1. Ntxwgnyoog txoj kev dag thiab kev muab noob neej ua qias vuab tsuab yog tus cag ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev phem nyob rau hauv lub ntiaj teb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Adas thiab Evas raug Vajtswv tsim tawm thaum chiv keeb yog neeg dawb huv, ces hais tau hais tias, thaum uas nyob hauv lub Vaj Edee ces nkawd yeej dawb huv, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej kev phem kev qias li. Nkawd kuj ua siab ncaj rau Yehauvas thiab, thiab tsis paub dab tsi txog kev ntxeev siab rau Yehauvas li. Qhov no mas yog vim nkawd tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tsis muaj Ntxwgnyoog hau tshuaj lom, thiab yog cov noob neej uas dawb huv tshaj plaws li. Nkawd nyob hauv lub Vaj Edee, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej yam phem qias, tsis tau raug cev nqaij daim tawv tswj, thiab muaj kev hwm Yehauvas heev. Tom qab ntawd, thaum nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd tau tus nab hauv tshuaj lom lawm, thiab qhov kev xav ntxeev siab rau Yehauvas, thiab nkawd nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nyob rau thaum pib, nkawd yeej dawb huv thiab hwm Yehauvas; tsuas yog nyob rau qhov no xwb mas nkawd thiaj li yog tib neeg. Tom qab los no, tom qab uas nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd noj lub txiv ntawm tsob txiv uas pub kev paub qhov zoo thiab qhov phem, thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nkawd maj mam raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tau plam tus yam ntxwv ntawm tib neeg thaum chiv thawj lawm. Nyob rau thaum pib, tib neeg tau Yehauvas txoj pa, tsis muaj ib qho kev tsis mloog lus me me hlo li, thiab tsis muaj kev phem nyob rau hauv lawv lub siab. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg mas yeej yog noob neej tiag tiag li. Tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces tib neeg cia li rais mus ua ib tug tsiaj nyaum lawm. Lawv tej kev xav ces tsuas muaj qhov phem thiab qias nkaus lawm xwb, tsis muaj qhov zoo thiab kev dawb huv li lawm. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog los?

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuavsawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej tseem zam tsis dhau tej kev txhaum li thiab muaj tej kev quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nraim txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg haj tseem ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntse txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaws ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshawxav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsuj plig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg zoo li ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev uas phem zuj zus, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txij kiag saum ncov los kiag rau hauv qab thiab txij thaum pib los rau thaum xaus, Ntxwgnyoog yeej cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tawm tsam Nws. Tag nrho tej lus hais txog “tej qub txeeg qub teg kab lig kev cai txheej thaum ub,” “kev paub txog kab lig kev cai txheej thaum ub” uas muaj nuj nqis, “kev qhuab qhiab txog kev ntseeg Taum thiab kev ntseeg Khoov Txwm,” thiab “tej txheej txheem kab lig kev cai uas qub qub thiab muaj nuj nqis ntawm kev ntseeg Khoov Txwm thiab kev ntseeg sab txwv feej” tau coj tib neeg mus rau ntuj tawg lawm. Tej kev nce qib rau fab keeb txuj rau lub sij hawm vam meej thiab tej kev siv keeb txuj, nrog rau tej yoj tsim thaij uas muaj kev nce qib mus deb, kev ua qoob loo, thiab kev lag luam ces yeej tsis pom muaj nyob qhov twg li. Tab sis, tag nrho tej uas nws ua ces yog nias ntxiv kom pom meej txog tej txheej txheem kab lig kev cai sab txwv feej uas raug nthuav tawm los ntawm cov niag “liab” txheej thaum ub kom txhob txwm los cuam tshuam, tawm tsam, thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm xwb. Tsis yog hais tias nws tsim kev txom nyem rau tib neeg los txog ntua niaj hnub no xwb, tab sis nws tseem xav muab tib neeg nqos[1] kheej kiag thiab. Kev nthuav tawm txog tej kev qhia txog kev txawj xav thiab kev coj ncaj ntawm txoj kev ntseeg sab txwv feej thiab kev qhia ib txheej dhau ib txheej ib tiam dhau ib tiam txog tej kab lig kev cai txheej thaum ub tau tsim ua ib tug mob rau noob neej ntev los lawm, muab lawv tig mus ua cov dab loj thiab me tib si. Muaj tsawg heev thiaj yog cov uas txaus siab hlo lees txais Vajtswv xwb, tsawg leej thiaj yog cov uas zoo siab hlo txais tos qhov Nws los txog xwb. Lub ntsej muag ntawm tag nrho noob neej mas muaj kev npaj siab yuav tua neeg puv nkaus, thiab nyob rau txhua txhia qhov chaw, ib tug pa tua neeg tsw thoob plaws rau tej huab cua. Lawv nrhiav kev los muab Vajtswv ntiab tawm ntawm daim av no mus; tuav rawv riam thiab ntaj hauv txhais tes, ces lawv npaj lawv tus kheej sawv tsheej nceeg li cov tub rog yuav sib tua npaj muab Vajtswv “rhuav tshem kom tu noob” kiag. Tag nrho thoob plaws daim av dab no, qhov uas tib neeg yeej raug qhia tas li hais tias tsis muaj Vajtswv li, tej mlom mas muaj nyob thoov plaws, thiab tej huab cua mas auv niab los ntawm tej pa hlawv ntawv thiab hlawv xyab uas tsw xeev siab kawg, ncho pa auv kawg kiag cia li ua pa nyuaj heev li. Nws zoo yam nkaus li tej ntxhiab tsw phem ntawm qhov av nkos qias qias neeg uas tsw iab nqhoob cuag tej toj taug nab uas ntswj lees xwb, tshw phem dhau heev lawm ces yus mas yeej ntuav tsis tseg li. Dhau qhov no lawm, tseem hnov lub suab nrov ploj loog ntawm cov niag dab qw tej nqe Vajluskub, ib lub suab uas zoo nkaus li nrov deb deb tawm paug hauv ntuj tawg tuaj, nrov ntau dhau heev lawm ces ua rau yus mas ib ce tshee na tsis nres li. Txhua txhia qhov chaw ntawm daim av no mas muab tej niag mlom txhua xim tso thoob plaws npaum nkaus li tus duab zaj haus dej, muab daim av tig mus ua ib lub ntiaj teb ntawm tej kev plees kev yi, thaum uas tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab mas luag yam lim hiam kawg nkaus li, cuag nkaus li nws lub niag tswv yim ua phem yam tais caus ntxiag ntawd twb raug ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg ces yeej tsis paub hais tias muaj dab tsi tshwm sim li, thiab lawv yeej tsis paub ib qho me me li hais tias tus dab twb muab lawv ua qias vuab tsuab txog qhov uas lawv tsis muaj kev xav li lawm thiab cia li nyo hau swb lawm xwb. Nws cia siab hais tias, nyob rau hauv ib qho poob nqis hav ceev ceev, ces yuav muab txhua yam txog Vajtswv ntxuav tawm tag nrho, thiab yuav rov ua kom dub qias neeg thiab muab Nws tua pov tseg; nws yeej npaj siab rhuav tshem thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Nws yuav ua cas cia Vajtswv muaj meej mom sib luag? Nws yuav ua cas cia Vajtswv “cuam tshuam” nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv nthuav tawm nws lub ntsej muag phem ntawd mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv muab nws tes hauj lwm ua kom ntxhov quav niab mas? Ua cas tus niag dab no, chim heev nrog rau txoj kev npau taws, cia Vajtswv los tswj tau nws qhov chaw vaj ntxwv ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav nyo hau yam txaus siab hlo rau Nws lub hwj chim loj tshaj ntawd mas? Nws lub niag ntsej muag phem phem ntawd twb raug nthuav tawm kom paub hais tias nws zoo li cas lawm, ces kom yus tsis paub yuav quaj los yuav luag hlo li, thiab hais txog nws mas yog ib qho nyuaj kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lod? Twb muaj tus niag ntsuj phem dab tuag, los nws tseem ntseeg hais tias nws mas zoo tshaj plaws yam tsis txaus ntseeg hlo li. Pab niag neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai[2] no! Lawv los rau tib neeg txawj tuag lub ntiaj teb los nrhiav kev kaj siab thiab tsim ib qho teeb meem nrov doog diaj, los do yam ub yam no kom lub ntiaj teb rais mus ua ib qho chaw uas tsis muaj dab tsi nyob ruaj thiab nyob tus thiab kom tib neeg lub siab muaj kev ceeb kev ntshai thiab kev txhawj xeeb, thiab lawv tau muab tib neeg coj los ua si ntau dhau heev lawm ces ua rau lawv lub ntsej muag cia li hloov mus ua tej niag tsiaj nyaum nyob tom tshav tiaj, phem dab tuag tshaj plaws, thiab yeej tsis tshuav ib qho lw ntawm tus tib neeg dawb huv thaum xub thawj nyob rau hauv li lawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cav tuav lub hwj chim tswj kav nyob hauv ntiaj teb thiab. Lawv cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm heev kawg ua rau nws cia li yuav luag txav tsis tau mus tom ntej li, thiab lawv muab tib neeg kaw cia khov npaum nkaus li tej phab ntsa tooj thiab hlau. Twb tau tsim ntau qhov kev txhaum loj kawg nkaus thiab ntau qhov kev puas tsuaj, ces lawv tseem yuav cia siab kom tau txais tej yam dab tsi tshaj li kev rau txim thiab lod? Dab thiab cov ntsuj plig phem tau dhia ua lwj ua liam hauv ntiaj teb los ntev lawm, thiab tau muab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev rau siab siv zog cam tseg yam ruaj kawg nkaus uas lawv ces yeej txeem tsis tshab hlo li. Tsiab tiag, qhov no yog ib qho kev txaum ntawm tib neeg uas txawj tuag! Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis ntxhov siab? Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis npau taws mas? Lawv tau khuam thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm loj heev li: Cas yuav ntxeev siab ua luaj li!

