Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Tam sim no, nej yuav tsum caum qhov dhau los ua Vajtswv cov neeg, thiab yuav tsum pib kev to taub qhov tseeb tag nrho mus rau txoj kev yog. Kev yuav los ua Vajtswv cov neeg txhais hais tias kev paub meej txog Tiam Lub Nceeg Vaj. Hnub no, nej tau pib muaj kev paub meej txog qhov kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm tiag, ces nej lub neej yav tom ntej yuav tsum tsis txhob ua neeg tub nkeeg thiab ua dog ua dig ib yam li nej tau ua yav dhau los lawm; kev ua neej zoo li txoj kev no, nws yuav tsis tuaj yeem ua tau raws li tus qauv uas Vajtswv tau cheem tsum kom ua. Yog tias koj tsis xav tias yog ib qho kev uas maj rawm li, ces qhov no qhia tau tias koj tsis muaj lub siab xav tsim kho koj tus kheej li, koj txoj kev caum yog sib chab sib chaws thiab tsis meej pem, thiab koj tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev paub meej txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws txhais hais tias pib ua lub neej yam li Vajtswv cov neeg—koj puas txaus siab hlo txais txoj kev cob qhia zoo li no? Koj puas txaus siab hlo muaj txoj kev maj rawm li? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev qhuab qhia? Koj puas txaus siab hlo ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev rau txim? Thaum Vajtswv cov lus los rau koj thiab sim koj, koj yuav ua li cas? Thiab koj yuav ua li cas thaum ntsib txhua yam tseeb? Nyob rau yav dhau los, koj txoj kev mob siab rau tsis yog kev ua neej; hnub no, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev paub meej txog qhov muaj tiag ntawm lub neej, thiab caum kev hloov pauv koj tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws. Txhua tus uas yog Vajtswv cov neeg yuav tsum muaj lub neej, lawv yuav tsum lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, thiab caum kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej. Qhov no yog yam uas Vajtswv cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua.

Vajtswv txoj kev cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua muaj raws li nram qab no:

1. Lawv yuav tsum lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Qhov no yog txhawm rau hais tias, lawv yuav tsum lees txais yuav txhua lo lus uas hais hauv Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg.

2. Lawv yuav tsum muaj kev paub meej txog kev cob qhia ntawm lub teb chaws.

3. Lawv yuav tsum caum qhov cia Vajtswv tshoov lawv lub siab. Thaum koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, thiab koj muaj lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj lawm, koj yuav ua lub neej nyob hauv sab ntsujplig ntawm txoj kev ywj pheej, uas txhais tau tias koj yuav ua neej nyob hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog thaum koj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm xwb koj thiaj li yuav yog Vajtswv li.

4. Lawv yuav tsum tau raug Vajtswv muab tau.

5. Lawv yuav tsum dhau los ua ib txoj kev qhia meej txog Vajtswv lub yeeb koob rau hauv ntiaj teb.

Tsib lub ntsiab lus no yog Kuv cov lus txib rau nej. Kuv cov lus yog hais rau Vajtswv cov neeg, yog tias koj tsis txaus siab txais yuav cov lus txib no, Kuv yuav tsis yuam koj—tiam sis yog tias koj lees txais yuav cov lus no tiag tiag, ces koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, nej pib lees txais yuav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab ua kom dhau los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab ua kom tiav cov qauv uas cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws yuav tsum tau ua. Qhov no yog thawj theem ntawm kev to taub qhov tseeb. Yog tias koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, ces koj yuav tsum lees txais yuav tsib nqe lus txib no, thiab yog tias koj muaj peev xwm ua tiav cov lus no, koj yuav ua tau raws Vajtswv lub siab thiab Vajtswv yuav siv koj kom zoo tshaj plaws li. Yam tseem ceeb hnub no yog kev paub meej txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws. Kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws cuam tshuam nrog rau lub neej sab ntsujplig. Yav dhau los, tsis muaj kev hais txog lub neej ntawm sab ntsujplig li, tiam sis hnub no, thaum koj pib muaj kev to taub qhov tseeb txog txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws lawm, koj paub qhov tseeb txog lub neej sab ntsujplig lawm.

