Tsuas Yog Hwm Vajtswv Xwb Mas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Mus Tau Kev Cawm Dim

Cov uas tsis muaj kev hwm Vajtswv ntawd yuav tsis hloov, txawm lawv ntseeg Nws ntev npaum li cas lawm los xij. Tsuas yog cov uas hwm Vajtswv xwb thiaj li tau txais Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim. Qhov tib neeg muaj kev hwm Vajtswv ntawd tseem ceeb npaum li cas! Vim li cas ib txhia tib neeg thiaj li tsis paub lawv tus kheej li? Twb yog vim lawv tsis muaj kev hwm Vajtswv ntag. Vim li cas ib txhia tib neeg thiaj li tsis tau txais Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li? Twb yog vim lawv tsis muaj kev hwm Vajtswv ntag. Tsuas yog cov uas muaj kev hwm Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm thim xav txog lawv tus kheej tas li thiab paub lawv tus kheej; lawv pheej ntshai tsam ua yuam kev los sis taug tau txoj kev yuam kev. Thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv uas lawv yuav tsum tau xaiv, mas lawv yeem ua rau tib neeg chim dua li ua rau Vajtswv chim, thiab lawv yeem raug kev txom nyem dua li nyob nrug deb ntawm Vajtswv los sis ntxeev siab rau Nws. Yauj yog ib tug tib neeg uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem, yog li ntawd Vajtswv thiaj li qhuas nws.

Yog li ntawd, yog koj yuav tau txais txoj kev cawm dim nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv no, koj yuav tsum pib qhov twg? Koj yuav tsum pib los ntawm qhov lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, kom muaj ib txoj kev paub tseeb txog koj tus kheej, thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag—qhov no yog qhov taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim. Qhov tib neeg los paub lawv tus kheej ntawd mas tsis yooj yim; yog li ntawd qhov lawv los paub lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb, los paub tias nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tus Tswv Tsim lub xub ntiag mas lawv me thiab tsis tseem ceeb npaum li cas ntawd mas haj yam nyuaj. Yog tib neeg tsis paub lawv tus kheej tej moj yam qias vuab tsuab los sis tias lawv lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab ntawd yog dab tsi no, lawv puas yuav paub tias hom kev sib raug zoo uas lawv muaj nrog Vajtswv ntawd yog hom twg, lawv nkag siab Vajtswv li cas, los sis Vajtswv puas nyiam lawv? (Lawv yuav tsis paub.) Yog li ntawd yam uas lawv tau txais tom qab ntseeg Vajtswv tau npaum no lub xyoo lawm yog dab tsi xwb? Lawv puas tau txais qhov tseeb li? Lawv puas tau taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim? Tom qab los ntseeg Vajtswv lawm, yog lawv noj thiab haus Nws cov lus, ua lub neej li ib lub neej ntawm pawg ntseeg, thiab ua lawv tes dej num, qhov ntawd puas npaum nkaus li muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv? Tib neeg yuav ua li cas, lawv yuav tsum caum dab tsi, lawv yuav tsum sawv rau qhov chaw twg, thiab lawv yuav tsum xaiv lawv txoj kev li cas, kom thiaj li muaj kev sib raug zoo nrog rau tus Tswv Tsim? Nej puas paub? Nej teb tsis tau. Zoo li nej tu ncua ntau yam heev, uas txhais tau hais tias nej tsis mob siab rau txoj kev nrhiav los sis txoj kev qhia txog qhov tseeb nyob rau hauv ntau yam uas nej tsis to taub li, yog li ntawd nej lub neej ntawm pawg ntseeg thiaj li tu ncua ntau yam, thiab thiaj li ua tsis tshua tau txiaj ntsim zoo. Nej daim di ncauj hais tej lus ntawm sab ntsujplig thiab tej lus uas pheej hais nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tiam sis nej tsis mob siab rau tej lus ntawd li, thiab nej tsis tig nej tus kheej lub siab rov qab los thiab ua siab txias txias xav hais tias: “Cov lus uas Vajtswv hais no txhais li cas? Kuv yuav siv cov lus ntawd rau hauv kuv lub neej txoj sia tiag tiag li cas? Kuv yuav ua li cas kom cov lus no ruaj khov—kuv yuav ua li cas kom cov lus no muaj tseeb? Kuv yuav ua li cas kom cov lus no thiaj li tsis nres rau ntawm txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev xav xwb, tiam sis dhau los ua ib feem ntawm kuv lub neej txoj sia, dhau los ua txoj hauv kev rau kuv taug? Kuv yuav tsum coj li cas kom Vajtswv cov lus thiaj li dhau los ua ib feem ntawm kuv lub neej txoj sia?” Yog nej tuaj yeem xav txog tej yam zoo li no no, nej yuav muaj peev xwm nrhiav tau ntau yam kom ntxaws ntxaws. Tiam sis feem ntau lawm, nej yeej tsis xav txog tej yam zoo li no li, yog li ntawd feem ntau ntawm qhov tseeb uas pheej hais txog ntawd, nej nres rau ntawm qhov to taub ncaj ncaj xwb. Yog tib neeg nres rau ntawm qhov to taub ncaj ncaj xwb, lwm tus yuav pom lawv zoo li cas? Tib neeg pheej tshaj tawm txog tej kev xav ntawm sab ntsujplig, tej lus hais ntawm sab ntsujplig, thiab tej lus hais txog sab ntsujpllig, tiam sis nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia mas, nej tsis tuaj yeem pom qhov muaj tiag ntawm qhov lawv muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua los sis ua raws li Vajtswv cov lus ntawd li. Hnub no, nej ntsib ib qho teeb meem loj heev. Qhov teeb meem ntawd yog teeb meem dab tsi? Qhov teeb meem ntawd yog qhov hais tias, vim nej muaj peev xwm tshaj tawm txoj kev qhuab qhia me ntsis, thiab muaj ib txoj kev to taub txog tej yam lus hais txog sab ntsujplig, thiab tham tau me ntsis txog nej tej kev ntsib kev pom txog txoj kev paub nej tus kheej, nej xav hais tias nej to taub qhov tseeb, tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv mus txog rau ib qib tseem ceeb lawm, tias nej siab tshaj lwm tus tib neeg, tiam sis tseeb tiag, nej tsis tau to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab yog tsis muaj tib neeg txhawb thiab pab nej, yog tsis muaj tib neeg qhia qhov tseeb rau nej thiab coj qhia nej, nej yeej tseem nyob twj ywm, thiab tsis loj hlob li. Nej tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas ua tim khawv rau Vajtswv, nej tsis muaj peev xwm ua li Vajtswv cov lus txib kom tiav, tiam sis nyob rau hauv nej nruab siab mas, nej tseem muab nej tus kheej saib siab, nej xav hais tias nej to taub tshaj lwm tus tib neeg lawm—tiam sis tseeb tiag, nej tsis muaj kev loj hlob, nej tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab tsuas muaj peev xwm to taub txog ob peb lo lus thiab ob peb sob lus ntawm txoj kev qhuab qhia yam khav theeb ntsuav xwb. Kiag thaum tib neeg muaj hom yam ntxwv no, thaum lawv xav hais tias lawv twb tau txais qhov tseeb, thiab txaus siab lawm, lawv nyob rau qhov kev phom sij dab tsi? Yog ib tug thawj coj cuav los sis ib tug tawm tsam Khetos uas ncauj qab zib nplaig qab ntsev tshwm los tiag tiag, ces nej yeej yuav raug dag thiab pib raws lawv qab xwb xwb li. Qhov no phom sij heev, tsis yog lod? Ntxim li nej yeej yuav khav theeb, qhuas tias nej tus kheej coj ncaj, thiab txaus siab xwb—uas yog qhov, nej yuav tsis yuam kev ntawm Vajtswv mus lod? Nej yuav tsis tig nej lub nraub qaum rau Vajtswv es nej mus nej lod? Nej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab nej tsis muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv; nej tsuas ua tau tim khawv rau nej tus kheej thiab qhuas nej tus kheej xwb—yog li ntawd nej tsis nyob rau qhov kev phom sij lod? Tsis tas li ntawd xwb, yog nej nyob rau qhov xwm txheej no lawm, tej moj yam qias vuab tsuab uas yuav tawm ntawm nej tuaj ntawd yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws mas, nej yuav nthuav ib tug moj yam uas khav theeb thiab qhuas tias nej tus kheej coj ncaj tawm tuaj; qhov ntawd tsis tas hais txog li. Nej kuj yuav tsis siv hwj chim thiab qhuas koj txoj kev paub tab lod? Nej yuav tsis siv hwj chim qhia tib neeg lod? Yog nej nthuav tej moj yam qias vuab tsuab no tawm no, Vajtswv yuav tsis ntxub nej lod? Yog ib tug tib neeg twg khav theeb thiab qhuas tias nws tus kheej coj ncaj, thiab lawv tsis thim xav txog lawv tus kheej no, yuav tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav ntxub lawv thiab tsis kam txais yuav lawv lod? Yeej yuav muaj hnub xwb xwb li. Piv txwv li: Tej zaum nej twb tau ua nej tej dej num tau ntau xyoo lawm, tiam sis tsis muaj kev nce qib nyob rau hauv nej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li, nej tsuas to taub ob peb txoj kev qhuab qhia ntiav ntiav xwb, thiab tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb, tsis muaj kev vam meej los hais txog li—yog hnub no qhov no yog nej txoj kev loj hlob xwb, nej yuav ua li cas? Tej kev nthuav tawm txog txoj kev qias vuab tsuab uas nej yuav muaj ntawd yog dab tsi? (Kev khav theeb khav txiv.) Nej txoj kev khav theeb khav txiv ntawd puas yuav khav theeb khav txiv tuaj ntxiv, los sis zoo li qub tsis hloov li? (Txoj kev khav theeb khav txiv ntawd yuav khav theeb khav txiv tuaj ntxiv xwb.) Vim li cas thiaj li yuav khav theeb khav txiv tuaj ntxiv xwb? (Vim peb yuav xav hais tias peb tus kheej tsim nyog heev lawm.) Yog li ntawd dab tsi ua rau tib neeg txiav txim rau qib uas lawv tus kheej tsim nyog ntawd? Lawv twb ua dej num tau pes tsawg xyoo lawm, lawv muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas lawm, tsis yog lod? Yog li ntawd los ntawm qhov no, nej yuav tsis maj mam pib xav li cov neeg paub tab lod? Piv txwv li, muaj ib tug kwv tij twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo thiab ua ib teg dej num tau ntev heev lawm, yog li ntawd nws yog ib tug uas tsim nyog hais lus tshaj plaws; hos muaj ib tug muam uas nyuam qhuav los ntseeg, thiab txawm nws muaj peev xwm me ntsis xwb los, nws tsis tau ua dua tes dej num no, thiab tsis tau ntseeg Vajtswv ntev, yog li ntawd nws thiaj li yog tus uas tsis tsim nyog hais lus tshaj plaws. Tus tib neeg uas tsim nyog hais lus tshaj plaws ntawd xav hauv lawv tus kheej hais tias, “Yog kuv paub tab lawm, ces qhov ntawd txhais tau hais tias kuv txoj kev ua kuv tes dej num ntawd ua tau raws li tus qauv lawm, thiab kuv txoj kev caum ntawd twb caum mus txog qhov kawg lawm, yog li ntawd tsis muaj dab tsi uas kuv yuav tsum tau siv zog rau los sis nkag mus rau hauv lawm. Kuv twb ua tau tes dej num no zoo, kuv twb ua tau tes hauj lwm no tiav tsis ntau los tsawg lawm, Vajtswv yuav tsum txaus siab xwb.” Yog li ntawd thaum zoo li no lawm lawv txawm pib muaj kev txaus siab. Qhov no puas tau qhia hais tias lawv twb to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm? Lawv twb nres tsis nce qib li lawm. Lawv tseem tsis tau tau txais qhov tseeb los sis txoj sia li, tiam sis lawv xav hais tias lawv tus kheej mas tsim nyog heev lawm, thiab tham tej lus paub tab, thiab tos ntsoov Vajtswv muab nqi zog xwb. Qhov no tsis yog txoj kev nthuav tawm txog ib tug moj yam khav theeb lod? Thaum tib neeg tsis “tsim nyog heev,” mas lawv paub ceev faj, lawv ua kom lawv tus kheej nco ntsoov tsis txhob ua yuam kev; thaum lawv ntseeg hais tias lawv tus kheej tsim nyog heev lawm, ces lawv khav theeb, thiab pib muab lawv tus kheej saib siab, thiab txaus siab. Nyob rau lub sij hawm zoo li no, lawv yuav tsis thov nqi zog thiab ib lub kaus mom vajntxwv ntawm Vajtswv li Povlauj thov lod? (Thov.) Txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv yog dab tsi? Qhov no tsis yog txoj kev sib raug zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab cov neeg uas raug tsim tawm los. Qhov no tsuas yog ib txoj kev sib raug zoo uas sib pauv xwb. Yog li ntawd thaum zoo li ntawd lawm, tib neeg tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm, thiab Vajtswv yeej yuav zais Nws lub ntsej muag kom lawv txhob pom—uas yog ib lub cim phom sij heev.

