58. Kev Qhia Tshwm ib tug Thawj Coj Cuav: Tus Kheej Txoj Kev Peem

Sau los ntawm Tseej Yij, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Xyoo tas los, kuv tau ua kuv tes dej num rau hauv ib pawg ntseeg nyob txawv nroog, tab sis kuv rov los tsev tom qab raug hloov vim kev tsis ua txoj dej num uas muaj tiag. Tom qab ntawd, kuv pom tias peb tus thawj coj, tus Viv Ncaus Lis, tsis muaj ib qho kev qhuab qhia dab tsi los mus hais txog Vajtswv cov lus li, tab sis tsuas qhuab ntuas cov lus qhuab qhia raws li sau xwb. Nws yeej tsis tham txog kev paub nws tus kheej los sis qhia nws tus kheej tej kev ntsib kev pom li. Nws khav theeb ntxhia thaum pab lwm tus daws lawv tej teeb meem, zoo li ib tug xib fwb qhia lawv cov me nyuam kawm ntawv, thiab nws tsis tuaj yeem daws ib tug twg tej teeb meem uas muaj tiag. Nws ib txwm tham txog qhov nws tau ua hauj lwm thiab raug kev txom nyem hauv nws tes dej num kom nws raug hwm thiab raug qhuas. Nws yog txoj kev cai rau ntawm nws tus kheej. Muaj ib tug viv ncaus, ntseeg tshiab, uas tau ntshai, thaum pom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txhom Cov Neeg Ntseeg Vajtswv. Tus Viv Ncaus Lis tsis sib qhia txog qhov tseeb los txhawb tus viv ncaus no tab sis nws cia li ntiab tus viv ncaus no tawm ntawm nws tes dej num lawm. Muaj qee tus neeg pab dej num thiab kuv tau muab tej kev taw qhia rau nws ntau zaus, tab sis nws tsuas hle ub hle no thiab nrog peb sib cav xwb. Raws li cov hauv paus ntsiab lus, tus thawj coj uas tsis ua txhua yam raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tus tsis lees txais cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev saib xyuas thiab kev qhuab qhia, tsis yog tus uas lees txais thiab mloog qhov tseeb. Tus Viv Ncaus Lis tsis paub nws tus kheej, nws tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia, thiab nws tsis tuaj yeem daws tau lwm tus tej teeb meem uas muaj tiag. Ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg uas zoo li ntawd tsuas tuaj yeem ua piam sij rau pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub neej xwb. Kuv ntseeg tias tus Viv Ncaus Lis yog ib tug thawj coj cuav thiab tsis haum rau pawg ntseeg tes dej num txoj hauj lwm thiab kuv xav tshaj tawm txog nws. Tab sis kuv hnov tsis ruaj siab thaum kuv tab tom sau tsab ntawv tshaj tawm txog nws. Kuv nyuam qhuav raug ntiab tawm xwb. Kuv tsis tau ua kuv tes dej num. Yog tias kuv tshaj tawm tus Viv Ncaus Lis thiab lwm tus tsis tuaj yeem pom qhov uas kuv pom, ces lawv yuav tig rov los rau kuv tias: “Aus, saib Tsheej Yis seb. Nws nyuam qhuav raug ntiab tawm tab sis nws pheej nyob tsis taus li. Nws yuav tsum tau saib nws tus kheej, tsis yog lwm tus. Qhov ntawd saib zoo li nws tsis muaj kev paub rau yus tus kheej los sis kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag.” Yog lawv hais li ntawd, ntshe kuv yeej yuav tsis muaj peev xwm tsa kuv lub taub hau nyob siab dua ib puag ncig lawv li lawm. Ua ib tug thawj coj cuav uas raug ntiab tawm lawm, kuv hnov tias kuv muaj chaw tsawg kawg yuav los tham. Kuv xav tshwj xeeb txog tsab ntawv tshaj tawm ntawd yuav ua rau tus Viv Ncaus Lis chim li cas, thiab nyob hauv tib pawg ntseeg, peb sib pom txhua lub sij hawm. Peb yuav ua li cas sib raug zoo tau tom qab ntawd? Yuav zoo li cas yog tias nws tuav tau nws qib dej num mus ntxiv thiab ua txhua yam nyuaj rau kuv? Kuv yim xav txog qhov ntawd, ces kuv yim hnov tws kev. Kuv xav tias kev tshaj tawm tuaj yeem ua rau nws chim thiab kuv yuav tsum tsis quav ntsej txog qhov ntawd lawm. Kuv tsis tuaj yeem muaj kev xam pom txaus txog kuv tus kheej tej xwm txheej, thiab ib tug thawj coj cuav nyob hauv pawg ntseeg tsis yog ib qho teeb meem rau ntawm kuv ib leeg ris. Cia rau lwm tus tshaj tawm txog nws. Kuv tsuas xav mus sib sau ua ke thiab ua kom muaj kev thaj yeeb xwb.

