1. Kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi thiab kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem ho tshwm sim los tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ntshai Vajtswv yog dab tsi? Thiab ib tug neeg yuav zam kev phem tau li cas?

“Ntshai Vajtswv” tsis txhais tias ntshai heev thiab ntshai kawg nkaus, los sis nkaum, los sis ua kom nrug deb, los sis nws yog kev teev hawm mlom los sis kev cai dab qhuas. Zoo tshaj ntawd, nws yog kev hawm, kev hwm, kev ntseeg siab, kev to taub, kev saib xyuas, kev mloog lus, kev fij, kev hlub, thiab kuj yog txoj kev pe hawm, kev ua zoo pauj rov qab, thiab kev zwm uas tso siab plhuav thiab tsis yws li. Yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev hawm, tseem kev ntseeg siab, tseem kev to taub, tseem kev saib xyuas los sis kev mloog lus, tab sis tsuas yog kev txaus ntshai thiab tsis yooj yim, tsuas yog kev tsis tshua ntseeg, kev to taub yuam kev, kev nkaum, thiab kev zam; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm, tsuas yog kev teev hawm mlom thiab kev cai dab qhuas yam qi muag nti xwb; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej ua tsis tau raws nrog Vajtswv txoj kev, los sis ntshai Vajtswv, los sis zam kev phem. Muab hais txawv, txhua yam ua thiab tus cwj pwm uas tib neeg koom nrog yuav muaj puv npo nrog tej kev ntxeev siab thiab kev tawv ncauj, nrog tej kev iab liam cuav thiab tej kev txiav txim tsis ncaj ntsig txog Nws, thiab nrog tus cwj pwm coj phem uas txawv rau qhov tseeb thiab lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv tej lus.

Thaum noob neej muaj ib txoj tseem kev ntseeg siab rau Vajtswv lawm, lawv yuav caum raws Nws tiag thiab ywj rau Nws; tsuas yog muaj txoj kev ntseeg siab tseeb thiab kev ywj rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev to taub thiab kev nkag siab; los nrog rau txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv yog txoj kev saib xyuas rau Nws; tsuas yog muaj txoj tseem kev saib xyuas rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev mloog lus; tsuas yog muaj txoj tseem kev mloog Vajtswv lus xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev fij; tsuas yog muaj txoj tseem kev fij rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj kev ua zoo pauj rov qab uas tso siab plhuav thiab tsis muaj lus yws; tsuas yog muaj txoj tseem kev ntseeg siab thiaj kev ywj, txoj tseem kev to taub thiab kev saib xyuas, txoj tseem kev mloog lus, txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab xwb, noob neej thiaj los paub tau Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tiag, thiab los paub qhov ntawm seb tus Tswv Tsim yog leej twg tiag; tsuas yog thaum lawv los paub tus Tswv Tsim tiag tiag lawm xwb noob neej thiaj tsim hauv lawv tus kheej los muaj ib txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm rau; tsuas yog thaum lawv muaj txoj kev pe hawm tseeb thiab kev zwm rau tus Tswv Tsim xwb noob neej thiaj yuav muaj peev xwm tiag los muab lawv tej kev phem tso rau ib sab, ntawd yog hais tau tias, zam kev phem.