Lub neej ntawm sab ntsujplig yog lub neej zoo li cas? Lub neej sab ntsujplig yog lub uas koj lub siab tau tig tag nrho rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev hlub. Nws yog lub uas koj ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kav koj lub siab ntxiv li lawm, thiab koj yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam hnub no, thiab Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj yuav coj koj hnub no kom koj ua tiav koj lub luag hauj lwm. Lub neej uas nyob nruab nrab ntawm tib neeg thiab Vajtswv zoo li no yog lub neej ntawm sab ntsujplig. Yog tias hnub no koj tsis muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj, ces txoj kev sib nrug deb tau tshwm los quas koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm—tej zaum nws kuj yuav nyuaj heev—thiab koj yuav tsis muaj lub neej ntawm sab ntsujplig uas ib txwm muaj lawm. Txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog txoj uas tsim tsa rau saum lub hauv paus ntawm txoj kev lees txais yuav Vajtswv cov lus hnub no. Koj puas muaj lub neej ntawm sab ntsujplig uas ib txwm muaj? Koj puas muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li uas koj ib txwm muaj? Koj puas yog qee tus neeg uas ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, thiab tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv Nws cov lus, thiab paub qhov tseeb txog cov lus no, ces koj yog tus neeg uas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tsis ua xyem xyav rau qee tus uas tsis caum qhov tseeb kiag li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj lub sij hawm ua hauj lwm rau cov neeg uas tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej, thiab vim li ntawd, cov neeg zoo li no thiaj tsis muaj peev xwm koom lawv lub zog, thiab ib txwm nyob twj ywm. Hnub no, koj puas yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas nyob hauv Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev yoog? Puas yog koj tshwm sim los ntawm tus yam ntxwv uas nyob twj ywm? Txhua tus uas ntseeg Vajtswv cov lus, tus uas coj Vajtswv txoj hauj lwm ua lub hauv paus, thiab ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj hnub no—lawv sawv daws puav leej yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ntseeg hais tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab yog heev li lawm, thiab yog tias koj ntseeg Vajtswv cov lus txawm Nws hais li cas los xij, ces koj yog tus uas caum kev to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam puv npo raws txoj kev no.

