Hais Txog phau Vajluskub (3)

Tsis yog txhua yam hauv phau Vajluskub yuav yog ib co lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv tus kheej tau hais kiag. Phau Vajluskub tsuas teev ua ntaub ntawv txog ob theem dhau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb, uas muaj ib ntu ces yog cov lus teev tseg txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib ntu ces yog kev ntsib kev pom thiab kev paub uas raug sau tseg los ntawm cov neeg uas Vajtswv siv thoob plaws txhua tiam. Tib neeg tej kev ntsib kev pom ces yeej raug tsuas dub los ntawm tib neeg tej kev xav thiab kev paub, thiab qhov no yog tej qho uas yeej zam tsis dhau li. Nyob rau hauv ntau ntau phau ntawv ntawm phau Vajluskub ces yog tib neeg tej kev xav phem, tib neeg tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab tib neeg tej kev to taub ruam ruam xwb. Muaj tseeb, feem ntau ntawm tej lus no mas yeej yog qhov uas tshwm sim los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb los ntawm Vajntsujplig, thiab lawv yog tej kev to taub uas yog—tab sis yeej tseem hais tsis tau hais tias lawv yeej yog tej kev nthuav tawm txog qhov tseeb uas yeej teev tau yog tag nrho. Lawv tej kev xav txog qee yam ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj tej kev paub uas tau los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom li, los sis kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig. Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yeej yog Vajtswv tus kheej qhia kiag: Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov zoo li Yaxaya, Daniyee, Exala, Yelemi, thiab Exekhee ces yog los ncaj qha ntawm Vajntsujplig cov lus qhia los; cov neeg no yog cov pom yav tom ntej, lawv tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus txog yav tom ntej, thiab lawv sawv daws yog cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm Vajluskub Qub. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, cov neeg no, cov uas tau txais kev tshoov siab ntawm Yehauvas, tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, uas yog tau txais kev qhia ncaj qha los ntawm Yehauvas. Thiab vim li cas Yehauvas ho ua hauj lwm rau hauv lawv? Vim cov neeg ntawm Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yuav tsum tau ua nyob rau hauv lawv; yog vim li ntawd cov xib fwb cev Vajtswv lus thiaj li muaj cuab kav tau txais tej kev qhia tshwm li ntawd. Qhov tseeb, lawv tus kheej yeej tsis to taub Vajtswv tej lus qhia tshwm rau lawv li. Vajntsujplig hais tej lus ntawd los ntawm lawv tej qhov ncauj kom cov neeg yav pem suab thiaj li to taub tej ntawd xwb, thiab pom hais tias lawv yeej yog tes hauj lawm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tiag tiag, ntawm Vajntsujplig, thiab tsis yog los ntawm tib neeg los, thiab los muab kev lees paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm rau lawv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus Tus Kheej kiag ua tag nrho tes hauj lwm no nyob sawv cev rau lawv, thiab ces tib neeg thiaj li tsis hais cov lus qhia txog yav tom ntej lawm. Yog li ntawd Yexus puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Yexus ces yeej yog, tseeb tiag, ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, tab sis Nws kuj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm cov tub txib thiab—Nws muaj peev xwm hais tej lus qhia txog yav tom ntej thiab qhuab qhia thiab qhia tib neeg thoob plaws lub teb chaws. Tab sis tes hauj lwm Nws ua thiab lub koob meej Nws sawv cev mas tsis yog tib yam. Nws los txhiv tag nrho noob neej, los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum; Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib tug tub txib, thiab tshaj qhov ntawd ces Nws yog Khetos. Tej zaum ib tug xib fwb cev Vajtswv lus yuav hais lus qhia txog yav tom ntej, tab sis nws tsis tuaj yeem hais tau hais tias ib tug xib fwb cev Vajtswv lus zoo li ntawd yog Khetos. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus hais cov lus qhia txog yav tom ntej ntau heev, thiab yog li ntawd kuj hais tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab, tab sis kuj hais tsis tau hais tias Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus thiab yog li ces tsis yog Khetos. Qhov no mas vim yog Nws sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv txoj kev ua ib theem hauj lwm, thiab Nws lub koob meej mas txawv ntawm Yaxaya lub: Nws los ua kom tiav tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab Nws kuj tseem pab cuam rau tib neeg txoj sia, thiab Vajtswv tus Ntsujplig tau los ncaj qha rau ntawm Nws. Nyob rau hauv tes hauj lwm Nws ua, mas tsis muaj kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los sis tsis muaj kev qhia los ntawm Yehauvas li. Tab sis, tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha—uas txaus ua pov thawj hais tias Yexus tsis zoo ib yam li ib tug xib fwb cev Vajtswv lus. Tes hauj lwm Nws ua yog tes dej num ntawm kev cawm dim, ua ntej qhov kev hais tej lus qhia txog yav tom ntej. Nws yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, ib tug tub txib, tab sis tshaj qhov ntawd ces Nws yog tus Txhiv Dim. Cov cev lus txog yav tom ntej, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces tsuas muaj cuab kav cev lus txog yav tom ntej xwb, thiab tsis muaj cuab kav sawv cev Vajtswv tus Ntsujplig los ua lwm yam hauj lwm. Vim Yexus ua hauj lwm ntau tshaj tej uas tib yeej tsis tau ua dua yav dhau los li, thiab ua tes hauj lwm txhiv noob neej, yog li ntawd Nws thiaj li txawv cov zoo li Yaxaya. Ces ib txhia neeg thiaj tsis kam lees txais kev yoog kom haum ntawm niaj hnub no vim qhov no tau tsim ib qho khuam kev rau lawv. Lawv hais tias: “Nyob rau hauv Vajluskub Qub mas muaj coob tus xib fwb cev Vajtswv lus kuj tau hais ntau lo lus thiab—yog li vim li cas lawv ho tsis yog tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv? Tus Vajtswv niaj hnub no hais lus xwb—qhov ntawd puas txaus coj los ua pov thawj hais tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg? Koj tsis muab Vajluskub tso rau chaw siab, los sis koj tsis kawm nws—yog li ntawd koj ho muaj pov thawj dab tsi los hais tias Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv? Koj hais tias lawv raug qhia los ntawm Vajntsujplig, thiab koj ntseeg hais tias theem hauj lwm no yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua kiag—tab sis dab tsi yog koj qhov pov thawj rau qhov no? Koj tsom ntsoov koj qhov kev ua twb zoo mloog ntawd rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab nws zoo li koj tau tsis lees Vajluskub, thiab muab nws tso tseg rau ib sab.” Thiab yog li ntawd lawv hais tias koj ntseeg tej kev ntseeg uas tsis yog kev ntseeg Vajtswv thiab tej kev ntseeg uas txawv kev ntseeg Vajtswv lawm.

Yog koj xav ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg, ces koj yuav tsum to taub zaj dab neeg sab hauv ntawm phau Vajluskub, tus qauv tsim ntawm phau Vajluskub, thiab lub ntsiab tseeb ntawm phau Vajluskub. Niaj hnub no, tib neeg ntseeg hais tias phau Vajluskub yog Vajtswv, thiab hais tias Vajtswv yog phau Vajluskub. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv ntseeg hais tias tag nrho cov lus hauv phau Vajluskub thiaj yog tib co lus uas Vajtswv hais nkaus xwb, thiab hais tias tag nrho tej lus ntawd yog Vajtswv hais. Cov uas ntseeg Vajtswv tseem xav hais tias, txawm hais tias tag nrho rau-caum-rau phau ntawv hauv phau Vajluskub Qub thiab Tshiab ntawd yog tib neeg sau, los lawv puav leej yog tau txais kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tib si, thiab ib co lus teev tseg ntawm tej lus hais tawm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yog kev to taub yuam kev ntawm tib neeg, thiab nws tsis sib dhos raws li tej qhov tseeb lawm. Qhov tseeb, dhau ntawm cov ntawv txog cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, feem ntau