Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Hnub no, thaum nej nrhiav los hlub thiab paub Vajtswv, ib txoj kev ces yog nej yuav tsum tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab lwm txoj kev, nej yuav tsum them ib tug nqi. Tsis muaj ib zaj kev kawm twg uas yuav tob npaum li zaj ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab nws yeej hais tau tias zaj kev kawm uas tib neeg kawm los tau ib sim neej ntawm txoj kev ntseeg ces yog seb yuav hlub Vajtswv li cas. Hais tau tias, yog tias koj ntseeg Vajtswv koj yuav tsum hlub Vajtswv. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis hlub Nws thiab tsis tau muaj qhov paub Vajtswv, thiab yeej tsis tau hlub Vajtswv nrog ib txoj tseem kev hlub uas tawm hauv koj nruab siab los, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau; yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis hlub Vajtswv, ces koj ua neej nyob tsis muaj qab hau, thiab tag nrho koj lub neej yog lub qis tshaj plaws ntawm txhua lub neej. Yog tias, thoob plaws koj lub neej, koj yeej tsis tau hlub los sis ua rau Vajtswv txaus siab, ces lub ntsiab uas koj ua neej nyob yog dab tsi? Thiab lub ntsiab ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nkim zog dawb xwb los? Qhov no hais tau tias, yog tias tib neeg ntseeg thiab hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum them ib tug nqi. Dua li qhov sim mus ua ib txoj kev sab nraud, lawv yuav nrhiav txoj tseem kev nkag siab uas nyob tob tob hauv lawv lub siab. Yog tias koj muaj zog zis txog kev hu nkauj thiab seev cev, tab sis tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj puas hais tau tias hlub Vajtswv? Txoj kev hlub Vajtswv cheem tsum txoj kev nrhiav Vajtswv lub siab nyiam rau txhua yam, thiab tias koj tshuaj saib kom tob rau hauv thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, sim kom paub Vajtswv lub siab nyiam, thiab sim kom pom seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi rau hauv txhua yam teeb meem, seb Nws hais kom koj ua dab tsi kom tiav, thiab seb koj yuav xav li cas txog Nws lub siab nyiam. Piv txwv tias: Tej yam tshwm sim uas cheem tsum koj tiv txoj kev txom nyem, nyob rau lub sij hawm uas koj yuav tsum to taub seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi thiab seb koj kub siab li cas txog Nws lub siab nyiam. Koj yuav tsum tsis ua kom koj tus kheej txaus siab xwb: Ua ntej tshaj muab koj tus kheej tso rau ib sab tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas phem tshaj cev nqaij daim tawv lawm. Koj yuav tsum nrhiav ua kom txaus Vajtswv siab, thiab koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Nrog tej kev xav zoo li no, Vajtswv yuav coj kev qhuab qhia tshwj xeeb los rau koj hauv qhov hais no, thiab koj lub siab kuj yuav muaj kev nplig. Txawm loj los sis me, thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tso rau ib sab thiab suav cev nqaij daim tawv li tej khoom uas qis tshaj plaws ntawm txhua yam. Qhov koj ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab npaum li cas, nws yuav ua txhua yam ywj siab npaum li ntawd; yog tias koj ua txaus nws siab zaum no, lwm zaus nws yuav thov kom ua ntau dua. Thaum muaj li no mus, tib neeg los nyiam cev nqaij daim ntawv heev dua. Cev nqaij daim tawv yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus li; nws yeej ib txwm hais kom koj ua rau nws txaus siab thiab kom koj ua rau nws zoo siab sab hauv, tsis hais nws nyob hauv tej khoom uas koj noj, yam koj hnav, los sis hauv qhov ua rau koj siab luv, los sis pom zoo rau koj tus kheej tej kev qaug zog thiab kev tub nkeeg…. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, nws yees yim loj tuaj thiab cev nqaij daim tawv yim phem tuaj, txog thaum nws mus rau theem uas tib neeg cev nqaij daim tawv muab tej kev xav phem zais tob tob, thiab tsis mloog Vajtswv lus, thiab qhuas nws tus kheej, thiab rais los tsis tshua ntseeg txog Vajtswv tes dej num. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, cev nqaij daim tawv tej kev qaug zog yim loj tuaj; koj yuav ib txwm xav tias tsis muaj leej twg tu siab nrog koj tej kev qaug zog, koj yuav ib txwm ntseeg tias Vajtswv mus deb hwv lawm, thiab koj yuav hais tias: “Ua li cas es Vajtswv yuav siab phem ua luaj li?” Vim li cas Nws tsis cia tib neeg so li? Thaum tib neeg ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab thiab saib xyuas nws heev, ces lawv tsim kev puas tsuaj rau lawv tus kheej. Yog tias koj hlub Vajtswv tiag thiab tsis ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, ces koj yuav pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas yog heev thiab zoo heev, thiab tias Nws txoj kev tsawm foom rau koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam thiab kev txiav txim rau koj txoj kev tsis ncaj ncees mas raug cai lawm. Yeej yuav muaj tej lub sij hawm uas Vajtswv qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab tsa ib qho chaw los sim koj, yuam koj los rau ntawm Nws xub ntiag—thiab koj yuav xav tias yam uas Vajtswv ua mas zoo heev. Yog li koj yuav xav li uas yog tias kuj tsis mob ua luaj twg, thiab tias Vajtswv mas yeej hlub kawg. Yog tias koj cia muaj tej kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv thiab hais tias Vajtswv mus deb hwv lawm, ces koj yuav hnov mob tas li, thiab yeej yuav nyuaj siab tas li, thiab koj yuav tsis paub tseeb txog txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num, thiab nws yuav zoo yam li Vajtswv tsis tu siab rau tib neeg txoj kev qaug zog kiag li thiab tsis faj txog tib neeg tej kev nyuaj siab. Thiab yog li koj yuav txom nyem siab ntsws thiab nyob ib leeg, zoo yam li koj tau txais txoj kev tsis ncaj ncees loj, thiab nyob rau zaum no koj yuav pib yws. Koj yim pom zoo rau txoj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv rau txoj kev no, koj yim yuav xav tias Vajtswv mus deb hwv lawm, txog ntua thaum nws phem heev uas koj tsis lees Vajtswv tes dej num, thiab pib tawm tsam Vajtswv, thiab rais los tsis muaj kev mloog lus kiag li lawm. Yog li, koj yuav tsum tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab txhob pom zoo rau nws: “Kuv tus txiv (tus poj niam), tej me nyuam, tej zeem muag, kev txij nkawm, tsev neeg—tsis muaj ib yam ntawm cov no tseem ceeb li! Nyob hauv kuv lub siab tsuas muaj Vajtswv xwb, thiab kuv yuav tsum ua kuv qhov zoo kawg nkaus kom Vajtswv txaus siab thiab tsis ua kom cev nqaij daim tawv txaus siab.” Koj yuav tsum muaj qhov kev daws no. Yog tias koj yeej ib txwm muaj qhov kev daws zoo li no, ces thaum koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab muab koj tus kheej tso rau ib sab, koj yuav muaj peev xwm ua tau nrog tab sis ib lub zog me me xwb. Nws hais tias muaj ib zaug muaj ib tug neeg ua liaj teb uas pom ib tug nab txhav khov rau ntawm txoj kev. Tus neeg ua liaj teb txawm khaws nkaus nws thiab muab tso rau hauv nws lub hauv siab, thiab tom qab tus nab ciaj sia tuaj nws tom tus neeg ua liaj teb ntawd tuag lawm. Tib neeg cev nqaij daim tawv ces zoo yam li tus nab: Nws lub ntsiab yog los txov lawv txoj sia—thiab thaum nws tau nws yam tag lawm, koj txoj sia piam lawm. Cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li. Nyob rau hauv nws yog tej kev ntshaw tsis paub txaus, nws tsuas xav rau nws tus kheej xwb, nws xav zoo siab xyiv fab hlo thiab txaus siab rau txoj kev ua si, kaj siab lug rau txoj kev tub nkeeg thiab kev nyob dawb, thiab tau ua rau nws txaus siab mus txog ib theem uas koj yuav raug nws muab koj noj rau thaum kawg. Hais tau tias, yog koj ua rau nws txaus siab zaum no, lwm zaus nws yuav los nug dua ntxiv. Nws yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus thiab tej kev xav tau tshiab, thiab siv koj txoj kev pom zoo rau cev nqaij daim tawv los ua kom koj saib xyuas nws kom ntau dua thiab nyob rau hauv nws tej kev nplig siab—thiab yog tias koj kov tsis yeej nws, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim. Txawm tias koj tau koj lub neej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab koj qhov xaus thaum kawg yuav yog dab tsi kuj xij, nyob ntawm seb koj siv koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv li cas xwb. Vajtswv twb tau cawm koj thiab xaiv koj thiab npaj rau koj lawm, tab sis yog tias hnub no koj tsis zoo siab hlo ua kom Nws txaus siab, koj tsis zoo siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj tsis zoo siab hlo ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej cev nqaij daim ntawv nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim, thiab yog li yuav tau tiv tej kev mob uas mob heev. Yog tias koj ib txwm pom zoo rau cev