Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev tseeb—tab sis qhov tseeb, ces tej ntawd puas yuav yooj yim npaum li ntawd? Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no. Los ntawm qhov nyeem phau Vajluskub, ces yam ntau los koj tsuas to taub me me txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee xwb, ces koj tsuas yuav kawm tau txog lub neej ntawm Anplahas, Davi, thiab Mauxe xwb, koj yuav paub hais tias lawv hwm Yehauvas li cas, Yehauvas muab cov uas tawm tsam Nws hlawv li cas, thiab Nws hais lus li cas rau tib neeg nyob rau tiam ntawd. Koj tsuas yuav paub txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau yav tag los lawm xwb. Tej lus teev tseg hauv phau Vajluskub hais txog qhov uas cov neeg puag thaum ntxov ntawm Yixayee hwm Vajtswv thiab ua neej nyob hauv qab txoj kev coj qhia ntawm Yehauvas li cas. Vim cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, nyob rau hauv phau Vajluskub Qub koj yuav pom tau tag nrho cov neeg hauv Yixayee txoj kev ua siab ncaj rau Yehauvas, tag nrho cov neeg uas mloog Yehauvas lus tau txais kev saib xyuas thiab koob hmoov los ntawm Nws li cas; koj yuav kawm tau hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Yixayee mas Nws muaj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub puv no, nrog rau qhov muaj tej nplaim taws kub hnyiab, thiab hais tias tag nrho cov neeg Yixayee, txij kiag cov qib qis mus txog rau cov muaj hwj chim loj, yeej hwm Yehauvas, thiab yog li ntawd tag nrho lub teb chaws thiaj li tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tej ntawd yog keeb kwm ntawm Yixayee uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub.

Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg txog keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, thiab sau ua ntaub ntawv txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub nrog rau ib co lus hais tawm ntawm Yehauvas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd. Yog li ntawd, tib neeg sawv dawv thiaj li saib phau ntawv no dawb huv (vim Vajtswv yeej dawb huv thiab loj). Muaj tseeb, qhov no tag nrho yog qhov tshwm sim tau los ntawm lawv txoj kev hwm rau Yehauvas thiab lawv txoj kev hlub rau Vajtswv. Tib neeg tsuas hais txog phau ntawv no li no vim tej Vajtswv tsim ntawd mas hwm thiab hlub lawv tus Tswv Tsim heev, thiab haj tseem muaj cov uas hu phau ntawv no ua ntuj ceeb tsheej phau ntawv thiab. Qhov tseeg, ces nws tsuas yog tib neeg ib co lus teev tseg xwb. Nws tsis yog Yehauvas tus kheej kiag tis npe rau, los sis tsis yog Yehauvas tus kheej kiag uas coj qhia nws qhov kev tsim. Muab ua lwm yam lus hais, ces tus sau phau ntawv no tsis yog Vajtswv, tab sis yog tib neeg xwb. Phau Vajluskub Dawb Huv ces tsuas yog ib lub npe ntawv uas txaus hwm uas yog tib neeg tis rau xwb. Lub npe ntawv no tsis yog txiav txim siab los ntawm Yehauvas thiab Yexus tom qab Nkawd tau sib tham ua ke tag lawm; nws tsis yog ib qho dab tsi uas yuav tshaj tib neeg lub tswv yim li. Vim phau ntawv no tsis yog sau los ntawm Yehauvas, haj yam tsis yog sau los ntawm Yexus thiab. Tab sis, nws yog tej lus piav uas muab los ntawm coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, thwj tim thiab cov neeg pom txheej thaum ub xwb, uas yog ntau tiam neeg tom qab no muab coj los tso ua ke ua ib phau ntawv txog tej lus sau tseg txheej thaum ub uas, rau tib neeg, ces zoo li dawb huv tshaj plaws, yog ib phau ntawv uas lawv ntseeg hais tias muaj ntau qhov lus zais tob uas xav tsis tawm thiab nyob tob heev li uas tos ntsoov cia tej tiam neeg yav tom ntej los muab qhib xyuas. Zoo li ntawd, tib neeg thiaj li haj yam txaus siab los ntseeg hais tias phau ntawv no yog ntuj ceeb tsheej ib phau ntawv. Nrog rau qhov muab Plaub Txoj Moo Zoo thiab Phau Ntawv Qhia Tswm coj los ntxiv rau, ces tib neeg tus yam ntxwv rau nws thiaj li txawv tshaj li lwm phau ntawv lawm, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj leej twg tau luag los muab “ntuj ceeb tsheej phau ntawv” no phua saib ib qho zuj zus vim nws yog ib qho “dawb huv” dhau heev lawm.