ntawm Vajluskub Qub ces yog tej lus teev txog keeb kwm. Ib txhia ntawm cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab los yog ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom los, thiab ib txhia yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig los; Povlauj cov ntawv, muab piv txwv, tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm ib tug tib neeg, tag nrho lawv ces puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, thiab tej ntawd ces yog sau rau cov pawg ntseeg, thiab tej lus ntuas thiab lus txhawb siab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg. Cov ntawd tsis yog cov lus uas Vajntsujplig hais—Povlauj tsis muaj peev xwm yuav hais tau lus sawv cev Vajntsujplig, thiab nws kuj tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, nws haj yam tsis pom tej yog toog uas Yauhas pom thiab. Nws cov ntawv ces yog sau rau cov pawg ntseeg ntawm Efexau, Khaulee, Kalatia, thiab lwm cov pawg ntseeg. Thiab yog li ntawd, Povlauj cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab yog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, thiab tsis yog tej kev tshoov siab los ntawm Vajntsujplig, los sis cov ntawd tsis yog cov lus hais tawm ncaj qha los ntawm Vajntsujplig. Tej ntawd tsuas yog cov lus ntuas, lus nplig siab, thiab lus txhawb siab uas nws sau rau cov pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, tej ntawd tsuas yog tej lus teev tseg txog Povlauj tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tej ntawd yog sau rau tag nrho cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam hauv tus Tswv, es kom cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd ua raws li nws tej lus cob qhia thiab yoog raws txoj kev hloov siab lees txim ntawm tus Tswv Yexus. Yeej tsis muaj ib qho twg uas Povlauj yuav hais tias, kom lawv cov pawg ntseeg lub sij hawm ntawd los sis yav pem suab, tag nrho yuav tsum noj thiab haus tej uas nws sau, los sis nws tsis tau hais tias nws cov lus tag nrho yog los ntawm Vajtswv los. Raws li tej xwm txheej ntawm pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws tsuas sib tham nrog cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab ntuas lawv, thiab txhawb txoj kev ntseeg rau hauv lawv, thiab nws tsuas qhuab qhia los sis qhia kom cov neeg nco qab thiab ntuas lawv xwb. Nws cov lus yog los ntawm nws tus kheej lub nra los, thiab nws txhawb nqa cov neeg los ntawm tej lus no. Nws ua tes hauj lwm ntawm ib tug tub txib ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws yog ib tug neeg ua hauj lwm uas raug Tswv Yexus siv, thiab yog li ntawd nws yuav tsum tau ua tes dej num rau cov pawg ntseeg, thiab yuav tsum lees ua tes hauj lwm ntawm cov pawg ntseeg, nws yuav tsum kawm txog tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thiab vim yog qhov no, nws thiaj li sau ntawv rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv tus Tswv. Tag nrho tej nws hais uas txawj qhuab qhia thiab zoo rau tib neeg ces yeej yog tag nrho, tab sis nws tsis sawv cev cov lus hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau Vajtswv. Nws yog ib qho kev to taub uas phem kawg nkaus, thiab ib qho kev thuam txoj kev ntseeg loj tshaj plaws, rau tib neeg los muab tej lus teev txog ib tug tib neeg tej kev paub kev pom thiab ib tug tib neeg tej ntawv coj los ua tej lus uas hais los ntawm Vajntsujplig rau cov pawg ntseeg! Qhov ntawd mas yeej muaj tseeb tiag thaum hais txog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, vim nws cov ntawv yog sau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muaj raws li tej xwm txheej thiab tej yam tshwm sim ntawm ib pawg ntseeg twg rau lub sij hawm ntawd, thiab yog siv coj los ntuas cov kwv tij thiab nkauj muam nyob rau hauv tus Tswv, ces kom lawv thiaj li tau txais hmoov hlub ntawm Tswv Yexus. Nws cov ntawv yog yuav tsa kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau lub sij hawm ntawd sawv