiam pov tseg thiab. Lawv ua li no vim yog tom qab tau hnov Vajtswv cov lus, lawv ntshai heev thiab ntseeg tias Nws yuav ua raws li Nws hais. Kev yoo mov, hnav khaub ncaws seev tsaj thiab zaum saum cov hmoov tshauv, lawv qhia tawm txog lawv qhov kev txaus siab hloov lawv txoj kev thiab tso tseg txoj kev ua txhaum, thiab lawv tau thov Vajtswv Yehauvas kom cheem Nws txoj kev chim siab, taij thov Nws kom thim Nws kev txiav txim siab thiab kev txom nyem uas yuav poob los rau lawv. Yog peb soj ntsuam lawv tus cwj pwm tag nrho, peb tuaj yeem pom tias lawv nkag siab txog lawv tej kev ua lim hiam ua ntej lawm tias yog yam Vajtswv ntxub, thiab peb tuaj yeem pom tias lawv nkag siab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas Nws thiaj yuav rhuav tshem lawv sai sai no. Qhov no yog qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv txhua tus xav hloov siab lees txim tag nrho, tig rov los ntawm lawv tej kev ua phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Muab ua lwm lo lus hais, thaum lawv paub txog Vajtswv Yehauvas cov lus tshaj tawm lawm, lawv txhua leej txhua tus ntshai rwg hauv lawv siab; lawv tso tseg lawv tej kev coj lim hiam thiab tsis ua kev phem uas ua rau Vajtswv Yehauvas ntxub mus ntxiv lawm. Ntxiv ntawd, lawv taij thov Vajtswv Yehauvas kom zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab txhob rau txim rau lawv tej kev ua yav dhau los. Lawv txaus siab yuav tsis mus ua kev lim hiam thiab yuav ua raws nraim li Vajtswv Yehauvas cov lus qhia, yog tias ua tau yuav tsis ua rau Vajtswv Yehauvas npau taws ib zaug ntxiv li lawm. Lawv txoj kev hloov siab lees txim yog los ntawm siab dawb paug thiab txhij txhua. Nws tawm hauv hauv lawv nruab siab tob tob los thiab tseeb tiag thiab yeem yoog raws.

Zaum no tag nrho cov tib neeg ntawm Ninaves, tsis hais tus vajntxwv los yog cov pej xeem, tau kawm paub tias Vajtswv Yehauvas tau chim siab heev rau lawv, Vajtswv tuaj yeem pom meej txog txhua leej txhua tus tej kev ua thiab kev coj tag nrho, tsis hais kev txiav txim siab thiab kev xaiv ntawm txhua leej txhua tus. Vajtswv lub siab tau hloov raws li lawv tej cwj pwm. Vajtswv lub siab txoj kev xav nyob rau ntawm lub sij hawm ntawd yog dab tsi? Phau Vajluskub tuaj yeem teb tau lo lus noog no rau koj. Cov lus ntawm no raug sau cia rau hauv tej nqe Vajluskub tias: “Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm.” Txawm tias Vajtswv tau hloov Nws lub siab lawm los, nws tsis muaj dab tsi yuav nkag siab nyuaj txog Nws lub siab txoj kev xav. Nws tsuas hloov ntawm kev nthuav tawm Nws txoj kev chim siab mus ua siab tus, thiab ces txiav txim siab tsis tso kev txom nyem los rau lub nroog Ninaves xwb. Qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim siab—los cawm cov tib neeg Ninaves kom dhau ntawm kev txom nyem—nws yog ib yam sai heev uas Vajtswv soj ntsuam txhua txhia tus tib neeg Ninaves lub siab. Nws pom yam uas nyob tob hauv lawv lub siab: lawv tej kev hloov siab lees txim dawb paug thiab lees lawv tej kev txhaum, lawv tej kev ntseeg dawb paug ntawm Nws, lawv tej kev nkag siab tob txog tias lawv tej kev ua lim hiam tau ua rau Nws tus yam ntxwv muaj kev npau taws, thiab ua rau ntshai kev rau txim uas yuav tshwm tuaj los ntawm Vajtswv Yehauvas. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv Yehauvas kuj tau hnov lawv tej lus thov, uas tawm los ntawm lawv lub siab tob los, kev taij thov Nws kom txhob chim siab rau lawv, kom lawv thiaj khiav dhau ntawm txoj kev txom nyem no. Thaum Vajtswv tau soj ntsuam txog qhov tseeb no tag nrho, Nws txoj kev chim siab tau ploj mus zuj zus. Tsis hais ua ntej no Nws txoj kev chim siab yuav loj npaum li cas, Nws lub siab tau muag luav thaum Nws pom txog kev hloov siab lees txim dawb paug uas tawm los ntawm tib neeg lub siab tob, thiab vim li ntawd Nws thiaj tiv tsis taus kev coj kev txom nyem los rau lawv, thiab Nws thiaj li tsis chim rau lawv ntxiv lawm. Tiam sis, Nws tau nthuav Nws txoj kev hlub tshua, kev nyiaj taus rau lawv, tau coj thiab npaj rau lawv mus ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 114

Yn 3 Thiab txoj lus ntawm Yehauvas tuaj rau Yauna zaum ob, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninaves, lub nroog loj ntawd, thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd txog cov lus qhuab ntuas uas Kuv tau muab rau koj lawm. Yog li ntawd Yaunas thiaj li sawv tsees, thiab mus rau Ninaves, raws nraim li Yehauvas lo lus. Nim no Ninaves yog ib lub nroog loj tshaj yuav siv sij hawm li peb hnub thiaj mus txog. Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninaves thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninaves lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninaves los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav khaub ncaws seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia tau tias Vajtswv yuav tig thiab hloov siab lees txim, thiab thim Nws txoj kev chim siab rov qab, kom peb thiaj tsis puas ntsoog? Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm.

Yog Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tseeb Tiag, Koj Yuav Tau Txais Nws Txoj Kev Siab Xyuas Tas Li

Qhov Vajtswv hloov Nws txoj kev xav ua rau cov tib neeg Ninaves tsis muaj feem rau kev ua xyem xyav los sis ib yam dab tsi uas pom tsis meej. Tiam sis, nws yog kev hloov los ntawm kev chim siab uas dawb huv mus rau kev nyiaj taus uas dawb huv. Qhov no yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv tsis txeev ua siab xyem xyav rau Nws tej kev ua; tej hauv paus ntsiab tseeb thiab lub hom phiaj uas nyob ntawm Nws tej kev ua yeej los meej thiab pom tseeb, dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, tsis txuam nrog ib qhov kev phem los sis kev tsis zoo. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj kev ntsaus ntuj los sis kev phem txuam nrog. Vajtswv tau chim siab rau cov tib neeg Ninaves los vim yog lawv tej kev ua lim hiam tau mus tshwm nyob rau ntawm Nws xub ntiag; lub sij hawm ntawd Nws txoj kev chim siab yog tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txoj kev chim siab tau ploj mus thiab Nws tau muab Nws txoj kev nyiaj taus rau cov tib neeg ntawm Ninaves ib zaug ntxiv, txhua yam uas Nws tau nthuav tawm los kuj tseem yog tawm los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Qhov kev hloov pauv tag nrho yog los ntawm tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no tag nrho, Vajtswv tus yam ntxwv uas rhuav tshem tsis tau yeej tsis tau hloov pauv, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas nyiaj taus yeej tsis hloov pauv, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas hlub thiab hlub tshua los yeej tsi hloov pauv. Thaum tib neeg tau ua lim hiam thiab tawm tsam Vajtswv, Nws yuav coj kev chim siab los rau lawv. Thaum tib neeg hloov siab lees txim tseeb tiag, Vajtswv lub siab yuav hloov pauv, thiab Nws txoj kev npau taws yuav ploj mus. Thaum tib neeg pheej tawm tsam Vajtswv, Nws txoj kev npau taws yuav tsis ploj mus, thiab txoj kev npau taws yuav nias qees lawv zuj zus txog rau thaum lawv raug kev rhuav tshem. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis hais txawm Vajtswv nthuav tawm kev npau taws los sis kev hlub tshua, thiab kev siab zoo ntxim hlub, nws yog tib neeg txoj kev coj, tus cwj pwm, thiab cov kev xav tob tob ntawm tib neeg lub siab rau Vajtswv uas qhia tawm dhau los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Yog tias Vajtswv cia ib tug tib neeg nyob hauv Nws txoj kev chim siab, tus tib neeg no lub siab yeej yuav tawm tsam Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li. Vim tus tib neeg no yuav tsis muaj hnub hloov siab lees txim tseeb tiag, nyo lawv lub taub hau rau Vajtswv los sis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb tiag, lawv yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Yog tias ib tug twg feem ntau pheej tau txais Vajtswv txoj kev saib xyuas, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws txoj kev nyiaj taus, tus tib neeg ntawd yuav muaj kev ntseeg tseeb tiag hauv lawv lub siab rau Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li, thiab lawv lub siab yuav tsis tawm tsam Vajtswv. Tus tib neeg no hloov siab lees txim ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li; yog li ntawd, Vajtswv txojkev qhuab qhia yuav poob mus rau tus tib neeg no tas li, Nws txoj kev npau taws yuav tsis poob.

Cov ntsiab lus luv luv no pab ua rau tib neeg pom txog Vajtswv lub siab, pom txog qhov tseeb ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb, pom tias Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev hloov pauv hauv Nws lub siab tsis tau tshwm sim tuaj yam tsis muaj paus muaj ntsis. Txawm tias muaj kev tsis sib thooj uas Vajtswv tau ua tawm thaum Nws npau taws heev thiab thaum Nws hloov pauv Nws lub siab, uas ua rau tib neeg ntseeg tias muaj kev tsis sib txuas loj los sis sib txawv loj nyob rau ntawm ob qho no ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb—Nws qhov kev npau taws thiab Nws qhov kev nyiaj taus—Vajtswv txoj kev xav rau kev hloov siab lees txim ntawm cov tib neeg Ninaves ua rau tib neeg pom txog lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv tseeb. Vajtswv txoj kev hloov siab ua rau tib neeg pom qhov tseeb txog Nws txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub, thiab ua rau pom txog kev nthuav tawm qhov tseeb ntawm Vajtswv. Tib neeg yuav tsum lees paub tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev siab zoo ntxim hlub tsis yog kev ntseeg cuav, los sis tej yam khoom raug tsim los. Qhov no vim yog Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd yog qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj kev hloov siab kuj yog qhov tseeb—Vajtswv tau muab Nws txojkev hlub tshua thiab kev nyiaj tau los rau tib neeg ib zaug ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 115

Yn 3 Thiab txoj lus ntawm Yehauvas tuaj rau Yauna zaum ob, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninaves, lub nroog loj ntawd, thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd txog cov lus qhuab ntuas uas Kuv tau muab rau koj lawm. Yog li ntawd Yaunas thiaj li sawv tsees, thiab mus rau Ninaves, raws nraim li Yehauvas lo lus. Nim no Ninaves yog ib lub nroog loj tshaj yuav siv sij hawm li peb hnub thiaj mus txog. Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninaves yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninaves thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninaves lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninaves los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav khaub ncaws seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia tau tias Vajtswv yuav tig thiab hloov siab lees txim, thiab thim Nws txoj kev chim siab rov qab, kom peb thiaj tsis puas ntsoog? Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm.

