Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag

Tib neeg xav tias lawv tsuas muaj peev xwm hloov tau rau hauv pawg ntseeg lub neej xwb. Yog lawv tsis nyob hauv pawg ntseeg lub neej, ces lawv xav tias lawv yuav tsis muaj peev xwm hloov tau, vim tias yeej tsis muaj peev xwm hloov tau rau hauv lub neej tiag. Nej puas muaj peev xwm pom qhov teeb meem rau qhov no? Kuv twb tham nrog Vajtswv txog lub neej tiag ua ntej dhau los lawm; rau cov neeg uas ntseeg Vajtswv, qhov no yog txoj kev nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Qhov tseeb, pawg ntseeg lub neej tsuas yog ib txoj kev muaj tsawg ntawm qhov ua kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Lub hauv paus ntawm kev ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tseem yog lub neej tiag. Qhov no yog kev ua kiag thiab kev cob qhia kiag uas Kuv twb tham txog lawm, yuav ua rau cov neeg ua tiav lub neej tau zoo raws li qhov yog ib tug tib neeg thiab ua lub neej txhua hnub zoo li yog tib neeg tiag. Muab ua ib yam hais, ib tug neeg yuav tsum kawm kom paub ntau ntxiv rau nws tus kheej theem kev kawm, to taub Vajtswv cov lus, thiab muaj peev xwm txais kom tau. Muab ua lwm yam hais, ib tug neeg yuav tsum muaj lub hauv paus kev paub coj los siv ua lub neej raws li yog ib tug tib neeg kom ua tiav raws li kev nkag siab zoo thiab kev muaj paus ntsis ntawm ib tug tib neeg, vim tias cov neeg feem ntau tsis muaj yam kev paub no tag nrho. Ntxiv rau qhov no, ib tug neeg yuav tsum nkag los sim Vajtswv cov lus los ntawm pawg ntseeg lub neej, thiab maj mam los muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb.

