Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv vim yog daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsujplig, los sis ib tug uas tsis muaj lub cev, tab sis tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nws yog vim tib neeg cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tag lawm ces Vajtswv thiaj li muab cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm; ntxiv ntawd, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm kev qias vuab tsuab, Vajtswv thiaj li muab tib neeg ua ib daim phiaj nkaus xwb rau Nws tes hauj lwm thoob plaws txhua txhua theem ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg. Tib neeg yog ib tug neeg txawj tuag, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab Vajtswv yog tib Tug uas thiaj muaj cuab kav cawm tau tib neeg xwb. Nyob rau qhov no, Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv uas muaj tej yam ntxwv zoo li tib neeg mas thiaj yuav ua tau Nws tes hauj lwm, kom Nws tes hauj lwm thiaj li yuav ua tau tej yam tshwm sim uas zoo dua. Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm vim tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj peev xwm yuav kov yeej kev txhaum los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias lub ntsiab tseeb thiab lub koob npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav txawv deb ntawm lub ntsiab tseeb thiab lub koob npe ntawm tib neeg, los Nws qhov kev tshwm sim yeej zoo ib yam nkaus li tib neeg qhov; Nws muaj qhov kev tshwm sim ntawm ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab ua lub neej li ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab cov uas pom Nws yeej tsis pom muaj ib qho txawv tshaj li ib tus neeg zoo li sawv daws. Qhov kev tshwm sim zoo li sawv daws no thiab kev ua neej ces yeej txaus rau Nws los ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv txoj kev ua neej. Nws cev nqaij daim tawv cia Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej, thiab pab Nws ua Nws tes hauj lwm nyob nrog tib neeg, thiab tshaj qhov ntawd, Nws qhov kev ua neej pab Nws ua qhov kev cawm tib neeg nyob nrog tib neeg. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neej tau tsim kev cov nyom ntxhov quav niab ntau nrog rau tib neeg, los tej kev cov nyom ntxhov quav niab ntawd kuj tsis cuam tshuam rau tej yam tshwm sim li ib txwm muaj ntawm Nws tes hauj lwm. Muab hais luv luv, ces tes hauj lwm ntawm Nws cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws ntawd mas muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau tib neeg. Txawm hais tias neeg feem coob tsis kam lees txais Nws qhov kev ua neej, los Nws tes hauj lwm yeej tseem ua tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau, thiab tej qhov tshwm sim uas tsim nyog tau no mas yog tau los ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no mas yeej tsis muaj dab tsi uas yuav ntseeg tsis tau li. Los ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv, tib neeg tau kaum npaug los sis tshaj kaum ob tawm npaug ntawm tej khoom tshaj qhov kev xav phem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg txog Nws qhov kev ua neej, thiab tej kev xav phem ntawd ces thaum kawg yuav raug Nws tes hauj lwm muab nqos tas mus. Thiab tej yam tshwm sim uas tau los ntawm Nws tes hauj lwm, uas hais tau hais tias, qhov kev paub uas tib neeg muaj rau Nws, mas hnyav tshaj li tib neeg qhov kev xav phem txog Nws lawm. Yeej tsis muaj kev yuav xav los sis ntsuas tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, vim Nws cev nqaij daim tawv tsis zoo li lwm tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd li; txawm hais tias daim plhaub sab nraud mas zoo ib yam nkaus, los lub ntsiab tseeb tsis zoo ib yam. Nws cev nqaij daim tawv ua rau muaj ntau qhov kev xav phem ntawm tib neeg txog Vajtswv, tab sis Nws cev nqaij daim tawv kuj ho cia tib neeg los mus muaj kev paub ntau heev, thiab tseem muaj peev xwm txeeb tau ib tug neeg twg uas muaj lub plhaub sab nraud uas mej ntsis yuav zoo ib yam. Vim Nws tsis lam yog tib neeg xwb, tab sis yog Vajtswv uas muaj tib neeg lub plhaub sab nraud xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xav txog tag nrho los sis to taub Nws li. Ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas sawv daws yeej hlub thiab txais tos. Yog hais tias Vajtswv tsuas yog ib tug Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom xwb, ces nws yuav yog ib qho yooj yim heev rau neeg ntseeg Vajtswv. Neeg yuav muaj tej kev xav zoo li cas los tau ywj siab, lawv muaj cuab kav yuav xaiv daim duab zoo li cas ua Vajtswv daim duab los tau tag nrho raws li lawv siab nyiam thiab ua kom lawv tus kheej zoo siab xwb. Nyob rau qhov no, neeg yuav dab tsi los tau raws li lawv tus kheej tus Vajtswv nyiam thiab xav kom lawv ua, yam tsis muaj kev xav txog qhov zoo los phem li. Qhov uas muaj ntxiv, ces neeg ntseeg hais tias tsis muaj leej twg yuav ua siab ncaj thiab mob siab rau Vajtswv tshaj li lawv lawm, thiab hais tias tag nrho lwm tus ces yog cov niag dev txawv teb chaws xwb, thiab yeej tsis ncaj ncees rau Vajtswv li. Ces hais tau hais tias qhov no yog qhov uas nrhiav los ntawm cov neeg uas txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj pom tsis meej thiab muaj nyob rau ntawm kev qhuab qhia xwb; qhov uas lawv nrhiav ces yeej zoo nkaus li tib qho xwb, tsuas yog muaj ib qho txawv me me xwb. Nws tsuas yog qhov uas Vajtswv tus duab hauv lawv qhov kev xav ntawd thiaj sib txawv xwb, tab sis lawv lub ntsiab tseeb yeej zoo tib yam nkaus xwb.

Tib neeg yeej tsis muaj teeb meem rau lawv tej kev ntseeg Vajtswv ua dog ua dig thiab ntseeg Vajtswv raws li lawv siab nyiam. Qhov no yog ib qho ntawm “tej cai thiab kev ywj pheej ntawm tib neeg,” uas tsis pub leej twg cuam tshuam li, vim tib neeg ntseeg lawv tus kheej tus Vajtswv thiab tsis yog lwm tus neeg tus Vajtswv; nws yog lawv tus kheej qhov khoom, thiab yuav luag txhua tus yeej muaj qhov khoom ntawm lawv tus kheej zoo li no. Neeg saib qhov khoom no ua ib qho khoom muaj nuj nqis, tab sis rau Vajtswv no ces tsis muaj ib yam dab tsi yuav qis tshaj thiab tsis muaj nuj nqis tshaj lawm, vim yeej tsis muaj ib qho uas yuav qhia tau txog kev tawm tsam Vajtswv meej tshaj qhov ua tib neeg qhov khoom ntawm lawv tus kheej ntawd lawm. Nws yog vim tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yuav kom Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv nrog rau qhov uas pom tau kov tau, thiab ua tus uas kom tib neeg yeej pom kiag thiab kov tau kiag. Nws tsis yog ib tug Ntsujplig uas tsis muaj lub cev, tab sis yog cev nqaij daim tawv uas tib neeg yeej pom thiab los chwv tau nrog. Txawm li cas los xij, feem coob ntawm cov Vajtswv uas neeg ntseeg mas yog cov neeg qaum ntuj uas tsis muaj lub cev, uas kuj yog ib lub cev uas yuav muab ua zoo li cas los tau. Nyob rau qhov no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj rais los ua tus yeeb ncuab rau cov neeg feem coob uas ntseeg Vajtswv, thiab cov uas tsis kam lees hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, tau rais los ua cov tawm tsam Vajtswv. Tib neeg tau muaj kev xav phem ntau mas tsis yog vim lawv txoj kev xav, los sis vim lawv qhov kev ntxeev siab, tab sis yog vim qhov khoom ntawm lawv tus kheej no. Nws yog vim qhov khoom no uas ua rau neeg feem coob tuag, thiab nws yog tus Vajtswv uas pom tsis meej uas tuav tsis tau, ntsia tsis pom, thiab tsis muaj tiag uas rhuav tib neeg lub neej. Tib neeg lub neej raug muab tso pov tseg mas tsis yog tim tus Vajtswv uas yug los ua neeg, haj yam tsis yog tim tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, tab sis yog tim tus Vajtswv uas tib neeg xav hauv nruab siab xwb. Tib qho laj thawj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los rau hauv cev nqaij daim tawv mas yog cov tib neeg qias vuab tsuab qhov kev xav tau nkaus xwb. Nws yog vim tib neeg qhov kev xav tau, tsis yog Vajtswv qhov, thiab tag nrho tej uas Nws tau muab pauv thiab raug kev tsim txom ces yog ua rau noob neej, thiab tsis yog ua rau Vajtswv Tus Kheej qhov txiaj ntsig. Tsis muaj qhov zoo thiab qhov phem los sis phaj tshab rau Vajtswv li; Nws yuav tsis tau sau tej qoob loos yav pem suab, tab sis tsuas yog qhov uas twb yeej tshuav nqi rau Nws thaum xub thawj lawm xwb. Tag nrho tej uas Nws ua thiab muab pauv rau noob neej tsis yog ua li kom Nws tau phaj tshab ntau, tab sis tsuas yog ua rau noob neej nkaus xwb. Txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv muaj ntau yam nyuab cov nyom uas yeej xav tsis txog li, los qhov tshwm sim uas thaum kawg yuav ua tau ces yeej ntau tshaj tej uas tau los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muaj kev txom nyem ntau, thiab cev nqaij daim tawv tsis muaj cuab kav muaj tau tib lub koob npe li tus Ntsujplig, Nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tej yam tshaj ntuj tsim zoo li tus Ntsujplig, Nws haj yam tsis muaj tib qho hwj chim li tus Ntsujplig muaj. Tab sis lub ntsiab tseeb ntawm tes hauj lwm ua los ntawm cev nqaij daim tawv uas tsis zoo tshaj sawv daws no mas zoo tshaj tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab lub cev nqaij daim ntawv no Nws Tus Kheej yog lo lus teb rau qhov uas tag nrho noob neej xav tau. Rau cov uas yuav raug cawm, qhov txiaj ntsim ntawm Vajntsujplig mas swb qhov ntawm lub cev daim daim tawv lawm deb heev li: Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas muaj cuab kav pov puag tau tag nrho lub qab ntuj khwb, hla tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, thiab tej hiav txwv, tab sis tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas ua tau zoo dua rau cov neeg uas Nws tau ntsib tau pom kiag. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv cev nqaij daim tawv mas yog ib qho uas pom tau kov tau uas tib neeg to taub yooj yim thiab ntseeg tau zoo dua, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj tob tshaj, thiab muab cuab kav tseg tau ib qho kev xav tob dua rau tib neeg txog Vajtswv tej kev ua uas muaj tiag. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas muab qhwv zais rau hauv tej lus zais tob; nws yog ib qho nyuab rau tej neeg uas txawj tuag yuav los xav txog, thiab haj yam nyuab rau lawv pom, thiab yog li ces lawv thiaj tsuas vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab uas khoob lug ntawd xwb. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, yeej zoo li sawv daws li, thiab muaj tseeb, thiab muaj tswv yim zoo, thiab yog ib qho tseeb uas tib neeg qhov muag pom kiag; tib neeg tus kheej muaj cuab kav tau ntsib tau pom kiag lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis tas yuav siv lawv txoj kev xav hauv siab uas muaj ntau heev ntawd li. Qhov no yog qhov yog thiab qhov muaj nuj nqis tseeb ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv tes hauj lwm. Tus Ntsujplig tsuas ua tau tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom thiab tsis yooj yim rau tib neeg xav hauv siab xwb, piv txwv li tus Ntsujplig qhov kev qhuab qhia, tus Ntsujplig qhov kev ua kom txawj xav, thiab tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, tab sis rau cov tib neeg uas muaj ib lub siab, tej no muab tsis tau ib lo lus tshab txhais kom meej. Lawv tsuas muab tau ib qho lus tshab txhais uas nyob tsis tus, los sis dav dav xwb, thiab tsis muaj cuab kav muab tau ib qho lus qhia uas yog siv lus hais. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, mas txawv loj heev: Nws muaj tej lus coj qhia uas yog thiab siv lus hais kiag, nws muaj txoj kev xav uas pom tau meej, thiab muaj tej hom phiaj uas pom tau meej meej. Thiab ces tib neeg thiaj tsis tau zuaj mus los, los sis siv lawv txoj kev xav haus nruab siab, thiab tsis tas yuav khwv yees li. Qhov no yog qhov uas pom tau meej meej ntawm tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab nws qhov txawv loj ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsuas zoo siv rau ib qho uas muaj ciam kawg xwb thiab yuav hloov tsis tau tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muab tau tej hom phiaj uas paub meej thiab tsim nyog yuav tsum muaj thiab tej kev paub uas muaj tseeb dua thiab muaj nuj nqis dua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tib neeg qias vuab tsuab ces yog qhov uas muab tau tej lus kom meej, tej hom phiaj kom pom meej rau lawv caum ua, thiab qhov uas ntsia pom thiab kov tau. Tsuas yog tes hauj lwm uas muaj tiag thiab tej lus coj qhia uas ncav sij hawm xwb thiaj li haum rau qhov tib neeg nyiam, thiab tsuas yog tes hauj lwm tseeb xwb thiaj cawm tau tib neeg los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab thiab phem lim hiam. Qhov no mas tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau; tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li cawm tau tib neeg tawm los ntawm lawv tus moj yam uas tau raug ua qias vuab tsuab thiab phem lim hiam tag lawm. Txawm hais tias tus Ntsujplig yog lub ntsiab tseeb xeeb txawm ntawm Vajtswv, los tes hauj lwm zoo li no mas tsuas yog Nws cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau. Yog tus Ntsujplig ua hauj lwm ib leeg kheej xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub rau Nws tes hauj lwm kom ua tau tej yam tshwm sim zoo li—qhov no yog qhov tseeb uas yooj yim tshaj. Txawm hais tias neeg feem coob tau rais los ua yeeb ncuab rau Vajtswv vim yog cev nqaij daim tawv no, los thaum uas Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, cov uas tawm tsam Nws ces tsis yog yuav tsum tsis ua Nws tej yeeb ncuab lawm xwb, tab sis nyob rau fab ntxeev ntawd mas tseem yuav rais los ua Nws cov tim khawv thiab. Lawv yuav rais los ua cov tim khawv uas tau raug Nws txeeb tau los, cov tim khawv uas muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws thiab cais tsis tau tawm ntawm Nws mus li. Nws yuav ua kom tib neeg paub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav paub txog qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv no rau lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, yuav paub txog qhov muaj nuj nqis tiag tiag ntawm Nws rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav paub hais tias cev nqaij daim tawv no rais los ua ib lub qhov dej txhawv pub txoj sia uas yeej muaj sia tiag uas tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nrug tau hlo li. Txawm hais tias tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv txawm yuav nrug deb ntawm qhov kev sib txig sib luag nrog rau Vajtswv lub koob npe thiab tes dej num, thiab qhov tib neeg pom ces zoo li tsis haum nrog rau Nws lub meej mom tiag tiag, los cev nqaij daim tawv no, tus uas tsis muaj daim duab tseeb tseeb zoo li Vajtswv, los yeej muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav ua tau ncaj qha. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab nws yog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis no uas tib neeg tsis muaj cuab kav txaus siab rau thiab lees paub tau. Txawm hais tias tag nrho noob neej saib taus Vajtswv tus Ntsujplig thiab saib tsis taus Vajtswv cev nqaij daim tawv, tsis hais lawv yuav saib los sis xav li cas li, qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm cev nqaij daim tawv mas tseem ntau tshaj qhov ntawm tus Ntsujplig lawm thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsuas yog hais txog cov noob neej uas qias vuab tsuab xwb. Hais txog txhua tus uas nrhiav qhov tseeb thiab ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, ces tus Ntsujplig tes hauj lwm ces tsuas muaj cuab kav muab tau kev txhawb thiab kev tshoov siab, thiab ib qho kev txawj xav phim hwj uas nws yog piav tsis tau thiab xav tsis tau li, thiab ib qhov kev txawj xav uas zoo heev thiab loj heev, thiab txaus qhuas heev, tab sis mas kuj ua tsis tau thiab muab tsis tau rau tag nrho sawv daws. Tib neeg thiab Vajtswv tus Ntsujplig ces tsuas nyob deb deb sib ntsia tau xwb, cuag li muaj ib ntu kev deb deb nyob kem lawv, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub uas yuav zoo ib yam, cuag li tib neeg thiab Vajtswv mas muaj ib daig txiag uas ntsia tsis pom muab sib cais lawm. Qhov tseeb, qhov no yog ib qho duab cuav uas tus Ntsujplig muab rau tib neeg, uas vim yog tus Ntsujplig thiab tib neeg mas tsis yog tib hom thiab yuav nyob ua ke tsis tau rau tib lub ntiaj teb, thiab vim tus Ntsujplig tsis muaj ib yam uas tib neeg muaj li. Ces tib neeg tsis muaj qhov yuav xav tau tus Ntsujplig, vim tus Ntsujplig ua tsis tau tes hauj lwm uas tib neeg feem coob xav tau ntawd ncaj qha li. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv muab ib co hom phiaj tiag tiag rau tib neeg kom nrhiav ua, cov lus meej meej, thiab ib qho kev txawj xav hais tias Nws yeej muaj tseeb thiab zoo li lwm tus, thiab Nws yeej txo hwj chim thiab yog neeg dog dig thiab xwb. Txawm hais tias tib neeg yuav hwm Nws, los rau neeg feem coob ces Nws yeej ua siab ntev tau yooj yim rau: Tib neeg yeej pom tau Nws lub ntsej muag, thiab hnov Nws lub suab, thiab lawv tsis tas yuav tuaj deb deb ntsia Nws xwb. Cev nqaij daim tawv no zoo li tib neeg kuj mus cuag tau yooj yim, tsis txav deb, los sis to taub nyuab, tab sis ntsia pom thiab kov tau, vim cev nqaij daim tawv no nyob rau hauv tib lub ntiaj teb uas tib neeg nyob.

Rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, yuav hloov tus moj yam mas yuav tsum muaj hom phiaj rau lawv caum nrhiav, thiab kev paub Vajtswv mas yuav tsum tau pom kiag qhov kev ua tiag tiag thiab Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag. Ob qho no mas tsuas ua tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cev nqaij daim tawv xwb, thiab ob qho ntawd mas tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv tiag tiag li ib txwm muaj. Qhov yog qhov uas vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawd thiaj yuav tsum muaj, thiab vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau muaj qhov ntawd rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Vim tib neeg yuav tsum tau paub Vajtswv, daim duab ntawm cov Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd yuav tsum tau raug muab tshem tawm hauv lawv lub siab mus, thiab vim lawv yuav tsum tau muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab cuam pov tseg, mas lawv yuav tsum xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab ua ntej tso. Yog hais tias tib neeg lam ua tes hauj lwm muab tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd tshem tawm hauv neeg lub siab mus xwb, ces lawv yeej yuav ua tsis tau tej yam tshwm sim uas yog li. Tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd uas nyob rau hauv neeg lub siab mas yuav siv lus los muab qhia tshwm, cuam pov tseg, los sis muab ntiab tawm tag nrho tsis tau. Nyob rau hauv qhov ua li ntawd, thaum kawg los yeej yuav tshem tsis tau tej yam uas nrhau cag tob tob li no tawm ntawm neeg mus li. Tsuas yog muab tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab daim duab tiag tiag ntawm Vajtswv coj los hloov tej yam uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd xwb, thiab ua kom neeg maj mam paub tej no, mas thiaj yuav tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau ntawd. Neeg paub hais tias tus Vajtswv uas lawv nrhiav yav dhau los mas yeej pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Qhov uas muab peev xwm ua tau qhov tshwm sim no mas tsis yog qhov kev coj ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, haj yam tsis yog tej kev qhia ntawm ib tug neeg twg, tab sis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev xav phem mas raug nthuav tawm hlo thaum uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tej hauj lwm yam muaj qib muaj duas, vim qhov uas ib txwm muaj li sawv daws thiab qhov muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog qhov fab ntxeev ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim uas nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav. Tib neeg tej kev xav phem thaum xub thawj mas tsuas muab nthuav tawm tau thaum uas muab coj los sib piv qhov txawv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Yog tsis muaj qhov kev sib piv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces tej kev xav phem ntawm tib neeg yeej yuav muab nthuav tawm tsis tau li; muab ua lwm yam lus hais, yog tsis muaj qhov tseeb los ua ib tug qauv piv txwv, ces tej yam uas pom tsis meej ntawd yeej muab nthuav tawm tsis tau li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los ua qhov hauj lwm no tau li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los piav tau kom meej txog qhov hauj lwm no li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li muaj cuab kav ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm no sawv cev rau Nws tau li. Tsis hais tib neeg cov lus txawm yuav muaj ntau npaum li cas, los lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau kom meej txog qhov muaj tiag thiab qhov uas ib txwm muaj ntawm Vajtswv li. Tib neeg ces tsuas muaj cuab kav paub Vajtswv yam muaj qab hau zog, thiab tsuas muaj cuab kav pom Nws tseeb zog xwb, yog hais tias Vajtswv tus kheej ua hauj lwm nrog tib neeg kiag thiab muab Nws tus duab thiab Nws tus kheej tso tag nrho rau tib neeg pom. Qhov tshwm sim no mas tsis muaj ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav ua tau li. Muaj tseeb, Vajtswv tus Ntsujplig los kuj tsis muaj cuab kav yuav ua tau qhov tshwm sim no li thiab. Vajtswv muaj cuab kav cawm tau cov tib neeg qias vuab tsuab tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tab sis tes hauj lwm no mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua ncaj qha tsis tau; tab sis, nws tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav xwb, los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Cev nqaij daim tawv no yog tib neeg thiab ho yog Vajtswv thiab, yog ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab kuj yog Vajtswv uas muaj hwj huaj qaum ntuj puv npo thiab. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias cev nqaij daim tawv no tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab txawv deb ntawm tus Ntsujplig, los nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg uas cawm tib neeg, tus uas yog tus Ntsujplig thiab kuj yog cev nqaij daim tawv thiab. Tsis hais Nws yuav raug hu li cas li, thaum kawg yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej uas cawm noob neej. Vim Vajtswv tus Ntsujplig mas cais tsis tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig; ces nws thiaj yog qhov hais tias tes hauj lwm no tsis yog siv lub koob npe ntawm tus Ntsujplig ua tiav, tab sis mas yog siv lub koob npe ntawm cev nqaij daim tawv ua tiav. Tes hauj lwm uas yuav tsum yog tus Ntsujplig ua ncaj qha ces tsis tas yuav muaj kev yug los ua neeg li, thiab tes hauj lwm uas cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua mas tus Ntsujplig ua tsis tau ncaj qha, thiab yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb mas thiaj ua tau. Qhov no yog qhov uas tes hauj lwm no yuav tsum tau muaj li no, thiab nws yog qhov uas cov tib neeg qias vuab tsuab yuav tsum tau muaj. Nyob rau hauv peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tsuas muaj ib theem xwb thiaj li yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab ob theem seem ntawd ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai uas yog tus Ntsujplig ua ntawd mas tsis muaj kev hloov tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas yuav tsum kom tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj, txawm li cas los xij, cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab lawv qhov kev paub txog Vajtswv, thiab yog ib qho tseem ceeb thiab yuav tsum tau muaj nyob rau ntawm qhov kev cawm tib neeg. Yog li ntawd, cov noob neej qias vuab tsuab thiaj xav tau kev cawm dim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntau dua thiab xav tau tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ncaj qha ntau dua. Noob neej xav tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los saib xyuas lawv, txhawb nqa lawv, ywg dej rau lawv, pub zaub mov rau lawv noj, txiav txim thiab qhuab ntuas lawv, thiab lawv xav tau txoj hmoov hlub ntau dua thiab kev txhiv dim ntau dua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau tus sib ntseeg siab rau tib neeg, tus neeg yug yaj rau tib neeg, ib qho kev pab uas muaj txhua lub sij hawm rau tib neeg, thiab tag nrho tej no ces yog qhov uas yuav tsum muaj ntawm kev yug los ua neeg niaj hnub no thiab nyob rau yav dhau los lawm.

Tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm thiab yog cov uas nyob siab tshaj plaws ntawm tag nrho tej uas Vajtswv tsim tawm los, yog li ntawd tib neeg thiaj li xav tau Vajtswv qhov kev cawm dim. Daim phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm dim ces yog tib neeg, tsis yog Ntxwgnyoog, thiab qhov uas yuav raug cawm yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tus ntsujplig, thiab tsis yog tus dab phem. Ntxwgnyoog yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev rhuav tshem kom puas tsuaj, tib neeg yog daim phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thawj tug uas yuav raug cawm ces yuav tsum yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg cev nqaij daim tawv tau raug ua qias vuab tsuab yam tob kawg nkaus, thiab nws tau rais mus ua ib yam uas tawm tsam Vajtswv, ua li ntawd ntau dhau heev lawm ces nws cia li tab meeg tawm tsam thiab tsis lees hais tias muaj Vajtswv lawm. Lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab no mas tawv ncauj dhau heev lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais nyuab los sis hloov nyuab npaum li tus moj yam qias vuab tsuab ntawm cev nqaij daim tawv. Ntxwgnyoog los nkag rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los do kev thab plaub, thiab nws siv tib neeg cev nqaij daim tawv mus cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tab kaum Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog, thiab rais mus ua Vajtswv tus yeeb ncuab lawm. Yog yuav kom tib neeg raug cawm, mas lawv yuav tsum xub raug txeeb kom tau tso. Nws yog vim qhov no es Vajtswv thiaj li sawv los txheem thiab los rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua, thiab los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Nws lub hom phiaj ces yog kev cawm dim rau tib neeg, cov uas raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab qhov kev tua yeej thiab kev rhuav tshem Ntxwgnyoog, tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm Nws tes hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, hos nyob rau tib lub sij hawm ntawd Nws cawm cov noob neej qias vuab tsuab. Yog li ntawd, nws yog ib teg hauj lwm uas thooj txhij ua tau ob lub hom phiaj. Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab hais lus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv es thiaj li sib tham nrog tib neeg tau zoo dua, thiab txeeb tau tib neeg zoo dua. Zaum kawg uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws tes hauj lwm thaum tiam kawg yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yuav muab tag nrho cov tib neeg cais raws li lawv hom, xaus tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab kuj xaus tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab. Tom qab tag nrho Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb los txog qhov xaus lawm, Nws yuav yeej tag nrho. Ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav txeeb tau noob neej tag nrho, thiab muab tau noob neej tag nrho. Qhov no tsis yog txhais tau hais tias tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus lawm los? Thaum Vajtswv xaus Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv, thaum uas Nws tau tua Ntxwgnyoog swb tag nrho lawm thiab tau yeej lawm, Ntxwgnyoog yuav tsis muaj lwm lub cib fim los muab tib neeg ua qias vuab tsuab ntxiv lawm. Tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug ntawm Vajtswv mas yog kev txhiv dim thiab kev zam txim rau tib neeg tej kev txhaum. Tam sim no ces yog tes hauj lwm txeeb kom tau thiab muab kom tau tag nrho noob neej, es kom Ntxwgnyoog tsis txhob muaj ib txog kev twg los ua nws tes hauj lwm ntxiv lawm, thiab yuav swb tag nrho, thiab Vajtswv yuav tau yeej tag nrho. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab yog tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem hauj lwm ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab tsis yog lub cev nqaij daim tawv ua. Tes hauj lwm kawg ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, txawm li cas los xij, mas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim ntawm theem nruab nrab ntawd mas yog tus Vajtswv nyob hauv lub cev nqaij daim tawv ua. Thoob plaws tes hauj lwm cawm tib neeg, tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ces yog cawm tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tes hauj lwm tseem ceeb ces yog qhov kev txeeb kom tau tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab, ces thiaj li rov kho tau qhov kev hwm Vajtswv li qub nyob rau hauv cov tib neeg uas raug txeeb tau ntawd lub siab, thiab cia lawv tau lub neeg li ib txwm muaj, uas hais tau hais tias, lub neej li ib txwm muaj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tes hauj lwm no mas tseem ceeb heev, thiab nws yog lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau hauv peb theem ntawm qhov kev cawm tib neeg, thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mas nyob deb ntawm lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm kev cawm tib neeg lawm; nws tsuas muaj ib qho kev tshwm sim me me ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab tsis yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha vim yog, nyob rau hauv txoj cai, tib neeg tsuas paub yoog raws txoj cai xwb, thiab tib neeg tsis muaj qhov tseeb kom ntau zog, thiab vim tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsuas cuam tshuam me me nrog rau kev hloov nyob rau hauv tib neeg tus moj yam xwb, haj yam tsis cuam tshuam ntau txog tes hauj lwm uas yuav cawm tib neeg tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm li cas. Yog li ntawd Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li ua theem hauj lwm uas yooj yim tshaj plaws no uas tsis cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Theem hauj lwm no mas tsuas cuam tshuam me me rau lub plawv tseem ntsiab ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab nws tsis muaj dab tsi ntau uas yuav zoo thooj li qhov kev cawm tib neeg yam muaj qib muaj duas, thiab yog li nws thiaj tsis tas yuav tsum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ntawd kiag. Tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua mas tsis qhia tawm thiab piav tsis tau li, thiab nws txaus ntshai heev thiab tib neeg txav tsis ti li; tus Ntsujplig mas tsis zoo ua tes hauj lwm cawm tib neeg ncaj qha, thiab tsis zoo pub txoj sia rau tib neeg ncaj qha. Qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog muab tes hauj lwm ntawm Ntsujplig hloov mus rau ib qho uas nyob ze rau tib neeg, ces hais tau hais tias, qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog kom Vajtswv rais los ua ib tug neeg dog dig, li sawv daws los ua Nws tes hauj lwm. Qhov no ces Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg los sawv cev rau tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab rau tib neeg, yuav tsis muaj txoj kev uas haum tshaj rau Vajtswv los ua hauj lwm lawm. Nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, ob theem ces yog lub cev nqaij daim tawv ua, thiab ob theem no mas yog ob theem tseem ceeb rau ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Ob qho kev yug los ua neeg mas puav leej sib koom thiab ib qho pab tau ib qho zoo kawg nkaus li. Thawj theem ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg npaj lub hauv paus kom ruaj khov rau theem thib ob, thiab nws kuj hais tau hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg sib sau los ua ib qho puv nkaus thiab tsis yog tsis sib haum li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas yog ua nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub koob npe vim ob qho ntawd mas tseem ceeb heev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg no. Yeej yuav luag hais tau hais tias, yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm ob tug Vajtswv uas yug los ua neeg, tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg yuav los mus nres kiag cia xwb, thiab tes hauj lwm cawm noob neej ces yuav tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog lus qhuav xwb. Qhov uas seb tes hauj lwm no puas tseem ceeb los tsis tseem ceeb ces nyob rau ntawm qhov kev tau ntawm noob neej xwb, nyob rau qhov muaj tiag ntawm noob neej qhov kev phem kev qias, thiab nyob rau ntawm qhov uas seb Ntxwgnyoog qhov kev tsis mloog lus thiab nws qhov kev thab plaub rau tes hauj lwm ho loj npaum li cas thiab xwb. Tus yog uas yuav ua tau qhov dej num ces nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm uas tus neeg ua hauj lwm ntawd ua, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov hauj lwm xwb. Thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm, hais txog qhov uas seb yuav siv txoj kev twg los ua—qhov hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, los sis qhov hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua, los sis qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg—thawj qhov uas yuav muab tshem tawm ces yog qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg, thiab, nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm, thiab tus yeeb yam ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm piv rau qhov ntawm lub cev nqaij daim tawv, thaum kawg ces txiav txim siab hais tias qhov hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv ua mas muaj nuj nqis rau tib neeg dua li qhov hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab hais tias nws kuj muaj ntau yam pab tau dua. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav nyob rau thaum lub sij hawm uas Nws txiav txim siab hais tias ua yuav cia tes hauj lwm rau tus Ntsujplig ua los sis cia rau tus muaj lub cev nqaij daim tawv ua. Nws yeej muaj ib qho tseem ceeb thiab ib qho hauv paus rau txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm. Tej ntawd mas tsis yog lam xav yam tsis muaj qab hau li, los sis tsis yog lam tau lam ua xwb; yeej muaj qee lub tswv yim rau tej ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ib qho tshwj xeeb, nws tseem muaj Vajtswv tej phiaj xwm ntau tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm loj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tus kheej kiag ua nrog tib neeg thiab. Yog li ntawd, Vajtswv lub tswv yim thiab tag nrho Nws tus kheej kiag yeej muaj tshwm nyob rau hauv txhua txhua qhov kev ua, kev xav, thiab tswv yim hauv Nws tes hauj lwm; qhov no yog qhov uas yog Vajtswv uas khov dua thiab muaj qib muaj duas dua. Tej kev xav thiab tswv yim me me no mas yog tsis yooj yim rau tib neeg xav, thiab tsis yooj yim rau tib neeg ntseeg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis yooj yim rau tib neeg paub. Qhov hauj lwm uas tib neeg ua mas ua raws li lub txhooj dav dav xwb, ua yog, rau tib neeg, ces yeej txaus siab kawg nkaus lawm. Tab sis muab piv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv, ces yeej tseem sib txawv deb heev li; txawm hais tias Vajtswv txoj kev ua yeej loj heev thiab Vajtswv tes hauj lwm mas yeej yog ib qho uas loj heev li, los nyob tom qab tej ntawd ces yeej muaj yam kev npaj me me thiab npliag heev thiab tej txheej txheem uas tib neeg xav tsis txog li. Txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm mas tsis yog ua raws lub txhooj nkaus xwb, tab sis txhua theem tseem muaj ntau yam uas siv tib neeg tej lus coj los piav tsis tau, thiab tej no yog tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua qhov yeej muaj cov phiaj xwm ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsis lam ua hauj lwm yam tsis muaj laj thawj li, thiab Nws tsis ua tej hauj lwm uas tsis tseem ceeb. Thaum tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, nws yog ua nrog Nws tej hom phiaj, thiab thaum Nws rais los ua tib neeg (uas hais tau hais tias, thaum Nws hloov Nws lub plhaub sab nraud) los ua hauj lwm, nws haj yam yog ua nrog Nws lub hom phiaj. Tseem yog vim dab tsi ntxiv thiab es Nws thiaj li hloov Nws lub koob npe? Vim dab tsi ntxiv thiab es Nws ho cia li rais kiag los ua ib tug neeg uas muab saib zoo li qis qis thiab raug tsim txom?

Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, uas yog muab hais txog tes hauj lwm, thiab Tus uas thaum kawg es muab tes hauj lwm xaus kiag ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tsis yog tus Ntsujplig. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tej zaum nyob rau ib lub sij hawm uas tsis paub meej ntawd ces Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab tshwm los rau tib neeg pom, tom qab ntawd kiag ces Nws tus kheej yuav txiav txim rau tag nrho noob neej, sim lawv ib leeg zuj zus yam tsis pub ib tug seem li. Cov uas xav li no ces tsis paub theem ntawm tes hauj lwm no ntawm qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tib neeg ib leeg zuj zus, thiab Nws tsis sim tib neeg ib tug zuj zus; ua li ntawd ces yuav tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim. Tsis yog tej kev qias vuab tsuab ntawm tag nrho noob neej zoo ib yam nkaus los? Lub ntsiab tseeb ntawm tag nrho noob neej tsis zoo ib yam los? Qhov uas raug txiav txim rau yog noob neej lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab, tib neeg lub ntsiab tseeb uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tag nrho tej kev txhaum ntawm tib neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tej kev txhaum me me thiab tsis tseem ceeb ntawm tib neeg. Tes dej num ntawm kev txiav txim mas yog ib qho qauv sawv cev, thiab nws tsis yog yuav muab ua rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Tab sis, nws yog tes hauj lwm uas ib pawg neeg raug txiav txim kom sawv cev tau qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej. Qhov uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj lwm rau ib pab neeg, tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv siv Nws qhov hauj lwm los sawv cev rau qhov hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, tom qab qhov uas nws maj mam nthuav dav tawm. Qhov no kuj yog qhov uas tes dej num ntawm kev txiav txim zoo li ntawd kiag thiab. Vajtswv tsis txiav txim rau ib hom neeg los sis ib pab neeg twg, tab sis mas txiav txim rau txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tag nrho noob neej—tib neeg qhov kev tawm tsam Vajtswv, piv txwv, tib neeg qhov kev tsis hwm Nws, los sis tib neeg qhov kev thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab ntxiv mus. Qhov uas raug txiav txim rau yog tib neeg lub ntsiab tseeb uas tawm tsam Vajtswv, thiab qhov hauj lwm no yog kev txeeb tau nyob rau tiam kawg. Qhov hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas tib neeg ua tim khawv rau ntawd ces yog tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug nyob rau thaum tiam kawg, uas cov tib neeg yav dhau los muab xav tau rau hauv nruab siab. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom ua no ces yog kiag kev txiav txim rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug ntawd. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau tag nrho noob neej nyob rau tiam kawg. Lub cev nqaij daim tawv no thiab Nws tes hauj lwm, Nws txoj lus, thiab tag nrho Nws tus moj yam ces yog qhov muaj tag nrho ntawm Nws tus moj yam. Txawm hais tias tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm yeej muaj chaw kawg, thiab tsis cuam tshuam ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los lub ntsiab tseeb ntawm tes hauj lwm txiav txim yeej yog qhov kev txiav txim ncaj qha rau tag nrho noob neej—tsis yog ua rau cov neeg uas raug xaiv tseg nyob rau Suav Teb nkaus xwb, los sis tsis yog ua rau ib co neeg tsawg tsawg xwb. Nyob rau thaum ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, txawm hais tias tus ciam ntawm tes hauj lwm yeej tsis cuam tshuam rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los nws yeej sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho qab ntuj khwb, thiab tom qab Nws muab tes hauj lwm xaus nyob rau hauv tus ciam ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws yuav nthuav tes hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj no rau tam sim ntawd, zoo ib yam nkaus li txoj moo zoo ntawm Yexus nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb tom qab uas Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus saum ntuj lawm. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li, nws yog tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tus ciam uas muaj chaw kawg, tab sis yog qhov sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim rau hauv Nws lub koob npe uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog tus uas txiav txim rau tib neeg nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Tsis hais Nws yuav yog tus Ntsujplig xwb los sis muaj cev nqaij daim tawv li, Nws tus uas ua tes dej num ntawm kev txiav txim ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau noob neej nyob rau thaum tiam kawg. Qhov no ces yog tshab txhais raws li Nws tes hauj lwm, thiab nws tsis yog tshab txhais raws li Nws qhov kev tshwm sim sab nraud los sis ntau yam xwm txheej sab nraud. Txawm hais tias tib neeg yeej zais ntshis kev xav phem txog tej lus no tuaj nruab siab, los yeej tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov tseeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev txiav txim thiab kev txeeb tau tib neeg tag nrho. Tsis hais tib neeg yuav xav li cas rau qhov no li, qhov tseeb, ces thaum kawg, yeej yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg yuav hais tau hais tias “Tes hauj lwm no yog Vajtswv ua, tab sis tus hauv cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv.” Qhov no mas tsis muaj qab hau li, vim tes hauj lwm no mas tsis muaj leej twg ua tau li tshwj tsis yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua. Vim tes hauj lwm no twb raug ua tiav tag lawm, tom qab tes hauj lwm no ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg yuav tsis rov tshwm sim muaj zaum ob lawm; Vajtswv nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces twb muab tag nrho tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev cawm tib neeg xaus tseg lawm, thiab yuav tsis muaj theem thib plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Vim cov uas raug txiav txim rau yog tib neeg, cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsujplig uas raug txiav txim rau ncaj qha, yog li ntawd thiaj li tsis ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau sab ntsujplig, tab sis tsuas yog nrog rau tib neeg xwb. Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg. Tib neeg tsuas raug cawm dim los ntawm kev lees txais Nws qhov kev txiav txim nkaus xwb, tib neeg tsuas maj mam los paub Nws los ntawm tej lus ntawm Nws lub qhov ncauj xwb, tib neeg raug Nws txeeb tau nyob rau thaum lawv muaj kev tawm tsam Nws, thiab lawv tau txais kev pab txoj sia los ntawm Nws rau thaum txais yuav Nws qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv Nws lub koob npe li tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua mas yog tes hauj lwm loj tshaj plaws, thiab tes hauj lwm tob tshaj plaws, thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ob theem uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev qias vuab tsuab uas tob kawg nkaus ntawd yog ib yam thaiv kev rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tes hauj lwm. Nyob rau ib qho kiag, mas yog tes hauj lwm ua rau ntawm cov neeg thaum tiam kawg ntawd mas nyuab kawg nkaus, thiab ib ncig ntawd los yeej muaj yeeb ncuab phem kawg nkaus, thiab qhov peev xwm ntawm txhua hom neeg ntawd los muaj tsawg heev li. Tab sis nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, nws yeej tseem yuav ua tau qho yam tshwm sim uas tsim nyog, yam tsis muaj ib qho uas tsis zoo li; qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov tshwm sim no mas ua tau rau neeg ntseeg dua qhov uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tej ntawd yuav tsum tau raug xaus los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauj lwm tseem ceeb tshaj thiab qhov yuav tsum tau muaj ces yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg qhov kev cawm dim mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ntawd tus kheej ua kiag xwb. Txawm hais tias tag nrho noob neej xav hais tias tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg, qhov tseeb ces lub cev nqaij daim tawv no txhawj xeeb txog txoj hmoo thiab qhov kev tshwm sim muaj nyob ntawm tag nrho noob neej sawv daws.