Ib txhia tib neeg muab Vajtswv tso tseg, lawv tus kheej tswj kav cov neeg Vajtswv xaiv, muab txoj kev uas tib neeg ua lawv tes dej num ntawd hloov los ua cov tawm tsam Khetos ib lub nceeg vaj ywj pheej; lawv muab cov pawg ntseeg uas ua dej num rau Vajtswv thiab pe hawm Nws ntawd hloov los ua tej koom haum ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Cov tib neeg no puas tau to taub txog qhov tseeb thiab txoj sia? Cov tib neeg no puas raws Vajtswv qab, ua dej num rau Vajtswv, los sis ua tim khawv rau Vajtswv? Lawv yeej tsis ua li. Puas yog lawv tab tom ua lawv tes dej num kom tiav? (Tsis yog.) Yog li ntawd lawv tab tom ua dab tsi? Tsis yog lawv raus tes rau hauv tib neeg tej kev ua hauj lwm thiab kev ua lag luam lod? Txawm koj yuav raus tes rau hauv tib neeg tej kev ua hauj lwm thiab kev ua lag luam zoo npaum li cas los xij, yog Vajtswv tsis nyob rau hauv koj lub siab, thiab yog koj tsis caum qhov tseeb, ces qhov ntawd tsis txhais hais tias koj tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv lod? Qhov ntawd tsis yog ib qho txaus ntshai heev lod? Thaum ib tug tib neeg twg ntseeg Vajtswv thiab raws Nws qab lawm, qhov uas txaus ntshai tshaj plaws mas yog qhov lawv ncaim ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb mus koom tib neeg tej kev ua hauj lwm thiab tib neeg tej kev lag luam lawm xwb. Qhov ua li ntawd yog mus raws li yus tus kheej txoj kev lawm. Muab hais ua piv txwv hais tias ib pawg ntseeg xaiv ib tug thawj coj. Es tus thawj coj no tsuas paub tshaj tawm tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia xwb, thiab tsuas mob siab rau lawv tus kheej lub koob meej thiab lub meej mom xwb. Lawv tsis ua hauj lwm kom muaj qab hau li. Tiam sis nej hnov lawv tshaj tawm tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia zoo heev, thiab mus raws li qhov tseeb, thiab txhua yam uas lawv hais yog lawm, yog li ntawd nej qhuas lawv heev thiab mloog zoo li lawv yog ib tug thawj coj zoo. Nej mloog lawv hais txhua yam thiab thaum kawg, nej raws lawv qab, thiab ua raws li lawv hais tag nrho. Yog li nej tsis raug tus thawj coj cuav ntawd dag thiab tswj kav lod? Thiab pawg ntseeg ntawd tsis dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg uas muaj ib tug thawj coj cuav ua pawg ntseeg ntawd tus thawj lod? Cov tswv cuab ntawm ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg uas muaj ib tug thawj coj cuav ua tus thawj ntawd mas tej zaum yuav zoo li ua lawv tej dej num, tiam sis lawv puas ua lawv tej dej num tiag tiag? Lawv puas ua dej num rau Vajtswv tiag tiag? (Tsis ua.) Yog cov tib neeg ntawd tsis ua dej num rau Vajtswv los sis tsis ua lawv tej dej num no, lawv puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv? Ib pab laib uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv ntawd puas ntseeg Nws? Qhia Kuv seb, cov uas raws tus thawj coj cuav qab los sis cov tib neeg uas raug tus tawm tsam Khetos tswj kav ntawd puas muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Yeej tsis muaj li. Yog li vim li cas es lawv thiaj li tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Vim lawv tau ncaim ntawm Vajtswv cov lus mus lawm, thiab lawv tsis mloog Vajtswv lus los sis pe hawm Nws, tiam sis lawv mloog cov tswv yug yaj cuav thiab cov tawm tsam Khetos hais xwb—Vajtswv ntxub thiab tsis kam txais yuav lawv thiab tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv ntxiv li lawm. Lawv twb ncaim ntawm Vajtswv cov lus mus thiab Nws twb ntxub thiab tsis kam txais yuav lawv lawm, thiab lawv twb plam Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, Vajtswv puas yuav cawm tau lawv? (Tsis tau.) Vajtswv cawm tsis tau lawv, thiab qhov ntawd txhais hais tias muaj teeb meem lawm. Yog li ntawd, txawm yuav muaj tib neeg coob npaum li cas nyob rau hauv pawg ntseeg ua lawv tej dej num los xij, qhov lawv puas dim ntawd yog nyob ntawm seb lawv raws Khetos qab tiag tiag los yog raws tib neeg qab xwb, seb lawv puas ua raws li Vajtswv tes hauj lwm thiab caum qhov tseeb tiag tiag los yog raus tes rau hauv tej kev ua ntawm sab kev lig kev cai ntseeg, rau hauv tib neeg tej kev ua hauj lwm thiab tib neeg tej kev ua lag luam xwb. Nyob ntawm seb lawv puas tuaj yeem lees txais qhov tseeb thiab caum qhov tseeb xwb thiab seb lawv puas tuaj yeem nrhiav qhov tseeb los daws teeb meem thaum lawv pom tej teeb meem ntawd lawm xwb. Tej no yog tej uas tseem ceeb tshaj plaws. Yam uas tib neeg caum tiag tiag ntawd yog dab tsi thiab txoj kev uas lawv taug ntawd yog txoj twg, seb lawv puas lees txais qhov tseeb tiag tiag los yog muab qhov tseeb tso tseg, seb lawv puas zwm rau Vajtswv los yog tawm tsam Nws—Vajtswv soj ntsuam tag nrho tej no tas li. Txhua pawg ntseeg thiab txhua tus tib neeg Vajtswv yeej saib ntsoov. Txawm yuav muaj tib neeg coob npaum li cas ua dej num los sis raws Vajtswv qab nyob rau hauv ib pawg ntseeg los xij, lub sij hawm uas lawv ncaim ntawm Vajtswv cov lus mus, lub sij hawm uas lawv plam Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj, tsis tau ntsib tsis tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, ces lawv—thiab tes dej num uas lawv tab tom ua ntawd—tsis muaj qhov txuas rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis muaj feem nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm li lawm, yog li ntawd pawg ntseeg no thiaj li dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm xwb. Qhia Kuv seb, thaum ib pawg ntseeg twg dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm yam uas yuav tshwm sim los ntawd yog dab tsi? Nej yuav tsis hais tias cov tib neeg no muaj kev phom sij loj lov? Lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb thaum ntsib teeb meem thiab lawv tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li, tiam sis lawv zwm rau tej kev npaj tseg thiab kev haub ntxias ntawm noob neej lawm xwb. Yeej haj tseem muaj coob leej ntau tus uas, thaum tab tom ua lawv tes dej num, yeej tsis thov Vajtswv los sis nrhiav tej hauv puas ntsiab lus ntawm qhov tseeb li thiab; lawv tsuas yog nug lwm tus thiab ua raws li lwm tus hais, ua raws li lwm tus qhia xwb. Lwm tus tib neeg qhia kom lawv ua dab tsi, ces lawv ua yam ntawd xwb. Lawv xav hais tias qhov thov Vajtswv txog lawv tej teeb meem thiab qhov nrhiav qhov tseeb ntawd mas pom tsis meej thiab nyuaj, yog li ntawd lawv thiaj li nrhiav qhov kev daws uas tsis nyuaj thiab yooj yim xwb. Lawv xav hais tias qhov vam khom rau lwm tus thiab ua li lwm tus hais ntawd mas yooj yim thiab muaj qab hau heev, yog li ntawd lawv thiaj li ua li lwm tus tib neeg hais, uas yog nug lwm tus thiab ua raws li lawv hais txhua yam. Vim li ntawd, tab txawm tom qab uas los ntseeg tau ntau lub xyoo lawm los xij, thaum ntsib ib qho teeb meem twg, lawv yeej tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ib zaug, los thov Vajtswv thiab nrhiav Nws lub siab nyiam thiab qhov tseeb li, kom nkag siab txog qhov tseeb, thiab ua tus yeeb yam thiab coj tus cwj pwm raws li Vajtswv lub siab nyiam—lawv yeej tsis tau muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no li. Cov tib neeg zoo li no puas xyaum ua raws li txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag? Kuv xav paub tias: Vim li cas es ib txhia neeg, thaum lawv tau nkag mus rau hauv ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm, mas lawv cia li dhau ntawm qhov ntseeg Vajtswv mus ntseeg tib neeg lawm, dhau ntawm qhov raws Vajtswv qab mus raws tib neeg qab lawm? Vim li cas lawv thiaj li hloov sai ua luaj li? Vim li cas, twb ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoo lawm, lawv tseem mloog tib neeg hais thiab ua raws li tib neeg hais txhua yam li? Twb ntseeg tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis yeej tsis muaj ib qho chaw rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab li. Txhua yam uas lawv ua, mas tsis muaj ib yam uas txeev muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv li, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws cov lus li. Lawv tej lus hais, tej kev ua, lub neej txoj sia, kev saib xyuas lwm tus, kev daws teeb meem, tab txawm lawv txoj kev ua lawv tes dej num thiab kev ua dej num rau Vajtswv, thiab tag nrho lawv tej kev ua thiab tej num, thiab tag nrho lawv tej cwj pwm, thiab tab txawm txhua txoj kev xav thiab tswv yim uas tawm ntawm lawv tuaj los—tej ntawd tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau txoj kev ntseeg Vajtswv, los sis cuam tshuam rau Nws cov lus li. Ib tug tib neeg zoo li no puas yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag tiag? Qhov tib neeg ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo ntawd puas tuaj yeem txiav txim rau tus tib neeg ntawd txoj kev loj hlob? Qhov ntawd ua puas tau pov thawj qhia hais tias lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd zoo li qub? Yeej ua tsis tau. Qhov tseem ceeb uas pom hais tias seb tib neeg puas ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawd yog saib seb lawv puas tuaj yeem lees txais Vajtswv cov lus los rau hauv lawv lub siab, thiab saib seb lawv puas tuaj yeem ua neej raws li Nws cov lus thiab ua raws li Nws tes hauj lwm xwb.