Kuv tau txiav txim siab muab qhov teeb meem ntawd tshem tawm ntawm kuv lub siab, tab sis kuv tseem hnov muaj ib qho ua rau tsis kaj siab li. Thaum pw saum txaj yav hmo ntuj, kuv muaj kev xav puv npo txog tus Viv Ncaus Lis txoj kev khav hauv kev sib sau ua ke thiab txoj kev qhuab ntuas raws li kev cim. Qhov ntawd yuav piam sij rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog tias pheej ua li no mus. Kuv hnov tsis zoo txog qhov tsis muab hais tawm. Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv tias: “Piv txwv, muab xam hais tias muaj ib pab neeg uas muaj ib tug coj lawv; yog hais tias tus neeg no raug hu ua ib tug ‘thawj coj’ los sis ib tug ‘neeg ua hauj lwm,’ lawv tes dej num hauv pab neeg ntawd ho yog dab tsi? (Tes dej num coj noj coj ua.) Tus neeg no qhov kev coj noj coj ua ho muaj kev cuam tshuam dab tsi rau cov neeg uas lawv coj thiab rau tag nrho pab neeg ntawd? Nws cuam tshuam txog pab neeg ntawd txoj xub ke thiab txoj hau kev. Qhov no ces hais tau hais tias yog tus neeg uas tuav ib txoj dej num ntawm kev coj noj coj ua taug txoj kev tsis yog lawm, ces, yam tshawg tshaj, nws yuav ua rau cov neeg hauv qab lawv thiab tag nrho pab neeg ntawd plam txoj xub ke ntawm txoj hau kev uas yog; dhau qhov ntawd lawm, ces tej zaum nws kuj yuav cuam tshuam los sis rhuav tshem tag nrho pab neeg ntawd txoj xub ke thaum lawv mus lawm tom ntej, nrog rau lawv qhov mus ceev thiab qhov rhais ruam. Yog li ntawd thaum hais txog pab neeg no, txoj hau kev lawv taug thiab txoj xub ke ntawm txoj hau kev lawv xaiv, qhov uas seb lawv to taub qhov tseeb ntau npaum li cas nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces tsis yog muaj kev cuam tshuam rau lawv tus kheej nkaus xwb, tab sis tag nrho cov kwj tij thiab cov nkauj muam uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv txoj kev coj tib si. Yog hais tias ib tug thawj coj yog tus neeg yog lawm, tus uas tau txoj hau kev yog thiab nrhiav thiab xyaum ua raws qhov tseeb lawm, ces cov neeg lawv coj yuav noj thiab haus kom yog thiab nrhiav kom yog, thiab, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tus thawj coj qho kev nce qib lawm tom ntej ntawm nws tus kheej yuav tshwm rau lwm tus pom tas mus li. Yog li ntawd, txoj hau kev twg yog txoj yog uas ib tug thawj coj tsim nyog taug? Nws yog qhov kev muaj peev xwm coj lwm tus los rau ib qho kev to taub txog qhov tseeb thiab ib qho kev nkag mus rau hauv qhov tseeb, thiab coj lwm tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txog hau kev tsis yog ho yog txoj twg? Nws yog qhov kev tsa yus tus kheej rau qhov chaw siab tas mus li thiab ua