Vim li cas thiaj hais tias hauv qhov ntseeg Vajtswv, ib tug neeg yuav tsum coj Vajtswv nkag los rau hauv lub neej tiag? Nws tsis yog pawg ntseeg lub neej thiaj li hloov tau tib neeg xwb; qhov tseem ceeb tshaj ces, tib neeg yuav tsum paub zoo txog kev ua neej tiag. Nej ib txwm yeej swm tham txog nej tus yam ntxwv sab ntsuj plig thiab ntau yam ntawm sab ntsuj plig tab sis ho tsis quav ntsej xyaum ua ntau yam rau hauv lub neej tiag, thiab yeej tsis quav ntsej txog qhov koj yuav nkag mus rau hauv lawv li. Koj sau ntawv txhua hnub, koj mloog txhua hnub, thiab koj nyeem ntawv txhua hnub. Koj tseem thov Vajtswv thaum ua zaub mov noj thiab: “Au, Vajtswv! Thov Koj los ua kuv lub neej nyob nrog kuv. Txawm li cas los xij hnub no mus, thov foom koob hmoov rau kuv thiab qhia kuv. Txawm Koj qhia kuv dab tsi rau hnub no los, thov pub kom kuv to taub nws rau hauv lub sij hawm no, xwv kom Koj cov lus thiaj ua tam rau kuv lub neej.” Koj kuj thov Vajtswv thaum noj mov thiab: “Au, Vajtswv! Koj tau muab pluas mov no pub rau peb. Thov Koj foom koob hmoov rau peb. As mees! Thov peb nyob nrog nraim Koj. Thov Koj nyob nrog nraim peb. As mees!” Tom qab koj noj koj pluas hmo thiab ntxuav cov tais diav tag lawm, koj pib thov: “Au, Vajtswv, Kuv yog lub tais no. Peb tau coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab nws zoo li cov tais uas nyuam qhuav raug siv tag thiab yuav tsum tau siv dej ntxuav. Koj yog dej, thiab Koj cov lus yog dej muaj sia uas muab txoj sia rau kuv.” Ua ntej koj paub nws, nws txog lub sij hawm mus pw lawm, thiab koj pib thov ntxiv tias: “Au Vajtswv! Koj tau foom koob hmoov rau kuv thiab tau coj kuv kev tag hnub lawm. Kuv zoo siab rau Koj. …” Qhov no yog qhov koj siv lub sij hawm rau yav nruab hnub, thiab dhau ntawd koj nkag mus pw. Cov neeg feem ntau ua lub neej zoo li no txhua hnub, thiab txawm tias tam sim no lawv tsis quav ntsej ua kom paub meej los xij, tsuav yog lawv tsa ncauj hais lus thov xwb los yeej tau lawm. Qhov no yog lawv lub neej yav tag los—lawv lub neej qub. Thiab feem ntau yeej zoo li qhov no; lawv tsis muaj kev cob qhia tiag, thiab lawv tsuas hloov tau me ntsis xwb. Lawv tsuas tsa ncauj los thov xwb, txav kom ze Vajtswv hauv lawv cov lus xwb, tab sis twb tsis muaj kev to taub tob kiag li. Cia peb siv qhov piv txwv yooj yim tshaj plaws—kev tu koj lub tsev kom huv si. Koj pom tias koj lub tsev sw sw, yog li ntawd koj zaum rau tod thiab thov tias: “Au, Vajtswv! Thov saib txoj kev coj tsis ncaj uas Ntxwgnyoog tau siv rau kuv. Kuv yeej sw ib yam li lub tsev no. Au, Vajtswv! Kuv thov qhuas thiab ua Koj tsaug lau. Yog tsis muaj Koj txoj kev cawm dim thiab kev qhuab qhia, Kuv yuav tsis paub qhov tseeb no li.” Koj nyuam qhuav zaum rau tod thiab hais tias, kev thov los lawm ntev, thiab tom qab ntawd koj ua zoo li tsis muaj dab tsi tshwm sim, koj zoo li ib tug poj niam laus pheej yws duj duam. Koj hla koj tus ntsuj plig txoj sia raws li txoj hau kev no yam tsis paub zoo txog qhov muaj tseeb, tsuas ua raws sab nraum daim tawv nkaus xwb! Kev paub meej txog kev cob qhia tiag yog ntsig txog cov neeg lub neej tiag thiab ntsig txog lawv yam ua nyuaj—qhov no tsuas yog txoj hau kev uas lawv hloov pauv tau xwb. Yog tsis muaj lub neej tiag, tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau. Kev tsa ncauj thov yog dab tsi? Yog tsis muaj kev to taub tus yeeb yam ntawm tib neeg, txhua yam ces nkim sij hawm xwb, thiab yog tsis muaj ib txoj kev taug rau mus, txhua yam ces nkim zog xwb! Kev thov Vajtswv raws li ib txwm thov xwb los yeej pab cov tib neeg tswj lawv tus yam ntxwv tau zoo li qub lawm, tab sis lawv tsis muaj peev xwm hloov tau txhij txhua xwb. Kev paub txog tib neeg tus kheej txoj kev ncaj ncees, kev khav theeb, kev xav tshaj yus rab peev xwm, kev hais lus siab lwm tus, thiab kev paub txog kev coj tus yam ntxwv tsis ncaj ntawm tib neeg—kev paub txog tej yam no tsis yog tau los ntawm kev thov vajtswv—lawv tshawb nrhiav pom los ntawm kev saj Vajtswv cov lus, thiab lawv paub los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia rau hauv lub neej tiag. Tib neeg niaj hnub no yeej muaj peev xwm hais lus tau zoo, thiab lawv yeej mloog cov lus qhuab qhia kev ntseeg ntau tshaj plaws—ntau dua lwm tus los ntawm txhua tiam—tiam sis tsuas muaj tsawg leej thiaj li ib txwm ua rau hauv lawv lub neej tiag xwb. Ntawd hais tau tias, yog tsis muaj Vajtswv rau hauv lawv lub neej tiag; lawv yuav tsis muaj txoj sia ntawm tus neeg tshiab no tom qab kev hloov lawm. Lawv tsis ua lub neej raws li qhov tseeb hauv lub neej tiag, los sis lawv tsis coj Vajtswv nkag los rau hauv lub neej tiag. Lawv nyob tau zoo li cov me nyuam yaus ntawm dab teb. Qhov no puas yog ib qho ua kom ntsia pom tsis tseeb?