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv tib neeg txoj kev hu tias kev txawj ntse, Ntxwgnyoog tau siv me ntsis ntawm nws lub tswv yim rau kev ua neej nyob thiab nws txoj kev xav. Thiab thaum Ntxwgnyoog ua qhov no, nws ua rau tib neeg pom thiab coj los siv rau nws txoj kev xav, lub tswv yim, thiab qhov kev xam pom, yog li ntawd tib neeg thiaj tsis kam lees tias muaj Vajtswv, tsis kam lees Vajtswv thaj chaw tswj fwm rau txhua yam thiab tib neeg txoj hmoo. Yog li thaum tib neeg kawm ntau zuj zus thiab nws muaj kev txawj ntse ntxiv, nws cia li pom qhov muaj Vajtswv dhau los ua ib qho uas pom tsis meej lawm, thiab tej zaum haj tseem tsis xav tias muaj Vajtswv lawm thiab. Vim Ntxwgnyoog tau ntxiv tej kev xam pom, tej kev xav phem, thiab tej kev xav rau hauv tib neeg txoj kev xav, tsis yog tib neeg raug ua kom coj tsis ncaj rau thaum qhov txheej txheem no lawm los? (Yog.) Tam sim no tib neeg muaj dab tsi ua hauv paus rau nws lub neej txoj sia? Puas yog nws muaj lub hauv paus ua neej raws li txoj kev txawj ntse no? Tsis yog; tib neeg ua nws lub neej txoj sia raws li tej kev xav, qhov xam pom thiab tej tswv yim ntawm Ntxwgnyoog uas yog yam raug zais rau hauv txoj kev txawj ntse no. Qhov no yog feem tseem ceeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj tshwm sim rau ntawm tib neeg; qhov no yog tag nrho Ntxwgnyoog lub hom phiaj thiab nws lub tswv yim coj tsis ncaj rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. “Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Xav hauv nruab siab txog kev nug txog ib tug tib neeg uas ua dej num rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo rau nqe lus nug nram qab no tias: “Vim koj twb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no los ntev lawm thiab ua ntau yam tau tiav hlo lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas koj ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Nws yuav hais tias, “Yam tseem ceeb tshaj plaws yog, ‘Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Cov lus no tsis yog sawv cev tam rau ntawm tus neeg ntawd tus yeeb yam los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais qib siab zog tau dhau los ua nws tus yeeb yam lawm, thiab kev yog ib tug uarau nws muaj lub neej. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tus txheej txheem ntawm tib neeg txoj kev kawm txog kev paub, Ntxwgnyoog siv txhua txoj hau kev, txawm tias yuav yog hais dab neeg, tsuas yog qhia lawv qee qhov kev paub, los sis cia kom lawv txaus siab rau lawv cov kev ntshaw los sis cov kev xav tau. Ntxwgnyoog xav coj koj nqis mus rau txoj hau kev twg? Tib neeg xav hais tias tsis muaj dab tsi txhawm rau kev kawm kev paub, tias nws tsuas yog qhov ntuj tsim tag nrho xwb. Txhawm rau qhov muab nws tso rau hauv txoj kev uas muaj qhov txaus nyiam, kom txhawb cov hom phiaj siab los sis muaj cov kev xav tau yog kev tsav coj, thiab qhov no yuav tsum yog txoj hau kev tseeb hauv lub neej. Nws puas yog ib txoj kev zoo dua rau tib neeg ua neej nyob yog tias lawv tuaj yeem paub txog lawv tus kheej cov hom phiaj, los sis ua tiav hauv kev tsim ib txoj hauj lwm? Los ntawm kev ua tej no, ib tug neeg tsis tsuas yog tuaj yeem hwm nws cov poj koob yawm txwv nkaus xwb tab sis kuj tseem muaj sij hawm los ua ib lub cim cia rau hauv keeb kwm—qhov no tsis yog qhov zoo lod? Qhov no yog qhov zoo hauv tib neeg ntiaj teb ob lub qhov muag pom, thiab rau lawv nws yuav tsum yog qhov tsim nyog thiab zoo. Txawm li cas los xij, puas yog Ntxwgnyoog, nrog nws qhov kev txhawb zog siab phem txaus ntshai, ua rau tib neeg taug txoj kev no thiab ntawd yog txhua yam uas muaj nyob ma? Yeej tsis yog. Qhov tseeb, txawm hais tias tib neeg cov hom phiaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm hais tias tib neeg cov kev ntshaw yuav tseeb npaum li cas los xij los yog txawm lawv yuav tsim nyog npaum li cas los xij, txhua yam uas tib neeg xav kom ua tiav, txhua yam uas tib neeg nrhiav, yog raug txuas ruaj khov nrog ob lo lus. Ob lo lus no tseem ceeb heev rau txhua tus neeg lub neej, thiab lawv yog cov uas Ntxwgnyoog xav muab los cog rau hauv tib neeg. Ob lo lus no yog dab tsi? Lawv yog “lub koob meej” thiab “tau txais.” Ntxwgnyoog siv txoj hau kev uas maj mam hloov heev li, uas yog ib txoj hau kev haum nrog tib neeg cov kev xav phem tshaj plaws, uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, los ntawm qhov ntawd uas ua rau tib neeg lees nws txoj kev ua neej yam tsis paub txog, nws cov kev kav ua neej raws, thiab los tsim kom muaj cov hom phiaj hauv lub neej thiab lawv cov hau kev hauv lub neej, thiab hauv txoj kev ua li ntawd lawv kuj cia li muaj cov kev xav tau hauv lub neej yam tsis paub txog. Tab txawm tias cov kev xav tau ntawm lub neej yuav loj npaum li cas los xij, lawv yog raug txuas ruaj khov mus rau “lub koob meej” thiab “tau txais.” Txhua yam uas tus neeg zoo los sis nto moo—txhua tus neeg, qhov tseeb—ua raws hauv lub neej tsuas yog cuam tshuam nrog ob lo lus no xwb: “lub koob meej” thiab “tau txais.” Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwgnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod? Qee tus neeg yuav hais tias kev paub uas kawm los tsis muaj dab tsi txawv li nyeem ntau phau ntawv los sis kawm ob peb yam uas lawv tsis tau paub ua ntej kom tsis txhob poob qab lub sij hawm los sis raug tso tseg los ntawm lub ntiaj teb. Kev paub tsuas yog kawm kom lawv thiaj tuaj yeem muaj zaub mov rau saum rooj, rau lawv tus kheej lub neej yav tom ntej, los sis los npaj cov khoom uas tsim nyog. Puas muaj ib tug neeg twg uas yuav uv dhau lub sij hawm kaum lub xyoo hauv kev kawm hnyav tsuas yog txhawm rau tej khoom tseem ceeb uas tsim nyog, tsuas yog los daws qhov teeb meem ntawm cov zaub mov xwb? Tsis muaj, tsis muaj leej twg zoo li no. Yog li vim li cas tib neeg thiaj li raug cov kev txom nyem no rau cov xyoo no? Nws yog rau lub koob meej thiab tau txais. Lub koob meej thiab tau txais tab tom tos lawv nyob rau tom hauv ntej, hu lawv, thiab lawv ntseeg tias tsuas yog los ntawm lawv tus kheej txoj kev mob siab, kev txom nyem thiab kev cov nyom xwb lawv thiaj tuaj yeem mus raws tau txoj kev uas yuav ua rau lawv kom muaj koob meej thiab tau txais. Tus neeg zoo li no yuav tsum raug kev txom nyem txhawm rau lawv txoj hau kev tom ntej, txhawm rau lawv txoj kev zoo siab lub neej tom ntej thiab tau txais lub neej zoo dua qub. Qhov kev paub no muaj dab tsi nyob hauv ntiaj teb—nej puas tuaj yeem qhia tau rau Kuv? Puas yog nws tsis yog cov kev kav ntawm kev ua neej nyob uas raug muab cog rau hauv tib neeg, cov kev kav uas Ntxwgnyoog qhia lawv nyob rau hauv qhov kev kawm uas lawv kawm kev paub? Puas yog nws tsis yog “cov hom phiaj loj siab” uas raug muab cog rau hauv tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog lawm? Piv txwv li, cov tswv yim ntawm cov neeg zoo, kev ncaj ncees ntawm cov neeg nto moo los sis siab loj ntawm cov neeg siab tawv cov ntsuj plig, los yog txais yuav qhov kev siab tawv thiab kev ua siab zoo ntawm cov neeg coj siab tawv thiab cov tub tua ntaj hauv kev ua yeeb yam dhau los—cov no tsis yog txhua txoj hau kev uas Ntxwgnyoog cog cov hom phiaj no lod? (Yog lawm.) Cov tswv yim no haub ntxias ib tiam dhau ib tiam, thiab cov neeg nyob hauv txhua tiam tau raug coj los kom lees txais cov tswv yim no, nyob txhawm rau cov tswv yim no thiab ua raws lawv mus tsis paub kawg. Nov yog txoj hau kev, tus txhooj, los ntawm qhov uas Ntxwgnyoog siv kev paub los coj tsis ncaj rau tib neeg. Yog li tom qab Ntxwgnyoog tau coj tib neeg los taug txoj kev no lawm, nws puas yog tseem muaj peev xwm rau lawv los pe hawm Vajtswv thiab? Kev paub thiab kev xav uas raug muab cog rau hauv tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog puas muaj tej yam kev pe hawm Vajtswv ntuag nyob rau hauv? Lawv puas tuav tej yam uas yog qhov tseeb li ntiag ntug? Lawv puas muaj ib yam dab tsi uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? (Tsis muaj, lawv tsis muaj.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais. Tam sim no los saib ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua hauj lwm seb, tsis yog nws qhov kev siab phem txaus ntshai ntxim ntxub tshaj plaws lod? Tej zaum hnub no nej tseem tsis tau tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog lqhov kev siab phem txaus ntshai vim nej xav tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj lub koob meej thiab tau txais. Nej xav tias yog tias tib neeg tso tseg lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv yuav tsis muaj peev xwm pom txoj hau kev mus tom ntej, yuav tsis muaj peev xwm pom lawv cov hom phiaj, tias lawv lub neej yav pem suab yuav tsaus ntuj nti ntsia tsis pom. Tab sis, maj mam, muaj ib hnub twg nej txhua tus yuav paub txog lub koob meej thiab tau txais yog cov hlua khi loj kawg nkaus uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg. Thaum hnub ntawd los txog, koj yuav tau tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm huv si thiab tawm tsam cov hlua khi uas Ntxwgnyoog siv los khi koj. Thaum lub sij hawm los txog uas koj xav kom koj muab txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv koj lawm tso pov tseg, ces koj yuav tsoo kom tawg tag huv si kom dim ntawm Ntxwgnyoog thiab koj yeej yuav tsis nyiam txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab rau koj kiag li. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj yuav muaj kev hlub tiag thiab xav paub Vajtswv tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev tshawb fawb ua rau tib neeg pom tej khoom nyob hauv lub ntiaj teb, thiab yuav kom tau zoo raws li tib neeg txoj kev xav paub xav pom, tab sis tsis muaj peev xwm ua rau tib neeg pom txog tej kev cai uas Vajtswv muaj thaj chaw tswj fwm rau txhua yam. Tib neeg tsuas nrhiav nqe lus teb rau qhov kev tshawb fawb xwb, tab sis tej nqe lus teb no yog teeb meem yuav tau daws thiab tsuas yog ua rau muaj kev txaus siab ib ntus xwb, tsuas yog ib qho kev txaus siab ua tes dej num rau hauv tib neeg lub siab mus rau lub ntiaj teb ntawm fab khoom siv nkaus xwb. Tib neeg xav tias lawv tau txais cov nqe lus teb los ntawm kev tshawb fawb lawm, yog li txawm yuav muaj teeb meem dab tsi tshwm sim los xij, lawv yuav siv lawv lub zeem muag kev tshawb fawb ua lub hauv paus pov thawj thiab lees qhov teeb meem ntawd. Tib neeg lub siab siv kev tshawb fawb thiab muaj cov kev xav yuam kev mus txog rau theem uas tib neeg tsis muaj txoj kev xav paub Vajtswv, tsis pe hawm Vajtswv thiab tsis ntseeg tias txhua yam los ntawm Vajtswv los thiab tib neeg yuav tsum cia siab rau Nws cov nqe lus teb. Qhov no yog li cas? Ib tug tib neeg yim ntseeg feem kev tshawb fawb ntau npaum li cas, lawv yim dhau los ua neeg ruam ntau npaum ntawd, ntseeg tias txhua yam muaj kev daws raws li kev tshawb fawb, qhov kev tshawb xyuas ntawd muaj peev xwm daws tau txhua yam. Lawv tsis nrhiav Vajtswv thiab lawv tsis ntseeg tias muaj Nws; haj tseem muaj qee cov neeg uas tau ua raws Vajtswv los ntau lub xyoo lawm yuav mus thiab tshawb xyuas ib tug kab mob rau ib tug neeg uas tsis muaj lub siab tus los sis saib qee cov xov xwm rau nqe lus teb rau ib qho teeb meem. Cov neeg zoo li no tsis saib tej teeb meem los ntawm qhov tseeb thiab feem ntau lawv xav saib raws li lub zeem muag ntawm kev tshawb fawb los sis tej kev daws teeb meem raws li kev txawj ntse thiab kev tshawb fawb; lawv tsis vam khom Vajtswv thiab lawv tsis nrhiav Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no puas muaj Vajtswv rau hauv lawv lub siab? (Tsis muaj.) Tseem muaj qee cov neeg xav tshawb Vajtswv raws li kev tshawb fawb. Piv txwv, muaj cov kws qhia kev ntseeg ntau leej tau mus rau tim lub roob uas yog thaj chaw nres lub nkoj, thiab yog li lawv thiaj tau ua pov thawj tias muaj lub nkoj tiag, Tab sis tsis pom Vajtswv nyob rau tawm lub nkoj ntawd. Lawv tsuas ntseeg cov dab neeg thiab keeb kwm yav dhau los xwb; qhov no yog yam ua tau los ntawm lawv txoj kev tshawb txog kev tshawb fawb thiab kev kawm txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam. Yog koj tshawb nrhiav txog lub ntiaj teb muaj nqi txhua yam, txawm yuav yog tej yam muaj sia, tej yam nyob saum qaum ntuj, los sis toj roob hauv pes los xij, koj yeej ib txwm nrhiav tsis tau ib qho ua tau los qhia tias muaj Vajtswv tiag los sis Nws muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam. Yog li kev tshawb fawb npaj dab tsi rau tib neeg? Nws puas ua rau tib neeg sib nrug deb rau ntawm Vajtswv? Nws puas ua rau tib neeg tsis xav kawm Vajtswv? Nws puas ua rau tib neeg tsis muaj kev xyem xyav txog Vajtswv qhov muaj sia nyob? (Ua.) Yog li Ntxwgnyoog xav siv kev tshawb fawb los coj tsis ncaj rau tib neeg li cas? Ntxwgnyoog tsis xav siv cov lus xaus ntawm qhov kev tshawb fawb los dag ntxias cov neeg thiab ua kom lawv feeb tsis meej, thiab siv cov nqe lus teb uas ntseeg tsis tau kom deev tau tib neeg lub siab yog li lawv thiaj tsis nrhiav ntxiv los sis tsis ntseeg tias tseem muaj Vajtswv tiag? (Yog.) Yog li qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias kev tshawb fawb yog ib yam ntawm cov hau kev uas Ntxwgnyoog coj tsis ncaj rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog tau tsim thiab sau ntau cov neej neeg los sis cov dab neeg uas tshwm sim muaj nyob rau hauv ntau phau ntawv keeb kwm, ua rau tib neeg muaj kev xav tob txog kab lis kev cai qub los sis cov kev ntseeg dab. Piv txwv li, nyob rau Suav teb muaj “Yim Tus Neeg Tsis Txawj Tuag Hla Hiav Txwv,” “Taug Kev Mus Rau Sab Hnub Poob,” Huab tais Ntsej, “Neshas Kov Yeej Huab Tais Zaj,” thiab “Kev Nqis Peev ntawm cov Vajtswv.” Puas yog tej no tsis raug muab cog tob rau hauv tib neeg lub siab lawm? Txawm hais tias nej qee tus tsis paub tag nrho cov ntsiab lus los, nej yeej tseem paub cov dab neeg dav dav, thiab nws yog cov ntsiab lus dav dav no uas lo rau hauv koj lub siab thiab lub hlwb, kom koj tsis hnov qab tsis tau lawv. Cov no yog ntau cov tswv yim los sis keeb kwm uas Ntxwgnyoog tau npaj rau tib neeg los ntev lawm, thiab uas tau tshaj tawm nyob rau ntau lub sij hawm sib txawv. Tej yam no ua mob thiab ua kev puas tsuaj rau tib neeg tej ntsuj plig thiab ua khawb koob tso dab tom tib neeg ib zaj tag ib zaj tuaj. Ntawd yog hais tau tias thaum twg koj tau lees txais tej kab lis kev cai qub, tej dab neeg, los sis tej kev ntseeg dab li no, thaum twg lawv raug tsim nyob hauv koj lub hlwb lawm, thiab thaum twg lawv raug lo nyob hauv koj lub siab lawm, ces qhov no zoo nkaus li koj cia li qaug rau zaj khawv koob tso dab tom—koj rais los cuam tshuam nrog thiab raug haub ntxias los ntawm cov kab lis kev cai qub no cov ntxiab, cov tswv yim no thiab cov dab neeg qub. Lawv haub ntxias koj lub neej, koj txoj kev xam pom hauv lub neej, thiab koj txoj kev txiav txim ntawm tej khoom. Dhau ntawd lawv tseem haub ntxias koj txoj kev caum txoj kev tseeb ntawm lub neej thiab: Qhov no yog ib zaj khawv koob tso dab tom uas lim hiam. Sim ua raws li koj ua tau, koj tsis tuaj yeem tshem tau lawv tawm mus; koj tuaj yeem tsuav lawv tab sis koj tsis tuaj yeem tsuav lawv kom tu; koj yeej lawv tab sis koj ntaus tsis tau lawv. Tsis tas li ntawd, tom qab tib neeg raug tso nyob rau hauv qab hom khawv koob tso dab tom no yam tsis paub txog lawm, lawv pib pe hawm Ntxwgnyoog yam tsis paub txog, txhawb Ntxwgnyoog tus yam ntxwv rau hauv lawv lub siab. Hauv lwm lo lus, lawv tsim Ntxwgnyoog ua lawv cov mlom, ua ib qho khoom rau lawv tau pe hawm thiab saib mus rau, mus txog qhov suav hais tias nws yog Vajtswv. Tej yam no nyob hauv tib neeg lub siab, tswj lawv cov lus thiab tej kev ua hauj lwm yam tsis tau paub txog. Ntxiv mus, thaum xub thawj koj suav cov dab neeg thiab neej neeg no tias yog cuav, tab sis tom qab ntawd koj lees paub qhov muaj lawv yam tsis paub txog, ua rau lawv cov duab muaj tiag thiab tig lawv mus rau cov khoom tiag, uas muaj cov khoom no lawm. Nyob rau hauv koj qhov kev tsis paub txog, koj tau txais cov tswv yim no hauv lub hlwb thiab qhov muaj cov khoom no. Koj kuj tseem tau txais cov dab, Ntxwgnyoog, thiab cov mlom no los rau hauv koj lub tsev thiab los rau hauv koj lub siab—qhov no yog khawv koob tso dab tom.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej kev ua uas tshaj ntuj tsim uas tib neeg ua ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws, tab sis muaj neeg coob heev yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg li, xav hais tias ntshe tej kev ua uas tshaj ntuj tsim no yog tej yam uas Vajtswv yeej tso cai, thiab txawm yog niaj hnub no kiag los yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg tag nrho li. Tej yam li tej kev npaj uas cov hluas npaj rau kev noj haus ntawm tshoob kos thiab tsoos tsho nkauj nyab; nyiaj khoom plig phij cuam, rooj noj haus, thiab tej yam zoo li no rau tej cib fim xyiv fab uas muab coj los ua kev zoo siab; tej lus qhia txog tej kab ke txheej thaum ub uas muab qhia rau ib txheej dhau ib txheej ib tis dhau ib tis los; tag nrho tej kab lig kev cai tshaj ntuj tsim rau tej niag neeg tuag uas tsis muaj qab hau thiab lawv tej kab ke pam tuag: tej no mas Vajtswv tseem haj yam ntxub tshaj. Txawm yog hnub pe hawm kiag (suav tag nrho hnub Xanpatau, uas cov nyob rau sab kev ntseeg yeej yoog raws) los Nws yeej ntxub tib si; thiab tej kev sib raug zoo rau fab meem xeeb coj thiab tib neeg tej niam kev sib tham pem mus los ntawd los puav leej yog tej uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees tib si. Txawm yog kiag lub Koob