Xav txog qhov no seb: Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, yog koj tus kheej tsuas ua raws li tej kev cai dab qhuas thiab ua raws li qee txoj kev cai xwb; yog koj tsuas lam ua kom dhau thaum koj ua koj tes dej num thiab txoj kev ua xwb, yam tsis mob siab rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li; yog koj tsuas tham txog tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia thaum koj qhia txog qhov tseeb xwb, tiam sis tsis muaj txoj kev paub uas muaj qab hau li; yog tej lus uas koj qhia thaum koj tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv ntawd tiav ntiav; yog koj tsuas hais txog cov ntaub ntawv qhuab qhia ntawm sab ntsujplig los pab thiab txhawb tib neeg xwb—koj puas yuav tau txiaj ntsim? Yog koj tsuas caum yam uas nyob saum daim tawv thaum koj ntseeg Vajtswv xwb, koj txoj kev ntseeg uas zoo li no puas yog ib txoj kev ua raws li Vajtswv tes hauj lwm? Koj puas yuav tau txais qhov tseeb yog koj ua koj tes dej num li no? Qhov no puas yog txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb? (Tsis yog.) Txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb yog txoj zoo li cas tiag tiag? Tej zaum nej twb raws Vajtswv qab tau ntau xyoo, nyeem Nws cov lus ntau heev, mloog ntau dua li ob peb zaj lus qhuab qhia, thiab to taub tej kev qhuab qhia ntau heev lawm—thiab nej ib txhia yeej to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm—tiam sis nej puas muaj cuab kav hais tias nej twb tau txais txoj kev cawm dim lawm? Nej puas paub tseeb hais tias nej yuav tsis raug Ntxwgnyoog dag thiab coj mus ua qhev ntxiv lawm? Nej puas paub tseeb hais tias nej yuav tsis pe hawm tib neeg thiab ua raws li tib neeg hais ntxiv lawm? Nej puas paub tseeb hais tias nej yuav raws Vajtswv qab mus kom txog qhov kawg, tias nej yuav tsis thim rov qab, tias nej yuav tsis lam ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas pom tsis meej li cov tib neeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntseeg xwb, tiam sis yog raws tus Vajtswv uas muaj qab hau qab? Tej zaum nej yuav raws tus Vajtswv uas yug los ua neeg qab, tiam sis nej puas caum qhov tseeb? Nej puas muaj peev xwm muaj kev zwm rau Vajtswv thiab muaj kev paub txog Nws tiag tiag? Nej tseem yuav tsis nyob rau qhov kev phom sij uas ntxeev siab rau Vajtswv lod? Nej yuav tsum xav txog txhua yam no. Niaj hnub no, nej leej twg muaj txoj kev ntseeg, kev xam pom, thiab tej yam ntxwv uas zoo tib yam, los sis zoo li cov ntseeg Txoj Kev Ntseeg Vajtswv ntawd? Tus yam ntxwv dab tsi uas nej muaj tib yam nkaus? Yog tus uas ntseeg Vajtswv ua raws li qhov tseeb cuag nkaus li qhov tseeb ntawd yog ib co kev cai no, lawv txoj kev ntseeg yuav tsis dhau los ua ib txoj kev koom tes rau hauv txoj kev cai dab qhuas lod? (Dhau xwb xwb.) Kev soj ntsuam tej kev cai dab qhuas yeej tsis txawv ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv li—cov uas ua li ntawd tsuas vam meej thiab nce qib ntxiv txog kev qhia thiab kev xav xwb, thiab loj hlob thiab vam meej me ntsis ntxiv nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg xwb. Tag li ntawd lawm. Yog txoj kev ntseeg Vajtswv dhau los ua txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg, dhau los ua ib txoj kev kawm txog kev ntseeg ntuj, dhau los ua ib co kev cai los sis tej kev cai dab qhuas lawm no, qhov ntawd yuav tsis dhau los ua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv lod? Muaj ib qho txawv nyob rau ntawm tej lus qhia tshiab thiab qub, tiam sis yog yam uas koj ua yog to taub qhov tseeb yam li yog kev qhuab qhia xwb, thiab koj tsis paub tias yuav xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd li cas, thiab haj yam tsis paub yuav ua raws li Vajtswv tes hauj lwm li cas—txawm koj twb ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo, txawm koj twb raug kev txom nyem pes tsawg zaus, txawm koj muaj tej cwj pwm zoo ntau heev los xij, yog yam uas koj muaj tsis yog ib txoj kev to taub txog qhov tseeb tiag tiag, thiab koj tsis tau tau txais qhov tseeb los sis tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd—ces tus qauv ntawm koj txoj kev ntseeg tsis yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv xwb lod? Qhov ntawd tsis yog lub ntsiab tseeb ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv lod? (Yog.) Yog li ntawd, nyob rau hauv koj tej kev ua los sis txoj kev ua koj tes dej num ntawd koj muaj tej kev xam pom los sis tej yam ntxwv dab tsi uas zoo li cov Ntseeg Vajtswv ntawd cov, los sis zoo tib yam nkaus li lawv cov? (Peb ua raws li tej kev cai thiab npaj peb tus kheej kom muaj tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia xwb.) Thaum ua raws li tej kev cai, kev tshaj tawm tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia, uas hais txog qhov tseeb yam li yog tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia ntawd lawm—dab tsi ntxiv thiab? (Peb mob siab rau kev ua hauj lwm xwb, tsis yog kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia.) Nej tsuas mob siab rau kev siv nej tus kheej xwb, tsis yog mob siab rau kev tau txais txoj sia los sis kev to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb—dab tsis ntxiv thiab? (Peb mob siab rau qhov kev tshwm sim ntawm sab ntsujplig thiab tus cwj pwm zoo xwb.) Tam sim no nej hais tau me ntsis lawm, yog li ntawd Kuv yuav xaus lus hais tias: qhov los caum kev tshwm sim ntawm tus cwj pwm zoo, thiab qhov siv zog ua txhua yam los zais tib neeg tus kheej rau hauv sab ntsujplig, thiab qhov los ua tej yam uas tib neeg pom hais tias yog nyob rau hauv lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, tej uas tib neeg nyiam ntawd—mas qhov no yog ib txoj kev caum sab ntsujplig cuav xwb. Ib tug tib neeg zoo li no yog ib tug ntsej muag ncaj siab nkhaus uas sawv rau saum lawv lub sam thiaj tshaj tawm tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia, uas qhia kom lwm tus ua dej num zoo thiab ua tib neeg zoo, uas ua txuj ua ib tug neeg paub sab ntsujplig xwb. Tiam sis nyob rau hauv lawv txoj kev saib xyuas lwm tus thiab kev daws teeb meem, thiab lawv txoj kev ua lawv tes dej num mas, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb li, tsuas ua neej raws li tej moj yam phem xwb. Txawm muaj dab tsi los raug rau lawv los xij, lawv ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam xwb, thiab muab Vajtswv tso tseg. Lawv yeej tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li; lawv tsuas ua raws li kev cai xwb. Lawv tsis to taub qhov tseeb kiag li, thiab lawv tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam, los sis cov qauv ntawm Nws tej kev tim tsum ntawm tib neeg, los sis yam uas Nws yuav tau txais los ntawm qhov kev cawm tib neeg li. Lawv yeej tsis ua tib zoo tshawb xyuas tej no kom ntxaws ntxaws txog qhov tseeb los sis nug txog tej no li. Txhua yam uas tib neeg tej lus hais thiab tej cwj pwm no nthuav tawm ces yog ntsej muag ncaj siab nkhaus xwb. Thaum saib tej yam ntxwv tseeb uas nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no lub siab nrog rau lawv tus cwj pwm sab nraud lawm, tib neeg tuaj yeem paub tseeb hais tias lawv tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ib qho li, tias tseeb tiag lawv yog cov Falixais uas ntsej muag ncaj siab nkhaus, tias lawv yog cov tsis ntseeg xwb. Yog ib tug tib neeg twg ntseeg Vajtswv tiam sis tsis caum qhov tseeb no, lawv txoj kev ntseeg puas tseeb? (Tsis tseeb.) Tus tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis tsis lees txais qhov tseeb kiag li no, tus ntawd puas hwm Vajtswv thiab zam kev phem? (Tsis hwm.) Lawv ua tsis tau li ntawd. Yog li, tus yeeb yam ntawm cov tib neeg zoo li no tus cwj pwm sab nraud zoo li cas xwb? Lawv taug tau txoj kev zoo li cas? (Cov Falixais txoj kev.) Yam uas lawv siv sij hawm npaj lawv tus kheej ntawd yog dab tsi? Tsis yog npaj kom muaj tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia lod? Lawv siv lawv lub sij hawm npaj lawv tus kheej, muab tej lus thiab tej sob lus ntawm kev qhuab qhia ntawd coj los hnav ua kom lawv tus kheej zoo li cov Falixais ntxiv, kom zoo li paub sab ntsujplig ntxiv, kom zoo li cov tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv ntxiv—tus yeeb yam ntawm txhua yam kev ua no yog dab tsi xwb? Puas yog pe hawm Vajtswv? Puas yog txoj kev ntseeg Nws tiag tiag? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog.) Yog li ntawd, lawv tab tom ua dab tsi? Lawv tab tom dag Vajtswv; lawv tsuas lam ua kom dhau tej kauj ruam ntawm tus txheej txheem xwb. Lawv tab tom yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg thiab tab tom ua tej kev cai dab qhuas, ua txhua yam los dag Vajtswv kom tau raws li lawv lub hom phiaj uas yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg no tsis pe hawm Vajtswv kiag li. Thaum kawg, pab tib neeg uas zoo li no yuav xaus zoo li cov uas nyob rau hauv tej chaw pe hawm uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv, twb tsim nyog ntseeg Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv hais xwb.

Qhov sib txawv ntawm cov xib fwb qhia Vajtswv txoj kev cai thiab cov Falixais uas ntseeg Vajtswv nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab cov xib fwb, cov txwj laug, cov txiv plig, thiab cov tswv qhia uas nyob rau ntawm cov Ntseeg Vajtswv tiam tshiab thiab tej chaw pe hawm ntawm cov Kav Tos Liv ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd hais tias, qhov sib txawv ntawm txoj kev ntseeg Yehauvas thiab kev ntseeg Yexus ntawd yog dab tsi? Dhau ntawm lub npe uas lawv ntseeg ntawd lawm, qhov sib txawv yog dab tsi? Cov uas ntseeg Yehauvas ntawd tuav dab tsi? Lawv txoj kev ua ntawm txoj kev ntseeg yog dab tsi? (Lawv khaws txoj kev cai thiab cov lus txib.) Lawv puas to taub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm? Lawv puas to taub txoj kev uas kwv yus tus ntoo khaub lig? (Lawv tsis to taub.) Lawv puas paub hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia? Lawv puas muaj ib txoj kev xav zoo li no? Lawv puas paub cov xov uas cov ntseeg Yexus tau hnov? (Lawv tsis paub.) Cov uas ntseeg Yexus ho pom lawv zoo li cas? (Lawv mus rov qab, lawv ceev txhua yam kom zoo li qub, thiab lawv tsis ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm.) Qhov tseem ceeb yog qhov hais tias lawv tsis ua raws li tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv hais tias tus Mexiyas yuav los, thiab thaum Nws los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm Nws hu ua Yexus Khetos. Lawv tsis lees txais yuav Nws, tiam sis lawv tawm tsam Nws yam tawv ncauj heev. Lawv tsis lees paub hais tias Tswv Yexus yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li ntawd lawv thiaj li muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig. Lawv poob qab, yog li ntawd Tiam Hmoov Hlub thiaj li muab lawv ntiab tawm mus lawm. Lawv tsis paub cov xov ntawm Tiam Hmoov Hlub, xws li kev txhiv dim, kev cawm dim saum tus ntoo khaub lig, thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab. Qhov ntawd tsis yog qhov txawv lod? (Yog.) Yog li ntawd cov uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd hais txog dab tsi xwb? Qhov sib txawv ntawm lawv thiab cov ntseeg uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ntawd yog dab tsi? Lawv paub dab tsi ntxiv? Ua ntej tshaj plaws, saib qhov kev nyeem Vajluskub, lawv nyeem phau Vajluskub Qub thiab phau Vajluskub Tshiab; saib Vajtswv lub npe uas lawv ntseeg, lawv tsis hu Vajtswv ua Yehauvas ntxiv lawm xwb, tiam sis hu Nws ua Yexus Khetos. Lawv xyaum ua dab tsi? Kev lees txim thiab kev lees txim hloov dua siab tshiab, kev raug txom nyem ntev ntev thiab kev ua neej; lawv sib hlub, lawv ua raws li cov lus txib, lawv kwv lawv tus ntoo khaub lig, lawv taug txoj kev uas raug txom nyem saum tus ntoo khaub lig, thiab lawv tos ntsoov nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm. Muaj ntau yam uas lawv txawv cov ntseeg Vajtswv nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Lawv hais txog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab puv npo Vajntsujplig Dawb Huv thiab Vajntsujplig Dawb Huv coj lawv; lawv hais txog kev thov Vajtswv, hais txog kev ua ntawm Tswv Yexus lub npe, thiab hais txog kev tshaj tawm txoj moo zoo. Tej uas lawv hais txog ntawd mas txawv tej uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai tag nrho, tiam sis thaum kawg, lawv tau txais ib yam nkaus li cov tib neeg ntseeg cov Yudais txoj kev ntseeg tau txais los ntawm Vajtswv—lawv kuj yog ib pab ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab. Qhov no yog dab tsi? Cov neeg Yudais uas yog cov Falixais, cov pov thawj hlob, thiab cov xib fwb qhia Vajtswv txoj kev cai uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ntawd yeej ntseeg Vajtswv, tiam sis lawv tig lawv lub nraub qaum rau Nws txoj kev lawm, thiab haj tseem muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab. Yog li, Vajtswv puas pom zoo rau lawv txoj kev ntseeg? (Tsis pom zoo.) Vajtswv twb kom lawv los ua cov tib neeg ntseeg cov Yudais txoj kev ntseeg, los ua cov tswv cuab ntawm pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm. Thiab ib yam nkaus li ntawd Vajtswv pom cov tib neeg niaj hnub no uas ntseeg Yexus ntawd ua cov tswv cuab rau ntawm pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab, hais txog qhov ntawd Nws tsis lees paub lawv tias yog cov tswv cuam ntawm Nws pawg ntseeg los sis tias yog cov ntseeg Nws li. Yog li ntawd vim li cas Vajtswv thiaj li teem txim rau lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg? Vim hais tias tag nrho cov tswv cuab ntawm cov pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntawd, tshwj xeeb yog cov thawj coj qib siab ntawm ntau pab ntseeg, tsis muaj lub siab hwm Vajtswv, thiab lawv tsis yog cov ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv puav leej yog cov tsis ntseeg xwb. Lawv tsis ntseeg txoj kev yug los ua neeg, thiab haj yam tsis lees txais qhov tseeb. Lawv yeej tsis nrhiav, nug, saib kom meej, los sis lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg los sis qhov tseeb uas Nws nthuav tawm li, tiam sis cia li ncaj qha teem txim thiab tuam mom tes hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg xwb. Tib neeg tuaj yeem pom qhov no tseeb tseeb hais tias tej zaum lawv ntseeg Vajtswv li ib txwm ntseeg, tiam sis Vajtswv tsis lees lawv ua cov ntseeg Nws; Nws hais tias lawv yog cov neeg ua phem, uas tej uas lawv ua ntawd tsis muaj ib qho ntsig txog Nws txoj kev cawm tib neeg li, tias lawv yog cov tsis ntseeg uas tsis ua raws li Nws cov lus. Yog nej ntseeg Vajtswv li nej ntseeg tam sin no no, puas yuav muaj hnub uas nej dhau mus ua cov ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab? Txoj kev ntseeg Vajtswv nyob rau hauv txoj kev lig kev cai ntseeg ntawd yuav tsis tau txais kev cawm dim—vim dab tsi kiag thiaj zoo li no? Yog nej qhia tsis tau hais tias yog vim li cas thiaj zoo li no, ces qhia tau hais tias nej tsis to taub qhov tseeb thiab Vajtswv lub siab nyiam ib qho me me li. Qhov tu siab tshaj plaws uas tuaj yeem tshwm sim tau rau txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog txoj kev ntseeg ntawd dhau mus ua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab raug Vajtswv muab ntiab tawm mus lawm xwb. Qhov no yog ib yam uas tib neeg xav tsis txog, thiab cov uas tsis to taub qhov tseeb ntawd yeej tsis pom qhov teeb meem no kom tseeb tseeb li. Qhia Kuv seb, thaum Vajswv pom hais tias ib pawg ntseeg uas twb muaj nyob los tau ntau xyoo lawm cia li maj mam hloov mus ua ib txoj kev lig kev cai ntseeg thiab dhau mus ua ib pab ntseeg lawm no, cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg ntawd puas yog cov sib tw kom tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim? Lawv puas yog cov tswv cuab ntawm Nws tsev neeg? (Tsis yog.) Lawv tsis yog. Cov tib neeg uas ib txwm ntseeg tus Vajtswv tseeb no lawv taug txoj kev twg, vim li cas Nws thiaj li tseem xav hais tias lawv yog cov tib neeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab? Txoj kev uas lawv taug ntawd yog txoj uas lawv ris lub npe hais tias ntseeg Vajtswv no xwb tiam sis yeej tsis ua raws li Nws txoj kev; txoj kev ntawd yog txoj uas lawv ntseeg Nws tiam sis tsis pe hawm Nws, thiab haj tseem muab Nws tso tseg thiab; txoj kev ntawd yog txoj uas lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv tiam sis tawm tsam Nws, yeej ntseeg Vajtswv lub npe, ntseeg tus Vajtswv tseeb li ib txwm ntseeg ntag, tiam sis pe hawm Ntxwgnyoog uas yog tus dab phem, thiab koom nrog tib neeg tej kev ua hauj lwm, thiab tsim tsa tib neeg lub nceeg vaj kom muaj kev ywj pheej. Qhov ntawd yog txoj kev lawv taug. Thaum saib txoj kev lawv taug, mas pom tau tseeb hais tias lawv yog ib co tsis ntseeg, yog ib pab laib tawm tsam Khetos, yog ib pab Ntxwgnyoog thiab ib co dab phem uas sawv los tawm tsam Vajtswv thiab tab kaum Nws tes hauj lwm kiag ntag. Qhov ntawd yog lub ntsiab tseeb ntawm lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Ib pab tib neeg uas zoo li no puas muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg li? (Tsis muaj.) Txawm cov ntseeg Vajtswv yuav coob npaum li cas los xij, thaum Vajtswv suav hais tias lawv txoj kev ntseeg yog ib pab ntseeg los sis ib pab pawg lawm, ces Vajtswv kuj suav hais tias lawv yog cov uas cawm tsis tau thiab. Vim li cas kuv thiaj hais li no? Pab uas tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm los sis txoj kev coj qhia uas tsis zwm rau Nws los sis tsis pe hawm Nws kiag li ntawd tej zaum yuav ntseeg Vajtswv li ib txwm ntseeg, tiam sis cov uas lawv raws qab thiab mloog lus yog cov pov thawj thiab cov txwj laug ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg xwb, thiab cov pov thawj thiab cov txwj laug ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg ntawd yog cov uas lawv lub ntsiab phem thiab ntsej muag ncaj siab nkhaus ntag. Yog li ntawd, yam uas cov tib neeg ntawd raws qab thiab mloog lus yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem xwb. Nyob rau hauv lawv lub siab mas, lawv tab tom xyaum txoj kev ntseeg Vajtswv, tiam sis tseeb tiag, lawv raug tib neeg tswj, raug tib neeg coj qhia thiab qhia xwb. Yog li ntawd, nyob rau hauv cov lus tseem ceeb mas, yam uas lawv raws qab thiab mloog lus ntawd yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem, thiab lub hwj chim ntawm kev phem uas tawm tsam Vajtswv, thiab Vajtswv cov yeeb ncuab xwb. Vajtswv puas yuav cawm ib pab tib neeg laib zoo li no? (Tsis cawm.) Vim li cas thiaj tsis cawm? Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab? Tsis muaj; lawv yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab li. Lawv koom nrog tib neeg tej kev ua hauj lwm thiab tib neeg tej kev ua lag luam uas nyob hauv qab lub npe ntseeg Vajtswv, tiam sis ua hauj lwm tawm tsam Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, uas thaum kawg Vajtswv yuav ntxub thiab tsis kam txais yuav lawv. Qhov Vajtswv yuav cawm cov tib neeg no mas tsis muaj hnub li; lawv tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab, thiab Ntxwgnyoog twb kov yeej lawv lawm, Vajtswv yuav muab lawv rau nws. Qhov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv puas yuav ua tau raws li qhov Nws pom zoo ntawd puas yog nyob ntawm qhov tus tib neeg ntawd ua neej nyob ntev xyoo? Qhov ntawd puas yog nyob ntawm tej kev cai dab qhuas uas tib neeg coj los sis tej kev cai uas tib neeg txhawb? Vajtswv puas saib tej uas tib neeg ua? Nws puas saib tias lawv coob npaum li cas? (Tsis saib.) Yog li, Nws saib dab tsi xwb? Thaum Vajtswv xaiv ib pab tib neeg, qhov Nws ntsuas seb puas cawm tau lawv, seb Nws puas yuav cawm lawv ntawd yog Nws ntsuas raws dab tsi? Qhov ntawd yog ntsuas raws qhov seb lawv puas tuaj yeem lees txais qhov tseeb; qhov ntawd yog ntsuas raws txoj kev uas lawv taug. Txawm Vajtswv tsis tau qhia ntau qhov tseeb rau tib neeg nyob rau Tiam Hmoov Hlub li Nws qhia tam sim no, thiab txawm ntau qhov tseeb ntawd tsis tau qhia kom ntxaws ntxaws los xij, thaum ntawd Nws yeej tseem muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log, thiab tseem muaj cov tib neeg uas tuaj yeem cawm tau. Yog li ntawd, yog cov tib neeg uas nyob rau tiam tam sim no, cov uas tau hnov ntau qhov tseeb thiab cov uas to taub Vajtswv lub siab nyiam lawm, tsis tuaj yeem ua raws li Nws txoj kev los sis tsis tuaj yeem pib taug txoj kev uas mus tau kev cawm dim no, thaum kawg qhov tshwm sim rau lawv yuav zoo li cas? Qhov tshwm sim rau lawv thaum kawg yuav zoo tib yam nkaus li qhov tshwm sim rau cov ntseeg Txoj Kev Ntseeg Vajtswv thiab Txoj Kev Ntseeg Yudais ntag—zoo ib yam li lawv, uas lawv tsis dim. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Txawm koj twb hnov tej lus qhuab qhia pes tsawg zaj los sis koj twb to taub qhov tseeb ntau npaum li cas lawm los tsis tseem ceeb—yog thaum kawg koj tseem ua raws li tib neeg hais, yog koj tseem ua raws li Ntxwgnyoog hais, thiab koj tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev, thiab tsis hwm Nws thiab zam kev phem, ces cov tib neeg zoo li no yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Cov tib neeg uas nyob rau hauv txoj kev lig kev cai ntseeg mas tej zaum yuav muaj peev xwm tshaj tawm txoj kev paub txog Vajluskub ntau heev, thiab tej zaum lawv to taub qee qhov kev qhuab qhia ntawm sab ntsujplig thiab, tiam sis lawv ua tsis tau raws li Vajtswv tes hauj lwm, los sis xyaum ua tsis tau thiab siv tsis tau Nws cov lus, los sis pe hawm Nws tiag tiag, thiab lawv yeej tsis hwm Nws thiab zam kev phem li. Lawv txhua tus puav leej yog cov ntsej muag ncaj siab nkhaus, tsis yog cov tib neeg uas zwm rau Vajtswv tiag tiag. Raws li Vajtswv pom mas, cov tib neeg zoo li no suav hais tias yog ib pab ntseeg cov, yog ib pab tib neeg cov, yog ib pab tib neeg laib cov, yog Ntxwgnyoog qhov chaw nyob chaw pw xwb. Muab hais kom tag lus ces, lawv yog Ntxwgnyoog cov laib, yog cov tawm tsam Khetos lub nceeg vaj xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li ntxub thiab tsis kam txais yuav lawv tag nrho.

