Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

Theem ib ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv qhov hau kev hauv tib neeg yog, ua ntej txhua yam tshaj plaws, rub tib neeg lub siab kom deb ntawm neeg, xwm txheej, thiab tej khoom kom mus nkag rau Vajtswv cov lus, kom ua rau tib neeg lub siab ntseeg tias Vajtswv cov lus nyob siab tshaj qhov kev tsis ntseeg txhua yam, thiab muaj tseeb tiag. Yog tias koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum ntseeg Nws cov lus; tom qab ntau lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, yog koj tseem tsis nkag siab qhov hau kev tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm thiab, ces koj puas yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag? Kom ua tiav raws li qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej—qhov ib txwm ntawm tib neeg lub neej uas ib txwm muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv—ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ntseeg Nws cov lus. Yog koj tseem tsis tau ua theem ib ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num rau hauv tib neeg kom tiav, ces koj yeej tsis muaj lub hauv paus. Yog tias cov hauv paus ntsiab lus uas me tshaj plaws koj twb ua tsis tau, koj yuav taug txoj kev mus rau tom ntej tau li cas? Kev taug kev mus rau hauv txoj kev yog uas Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws yog kev paub qhov tseeb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num tam sim no; nws txhais tias kom tso kauj ruam uas mus rau hauv txoj kev yog ntawd rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tus coj. Tam sim no, txoj hau kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog Vajtswv cov lus niaj hnub no. Yog li ntawd, yog tias tib neeg yuav rhais ruam mus rau hauv txoj kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, lawv yuav tsum mloog lus, noj thiab haus tus Vajtswv uas yug los ua neeg cov lus niaj hnub no. Tes dej num Nws uas yog tes dej num ntawm cov lus, txhua yam pib los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam raug tsim los ntawm Nws cov lus, Nws cov lus niaj hnub no. Tsis hais kev paub tseeb txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los sis kev paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg, txhua tus yuav tsum siv dag zog ntau dua no rau Nws cov lus. Yog tsis li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua dab tsi tiav thiab yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsi li. Tsuas yog kev tsim tsa los ntawm lub hauv paus kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab paub tau Nws thiab ua rau Nws txaus siab xwb, tib neeg thiaj tuaj yeem maj mam tsim ib txoj kev sib nraug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Nyob rau ntawm tib neeg, tsis muaj qhov kev koom tes nrog Vajtswv twg uas zoo tshaj kev noj thiab haus Nws cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua lawm. Dhau los ntawm kev xyaum ua thiaj yuav yog qhov zoo tshaj rau lawv kom muaj cuab kav sawv khov kho hauv lawv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg. Thaum tib neeg to taub thiab muaj cuab kav mloog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, lawv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev uas tau txais kev coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tau taug kev mus rau txoj kev yog ntawm Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tshaj plaws. Thaum ua ntej ntawd, tib neeg tuaj yeem tau txais Vajtswv tes dej num los ntawm kev nrhiav Vajtswv txoj hmoov hlub, los sis los ntawm kev nrhiav kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab, tab sis tam sim no tsis zoo li no lawm. Yog tsis muaj cov lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog tsis muaj qhov tseeb ntawm Nws cov lus, tib neeg tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo thiab yuav raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Yuav kom muaj lub neej li ib txwm ntawm sab ntsujplig, tib neeg yuav tsum xub noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muab lawv coj los xyaum ua, tom qab ntawd, nyob rau lub hauv paus no, tsim tsa ib qho kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv. Koj yuav ua li cas muab kev koom tes tau? Koj yuav ua li cas sawv khov kho hauv cov lus tim khawv ntawm Vajtswv cov tib neeg? Koj yuav ua li cas tsim tsa kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv?

Yuav ua li cas thiaj pom tau tias koj muaj kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv nyob ntawm koj lub neej txhua hnub:

1. Koj puas ntseeg Vajtswv tus kheej cov lus tim khawv?

2. Koj puas ntseeg hauv koj lub siab tias Vajtswv cov lus muaj tseeb thiab tsis yuam kev?

3. Koj puas yog ib tug neeg uas muab Nws cov lus coj los xyaum ua?

4. Koj puas muaj kev ntseeg rau Nws cov lus txib? Koj yuav ua li cas thiaj muaj tau kev ntseeg rau Nws cov lus txib?

5. Txhua yam koj ua puas yog ua los rau kom Vajtswv txaus siab thiab ncaj ncees rau Nws?

Raws li cov tau hais los saum toj no, tej zaum koj xav tias koj muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm nrog Vajtswv nyob rau theem no.

