4. Tej kev uas Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim raug nthuav tawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj kev yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau saib tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los thiab sawv khov kho los vim los ntawm Nws cov lus xwb, thiab maj mam pib hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv puas txaus siab nrog txhua yam uas Nws tau tsim ua los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam kev nqis tes ua uas Nws tau ua tiav hlo? Lo lus teb no yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej pom dab tsi nyob ntawm no? Dab tsi yog yam uas nws sawv cev tau tias “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm”? Nws tus cim yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim los ua tiav hlo yam uas Nws tau npaj thiab tau piav, los ua tiav hlo cov hom phiaj uas Nws tau npaj tseg ua kom tiav hlo lawm. Thaum Vajtswv tau ua txhua txoj dej num tiav lawm, Nws puas hnov tu siab? Lo lus teb no tseem yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Muab ua lwm lo lus tias, tsis yog Vajtswv tsis hnov tu siab nkaus xwb, tab sis hnov txaus siab. Yam uas nws txhais tau tias Vajtswv tsis hnov tu siab li yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj yog zoo tiav log lawm, tias Nws lub hwj chim thiab lub tswv yim zoo tiav log lawm, thiab tias nws tsuas yog los ntawm Nws txoj kev muaj cai nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau zoo tiav log. Thaum tib neeg ua ib txoj dej num, lawv puas tuaj yeem, zoo li Vajtswv, pom yam ntawd tias yog yam zoo? Tib neeg puas tuaj yeem ua txhua yam kom zoo tiav log? Tib neeg puas ua qee yam tib zaug xwb ces kav mus tag ib txhiab ib txhis? Ib yam li tib neeg hais tias, “tsis muaj ib yam dab tsi zoo tiav log, tsuas yog zoo dua xwb,” tsis muaj ib yam dab tsi uas tib neeg ua kom tau zoo tiav log li. Thaum Vajtswv tau pom tias txhua yam uas Nws tau ua thiab ua tiav yog yam zoo, txhua yam uas tau tsim los ntawm Vajtswv yog raug npaj los ntawm Nws cov lus, uas hais tau tias, thaum “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” txhua yam uas Nws tau tsim yog yam uas kav mus tag ib txhiab ib txhis, raug faib cais raws li hom, thiab raug muab tso haum rau ib thaj chaw, lub hom phiaj, thiab kev ua kom nyob li qhov qub mus tag ib txhiab ib txhis. Tshaj qhov no lawm, lawv lub luag hauj lwm rau ntawm txhua yam, thiab txoj kev taug uas lawv yuav tsum tau taug thaum Vajtswv txoj kev cawm tag nrho txhua yam, twb raug teeb tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam hloov pauv tsis tau. Qhov no yog txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau muab rau tag nrho txhua yam.

“Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” tej yam yooj yim li no, cov lus uas tsis tsim nyog qhuas, uas keev tsis quav ntsej yog cov lus ntawm txoj cai saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas Vajtswv tau muab rau txhua yam muaj sia. Lawv yog lub hauv paus nruab nrab ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam uas siv tau tiag tiag thiab tob dua. Los ntawm Nws cov lus, tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau tag nrho yam uas Nws npaj tseg kom muab tau, thiab ua tiav hlo txhua yam uas Nws tau npaj tseg kom ua tiav hlo, tab sis kuj tswj rau hauv Nws ob txhais tes tag nrho yam uas Nws tau tsim los, thiab kav tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim nyob hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab, tshaj qhov no, tag nrho yam uas yog txheej txheem thiab tsis yog txheej txheem. Tag nrho txhua yam puav leej tau nthuav dav, tau muaj nyob, thiab tau rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm Nws txoj kev muaj cai lawv thiaj li muaj nyob rau hauv txoj cai uas Nws tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj leej twg raug zam li! Txoj cai no tau pib kiag thaum uas “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” thiab nws yuav muaj nyob, txuas mus ntxiv, thiab ua lub luag hauj lwm rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg kom mus txog hnub uas tus Tswv Tsim tau thim! Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb tsis yog raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws rab peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab txoj lus txib kom tag nrho txhua yam tshwm sim los xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv Nws rab peev xwm tswj kav thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab muab txoj sia muaj zog thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no, hauv Nws rab peev xwm los ua, tib zaug xwb thiab kom kav mus tag ib txhiab ib txhis, tag nrho txhua yam uas Nws yuav tsim rau hauv Nws txoj kev npaj tau tshwm sim thiab muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim lub yeeb yam tau zoo tiav log, thiab khauj khaum txoj sia tau zoo tiav log, thiab lub luag hauj lwm tau zoo tiav log. Yog li thiaj pom nthuav tawm rau tus Tswv Tsim tej kev xav tias tsis muaj ib yam dab tsi los yuam tau, tsis raug txwv lub sij hawm, thaj chaw, los sis toj roob hauv pes. Zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev muaj cai, qhov uas yog tib tug xwb ntawm tus Tswv Tsim yuav tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis. Nws txoj kev muaj cai yeej yuav yog ib yam sawv cev thiab lub cim ntawm Nws qhov tsuas yog tib tug xwb, thiab Nws txoj kev muaj cai yeej yuav muaj nyob nrog nraim Nws lub cev yeeb yam mus tag ib txhiab ib txhis li!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab nyeem “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws” hauv Chiv Keeb 18:18, nej puas tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim qhov siab tshaj plaws? Vajtswv cov lus yeej muaj tseeb tiag. Vajtswv hais cov lus zoo li no vim tsis yog los ntawm, los sis tsis yog kev sawv cev tam ntawm, Nws tej kev ruaj siab rau txoj kev ua kom tiav; lawv yog, dua ntawd, yam ua pov thawj ntawm txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab yog txoj lus txib uas ua rauVajtswv cov lus muaj tiav. Nws muaj ob yam kev qhia tshwm uas nej yuav tsum tau mob siab saib rau ntawm no. Thaum Vajtswv hais tias “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws,” puas muaj ib yam ua xyem xyav rau hauv cov lus no? Puas muaj ib yam txhawj xeeb? Puas muaj ib yam kev ntshai? Vim los ntawm cov lus “yuav muaj tiag” thiab “yuav yog” nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm, tej yam zoo li no, yog yam uas tshwj xeeb rau tib neeg thiab keev tau nthuav tawm rau hauv lawv, yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau tus Tswv Tsim. Tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los siv cov lus zoo li thaum xav kom lwm tus zoo, tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los foom koob hmoov rau tib neeg nrog tej lus ruaj siab khov tias yuav ua kom lawv yog ib haiv neeg zoo tshaj plaws thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus, los sis cog lus tias txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav tau txais cov koob hmoov rau hauv nws. Vajtswv cov lus yim muaj tseeb tiag ntau npaum li cas, lawv yim ua pov thawj rau qee yam tau ntau npaum li ntawd—thiab qee yam ntawd yog dab tsi? Lawv ua pov thawj tau tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, tias Nws txoj kev muaj cai tuaj yeem ua tej no tau tiav hlo, thiab tias lawv txoj kev ua tau tiav hlo yuav muaj xwb xwb li. Vajtswv yog tus muaj qhov tseeb rau hauv Nws lub siab, yeej tsis muaj ib qho yig me me li, ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas lawm. Tshaj qhov no lawm, tag nrho ntawm yam no yuav raug ua tiav log haum raws li Nws cov lus, thiab tsis muaj ib lub zog dab tsi yuav tuaj yeem los hloov tau, tav kev, ua rau puas, los sis tsim teeb meem rau nws tej kev ua kom muaj tiav. Txawm tias tseem muaj tej yam tshwm sim ntxiv los xij, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tuaj yeem thim los sis haub ntxias txoj kev ua kom muaj tiav thiab txoj kev ua tau tiav log ntawm Vajtswv cov lus li. Qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm cov lus uas hais tawm los ntawm tus Tswv Tsim lub qhov ncauj los, thiab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tib neeg yuav tsis lees tsis tau! Thaum nyeem cov lus no tag lawm, koj puas tseem hnov ua xyem xyav? Tej no raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab nws muaj hwj chim, muaj hwj chim tshaj, thiab muaj cai rau hauv Vajtswv cov lus. Lub hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yuav tsis tuaj yeem zam qhov ua tau tiav hlo los ntawm qhov muaj tseeb, tsis tuaj yeem muab tau los ntawm txhua yam muaj sia uas raug tsim los los sis yam tsis raug tsim los, thiab yeej ua tsis muaj tshaj qhov uas yam muaj sia raug tsim los los sis tsis raug tsim los. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog tib neeg ntiaj teb nrog lub suab lus siab qis zoo li no tau, thiab qhov tseeb tiag yeej ua pov thawj tau lawm tias Nws tej lus cog tseg yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv, los sis siv tsis tau, tiam sis yog kev nthuav tawm txog txoj kev muaj cai tshwj xeeb uas tsis muaj leej twg, yam xwm txheej dab tsi, los sis yam khoom dab tsi los piv tau li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cia peb los saib zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los….” Thaum tus Tswv Yexus tau ua qhov no, Nws tsuas hais ib yam xwb tias: “Laxalau, tawm los.” Ces Laxalau cia li sawv tsees ntawm nws lub qhov ntxa los lawm—qhov no raug ua tiav hlo vim los ntawm tus Tswv ob peb lo lus hais xwb. Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tsis tau teeb ib lub thaj, thiab Nws tsis tau ua lwm tes dej num. Nws tsuas hais tib yam no nkaus xwb. Qhov no yuav tsum raug hu ua ib qho txuj ci tseem ceeb los sis ib lo lus txib? Los sis nws yog ib hom khawv koob? Nyob saum daim tawv, yeej tuaj yeem hu tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb, thiab yog koj saib nws raws txoj kev xav tshiab tam sim no los koj yeej tseem hu nws tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis yog ib hom khawv koob uas raug siv hu ib tug ntsuj plig kom sawv rov qab los ntawm kev tuag, thiab nws yeej tsis yog ib hom khawv koob hlo li. Nws yeej hais tau yog tias qhov txuj ci tseem ceeb no yog yam ib txwm muaj, ib qho ua tshwm me me ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Qhov no yog Vajtswv qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Vajtswv muaj cai ua kom ib tug neeg tuag, kom nws tus ntsuj plig tawm ntawm nws lub cev thiab rov qab mus rau Dab Teb, los sis mus ntawm thaj chaw uas nws tsim nyog mus. Lub sij hawm ntawm ib tug neeg txoj kev tuag, thiab thaj chaw uas lawv yuav mus tom qab tuag—tej no yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem txiav txim siab tej no tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, yam tsis muaj kev txwv txiav los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, tej daim phiaj, lub chaw, los sis daim av. Yog Nws xav ua, Nws tuaj yeem ua tau, vim hais tias tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia nyob hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab tag nrho txhua yam yog yug los, muaj sia nyob, thiab raug rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab Nws lub hwj chim. Nws tuaj yeem tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los tau, thiab nov yog qee yam uas Nws tuaj yeem ua tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw. Qhov no yog lub hwj chim uas tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua tej yam zoo li qhov tsa Laxalau sawv rov qab los ntawm qhov tuag, Nws lub hom phiaj yog ua pov thawj rau tib neeg thiab kom Ntxwgnyoog pom, thiab ua rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb, tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd txawm tias Nws tau dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm los xij, Nws tseem nyob raws li txoj lus txib ntawm lub ntiaj teb saum yaj ceeb uas tuaj yeem pom tau thiab sab yeeb ceeb uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Qhov no yog kom tib neeg ntiaj teb thiab Ntxwgnyoog yuav tsum paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj lus txib. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev ua rau pom ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab nws kuj yog ib txoj hau kev rau Vajtswv tshaj xov mus rau txhua yam, tias tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Tus Tswv Yexus txoj kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau yog ib ntawm cov hau kev uas tus Tswv Tsim qhia thiab qhuab qhia rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj kev ua ruaj khov uas Nws tau siv Nws lub hwj chim thiab qhov kev muaj cai los qhuab qhia thiab npaj rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj hau kev, tsis siv cov lus, kom tus Tswv Tsim tso cai rau tib neeg ntiaj teb pom qhov tseeb tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam. Yog ib txoj hau kev uas Nws qhia tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev ua tiag tias tsis muaj kev cawm dim li tshwj tsis yog los ntawm Nws los. Qhov ua ntsiag to uas Nws tau qhuab qhia tib neeg ntiaj teb no yog yeej tsis paub kawg, rhuav tshem tsis tau, ua rau tib neeg lub siab ceeb thiab kev tig ras to taub tias yeej tsis muaj hnub ploj. Kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau tau qhuas Vajtswv—qhov no muaj kev cuam tshuam tob rau txhua tus ntawm Vajtswv cov neeg caum raws. Nws kho ruaj khov rau hauv txhua tus neeg uas to taub tob txog qhov xwm txheej no kev to taub, kev pom tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj tuaj yeem tswj kav tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tau. …

