Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

Vajtswv hauv Nws qhov kev yug los ua neeg thawj zaug nyob rau hauv lub ntiaj teb tau peb caug-peb xyoos ntau, thiab Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm tsuas tau peb xyoos ntau rau lub sij hawm ntawd xwb. Nyob rau lub sij hawm Nws ua hauj lwm, thiab ua ntej Nws pib ua Nws tes hauj lwm, Nws muaj kev ua neej; Nws tau nyob hauv Nws txoj kev ua neej tau peb caug-peb xyoos ntau. Thoob plaws ntawm peb thiab ib nrab xyoo kawg ntawd, Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej los ua tus Vajtswv yug los ua neeg. Ua ntej Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws tshwm muaj txoj kev ua neej li tej neeg dog dig, tsis qhia ib yam cim dab tsi ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj li, thiab nws tsuas yog tom qab uas Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm Nws lub hwj chim qaum ntuj mam li muaj tawm los. Nws lub neej thiab tes dej num nyob rau thawj nees nkaum cuaj xyoos ntawd qhia tias Nws yeej yog ib tug tseem tib neeg tiag, ib tug neeg leej tub, thiab ib lub cev uas yog nqaij tawv, rau qhov Nws tes hauj lwm tshaj tawm tsuas pib ua yam kub siab lug tom qab muaj hnub nyoog nees nkaum cuaj xyoos xwb. Qhov “kev yug los ua neeg” yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg. Nws lub neej yog los ua neeg thiab tes dej num muab faib tau ua ob theem. Thawj theem yog lub neej uas Nws ua neej nyob ua ntej ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws ua neej nyob hauv ib tsev neeg dog dig, hauv kev ua neej tag nrho, ua raws li tej kev coj ncaj ncees uas ib txwm muaj thiab tej kev cai ntawm tib neeg lub neej, nrog rau tej kev cheem tsum ntawm tib neeg (zaub mov, ris tsho, pw, chaw nyob), tib neeg tej kev qaug zog, tib neeg tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, nyob rau thawj theem no Nws ua neej nyob tsis muaj hwj chim qaum ntuj dab tsi li, kev ua neej tag nrho xwb, koom rau txhua yam ntawm tib neeg tej hauj lwm. Theem ob yog lub neej uas Nws ua neej nyob tom qab pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws tseem nyob hauv kev ua neeg dog dig nrog ib lub plhaub tib neeg li ib txwm, tsis qhia cim sab nraud ntawm qhov tshaj ntuj tsim li. Tab sis Nws tsuas ua neej nyob rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no Nws txoj kev ua neej muaj puv ntoob kom los txhawb tau tes dej num ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, rau qhov thaum ntawd Nws txoj kev ua neej tau loj hlob tiav los txog rau theem ntawm qhov muaj peev xwm los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm. Yog li, theem ob ntawm Nws lub neej no yog los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv Nws txoj kev ua neej, thaum nws yog ib lub neej ntawm kev ua neej thiab yog lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si. Qhov laj thawj hais tias vim li cas, nyob rau thawj theem ntawm Nws lub neej, Nws ua neej nyob rau hauv kev ua neeg dog dig tag nrho yog qhov tias Nws kev ua neeg tseem tsis tau muaj peev xwm los tuav tag nrho ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, tseem tsis tau hlob tiav; tsuas yog tom qab Nws kev ua neeg loj hlob tiav, rais los muaj peev xwm kwv Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, ces Nws thiaj npaj txog qhov ua tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tsum tau ua. Vim Nws, li lub cev nqaij daim tawv, yuav tsum tau loj hlob thiab paub tab, thawj theem ntawm Nws lub neej yog qhov ntawm kev ua neej—hos nyob rau theem ob, vim tias Nws kev ua neeg muaj peev xwm ntawm qhov ua Nws tes dej num thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lub neej tus Vajtswv yug los ua neeg ua neej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm yog ib qho ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj tag nrho. Yog tias, txij thaum lub sij hawm ntawm qhov yug Nws los, tus Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm tshaj tawm yam kub siab lug, ua tej cim uas siab tshaj piav tsis tau thiab tej txuj ci phim hwj, ces Nws yuav tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv. Yog li ntawd, Nws muaj txoj kev ua neeg vim yog Nws lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv; yeej tsis muaj lub cev nqaij daim tawv tau yog tsis muaj kev ua neeg, thiab ib tug tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg tsis yog ib tug tib neeg. Nyob rau txoj kev no, kev ua neeg ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yeej yog ib yam khoom ntiag tug ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Qhov hais tias “thaum Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv Nws yeej muaj lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsis yog tib neeg kiag li,” ntawd yog lus thuam, rau qhov kab lus no yeej tsis muaj nyob, thiab txhaum qhov keeb laj fai ntawm kev yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm los xij, Nws yeej tseem nyob hauv Nws lub hwj chim qaum ntuj nrog tib neeg daim plhaub sab nraud thaum Nws ua Nws tes dej num; nws tsuas yog tias nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws txoj kev ua neeg ua dej num rau lub hom phiaj ntawm qhov tso cai rau Nws lub hwj chim qaum ntuj los ua tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li tus neeg sawv cev ntawm tes dej num yog lub hwj chim qaum ntuj uas nyob hauv Nws txoj kev ua neeg. Nws lub hwj chim qaum ntuj, tsis yog Nws txoj kev ua neeg, yog tus ua hauj lwm, tab sis lub hwj chim qaum ntuj no nyob nraim nkoos rau hauv Nws txoj kev ua neeg lawm; hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws tes dej num yeej yog ua tiav los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si, tsis yog los ntawm Nws kev ua neeg. Tab sis tus neeg ua hauj lwm ntawm tes dej num yog Nws lub cev nqaij daim tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws kuj yog ib tug tib neeg thiab kuj yog Vajtswv thiab, rau qhov Vajtswv rais los ua ib tug Vajtswv uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nrog ib lub plhaub tib neeg thiab ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog tib neeg tab sis kuj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Vim Nws yog ib tug tib neeg uas muab lub ntsiab tseem tseem ceeb ntawm Vajtswv, Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim los, siab tshaj txhua tus tib neeg uas muaj cuab kav ua tau Vajtswv tes dej num. Thiab yog li, ntawm cov uas muaj tib neeg lub plhaub zoo li Nws li, ntawm tag nrho cov uas muaj kev ua neeg, tsuas yog Nws xwb thiaj yog tus Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg—tag nrho lwm cov puas leej yog tib neeg uas tsim los. Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij, cov tib neeg uas tsim los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb, hos Vajtswv yug los ua neeg mas txawv: Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg yeej pom tau nyob sab nraum qhov kev tshwm sim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv thiab hauv Nws lub neej txhua hnub, tab sis Nws lub hwj chim qaum ntuj mas pom nyuab. Vim tias Nws lub hwj him qaum ntuj tsuas nthuav tawm rau thaum Nws muaj kev ua neeg xwb, thiab tsis zoo tshaj ntuj tsim li qhov tib neeg xav tias nws yog, nws nyuab heev rau tib neeg pom. Txawm niaj hnub no kiag los, tib neeg yeej muaj kev to taub nyuab txog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Kuv twb tau hais txog nws ntev loo lawm los xij, Kuv yeej xav tias nws yeej tseem yog ib qho tsis to taub yooj yim rau feem ntau ntawm nej cov ko. Qhov tseeb, qhov xwm no mas yooj yim xwb: Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

Lub neej uas Yexus ua neej nyob rau hauv ntiaj teb yog ib lub neej li ib txwm ntawm lub cev nqaij daim tawv. Nws ua neej nyob hauv txoj kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws lub hwj chim—qhov ua Nws tes dej num thiab hais Nws txoj lus, los sis qhov kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, qhov ua ntau yam tseem ceeb zoo li no—tsis yog cia li tshwm los nws tus kheej xwb, rau qhov tseem ceeb tshaj, txog rau thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws lub neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cauj xyoos, ua ntej Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, yeej qhia tseeb txaus tias Nws tsuas yog ib lub cev uas yog nqaij tawv li ib txwm xwb. Vim ntawm qhov no, thiab vim tias Nws tsis tau pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, tib neeg tsis pom dab tsi uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws li, tsis pom dab tsi ntau tshaj li ib tug tib neeg li ib txwm, ib tug tib neeg dog dig—ib yam li lub sij hawm ntawd, ib txhia tib neeg ntseeg tias Nws yog Yauxej tus tub. Tib neeg xav tias Nws yog ib tug tub ntawm ib tug neeg dog dig, lawv tsis muaj hau kev qhia tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg; txawm yog thaum, hauv qhov ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws ua ntau yam txuj ci tseem ceeb los, tib neeg feem ntau tseem hais tias Nws yog Yauxej tus tub xwb, rau qhov Nws yog Khetos uas muaj lub phlaub sab nraud ntawm txoj kev ua neej. Nws txoj kev ua neej thiab Nws tes dej num muaj los ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug, los qhia tias Vajtswv tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv tag nrho lawm tiag, tias Nws tau rais los ua ib tug tib neeg dog dig lawm tiag. Nws txoj kev ua neej ua ntej Nws pib ua Nws tes dej num qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb; thiab tias Nws ua hauj lwm tom qab ntawd kuj qhia tau tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv dog dig xwb thiab, rau qhov Nws ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm hauv lub cev nqaij daim tawv nrog rau txoj kev ua neej. Qhov laj thawj uas Nws muaj cuab kav ua tej txuj ci tseem ceeb yog qhov tias Nws lub cev nqaij daim tawv muaj Vajtswv lub hwj chim, yog lub cev nqaij daim tawv hauv qhov Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Nws muaj lub hwj chim vim ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, thiab nws tsis txhais tias Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv. Qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm yog tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, nws yog ib qho nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj uas muab zais rau hauv Nws txoj kev ua neeg, thiab txawm tias Nws qhia tej cim dab tsi los sis Nws qhia Nws lub hwj chim li cas los xij, Nws yeej tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev ua neej thiab tseem yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Los txog rau theem uas Nws raug tsa sawv rov los tom qab tuag rau saum tus ntoo khaub lig, Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Qhov pub txoj kev hlub tshua, qhov kho cov muaj mob zoo, thiab qhov ntiab dab ntawm yog ib feem ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lawv puas leej yog tes dej num uas Nws ua hauv Nws cev lub nqaij daim tawv li ib txwm. Ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yeej tsis tau ncaim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv tib neeg li ib txwm li, tsis hais txawm Nws ua dab tsi los xij peem. Nws yog Vajtswv Tus Kheej ntag, ua Vajtswv tus kheej tes dej num, tab sis vim tias Nws yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg, Nws noj zaub noj mov thiab hnav ris tsho, muaj kev cheem tshum li tib neeg, muaj laj thawj li tib neeg, thiab muaj kev xav li tib neeg. Tag nrho ntawm qhov no qhia tau tias Nws yog ib tug tib neeg, uas qhia tau tias Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yog ib lub cev nqaij daim tawv nrog txoj kev ua neej, thiab tsis yog tshaj ntuj tsim. Nws txoj hauj lwm yog los ua tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg thawj zaug ntawd kom tiav log, los ua tes hauj lwm tshaj tawm uas kev yug los ua neeg thawj zaug yuav tsum ua ntawd kom tiav log. Qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg yog qhov tias ib tug dog dig, ib tug tib