5. Leej twg yog ib tug neeg phem thiab yuav ua li cas thiaj li paub ntau hom neeg phem

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Cov neeg uas nyob hauv tsoom kwv tij thiab nkauj muam sawv daws uas tas zog nthuav tawm txog lawv txoj kev tsis zoo yog Ntxwgnyoog cov tub txib, thiab lawv tab kaum pawg ntseeg. Cov neeg zoo li no yuav tsum muab rho tawm thiab tshem tawm mus ib hnub tom ntej no. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem. Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug tshem tawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej zaum nws yog hais tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoob ntawd, koj yeej tsis tau foom lus phem rau ib tug twg los sis ua ib yam phem li, tab sis nyob rau hauv koj txoj kev koom xwm nrog rau Khetos, koj tsis muaj cuab kav qhia qhov tseeb, coj kom ncaj, los sis mloog Khetos cov lus; nyob rau qhov ntawd, Kuv hais tias koj yog tus neeg txaus ntshai thiab phem tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yeej yuav hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau ua tiav tag nrho tes hauj lwm no lawm, thiab tib neeg tau ntsib tau pom qhov no lawm, thiab tau pom kiag tag nrho tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm lawv qhov muag kiag lawm. Tsis hais tib neeg yuav saib sab twg tuaj li, tes hauj lwm uas Vajtswv ua thiab cov lus Nws hais mas tshaj qhov uas tib neeg yuav nug tau lawm, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob muaj qhov tsis tshua ntseeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li dog dig thiab zoo xws li sawv daws xwb, txawm hais tias qhov tib neeg pom ces tsis muaj ib qho zoo tshaj tshaj li, los lawv yeej tseem yuav tsum lees txais Vajtswv cov lus ua qhov tseeb. Ib txhia hais tias, “Vim Koj cev nqaij daim tawv twb tsis tseem ceeb li thiab dog dig xwb, vim Koj yog tus neeg uas twb tsis muaj peev xwm txog qhov kev tshoov kom muaj kev mloog lus los sis kev qhuas nyob rau hauv peb li ne, thiab yeej tsis muaj txiaj ntsig ntau tshaj rau peb li ne, ces peb yuav tsum saib koj zoo li ib tug neeg dog dig xwb.” Koj xav li cas txog qhov kev xav zoo li ntawd? Lwm tus hais tias, “Vim muaj qee yam Koj tau ua uas tseem ua rau peb tsis tau ntseeg, tau ua rau peb muaj kev xav phem, thiab peb tsis nkag siab hlo li, thiab vim Koj tau hais qee yam uas siv tsis tau rau peb lawm, Koj sawv cev tam tsis tau rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—ces yog li ntawd peb thiaj yuav tsum tawm tsam Koj mus kom txog qhov kawg kiag. Yog Koj hais kom peb mus tshaj tawm txoj moo zoo, peb yuav tsis mus, thiab yog Koj hais kom peb lees txais Koj cov lus ua txoj sia thiab qhov tseeb, peb yuav tsis lees txais. Peb yuav tawm tsam tus neeg uas Koj yog ntawd mus kom txog qhov kawg kiag—cia sim saib seb Koj yuav ua tau dab tsi rau peb.” Nyob rau hauv cov neeg uas tsis lees txais qhov tseeb hlo li no lub siab, mas yeej muaj ib txhiab—kaum txhiab—qhov laj thawj los tsis lees Vajtswv tes hauj lwm, los tsis lees Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Tab sis muaj ib yam mas tej zaum lawv yuav pom tsis tshua meej: Tsis hais lawv yuav muaj pes tsawg qhov laj thawj li, yog lawv tsis lees txais tej qhov tseeb no, ces lawv yuav tsis raug cawm. Yog koj tsis lees txais tus neeg ua Kuv yog ntawd los sis Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis lees paub Vajtswv tej lus no, los tsis ua cas—tab sis