3. Qhov Kev Sib Cuam Tshuam Ntawm Txhua Theem ntawm Peb Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav tsis ntseeg hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas yog ua los ntawm ib tug Vajtswv xwb; qhov no yog lub zeem muag loj tshaj plaws, thiab qhov no yog tib txog kev mus rau kev paub Vajtswv nkaus xwb. Peb theem ntawm tes hauj lwm no mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li ua tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav ua tau tes hauj lwm ntawd sawv Nws cev hlo li—qhov no ces hais tau hais tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm txij kiag puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm hais tias peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua nyob rau tej caij nyoog thiab tej chaw uas sib txawv, thiab txawm hais tias tes hauj lwm ntawm ib theem twg mas yeej sib txawv, los tag nrho ces nws puav leej yog ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau ntawm tag nrho tej zeem muag, qhov no yog qhov zeem muag loj tshaj plaws uas tib neeg tsim nyog paub, thiab yog hais tias tib neeg yeej to taub nws tau tag nrho, ces lawv yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab Yehauvas tes hauj lwm lawm, Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg. Nws tes hauj lwm mas tsis yog muab cais ua nyob ib leeg xwb, tab sis yog tsim tsa rau saum Yehauvas tes hauj lwm. Nws yog tes hauj lwm rau ib tiam tshiab uas Vajtswv ua tom qab Nws tau muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg lawm. Zoo ib yam li, tom qab Yexus tes hauj lwm xaus lawm, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus rau tiam tshiab, vim tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas yeej tsuas muaj mus lawm tom ntej nkaus xwb. Thaum tiam qub dhau lawm, ib tiam tshiab yuav los hloov, thiab thaum tes hauj lwm qub raug ua tiav lawm, yuav muaj tes hauj lwm tshiab los ua ntxiv mus rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg no yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum ob, uas raws ntsaws Yexus tes hauj lwm. Tseeb tiag, qhov kev yug los ua neeg no mas tsis yog nws tshwm sim ua nws ib qho nkaus xwb; nws yog theem peb tom qab Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Txhua zaum Vajtswv pib ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm, yuav tsum muaj ib qho kev pib dua tshiab thiab nws yuav tsum coj ib tiam tshiab los. Thiab yeej muaj qhov kev hloov kom phim rau tej ntawd nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Nws qhov kev ua hauj lwm, nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm, thiab nyob rau hauv Nws lub npe. Tsis txhob xav, tom qab ntawd, hais tias nws yog ib qho nyuab rau tib neeg lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tiam tshiab. Tab sis tsis hais Nws txawm yuav raug tawm tsam los ntawm tib neeg zoo li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm ua Nws tes hauj lwm, thiab ib txwm coj tag nrho noob neej mus lawm tom ntej. Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Lub Nceeg Vaj los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ces raug muab faib ua peb theem ntawm tes hauj lwm. Tsis muaj ib theem twg uas yuav sawv cev tau rau tag nrho tes hauj lwm ntawm peb tiam, tab sis tsuas yog ib ntus ntawm qhov tag nrho ntawd xwb. Lub npe Yehauvas tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Qhov tseeb uas Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv tsuas yog Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb. Yehauvas tsim muaj kev cai rau tib neeg thiab muab cov kev cai cob kiag rau lawv, hais kom tib neeg tsim tsa lub tuam tsev thiab cov thaj; tes hauj lwm Nws ua ces tsuas sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb. Tes hauj lwm uas Nws ua mas tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv ces tsuas yog ib tug Vajtswv uas hais kom tib neeg ua raws tej kev cai xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev xwb, los sis hais tias Nws yog tus Vajtswv nyob ntawm lub thaj xwb. Hais li no ces yuav yog qhov tsis muaj tseeb. Tes hauj lwm ua nyob hauv qab txoj kev cai ces tsuas sawv cev tau rau ib tiam nkaus xwb. Yog li ntawd, yog Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb, ces tib neeg yuav muab Vajtswv kaw cia nyob rau hauv qhov lus tshab txhais nram qab no, hais tias, “Vajtswv yog tus Vajtswv hauv lub tuam tsev, thiab yog yuav tiam Vajtswv, ces peb yuav tsum hnav tej khaub ncaws pov thawj thiab nkag mus rau hauv lub tuam tsev.” Yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub tsis raug ua li thiab Tiam Muaj Kev Cai tau muaj txuas ntxiv los txog rau tam sim no, tib neeg yuav tsis paub hais tias Vajtswv kuj muaj siab dawb siab zoo thiab muaj kev hlub. Yog hais tias tes hauj lwm hauv Tiam Muaj Kev Cai tseem tsis tau raug ua tiav, thiab