Yuav kom paub qhov tseeb txog qhov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, koj yuav tsum muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv, thiab koj yuav tsum xub tshem koj tus kheej tus yam ntxwv uas tub nkeeg tawm mus. Ib txhia tib neeg ib txwm ua raws li cov neeg feem coob, thiab lawv lub siab yuam kev deb ntawm Vajtswv mus lawm; cov neeg zoo li no tsis muaj lub siab xav tsim kho lawv tus kheej li, thiab cov qauv uas lawv caum mas qis heev li. Tsuas yog txoj kev caum uas hlub Vajtswv thiab raug Vajtswv muab tau lawm xwb thiaj li yog Vajtswv lub siab nyiam. Muaj cov neeg uas tsuas siv lawv txoj kev ras los them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb, tiam sis qhov no tsis tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam; koj yim huab ua tau tus qauv siab npaum li cas, ces nws yim huab haum Vajtswv lub siab nyiam npaum li ntawd. Raws li ib tug neeg dog dig, thiab tus uas nrhiav txoj kev hlub Vajtswv, to taub qhov tseeb txog lub teb chaws kom dhau los ua ib tug neeg ntawm Vajtswv cov neeg yog nej lub neej yav tom ntej uas tseeb tiag, thiab lub neej uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vim hais tias cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ua neej nyob rau sab cev nqaij daim tawv xwb, thiab lawv ua neej nyob rau Ntxwgnyoog, tiam sis hnub no nej ua neej nyob rau Vajtswv, thiab ua neej nyob kom tau ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias nej lub neej yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsuas yog pab pawg neeg no xwb, uas tau raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiaj li muaj peev xwm ua lub neej uas tseem ceeb tshaj plaws: Tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no uas muaj peev xwm ua lub neej uas muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig zoo li no li lawm. Vim nej raug xaiv los ntawm Vajtswv lawm, thiab raug tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab, tshaj ntawd ntxiv, yog vim tias Vajtswv txoj kev hlub nej, nej tau nkag siab txog lub neej tiag tiag, thiab paub ua lub neej uas muaj nuj nqis tshaj plaws. Qhov no tsis yog vim tias nej txoj kev caum zoo, tiam sis vim yog Vajtswv txoj hmoov hlub; nws yog Vajtswv tus uas tau qhib nej tus ntsujplig ob lub qhov muag, thiab nws yog Vajtswv tus Ntsujplig uas tau tshoov nej lub siab, muab txoj hmoo zoo rau nej los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis tau qhia nej, ces nej yuav tsis muaj peev xwm pom tias Vajtswv zoo npaum li cas, thiab nws yuav yog ib qho nyuaj rau nej los hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov tib neeg lub siab kom lawv lub siab tau tig rov los cuag Vajtswv tag nrho. Qee zaum, thaum nej muaj kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, nej lub siab tau raug tshoov, ces nej xav tias nej tsis tuaj yeem pab tau dab tsi tiam sis tsuas yog hlub Vajtswv xwb, tias nej muaj lub zog loj nyob hauv nej, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas nej tsis tuaj yeem muab tso pov tseg li. Yog tias koj xav li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig tau tshoov koj lub siab lawm, thiab koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, ces koj yuav thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Peb yeej yog tau raug npaj tseg thiab tau raug xaiv los ntawm Koj lawm tiag. Koj lub yeeb koob ua rau kuv muaj kev kaj siab, thiab ua rau kuv zoo siab tias kuv yog ib tug ntawm Koj cov neeg. Kuv yuav siv txhua yam thiab muab txhua yam los ua raws li Koj lub siab nyiam, thiab yuav siv tag nrho kuv txhua lub sij hawm, thiab tag nrho lub neej uas kuv muaj, rau Koj.” Thaum koj thov Vajtswv zoo li no, yuav muaj txoj kev hlub uas tsis paub kawg thiab kev mloog lus tseeb rau Vajtswv hauv koj lub siab. Koj puas txeev muaj txoj kev paub zoo li no dua li? Yog tias tib neeg raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab tas mus li, ces lawv yuav txaus siab hlo muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thaum lawv thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Kuv xav kom pom hnub uas Koj muaj yeeb koob, thiab kuv xav kom tau ua neej nyob rau Koj—tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyog los sis muaj nuj nqis tshaj li uas ua neej nyob txhawm rau Koj lawm, thiab kuv tsis muaj ib txoj kev xav me me uas yuav ua neej rau Ntxwgnyoog thiab rau sab nqaij tawv hlo li. Koj tsa kuv sawv los ntawm qhov pab kuv muaj peev xwm ua neej nyob rau Koj hnub no.” Thaum koj tau thov Vajtswv li no lawm, koj yuav xav tias koj pab tsis tau dab tsi tiam sis tsuas muab tau koj lub siab rau Vajtswv xwb, tias koj yuav tsum tau muaj Vajtswv, thiab kom koj ntxub qhov tuag yam uas koj tsis tau muaj Vajtswv thaum koj tseem ciaj sia nyob. Qhov muaj kev thov Vajtswv zoo li no, nws yuav ua rau koj muaj lub zog tsis txawj nkees li, thiab koj yuav tsis paub tias nws los qhov twg los; nyob hauv koj lub siab yuav muaj lub zog uas tsis txawj tag, thiab koj yuav muaj ib txoj kev txawj xav tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev, thiab Nws tsim nyog tau txais kev hlub. Qhov no yog thaum uas koj raug Vajtswv tshoov siab lawm. Txhua tus neeg uas tau muaj txoj kev paub no tau raug Vajtswv tshoov siab lawm. Rau qhov cov neeg uas raug Vajtswv tshoov siab tas li, yeej muaj kev hloov pauv hauv lawv lub neej, lawv muaj peev xwm txiav txim siab thiab txaus siab hlo txais yuav Vajtswv tiag tiag, txoj kev hlub Vajtswv hauv lawv lub siab muaj zog heev ntxiv, lawv lub siab tau tig tag nrho los rau Vajtswv, lawv tsis hais txog tsev neeg, lub ntiaj teb, cov kev ntxias, los sis lawv lub neej yav tom ntej, thiab lawv zoo siab hlo muab lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txhua tus neeg uas tau raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab yog cov neeg uas caum qhov tseeb, thiab cov uas muaj kev cia siab tias yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws.