yog koj tsis saib cov lus no ua qhov tseeb thiab muab coj los xyaum ua raws, ces Kuv qhia qhov no rau koj yam ua siab dawb paug tias: Koj yeej yuav tsis muaj hnub raug cawm li, los sis koj yeej yuav tsis muaj hnub hla dhau lub rooj vag mus rauhauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej li. Vim yog hais tias koj tseem lug kom dhau Vajtswv cov lus no, tej qhov tseeb no, thiab tus neeg uas ua hauj lwm no, tus Khetos no, ces tsis hais koj yuav to taub kev qhuab qhia ntau npaum li cas li, los sis koj tau ua hauj lwm ntau npaum li cas li, koj yuav tsis tau txais dab tsi li; koj ces tsuas yog ib qho nyuag khoom seem txeej xwb. Tsis hais koj yuav ua koj tes hauj lwm nyob rau hauv leej twg tus chij li, koj yuav ntseeg Vajtswv nyob rau lub npe twg li, koj yeej tsis raug cawm li. Thiab yog koj tsis raug cawm, ces koj ho yuav tau txais tej koob hmoov dab tsi mas? Ib txhia neeg mas sib tw nrog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ib txhia sib tw nrog tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, ib txhia twv Vajtswv cov lus, thiab ib txhia twv qhov tseeb—tab sis lawv yeej tsis twv lawv tus kheej txoj hau kev kawg li. Qhov no tseem tsis yog phem thiab lod? Cov neeg phem no mas ntxim ntxub tshaj plaws, lawv txhua tus yeej phem. Lawv sawv daws yog cov tsis ntseeg, cov neeg khaws xyeem, cov neeg tsis paub txaj muag, thiab qhov no yog cov tawm tsam Khetos lub ntsiab tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Rau)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tib neeg niaj hnub no mas tsis muaj cuab kav yuav tso tau tej khoom ntawm cev nqaij daim tawv tseg li; lawv tsis muaj cuab kav tso tau kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv, lub ntiaj teb, nyiaj txiag, los sis lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Cov neeg feem coob mas tsuas lam ua lawv tej hauj lwm me ntsis kom zoo li ua lawm xwb. Qhov tseeb, cov neeg no twb tsis cia Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab kiag li; haj tseem phem tshaj qhov ntawd, lawv tsis ntshai Vajtswv li. Lawv tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab, thiab ces lawv thiaj tsis to taub tag nrho tej uas Vajtswv ua, thiab haj yam tsis muaj peev xwm ntseeg tej lus uas Nws hais tawm. Cov neeg zoo li ntawd mas yog cev nqaij daim tawv ntau dhau heev lawm; lawv mas qias vuab tsuab dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho tseeb hlo li. Qhov ntau tshaj ntawd, lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv tau. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv ua yug los ua neeg—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom los sis tsis ntseeg Nws tes hauj lwm thiab tej lus, thiab tab sis ho pe hawm tus Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ntuj ceeb tsheej—ces yog ib tug neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis muaj kev ua neeg thiab laj thawj, los hais dab tsi txog qhov tseeb. Tshaj qhov ntawd, rau cov neeg ntawd, ces tus Vajtswv uas ntsia pom thiab kov tau ces hais tias ntseeg tsis tau, tab sis lawv ho xav hais tias tus Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas txaus ntseeg dua thiab txaus zoo siab rau dua. Qhov uas lawv nrhiav tsis yog qhov tseeb tiag, los sis tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia; haj yam tsis yog Vajtswv txoj kev xav. Tab sis, lawv nrhiav kev zoo siab xwb. Yam khoom dab tsi los xij uas pab tau kom lawv nrhiav tau yam lawv ntshaw ces yog, yam tsis muaj ib qho uas yuav ntseeg tsis tau li, yam uas lawv ntseeg thiab yam uas lawv nrhiav. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv kom tau yam uas lawv ntshaw xwb, tsis yog nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov neeg ua phem lod? Lawv mas ruaj siab rau lawv tus kheej heev li, thiab lawv yeej tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yuav rhuav tshem cov “neeg zoo” li lawv tus kheej li. Tab sis, lawv ntseeg hais tias Vajtswv yuav cia lawv nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yuav muab phaj tshab rau lawv yam zoo kawg nkaus rau qhov uas lawv tau ua ntau yam zoo rau Vajtswv thiab ua tau kom pom “qhov kev ua siab ncaj” ntau heev rau Nws lawm. Yog lawv yeej nrhiav tus Vajtswv uas ntsia pom thiab, thaum uas lawv tsis tau yam uas lawv ntshaw, ces lawv yuav tig ntaus tawm tsam Vajtswv tam sim ntawd los sis cia li npau taws heev li. Lawv qhia lawv tus kheej kom pom hais tias lawv yog ib pab nyuag me nyuam dev phem txaus ntxub uas tsuas pom nrhiav txhua yam kom tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw nkaus xwb; lawv tsis yog ib co neeg uas muaj siab dawb paug rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov uas hu ua neeg lim hiam uas caum Khetos. Cov neeg no uas tsis nrhiav qhov tseeb ces yeej yuav tsis ntseeg qhov tseeb li, thiab yeej yuav tsis muaj cuab kav to taub qhov tshwm sim rau noob neej lub neeg yav tom ntej li, vim lawv yeej tsis ntseeg ib qho hauj lwm los sis tej lus ntawm tus Vajtswv uas ntsia pom li—thiab qhov no ces muaj nrog rau qhov kev tsis to taub txog noob neej txoj hau kev kawg yav tom ntej li. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav caum tus Vajtswv ua ntsia pom, los lawv tseem ua phem thiab tsis nrhiav qhov tseeb hlo li, los sis lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv kom ua li. Cov neeg ntawd uas tsis ntseeg hais tias lawv yuav raug rhuav tshem ces yog, muab hais ua sab ntxeev, ces yog kiag cov uas yuav raug rhuav tshem ntag. Tag nrho lawv mas yeej ntseeg hais tias lawv tus kheej mas ntse kawg li, thiab lawv xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb. Lawv xav hais tias tej kev phem lawv ua ntawd mas thiaj yog qhov tseeb thiab yog li ntawd thiaj li saib nws muaj nuj nqis. Cov neeg phem li ntawd mas ntseeg lawv tus kheej loj heev li; lawv muab qhov tseeb coj los ua qhov kev qhuab qhia sab kev ntseeg thiab muab lawv tej kev ua phem coj mus ua qhov tseeb, tab sis nyob rau thaum kawg, lawv tsuas sau tej uas lawv tseb xwb. Yog neeg haj yam ntseeg lawv tus kheej thiab yog lawv haj yam khav theeb tshaj, ces lawv haj yam muab tsis tau qhov tseeb; yog neeg haj yam ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ces lawv haj yam tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no yog cov uas yuav raug rau txim rau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov siab phem lim hiam nyiam tej yam phem, tej yam siab phem, tej yam lom txwm xav phem; lawv hlub tag nrho tej no uas ntsig txog rau tej yam tsis zoo xwb. Thaum hais txog tej yam zoo—thaum lawv tau qhia qee yam uas muaj txiaj ntsim rau tib neeg, uas nws los ntawm Vajtswv los—lawv tsis nyiam yam uas lawv hnov thiab cia li tsis ntshaw lawm. Qhov zoo li ntawd, tsis muaj hnub lawv yuav raug cawm li. Txawm tias yuav hais qhov tseeb tawm los tau zoo npaum li cas los xij, txoj hau kev no