Yuav ua kom ib tug neeg rov qab zoo los li qhov qub, qhov ntawd yuav tsum ua kom tau zoo li yog tib neeg, cov neeg tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab nrog lawv cov lus. Lawv tsuas ua rau lawv tus kheej puas tsuaj xwb, thiab nws tsis muaj txiaj ntsig rau lawv txoj kev nkag mus los sis txoj kev hloov li. Yog li ntawd, yuav ua kom muaj kev hloov tau, cov tib neeg yuav tsum xyaum ua ib qho rau ib qho zuj zus. Lawv yuav tsum maj mam ua kom paub meej, xam thiab tshawb nrhiav ib qho rau ib qho zuj zus, paub meej txog ntawm tus neeg zoo, thiab ua lub neej nyob nrog qhov tseeb tiag; ib lub neej ntawm ib tug neeg dawb huv. Tom qab ntawd, tej muaj tseeb, kis muaj tseeb, thiab ib puag ncig muaj tseeb yuav ua rau tib neeg tau txais kev cob qhia. Cov neeg tsis tas yuav tsa ncauj thov; dua ntawd, lawv yuav tsum raug cob qhia rau hauv cov chaw nqis tes ua tiag. Cov neeg xub paub tias lawv tsis muaj peev xwm zoo, thiab dhau ntawd lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus raws li ib txwm ua, thiab paub meej txog thiab xyaum ua raws li qhov ib txwm ua; tsuas yog txoj hau kev no xwb lawv thiaj tau txais qhov tseeb, thiab qhov no yog kev to taub qhov tseeb tau sai heev. Yuav ua kom hloov tau tib neeg, yuav tsum tau nqis tes ua qee zaus; lawv yuav tsum xyaum ua nrog yam muaj tseeb, kis muaj tseeb, thiab ib puag ncig muaj tseeb. Kev cob qhia tiag puas muaj peev xwm ua tau ib yam tiav los ntawm pawg ntseeg lub neej nkaus xwb? Tib neeg puas muaj peev xwm paub qhov tseeb raws li txoj kev no? Tsis muaj peev xwm! Yog cov neeg tsis muaj peev xwm paub qhov tseeb txog kev ua neej, ces lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov lawv tus yeeb yam qub thiab cov tswv yim ntawm kev ua tej yam ntawd. Qhov no tsis yog vim los ntawm cov neeg tub nkeeg thiab kev ywj raws rau lwm tus ntau, tab tsis feem ntau nws yog vim los ntawm cov neeg tsis muaj peev xwm ua lub neej, thiab ntxiv rau qhov ntawd, lawv tsis to taub Vajtswv tus qauv zoo uas ib tug neeg ib txwm muaj. Yav dhau los, cov neeg yeej ib txwm sib tham, sib hais lus, sib txuas lus—thiab tseem dhau los ua “cov kws cev lus”—tiam sis yeej tsis muaj leej twg ntawm lawv pom kev hloov rau hauv lawv lub neej tus yam ntxwv; dua ntawd, lawv yeej dig muag tsis pom cov niam tswv yim tob. Yog li ntawd, cov neeg niaj hnub no yuav tsum tau hloov hom kev ntseeg Vajtswv rau hauv lawv lub neej. Lawv yuav tsum paub meej txog kev xyaum npaj ua rau ib kis, ib yam, ib tug neeg. Lawv yuav tsum ua li no nrog txoj kev npaj ua—tsuas ua li no xwb ces lawv yeej tau txais txiaj ntsig lawm. Kev hloov hauv tib neeg yog pib los ntawm hloov pauv ib yam rau hauv lawv lub siab lub ntsws. Tes dej num yuav tsum pab txhawb kom muaj kev hloov hauv cov neeg lub siab lub ntsws, lawv lub neej, thiab rau ntawm lawv txoj kev tub nkeeg, kev ywj raws lwm tus, thiab kev ua qhev—tsuas yog txoj hau kev no xwb lawv thiaj muaj peev xwm hloov tau.