Kev Hloov Siab Lees Txim Tiag hauv Cov Tib Neeg Ninaves Lub Siab Kov Yeej Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Hloov Pauv Qhov Kawg Ntawm Lawv Tus Kheej

Puas muaj kev sib tawm tsam dab tsi nyob rau ntawd Vajtswv qhov kev hloov siab thiab Nws li kev npau taws? Yeej tsis muaj! Qhov no vim yog Vajtswv li kev nyiaj nyob rau ib lub sij hawm twg nyias muaj nyias qhov kev muaj qab hau. Qhov kev muaj qab hau ntawm no yog dab tsi? Nws yog ib qho uas raug sau tseg hauv Vajluskub tias: “Txhua tus tib neeg tau tig tawm los ntawm nws txoj kev phem” thiab “tau tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes.”

Qhov “kev phem” no tsis tau txhais tias yog puv npo kev ua phem, tiam sis txhais tias lub hauv paus kev ua phem uas los ntawm tib neeg li tus cwj pwm los. “Kev tig tawm los ntawm nws txoj kev phem” txhais tau tias tus tib neeg txawj ntse yuav tsis ua tej ntawd ntxiv lawm. Muab ua lwm lo lus hais, lawv yuav tsis ua kev phem ntxiv lawm; txoj hau kev, lub hauv paus, lub hom phiaj, kev txhob txwm thiab lub hauv paus ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua tau hloov pauv lawm; lawv yuav tsis siv cov hau kev thiab cov hauv paus ntsiab tseeb ntawd coj los ua kom lawv muaj kev lom zem thiab kev xyiv fab rau lawv lub siab. “kev tso tseg” hauv “tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes” txhais tau tias tso tseg los sis pov tseg rau ib sab, kom tag nrog yav tag los thiab yuav tsis tig rov qab li. Thaum cov tib neeg ntawm Ninaves tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes, qhov no ua pov thawj thiab sawv cev tau txog lawv txoj kev hloov siab lees txim tiag. Vajtswv soj ntsuam qhov nyob sab nraum tib neeg zoo ib yam nkaus li qhov nyob hauv lawv lub siab thiab. Thaum Vajtswv soj ntsuam qhov kev hloov siab lees txim tiag uas nyob hauv cov tib neeg Ninaves lub siab yam tsis muaj lus noog thiab kuj tseem soj ntsuam tias lawv puas tau tig los ntawm lawv txoj kev phem thiab tso tseg kev ua nruj uatsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes, ua rau Nws tau hloov Nws lub siab. Qhov no qhia tau tias cov tib neeg txoj kev coj thiab tus cwj pwm thiab tej hau kev ua ntau yam, lawv tej kev lees txim thiab kev hloov siab lees txim ntawm kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab, ua rau Vajtswv hloov Nws lub siab, hloov Nws kev xav ua, tshem tawm Nws txoj kev txiav txim siab thiab tsis rau txim los sis tsis rhuav tshem lawv. Vim li ntawd, cov tib neeg ntawm Ninaves thiaj tau txais qhov kawg uas txawv los rau lawv tus kheej. Lawv tau txhiv lawv tus kheej txoj sia thiab tib lub sij hawm ntawd tau kov yeej Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus, txog theem tias Vajtswv los kuj tshem Nws txoj kev npau taws tawm lawm thiab.

Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Kev Nyiaj Taus Tsis Muaj Tsawg—Tib Neeg Txoj Kev Hloov Siab Lees Txim Muaj Tsawg

Txawm tias Vajtwv yuav chim rau cov tib neeg Ninaves npaum li cas, tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws seev tsaj thiab hmoov tshauv, Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm. Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim rau lawv tej kev txhaum—Vajtswv tseem chim siab rau lawv. Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam, Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninaves maj mam pauv mus uas kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm. Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej. Yog li ntawd peb yuav nkag siab thiab paub tau li cas tias tsis muaj kev sib tawm tsam? Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb thaum cov tib neeg Ninaves hloov siab lees txim, tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no: Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg, los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv; tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv, thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nrujua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg, Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag, thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag, nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus los rau cov tib neeg ntxiv mus. Qhov no hais tau tias tib neeg txojkev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj, tiam sis Vajtswv txojkev hlub tshua thiab kev nyiaj taus uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag, cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws kev tsim kho cov tib neeg Ninaves: Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los, qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb. Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb, Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 116

Tus Tswv Tsim Tus Yam Ntxwv Ncaj Ncees Muaj Tseeb thiab Meej

Thaum Vajtswv tau muaj ib qho hloov siab rau cov tib neeg Ninaves lawm, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus puas yog ib yam cuav? Yeej tsis yog li! Yog li ntawd yam uas pom tshwm sim los ntawm kev hloov ntawm ob qhono txog Vajtswv tus yam ntxwv hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas ntawm qhov xwm txheej no yog dab tsi? Vajtswv tus yam ntxwv yog ib yam nyob ua ke tag nrho—nws tsis faib nyias nyob nyias. Txawm hais tias Nws nthuav tawm kev chim siab los sis kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg los, tej no tag nrho yog kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv yog yam tseem ceeb heev thiab tseeb meej, thiab Nws hloov Nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm raws nraim kev tsim kho. Kev hloov ntawm Nws tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninaves qhia rau tib neeg tias Nws muaj Nws tus kheej cov kev xav thiab cov tswv yim; Nws tsis yog ib tug neeg hlau los sis ib tug uas puab los ntawm cov av, tiam sis yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj sia nyob. Nws tuaj yeem muaj kev npau taws tau rau cov tib neeg Ninaves, kuj zoo ib yam li Nws tuaj yeem zam txim rau lawv yav dhau los vim yog lawv tej cwj pwm thiab. Nws tuaj yeem txiav txim siab coj txoj hmoov phem los rau cov tib neeg Ninaves, thiab Nws kuj tuaj yeem hloov Nws txoj kev txiav txim siab vim yog lawv txoj kev hloov siab lees txim thiab. Tib neeg nyiam siv cov kev cai nruj, thiab siv cov kev cai ntawd los txwv thiab txhais txog Vajtswv, uas zoo ib yam li lawv nyiam siv cov lus ntawm ib txoj kab ke los nkag siab txog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li ntawd, raws li tib neeg lub hwj chim ntawm kev xav, Vajtswv tsis xav los sis Nws tsis muaj ib lub tswv yim tseem ceeb. Tiam sis nyob rau ntawm qhov muaj tiag, Vajtswv cov kev xav nyob rau ntawm tus yam ntxwv hloov pauv raws li kev pauv ntawm tej khoom thiab thaj chaw ib puag ncig. Thaum cov kev xav no tseem tab tom hloov pauv, ntau yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb kuj tau nthuav tawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawm kev hloov pauv no, nyob rau lub sij hawm tseeb meej thaum Vajtswv hloov siab, yam uas Nws qhia rau tib neeg yog qhov muaj nyob tseeb ntawm Nws txoj sia, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas puv npo lub zog loj tsis nres. Tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv siv Nws tus kheej txoj kev nthuav tawm tseeb los ua pov thawj txog qhov tseeb uas muaj nyob ntawm Nws txoj kev npau taws, kev hlub tshua, kev siab zoo ntxim hlub, thiab Nws txoj kev nyiaj taus rau tib neeg. Nws lub ntsiab tseem ceeb yuav raug nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg los ib qho chaw twg los kuj tau raws nraim kev tsim kho. Nws muaj ib tug tsov ntxhuav txoj kev npau taws, thiab ib leej niam txoj kev hlub tshua thiab muaj lub siab nyiaj taus. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis tso cai kom muaj kev noog, kev yuam cai, kev hloov pauv, los sis kev cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg. Nyob rau ntawm txhua qhov teeb meem thiab txhua yam, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—uas yog, Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txojkev hlub tshua—tuaj yeem nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg thiab ib qho chaw twg los kuj tau. Nws muab qhov tseem ceeb rau cov kev coj no rau txhua fab ntawm txhua yam kev tsim, Nws ua rau lawv muaj kev loj hlob txhua lub sij hawm uas dhau mus. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug txiav txim los ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw twg; muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug qhia tawm los sis nthuav tawm los ntawm kev txwv raws txoj hau kev ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw, tiam sis yog raws nraim qhov zoo tshaj plaws uas nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Thaum koj pom Vajtswv tau hloov Nws lub siab thiab nres tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab tseg tsis rhuav tshem lub nroog Ninaves lawm, koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv mas muaj kev hlub tshua thiab ntxim hlub? Koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws tsuas yog ib co lus khoob lug xwb? Thaum Vajtswv npau taws nrog kev tsiv kev nyaum thiab tshem tawm Nws txoj kev hlub tshua, koj puas tuaj yeem hais tau tias Nws tsis muaj kev hlub tseeb tiag rau tib neeg? Qhov kev npau taws tsiv nyaum no nthuav tawm los ntawm Vajtswv los mus pauj rau tib neeg txoj kev phem; Nws txojkev npau taws tsis muaj ib qho tsis dawb huv li. Vajtswv lub siab tau muag luav rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim, thiab vim yog qhov kev hloov siab lees txim no tau ua rau Nws hloov siab. Thaum Nws lub siab muag luav, thaum Nws hloov Nws lub siab, thiab thaum Nws qhia tawm Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg, txhua yam no zoo tag nrho; dawb huv, tsis muaj qhov phem thiab tsis muaj kev cuam tshuam. Vajtswv txoj kev nyiaj taus uas tseeb tiag yog: kev nyiaj taus, zoo ib yam li Nws txoj kev hlub tshua yeej yog kev hlub tshua tiag tsis yog lwm yam. Nws tus yam ntxwv nthuav tawm kev npau taws los sis kev nyiaj taus raws nraim li tib neeg kev hloov siab lees txim thiab kev hloov pauv ntawm tib neeg txoj kev coj. Txawm tias Nws yuav nthuav tawm thiab qhia tawm dab tsi los xij, txhua yam yog yam dawb huv thiab ncaj qha; nws lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm lwm yam txoj kev tsim. Thaum Vajtswv hais qhia tawm lub hauv paus ntsiab tseeb uas qhia txog Nws tej kev ua, tej ntawd tsis muaj qhov phem los sis kev cuam tshuam, Nws txoj kev xav, Nws lub tswv yim, txhua yam uas Nws tau txiav txim siab, thiab kev ua txhua yam los kuj ib yam nkaus thiab. Vim yog Vajtswv tau txiav txim siab thiab tau ua li ntawd, Nws thiaj tau ua Nws txoj hauj lwm tiav. Qhov kawg ntawm Nws txoj hauj lwm mas raug lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev kiag li vim tej ntawd lub hauv paus mas tsis muaj qhov phem thiab vim nws zoo tag nrho. Vajtswv txoj kev npau taws tsis muaj qhov phem. Kuj zoo ib yam li ntawd thiab, Vajtswv li kev hlub tshua thiab kev nyiaj—yog yam uas leej twg tsis muaj nyob rau ntawm cov kev tsim—los dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, thiab tsis tuaj yeem thev kev ua tib zoo xav thiab kev paub yav dhau los.