tim khawv rau yus tus kheej, caum nrhiav lub meej mom, koob npe, thiab nyiaj txiag, thiab yeej tsis ua tim khawv rau Vajtswv li. Qhov no ho muaj dab tsi cuam tshuam rau cov neeg nyob hauv qab lawv? (Nws coj cov neeg ntawd los rau ntawm lawv xub ntiag.) Tib neeg yuav yuam kev mus deb ntawm Vajtswv thiab los nyob rau hauv tus thawj coj no txoj kev tswj fwm. Yog koj coj tib neeg kom los rau ntawm koj xub ntiag xwb, ces yog koj coj lawv los rau ntawm cov noob neej qias vuab tsuab xub ntiag, thiab koj coj lawv los rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, tsis yog Vajtswv. Tsuas yog coj tib neeg los rau ntawm qhov tseeb xwb mas thiaj yog coj lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Tej no yog kev cuam tshuam uas ob hom neeg no—cov uas taug txoj hau kev yog thiab cov uas tau txoj hau kev tsis yog—muaj rau cov uas raug coj(“Lawv Npaj Ntxias Kom Tau Tib Neeg” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Kuv pom hauv Vajtswv cov lus tias ib tug thawj coj txoj kev tsis yog cuam tshuam rau lawv tus kheej xwb, tab sis qhov ntawd cuam tshuam ncaj qha rau lwm tus txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab tag nrho pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tus Viv Ncaus Lis tsuas ib txwm qhuab ntuas cov lus qhuav qhawv xwb thiab tsis tuaj yeem daws tau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej kev nyuaj hauv lub neej tiag. Nws ib txwm khav thiab ua rau tib neeg thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau hwm nws nkag siab yuam kev thiab. Tshaj qhov ntawd lawm, nws mas khav theeb thiab yuam cai thiab nws ib leeg thiaj li yog tus txiav txim rau hauv ntau pawg ntseeg txoj hauj lwm xwb. Nws tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los sis lees txais lwm tus tej lus taw qhia, tab sis tsuas ua txhua yam raws li nws tus kheej tej kev xav phem xwb. Tsis muaj lub hwv tsam rau nws yuav los txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm—nws tau cuam tshuam tag nrho qhov ntawd kiag tam siv. Muaj ib tug thawj coj cuav uas zoo li ntawd nyob hauv pawg ntseeg, cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav raug rub nqis nrog nws. Thaum pom coob leej neeg ntseeg raug dag ntxias los ntawm tus thawj coj cuav thiab lawv lub neej raug kev txom nyem vim ntawm qhov ntawd tu siab heev rau Vajtswv. Kuv twb paub lawm tias tus Viv Ncaus Lis yog ib tug thawj coj cuav thiab kuv twb pom qhov ua piam sij rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab lub neej txoj sia hauv pawg ntseeg los ntawm kev muaj tus thawj coj cuav saib xyuas. Tab sis vim tias kuv tau ntshai tsam