Kiag tam sin no, qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej ua ces yog caum qhov tseeb xwb. Muaj ib qho uas nej ncua tsis tau ntawd yog ua nej tes dej num, hos lwm qhov yog nej yuav tsum tau siv zog los taug txoj kev uas mus tau kev cawm dim kom sai, kom thiaj li tsis raug Vajtswv muab ntiab tawm mus. Qhov ntawd phem npaum li cas! Qhov no yog qhov kawg ntawm nej, lub cib fim uas Vajtswv ua Nws txoj kev cawm tib neeg nyob rau tiam kawg tsuas nyob ib pliag xwb. Yog Vajtswv txiav txim siab rau ib tug tib neeg hais tias koj yeej tsis ua raws li Nws tej kev, tias koj yeej tsis hwm Nws thiab zam kev phem, thiab thaum Nws txiav txim siab muab koj tso tseg lawm, ces Nws yuav tsis cem los sis rau txim rau koj ntxiv lawm, tsis saib xyuas los sis qhuab qhia koj ntxiv lawm, thiab tsis txiav txim los sis qhuab ntuas koj ntxiv lawm—Nws yuav cia li muab koj tso tseg lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav mloog zoo li muaj kev ywj pheej heev li lawm. Tsis muaj leeg twg yuav saib xyuas koj ntxiv lawm. Tsis muaj leej twg yuav cuam tshuam txog qhov koj ntseeg Vajtswv; tsis muaj qhov cem lawm, txawm koj yuav ua tej yam tsis zoo los xij. Tsis muaj qhov cem thiab qhov rau txim thaum koj ua koj tes dej num lawm, koj siab tsis ncaj ncees, los sis tsuas nrhiav kom tau raws li koj tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev ntshaw, los sis cuam tshuam thiab tab kaum pawg ntseeg tes hauj lwm xwb. Tab txawm yog koj muaj tej kev xav phem txog Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab los xij, tsis muaj qhov cem thiab qhov rau txim lawm. Yog koj tawm tsam los sis tsis kam txais yuav qhov raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, yog koj txiav txim rau lwm tus nyob tom qab lawv nraub qaum, rhuav tshem lawv, los sis ntxias lawv los tuaj koj tog, los tsis muaj qhov cem thiab qhov rau txim lawm. Qhov no yog lub cim qhia txog dab tsi? Qhov no puas yog ib lub cim zoo? Tsis muaj leej twg saib xyuas koj, tsis muaj leej twg qhuab qhia los sis qhuab ntuas koj, thiab Vajtswv tsis cem koj li lawm. Txhua yam zoo li mus raws li qhov koj xav, thiab koj tau ua li koj xav tau lawm. Qhov no yeej tsis yog ib lub cim zoo kiag li. Thaum Vajtswv xav muab koj tso tseg lawm, yuav tsis muaj qhov cem koj ntxiv lawm, koj yuav tsis hnov qhov rau txim ntxiv lawm, thiab koj yuav tsis hnov qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntxiv lawm. Qhov Vajtswv muab ib tug tib neeg twg tso tseg ntawd qhia txog dab tsi? Qhov ntawd qhia hais tias tus tib neeg no tsis muaj qhov txiaj ntsim thaum kawg, tias tus tib neeg no twb plam nws lub hwv tsam uas tau txoj kev cawm dim lawm. Thaum Vajtswv tso ib tug tib neeg twg tseg lawm, Nws xub ua rau lawv paub hais tias lawv tsis raug cem lawm; txhua txhua hnub mas lawv txaus siab heev rau lawv tus kheej, thiab xav hais tias lawv tau koob hmoov lawm, yog li ntawd lawv cia li ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, ua phem, ua raws li lawv lub siab tej kev ntshaw, ua li lawv xav tau, thiab coj li lawv xav coj lawm xwb. Txawm lawv xav ua dab tsi los xij, tsis muaj qhov cem, thiab tsis muaj qhov rau txim, thiab haj yam tsis muaj kev nyuaj siab los sis tias txhua yam tsis zoo li. Tus uas tsis raug Vajtswv cem thiab rau txim rau ntawd twb nyob rau qhov kev phom sij lawm. Txoj kev uas lawv yuav taug mus tom ntej yog txoj twg? Lawv pib ua phem, siab phem, ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, thiab lawv tej kev ua phem loj zuj zus tuaj. Qhov no ua rau muaj teeb meem heev. Nyob rau sab nraud mas, zoo li ib txhia tib neeg ua neej ncaj ncees yam yooj yim heev, yam tsis muaj kev saib xyuas ib qho li, tiam sis cov uas to taub qhov tseeb pom tau hais tias ib tug tib neeg zoo li no mas nyob rau qhov kev phom sij lawm, tias Vajtswv tsis xav tau lawv—Vajtswv twb ncaim ntawm lawv mus lawm los lawv twb tsis paub li! Cov tawm tsam Khetos ntawm lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg txiav txim rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cov lus thiab tes hauj lwm tag hnub li, ua ntau yam kev phem uas tawm tsam Vajtswv. Txawm tam sim no tsis muaj qhov cem lawv los sis rau txim rau lawv los xij, qhov no yog vim Vajtswv twb ncaim ntawm lawv mus lawm, thiab thaum kawg, lawv txhua tus yuav raug txoj kev rau txim loj, uas lawv yuav tsis muaj ib tug khiav dim li. Los ntawm qhov no, nej puas pom Vajtswv lub siab nyiam thiab tus cwj pwm? (Pom.) Yog tam sim no nej tsis caum qhov tseeb thaum nej raws Vajtswv qab, ces nej yeej yuav raug tib yam nkaus li lawv, thiab tom qab ntawd nej yuav nyob rau qhov kev phom sij; qhov kawg ntawm nej yuav zoo tib yam nkaus li lawv, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog li ntawd kiag tam sim no, qhov uas tseem ceeb tshaj plaws uas tib neeg yuav tsum ua kom tsis txhob poob rau qhov uas Vajtswv ncaim ntawm lawv mus ntawd yog dab tsi? (Peb yuav tsum caum qhov tseeb thiab ua peb tes dej num kom zoo.) Dhau ntawm qhov ua koj tes dej num kom tiav zoo zoo lawm, koj yuav tsum tau los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, los noj thiab haus thiab xav txog Nws cov lus, lees txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev coj qhia, thiab kawm qhov kev zwm rau—qhov no tseem ceeb heev. Koj yuav tsum muaj peev xwm los zwm rau tag nrho tej cheeb tsam ib puag ncig, tib neeg, tej khoom, thiab tej yam tseem ceeb uas Vajtswv twb tau npaj tseg rau koj lawm, thiab thaum hais txog tej yam tseem ceeb uas koj piav qhia tsis tau, koj yuav tsum thov Vajtswv tas li thaum tab tom nrhiav qhov tseeb; tsuas yog los ntawm kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau txoj hau kev mus rau tom ntej. Koj yuav tsum hwm Vajtswv nyob rau hauv siab. Ua tib zoo ua yam uas koj yuav tsum tau ua thiab ceev faj, thiab ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag yam muaj lub siab uas zwm rau Nws. Ua siab txias txias nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag tas li, thiab tsis txhob ua siab phem. Yam tsawg kawg, thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj lawm, koj yuav tsum xub ua siab txias txias, ces tom qab ntawd maj nroos los thov Vajtswv, vim kev thov Vajtswv thiab kev nrhiav thiab kev tos xwb, thiaj li yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no tsis yog ib tug cwj pwm uas hwm Vajtswv lod? Yog koj hwm thiab mloog Vajtswv lus nyob rau hauv siab, thiab ua tau siab txias txias nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab to taub Nws lub siab nyiam, ces hom kev koom tes thiab xyaum ua li no, Vajtswv yuav tiv thaiv koj, thiab koj yuav tsis raug sim siab, thiab koj yuav tsis ua ib yam dab tsi uas tab kaum los sis cuam tshuam rau pawg ntseeg tes hauj lwm li. Nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj tsis tuaj yeem pom tseeb tseeb. Tsis txhob cia li txiav txim los sis teem txim yam dig muag ntsuav. Ua li no mas, Vajtswv thiaj li yuav tsis muaj qhov tsis nyiam koj, los sis Nws thiaj li yuav tsis ntxub thiab tsis kam txais yuav koj. Yog koj hwm Vajtswv nyob rau hauv siab lawm, koj yuav ntshai tsam ua rau Nws chim, thiab yog tej yam kev sim siab los raug rau koj, mas koj yuav nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag yam hwm thiab ntshai heev, thiab xav mloog Nws lus thiab ua kom Nws txaus siab rau txhua yam xwb. Tsuas yog thaum koj muaj ib qho kev xyaum ua li no thiab muaj peev xwm ua neej raws li tus yam ntxwv zoo li no, ua siab txias txias nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li thiab los rau ntawm Nws lub xub ntiag tas li xwb, mas koj thiaj li yuav muaj peev xwm zam txoj kev sim siab thiab tej kev phem ntawd yam ras tsis txog li. Yog tsis muaj ib lub siab uas hwm Vajtswv, los sis muaj ib lub siab uas tsis nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag, ces muaj qee qhov kev phem uas koj yuav muaj peev xwm ua tau. Koj muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, uas koj tsis paub txog li, yog li ntawd koj thiaj li muaj peev xwm ua tau kev phem. Yog koj ua txoj kev phem zoo li no los ua kom muaj ib txoj kev tab kaum thiab kev cuam tshuam no, lub txim yuav tsis loj lod? Yam tsawg kawg, koj yuav raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, tiam sis yog yam uas koj tau ua ntawd loj dhau lawm, Vajtswv yuav ntxub thiab tsis kam txais yuav koj, thiab yuav muab koj ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus. Txawm li cas los xij, yog koj zwm rau Vajtswv nyob rau hauv siab lawm, thiab koj ua siab txias txias nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, thiab yog koj fwm thiab ntshai Vajtswv lawm, ces koj yuav tsis muaj peev xwm nyob kom deb ntawm tej kev phem ntawd lod? Yog koj hwm Vajtswv thiab hais tias, “Kuv ntshai Vajtswv; kuv ntshai tsam ua rau Nws chim, ntshai tsam tab kaum Nws tes hauj lwm thiab ua rau Nws tsis nyiam” no, qhov no tsis yog ib tug cwj pwm thiab tus yam ntxwv uas koj ib txwm muaj lod? Dab tsi uas ua rau koj ntshai? Qhov koj ntshai ntawd yog los ntawm ib lub siab uas hwm Vajtswv ntag. Yog koj muaj qhov ntshai Vajtswv nyob rau hauv siab, ces koj yuav zam thiab tsis ua tej kev phem thaum koj pom tej kev phem ntawd, thiab Vajtswv yuav tiv thaiv koj. Tus tib neeg uas tsis muaj qhov ntshai Vajtswv nyob rau haus siab puas tuaj yeem hwm Nws? Lawv puas tuaj yeem zam kev phem? (Tsis tuaj yeem.) Lawv cov uas tsis hwm Vajtswv thiab tsis ntshai Nws tsis yog cov tib neeg siab tawv lod? Puas tuaj yeem txwv tau cov tib neeg siab tawv? (Tsis tau.) Thiab cov uas txwv tsis tau ntawd tsis ua txhua yam uas tshwm sim rau lawv yam tsis xyuam xim li lod? Tej uas tib neeg ua thaum lawv ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, raws li lawv kev kub siab, raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog dab tsi? Raws li Vajtswv pom tej ntawd mas, tej ntawd yog tej kev phem xwb. Yog li ntawd, nej yuav tsum pom tseeb tseeb hais tias qhov tib neeg muaj txoj kev ntshai Vajtswv nyob rau hauv siab ntawd mas yog ib qho zoo—los ntawm qhov ntawd, tib neeg thiaj li yuav hwm Vajtswv. Thaum tib neeg muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab thiab hwm Vajtswv lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm nyob deb deb ntawm tej kev phem. Cov tib neeg zoo li no thiaj li yog cov uas muaj kev cia siab tias yuav dim.