neeg ua tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej; ntawd yog, tias Vajtswv ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv txoj kev ua neeg thiab yog li thiaj kov yeej Ntxwgnyoog. Kev yug los ua neeg txhais tias Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua ib lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv; tes dej num uas lub cev nqaij daim tawv ua yog tes dej num ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov raug paub nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug nthuav tawm los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis muaj leej twg li tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tiav log; ntawd yog, tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg xwb, qhov kev ua neej no—thiab tsis muaj leej twg lawm—muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Yog li, nyob rau Nws qhov los thawj zaug, Vajtswv tsis muaj kev ua neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cuaj xyoos—yog tias sai li sai tau thaum Nws yug los Nws muaj cuab kav ua tau tej txuj ci tseem ceeb, yog tias sai li sai tau thaum Nws kawm paub hais lus Nws muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, yog tias lub sij hawm Nws cev taw rau saum lub ntiaj teb thawj zaug Nws muaj cuab kav nkag siab txhua yam teeb meem hauv ntiaj teb, paub txhua tus tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav tau—ib tug tib neeg zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog ib tug tib neeg dog dig, thiab lub cev nqaij daim tawv zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog lub cev nqaij daim tawv tib neeg. Yog tias qhov no muaj li no rau Khetos, ces lub ntsiab thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yuav poob mus lawm. Qhov uas Nws muaj txoj kev ua neej qhia tau tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv; qhov tseeb uas Nws tau nkag rau hauv tus txheej txheem txoj kev loj hlob li tib neeg ntawd kom haj yam qhia meej tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm; ntxiv rau qhov ntawd, Nws tes dej num qhia tau meej txaus tias Nws yog Vajtswv Txoj Lus, Vajtswv tus Ntsujplig, rais los ua lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv vim yog ntawm tej kev cheem tsum ntawm Nws tes dej num; muab ua lwm lo lus hais, theem no ntawm tes dej num yuav tsum ua kom tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nws yuav tsum ua rau hauv kev ua neej. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau muaj rau “Txoj Lus rais los ua lub cev nqaij daim tawv,” rau “Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nws yog zaj keeb kwm tseeb uas nyob tom qab Vajtswv kev yug los ua neeg ob zaug. Tej zaum tib neeg yuav xav tias Yexus ua tej txuj ci tseem ceeb thoob plaws hauv Nws lub neej, tias Nws tsis ua ib qho cim dab tsi li ntawm txoj kev ua neeg los txog ntua rau thaum Nws tes dej num hauv lub ntiaj teb kawg, tias Nws tsis muaj tej kev cheem tsum li tib neeg los sis kev qaug zog los sis kev xav li tib neeg, tsis cheem tsum tau tej uas tseem ceeb ntawm lub neej los sis tej kev xav ua kev lom zem li tib neeg. Lawv xav rau Nws li tsuas muaj ib txoj kev xav uas siab heev xwb, ib txoj kev ua neeg uas siab tshaj qhov tib neeg muaj lawm. Lawv ntseeg tias vim Nws yog Vajtswv, Nws yuav tsum tsis xav thiab ua neej li tib neeg dog dig ua, ntawd tsuas yog ib tug tib neeg dog dig, ib tug tib neeg tiag tiag, muaj cuab kav xav tej kev xav li tib neeg thiab ua ib lub neej li tib neeg ib txwm ua xwb. Tag nrho tej no yog tib neeg tej tswm yim thiab tib neeg tej kev xav phem, thiab tej kev xav phem no muaj kev cuam tshuam rau tej kev xav tau thaum xub thawj ntawm Vajtswv tes dej num. Tib neeg txoj kev xav pab rau tib neeg qhov kev muaj laj thawj thiab kev ua neej; kev ua neej pab rau tej kev ua hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim ntawv; thiab tej kev ua hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv pab lub neej ntawm lub cev nqaij daim tawv hauv nws qhov tag nrho. Tsuas yog los ntawm qhov ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb Vajtswv thiaj muaj cuab kav ua tau lub hom phiaj ntawm Nws kev yug los ua neeg tiav log. Yog tias tus Vajtswv yug los ua neeg tsuas muaj lub phlaub sab nraud ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis xav li tib neej tej kev xav, ces lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj kev muaj laj thawj li tib neeg, haj yam yog kev ua neeg tiag tiag tsawg tshaj. Ib lub cev nqaij daim ntawv zoo li no, tsis muaj txoj kev ua neeg, yuav ua li cas ua tau tiav log tes hauj lwm tshaj tawm uas Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua? Ib lub siab zoo pab rau txhua tus yeeb yam ntawm tib neeg lub neej; yog tsis muaj ib lub siab zoo, ib tug yuav tsis yog tib neeg. Muab ua lwm lo lus hais, ib tug tib neeg uas tsis muaj tej kev xav zoo lawm ces yog mob siab lawm, thiab ib tug Khetos uas tsis muaj kev ua neeg tab sis tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb ces hais tsis tau tias yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Yog li, Vajtswv lub cev nqaij daim ntawv yug los ua neeg tsis muaj kev ua neej tau li cas? Nws tsis yog kev thuam uas hais tias Khetos tsis muaj kev ua neeg los? Txhua yam hauj lwm uas tib neeg koom yog vam khom rau qhov kev ua hauj lwm ntawm tib neeg ib lub siab zoo. Yog tsis muaj nws, tib neeg yuav coj txawv heev; lawv yuav tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm dub thiab dawb, zoo thiab phem; thiab lawv yuav tsis muaj tej kev paub coj ncaj thiab tej kev coj ncaj ncees. Qhov sib xws, yog tias tus Vajtswv yug los ua neeg tsis xav li ib tug tib neeg, ces Nws yuav tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv tiag tiag, ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm. Txoj kev xav uas tsis yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no tsis muaj peev xwm ua tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Nws yuav tsis muaj peev xwm koom txhua txoj hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv li ib txwm, haj yam ua neej nyob tau nrog tib neeg hauv lub ntiaj teb no ua ke tsawg tshaj. Thiab yog li, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm Vajtswv qhov los rau hauv lub cev nqaij daim ntawv, yuav raug poob mus lawm. Kev ua neeg ntawm Vajtswv yug los ua neeg yog muaj los tuav tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv lub cev nqaij daim ntawv; Nws txoj kev xav li tib neeg pab txhawb Nws txoj kev ua neej thiab tag nrho Nws tej hauj lwm uas yog cev nqaij tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws txoj kev xav li tib neeg yog muaj los kom pab txhawb tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim ntawv. Yog tias lub cev nqaij daim ntawv no tsis muaj ib lub siab zoo, ces Vajtswv ua tsis tau hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab yam Nws yuav tsum ua rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd yeej yuav ua tsis tau tiav log li. Txawm tias tus Vajtswv yug los ua neeg muaj ib lub siab li tib neeg zoo los xij, Nws tes dej num tsis yog ua tiav yam tsis dawb huv los ntawm tib neeg txoj kev xav; Nws ua tes dej num hauv txoj kev ua neeg nrog ib lub siab li sawv daws, nyob rau hauv ib qho kev cheem tsum ntawm qhov muaj kev ua neeg nrog ib lub siab, tsis yog los ntawm qhov ua ntawm tib neeg txoj kev xav. Txawm tias tej kev xav ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv siab npaum li cas los xij, Nws tes dej num tsis raug tsuas los ntawm tswv yim los sis kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, Nws tes dej num tsis raug dag ntxias los ntawm lub siab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, tab sis yog ib qho nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws kev ua neeg. Tag nrho ntawm Nws tes dej num yog tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tau ua kom tiav log, thiab tsis muaj ib qho uas raug dag ntxias los ntawm Nws lub siab li. Piv txwv li, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tsis yog tej khoom ntawm Nws lub siab tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav ua tau tiav log los ntawm ib tug tib neeg twg uas muaj ib lub siab tib neeg. Zoo ib yam nkaus, niaj hnub no txoj kev txeeb tau yog ib tes hauj lwm tshaj tawm uas yuav tsum tau ua los ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tab sis nws tsis yog tes dej num ntawm tib neeg txoj kev xav, nws yog tes dej num uas Nws lub hwj chim qaum ntuj yuav tsum ua, tes dej num ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas muaj cev nqaij tawv yuav muaj peev xwm ua tau. Yog li tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj ib lub siab tib neeg zoo, yuav tsum muaj kev ua neej, vim tias Nws yuav tsum ua Nws tes dej num hauv kev ua neeg nrog ib lub siab zoo. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm tus Vajtswv yog lus ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntag.

Ua ntej Yexus ua tes dej num, Nws lam ua neej nyob hauv Nws txoj kev ua neej. Tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws yog Vajtswv, tsis muaj leej twg tshawb pom tias Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg; tib neeg tsuas paub Nws tag nrho li yog ib tug tib neeg dog dig xwb. Nws ua neej dog dig uas qhib lug, kev ua neej yog qhov qhia tau tias Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tias Tiam Hmoov Hlub yog tiam ntawm tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg, tsis yog tiam ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws qhia tau tias Vajtswv tus Ntsujplig raug paub tag nrho rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg Nws lub cev nqaij daim tawv yuav ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig. Tus Khetos uas muaj kev ua neej yog ib lub cev nqaij daim ntawv hauv qhov uas tus Ntsujplig raug paub, thiab muaj kev ua neej, kev xav zoo, thiab kev xav li tib neeg. “Qhov raug paub” txhais tias Vajtswv rais los ua tib neeg, tus Ntsujplig rais los ua lub cev nqaij daim tawv; muab hais kom meej dua, nws yog thaum Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej, thiab los ntawm nws nthuav tawm Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj—qhov no yog qhov txhais tias raug paub, los sis raug yug los ua neeg. Nyob rau Nws kev yug los ua neeg thawj zaug, nws tseem ceeb rau Vajtswv los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, vim tias Nws tes dej num yog los cawm. Yuav kom los cawm tau tag nrho haiv tib neeg, Nws yuav tsum muaj kev hlub tshua thiab kev zam txim. Tes dej num uas Nws ua ua ntej Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yog qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm, uas qhia ua ntej txog Nws txoj kev cawm dim ntawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum thiab kev qias vaub tsuab. Vim tias nws yog Tiam Hmoov Hlub, nws tseem ceeb rau Nws los kho cov muaj mob zoo, yog li qhia tej cim thiab tej txuj cim phim hwj, uas yog sawv cev ntawm txoj kev hlub rau tiam ntawd—rau qhov Tiam Hmoov Hlub yog hais ncig txog qhov pub ntawm txoj hmoov hlub, sawv cev los ntawm kev thaj yeeb, kev zoo siab xyiv fab, thiab tej koob hmoov uas yog khoom, uas yog tej puav pheej ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Yexus. Ntawd hais tau tias, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov pub txoj kev hlub yog lub peev xwm ntawm Yexus lub cev nqaij daim ntawv hauv Tiam Hmoov Hlub, lawv yog tes dej num uas tus Ntsujplig raug paub hauv lub cev nqaij daim tawv. Tab sis thaum Nws tab tom ua tes dej no zoo li no, Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis hloov lub cev nqaij daim tawv li. Txawm tias Nws ua qhov kev kho mob zoo twg los xij, Nws yeej tseem muaj kev ua neej, tseem ua muaj ib lub neej tib neeg li ib txwm. Qhov laj thawj Kuv hais tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig, yog qhov tias txawm Nws ua tes dej num dab tsi los xij, Nws ua hauv lub cev nqaij daim tawv. Tab sis vim yog ntawm Nws tes dej num, tib