Dhau los ntawm koj txoj kev nkag siab txog zaj dab neeg ntawm Ninaves, tam sim no nej puas pom lwm sab ntawmlub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees? Koj puas pom lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas tsis thooj leej twg? Puas muaj tus tib neeg twg muaj hom yam ntxwv zoo li no? Puas muaj leej twg muaj hom kev npau taws no, kev npau taws ntawm Vajtswv? Puas muaj leej twg muaj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus zoo li ntawd uas muaj nyob ntawm Vajtswv? Muaj leej twg ntawm kev tsim tuaj yeem nqua hu kev npau taws uas loj tshaj thiab txiav txim siab rhuav tshem los sis coj kev puas tsuaj los rau tib neeg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog muab kev hlub tshua rau tib neeg, muab kev nyiaj taus thiab kev zam txim, thiab hloov ib txoj kev txiav txim siab ua ntej yuav rhuav tshem tib neeg? Tus Tswv Tsim hais qhia txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees dhau los ntawm Nws tus kheej txoj hau kev uas tsis thooj leej twg thiab cov hauv paus ntsiab tseeb, thiab Nws tsis raug tswj hwm los sis kev txwv yuam los ntawm tib neeg, xwm txheej los sis ib yam dab tsi. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis thooj leej twg, tsis muaj leej twg muaj cuab kav hloov tau Nws cov kev xav thiab cov tswv yim, los sis tsis muaj leej twg muaj cuab kav yuav yaum tau Nws thiab kom hloov tej kev txiav txim siab ntawd. Tag nrho ntawm tus cwj pwm thiab cov kev xav uas muaj nyob hauv txhua yam kev tsim puav leej nyob sab hauv qab kev txiav txim ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tswj hwm kom Nws siv tej kev npau taws los sis kev hlub tshua; tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim—los sis muab ua lwm lo lus hais, tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim—thiaj tuaj yeem txiav txim siab rau qhov no tau xwb. Qhov no yog tus yeeb yam tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim tus yam ntxwv ncaj ncees!

Dhau los ntawm kev soj ntsuam thiab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm Vajtswv tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninaves, nej puas muaj cuab kav siv lo lus “tsis thooj leej twg” coj los piav txog txoj kev hlub tshua uas pom muaj nyob hauv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv? Peb xub tau hais ua ntej lawm tias Vajtswv txoj kev npau taws yog ib lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg. Tam sim no Kuv tsim nyog txhais yam no—Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—raws li Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog ib yam dawb huv; nws nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug los sis raug noog; nws yog yam tsis muaj nyob hauv kev tsim los sis tsis tau tsim uas muaj sia. Nws yog ob yam uas tsis thooj leej twg thiab txhwj xeeb tshaj rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws yog yam dawb huv thiab tub qaug tsis tau. Kuj zoo li ntawd, nyob rau ntawm lwm yam ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—Vajtswv txoj kev hlub tshua—mas dawb huv thiab tsis tuaj yeem raug kev tub quag. Tsis hais yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas muaj sia yeej tsis tuaj yeem hloov los sis sawv cev Vajtswv rau Nws txoj kev ua, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis sawv cev Nws rau ntawm kev rhuav pov tseg ntawm Xaudoos los sis kev cawm dim ntawm Ninaves. Qhov no yog qhov kev hais qhia tawm tseeb txog ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 117

Tus Tswv Tsim Txoj Cov Kev Xav Zoo Rau Tib Neeg

Tib neeg feem ntau hais tias tsis yog ib yam yooj yim paub txog Vajtswv. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias kev paub txog Vajtswv tsis yog ib yam nyuab kiag li, vim Vajtswv nquag qhia Nws cov kev ua rau tib neeg pom. Vajtswv tsis txeev tso kev sib tham nrog noob nej tseg, thiab Nws tsis txeev zais Nws Tus Kheej tawm ntawm tib neeg, los sis tsis txeev npog Nws Tus Kheej kiag li. Nws cov kev xav, Nws cov tswv yim, Nws cov lus thiab Nws cov kev ua tag nrho puas leej nthuav tawm rau tib neeg. Yog li ntawd, tsuas yog tib neeg xav paub txog Vajtswv xwb, nws tuaj yeem muaj kev nkag siab thiab paub Nws dhau los ntawm txhua hom hau kev. Qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg dig muag nkoos xav tias Vajtswv txhob txwm khiav ntawm nws, tias Vajtswv txhob txwm zais Nws Tus Kheej ntawm tib neeg, tias Vajtswv tsis xav cia kom tib neeg nkag siab thiab paub txog Nws, vim yog nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg thiab nws tsis xav nkag siab txog Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, tib neeg tsis paub txhawj xeeb txog nws tus kheej nrog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus los sis cov kev ua…. Hais raws qhov tseeb tseeb tias, yog ib tug tib neeg siv lawv lub sij hawm thaum lawv khoom los tsom thiab nkag siab txog tus Tswv Tsim cov lus los sis cov kev ua, thiab yog tias lawv tsuas rau siab me ntsis rau ntawm tus Tswv Tsim cov kev xav thiab lub suab ntawm Nws lub siab, nws yuav tsis yog yam nyuab rau tus tib neeg ntawd kom paub txog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus, thiab cov kev ua, tej no mas yog yam pom tau tseeb thiab meej heev. Kuj zoo ib yam li ntawd, nws yuav siv kev rau siab me ntsis kom paub txog tias tus Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm, tias Nws ib txwm nyob hauv cov lus tham nrog tib neeg, nrog nraim txoj kev tsim tag nrho, thiab Nws tab tom ua qhov kev ua tshiab txhua hnub. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv mas raug muab hais qhia tawm nyob rau ntawm Nws cov kev tham nrog tib neeg; Nws cov kev xav thiab cov tswv yim mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua; Nws nrog nraim thiab soj ntsuam tib neeg txhua lub sij hawm. Nws hais lus ntsiag to rau tib neeg thiab txhua yam kev tsim nyob nrog Nws cov lus ntsiag to: “Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog Kuv tej kev tsim. Kuv tab tom saib xyuas; Kuv tab tom tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib siab….” Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov; Nws tej kauj ruam mas sib heev; Nws lub suab mas mos thiab muaj txoj hmoov hlub; Nws lub cev dhau mus los thiab pauv ntxeev, puag noob neej txhua tus; Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev. Nws ib txwm tsis khiav mus, tsis ploj mus li. Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog tib neeg tus kwv luag khov kho, tsis ncaim ntawm ib sab mus li. Nws mob siab saib xyuas thiab muaj kev hlub tshwj xeeb tshaj rau tib neeg, Nws muaj txoj kev txhawj xeeb thiab kev hlub rau tib neeg ib yam nkaus li thiab, tej no maj mam qhia tawm zuj zus nyob rau thaum Nws cawm lub nroog Ninaves. Tshwj xeeb tshaj, kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yausna tau qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj lub siab mos siab muag rau tib neeg uas yog Nws Tus Kheej ua tus tsim. Dhau los ntawm cov lus no, koj tuaj yeem tau txais ib qho kev nkag siab tob txog ntawm Vajtswv tej kev xav dawb paug rau tib neeg …

Nqe lus ntawm no raug sau cia nyob rau huav Phau Ntawv Yauna 4:10–11: “Ces Yehauvas hais tias, Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninaves, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?” Cov no yog cov lus tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas, sau los ntawm kev sib tham ntawm Vajtswv thiab Yauna. Txawm tias cov lus sib tham no luv luv xwb los, nws puv npo tus Tswv Tsim txoj kev saib xyuas rau tib neeg thiab kev tsis txaus siab tso tib neeg tseg. Cov lus no hais qhia txog tus cwj pwm thiab qhov kev xav tseeb tias Vajtswv tuav Nws txoj kev tsim nyob hauv Nws lub siab tas li. Dhau losntawm cov lus no, uas yog tseeb meej thiab ncaj qha uas yog yam nyuaj heev rau tib neeg tau pom tau hnov, Vajtswv hais qhia tawm qhov Nws xav ua tseeb tiag rau tib neeg. Txoj kev sib pauv lus sib tham no sawv cev txog ib tug cwj pwm uas Vajtswv tuav rau cov tib neeg Ninaves—tiam sis yog hom cwj pwm zoo li cas? Nws yog tus cwj pwm uas Nws tuav rau cov tib neeg Ninaves thaum ua ntej thiab tom qab lawv txoj kev hloov siab lees txim, thiab tus cwj pwm uas Nws tau ua rau tib neeg. Hauv cov lus no yog Nws cov kev xav thiab yog Nws tus yam ntxwv.

Vajtswv cov kev xav uas nthuav tawm nyob hauv cov lus no yog dab tsi? Yog tias koj ua tib zoo saib txog cov ntsiab lus thaum koj nyeem ntawd, nws yuav tsis yog yam nyuab rau koj pom tias Nws siv los lus “khuv xim”; kev siv lo lus no qhia txog Vajtswv tus cwj pwm tseeb tiag rau tib neeg.