Txhua txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua rau tag nrho noob neej thiab ua taw ncaj qha rau tag nrho noob neej xwb. Txawm hais tias nws yog Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv, los nws yeej tseem yog ua taw ncaj qha rau tag nrho noob neej sawv daws xwb; Nws yog tus Vajtswv rau tag nrho noob neej sawv daws, thiab Nws yog tus Vajtswv rau tag nrho tej uas raug tsim tawm thiab tej uas tsis yog raug tsim tawm tib si. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas yeej muaj tus ciam kem yam muaj chaw kawg me ntsis xwb, los txhua zaum uas Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ces Nws yeej xaiv ib daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm uas sawv cev rau ib yam twg tau zoo heev; Nws tsis lam xaiv ib pab neeg dog dig thiab tsis tseem ceeb dab tsi los ua hauj lwm nrog rau li, tab sis xaiv ib pab neeg ua cov sawv cev rau Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv los ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm. Pab neeg no raug xaiv vim yog tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd mas muaj chaw kawg, thiab yeej raug npaj cia kiag rau Nws cev nqaij daim tawv uas yug los rau ntawd, thiab raug xaiv kiag cia rau Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv. Vajtswv qhov kev xaiv cov phiaj rau Nws tes hauj lwm mas tsis yog lam xaiv yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tab sis yog ua raws nraim li lub txhooj: Daim phiaj ntawm tes hauj lwm mas yuav tsum muaj txiaj ntsig rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab yuav tsum muaj cuab kav sawv cev tau rau noob neej tag nrho. Piv txwv, cov neeg Yudais muaj cuab kav sawv cev rau tag nrho noob neej nyob rau qhov kev lees txais qhov kev txhiv dim tus kheej los ntawm Yexus, thiab cov neeg Suav muaj cuab kav sawv cev tau rau tag nrho noob neej rau qhov kev lees txais qhov kev txeeb tau tus kheej los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Yeej muaj ib qho hauv paus keeb cag rau cov neeg Yudais qhov kev sawv cev tag nrho rau noob neej, thiab nws kuj muaj ib qho hauv paus keeb cag rau cov neeg Suav qhov kev sawv cev tag nrho rau noob neej nyob rau qhov kev lees txais qhov kev txeeb tau tus kheej los ntawm Vajtswv. Tsis muaj dab tsi uas yuav nthuav tawm tau txog qhov tseem ceeb ntawm kev txhiv dim ntau dua li tes dej num ntawm kev txhiv dim uas ua nrog rau cov neeg Yudais, thiab tsis muaj dab tsi uas yuav nthuav tawm tau txog qhov kom ntxaws ntxaws thiab qhov ua tiav hlo ntawm qhov kev txeeb tau tshaj qhov kev txeeb tau uas ua nrog rau cov neeg Suav. Tes hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas zoo li tsuas tsom ncaj qha rau ib pab neeg me me xwb, tab sis qhov tseeb, mas Nws tes hauj lwm nrog rau pab neeg me me no ces yog tes hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab Nws txoj lus ces hais ncaj qha rau noob neej tag nrho. Tom qab Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv los txog qhov xaus lawm, cov uas caum Nws yuav pib muab tes hauj lwm uas Nws tau ua ntawd coj mus nthuav tawm. Qhov zoo tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ces yog qhov uas Nws muaj cuab kav tseg tej lus meej meej thiab kev zoo siab, thiab Nws txoj kev xav uas tshwj tseg rau noob neej ntawd rau cov uas caum Nws, es kom tom qab ntawd cov neeg caum Nws thiaj tshaj tau mus lawm tom ntej kom meej meej thiab ruaj khov tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd, thiab Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej, mus rau cov uas lees txais txoj kev no. Tsuas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv nrog rau tib neeg xwb mas thiaj li ua tau qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev nrog thiab nyob ua ke nrog tib neeg. Tsuas yog qhov hauj lwm no xwb mas thiaj li ua tau kom tib neeg qhov kev ntshaw pom Vajtswv lub ntsej muag, ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab hnov kiag Vajtswv cov lus ntawd tshwm sim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj tau qhov xaus los rau ib tiam thaum uas tsuas yog Yehauvas lub nrab qaum thiaj li tshwm sim rau tib neeg pom xwb, thiab Nws kuj muab tiam uas tib neeg ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd xaus tseg tib si. Nyob rau ib qho ces, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum kawg ntawd tes hauj lwm coj tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam uas muaj tseeb dua, muaj qab hau dua, thiab zoo nkauj dua. Nws tsis yog muab tiam muaj kev cai thiab tej kev qhuab qhia xaus tseg xwb tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, Nws nthuav tawm rau noob neej txog ib tug Vajtswv uas muaj tseeb thiab zoo li sawv daws, tus uas ncaj ncees thiab dawb huv, tus uas qhib txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tus uas qhia tau kom pom txog tej lus zais tob thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej, tus uas tsim noob neej thiab coj ib qho chaw xaus los rau tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab tus uas tau nkaum twj ywm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws muab tiam ntawm tej uas pom tsis meej coj los xaus tseg kiag, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej xav pom Vajtswv lub ntsej muag tab sis tsis muaj cuab kav pom, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej teev tiam Ntxwgnyoog, thiab Nws coj tag nrho noob neej dhau plaws mus rau ib tiam tshiab tag nrho. Tag nrho tej no ces yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv uas hloov chaw rau Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Nws cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws ces tsis nrhiav thiab cev tes xuas nrhiav tej yam uas zoo li muaj thiab ho tsis muaj thiab, thiab lawv tseg kiag tej kev khwv yees txog tus Vajtswv uas pom tsis meej tej kev xav lawm. Thaum Vajtswv nthuav tawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws yuav muab tes hauj lwm uas Nws tau ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd tshaj tawm mus rau txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg, thiab lawv yuav hais qhia tag nrho Nws tej lus mus kom thoob plaws rau noob neej cov pob ntseg. Tag nrho tej uas cov neeg tau txais Nws txoj moo zoo ntawd tau hnov ces yuav yog qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm, yuav yog tej uas tib neeg pom kiag thiab hnov kiag, thiab yuav yog qhov tseeb thiab tsis yog lus xaiv lus ncua. Tej qhov tseeb no yog qhov pov thawj uas Nws nthuav tawm tes hauj lwm, thiab tej no kuj yog tej cuab yeej uas Nws siv los nthuav tawm tes hauj lwm. Yog tsis muaj pov thawj txog qhov tseeb, Nws txoj moo zoo yuav tsis raug nthuav tawm kom thoob txhua lub teb chaws thiab mus rau txhua txhia qhov chaw; yog tsis muaj qhov tseeb es tsuas yog tib neeg qhov kev xav hauv siab xwb, ces Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tus Ntsujplig mas tib neeg chwv tsis tau, thiab tib neeg ntsia tsis pom, thiab tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav tseg rau tej pov thawj los sis qhov tseeb txog Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg. Tib neeg yuav tsis pom Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag, lawv yuav ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej uas tsis muaj tiag ntawd tas mus li xwb. Tib neeg yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis tib neeg yuav tsis muaj hnub hnov tej lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces, txawm li cas los xij, yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li, thiab yuav hloov tsis tau Vajtswv lub ntsej muag tseeb; tus moj yam xeeb txawm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, mas tib neeg yuav ua txuj qog ua tsis tau. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los ua kiag Nws tes hauj lwm nrog tib neeg xwb mas thiaj li coj tau tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas ntsia tsis pom thiab Nws tes hauj lwm los rau hauv ntiaj teb no. Qhov no yog txoj kev uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv los tshwm sim rau tib neeg, qhov uas tib neeg pom Vajtswv thiab los paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb, thiab nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug Vajtswv uas tsis tau yug los ua neeg. Tau los ua Nws tes hauj lwm los rau theem no, Vajtswv tes hauj lwm ces twb yeej tau qhov tshwm sim zoo tshaj plaws lawm, thiab tau yog ib qho uas ua tau tiav log lawm. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus kheej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces twb ua tiav li cuaj caum feem pua ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg lawm. Lub cev nqaij daim tawv no muab tau ib qho chaw pib zoo dua rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ib qho ntsiab lus rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau tshaj tawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau muab ib qho kev txhawb nqa ntxaws ntxaws rau tag nrho tes hauj lwm no. Yog li ntawd txij no mus, nws yuav tsis muaj ib tug Vajtswv yug los ua neeg los ua theem plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab yuav tsis muaj ib qho dej num phim hwj rau ib tug Vajtswv uas yug los ua neeg zaum peb lawm.