Koj puas tau tig koj lub siab los cuag Vajtswv? Vajtswv tus Ntsujplig puas tau tshoov koj lub siab? Yog tias koj yeej tsis tau muaj txoj kev paub zoo li no dua li, thiab yog tias koj yeej tsis tau thov Vajtswv zoo li txoj kev no dua li, ces qhov no qhia tau hais tias Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv koj lub siab. Txhua tus uas raug Vajtswv tus Ntsujplig coj thiab raug Vajtswv tus Ntsujplig tshoov siab lawm mas yeej muaj Vajtswv txoj hauj lwm, uas qhia tau hais tias Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev hlub tau tuaj cag rau hauv lawv lawm. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv tsis kub siab ib yam li koj thaum kuv thov Vajtswv, thiab Vajtswv tsis tshoov kuv siab li; qee zaum—thaum kuv ua siab tus tus thiab thov Vajtswv—kuv paub tias Vajtswv muaj kev hlub, ces Vajtswv cia li tshoov kuv lub siab xwb.” Tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj li tib neej lub siab lawm. Thaum koj lub siab tau tig los cuag Vajtswv, ces tag nrho ib puas tsav yam ntawm koj tau tig los cuag Vajtswv lawm, thiab lub sij hawm ntawd Vajtswv tus Ntsujplig yuav tshoov koj lub siab. Nej feem ntau tau muaj txoj kev paub zoo li no lawm—nws tsuas yog tias nej cov kev paub mus tob tsis zoo ib yam xwb. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv tsis tau thov ib lo lus li, kuv tsuas yog mloog cov kev sib tham ntawm lwm tus ces kuv cia li muaj zog xwb.” Qhov no qhia tau hais tias Vajtswv tau tshoov sab hauv koj lub siab lawm. Cov tib neeg uas raug Vajtswv tshoov sab hauv lawv lub siab muaj kev txhawb zog thaum lawv hnov lwm tus txoj kev sib qhia; yog tias ib tug neeg twg uas hnov cov lus txhawb zog tas es lub siab tsis hloov li, ces qhov no qhia tau hais tias Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tsis nyob rau hauv lawv. Tsis muaj txoj kev ntshaw tiag tiag nyob rau sab hauv lawv lub siab, uas qhia tau hais tias lawv tsis muaj kev txiav txim siab, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Yog tias ib tug tib neeg twg raug Vajtswv tshoov siab lawm, lawv yuav muaj tus yeeb yam txawv txav thaum lawv hnov Vajtswv cov lus; yog tias lawv tsis raug Vajtswv tshoov siab li, ces lawv tsis tau koom nrog Vajtswv cov lus, lawv tsis muaj kev cuam tshuam nrog rau cov lus ntawd, thiab cov lus ntawd tsis muaj peev xwm yuav qhia tau lawv. Cov tib neeg uas tau hnov Vajtswv cov lus tas es tsis muaj tus yeeb yam txawv txav li yog cov tsis tau raug Vajtswv tshoov siab—lawv yog cov neeg uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm lees txais txoj kev kaj tshiab yog cov tau raug tshoov siab lawm, thiab muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm.

Ntsuas koj tus kheej:

1. Puas yog koj tab tom nyob rau hauv ntu nruab nrab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm niaj hnub no?

2. Koj lub siab puas tau tig los cuag Vajtswv? Vajtswv puas tau tshoov koj lub siab?

3. Vajtswv cov lus puas tau tuaj cag rau sab hauv koj lub siab?

4. Puas yog koj txoj kev xyaum ua tau ua raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum?

5. Puas yog koj ua neej nyob raws txoj kev coj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev kaj niaj hnub no?

6. Puas yog koj lub siab raug tswj kav los ntawm cov kev xav phem qub, los sis raug tswj kav los ntawm Vajtswv cov lus hnub no?