los. Nws kuj hais tau hais tias qhov no yog nws tus kheej lub nra, thiab kuj yog lub nra uas Vajntsujplig muab rau nws; tshaj txhua yam ces, nws yog ib tug tub txib uas coj cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, tus uas sau cov ntawv rau cov pawg ntseeg thiab ntuas lawv—qhov ntawd yog nws tes dej num. Nws lub koob meej tsuas yog lub ntawm ib tug tub txib uas ua hauj lwm xwb, thiab nws tsuas yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv xwb; nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, los sis tsis yog ib tug kws qhia txog yav tom ntej. Rau nws, ces nws tus kheej tes hauj lwm thiab lub neej ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj cuab kav hais lus sawv cev Vajntsujplig. Nws cov lub tsis yog Vajntsujplig cov lus, haj yam hais tsis tau hais tias yog Vajtswv cov lus, vim Povlauj ces tsis yog ib yam dab tsi tshaj li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws lub koob meej tsis yog lub zoo tib yam li Yexus lub. Yexus cov lus yog Vajntsujplig cov lus, tej ntawd yog cov lus ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob meej yog Khetos lub—Vajtswv tus Tub. Povlauj yuav ua cas yog tus sib txig nrog Nws? Yog tib neeg pom Povlauj cov ntawv los sis cov lus hais tawm li uas yog Vajntsujplig cov lus hais tawm, thiab pe hawm lawv li Vajtswv, ces tsuas hais tau hais tias lawv mas tsis txawj saib qhov yog los tsis yog li. Yog yuav muab hais nchav zog, ces qhov no tseem tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg thiab lod? Ib tug tib neeg yuav hais lus sawv cev Vajtswv tau li cas? Thiab ua cas tib neeg ho nyo hau rau tej lus teev tseg ntawm nws cov ntawv thiab rau cov lus nws hais cuag nkaus li lawv yog ib phau ntawv dawb huv, los sis ib phau ntawv qaum ntuj? Vajtswv tej lus puas yuav muaj ib tug neeg lam tau lam muab coj los hais tau mas? Ib tug tib neeg yuav ua cas hais lus sawv cev Vajtswv tau mas? Thiab yog li ntawd, qhov koj hais—cov ntawv uas nws sau rau cov pawg ntseeg ntawd tseem yuav tsuas dub tsis tau los ntawm nws tus kheej tej tswv yim thiab lod? Ua cas lawv thiaj li yuav tsis tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim mas? Nws sau cov ntawv ntawd rau cov pawg ntseeg raws li nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab nws tus kheej qhov kev paub. Piv txwv li, Povlauj sau ib tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg ntawm Kalatia uas muaj qee yam kev xav, thiab Petus sau dua ib tsab, uas muaj lwm qhov kev xav. Qhov twg yog qhov uas los ntawm Vajntsujplig los mas? Tsis muaj leej twg yuav hais tau tseeb tseeb li. Yog li ntawd, nws thiaj tsuas hais tau hais tias nkawd ob leeg puav leej ris ib lub nra rau cov pawg ntseeg, tab sis nkawd cov ntawv sawv cev nkawd lub siab, lawv sawv cev nkawd txoj kev pab cuam thiab kev txhawb nqa rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab nkawd lub nra rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tsuas sawv cev tib neeg tes hauj lwm xwb—lawv tsis yog Vajntsujplig li tag nrho. Yog koj hais tias nws cov ntawv yog Vajntsujplig cov lus, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab koj tab tom thuam txoj kev ntseeg! Povlauj cov ntawv thiab lwm cov ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ces zoo ib yam li cov ntawv sau txog tej kev nco qab ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los xwb: Lawv nyob sib txig zos nrog rau cov ntawv ntawm Faj Xwm Nis los sis tej kev ntsib kev pom ntawm Laulee, thiab tej yam zoo li ntawd ntxiv mus xwb. Nws tsuas yog hais tias cov ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los no tsis tau raug muab sau coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab xwb, tab sis lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg ces yeej zoo ib yam nkaus: Lawv yog cov neeg uas raug Vajntsujplig siv nyob rau ib lub caij twg, thiab lawv tsis muaj cuab kav sawv cev ncaj qha rau Vajtswv.

