2. Vim li cas thiaj hais tias cov noob neej qias vuab tsuab mas haj yam tim tsum qhov kev cawm dim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw. Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv. Tom qab Tiam Muaj Kev Cai tau los txog qhov chaw xaus lawm, thiab pib kiag Tiam Hmoov Hlub lawm, ces Vajtswv pib kiag kev cawm tib neeg, uas yog txuas ntxiv los txog ntua rau tiam kawg thaum, nyob rau hauv kev txiav txim thiab kev rau txim rau tag nrho haiv tib neeg rau lawv txoj kev ntxeev siab, Nws yuav muab noob neej ntxuav kom dawb huv tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li xaus Nws qhov kev cawm tib neeg thiab nkag mus so. Yog li ntawd, nyob rau peb theem ntawm tes hauj lwm, tsuas yog muaj ob zaug xwb uas Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm nrog tib neeg kiag xwb. Qhov no mas yog vim hais tias tsuas muaj ib theem hauv peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd xwb thiaj li yog los coj tib neeg ua lawv lub neej, hos ob theem ces yog kev cawm tib neeg. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, nws tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv vim yog daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig, los sis ib tug uas tsis muaj lub cev, tab sis tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nws yog vim tib neeg cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tag lawm ces Vajtswv thiaj li muab cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm; ntxiv ntawd, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm kev qias vuab tsuab, Vajtswv thiaj li muab tib neeg ua ib daim phiaj nkaus xwb rau Nws tes hauj lwm thoob plaws txhua txhua theem ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg. Tib neeg yog ib tug neeg txawj tuag, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab Vajtswv yog tib Tug uas thiaj muaj cuab kav cawm tau tib neeg xwb. Nyob rau qhov no, Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv uas muaj tej yam ntxwv zoo li tib neeg mas thiaj yuav ua tau Nws tes hauj lwm, kom Nws tes hauj lwm thiaj li yuav ua tau tej yam tshwm sim uas zoo dua. Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm vim tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj peev xwm yuav kov yeej kev txhaum los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav txawv deb ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tib neeg, los Nws qhov kev tshwm sim yeej zoo ib yam nkaus li tib neeg qhov; Nws muaj qhov kev tshwm sim ntawm ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab ua lub neej li ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab cov uas pom Nws yeej tsis pom muaj ib qho txawv tshaj li ib tus neeg zoo li sawv daws. Qhov kev tshwm sim zoo li sawv daws no thiab kev ua neej ces yeej txaus rau Nws los ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv txoj kev ua neej. Nws cev nqaij daim tawv cia Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej, thiab pab Nws ua Nws tes hauj lwm nyob nrog tib neeg, thiab tshaj qhov ntawd, Nws qhov kev ua neej pab Nws ua qhov kev cawm tib neeg nyob nrog tib neeg. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neej tau tsim kev cov nyom ntxhov quav niab ntau nrog rau tib neeg, los tej kev cov nyom ntxhov quav niab ntawd kuj tsis cuam tshuam rau tej yam tshwm sim li ib txwm muaj ntawm Nws tes hauj lwm. Muab hais luv luv, ces tes hauj lwm ntawm Nws cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws ntawd mas muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau tib neeg. Txawm hais tias neeg feem coob tsis kam lees txais Nws qhov kev ua neej, los Nws tes hauj lwm yeej tseem ua tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau, thiab tej qhov tshwm sim uas tsim nyog tau no mas yog tau los ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no mas yeej tsis muaj dab tsi uas yuav ntseeg tsis tau li. Los ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv, tib neeg tau kaum npaug los sis tshaj kaum ob tawm npaug ntawm tej khoom tshaj qhov kev xav phem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg txog Nws qhov kev ua neej, thiab tej kev xav phem ntawd ces thaum kawg yuav raug Nws tes hauj lwm muab nqos tas mus. Thiab tej yam tshwm sim uas tau los ntawm Nws tes hauj lwm, uas hais tau hais tias, qhov kev paub uas tib neeg muaj rau Nws, mas hnyav tshaj li tib neeg qhov kev xav phem txog Nws lawm. Yeej tsis muaj kev yuav xav los sis ntsuas tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, vim Nws cev nqaij daim tawv tsis zoo li lwm tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd li; txawm hais tias daim plhaub sab nraud mas zoo ib yam nkaus, los lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo ib yam. Nws cev nqaij daim tawv ua rau muaj ntau qhov kev xav phem ntawm tib neeg txog Vajtswv, tab sis Nws cev nqaij daim tawv kuj ho cia tib neeg los mus muaj kev paub ntau heev, thiab tseem muaj peev xwm txeeb tau ib tug neeg twg uas muaj lub plhaub sab nraud uas mej ntsis yuav zoo ib yam. Vim Nws tsis lam yog tib neeg xwb, tab sis yog Vajtswv uas muaj tib neeg lub plhaub sab nraud xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xav txog tag nrho los sis to taub Nws li. Ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas sawv daws yeej hlub thiab txais tos. Yog hais tias Vajtswv tsuas yog ib tug Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom xwb, ces nws yuav yog ib qho yooj yim heev rau neeg ntseeg Vajtswv. Neeg yuav muaj tej kev xav zoo li cas los tau ywj siab, lawv muaj cuab kav yuav xaiv daim duab zoo li cas ua Vajtswv daim duab los tau tag nrho raws li lawv siab nyiam thiab ua kom lawv tus kheej zoo siab xwb. Nyob rau qhov no, neeg yuav dab tsi los tau raws li lawv tus kheej tus Vajtswv nyiam thiab xav kom lawv ua, yam tsis muaj kev xav txog qhov zoo los phem li. Qhov uas muaj ntxiv, ces neeg ntseeg hais tias tsis muaj leej twg yuav ua siab ncaj thiab mob siab rau Vajtswv tshaj li lawv lawm, thiab hais tias tag nrho lwm tus ces yog cov niag dev txawv teb chaws xwb, thiab yeej tsis ncaj ncees rau Vajtswv li. Ces hais tau hais tias qhov no yog qhov uas nrhiav los ntawm cov neeg uas txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj pom tsis meej thiab muaj nyob rau ntawm kev qhuab qhia xwb; qhov uas lawv nrhiav ces yeej zoo nkaus li tib qho xwb, tsuas yog muaj ib qho txawv me me xwb. Nws tsuas yog qhov uas Vajtswv tus duab hauv lawv qhov kev xav ntawd thiaj sib txawv xwb, tab sis lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo tib yam nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yeej tsis muaj teeb meem rau lawv tej kev ntseeg Vajtswv ua dog ua dig thiab ntseeg Vajtswv raws li lawv siab nyiam. Qhov no yog ib qho ntawm “tej cai thiab kev ywj pheej ntawm tib neeg,” uas tsis pub leej twg cuam tshuam li, vim tib neeg ntseeg lawv tus kheej tus Vajtswv thiab tsis yog lwm tus neeg tus Vajtswv; nws yog lawv tus kheej qhov khoom, thiab yuav luag txhua tus yeej muaj qhov khoom ntawm lawv tus kheej zoo li no. Neeg saib qhov khoom no ua ib qho khoom muaj nuj nqis, tab sis rau Vajtswv no ces tsis muaj ib yam dab tsi yuav qis tshaj thiab tsis muaj nuj nqis tshaj lawm, vim yeej tsis muaj ib qho uas yuav qhia tau txog kev tawm tsam Vajtswv meej tshaj qhov ua tib neeg qhov khoom ntawm lawv tus kheej ntawd lawm. Nws yog vim tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yuav kom Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv nrog rau qhov uas pom tau kov tau, thiab ua tus uas kom