Tsheej Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Hnub Yug Tswv Yexus, uas sawv daws yeej paub, los yeej tsis tau kev tso cai los ntawm Vajtswv li, tej nyuag khoom ua si thiab khoom teeb kom zoo nkauj rau tej koob tsheej caij so xws li paj huam, kej hlawv ua si, teb taws, Tswv Yexus Rooj Mov, khoom plig rau Hnub Yug Tswv Yexus thiab lwm yam koob tsheej rau Hnub Yug Tswv Yexus—tej no tsis yog tej mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lod? Kev sib faib ncuav rau hnub Xanpatau, cawv, thiab tej ntaub pua chaw los tseem haj yam yog tej niag mlom ntag. Tag nrho tej koob tsheej hnub so uas ib txwm muaj thiab nrov npe nyob rau Suav Teb, xws li Koob Tsheej Hnub Tsa Tsov Ntxhuav Tob Hau, Koob Tsheej Nquam Nkoj Zaj, Koob Tsheej Nruab Nrab ntawm Caij Nplooj Ntoos Zeeg, Koob Tsheej Lanpa, thiab Hnub Xyoo Tshiab, thiab tej koob ntseej sab kev ntseeg, xws li Hnub Yexus Sawv Rov Los, Hnub Ua Kev Cai Raus Dej, thiab Hnub Yug Tswv Yexus, tag nrho tej koob tsheej tsis muaj qab hau no mas raug npaj thiab muab cob rau ib tiam zuj zus puag thaum ub los txog niaj hnub no los ntawm coob tus neeg. Nws yog noob neej tej kev muaj tswv yim xav thiab tej kev xav uas ntse heev uas tau cia lawv muab cob rau ib tiam zuj zus los txog niaj hnub no. Zoo nkaus li lawv mas yeej tsis muaj tej yam tsis zoo hlo li, tab sis qhov tseeb ces yog tej kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog ua rau noob neej xwb. Yog ib qho chaw twg yim muaj Ntxwgnyoog nyob puv nkaus, thiab yog qhov chaw ntawd yim poob qab thiab tig rov qab, ces lawv yim tuav lawv tej kab lig kev cai txwv feej khov xwb. Tej yam no muab neeg khi ruaj ruaj tseg, tsis pub muaj ib qho chaw nti li. Muaj ntau lub koob tsheej rau sab kev ntseeg uas zoo li kuj muaj chaw pib yam muaj qib muaj duas ntau thiab tsim ib tug choj taug mus rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab, tab sis qhov tiag ces tej ntawd yog txoj hlua ntsia tsis pom uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg thiab txwv lawv kom tsis txhob los paub Vajtswv xwb—tej ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag nkaus xwb. Qhov tseeb, thaum ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, Nws twb rhuav tshem tag tej cuab yeej thiab tej qauv rau lub sij hawm ntawd lawm, yam tsis tseg ib txog lw hlo li. Txawm li cas los xij, “cov mob siab ntseeg” tseem teev hawm tej khoom uas kov tau thiab ntsia pom ntawd; nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv muab tej Vajtswv muaj ntawd tso kiag rau puag tom qab ntawm lawv lub siab, tsis kawm txog nws ntxiv li lawm, zoo nkaus li muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thaum uas qhov tiag ces lawv twb muab Nws thawb ntiag tawm hauv lub tsev mus ntev lawm thiab muab Ntxwgnyoog coj los tso kiag rau saum lub thaj teev hawm. Yexus daim duab, tus Ntoo Khaub Lig, Maivliag, Yexus qhov Kev Cai Raus Dej thiab Pluas Hmo Kawg—tib neeg hawm tej no cuag li tus Tswv ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, quaj qw tawm tag ua ntu zus ib zaug tag los ib zaug tuaj li “Tus Tswv, leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.” Tag nrho qhov no tsis yog ib qho kev tso dag xwb lod? Los txog niaj hnub no, muaj ntau yam lus hais thiab kev coj kev ua uas tau muab qhia ib txheej dhau ib txheej ntawm noob neej los ces yog tej uas Vajtswv ntxub; lawv tav kev loj kawg kiag rau txoj kev mus lawm tom ntej rau Vajtswv thiab, dhau qhov ntawd, tsim teeb meem loj rau noob neej qhov kev to taub. Muab qhov ciaj ciam uas Ntxwgnyoog tau ua rau noob neej qias vuab tsuab ntawd tso tseg rau ib sab, ces sab hauv ntawm tib neeg yeej ntim puv nkaus tej yam li txoj cai ntawm tus Tim Khawv Lis, qhov kev ntsib kev pom ntawm Laulee, tej kev soj ntsuam xyuas ntawm tus Faj Xwm Nis, thiab tes hauj lwm ntawm Povlauj. Nws yeej cia li tsis muaj ib txoj hau kev rau Vajtswv ua hauj lwm rau saum tib neeg li, vim lawv muaj nyob rau sab hauv lawv ntau dhau heev lawm ntawm kev ntseeg tus kheej yam tsis thawj leej twg, kev cai lij choj, kev cai, kev cai tswj fwm, tej txheej txheem kev ua, thiab tej zoo li ntawd; tej yam no, ntxiv rau tib neeg tej kev coj kev ntseeg rau sab kev ntseeg koob hmoov txwv feej, tau muab tib neeg txhom tau thiab nqos kiag lawm. Nws zoo li tib neeg tej kev xav ces yog ib daig yeeb yaj kiab zoo saib heev uas hais txog ib zaj dab neeg muaj xim thoob plaws, uas muaj tej neeg zoo heev caij tej huab ya, muaj tswv yim kawg nkaus uas ua rau tib neeg mas xav tsis thoob kiag li, ua rau lawv feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus kiag li. Yuav qhia qhov tseeb, tes hauj lwm uas Vajtswv los ua hnub no ces qhov tseem ceeb yog los rhuav tshem thiab ntsaig tawm tej cwj pwm tshaj ntuj tsim ntawm tib neeg thiab muab lawv tej kev xav hauv hlwb ntawd hloov kom tag nrho. Vajtswv tes hauj lwm tsis tau nyob taus txog niaj hnub no vim yog tej qub txeeg qub teg uas tau muab faib los thoob plaws ib tiam rau ib tiam los ntawm noob neej; nws yog tes hauj lwm raws li Nws tus kheej pib kiag thiab Nws ua kiag, yam tsis tas yuav tsum tau txais tej qub txeeg qub teg los ntawm ib tug neeg tseem ceeb sab kev ntseeg, los sis tsis tas yuav tau txais ib teg hauj lwm twg ntawm ib tug yeeb yam sawv cev uas Vajtswv twb ua nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tib neeg tsis tas yuav txhawj txog ib yam twg ntawm tej no li. Tus Vajtswv hnub no muaj dua ib txog kev hais lus thiab kev ua hauj lwm, yog li ntawd vim li cas tib neeg pheej yuav txhawj mas? Yog tib neeg taug txoj kev hnub no nyob rau hauv qhov kev yoog raws no thaum uas tuav tej qub ntxeeg qub teg ntawm lawv tej “poj koob yawm txwv” ntxiv mus, ces lawv yuav mus tsis txog lawv txoj hau kev kawg. Vajtswv muaj kev ntxub tob heev rau hom kev coj ntawm tib neeg uas zoo li no, ib yam nkaus li qhov uas Nws ntxub tej xyoo, hli thiab hnub ntawm tib neeg lub ntiaj teb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog ua kom tib neeg ua qias vuab tsuab los ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo. “Cov hau kev fab kev sib raug zoo” suav nrog ntau yam. Ib txhia neeg hais tias: “Puas yog nws txhais tias yog cov khaub ncaws, tshuaj pleev plhu, hom plaub hau thiab cov khoom noj qab haus huv uas tshiab tshaj plaws ma?” Puas yog tej no suav tias yog cov hau kev fab kev sib raug zoo? Lawv yog ib feem ntawm cov hau kev fab kev sib raug zoo, tab sis peb yuav tsis tham txog lawv rau ntawm no. Peb tsuas xav tham txog cov tswv yim uas cov hau kev fab kev sib raug zoo coj los rau tib neeg, txoj hau kev lawv ua rau tib neeg coj lawv tus kheej hauv ntiaj teb no, thiab lub neej cov hom phiaj thiab tus duab uas lawv coj los rau tib neeg. Cov no yog yam tseem ceeb heev; lawv tuaj yeem tswj hwm thiab haub ntxias tib neeg tus yam ntxwv ntawm lub siab. Cov hau kev no tshwm sim ib qho zuj zus tuaj, thiab lawv txhua qhov muaj qhov kev haub ntxias phem uas pheej ua rau tib neeg tsis zoo zuj zus, ua rau kom tib neeg lub siab poob, kev ua neeg thiab kev muaj qab hau, ua rau lawv kev ncaj ncees thiab lawv tus cwj pwm rau qhov zoo haj yam qaug zog ntau dua, mus txog rau qhov uas peb tuaj yeem hais tau tias feem ntau ntawm cov tib neeg tam sim no tsis muaj kev ncaj ncees li lawm, tsis muaj xeeb ceem kev ua neeg, thiab lawv tsis muaj lub siab ntsws xav, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev muaj qab hau dab tsi li. Yog li ntawd cov hau kev no yog dab tsi? Lawv yog cov ncauj ke uas koj tsis tuaj yeem pom nrog lub qhov muag qhuav. Thaum twg muaj lub ncauj ke tshiab tawm los rau thoob lub ntiaj teb, tej zaum tsuas yog muaj qee cov neeg tsawg tsawg nyob rau ntawm hauv ntej, ua lub luag hauj lwm coj tsav lub ncauj ke tshiab no. Lawv pib ua qee yam tshiab, tom qab ntawd lees txais qee lub tswv yim los sis qee qhov kev xav. Feem ntau ntawm cov tib neeg, txawm li cas los xij, yuav kis tsis tu ncua, maj mam lees, thiab nyiam los ntawm lub hau kev zoo li no hauv tus yam ntxwv yam tsis paub txog, kom txog thaum lawv txhua tus lees txais nws yam tsis paub txog thiab yam tsis tau muaj lub siab yeem thiab raug nws vov thiab raug tswj hwm los ntawm nws. Ib qho dhau ib qho, cov hau kev zoo li no ua rau tib neeg, uas tsis muaj lub cev thiab lub siab, tsis paub qhov tseeb yog dab tsi, thiab tsis tuaj yeem pom qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, zoo siab hlo los lees txais lawv nrog rau kev saib lub neej thiab cov txiaj ntsig uas los ntawm Ntxwgnyoog los. Lawv lees txais yam uas Ntxwgnyoog qhia rau lawv txog kev mus ze rau lub neej thiab txoj hau kev ua neej uas Ntxwgnyoog “muab” rau lawv, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj peev xwm, tsawg tshaj ntawd yog tsis muaj kev paub txog, los tawm tsam. …