Qhov ib tug ntseeg hwm Vajtswv thiab zam kev phem ntawd puas yooj yim? Tseeb tiag lawm, tsis yog ib qho yooj yim; yog koj tsis caum qhov tseeb, ces koj yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb ntawd. Piv txwv li, ib txhia tib neeg hais tias: “Txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd mas tsis yooj yim kiag li, thiab koj kuj yuav tsum tau ua koj tes dej num, raug txom nyem, thiab tiv kev txom nyem thiab.” Koj xav li cas thaum koj hnov cov lus no? Qhov teeb meem ntawm qhov hais cov lus no yog dab tsi? Yog koj tsis muaj kev hwm Vajtswv no, koj yuav hais li cas? Koj yuav hais tias: “Qhov ntawd yog kawg nkaus, kuv tau ncaim kuv lub tsev mus ua kuv tes dej num tau ntau xyoo lawm, kuv nco kuv cov me nyuam thiab kuv niam, thiab tau raug kev txom nyem tsis yog tsawg tsawg. Yog kuv tseem tsis tau txais koob hmoov thiab mas, qhov ntawd tsis ncaj ncees li!” Nyob rau hauv cov lus no puas muaj ib lo hwm Vajtswv li? (Tsis muaj.) Yog ib tug tib neeg twg tsis muaj kev hwm Vajtswv, thiab lawv hais cov lus zoo li no no, qhov zoo ntawm lawv tus cwj pwm ntawd yog dab tsi? Lawv tsis cov nyom Vajtswv, thiab yws Nws lod? Yog lawv hais cov lus uas yws Vajtswv, lawv puas ntseeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees tiag tiag? Yog ib tug tib neeg twg tsis muaj qhov ntshai Vajtswv nyob rau hauv siab, yog lawv tsis hwm Nws no, qhov lawv zam kev phem ntawd puas yooj yim? (Qhov ntawd tsis yooj yim.) Lawv yeej zam tsis tau kev phem. Tus tib neeg ntawd hais tias: “Yog kuv tsis tau txais koob hmoov tom qab muab kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm khwv noj khwv haus tso tseg lawm, mas qhov ntawd yuav tsis ncaj ncees kiag li!” Yog koj hais raws qab kiag tam sim ntawd hais tias, “Qhov ko yog kawg nkaus lawm” no, koj saib cov lus ntawd zoo li cas? Qhov no puas yog qhov zam kev phem? Qhov tseeb uas koj hais tau hais tias “qhov ko yog kawg nkaus lawm” ntawd nyuam qhuav ua pov thawj qhia hais tias koj kuj yws Vajtswv li lwm tus tib neeg thiab xwb. Cov lus yws ntawd twb tawm ntawm koj lub qhov ncauj tuaj tsim kev phem lawm. Tsis yog hais tias koj tsis tuaj yeem zam kev phem xwb, koj kuj muaj peev xwm hais cov lus yws thiab ua phem thiab. Txawm qhov ntawd yog ib qho kev phem me me xwb los xij, qhov ntawd yeej tseem yog kev yws Vajtswv. Yog tsis daws qhov kev phem me me hnub no, ces tag kis koj yuav nyob rau qhov kev phom sij uas ntxeev siab rau Vajtswv ntag—qhov ntawd yog qhov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab txaus ntshai npaum li cas. Nej puas pom qhov teeb meem no tseeb tseeb? Yog ib tug tib neeg twg tsis muaj kev hwm Vajtswv, ces tsis hais tej uas lawv hais nrov nrov, los sis tej uas lawv xav hauv lawv lub siab, los sis tej uas cia li tawm ntawm lawv tuaj li—tag nrho tej ntawd puav leej yog kev phem xwb. Yog koj tsis muaj kev hwm Vajtswv, ces tab txawm ib qho teeb meem me me xwb los yeej muab tau koj tus moj yam qias vuab tsuab, koj tus cwj pwm, tej kev caum, thiab tej kev npaj siab ntawd nthuav tawm lawm; qhov teeb meem me me ntawd haj tseem muab tau koj txoj kev tsis txaus siab rau Vajtswv ntawd nthuav tawm thiab. Cov uas tsis muaj kev hwm Vajtswv hais li lawv xav hais. Lawv hais li lawv xav, thiab tom qab lawv hais qhov ntawd tag lawm, qhov ntawd dhau los ua ib qho muaj tseeb lawm. Raws li Vajtswv pom mas, tus tib neeg uas zoo li no tsis Hwm Nws, thiab lawv tsis zam tej kev phem li; tiam sis, lawv muab lawv tus kheej mus ua tej kev phem thaum lawv pom tej kev phem ntawd, thiab lawv nrog cov tib neeg phem ua txhaum. Yog koj muaj kev hwm Vajtswv, yog koj ntshai Nws, yog koj nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag no, koj yuav tsum ua li cas rau ib tug tib neeg uas zoo li no cov lus? Lawv cov lus ntawd txhais li cas? Lawv tsis kam tso koob hmoov tseg. Lawv xav kom tau txais koob hmoov, tiam sis lawv tsis kam raug kev txom nyem los sis tiv kev txom nyem, yog li ntawd lawv thiaj li hais tias: “Qhov los ntseeg Vajtswv ntawd mas yeej tsis yooj yim kiag li.” Lawv tsis muaj ib qho kev xav yws lod? Cov lus no muaj ib qho kev xav yws; tus tib neeg no chim siab rau Vajtswv, lawv yws, thiab lawv xav hais tias Vajtswv tej kev tim tsim ntawm tib neeg mas siab dhau lawm; lawv xav hais tias Vajtswv xav kom lawv tiv kev txom nyem loj heev rau tej koob hmoov me me uas Nws foom rau lawv ntawd; lawv xav hais tias Vajtswv tsis tsim nyog ua li no, tias Nws tsis muaj kev hlub tib neeg, tias Nws tsis muaj kev khuv leej txog tib neeg tiag tiag, tias Nws tsim txom tib neeg xwb; lawv xav hais tias qhov tib neeg muab qhov kev raug txom nyem los pauv koob hmoov ntawd mas tsis yooj—qhov no tsis yog qhov uas lawv tab tom qhia lod? (Yog.) Yog li ntawd koj yuav tsum teb lawv li cas? Mloog lo lus teb no es nej xav seb puas yog. Koj yuav tsum hais tias: “Qhov peb raug kev txom nyem me me ntawd loj npaum li cas? Koj pom Vajtswv raug txom nyem ntau npaum li cas. Txhawm rau cawm tib neeg ntiaj teb, Vajtswv thiaj li tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv ntiaj teb, los yug ua neeg nrog tib neeg nyob yam txo hwj chim thiab zais ntshis xwb, thiab poob ntsej muag loj heev; txhawm rau cawm tib neeg ntiaj teb, Nws haj tseem muab Nws txoj sia los txhiv tib neeg ntiaj teb thiab. Vajtswv raug txom nyem ntau tshaj li qhov peb raug. Qhov peb raug txom nyem ntawd yeej piv tsis tau ib qho dab tsi li. Dab tsi ntxiv thiab, uas peb yuav tsum tau raug txom nyem; tsis yog peb raug txom nyem kom peb thiaj li tau koob hmoov lod?” Koj xav li cas? Nyob rau saum daim tawv mas, zoo li qhov ntawd yog lawm, thiab raws li txoj kev qhuab qhia mas, tsis muaj qhov yuam kev li, tiam sis puas muaj ib zaj lus tim khawv nyob rau ntawm no? (Tsis muaj.) Tsis muaj lus tim khawv li. Qhov no tsuas yog qhov kev hais txog tej lus qhuab qhia kom nrov nrov yam tsis muaj qab hau dab tsi los ntuas tib neeg xwb. Qhov no daws puas tau ib qho teeb meem li? Yog koj xav daws teeb meem, koj yuav tsum qhia li cas rau lawv? Yog koj hnov cov lus yws no, koj yuav xav li cas hauv koj lub siab? Koj yuav xav hais tias qhov lawv ua lawv tes dej num thaum ntseeg Vajtswv, qhov lawv raug txom nyem ntawd tsis yog txaus siab hlo raug, tiam sis tom qab ua tib zoo xav ib pliag lawm koj yuav xav hais tias: “Yog lawv tsis txaus siab, ces cia lawv tsis txaus siab xwb. Qhov ntawd muaj dab tsi cuam tshuam rau kuv? Yog lawv yws Vajtswv, ces tsis yog lawv yws kuv, thiab qhov ntawd tsis cuam tshuam rau kuv qhov txiaj ntsim. Qhov no yog lawv tus kheej txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo xwb, yog li ntawd lawv yuav tsum daws lawv. Qhov no muaj dab tsi cuam tshuam rau kuv?” Qhov ua rau lawv li no mas zoo li txhua tus txoj kev xav xwb, thiab tsis yuam kev, tiam sis yog tus uas muaj kev hwm Vajtswv lawm, thaum qhov no tshwm sim rau koj, koj yuav tsum xub xav hais tias: “Tus tib neeg no ntseeg Vajtswv, thiab tseem yws Nws, thiab lawv ntxeev tej uas muaj tseeb thaum lawv hais lus. Hom tib neeg no mas yeej lees txais tsis tau qhov tseeb li. Qhov yuav dim ntawd mas yog ib qho loj heev, yog li ntawd qhov lawv tsis raug txom nyem kiag li ntawd puas yog ib qho zoo? Dab tsi ntxiv thiab, vim li cas tib neeg thiaj li raug txom nyem? Qhov ntawd tsis yog vim lawv tej moj yam qias vuab tsuab lod? Vajtswv muaj tej kev npaj siab uas zoo rau qhov cia tib neeg raug txom nyem ntawd. Qhov ntawd muaj txiaj ntsim rau tib neeg, qhov ntawd ua rau lawv zoo tiav log thiab txhim kho lawv; yog tib neeg tsis raug txom nyem ces lawv yuav tsis muaj kev kawm, thiab lawv yuav tsis tau txais qhov tseeb, thiab lawv yuav ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov raug kev txom nyem me ntsis ntawd yog Vajtswv txoj kev khuv leej thiab hmoov hlub; qhov raug kev txom nyem ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub tib neeg ntiaj teb. Qhov no yog kev cawm dim! Yog ua cas lawv thiaj li hais li no? Kuv yuav tsum tau qhia lawv. Kuv tsis tuaj yeem cia lawv to taub yuam kev thiab yws Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem cia lawv mus rau txhua qhov chaw thiab tshaj tawm cov lus no los haub ntxias lwm tus. Hais txog qhov no, kuv yuav tsum hais lus tam Vajtswv. Kuv yuav tsum pab lawv daws lawv tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thiab pab lawv kom muaj txoj kev to taub uas yog txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog lawv to taub Vajtswv yuam kev li no no, tsis yog lawv ua rau Nws yam tsis ncaj ncees lod? Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm tib neeg mas loj heev! Lawv xav li ntawd tau li cas?” Yog koj xav li no, qhov ntawd tsis txhais hais tias koj muaj kev hwm Vajtswv lod? (Tsis txhais li ntawd.) Hais txog qhov kev hwm Vajtswv ntawd, koj tsis yog tsuas hais cov lus yog xwb, tiam sis, koj muaj qhov kev hwm Vajtswv ntawd nyob rau hauv koj, koj muaj peev xwm zwm rau Nws, koj tsis ntxeev siab los sis yws kiag li. Ua li ntawd, mas koj thiaj li yog ib tug uas hwm Vajtswv. Thaum koj hwm Vajtswv, ces koj twb tau txais qhov tseeb lawm. Koj tsis yog tsuas hais ib co lus hais xwb, koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv, thiab tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Thaum muaj qhov kev paub no lawm, koj yuav tsum hais li cas rau tus tib neeg ntawd? Koj yuav tsum hais tias: “Vajtswv siv sij hawm los saib xyuas txoj kev cawm tib neeg ntau heev. Cov uas tsis muaj kev hwm Vajtswv ntawd mas pheej yws thiab tawm tsam Nws tas li, thiab lawv tsis xav txog Nws lub siab nyiam kiag li. Yog lawv raug txom nyem me ntsis, los sis lawv tsis pom Vajtswv tej koob hmoov, mas lawv yws, lawv ntxeev siab, thiab lawv xav phem thiab cov nyom. Qhov no ua pov thawj qhia hais tias cov tib neeg uas muaj tej moj yam qias vuab tsuab ntawd mas yeej ib txwm tawm tsam Vajtswv, thiab tias tib neeg tus yeeb yam mas yeej coj tsis zoo rau Vajtswv. Tib neeg tiv kev txom nyem me ntsis, muab me ntsis tso tseg, thiab siv lawv tus kheej me ntsis, kom lawv thiaj li tau txais kev cawm dim—nyob li ntawd Vajtswv mas tsis yog li ntawd. Koj raug txom nyem vim koj tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Yog koj xav kom tau txais qhov tseeb, koj yuav tsum raug txom nyem me ntsis. Yog muab hais kom tsis zoo mloog ces hais tias, tib neeg tsim nyog raug txom nyem lawm; Vajtswv tsis pub kom koj raug kev txom nyem, thiab Nws tsis ua kom koj raug txom nyem li. Yog koj muaj ib tug moj yam ntxeev siab no, koj puas tuaj yeem zam dhau txoj kev raug txom nyem? Qhov ua rau koj txom nyem ntawd yog koj tus moj yam qias vuab tsuab ntag—nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv. Yog koj yeej to taub qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv hauv txhua yam tiag tiag no, koj puas tseem yuav muaj txoj kev xav phem? Koj puas tseem yuav yws Vajtswv? Koj puas tseem yuav raug tej no? Yog li ntawd, txawm tib neeg yuav raug dab tsi los xij, qhov ntawd yog vim lawv tej moj yam qias vuab tsuab xwb; lawv liam tsis tau rau lwm tus, thiab haj yam liam tsis tau rau Vajtswv. Qhov ntawd yog qhov sau tej uas koj tseb ntag. Yog koj tsis raug txom nyem, koj yuav tsum puas tsuaj; koj yuav tsum raug rau txim. Koj yuav xaiv qhov twg? Vajtswv tsis xav kom koj raug txom nyem, tiam sis yog tsis muaj qhov kev raug txom nyem ntawd, koj puas yuav muaj peev xwm zwm rau Vajtswv? Yog tsis muaj kev raug txom nyem, koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb? Yog tsis muaj kev raug txom nyem, koj puas yuav muaj peev xwm mloog Vajtswv cov lus?” Thaum hais cov lus no lawm, tus neeg uas nrog koj ua ke ntawd puas yuav muaj peev xwm to taub qee yam? Ua ntej tshaj plaws, cov lus no puas yog raws li Vajtswv lub siab nyiam? Cov lus ntawd puas yog raws li qhov tseeb? (Yog.) Thaum pom hais tias cov lus ntawd yog raws li qhov tseeb lawm, puas tsim nyog tus tib neeg uas hwm Vajtswv ntawd tsis txhob hais cov lus ntawd? (Lawv tsim nyog hais.) Tus tib neeg uas muaj peev xwm hais tau cov lus no yog tab tom zam kev phem ntag. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum muaj dab tsi es thiaj li ua rau lawv tus kheej zam tau kev phem? (Lawv yuav tsum muaj kev hwm Vajtswv.) Tsuas yog muaj kev hwm Vajtswv xwb mas lawv thiaj li yuav zam tau kev phem; tsuas yog muaj kev hwm Vajtswv xwb mas tib neeg thiaj li yuav zwm tau rau Nws thiab ua tau tim khawv rau Nws. Cov tib neeg uas zoo li no yuav cia li zam tau kev phem lawm xwb.