tseeb npaum li cas los xij, yuav tsis tuaj yeem tsa tau lawv txoj kev ntshaw sawv los—tab sis thaum hais txog ntawm kev noj, kev haus, kev lom zem, ntawm kev ua niam ntiav, kev twv txiaj, kev ua tub sab, kev txhav luag tug, lawv tsa taub hau siab. Qhov no yog ib tug moj yam siab phem thiab phem, nws tsis muaj qhov zoo nyob rau hauv lawv lub siab li, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj peev xwm hlub tej yam zoo. Lawv xav li cas rau tej yam zoo, nyob rau hauv lawv lub siab xwb? Nrog rau kev thuam. Lawv saib tsis taus lawv thiab yuav muab lawv ua lom zem. Thaum hais txog ntawm kev ua neeg ncaj ncees, lawv xav rau lawv tus kheej tias, “Cov tib neeg ncaj ncees tsis tau ua dab tsi tab sis ntsib kev txom nyem. Kuv yuav tsis ua neeg ncaj ncees. Koj mas ruam heev rau kev ua neeg ncaj ncees, saib seb mas nws nyuaj npaum li cas rau koj yuav ua koj tes dej num. Koj yeej tsis tau xav tso koj tus kheej txoj hau kev tseg li, koj yeej tsis tau xav txog koj txoj kev noj qab haus huv li. Leej twg yuav saib xyuas koj thaum koj sab nkees tsis muaj zog lawm? Kuv tsis tuaj yeem cia kom kuv tus kheej sab nkees tsis muaj zog lawm.” Ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum cia ib txoj hau kev tawm rau peb tus kheej; peb tsis tuaj yeem qi muag nti sib zog ntso ua mus ntxiv kom tawm fws rau ntawm peb pob muag. Peb yuav tsum npaj ib txoj hau kev tawm, ces peb thiaj li tuaj yeem ua tau qee yam zoo.” Thaum tib neeg tham txog txoj hau kev no uas yoog raws li lawv lub siab lawm, tab sis txhua yam hais txog tsuas yog ntawm kev mloog lus, kev muab yus tus kheej fij rau yam ncaj ncees hlo thiab kev ua yus tes dej num, kev dhuav tej ntawd, lawv hnov ntxub tej ntawd, thiab ua rau pob ntseg lag lawm. Cov tib neeg zoo li no tseem tsis yog siab phem thiab los? Yeej tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev siab phem nyob rau hauv lawv lub siab nkaus xwb. Thaum hais txog ntawm qhov tseeb, thiab ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb, yog lawv tus kheej tej kev ntshaw raug ua txhaum rau thaum lawv tsis nyiam lawm, ces lawv tsis xav hnov nws lawm: “Txoj kev koj mus thawm hnub ntawd yog qhov tseeb, cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua raws, thiab kev ua neeg ncaj ncees. Qhov ua neeg ncaj ncees ntawd puas tuaj yeem tso tau tej khoom noj rau saum rooj? Kuv puas tuaj yeem khwv nyiaj tau los ntawm kev ua neeg ncaj ncees? Kuv tuaj yeem khwv tau paj los ntawm kev dag.” Lub hauv paus ntsis muaj qab hau ntawm qhov no yog dab tsi? Qhov no yog “tib neeg lub hauv paus muaj qab hau ua tub sab raws kev.” Tus moj yam no tseem tsis yog siab phem los? Cov tib neeg zoo li no lub siab puas yog siab zoo? (Tsis yog.) Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj li yog ib qho hom phiaj me me uas lawv mob siab rau, muab fij rau thiab muab tso tseg. Lawv tau xav tag nrho thoob plaws lawm tias: Lawv yuav muab ib feem fij rau, thiab tau kaum feem rov qab los. Tsuas yog ua li no nkaus xwb thiaj zoo li tsim nyog rau lawv kawg lawm. Hom moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog kev qaug zog thiab kev siab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib kis tseem ceeb txog tus moj yam ntawm tus neeg lim hiam ces yog kev ntxub. Hais txog ib tug neeg txoj kev txhob txwm qhuab ntuas los sis ceeb toom, los sis tab txawm qee lub sij hawm thaum tib neeg taw qhia ob peb yam txog tej uas lawv ua tsis