1. Vajtswv yog tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam, Nws lub hwj chim mas txawv tshaj lwm yam

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv Siv Cov Lus los Tsim Tag Nrho Txhua Yam

Ch.K 1:3–5 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub.

Ch.K 1:6–7 Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:9–11 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm. Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:14–15 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.

Ch.K 1:20–21 Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Ch.K 1:24–25 Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.

Nyob Rau Thawj Hnub, Hnub thiab Hmo uas Tib Neeg Tau Yug Los thiab Sawv Khov Kho los Ua Tsaug Ntau rau Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai

Cia peb saib thawj nqe lus: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub” (Ch.K 1:3–5). Nqe lus no piav qhia txog Vajtswv thawj txoj kev ua rau thaum pib ntawm txoj kev tsim, thiab thawj hnub uas Vajtswv tau dhau los uas muaj thaum tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov. Tab sis nws yog ib hnub txawv tshwj xeeb heev: Vajtswv tau pib npaj qhov kaj rau txhua yam, thiab, dhau ntawd ces, tau cais qhov kaj tawm ntawm qhov tsaus ntuj. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau pib hais lus, thiab Nws cov lus thiab txoj kev muaj cai nyob ua ke sib txig sib luag. Nws txoj kev muaj cai tau pib nthuav tawm los rau ntawm txhua yam, thiab Nws lub hwj chim tau nthuav dav mus thoob plaws txhua yam vim los ntawm Nws cov lus. Suav txij hnub no mus rau tom ntej, txhua yam raug tsim thiab sawv khov kho vim los ntawm Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab lawv pib ua tsaug rau Vajtswv cov lus, Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim. Thaum Vajtswv tau hais cov lus “Cia kom muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj. Vajtswv tsis tau nqis tes ua ib yam dej num dab tsi li; qhov kaj cia li tshwm sim raws li Nws cov lus. Qhov kaj ntawd Vajtswv muab hu ua nruab hnub, uas tib neeg tseem niaj hnub siv rau lawv txoj kev ua neej nyob los txog tam sim no. Los ntawm Vajtswv cov lus txib, nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov muaj nqis yeej tsis hloov pauv li, thiab nws yeej tsis ploj mus li. Nws qhov muaj nyob nthua tawm txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tshaj tawm txog qhov muaj nyob ntawm tus Tswv Tsim. Nws lees, zaum tas zaum thiab, tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam thiab lub meej mom. Nws tsis yog yam tuav tsis tau, los sis tsis yog yam plooj rau ntawm qhov muag, tab sis nws yog ib qho kaj uas muaj tseeb tiag uas tib neeg tuaj yeem pom tau. Txij thaum lub sij hawm ntawd mus rau yav tom ntej, hauv lub ntiaj teb nqha nrig no uas yog “lub ntiaj teb tsis muaj dab tsi, thiab nyob do dus; thiab txoj kev tsaus ntuj nyob thoob plaws saum nplaim dej hiav txwv” nws tau tsim thawj yam khoom. Thawj yam tau tshwm sim los ntawm cov lus uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab tau tshwm sim rau hauv thawj txoj kev nqis tes ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov lus hais tawm. Kiag tom qab ntawd, Vajtswv tau txib qhov kaj thiab qhov tsaus ntuj kom sib cais…. Txhua yam tau hloov pauv thiab raug ua tiav hlo ntawm Vajtswv cov lus…. Vajtswv muab qhov kaj hu ua “Nruab Hnub,” thiab muaj qhov tsaus ntuj hu ua “Hmo Ntuj.” Thaum lub sij hawm ntawd, thawj qhov tsaus ntuj thiab thawj qhov sawv ntxov thiaj raug tsim rau hauv lub ntiaj teb raws li qhov Vajtswv npaj tsim, thiab Vajtswv tau hais tias qhov no yog thawj hnub. Hnub no yog thawj hnub ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm txhua yam, thiab yog qhov kev pib ntawm txoj kev tsim ntawm txhua yam, thiab yog thawj zaug uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim.