Txhua txhua theem ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd, thiab nws tsis yog sawv cev rau ib lub sij hawm nkaus xwb, li tib neeg tej hauj lwm. Thiab yog li ntawd ces qhov xaus ntawm tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg zaum kawg no tsis tau txhais hais tias Nws tes hauj lwm tau los txog ib qho xaus tag nrho lawm, vim Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv sawv cev tag nrho rau ib tiam, thiab tsis yog sawv cev rau lub caij nyoog uas Nws ua tej hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws tsuas yog hais tias Nws tau ua tiav tag nrho Nws tes hauj lwm rau tiam ntawd nyob rau lub sij hawm uas Nws nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb, tom qab uas nws tau raug nthuav tawm mus thoob plaws txhua txhia qhov chaw. Tom qab uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia tiav lawm, Nws yuav muab Nws tes hauj lwm yav tom ntej cob rau cov uas caum Nws. Nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm rau tag nrho tiam ntawd thiaj li raug ua ntxiv mus yam tsis tu ncua li. Tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawm kev yug los ua neeg ntawd mas tsuas muab xam hais tias ua tiav rau thaum uas nws raug muab nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb no lawm xwb. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib dua ib tiam tshiab, thiab cov uas ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus ces yog cov uas raug Nws siv. Tes hauj lwm uas tib neeg ua puav leej nyob tag nrho hauv tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv hauv cev nqiaj daim tawv, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau mus dhau tus ciam no. Yog hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis los ua Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav muab tiam qub coj los xaus tseg thiab yuav tsis muaj cuab kav coj tau ib tiam tshiab los. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas nyob rau hauv qhov deb ntawm qhov pib rau qhov xaus ntawm lawv tes dej num uas lawv muaj cuab kav ua tau li ib tug tib neeg ua xwb, thiab nws tsis yog sawv cev rau Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav los thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd kom tiav hlo thiab, dhau Nws lawm, tsis muaj leej twg yuav ua tau tes hauj lwm no sawv cev rau Nws li. Muaj tseeb, qhov Kuv hais no ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg xub ua ib kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas tsis zoo raws li tib neeg tej kev xav phem, tom qab uas Nws ua hauj lwm ntau uas tsis zoo raws li tib neeg tej kev xav phem. Lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm ces yog kev txeeb kom tau tib neeg. Nyob rau ib qho, mas Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tsis zoo li tib neeg qhov kev xav, ntxiv rau qhov uas Nws ua tej hauj lwm ntau tshaj uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem, thiab yog li tib neeg thiaj li haj yam muaj qhov kev xav phem txog Nws. Nws tsuas ua tes hauj lwm txeeb kom tau nrog cov neeg uas muaj kev xav ntau txog Nws yam suav tsis txheeb li. Tsis hais lawv yuav ua li cas rau Nws li, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia tag lawm, ces tag nrho txhua tus neeg yuav yog cov pej xeem rau Nws lub teb chaws. Qhov tseeb ntawm tes hauj lwm no mas tsis yog tshwm hauv cov neeg Suav xwb, tab sis kuj sawv cev rau qhov uas tag nrho noob neej yuav raug txeeb tau thiab. Tej yam tshwm sim uas ua tau nyob rau ntawm cov neeg no mas yog ib qho xub tshwm sim ua ntej tej yam tshwm sim uas yuav tau los ntawm tag nrho noob neej, thiab tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau yav tom ntej mas yuav haj yam tshaj tej yam tshwm sim ntawm cov neeg no. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv mas tsis cuam tshuam rau suab paj nruag, los sis nws tsis khaub zig nyob rau hauv tej yam tsis muaj qab hau. Nws muaj tseeb thiab muaj tiag, thiab nws yog tes hauj lwm uas ib thiab ib muaj ob. Nws tsis raug muab zais ntawm leej twg li, los sis nws tsis dag leej twg li. Qhov tib neeg pom ces yeej yog tej yam muaj tiag thiab muaj tseeb, thiab qhov uas tib neeg tau ces yog qhov tseeb tiag thiab kev paub. Thaum tes hauj lwm xaus lawm, tib neeg yuav muaj qhov kev paub tshiab txog Nws, thiab cov uas yeej caum nrhiav tiag ces yuav tsis muaj kev xav phem txog Nws lawm. Qhov no mas tsis yog qhov tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm rau cov neeg Suav nkaus xwb, tab sis kuj sawv cev rau qhov kev tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho noob neej, vim tsis muaj dab tsi yuav muaj txiaj ntsig tshaj rau tes hauj lwm txeeb kom tau noob neej tag nrho li lub cev nqaij daim tawv no, thiab tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab txhua yam ntawm lub cev nqaij daim tawv no lawm. Tej ntawd muaj txiaj ntsig rau Nws tes hauj lwm niaj hnub no, thiab muaj txiaj ntsig rau Nws tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej. Lub cev nqaij daim tawv no yuav txeeb tau tag nrho noob neej thiab yuav muab tau tag nrho noob neej. Nws tsis muaj lwm qhov hauj lwm zoo dua uas tag nrho noob neej yuav pom Vajtswv, thiab ua raws li Vajtswv hais, thiab paub Vajtswv lawm. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas sawv cev tau rau ib cheeb tsam tsawg tsawg xwb, thiab thaum Vajtswv ua hauj lwm Nws tsis hais lus rau ib tug neeg twg kiag xwb, tab sis hais rau tag nrho noob neej, thiab tag nrho cov uas lees txais Nws cov lus. Qhov xaus uas Nws tshaj tawm ces yog qhov xaus rau tag nrho noob neej, tsis yog qhov xaus rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Nws tsis ua zoo tshaj rau ib tug neeg twg, los sis Nws sis ua phem rau ib tug neeg twg, thiab Nws ua hauj lwm rau, thiab hais lus rau, tag nrho noob neej. Yog li ntawd tus Vajtswv uas yug los ua neeg no twb tau muab tag nrho noob neej cais raws li hom lawm, twb txiav txim rau tag nrho noob neej tag lawm, thiab twb npaj tau ib txoj hau kev kawg uas haum rau tag nrho noob neej lawm. Txawm hais tias Vajtswv tsuas ua Nws tes hauj lwm nyob rau Suav Teb xwb, los Nws twb tau sau tag nrho tes hauj lwm ntawm lub qab ntuj khwb los rau lawm thiab. Nws tos tsis tau kom Nws tes hauj lwm raug nthuav tawm mus rau tag nrho noob neej ua ntej yuav hais Nws tej lus thiab ua tej kev npaj ib kauj ruam zuj zus. Ua qhov ntawd tsis lig dhau heev lawm los? Tam sim no Nws muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm yav tom ntej kom tiav hlo ua ntej. Vim Tus uas tab tom ua hauj lwm yog Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua tes hauj lwm uas tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv ib cheeb tsam me me xwb, thiab tom qab ntawd ces Nws yuav kom tib neeg ua tes dej num uas tib neeg tsim nyog ua; qhov no yog lub txhooj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws tsuas nrog tib neeg nyob tau ib ntus xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav nrog tib neeg ua ke kom txog thaum uas tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd xaus kiag. Nws yog vim Nws yog Vajtswv ces Nws qhia ua ntej txog Nws tes hauj lwm yav tom ntej ntawd ua ntej. Tom qab ntawd, Nws yuav muab tag nrho noob neej cais raws li tej hom uas siv Nws tej lus, thiab noob neej yuav to taub qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm ib kauj ruam zuj zus raws li Nws cov lus. Tsis muaj leej twg yuav khiav dim, thiab tag nrho sawv daws yuav tsum tau xyaum ua raws li no. Yog li ntawd, nyob rau yav tom ntej mas tiam ntawd yuav raug Nws tej lus coj, thiab tsis yog raug tus Ntsujplig coj lawm.

Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua nkaus xwb. Yog hais tias nws raug ua ncaj qha los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, ces nws yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig ua, los tes hauj lwm yuav tsis tseem ceeb dab tsi li, thiab thaum kawg ces yuav ua tsis tau kom leej twg ntseeg li. Tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los xav paub hais tias ua tus Tswv Tsim tes hauj lwm puas muaj dab tsi tseem ceeb, thiab nws sawv cev rau dab tsi, thiab nws ho yog ua rau leej twg, thiab ua Vajtswv tes hauj lwm puas muaj hwj chim thiab tswv yim puv npo, thiab ua nws puas muaj nuj nqis loj thiab tseem ceeb tshaj plaws. Tes hauj lwm Nws ua ces yog ua los cawm tag nrho noob neej, ua los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua los rau txhua tus ua raug tsim tawm los ntawd los hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej. Zoo li ntawd, ces tes hauj lwm Nws ua yuav tsum tseem ceeb heev. Tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tau dig muag tob heev li lawm, thiab raug kev phom sij tob heev li lawm. Qhov laj thawj tob tshaj uas vim li cas Vajtswv tus kheej ho yuav tsum ua hauj lwm kiag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yog vim daim phiaj ntawm Nws kev cawm dim uas yog tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv, thiab vim Ntxwgnyoog kuj tau siv tib neeg cev nqaij daim tawv los cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tiag tiag ces yog qhov hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev cawm dim thiab. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb heev. Ntxwgnyoog ua rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, thiab tib neeg rais los ua lub cev uas Ntxwgnyoog nkag rau, thiab rais los ua daim phiaj rau Vajtswv tua kom yeej. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej tshwm sim hauv ntiaj teb, thiab Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg mas thiaj li sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tau. Qhov no mas yog qhov hauj lwm uas muaj qab hau tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces qhov tiag yog Nws tab tom sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua Nws tej hauj lwm sab ntsujplig thiab Nws ua kom tag nrho Nws tes hauj lwm hauv sab ntsujplig tshwm sim tiag nyob rau hauv ntiaj teb. Tus uas raug txeeb tau yog tib neeg, tib neeg tus uas tsis mloog Nws hais, thiab tus uas raug tua swb ces yog lub cev uas Ntxwgnyoog los nyob rau (muaj tseeb, qhov no ces yeej yog tib neeg thiab), tus uas tawm tsam Nws, thiab tus uas thaum kawg raug cawm los kuj yog tib neeg thiab. Nyob rau qhov no, nws haj yam yog ib qho uas Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg tus uas muaj lub plhaub sab nraud zoo li ib tug uas raug tsim tawm los, es Nws thiaj li muaj cuab kav sib ntaus sib tua tiag tiag nrog Ntxwgnyoog, los txeeb kom tau tib neeg, tus uas tsis mloog Nws hais thiab muaj lub plhaub sab nraud ib yam li Nws, thiab los cawm tib neeg, cov uas muaj lub plhaub sab nraud li Nws thiab tau raug Ntxwgnyoog tsim kev phom sij rau. Nws tus yeeb ncuab yog tib neeg, daim phiaj ntawm Nws qhov kev txeeb tau yog tib neeg, thiab daim phiaj ntawm Nws txoj kev cawm dim yog tib neeg, cov uas Nws tsim tawm. Yog li ntawd Nws yuav tsum ua tib neeg, thiab nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm thiaj li yooj yim zog. Nws muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog thiab txeeb tau noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, muaj cuab kav cawm tau noob neej. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag, los Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws muaj: Nws tsis yog cev nqaij daim tawv uas tsuas yog tib neeg xwb, tab sis cev nqaij daim tawv uas yog tib neeg thiab muaj hwj hauj qaum ntuj. Qhov no yog qhov txawv ntawm Nws thiab tib neeg, thiab nws yog qhov cim ntawm Vajtswv lub koob npe. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no mas thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua, thiab ua tau Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia hauv cev nqaij daim tawv kom tiav hlo, thiab ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg kom tiav hlo. Yog nws tsis yog li no, ces Nws tes hauj lwm nrog tib neeg ces tsuas muaj yuav khoob lug tsis muaj dab tsi li thiab muaj qhov tsis zoo xwb. Txawm hais tias Vajtswv yeej muaj cuab kav sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tus ntsujplig thiab yeej kiag, los tib neeg tus yeeb yam qub uas qias vuab tsuab ntawd yeej yuav muab daws tsis tau li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tawm tsam Nws ces yuav tsis muaj hnub ua tau ib tug pej xeem rau Nws lub teb chaws, ces hais tau hais tias, Nws yuav tsis muaj hnub txeeb tau tib neeg li, thiab tsis muaj hnub muab tau tag nrho noob neej li. Yog hais tias Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb no muab daws tsis tau, ces Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus tau li, thiab tag nrho noob neej yuav tsis muaj hnub tau mus so li. Yog hais tias Vajtswv tsis tau mus so nrog tag nrho tej uas Nws tsim tawm los, ces yuav tsis muaj ib qho kev tshwm sim rau tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd, thiab Vajtswv lub yeeb koob yuav ploj mus tom qab ntawd. Txawm hais tias Nws lub cev nqaij daim tawv tsis muaj hwj chim, los tes hauj lwm Nws ua yeej yuav ua tau nws qhov tshwm sim los zoo. Qhov no yog txoj xub ke uas zam tsis dhau ntawm Nws tes hauj lwm. Tsis hais seb Nws cev nqaij daim tawv yuav muaj hwj chim los tsis muaj, yog Nws tseem muaj cuab kav ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li sawv daws li thiab zoo li dog dig xwb, los Nws muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua, vim lub cev nqaij daim tawv no yog Vajtswv thiab tsis yog tib neeg xwb. Qhov laj thawj uas lub cev nqaij daim tawv no muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau ces vim yog Nws lub ntsiab tseeb sab hauv tsis zoo li ib tug tib neeg twg li, thiab qhov laj thawj uas Nws muaj peev xwm cawm tib neeg ces yog vim Nws lub koob npe mas txawv ntawm ib tug tib neeg twg lub. Lub cev nqaij daim tawv no mas tseem ceeb heev rau tib neeg vim yog Nws yog tib neeg thiab, tseem tshaj qhov ntawd lawm, mas Nws yog Vajtswv, vim Nws muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tsis muaj ib tug neeg dog dig twg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav muaj peev xwm ua tau, thiab vim yog Nws muaj peev xwm cawm cov tib neeg qias vuab tsuab, cov uas nrog Nws nyob ua ke hauv ntiaj teb. Txawm hais tias Nws zoo ib yam li tib neeg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb rau noob neej tshaj ib tug neeg twg uas muaj nuj nqis, vim Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau, muaj peev xwm dua Vajtswv tus Ntsujplig los hais lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab muaj cuab kav dua Vajtswv tus Ntsujplig los mus muab kom tau noob neej tag nrho. Ces qhov tau los, txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab dog dig xwb, los Nws qhov kev pab rau noob neej thiab Nws qhov tseem ceeb rau qhov uas muaj noob neej nyob ntawd ua rau Nws muaj nuj nqis heev, thiab qhov kev muaj nuj nqis tiag tiag thiab qhov tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv no mas suav tsis txheeb ntsuas tsis tau rau ib tug tib neeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav tsis muaj cuab kav rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, los Nws yeej muaj cuab kav siv Nws tes hauj lwm los mus txeeb kom tau noob neej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog nyoo zwm kiag rau Nws lub teb chaws. Nws yog vim Vajtswv tau yug los ua neeg es Nws thiaj li tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab cuab kav cawm tau noob neej. Nws tsis rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, tab sis cia li rais los muaj cev nqaij daim tawv los txeeb kom tau noob neej, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nyob rau qhov no, Nws muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog cov uas Nws tsim tawm los, thiab Nws muaj cuab kav cawm cov tib neeg qias vuab tsuab tau zoo dua. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog mas ua tau lus tim khawv loj dua, thiab hais tau txaus ntseeg dua, li qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha. Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj cuab kav pab tau tib neeg kom paub txog tus Tswv Tsim zoo dua thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog rau cov uas Nws tsim tawm los.

Qhov Dhau Los: Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Ntxiv Mus: Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No