Nyob rau ntawm theem kev txhais ntawv raws nraim lub ntsiab, tib neeg tuaj yeem txhais lo lus “khuv xim” tau ntau yam: Qhov ib, nws txhais tau tias “hlub thiab tiv thaiv, muaj lub siab mos muag rau qee yam”; qhov ob, nws txhais tau tias “hlub heev”; thiab qhov kawg, nws txhais tau tias “tsis txaus siab ua kom tej yam raug mob thiab tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd.” Muab hais luv luv tias, lo lus no hais txog kev hlub mos muag thiab kev hlub, thiab kuj yog ib txoj kev tsis txaus siab muab leej twg los sis tej yam dab tsi tso pov tseg; nws hais txog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg. Vajtswv siv lo lus no, yog ib lo lus uas tib neeg yeej ib txwm hais, tiam sis lo lus no kuj tseem muaj cuab kav qhia txog Vajtswv lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau tib neeg thiab.

Txawm tias lub nroog Ninaves muaj cov tib neeg nyob puv nkaus zoo li cov kev qias vuab tsuab, kev phem thiab kev ua nruj ua tsiv li cov ntawm Xaudoos los, lawv txoj kev hloov siab lees txim ua rau Vajtswv hloov siab thiab txiav txim siab tsis rhuav tshem lawv lawm. Vim yog txoj hau kev uas lawv coj Vajtswv cov lus thiab cov lus txib tau qhia txog tus cwj pwm uas zoo tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, thiab vim lawv txoj kev zwm ncaj ncees rau Vajtswv thiab kev hloov siab lees txim ncaj ncees ntawm lawv tej kev txhaum, lawv tus cwj pwm thiab lub siab tseeb los kuj zoo ib yam nkaus li thiab, Vajtswv thiaj tau hais qhia tawm Nws tus kheej txoj kev khuv xim los ntawm lub siab tseeb ib zaug ntxiv rau lawv thiab thiaj tau pub tej no rau lawv. Yam uas Vajtswv tau pub rau tib neeg thiab Nws txoj kev khuv xim uas tau muab rau tib neeg yog yam tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua raws tau, tsis muaj leej twg yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua, Nws txoj kev nyiaj taus, los sis Nws lub siab tseeb rau tib neeg tau. Puas muaj ib tug tib neeg twg uas koj xav tias yog ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob siab tshaj tib neeg, tus uas, nyob rau chaw siab, hais lus tam li ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob rau qhov chaw siab, hais cov hom lus no rau tib neeg los sis qhov kev tsim? Puas muaj leej twg ntawm noob neej tuaj yeem paub txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg txoj sia zoo li lawv lub xib teg? Leej twg thiaj tuaj yeem ris lub nra thiab lub luag hauj lwm rau tib neeg txoj kev muaj nyob? Leej twg thiaj tsim nyog tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm ib lub nroog twg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog zam txim rau ib lub nroog twg? Leej twg tuaj yeem hais tias lawv hlub lawv tus kheej txoj kev tsim? Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb! Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj qhia qhov kev khuv leej thiab kev hlub no rau tib neeg. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj qhov tseeb, kev hlub uas tsis txawj ploj mus li rau tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab hlub Nws tej kev tsim tag nrho. Nws lub siab dhia pig poog thiab mob heev rau ib tug tib neeg cov kev ua: Nws chim siab, ntxhov siab thiab tu siab rau tib neeg txoj kev phem thiab kev ua qias vuab tsuab; Nws txaus siab, xyiv fab, zam txim thiab zoo siab rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim thiab kev ntseeg; txhua txhia yam ntawm Nws cov kev xav thiab cov tswv yim muaj nyob thiab nyob ib ncig rau ntawm tib neeg; yam uas Nws yog thiab Nws muaj yog nthuav tawm tag nrho rau tib neeg nkaus xwb; tej Nws siab xav tag nrho puav leej muaj feem rau tib neeg txoj kev muaj nyob. Txhawm rau tib neeg, Nws taug kev thiab mus nrawm nroos; Nws ua twj ywm muab Nws txoj sia; muab txhua feeb thiab xi nkoos ntawm Nws lub neej…. Nws tsis txeev paub tias Nws tus kheej lub neej ntxim khuv xim npaum li cas, tiam sis Nws ib txwm hlub cov noob neej uas Nws Tus Kheej ua tus tsim…. Nws muab txhua txhia yam uas Nws muaj rau cov tib neeg no…. Nws muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus yam tsis muaj kev vam kev cia siab rau txoj kev pauj ntxiaj ntsig. Nws ua qhov no tsuas yog kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob ntxiv mus ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev npaj ntawm lub neej. Nws ua qhov no tsuas yog kom muaj ib hnub tib neeg yeem zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab paub tias Nws yog Tus uas txhawb tib neeg txoj kev muaj nyob thiab muab txoj sia txhua yam rau ntawm kev tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 118

Yn 4 Tiam sis nws ua rau Yauna tsis txaus siab kiag li, thiab nws npau taws heev. Thiab nws tau thov Yehauvas, thiab hais tias, kuv thov Koj, Au Yehauvas, qhov no tsis yog qhov kuv hais, thaum kuv tseem nyob hauv kuv lub teb chaws, los? Yog li ntawd, kuv thiaj khiav mus rau Thasi: rau qhov kuv paub tias koj yog ib tug Vajtswv uas khuv leej, thiab hlub tshua, tsis chim sai, thiab ntawm txoj kev hlub loj heev, thiab Koj hloov siab tsis tso tej xwm txheeij phem los. Yog li ntawd tam sim no, Au Yehauvas, muab, kuv thov Koj, kuv txoj sia rho ntawm kuv mus; rau qhov kuv tuag zoo dua li qhov muaj txoj sia nyob. Ces Yehauvas hais tias, Qhov uas koj chim li kod zoo lawm lod? Yog li ntawd Yauna thiaj tawm ntawm lub nroog mus, thiab zaum ntawm ntug nroog sab hnub tuaj, thiab ua ib lub tsev pheeb suab nyob, thiab zaum rau hauv tus duab ntxoo, txog thaum tej zaum nws yuav pom seb lub nroog yuav dhau los ua dab tsi. Thiab Vajtswv Yehauvas tau npaj ib tsob ntoo qaib, thiab ua kom nws hlob tuaj rau saum Yauna, kom ua ib tug duab ntxoo roos nws lub taub hau, kom daws nws txoj kev chim. Yog li Yauna zoo siab heev ntawm tsob ntoo qaib no. Tiam sis Vajtswv npaj ib tug cua nab rau thaumsawv ntxov tsees rau hnub tom qab, thiab nws noj tsob ntoo qaib ntawd ua rau nws tuag tshav lawm. Thiab nws dhau mus lawm, thaum hnub tawm tuaj, uas Vajtswv npaj ib kob cua ntsawj kub lug tuaj sab hnub tuaj tuaj; thiab tshav ntuj kub Yauna lub taub hau, uas ua rau nws qaug zog heev, thiab xav cia nws tus kheej tuag mus, thiab hais tias, kuv tuag zoo dua li qhov muaj txoj sia nyob. Thiab Vajtswv hais rau Yauna tias, Koj tsim nyog chim rau tsob ntoo qaib lod? Thiab nws tias, Kuv tsim nyog chim, haj tseem mus txog qhov tuag li lawm. Ces Yehauvas hais tias, Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninaves, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?

Tus Tswv Tsim Hais Qhia Nws Txoj Kev Xav Tseeb Tiag rau Tib Neeg

Txoj kev sib tham ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Yauna no yog ib qho kev hais qhia kom pom tseeb txog tus Tswv Tsim txoj kev xav tseeb tiag rau tib neeg. Nyob rau ib sab nws qhia rau tib neeg txog ntawm tus Tswv Tsim txoj kev nkag siab ntawm kev tshim txhua yam uas nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav; li Vajtswv Yehauvas tau hais, “Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninaves, lub nroog uas loj ntawd, muaj tib neeg coob tshaj li 120,000 leej uas tsis tuaj yeem paub tau ntawm lawv sab tes xis thiab lawv sab tes laug; thiab tseem muaj tsiaj txhu coob heev lod?” Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv txoj kev nkag siab txog ntawm Ninaves tseem nyob deb ntawm kev foom tsis zoo. Nws tsis nyog tsuas tsis paub tias cov muaj sia nyob hauv lub nroog muaj coob npaum li cas xwb (xam tag nrho tib neeg thiab cov tsiaj txhu), Nws kuj tseem paub tias muaj pes tsawg tus uastsis paub ntawm lawv sab tes xis thiab sab tes laug—ntawd yog, muaj me nyuam yaus thiab tub ntxhais hluas ntau npaum li cas. Qhov no yog pov thawj tseeb txog Vajtswv txojkev nkag siab txog noob neej. Nyob rau lwm sab, qhov lus sib tham no qhia txog tus Tswv Tsim tus cwj pwm rau tib neeg, hais tau tias tib neeg muaj nuj nqes nyob rau hauv tus Tswv Tsim lub siab. Zoo ib yam nkaus li Vajtswv Yehauvas tau hais: “Koj khuv xim tsob ntoo qaib, rau qhov uas koj tsis tau nqes dag zog, los sis tsis tau ua kom hlob tuaj; uas loj hlob tuaj rau hauv ib hmo xwb, thiab kuj tuag lawm rau hauv ib hmos xwb thiab: Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninaves, lub nroog uas loj ntawd…?” Tej no yog Vajtswv Yehauvas cov lus cem rau Yauna, tiam sis tej lus ntawd puav leej muaj tseeb.