Yog li ntawd nej yuav hais tias cov tib neeg uas tsis muaj kev hwm Vajtswv ntawd pheej muaj tus yam ntxwv dab tsi? Lawv puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv? (Lawv tsis muaj.) Ib txhia tib neeg hais tias: “Qhov ntawd tsis yog lawm. Lawv thov Vajtswv txhua hnub, lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv mus koom tej kev sib txoos ua ke raws sij hawm, thiab lawv ua lawv tes dej num li ib txwm ua. Yog ua cas koj thiaj li hais tias lawv tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv? Yog lawv tsis ntseeg Vajtswv, lawv puas tuaj yeem ua tau tag nrho tej ntawd?” Qhov hais li no puas yog? (Tsis yog. Qhov no tsuas yog ib qho kev ua dab nraud xwb. Yog koj tsis nrhiav qhov tseeb thaum koj ua, ces koj tsis muaj kev hwm Vajtswv, thiab yam uas koj ua ntawd tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv li.) Yog tias, nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg tsis los nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag tas li, ces lawv yuav tsis muaj kev hwm Nws, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm zam kev phem. Cov no nyob sib txuas ua ke. Yog tias tob rau hauv lub siab koj nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, ces koj thiaj li yuav raug tshawb xyuas, thiab yuav hwm Nws rau hauv ntau yam. Koj yuav tsis hais ib yam dab tsi uas tsis tsim nyog li, koj yuav tsis ua dhau mus deb los sis ua ib yam dab tsi uas qias li, los sis koj yuav tsis ua ib yam dab tsi uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Yog tias koj lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas kom meej, thiab lees txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas, ces koj yuav zam dhau txoj kev ua ntau yam phem. Qhov zoo li no, koj yuav tsis zam kev phem lov? Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv tiam sis koj pheej paub tsis meej hauv siab, tsis paub xyov Vajtswv ua hauj lwm los cawm tib neeg li cas los sis xyov tib neeg yuav tsum caum qhov tseeb li cas, los sis xyov koj puas nyiam qhov tseeb, los sis xyov qhov xwm txheej twg es koj thiaj li tsim nyog thov Vajtswv; yog txhua hnub koj tsis meej pem, tsis ua txhua yam tiag tiag, lam ua raws li tej kev cai xwb; yog koj lub siab tsis muaj kev kaj siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab koj tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj; yog tias koj pheej coj raws li koj tus kheej lub siab nyiam, ua neej raws li koj tus yam ntxwv phem, thiab nthuav koj tus yam ntxwv khav theeb tawm; thiab yog tias koj tsis lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas kom meej los sis kev qhuab ntuas, thiab tsis zwm rau, ces nyob rau hauv koj lub siab yeej yuav ib txwm nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, thiab raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog thiab los ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib qho kev hwm Vajtswv me me li. Lawv tsis muaj peev xwm zam kev phem, thiab tab txawm lawv tsis ua yam phem los xij, txhua yam uas lawv xav yeej tseem yog kev phem, thiab ob qho huv si tsis sib txuas rau qhov tseeb thiab tawm tsam qhov tseeb. Yog li ntawd ces, cov tib neeg uas zoo li no, tsis muaj kev sib cuag nrog rau Vajtswv kiag li lov? Txawm hais tias Nws kav lawv los xij, lawv lub siab yeej tsis los rau ntawm Nws lub xub ntiag li, thiab lawv yeej tsis txeev thov Nws tiag tiag li; lawv yeej tsis saib Vajtswv li yog Vajtswv, lawv yeej tsis saib Nws li yog tus Tswv Tsim uas kav lawv, lawv yeej tsis lees paub tias Nws yog lawv tus Vajtswv thiab lawv tus Tswv, thiab lawv yeej tsis xav txog kev pe hawm Nws los ntawm lub siab dawb paug tiag tiag li. Cov tib neeg zoo li no tsis nkag siab tias ntshai Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv xav tias lawv muaj cai los ua kev phem. Lawv hais hauv lawv lub siab hais tias, “Kuv yuav ua li kuv xav tau. Kuv mam li saib xyuas kuv tus kheej txoj hauj lwm, nws tsis yog nyob ntawm lwm tus!” Lawv saib txoj kev ntseeg Vajtswv zoo ib yam li ib co lus uas hais mus hais los, ntawm ib txoj kab ke xwb. Qhov no tsis ua rau lawv yog cov tsis ntseeg lov? Lawv yog cov tsis ntseeg! Nyob rau hauv Vajtswv lub siab mas, cov tib neeg no puav leej yog cov neeg ua phem xwb. Tag hnub nrho, txhua yam uas lawv xav puav leej yog kev phem. Lawv yog cov neeg qias vuab tsuab ntawm Vajtswv lub tsev, thiab Nws tsis lees paub cov tib neeg uas zoo li no los ua cov tswv cuab ntawm Nws lub tsev. Cov tib neeg uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd yog hom tib neeg dab tsi? Lawv yog hom tib neeg uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem, cov tib neeg uas ua raws li Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsuas lam ntseeg Vajtswv lub npe xwb, cov uas tsis lees txais Nws ua lawv tus Tswv thiab tus Vajtswv—lawv puas muaj feem nyob rau ntawm Vajtswv lub tsev? Cov uas tsis lees Vajtswv ua lawv tus Tswv Tsim, cov uas tsis lees txais qhov muaj tseeb uas hais tias Nws yog qhov tseeb ntawd—lawv puas yog Vajtswv cov? Yeej tsis yog. Tsuas yog cov uas lees txais qhov tseeb xwb thiaj li yog Vajtswv cov; tsuas yog cov uas saib Vajtswv yam li yog Vajtswv xwb thiaj li yog Nws cov. Nrog rau cov tib neeg uas tuaj yeem paub tias Vajtswv yog qhov tseeb, cov uas lees txais yuav Nws ua lawv tus Tswv, thiab cov uas pom tias Nws yog Tus Kav txhua yam, cov tib neeg zoo li no nthuav tawm lawv tus kheej li cas? Lawv muaj tus yam ntxwv dab tsi nyob rau hauv lawv lub siab? Lawv xyaum ua li cas thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv? (Lawv tshawb nrhiav qhov tseeb rau hauv txhua yam.) Qhov ntawd yog ib kis. Dab tsis ntxiv thiab? (Lawv zwm rau txhua qhov cheeb tsam ib puag ncig, tib neeg, tej yam tseem ceeb, thiab tej khoom uas Vajtswv tau teeb tseg lawm, muaj peev xwm kawm los ntawm tej ntawd, thiab tau txais qhov tseeb.) (Lawv tsis muaj cuab kav ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis ua rau Vajtswv chim siab li.) Cov no, ib yam nkaus thiab, yog cov kev uas lawv nthuav tawm lawv tus kheej. Qhov tseem ceeb yog qhov hais tias thaum muaj qee yam tshwm sim rau lawv lawm, txawm hais tias lawv nkag siab qhov tseeb los sis tsis nkag los xij, txawm lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis tsis muaj los xij, lawv yuav tsum xub xub ntshai Vajtswv ua ntej tso; lawv tsis ua maj ntug maj teb raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, lawv hwm Vajtswv thiab tsis ua rau Nws chim. Lwm tus tuaj yeem pom tau tias lawv tsis hais lus maj ntug maj teb, tias lawv ua siab txias txias ua dua li ua siab kub kub los sis ua qias, tias lawv muaj kev kaj siab heev, tias lawv muaj peev xwm tos, lawv nrog Vajtswv sib tham hauv lawv lub siab thiab nrhiav Nws, tias lawv muaj ib lub siab uas zwm rau Vajtswv, thiab lawv muaj qhov kev hwm Vajtswv nyob rau hauv lawv. Cov tib neeg uas ua neej raws li cov no sib cuag tau thiab txuas nrog txhua yam uas tshwm sim rau lawv los ntawm Vajtswv cov lus, thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog Nws ntawd yeej ib txwm zoo li qub. Ib txhia tib neeg—cov uas tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab—tsis muaj peev xwm ua neej raws li cov muaj tseeb no, thiab lawv tus yam ntxwv yeej yog tus yam ntxwv khav theeb xwb, qias thiab tsis paub tswj lub siab. Lawv siv sij hawm tag hnub los tso dag tso luag, lawv tsis muab siab rau los ua lawv tej dej num, lawv hais thiab ua txhua yam li lawv xav tau rau hauv lawv lub taub hau, lawv hem thiab lawv ua lwj ua liam thiab ua siab kub kub rau txhua yam lawv ua. Pom tib muag xwb koj yeej qhia tau lawm hais tias lawv zoo li cov tsis ntseeg. Tus tib neeg uas muaj tej kev nthuav tawm thiab tus cwj pwm zoo li no puas yog tus uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Lawv puas ntseeg Vajtswv tiag taig? Vajtswv puas nyob hauv lawv lub siab? Yeej paub tseeb tias Nws tsis nyob. Cov tib neeg uas zoo li no raug Vajtswv rau txim thiab tsis nyiam kiag li.

Hnub no peb tau kawm txog ib lub ncauj lus uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua lub ncauj lus huv si. Lub ncauj lus no muaj kev cuam tshuam txog rau dab tsi? (Kev cawm dim.) Yog tib neeg xav kom raug cawm dim thaum lawv ntseeg Vajtswv ntawd, ces qhov tseem ceeb yog qhov seb lawv puas muaj ib lub siab uas hwm Vajtswv los sis tsis muaj, seb Vajtswv puas muaj ib qho chaw nyob hauv lawv lub siab los sis tsis muaj, seb lawv puas muaj peev xwm ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tuav txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm los sis tsis muaj peev xwm xwb. Qhov tseem ceeb ces yog qhov seb tib neeg puas muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb, thiab muaj qhov mloog Vajtswv lus los sis tsis muaj xwb. Tej no yog txoj kev thiab tus yam ntxwv uas yuav raug cawm dim. Yog koj lub siab tsis muaj peev xwm ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yog koj tsis nquag thov Vajtswv thiab kawm los ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ces koj yeej yuav tsis raug cawm dim li, vim rau qhov koj twb thaiv txoj kev uas mus tau txoj kev cawm dim lawm. Yog koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, ces koj twb mus txog qhov kawg lawm. Yog Vajtswv tsis nyob rau hauv koj lub siab, ces qhov hais tias koj muaj kev ntseeg ntawd tsis muaj qab hau li, tsuas yog ntseeg Vajtswv kom muaj npe xwb. Txawm koj yuav muaj peev xwm hais tau tej lus ntawm txoj kev qhuab qhia ntau npaum li cas, koj raug kev txom nyem npaum li cas rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv, los sis koj muaj peev xwm npaum li cas los xij; yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab, thiab koj tsis hwm Vajtswv, ces txawm koj yuav ntseeg Vajtswv li cas los xij. Vajtswv yuav hais tias, “Koj uas yog tus neeg ua phem, cia li khiav ntawm Kuv mus.” Koj yuav raug muab cais mus ua ib tug neeg ua phem. Koj yuav tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lawm; Nws yuav tsis yog koj tus Tswv los sis yog koj tus Vajtswv lawm. Tab txawm yog koj lees paub hais tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam, thiab lees paub hais tias Nws yog tus Tswv Tsim los xij, koj tsis pe hawm Nws, thiab tsis zwm rau Nws lub hwj chim kav li. Koj raws Ntxwgnyoog thiab cov dab phem qab; tsuas yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem xwb thiaj li yog koj tus tswv. Yog, hauv txhua yam, koj tso siab rau koj tus kheej, thiab ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam, yog koj tso siab hais tias koj txoj moo nyob rau hauv koj tus kheej ob txhais tes xwb, ces qhov koj ntseeg ntawd yog koj tus kheej xwb. Tab txawm yog koj hais tias koj ntseeg thiab lees paub Vajtswv los xij, Vajtswv tsis lees paub koj. Koj tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, yog li ntawd thaum kawg koj yeej yuav raug Nws ntxub thiab tsis kam txais yuav, raug Nws rau txim, thiab raug Nws muab ntiab tawm mus; Vajtswv tsis cawm cov tib neeg zoo li koj. Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag yog cov uas lees txais Nws ua tus Cawm Seej, cov uas lees txais hais tias Nws yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Lawv muaj peev xwm ua siab dawb paug muab lawv tus kheej fij rau Nws thiab ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los; lawv paub Vajtswv tes hauj lwm, lawv xyaum ua raws li Nws cov lus thiab qhov tseeb, thiab lawv taug txoj kev uas caum qhov tseeb. Lawv yog cov tib neeg uas ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab ua raws li Nws lub siab nyiam. Tsuas yog thaum tib neeg muaj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no lawm xwb mas lawv thiaj li yuav dim; yog tsis li ntawd, ces lawv yuav raug teem txim. Qhov tib neeg muaj txoj kev xav kom muaj tseeb thaum lawv ntseeg Vajtswv ntawd txais yuav puas tau? Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd, tib neeg puas tuaj yeem txais tau qhov tseeb thaum lawv tseem pheej tuav rawv rau lawv tus kheej tej kev xav phem uas pom tsis meej, thiab tej kev xav hauv nruab siab uas paub tsis meej? Yeej tsis tuaj yeem li. Thaum tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum lees txais qhov tseeb, ntseeg Nws li Nws hais, thiab ua raws li Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj; tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav tau txais txoj kev cawm dim. Dhau ntawm qhov no mus lawm ces tsis muaj lwm txoj kev lawm—txawm koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum tsis txhob muaj ib txoj kev xav kom muaj tseeb li. Kev qhia txog lub ncauj lus no mas tseem ceeb heev rau tib neeg, tsis yog lod? Qhov no yog ib qho ua kom nej to taub.