Qhov no yog tus txheej txheem tag nrho ntawm qhov “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem,” thiab kuj yog lub ntsiab hauv qhov tag nrho ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum taug kom thoob thiaj muaj qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj kev twg kiag thiaj li yog txoj kev uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Nws muaj feem xyuam txog txoj kev nrhiav los zwm rau Vajtswv, thiab zwm rau Nws tag nrho thiab tiag tiag li. Nws muaj feem xyuam txog txoj kev ntshai thiab hwm Vajtswv tiag tiag, yam tsis muaj ib txoj kev dag ntxias, kev tawm tsam, los sis kev ntxeev siab li. Nws yog txoj kev ua lub siab dawb huv thiab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus tiag tiag. Txoj kev ncaj ncees thiab kev mloog lus no mas yuav tsum yog tseeb tiag tiag, tsis yog lam ua; nws tsis yog nyob ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw, los sis tias tus tib neeg ntawd laus npaum li cas lawm. Qhov no yog txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Thaum tab tom taug txoj kev ntawm txoj kev nrhiav no, koj yuav maj mam los paub Vajtswv thiab ntsib Nws tej dej num zuj zus; koj yuav hnov Nws txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv, yuav to taub qhov tseeb txog qhov Nws muaj nyob, thiab hnov Nws lub hwj chim kav. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li hnov tias Vajtswv muaj nyob rau hauv txhua yam, thiab to taub tias Nws nyob ntawm koj ib sab; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj hom kev ras paub txog zoo li no. Yog tias koj tsis nrhiav txoj kev zoo li no, ces koj yeej yuav tsis muaj kev paub txog tej no li.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Yog Cov Uas Tau Txais Txiaj Ntsig Ntau Tshaj Plaws ntawm Vajtswv Txoj Kev Npaj Cawm Tib Neeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm Vajtswv lub ntsiab tseeb muaj ib yam uas yog kev hlub, thiab Nws hlub tshua txhua leej thiab txhua tus neeg, tib neeg tau hla dhau thiab tau hnov qab txog qhov tseeb tias Nws lub ntsiab tseeb kuj yog ib yam ntawm lub meej mom thiab. Tias Nws muaj kev hlub tsis tau txhais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua kom tub qaug Nws yam ywj siab hlo, tsis txhib Nws tej kev xav los sis kev ua, tsis yog qhov tseeb tias Nws muaj kev hlub tshua yuav txhais tias Nws tsis muaj cov keeb laj fai ntawm qhov Nws yuav ua rau tib neeg li cas. Vajtswv muaj sia nyob; Nws muaj nyob tiag. Nws tsis yog ib tug roj hmab nyob hauv kev xav hauv nruab siab los sis tsis yog lwm yam khoom. Vim yog Nws muaj nyob, peb yuav tsum ua tib zoo mloog lub suab ntawm Nws lub siab txhua lub sij hawm, ua tib zoo saib rau Nws tus yeeb yam, thiab los to taub txog Nws tej kev xav. Peb yuav tsum tsis txhob siv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab los txhais Vajtswv, los sis yuav tsum tsis txhob yuam tib neeg cov kev xav thiab kev ntshaw rau Nws, ua kom Vajtswv coj rau tib neeg hauv ib tug xeeb ceem raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab. Yog tias koj ua li no, ces koj tab tom ua rau Vajtswv chim siab, sim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab twv Nws lub meej mom! Yog li ntawd, kiag thaum nej los to taubtxog qhov teeb meem loj no lawm, Kuv thov kom nej txhua leej thiab txhua tus ceej faj thiab xyuam xim rau nej tej kev ua. Ceev faj thiab xyaum xim rau nej kev hais lus, ib yam nkaus thiab—nrog rau kev nej ua rau Vajtswv, nej yim huab ceev faj thiab xyaum xim npaum li cas, ces yim zoo npaum li ntawd! Thaum koj tsis to taub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tseg tsis txhob hais lus ua dog ua dig, tsis txhob ua dog dig hauv koj tej kev ua, thiab tsis txhob liam ub liam no ua dog ua dig. Tseem ceeb tshaj ntawd, tsis txhob muab ib lo lus xaus dab tsi. Tiam sis, koj yuav tsum tos ntsoov thiab nrhiav; cov kev ua no, ib yam nkaus thiab, yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog tias koj muaj peev xwm ua tau qhov no tiav, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog koj muaj tus yeeb yam no, ces Vajtswv yuav tsis liam koj rau koj txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi li, thiab tsis muaj kev to taub txog cov laj thawj nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tsim nyog rau, vim rau koj tus yeeb yam ntawm qhov ntshai ua tub qaug Vajtswv, qhov hwm Nws tej kev xav, thiab qhov txhaus siab hlo mloog Nws lus, Vajtswv yuav cim ntsoov koj, coj thiab qhuab qhia koj, los sis uv koj txoj kev tsis paub tab thiab kev tsis paub dab tsi li. Muab hais rov qab, puas tsim nyog koj muaj tus yeeb yam tsis hwm Nws—txiav txim rau Nws raws li qhov kev xav los sis lam tau lam kwv yees thiab txhais Nws cov tswv yim—Vajtswv yuav cem koj, qhuab ntuas koj, thiab haj tseem yuav rau txim rau koj thiab; los sis, tej zaum Nws yuav muab lus ntuas koj thiab. Tej zaum lo lus ntuas no yuav muaj feem ntsig txog koj qhov tshwm sim thiab. Yog li ntawd, Kuv xav hais ib zaug ntxiv tias: Nej txhua tus tsim nyog ceev faj thiab xyuam xim rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob hais lus ua dog ua dig, thiab tsis txhob ua lwj ua liam rau ntawm nej cov kev ua. Ua ntej koj hais ib yam dab tsi, koj yuav tsum nres thiab xav: Kuv qhov kev ua no puas ua rau Vajtswv chim siab thiab? Qhov ua li ntawd, Kuv puas yog tab tom hwm Vajtswv thiab? Txawm yog tias tej qhov teeb meem me me xwb los, koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tso, thiab siv sij hawm kom ntau los xav txog tej no. Yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai no rau txhau tus xeeb ceem, hauv txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab muab tus yeeb yam tshwj xeeb zoo li ntawm coj los siv thaum koj tsis to taub qee yam, ces Vajtswv yuav ib txwm coj koj kev thiab npaj ib txog kev rau koj los caum raws mus. Tsis hais tib neeg yuav qhia tawm hom zoo li cas li, Vajtswv pom lawv tseeb thiab meej tshaj, thiab Nws yuav muab ib qho kev ntsuas uas raug thiab tsim nyog rau koj tej kev qhia tawm.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum qhov tseeb zwm nyob rau hauv koj lub siab thiab tau dhau los ua koj lub neej lawm, ces, thaum koj pom tej yam nyob twj ywm, xav phem, los sis kev phem tshwm sim tuaj, qhov kev teb tshwm sim hauv koj lub siab tuaj yuav txawv tag nrho lawm. Ua ntej tshaj plaws, koj xav cem thiab tsis kaj siab, lawv loo qab nrog txoj kev xav no tam sim ntawd: “Kuv tsis tuaj yeem cia li nyob twj ywm thiab ua ntsej lag muaj dig. Kuv yuav tsum sawv tsees los thiab hais lus, kuv yuav tsum sawv tsees thiab ua lub luag haujlwm.” Tom qab ntawd ces koj muaj peev xwm sawv tsees thiab cheem tsis pub muaj cov kev ua phem no, muab tej ntawd qhia tshwm, siv zog los pov thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thiab tiv thaiv Vajtswv tes hauj lwm kom txhob raug cuam tshuam. Tsis yog tias koj tsuas muaj lub siab tawv thiab kev daws teeb meem no, thiab koj yuav muaj peev xwm txog kev to taub qhov teeb meem tag nrho xwb, tab sis koj kuj yuav ua lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum tau ris rau Vajtswv tes hauj lwm thiab rau tej kev ntshaw ntawm Nws lub tsev kom tiav thiab, thiab yog li koj tes dej num yuav tsum rau ua kom tiav. Yog koj ua tib zoo xav txog txoj kev ua koj tes dej num yog koj txoj kev lav ris thiab lub luag hauj lwm thiab yog Vajtswv cov lus txib, yuav tsum tau ua kom tiav tej yam komzoo thiaj li tau ntsib Vajtswv thiab nrog rau muaj koj txoj kev txawj xav, yog li ntawd koj tseem yuav tsis ua neej nyob nrog lub siab zoo, muaj laj thawj, muaj kev ua neeg, muaj lub siab ncaj ncees, thiab muaj meej mom thiab lod? Koj tej hauj lwm thiab tus cwj pwm yuav yog “kev ntsai Vajtswv thiab zam kev phem” uas Nws hais txog. Koj yuav tau ua lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no thiab ua lub neej nyob raws qhov tseeb. Thaum