Txawm tias Yauna tau txais kev tso siab kom mus tshaj tawm Vajtswv Yehauvas cov lus rau cov tib neeg ntawm Ninaves los, nws tsis nkag siab txog Vajtswv Yehauvas tej kev xav, los sis nws tsis nkag siab txog Nws tej kev txhawj xeeb thiab kev cia siab rau cov tib neeg ntawm lub nroog ntawd. Cov lus cem no, Vajtswv txhob txwm xav qhia rau nws tias tib neeg yog yam khoom ntawm Vajtswv ob txhais tes, Nws tau siv dag zog kev mob siab rau txhua txhia tus tib neeg, txhua txhia tus tib neeg ris Vajtswv lub nra kev cia siab rau saum lawv ob lub xwb pwg, txhua txhia tus tib neeg xyiv fab rau cov khoom npaj ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv; vim Vajtswv twb tau thev tus nqe ntawm kev mob siab rau lawv txhua txhia tus huv tib si lawm. Qhov lus cem no kuj tseem hais rau Yauna tias Vajtswv hlub tib neeg, uas yog tes hauj lwm ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, zoo ib yam nkaus li Yauna tus kheej hlub tsob ntoo qaib ntawd. Vajtswv yuav tsis tso noob neej pov tseg yooj yim, los sis txog ntua rau theem thaum kawg, vim yog tseem tshuav cov me nyuam yaus thiab cov tsiaj txhu uas tsis paub tab dab tsi coob heev nyob hauv lub nroog. Thaum saib xyuas cov khoom mos thiab tsis paub tab ntawm Vajtswv txoj kev tsim cov uas lawv yeej faib tsis tawm sab tes xis thiab sab tes laug li, nws kuj ua tsis tau me me li tias Vajtswv yuav cia li xaus lawv txoj sia thiab muab qhov kawg los rau lawv sai sai li yam no tau. Vajtswv cia siab xav pom lawv loj hlob; Nws cia siab tias lawv yuav tsis taug ib txoj kev zoo nkaus li lawv cov txwj laus, lawv yuav tsis hnov Vajtswv Yehauvas lub suab ceeb toom ntxiv lawm, thiab lawv yuav ua tim khawv txog yav dhau los ntawm Ninaves. Ntau tshaj ntawd, Vajtswv cia siab xav pom Ninaves tom qab nws tau hloov siab lees txim lawm, xav pom Ninaves lub neej pem suab tom qab nws li kev hloov siab lees txim, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, xav pom Ninaves ua neej nyob hauv Vajtswv txoj qab kev hlub tshua dua ib zaug ntxiv. Yog li ntawd, nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag, cov khoom ntawm kev tsim uas tsis paub faib lawv sab tes xis tawm ntawm sab tes laug yog Ninaves lub neej pem suab. Lawv yuav ris Ninaves qhov phem yav dhau los cia saum xub pwg, zoo ib yam nkaus li lub luag hauj lwm tseem ceeb ntawm kev ua tim khawv rau yav dhau los ntawm Ninaves thiab nws lub neej pem suab uas nyob hauv qab Vajtswv Yehauvas txojkev coj. Nyob hauv cov lus tshaj tawm ntawm Nws cov kev xav tseeb, Vajtswv Yehauvas tau qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev hlub tshua rau tib neeg tag nrho huv tib si. Nws ua rau tib neeg pom tias “tus Tswv Tsim txoj kev hlub tshua” tsis yog ib kab lus khoob lug, los sis ib qho lus cog khoob lug xwb; nws muaj tej hauv paus ntsiab tseeb, hau kev, thiab hom phiaj tseeb meej. Vajtswv yog qhov tseeb thiab muaj tiag, Nws tsis siv qhov cuav los sis qhov dag, kuj zoo ib yam nkaus li Nws txojkev hlub tshua uas tau muab rau tib neeg yam tsis paub kawg nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua tiam. Txawm li cas los xij, los txog rau niaj hnub nim no, tus Tswv Tsim txoj kev sib tham nrog Yauna yog kev hais lus, yog kev hais lus uas tshwj xeeb tshaj txog qhov vim li cas Nws thiaj muab kev hlub tshua rau tib neeg, Nws muab kev hlub tshua rau tib neeg li cas, Nws muaj kev nyiaj taus rau tib neeg npaum li cas thiab Nws qhov kev xav tseeb tiag rau tib neeg. Vajtswv Yehauvas cov lus luv luv ntawm cov lus sib tham qhia txog Nws cov kev xav rau tib neeg tag nrho huv si; tej ntawd yog ib qho kev hais qhia kom pom tseeb ntawm Nws lub siab xav rau tib neeg, thiab tej ntawd kuj yog pov thawj tseeb txog ntawm qhov Nws muaj kev hlub tshua puv npo rau tib neeg. Nws txoj kev hlub tshua tsis yog tsuas muab rau tiam cov txwj laug ntawm tib neeg xwb, tiam sis kuj tseem yog muab rau cov hluas txheej tom qab, zoo li ib txwm yav dhau los, ib tiam dhau mus rau ib tiam tom ntej. Txawm tias Vajtswv txojkev npau taws nquag nqes los rau ib ceg kaum los sis ib tiam ntawm tib neeg twg, tiam sis Vajtswv txojkev hlub tshua yeej tsis tu ncua mus li. Nyob rau ntawm Nws txoj kev hlub tshua, Nws kev qhia thiab kev coj ib tiam ntawm Nws txoj kev tsim mus rau ib tiam, kev pab cuam thiab kev txhawb nqa ib tiam ntawm kev tsim mus rau ib tiam, vim yog Nws txojkev xav tseeb tiag rau tib neeg yuav tsis muaj hnub hloov pauv. Zoo nkaus li Vajtswv Yehauvas tau hais: “Thiab tsis tsim nyog Kuv khuv xim Ninaves…?” Nws yeej ib txwm hlub Nws tus kheej li kev tsim. Qhov no yog kev hlub tshua ntawm tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws kuj puv npo kev zoo tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 119

Tsib Hom Ntawm Tib Neeg

Kuv yuav faib cov raws Vajtswv ua ob peb pawg raws nraim li lawv txoj kev nkag siab txog Vajtswv thiab lawv txoj kev nkag siab thiab kev paub yav dhau los txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, kom nej thiaj paub txog theem ntawm nej tab tom nyob tam sim no, nej tus yeeb yam los kuj ib yam nkaus thiab. Hais txog tib neeg txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab kev nkag siab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, cov theem thiab tus yeeb yam sib txawv uas muaj nyob rau ntawm tib neeg feem ntau tuaj yeem faib tau ua tsib hom. Lub ncauj lus no hais tawm los ntawm lub hauv paus kev paub txog Vajtswv tus uas tsis thooj leej twg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Yog li ntawd, thaum nej nyeem cov ntsiab lus nram qab no, nej yuav tsum ua tib zoo sim tshawb nrhiav seb nej muaj kev nkag siab thiab kev paub txog Vajtswv qhov tsis thooj leej twg thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, tom qab ntawd nej yuav tsum siv qhov kawg los txiav txim seb nej nyob rau theem twg tiag, nej tus yeeb yam loj npaum li cas, thiab nej yog hom tib neeg twg.

Hom Ib: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Qhwv Hauv Daim Tab

“Me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab” txhais tau li cas? Me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab yog ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuav yug los rau lub ntiaj teb. Nws yog lub sij hawm thaum tib neeg tseem mos tshaj plaws.

Cov tib neeg uas nyob rau theem no tsis muaj kev paub tab los sis kev txawj xav ib qho dab tsi txog kev ntseeg Vajtswv li. Lawv tsis paub xav thiab tsis quav ntsej txog txhua yam. Cov tib neeg no tej zaum tau ntseeg Vajtswv los lawm ntev los sis tej zaum tseem tsis tau ntev heev kiag li, tiam sis lawv tus yam ntxwv tsis paub xav thiab tus yeeb yam tsis quav ntsej coj lawv mus rau theem ntawm tus me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab. Lub ntsiab lus txhais meej txog ntawm cov xwm txheej ntawm tus me nyuam mos liab qhwv hauv daim tab muaj li no: Txawm tias hom tib neeg no tau ntseeg Vajtswv los tau ntev npaum li cas lawm los, lawv yeej yuav ib txwm ruam, tsis meej pem thiab xav ntiav ntiav xwb; lawv tsis paub tias vim li cas lawv thiaj ntseeg Vajtswv, los sis tsis paub tias Vajtswv yog leej twg los sis leej twg yog Vajtswv li. Txawm tias lawv caum raws Vajtswv, tiam sis tsis muaj lub ntsiab txhais tseeb txog Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis tuaj yeem txiav txim siab tias Tus uas lawv caum raws ntawd puas yog Vajtswv, yuav mus hais tau li cas tias lawv ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws tseeb tiag. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb nyob rau ntawm hom tib neeg no. Cov tib neeg no cov kev xav mas pos huab niab thiab, muab hais kom yooj yim tias, lawv txoj kev ntseeg mas tsis meej hlo li. Lawv ib txwm nyob hauv tus yam ntxwv tsis paub xav thiab dawb paug; “ruam,” “tsis meej pem,” thiab “xav ntiav ntiav” tej no yog lawv cov yam ntxwv. Lawv tsis txeev pom los sis paub txog qhov muaj Vajtswv li, thiab vim li ntawd, kev nrog lawv sib tham txog kev kawm paub Vajtswv kuj zoo ib yam li kev qhia lawv nyeem ib daim niam ntawv uas qub heev—lawv yuav tsis nkag siab los sis txais yuav tau. Nyob rau ntawm lawv, kev paub txog Vajtswv kuj zoo yam li kev tau hnov ib zaj dab neeg uas zoo heev. Txawm tias lawv txoj kev xav yuav pos huab niab, tiam sis qhov tseeb tiag lawv ntseeg ruaj nreeg tias kev paub Vajtswv yog ib yam nkim sij hawm thiab nkim dag zog xwb. Qhov no yog hom ib ntawm cov tib neeg: tus me nyuam mos liab kauv hauv daim tab.