Vim li cas, thaum uas tib neeg nyeem phau Vajluskub kiag, es tib neeg ho muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua uas yog nyob rau hauv nws? Vim li cas lawv ho muaj peev xwm kawm tau ntau yam uas lawv yeej tsis nkag siab txog li? Hnub no, Kuv muab phau Vajluskub coj los phua saib ib qho zuj zus li qhov no thiab nws tsis tau txhais hais tias Kuv ntxub nws, los sis hais tias Kuv tsis lees nws qhov nuj nqis rau kev piv lus. Kuv piav txog thiab qhia kom meej txog qhov nuj nqis xeeb txawm thiab qhov chiv keeb ntawm phau Vajluskub rau koj los cheem koj kom tsis txhob raug ceev tseg rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Vim tib neeg tau muaj ntau qhov kev xav kev pom txog phau Vajluskub, thiab feem ntau ces lawv yuam kev lawm; qhov nyeem phau Vajluskub li no ces tsis yog yuav tiv thaiv kom lawv tsis txhob tau yam uas lawv tsim nyog tau nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces nws tseem khuam tes hauj lwm Kuv npaj siab ua thiab. Nws cuam tshuam loj heev rau tej hauj lwm yav tom ntej, thiab tsuas muaj tej tsis zoo nkaus xwb, tsis muaj tej uas pab tau li. Yog li ntawd, qhov uas Kuv qhia koj ces tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb thiab zaj dab neeg sab hauv nkaus xwb. Kuv tsis tau hais kom koj tsis txhob nyeem phau Vajluskub, los sis kom koj ncig mus tshaj tawm hais tias nws tsis muaj nuj nqis, tsuas yog hais tias kom koj muaj qhov kev paub thiab kev pom uas yog ntawm phau Vajluskub xwb. Tsis txhob pheej xav rau ib-sab nkaus xwb! Txawm hais tias phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm uas yog sau los ntawm tib neeg, los nws kuj teev muaj ntau yam ntsiab lus uas cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus thaum ub siv los ua dej num rau Vajtswv, nrog rau cov thwj tim tsis ntev dhau los no tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv—tag nrho uas yog tej uas cov neeg ntawd yeej tau pom thiab paub tiag tiag lawm, thiab yuav muab siv tau ua chaw piv lus rau cov neeg ntawm tiam no uas nrhiav txoj hau kev tseeb. Yog li ntawd, nyob rau hauv kev nyeem phau Vajluskub ces tib neeg kuj yuav tau ntau txoj hau kev ntawm txoj sia uas nrhiav tsis tau nyob rau hauv lwm phau ntawv li. Tej hau kev no yog tej hau kev ntawm txoj sia ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim nyob rau tej tiam dhau los lawm tau ntsib tau pom, thiab muaj ntau lo lus mas muaj nuj nqis heev, thiab muaj cuab kav muab tau tej uas tib neeg xav tau rau lawv. Yog li ntawd, tib neeg sawv daws thiaj li nyiam nyeem phau Vajluskub. Vim muaj ntau yam zais cia rau hauv phau Vajluskub, ces tib neeg tej kev xav rau nws thiaj li tsis zoo li tej kev xav rau lwm yam ntawv sau tseg los ntawm cov thawj coj tseem ceeb ntawm fab kev ntseeg. Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg thiab ib co lus khaws tseg txog tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawm cov neeg uas tau ua dej num rau Yehauvas thiab Yexus nyob rau hauv tiam qub thiab tiam tshiab, thiab kom tej tiam tom qab thiaj li muaj tau txais ntau yam kev tig ras to taub, kev paub tseeb, thiab tej kev xyaum ua los ntawm nws. Qhov laj thawj uas vim li cas phau Vajluskub ho nyob siab dua lwm yam ntawv sau tseg ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg ces yog vim tag nrho lawv tej ntawv sau tseg yog rub hauv phau Vajluskub los, lawv tej kev ntsib kev pom tag nrho los hauv phau Vajluskub los, thiab lawv sawv daws ces piav txog phau Vajluskub xwb. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yuav tau kev pab cuam los ntawm cov ntawv ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg, los lawv tseem pe hawm phau Vajluskub, vim zoo li nws siab dua thiab tob dua tej ntawd! Txawm hais tias phau Vajluskub muab ib co ntawv ntawm tej lus ntawm txoj sia coj los ua ke, xws li Povlauj cov ntawv thiab Petus cov ntawv, thiab txawm hais tias tib neeg muaj cuab kav tau txais kev pab cuam thiab raug pab los ntawm cov ntawv no, los cov ntawv no yeej tseem dhau caij nyoog lawm, lawv tseem yog tiam qub tug, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv tsuas zoo siv rau ib lub caij nyoog xwb, thiab tsis yog yuav kav mus ib txhis. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas yeej loj hlob tas mus li, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav cia li nres rau lub sij hawm ntawm Povlauj thiab Petus xwb, los sis tsuas nyob tas mus li rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, cov ntawv no ces tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau Tiam Lub Nceeg Vaj ntawm tiam kawg. Lawv tsuas pab cuam tau rau cov ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau cov neeg dawb huv ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv yeej tseem yuav qub rau lub caij nyoog lawm. Nws yeej zoo ib yam li no rau Yehauvas tes hauj lwm tsim txhua yam los sis Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee: Tsis hais tes hauj lwm no yuav tseem ceeb npaum li cas li, nws yeej tseem qub rau lub caij nyoog lawm, thiab lub caij nyoog yeej yuav los txog thaum uas nws dhau mus lawm. Vajtswv tes hauj lwm los kuj zoo ib yam li no thiab: Nws yeej tseem ceeb kawg, tab sis nws yuav muaj ib lub sij hawm uas nws yuav xaus thiab; nws yuav nyob tag mus li rau hauv tes hauj lwm tsim txhua yam tsis tau, los sis nyob nrog rau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tsis hais tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav txaus ntseeg npaum li cas li, tsis hais nws yuav ua tau zoo npaum li cas rau txoj kev tua yeej Ntxwgnyoog li, tes hauj lwm, ces thaum kawg, yeej tseem yog tes hauj lwm, thiab tej tiam ntawd, ces thaum kawg, yeej tseem yog tej tiam xwb; tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav nyob rau tib qho hauv paus keeb cag tas mus li, los sis sij hawm los yeej tsis muaj qhov yuav tsis hloov mus li, vim yog muaj kev tsim txhua yam thiab thiaj li yuav tsum muaj hnub xaus. Qhov no yeej zam tsis dhau li! Yog li ntawd, niaj hnub no tej lus ntawm txoj sia nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab—cov ntawv sau ntawm cov thwj tim, thiab Plaub Txoj Moo Zoo—tau rais los ua ib cov ntawv keeb kwm lawm xwb, lawv tau rais los ua tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws ciaj nyoog lawm xwb, thiab yuav ua cas es tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog thiaj li yuav coj tau tib neeg mus rau tiam tshiab? Tsis hais tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no yuav muaj cuab kav npaum li cas los muab tau txoj sia rau tib neeg, tsis hais lawv yuav muaj cuab kav npaum li cas los coj tib neeg los rau tus ntoo khaub lig li, lawv tseem tsis yog qub rau lub caij nyoog lawm thiab lod? Lawv tseem tsis tau poob nqi thiab lod? Yog li ntawd, Kuv hais tias koj yuav tsum tsis txhob lam ntseeg tej ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no li ib tug neeg dig muag. Lawv qub dhau heev lawm, lawv tsis muaj cuab kav yuav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab lawv tsuas yog ua lub nra hnyav rau koj ris xwb. Tsis yog lawv tsis muaj cuab kav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab mus rau ib qho chaw nkag tshiab nkaus xwb, tab sis lawv coj koj mus rau cov pawg ntseeg ntawm txoj kev ntseeg qub—thiab yog zoo li ntawd, ces tsis yog koj thaub qab nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv lod?