ua nws chim, kuv tau saib pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab lwm tus txoj kev to taub lub neej txoj sia raug cuam tshuam kiag ntawm kuv ob lub qhov muag pom lawm. Kuv tsis tau los qhia tshwm thiab tshaj tawm txog nws. Kuv mas tsis ncaj ncees kiag li, thiab kuv tsis muaj kev xav txog Vajtswv txoj kev xav. Kuv mas tsis muaj kev xav hlo li! Kuv twb ua puas tshuaj pawg ntseeg tes dej num los ntawm qhov tsis ua txoj hauj lwm uas muaj tiag rau kuv tes dej num yav dhau los. Tam sim no pom ib tug thawj coj cuav ntxias dag cov neeg Vajtswv xaiv, tab sis qhov uas tsis tau tshaj tawm txog nws los sis tsis txhawb nqa tej kev ntshaw ntawm pawg ntseeg mas yog qhov tsis muaj qab hau ntawm kuv! Kuv hnov tias kuv tshuav Vajtswv nuj nqi rau ntawm tej ntawd ntau zuj zus tuaj lawm, thiab tias yog ib tug raug tsim tawm los, kuv yuav tsum sawv thaiv, xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab txhawb nqa pawg ntseeg txoj hauj lwm. Qhov ntawd yog kuv tes dej num, thiab yog kev lav ris uas kuv yuav tsum ua kom tiav hlo! Qhov kev xav no tau txhawb qee lub zog rau kuv thiab kuv tau hais rau kuv tus kheej tias, “Txhawm rau tej kev ntshaw ntawm pawg ntseeg thiab yog li cov neeg Vajtswv xaiv tseg tuaj yeem ua neej rau hauv pawg ntseeg lub neej tiag, kuv yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb thiab hais txog tus Viv Ncaus Lis tej teeb meem. Kuv tsis tuaj yeem cia tus thawj coj cuav coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam mus yuam kev ntxiv lawm!” Thaum kuv tab tom npaj yuav sau qhov kev tshaj tawm, kuv hnov tias tsis ntev los no, tom qab ib tug niam laus tau tshaj tawm qee qhov txog tus Viv Ncaus Lis tej teeb meem rau nws, nws tau tso tseg tsis mus koom qhov kev sib sau ua ke nrog tus Viv Ncaus Lis lawm. Thaum hnov qhov no ua rau kuv npau taws heev. Kuv hnov tias nws yeej tsis lees qhov tseeb li. Tab sis nyob rau tib lub sij hawm no, kuv tej kev txhawj xeeb rov tshwm sim dua. Nws tau txiav tawm tus viv ncaus ntawd tsuas yog kev nthuav tawm qee qhov kev xam pom xwb. Yog nws paub tias kuv tshaj tawm txog nws, nws puas yuav ua lub siab phem rau kuv thiab ua kev nyuaj siab rau kuv ne? Yog tias nws pib kev txiav txim rau kuv thiab iab liam kuv ntawm qhov tawm tsam cov thawj coj thiab cov neeg ua dej num, lwm tus yuav xav li cas? Nrog nws txoj kev caij tsuj rau kuv ua rau kuv tsis muaj lub hwv tsam los ua kuv tes dej num thiab qhov ntawd haj tseem yuav nyuaj ntxiv los lees ris. Tab sis kuv hnov txhaum loj heev yog kuv tsis tshaj tawm txog nws. Muaj kev ntxhov quas niab hauv kuv hauv lub siab—kuv mas ntxhov siab kawg.