Hom Ob: Theem ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Noj Mis

Yog muab piv rau tus me nyuam mos liab kauv hauv daim tab, hom tib neeg no muaj kev kawm me ntsis. Tu siab kawg, lawv tseem tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv kiag li. Lawv tseem tsis tau muaj ib qho kev nkag siab tseeb txog ntawm Vajtswv thiab kev xav ntawm Vajtswv, lawv tseem tsis tau paub meej tias yog vim li cas lawv yuav tsum ntseeg Vajtswv, tiam sis nyob hauv lawv lub siab lawv muaj lawv tus kheej lub hom phiaj thiab lub tswv yim meej. Lawv tsis txhawj xeeb txog tus kheej tias seb nws puas yog yam yog ntseeg Vajswv. Lub hom phiaj uas lawv nrhiav dhau los ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev txaus siab ntawm Nws txoj hmoov hlub, muaj kev xyiv fab thiab thaj yeeb nyab xeeb, ua lub neej nyob kaj siab lug, muaj kev zoo siab rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv, thiaj ua neej nyob hauv Vajtswv cov koob hmoov. Lawv tsis txhawj xeeb txog theem kev paub ntawm Vajtswv; lawv tsis xav nrhiav ib qho kev nkag siab ntawm Vajtswv, los sis tsis txhawj xeeb txog yam Vajtswv tab tom ua los sis yam Nws xav ua. Lawv tsuas qi muag nti nrhiav kev txaus siab ntawm Nws txoj hmoov hlub xwb thiab kom tau txais Nws tej koob hmoov ntau; lawv xav nrhiav kev kom tau txais ib puas npaug nyob rau tiam tam sim no thiab txoj sia ib txhis nyob rau tiam uas los yuav txog. Lawv cov kev xav, lawv tau siv lawv tus kheej ntau npaum li cas lawm, lawv txoj kev mob siab, thiab nrog rau lawv txoj kev txom nyem, tag nrho tej no puav leej kom tib lub hom phiaj nkaus xwb: yog kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Lawv yeej tsis muaj kev txhawj xeeb txog lwm yam li lawm. Hom neeg no tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg muaj kev nyab xeeb thiab muab Nws txoj hmoov hlub rau lawv. Ib tug tuaj yeem hais tias lawv tsis xav los sis tsis muaj qhov tseeb meej tias vim li cas Vajtswv thiaj xav cawm tib neeg los sis qhov kawg uas Vajtswv xav tau txais nrog Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Lawv yeej tsis tau nqes ib qho dag zog kom los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab tsis tuaj yeem rau siab ua li ntawd tau. Lawv tsis muaj lub siab xav ua tib zoo mloog txog tej yam no, thiab lawv tsis xav paub txog tej ntawd. Lawv tsis xav noog txog Vajtswv tes hauj lwm, qhov Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, Vajtswv lub siab nyiam, los sis lwm yam uas muaj feem xyuam txog Vajtswv, ib yam nkaus, lawv kuj tsis muaj lub siab xav noog txog tej no thiab. Qhov no yog vim lawv ntseeg tias cov xwm txheej no tsis muaj feem xyuam rau lawv txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab lawv tsuas txhawj xeeb txog ib tug Vajtswv uas muaj nyobuas muaj feem xyuam rau ntawm lawv tus kheej qhov kev xav tau, thiab tus uas tuaj yeem muab koob hmoov rau lawv xwb. Lawv tsis muaj kev rau siab rau lwm yam, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis tuaj yeem paub qhov muaj tiag ntawm txoj kev tseeb, txawm tias lawv twb ntseeg Vajtswv pe tsawg xyoo los lawm los xij. Yog tsis muaj leej twg nquag ywg dej los sis pub mov rau lawv, nws yog ib yam nyuab rau lawv taug kev mus ntxiv ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog tias lawv tsis tuaj yeem txaus siab rau lawv qhov kev xyiv fab xub thawj thiab kev thaj nyab xeeb los sis Vajtswv txoj hmoov hlub, ces feem ntau lawv yuav khiav tawm mus. Qhov no yog hom ob ntawm cov tib neeg: tus tib neeg uas nyob rau ntawm theem tus me nyuam mos liab noj mis.

Hom Peb: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Mos Liab Thum Mis, los sis Theem ntawm Tus Me Nyuam Me

Pawg tib neeg no muaj ib qho kev paub meej. Lawv paub tias kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub tsis tau txhais tias lawv tus kheej yuav muaj kev paub yav dhau los tseeb tiag, lawv paub tias txawm lawv yuav tsis dhuav kev nrhiav kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb nyab xeeb, kev nrhiav txoj hmoov hlub, los sis yog tias lawv muaj cuab kav ua tim khawv dhau los ntawm kev faib lawv tej kev paub yav dhau los ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub los sis dhau los ntawm kev txhawb nqa Vajtswv qhov Nws muab cov koob hmoov los rau lawv, tej no tsis tau txhais tias lawv muaj txoj sia, los sis tsis tau txhais tias lawv muaj qhov muaj tiag ntawm txoj kev tseeb. Pib los ntawm lawv qhov kev txawj xav, lawv tseg tsis tsim kev lom zem rau txoj kev vam tias lawv yuav nrog Vajtswv txoj hmoov hlub; tiam sis, thaum lawv txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv xav ua qee yam rau Vajtswv nyob rau tib lub sij hawm ntawd thiab. Lawv txaus siab hlo mus ua lawv lub luag hauj lwm, tiv kev txom nyem thiab kev khwv me ntsis, muaj feem rau ntawm kev koom tes nrog Vajtswv. Txawm li cas los xij, vim hais tias lawv txoj kev tshawb nrhiav ntawm kev ntseeg Vajtswv mas tsis dawb huv heev li, vim yog kev xav ua thiab kev tshaw ntawm ib leeg uas lawv khawv cia rau hauv nruab siab muaj zog dhau heev lawm, vim yog lawv tus yam ntxwv khav teeb dhau heev lawm, nws thiaj yog yam nyuab uas lawv yuav ua tau kom Vajtswv txaus siab los sis ncaj ncees rau Vajtswv. Yog li ntawd, ntau zaus lawv thiaj nquag tsis tuaj yeem paub txog lawv tus kheej txoj kev xav los sis hwm lawv cov lus cog rau Vajtswv. Feem ntau lawv thiaj pom tias lawv tus kheej nyob rau tus yam ntxwv sib tawm tsam: Lawv xav ua kom Vajtswv txaus siab nyob rau ib theem zoo kawg nkaus, tiam sis lawv siv lub zog tag nrho tsuas yog los tawm tsam Vajtswv, feem ntau lawv kheev cog lus rau Vajtswv tiam sis tom qab ntawd kuj tau ua txhaum ntawm lawv cov lus cog. Muaj ntau lub sij hawm lawv pom tau tias lawv tus kheej nyob rau hauv tus nyam ntxwv sib tawm tsam lwm yam: Lawv ntseeg Vajtswv los ntawm lub siab tiag, tiam sis lawv tsis lees Nws thiab txhua yam los ntawm Nws los; lawv cia siab heev tias Vajtswv yuav qhia lawv, coj lawv, muab rau lawv, thiab pab lawv, tiam sis lawv kuj tseem nrhiav lawv tus kheej txoj hau kev tawm. Lawv xav nkag siab thiab paub txog Vajtswv, los lawv tseem tsis txaus siab txav los ze Nws. Tsis tas li ntawd, lawv ib txwm xyeej Vajtswv thiab lawv lub siab kom txhob los ze ntawm Nws. Thaum lawv muaj ib qho kev nkag siab ntiav ntiav thiab kev paub yav dhau los txog qhov ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus thiab ntawm qhov tseeb, thiab ib qho ntsiab ntiav ntiav ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb, ntawm lawv lub siab tiag lawv tseem tsis tau tuaj yeem paub meej los sis txiav txim tias seb Vajtswv yog qhov tseeb los tsis yog, los sis paub meej tias seb Vajtswv puas ncaj ncees tiag. Lawv kuj tseem tsis tuaj yeem txiav txim txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, yog li ntawd tsis txhob hais txog kev muaj nyob tseeb tiag ntawm Nws kiag li. Lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ib txwm muaj cov lus noog thiab cov kev nkag siab yuam kev, thiab nws kuj tseem muaj cov kev xav thiab cov kev xav phem. Thaum lawv tseem txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv kuj tseem txaus siab los muaj kev paub yav dhau los los sis xyaum ua raws cov kev tseeb uas lawv xav tias yuav txhawb kom tau lawv txoj kev ntseeg, yuav txhab ntxiv lawv txoj kev paub yav dhau los ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, los rhiav pov thawj ntawm lawv txoj kev nkag siab ntawm kev ntseeg Vajtswv, thiab los ua kom lawv txaus siab ntawm txoj kev ua neej uas lawv tus kheej tau rhawv tseg thiab kev ua kom tiav ib lub luag hauj lwm ncaj ncees rau noob neej. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, lawv kuj tseem ua tej no txhawm rau lawv txoj kev ntshaw kom tau txais cov koob hmoov, uas yog ib feem ntawm qhov kev twv uas lawv tau cia siab tias yuav tau txais koob hmoov ntau tshaj rau tib neeg, thiab ua kom tiav lawv txoj kev xav tau tshaj plaws thiab xav tau mus tag ib sim neej yam tsis so txog ntua thaum tau txais los kiag ntawm Vajtswv. Cov neeg no tsis tshua muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia, vim rau qhov lawv lub siab tshaw thiab xav kom tau txais cov koob hmoov yog qhov tseem ceeb ntau dhau heev lawm. Lawv lub siab tsis xav tso qhov no mus, thiab lawv tsis tuaj yeem yuav ua li ntawd tau. Lawv tshai tias yog tsis muaj lub siab ntshaw kom tau txais cov koob hmoov, yog tias tsis muaj qhov kev xav tau yam tsis so ntev los lawm txog ntua thaum tau txais los ntawm Vajtswv, lawv yuav poob qhov txhawb siab ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd, lawv tsis xav ntsib qhov kev muaj tiag. Lawv tsis xav ntsib Vajtswv cov lus los sis Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis xav ntsib nrog rau Vajtswv tus yam ntxwv los sis lub ntsiab tseem ceeb, yog li ntawd tsis txhob hais txog ntawm kev paub txog Vajtswv kiag li. Qhov no vim yog thaum Vajtswv, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau los hloov lawv cov kev xav, lawv cov npau suav yuav nce mus ua pa taws, thiab lawv qhov kev ua uas hu tias kev ntseeg thiab “kev ua zoo” uas tau khaw cia ntau lub xyoo dhau los ntawm kev rau siab ua hauj lwm yuav ploj mus thiab tsis tshuav dab tsi. Kuj zoo ib yam nkaus li, lawv “thaj chaw” uas lawv tau kov yeej los ntau lub xyoo los ntawm lawv cov hws thiab cov ntshav yuav ntsib kev puas ntsoog. Tag nrho tej no txhua yam yuav txhais tau tias lawv txoj kev rau siab thiab dag zog ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo dhau los tsis muaj qab hau dab tsi, thiab lawv yuav tsum rov qab pib dua los ntawm kev tsis muaj dab tsi. Qhov no yog kev mob uas loj tshaj plaws rau lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab nws yog qhov kawg uas lawv yeej tsis xav pom li, uas nws yog qhov vim tias lawv thiaj ib txwm raug kaw cia nyob rau hauv qhov kev kov tsis yeej no, tsis kam tig rov qab. Qhov no yog hom peb ntawm cov neeg: tus neeg uas nyob rau ntawm theem tus me nyuam mos liab thum mis.

