86. Ib Hnub Dhau Ib Hnub hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav Lub Tsev Kaw Neeg

Sau los ntawm Yav Yij, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau ntau ntau qhov chaw, Vajtswv yeej tau hais lus faj lem hais tias Nws yuav muab tau ib pab neeg ntawm cov kov yeej nyob rau daim av Xi-ene. Vim nws nyob rau hauv ntiaj teb Sab Hnub Tuaj uas cov neeg kov yeej no yuav raug muab tau, ces qhov chaw uas Vajtswv tiag taw rau Nws qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis tas xav ntev xav ntau li yeej yog daim av Xi-ene, yog kiag tib qho chaw uas tus zaj loj liab ploog chev ua ib kaug rau ntag. Qhov ntawd, Vajtswv yuav muab tau cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog kom nws thiaj li swb tag nrho thiab raug txaj muag. Vajtswv yuav tsa cov neeg no, uas raug ris kev txom nyem hnyav heev, yuav tsa lawv kom txog thaum lawv tsim meej meej los lawm, thiab yuav ua kom lawv taug kev tawm hauv cov huab zig los thiab tsis lees tus zaj loj liab ploog. Lawv yuav sawv hauv tus dab ntub npau suav los, ras dheev los paub txog lub tseem ntsiab ntawm tus zaj loj liab ploog, rais los muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab rau Vajtswv, sawv los ntawm qhov kev caij tsuj ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, sawv tsees nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb, thiab rais los ua pov thawj rau Vajtswv qhov kev kov yeej. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav tau lub yeeb koob(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)). Tom qab nyeem cov lus no lawm, kuv tau xav txog qhov kuv raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntes thaum kaum xyoo dhau los lawm.

Nyob rau thaum lub Ib Hlis Ntuj Hnub Tim 23, 2004, kuv tau sawv ntxov mus xyuas ib tug viv ncaus uas tuaj hauv pawg ntseeg tuaj. Txawm li cas los xij, kuv raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntes yam tsis raug kev cai thaum kuv tab tom mus tim txog tog kev. Lawv cia li los tshawb tsuag tsuag kuv lub hnab thiab pom ib co ntawv ntsig txog kev ntseeg, ib lub xov tooj ntawm tes thiab ib lub xov tooj cua me, thiab lwm yam. Tom qab ntawd lawv tau coj kuv mus rau ntawm Qhov Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Pej Xeem. Thaum peb mus txog qhov ntawd lawm, cov tub ceev xwm tau coj kuv mus rau hauv ib chav. Lawv ib tug cia li los tshawb tsuag tsuag kuv lub xov tooj cua me thiab lub xov tooj ntawm tes, nrhiav seb puas muaj dab tsi. Nws tau qhib lub xov tooj ntawm tes tiam sis lub xov tooj qhia tias roj twb yuav tag, ces txawm cia li tuag kiag lawm. Ces nws muab coj los sim qhib, tiam sis qhib tsis tau. Nws tuav rawv lub xov tooj, saib zoo li nws txhawj xeeb. Kuv los kuj xav tsis thoob li thiab—kuv nyuam qhuav sam roj rau lub xov tooj thaum sawv ntxov ntawd xwb. Yog ua li cas nws cia li tsis muaj roj lawm? Kuv ras dheev tam sim ntawd tias Vajtswv tau npaj qhov txuj ci phim hwj no los cheem cov tub ceev xwm kom tsis txhob paub txog lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv kuj nkag siab cov lus uas Vajtswv tau hais tias: “Ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Qhov tseeb tiag, txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej puav leej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes. Txawm hais tias ciaj los sis tuag, txhua yam puav leej hloov pauv mus raws li Vajtswv tej kev xav. Nyob rau lub sij hawm no, kuv tau txais ib qho kev nkag siab tseeb ntawm qhov Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho thiab