2. Qhov kev sib cuam tshuam ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem thiab kev raug cawm yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, yog tias tib neeg xav tau kev cawm dim, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov seb lawv puas yog cov uas ntshai Vajtswv thiab seb Nws puas muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab. Yog tias koj lub siab tsis muaj peev xwm los ua neej nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag, los sis yog tias tsis muaj kev sib raug zoo ntawm koj thiab Vajtswv li ib txwm muaj, ces koj yeej yuav tsis raug cawm dim li. Koj txoj kev mus tau kev cawm dim yuav raug muab thaiv lawm; koj tau mus txog txoj kev tws lawm. Koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj nuj nqis yog tias tsuas lam tau lub npe ntseeg nkaus xwb, thiab txawm hais tias koj yuav muaj peev xwm hais tau tej kev qhuab qhia ntau npuam li cas, koj raug kev txom nyem ntau npaum li cas, los sis koj yuav txawj ntau yam npaum li cas los xij, tej ntawd tsis tseem ceeb. Vajtswv yuav hais tias, “Khiav tawm ntawm Kuv mus, koj uas yog tus neeg ua phem.” Yuav tau muab koj cais ua ib tug neeg ua phem. Koj tsis muaj kev sib cuag nrog rau Vajtswv; Nws tsis yog koj tus Kav, Nws tsis yog koj tus Tswv Tsim, Nws tsis yog koj tus Vajtswv, Nws tsis yog Tus Uas koj pe hawm, thiab Nws tsis yog Tus Uas koj raws qab. Koj raws Ntxwgnyoog thiab cov dab phem qab. Koj yog koj tus kheej tus tswv xwb. Thaum kawg, cov tib neeg zoo li koj no yuav raug Vajtswv muab tshem tawm, raug ntxub, raug tsis lees paub, thiab raug rau txim. Nws tsis cawm cov tib neeg zoo li no. Tsuas yog thaum tib neeg lees txais yuav tias Vajtswv yog lawv tus Tswv thiab tus Kav, tsuas yog thaum lawv lees txais yuav tias Nws yog qhov tseeb thiab yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev thiab txoj sia, thiab tsuas yog thaum txhua yam uas lawv ua thiab txhua txoj kev uas lawv taug yog txuas rau qhov tseeb, rau Vajtswv, rau txoj kev zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag, thiab rau txoj kev raws Nws txoj kev qab nkaus xwb—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb lawv thiaj li yuav raug cawm dim. Yog tsis li ntawd, lawv yuav raug Vajtswv rau txim. Nws puas yog ib qho zoo rau tib neeg cia li cia siab tias lawv yuav muaj hmoo? Nws puas zoo rau lawv pheej tuav rawv rau lawv tus kheej tej kev xav phem? Puas zoo rau lawv uas tas zog tuav rawv rau tej kev xav hauv nruab siab uas pom tsis meej thiab tsis muaj qab hau? (Tsis zoo.) Tsis txhob xav tias koj yuav cia li muaj hmoo; yog tias koj xav tau kev cawm dim hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis muaj lwm txoj hau kev rau koj taug lawm. …

Yam uas txhawb koj lub siab tom qab tau mloog cov lus qhuab qhia no tag lawm ntawd tsis tseem ceeb; thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, tib txoj kev yog ces yog txoj kev uas ua rau koj ntshai Vajtswv thiab zam kev phem xwb. Yog tias koj ntseeg Vajtswv, tiam sis koj txoj kev ntseeg tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Nws li, yog tias Nws tsis yog koj tus Tswv thiab tsis yog koj tus Tswv Tsim, yog tias koj tsis lees txais yuav tias Nws yog tus Kav koj txoj hmoo, tsis zwm rau txhua yam uas Nws tau teeb tseg rau koj lawm, tsis lees txais yuav qhov muaj tseeb tias Nws yog qhov tseeb, ces koj tsis tas yuav ua npau suav txog kev cawm dim li. Yog tias koj taug txoj kev no, ces koj taug tau txoj kev puas tsuaj lawm. Cia muab hais li no tias yam uas koj mob siab rau, caum, thiab thov Vajtswv thiab thov txhua hnub ntawd muab kev to taub ntxiv rau koj tias koj yuav tsum zwm rau tus Tswv Tsim, tias Vajtswv yog koj tus Tswv. Thiab cia muab hais li no tias koj zoo siab hlo lees txais yuav thiab ua raws li Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev coj kev qhia koj, zwm rau yam uas Vajtswv npaj rau koj lawm yam zoo siab hlo, koj tus yam ntxwv maj mas hloov los zoo li ib txwm muaj, koj txoj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv zoo zuj zus tuaj, koj txoj kev hlub Nws dawb huv dua tuaj, thiab tom qab ntawd koj muaj kev ntshaw, kev yws, thiab kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv tsawg dua tuaj, koj ua phem tsawg zuj zus tuaj, zam kev phem zuj zus tuaj, thiab koj txoj kev ntshai Vajtswv muaj tseeb zuj zus tuaj. Tam sim no qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias koj tau cev taw rau saum txoj kev cawm dim lawm. Yog tias koj xav tias tsis muaj ib yam dab tsi yuam kev rau yam koj nrhiav, thiab tias txoj kev uas koj tab tom taug ntawd yog txoj yog, tiam sis tom qab ntawd, tom qab txhua yam uas koj nrhiav lawm, koj tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab tsis paub Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, tsis kam rau Nws saib kom meej thiab koj xav ua tus