Yog tias koj muaj cuab kav lees txais Vajtswv cov lus txib, lees txais Nws cov lus cog tseg, thiab ua raws txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj tab tom ua raws nraim li Vajtswv siab nyiam. Nyob rau hauv koj, txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv puas pom tseeb meej thiab? Tam sim no, koj puas ua raws nraim li txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Koj lub siab puas txav ze rau Vajtswv? Koj puas xav rhais ruam ntxiv mus nrog rau qhov kev kaj tshiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Koj puas xav caum cuag Vajtswv? Koj puas xav kom ntiaj teb pom Vajtswv lub yeeb koob dhau los ntawm koj? Koj puas muaj lub hau kev kom mus txog qhov Vajtswv cheem tsum los ntawm koj? Yog tias, thaum hais tawm Vajtswv cov lus, txoj hau kev ntawm kev koom tes, thiab txoj hau kev ua rau Vajtswv txaus siab nyob hauv koj—yog tias qhov no yog koj li kev xav—nws txhais tau tias Vajtswv cov lus tau tawg paj txi txiv rau hauv koj lub siab lawm. Yog tias koj tsis muaj qhov hau kev ntawd, yog koj tsis muaj cov hom phiaj ntawm koj txoj kev tshawb nrhiav, nws txhais tau tias koj lub siab tseem tsis tau raug tshoov los ntawm Vajtswv.

Thaum tib neeg tau nkag mus rau hauv cov kev cob qhia ntawm lub nceeg vaj lawm, Vajtswv txoj kev cheem tsum ntawm lawv kuj nce mus rau ib qib siab dua qub. Qhov kev xav tau ntau tshaj qhov qub uas tuaj yeem pom tau muaj dab tsi? Ua ntej ntawm no, nws tau hais tias tib neeg tsis muaj txoj sia. Niaj hnub no, lawv nrhiav txoj sia, lawv nrhiav kev los ua Vajtswv haiv neeg, kom caum cuag Vajtswv, tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho siab dua qub los? Qhov tseeb tiag, qhov Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg mas yooj yim dua yav thaum ub. Tib neeg tsis tas yuav yog cov neeg ua dej num, los sis yuav tsum tag txoj sia—txhua yam uas xav tau los ntawm lawv yog kom lawv dhau los ua Vajtswv haiv neeg xwb. Qhov ntawd puas yooj yim dua qub? Yam uas koj yuav tsum ua tsuas yog muab koj lub siab rau Vajtswv thiab zwm tag nrho rau Nws txoj kev coj, thiab txhua yam yuav tawg paj txi txiv. Vim li cas koj thiaj xav tias qhov no yog ib yam uas nyuaj heev? Kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia ntawm hnub no mas pom tseeb meej dua yav tag los lawm. Nyob rau yav tag los, tib neeg tsis meej pem thiab tsis paub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tias yog dab tsi. Tseeb tiag, txhua tus tib neeg uas teb thaum lawv hnov Vajtswv cov lus, cov uas raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tau txais Nws li kev zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tau hloov pauv hauv tus yam ntxwv lawm—txhua tus tib neeg zoo li no yog neeg muaj txoj sia. Vajtswv xav tau yam muaj sia, tsis yog yam tsis muaj sia; yog tias koj tuag lawm, ces koj tsis muaj txoj sia lawm, thiab Vajtswv yuav tsis hais lus rau koj, Nws haj yam yuav tsis tsa koj los ua ib tug ntawm Nws haiv neeg lawm. Vim koj tau raug tsa los ntawm Vajtswv, thiab tau txais cov koob hmoov zoo tshaj plaws los ntawm Nws lawm, qho no qhia tau tias nej yog cov tib neeg muaj txoj sia, thiab yog cov tib neeg muaj txoj sia los ntawm Vajtswv los.