tej kev coj kev qhia txhua yam ntawd li cas. Muaj dab tsi ntxiv thiab, kuv tau txais kev ruaj siab uas kuv xav tau los vam khom rau Vajtswv los mus ntsib qhov kev nug uas yuav los tom ntej no. Tus tub ceev xwm taw tes nki rau cov khoom hauv lub hnab thiab tau iab liam tias: “Tej no qhia meej tias koj tsis yog ib tug tswv cuab dog dig ntawm pawg ntseeg. Koj yuav tsum yog ib tus thawj coj txwj laug, tus uas tseem ceeb, yog ib co thawj coj hluas mas tsis muaj cov xov tooj cua me los sis xov tooj ntawm tes zoo li no. Kuv hais puas yog?” Kuv teb hais tias, “Kuv tsis nkag siab xyov koj hais dab tsi.” Nws nyooj lawg hais tias, “Koj lam ua txuj tsis paub li yom!” ces nws txib kom kuv zaum ywb thiab nws txawm pib hais lus. Thaum pom tias kuv yuav tsis ua raws li nws hais, ces lawv tau los sawv ncig kuv thiab pib xuas nrig ntaus kuv thiab ncaws kuv—npaum nkaus li lawv xav muab kuv tua. Ua rau kuv lub ntsej muag doog ntshav tag thiab o heev, mob thoob plaws kuv lub cev yam tiv tsis taus li lawm, kuv vau rau hauv pem teb. Ua rau kuv npau taws heev. Kuv xav nrog lawv sib hais, los sib cav txog kuv qhov teeb meem tias: Kuv tau ua dab tsi tsis yog lawm? Vim li cas nej thiaj li ntaus kuv zoo li ntawd? Tiam sis kuv yeej tsis muaj ib txoj hau kev los hais kom muaj paus ntsis nrog lawv li, vim hais tias nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis nyiam hais kom muaj paus ntsis. Kuv tsis meej pem lawm, tiam sis kuv tsis xav nyoo cia lawv ntaus. Thaum kuv tab tom yuav swb, kiag tam sim ntawd kuv cia li xav txog qhov tias, vim Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov niag tub ceev xwm phem no tau ua phem heev, vim lawv tsis cia kuv hais ib lo lus txog lub laj thawj li, ces kuv tsis tas yuav hais ib yam dab tsi rau lawv. Kuv nyob ntsiag to xwb ntshe yuav zoo dua lawm—ua li ntawd kuv thiaj li tsis muaj txiaj ntsig rau lawv. Thaum kuv xav li no lawm, kuv tsis cuab pob ntseg mloog qhov lawv hais li lawm. Thaum pom tias qhov no tsis ua li cas rau kuv, cov tub ceev xwm txiv neej ntawd npau taws ceev ceev tam sim ntawd thiab haj yam lim hiam tshaj qub: Lawv tau hloov los tsim txom kuv kom nyoo lees txim. Lawv tau muab kuv xauv tes rau ntawm ib lub tog hlau uas tau muab ntsia log rau hauv av ua rau kuv nyob ntawm lub chaw li ntawd tsis tuaj yeem zaum ywb los sis sawv tau. Lawv muaj ib tug tau los muab kuv txhais tes uas tsis raug xauv tso rau ntawm lub tog zaum thiab muab ib sab khau los ntaus, thaum ntaus kuv txhais tes doog tag lawm thiaj li mam li tsum xwb, hos lwm tus muab nws nkawm khau tawv los tsuj kuv ob txhais ko taw, muab nws nkawm khau los luam kuv cov ntiv taw los tsuj kuv cov ntiv taw, uas yog sij hawm thaum kuv tau ntsib tau pom ib qho tsis txaus ntseeg, cia li mob ncaj qha rau kuv lub siab. Tom qab ntawd, muaj rau los sis xya tus tub ceev xwm tau sib hloov nto los tsim txom kuv. Lawv muaj ib tug tau tsom ntsoov kuv cov pob qib txha, thiab siv zog ntso tsuj tej ntawd uas ib lub hlis tom qab ntawd los kuv yeej tseem quav tsis tau kuv sab caj npab li. Lwm tus tuav nkaus kuv cov plaub hau thiab muab kuv lub taub hau yoj ib sab rau ib sab, ces muab kuv nyom caj dab yog li kuv thiaj li tig saib rau saud. Nws tau hais phem heev hais tias, “Saib saum ntuj seb puas pom ib tug Vajtswv nyob saud!” Lawv pheej tsim txom kuv li ntawd mus txog ntua thaum tsaus ntuj. Thaum pom tias lawv yuav tsis tau ib yam dab tsi los ntawm kuv, thiab vim tias tab tom txog Suav Lub Xyoo Tshiab, lawv thiaj li tau muab kuv xa ncaj qha mus rau tim lub tsev kaw neeg lawm.