nqaij daim tawv, Ntxwgnyoog yuav maj mam nqos koj, thiab muab koj tso tseg tsis muaj sia, los sis qhov kov ntawm tus Ntsujplig, kom txog rau hnub uas thaum koj sab hauv tsaus nti lawm xwb. Thaum koj nyob hauv qhov tsaus, koj yuav raug Ntxwgnyoog muab kaw cia, koj yuav tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab tso Nws tseg. Yog li, yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum them tus nqi ntawm txoj kev mob thiab tiv kev nyuaj siab. Tsis muaj kev cheem tsum rau txoj kev kub siab thiab kev nyuaj siab sab nraud, nyeem kom ntau thiab khiav rau ub rau no ntau; dua ntawd, lawv yuav tsum muab tej khoom nyob hauv lawv tso rau ib sab: tej kev xav uas tsis paub txaus, tej kev ntshaw ntawm tus kheej, thiab lawv tus kheej tej kev txiav txim siab, tej kev xav, thiab tej kev xav ua. Qhov ua li no yog Vajtswv lub siab nyiam.

Vajtswv txoj kev kov txog nrog tib neeg tus moj yam sab nraud kuj yog ib qho ntawm Nws tes dej num thiab; piv txwv li, kev kov txog nrog tib neeg txoj kev ua neej nyob sab nraud, qhov txawv txav, los sis txoj kev coj mus los thiab tej cwj pwm, lawv tej kev thiab kab lig kev cai, ntxiv rau lawv tej kev xyaum thiab lawv kev kub siab sab nraud. Tab sis thaum Nws hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab hloov lawv tus moj yam, yam tseem ceeb uas raug kov txog yog tej kev xav tau thiab tej kev xav phem nyob hauv lawv. Qhov tsuas kov txog koj tus moj yam sab nraud xwb ces tsis nyuaj; nws zoo ib yam li hais kom koj txhob noj tej khoom uas koj nyiam, uas yog yooj yim xwb. Ntawd raug rau tej kev xav sab hauv koj, li cas los xij, yeej tsis yooj yim muab nws tso mus. Nws cheem tsum tib neeg ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab them ib tug nqi, thiab txom nyem rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no tseem ceeb heev nrog rau tib neeg tej kev xav tau. Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau yam kev xav tau uas tsis yog lawm. Thaum koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj xav tias koj txhua txoj kev xav tau yog tag huv si, tab sis thaum ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias muaj ntau yam kev xav tau uas tsis yog nyob hauv koj. Yog li, thaum Vajtswv kho kom tib neeg zoo tiav log, Nws ua rau lawv ras tias muaj ntau txoj kev xav nyob hauv lawv uas cov nyom lawv txoj kev paub Vajtswv. Thaum koj pom tias koj tej kev xav tau tsis yog lawm, yog tias koj muaj peev xwm tso tseg txoj kev xyaum raws li koj tej kev xav phem thiab kev xav tau, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab sawv khov kho nyob ntawm koj qhov chaw rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, qhov no ua pov thawj qhia tias koj tau ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv lawm. Thaum koj ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, yeej yuav muaj ib ntsug rog nyob hauv koj xwb xwb li. Ntxwgnyoog yuav sim thiab ua kom tib neeg caum raws nws, yuav sim thiab ua kom lawv caum raws tej kev xav ntawm cev nqaij daim tawv thiab tuav rawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv—tab sis Vajtswv cov lus yuav qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau hauv tib neeg, thiab nyob rau lub sij hawm no nws yog nyob rau ntawm koj seb koj caum raws Vajtswv los sis caum raws Ntxwgnyoog. Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog hnyav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Thaum xyaum qhov tseeb, nws yog meej tseeb tias ib tug twg yeej yuav txom nyem hauv siab; yog tias, thaum lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua yam nyob hauv tib neeg yog, ces lawv tsis cheem tsum raug rau Vajtswv kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsis muaj ntsug rog, thiab lawv yuav tsis txom nyem. Nws yog vim tias muaj ntau yam hauv tib neeg uas tsis haum rau Vajtswv siv, thiab vim tias muaj ntau ntawm tus moj yam uas ntxeev siab ntawm cev nqaij daim tawv, uas tib neeg yuav tsum kawm kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim ntawv yam zoo siab hlo. Qhov no yog qhov uas Vajtswv hu ua txoj kev txom nyem uas Nws hais kom tib neeg raug nrog Nws. Thaum koj ntsib tej kev nyuaj siab, maj ceev nrooj thiab thov rau Vajtswv: “Au Vajtswv! Kuv xav ua kom Koj txaus siab, kuv xav tiv kev nyuaj siab ua zaum kawg los