Txawm tias pawg ntseeg lub neej muaj peev xwm ua tau qee yam los xij, qhov loj tshaj plaws ces lub neej tseeb ntawd yuav tsum muaj peev xwm hloov tib neeg kom tau. Ib tug neeg laus tus yeeb yam yuav tsis muaj peev xwm hloov tau yog tsis muaj lub neej tseeb tiag. Piv txwv, cia peb sim ua tes dej num ntawm Yexus thaum lub sij hawm Tiam Hmoov Hnub. Thaum Yexus tshem tawm tag nrho cov cai qub thiab tau rhawv cov lus txib ntawm tiam tshiab, Nws tau siv yam ua piv txwv muaj tiag los ntawm lub neej tseeb. Thaum Yexus tab tom coj Nws cov thwj tim hla daim teb mog rau thaum hnub So Ntawm Pawg Ntseeg, Nws cov thwj tim cia li tshaib plab thiab tau de cov noob mog los noj. Thaum Cov Neeg Falixais pom qhov no thiab tau hais tias lawv tsis tau ua kev hawm rau hnub So Ntawm Pawg Ntseeg. Lawv kuj tau hais tias tsis tau tso cai cia cov neeg los cawm cov me nyuam nyuj uas tau poob rau hauv ib lub dab zaub nyuj rau hnub So Ntawm Pawg Ntseeg, tau hais tias tej zaum tsis muaj tes dej num ua rau thaum hnub So Ntawm Pawg Ntseeg. Yexus tau hais tej xwm txheej no los tshaj tawm cov lus txib ntawm tiam tshiab ib qho zuj zus. Thaum lub sij hawm ntawd, Nws tau siv ntau yam tseem ceeb los pab kom cov neeg to taub thiab hloov. Qhov no yog txoj kev cai uas Vajntsujplig ua Nws tes dej num, thiab nws tsuas yog txoj hau kev uas muaj peev xwm hloov tau tib neeg xwb. Yog tsis muaj kev ua ntau yam tseem ceeb, cov neeg tsuas muaj peev xwm to taub lub tswv yim thiab txoj kev xav tshaj lij xwb—qhov no tsis yog txoj hau kev hloov uas ntxim zoo. Yog li ntawd ib tug neeg yuav paub kev txawj ntse thiab kev nkag siab los ntawm qhov kev cob qhia tau li cas? Cov tib neeg puas muaj peev xwm tau kev txawj ntse thiab kev nkag siab yooj yim los ntawm kev mloog, kev nyeem ntawv, thiab ua rau kom lawv muaj kev paub ntau ntxiv? Qhov no yuav zoo li cas? Cov tib neeg yuav tsum to taub thiab paub txog lub neej tseeb tiag! Yog li ntawd, ib tug neeg yuav tsum cob qhia, thiab ib tug neeg yuav tsum tsis txhob ncaim mus ntawm lub neej tseeb. Cov tib neeg yuav tsum mob siab rau tej yam sib txawv thiab yuav tsum muaj kev paub meej rau ntau yam sib txawv: theem kev kawm siab, kev hais lus tawm, kev muaj peev xwm ntsia pom tej yam, kev xam pom deb, kev muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus, txoj kev paub xav thiab cov kev kav ntawm tib neeg, thiab lwm yam ntsig txog tib neeg uas cov tib neeg yuav tsum muaj kev paub txog. Tom qab to taub lawm, cov tib neeg yuav tsum npaj rau txoj kev paub meej, ces thiaj li muaj peev xwm tau txais kev hloov. Yog ib tug neeg tau txais kev to taub lawm, tiam sis lawv tsis quav ntsej xyaum ua, yuav muaj peev xwm tshwm sim kev hloov tau li cas? Niaj hnub tam sim no, cov tib neeg to taub ntau heev lawm, tab si lawv tsis ua lub neej raws li kev muaj tseeb; yog li, lawv to taub me ntsis txog Vajtswv cov lus xwb. Koj tsuas raug qhia kom paub me ntsis xwb; koj tsuas tau txais ib qho ci ntsa pom kev lug me ntsis los ntawm tus Vajntsujplig xwb, tiam sim koj tseem tsis muaj kev paub zoo txog lub neej tseeb tiag—los sis tej zaum koj yuav tsis txhawj txog kev paub meej—yog li ntawd koj txoj kev hloov thiaj muaj tsawg. Tom qab lub sij hawm zoo li no dhau los ntev lawm, cov tib neeg mam li to taub ntau. Lawv muaj peev xwm tham ntau txog lawv tej tswv yim kev txawj ntse, tab sis lawv tus yam ntxwv sab nraud tseem zoo li qhov qub, thiab lawv qhov muaj peev xwm thaum xub thawj tseem zoo li qhov qub, yeej tsis paub ntxiv ib qho dab tsi kiag li. Yog zoo li kis no, thaum twg koj mam li muaj kev paub meej?