tau zoo, tus neeg lim hiam tus cwj pwm tsis yog ib tug cwj pwm uas nco txiaj ntsig, txo hwj chim uas lees txais yuav tau, tiam sis yog kev ua yeeb ncuab thiab kev ntxub xwb—tej zaum nws haj tseem xav ua pauj thiab. Muaj ib txhia tib neeg uas qhuab ntuas ib tug tawm tsam Khetos hais tias, “Koj pheej khav koj tus kheej tas li thaum ua koj tes dej num nyob rau lub sij hawm no, thiab koj tau ua rau kev ua koj tes dej num ntxhov quav niab tag nrho lawm. Koj puas tsim nyog los sawv rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Thaum koj ua koj tes dej num kom tiav lawm, koj coj tus cwj pwm yam tsis quav ntsej li thiab tsis kam ua raws li lub hauv paus ntsiab lus. Vim li cas koj thiaj li tsis nrhiav qhov tseeb li mas? Vim li cas koj thiaj li tsis ua raws li lub hauv paus ntsiab lus li mas? Yog vim li cas koj thiaj li tsis quav ntsej txog cov kwv tij thiab cov muam thaum lawv qhia koj? Vim li cas koj thiaj li tas zog ua raws li koj siab nyiam xwb?” Ob peb lo lus nug tias “vim li cas,” cov lus tseem ceeb tshaj plaws uas zam tsis dhau, cov lus uas qhia lawv lub ntsiab tseeb tshwm no, xeeb txhob lawv heev li. Yog li ntawd lawv thiaj li xav rau lawv tus kheej tias, “Vim li cas? Tsis muaj qhov ‘vim li cas’ li—kuv ua li kuv xav ua xwb! Koj yog leej twg es ho los qhuab ntuas kuv?” Txawm lawv tsis hais cov lus no tawm kom nrov nrov los xij, nyob rau hauv lawv lub siab mas muaj ib txoj kev npau taws uas xav ua pauj rov qab thiab ua yeeb ncuab. Thiab txoj kev npau taws no ua kom muaj dab tsi tshwm sim tuaj? “Leej twg muab cai rau koj los qhuab ntuas kuv? Vim li cas koj thiaj li hais tias kuv coj tus cwj pwm yam tsis quav ntsej li? Yog li ntawd yog tias kuv coj tus cwj pwm yam tsis quav ntsej li ne, koj ho yuav ua li cas rau qhov ntawd mas? Hauv kuv lub neej, yeej tsis muaj leej twg muaj cuab kav hais tej zoo li no rau kuv li! Tsuas yog kuv xwb thiaj li muaj cai hais tej no rau lwm tus tib neeg xwb—lwm tus tsis muaj cai hais tej no rau kuv. Tus tib neeg uas muaj peev xwm qhia tau ib qho kev kawm rau kuv, tus uas tsim nyog qhia ib qho kev kawm rau kuv, tseem tsis tau yug los! Tiam sis koj muaj cuab kav los sim qhia kuv?” Kev ua li no, thiaj li ua rau muaj kev ua yeeb ncuab tuaj. Thiab thaum kev ua yeeb ncuab tshwm tuaj lawm, muaj cov tawm tsam Khetos tus moj yam uas ntxub ntxaug, ua lawv puas yuav txaus siab cia qhov ntawd xaus rau ntawm no? Yeej tsis txaus siab kiag li. Ntxiv ntawd, lawv yuav pib xav rau lawv tus kheej tias: “Tus tib neeg uas qhuab ntuas kuv no puas tuav ib lub hwj chim twg nyob rau hauv pawg ntseeg li? Yog tias kuv ua pauj rov qab rau lawv, puas yuav muaj leej twg pab txhawb lawv? Yog tias kuv sim kho lawv, pawg ntseeg puas yuav rau txim rau kuv vim qhov ntawd? Kuv paub lawm—kuv yuav tsis xav txog kuv txoj kev ua pauj rov qab rau lawv ncaj qha lawm, kuv yuav soj ntsuam ua ib yam dab tsi xwb, kuv yuav nrhiav kom paub tias lawv hu li cas, lawv lub tsev nyob rau qhov twg, leej twg nrog lawv nyob. Kuv yuav tsum ua pauj rov qab rau lawv xwb xwb li, kuv tsis tuaj yeem cia li tso qhov no mus. Kuv yuav ua li cas uv taus hom kev saib tsis taus zoo li no? Kuv tsis yog ntseeg Vajtswv kom raug saib tsis taus, kom raug lwm tus thab li lawv nyiam—kuv los ntseeg kom tau txais koob hmoov, kom tau mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb. Tib neeg ua neej nyob txhawm rau lub koob lub npe, thiab yuav tsum muaj tus txha caj qaum los