Nyob rau hauv kev nrhiav kev hloov pauv ntawm ib tug lub neej tus yam ntxwv, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua mas yooj yim xwb. Yog tias nyob rau hauv koj txoj kev paub dhau los ntawm lub neej, koj muaj cuab kav ua raws cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab paub txog Vajtswv tes dej num, ces koj tus yam ntxwv yeej muaj cuab kav hloov pauv tau. Yog tias koj ua txhua yam raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, thiab nrhiav txhua yam li tus Vajntsujplig Dawb Huv hais, ces koj yog tus uas mloog Nws lus, thiab yuav muaj kev hloov pauv koj tus yam ntxwv. Tib neeg tus yam ntxwv hloov pauv tau nrog cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; yog tias koj ib txwm tuav raws li koj tej kev paub dhau los thiab cov cai ntawm yav dhau los xwb, ces koj tus yam ntxwv yuav tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Yog tias tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus ntawm hnub no thov txhua tus tib neeg kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li ib txwm ntawm kev ua neej tab sis koj tseem tuav tej khoom sab nraud ntawm ntiaj teb khov kho, thiab tsis meej pem txog qhov muaj tiag thiab tsis rau siab ua tiag, ces koj yog ib tug neeg uas tsis ua raws li tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, yog ib tug neeg uas tsis tau paub txog txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txawm hais tias koj tus yam ntxwv tuaj yeem hloov pauv tau los tsis tau nyob ntawm seb koj ua raws li tus Vajntsujplig Dawb Huv cov lus niaj hnub no los tsis ua thiab seb koj muaj kev paub tseeb los tsis muaj. Qhov no zoo tsis thooj li nej qhov kev nkag siab nyob rau yav tag los lawm. Kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv uas koj nkag siab nyob rau yav tag los, uas koj tus neeg txiav txim siab sai heev, tau tso tseg kev hais lus yam tsis thim xav txog Vajtswv li kev rau txim; tab sis ntawd tsuas yog ib qho ntawm kev hloov pauv xwb. Tam sim no, lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua raws kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv: Ua raws li txhua yam uas Vajtswv hais, thiab mloog lus rau txhua yam li Nws hais. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau. Nyob rau yav dhau los, hais txog kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv feem ntau yog hais txog kev muaj cuab kav tso tseg yus tus kheej, kom ua rau cev nqaij daim tawv raug kev txom nyem, kev qhuab ntuas yus lub cev, thiab kev tsim kho qhov nyiam ntawm yus tus kheej sab cev nqaij daim tawv—uas yog ib hom kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv. Niaj hnub no, txhua tus paub tias qhov kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv yog kev mloog cov lus niaj hnub no ntawm Vajtswv thiab kev paub tseeb ntawm Nws tes dej num tshiab. Raws li qhov no, tib neeg txoj kev nkag siab ua ntej txog Vajtswv, uas raug zas los ntawm lawv tus kheej cov kev xav phem, tuaj yeem raug muab txiav tawm, lawv thiaj tuaj yeem muaj kev paub txog qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus—tsuas yog qhov no xwb thiaj yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv.