tib neeg yeej pom kiag thiab kov tau kiag. Nws tsis yog ib tug Ntsujplig uas tsis muaj lub cev, tab sis yog cev nqaij daim tawv uas tib neeg yeej pom thiab los chwv tau nrog. Txawm li cas los xij, feem coob ntawm cov Vajtswv uas neeg ntseeg mas yog cov neeg qaum ntuj uas tsis muaj lub cev, uas kuj yog ib lub cev uas yuav muab ua zoo li cas los tau. Nyob rau qhov no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj rais los ua tus yeeb ncuab rau cov neeg feem coob uas ntseeg Vajtswv, thiab cov uas tsis kam lees hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, tau rais los ua cov tawm tsam Vajtswv. Tib neeg tau muaj kev xav phem ntau mas tsis yog vim lawv txoj kev xav, los sis vim lawv qhov kev ntxeev siab, tab sis yog vim qhov khoom ntawm lawv tus kheej no. Nws yog vim qhov khoom no uas ua rau neeg feem coob tuag, thiab nws yog tus Vajtswv uas pom tsis meej uas tuav tsis tau, ntsia tsis pom, thiab tsis muaj tiag uas rhuav tib neeg lub neej. Tib neeg lub neej raug muab tso pov tseg mas tsis yog tim tus Vajtswv uas yug los ua neeg, haj yam tsis yog tim tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, tab sis yog tim tus Vajtswv uas tib neeg xav hauv nruab siab xwb. Tib qho laj thawj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los rau hauv cev nqaij daim tawv mas yog cov tib neeg qias vuab tsuab qhov kev xav tau nkaus xwb. Nws yog vim tib neeg qhov kev xav tau, tsis yog Vajtswv qhov, thiab tag nrho tej uas Nws tau muab pauv thiab raug kev tsim txom ces yog ua rau noob neej, thiab tsis yog ua rau Vajtswv Tus Kheej qhov txiaj ntsig. Tsis muaj qhov zoo thiab qhov phem los sis phaj tshab rau Vajtswv li; Nws yuav tsis tau sau tej qoob loos yav pem suab, tab sis tsuas yog qhov uas twb yeej tshuav nqi rau Nws thaum xub thawj lawm xwb. Tag nrho tej uas Nws ua thiab muab pauv rau noob neej tsis yog ua li kom Nws tau phaj tshab ntau, tab sis tsuas yog ua rau noob neej nkaus xwb. Txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv muaj ntau yam nyuab cov nyom uas yeej xav tsis txog li, los qhov tshwm sim uas thaum kawg yuav ua tau ces yeej ntau tshaj tej uas tau los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muaj kev txom nyem ntau, thiab cev nqaij daim tawv tsis muaj cuab kav muaj tau tib lub koob npe li tus Ntsujplig, Nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tej yam tshaj ntuj tsim zoo li tus Ntujplig, Nws haj yam tsis muaj tib qho hwj chim li tus Ntsujplig muaj. Tab sis qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ua los ntawm cev nqaij daim tawv uas tsis zoo tshaj sawv daws no mas zoo tshaj tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab lub cev nqaij daim ntawv no Nws Tus Kheej yog lo lus teb rau qhov uas tag nrho noob neej xav tau. Rau cov uas yuav raug cawm, qhov txiaj ntsim ntawm Vajntsujplig mas swb qhov ntawm lub cev daim daim tawv lawm deb heev li: Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas muaj cuab kav pov puag tau tag nrho lub qab ntuj khwb, hla tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, thiab tej hiav txwv, tab sis tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas ua tau zoo dua rau cov neeg uas Nws tau ntsib tau pom kiag. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv cev nqaij daim tawv mas yog ib qho uas pom tau kov tau uas tib neeg to taub yooj yim thiab ntseeg tau zoo dua, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj tob tshaj, thiab muab cuab kav tseg tau ib qho kev xav tob dua rau tib neeg txog Vajtswv tej kev ua uas muaj tiag. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas muab qhwv zais rau hauv tej lus zais tob; nws yog ib qho nyuab rau tej neeg uas txawj tuag yuav los xav txog, thiab haj yam nyuab rau lawv pom, thiab yog li ces lawv thiaj tsuas vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab uas khoob lug ntawd xwb. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, yeej zoo li sawv daws li, thiab muaj tseeb, thiab muaj tswv yim zoo, thiab yog ib qho tseeb uas tib neeg qhov muag pom kiag; tib neeg tus kheej muaj cuab kav tau ntsib tau pom kiag lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis tas yuav siv lawv txoj kev xav hauv siab uas muaj ntau heev ntawd li. Qhov no yog qhov yog thiab qhov muaj nuj nqis tseeb ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv tes hauj lwm. Tus Ntsujplig tsuas ua tau tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom thiab tsis yooj yim rau tib neeg xav hauv siab xwb, piv txwv li tus Ntsujplig qhov kev qhuab qhia, tus Ntsujplig qhov kev ua kom txawj xav, thiab tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, tab sis rau cov tib neeg uas muaj ib lub siab, tej no muab tsis tau ib lo lus tshab txhais kom meej. Lawv tsuas muab tau ib qho lus tshab txhais uas nyob tsis tus, los sis dav dav xwb, thiab tsis muaj cuab kav muab tau ib qho lus qhia uas yog siv lus hais. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, mas txawv loj heev: Nws muaj tej lus coj qhia uas yog thiab siv lus hais kiag, nws muaj txoj kev xav uas pom tau meej, thiab muaj tej hom phiaj uas pom tau meej meej. Thiab ces tib neeg thiaj tsis tau zuaj mus los, los sis siv lawv txoj kev xav haus nruab siab, thiab tsis tas yuav khwv yees li. Qhov no yog qhov uas pom tau meej meej ntawm tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab nws qhov txawv loj ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsuas zoo siv rau ib qho uas muaj ciam kawg xwb thiab yuav hloov tsis tau tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muab tau tej hom phiaj uas paub meej thiab tsim nyog yuav tsum muaj thiab tej kev paub uas muaj tseeb dua thiab muaj nuj nqis dua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tib neeg qias vuab tsuab ces yog qhov uas muab tau tej lus kom meej, tej hom phiaj kom pom meej rau lawv caum ua, thiab qhov uas ntsia pom thiab kov tau. Tsuas yog tes hauj lwm uas muaj tiag thiab tej lus coj qhia uas ncav sij hawm xwb thiaj li haum rau qhov tib neeg nyiam, thiab tsuas yog tes hauj lwm tseeb xwb thiaj cawm tau tib neeg los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab thiab phem lim hiam. Qhov no mas tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau; tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li cawm tau tib neeg tawm los ntawm lawv tus moj yam uas tau raug ua qias vuab tsuab thiab phem lim hiam tag lawm. Txawm hais tias tus Ntsujplig yog lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv, los tes hauj lwm zoo li no mas tsuas yog Nws cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau. Yog tus Ntsujplig ua hauj lwm ib leeg kheej xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub rau Nws tes hauj lwm kom ua tau tej yam tshwm sim zoo li—qhov no yog qhov tseeb uas yooj yim tshaj. Txawm hais tias neeg feem coob tau rais los ua yeeb ncuab rau Vajtswv vim yog cev nqaij daim tawv no, los thaum uas Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, cov uas tawm tsam Nws ces tsis yog yuav tsum tsis ua Nws tej yeeb ncuab lawm xwb, tab sis nyob rau fab ntxeev ntawd mas tseem yuav rais los ua Nws cov tim khawv thiab. Lawv yuav rais los ua cov tim khawv uas tau raug Nws txeeb tau los, cov tim khawv uas muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws thiab cais tsis tau tawm ntawm Nws mus li. Nws yuav ua kom tib neeg paub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav paub txog qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv no rau lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, yuav paub txog qhov muaj nuj nqis tiag tiag ntawm Nws rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav paub hais tias cev nqaij daim tawv no rais los ua ib lub qhov dej txhawv pub txoj sia uas yeej muaj sia tiag uas tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nrug tau hlo li. Txawm hais tias tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv txawm yuav nrug deb ntawm qhov kev sib txig sib luag nrog rau Vajtswv lub koob npe thiab tes dej num, thiab qhov tib neeg pom ces zoo li tsis haum nrog rau Nws lub meej mom tiag tiag, los cev nqaij daim tawv no, tus uas tsis muaj daim duab tseeb tseeb zoo li Vajtswv, los yeej muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav ua tau ncaj qha. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab nws yog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis no uas tib neeg tsis muaj cuab kav txaus siab rau thiab lees paub tau. Txawm hais tias tag nrho noob neej saib taus Vajtswv tus Ntsujplig thiab saib tsis taus Vajtswv cev nqaij daim tawv, tsis hais lawv yuav saib los sis xav li cas li, qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm cev nqaij daim tawv mas tseem ntau tshaj qhov ntawm tus Ntsujplig lawm thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsuas yog hais txog cov noob neej uas qias vuab tsuab xwb. Hais txog txhua tus uas nrhiav qhov tseeb thiab ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, ces tus Ntsujplig tes hauj lwm ces tsuas muaj cuab kav muab tau kev txhawb thiab kev tshoov siab, thiab ib qho kev txawj xav phim hwj uas nws yog piav tsis tau thiab xav tsis tau li, thiab ib qhov kev txawj xav uas zoo heev thiab loj heev, thiab txaus qhuas heev, tab sis mas kuj ua tsis tau thiab muab tsis tau rau tag nrho sawv daws. Tib neeg thiab Vajtswv tus Ntsujplig ces tsuas nyob deb deb sib ntsia tau xwb, cuag li muaj ib ntu kev deb deb nyob kem lawv, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub uas yuav zoo ib yam, cuag li tib neeg thiab Vajtswv mas muaj ib daig txiag uas ntsia tsis pom muab sib cais lawm. Qhov tseeb, qhov no yog ib qho duab cuav uas tus Ntsujplig muab rau tib neeg, uas vim yog tus Ntsujplig thiab tib neeg mas tsis yog tib hom thiab yuav nyob ua ke tsis tau rau tib lub ntiaj teb, thiab vim tus Ntsujplig tsis muaj ib yam uas tib neeg muaj li. Ces tib neeg tsis muaj qhov yuav xav tau tus Ntsujplig, vim tus Ntsujplig ua tsis tau tes hauj lwm uas tib neeg feem coob xav tau ntawd ncaj qha li. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv muab ib co hom phiaj tiag tiag rau tib neeg kom nrhiav ua, cov lus meej meej, thiab ib qho kev txawj xav hais tias Nws yeej muaj tseeb thiab zoo li lwm tus, thiab Nws yeej txo hwj chim thiab yog neeg dog dig thiab xwb. Txawm hais tias tib neeg yuav hwm Nws, los rau neeg feem coob ces Nws yeej ua siab ntev tau yooj yim rau: Tib neeg yeej pom tau Nws lub ntsej muag, thiab hnov Nws lub suab, thiab lawv tsis tas yuav tuaj deb deb ntsia Nws xwb. Cev nqaij daim tawv no zoo li tib neeg kuj mus cuag tau yooj yim, tsis txav deb, los sis to taub nyuab, tab sis ntsia pom thiab kov tau, vim cev nqaij daim tawv no nyob rau hauv tib lub ntiaj teb uas tib neeg nyob.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsis to taub ntau txog yam uas Nws tau hais, vim hais tias Nws cov lus tshwm sim los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los yam tiav hlo. Tus yam ntxwv thiab lub ntsiab ntawm yam uas Nws tau hais tib neeg ntiaj teb yeej ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau; nws raug nthuav tawm los ntawm sab ntsuj plig uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau. Vim tib neeg cov uas tau nyob hauv cev nqaij daim tawv, lawv tsis muaj peev xwm hla dhau sab ntsuj plig. Tab sis tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, Nws tau hais lus rau tib neeg ntiaj teb los ntawm tus yam ntxwv ntawm kev ua neeg, thiab Nws tau tshwm sim los thiab ua tshaj tes dej num ntawm sab ntsuj plig. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws tus moj yam uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav, thiab tus cwj pwm los ntawm txhua yam uas tib neeg tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau, tej yam uas lawv tau pom thiab tau ntsib hauv lawv lub neej, thiab kev siv cov tswv yim uas tib neeg tuaj yeem lees txais yuav, ua ib hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab, ua rau tib neeg ntiaj teb to taub thiab paub Vajtswv, ua rau nkag siab zoo rau Nws txoj kev xav thiab Nws tus qauv uas xav tau rau hauv tes dej num ntawm lawv rab peev xwm thiab theem uas lawv muaj peev xwm ua tau. Qhov no yog lub tswv yim thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau hauv kev ua neeg. Txawm tias Vajtswv cov hau kev thiab Nws cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv feem ntau yeej raug ua tiav los ntawm cov tswv yim ntawm los sis los ntawm kev ua neeg, nws tau ua tiav tiag uas tsis tuaj yeem ua tiav tau los ntawm kev ua tes dej num raws lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no tib neeg pom hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej loj tshaj plaws li, thiab muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas tib neeg ua tsis tau, thiab tej ntawd ces yog tej lus zais tob thiab txuj ci phim hwj. Yog li ntawd, coob tus thiaj tau nyoo zwm rau. Muaj ib txhia yeej tsis tau nyoo zwm rau ib tug tib neeg twg txij hnub uas lawv yug kiag los li, tab sis thaum lawv pom Vajtswv tej lus hnub no, lawv nyoo zwm tag nrho yam tsis nco qab txog hais tias lawv tau ua li ntawd lawm, thiab lawv tsis yeej tsis tau luag mus tshuaj xyuas los sis hais dab tsi ntxiv li lawm. Tib neeg tau poob los rau hauv txoj lus thiab pw nyo hau nuv hauv txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Yog Vajtswv tus Ntsujplig hais lus ncaj qha rau tib neeg, noob neej yuav nyoo zwm tag nrho rau lub suab lus, txhos caug ntua yam tsis muaj ib lo lus qhia tshwm li, zoo nkaus li qhov uas Povlauj txhos caug ntua rau hauv av nyob rau ntawm tus duab ci rau txoj kev mus rau Damaxaka. Yog Vajtswv ua hauj lwm ntxiv mus li no, tib neeg yuav tsis muaj hnub yuav paub lawv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus thiab yog li ntawd thiaj tau txoj kev cawm dim. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb mas Vajtswv tus kheej kiag thiaj li hais tawm tau Nws tej lus mus nkag rau txhua leej txhua tus tib neeg lub pob ntseg, es kom tag nrho cov uas muaj pob ntseg thiaj hnov Nws tej lus thiab lees txais Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov tshwm sim uas tau los ntawm Nws txoj lus, zoo dua tus Ntujplig tshwm sim kiag los hem kom tib neeg ntshai ces mam zwm rau xwb. Nws tsuas yog los dhau hauv tes hauj lwm uas muaj qab hau thiab tab sis ho tshwj xeeb tshaj plaws no mas tib neeg tus moj yam qub, uas raug zais tob sab hauv los tau ntau xyoo, thiaj li yuav raug nthuav tawm, es kom tib neeg thiaj pom nws thiab muab nws hloov. Tej yam no ces tag nrho yeej yog tes hauj lwm uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, uas nyob rau hauv, kev hais lus thiab kev txiav txim yam muaj qab hau, ces Nws thiaj li ua tau tej yam uas tshwm sim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Qhov no yog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Nws yog ua los kom paub txog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los ua kom paub txog qhov tshwm sim uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus, thiab ua kom paub hais tias tus Ntsujplig tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab ua kom pom txog Nws lub hwj chim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv yog lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg dog dig li sawv daws xwb, los nws yog qhov tshwm sim los uas Nws tej lus ua tau los uas qhia kom tib neeg pom hais tias Nws muaj lub hwj chim puv npo, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hais tias Nws tej lus yog tej kev qhia tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Los ntawm txoj kev no ces tag nrho tib neeg thiaj pom tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, hais tias tsis txhob lam muaj leej twg ua rau Nws chim, thiab hais tias tsis muaj leej twg yuav hla dhau Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus, thiab tsis muaj ib lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas yuav kov yeej Nws lub hwj chim li. Tib neeg nyoo zwm rau Nws tag nrho vim Nws yog txoj Lus tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, vim yog Nws lub hwj chim, thiab vim yog Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tes hauj lwm uas Nws lub cev nqaij daim tawv coj los ces yog lub hwj chim uas Nws muaj. Qhov laj thawj uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yog qhov hais tias lub cev nqaij daim tawv yeej muaj hwj chim ib yam nkaus, thiab Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm yam muaj qab hau nrog rau noob neej, nyob rau qhov uas ntsia pom thiab kov tau rau tib neeg. Tes hauj lwm no mas zoo li muaj tseeb dua tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, tus uas muaj hwj chim tag nrho, thiab nws qhov tshwm sim tau los mas pom tseeb dua. Qhov no ces vim yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm hais lus thiab ua hauj lwm tau yam muaj qab hau. Lub cev sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv mas tsis muaj hwj chim dab tsi li, thiab tib neeg yeej los ntsib tau, hos Nws lub ntsiab tseem ceeb mas muaj hwj chim, tab sis Nws lub hwj chim mas tsis muaj neeg ntsia pom li. Thaum Nws hais lus thiab ua hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom tau hais tias Nws muaj lub hwj chim; qhov no ua rau yooj yim rau Nws ua tau hauj lwm rau tus yeeb yam muaj qab hau. Tag nrho tes hauj lwm uas muaj qab hau no muaj peev xwm ua tau tej yam tshwm sim uas xav tau ntawd. Txawm hais tias tsis muaj tib neeg yuav paub hais tias Nws muaj hwj chim, los sis pom hais tias yuav tsum tsis txhob ua Nws chim, los sis pom Nws qhov kev npau taws, Nws ua tau qhov tshwm sim los ntawm Nws tej lus los ntawm Nws lub hwj chim uas muab npog cia, Nws qhov kev npau taws uas muab zais cia, thiab tej lus uas Nws tab meeg hais. Muab ua lwm yam hais, ces los ntawm Nws lub suab lus, qhov ruaj khov ntawm Nws tej lus hais, thiab tag nrho lub tswv yim ntawm Nws tej lus, ces tib neeg yeej ntseeg heev lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg nyoo zwm rau txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas zoo li tsis muaj hwj chim dab tsi, yog li ntawd thiaj ua tau Vajtswv lub hom phiaj cawm tib neeg tiav hlo. Qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg: los hais lus kom zoo li muaj tiag me ntsis thiab cia qhov muaj tiag ntawm Nws tej lus kom mooj tau tib neeg, es kom tib neeg thiaj li pom lub hwj chim ntawm txoj lus ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tsis yog ua los ntawm qhov kev yug los ua neeg, ces nws yuav ua tsis tau ib qho tshwm sim me me li thiab yuav tsis muaj peev xwm cawm tau cov tib neeg txhaum tag nrho li. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces Nws yuav ua tus Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom thiab kov tsis tau li. Tib neeg yog ib tug tsim tawm los uas muaj cev nqaij daim tawv, lawv thiab Vajtswv mas nyias nyob nyias ob lub ntiaj teb sib txawv thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam sib txawv. Vajtswv tus Ntsujplig mas tsis haum nrog tib neeg, tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yeej tsis muaj txoj kev tsim kom muaj txoj kev sib txheeb ntawm lawv, tsis tas hais txog qhov hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm hloov mus ua tus ntsuj plig li. Qhov no zoo li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li yuav tsum rais los ua ib tug uas raug tsim tawm los kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm thaum xub thawj. Vajtswv muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws los sis txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los ua ib tug tib neeg, ua tes hauj lwm nrog noob neej thiab ua neej nyob nrog lawv, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws thiab rais mus ua ib tug ntsuj plig, thiab lawv haj yam nqis tsis tau mus rau qhov chaw qis tshaj. Yog vim li no Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, nyob rau thaum thawj qhov kev yug los ua neeg, tsuas yog lub cev nqaij daim tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj peev xwm txhiv tau tib neeg los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khauj lig, hos nws yuav tsis muaj kev rau Vajtswv tus Ntsujplig los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib qho kev theej txhoj kev txhaum rau tib neeg. Vajtswv muaj cuab kav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ncaj qha los ua ib qho khoom theej txhoj kev txhaum rau tib neeg, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nqa qhov khoom theej txhoj kev txhaum uas Vajtswv npaj rau lawv. Qhov no yog li no, tag nrho tej uas ua tau ces yog kom Vajtswv khiav mus khiav los ob peb zaug ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, tsis yog kom tib neeg nce mus saum ntuj ceeb tsheej mus nqa lawv qhov kev cawm dim los, vim tib neeg tau poob qis lawm thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg ces tsis muaj peev xwm nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsis muaj peev xwm muab tau qhov khoom theej txhoj kev txhaum. Yog li ntawd, Yexus thiaj li yuav tsum tau los rau hauv noob neej thiab los ua kiag tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau. Txhua zaus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, mas nws yeej yog qhov uas yuav tsum tau ua li ntawd nkaus xwb. Yog ib theem twg uas Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tau ncaj qha, ces Nws yeej yuav tsis kam poob ntsej poob muag rau qhov uas yug los ua neeg ntawd li.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim cov uas raug txiav txim rau yog tib neeg, cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig uas raug txiav txim rau ncaj qha, yog li ntawd thiaj li tsis ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau sab ntsuj plig, tab sis tsuas yog nrog rau tib neeg xwb. Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg. Tib neeg tsuas raug cawm dim los ntawm kev lees txais Nws qhov kev txiav txim nkaus xwb, tib neeg tsuas maj mam los paub Nws los ntawm tej lus ntawm Nws lub qhov ncauj xwb, tib neeg raug Nws txeeb tau nyob rau thaum lawv muaj kev tawm tsam Nws, thiab lawv tau txais kev pab txoj sia los ntawm Nws rau thaum txais yuav Nws qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv Nws lub koob npe li tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua mas yog tes hauj lwm loj tshaj plaws, thiab tes hauj lwm tob tshaj plaws, thiab qhov tseem ceeb tshaj ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ob theem uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev qias vuab tsuab uas tob kawg nkaus ntawd yog ib yam thaiv kev rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tes hauj lwm. Nyob rau ib qho kiag, mas yog tes hauj lwm ua rau ntawm cov neeg thaum tiam kawg ntawd mas nyuab kawg nkaus, thiab ib ncig ntawd los yeej muaj yeeb ncuab phem kawg nkaus, thiab qhov peev xwm ntawm txhua hom neeg ntawd los muaj tsawg heev li. Tab sis nyob rau qhov kawg ntawm tes hauj lwm no, nws yeej tseem yuav ua tau qho yam tshwm sim uas tsim nyog, yam tsis muaj ib qho uas tsis zoo li; qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov tshwm sim no mas ua tau rau neeg ntseeg dua qhov uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tej ntawd yuav tsum tau raug xaus los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauj lwm tseem ceeb tshaj thiab qhov yuav tsum tau muaj ces yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg qhov kev cawm dim mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ntawd tus kheej ua kiag xwb. Txawm hais tias tag nrho noob neej xav hais tias tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tib neeg, qhov tseeb ces lub cev nqaij daim tawv no txhawj xeeb txog txoj hmoo thiab qhov kev tshwm sim muaj nyob ntawm tag nrho noob neej sawv daws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, yuav hloov tus moj yam mas yuav tsum muaj hom phiaj rau lawv caum nrhiav, thiab kev paub Vajtswv mas yuav tsum tau pom kiag qhov kev ua tiag tiag thiab Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag. Ob qho no mas tsuas ua tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cev nqaij daim tawv xwb, thiab ob qho ntawd mas tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv tiag tiag li ib txwm muaj. Qhov yog qhov uas vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawd thiaj yuav tsum muaj, thiab vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau muaj qhov ntawd rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Vim tib neeg yuav tsum tau paub Vajtswv, daim duab ntawm cov Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd yuav tsum tau raug muab tshem tawm hauv lawv lub siab mus, thiab vim lawv yuav tsum tau muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab cuam pov tseg, mas lawv yuav tsum xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab ua ntej tso. Yog hais tias tib neeg lam ua tes hauj lwm muab tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd tshem tawm hauv neeg lub siab mus xwb, ces lawv yeej yuav ua tsis tau tej yam tshwm sim uas yog li. Tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd uas nyob rau hauv neeg lub siab mas yuav siv lus los muab qhia tshwm, cuam pov tseg, los sis muab ntiab tawm tag nrho tsis tau. Nyob rau hauv qhov ua li ntawd, thaum kawg los yeej yuav tshem tsis tau tej yam uas nrhau cag tob tob li no tawm ntawm neeg mus li. Tsuas yog muab tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab daim duab tiag tiag ntawm Vajtswv coj los hloov tej yam uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd xwb, thiab ua kom neeg maj mam paub tej no, mas thiaj yuav tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau ntawd. Neeg paub hais tias tus Vajtswv uas lawv nrhiav yav dhau los mas yeej pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Qhov uas muab peev xwm ua tau qhov tshwm sim no mas tsis yog qhov kev coj ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, haj yam tsis yog tej kev qhia ntawm ib tug neeg twg, tab sis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev xav phem mas raug nthuav tawm hlo thaum uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tej hauj lwm yam muaj qib muaj duas, vim qhov uas ib txwm muaj li sawv daws thiab qhov muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog qhov fab ntxeev ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim uas nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav. Tib neeg tej kev xav phem thaum xub thawj mas tsuas muab nthuav tawm tau thaum uas muab coj los sib piv qhov txawv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Yog tsis muaj qhov kev sib piv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces tej kev xav phem ntawm tib neeg yeej yuav muab nthuav tawm tsis tau li; muab ua lwm yam lus hais, yog tsis muaj qhov tseeb los ua tus qauv sib piv, ces tej yam uas pom tsis meej ntawd yeej muab nthuav tawm tsis tau li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los ua qhov hauj lwm no tau li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los piav tau kom meej txog qhov hauj lwm no li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li muaj cuab kav ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm no sawv cev rau Nws tau li. Tsis hais tib neeg cov lus txawm yuav muaj ntau npaum li cas, los lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau kom meej txog qhov muaj tiag thiab qhov uas ib txwm muaj ntawm Vajtswv li. Tib neeg ces tsuas muaj cuab kav paub Vajtswv yam muaj qab hau zog, thiab tsuas muaj cuab kav pom Nws tseeb zog xwb, yog hais tias Vajtswv tus kheej ua hauj lwm nrog tib neeg kiag thiab muab Nws tus duab thiab Nws tus kheej tso tag nrho rau tib neeg pom. Qhov tshwm sim no mas tsis muaj ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav ua tau li. Muaj tseeb, Vajtswv tus Ntsujplig los kuj tsis muaj cuab kav yuav ua tau qhov tshwm sim no li thiab. Vajtswv muaj cuab kav cawm tau cov tib neeg qias vuab tsuab tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tab sis tes hauj lwm no mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua ncaj qha tsis tau; tab sis, nws tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav xwb, los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Cev nqaij daim tawv no yog tib neeg thiab ho yog Vajtswv thiab, yog ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab kuj yog Vajtswv uas muaj hwj huaj qaum ntuj puv npo thiab. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias cev nqaij daim tawv no tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab txawv deb ntawm tus Ntsujplig, los nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg uas cawm tib neeg, tus uas yog tus Ntsujplig thiab kuj yog cev nqaij daim tawv thiab. Tsis hais Nws yuav raug hu li cas li, thaum kawg yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej uas cawm noob neej. Vim Vajtswv tus Ntsujplig mas cais tsis tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig; ces nws thiaj yog qhov hais tias tes hauj lwm no tsis yog siv lub koob npe ntawm tus Ntsujplig ua tiav, tab sis mas yog siv lub koob npe ntawm cev nqaij daim tawv ua tiav. Tes hauj lwm uas yuav tsum yog tus Ntsujplig ua ncaj qha ces tsis tas yuav muaj kev yug los ua neeg li, thiab tes hauj lwm uas cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua mas tus Ntsujplig ua tsis tau ncaj qha, thiab yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb mas thiaj ua tau. Qhov no yog qhov uas tes hauj lwm no yuav tsum tau muaj li no, thiab nws yog qhov uas cov tib neeg qias vuab tsuab yuav tsum tau muaj. Nyob rau hauv peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tsuas muaj ib theem xwb thiaj li yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab ob theem seem ntawd ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai uas yog tus Ntsujplig ua ntawd mas tsis muaj kev hloov tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas yuav tsum kom tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj, txawm li cas los xij, cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab lawv qhov kev paub txog Vajtswv, thiab yog ib qho tseem ceeb thiab yuav