qhov tseeb dhau los ua ib tug neeg lub neej lawm, tom qab ntawd ces lawv muaj peev xwm ua neej nyob nrog qhov tseeb no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yauj yog tus neeg zoo tiav log, nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub dab phem, thiab nws muaj txiag nplua nuj txhua yam thiab muaj lub meej mom ntxim hwm. Rau ib tug neeg dog dig uas ua neej nyob rau ib qhov chaw zoo li no thiab nyob hauv tej yam ntxwv zoo li no, Yauj tej zaub mov, qhov zoo ntawm lub neej txoj sia, thiab ntau yam xeeb ceem ntawm nws tus kheej lub neej txoj sia yuav tsum yog yam uas cov tib neeg feem coob tsom ntsoov rau; yog li peb yuav tsum kav tsij nyeem tej nqe Vajluskub txuas mus ntxiv: “Thiab nws cov tub mus ua noj haus nyob rau hauv lawv tej tsev, ib leeg ua rau ib hnub; thiab xa thiab hu rau lawv peb tug muam kom tuaj nrog lawv noj thiab haus. Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li” (Yauj 1:4–5). … Qhov uas phau Vajluskub piav qhia txog txoj kev zoo siab noj mov ua ke ntawm Yauj cov tub thiab cov ntxhais, tsis pom muaj qhov hais txog Yauj li; nws tsuas hais tias nws cov tub thiab cov ntxhais keev noj thiab haus ua ke xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis tau npaj cov kev zoo siab noj mov ua ke no li, los sis nws tsis tau koom nrog nws cov tub thiab cov ntxhais rau txoj kev noj luam thuam lug zoo li no li. Txhawm tias yuav muaj txiag nplua nuj thiab muaj txhua yam khoom muaj nqis thiab tub qhe npaum li cas los xij, Yauj lub neej yeej tsis yog ib lub neej zoo luam thuam lug. Nws tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig ntawm nws txoj kev ua neej nyob tau kaj siab lug, thiab nws tsis tau, vim nws qhov kev muaj txiag nplua nuj, ua kom nws tus kheej noj luam thuav qas ntsuav muaj kev lom zem rau cev nqaij daim tawv los sis hnov qab txog kev hlawv khoom fij, thiab haj yam ua rau nws maj mam ntxub Vajtswv tsawg. Yog li, ua pov thawj qhia tau tias, Yauj mas yeej xyuam xim kawg nyob hauv nws txoj kev coj noj coj ua, tsis ntshaw luag tug los sis ntseeg yuam kev vim los ntawm Vajtswv tej koob hmoov rau nws, thiab nws tsis saib ntsoov rau qhov zoo ntawm lub neej txoj sia xwb. Dua ntawd, nws txo hwj chim hlo tiag tiag li, nws tsis khav theeb txoj kev muaj txiag nplua nuj, thiab nws ceev faj thiab ua tib zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws keev xav txog Vajtswv tej hmoov hlub thiab tej koob hmoov, thiab yeej hwm Vajtswv txuas mus ntxiv. Hauv nws lub neej txhua hnub, Yauj keev sawv ntxov los hluav khoom fij rau nws cov tub thiab cov ntxhais. Muab ua lwm lo lus hais, tsis yog Yauj tus kheej thiaj li hwm Vajtswv xwb, tiam sis nws kuj vam tias cov nws cov me nyuam yuav hwm Vajtswv ib yam nkaus thiab tsis ua kev txhaum rau Vajtswv. Yauj tej kev muaj txiag nplua nuj yeej tsis muaj chaw nyob rau hauv nws lub siab li, los sis hloov tsis tau nws lub chaw tuav los ntawm Vajtswv; txawm tias yuav yog rau nws tus kheej los sis nws cov me nyuam li los xij, Yauj tej kev ua txhua hnub puav leej muaj feem txaus rau txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws qhov hwm Vajtswv Yehauvas tsis yog nres rau ntawm nws lub qhov ncauj lawm xwb, tab sis nws tau nqis tes ua kiag thiab tau tig saib nws tus kheej txhua zaus thiab txhua feem ntawm nws lub neej txhua hnub. Yauj qhov kev coj ua tiag zoo li no qhia rau peb tias nws yog neeg ncaj ncees, thiab muaj txhua yam ntawm lub ntsiab uas nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas yog yam zoo. Qhov uas Yauj keev xa thiab ntxuav nws cov tub thiab cov ntxhais kom dawb huv ntawd txhais tau tias nws tsis tso cai los sis pom zoo rau nws cov me nyuam tus cwj pwm; dua ntawd, hauv nws lub siab nws yeej nyuaj siab rau lawv tus cwj pwm, thiab tau rau txim rau lawv lawm. Nws tau hais xaus lawm tias tus cwj pwm ntawm nws cov tub thiab cov ntxhais tsis ua rau Vajtswv Yehauvas zoo siab, thiab yog li ntawd nws thiaj keev