tawm tsam kom tau lawv lub meej mom; yog tias koj thab kuv, yog tias koj saib kuv zoo li cov hmoov av, kuv yuav ua kom koj raug txim xwb xwb li. Cia wb ob leeg mam li saib seb leej twg heev dua, seb leej twg kov yeej leej twg!” Ob peb lo lus yooj yim uas hais txog qhov tseeb thiab kev coj ncaj ncees yuav ua rau cov tawm tsam Khetos npau taws heev, ua rau muaj kev ua yeeb ncuab, muaj kev chim siab ntau heev, thiab ua rau lawv mus txog qhov uas lawv tus kheej xav ua pauj rov qab rau tus tib neeg ntawd. Raws li ib txwm mas, lawv tsis yog tsuas xaiv ib hom tib neeg los ua pauj rov qab rau xwb, tiam sis lawv npaj txhij los ntxub txhua tus uas yog ib qho kev phom sij rau lawv, tus uas tuaj yeem pom tshab plaws lawv, tus uas to taub qhov tseeb thiab muaj peev xwm muab lawv lub ntsiab tseeb qhia tshwm thiab tuaj yeem qhuab ntuas thiab qhuab qhia lawv, tus uas muaj txoj kev ncaj ncees los hais qhov muaj tseeb thiab muaj peev xwm los muab lawv qhia tshwm txog yam uas yog lawv tiag tiag. Haj tseem muaj cov uas hais tias, “Leej twg los xij uas qhuab ntuas kuv, kuv yuav ua kom nyuab rau lawv. Tus uas qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv, tus uas nyiag kuv tej koob hmoov, thiab ua rau kuv raug Vajtswv lub tuam tsev muab ntiab tawm mus, kuv yeej yuav tsis tso tus ntawd tseg li. Qhov ntawd yog qhov uas kuv ua rau hauv lub ntiaj teb: Yeej tsis muaj leej twg muaj cuab kav tsim teeb meem rau kuv li, tus tib neeg uas muaj cuab kav thab kuv ntawd tseem tsis tau yug los!” Qhov ntawd yog hom lus khav theeb uas lawv tham thaum lawv raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas. Thaum lawv tham txog lus khav theeb, nws tsis yog los hem kom lwm tus ntshai, los sis los hais khav ntxhias kom tiv thaiv tau lawv tus kheej xwb—nws yeej yog qhov uas lawv npaj siab ua kiag ntag. Yog li ntawd thiaj li muaj ib txhia thawj coj thiab neeg ua hauj lwm uas, thaum lawv ntsib cov tib neeg zoo li no, tsis muaj cuab kav mus ze los sis thab kom cov tib neeg ntawd npau taws li; tiam sis, lawv pheej tas zog tiv thaiv cov tib neeg no, vim cov tib neeg no pheej thaiv lawv kev, thiab tas zog ua rau muaj kev tab kaum thiab kev cuam tshuam rau pawg ntseeg, thiab thaum kawg tswj cov kwv tij thiab cov muam. Qhov no yog qhov ua li cas kev puas tsuaj thiaj li tshwm tau tuaj ntag. Nws haj tseem los txog ntua rau qhov uas ib txhia tawm tsam Khetos, vim lawv tej tswv yim phem tau raug cov kwv tij thiab cov muam muab qhia tshwm thiab muab coj mus tshaj tawm lawm, ces thiaj li ua pauj rov qab tom qab uas paub lawm, muab cov kwv tij thiab cov muam ntawd cob rau tus zaj loj liab ploog, rau tsoom fwv. Qhov no tsis yog kev ntxub lov? (Yog.)

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Yim)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Cov tawm tsam Khetos thiab cov lim hiam ho sib haum li cas? Feem ntau mas lawv luag his huas thiab tso dag rau ub rau no; lawv mas ib tug hais lus qhuas thiab ua txuj hais lus mos lus muag rau ib tug. Cov lim hiam mas khiav tsheej pab mus rau ntawm cov tawm tsam Khetos nyob; lawv mas ua ke tas mus li xwb, cuag li cov niag mos ntsuab caum niag ntxhiab tsw lwj ntag. Thaum lawv nyob ua ke lawm ces yeej ua tsis tiav ib qho hauj lwm tseem ceeb hlo li; lawv tsuas sib taug xaiv tas zog txog tej nyuag uas leej twg cem leej twg los sis leej twg cem cov coj, los sis yog lawv pom cov tib neeg uas tsis ua rau lawv zoo siab, ces lawv