tsum tau muaj nyob rau ntawm qhov kev cawm tib neeg. Yog li ntawd, cov noob neej qias vuab tsuab thiaj xav tau kev cawm dim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntau dua thiab xav tau tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ncaj qha ntau dua. Noob neej xav tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los saib xyuas lawv, txhawb nqa lawv, ywg dej rau lawv, pub zaub mov rau lawv noj, txiav txim thiab qhuab ntuas lawv, thiab lawv xav tau txoj hmoov hlub ntau dua thiab kev txhiv dim ntau dua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau tus sib ntseeg siab rau tib neeg, tus neeg yug yaj rau tib neeg, ib qho kev pab uas muaj txhua lub sij hawm rau tib neeg, thiab tag nrho tej no ces yog qhov uas yuav tsum muaj ntawm kev yug los ua neeg niaj hnub no thiab nyob rau yav dhau los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thoob plaws tes hauj lwm cawm tib neeg, tes hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws ces yog cawm tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tes hauj lwm tseem ceeb ces yog qhov kev txeeb kom tau tag nrho cov tib neeg qias vuab tsuab, ces thiaj li rov kho tau qhov kev hwm Vajtswv li qub nyob rau hauv cov tib neeg uas raug txeeb tau ntawd lub siab, thiab cia lawv tau lub neeg li ib txwm muaj, uas hais tau hais tias, lub neej li ib txwm muaj ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tes hauj lwm no mas tseem ceeb heev, thiab nws yog lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau hauv peb theem ntawm qhov kev cawm tib neeg, thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mas nyob deb ntawm lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm kev cawm tib neeg lawm; nws tsuas muaj ib qho kev tshwm sim me me ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab tsis yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Thawj theem ntawm tes hauj lwm mas yog tus Ntsujplig ua ncaj qha vim yog, nyob rau hauv txoj cai, tib neeg tsuas paub yoog raws txoj cai xwb, thiab tib neeg tsis muaj qhov tseeb kom ntau zog, thiab vim tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsuas cuam tshuam me me nrog rau kev hloov nyob rau hauv tib neeg tus moj yam xwb, haj yam tsis cuam tshuam ntau txog tes hauj lwm uas yuav cawm tib neeg tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm li cas. Yog li ntawd Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li ua theem hauj lwm uas yooj yim tshaj plaws no uas tsis cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab li. Theem hauj lwm no mas tsuas cuam tshuam me me rau lub plawv tseem ntsiab ntawm qhov kev cawm tib neeg xwb, thiab nws tsis muaj dab tsi ntau uas yuav zoo thooj li qhov kev cawm tib neeg yam muaj qib muaj duas, thiab yog li nws thiaj tsis tas yuav tsum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm ntawd kiag. Tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua mas tsis qhia tawm thiab piav tsis tau li, thiab nws txaus ntshai heev thiab tib neeg txav tsis ti li; tus Ntsujplig mas tsis zoo ua tes hauj lwm cawm tib neeg ncaj qha, thiab tsis zoo pub txoj sia rau tib neeg ncaj qha. Qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog muab tes hauj lwm ntawm Ntsujplig hloov mus rau ib qho uas nyob ze rau tib neeg, ces hais tau hais tias, qhov uas haum rau tib neeg tshaj plaws ces yog kom Vajtswv rais los ua ib tug neeg dog dig, li sawv daws los ua Nws tes hauj lwm. Qhov no ces Vajtswv yuav tsum tau yug los ua neeg los sawv cev rau tus Ntsujplig nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab rau tib neeg, yuav tsis muaj txoj kev uas haum tshaj rau Vajtswv los ua hauj lwm lawm. Nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, ob theem ces yog lub cev nqaij daim tawv ua, thiab ob theem no mas yog ob theem tseem ceeb rau ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Ob qho kev yug los ua neeg mas puav leej sib koom thiab ib qho pab tau ib qho zoo kawg nkaus li. Thawj theem ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg npaj lub hauv paus kom ruaj khov rau theem thib ob, thiab nws kuj hais tau hais tias Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg sib sau los ua ib qho puv nkaus thiab tsis yog tsis sib haum li. Ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas yog ua nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub koob npe vim ob qho ntawd mas tseem ceeb heev rau tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg no. Yeej yuav luag hais tau hais tias, yog tsis muaj tes hauj lwm ntawm ob tug Vajtswv uas yug los ua neeg, tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg yuav los mus nres kiag cia xwb, thiab tes hauj lwm cawm noob neej ces yuav tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog lus qhuav xwb. Qhov uas seb tes hauj lwm no puas tseem ceeb los tsis tseem ceeb ces nyob rau ntawm qhov kev tau ntawm noob neej xwb, nyob rau qhov muaj tiag ntawm noob neej qhov kev phem kev qias, thiab nyob rau ntawm qhov uas seb Ntxwgnyoog qhov kev tsis mloog lus thiab nws qhov kev thab plaub rau tes hauj lwm ho loj npaum li cas thiab xwb. Tus yog uas yuav ua tau qhov dej num ces nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm uas tus neeg ua hauj lwm ntawd ua, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov hauj lwm xwb. Thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm, hais txog qhov uas seb yuav siv txoj kev twg los ua—qhov hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, los sis qhov hauj lwm uas tus Vajtswv yug los ua neeg ua, los sis qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg—thawj qhov uas yuav muab tshem tawm ces yog qhov hauj lwm uas ua los ntawm tib neeg, thiab, nyob ntawm tus yeeb yam ntawm qhov hauj lwm, thiab tus yeeb yam ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm piv rau qhov ntawm lub cev nqaij daim tawv, thaum kawg ces txiav txim siab hais tias qhov hauj lwm uas lub cev nqaij daim tawv ua mas muaj nuj nqis rau tib neeg dua li qhov hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab hais tias nws kuj muaj ntau yam pab tau dua. Qhov no yog Vajtswv qhov kev xav nyob rau thaum lub sij hawm uas Nws txiav txim siab hais tias ua yuav cia tes hauj lwm rau tus Ntsujplig ua los sis cia rau tus muaj lub cev nqaij daim tawv ua. Nws yeej muaj ib qho tseem ceeb thiab ib qho hauv paus rau txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm. Tej ntawd mas tsis yog lam xav yam tsis muaj qab hau li, los sis tsis yog lam tau lam ua xwb; yeej muaj qee lub tswv yim rau tej ntawd. Qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ib qho tshwj xeeb, nws tseem muaj Vajtswv tej phiaj xwm ntau tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm loj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tus kheej kiag ua nrog tib neeg thiab. Yog li ntawd, Vajtswv lub tswv yim thiab tag nrho Nws tus kheej kiag yeej muaj tshwm nyob rau hauv txhua txhua qhov kev ua, kev xav, thiab tswv yim hauv Nws tes hauj lwm; qhov no yog qhov uas yog Vajtswv uas khov dua thiab muaj qib muaj duas dua. Tej kev xav thiab tswv yim me me no mas yog tsis yooj yim rau tib neeg xav, thiab tsis yooj yim rau tib neeg ntseeg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis yooj yim rau tib neeg paub.