… Ntxwgnyoog siv cov hau kev fab kev sib raug zoo no los ntxias tib neeg ib kauj ruam zuj zus mus rau hauv ib lub zes dab, kom tib neeg raug ntes rau hauv cov hau kev fab kev sib raug zoo yam tsis paub txog uas yog txhawb lawv cov kev ntshaw nyiaj txiag thiab khoom siv, kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum tej yam no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, tom qab ntawd ces tib neeg yuav rais los zoo li cas? Tib neeg rais mus ua dab phem, Ntxwgnyoog! Vim li cas? Vim tias, qhov kev xav tsis tiaj tus nyob hauv tib neeg lub siab yog dab tsi? Tib neeg fwm dab tsi? Tib neeg pib zoo siab rau hauv kev lim hiam thiab kev ua nruj ua tsiv, tsis muaj kev hlub rau txoj kev zoo nkauj los sis kev ua siab zoo, tsawg tshaj plaws yog txoj kev thaj yeeb nyab xeeb. Tib neeg tsis kam ua lub neej yooj yim ntawm kev ua neeg nyob, tab sis hloov qhov no xav kom muaj kev txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, los ua kev lom zem txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis tseg ib yam kev rau siab los ua kom txaus siab rau lawv cev nqaij daim tawv, tsis muaj kev txwv, tsis muaj kev tab kaum dab tsi los khuam lawv cia; hauv lwm lo lus, ua tau txhua yam uas lawv ntshaw. Yog li thaum tib neeg tau dhau los raus rau hauv cov hom ntawm cov hau kev no lawm, kev paub uas koj tau kawm puas pab koj tso tau koj tus kheej dim? Koj txoj kev nkag siab ntawm kab lis kev cai qub thiab kev ntseeg dab puas pab tau koj khiav tawm ntawm qhov xwm txheej phom sij no? Cov kev coj zoo thiab cov kab ke qub uas tib neeg paub puas pab tib neeg xyaum kev txwv ma? Piv txwv li, siv Peb Tug Yam Ntxwv Tseem Ceeb. Nws puas tuaj yeem pab tib neeg rub lawv txhais ko taw tawm ntawm lub pas av zom ntawm cov hau kev no ma? (Tsis tau, nws tuaj yeem pab tau.) Yog li ntawd, tib neeg dhau los ua kev phem, kev khav theeb, kev khav txiv, kev qia dub thiab kev siab phem ntau zuj zus tuaj. Tsis muaj kev hlub tshua ntawm tib neeg, tsis muaj kev sib hlub ntawm cov neeg hauv tsev neeg ntxiv, tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm cov txheeb ze thiab cov phooj ywg lawm; tib neeg cov kev sib raug zoo tau dhau los ua kev ua nruj ua tsiv. Txhua leej txhua tus neeg nrhiav kev los siv kev ua nruj ua tsiv los ua neej nyob nrog lawv cov phooj ywg; lawv txeeb lawv cov mov ci txhua hnub los ntawm kev siv kev ua nruj ua tsiv; lawv yeej lawv txoj hauj lwm thiab tau txais lawv cov peev nyiaj tsam los ntawm kev siv kev uanruj ua tsiv, thiab lawv siv kev ua nruj ua tsiv thiab kev phem los ua txhua yam uas lawv xav ua. Cov tib neeg no tsis txaus ntshai lod? (Txaus ntshai kawg.)