Thaum kuv mus txog rau ntawm lub tsev kaw neeg lawm, cov neeg zov ntawd tau muab kuv tso rau hauv ib chav thiab tom qab ntawd hais lus xaiv ntau heev txog kuv thiab ntxias kom cov neeg raug txim ntawd tsim txom kuv. Cov neeg raug txim tau tsim txom kuv ua si txhua hnub: Thaum twb no txog li 8 los sis 9 disnkis lawm, lawv muab kuv nkawm khau mus tsau dej; lawv nyiag muab cov dej uas tsis tau rhaub hliv rau hauv kuv cov zaub mov; yav tsaus ntuj, thaum kuv tsaug zog lawm, lawv muab kuv lub tsho tiv no coj mus tsau dej; lawv yuam kom kuv pw puab ib sab ntawm chav plob, thiab lawv pheej rub kuv daim pam vov thaum yav hmo ntuj thiab rub kuv cov plaub hau kom kuv tsis txhob tau zoo tsaug zog; lawv nyiag kuv cov ncuav cub; lawv yuam kom kuv tu chav plob, thiab muab lawv cov tshuaj seem yuam ntsaws rau hauv kuv qhov ncauj, lawv tsis cia kuv tus kheej so li; thiab ntau yam ntxiv. Yog tias kuv tsis tau ua yam uas lawv hais ib qho xwb, ces lawv sib sau ua pab ua pawg los ntau kuv—thiab feem ntau nyob rau cov sij hawm zoo li no cov tub ceev xwm saib xyuas ntawm tsev kaw neeg los sis cov tub xa khoom yuav maj nroos khiav tawm kom txhob pom los sis ua txuj li lawv tsis pom ib yam dab tsi li; muaj qee zaus lawv haj tseem nkaum kom deb me ntsis thiab ntsia saib. Yog tias cov neeg raug txim tsis tau tsim txom kuv li ob peb hnub lawm xwb, ces cov tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg ntawd yuav ntxias kom lawv los ntaus kuv. Qhov kev tsim txom phem ntawm cov neeg zov ua rau kuv ntxub lawv puv npo. Yog tias kuv tsis tau pom qhov no los ntawm kuv tus kheej ob lub qhov muag thiab kuv tus kheej tsis tau ntsib tau pom kiag, ces kuv yeej yuav tsis ntseeg nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, uas xav tias yuav muaj kev siab dawb siab zoo thiab kev coj ncaj ncees puv npo, tej zaum yuav tsaus ntuj nti, ntshai, thiab tsaus ntshai tshaj—kuv yeej yuav tsis tau pom nws lub niag ntsej muag tseeb li, lub niag ntsej muag uas txawj dag thiab txawj ntxias. Txhua yam uas nws tham txog “kev ua dej num rau tsoom pej xeem, kev tsim kev vam meej thiab kev sib haum xeeb hauv zej zog”—tej no puav leej yog cov lus dag uas raug tsim los haub los ntxias tib neeg, tej lus no yog ib co tswv yim phem, ib lub tswv yim ntxias dag, hais kom zoo nkauj rau nws tus kheej thiab kom tau txais kev qhuas uas nws twb tsis tsim nyog tau txais. Thaum sij hawm ntawd, kuv tau xav txog Vajtswv cov lus uas hais tias: “Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb tau saib tsis taus Vajtswv los ntev lawm, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)). Los yuam kuv kom tsis lees paub thiab ntxeev siab rau Vajtswv, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yeej tsis tso tseg txoj kev tsim txom thiab kev rhuav tshem kuv li—tiam sis nws twb tsis paub ib qho me me li tias nws yim tsim txom kuv ntau npaum li cas, kuv yim pom nws lub niag ntsej muag phem tseeb npaum li ntawd, thiab kuv yim ntxub thiab yim tsis lees txais yuav nws los puag hauv qhov tob ntawm kuv lub siab ntau npaum li ntawd. Kuv mas haj yam mob siab los caum raws Vajtswv qab.

Thaum pom tias lawv yuav ua tsis tau rau kuv los mus hais ib yam dab tsi raws li lawv xav tau lawm, ces lawv thiaj li tsis siv dab tsi li—tsis hais dag zog, los sis siv tej khoom thiab nyiaj txiag—tas zog nug kom tau pov thawj tias kuv yog ib tug ntseeg Vajtswv. Peb lub hlis tom qab ntawd, txhua yam uas lawv rau siab ntso ua tsis tshwm sim ib yam dab tsi li. Thaum kawg, lawv thiaj li tau ua txhua yam kom lawv yeej: Lawv nrhiav tau ib tug xib fwb uas txawj nug heev. Hnov tib neeg hais tias txhua tus uas tau raug coj mus ntsib nws lawm ces yeej yuav raug nws peb yam kev tsim txom, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav tsis kam lees txim li. Muaj ib hnub, plaub tug tub ceev xwm tuaj thiab hais rau kuv tias: “Hnub no peb yuav coj koj mus rau ib lub tsev tshiab.” Txuas ntxiv, lawv muab kuv thawb ntiag rau hauv ib lub tsheb thauj neeg raug txim, muab kuv xauv tes ntxeev tis qaib, thiab muab ib daim ntaub looj kuv lub taub hau. Kuv tsis paub tias xyov lawv yuav npaj tsim txom kuv li cas, yog li kuv me ntsis ntshai. Kiag tom qab ntawd, kuv tau xav txog tus Tswv cov lus uas hais tias, “Rau qhov leej twg los xij uas yuav cawm nws txoj sia ces yuav plam txoj sia: thiab leej twg los xij uas yuav plam nws txoj sia rau Kuv ces yuav nrhiav tau txoj sia(Mathai 16:25). Tus Tswv cov lus muab txoj kev ntseeg thiab muaj lub zog rau kuv. Yog peb xav los ntseeg thiab caum raws Vajtswv qab los rau hauv lub nroog dab Teb Chawv Suav, peb yuav tsum muaj cuab kav muab peb lub neej txoj sia fij rau. Kuv tau npaj