Tib neeg txoj kev nrhiav kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia yog los ntawm Vajtswv cov lus. Yav dhau los, muaj lus hais tseg cia tias txhua yam raug ua kom tiav vim yog Nws cov lus, tab sis tsis muaj leej twg pom qhov tseeb no. Yog tias koj paub qhov tseeb txog cov kauj ruam tam sim no, txhua yam yuav pom meej rau koj, thiab koj yuav muaj ib lub hauv paus zoo rau kev sim siab yav tom ntej. Txawm Vajtswv hais yam twg los xij, tsuas tsom ntsoov qhov kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus xwb. Thaum Vajtswv hais tias Nws yuav pib qhuab ntuas tib neeg, cia li lees txais Nws li kev qhuab ntuas. Thaum Vajtswv hais kom tib neeg tuag, cia li lees txais qhov kev sim siab ntawd. Yog tias koj tsuas ib txwm ua neej nyob nrog Nws cov lus hais tshiab tshiab xwb, txog thaum kawg Vajtswv cov lus yuav ntxuav kom koj zoo tshaj plaws. Koj yim paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, yim ua rau koj tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws sai npaum li ntawd. Vim li cas Kuv thiaj thov kom nej paub thiab nkag mus rau hauv Vajtswv cov lus nyob rau ntawm kev sib koom ib zaug tas ib zaug thiab? Tsuas yog thaum koj ua raws thiab muaj kev paub ntawm Vajtswv cov lus, thiab paub txog qhov muaj tiag ntawm Nws cov lus xwb, tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj muaj cib fim ua hauj lwm rau hauv koj. Yog li ntawd, nej yog cov tib neeg tag nrho uas koom rau hauv txhua txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txawm nej ntsib kev txom nyem npaum li cas los, txog thaum kawg nej yuav tau txais ib qho “nqi zog.” Txhawm kom tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws rau theem kawg, nej yuav tsum paub kom meej txog txhua lo lus ntawm Vajtswv cov lus. Tus Vajntsujplig Dawb Huv lis kev ua kom zoo tshaj plaws ntawm tib neeg tsis yog tau los ntawm kev koom tes ntawm ib sab xwb, Nws cheem tsum tib neeg li kev koom tes, Nws xav kom txhua tus feeb meej koom tes nrog Nws. Vajtswv hais yam twg, tsuas tsom ntsoov qhov kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus xwb—qhov no thiaj yuav muaj txiaj ntsim qab hau ntau tshaj rau nej lub neej. Txhua yam yog txhawm rau kev hloov pauv ntawm nej tus yam ntxwv. Thaum koj paub meej txog Vajtswv cov lus lawm, koj lub siab yuav raug tshoov los ntawm Nws, thiab koj yuav muaj cuab kav paub txog txhua yam uas Vajtswv xav ua kom tiav nyob rau hauv theem ntawm Nws tes dej num, thiab koj yauv muaj lub hau kev ua nws kom tiav. Nyob rau lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, muaj ib co tib neeg ntseeg hais tias qhov no yog ib txoj hau kev ntawm tes dej num, thiab tsis ntseeg txog Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, lawv thiaj tsis tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab tshwm los rau ntawm lub sij hawm kev qhuab ntuas yam tsis tau txais los sis nkag siab txog ib yam dab tsi hlo li. Muaj qee leej muaj kev paub meej txog cov lus no tseeb tiag yam tsis muaj lus noog kiag li, cov uas hais tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb tiag yam tsis muaj qhov twg yuam kev thiab tias tib neeg yuav tsum raug qhuab ntuas. Lawv tau tawm tsam nyob rau ib lub sij hawm, cia mus raws li lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, thiab thaum lawv tshwm tuaj, lawv cov yam ntxwv tau hloov pauv mus lawm ib txhia, thiab lawv tau txais kev nkag siab txog Vajtswv tob zog tuaj. Cov uas tshwm los ntawm kev qhuab ntuas txhua tus tau hnov txog Vajtswv txoj kev hlub thiab paub tias theem ntawm tes dej num no yog Vajtswv txoj kev hlub loj uas tau nqis los rau lawv, tias nws yog kev txeeb tau thiab kev cawm dim ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Thiab lawv tau hais tias Vajtswv txoj kev xav ib txwm zoo, thiab txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg yog ua los ntawm kev hlub, tsis yog kev ntxub ntxaug. Cov uas tsis ntseeg Vajtswv cov lus, tsis ntsia rau Nws cov lus, tsis tau txais kev tsim kho kom zoo nyob rau lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, thiab txog thaum kawg, tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj tsis nyob nrog lawv lawm, thiab lawv tsis tau txais ib yam dab tsi li. Rau ntawm cov neeg uas nkag mus rau hauv lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, txawm tias lawv tau txais kev tsim kho kom zoo los xij, tus Vajntsujplig Dawb Huv tab tom ua hauj lwm ntsiag to nyob rau hauv lawv, thiab lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej tau hloov pauv nyob rau thaum kawg lawm. Muaj qee leej zoo li muaj kev tshwm sim tawm nyob rau sab nraud zoo heev, muaj kev zoo siab txhua hnub, tab tsis lawv tsis tau nkag mus rau tus yam ntxwv ntawm kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis muaj qhov kev hloov pauv me me kiag li, uas yog qhov tshwm sim los ntawm kev tsis ntseeg Vajtswv cov lus. Yog tias koj tsis ntseeg Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv koj. Vajtswv tshwm rau txhua tus uas ntseeg Nws cov lus, thiab cov uas ntseeg thiab lees txais Nws cov lus yuav muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev hlub!