Hnov txog cov lus no, nej xav li cas? Ntseeg los tau npaum li no lub xyoo lawm, nej puas muaj Vajtswv cov lus tam li nej lub neej? Koj puas tau muaj kev hloov pauv yav dhau los txog, tus yam ntxwv coj tsis ncaj? Raws li Vajtswv cov lus hnub no, koj puas paub tias kev muaj lub neej zoo li cas, thiab tsis muaj lub neej ho yuav zoo li cas? Qhov no puas meej rau nej? Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev ntseeg Vajtswv yog txhua yam yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus hnub no: Txawm hais tias koj tab tom caum kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis mus rau kev ua kom tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, txhua yam yuav tsum nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no. Yog tias yam uas koj tham thiab ua tsis yog nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no, ces koj yog ib tug neeg tsis paub Vajtswv cov lus li, thiab tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog cov neeg uas ua raws li Nws cov hneev taw. Txawm hais tias yam uas koj nkag siab yav dhau los yuav zoo thiab dawb huv npaum li cas los xij, Vajtswv tsis xav tau tej ntawd, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso pov tseg, ces tej ntawd yuav yog ib txoj kev cuam tshuam uas nyuaj tshaj plaws rau koj lub neej yav tom ntej. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv niaj hnub no yog cov tau koob hmoov. Cov tib neeg tiam yav dhau los los kuj ua raws li Vajtswv cov hneev taw thiab, txawm li ntawd los lawv tsis tuaj yeem ua kom los txog rau niaj hnub nim no; qhov no yog txoj koob hmoov rau cov neeg thaum lub sij hawm kawg. Cov tib neeg uas tuaj yeem ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw, xws li tias Vajtswv coj lawv mus qhov twg los lawv mus tib si—cov no yog cov neeg uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab txawm hais tias lawv yuav ua dej num ntau npaum li cas, los sis lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas, los sis lawv khiav txoj dej num ntau npaum li cas los, tsis muaj ib yam dab tsi yog ua rau Vajtswv, thiab Nws yuav tsis qhuas lawv li. Hnub no, txhua tus uas ua raws li Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv; cov tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov neeg zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Tes dej num uas ncaim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais lawm ces yog tes dej num ntawm sab nqaij tawv, thiab yog cov kev xav phem, thiab nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog rau cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam li, thiab txawm hais tias lawv ua dej num rau Vajtswv los xij, lawv ua dej num raws li lawv txoj kev xav thiab cov kev xav phem, thiab tsis muaj peev xwm ua dej num tau raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov tib neeg uas tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam tsis tuaj yeem ua dej num tau rau Vajtswv. Vajtswv xav tau tes dej num uas ua haum raws li Nws lub siab xwb; Nws tsis xav tau tes dej num uas yog ntawm cov kev xav phem thiab sab nqaij tawv. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ces lawv ua neej nyob nrog cov kev xav phem. Tes dej num ntawm cov tib neeg zoo li no cuam tshuam thiab thab plaub, thiab tes dej num zoo li no tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw tsis muaj peev xwm ua tau dej num rau Vajtswv; cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw feem ntau yeej tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ua tau haum nrog Vajtswv. “Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm” txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raws li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag. Cov tib neeg uas raug tshem tawm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm yog cov neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, thiab tawm tsam txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Tias cov tib neeg uas zoo li no tawm tsam Vajtswv vim hais tias Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab lawm, thiab vim tias Vajtswv tus yam ntxwv tsis zoo ib yam li lawv cov kev xav phem—vim qhov ntawm no, lawv thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv, uas ua rau Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis lees txais yuav lawv. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab tsis yog ib qho yooj yim, tiam sis yog tias tib neeg muaj lub siab xav ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm thiab nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, ces lawv yuav muaj lub sij hawm pom Vajtswv, thiab yuav muaj lub sij hawm tau txais txoj kev pab coj tshiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tsis tuaj yeem tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia los sis Vajtswv txoj kev pab. Yog li, txawm hais tias tib neeg yuav tau txais Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis tau los yog nyob ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, nws nyob ntawm lawv txoj kev caum, thiab nws nyob ntawm lawv cov kev npaj siab xwb.