tuag rau Vajtswv lawm. Ua rau kuv ceeb, tom qab nkag mus rau hauv lub ntseb lawm, kuv tsis quav ntsej mloog cov niag tub ceev xwm phem ntawd sib tham li. Zoo li lawv tab tom coj kuv mus rau lwm qhov chaw coj mus nug. Ab! Lawv twb tsis tau coj kuv mus tua—ces kuv txawm siv npaj tuag tam rau Vajtswv lawm! Thaum kuv tab tom xav li no, tos nco xwb cov tub ceev xwm ntawd twb muab txoj hlua ntawm daim ntaub los looj kuv lub taub hau zawm ceev ceev lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv txawm pib meem txom—kuv mloog zoo li kuv ua pa tsis nto. Kuv tau pib ua npuas ncauj ntawm qhov ncauj, ces cia li ntuav tas zog cheem tsis tau li lawm. Kuv mloog zoo li kuv yuav ntuav kuv tej plab hnyuv tawm los. Kuv hnov kiv taub hau, kuv ruam tag li lawm, thiab kuv qhib tsis tau kuv ob lub qhov muag li. Kuv tsis muaj ib lub zog thoob plaws kuv lub cev li lawm, zoo li kuv tuag tes tuag taw tag. Kuv mloog zoo li muaj ib yam dab tsi nplaum hauv kuv lub qhov ncauj uas kuv nti tawm tsis tau. Kuv yeej ib txwm tsis muaj zog, thiab tom qab raug tsim txom zoo li no tag lawm kuv paub tias kuv yuav muaj teeb meem, thiab tias kuv txoj pa yuav tu thaum twg los tau. Ntawm qhov mob ntawd, kuv tau thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv! Kuv thov kom Koj tiv thaiv kuv lub siab. Txawm kuv yuav ciaj los sis yuav tuag los xij, kuv yuav tsis ntxeev siab rau Koj.” Tsis ntev tom qab ntawd, lub tsheb tub txawm tau mus txog rau ntawm ib lub tsev so. Lawv tau nqa kuv mus rau hauv ib chav uas twb tau npaj tseg lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, “tus xib fwb txawj nug” uas cov tub ceev xwm tau hais txog ntawd txawm tuaj txog. Nws tau los rau ntawm kuv hauv ntej thiab tuav nkaus kuv. Tom qab uas npuaj kuv lub ntsej muag li kaum tawm zaus tag lawm, nws tau xuas nrig siv zog ntaus kuv lub hauv siab thiab lub nraub qaum ob peb teg, ces hle nws ib sab khau tawv los ntaus kuv lub ntsej muag. Tom qab uas raug nws ntaus zoo li no tag lawm, ua rau kuv txoj kev xav ploj tag uas muaj qee yam hais tawm tsis tau ntawm kuv lub qhov ncauj los sis muab tawm tsis tau hauv lub plab los. Kuv qhov tsis meej pem cia li rov zoo los lawmthiab kuv qhib taus kuv ob lub qhov muag lawm. Kuv mloog zoo li kuv tej tes tej taw maj mam rov qab zoo li qub, thiab kuv lub cev rov qab pib muaj zog. Txuas txiv, nws siv zog tuav kuv ob lub xwb pwg thiab muab kuv thawb rau tim phab ntsa, txib kom kuv ntsia nws thiab teb nws tej lus nug. Thaum pom tias kuv tsis cuab pob ntseg mloog nws hais ib yam dab tsi li ua rau nws npau taws heev, ces nws tas zog ua rau kuv los ntawm kev hais tej lus thuam, tej lus phem thiab tej lus nyaum tsis zoo rau Vatswv. Nws siv cov tswv yim phem uas ntxim dhuav, ntxim ntxub tshaj plaws los ntxias kuv thiab hais yam txaus ntshai tias, “Kuv txhob txwm tsim txom koj kom koj lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj plig tiv tsis taus, los ua kom koj mob txom nyem uas yeej tsis muaj ib tug tib neeg dog dig tuaj yeem tiv taus—koj cia li xav kom koj tuag lawm xwb. Thaum kawg, koj yeej yuav thov kom kuv tso koj mus, thiab thaum ntawd koj mam li hais lus kom muaj paus ntsis, thiab hais tias koj txoj hmoo tsis nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes—nyob hauv kuv ob txhais tes ntag. Yog kuv xav kom koj tuag, ces yuav tshwm sim tam sim ntawd kiag ntag. Yog kuv xav kom koj ciaj, thiab txawm yuav nyuaj dab tsi los xij kuv xav kom koj tiv kev txom nyem, ces koj yuav tiv qhov kev txom nyem ntawdd. Koj Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav cawm tsis tau koj—koj tsuas muaj sia nyob tau xwb yog koj thov kom peb cawm koj.” Tau ntsib cov niag neeg ntxim ntxub, tsis paub txaj muag, cov niag ntxim duav, cov niag tsiaj qus, cov niag dab phem no, kuv xav nrog lawv sib tawm tsam tiag tiag li. Kuv xav hais tias, “Txhua yam uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb puav leej raug tsim tawm los ntawm Vajtswv thiab raug tswj los ntawm Nws.” “Kuv txoj hmoo los kuj nyob rau ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj tseg. Vajtswv yog Tus Txiav Txim ntawm txoj sia thiab kev tuag; koj puas xav tias kuv yuav tuag tsuas yog vim koj xav kom kuv tuag no lov?” Thaum sij hawm ntawd, kuv lub siab npau taws heev. Txhua yam kev ua ntxim ntxub uas cov tub ceev xwm tau ua txhaum rau kuv thiab puav leej thuam phem thiab tej kev tawm tsam Vajtswv uas lawv tau hais hnub no qhia tau qhia tshwm meej tseeb txog lawv lub ntsiab tseeb phem uas yog cov ntxub qhov tseeb thiab cov tawm tsam Vajtswv, thiab qhov no yuav yog qhov ua pov thawj lees txog Vajtswv qhov kev txiav txim, kev rau txim thiab kev rhuav pov tseg.