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj rau txoj kev ntxias dag tseem ceeb uas Ntxwgnyoog siv los coj tsis ncaj rau tib neeg.

Qhov ib yog kev tswj hwm thiab kev quab yuam. Ntawd yog, Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam kom tswj hwm tau koj lub siab. Kev “quab yuam” txhais li cas? Nws txhais tau tias siv kev hawv thiab quab yuam ua kom koj mloog nws lus, ua kom koj xav txog qhov tshwm sim yog tias koj tsis mloog lus. Koj ntshai thiab tsis muaj peev xwm tawm tsam nws, yog li koj cia li zwm rau nws.

Qhov ob yog kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag. “Kev coj tsis ncaj thiab kev ntxias dag” yog dab tsi? Ntxwgnyoog tsim tej cov dab neeg thiab lus dag, kev ntxias dag kom koj ntseeg lawv. Nws yeej tsis qhia koj tias tib neeg yog Vajtswv tsim, tab sis nws kuj tsis hais ncaj qha tias koj tsis yog Vajtswv tsim thiab. Nws tsis siv lo lus “Vajtswv” kiag li, tab sis mus siv lwm yam los hloov chaw, siv yam no los dag ntxias koj kom koj thiaj li tsis paub tias muaj Vajtswv. Yog lawm, qhov “kev ntxias dag” no suav nrog ntau yam, tsis yog ib qho no xwb.