Yuav kom paub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus mas, koj yuav tsum nrhiav txoj hau kev ntawm kev xyaum ua thiab paub ua li cas muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Tsuas yog li no xwb thiaj yuav muaj kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv ntawm lub neej, tsuas yog dhau los ntawm txoj hau kev no xwb koj thiaj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog cov tib neeg uas tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, ntawm txoj hau kev no xwb thiaj ua tau raws li Nws siab nyiam. Yuav kom tau txais qhov kev kaj tshiab, koj yuav tsum ua neej nyob rau hauv Nws cov lus. Raug tshoov los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ib zaug xwb yeej tsis muaj qab hau dab tsi—koj yuav tsum mus kom tob tshaj ntawd. Rau cov neeg uas raug tshoov ib zaug dhau los lawm, lawv txoj kev mob siab tau txais kev txhawb, thiab lawv xav nrhiav, tab sis qhov no yuav kav tsis ntev; lawv yuav tsum raug tshoov los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mus tas li. Ntau lub sij hawm yav dhau los, Kuv tau hais txog Kuv txoj kev cia siab tias Vajtswv tus Ntsujplig yuav tshoov tib neeg cov ntsujplig, kom lawv thiaj ua tau raws li kev hloov pauv ntawm lawv tus yam ntxwv ntawm lub neej, thiab thaum tseem tab tom raug tshoov los ntawm Vajtswv, lawv thiaj yuav nkag siab txog lawv tus kheej tej kev tsis zoo, thiab nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev kawm paub Nws cov lus thiaj yuav tshem tau tej kev tsis huv ntawm lawv tus kheej tau (kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev khav theeb, kev xav phem, thiab lwm yam ntxiv). Txhob xav tias tsuas yog ua kom tau txais qhov kev kaj tshiab xwb txaus lawm—koj kuj yuav tsum tau tshem txhua yam uas tsis zoo tawm thiab. Muab ua ib yam hais, nej cheem tsum paub qhov tseeb los ntawm ib qho zoo, thiab muab ua lwm yam hais, nej cheem tsum tshem txhua yam tsis huv tawm ntawm nej tus kheej los ntawm qhov tsis zoo. Koj yuav tsum soj ntsuam koj tus kheej tas li kom thiaj pom tias qhov tsis dawb huv twg tseem muaj nyob rau hauv koj. Tib neeg li kev xav phem rau txoj kev ntseeg, kev xav ua, kev cia siab, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab kev khav theeb yog txhua yam uas tsis huv. Ntsia rau hauv koj tus kheej, thiab tso txhua yam nyob ua ke nrog Vajtswv cov lus ntawm kev nthuav tawm, kom thiaj pom tias qhov kev xav phem rau txoj kev ntseeg twg uas koj tseem muaj. Tsuas yog thaum koj pom tseeb meej txog tej ntawd lawm tiag xwb koj thiaj tuaj yeem tshem tej ntawd pov tseg tau. Muaj qee leej hais tias: “Tsuav yog ua raws li qhov kev kaj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num niaj hnub no xwb yeej txaus lawm. Tsis tas yuav ua lwm yam ntxiv lawm.” Tab sis tom qab ntawd, thaum koj tej kev xav phem rau txoj kev ntseeg sawv tuaj, koj yuav ua li cas muab tej ntawd tshem tawm pov tseg tau? Koj xav tias kev ua raws li Vajtswv cov lus hnub no yog ib yam uas yooj yim ua no los? Yog tias koj yog ib tug muaj txoj kev ntseeg, cov kev cuam tshuam tuaj yeem sawv los ntawm koj txoj kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg thiab cov kev cai sab hauv koj lub siab, thiab thaum tej no sawv tuaj, nws cuam tshuam rau koj txoj kev lees txais ntawm qhov tshiab. Tej no yog txhua yam teeb meem uas muaj tiag. Yog tias koj tsuas ua raws li cov lus niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, koj yuav tsis tuaj yeem ua kom tau tiav raws li Vajtswv siab nyiam. Nyob rau tib lub sij hawm thaum koj ua raws li qhov kev kaj niaj hnub no ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj tsim nyog paub txog cov kev xav phem thiab qhov kev xav ua uas koj zais tseg cia ntawd thiab qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj uas koj muaj ntawd yog dab tsi, thiab tus cwj pwm twg ntxeev siab rau Vajtswv. Thiab tom qab koj tau paub tag nrho ntawm tej no lawm, koj yuav tsum muab tej no ntiab tawm mus kom tag. Kev tso tseg koj tej kev ua thaum ub thiab cov cwj pwm ntawd yog txhawm rau kev tso cai rau koj tau ua raws li cov lus ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau hais nyob rau hnub no. Kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv, muab ua ib yam hais, yog ua tiav tau los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab ua lwm yam hais, nws cheem tsum kev koom tes ib feem los ntawm tib neeg. Nws yuav tsum muaj Vajtswv tes dej num thiab muaj tib neeg li kev xyaum ua, ob qho no yeej tseem ceeb heev.