Pawg ntseeg lub neej tsis zoo li ib hom neej uas cov tib neeg tau los koom saj Vajtswv cov lus, thiab nws tsuas tsim tau ib yam me me ntawm ib tug neeg lub neej xwb. Yog tib neeg lub neej tiag zoo xws li lawv pawg ntseeg lub neej—suav nrog ib txoj sia ntawm sab ntsuj plig, kev saj Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv thiab kev txav ze rau Vajtswv raws li qhov ib txwm ua, kev ua ib lub neej tiag kom txhua yam ua mus raws li Vajtswv txoj kev xav, kev ua lub neej tiag kom txhua yam ua mus raws li qhov tseeb, kev ua ib lub neej tiag los ntawm kev thov Vajtswv thiab kev coj ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kev hu nkauj qhuas thiab seev cev —ces dhau ntawd qhov no tsuas yog lub neej uas yuav coj lawv nkag mus rau hauv ib lub neej ntawm Vajtswv cov lus. Cov tib neeg feem ntau tsuas npaj cov sij hawm teev ntawm pawg ntseeg lub neej xwb yeej tsis muaj “kev txhawj rau” lawv lub neej sab nraud, ua zoo li lawv tsis muaj kev txhawj dab tsi li. Kuj muaj ntau cov neeg tsuas paub qhov tseeb txog kev ua neej ntawm cov neeg dawb huv xwb rau thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev hu nkauj qhuas los sis kev thov Vajtswv, thiab dhau ntawd ces lawv rov qab mus rau lawv tus kheej lub sij hawm qub. Kev ua lub neej zoo li no yuav tsis muaj peev xwm hloov tib neeg tau, yim ua rau lawv paub Vajtswv tsawg heev. Hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog cov tib neeg xav kom muaj kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv, ces lawv yuav tsum tsis txhob cais lawv tus kheej tawm los ntawm lub neej tiag. Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum paub koj tus kheej, tso koj tus kheej tseg, xyaum ua qhov tseeb, thiab kawm cov hauv paus ntsiab lus, cov kev paub xav, thiab cov kev kav kev coj ua ntawm yus tus kheej rau txhua yam ua ntej koj yuav muaj peev xwm hloov tau ib qho zuj zus. Yog koj tsuas npaj rau kev paub lub tswv yim xwb thiab tsuas ua neej nyob raws txoj kev ntseeg yam tsis nkag los kom paub txog qhov tseeb tiag, yog tsis paub meej lub neej tiag, ces koj ib txwm yuav tsis paub meej txog qhov tseeb tiag li, koj ib txwm yuav tsis paub koj tus kheej, qhov tseeb, los sis Vajtswv, thiab koj ib txwm yuav yog tus neeg dig muag thiab tus neeg tsis quav ntsej mus tag ib txhis. Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg tsis yog pub lawv los ua lub neej zoo li tib neeg lub neej uas ib txwm muaj tom qab ncua sij hawm ntawm lub sij hawm luv luv, los sis tsis yog hloov lawv txoj kev xav thiab cov kev qhuab qhia kev ntseeg yuam kev. Feem ntau, Nws lub hom phiaj yog yuav tsum hloov tib neeg tus yam ntxwv qub, hloov tag nrho lawv lub neej qub, thiab hloov tag nrho lawv txoj kev xav thiab kev xam pom qub. Kev npaj rau pawg ntseeg lub neej nkaus xwb yuav tsis hloov tib neeg lub neej qub tau los sis yuav tsis hloov cov kev coj ua qub uas lawv ua lub neej los tau lub sij hawm ntev lawm. Txawm yuav yog dab tsi los xij, cov tib neeg yuav tsum tsis txhob cais tawm los ntawm lub neej tiag. Vajtswv thov kom tib neeg ua neej nyob raws li tib neeg lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; uas lawv ua lub neej raws li yam muaj tseeb hauv lawv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; thiab lawv ua tau puv npo li lawv tes dej num hauv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej. Xav paub meej txog qhov tseeb, ib tug neeg yuav tsum tig txhua yam mus rau lub neej tiag. Yog tias, hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, cov tib neeg tsis muaj peev xwm paub tau lawv tus kheej los ntawm kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua neej tau raws li tib neeg lub neej tiag, ces lawv yuav ua tsis tiav. Cov neeg uas tsis mloog lus rau Vajtswv yog tag nrho cov neeg uas tsis muaj peev xwm paub zoo txog kev ua neej tiag. Lawv tag nrho yog cov neeg uas hais tib neeg hom lus, tab sis ua lub neej zoo li dab. Lawv tag nrho yog cov neeg hais qhov muaj tseeb, tab sis ua lub neej tsis mus raws li cov lus qhuab qhia kev ntseeg. Cov neeg no tsis muaj peev xwm ua lub neej mus raws li qhov tseeb ntawm lub neej tiag ib yam li cov neeg uas ntseeg Vajtswv, tab sis yog cov neeg ntxub thiab tsis kam txais los ntawm Nws. Koj yuav tsum tau xyaum ua koj txoj kev paub zoo txog kev ua neej tiag, paub koj tus kheej qhov tsis muaj txaus, kev tsis mloog lus, thiab kev tsis quav ntsej txog, thiab paub koj qhov txawv dua ntawm tib neeg thiab qhov tsis muaj zog. Qhov ntawd, koj txoj kev txawj ntse yuav raug muab xyaw nrog ua ke rau hauv koj tej teeb meem muaj tseeb thiab nyuaj. Tsuas yog hom kev txawj ntse zoo li no xwb thiaj muaj tseeb thiab muaj peev xwm ua rau koj nkag siab koj tus kheej qhov teeb meem thiab muaj kev hloov tus moj yam tau.