Peb hom tib neeg uas tau piav qhia nyob saum toj no—txhais tias yog cov neeg uas nyob rau hauv peb theem no—tsis muaj kev ntseeg tseeb rau ntawm Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom los sis hauv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab tsis muaj ib qho tseeb, kev paub meej los sis kev pom zoo txog ntawm tej no. Yog li ntawd, nws yog qhov nyuaj heev rau peb hom tib neeg no to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab nws yog qhov nyuaj rau lawv kom tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub, kev qhuab qhia los sis kev pom meej vim yog txoj hau kev coj uas lawv ntseeg ntawm Vajtswv thiab lawv tej cwj pwm tsis yog rau Vajtswv kom ua rau Nws ua tsis tau Nws tes hauj lwm nyob hauv lawv lub siab. Lawv cov kev ua xyem xyav, cov kev nkag siab yuam kev thiab cov kev xav txog Vajtwv nyob tshaj qhov lawv ntseeg thiab kev paub ntawm Vajtswv. Cov no yog peb hom tib neeg uas nyob rau kev pheej hmoo heev, thiab lawv nyob rau theem uas muaj kev phom sij heev. Thaum ib tug neeg coj tus cwj pwm ua xyem xyav rau Vajtswv, rau Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, rau Vajtswv tus kheej, rau qhov tias seb Vajtswv puas yog qhov tseeb thiab yog qhov muaj tiag ntawmqhov muaj Nws, thaum ib tug tsis tuaj yeem ruaj siab txog tej no, tus neeg no yuav ua cas lees txais txhua yam uas los ntawm Vajtswv los tau? Ib tug neeg yuav ua cas lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj kev, yog txoj sia? Ib tug neeg yuav ua cas lees txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau? Ib tus neeg yuav ua cas lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim tau? Hom tib neeg no yuav ua cas tau txais Vajtswv txoj kev taw qhia thiab kev npaj tseeb tiag tau? Cov neeg uas nyob rau hauv peb theem no tuaj yeem tawm tsam Vajtswv, muab kev txiav txim rau Vajtswv, thuam Vajtswv los sis ntxeev siab rau Vajtswv txhua lub sij hawm. Lawv tuaj yeem tso txoj kev tseeb tseg thiab khiav tawm ntawm Vajtswv tau txhua lub sij hawm. Ib tug neeg tuaj yeem hais tias cov tib neeg nyob hauv peb theem no nyob rau hauv lub sij hawm tseem ceeb heev, vim lawv tseem tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hau kev uas yog ntawm kev ntseeg Vajtswv.

Hom Plaub: Theem Ntawm Tus Me Nyuam Loj Hlob, los sis Me Nyuam Yaus

Tom qab ib tug tib neeg tau thum mis lawm—ntawd yog, tom qab thaum lawv tau txaus siab ntawm txoj hmoov hlub txaus nkaus lawm—lawv pib tshawb nrhiav tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, lawv pib xav nkag siab txog ntau cov lus noog, xws li vim li cas tib neeg thiaj ua neej nyob, tib neeg yuav tsum ua neej zoo li cas, thiab vim li cas Vajtswv thiaj ua Nws tes hauj lwm rau tib neeg. Thaum cov kev xav tsis meej thiab cov qauv kev xav tsis meej pem tshwm tuaj rau hauv lawv thiab muaj nyob rau ntawm lawv, lawv pheej tau txais kev ywg dej tas mus li, thiab lawv kuj muaj cuab kav ua lawv lub luag hauj lwm. Nyob rau lub sij hawm no, lawv tsis muaj qhov ua xyem xyav ib qho txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj nyob, thiab lawv tau muaj ib qho kev nkag siab tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi lawm. Nyob rau ntawm lub hauv paus no lawv maj mam muaj ib qho kev paub txog Vajtswv, thiab lawv maj mam tau txais qee nqe lus teb rau lawv cov kev xav tsis meej thiab cov qauv kev xav tsis meej pem txog Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb. Hais txog ntawm lawv cov kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv, cov tib neeg nyob rau theem no pib los taug txoj kev yog, thiab lawv nkag mus rau ntawm lub caij kev hloov pauv. Nws yog nyob rau theem no uas tib neeg pib muaj txoj sia. Lub cim uas qhia meej txog kev muaj txoj sia yog qhov kev maj mam daws tau cov lus noog uas nyob hauv tib neeg lub siab txog kev paub Vajtswv—xws li cov kev nkag siab yuam kev, kev xav, kev xav phem, thiab cov ntsiab lus pom tsis meej txog Vajtswv—thiab tsis yog lawv tsuas los ntseeg thiab paub txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv txojkev muaj nyob xwb, tiam sis lawv kuj tseem muaj ib lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv thiab muaj qhov chaw nyob uas yog rau Vajtswv hauv lawv lub siab, thiab muaj kev caum raws Vajtswv tseeb tiag los hloov lawv txoj kev ntseeg uas tsis tseeb meej. Nyob rau theem no, tib neeg maj mam los paub txog lawv cov kev nkag siab yuam kev ntawm Vajtswv thiab lawv cov kev tshawb nrhiav thiab cov kev ntawm txoj kev ntseeg yuam kev. Lawv pib los ntshaw qhov tseeb, ntshaw kom muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim, kev qhuab qhia thiab kev rau txim, thiab ntshaw ib qho kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv. Lawv maj mam tso txhua hom ntawm cov kev xav phem thiab kev xav txog Vajtswv rau qub qab nyob rau theem ntawm no, thiab tib lub sij hawm ntawd lawv hloov thiab kho lawv qhov kev paub tsis raug ntawm Vajtswv thiab tau txais qhov kev paub yuav tsum muaj uas raug ntawm Vajtswv. Txawm tias ib feem ntawm cov kev paub uas cov tib neeg nyob rau theem ntawm no muaj tsis tshua meej los sis tsis raug, yam ntsawg kawg nkaus los lawv twb maj mam pib tso tseg lawv cov kev xav phem, kev paub yuam kev, thiab kev nkag siab yuam kev ntawm Vajtswv; lawv tsis tuav lawv tus kheej cov kev xav phem thiab kev xav ntawm Vajtswv. Lawv pib kawm paub tias yuav tso tseg li cas—tso tseg tej yam uas pom nyob ntawm lawv tus kheej txoj kev xav phem, tej yam los ntawm txoj kev paub, thiab tej yam los ntawm Ntxwgnyoog; lawv pib txaus siab zwm rau yam raug thiab yam zoo, txawm hais tias yog yam uas los ntawm Vajtswv cov lus thiab los ntawm qhov tseeb. Lawv kuj tseem pib sim kom paub yav dhau los txog ntawm Vajtswv cov lus, kom paub los ntawm tus kheej thiab ua raws li Nws cov lus, kom lees txais Nws cov lus ua cov hauv paus ntsiab tseeb rau lawv cov kev ua thiab ua lub hauv paus rau kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv. Nyob rauv lub caij no, tib neeg lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas yam tsis nco qab hlo li, thiab lees txais Vajtswv cov lus ua lawv lub neej yam tsis nco qab hlo li. Lub sij hawm thaum lawv lees txais Vajtswvtxoj kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab cov lus, lawv tau dhau los muaj kev paub ntau heev thiab muaj cuab kav paub tias tus Vajtswv uas lawv ntseeg nyob hauv lawv lub siab muaj nyob tseeb tiag. Nyob hauv Vajtswv cov lus, nyob hauv lawv txoj kev paub yav dhau los thiab lawv txoj sia, lawv hnov ntau tshaj qub tuaj tias Vajtswv ib txwm yog tus coj ntawm tib neeg txoj hmoo thiab ib txwm coj thiab npaj rau tib neeg. Lawv maj mam paub meej txog Vajtswv txoj kev muaj nyob dhau los ntawm lawv kev sib koom ua ke nrog Vajtswv. Yog li ntawd, ua ntej thaum lawv yuav paub txog nws, lawv tau pom zoo yam tsis nco ceev faj thiab pib ntseeg yam khov kho ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab lawv twb tau pom zoo txog ntawm Vajtswv cov lus lawm. Thaum tib neeg pom zoo txog ntawm Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm lawm, lawv tsis lees paub lawv tus kheej tsis tseg, tsis lees lawv tus kheej txoj kev xav phem, tsis lees lawv tus kheej tej kev paub, tsis lees lawv tus kheej cov kev xav, thiab tib lub sij hawm ntawd kuj tseem nrhiav qees tias qhov tseeb yog dab tsi thiab qhov Vajtswv siab nyiam yog dab tsi tsis tseg. Tib neeg txoj kev paub txog ntawm Vajtswv mas nyob ntiav heev li nyob rau lub sij hawm kev loj hlob no—lawv yeej tsis muaj cuab kav piav qhia meej txog cov kev paub ntawm cov lus no, los sis lawv twb tsis tuaj yeem qhia txog ib qho ntsiab lus tseeb—thiab lawv tsuas muaj kev nkag siab raws li qhov tau pom nkaus xwb; txawm li cas los xij, thaum muab los piv nrog rau cov peb theem ua ntej ntawd, tib neeg lub neej uas tseem tsis tau loj hlob nyob rau lub sij hawm no twb tau txais kev ywg dej thiab kev pab los ntawm Vajtswv cov lus lawm, thiab vim li ntawd twb tau pib nthaw kaus lawm. Lawv lub neej zoo nkaus li ib lub noob uas raug faus rau hauv av; tom qab tau txais qhov noo thiab cov khoom noj muaj txiaj ntsig, nws yuav tsoo tawm ntawm npoo av, thiab nws txoj kev nthaw kaus ces yuav qhia txog kev yug muaj dua ib lub neej tshiab. Qhov kev yug no ua rau ib tug pom txog cov cim ntawm txoj sia. Thaum tib neeg muaj txoj sia, lawv yuav loj hlob. Yog li ntawd, nyob rau ntawm cov hauv paus no—maj mam ua rau lawv txoj kev taug mus rau qhov raug ntawm kev ntseeg Vajtswv, kev tso tseg lawv tus kheej cov kev xav phem, kev txais Vajtswv txoj kev coj—tib neeg lub neej yuav loj hlob zuj zus me ntsis dhau me ntsis. Qhov kev loj hlob no ntsuas los ntawm lub hauv paus dab tsi? Nws yog ntsuas raws nraim los ntawm tib neeg qhov kev paub yav dhau los nrog rau Vajtswv cov lus thiab lawv txoj kev nkag siab tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Txawm lawv pom tias nws yog ib yam nyuaj heev rau kev siv lawv tus kheej cov lus coj los piav kom meej txog lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb nyob rau lub sij hawm kev loj hlob no los, cov pawg tib neeg no tsis txaus siab nrhiav kev zoo siab dhau los ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, los sis los ntseeg Vajtswv txhawm rau kev nrhiav lawv tus kheej lub hom phiaj kom tau txais Nws txoj hmoov hlub. Tiam sis, lawv txaus siab nrhiav ib txoj sia kom ua neej nyob raws nraim li Vajtswv cov lus thiab dhau los ua cov neeg ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim. Ntau tshaj ntawd, lawv muaj kev ruaj siab thiab npaj txhij txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Qhov no yog lub cim ntawm theem kev loj hlob ntawm ib tug tib neeg.