tab sis tsuas yog tes hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, ces tag nrho tib neeg yuav paub hais tias Vajtswv tsuas txhiv tau tib neeg thiab zam txim rau tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb. Tib neeg tsuas yuav paub hais tias Nws dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum li, thiab hais tias vim yog tib neeg es Nws thiaj li muaj peev xwm muab Nws Tus Kheej los theej txhoj thiab muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tib neeg yuav paub txog tej no nkaus xwb tab sis yuav tsis muaj kev to taub txog lwm yam li. Yog li ntawd ib tiam twg sawv cev rau ib ntus ntawm Vajtswv tus moj yam. Hos hais txog qhov uas kis twg ntawm Vajtswv tus moj yam raug sawv cev nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, kis twg nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, thiab kis twg nyob rau theem tam sim no: tsuas yog thaum tag nrho peb theem raug muab coj los sib txuas ua ke ua ib qho lawm xwb ces lawv thiaj li nthuav tawm tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tsuas yog thaum uas tib neeg tau los paub tag nrho peb theem lawm xwb mas lawv thiaj li to taub nws tag nrho. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem ntawd uas yuav cia li muab hla tau li. Koj tsuas yuav pom tus moj yam ntawm Vajtswv nyob rau nws qhov uas muaj tag nrho ntawd tom qab uas los paub peb theem ntawm tes hauj lwm no lawm xwb. Qhov tseeb uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tiav hlo nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai tsis tau yog pov thawj hais tias Nws tsuas yog tus Vajtswv nyob rau hauv txoj cai nkaus xwb, thiab qhov tseeb uas Nws ua Nws tes dej num ntawm kev txhiv dim tiav hlo ntawd tsis tau txhais hais tias Vajtswv yuav txhiv tib neeg mus sib txhis. Tej no mas tag nrho ces yog tej lus xaus los ntawm tib neeg xwb. Tiam Hmoov Hlub tau los rau qhov xaus, ces koj hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yog tus ntoo khaub lig tug xwb thiab hais tias tus ntoo khaub lig nkaus xwb los yeej sawv cev rau txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv. Yog ua li ntawd ces yog kev xov vaj ncig Vajtswv. Nyob rau theem tam sim no, Vajtswv mas feem ntau ces yog ua tes hauj lwm ntawm txoj lus, tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis tau ua siab dawb siab zoo rau tib neeg li thiab hais tias tag nrho tej Nws coj los ces tsuas yog kev rau txim thiab kev txiav txim nkaus xwb. Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom. Tsuas yog tom qab txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Nws qhov kev cawm tib neeg ces yuav los rau ib qho chaw xaus thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm hnub no tau thawb tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus lawm tom ntej; qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau txav mus tom ntej lawm. Txawm hais tias Tiam Hmoov Hlub tau los xaus lawm, los Vajtswv tes hauj lwm yeej tau nce qib los lawm thiab. Vim li cas Kuv thiaj pheej hais tag los hais thiab hais tias theem ntawm tes hauj lwm no yog tsim tsa los ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai? Vim tes hauj lwm niaj hnub no yog ib qho txuas ntxiv los ntawm tes hauj lwm uas ua nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab yog ib qho ua tshaj lawm tom ntej rau qhov uas ua nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Peb theem no yeej sib txuas khov kho, nrog rau ib lub cheeb ntawm txoj saw hlau no txuas sib ti nkaus rau lub tom ntej. Vim li cas Kuv kuj ho hais tias theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau saum theem uas Yexus ua tiav lawm? Piv xam hais tias yog theem no tsis yog tsim tsa nyob rau saum tes hauj lwm uas Yexus ua tiav lawm, ib qho kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav tsum tshwm sim rau theem no, thiab ces tes hauj lwm txhiv dim ntawm theem dhau los yuav raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv thiab. Qhov no yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Thiab yog li ces nws yuav tsis yog tes hauj lwm uas muab ua tiav hlo lawm, tab sis hais tias tiam ntawd tau txav mus lawm tom ntej lawm thiab qib ntawm tes hauj lwm tau raug muab nce siab dua li yav tas los lawm. Nws kuj hais tau hais tias theem no ntawm tes hauj lwm yog tsim tsa nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab rau saum daim txiag zeb ntawm Yexus tes hauj lwm xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas ua ib theem dhau ib theem, thiab theem no tsis yog ib qho pib tshiab. Tsuas yog qhov sib sau ua ke kiag ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas thiaj li xam tau hais tias yog qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Tes hauj lwm ntawm theem no mas ua nyob rau saum lub hauv paus ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog ob theem no ntawm tes hauj lwm tsis muaj kev sib cuam tshuam dab tsi li, ces vim li cas qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ho tsis raug muab coj rov los ua dua ib zaug ntxiv nyob rau theem no? Vim li cas Kuv ho tsis ris tib neeg tej kev txhaum lawm, tab sis ho tsuas los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg ncaj qha lawm xwb? Yog hais tias Kuv tes hauj lwm los txiav txim thiab rau txim rau tib neeg ntawd tsis ua raws li qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab yog qhov Kuv los tam sim no tsis yog xeeb los ntawm tus Vajntsujplig, ces Kuv yuav tsis zoo tsim nyog los txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg. Nws yog kiag qhov uas vim Kuv yog ib tug nrog Yexus ces Kuv thiaj li los ncaj qha los qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg ntag. Tes hauj lwm ntawm theem no mas yog tsim tsa tag nrho nyob rau saum tes hauj lwm ntawm theem ua ntej ntawd. Yog vim li ntawd ces thiaj tsuas yog tes hauj lwm zoo li hom no xwb mas thiaj li coj tau tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tag nrho Vajtswv tus moj yam twb tau raug muab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Nws tsis yog tsuas muab nthuav tawm nyob rau Tiam Hmoov Hlub nkaus xwb, los sis tsis yog tsuas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, haj yam tsis yog tsuas nyob rau tiam kawg nkaus xwb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces sawv cev kev txiav txim, kev npau taws, thiab kev rau txim. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg mas tsis muaj cuab kav yuav hloov tau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai los sis tes ntawm Tiam Hmoov Hlub. Txawm li cas los xij, peb theem ntawd, yeej sib txuas zws, los ua ib qho tag nrho, thiab tag nrho ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb. Raws li ib txwm muaj, mas kev ua tes hauj lwm no raug muab faib ua ntau tiam uas nyias muaj nyias. Tes hauj lwm ua tiav nyob rau tiam kawg ces coj txhua yam los rau ib qho chaw xaus; qhov uas ua tiav nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai ces yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib txhua yam; thiab tes uas ua tiav nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Hos hais txog tej zeem muag ntawm tes hauj lwm nyob rau tag nrho txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm paub tob los sis to taub txog li, thiab tej zeem muag no yeej tseem yog lus txhiaj txhais xwb. Nyob rau tiam kawg, tsuas yog tes hauj lwm ntawm txoj lus thiaj li raug ua lawm xwb es kom thiaj li coj tau Tiam Lub Nceeg Vaj los, tab sis nws tsis yog sawv ces rau tag nrho txhua tiam. Tiam kawg ces tsis yog dab tsi tshaj li lub sij hawm kawg thiab tsis tshaj li Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws tsis sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum tiam kawg, tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug muab coj los nthuav tawm rau nej. Qhov no yog qhov kev nthuav tawm txog qhov lus zais tob.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nyob rau hauv ces hais qhia txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws yog dab tsi. Cov uas tsis paub txog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj peev xwm paub txog qhov uas seb Vajtswv hais qhia txog Nws tus moj yam li cas, los sis lawv tsis paub txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv kuj tseem tsis paub txog ntau txoj kev uas Nws cawm noob neej, thiab txog Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej li. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov kev hais qhia kom pom tag nrho tes hauj lwm cawm noob neej. Cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm ces tsis paub txog ntau ntau txoj kev thiab tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas tuav tej kev qhuab qhia uas seem los ntawm ib theem twg nruj nruj ces yog cov uas muab Vajtswv txwv tseg rau hauv tej kev qhuab qhia xwb, thiab lawv tej kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim kiag li. Tsuas yog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li yuav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab hais qhia tau tag nrho Vajtswv qhov kev npaj siab cawm tag nrho noob neej, thiab tag nrho tej txheej txheem ntawm noob neej qhov kev cawm dim. Qhov no yog pov thawj qhia hais tias Nws tau tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab tau noob neej lawm; nws yog pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev yeej, thiab yog qhov kev hais qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tus moj yam. Cov uas to taub ib theem ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb ces tsuas paub ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav phem, nws yog ib qho