ua kom txaus Koj lub siab, thiab txawm tias kuv ntsib teeb meem loj npaum li cas los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab. Txawm yog tias kuv yuav tsum muab tag nrho kuv lub neej tso tseg los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab!” Nrog qhov kev daws no, yog li thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho. Txhua zaus uas lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua zaus uas lawv tiv kev tsim kho kom zoo, txhua zaus uas lawv raug sim, thiab txhua zaus uas Vajtswv tes dej num los rau saum lawv, tib neeg yuav tsum tau tiv kev mob uas mob heev. Tag nrho ntawm qhov no yog ib qho sim rau tib neeg, thiab yog li nyob hauv lawv txhua tus muaj ib ntsug rog. Qhov no yog tus nqi tseem uas lawv them. Qhov nyeem Vajtswv tej lus ntau thiab khiav mus los ntau yog ib feem ntawm tus nqi ntawd. Nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, nws yog lawv tes dej num, thiab tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tiav, tab sis tib neeg muab yam uas nyob hauv lawv tso rau ib sab uas tsim nyog muab tso rau ib sab. Yog koj tsis ua, ces txawm tias koj txoj kev txom nyem sab nraud loj npaum cas los xij, txawm tias koj khiav mus los heev npaum cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau! Hais tau tias, tsuas yog yam hloov nyob hauv koj xwb thiaj qhia tau seb koj txoj kev txom nyem sab nraud puas muaj nqis. Thaum koj tus moj yam sab hauv tau hloov lawm thiab koj tau muab qhov tseeb coj los xyaum coj lawm, ces koj txhua txoj kev txom nyem sab nraud yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo; yog tias tsis muaj ib qho hloov nyob hauv koj tus moj yam sab hauv, ces txawm koj tiv kev txom nyem ntau npaum cas los xij los sis koj khiav mus los sab nraud ntau npaum cas los xij, yeej yuav tsis muaj kev pom zoo los ntawm Vajtswv li—thiab kev txom nyem uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv ces tsis muaj qab hau. Yog li, txawm tias tus nqi koj tau them lawm es pom zoo los ntawm Vajtswv uas muab xam los ntawm seb puas muaj ib qho kev hloov nyob hauv koj los sis tsis muaj, thiab los ntawm seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum coj los sis tsis muab thiab seb koj puas ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau thiab tej kev xav phem los ua kom muaj kev txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, txoj kev paub Vajtswv, thiab kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Txawm koj yuav khiav mus los npaum li cas los, yog tias koj yeej tsis tau paub los ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau, tab sis tsuas nrhiav tej kev ua thiab kev kub siab sab nraud xwb, thiab yeej tsis quav ntsej rau koj lub neej, ces koj txoj kev nyuaj siab yeej tsis muaj qab hau. Yog tias, nyob rau ib qho chaw twg, koj muaj ib yam dab tsi uas koj xav muab hais, tab sis nyob sab hauv koj xav tias muab hais mas tsis yog lawm, muab hais mas tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab tej zaum yuav mob lawv, ces koj yuav tsis hais, xum cia mob rau sab hauv, rau qhov tej lus no tsis muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv lub siab nyiam zoo siab. Nyob rau lub sij hawm no, yuav muaj ib ntsug rog nyob sab hauv koj, tab sis koj yuav txaus siab hlo txom nyem rau qhov mob thiab tso yam uas koj hlub pov tseg. Koj yuav txaus siab hlo tiv txoj kev nyuaj siab no los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm tias koj yuav txom nyem qhov mob sab hauv los, koj yuav tsis pom zoo rau cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv lub siab yeej tau txaus siab lawm, thiab koj kuj yuav raug nplig rau sab hauv thiab. Qhov no yog qhov them ib tug nqi tiag tiag, thiab yog tus nqi uas Vajtswv xav tau. Yog tias koj xyaum rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag; yog tias koj ua qhov no tsis tiav, ces txawm tias koj to taub ntau npaum li cas los, los sis txawm hais lus zoo npaum li cas los, nws yeej tsis muaj qab hau dab tsi kiag li! Yog tias, thaum nyob rau txoj kev mus hlub Vajtswv, koj muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv sab rau thaum Nws ua rog nrog Ntxwgnyoog, thiab koj tsis tig nrob nqaum rau Ntxwgnyoog, ces koj tau txoj kev hlub Vajtswv lawm, thiab koj yuav tuav tau tej lus tim khawv khov kho.

Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. Piv txwv li no, yog tias koj coj tsis ncaj rau koj cov kwv tij thiab cov muam, koj yuav muaj ib co lus uas koj xav hais—cov lus uas koj xav tias tej zaum tsis ua rau Vajtswv zoo siab—tab sis yog tias koj tsis hais cov lus ntawd, koj yuav tsis xeeb txob rau sab hauv, thiab nyob rau sij hawm no, ib ntsug rog yuav pib ua nyob rau hauv koj: “Kuv hais los sis tsis hais ne?” Nov yog ntsug rog. Yog li, txhua yam uas koj ntsib yeej muaj ib ntsug rog, thiab thaum muaj ib ntsug rog nyob rau hauv koj, ua tsaug rau koj txoj kev koom tes thiab kev txom nyem, Vajtswv ua hauj lwm rau hauv koj. Thaum kawg, koj muaj peev xwm muab qhov teeb meem tso rau ib sab hauv koj thiab txoj kev npau taws cia li tuag lawm. Qhov zoo li no yog qhov pauv ntawm koj txoj kev koom tes nrog Vajtswv. Txhua yam uas tib neeg ua yeej cheem tsum kom lawv them ib tug nqi hauv lawv tej dag zog. Yog tsis muaj txoj kev txom nyem, lawv yeej ua tsis tau kom Vajtswv txaus siab; lawv haj tseem twb txav tsis tau ze los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab lawv tsuas lam hais tej niag lus qhuav qhuav xwb! Tej lus qhuav qhuav puas ua tau rau Vajtswv txaus siab? Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ntawm qhov no, ces koj tsis hais lus tim khawv rau hauv koj cov neeg hauv tsev, hauv koj cov kwv tij thiab cov muam, los sis rau ntawm cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb no xub ntiag. Yog tias koj tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, Ntxwgnyoog yuav luag rau koj, nws yuav saib koj li tso dag, li ib yam khoom ua si, nws yuav saib koj li ruam thiab ua rau koj vwm. Nyob rau yav pem suab, tej kev sim siab loj yuav ua rau koj ntog—tab sis hnub no, yog tias koj hlub Vajtswv nrog ib lub siab tseeb, thiab yog tias, txawm tias tej kev sim siab tom ntej loj npaum li cas kuj xij, yam tsis tau xav tias muaj dab tsi tshwm rau koj, koj muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thiab muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj lub siab yuav raug nplig, thiab koj yuav tsis ntshai txawm tias tej kev sim siab uas koj ntsib rau yav pem suab yuav loj npaum cas kuj xij. Nej pom tsis tau yam yuav tshwm sim rau yav pem suab; nej tsuas ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv tej xwm txheej hnub no xwb. Nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua ib teg dej num loj thiab yuav tsum tsom ntsoov rau qhov ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm qhov paub Nws tej lus hauv lub neej tiag tiag, thiab ua tim khawv khov thiab hais lus tim khawv muaj kuab uas coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv tseem tsis tau txaus siab thiab yuav raug txom nyem los, koj yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau ntawm koj xub ntiag. Thaum, muaj ib hnub, ib txoj kev sim siab loj los, lwm tus yuav ntog, tab sis koj tseem yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho: Vim tus nqi uas koj tau them lawm, Vajtswv yuav tiv thaiv koj xwv koj thiaj sawv tau khov kho thiab tsis tog. Yog tias, kuj ib yam thiab, koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab ua rau Vajtswv txaus siab nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tiv thaiv koj tiag nyob rau tej kev sim siab yav pem suab. Txawm tias koj ruam thiab siab me thiab peev xwm tsis zoo los, Vajtswv yeej yuav tsis ntxub ntxaug tawm tsam koj. Nws yog nyob ntawm seb koj tej kev xav tau puas yog. Hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, hauv qhov uas koj ua twb zoo mloog rau yam ntxaws uas me tshaj plaws, koj ua rau Vajtswv txaus siab rau hauv txhua yam, koj muaj ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, koj muab koj lub siab tiag tiag rau Vajtswv, thiab txawm tias muaj qee yam koj to taub tsis tau los, koj los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los tsim kho koj tej kev xav tau thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj ua txhua yam uas yuav tsum ua los ua rau Vajtswv txaus siab. Tej zaum koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tso koj tseg, tab sis koj lub siab yuav ua rau Vajtswv txaus siab, thiab koj yuav tsis xav tau tej kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, koj yuav raug tiv thaiv rau thaum tej kev sim siab loj los raug koj.