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov zoo tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ces yog qhov uas Nws muaj cuab kav tseg tej lus meej meej thiab kev zoo siab, thiab Nws txoj kev xav uas tshwj tseg rau noob neej ntawd rau cov uas caum Nws, es kom tom qab ntawd cov neeg caum Nws thiaj tshaj tau mus lawm tom ntej kom meej meej thiab ruaj khov tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd, thiab Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej, mus rau cov uas lees txais txoj kev no. Tsuas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv nrog rau tib neeg xwb mas thiaj li ua tau qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev nrog thiab nyob ua ke nrog tib neeg. Tsuas yog qhov hauj lwm no xwb mas thiaj li ua tau kom tib neeg qhov kev ntshaw pom Vajtswv lub ntsej muag, ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab hnov kiag Vajtswv cov lus ntawd tshwm sim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj tau qhov xaus los rau ib tiam thaum uas tsuas yog Yehauvas lub nrab qaum thiaj li tshwm sim rau tib neeg pom xwb, thiab Nws kuj muab tiam uas tib neeg ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd xaus tseg tib si. Nyob rau ib qho ces, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum kawg ntawd tes hauj lwm coj tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam uas muaj tseeb dua, muaj qab hau dua, thiab zoo nkauj dua. Nws tsis yog muab tiam muaj kev cai thiab tej kev qhuab qhia xaus tseg xwb tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, Nws nthuav tawm rau noob neej txog ib tug Vajtswv uas muaj tseeb thiab zoo li sawv daws, tus uas ncaj ncees thiab dawb huv, tus uas qhib txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tus uas qhia tau kom pom txog tej lus zais tob thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej, tus uas tsim noob neej thiab coj ib qho chaw xaus los rau tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab tus uas tau nkaum twj ywm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws muab tiam ntawm tej uas pom tsis meej coj los xaus tseg kiag, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej xav pom Vajtswv lub ntsej muag tab sis tsis muaj cuab kav pom, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej teev tiam Ntxwgnyoog, thiab Nws coj tag nrho noob neej dhau plaws mus rau ib tiam tshiab tag nrho. Tag nrho tej no ces yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv uas hloov chaw rau Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Nws cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws ces tsis nrhiav thiab cev tes xuas nrhiav tej yam uas zoo li muaj thiab ho tsis muaj thiab, thiab lawv tseg kiag tej kev khwv yees txog tus Vajtswv uas pom tsis meej tej kev xav lawm. Thaum Vajtswv nthuav tawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws yuav muab tes hauj lwm uas Nws tau ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd tshaj tawm mus rau txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg, thiab lawv yuav hais qhia tag nrho Nws tej lus mus kom thoob plaws rau noob neej cov pob ntseg. Tag nrho tej uas cov neeg tau txais Nws txoj moo zoo ntawd tau hnov ces yuav yog qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm, yuav yog tej uas tib neeg pom kiag thiab hnov kiag, thiab yuav yog qhov tseeb thiab tsis yog lus xaiv lus ncua. Tej qhov tseeb no yog qhov pov thawj uas Nws nthuav tawm tes hauj lwm, thiab tej no kuj yog tej cuab yeej uas Nws siv los nthuav tawm tes hauj lwm. Yog tsis muaj pov thawj txog qhov tseeb, Nws txoj moo zoo yuav tsis raug nthuav tawm kom thoob txhua lub teb chaws thiab mus rau txhua txhia qhov chaw; yog tsis muaj qhov tseeb es tsuas yog tib neeg qhov kev xav hauv siab xwb, ces Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tus Ntsujplig mas tib neeg chwv tsis tau, thiab tib neeg ntsia tsis pom, thiab tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav tseg rau tej pov thawj los sis qhov tseeb txog Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg. Tib neeg yuav tsis pom Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag, lawv yuav ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej uas tsis muaj tiag ntawd tas mus li xwb. Tib neeg yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis tib neeg yuav tsis muaj hnub hnov tej lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces, txawm li cas los xij, yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li, thiab yuav hloov tsis tau Vajtswv lub ntsej muag tseeb; tus moj yam xeeb txawm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, mas tib neeg yuav ua txuj qog ua tsis tau. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los ua kiag Nws tes hauj lwm nrog tib neeg xwb mas thiaj li coj tau tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas ntsia tsis pom thiab Nws tes hauj lwm los rau hauv ntiaj teb no. Qhov no yog txoj kev uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv los tshwm sim rau tib neeg, qhov uas tib neeg pom Vajtswv thiab los paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb, thiab nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug Vajtswv uas tsis tau yug los ua neeg. Tau los ua Nws tes hauj lwm los rau theem no, Vajtswv tes hauj lwm ces twb yeej tau qhov tshwm sim zoo tshaj plaws lawm, thiab tau yog ib qho uas ua tau tiav log lawm. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus kheej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces twb ua tiav li cuaj caum feem pua ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg lawm. Lub cev nqaij daim tawv no muab tau ib qho chaw pib zoo dua rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ib qho ntsiab lus rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau tshaj tawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau muab ib qho kev txhawb nqa ntxaws ntxaws rau tag nrho tes hauj lwm no. Yog li ntawd txij no mus, nws yuav tsis muaj ib tug Vajtswv yug los ua neeg los ua theem plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab yuav tsis muaj ib qho dej num phim hwj rau ib tug Vajtswv uas yug los ua neeg zaum peb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv mas yuav tsum yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua nkaus xwb. Yog hais tias nws raug ua ncaj qha los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, ces nws yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig ua, los tes hauj lwm yuav tsis tseem ceeb dab tsi li, thiab thaum kawg ces yuav ua tsis tau kom leej twg ntseeg li. Tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los xav paub hais tias ua tus Tswv Tsim tes hauj lwm puas muaj dab tsi tseem ceeb, thiab nws sawv cev rau dab tsi, thiab nws ho yog ua rau leej twg, thiab ua Vajtswv tes hauj lwm puas muaj hwj chim thiab tswv yim puv npo, thiab ua nws puas muaj nuj nqis loj thiab tseem ceeb tshaj plaws. Tes hauj lwm Nws ua ces yog ua los cawm tag nrho noob neej, ua los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua los rau txhua tus ua raug tsim tawm los ntawd los hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej. Zoo li ntawd, ces tes hauj lwm Nws ua yuav tsum tseem ceeb heev. Tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tau dig muag tob heev li lawm, thiab raug kev phom sij tob heev li lawm. Qhov laj thawj tob tshaj uas vim li cas Vajtswv tus kheej ho yuav tsum ua hauj lwm kiag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yog vim daim phiaj ntawm Nws kev cawm dim uas yog tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv, thiab vim Ntxwgnyoog kuj tau siv tib neeg cev nqaij daim tawv los cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tiag tiag ces yog qhov hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev cawm dim thiab. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb heev. Ntxwgnyoog ua rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, thiab tib neeg rais los ua lub cev uas Ntxwgnyoog nkag rau, thiab rais los ua daim phiaj rau Vajtswv tua kom yeej. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej tshwm sim hauv ntiaj teb, thiab Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg mas thiaj li sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tau. Qhov no mas yog qhov hauj lwm uas muaj qab hau tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces qhov tiag yog Nws tab tom sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua Nws tej hauj lwm sab ntsuj plig thiab Nws ua kom tag nrho Nws tes hauj lwm hauv sab ntsuj plig tshwm sim tiag nyob rau hauv ntiaj teb. Tus uas raug txeeb tau yog tib neeg, tib neeg tus uas tsis mloog Nws hais, thiab tus uas raug tua swb ces yog lub cev uas Ntxwgnyoog los nyob rau (muaj tseeb, qhov no ces yeej yog tib neeg thiab), tus uas tawm tsam Nws, thiab tus uas thaum kawg raug cawm los kuj yog tib neeg thiab. Nyob rau qhov no, nws haj yam yog ib qho uas Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg tus uas muaj lub plhaub sab nraud zoo li ib tug uas raug tsim tawm los, es Nws thiaj li muaj cuab kav sib ntaus sib tua tiag tiag nrog Ntxwgnyoog, los txeeb kom tau tib neeg, tus uas tsis mloog Nws hais thiab muaj lub plhaub sab nraud ib yam li Nws, thiab los cawm tib neeg, cov uas muaj lub plhaub sab nraud li Nws thiab tau raug Ntxwgnyoog tsim kev phom sij rau. Nws tus yeeb ncuab yog tib neeg, daim phiaj ntawm Nws qhov kev txeeb tau yog tib neeg, thiab daim phiaj ntawm Nws txoj kev cawm dim yog tib neeg, cov uas Nws tsim tawm. Yog li ntawd Nws yuav tsum ua tib neeg, thiab nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm thiaj li yooj yim zog. Nws muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog thiab txeeb tau noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, muaj cuab kav cawm tau noob neej. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag, los Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws muaj: Nws tsis yog cev nqaij daim tawv uas tsuas yog tib neeg xwb, tab sis cev nqaij daim tawv uas yog tib neeg thiab muaj hwj hauj qaum ntuj. Qhov no yog qhov txawv ntawm Nws thiab tib neeg, thiab nws yog qhov cim ntawm Vajtswv lub koob npe. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no mas thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua, thiab ua tau Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia hauv cev nqaij daim tawv kom tiav hlo, thiab ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg kom tiav hlo. Yog nws tsis yog li no, ces Nws tes hauj lwm nrog tib neeg ces tsuas muaj yuav khoob lug tsis muaj dab tsi li thiab muaj qhov tsis zoo xwb. Txawm hais tias Vajtswv yeej muaj cuab kav sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tus ntsuj plig thiab yeej kiag, los tib neeg tus yeeb yam qub uas qias vuab tsuab ntawd yeej yuav muab daws tsis tau li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tawm tsam Nws ces yuav tsis muaj hnub ua tau ib tug pej xeem rau Nws lub teb chaws, ces hais tau hais tias, Nws yuav tsis muaj hnub txeeb tau tib neeg li, thiab tsis muaj hnub muab tau tag nrho noob neej li. Yog hais tias Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb no muab daws tsis tau, ces Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus tau li, thiab tag nrho noob neej yuav tsis muaj hnub tau mus so li. Yog hais tias Vajtswv tsis tau mus so nrog tag nrho tej uas Nws tsim tawm los, ces yuav tsis muaj ib qho kev tshwm sim rau tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd, thiab Vajtswv lub yeeb koob yuav ploj mus tom qab ntawd. Txawm hais tias Nws lub cev nqaij daim tawv tsis muaj hwj chim, los tes hauj lwm Nws ua yeej yuav ua tau nws qhov tshwm sim los zoo. Qhov no yog txoj xub ke uas zam tsis dhau ntawm Nws tes hauj lwm. Tsis hais seb Nws cev nqaij daim tawv yuav muaj hwj chim los tsis muaj, yog Nws tseem muaj cuab kav ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li sawv daws li thiab zoo li dog dig xwb, los Nws muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua, vim lub cev nqaij daim tawv no yog Vajtswv thiab tsis yog tib neeg xwb. Qhov laj thawj uas lub cev nqaij daim tawv no muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau ces vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb sab hauv tsis zoo li ib tug tib neeg twg li, thiab qhov laj thawj uas Nws muaj peev xwm cawm tib neeg ces yog vim Nws lub koob npe mas txawv ntawm ib tug tib neeg twg lub. Lub cev nqaij daim tawv no mas tseem ceebheev rau tib neeg vim yog Nws yog tib neeg thiab, tseem tshaj qhov ntawd lawm, mas Nws yog Vajtswv, vim Nws muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tsis muaj ib tug neeg dog dig twg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav muaj peev xwm ua tau, thiab vim yog Nws muaj peev xwm cawm cov tib neeg qias vuab tsuab, cov uas nrog Nws nyob ua ke hauv ntiaj teb. Txawm hais tias Nws zoo ib yam li tib neeg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb rau noob neej tshaj ib tug neeg twg uas muaj nuj nqis, vim Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau, muaj peev xwm dua Vajtswv tus Ntsujplig los hais lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab muaj cuab kav dua Vajtswv tus Ntsujplig los mus muab kom tau noob neej tag nrho. Ces qhov tau los, txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab dog dig xwb, los Nws qhov kev pab rau noob neej thiab Nws qhov tseem ceeb rau qhov uas muaj noob neej nyob ntawd ua rau Nws muaj nuj nqis heev, thiab qhov kev muaj nuj nqis tiag tiag thiab qhov tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv no mas suav tsis txheeb ntsuas tsis tau rau ib tug tib neeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav tsis muaj cuab kav rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, los Nws yeej muaj cuab kav siv Nws tes hauj lwm los mus txeeb kom tau noob neej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog nyoo zwm kiag rau Nws lub teb chaws. Nws yog vim Vajtswv tau yug los ua neeg es Nws thiaj li tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab cuab kav cawm tau noob neej. Nws tsis rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, tab sis cia li rais los muaj cev nqaij daim tawv los txeeb kom tau noob neej, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nyob rau qhov no, Nws muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog cov uas Nws tsim tawm los, thiab Nws muaj cuab kav cawm cov tib neeg qias vuab tsuab tau zoo dua. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog mas ua tau lus tim khawv loj dua, thiab hais tau txaus ntseeg dua, li qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha. Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj cuab kav pab tau tib neeg kom paub txog tus Tswv Tsim zoo dua thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog rau cov uas Nws tsim tawm los.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Qhov kev yug los ua neeg thiab nws lub ntsiab tseeb yog

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas Vajtswv thiaj tsis siv tib neeg los ua Nws tes hauj lawm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, tab sis ho rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws Tus Kheej ua tes hauj lwm ntawd kiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No