Ntawm koj txoj kev ua dej num rau yav tom ntej, koj yuav ua li cas thiaj ua tau tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam? Ib lub ntsiab lus tseem ceeb yog kev nrhiav kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, nrhiav kev hloov pauv tus yam ntxwv, thiab nrhiav kev paub qhov tseeb kom tob tshaj dua qub—qhov no yog lub hau kev kom tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtswv. Nej txhua tus yog cov tau txais Vajtswv cov lus txib, tab sis yog cov hom lus txib twg? Qhov no muaj feem xyuam rau kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num; kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num yuav yog tes dej num uas loj tshaj no uas tshwm sim nyob thoob plaws qab ntuj khwb, yog li hnub no, nej tsim nyog nrhiav kev hloov pauv hauv nej lub neej tus yam ntxwv, kom yav tom ntej nej thiaj yuav dhau los ua qhov pov thawj tseeb tiag ntawm Vajtswv kom thiaj tau txais yeeb koob los ntawm Nws tes dej num, ua rau nej nkag mus rau tus qauv zoo rau Nws tes dej num tom ntej. Kev tshawb nrhiav nyob rau hnub no yog txhawm rau kev tsim lub hauv paus rau tes dej num tom ntej, kom Vajtswv thiaj siv koj thiab koj thiaj tuaj yeem ua tim khawv tau rau Nws. Yog koj muab qhov no ua koj lub hom phiaj ntawm koj txoj kev tshawb nrhiav, koj yuav muaj cuab kav tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv. Koj yim tsa koj lub hom phiaj siab npaum li cas nyob rau ntawm txoj kev tshawb nrhiav, ces koj yim huab taus txais kev ua kom zoo tshaj plaws. Koj yim tshawb nrhiav qhov tseeb npaum li cas, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yim huab ua hauj lwm rau koj npaum li ntawd. Koj yim siv zog tshawb nrhiav npaum li cas, koj yim huab tau txais ntau npaum li ntawd. Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws raws nraim li qhov nyob hauv lawv tus yam ntxwv. Muaj qee tus tib neeg hais tias lawv tsis txaus siab cia lawv tus kheej rau Vajtswv siv los sis raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, vim lawv tsuas xav kom lawv lub cev tau nyob nyab xeeb thiab tsis raug kev txom nyem. Muaj qee tus tib neeg tsis txaus siab nkag mus rau lub nceeg vaj tab sis ho txaus siab nkag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Yog li ntawd, Vajtswv kuj yuav ua raws li koj qhov kev ntshaw. Qhov twg yog yam uas koj tshawb nrhiav, Vajtswv yuav ua kom nws tshwm sim tuaj. Yog li ntawd yam uas koj tab tom tshawb nrhiav tam sim no yog dab tsi? Puas yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws? Koj tej kev ua thiab tej yam ntxwv tam sim no puas yog txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab caum cuag Nws? Koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tas li nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub. Yog koj muab tag nrho koj lub siab rau txoj kev tshawb nrhiav ntawm ib lub hom phiaj, Vajtswv yeej yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Ntawd yog txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv rau tib neeg yog los ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav. Yog koj yim nqhis txoj kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtswv npaum li cas, tus Vajntsujplig Dawb Huv yim yuav ua hauj lwm nyob rau ntawm koj npaum li ntawd. Koj yim poob ntawm txoj kev tshawb nrhiav npaum li cas, qhov tsis zoo thiab thaub qab ntawm koj yuav muaj ntau tuaj npaum li ntawd, koj yim tsis pub lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm; thaum lub sij hawm dhau mus, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tso koj tseg. Koj puas xav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas xav caum cuag Vajtswv? Koj puas xav raug siv los ntawm Vajtswv? Nej tsim nyog yuav tsum ua txhua yam txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws, raug caum cuag, thiab raug siv los ntawm Vajtswv, kom lub qab ntuj khwb thiab txhua yam tuaj yeem pom Vajtswv tej kev ua ntawd tshwm sim nyob rau hauv nej. Nej yog tus xib fwb ntawm txhua yam, thiab nyob nruab rab ntawm txhua yam, nej yuav ua rau Vajtswv zoo siab rau cov lus tim khawv thiab lub yeeb koob los ntawm nej—qhov no yog pov thawj qhia tau tias nej yog tus tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws ntawm txhua tiam!

Qhov Dhau Los: Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Ntxiv Mus: Kev Tso Koj Lub Siab Nyob Ntsiag To Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No