Thiab yog li, kuv tau coj qhov ntawd los rau ntawm Vajtswv xub ntiag nyob cov lus thov thiab kev nrhiav. Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab ntawd tias: “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Kuv hnov txhua lo lus khob lub qhov rooj ntawm kuv txoj kev xav zoo thiab xav phem, tshwj xeeb mas “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag?” Qhov ntawd hnov zoo li Vajtswv sawv kiag ntawm kuv ib sab, nug kuv lo lus nug no. Kuv paub tias tus Viv Ncaus Lis yog ib tug thawj coj cuav thiab kuv paub tias qhov ntawd yuav ua piam sij rau txoj kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov neeg Vajtswv xaiv yog tsis daws kom ncav sij hawm, tab sis kuv ntshai tsam ua rau nws chim siab thiab ua siab phem rau kuv, los sis qhov ntawd ua rau kuv raug cai nyob ib leeg thiab raug ntiab tawm ntawm Pawg Ntseeg. Kuv tsuas txhawb nqa kuv tus kheej tej kev ntshaw txhua zaus xwb, tsis muaj cuab kav txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus thiab tshaj tawmtxog nws li. Npluav rog hauv sab ntsuj plig no cheem tsum kuv los ua tim khawv khov kho rau lub sij hawm tseem ceeb, tab sis kuv tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab yog tus neeg uas ywj lwm tus siab, ua rau Vajtswv dhuav. Kuv ntxub kuv tus kheej heev. Kuv tsis xav ua tus neeg uas ywj lwm tus siab mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd, kuv thiaj ua siab txias thiab tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej. Kuv paub zoo tias nws yog tus thawj coj cuav thiab kuv txaus siab tshaj tawm txog nws raws li cov hauv paus ntsiab lus. Tab sis thaum kuv hnov tias nws tau cais tawm ib tug neeg uas tau muab lus qhuab qhia rau nws, vim li cas kuv thiaj xaiv los tiv thaiv kuv tus kheej es tsis tiv thaiv rau pawg ntseeg txoj hauj lwm? Vim li cas kuv thiaj li ib txwm tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw? Kuv tau pib thov Vajtswv thiab nrhiav qhov teeb meem tshwj xeeb no.

Muaj qee cov lus ntawm Vajtswv uas kuv tau nyeem ib zaug rau hauv ib qho kev fij. “Tib neeg feem coob xav nrhiav thiab xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis feem ntau lawv tsuas yog muaj kev daws teeb meem thiab muaj lub siab xav ua li ntawd xwb; lawv tsis muaj lub neej ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. Vim li ntawd, thaum lawv ntsib lub zog phem los sis ntsib cov neeg lim hiam thiab cov neeg phem ua cov dej num phem, los sis cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ua yam uas txhaum rau cov hauv paus ntsiab cai—uas ua rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev raug kev puas tsuaj, thiab ua rau cov uas Vajtswv xaiv tseg raug mob—lawv tsis muaj lub siab tawv los sawv tsees hais lus tawm. Nws txhais li cas thaum koj tsis muaj lub siab tawv? Nws puas txhais tau tias koj txaj muag los sis tsis muaj peev xwm hais tau kom meej? Los sis nws puas yog tias koj tsis to taub zoo, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev ntseeg siab yuav hais tawm tau mas? Nws tsis yog ib qho ntawm no li; nws yog vim koj tau raug tswj los ntawm ntau hom moj yam qias vuab tsuab lawm. Ib tug ntawm cov moj yam no yog kev txawj ntxias. Koj xav txog koj tus kheej ua ntej, xav tias, ‘Yog tias kuv hais lus tawm, nws yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau kuv? Yog tias kuv hais lus tawm thiab ua rau ib tug neeg tsis txaus siab, wb yuav sib raug zoo li cas rau yav tom ntej?’ Nov yog ib txoj kev txawj ntxias, puas yog mas? Qhov no tsis yog qhov tshwm sim los ntawm tus moj yam txawj ntxias lod? Lwm qhov yog kev qia dub thiab tus moj yam siab phem. Koj xav tias, ‘Qhov kev poob cov kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev muaj feem xyuam dab tsi rau kuv? Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum quav ntsej txog? Nws tsis muaj feem xyuam dab tsinrog kuv. Txawm hais tias kuv pom thiab hnov nws tshwm sim los xij, kuv tsis tas yuav ua dab tsi li. Nws tsis yog kuv lub luag hauj lwm—kuv tsis yog ib tug thawj coj.’ Tej yam zoo li no nyob rau hauv koj lub siab, zoo li yog lawv tau tawm los ntawm koj lub siab uas tsis feeb meej los, thiab zoo li lawv nyob ruaj khov rau hauv koj lub siab mus li—lawv yog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab uas phem. Cov moj yam qias vuab tsuab no tswj hwm koj tej kev xav thiab khi koj ob txhais tes txhais thiab ob txhais taw, thiab lawv tswj koj lub qhov ncauj. Thaum koj xav hais ib yam dab tsi hauv koj lub siab, cov lus tuaj nyob ntawm koj daim di ncauj lawm los koj yeej tsis hais lawv tawm li, los sis, yog tias koj hais tawm, koj cov lus tsis hais ncaj qha, tseg chaw txaus rau koj tus kheej sawv—koj tsis hais kom meej meej kiag. Lwm tus tsis hnov dab tsi li tom qab hnov koj hais tas lawm, thiab tej uas koj tau hais lawm ntawd daws tsis tau qhov teeb meem. Koj xav rau koj tus kheej tias: ‘Es kuv twb hais lus lawm ne. Kuv lub siab nyob kaj lawm. Kuv ua tiav kuv lub luag hauj lwm lawm.’ Qhov tseeb, koj paub hauv koj lub siab tias koj tsis tau hais txhua yam koj yuav tsum hais, tias yam koj tau hais ntawd tsis muajtxiaj ntsig, thiab tias qhov kev puas tsuaj rau Vajtswv lub tsev tseem nyob. Koj tsis tau ua tiav koj lub luag hauj lwm, tab sis koj hais tawm plaws tias koj tau ua tiav koj lub luag hauj lwm lawm, los sis tias qhov xwm txheej uas tau tshwm sim ntawd koj paub tsis meej. Ces puas yog tias koj tsis raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab uas phem?(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Dhaus los ntawm Vajtswv cov lus, kuv paub tias kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej xwb thaum ntsib ib qho teeb meem. Kuv mas xav rau yus tus kheej thiab txawj dag. Kuv tau ua raws cov tswv yim phem xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws,” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” thiab “Tsis txhob tsa ntiv tes yam tsis tau txais txiaj ntsig.” Tej ntawd raug cog tob heev rau hauv kuv tus yeeb yam lawm, tau muab kuv xauv ruaj khov heev lawm kom qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb ua tau nyuaj. Kuv paub tias kuv yuav tsum tshaj tawm txog nws raws li cov hauv paus ntsiab lus txhawm rau kev xam pom txog pawg ntseeg txoj hauj lwm, tab sis thaum kuv tab tom ua, kuv tau ntshai tsam ua rau nws chim thiab raug txiav txim thiab raug ua phem los ntawm nws. Thaum xav li ntawd, kuv txoj kev xav txog qhov kev nres, kev lav ris thiab tes dej num cia li ploj mus lawm thiab kuv xav tias ib tug thawj coj cuav hauv pawg ntseeg tsis yog kuv tus kheej li teeb meem. Kuv tsis xav tsim ib qho teeb meem kub ntxhov yog li kuv thiaj li zam dhau qhov kev ua rau nws chim thiab tiv thaiv kuv tus kheej. Kuv tau tawm tsam Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia zaum tas zaum thiab mus txog thaum uas kuv tsis hnov txhaum li lawm. Kuv raug xauv tag nrho los ntawm kuv qhov kev qias vuab tsuab uas phem. Kuv tau ua txhaum zoo yam nkaus li