ntaus tswv yim hais tias yuav ua li cas thiaj muab cov ntawd zuaj tawm tau. Tag nrho tej uas lawv tham ces yog nrhiav teeb meem rau lwm tus xwb. Lawv kuj tseem sib tham hais tias yuav ua cas thiaj li sawv tawm tsam tau tus Nyob Saud, yuav ua cas thiaj paub ua ntej hais tias leej twg yuav hais qhia txog ib qho teeb meem nrog lawv, thiab yuav ua li cas txog qhov ntawd thaum lawv paub lawm. Tej ntawd ces yog tej xwm txheej uas pab niag lim hiam no tham txog nkaus xwb. Thaum nyob ua ke lawm, ces lawv yeej tsis sib qhia txog tej uas hais tias tus kwv tij twg los sis tus nkauj muam twg yuav yog cov qaug zog los sis cov uas xav phem, tsis muaj kev ruaj siab rau txoj kev ua lawv tes dej num, los sis tau raug dag vim yog qee yam, thiab lawv yeej tsis sib qhia txog qhov hais tias yuav txhawb cov kwv tij thiab nkauj muam ntawd tau li cas li; los sis lawv yeej tsis sib qhia txog qhov uas seb qhov tawg ntawm pawg ntseeg uas tsim nyog ua kom zoo zog los sis tej kab ke thiab txheej txheem daws tej teeb meem no. Lawv yeej tsis tham txog tej xwm txheej ntawd li. Lawv sib taug xaiv hais tias leej twg tsis zoo siab rau lawv, leej twg yog qhov kev phom sij rau lawv lub meej mom, leej twg yuav hais qhia ib qho teeb meem nrog lawv, thiab leej twg txuas ncauj txuas lus nrog tus Nyob Saud. Tom qab sib tham txog ib yam dab tsi lawm, ces cov tawm tsam Khetos mus thiab coj mus siv thoob plaws rau cov pawg ntseeg, thiab lawv qhov kev cuam tshuam ntawd muab cov pawg ntseeg ua ntxhov quav niab li. Ces txhua tus thiaj li ceeb tag, thiab thaum kawg ces cov kwv tij thiab nkauj muam cia li pib tsis sib ntseeg thiab sib khib li lawm, sib ceg ntxhov quav niab thiab sib rhuav—ces txawm ua tau kiag li cov tawm tsam Khetos tej hom phiaj lawm ntag. Qhov no ces yog qhov uas cov tawm tsam Khetos coj cov pawg ntseeg. Yog cov lim hiam ua li lawv hais, ces cov tawm tsam Khetos tiv thaiv lawv. Yog cov lim hiam tsis ua li lawv hais, ces cov lim hiam yog cov uas xub raug saib xyuas ntag. Yog cov lim hiam ntawd raws cov tawm tsam Khetos qab, thiab raug ntxias tau thiab rub tau nkag los, ces cov tawm tsam Khetos yuav muab cov lim hiam ntawd tig coj mus ua cov pab lawv thiab cov taug xaiv qhia lawv kom ua tej kev phem rau lawv. Lawv yuav muab cov lim hiam ntawd ntxig nrog lwm cov kwv tij thiab nkauj muam kom nrhiav seb leej twg yog cov uas pheej cem lawv thaum lawv tsis nyob ntawd lawm, leej twg yws txog lawv, leej twg muaj kev to taub tob txog Vajtswv tej lus thiab xav ua twb zoo xav kom paub txog lawv thiab txog qee yam uas yuav muab lawv lub qe nthuav tawm hais tias lawv yog leej twg tiag, leej twg nyob hauv qab ntawm lawv uas npaj tswv yim yuav hais qhia txog lawv, thiab leej twg pheej xav cev ncauj cev lus nrog tus Nyob Saud. Lawv ces yeej saib ntsoov tej yam no, thiab tom qab ntawd, thaum lawv nyob ua ke, lawv tham txog tej tswv sim tawm tsam, sib hais kom txiav txim siab seb txhua hnub lawv yuav muab leej twg ntiab tawm, thiab mam li ua txuj ua kom zoo li yog ua raws kev raws cia uas yog kom sawv daws los tawm suab. Tej no yog tej yam uas cov tawm tsam Khetos ua; qhov no yog qhov uas lawv coj cov pawg ntseeg. Nyob rau tej thaj chaw uas muaj cov tawm tsam Khetos thiab cov lim hiam, ces zoo li tej huab cua cia li auv pos huab niab xwb. Qhov no ces hu hais tias dab yog tus tswj lawm. Puas muaj dab tsi zoo tshwm sim tau los ntawm qhov uas dab yog tus tswj ntawd los mas? Nws tsuas coj