Txhua tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais niaj hnub no yog cov tau txais koob hmoov. Nws tsis tseem ceeb tias lawv txeev zoo li cas yav dhau los, los sis Vajntsujplig Dawb Huv txeev ua hauj lwm li cas rau lawv yav dhau los—cov neeg uas tau txais txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem ua raws li txoj hauj lwm tshiab hnub no raug tshem tawm mus lawm. Vajtswv xav tau cov uas muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev kaj tshiab, thiab Nws xav tau cov neeg uas lees txais yuav thiab paub txog Nws txoj hauj lwm tshiab. Vim li cas nws thiaj li hais tias koj yuav tsum yog tus nkauj xwb dawb huv? Ib tug nkauj xwb dawb huv muaj peev xwm nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab to taub txog tej yam tshiab, thiab ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm muab cov kev xav phem qub tso tseg, thiab mloog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab hnub no. Pab pawg neeg no, uas tau lees txais yuav txoj hauj lwm tshiab tshaj plaws ntawm hnub no, yog cov tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawv tiam lawm, thiab yog cov tib neeg uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Nej hnov Vajtswv lub suab ncaj qha, thiab pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab yog li ntawd, thoob plaws lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab thoob plaws txhua txhua tiam, tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li. Txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm, vim yog Vajtswv txoj kev npaj tseg cia ua ntej thiab kev xaiv, thiab vim yog Vajtswv txoj kev hlub xwb; yog tias Vajtswv tsis hais lus thiab hais Nws cov lus, koj tus yam ntxwv puas yuav zoo li niaj hnub no? Yog li, thov kom Vajtswv tau yeeb koob thiab raug qhuas, rau qhov txhua yam no yog vim tias Vajtswv tsa nej sawv. Muaj txhua yam no rau hauv lub siab lawm, koj puas tseem yuav nyob twj ywm thiab? Koj lub zog puas tseem tsis tuaj yeem sawv tau thiab?

Tias koj muaj peev xwm lees txais kev txiav txim, kev rau txim, raug nplawm, thiab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ntau tshaj ntawd ntxiv, muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus txib, uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej ntau tiam lawm, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob ntxhov siab heev heev thaum koj raug rau txim. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tau txoj hauj lwm hauv nej tawm mus, thiab cov koob hmoov uas tau muab rau nej lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem muab txhua yam uas twb tau muab rau nej lawm tshem tawm mus. Cov neeg ntawm txoj kev ntseeg tsis pub muaj ib qho kev sib piv nrog nej li. Nej tsis muaj kev paub zoo zoo txog Vajluskub, thiab tsis muaj tej tswv yim txog sab kev ntseeg, tab sis vim yog Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej, nej tau txais ntau tshaj txhua leej txhua tus ntawm txhua txhua tiam—thiab yog li qhov no yog nej txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws. Vim qhov no, nej yuav tsum mob siab tshaj rau Vajtswv, thiab haj yam ncaj ncees tshaj rau Vajtswv. Vim Vajtswv tsa koj sawv, koj yuav tsum txhawb koj lub zog, thiab yuav tsum npaj koj lub siab los lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Koj yuav tsum sawv khov kho rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau muab rau koj lawm, ua kom dhau los ua Vajtswv cov tib neeg lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub teb chaws, kom Vajtswv muab tau koj thiab thaum kawg los ua tus pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj puas muaj cov kev txiav txim siab no? Yog tias koj muaj tau cov kev txiav txim siab zoo li no lawm, ces thaum kawg koj paub tseeb tias Vajtswv yeej yuav muab tau koj xwb xwb li, thiab koj yuav dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv. Koj yuav tsum nkag siab tias lub luag hauj lwm ntawm cov lus txib yog kom raug Vajtswv muab kom tau thiab dhau los ua ib tug pov thawj uas zoo kawg nkaus rau Vajtswv xwb. Qhov no yog Vajtswv lub siab nyiam.

Cov lus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no yog lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia tib neeg txuas ntxiv mus rau qhov lub sij hawm no yog txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Thiab txoj kev ua Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no yog dab tsi? Nws yog kev ua thawj coj ntawm tib neeg los ua Vajtswv txoj hauj lwm hnub no, thiab mus rau lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj. Muaj plaub tsib kauj ruam los to taub qhov tseeb txog ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj:

1. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tsis txhob caum Vajtswv cov lus yav dhau los, thiab tsis txhob kawm cov lus ntawd thiab piv cov lus ntawd rau cov lus tam sim no. Tiam sis, koj yuav tsum qhib koj lub siab rau Vajtswv cov lus niaj hnub tam sim no. Yog tias muaj cov tib neeg uas tseem xav nyeem Vajtswv cov lus, cov phau ntawv sab ntsujplig, los sis lwm yam kev qhuab qhia yav dhau los, thiab tus uas tsis ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no, ces lawv yog cov neeg uas ruam tshaj plaws li; Vajtswv ntxub cov neeg zoo li no. Yog tias koj txaus siab hlo lees txais yuav txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hnub no, ces qhib koj lub siab tag nrho rau Vajtswv cov lus hais hnub no. Qhov no yog thawj yam uas koj yuav tsum ua kom tiav.