Qhov peb yog kev quab yuam cob qhia. Tib neeg raug quab yuam cob qhia yog dab tsi? Puas yog kev raug quab yuam cob qhia yog ua tiav los ntawm tib neeg tus kheej kev xaiv? Puas yog ua tiav raws li tib neeg pom zoo ma? (Tsis yog.) Txawm hais tias koj tsis pom zoo los, koj ua tsis tau li cas. Hauv koj txoj kev tsis paub txog, Ntxwgnyoog cob qhia koj, cog nws txoj kev xav rau koj, nws cov kev kav ntawm lub neej thiab nws lub ntsiab tseem ceeb.

Qhov plaub yog kev hem kom ntshai thiab kev dag ntxias. Ntawd yog, Ntxwgnyoog siv ntau yam kev ntxias dag kom ua rau koj lees yuav nws, ua raws nws thiab ua hauj lwm pab nws. Nws yuav ua txhua yam kom tau nws cov hom phiaj. Qee zaum nws muab ib qho kev nyiam me me rau koj, thaum lub sij hawm ntxias kom koj mus ua kev txhaum. Yog tias koj tsis ua raws nws, nws yuav ua rau koj raug kev txom nyem thiab rau txim rau koj, thiab siv ntau txoj hau kev tawm tsam thiab ntaus koj.

Qhov tsib yog kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw. “Kev dag ntxias thiab tuag tes tuag taw” yog thaum Ntxwgnyoog muab cov lus qab zib thiab cov tswv yim tig haum rau tib neeg cov kev xav phem, kom zoo nkaus li nws tab tom xav txog ntawm tib neeg qhov xwm txheej ntawm sab cev nqaij daim tawv, ntawm lawv lub neej thiab lub neej yav tom ntej, uas qhov tseeb tsuas yog nws lub hom phiaj ua kom koj ruam xwb. Tom qab ntawd nws yuav ua rau koj tuag tes tuag taw kom koj tsis paub qhov yog thiab tsis yog, kom koj thiaj raug ntxias yam tsis tau txhob txwm ua thiab yog li ntawd thiaj nyob hauv nws txoj kev tswj hwm.

Qhov rau yog kev puas ntsoog rau lub cev thiab lub siab ntsws. Feem twg ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog rhuav tshem? (Tib neeg lub siab ntsws thiab tag nrho tej kev ua neej nyob.) Ntxwgnyoog rhuav tshem koj lub siab ntsws, ua rau koj tsis muaj zog tawm tsam, txhais tau hais tias, me ntswb me ntsis, koj lub siab tig mus npuab Ntxwgnyoog yam tsis xav txog koj tus kheej. Nws cog tej yam no rau hauv koj txhua hnub, txhua txhua hnub siv cov tswv yim thiab kab lis kev cai no los haub ntxias thiab tu koj, txo koj txoj kev xav me ntswb me ntsis, kom thaum kawg koj tsis xav ua ib tug neeg zoo lawm, kom koj tsis xav sawv rau qhov koj hu ua “kev ncaj ncees.” Koj tsis muaj lub zog xav ua luam dej tawm tsam qhov dej ntws ceev yam tsis paub txog, tab sis hloov qhov no cia li ntws nrog nws. “Kev puas ntsoog” txhais tau tias Ntxwgnyoog tsim txom tib neeg heev kom lawv rais los ua neeg uas tus duab ntawm lawv tus kheej, tsis yog tib neeg mus ntxiv lawm. Qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, txeeb thiab nqos lawv.