Thaum tus Tswv Yexus tau ua kom Laxalau rov qab ciaj los ntawm qhov tuag los, Nws tsuas siv ob peb lo lus no xwb: “Laxalau, tawm los.” Nws tsis hais dab tsis li dhau qhov no lawm. Yog li, cov lus no qhia pom txog dab tsi? Lawv qhia pom tias Vajtswv tuaj yeem ua txhua yam tiav hlo los ntawm kev hais lus xwb, suav nrog qhov kev tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los. Thaum Vajtswv tau tsim txhua yam, thaum Nws tau tsim lub ntiaj teb, Nws tsuas siv cov lus los tsim xwb—cov lus txib, cov lus uas muaj hwj chim, thiab tsuas hais li no xwb txhua yam txawm raug tsim, thiab yog li, nws thiaj muaj tiav hlo. Ob peb lo lus uas tus Tswv Yexus hais no yog zoo ib yam li cov lus uas Vajtswv hais thaum Nws tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam; raws nraim li tib txoj kev no, lawv tuav Vajtswv qhov kev muaj cai thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim. Tag nrho txhua yam raug tsim thiab tau sawv ruaj ntseg los vim cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab raws nraim li tib txoj kev no xwb, uas Laxalau tau sawv tawm ntawm nws lub qhov ntxa rov qab los vim cov lus tawm los ntawm tus Tswv Yexus lub qhov ncauj. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim, uas tau qhia rau pom thiab ua rau paub rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Hom hwj chim thiab rab peev xwm no yog tus Tswv Tsim li, thiab Neeg Leej Tub uas yog tus Tswv Tsim tau lees paub. Qhov no yog kev to taub uas tau qhia rau tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv uas tsa Laxalau tawm ntawm qhov tuag rov qab los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv ua li qhov Kuv hais, thiab qhov Kuv tau ua ces Kuv ib txwm muab ua kom tiav hlo, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li—nws yog qhov ruaj khov tshaj plaws li. Txawm yuav yog tej lus uas Kuv tau hais nyob rau yav tag los lawm los yog tej lus uas Kuv tseem yuav hais nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom tag nrho tej ntawd yuav tsum tshwm sim muaj, ib qho zuj zus, thiab cia tag nrho noob neej pom tej ntawd tshwm sim muaj tuaj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus nyob tom qab ntawm Kuv cov lus thiab tes hauj lwm. … Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li. Puas muaj ib yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes li? Dab tsi los xij uas Kuv hais ces yeej ua tiav xwb, thiab leej twg hauv cov tib neeg uas muaj peev xwm hloov tau Kuv lub siab? Nws puas yog qhov kev cog lus uas Kuv muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb? Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam tau Kuv qhov phiaj xwm kom txhob mus lawm tom ntej li; Kuv yeej nyob rawv hauv Kuv tes hauj lwm nrog rau hauv qhov kev npaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Leej twg ntawm cov tib neeg yuav muaj cuab kav muab nws txhais tes coj los raus cuam tshuam rau? Nws tsis yog Kuv lod tus uas tau npaj tej no kiag? Nkag los rau hauv thaj chaw no hnub no tsis yog plam kev rau sab nraud ntawm Kuv qhov phiaj xwm los sis qhov uas Kuv tau pom ua ntej lawm; it puav leej yog txiav txim siab los ntawm Kuv ntev los lawm. Leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav xav txog kauj ruam no ntawm Kuv qhov phiaj xwm? Kuv cov neeg yuav mloog Kuv lub suab tiag tiag li, thiab txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 1” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub hwj chim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv. Thaum dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg mus lawm thiab lawv raug txhiv dim lawm, ces qhov no tsuas txhais tau hais tias lawv raug txeeb tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los lawm thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog tsis tau raug Vajtswv muab ntxuav kom dawb huv los sis muab hloov, ces lawv yeej tseem yog cov neeg qias vuab tsuab. Nyob rau hauv tib neeg tseem muaj kev phem kev qias, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab; tib neeg tsuas rov qab los rau ntawm Vajtswv los ntawm Nws qhov kev txhim dim xwb, tab sis lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vajtswv me me li thiab yeej tseem muaj cuab kav tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws tau. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua ib leeg tub ntxim hlub ntawm Vajtswv! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej. Tib neeg qw li ntawd nyob rau yav tag los vim lawv tsis muaj kev to taub txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab uas yeej xeeb txawm muaj los. Tej no yog tej yam tsis dawb huv uas muaj nyob rau hauv tib neeg. Thoob plaws lub caij nyoog ntev heev ntawm txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, tib neeg nyob rau hauv ib qho huab cua nruj thiab kub ntxhov. Tej no tag nrho tsis yog tau los ntawm txoj kev ua ntawm txoj lus lod? Koj tsis tau quaj qw ua ib lub suab nrov nrov ua ntej qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num lod? “Nkag mus rau lub nceeg vaj! Tag nrho cov uas lees txais lub npe no yuav tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj! Tag nrho sawv daws yuav tau koom Vajtswv!” Thaum txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, koj tsis quaj qw ntxiv lawm. Thaum pib kiag, sawv daws yeej quaj qw tias, “Au Vajtswv! Txawm Koj yuav muab kuv tso rau qhov twg, los kuv yuav zwm rau txoj kev coj ntawm Koj.” Thaum uas tau nyeem Vajtswv tej lus lawm, “Leej twg yuav ua Kuv tus Povlauj?” cov neeg teb hais tias, “Kuv txaus siab ua!” Tom qab ntawd lawv pom cov lus, “Thiab dab tsi ntawm Yauj txoj kev ntseeg?” thiab hais tias, “Kuv txaus siab yuav muab Yauj txoj kev ntseeg coj los rau kuv tus kheej. Vajtswv, thov muab kuv tso rau hauv qhov kev sim!” Thaum qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num los txog, lawv vau tag nrho ua ke thiab sawv yuav luag tsis taus rov qab los. Tom qab ntawd, ib qho me me ntxiv ib qho me me, tej yam tsis dawb huv hauv lawv lub siab maj mam ploj tsawg zuj zus mus. Qhov no tsis yog ua tau los ntawm txoj lus lod? Yog li ntawd, tej yam uas koj tau ntsib tau pom hnub no yog qhov tshwm sim tau los ntawm txoj lus, tseem loj tshaj tej uas tau los ntawm Yexus tej kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm thiab. Vajtswv lub yeeb koob uas koj pom thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag uas koj pom ces tsis yog lam pom tau los ntawm tej kev ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ntawm tej kev ntawm kev kho mob nkeeg thiab ntiab dab tawm xwb, tab sis tseem tshaj qhov ntawd lawm ces yog qhov kev txiav txim ntawm Nws txoj lus. Qhov no qhia tau rau koj pom hais tias qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv mas tsis yog muaj tej kev ua txuj ci tseem ceeb, kev kho mob nkeeg, thiab kev ntiab dab tawm nkaus xwb, tab sis hais tias qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv txoj lus mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv lub hwj chim thiab los nthuav tawm Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus ntawd tau zoo dua.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tsis muaj ib qho twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog twb yeej npaj rau thaum tsim lub ntiaj teb kiag lawm; tab sis, vim yog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj ntawd ua rau Vajtswv tau los ua Nws tes haum lwm nrog rau noob neej ib kauj ruam zuj zus thiab ua tau yam muaj tiag thiab muaj qab hau. Piv txwv, Yehauvas tsis tau tsim tus nab kom los sim tus poj niam siab; qhov ntawd tsis yog Nws qhov kev npaj, los sis tsis yog ib yam uas Nws yeej npaj siab xub xaiv ua ntej lawm. Yus kuj yuav hais tau hais tias qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog li. Yog li ntawd, nws yog vim yog qhov no es Yehauvas thiaj muab Adas thiab Evas nkawd ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee thiab cog lus yuav tsis tsim kom muaj tib neeg ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, neeg tsuas tshawb nrhiav tau Vajtswv lub tswv yim nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag no nkaus xwb. Nws tsuas zoo ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais dhau lawm tias: “Kuv siv Kuv lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog txoj kev npaj ua phem.” Tsis hais noob neej yuav qias vuab tsuab loj npaum li cas los sis tus nab yuav sim lawv siab li cas, Yehauvas yeej tseem muaj Nws lub tswv yim; xws li, Nws tau ua tes hauj lwm tshiab txij kiag thaum Nws tsim tau lub ntiaj teb, thiab yeej tsis muaj ib kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm no uas yuav rov raug ua dua tshiab li. Ntxwgnyoog tau muab tej kev npaj ua phem ntawd tso kom khiav sib txuas zws los mus, noob neej ces yeej raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab tas mus li xwb, thiab Vajtswv Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm uas txawj ntse ntawd yam tsis tu ncua hlo li. Nws yeej tsis tau muaj qhov uas yuav ua tsis tau li, los sis Nws yeej tsis tau tsum tsis ua hauj lwm li, txij kiag puag thaum lub ntiaj teb raug tsim tawm los. Tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, Nws tau rau siab ntso ua hauj lwm nrog