Los ntawm cov lus no, tib neeg tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev muaj cai thiab Vajtswv cov lus, nrog rau Vajtswv lub hwj chim. Vim tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai zoo li no; vim Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, yog li tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no. Puas muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom dab tsi muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim zoo li qhov no? Nws puas muaj ib lo lus teb rau hauv nej lub siab li? Dhau ntawm Vajtswv lawm, puas muaj ib yam uas raug tsim los los sis yam uas tsis raug tsim los muaj txoj kev muaj cai zoo li no? Nej puas pom dua ib qho piv txwv zoo li no nyob hauv ib phau ntawv twg los sis ib qho ntaub ntawv luam tawm twg? Puas tau muaj ib yam ntaub ntawv teev tseg tias leej twg tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam? Nws yeej tsis pom tshwm sim rau txhua txhua lwm phau ntawv los sis tej ntaub ntawv teev tseg li; qhov tseeb tiag, tag nrho tej no tsuas yog cov lus uas ntseeg tau thiab muaj hwj chim ntawm Vajtswv txoj kev tsim lub ntiaj teb no, uas pom muaj teev tseg rau hauv phau Vajluskub xwb; cov lus no hais txog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam. Txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no puas hais tau tias yog lub cim ntawm Vajtswv tus uas yog tib tug xwb lub cev yeeb yam? Puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv yog tus muaj tej ntawd, thiab tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj li muaj nkaus xwb? Yog tsis muaj qhov ua xyem xyav, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim zoo li no! Txhua yam raug tsim los los sis tsis yog yam raug tsim los yeej tsis muaj leej twg muaj los sis hloov tau txoj kev muaj cai thiab muaj lub hwj chim no! Qhov no puas yog ib yam ntawm tej yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb? Nej puas tau pom nws? Tej lus no ua rau tib neeg to taub qhov tseeb tau sai thiab meej tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai tshwj xeeb, thiab muaj lub hwj chim tshwj xeeb, ntawm lub cev yeeb yam thiab lub meej mom siab tshaj plaws. Los ntawm qhov kev sib qhia saum toj saud, nej puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv tus uas nej ntseeg tias yog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb?

Nyob Rau Hnub Ob, Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Npaj Tej Dej, thiab Tsim Lub Ntuj, thiab Lub Chaw Kom Yooj Yim Tshaj Plaws Rau Tib Neeg Nyob Tau

Cia peb los nyeem nqe lus ob ntawm phau Vajluskub: “Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Ch.K 1:6–7). Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej”? Hauv tej nqe Vajluskub nws hais tias: “Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj.” Muaj dab tsi tshwm sim los tom qab Vajtswv tau hais thiab ua li no tas lawm? Lo lus teb nyob rau hauv feem kawg ntawm nqe lus: “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.”

Ob kab ntawv luv luv no teev tseg ib qho xwm txheej zoo, thiab piav qhia txog ib tug duab zoo tshaj plaws—kev leg txoj dej num loj tshaj plaws uas Vajtswv tau kav tej dej, thiab tau tsim tej chaw kom tib neeg tuaj yeem muaj nyob taus …