tau txoj kev puas ntsoog los rau cov uas Vajtswv tau xaiv tseg lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Dag, Ntxias, Hem, thiab Tswj Tib Neeg” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv puv npo Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug ntiab tawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias ntiab Ntxwgnyoog tawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov tib neeg uas tsis siv zog kom tau nce qib tas zog xav kom lwm tus los tsis tau thiab tub nkeeg ib yam li lawv tus kheej thiab. Cov neeg uas tsis ua raws li qhov tseeb khib cov ua, thiab tas zog sim ntxias cov neeg uas tsis paub qhov tseeb thiab tsis muaj kev thoob tsib to nrog. Yam uas cov neeg no nthuav tawm txog tuaj yeem ua rau koj puas tsuaj, poob qis, muaj tus yam ntxwv tsis zoo li qub, thiab puv npo kev tsaus ntuj. Lawv ua rau koj nrug deb ntawm Vajtswv, thiab ua rau koj txhawb nqa cev nqaij daim tawv thiab ua rau koj ua raws koj tus kheej lub siab nyiam. Cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb thiab tsis mob siab rau Vajtswv tsis muaj kev paub txog—lawv tus kheej, thiab tus yam ntxwv ntawm cov tib neeg zoo li no ntxias lwm tus ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis cia lwm tus los xyaum ua raws li qhov tseeb. Lawv txhawb nqa kev txhaum thiab tsis muaj qhov uas tsis nyiam lawv tus kheej kiag li. Lawv tsis paub lawv tus kheej, thiab lawv txwv lwm tus tsis pub paub txog lawv tus kheej; lawv kuj tseem cheem lwm tus kom txhob ntshaw qhov tseeb thiab. Cov neeg uas lawv dag ntxias tsis tuaj yeem pom txoj kev kaj. Lawv poob mus rau hauv kev tsaus ntuj, tsis paub lawv tus kheej, paub tsis meej txog qhov tseeb, thiab txav deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm. Lawv tsis xyaum ua raws li qhov tseeb thiab lawv txwv lwm tus tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb, coj tag nrho cov kev ruam los rau ntawm lawv. Dua li uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv, nws yuav zoo dua uas hais tias lawv ntseeg lawv cov poj koob yawm txwv, los sis hais tias yam uas lawv ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv lawv lub siab. Nws yuav yog ib qho zoo heev rau cov tib neeg uas hais tias lawv caum raws Vajtswv qab los qhib lawv ob lub qhov muag thiab los saib zoo zoo kom pom meej tias leej twg yog tus lawv ntseeg tiag: Nws puas yog Vajtswv tiag tiag uas koj ntseeg, los sis Ntxwgnyoog? Yog tias koj paub tias yam uas koj ntseeg tsis yog Vajtswv, tiam sis yog koj tus kheej cov mlom xwb, ces nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Yog tias koj yeej tsis paub tus uas koj ntseeg tiag tiag li, ces, ib zaug ntxiv, nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Hais li no yog kev txob thuam! Tsis muaj leej twg tab tom quab yuam koj los ntseeg Vajtswv. Tsis txhob hais tias nej ntseeg Kuv; Kuv tau txais cov hais lus li no txaus heev lawm, thiab tsis xav kom rov qab hnov dua ntxiv, vim tias yam uas nej ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv nej lub siab thiab cov kev sib thab plaub uas nyob hauv nej xwb. Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Leej twg yog ib tug tsis ntseeg thiab lawv ho tshwm sim los tau li cas

Ntxiv Mus: 1. Kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi thiab kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem ho tshwm sim los tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No