neeg tsis xam pom Nws lub cev nqaij daim tawv li muaj ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog cev nqaij tawv tag nrho, rau qhov tias lub cev nqaij daim tawv no muaj cuab kav ua tau tej txuj ci phim hwj, thiab nyob rau tej lub sij hawm tshwj xeeb yeej ua tau tej yam uas hloov tau lub cev nqaij daim tawv. Tseeb tiag, txhua yam uas tshwm sim no muaj tshwm sim tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm, xws li Nws qhov raug sim tau plaub caug hnub los sis qhov raug hloov nyob rau saum lub roob. Yog li nrog Yexus, lub ntsiab ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg ntawd tsis tiav tag nrho, tab sis tsuas yog ib feem thiaj tiav log xwb. Lub neej uas Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv ua ntej qhov pib Nws tes dej num yeej yog li ib txwm hauv txhua yam. Tom qab Nws pib ua tes dej num, Nws tsuas muaj lub plhuab sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv xwb. Vim tias Nws tes dej num yog ib qho nthuav tawm ntawm lub hwj chim qaum ntuj, nws mus dhau tej kev ua hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab txhua yam, Vajtswv lub cev nqaij daim ntawv yug los ua neeg ntawd mas txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv tib neeg uas muaj roj ntshav. Tseeb tiag, hauv Nws lub neej txhua hnub, Nws cheem tsum tau zaub mov noj, ris tsho, pw, thiab chaw nyob, Nws cheem tsum tau txhua yam uas yuav tsum tau muaj, thiab muaj kev paub txog ntawm ib tug tib neeg, thiab xav ib yam li ib tug tib neeg. Tib neeg tseem saib Nws li yog ib tug tib neeg, tshwj qhov tias tes dej num Nws ua ntawd yog tej yam tshaj ntuj tsim. Muaj tseeb, txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws ua neej nyob hauv ib txoj kev dog dig thiab kev ua neej, thiab xws li thaum Nws ua tes dej num, Nws txoj kev paub yeej zoo tshwj xeeb, Nws tej kev xav yeej meej pem tshwj xeeb, tshaj li cov ntawm lwm tus tib neeg. Nws yog ib qho tseem ceeb rau tus Vajtswv yug los ua neeg muaj txoj kev xav thiab kev paub zoo li no, rau qhov tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj ntawd yuav tsum tau raug nthuav tawm los ntawm ib lub cev nqaij daim tawv uas txoj kev paub zoo thiab tej kev xav meej pem—tsuas yog hauv txoj kev no xwb Nws lub cev nqaij daim ntawv thiaj muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Tag nrho thoob plaws ntawm peb caug-peb xyoos ntau uas Yexus ua neej nyob hauv ntiaj teb, Nws yeej muaj Nws txoj kev ua neej, tab sis vim ntawm Nws tes dej num nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm peb xyoos ntau ntawd, tib neeg xav tias Nws mas zoo heev, tias Nws mas zoo li muaj hwj chim tshaj ntuj tsim dua yav ua ntej los lawm. Hauv qhov tseeb tiag, Yexus kev ua neej yeej nyob li qub tsis hloov li tsis hais ua tej thiab tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm; Nws kev ua neeg yeej yog tib yam thoob plaws xwb, tab sis vim ntawm qhov txawv yav dhau los thiab tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, muaj ob txoj kev xam pom uas hais txog Nws lub cev nqaij daim tawv. Txawm tib neeg yuav xav li cas los xij, Vajtswv yug los ua neeg yeej tuav rawv Nws qhov chiv thawj, kev ua neej thoob plaws lub sij hawm, rau qhov vim Vajtswv yog yug los ua neeg, Nws ua neej nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej. Tsis hais txawm tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm los sis tsis ua los xij, kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv yeej tsis muaj cuab kav muab tshem tawm tau, rau qhov kev ua neeg yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv. Ua ntej Yexus ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, Nws lub cev nqaij daim tawv yeej tseem zoo li ib txwm tag nrho, koom nrog tib neeg dog dig txhua yam hauj lwm; Nws tsis tshwm ib qho me me uas zoo li tshaj ntuj tsim li, tsis qhia tej cim uas tseem ceeb dab tsi li. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws yog ib tug tib neeg yooj yooj yim uas pe hawm Vajtswv xwb, txawm tias Nws txoj kev caum yog ua lub siab ncaj dua, ua siab dawb paug ntau dua lwm tus li. Qhov no yog qhov Nws txoj kev ua neej raug qhia tawm nws tus kheej li cas. Vim Nws tsis ua hauj lwm kiag li ua ntej tuav Nws tes hauj lwm tshaj tawm, tsis muaj leej twg faj txog ntawm qhov seb Nws yog leej twg tiag tiag, tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws lub cev nqaij daim tawv txawv lwm tus li, rau qhov Nws tsis ua ib qho txuj cim tseem ceeb dab tsi li, tsis ua ib qho me me ntawm Vajtswv tes dej num li. Txawm li cas los xij, tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm, Nws muaj lub plhaub sab nraud ntawm txoj kev ua neej thiab tseem ua neej nyob nrog kev muaj qab hau li tib neeg, tab sis vim Nws tau pib los ua tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej, tuav tes hauj lwm tshaj tawm ntawm Khetos thiab ua tes dej num uas tib neeg txawj tuag, lub cev nqaij tawv tib neeg uas muaj roj ntsha, tsis muaj peev xwm ua tau, tib neeg thiaj xav tias Nws tsis muaj kev ua neej thiab tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm tag nrho, tab sis ib lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj tiav. Vim ntawm tes dej num uas Nws ua, tib neeg hais tias Nws yog ib tug Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev ua neej. Ib txoj kev to taub zoo li no yog yuam kev lawm, rau qhov tib neeg tsis nkag siab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg. Qhov kev to taub yuam kev no yog sawv los ntawm qhov tseeb uas tes dej num raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv yog tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, raug nthuav tawm hauv ib lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej. Vajtswv hnav ris tsho hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tes dej num hauv Nws kev ua neeg npog qhov uas ib txwm muaj ntawm Nws kev ua neeg lawm. Vim qhov kev muaj qab hau no, tib neeg ntseeg tias Vajtswv tsis mauj kev ua neeg tab sis tsuas muaj lub hwj chim qaum ntuj xwb.

Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neej thawj zaug ua tsis tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg; Nws tsuas ua tiav thawj kauj ruam ntawm tes dej num uas nws yuav tsum tau ua rau Vajtswv ua hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li, yuav kom ua tas tes dej num ntawm kev yug los ua neeg, Vajtswv tau rov qab tig mus rau lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv, ua neej tawm tag nrho qhov uas ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, ua rau Vajtswv Txoj Lus tawm tshwm rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab dog dig tag nrho, yog li thiaj xaus tes dej num uas Nws tso tseg ua tsis tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob yog zoo ib yam li thawj lub thiab, tab tsis nws tseem tseeb tshaj, li ib txwm tshaj thawj zaug lawm thiab. Yog li, txoj kev txom nyem uas lub cev nqaij daim tawv zaum ob tiv mas loj dua thawj zaug, tab sis txoj kev txom nyem no yog ib qho tau los ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog qhov tsis zoo li txoj kev txom nyem ntawm tus tib neeg lwj liam. Nws kuj pib los ntawm qhov ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Vim tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab tseeb, lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau tiv ib txoj kev nyuaj ua loj heev. Lub cev nqaij daim tawv yim yog li ib txwm thiab tseeb npaum li cas, Nws yim yuav txom nyem hauv txoj kev ua ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm npaum li ntawd. Vajtswv tes dej num raug nthuav tawm rau hauv txhua lub cev nqaij daim tawv, ib lub uas tsis yog qhov zoo li tshaj ntuj tsim kiag li. Vim tias Nws lub cev nqaij daim tawv yog li ib txwm thiab kuj yuav tsum kwv tes dej num ntawm txoj kev cawm tib neeg thiab, Nws raug txom nyem loj dua li ib lub cev nqaij tawv uas tshaj ntuj tsim yuav raug—thiab tag nrho txoj kev txom nyem no pib los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Los ntawm txoj kev txom nyem uas ob lub cev nqaij daim tawv tau raug rau thaum ua Nkawv tes hauj lwm tshaj tawm, ib tug yeej pom tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Lub cev nqaij daim tawv yim zoo li ib txwm npaum li cas, txoj kev nyuaj yim loj dua uas Nws yuav tsum tau tiv thaum ua tes dej num npaum li ntawd; lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num yim tseeb npaum li cas, tib neeg tej kev xav phem yim hnyav dua npaum li ntawd, thiab yim muaj kev phom sij ntau uas yuav poob rau saum Nws. Thiab ntxiv ntawd, lub cev nqaij daim tawv yim tseeb, thiab lub cev nqaij daim tawv yim muaj tej kev cheem tsum thiab kev xav tiav log ntawm ib tug tib neeg, Nws yim muaj peev xwm ntawm qhov ua Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws yog Yexus lub cev nqaij daim tawv uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws lub cev nqaij daim tawv uas Nws tso tseg li ib qho kev theej txhoj; nws yog los ntawm lub ntsiab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej uas Nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab cawm tau tib neeg tiav log los ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab nws yog li ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neeg zaum ob ua txoj kev txeeb tau thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Tsuas yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas yog li ib txwm thiab tseeb xwb thiaj muaj cuab kav ua tau txoj kev txeeb tau tag nrho rau hauv nws thiab ua tau tim khawv yam muaj hwj chim hlo. Ntawd hais tau tias, kev kov yeej ntawm tib neeg tau muaj txiaj ntsim los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog los ntawm tej txuj ci uas tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhia tshwm. Tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg no yog los hais lus, thiab yog li los txeeb, thiab ua kom tib neeg zoo tiav log; muab ua lwm lo lus hais, tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cev nqaij daim tawv tes dej num, yog hais lus thiab qhov ntawd ces yog txeeb kom tau, nthuav tawm, ua kom zoo tiav log thiab tshem tib neeg tawm kom tag nrho. Thiab yog li, nws yog kev kov yeej uas Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yuav ua kom tiav log. Tes dej num thaum pib ntawm kev cawm dim tsuas yog qhov pib ntawm tes dej num ntawm kev yug los ua neeg xwb; lub cev nqaij daim tawv uas ua kev txeeb tau yuav ua kom tiav tag nrho tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Hauv uas qhov seb yog txiv neej los poj niam, ib qho yog txiv neej thiab lwm qhov yog poj niam, yog li qhov ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg, thiab qhov ntiab tib neeg tej kev xav phem txog Vajtswv tawm: Vajtswv muaj cuab kav rais los ua txiv neej thiab poj niam tau tib si, thiab hauv lub ntsiab tseem ceeb, tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog txiv neej los sis poj niam li. Nws tsim txiv neej thiab poj niam, thiab rau Nws, tsis muaj qhov sib faib ntawm txiv neej thiab poj niam. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, xwv kom tes dej num thiaj yuav ua tiav nws qhov txiaj ntsim los ntawm lub ntsiab ntawm cov lus. Qhov kev muaj qab hau rau qhov no, ntxiv ntawd, yog vim tias tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg zaum no tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm, tab sis los txeeb tib neeg los ntawm qhov hais lus, uas yog hais tau tias lub peev xwm tseem ceeb yeej muaj los ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawm Vajtswv yog los hais cov lus thiab los txeeb tib neeg, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nws tes dej num hauv txoj kev ua neej tsis yog los ua tej txuj ci tseem ceeb, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, tab sis los hais lus, thiab yog li lub cev nqaij daim tawv zaum ob uas yug los ua neeg no zoo li zoo dua lub xub thawj lawm. Tib neeg pom tias Vajtswv kev yug los ua neeg tsis yog dag; tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg no txawv ntawm tus Yexus yug los ua neeg, thiab txawm tias Nkawv ob leeg puav leej yog Vajtswv yug los ua neeg los, Nkawv tsis yog zoo ib yam tag nrho. Yexus muaj kev ua neej, kev ua neeg dog dig, tab sis Nws muaj ntau yam cim thiab tej txuj ci phim hwj. Hauv tus Vajtswv yug los ua neeg no, tib neeg ob lub qhov muag yuav tsis pom muaj tej cim thiab tej txuj ci phim hwj dab tsi li, los sis tsis muaj kev kho cov muaj mob zoo los sis ntiab dab tawm, los