Txoj Moo Zoo ntawm Mathai ntawm phau Vajluskub Tshiab teev ua ntaub ntawv txog Yexus caj ces. Nyob rau thaum pib, nws hais tias Yexus yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab ntawm Davi, thiab tus tub ntawm Yauxej; ntxiv mus nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yug los ntawm ib tug nkauj xwb—ces yuav txhais tau hais tias Nws tsis yog Yauxej tus tub los sis xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab Davi. Qhov caj ces, txawm li ntawd los xij, yeej hais nias qees txog qhov muab Yexus coj los sib sau txuas nrog rau Yauxej. Ntxiv mus, qhov caj ces pib teev txog qhov dhau los uas Yexus yug los. Nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, hais tias Nws yog yug los ntawm ib tug nkauj xwb, thiab tsis yog Yauxej tus tub. Tab sis nyob rau hauv qhov caj ces nws yeej sau hais meej meej hais tias Yexus yog Yauxej tus tub, thiab vim qhov caj ces yog sau rau Yexus, nws teev muaj plaub-caug-ob tiam neeg. Thaum nws mus rau tiam ntawm Yauxej, nws hais ceev ceev hais tias Yauxej yog Maivliag tus txiv, cov lus uas hais ua pov thawj hais tias Yexus yog tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho tswv yim uas rov sib nraus thiab lod? Qhov caj ces ntawd yeej teev muaj Yauxej tej poj koob yawm txwv meej meej, nws yeej pom tau meej meej hais tias yog caj ces ntawm Yauxej, tab sis Mathai hais nias qhi hais tias yog caj ces ntawm Yexus. Qhov no tsis yog kev tsis lees qhov tseeb hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Yog li ntawd, Mathai qhov kev qhia txog caj ces ntawd tsis yog tib neeg lub tswv yim thiab lod? Nws txaus luag dhau heev lawm lau! Qhov no yog qhov uas koj muaj cuab kav paub tau hais tias phau ntawv no tsis yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho. Yeej muaj, tej zaum, ib txhia neeg uas Vajtswv yuav tsum muaj ib qho caj ces nyob rau hauv ntiaj teb, yog li qhov tau los ntawd ces yog lawv muab Yexus tso ua tiam thib plaub-caug-ob ntawm Anplahas. Qhov no mas txaus luag dhau heev lawm lau! Tom qab los txog hauv ntiaj teb lawm, ua li cas Vajtswv ho muaj ib qho caj ces mas? Yog koj hais tias Vajtswv muaj ib qho caj ces, ces tsis yog koj muab Nws tso raws tej theem ntawm cov uas Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Vim Vajtswv tsis yog ntiaj teb tug, Nws yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim txhua yam, thiab txawm hais tias Nws muaj cev nqaij daim tawv, los Nws tsis muaj tib lub ntsiab tseeb li tib neeg. Koj ho muab Vajtswv coj los tso rau ib qho chaw ib yam nkaus li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los tau li cas mas? Anplahas tsis muaj cuab kav sawv cev Vajtswv; nws yog ib daim phiaj rau Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb, nws tsuas yog ib tug tub qhe muaj lub siab ncaj uas tau txais kev pom zoo los ntawm Yehauvas xwb, thiab nws yog ib tug ntawm cov neeg ntawm Yixayee xwb. Nws yuav ua cas ua tau ib tug poj koob yawm txwv ntawm Yexus mas?

Leej twg sau qhov kev taug caj ces ntawm Yexus? Puas yog Yexus Tus Kheej sau kiag? Yexus tus kheej puas tau hais kiag hais tias, “Sau Kuv qhov kev taug caj ces”? Nws yog sau teev tseg los ntawm Mathai tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm xwb. Lub sij hawm ntawd, Yexus twb tau ua hauj lwm ntau heev uas Nws cov thwj tim yeej tsis to taub li, thiab yeej tsis tau piav qhia dab tsi li. Tom qab Nws ncaim mus lawm, cov thwj tim mam pib qhuab qhia thiab ua hauj lwm rau lwm qhov chaw, thiab rau theem hauj lwm ntawd, lawv pib sau ntawv mus los sib cuag thiab cov ntawv ntawm txoj moo zoo. Cov ntawv ntawm txoj moo zoo ntawm phau Vajluskub Tshiab ces yog sau teev tseg nees nkaum rau peb caug xyoo tom qab uas Yexus twb raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Ua ntej ntawd, cov neeg ntawm Yixayee tsuas nyeem phau Vajluskub Qub xwb. Qhov ntawd ces hais tias, thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub ces tib neeg tsuas nyeem phau Vajluskub Qub xwb. Phau Vajluskub Tshiab tsuas tshwm sim nyob rau Tiam Hmoov Hlub xwb. Phau Vajluskub Tshiab tsis muaj nyob rau lub sij hawm uas Yexus ua tes hauj lwm; cov neeg tom qab uas Nws raug tsa ciaj sawv rov los lawm thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm mam li teev Nws tes hauj lwm tseg. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas thiaj li muaj Plaub Txoj Moo Zoo, ntxiv rau qhov ntawd ces kuj muaj Povlauj thiab Petus nkawd cov ntawv, nrog rau phau Ntawv Qhia Tshwm. Ntev tshaj peb puas xyoo tom qab uas Yexus tau nce mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, cov neeg tiam tom qab mam li muab cov ntaub ntawv no khaws coj los xaiv tso ua ke, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas thiaj li muaj phau Vajluskub Tshiab ntawm phau Vajluskub. Tsuas yog tom qab uas tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm xwb mas thiaj li muaj phau Vajluskub Tshiab; nws yeej tsis muaj nyob ua ntej ntawd. Vajtswv tau ua tag nrho tes hauj lwm, thiab Povlauj thiab lwm tus tub txib tau sau ntawv ntau heev rau cov pawg ntseeg nyob rau ntau qhov chaw. Cov neeg tom qab lawv mam li muab lawv cov ntawv coj los sib sau ua ke, thiab mam muab qhov yog toog loj tshaj plaws uas Yauhas sau tseg nyob rau ntawm lub pov txwv Pamau, uas yog qhia txog yav tom ntej txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd coj los txuas rau tom kawg. Tib neeg muab qhov no coj los tso muaj qib muaj duas, uas yog txawv ntawm tej lus hais tawm niaj hnub no. Tej uas sau teev tseg niaj hnub no yog ua raws li tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg txuas ncauj txuas lus nrog niaj hnub no yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua kiag, thiab tej lus uas Nws hais tawm kiag. Koj—noob neej—tsis tas yuav cuam tshuam; cov lus, uas yog los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, twb tau raug muab teeb tseg ib kauj ruam zuj zus lawm, thiab yeej txawv qhov kev teeb tsa ntawm tib neeg tej lus teev tseg. Tej uas lawv teev tseg, nws tuaj yeem hais tau hais tias, yog raws li lawv theem kev kawm thiab tib neeg lub peev xwm. Tej uas lawv teev tseg ces yog tib neeg tej kev ntsib kev pom xwb, thiab lawv nyias muaj nyias kev teev tseg thiab kev paub, thiab nyias teev nyias sib txawv. Yog li ntawd, yog koj pe hawm phau Vajluskub li Vajtswv ces koj tsis paub dab tsi kiag thiab ruam kawg nkaus! Vim li cas koj ho tsis nrhiav Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no? Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm thiaj cawm tau tib neeg xwb. Phau Vajluskub cawm tsis tau tib neeg, tib neeg txawm yuav nyeem nws ntau txhiab xyoo los yeej tseem yuav tsis muaj ib qho kev hloov me me nyob rau hauv lawv li, thiab yog koj pe hawm phau Vajluskub ces koj yuav tsis muaj hnub tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee ces puav leej muab teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub tib si, thiab yog li nyob rau hauv cov lus teev tseg ntawd thiaj muaj tag nrho cov npe uas yog Yixayee li, thiab tag nrho tej xwm txheej uas tshwm sim ntawd puav leej yog Yixayee li; txawm yog kiag lub npe “Yexus” los yeej yog ib lub npe neeg Yixayee. Yog koj rau siab ntso nyeem phau Vajluskub niaj hnub no, ces tsis yog koj ua raws li kab lis kev cai xwb lod? Tej uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Tshiab ntawm phau Vajluskub ces yog tej xwm txheej ntawm Yudias xwb. Cov ntawv thaum xub thawj tag nrho puav leej yog ntawv Kili thiab Henplais, thiab lub npe uas Nws raug hu thiab Yexus cov lus rau lub sij hawm ntawd tag nrho ces yog tib neeg cov lus li xwb. Thaum Nws raug ntshia rau saum tug ntoo khaub lig, Yexus hais tias: “Elis, Elis, lamas sanpathanis?” Qhov no tsis yog lus Henplais lod? Qhov no ces tsuas vim yog Yexus yug los nyob rau hauv Yudias xwb, tab sis nws tsis yog pov thawj hais tias Vajtswv yog neeg Yudais. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob rau Suav Teb, thiab ces txhua yam uas Nws hais ces yeej yog hais ua lus Suav tiag tiag li. Tab sis nws muab coj los sib piv tsis tau nrog cov lus Suav uas txhais los ntawm phau Vajluskub los, vim lub hauv paus keeb cag ntawm cov lus no mas sib txawv: Ib co ces yog los ntawm lus Henplais los uas tib neeg teev tseg, thiab ib co ces yog los ntawm cov lus hais tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los. Vim li cas thiaj li yuav tsis muaj kev sib txawv hlo li mas?

Qhov Dhau Los: Hais Txog phau Vajluskub (2)

Ntxiv Mus: Hais Txog phau Vajluskub (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No