Tam sim no twb pib muaj cov neeg ua tau zoo lawm, koj yuav tsum paub zoo txog kev ua neej tiag. Yog li ntawd, xav muaj kev hloov kom tiav, koj yuav tsum pib ntawm qhov kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab hloov ib qho me ntsis zuj zus. Yog koj zam tib neeg lub neej thiab tsuas tham txog sab ntsuj plig xwb, ces tej yam no yuav qhuav thiab zuav mus; lawv yuav rais los ua yam tsis muaj tseeb tiag, thiab tib neeg yuav hloov tau li cas? Tam sim no koj raug qhia ua kom paub zoo txog kev ua neej tiag, txhawm rau tsim lub hauv paus rau kev paub meej txog qhov tseeb. Qhov no yog ib yam ntawm cov neeg yuav tsum tau ua. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig feem ntau yog qhia kev, ces qhov seem ntawd mam li cia rau tib neeg xyaum ua thiab ua kom muaj kev to taub qhov tseeb. Txhua tus neeg yuav paub zoo txog kev ua neej tiag los ntawm ntau txoj hau kev sib txawv, tej ntawd lawv muaj peev xwm coj Vajtswv nkag los rau lub neej tiag, thiab ua lub neej tiag raws li qhov tib neeg ib txwm muaj. Qhov no thiaj yog hom kev ua neej uas muaj qab hau!

Qhov Dhau Los: Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsuj Plig Li Ib Txwm Muaj

Ntxiv Mus: Ntawm Txhua Tus Neeg Ua Lawv Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 26

Leej twg tau nyob rau hauv Kuv lub tsev? Leej twg tau sawv txhawm rau Kuv? Leej twg tau raug tsim txom sawv Kuv cev? Leej twg tau cog nws...

Tshooj 20

Vajtswv tau tsim txhua tus noob neej, thiab tau coj txhua tus noob neej los txog ntua hnub no. Yog li, Vajtswv paub txhua yam uas tshwm sim...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No