Qhov kuv tsis kam los lees txim ntawd ua rau tusxib fwb ntawd poob ntsej muag loj heev. Nws tau muab kuv ib sab caj npab ntxeev tis qaib thiab rub lwm sab los rau ntawm kuv lub xub pwg yam npau taws heev, ces muab kuv ob sab tes xauv ua ke. Tom qab yuav luag ib nrab teev lawm, ua rau kuv lub ntsej muag tawm hws lug ntws los rau kuv ob lub qhov muag ua rau kuv rua tsis tau qhov muag li. Thaum pom tias kuv tseem tsis teb nws cov lus nug, nws tau muab kuv cab los rau hauv av, ces nws tuav kuv ob txhais tes uas raug xauv tom kuv nraub qaum tsa kuv sawv. Ua rau kuv mob nthawv nthav heev hauv kuv ob sab caj npab, npaum nkaus li kuv ob sab caj npab twb lov tag lawm. Qhov ntawd ua rau mob heev kuv ua pas tau nyuaj kawg. Txuas ntxiv, nws muab kuv thawb tsoo phab ntsa thiab kom kuv sawv pheeb rau ntawm sab phab ntsa ntawd. Cov hws ua rau kuv ob lub qhov muag plooj tag. Qhov mob tshaj rau tag nrho kuv lub cev ntawd mas ua rau tawm hws thoob plaws ib ce—txawm kuv txhais khau los ntub ntsuav xwb. Kuv ib txwm tsis muaj zog, ces thaum sij hawm no kuv cia li vau ntav lawm. Nws zoo li kuv lub qhov ntswg ua tsis taus pa li lawm. Kuv tsuas rua kuv lub qhov ncauj u lawm xwb. Kuv mloog zoo li txoj kev tuag txav los zej zuj zus lawm—tej zaum ziag no kuv yeej yuav tuag tiag tiag li. Tiam sis thaum sij hawm ntawd, kuv xav txog Lukas, uas yog Yexus ib tug thwj tim, thiab nws qhov kev ntsib kev pom ntawm qhov tau dai tuag. Hauv kuv lub siab, kuv cia li rov qab muaj zog tuaj, thiab pheej hais yam qub zaum tas zaum thiab los ceeb toom rau kuv tus kheej tias: “Lukas tuag vim yog raug dai. Kuv, los yuav tsum zoo li Lukas thiab, kuv yuav tsum zoo li Lukas, zoo li Lukas ntag. Kuv txaus siab hlo ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg, thiab kuv xav ua lub siab ncaj ncees rau Vajtswv kom mus txog hnub tuag zoo li Lukas ntag.” Thaum uas kuv tiv tsis taus qhov mob ntawd li lawm thiab kuv yuav tuag, kuv hnov dheev cov niag tub ceev xwm phem ntawd ib tug hais tias lawv ntes tau ob peb tug neeg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Ua rau kuv poob siab tag tias: Cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob tus yuav raug tsim txom ntxiv thiab. Lawv txhob txwm tsim txom hnyav tshwj xeeb rau cov kwv tij. Ua rau kuv txhawj xeeb heev. Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tsis tseg rau lawv. Tej zaum kuv hnov txhawb los ntawm Vajntsujplig; kuv yim thov Vajtswv, kuv yim tshoov siab. Cia li ua rau kuv hnov qab kuv qhov mob li lawm. Kuv paub zoo heev tias tej no yog Vajtswv tej kev npaj tseg uas ntse heev; Vajtswv paub txog qhov kuv qaug zog thiab tau coj kuv mus kom dhau lub sij hawm uas kuv nyuaj siab tshaj plaws. Hmo ntawd, kuv tsis quav ntsej tias cov niag tub ceev xwm phem ntawd yuav ua li cas rau kuv li lawm, thiab tsis cuab pob ntseg mloog lawv tej lus nug ib qho me me li. Thaum pom tias kuv tsis quav ntsej, cov niag tub ceev xwm phem ntawd tau xuas lawv lub nrig siv zog ntaus kuv lub ntsej muag, ces tom qab ntawd lawv muab lawv cov ntiv tes los kauv kuv cov plaub hau ntswj mus los. Kuv ob lub pob ntseg o los ntwaam qhov raugntswj, ua rau tsis paub kuv lub ntsej muag li lawm, kuv lub pob tw thiab kuv ob sab ncej puab doog tag thiab to thaum lawv muab ib tug pas ntoo los nplawm kuv, thiab kuv cov ntiv taw los ib yam nkaus doog dub nciab xiav lus lawm xwb tom qab xuas ib tug pas ntoo npuaj tag lawm. Tom qab uas muab txoj saw xauv tes los dai ntev txog rau teev lawm, thaum cov niag tub ceev xwm phem ntawd daws txoj saw xauv tes ntawd, kuv tus ntiv tes xoo sab lauj laws tawv tag nrho—tsuas tshuav ib daim nqaij nyias nyias qhwv tus pob txha lawm xwb. Txoj saw xauv tes ntawd tau ua rau kuv lub caj dab tes tawm lwv dej tag, thiab ua rau tsis tuaj yeem rov qab siv nkawm