2. Koj yuav tsum thov Vajtswv los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus hais hnub no, paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus thiab nrog Vajtswv sib tham, thiab txiav txim siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua cov qauv uas koj xav caum kom tiav.

3. Koj yuav tsum caum qhov to taub kom tob txog qhov tseeb ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm hnub no. Tsis txhob tuav rawv cov lus hais uas qub qub lawm thiab tej zaj lus qhia yav dhau los lawm.

4. Koj yuav tsum tshawb nrhiav kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab, thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus.

5. Koj yuav tsum caum qhov to taub txog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv taug niaj hnub no.

Thiab koj yuav nrhiav li cas kom Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj siab? Qhov tseem ceeb tshaj ces yog nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no xwb, thiab thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov kev cheem tsum. Qhov muaj kev thov Vajtswv raws li txoj kev no, ces Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav tshoov koj siab xwb xwb li. Yog tias koj tsis nrhiav tus cag ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv hnub no, ces qhov no tsis tawg paj txi txiv dab tsi li. Koj yuav tsum thov, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tawm tsam Koj, thiab kuv tshuav Koj nqi ntau heev; kuv tsis mloog lus kiag li, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua rau Koj txaus siab li. Au Vajtswv, kuv xav kom Koj cawm kuv, kuv xav ua dej num rau Koj mus kom txog ntua hnub kawg, kuv xav tuag rau Koj. Koj txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv, thiab kuv tsis muaj lus yws kiag li; kuv tawm tsam Koj thiab kuv tsim nyog tuag, kom txhua tus neeg pom Koj tus yam ntxwv ncaj ncees nyob hauv kuv txoj kev tuag.” Thaum koj thov tawm hauv koj nruab siab tuaj raws txoj kev no lawm, Vajtswv yuav hnov koj, thiab yuav coj koj; yog tias koj tsis thov los ntawm lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hnub no, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj txoj kev uas yuav tshoov tau koj lub siab kiag li. Yog tias koj thov raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab raws li qhov uas Vajtswv xav ua hnub no, koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv xav lees txais Koj cov lus txib thiab ua ncaj ncees rau Koj cov lus txib, thiab kuv txaus siab hlo muab tag nrho kuv lub neej fij rau Koj lub yeeb koob, kom txhua yam uas kuv ua tuaj yeem ncav cuag cov qauv ntawm Vajtswv cov neeg. Thov kom Koj tshoov kuv lub siab. Kuv xav kom Koj tus Ntsujplig qhia kuv mus li, kom txhua yam uas kuv ua coj tau kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog, kom thaum kawg Koj muab tau kuv.” Yog tias koj thov raws txoj kev no, txoj uas pib hauv Vajtswv lub siab nyiam, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Nws tsis tseem ceeb tias koj cov lus thov yuav muaj pes tsawg lo—yam uas yog tus ywm sij ces yog tias koj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis tau xwb. Tej zaum nej txhua tus puav leej tau ntsib txoj kev zoo li nram qab no lawm: Qee zaum, thaum sib koom ua ke thov Vajtswv, lub zog ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm lawv cov lus thov, ua rau txhua tus neeg muaj zog sawv. Qee tus neeg quaj heev thiab los kua muag thaum thov Vajtswv, kov yeej kev tu siab rau Vajtswv, thiab qee leej tib neeg qhia lawv txoj kev txiav txim siab, thiab cog lus. Xws li yog qhov txiaj ntsig uas ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Hnub no, nws yog ib hnub tseem ceeb uas txhua leej txhua tus nchuav lawv lub siab rau hauv Vajtswv cov lus. Tsis txhob mob siab rau cov lus uas tau hais yav dhau los lawm; yog tias koj tseem tuav rawv yam uas tau tshwm sim yav dhau los lawm xwb, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm nyob rau hauv koj. Koj puas pom tias qhov no tseem ceeb npaum li cas?