lawv los kom kov yeej qhov ntawd, tus yeeb ncuab uas yog lub hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev qias vuab tsuab. Qhov kev sib ntaus sib tua no yeej muaj ntxhov quav niab txij puag thaum pib los lawm, thiab yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog kiag thaum ntiaj teb kawg. Nyob rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tau cia tib neeg, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, kom tau txais Nws qhov kev cawm dim loj nkaus xwb, tab sis tseem cia lawv tau pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab lub hwj chim. Dhau ntawd mus, nyob rau thaum kawg, Nws yuav cia lawv pom Nws tus moj yam ncaj ncees—rau txim rau cov lim hiam thiab muab phaj tshab rau cov zoo. Nws tau sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txog niaj hnub no thiab yeej tsis tau swb hlo li. Qhov no mas vim Nws yog ib tug Vajtswv uas ntse heev, thiab Nws siv Nws lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog tej kev npaj ua phem. Yog li ntawd, Vajtswv tsis yog ua kom txhua yam saum ntuj ceeb tsheej kam zwm rau Nws lub hwj chim nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem muab txhua yam hauv ntiaj teb tso rau hauv qab Nws lub tog tiag taw thiab, tsis yog tsawg, Nws muab cov lim hiam uas tau nkag tuaj thiab thab noob neej pov rau hauv Nws txoj kev qhuab ntuas tib si. Qhov tau los ntawm tes hauj lwm no ces yog tau los ntawm Nws lub tswv yim. Nws yeej tsis tau nthuav tawm Nws lub tswv yim ua ntej uas muaj noob neej li, vim Nws tsis muaj yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, nyob hauv ntiaj teb, los sis nyob qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no li, thiab tsis muaj tub rog dab yuav nkag tuaj tua ib yam dab tsi hauv tej uas raug tsim tawm los li. Tom qab uas tus thawj tub txib ntxeev siab rau Nws lawm, Nws tsim noob neej nyob rau ntiaj teb, thiab vim yog noob neej es Nws thiaj li pib Nws ntsug rog ntev-ib txhiab xyoo nrog Ntxwgnyoog, tus thawj tub txib qaum ntuj—ib ntsug rog uas ua kub ntxov zuj zus rau ib theem zuj zus ntxiv mus rau tom ntej. Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim yeej muaj nyob rau txhua txhua theem ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom Vajtswv lub tswv yim, lub hwj chim uas loj kawg nkaus, thiab, qhov tshwj xeeb, Vajtswv qhov uas muaj tiag. Nws yeej tseem ua Nws tes hauj raws nraim li qhov muaj tiag los txog niaj hnub no; ntxiv qhov ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj nthuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab. Nws cia nej pom qhov tseeb sab hauv txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm, cia pom tseeb tseeb hais tias yuav piav txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus li cas, thiab, tshaj qhov ntawd, cia pom ib qho lus piav qhia kom meej meej txog Vajtswv qhov uas muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv Kuv qhov phiaj xwm, Ntxwgnyoog tau, txij puas thaum pib los, soj nraim txhua txhua kauj ruam thiab, zoo li tus neeg lwj liam ntawm Kuv lub tswv yim, tau npaj nrhiav kev thiab tswv yim los cuam tshuam Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj. Tab sis ua Kuv puas muaj cuab kav swb rau nws tej tswv yim ntxias dag ntawd? Txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb tiam Kuv; ua Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag tseem yuav txawv thiab lod? Qhov no ces yog kiag qhov uas Kuv lub tswv yim los tshuam rau; nws yog kiag qhov uas phim hwj txog Kuv tej kev ua, thiab nws yog qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nyob rau tiam tsim tsa lub nceeg vaj, Kuv yeej tseem tsis zam kom dhau Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, tab sis ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntxiv mus xwb. Nyob rau hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam, Kuv tau xaiv Ntxwgnyoog tej kev ua los ua Kuv tus neeg lwj liam. Qhov no tseem tsis yog qhov kev tshwm sim ntawm Kuv lub tswv yim thiab lod? Qhov no tsis yog kiag qhov kev phim hwj txog ntawm Kuv tes hauj lwm thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 8” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Kuv pib ua Kuv txoj hauj lwm raws kev raws cai, txhua tus tib neeg txav raws li Kuv txav, xws li tias cov tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb tswj kav lawv tus kheej nyob rau hauv ib kauj ruam nrog Kuv, muaj “kev zoo siab” thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab tib neeg raug Kuv txhawb nqa mus lawm tom ntej. Nyob rau hauv qhov tshwm los, tus zaj loj liab ploog tus kheej