sis mus kev saum dej hiav txwv, los sis yoo mov tau plaug caug hnub…. Nws tsis ua tes dej num zoo ib yam li Yexus ua lawm, tsis yog vim tias, hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv txawv los ntawm Yexus lub, tab sis vim tias nws tsis yog Nws tes hauj lwm tshaj tawm los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Nws tsis rhuav Nws tus kheej tes dej num, tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes dej num. Vim Nws txeeb tib neeg los ntawm Nws cov lus tseeb, tsis tas yuav los ua kom kov yeej nws nrog tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li theem no yog los ua kom tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Tus Vajtswv yug los ua neeg uas koj pom niaj hnub no yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas tshaj ntuj tsim txog Nws. Nws muaj mob ib yam li lwm tus muaj, cheem tsum zaub mov noj thiab ris tsho hnav ib yam nkaus li lwm tus; Nws yog tag nrho ib lub cev nqaij daim tawv. Yog tias, lub caij no ncig los txog, Vajtswv yug los ua neeg ua tej cim uas tshaj ntuj tsim thiab tej txuj ci phim hwj, yog tias Nws kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, los sis tua tau kom tuag nrog ib lo lus xwb, kev txeeb tau yuav ua kom tau tiav li cas? Tes dej num yuav raug tseb mus rau Lwm Haiv Neeg cov teb chaws tau li cas? Qhov kho cov muaj mob zoo thiab qhov ntiab dab tawm yog tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub, nws yog thawj kauj ruam hauv tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab tam sim no Vajtswv twb tau cawm tib neeg los ntawm tus ntoo khaub lig lawm, Nws tsis ua tes dej num ntawd ntxiv lawm. Yog tias, nyob rau tiam kawg, ib tug “Vajtswv” uas zoo ib yam li Yexus tshwm los, tus uas tau kho cov muaj mob zoo, ntiab dab tawm, thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau tib neeg, tus “Vajtswv” ntawd, txawm tias me ntsis zoo li qhov piav txog ntawm tus Vajtswv nyob hauv phau Vajluskub thiab yooj yim rau tib neeg txais yuav los, yuav tsis, hauv nws lub ntsiab tseem ceeb, yog lub cev nqaij daim tawv uas hnav los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lawm, tab sis los ntawm tus ntsujplig phem. Rau qhov nws yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num uas yeej yuav tsis rov qab ua yam Nws twb tau ua tiav los lawm. Thiab yog li, tes dej num ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg zaum ob no txawv ntawm tes dej num thawj zaug lawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv paub kev txeeb tau hauv lub cev nqaij daim ntawv dog dig, li ib txwm; Nws tsis kho cov muaj mob zoo lawm, yuav tsis raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau tib neeg lawm, tab sis yooj yim hais cov lus hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab txeeb tib neeg hauv lub cev nqaij daim tawv. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg; tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj ua tau Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv tiav log.

Txawm tias nyob hauv theem no Vajtswv yug los ua neeg tiv kev txom nyem los sis ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm los xij, Nws ua kom tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg, rau qhov qhov no yog Vajtswv kev yug los ua neeg zaum kawg lawm. Vajtswv tsuas yug los ua neeg tau ob zaug xwb. Yuav muaj tsis tau zaum peb lawm. Kev yug los ua neeg thawj zaug yog txiv neej, zaum ob yog poj niam, thiab yog li tus duab ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yog muaj tag nrho nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm; ntxiv ntawd, ob qho kev yug los ua neeg twb tau ua tiav Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Thawj zaug, Vajtswv yug los ua neeg muaj kev ua neej kom ua tau tiav lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg. Zaum no los Nws kuj muaj txoj kev ua neej thiab, tab sis lub ntsiab ntawm qhov kev yug los ua neeg no mas txawv: Nws tob dua, thiab Nws tes dej num yog muaj ntsiab tseem ceeb dua lawm. Qhov laj thawj uas Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv mas yog los ua kom lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg tiav log. Thaum Vajtswv tau xaus tag nrho theem ntawm Nws tes dej num no, lub ntsiab tag nrho ntawm kev yug los ua neeg, ntawd yog, Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, yuav tiav log, thiab yuav tsis muaj dej num dab tsi ntxiv lawm uas yuav tau ua kom tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Uas hais tau tias, txij no mus rau tom ntej Vajtswv yuav tsis rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes dej num dua lawm. Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm kev yug los ua neeg los cawm thiab ua kom tib neeg zoo tiav log xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis yog li ib txwm rau Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tshwj tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm tes dej num xwb. Los ntawm qhov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm, Nws qhia rau Ntxwgnyoog tias Vajtswv yog ib lub cev nqaij daim tawv, ib tug tib neeg li ib txwm, ib tug tib neeg dog dig—thiab Nws yeej kav tau txoj kev muaj yeej ntawm lub ntiaj teb, rhuav tshem tau Ntxwgnyoog, cawm tau tib neeg, txeeb tau tib neeg! Lub hom phiaj ntawm Ntxwgnyoog yog los ua kom tib neeg lwj liam, hos lub hom phiaj ntawm Vajtswv yog los cawm tib neeg. Ntxwgnyoog cuab tib neeg hauv ib lub qhov ntuj tob tob, hos Vajtswv cawm nws tawm los ntawm lub qhov tob tob ntawd. Ntxwgnyoog ua kom txhua tus tib neeg pe hawm nws, hos Vajtswv ua kom lawv zwm rau Nws thaj chaw tswj fwm, rau qhov Nws yog tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam. Tag nrho tes dej num no yog ua tiav los ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv yog kev sib koom ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj kev ua neej. Yog li yog tsis muaj Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg, Vajtswv tsis muaj cuab kav ua tau tiav tej txiaj ntsim ntawm qhov cawm tib neeg, thiab yog tsis muaj kev ua neej ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, Nws tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yeej tseem ua tsis tau tiav tej txiaj ntsim no. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Nws yuav tsum muaj kev ua neej; rau qhov yog nws yog lwm yam ces yuav muaj kev cov nyom rau Vajtswv tej kev xav thaum xub thawj hauv qhov yug los ua neeg.