hu kom lawv mus rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum. Yauj tej kev ua qhia rau peb txog lwm sab ntawm nws qhov kev ua neeg, nws ib txwm tsis taug kev mus nrog cov neeg uas keev ua kev txhaum thiab tau ua txhaum rau Vajtswv, tiam sis dua ntawd lawm tseem tau ntxub thiab zam tej ntawd. Txawm tias cov neeg no yog nws cov tub thiab cov ntxhais los xij, nws yeej tsis tso nws tus kheej cov keeb laj fai ntawm txoj kev coj ua vim hais tias lawv yog nws tus kheej cov txheeb ze, los sis nws yeej tsis ua raws li lawv tej kev txhaum vim ntawm tus kheej tej kev xav. Tab sis, nws tau nqua hu lawv los lees lub txim txhaum thiab muab kom tau Vajtswv Yehauvas txoj kev zam, thiab nws tau ceeb toom rau lawv kom txhob tso Vajtswv tseg mus ua raws li lawv tus kheej txoj kev lom zem. Cov kee laj fai ntawm qhov Yauj tau coj rau lwm tus li cas ntawd yeej muab faib cais tawm tsis tau los ntawm cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem. Nws hlub yam uas Vajtswv lees txais, thiab tsis nyiam yam uas tsis lees Vajtswv kiag li; nws hlub cov neeg uas tau hwm Vajtswv rau hauv lawv lub siab lawm, thiab tsis nyiam cov neeg uas ua kev phem kiag li los sis tau ua txhaum rau Vajtswv. Txoj kev hlub thiab kev tsis nyiam kiag li zoo li no yog nthuav qhia tshwm rau hauv nws lub neej txhua hnub, thiab yog Yauj txoj kev siab ncaj tiag tiag uas tau pom los ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Raws li qhov ib txwm muaj, qhov no kuj yog kev nthuav tawm thiab kev ua neej nyob ntawm Yauj qhov kev ua neeg tiag tiag rau hauv nws tej kev sib raug zoo nrog lwm tus hauv nws lub neej txhua hnub, ntsig txog yam uas peb yuav tsum tau kawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab Vajtswv tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb,” Ntxwgnyoog txawm ncaim mus lawm, tsis ntev tom qab kiag ntawd Yauj raug tawm tsam kiag tam sim ntawd thiab hnyav heev: Thawj zaug, nws cov heev nyuj thiab cov nees luav raug nyiag tag nrho thiab qee cov ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm; ntxiv mus, nws cov yaj thiab qee cov tub qhe raug muab hlawv rau hauv hluav taws; tom qab ntawd, nws cov ntxhuav raug muab cab mus tag nrho lawm thiab haj tseem ntau tshaj ntxiv ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm thiab; thaum kawg, nws cov tub thiab cov ntxhais txoj sia los raug muab mus lawm tag nrho thiab. Qhov kev tawm tsam sib cab zws no ua rau Yauj ntsib kev txom nyem rau thaum thawj qhov kev sim siab Raws li Vajtswv tau tswj, tej kev tawm tsam no Ntxwgnyoog tsuas tsi ntsees rau Yauj tej khoom ntiag tug thiab nws cov me nyuam nkaus xwb, thiab tsis tau ua phem dab tsi rau Yauj tus kheej li. Txawm li cas los xij, Yauj cia li hloov ntawm qhov yog ib tug neeg nplua nuj los ua ib tug neeg dog dig uas tsis muaj ib yam dab tsi li lawm. Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem thev taus tej yam tshwm sim uas xav tsis thoob zoo li no li los sis tsis paub tias yuav ua li cas rau nws li, tiam sim Yauj qhia pom nws sab zoo tshwj xeeb. Vajluskub hais txog nqe lus nram qab no tias: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos cauj ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” Qhov no yog Yauj qhov kev coj thawj thawj zaug tom qab hnov tias nws tau poob nws cov me nyuam thiab tag nrho nws tej khoom ntiag tug lawm. Tshaj txhua yam no, nws yeej tsis poob siab, los sis ceeb ntshai, nws haj yam tsis npau taws los sis ntxub hlo li. Ces yog li ntawd, nej pom lawm tias nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias tej kev puas tsuaj no tsis yog ib qho xwm txheej cia li nyob nyob es lam tshwm sim tuaj, los sis tshwm sim los ntawm tib neeg txhais tes los, tej ntawd haj yam tsis qhov los txog ntawm kev ua pauj los sis kev rau txim. Dhua ntawd, Yehauvas tej kev sim siab los rau saum nws; nws yog Yehauvas uas xav tshem tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam mus. Thaum ntawd, Yauj yeej nyob twj ywm thiab paub meej lawm. Nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj pab nws txiav txim yam muaj qab hau thiab raug zoo thiab txiav txim siab tau zoo txog tej kev puas tsuaj uas tau poob los rau nws, thiab yeeb vim zoo li no, nws thiaj coj tus cwj pwm nyob twj ywm uas txawv heev: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub tob hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” “Hle hlo nws lub tsho loj” txhais tau tias nws liab qab ploog, thiab tsis muaj ib yam dab tsi li lawm; “chais nws lub tob hau” txhais tau tias nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug me nyuam mos uas yug dua tshiab; “txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm” txhai tau tias nws yug los rau hauv lub ntiaj teb liab qab tsuas, thiab haj tseem tsis muaj dab tsi los txog rau niaj hnub tam sim no, nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv li yog ib tug me nyuam mos yug tshiab lawm xwb. Yauj tus cwj pwm rau tag nrho txhua yam uas tau tshwm sim rau nws ntawd yeej tsis muaj ib yam muaj sia uas raug tsim los ntawm Vajtswv yuav ua tau tiav hlo li. Nws txoj kev ntseeg Yehauvas mas mus dhau tshaj li qhov kev ntseeg tau lawm; qhov no yog nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws qhov kev mloog Vajtswv hais; nws tsis yog tsuas tuaj yeem ua tsaug rau Vajtswv vim tau muab txhua yam rau nws xwb, tab sis kuj ua tsaug tau qhov tshem txhua yam tawm ntawm nws mus lawm thiab. Tshaj qhov no lawm, nws tus kheej tuaj yeem muab txhua yam uas nws muaj rov qab rau Vajtswv, suav nrog nws txoj sia tib si.

Yauj qhov kev ntshai thiab mloog Vajtswv hais yog ib qho piv txwm rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj yog qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua neeg uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Txawm tias nws tsis tau pom Vajtswv los xij, nws yeej paub tias muaj Vajtswv tiag tiag, thiab vim ntawm qhov kev paub no nws thiaj li ntshai Vajtswv, thiab vim nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws thiaj li tuaj yeem mloog Vajtswv lus. Nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv kav ywj siab, tiam sis nws yeej tsis yws hlo li, thiab khoov ntsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau qhia rau Nws tias, thaum lub sij hawm no, txawm yog Vajtswv muab nws cev nqaij daim tawv kiag los xij, nws yeej txaus siab hlo tso cai rau Nws ua li ntawd, yam tsis yws hlo li. Tag nrho nws txoj kev coj ua yog vim ntawm nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj xwb. Qhov no hais tau tias, vim los ntawm nws kev dawb huv, kev ncaj ncees, thiab kev siab daw siab zoo, Yauj yeej tsis ua ywj fab ywj fwj rau hauv nws txoj kev paub tseeb thiab txoj kev ntsib kev pom txog qhov muaj Vajtswv nyob, thiab vim yog lub hauv paus no nws thiaj li tau tswj nws tus kheej thiab tuav nws txoj xav, tus cwj pwm, kev coj ua thiab cov keeb laj fai ntawm tej kev ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nws thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau pom rau ntawm tag nrho txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, nws tej kev ntsib kev pom ua rau nws hwm Vajtswv tiag thiab ua rau nws ntxub dab phem. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev coj ncaj ncees uas Yauj tuav ruaj khov. Yauj muaj kev ua neeg uas ncaj ncees, dawb huv, thiab siab dawb siab zoo, thiab nws muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ntxub dab phem tiag tiag, nrog rau txoj kev paub uas “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Tsuas yog tej yam zoo li no xwb thiaj li ua rau nws sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab tsuas yog vim ntawm tej ntawd xwb nws thiaj li muaj peev xwm tsis tag kev cia siab rau Vajtswv thiab muab tau ib lo lus teb txaus siab hlo rau Vajtswv thaum Vajtswv qhov kev sim siab los rau saum nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum nws poj niam tau hais nws kom foom phem rau Vajtswv thiab tuag mus, nws lub ntsiab yog: “Koj tus Vajtswv saib koj li no xwb, yog li vim li cas thiaj li tsis foom phem rau Nws? Koj tseem ua neej nyob ua dab tsi? Koj tus Vajtswv yog tus coj tsis ncaj rau koj li, tiam sis koj tseem hais tias ‘thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.’ Nws coj kev puas tsuaj los rau koj tau li cas thaum koj foom koob hmoov rau Nws lub npe? Kav tsij maj nroos thiab tso lub npe Vajtswv tseg, thiab txhob caum raws Nws ntxiv lawm. Ces, koj tej teeb meem yuav tag mus.” Thaum lub sij hawm no, nws muaj tej lus tim khawv uas Vajtswv xav pom rau hauv Yauj. Yeej tsis muaj ib tug neeg dog dig twg tuaj yeem hais tej lus tim khawv zoo li no, los sis peb tsis nyeem muaj nyob rau hauv tej zaj lus ntawm phau Vajluskub—tiam sis Vajtswv yeej pom nws los lawm ntev lawm ua ntej Yauj tau hais cov lus no. Vajtswv xav siv lub cib fim no los tso cai rau Yauj los ua pov thawj rau txhua tus pom tias Vajtswv yeej ua yog lawm. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, tsis yog Yauj tsis tso nws txoj kev ncaj ncees los sis tsis tso Vajtswv tseg xwb, tiam sis nws kuj tseem tau hais rau nws poj niam tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Cov lus no puas tseem ceeb? Ntawm no, nws tsuas muaj ib qho tseeb uas tuaj yeem ntsuas tau qhov tseem ceeb ntawm cov lus no xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus no yog tias lawv raug pom zoo los ntawm Vajtswv hauv Nws lub siab, lawv yog yam uas Vajtswv ntshaw, lawv yog yam uas Vajtswv xav hnov, thiab lawv yog qhov ua tshwm sim tau los uas Vajtswv xav pom; cov lus no kuj yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm Yauj lo lus tim khawv. Hauv qhov no, Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, kev hwm Vajtswv, thiab kev ntxub dab phem yog yam raug ua pov thawj. Yauj qhov muaj nuj nqis zoo li cas ntawd yog nyob rau thaum nws raug sim siab, thiab txawm tias thaum tag nrho nws lub cev muab mob sawv hlwv thoob plaws, thaum nws tiv txoj kev tsim txom uas txom nyem tshaj plaws, thiab thaum nws poj niam thiab tej txheeb ze tau pab tswv yim rau nws los, nws yeej tseem hais twm cov lus zoo li no xwb. Muab ua lwm txoj kev hais, hauv nws lub siab nws ntseeg lawm tias, txawm yuav yog tej kev sim siab twg los xij, los sis txawm yuav yog tej kev ceeb laj txom nyem ntxim tu siab los sis kev txim txom zoo li cas los xij, txawm yog txoj kev tuag yuav los rau nws los xij, nws yeej tsis tso Vajtswv tseg los sis yuav tsis tso txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem tseg li. Yog li ces, koj pom lawm tias Vajtswv tuav tau qhov chaw tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv nws lub siab lawm, thiab tias tsuas muaj tib tug Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab nkaus xwb. Yeeb vim li ntawd peb thiaj li nyeem cov lus piav qhia txog nws rau hauv Vajluskub tias: Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li. Tsis yog nws tsis muaj kev txhaum los ntawm nws daim di ncauj xwb, tiam sis hauv nws lub siab nws yeej tsis yws txog Vajtswv hlo li. Nws tsis hais cov lus mob txog Vajtswv li, los sis nws tsis ua kev txhaum rau Vajtswv li. Tsis yog nws foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe nkaus xwb, tiam sis nyob hauv nws lub siab nws kuj tau foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe thiab; nws lub qhov ncauj thiab lub siab yeej yog ib yam. Qhov no yog tus tseem Yauj uas Vajtswv tau pom, thiab qhov no yog qhov laj thawj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj saib Yauj muaj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 5. Leej twg yog ib tug neeg phem thiab yuav ua li cas thiaj li paub ntau hom neeg phem

Ntxiv Mus: 2. Qhov kev sib cuam tshuam ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem thiab kev raug cawm yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No