tau raug Kuv nplawm ua rau muaj tus yam ntxwv vwm thiab tsis meej pem lawm, thiab nws ua dej num rau Kuv txoj hauj lwm, thiab, txawm hais tias tsis txaus siab los, nws tsis muaj peev xwm ua raws li nws tej kev xav tau, tiam sis tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li zwm rau Kuv txoj kev tswj fwm. Nyob hauv Kuv txhua txhua txoj kev npaj, tus zaj loj liab ploog yog Kuv tus neeg lwj liam, Kuv tus yeeb ncuab, thiab kuj yog Kuv tus tub qhe thiab; xws li tias, Kuv yeej ib txwm tsis tau tso Kuv “tej kev cheem tsum” rau ntawm nws li. Yog li ntawd, theem kawg ntawm txoj hauj lwm ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg tau raug ua tiav hlo nyob rau hauv nws tsev neeg lawm. Nyob hauv txoj kev no, tus zaj loj liab ploog muaj peev xwm ua dej num rau Kuv tau zoo dua, los ntawm qhov uas Kuv yuav kov yeej nws thiab ua tiav hlo Kuv txoj kev npaj.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 29” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv qhov kev yeej Ntxwgnyoog ces yeej zam tsis dhau li! Qhov tiag, Ntxwgnyoog twb yeej swb ntev heev los lawm. Thaum txoj moo zoo tau pib nthuav tawm thoob plaws daim av ntawm tus zaj loj liab ploog—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm thiab tes hauj lwm no raug muab tso pib kom khiav mus—Ntxwgnyoog raug tua swb tag nrho, vim lub hom phiaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ces yog los tua kom yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Thaum uas Ntxwgnyoog pom hais tias Vajtswv rov qab rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab pib ua Nws tes hauj lwm lawm, uas tsis muaj ib lub zog twg yuav cheem tau li, ces nws yuav yoob tag thaum pom kiag tes hauj lwm no, thiab yuav tsis tau luag tsim ib qho kev kub ntxhov dab tsi li. Thaum xub thawj mas Ntxwgnyoog xav hais tias nws, los ib yam nkaus li thiab, yeej tau txais tswv yim ntau, thiab nws thiaj li cuam tshuam thiab thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm; txawm li cas los xij, nws tsis xav hais tias ntshe Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv li, los sis hais tias nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv yuav siv Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab los ua ib qho kev qhia tshwm thiab kev txiav txim rau noob neej, yog li ntawd txeeb tau kiag tib neeg thiab tua yeej kiag Ntxwgnyoog. Vajtswv ntse dua Ntxwgnyoog, thiab Nws tes hauj lwm mas tshaj nws lawm. Yog li ntawd, ib yam li Kuv twb hais dhau los lawm tias, “Tes hauj lwm uas Kuv ua mas ua los mus teb rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag; nyob rau thaum kawg, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Ntxwgnyoog qhov kev tsis muaj zog li.” Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm nyob rau tom hauv ntej, thaum uas Ntxwgnyoog poob qab, kom txog ntua, nyob rau thaum kawg, nws raug rhuav tshem kiag thaum kawg—nws yuav tsis paub kiag hais tias dab tsi raug nws! Nws tsuas paub qhov tseeb thaum uas nws twb raug ntsawm thiab tsoo tag lawm xwb, thiab thaum ntawd, ces nws twb tau raug hlawv hauv lub pas dej hluav taws lawm. Ua nws tseem yuav tsis ntseeg tag nrho thaum ntawd thiab los? Vim thaum ntawd ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj tswv yim phem coj los siv lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws.

Nco txog qhov xwm txheej hauv Vajluskub thaum uas Vajtswv tso kev puas tsuaj rau Xaudoo thiab xav txog qhov uas Lauj tus poj niam tau rais los ua ib tug ncej ntsev. Tig rov xav txog qhov uas cov neeg hauv Ninave lees lawv tej kev txhaum rau hauv hnab xaws khaub ncaws thiab hmoov tshauv thiab nco ntsoov tej yam uas tshwm sim tom qab cov neeg Yudai muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig 2,000 xyoo dhau los. Cov neeg Yudai raug ntiab tawm hauv Yixayee thiab khiav mus nyob thoob ntiaj teb. Muaj coob tus raug tua tuag, thiab tag nrho haiv neeg Yudai raug muab cov mus zwm txoj kev mob siab ntsim plawv ntawm lawv lub teb chaws txoj kev puas ntsoog tag nrho yam tsis tau muaj dua los li. Lawv tau muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig—tau ua ib qho kev txhaum loj tshaj plaws—thiab tau thab Vajtswv tus moj yam. Lawv tau raug yuam kom them tej uas lawv tau ua thiab tau raug yuam kom txais tag nrho tej txim txhaum los ntawm tej lawv ua ntawd. Lawv tau cem Vajtswv, tsis txais yuav Vajtswv, thiab yog li lawv thiaj li tsuas muaj tib txoj hmoo nkaus xwb: raug Vajtswv rau txim. Qhov no yog lub txim iab thiab kev puas tsuaj uas lawv cov tswv kav teb chaws tau tsim tawm los rau lawv lub teb chaws thiab haiv neeg.