thawj coj rau koj tus kheej xwb, ces txoj kev no tsis yog txoj kev yog. Yog tias, koj yim nrhiav, koj yim paub tias koj yuav tsum nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag txhua lub sij hawm, thiab koj ntshai rwg tias tsam muaj ib hnub koj yuav ua qee yam yuam kev, tias kiag thaum koj tsis ceev faj ntshe tej zaum koj yuav ua rau Vajtswv chim thiab raug teeb meem, thiab tom qab ntawd yeej yuav raug Nws muab tso pov tseg xwb xwb li, thiab tias tsis muaj ib yam dab tsi uas txaus ntshai tshaj no lawm, thiab koj xav tias thaum tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum tsis txhob tawm ntawm Nws mus, thiab tias yog tias lawv tawm ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas, kev saib xyuas, kev qhuab qhia, kev txiav txim, thiab kev rau txim mus lawm, ces nws yuav zoo ib yam li plam Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm—yog tias koj ras dheev txog tej no, ces koj yuav thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Kuv thov Koj txiav txim thiab rau txim rau kuv, cem thiab qhuab ntuas kuv, tsawb xyuas kuv kom meej rau txhua lub sij hawm, ua kom kuv hwm Koj, thiab ua kom kuv zam kev phem.” Nej xav li cas rau txoj kev no? Txoj kev no yog txoj kev yog.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus lwj liam thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kaig. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg. Yog lawv xav kom raug cawm dim, thiab xav kom Vajtswv muab tau tiav hlo, ces tag nrho cov uas caum raws Vajtswv yuav tsum ntsib tej kev sim siab thiab kev tawm tsam loj thiab me los ntawm Ntxwgnyoog. Cov uas dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev tawm tsam no thiab tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiaj li yog cov uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Qhov no hais tau tias, cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yog cov uas puav leej tau raug Vajtswv tej kev sim siab lawm, thiab cov uas tau raug sim siab thiab raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog yam suav tsis txheeb lawm. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum, thiab tuaj yeem lees Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab lawv tsis tso tseg txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem hauv Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej muaj kev coj ncaj, lawv muaj lub siab dawb siab zoo, lawv paub faib cais ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, lawv muaj txoj kev txawj xav ntawm kev ncaj ncees thiab yog qhov tsim nyog, thiab lawv tuaj yeem saib xyuas rau Vajtswv thiab saib txhua yam uas yog Vajtswv li muaj nuj nqis. Cov tib neeg zoo li no thiaj tsis raug khi cia, raug soj qab, raug iab liam, los sis raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog; lawv dim plaws hlo lawm, lawv muaj kev ywj siab thiab kaj siab hlo lawm. Yauj yog kiag ib tug tib neeg muaj kev ywj pheej, thiab qhov no yog kiag qhov tseem ceeb uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau. Yog hais tias cov neeg uas twb tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawd lawm es tseem tsis hwm Vajtswv, ib qho me me li, thiab yog hais tias lawv qhov kev tsis mloog lus yav tag los ntawd yeej tsis hloov ib qho hlo li, ces lawv yeej yuav raug rhuav tshem pov tseg tiag tiag li. Yog ib tug neeg tus yeeb yam rau Vajtswv ces tsuas yog qhuas Nws xwb los sis tsuas tuaj deb deb hwm Nws xwb, thiab tsis hlub Nws ib qho me me li, ces qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas ib tug neeg tsis muaj lub siab hlub Vajtswv ntawd muaj, thiab tus neeg ntawd tsis muaj tej yam ntxwv zoo tsim kho kom zoo tiav log. Yog hais tias ua tes hauj lwm ntau npaum no es tseem muab tsis tau ib tug neeg txoj kev hlub tiag, ces tus neeg ntawd muab tsis tau Vajtswv thiab tsis muaj lub siab yuav caum nrhiav qhov tseeb tiag tiag. Ib tug neeg uas tsis hlub Vajtswv ces tsis nyiam qhov tseeb thiab yog li ntawd ces muab tsis tau Vajtswv, ces haj yam yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Cov neeg zoo li ntawd, txawm lawv yuav tau ntsib tau pom Vajntsujplig tes hauj lwm li cas los xij, thiab txawm lawv yuav tau txais kev txiav txim rau li cas los xij, tsis muaj peev xwm hwm Vajtswv. Cov no yog cov neeg uas lawv tus yeeb yam hloov tsis tau thiab yog cov uas muaj tus moj yam phem tshaj plaws li. Tag nrho cov uas tsis hwm Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem pov tseg, yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab yuav raug rau txim ib yam nkaus li cov uas ua phem, yuav raug kev tsim txom loj tshaj cov uas tau ua tej yam tsis ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi thiab kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem ho tshwm sim los tau li cas

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No