khawb xauv tes tau ntxiv lawm. Thaum sij hawm ntawd, ib tug tub ceev xwm poj niam uas saib zoo li ntxim yog tus tseem ceeb tau nkag los. Nws ntsia kuv rau saud rau hauv, ces nws hais rau lawv hais tias: “Nej tsis tuaj yeem ntau tus no ntxiv lawm—saib zoo li nws twb yuav tuag.” Cov tub ceev xwm tau muab kuv kaw rau lwm chav hauv lub tsev so. Cov ntaub thaiv mas muab rub nruj nreem nees nkaum plaub teev hauv ib hnub. Lawv tau hais lwm tus neeg los zov qhov rooj, thiab tsis pub ib tug neeg ua hauj lwm nkag los rau hauv, los sis tsis pub ib tug neeg pom qhov lawv tsim txom thiab ua phem rau kuv nyob rau sab hauv li. Lawv tau sib hloov nto los nug kuv tsis so li. Twb tau tsib hnub thiab tsib hmo lawm, uas lawv tsis cia kuv pw, lawv tsis cia kuv zaum los sis zaum ywb, thiab lawv tsis cia kuv noj mov kom tsau plab li. Lawv tsuas pub kuv sawv pheeb rau ntawm phab ntsa xwb. Muaj ib hnub, ib tug nom tau tuaj nug kuv. Thaum pom tias kuv tsis quav ntsej nws, ua rau nws npau taws heev nws thiaj li ncaws kuv ya plho rau tim qab rooj. Txuas ntxiv, nws rub kuv tawm los thiab xuas nrig ntaus kuv, ua rau kuv lub ces kaum ncauj los ntshav. Ces nws kaw qhov rooj ceev ceev kom tsis txhob muaj neeg los pom nws txoj kev phem. Tom qab ntawd nws tuav rawv ib co ntaub so thiab so kuv cov ntshav, muab dej los ntxuav cov ntshav ntawm kuv lub ntsej muag thiab ntxuav cov ntshav hauv pem teb. Kuv txhob txwm tso ib co ntshav rau ntawm kuv lub tsho dawb. Thaum kuv rov qab los rau hauv lub tsev kaw neeg, txawm li cas los xij, cov niag tub ceev xwm phem ntawd tau hais rau cov neeg raug txim tias cov ntshav ntawm kuv lub tsho yog tsuas thaum kuv raug coj mus kho tim tsev kho cov neeg puas hlwb thiab hais tias yog los ntawm qhov chaw uas kuv tau mus ob peb hnub dhau los ntawd xwb. Cov kiav txhab thiab cov ntshav ntawm kuv lub cev yog cov neeg puas mob ua xwb—cov tub ceev xwm, lawv tsis tau kov kuv li. Cov kev tseeb ntawm kev phem lim hiam no tau qhia kuv txog kev ua siab phem, kev txawj dag lim hiam, thiab kev tsis muaj ib qho zoo thooj li kev ua neeg ntawm cov niag Tub Ceev Koom Tsham, thiab tib lub sij hawm ntawd, kuv hnov muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev saib xyuas rau kuv tiag tiag. Txhua zaus uas mob kuv heev, Vajtswv tau qhia thiab coj kuv kev, ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab lub zog tuaj, ua rau kuv muaj cuav kav ua tim khawv khov kho rau Nws. Thaum cov niag tub ceev xwm phem ntawd tso kuv rau ntawm lub qhov rooj tuag, Vajtswv ua rau kuv hnov xov xwm txog qhov kev ntes ntawm lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, siv qhov no los tshawb kuv lub siab ntxiv lo thov Vajtswv rau lawv, kom kuv thiaj li hnov qab kuv tus kheej qhov mob thiab kov yeej txoj kev tuag ntawd lawm. Vim qhov Ntxwgnyoog ua phem, lub tswv yim lwj liam, kuv thiaj li pom tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia, thiab tias tsuas yog Vajtswv tus moj yam nkaus xwb thiab li yog lub cim ntawm kev ncaj ncees thiab kev siab zoo. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li tswj kav txhua yam thiab npaj txhua yam, thiab Nws tau siv Nws lub hwj chim loj tshaj thiab txoj kev ntse los coj kuv txhua kauj ruam kom kov yeej kev puav ncig ntawm cov niag tub rog dab, kov yeej kev qaug zog ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab txoj kev tuag, vim li ntawd thiaj li ua rau kuv ciaj sia ruaj khov rau hauv txoj kev tsaus ntuj no. Thaum kuv xav txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim, kuv hnov tshoov siab tshaj plaws, thiab kuv tau txiav txim siab lawm tias yuav tawm tsam Ntxwgnyoog kom mus txog thaum kawg kiag. Tab txawm kuv yuav lwj rau hauv nkuaj los xij, kuv yuav sawv khov kho rau kuv hauv cov lus tim khawv thiab ua kom Vajtswv tsaus siab.