Tam sim no uas nej twb hnov cov xov no lawm, nej tsim nyog to taub qhov tseeb thiab paub meej tias txoj kev cawm dim ntawd cheem tsum dab tsi lawm. Qhov tib neeg nyiam, qhov lawv siv zog rau, qhov lawv mob siab rau—tej no tsis muaj ib yam tseem ceeb li. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog lees txais qhov tseeb xwb. Nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas kawg ntawd, pom hais tias qhov muaj peev xwm txais tau qhov tseeb mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab tias qhov uas ua rau koj hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem ntawd yog txoj kev yog lawm. Yog koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo thiab yeej ib txwm tsom ntsoov rau txoj kev caum txhua yam uas tsis muaj dab tsi ntsig txog qhov tseeb li, ces koj txoj kev ntseeg tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau qhov tseeb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv li. Tej zaum koj yuav hais tias ntseeg thiab lees paub Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis yog koj tus Tswv, Nws tsis yog koj tus Vajtswv, koj tsis lees tias Vajtswv tswj koj txoj hmoo, koj tsis zwm rau txhua yam uas Vajtswv npaj rau koj, koj tsis lees paub qhov muaj tseeb hais tias Vajtswv yog qhov tseeb—txawm yog qhov twg los koj txoj kev cia siab rau txoj kev cawm dim ntawd twb raug liam sim lawm; yog koj tsis tuaj yeem taug txoj kev uas caum qhov tseeb, ces koj taug txoj kev uas raug kev puas tsuaj ntag. Yog hais tias txhua yam uas koj caum, tsom ntsoov rau, thov txog, thiab thov rau ntawd yog mus raws li Vajtswv cov lus, thiab raws li qhov Vajtswv hais, thiab yog koj muaj ib txoj kev paub zuj zus tias koj ua raws li tus Tswv Tsim hais, thiab pe hawm tus Tswv Tsim, thiab xav hais tias Vajtswv yog koj tus Tswv, koj tus Vajtswv zuj zus, yog koj zoo siab zuj zus ua raws li txhua yam uas Vajtswv qhia thiab npaj rau koj zuj zus, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua tuaj, thiab haj tseem zoo dua qub lawm thiab, thiab yog koj txoj kev hlub Vajtswv haj tseem dawb huv dua qub lawm thiab thiab muaj tseeb, ces koj txoj kev tsis txaus siab thiab kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thiab koj tej kev ntshaw Vajtswv uas tsis muaj qab hau ntawd yuav muaj tsawg zuj zus lawm, thiab koj yuav muaj txoj kev hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nkaus lawm xwb, uas txhais tau hais tias koj twb taug txoj kev uas mus tau kev cawm dim lawm. Txawm hais tias qhov taug txoj kev mus tau kev cawm dim ntawd yog los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, kev saib xyuas, kev txiav txim, thiab kev rau txim, thiab tej no ua rau koj mob siab heev los xij, qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub koj. Yog, thaum koj ntseeg Vajtswv, koj tsuas caum kom tau koob hmoov, thiab tsuas caum lub meej mom, lub koob lub npe thiab txiaj ntsim xwb, thiab yeej tsis raug qhuab ntuas, los sis raug qhuab qhia thiab raug saib xyuas, los sis raug txiav txim thiab raug rau txim li, ces txawm koj yuav muaj ib lub neej uas yooj yim los xij, koj lub siab yim nyob deb ntawm Vajtswv, koj yuav plam txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas zoo li ib txwm muaj lawm, thiab koj kuj yuav tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab; koj yuav xav ua koj tus thawj coj xwb—uas ua pov thawj qhia hais tias txoj kev uas koj taug ntawd tsis yog txoj kev yog lawm. Yog koj tau paub Vajtswv tes hauj lwm ib ntus lawm thiab muaj ib txoj kev paub zuj zus txog qhov noob neej qias vuab tsuab tob npaum li cas, thiab nyiam tawm tsam Vajtswv heev lawm, thiab yog koj ntxhov siab tias nyob tsam muaj ib hnub koj ua qee yam uas tawm tsam Vajtswv, thiab ntshai tsam tias koj yuav ua txhaum rau Vajtswv, thiab raug Nws muab tso tseg, thiab xav hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas txaus ntshai dua li qhov tawm tsam Vajtswv li lawm, ces koj thiaj li yuav muaj ib lub siab uas hwm Vajtswv. Koj yuav hnov hais tias thaum tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum tsis txhob ncaim ntawm Vajtswv mus; yog lawv ncaim ntawm Vajtswv mus, yog lawv ncaim ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, thiab ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim mus lawm, ces qhov no npaum nkaus li plam Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev saib xyuas, plam Vajtswv tej koob hmoov, thiab tib neeg ces tag li ntawd lawm xwb; lawv tsuas yuav phem dua qub lawm xwb, lawv yuav zoo ib yam li cov tib neeg ntawm txoj kev lis kev cai ntseeg, uas yeej tseem yuav tawm tsam Vajtswv thaum lawv ntseeg Vajtswv—yog li ntawd qhov no, lawv yuav dhau los ua cov tawm tsam Khetos lawm. Yog koj ras txog qhov no, ces koj yuav thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Thov txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv. Txhua yam uas kuv ua, kuv thov kom Koj saib kuv. Yog kuv ua ib yam dab tsi uas txhaum rau qhov tseeb thiab txhaum rau Koj lub siab nyiam lawm, thov Koj txiav txim rau kuv thiab rau txim rau kuv tiag tiag—kuv nyob tsis tau yog tsis muaj Koj txoj kev txiav txim thiab kev rau txim.” Qhov no yog txoj kev yog uas tib neeg tsim nyog taug nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog li ntawd ntsuas raws li tus qauv no: Nej puas muaj cuab kav hais tias nej taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim lawm? Nej yeej tsis muaj cuab kav li, vim nej tseem tsis tau dhau los ua ib tug ntawm cov uas caum qhov tseeb, hauv ntau yam, nej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab nej tsis muaj peev xwm lees txais thiab zwm rau qhov raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia—uas ua pov thawj qhia hais tias nej tseem tshuav deb heev mam li mus taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim. Qhov taug txoj kev mus tau kev cawm dim ntawd puas yooj yim yog koj tsis yog ib tug neeg uas caum qhov tseeb? Tseeb tiag, yeej tsis yooj yim li. Yog tib neeg tsis tau raug Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, yog lawv tsis tau raug Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev rau txim, kev saib xyuas thiab kev qhuab qhia, ces qhov lawv yuav dhau los ua ib tug neeg uas caum qhov tseeb ntawd mas tsis yooj yim, vim li ntawd qhov lawv yuav taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim ntawd thiaj li nyuaj heev. Yog tom qab hnov tsab xov no lawm, es koj paub tias qhov ntawd yog qhov tseeb, tiam sis koj tseem tsis taug txoj kev caum raws qhov tseeb thiab ua kom tau txais txoj kev cawm dim, thiab koj tsis pom tias qhov no yog ib qho tseem ceeb, thiab xav hais tias tsis ntev ntawd, yuav muaj ib hnub uas koj yuav los taug txoj kev ntawd—tsis maj—yog koj tsis ntxhov siab txog qhov no—ces hom kev xav no yog kev xav dab tsi? Thaum koj muaj ib txoj kev xav zoo li no, ces yog koj muaj teeb meem lawm, thiab qhov koj yuav taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim ntawd mas nyuaj heev. Yog li ntawd koj yuav tsum daws li cas kom thiaj li muaj peev xwm taug tau txoj kev no? Koj yuav tsum hais tias, “Au! Tam sim no kuv tseem tsis tau taug txoj kev mus tau kev cawm dim li—qhov no mas phom sij heev! Vajtswv hais tias tib neeg yuav tsum nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag txhua lub sij hawm, thiab yuav tsum thov Vajtswv ntxiv, thiab tias lawv lub siab yuav tsum nyob kaj siab lug, thiab tsis txhob lam tau lam ua—yog li ntawd kuv yuav tsum pib muab txhua yam no coj los xyaum ua raws kiag tam sim no.” Qhov xyaum ua li no yog nkag mus rau txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog lawm; yooj yim npaum li ntawd. Hom tib neeg twg yog cov uas hnov Vajtswv cov lus tag es tom qab ntawd muab cov lus ntawd coj los xyaum ua raws? Lawv puas yog tib neeg zoo? Lawv yog mas—lawv yog cov tib neeg uas nyiam qhov tseeb ntag. Lawv yog hom tib neeg dab tsi yog tias, tom qab hnov Vajtswv cov lus lawm, lawv tseem tsis paub, tsis quav ntsej, muaj lub siab tawv—yog lawv saib Vajtswv cov lus tsis rau nqi, thiab ua ntsej lag muag dig rau cov lus ntawd? Tsis yog lawv paub tsis meej lod? Tib neeg ib txwm nug tias puas muaj ib txoj kev uas dim sai sai thaum lawv ntseeg Vajtswv. Kuv qhia nej hais tias tsis muaj, thiab tom qab ntawd kuv qhia nej txog txoj kev yooj yim no, tiam sis tom qab hnov txog txoj kev no lawm los nej yeej tsis muab txoj kev no coj los xyaum ua raws—vim qhov tsis paub txog qhov zoo thaum nej hnov txoj kev ntawd. Cov tib neeg zoo li no puas yuav dim? Tab txawm yog muaj qee qhov kev cia siab rau lawv los xij, qhov ntawd tsis zoo; kev cawm dim yuav nyuaj heev. Tej zaum yuav muaj ib hnub thaum lawv pw tsaug zog sawv los, thaum lawv xav txog lawv tus kheej hais tias: “Kuv tsis hluas ntxiv lawm, thiab kuv tsis tau ua raws li kuv tej dej num kom zoo thaum kuv ntseeg Vajtswv los tau npaum li no lub xyoo. Vajtswv tim tsum kom tib neeg nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag txhua lub sij hawm, tiam sis kuv tsis tau nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Kuv yuav tsum maj nrawm nroos thov Vajtswv.” Yog lawv paub hauv lawv lub siab thiab pib ua lawv tej dej num kom zoo, ces nws tseem tsis tau lig dhau. Tiam sis tsis txhob cia nws lig dhau lawm; yog nej tos kom txog thaum nej muaj xya caum los sis yim caum xyoo, thiab nej lub cev twb ua tsis tau, thiab nej twb tsis muaj ib lub zog li lawm, es mam los caum qhov tseeb ces nws yuav tsis lig dhau lawm lod? Yog nej siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws ntawm nej lub neej rau tej yam uas tsis muaj nuj nqis, thiab thaum kawg tso tseg los sis plam txoj kev caum qhov tseeb, uas yog qhov tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, qhov no tsis yog ruam tshaj plaws lod? Puas muaj ib yam dab tsi ruam tshaj? Muaj ntau tus tib neeg uas paub txog txoj kev tseeb zoo heev tiam sis tseem tos kom txog lub neej yav tom ntej es mam li lees txais thiab caum txoj kev tseeb ntawd—lawv puav leej yog cov neeg ruam. Lawv tsis paub tias txoj kev caum qhov tseeb ntawd mas siv dag zog li kaum tawm xyoo ua ntej lawv tau txais txoj sia. Yog lawv plam lub sij hawm zoo tshaj plaws uas los tau txoj kev cawm dim lawm, es mam li tu siab ces lig dhau lawm!

Kiag tam sim no, qhov uas tseem ceeb tshaj plaws uas nej yuav tsum tau muab coj los xyaum ua ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd yog qhov hais tias thaum muaj tej yam tshwm sim rau nej lawm, nej yuav tsum maj nroos los nrhiav qhov tseeb, tswj nej lub siab kom nyob tus tus rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab thov Vajtswv thiab nyeem Nws cov lus los ntawm lub siab mos muag. Ua li no, nej thiaj li yuav muaj ib txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo li qub. Yog koj ntseeg Vajtswv tiam sis tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws, yog koj tseem ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej, yog koj tsis muaj ib txoj kev nrog tus Vajtswv uas muaj qab hau sib raug zoo no, Vajtswv puas tuaj yeem lees paub hais tias koj ntseeg Nws? Yog Vajtswv tsis lees paub koj no, tsis yog koj muaj teeb meem lawm lod? Hauv koj lub siab, koj yuav tsum paub kom tseeb txog qhov yuav caum li cas kom Vajtswv thiaj li lees paub koj ua ib tug tswv cuab ntawm Nws lub tsev, thiab ua ib tug ntawm cov uas raws Nws qab. Tsis txhob tawv ncauj los sis ntxeev siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob nrug deb ntawm Vajtswv kiag li; koj yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab lees txais Nws ua koj tus Tswv. Yog li ntawd koj yuav tsum ua dab tsi txuas ntxiv? Maj nroos los noj thiab haus Vajtswv cov lus, lees txais txhua qhov tseeb uas Nws nthuav tawm, muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua thiab siv qhov tseeb ntawd, thiab nkag mus rau qhov muaj tiag—qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Yog nej xav hais tias cov lus uas kuv qhia no tseem ceeb, yog nej tuaj yeem muab cov lus no coj los siv rau hauv nej lub neej, muab cov lus no coj los ua ib phau ntawv qhia nyob rau hauv nej lub neej, thiab muab cov lus no coj los ua qhov muaj tiag uas nej ua neej raws, ces nej yuav tau txais qee yam, thiab qhov Kuv qhia hnub no thiaj li yuav muaj qab hau. Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog qhov koj yuav tsum muaj Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov lus, muab Vajtswv ua tus loj nyob rau hauv koj lub siab, thiab zwm rau Vajtswv; koj yuav tsum muab tag nrho txhua yam uas koj ua tso rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab ua kom paub tseeb hais tias tej ntawd muaj ib txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo; qhov no hais tias qhov los ntseeg Vajtswv ntawd, koj yuav tsum zoo li ib tug tib neeg uas ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum muaj qhov muaj tiag ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv. Tom qab nej mloog ib zaj lus qhuab qhia lawm, nej to taub hais tias Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi, thiab nej muaj peev xwm xyaum ua thiab ua raws li Vajtswv tej kev tim tsum. Tom qab ib ntus, Kuv pom hais tias tib neeg hloov lawm, tias Kuv cov lus muaj txiaj ntsim rau lawv, hloov lawv tus yam ntxwv, thiab hloov txoj hauv kev uas lawv taug lawm. Thaum tib neeg hloov pauv lawv tus kheej tiag tiag lawm, Kuv xav hais tias Kuv hais lus muaj qab hau. Thaum Kuv pom nej khaws cov lus no rau hauv nej lub siab, tsis mloog cov lus no zoo li cua tshuab nej ob lub pob ntseg xwb, mas Kuv zoo siab rau nej heev. Yog txawm Kuv hais lus ntau npaum li cas los nej tsis mloog, yog nej tsis mob siab rau cov lus ntawd tiag tiag, yog nej ua li nej xav tau, thiab coj li nej xav coj xwb, mas Kuv mob siab thaum Kuv saib nej; Kuv pib tsis nyiam nej, thiab qhov koj hais tej lus zoo zoo, los sis ua kom zoo li koj tus kheej zoo nyob rau sab nraud ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsim li. Qhov ua li ntawd yog koj feem ntsej muag ncaj siab nkhaus xwb, thiab tsis zoo rau Kuv saib. Yog li ntawd, qhov tib neeg los xyaum ua raws li qhov tseeb mas tseem ceeb heev, hos qhov los to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas haj yam tseem ceeb tshaj lawm thiab. Cov tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd yeej hwm Vajtswv; cov uas muaj kev hwm Vajtswv yeej muaj peev xwm taug tau txoj kev mus tau kev cawm dim.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 5, Xyoo 2017

Qhov Dhau Los: Ib Tug Moj Yam Qias Vuab Tsuab Mas Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Qhov Lees Txais Qhov Tseeb Xwb

Ntxiv Mus: Qhov Tiv Kev Txom Nyem kom Tau Txais Qhov Tseeb Ntawd Mas Yog Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No