Hnub no nej puas paub txog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv tau taug? Plaub tsib lub ntsiab lus saum toj saud yog yam uas Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsum ua kom tiav rau hnub no thiab yav tom ntej; cov ntsiab lus ntawd yog txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv tau taug, thiab yog txoj kev uas tib neeg yuav tsum tau caum. Hauv koj txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, yam tsawg kawg koj yuav tsum nchuav koj lub siab rau hauv Vajtswv cov lus, thiab muaj peev xwm lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm Vajtswv cov lus; koj lub siab yuav tsum xav tau Vajtswv, koj yuav tsum caum qhov to taub kom tob txog qhov tseeb, thiab cov hom phiaj uas Vajtswv cheem tsum kom ua. Thaum koj muaj lub zog no lawm, ces nws qhia tias Vajtswv tau tshoov koj siab lawm, thiab koj lub siab tau pib tig los cuag Vajtswv lawm.

Thawj thawj kauj ruam ntawm kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia yog nchuav tag nrho koj lub siab rau hauv Vajtswv cov lus, thiab kauj ruam ob yog txais yuav txoj kev uas raug Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab. Ua kom tiav kev lees txais yuav txoj kev uas raug Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab muaj txiaj ntsig dab tsi? Nws yog kom muaj peev xwm ntshaw, nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb uas tob dua qub, thiab kom muaj peev xwm koom tes nrog Vajtswv mus rau qhov zoo. Hnub no, koj koom tes nrog Vajtswv, uas yog txhawm rau hais tias muaj ib lub hom phiaj rau koj txoj kev caum, rau koj cov lus thov, thiab rau koj txoj kev qhia Vajtswv cov lus, thiab koj ua koj lub luag hauj lwm raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum kom ua—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev koom tes nrog Vajtswv. Yog tias koj tsuas hais txog kev cia kom Vajtswv ua xwb, tiam sis tsis ua ib yam dab tsi li, tsis hais kev thov Vajtswv los sis kev nrhiav Vajtswv, ces qhov no puas tuaj yeem hu tau tias kev koom tes? Yog tias koj tsis muaj tus cwj pwm ntawm kev koom tes nyob rau hauv koj li, thiab tu ncua txoj kev cob qhia rau kev to taub qhov tseeb uas muaj ib lub hom phiaj, ces koj tab tom tsis koom tes. Ib txhia neeg hais tias: “Txhua yam nyob ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg, txhua yam yog tau ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej; yog hais tias Vajtswv tsis tau ua, ces tib neeg yuav ua li cas ua tau?” Vajtswv txoj hauj lwm yeej ib txwm nyob li qub, thiab tsis yog ib qho hwj huaj me me uas tshwm qhov twg los kiag li, thiab nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev nquag nrhiav uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm xwb, rau qhov Vajtswv tsis quab yuam tib neeg—koj yuav tsum muab sij hawm rau Vajtswv ua hauj lwm, thiab yog tias koj tsis caum los sis tsis to taub, thiab yog tias hauv koj lub siab tsis muaj ib qho kev ntshaw me me li, ces Vajtswv tsis muaj lub caij nyoog yuav ua tau hauj lwm. Koj yuav nrhiav kom tau Vajtswv los tshoov koj lub siab los ntawm txoj kev twg? Los ntawm kev thov Vajtswv, thiab los ze zog rau ntawm Vajtswv. Tiam sis qhov tseem ceeb tshaj plaws, nco ntsoov tias, nws yuav tsum los ntawm lub hauv paus ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv lawm. Thaum koj raug Vajtswv tshoov siab tas li, koj tsis poob mus ciaj qhev rau cev nqaij tawv lawm: Tus txiv, tus poj niam, me nyuam thiab nyiaj txiag—txhua yam no tsis muaj peev xwm khi tau koj, thiab koj tsuas xav caum qhov tseeb thiab ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb. Lub sij hawm no, koj yuav yog ib tug neeg uas ua neej nyob muaj kev ywj pheej ntawm sab ntsujplig.

Qhov Dhau Los: Hais Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No