Tom qab sim ua txhua yam li qhov lawv ua tau tag lawm, cov niag tub ceev xwm phem ntawd tsis tau ib yam dab tsi los ntawm kuv li. Thaum kawg, lawv ntseeg hais tias: “Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas tsim los ntawm hlau, tiam sis cov uas ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas tsim los ntawm pob zeb muaj nqis—qhov ntawd zoo dua Tsoom Fwv Koom Tsham Suav li txhua yam.” Tom qab hnov cov lus no tag lawm, hauv kuv lub siab kuv pab tsis tau dab tsi tab siszoo siab thiab qhuas Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, kuv ua Koj tsaug thiab qhuas Koj! Vim Koj qhov kev muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse, Koj thiaj li tau kov yeej Ntxwgnyoog thiab kov yeej Koj cov yeeb ncuab lawm. Koj yog tus uas muaj cai siab tshaj plaws thiab thov kom Koj tau lub yeeb koob!” Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb kuv thiaj li tau pom tias txawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yuav lim hiam npaum li cas los xij, qhov ntawd raug tswj thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv ob txhais tes lawm. Ib yam li Vajtswv cov lus hais tias: “Tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab nyob rau hauv av yuav tsum los nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Lawv tsis muaj ib qho kev xaiv li thiab tag nrho yuav tsum zwm rau Nws txoj kev coj. Qhov no yog teeb ua kev cai los ntawm Vajtswv, thiab nws yog lub hwj chim ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb).

Muaj ib hnub, cov niag tub ceev xwm phem ntawd tau tuaj nug kuv ib zaug ntxiv. Zaum no zoo li lawv txhua tus puav leej coj txawv me ntsis lawm. Lawv ntsia kuv thaum lawv hais lus, tiam sis zoo li lawv tsis yog nrog kuv tham. Saib zoo li lawv tham lwm yam lawm. Zoo li zaum dhau los, qhov kev nug no los siv tsis tau thiab. Tom qab ntawd, cov niag tub ceev xwm phem ntawd tau coj kuv rov qab mus rau hauv kuv chav. Thaum peb tab tom mus, kuv cia li hnov lawv hais tias zoo li kuv yuav raug tso tawm nyob rau hnub ib ntawm lub hli tom ntej no. Thaum hnov qhov no, kuv lub siab yuav luag dhia paj paws zoo siab hais tias: “Qhov no txhais hais tias peb hnub tom ntej no kuv yuav tau tawm lawm!” Kuv xav hais tias. “Thaum kawg kuv tuaj yeem tawm tau ntawm lub niag dab tuag tebphem no lawm!” Ua rau kuv zoo siab dhau lawm, kuv xav ntsoov thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm xwb. Peb hnub zoo li peb xyoos. Thaum kawg, hnub ib ntawm lub hlis los txog! Hnub ntawd, kuv saib ntsoov ntawm qhov rooj, tos ntsoov seb puas muaj leej twg hu kuv lub npe. Yav sawv ntxov dhau mus lawm, tiam sis tsis muaj dab tsi tshwm sim li. Kuv cia siab heev tias yav tav su dua kuv yeej yuav tau tawm xwb—tiam sis thaum yav tsaus ntuj los txog, yeej tseem tsis muaj dab tsi tshwm sim thiab. Thaum txog sij hawm noj hmo, kuv tsis xav noj mov li. Hauv kuv lub siab, kuv tu siab nrho li lawm; thaum sij hawm ntawd, qhov ntawd zoo li kuv lub siab poob saum ntuj los rau hauv dab tuag teb. Tus tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg tau nug lwm tus neeg raug txim hais tias, “Vim li cas nws tsis noj mov?” Muaj ib tug neeg raug txim teb hais tias, “Nws yeej tsis tshua noj mov txij li hnub uas lawv coj nws mus nug los lawm.” Tus tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg tau hais tias, “Xuas nws lub hauv pliaj seb; puas yog nws mob lawm?” Ib tug neeg raug txim tau los xuas kuv lub hauv pliaj. Nws tau hais tias kub heev li, tias kuv ua npaws los ntswg. Kuv yeej mob lawm tiag tiag. Tus mob ntawd tau tshwm sim nthawv nthav sai heev, thiab mob hnyav heev. Thaum sij hawm ntawd, kuv tau vau hlo. Ntev li ob teev tom qab, tus mob ntawd mob hnyav zuj zus tuaj. Kuv tau quaj! Lawv txhua tus, nrog rau tus tub ceev xwm uas daws teeb meem ntawd ntsia ntsoov kuv quaj. Lawv txhua tus puav leej nyoob tag tias: Lawv xav tias kuv yog ib tug neeg uas tsis yuav li lawv hais los sis kuv tsis ntshai txawm lawv hem kuv, tus uas tsis poob ib lub