Ib qho ntawm cov kev ntxias dag no uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg ua rau tib neeg tsis muaj zog los tawm tsam; txhua yam ntawm lawv tuaj yeem ua rau tib neeg tuag taus. Hauv lwm lo lus, txhua yam Ntxwgnyoog ua thiab cov kev ntxias dag uas nws siv tuaj yeem ua rau koj ua neeg liam, tuaj yeem coj koj mus nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm thiab tuaj yeem ua rau koj nyob hauv txoj kev phem thiab kev txhaum. Cov no yog cov kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog siv coj tsis ncaj rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntxwgnyoog muaj koob npe los ntawm kev ntxias dag tib neeg, thiab feem ntau rhawv nws tus kheej ua tus coj thiab tus qauv ntawm txoj kev ncaj ncees. Ntawm kev txhob txwm ua pov hwm kev ncaj ncees, nws tau ua rau tib neeg raug mob, tau nqos lawv cov ntsuj plig thiab tau siv txhuas txoj hau kev los ua kom loog, ntxias dag thiab txhib tib neeg. Nws lub hom phiaj yog ua rau kom tib neeg pom zoo thiab ua raws qhov kev coj phem, ua rau kom tib neeg los koom nrog nws tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim kav. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom nws cov kev npaj thiab pom qhov phem tsaj plaws, thiab thaum ib tug tsis xav mus rau kev raug tsuj ntxiv thiab raug dag los ntawm nws los sis ua nws li qhev ntxiv mus, los sis raug rau txim thiab rhuav tshem lawm, ces Ntxwgnyoog hloov nws qhov tshwj xeeb yav dhau los thiab dua rhe nws lub ntsej muag cuav tawm thiab nthuav tawm txog nws lub ntsej muag tseeb uas phem, ntxim ntxub thiab nyaum. Nws yuav tsis hlub ib yam dab tsi tshaj kev rhuav tshem txhua tus uas tsis yeem ua raws nws thiab tawm tsam lub zog phem. Txog rau theem no, Ntxwgnyoog yuav tsis tuaj yeem muaj ib qho kev ntseeg siab, kev ntxaus ntseeg; tiam sis, nws qhov kev ntxim ntxub thiab kev phem uas nyob sab hauv qab cov khaub ncaws yaj yuav raug nthuav tawm. Thaum Ntxwgnyoog cov kev npaj raug coj los rau ntawm kev kaj thiab nws qhov tseem ceeb raug nthuav tawm lawm, nws yuav npau taws heev thiab nthuav tawm nws qhov kev nyaum. Tom qab qhov no, nws txoj kev xav ua kom tib neeg raug mob thiab xav nqos tib neeg yuav loj zuj zus tuaj. Qho no vim tias nws npau taws heev thaum tib neeg tau tsim ntawm kev tsaug zog los rau qhov tseeb lawm thiab nws yuav nthuav dav txoj kev siab phem rau tib neeg kom lawv xav tau txoj kev ywj pheej thiab kev kaj thiab dim ntawm lub qhov nkuaj. Nws txoj kev npau taws yog muaj los rau kev tiv thiav thiab txhawb nqa nws qhov kev phem, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam nyaum.

Nyob rau ntawm txhua txhua yam, Ntxwgnyoog tus cwj pwm nthuav tawm txog nws tus yeeb yam phem. Ntxawm txhua qhov kev ua phem uas Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg—los ntawm nws cov kev rau siab ntxias dag tib neeg yav dhau los kom raws nws, kev quab yuam ntawm tib neeg, kev coj tib neeg mus rau kev ua phem, kev siab phem rau tib neeg tom qab nws qhov tseeb raug nthuav tawm thiab tib neeg tau paub thiab tso nws tseg lawm—tag nrho tej no tsis muaj ib qho twg tsis nthuav tawm txog lub ntsiab tseem ceeb phem ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis txhawb qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tsis muaj feem xyuam rau ib yam zoo twg thiab Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov phem txhua yam. Nws cov kev ua txhua yam pov hwm nws tej kev phem, tuav nws qhov kev phem kom muaj mus ntxiv, tawm tsam kev ncaj ncees thiab yam zoo, rhuav cov kev cai thiab kev zoo ntawm tib neeg kev muaj nyob ib txwm. Ntxwgnyoog tej kev ua no yog yam phem rau Vajtswv thiab tej no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Txawm tias Ntxwgnyoog muaj nws tus kheej txoj kev npau taws los, nws txoj kev npau taws tsuas yog ib qho kev qhib tawm txog nws tus yeeb yam phem xwb. Qhov muaj qab hau tias vim li cas Ntxwgnyoog thiaj chim thiab npau taws heev yog: Nws cov kev npaj uas hais tsis tau tawm raug nthuav tawm lawm; nws txoj kev npaj kuj tsis tau los yooj yim; nws txoj kev ntshaw thiab xav hloov Vajtswv chaw thiab ua zoo li Vajtswv raug tsoo thiab raug tav kev lawm; nws lub hom phiaj yuav tshwj hwm tib neeg txhua tus tam sim no tsis tshuav ib yam dab tsi li lawm thiab yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav kiag li lawm. Yam uas ua rau Ntxwgnyoog txoj kev npaj tsis tiav thiab Ntxwgnyoog qhov phem thiab kev nyaum raug nthuav tawm yog Vajtswv txoj kev tso Nws txoj kev npau taws ib zaug tag thiab ib zaug nqes los. Vim li no, Ntxwgnyoog thiaj li ntxub thiab ntshai Vajtswv txoj kev npau taws. Txhua zaus uas Vajtswv txoj kev npau taws nqis los, nws tsis yog tsuas kom Ntxwgnyoog tsos phem hle mus xwb, tab sis kuj tseem nthuav tawm Ntxwgnyoog txoj kev ntshaw ntawm kev phem rau qhov kaj thiab, nyob rau hauv cov txheej txheem ntawd, qhov kev muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws rau tib neeg kuj raug nthuav tawm thiab. Kev sawv ntawm Ntxwgnyoog txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam phem thiab nws qhov kev npaj. Tseeb tiag, txhua zaus uas Ntxwgnyoog npau taws nws yuav tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm yam phem thiab kev tiv thaiv thiab kev mus ntxiv ntawm qhov zoo; nws tshaj tawm qhov tseeb tias Vajtswv txoj kev npau taw tsis tuaj yeem raug ua kom tub qaug tau!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Nqos” mas yog hais txog tus cwj pwm lim hiam ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab, uas rhuav tshem tib neeg tag nrho.

2. “Neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai” ces yog tib tsob noob li “ib pab niam neeg nyaum phem.”

Qhov Dhau Los: 5. Qhov laj thawj tseeb ntawm Pab Kooj Sam Suav uas caij tsuj thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam niag vwm ntsuav

Ntxiv Mus: 2. Tej kev phom sij thiab lub txim uas cov noob neej qias vuab tsuab txoj kev coj yuav coj los rau lawv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No