qhov kev ua txhaum rau hauv kuv tes dej num ua ntej dhau los ntawd, kev ua neej raws li lub neej ntawm cov kev tswv yim phem. Kuv tau pom ib tus thawj coj uas khav theeb uas muaj txoj kev nkag siab uas tsis raws li qhov tseeb uas yog tus yuav tsum raug ntiab tawm. Tab sis tom qab ntawd kuv pom nws muaj qee qhov peev xwm thiab ua tau zoo rau kev qhuab ntuas raws li sau xwb thiab tau ntxias dag tib neeg. Pom ntau tus ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis muaj kev paub txog nws li, kuv ntshai tsam lawv yuav txiav txim rau kuv thiab hais tias kuv mas siab phem yog tias nws raug hloov chaw. Yog li kuv tau muab qhov ntawd tso tseg ntev dua ob lub hlis ua ntej nws raug ntiab tawm. Qhov no tau tab kaum loj heev rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv pom ib tug thawj coj cuav nyob hauv pawg ntseeg tab sis kuv tau rov ua qhov yuam kev li qub dua lawm thiab. Kuv tsis xav khiav tawm kom deb ntawm qhov ntawd. Txoj kev uas kuv ua kuv tes dej num qhia tau tias kuv mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab txawj dag heev ces kuv thiaj li tsis tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb thaum qhov ntawd tau cuam tshuam rau kuv tej kev ntshaw. Kuv pheej rov ua txhaum rau qhov tseeb thiab plam kuv cov lus ua tim khawv. Qhov ntawd yog lub cim ntawm kev txaj muag. Thaum ras dheev txog qhov no, kuv txhos caug ntua kuv tus kheej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Tam sim no kuv tau pom qhov uas Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab tob heev ua luaj rau kuv lawm. Kuv yog ib tug neeg uas ywj lwm tus siab uas xav rau yus tus kheej, ntxim ntxub. Kuv mas qis tshaj thiab qias neeg heev. Vajtswv, thov cawm kuv kom dim tej sawv hlau khi ntawm kuv tus moj yam qias vuab tsuab.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem hauv ib qho kev sib qhia uas Ntxwgnyoog tswj kav hauv ntiaj teb, tab sis Vajtswv thiab qhov tseeb tswj kav hauv pawg ntseeg, lawv muaj ob lub ntiag teb uas sib txawv, thiab qhov uas nyob hauv Vajtswv lub tsev, txawm tias muaj qee tus neeg phem los sis tus uas tsis muaj kev ua neeg zoo raug xaiv los ua ib tug thawj coj los xij, lawv yuav nyiaj tsis taus ntev yog tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb. Qhov no ua pov thawj tias qhov tseeb tswj kav hauv Vajtswv lub tsev. Ntxwgnyoog tuav lub ntiaj nyob hauv qhov tsaus thiab tib neeg yuav tsum hais lus thiab ua raws li lawv cov tswv yim. Txoj kev npliag siab tsuas yog tib txoj hau kev mus rau tom ntej xwb. Kev coj ncaj thiab kev ua rau ib tug twg chim ua rau muaj kev rau txim. Tsis hais nws yog cov neeg dog dig los sis cov muaj hwj chim los xij, kev coj ncaj ua rau koj raug thab ze thiab raug cais tawm, thiab muaj ntau tus neeg haj tseem tag lawv txoj sia rau qhov ntawd. Tab sis qhov tseeb thiab kev ncaj ncees uas tswj kav hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv foom koob hmoov thiab nyiam cov uas caum raws qhov tseeb, thiab cov neeg coj ncaj muaj kev xav ntawm kev ncaj ncees. Cov uas tiv thaiv pawg ntseeg tej kev ntshaw thiab cov neeg Vajtswv xaiv, leej twg thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos, tuaj yeem raug lees txais, raug cawm, thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv. Lawv kuj tseem tau txais lwm tus txoj kev pom zoo thiab kev txhawb. Cov uas tsis zwm rau qhov tseeb, tab sis mus tawm tsam qhov tseeb, txawm lawv lub suab npe los sis lub meej mom yuav siab li cas los