Tus yam ntxwv dab tsi uas nyob sab hauv tib neeg uas yog tej kev sim siab tsom ntsees rau? Lawv tsom ntsees rau tus moj yam uas ntxeev siab hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua rau Vajtswv txaus siab. Muaj ntau yam uas tsis dawb huv nyob hauv tib neeg, thiab ntau yam uas ua siab phem, thiab yog li Vajtswv muab tib neeg cob rau tej kev sim siab kom thiaj ntxuav lawv kom dawb huv. Tab sis, yog tias, hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav yog ib qho zoo tiav log rau koj. Yog tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav sim koj, thiab koj yuav ntog yam tsis nco ceev faj txog, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau koj tus kheej, rau qhov koj ua tsis tau raws li Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj tus yam ntxwv tiag tiag. Thiab yog li, yog tias koj xav kom muaj peev xwm sawv khov kho rau yav pem suab, los ua rau Vajtswv txaus siab dua, thiab los caum raws mus kom txog qhov kawg kiag, hnub no koj yuav tsum tsim tsa ib lub hauv paus kom ruaj khov. Koj yuav tsum ua rau Vajtswv txaus siab los ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum coj hauv txhua yam thiab kub siab txog Nws lub siab nyiam. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, yuav muaj ib lub hauv paus nyob hauv koj, thiab Vajtswv yuav tshoov ib lub siab rau hauv koj uas hlub Nws, thiab Nws yuav muab kev ntseeg rau koj. Muaj ib hnub, thaum ib txoj kev sim siab poob rau saum koj tiag, tej zaum koj yuav ntsib kev mob kev ntsaj thiab npau taws mus txog ib theem twg, thiab muaj kev ntxhov siab loj kawg nkaus, zoo li yog koj twb tuag lawm—tab sis koj txoj kev hlub rau Vajtswv yeej yuav tsis hloov, thiab yuav haj yam tob dua. Tej zoo li no yog tej koob hmoov ntawm Vajtswv. Yog tias koj muaj peev xwm txais yuav txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua niaj hnub no nrog ib lub siab uas mloog lus, ces koj yeej yuav raug Vajtswv foom koob tsav hmoov rau, thiab yog li koj yuav yog ib tug uas Vajtswv foom koob tsav hmoov rau thiab tau txais Nws lo lus cog tseg. Yog tias, hnub no, koj tsis xyaum, thaum tej kev sim siab poob rau saum koj ib hnub twg, koj yuav tsis muaj kev ntseeg los sis ib lub siab hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd kev sim siab yuav rais los ua kev dag ntxias; koj yuav raug thawb poob hauv Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab yuav tsis muaj kev khiav dim li. Hnub no, tej zaum koj muaj peev xwm sawv khov kho thaum ib qho kev sim siab me me poob rau saum koj, tab sis koj yuav tsis cheem tsum muaj peev xwm sawv khov kho rau thaum ib qho kev sim siab loj poob rau saum koj ib hnub. Tej txhia tib neeg khav theeb thiab xav tias lawv twb ze rau qhov zoo tiav log lawm. Yog tias koj tsis mus kom tob zog rau tej sij hawm zoo li no, thiab tseem nyob rau hauv qhov tsis hloov, ces koj yuav poob rau qhov phom sij. Niaj hnub no, Vajtswv tsis ua tes dej num ntawm tej kev sim siab loj lawm thiab txhua yam tshwm los zoo, tab sis thaum Vajtswv sim koj, koj yuav pom tias koj tsis muaj dab tsi li, rau qhov koj lub siab me hwv lawm thiab koj tsis muaj peev xwm tiv tej kev sim siab loj. Yog tias koj tseem yog li uas koj yog thiab nyob hauv ib lub siab ntawm qhov tsis ua dab tsi li, ces, thaum tej kev sim siab los, koj yuav ntog. Nej yuav tsum saib tas li rau ntawm qhov seb nej lub siab me npaum li cas; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb nej thiaj yuav loj hlob. Yog tias nws tsuas yog nyob rau hauv tej kev sim siab xwb uas koj thiab pom tias koj lub siab me heev, tias koj lub zog mas tsis muaj zog li, tias muaj tsawg heev nyob hauv koj thiaj tseeb xwb, thiab koj tsis zoo txaus rau Vajtswv lub siab nyiam—yog tias koj tsuas faj txog tej no tom qab ntawd xwb, nws yuav lig heev lawm.