Vim li cas Kuv hais tias lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg ua tsis tiav rau hauv Yexus tes dej num? Vim tias Txoj Lus tsis rais los ua lub cev nqaij daim tawv tag nrho. Yam Yexus ua tsuas yog ib feem ntawm Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsuas ua tes dej num ntawm kev cawm dim xwb, thiab tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tau tib neeg tag nrho. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua rau tiam kawg. Theem no ntawm tes dej num kuj yog ua tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab; nws raug ua los ntawm ib tug tib neeg tiag, ib tug uas nws txoj kev ua neeg tsis siab me ntsis kiag li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau rais los ua ib tug tib neeg tag nrho; Nws yog ib tug tib neeg uas nws qhov seb yog leej twg tiag tiag ntawd yog ntawm Vajtswv, ib tug tib neeg tag nrho, ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, tus uas ua tes dej num. Tib neeg ob lub qhov muag pom lub cev uas yog nqaij tawv uas tsis siab kiag li, ib tug tib neeg dog dig heev li uas muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, tus uas tsis qhia tej cim tseem ceeb li, tsis ua tej txuj ci tseem ceeb li, haj yam nthuav tawm sab hauv qhov tseeb txog txoj kev ntseeg hauv tej tuam tsev sib txoos loj tsawg tshaj. Rau cov tib neeg, tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob zoo li tsis zoo thooj li lub xub thawj lawm, ntau heev xwv kom ob lub no thiaj tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes dej num thawj zaug uas pom tau nyob rau zaum no. Txawm tias tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob txawv los ntawm lub thawj zaug los xij, qhov ntawd tsis qhia tau tias Nkawv lub hauv paus tsis yog tib lub thiab tib yam. Txawm tias Nkawv lub hauv paus yog tib yam los tsis yog ntawd nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes dej num uas ua tiav los ntawm ob lub cev nqaij daim tawv no, thiab tsis yog nyob tawm Nkawv ob lub plhaub sab nraud. Nyob rau peb theem ntawm Nws tes dej num no, Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug, thiab ob zaug no tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg tsa ib tiam tshiab, coj mus rau ib tes dej num tshiab; ob qho kev yug los ua neeg no ib qho ua rau ib qho muaj tiav log. Nws ua tsis tau rau tib neeg ob lub qhov muag los qhia tias ob lub cev nqaij daim tawv no los ntawm tib lub hauv paus los. Nws mus yam tsis muaj qhov hais tias qhov no yog dhau lub peev xwm ntawm tib neeg lub qhov muag los sis tib neeg lub siab mus lawm. Tab sis nyob hauv Nkawv lub ntsiab tseem ceeb, Nkawv yog tim yam xwb, rau qhov Nkawv tes dej num pib los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm tias ob lub cev nqaij daim tawv no sawv los ntawm tib lub hauv paus los los yeej muaj cuab kav tsis raug txiav txim tau los ntawm tiam thiab qhov chaw uas Nkawv yug, los sis lwm txoj kev tseeb, tab sis los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj uas raug nthuav tawm los ntawm Nkawv. Lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob no tsis ua ib yam dab tsi ntawm tes dej num uas Yexus ua li, rau qhov Vajtswv tes dej num tsis yog los pom zoo raws, tab sis qhib ib txoj hau kev tshiab txhua zaus. Lub cev nqaij tawv yug los ua neeg zaum ob tsis yog tsom los ua kom tob los sis ua kom txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thawj zaug ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, tab sis los ua kom muaj tiav thiab ua kom nws zoo tiav log, los txhawb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv kom tob, los rhuav tshem tag nrho tej kev cai uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab, thiab los so tej duab cuav ntawm Vajtswv tawm hauv lawv lub siab mus. Nws hais tau tias tsis muaj ib theem twg ntawm Vajtswv tus kheej tes dej num muaj cuab kav muab tau ib txoj kev paub tag nrho txog Nws rau tib neeg; ib theem twg tsuas muaj ib feem xwb, tsis yog tag nrho. Txawm tias Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam tag nrho los, vim ntawm tib neeg txoj kev to taub tsis txaus, nws txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem muaj tsis tag. Nws ua tsis tau, siv tib neeg hom lus, los qhia tag nrho ntawm Vajtswv tus moj yam; ntxiv ntawd, ib theem ntawm Nws tes dej num yuav nthuav tawm tau Vajtswv tag nrho li cas? Nws ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv hauv qab qhov npog ntawm Nws txoj kev ua neej, thiab ib tug tsuas paub tau Nws los ntawm qhov nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tsis yog los ntawm Nws lub plhaub uas yog lub cev. Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm lub ntsiab ntawm Nws tes dej num sib txawv, thiab tsis muaj ob theem twg ntawm Nws tes dej num uas zoo ib yam. Tsuas yog hauv txoj hau kev no xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav muaj ib txoj kev paub tiav log txog Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog muab zuaj los ua ib tug yeeb yam me me xwb. Txawm tias tes dej num ntawm ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawd sib txawv los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm ob lub cev nqaij daim tawv, thiab lub hauv paus ntawm Nkawv tes dej num, yeej yog zoo sib xws; nws tsuas yog tias muaj Nkawv los ua ob theem sib txawv ntawm tes dej num xwb, thiab sawv los rau hauv ob tiam sib txawv xwb. Txawm dab tsi los xij, Vajtswv ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yeej koom tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib lub hauv paus—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg tsis lees tau.

Qhov Dhau Los: Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No