yooj yim rau qhov ib theem ntawm tes hauj lwm no kom rais los mus ua ib co kev qhuab qhia, thiab ntshe nws yuav muaj tiag hais tias tib neeg yuav tsim tsa ib co kev cai nruj nruj txog Vajtswv thiab siv tib qho no ntawm Vajtswv tus moj yam los ua ib qho sawv cev rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces twb raug sib xyaws tag nyob rau sab hauv lawm, ces qhov uas tib neeg txwv nruj nruj rau tus moj yam, tus kheej kiag, thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau hauv ib lub vaj voog uas tsis pub hla dhau, ntseeg hais tias yog Vajtswv zoo li no ib zaug lawm, ces Nws yuav zoo tib yam nkaus li ntawd txhua lub sij hawm thiab yuav tsis muaj hnub hloov li. Tsuas yog cov uas paub thiab txaus siab rau peb theem ntawm tes hauj lwm no xwb thiaj li paub Vajtswv tag nrho thiab meej meej. Yam tsawg kawg nkaus, lawv yuav tsis muab Vajtswv coj los tshab txhais zoo li tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, los sis cov neeg Yudais, thiab yuav tsis pom Nws zoo li ib tug Vajtswv uas yuav raug muab ntsia rau saum ntoo khaub li rau tib neeg mus tag ib txhis. Yog ib tug neeg twg tsuas los paub Vajtswv ntawm ib them ntawm Nws tes hauj lwm xwb, ces lawv qhov kev paub ntawd ces me dhau heev lawm, thiab muab xam los ces zoo li ib tee dej nyob rau hauv lub hiav txwv xwb. Tsis li ntawd, ces vim li cas coob tus ntawm cov neeg zov kev ntseeg qub ho muab Vajtswv ntsia ciaj ciaj rau saum ntoo khaub lig mas? Nws tsis yog vim tib neeg muab Vajtswv kaw cia rau hauv ib lub vaj voog tsis pub tawm dhau los?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb theem ntawm tes hauj lwm yog ib co lus teev tseg txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; tej ntawd yog ib co lus teev tseg txog Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej, thiab tej ntawd mas tsis yog lam xav hauv nruab siab xwb. Yog nej yeej xav nrhiav ib qho kev paub txog tag nrho Vajtswv tus moj yam, ces nej yuav tsum paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, tshaj qhov ntawd, nej yuav tsum tsis txhob hla ib theem hlo li. Qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas cov neeg xav nrhiav kev paub Vajtswv yuav tsum tau ua. Tib neeg tus kheej tsis muaj peev xwm yuav cia li tsim ib qho kev paub txog Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg tus kheej yuav muaj peev xwm xav tau rau hauv nruab siab, los sis tsis yog ib qho tshwm sim los ntawm Vajntsujplig ib qho kev pab tshwj xeeb rau ib tug neeg twg. Tab sis, nws yog ib qho kev paub uas los tom qab tib neeg tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws yog ib qho kev paub txog Vajtswv uas tsuas tshwm sim los tom qab uas tau ntsib tau pom kiag tej qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ib qho kev paub zoo li ntawd mas tsis muaj cuab kav yuav muab tau yam yooj yooj yim, thiab tsis yog ib yam uas yuav sib qhia tau. Tag nrho tej ntawd mas yog tau los ntawm yus tus kheej txoj kev ntsib kev pom kiag xwb. Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej mas yog qhov nyob hauv lub plawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no, tab sis nyob rau hauv tes hauj lwm cawm dim kiag mas kuj muaj ntau txoj kev ua hauj lwm thiab ntau txoj kev uas Vajtswv tus moj yam raug muab hais qhia. Qhov no yog qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg los saib kom pom, thiab nws yog qhov no uas yog nyuab tshaj rau tib neeg to taub. Qhov kev sib cais ntawm tej tiam, tej kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tej kev hloov nyob rau qhov chaw ua hauj lwm, tej kev hloov nyob rau ntawm cov neeg uas tau txais tes hauj lwm no, thiab ntxiv mus—tej no tag nrho ces suav nyob rau hauv peb theej ntawm tes hauj lwm tag nrho. Muab hais ncaj qha rau ib qho, ces qhov sib txawv ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, daim duab, lub npe, lub koob npe, los sis lawm yam kev hloov, tag nrho ces puav leej yog ib qho nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm tib si. Ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas sawv cev tau rau ib qho xwb, thiab tsuas muaj mus txog ib tug ciaj ciam xwb. Nws tsis cuam tshuam txog kev sib faib ntawm tej tiam, los sis kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis cuam tshuam txog lwm kis li. Qhov no yog ib qho tseeb uas yeej pom tau meej meej. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Theem kawg ntawm tes hauj lwm mas nws tsis nyob nws rau ib qho, tab sis yog ib qho ntawm qhov tag nrho uas sib sau ua ke nrog rau ob theem ua ntej ntawd, ces hais tau hais tias nws yuav tsis muaj hnub ua tau tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim los ntawm qhov uas tsuas ua ib theem ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm xwb. Txawm hais tias theem kawg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav cawm tau tib neeg tag nrho, los qhov no tsis tau txhais hais tias nws tsuas yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua ib theem no nkaus xwb, thiab hais tias ob theem ua ntej ntawm tes hauj lwm mas tsis tas ua los cawm tib neeg tawm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tsis muaj ib theem twg ntawm peb theem no uas yuav tuav tau ua tib lub zeem muag uas tib neeg tag nrho yuav tsum tau paub xwb, vim tag nrho tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas yog peb theem ntawm tes hauj lwm tib si, tsis yog ib theem ntawm peb theem ntawd nkaus xwb. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tseem ua tsis tau tiav hlo, ces kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav los txog tau rau qhov kawg tag nrho. Tus Vajtswv kiag, Nws tus moj yam, thiab Nws lub tswv yim raug muab hais qhia nyob rau hauv tag nrho ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; tej ntawd tsis tau muab nthuav tawm rau tib neeg rau thaum chiv keeb, tab sis tau maj mam raug muab hais qhia nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim hais qhia txog ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Nws kiag; tsis muaj ib theem twg ntawm tes hauj lwm yuav muaj cuab kav hais qhia ncaj qha thiab tag nrho ntawm tag nrho Vajtswv kiag. Zoo li ntawd, tes hauj lwm ntawm kev cawm dim tsuas muaj cuab kav muab xaus tau tag nrho thaum uas peb theem ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag nrho, thiab yog li ntawd tib neeg qhov kev paub txog tag nrho Vajtswv ces thiaj li muab cais tawm tsis tau ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov uas tib neeg tau los ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas yog tus moj yam ntawm Vajtswv uas muab hais qhia nyob rau hauv ib qho hauv Nws tes hauj lwm xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus moj yam thiab tus Vajtswv kiag uas muab hais qhia rau tej theem ua ntej los sis ua qab ntawd. Qhov ntawd mas vim yog tes hauj lwm cawm tib neeg mas tsis muaj cuab kav muab ua tiav hlo nyob rau ib lub caij nyoog, los sis nyob rau ib qho chaw nkaus xwb, tab sis maj mam tob zuj zus tuaj raws li tej theem ntawm tib neeg txoj kev loj hlob nyob rau tej lub caij nyoog thiab tej qhov chaw uas sib txawv ntawd. Nws yog tes hauj lwm uas muab ua rau ob peb theem, thiab nws tsis yog ua tiav hlo nyob rau ib theem nkaus xwb. Yog li ntawd, tag nrho Vajtswv lub tswv yim thiaj li khov tshwm tuaj nyob rau hauv peb theem tib si, tsis yog nyob rau hauv ib theem nkaus xwb. Tag nrho Nws kiag thiab tag nrho Nws lub tswv yim ces muab tso plhuav rau hauv peb theem no, thiab ib theem twg mas muaj Nws kiag, thiab ib theem twg mas yog ib co lus teev tseg txog lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum paub tag nrho tus moj yam ntawm Vajtswv uas hais qhia nyob rau hauv peb theem no. Tag nrho qhov no ntawm Vajtswv kiag mas tseem ceeb heev rau tag nrho noob neej, thiab yog tib neeg tsis muaj qhov kev paub no thaum lawv pe hawm Vajtswv, ces lawv ces tsis txawv cov uas pe hawm tus Thawj Hau Sam li. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yeej tsis tau muab zais tawm ntawm tib neeg li, thiab tsim nyog tag nrho cov uas pe hawm Vajtswv yuav tsum tau paub. Vim Vajtswv tau ua peb theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim nyob rau hauv tib neeg, tib neeg yuav tsum paub qhov kev hais qhia kom pom txog qhov uas Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi nyob rau ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no. Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov uas Vajtswv muab zais tawm ntawm tib neeg lawm ces tsuas yog qhov uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau nkaus xwb, thiab qhov uas tib neeg tsis tsim nyog paub xwb, hos qhov uas Vajtswv muab qhia rau tib neeg ces yog qhov uas tib neeg tsim nyog paub, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog muaj. Ib theem twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm theem dhau los; nws tsis yog yuav nyias ua nyias, tshem tawm ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mus. Txawm hais tias nws muaj qhov sib txawv loj heev nyob rau hauv ib tiam twg thiab tes hauj lwm uas muab ua ntawd, los nyob rau hauv lub plawv tseem ntsiab ces yeej tseem yog kev cawm dim rau noob neej, thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm dim mas tob dua theem dhau los lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Lub Hom Phiaj thiab Qhov Tseem Ceeb ntawm Txhua Theem ntawm Peb Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: 4. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ho tob zuj zus ib theem rau ib theem li cas kom tib neeg thiaj li raug cawm thiab raug ua kom zoo tiav log

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No