xij, thaum kawg yuav raug tso tseg thiab raug tshem tawm los ntawm Vajntsujplig, tsuas zoo li Yaj tus tawm tsam Khetos uas raug ncaws tawm ntawm ntawm pawg ntseeg xyoo tas los no. Nws tau caij tsuj thiab cais txhua tus neeg uas tsis pom zoo nrog nws tawm thaum nws yog ib tug thawj coj thiab muab nws tsev neeg thiab tej phooj ywg tso rau cov qib dej num uas tseem ceeb. Nws tas zog tsim nws tus kheej lub teb chaw los tawm tsam Vajtswv thiab haj tseem nyiag tej khoom fij thiab. Nws xav tias nyob ib puag ncig ntawm nws kheej ces muaj tag nrho nws tsev neeg thiab tej phooj ywg lawm yog li nws tej kev ua phem yuav tsis raug qhia tshwm. Tab sis Vajtswv pom txhua yam, thiab hauv Nws txoj kev ntse, Nws siv Ntxwgnyoog tej kev dag ua Nws qhov txiaj ntsig. Nws tsim ib puag ncig kom ua rau cov uas muaj kev xav txog kev ncaj ncees los tshaj tawm thiab qhia tshwm nws txoj kev phem. Tom qab pawg ntseeg qhov kev soj ntsuam thiab qhov kev txheeb xyuas qhov tseeb tag, tsis yog tias nws yuav tsum tau xa txhua yam uas nws tau nyiag rov qab xwb, tab sis nws raug ntiab tawm hauv Pawg Ntseeg mus ib txhis. Qhov no qhia tias txawm ib tug neeg twg tes dej num los sis lub meej mom yog li cas los xij, tus uas ua phem los sis tsis caum raws qhov tseeb yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim Vajtswv txoj kev txiav txim uas ncaj ncees! Vajtswv lub tsev tsis zoo li lub ntiaj teb. Tsis muaj ib yam twg uas tsis haum qhov tseeb yuav nyob tau hauv Vajtswv lub tsev. Txhua tus uas tshawb pom tej yam tawm tsam qhov tseeb tuaj yeem sawv los qhia tshwm thiab nres qhov ntawd. Qhov no qhia tau tias qhov tseeb tswj kav hauv Vajtswv lub tsev. Hais txog kev tshaj tawm tus Viv Ncaus Lis, kuv tsis to taub txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees los sis tsis paub tias Nws pom thiab tswj kav txhua yam. Cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos tsis tuaj yeem muab tau ib qho chaw tiag taw hauv Vajtswv lub tsev li. Txawm kuv muaj tes dej num ua thiab kuv txoj hmoo thiab qhov ua tau los yuav zoo li cas los xij tag nrho tej ntawd yeej nyob hauv Vajtswv txhais tes lawm, tsis yog nyob hauv ib tug thawj coj twg txhais tes. Kuv tsis tuaj yeem tuav nws cia mus ntxiv lawm. Yog li, kuv thiaj li sau ib daim ntawv tshaj tawm uas muaj tseeb txog tus Viv Ncaus Lis tej teeb meem. Ib tug thawj coj tau tuaj rau peb pawg ntseeg tsis ntev tom qab saib qhov xwm txheej tag. Qhov ntawd raug txiav txim tias tus Viv Ncaus Lis yog tus thawj coj cuav raws li cov huav paus ntsiab lus, thiab nws raug ntiab tawm lawm. Tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Lis tau txais qee qhov kev paub txog yus tus kheej dhau los ntawm tej kev fij thiab kev thim xav txog thiab nws xav lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Tus thawj coj uas raug xaiv rau tom ntej yog tus viv ncaus uas caum raws qhov tseeb thiab pawg ntseeg txhua tes dej num thiaj li maj mam zoo tuaj. Kuv tau pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab tias qhov tseeb tswj kav hauv Vajtswv lub tsev. Vajtswv tau qhia tshwm kuv qhov xav rau yus tus kheej thiab kev txawj dag thiab kuv qhov qias vuab tsuab yaug kom dawb huv dhau los ntawm kuv qhov tshaj tawm tus thawj coj cuav. Qhov no mas yog Vajtswv txoj kev cawm thiab kev ua kom kuv zoo tiav log!

Qhov Dhau Los: 57. Yuav Qhia los sis Tsis Qhia

Ntxiv Mus: 59. Kev Tawg Paj Txi Txiv ntawm Kev Hais Qhia Ncaj Ncees

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No