Yog tias koj tsis paub Vajtswv tus moj yam, ces koj yeej yuav ntog rau thaum muaj kev sim siab xwb xwb li, vim tias koj tsis faj seb Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, los ntawm lub ntsiab dab tsi uas Nws ua kom lawv zoo tiav log, thiab thaum Vajtswv txoj kev sim siab los rau saum koj thiab lawv tsis zoo li koj tej kev xav, koj yuav tsis muaj peev xwm sawv khov kho. Vajtswv txoj tseem kev hlub yog tag nrho Nws tus moj yam, thiab thaum Vajtswv tus moj yam tag nrho raug muab qhia rau tib neeg, qhov no coj dab tsi los rau koj cev nqaij daim tawv? Thaum Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees raug muab qhia rau tib neeg, lawv cev nqaij daim tawv yuav txom nyem heev rau qhov mob xwb xwb li. Yog tias koj txom nyem rau qhov mob no, ces koj tsis tuaj yeem yuav muab kho tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis koj tsis muaj peev xwm muab txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Yog tias Vajtswv kho koj zoo tiav log, Nws yeej yuav qhia Nws tus moj yam tag nrho rau koj tiag. Txij thaum lub sij haum tsim txhua yam los txog ntua rau hnub no, Vajtswv yeej tsis tau qhia Nws tus moj yam tag nrho rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm kawg Nws qhia tshwm tus moj yam rau pab tib neeg no uas Nws tau npaj thiab xaiv tseg lawm, thiab los ntawm qhov kho tib neeg zoo tiav log, Nws qhib lug Nws tus moj yam, los ntawm qhov Nws ua tiav log ib pab tib neeg. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj tseem kev hlub rau tib neeg. Kev ntsib kev pom Vajtswv txoj tseem kev hlub cheem tsum kom tib neeg tiv kev mob uas mob heev, thiab them ib tug nqi siab. Tsuas yog tom qab qhov no xwb lawv thiaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab muaj peev xwm muab lawv txoj tseem kev hlub rov qab rau Vajtswv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv lub siab thiaj txaus siab. Yog tias tib neeg xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tiav log, thiab yog lawv xav ua raws Nws lub siab nyiam, thiab muab tag nrho lawv txoj tseem kev hlub rau Vajtswv, ces lawv yuav ntsum ntsib kev txom nyem thiab kev tsim txom ntau los ntawm lawv tej xwm txheej, los txom nyem rau tej kev mob uas phem tshaj kev tuag. Thaum kawg lawv yuav raug mus muab lawv lub siab tiag tiag rov qab rau Vajtswv. Txawm tias ib tug hlub Vajtswv tiag los tsis hlub yeej qhia tshwm rau thaum muaj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo. Vajtswv ntxuav tib neeg txoj kev hlub kom dawb huv, thiab qhov no kuj tsuas yog ua tiav rau hauv txoj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo xwb.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Ntxiv Mus: Ib Qho Tham Luv Luv Txog “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm”

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No