kua muag li thaum txhua zaus uas nws ntsib kev tsim txom hnyav, thiab tus uas raug dai los ntawm txoj saw xauv tes ntev txog rau teev los yeej tsis ntsaj hlo li. Tiam sis hnub no, twb tsis raug ib qho kev tsim txom li, kuv ho quaj. Lawv tsis paub tias yog vim li cas kuv thiaj li los kua muag—lawv cia li xav tias yeej yog kuv mob hnyav heev lawm xwb. Qhov tseeb tiag, tsuas yog Vajtswv thiab kuv xwb thiaj li paub qhov laj thawj ntawd. Qhov ntawd puav leej yog vim kuv txoj kev ntxeev siab thiab kev tsis mloog hais. Cov kua muag no tau ntws tawm vim hais tias kuv tag kev cia siab thaum tej kuv vam tsis muaj dab tsi thiab tej kuv cia siab tau ploj mus lawm. Cov kua muag no yog cov kua muag ntxeev siab thiab tsis txaus siab. Thaum sij hawm ntawd, kuv tsis xav npaj siab los hais lus tim khawv rau Vajtswv ntxiv li lawm. Kuv haj tseem tsis muaj cuab kav yuav sim zoo li no dua lawm. Hmo tsaus ntuj ntawd, kuv los kua muag los ntawm kev tu siab, vim hais tias kuv twb ua lub neej nyob rau hauv tsev kaw neeg txaus lawm thiab kuv ntxub cov niag dab no heev—thiab tshaj ntawd ntxiv, kuv ntxub kev nyob rau hauv qhov chaw phem no. Kuv tsis xav nyob qhov ntawd ib pliag hlo li lawm. Kuv yim xav txog qhov ntawd, kuv yim qaug zog, thiab kuv yim hnov muaj kev tsis txaus siab, kev tu siab, thiab kho siab zim ntau tshaj. Kuv hnov tias kuv zoo li ib lub nkoj uas nyob ib leeg rau saum nplaim dej hiav txwv, lub nkoj uas tuaj yeem raug dej nyab lub sij hawm twg los tau; tshaj ntawd ntxiv, kuv hnov tias cov neeg uas nyob ib puag ncig kuv mas nyaum thiab phem heev uas tej zaum lawv tuaj yeem siv lawv txoj kev npau taws rau kuv thaum lub sij hawm twg los tau. Kuv tau thov Vajtswv zaum tas zaum thiab, ces Nws cov lus no tau tshwm sim los rau kuv hais tias: “Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj kev ntseeg. Kuv tau xav txog qhov kuv tau cog lus rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias txawm kuv yuav raug kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Tiam sis thaum kuv raug tub ceev xwm tsim txom los ntev lawm, kuv tag kev mob siab thiab tsuas cia siab rau hnub uas kuv tuaj yeem khiav dim ntawm qhov chaw phem ntawd xwb. Hom kev zwm rau ntawd zoo li cas? Hom lus tim khawv ntawd zoo li cas? Hauv cov lus thov Vajtswv, kuv tau cog lus tias tab txawm yuav siv tag nrho kuv lub neej txoj sia nyob rau hauv tsev kaw neeg los xij, kuv yeej tsis yeem swb rau Ntxwgnyoog li. Kuv yuav ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog poob ntsej poob muag. Tom qab ntawd thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Hnub Tim 6, 2005, kuv raug tso tawm, muab lub neej hauv tsev kaw neeg dab tuag teb uas phem tshaj plaws ntawd xaus kiaglawm.

Tom qab qhov kev ntsib kev pom qhov kev ntes thiab kev tsim txom no tag lawm, txawm hais tias kuv lub cev nqaij daim tawv tau tiv qee yam kev txom nyem los xij, ua rau kuv muaj kev nkag siab thiab kev thoob tsib, thiab pom tseeb tseeb tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus qauv ntawm tus dab Ntxwgnyoog, yog ib pab meeg phem tua neeg uas yuav tua tib neeg tau ib ntsai muag xwb, tiam sis kuv kuj tau los nkag siab Vajtswv lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab txoj kev ntse, nrog rau Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv; kuv tau los paub Vajtswv tej kev xav zoo txog kev cawm kuv, thiab Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv kuv, vim li ntawd thaum Ntxwgnyoog tseem nyob rau qhov kev tsiv nyaum thiaj li ua ra kuv kov yeej Ntxwgnyoog ib kauj ruam zuj zus, thiab sawv khov kho rau kuv cov lus tim khawv. Txij hnub no mus tom ntej, kuv xav muab tag nrho kuv lub neej txoj sia rau Vajtswv, thiab kuv yuav caum raws Vajtswv qab kom ncaj ncees, kom Nws thiaj li muab tau kuv sai li sai tau.

Qhov Dhau Los: 85. Lub Sij Hawm ntawm Kev Raug Tsim Txom Phem Heev

Ntxiv Mus: 87. Txoj Kev Tsim Txom Lim Hiam Ua Rau Kuv Txoj Kev Ntseeg Ruaj Khov

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No