Txawm tias cov tib neeg nyob hauv theem no muaj qee qhov kev paub ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees los, cov kev paub no tseem pos huab niab thiab pom tsis meej. Txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem paub meej txog tej no los, lawv hnov zoo li tias lawv twb tau txais ib yam dab tsi nyob sab hauv lawm, vim lawv tau txais qee qhov kev paub thiab kev nkag siab nyob rau ib theem twg txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees dhau los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm. Txawm li cas los xij, txhua yam nws tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nws tseem nyob rau ib theem pib xwb. Pawg tib neeg no muaj ib qho kev xav tshwj xeeb uas lawv siv rau Vajtswv txoj hmoov hlub, uas hais qhia rau hauv kev hloov pauv cov hom phiaj uas lawv nrhiav thiab txoj hau kev uas lawv nrhiav tej ntawd. Lawv twb tau pom Vajtswv cov lus thiab tes hauj lwm lawm, hauv txhua yam ntawm Nws kev cheem tsum ntawm tib neeg thiab hauv Nws txoj kev nthuav tawm ntawm tib neeg, ntawd yog tias lawv tseem tsis tau nrhiav qhov tseeb, yog tias lawv tseem tsis tau to taub qhov tseeb, yog tias lawv tseem tsis tau nrhiav kev txaus siab thiab kev paub Vajtswv thaum lawv muaj kev paub yav dhau los txog ntawm Nws cov lus lawm, ces lawv yuav poob lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv pom tias txawm lawv yuav txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub npaum li cas los, lawv tsis tuaj yeem hloov lawv tus yam ntxwv, kev txaus siab rau Vajtswv los sis kev paub Vajtswv, thiab yog tias tib neeg nyob mus ntxiv rau hauv qab Vajtswv txoj hmoov hlub ces lawv yuav tsis muaj kev loj hlob, tsis tau txais txoj sia los sis tsis muaj cuab kav tau txais kev cawm dim. Ntawm lub ntsiab lus kawg, yog tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem muaj kev paub yav dhau los tseeb tiag rau ntawm Vajtswv cov lus thiab tsis muaj cuab kav paub txog Vajtswv dhau los ntawm Nws cov lus, ces lawv yuav nyob rau ntawm theem me nyuam mos liab thiab yuav tsis rhais ib kauj raum mus tom ntej hauv kev loj hlob ntawm lawv lub neej li. Yog tias koj nyob mus ib txhis rau ntawm theem me nyuam mos liab, yog tias koj tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus, yog tias koj tsis muaj Vajtswv cov lus nyob rau ntawm koj lub neej, yog tias koj tsis muaj kev ntseeg thiab kev paub Vajtswv tseeb tiag, ces Vajtswv puas yuav ua tau rau kom koj zoo tshaj plaws? Yog li ntawd, ib tug neeg twg uas to taub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, ib tug neeg twg uas lees txais Vajtswv cov lus ua lawv txoj sia, ib tug neeg twg uas pib lees txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ib tug neeg twg uas tau hloov tus yam ntxwv qias vuab tsuab, thiab ib tug neeg twg uas muaj lub siab ntshaw qhov tseeb, tus uas muaj kev xav paub Vajtswv thiab kev lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, cov tib neeg no yog cov uas muaj txoj sia tseeb tiag. Qhov no yog qhov tseeb ntawm tus tib neeg hom plaub, tus me nyuam loj hlob, tus tib neeg uas nyob rau theem me nyuam yaus.

Hom Tsib: Theem Ntawm Kev Loj Hlob Ntawm Lub Neej, los sis Theem Neeg Laus

Tom qab tau ntsib thiab dhau theem ntawm me nyuam yaus lawm, ib theem kev loj hlob uas puv npo cov kev nyob siab thiab poob qes, tib neeg lub neej dhau los nyob ruaj khov, lawv txoj kev rhais ruam mus pem hauv ntej tsis nres lawm, thiab tsis muaj leej twg muaj cuab kav tav lawv kev tau lawm. Txawm tias txoj kev tom ntej yuav muaj qhov thiab phem los xij, lawv yuav tsis qaug zog los sis ntshai ntxiv lawm, thiab lawv yuav tsis xuas dub los sis plam mus ntawm lawv txoj kev. Lawv lub hauv paus cog tob heev nyob rau hauv kev paub yav dhau los tseeb tiag ntawm Vajtswv cov lus, thiab lawv lub siab tau los ze rau ntawm Vajtswv lub meej mom thiab kev zoo. Lawv ntshaw los raws Vajtswv cov hneev taws, paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, lospaub txhua yam txog Vajtswv.

Cov tib neeg uas nyob hauv theem no tau paub meej lawm tias tus ua lawv ntseeg yog leej twg, thiab lawv paub meej tias vim li cas lawv thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv thiab lub ntsiab tseeb ntawm lawv tus kheej lub neej, thiab lawv paub meej tias txhua yam Vajtswv ua tawm yog qhov tseeb. Nyob hauv lawv txoj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo, lawv paub tias yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, ib tug tib neeg yuav tsis muaj hnub txaus siab los sis paub Vajtswv thiab yuav tsis muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau tseeb tiag. Nyob hauv cov tib neeg no lub siab muaj ib qho kev xav kom raug sim los ntawm Vajtswv heev, kom lawv thiaj pom Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees thaum tab tom raug sim, thiab kom tau txais ib qho kev hlub dawb huv tshaj qub, thiab tib lub sij hawm ntawd thiaj muaj cuab kav nkag siab thiab paub Vajtswv tseeb tiag kom ntau tshaj qub. Cov tib neeg nyob rau theem no tau hais lus tag nrho ncaim theem me nyuam mos liab mus lawm, theem ntawm kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab noj ncuav ci. Lawv tsis cia siab rau Vajtswv kom muaj kev nyiaj taus thiab kev qhia txog kev hlub tshua rau lawv ntxiv lawm; tiam sis, lawv ruaj siab tias yuav tau txais thiab muaj kev cia siab rau Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yam tsis tus ncua, kom cais tau lawv tus kheej tawm ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab thiab kom txaus siab rau Vajtswv. Lawv tej kev paub ntawm Vajtswv thiab lawv tej kev tshawb nrhiav, los sis cov hom phiaj tom qab kawg ntawm lawv tej kev tshawb nrhiav, tag nrho puas leej tseeb meej nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, cov tib neeg uas nyob rau hauv theem neeg laus twb tau hais lus tag nrho ncaim theem txoj kev ntseeg pom tsis meej lawm, theem uas lawv cia siab rau txoj hmoov hlub rau txoj kev cawm dim, theem lub neej tsis loj hlob tsis tuaj yeem tiv dhau kev sim siab, theem pom tsis meej, theem ua dog ua dig, theem nquag tsis muaj txoj kev rau taug, mus rau lub sij hawm uas tsis ruaj khov ntawm kev sib hloov ntawm cov cua sov thiab txias, thiab theem uas leej twg los kuj npog ob lub qhov muag caum raws Vajtswv. Hom tib neeg ntawm no nquag tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev qhia kom paub qhov tseeb, thiab nquag muaj feem hau kev sib koom thiab sib qhia nrog Vajtswv. Ib tug tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg nyob hauv theem no twb tau muaj kev nkag siab ib feem ntawm Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv muaj cuab kev nrhiav cov hauv paus ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb ntawm txhua yam lawv ua, thiab lawv paub tias yuav ua li cas thiaj txaus Vajtswv lub siab ntshaw. Tsis tas li ntawd, lawv kuj tau pom txoj hau kev kom paub txog Vajtswv thiab tau pib ua tim khawv txog lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv. Thaum nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm kev maj mam loj hlob, lawv tau txais kev nkag siab thiab maj mam paub txog Vajtswv lub siab nyiam: ntawm Vajtswv lub siab nyiam hauv kev tsim tib neeg, thiab ntawm Vajtswv lub siab nyiam hauv kev tsim kho tib neeg. Lawv kuj maj mam txais kev nkag siab thiab kev paub ntawm Vajswv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm lub ntsiab tseem ceeb. Tsis muaj ib tug tib neeg txoj kev xav phem los sis cov xav tuaj yeem hloov tau qhov kev paub no. Thaum ib tug tsis tuaj yeem hais tias nyob rau theem tsib ib tug tib neeg lub neej tau loj hlob kawg lawm los sis tus tib neeg no mas ncaj ncees los sis zoo heev, hom tib neeg no, txawm li cas los xij, tau rhais ib kauj ruam tom ntej mus rau theem loj hlob ntawm lub neej thiab twb muaj cuab kav los rau ntawm Vajswv lub xub ntiag, sawv tim ntsej tim muag nrog Vajtswv txoj lus thiab nrog Vajtswv lawm. Vim yog hom tib neeg no tau muaj kev paub yav dhau los ntawm Vajtswv cov lus ntau heev, muaj kev paub yav dhau los ntawm kev sim siab yam suav tsis txheeb thiab muaj kev paub yav dhau los ntawm kev qhuab qhia, kev xiav txim, thiab kev qhua ntuas los ntawm Vajswv ntau heev lawm, lawv kev zwm rau Vajtswv tsis sib txheeb tiam sis tseeb meej. Lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv tau hloov pauv los ntawm txoj kev xav tob hauv siab los ua kev paub meej thiab tseeb, los ntawm qhov ntiav los ua qhov tob, los ntawm qhov pom tsis tseeb thiab pos huab qas niab los ua qhov ua tau zoo thiab kov tau. Lawv tau txav mus deb ntawm kev tawv ncauj thiab kev tsis rau siab nrhiav kev paub uas tau los yooj yim thiab kev sib zog ua pov thawj. Nws tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg nyob hauv theem no muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, tias lawv tau rhais ruam mus rau ib txoj kev uas zoo tshaj plaws ib yam li txoj kev uas Petus tau taug mus ntag. Qhov no yog hom tsib ntawm cov tib neeg, tus uas ua neej nyob ib theem ntawm kev loj hlob—theem neeg laus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv 2

Ntxiv Mus: Kev Paub Vajtswv 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No