Qhov uas phau Vajluskub teev ua ntaub ntawv tseg cev yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, nrog rau ib co uas yog ua los ntawm cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee. Txawm hais tias muaj qee qhov uas raug xaiv los tso ntxiv rau los sis muab hla lawm, txawm hais tias Vajntsujplig tsis pom zoo tso cai, los Nws kuj tsis cem thiab. Phau Vajluskub ces tsuas yog ib qho keeb kwm ntawm Yixayee nkaus xwb, uas kuj yog ib qho keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab. Cov neeg, tej xwm txheej thiab tej khoom uas nws teev tseg mas yeej muaj tiag, thiab tsis muaj ib yam ntawm cov ntawd uas yuav yog ntaus nqi ua tej cim xwb—dhau ntawm, muaj tseeb, cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yaxaya, Daniyee, thiab lwm tus xib fwb cev Vajtswv lus lawm, los sis Yauhas phau ntawv ntawm cov yog toog. Cov tib neeg txheej thaum ub ntawm Yixayee mas yeej muaj kev txawj ntse thiab paub kab lig kev cai, thiab lawv tej kev paub txheej thaum ub thiab tej kab lig kev cai mas yeej nce qib lawm deb, thiab yog li ntawd tej yam lawv sau ces thiaj li nyob rau qib siab dua tej uas cov neeg niaj hnub no sau. Yog li ntawd, ces qhov uas lawv muaj peev xwm sau tau tej ntawv no ces tsis tsim nyog yog tej yam ua rau neeg ceeb lawm, vim Yehauvas tau ua ntau yam hauj lwm nrog rau lawv, thiab lawv tau pom ntau yam heev li. Davi tau pom Yehauvas tej kev ua ntawm nws ob lub qhov muag kiag, nws tus kheej tau ntsib tau pom tej ntawd kiag, thiab pom ntau yam txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, thiab yog li ntawd nws thiaj tau sau tag nrho cov ntawv nkauj los qhuas txog tej kev ua ntawm Yehauvas. Lawv muaj peev xwm sau tau cov ntawv no nyob rau hauv qee qhov xwm txheej, tsis yog vim lawv muaj kev tshaj lij tshaj lwm tus. Lawv qhuas Yehauvas vim lawv tau pom Nws. Yog nej tsis tau pom dab tsi txog Yehauvas, thiab tsis paub hais tias muaj Nws li, nej ho yuav qhuas Nws tau li cas? Yog nej tsis tau pom Yehauvas, ces nej yuav tsis paub qhuas Nws, los sis tsis paub pe hawm Nws, nej haj yam yuav tsis muaj peev xwm sau tau tej nkauj qhuas Nws, thiab txawm hais tias nej raug hais kom txua tej yam kev ua rau Yehauvas, los nej yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd. Qhov ntawd, niaj hnub no, nej muaj peev xwm qhuas Vajtswv thiab hlub Vajtswv kuj yog vim nej tau pom Nws lawm, thiab tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm lawm—thiab yog nej qhov peem xwm nce qib tuaj, nej, kiag los, tseem yuav tsis muaj peev xwm sau tej paj huam los qhuas Vajtswv li Davi thiab lod?

Xav to taub phau Vajluskub, xav to taub keeb kwm, tab sis ho tsis to taub qhov uas Vajntsujplig ua niaj hnub no—qhov ntawd ces yuam kev lawm! Koj ua tau zoo heev rau txoj kev kawm keeb kwm, koj ua tau ib qho hauj lwm zoo kawg kiag, tab sis koj tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua niaj hnub no li. Qhov ntawd tsis yog ruam lod? Lwm tus nug koj hais tias: “Vajtswv ua dab tsi hnub no? Koj yuav tsum to taub dab tsi hnub no? Koj qhov kev nrhiav caum txoj sia mus li cas lawm? Koj puas to taub Vajtswv txoj kev xav?” Koj yuav tsis muaj lus teb rau tej uas lawv nug—yog li ntawd koj ho paub dab tsi xwb? Koj yuav hais tias: “Kuv tsuas paub hais tias kuv yuav tsum tig nrab qaum rau cev nqaij daim tawv thiab paub kuv tus kheej xwb.” Thiab yog tom qab ntawd lawv nug hais tias, “Koj tseem paub dab tsi ntxiv thiab?” koj yuav hais tias koj kuj paub ua raws li tag nrho Vajtswv tej kev npaj, thiab hais tias koj to taub me me txog qhov keeb kwm ntawm phau Vajluskub, thiab tsuas tas li ntawd lawm xwb. Qhov ntawd ces txawm yog tag nrho tej koj tau los ntawm kev ntseeg Vajtswv tau npaum li no lub xyoo xwb lod? Yog hais tias qhov ntawd ces yog tag nrho tej koj to taub xwb, ces koj tu ncua ntau heev. Yog li ntawd, nej tus yeeb yam tam sim no ces raws li qhov tseem ntsiab ces yeej tsis muaj peev xwm ua tau tej uas Kuv yuav kom nej ua li, thiab tej qhov tseeb uas nej to taub ces tsawg dhau heev lawm, nrog rau nej lub zog sib txawv—ces hais tau hais tias, nej txoj kev ntseeg ntiav dhau heev lawm! Nej yuav tsum npaj kom muaj qhov tseeb ntau zog, nej yuav tsum muaj kev paub ntau zog, nej yuav tsum pom ntau zog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas nej thiaj li yuav muaj peev xwm tshaj tawm tau txoj moo zoo, vim qhov no yog qhov uas nej tsim nyog ua kom tau!

Qhov Dhau Los: Hais Txog phau Vajluskub (3)

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No