Hnub no, Vajtswv tau rov los rau ntiaj teb no los ua Nws tes hauj lwm lawm. Nws thawj qho chaw nres ces yog ua tus qauv zoo txog txoj kev kav ntawm sab kev koom tsham: Suav Teb, lub hauv paus ruaj khov ntawm kev tsis ntseeg ntuj. Vajtswv tau ib pab neeg los ntawm Nws txoj kev txawj ntse thiab lub hwj chim. Nyob rau lub sij hawm no, Nws raug Suav pab neeg tswj teb chaws siv txhua yam caum tua thiab tsim kev txom nyem loj heev rau, yam tsis muaj chaw rau Nws so li, nrhiav tsis tau chaw nkaum li. Txawm li no los xij, Vajtswv yeej tseem rau siab ntso ua tes hauj lwm uas nws npaj siab yuav ua: Nws hais tawm Nws lub suab thiab nthuav tawm nws txoj moo zoo. Tsis muaj leej twg yuav to taub tau txog lub hwj chim loj tshaj plaws ntawm Vajtswv. Nyob rau Suav Teb, ib lub teb chaws uas muab Vajtswv xam ua tus yeeb ncuab, los Vajtswv yeej tsis tso Nws tes hauj lwm tseg li. Txawm li ntawd los, muaj neeg coob tau txais yuav Nws tes hauj lwm thiab txoj lus, vim Vajtswv cawm txhua leej thiab txhua tus noob neeb mus rau qhov zoo tshaj plaws. Peb ntseeg hais tias tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib qho hwj chim twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm tej uas Vajtswv xav ua li. Cov uas thaiv txoj hau kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj kev npaj ces thaum kawg yuav raug Vajtswv rau txim. Tus uas tawm tsam Vajtswv txoj lus yuav raug xa mus rau Dab Teb; lub teb chaw twg uas tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug kev puas ntsoog; haiv neeg twg uas sawv tig tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ntsaig tawm kom tu noob hauv ntiaj teb no mus thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Kuv xav hais kom cov neeg hauv txhua haiv neeg, hauv txhua lub teb chaws, thiab tag nrho txhua yam kev khwv noj khwv haus tig los mloog Vajtswv lub suab, los pom Vajtswv tes hauj lwm thiab tig los ua zoo saib tib neeg txoj hmoo, kom thiaj li ua rau Vajtswv dawb huv tshaj plaws, tus txaus hwm hawm tshaj plaws, tus nyob siab tshaj plaws, thiab tib tug uas tib neeg teev hawm nkaus xwb, thiab cia tag nrho txhua tus tib neeg los nyob rau hauv qab Vajtswv tej lus foom koob hmoov, ib yam nkaus li Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv nyob hauv qab Yehauvas qhov kev cog lus, thiab ib yam li Adas thiab Evas, uas Vajtswv xub tsim tshaj plaws, nyob rau lub vaj Edee.

Vajtswv tes hauj lwm nphau nthwv tuaj mus zoo li ib nthw dej loj heev. Tsis muaj leej twg yuav txhom tau Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav cheem tau qhov Nws taug kev mus no. Tsuas yog cov uas ua twb zoo mloog Nws tej lus xwb, thiab cov uas nrhiav thiab ntshaw nws heev xwb, thiaj yuav caum tau Nws tej hneev taw thiab tau txais nws cov lus cog tseg. Cov tsis ua li no ces yuav raug kev puas tsuaj loj thiab kev rau txim raws li qhov lawv tsim nyog tau txais.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Vajtswv ua kom Nws tus moj yam ncaj ncees tshwm sim rau noob neej li cas

Ntxiv Mus: 1. Phau Vajluskub tsuas yog ib co lus teev tseg txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb; nws tsis yog ib colus teev tseg tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No