Hauv daim duab no, tej dej thiab lub ntuj tshwm sim li tib ntsais muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab tej ntawd raug cais raws li los ntawm txoj kev muaj cai Vajtswv cov lus, thiab raug cais ua ib txheej “saum toj” thiab ib txheej “hauv qab” raws li Vajtswv tau npaj tseg. Qhov no hais tau tias, Vajtswv tau tsim lub ntuj tsis yog tsim los npog tej dej nyob hauv qab xwb, tab sis kuj tuav cov dej rau saum toj thiab…. Hauv qhov no, tib neeg tsis tuaj yeem pab tau tiam sis tsuas yog saib ntsia xwb, hais tsis tau dab tsi li, thiab rua qhov ncauj qhuas txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub koob meej uas tus Tswv Tsim tau txhawb thiab tau txib ua tej dej, thiab tau tsim lub ntuj. Los ntawm Vajtswv cov lus, thiab Vajtswv lub hwj chim, thiab Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv tau ua tiav hlo ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws. Qhov no tseem tsis yog qhov loj kawg nkaus ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab los? Cia peb los siv tej nqe Vajluskub piav qhia txog Vajtswv txoj kev ua: Vajtswv hais Nws cov lus, thiab vim ntawm Vajtswv cov lus no thiaj li muaj lub ntuj nyob rau hauv nruab nrab ntawm tej dej. Nyob rau tib lub sij hawm no, muaj ib qho hloov pauv loj tshaj plaws tau tshwm sim rau hauv lub chaw no vim ntawm Vajtswv cov lus no, thiab nws yeej tsis hloov pauv txoj kev xav thaum chiv thawj, tiam sis yog ib yam hloov pauv uas tsis tau ua dab tsi hlo li. Nws tshwm sim los ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav, thiab dhau los ua qee yam uas tsis tau ua dab tsi vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus hais, thiab, tshaj qhov no lawm, txij qhov no mus rau yav tom ntej nws yuav muaj nyob mus thiab sawv khov kho rau tus txiaj ntsig ntawm tus Tswv Tsim, thiab yuav txauv, hloov pauv, thiab hloov dua tshiab mus raws li tus Tswv Tsim tej kev xav. Nqe lus no piav qhia txog tus Tswv Tsim txoj kev ua zaum ob hauv Nws txoj kev tsim tag nrho lub ntiaj teb. Nws yog ib qho kev nthuav tawm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, ib qho kev tsim tshiab ntxiv los ntawm tus Tswv Tsim. Hnub no yog hnub ob uas tus Tswv Tsim tau ua dhau mus txij li thaum tsim lub hauv paus ntawm lub ntiaj teb, thiab yog ib hnub zoo tshaj plaws rau Nws: Nws tau taug kev rau hauv qhov kaj, Nws tau coj lub ntuj los, Nws tau npaj thiab tau tswj kav tej dej, thiab Nws tej kev ua, Nws txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim tau muab tso ua dej num rau hauv hnub tshiab …

Lub ntuj puas yog nyob hauv nruab nrab tej dej ua ntej Vajtswv tau hais Nws cov lus? Nws tsis nyob li! Thiab ua li ne muaj dab tsi tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais tias “Cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej”? Tej yam uas Vajtswv npaj siab tau tshwm sim; nws muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm tej dej, thiab tej dej raug sib cais vim Vajtswv tau hais tias “Cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej.” Hauv txoj kev no, tshwm sim tom qab Vajtswv cov lus, ob yam khoom tshiab, ob yam yug tshiab uas tau tshwm sim rau ntawm tag nrho txhua yam vim tshwm sim tau los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Nej hnov tau li cas txog qhov tshwm sim ntawm ob yam tshiab no? Nej puas hnov qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim? Nej puas hnov tus Tswv Tsim lub zog tshwj xeeb thiab qhov txuj ci txawv heev? Lub zog loj tshaj plaws zoo li no thiab lub hwj chim yog vim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab txoj kev muaj cai no yog ib qho sawv cev ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab yog Vajtswv Tus Kheej ib qho yeeb yam uas tsuas muaj tib tug xwb.

Nqe lus no puas ua rau nej txawj xav tob ntxiv txog ntawm Vajtswv tus uas tsuas muaj tib tug xwb? Qhov tseeb tiag, qhov no tseem nyob deb heev rau ntawm qhov paub kom txaus; tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nthuav dav mus deb tshaj qhov no. Nws qhov tsuas yog tib tug xwb tsis yog vim tias Nws muaj ib lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo li tib neeg xwb, tab sis kuj yog vim Nws txoj kev muaj cai thiab hwj chim muaj txuj ci txawv heev, tsis muaj qhov kawg, zoo tshaj plaws txhua yam, thiab sawv siab tshaj txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, vim Nws txoj kev muaj cai thiab yam uas Nws muaj thiab yog thiaj tuaj yeem tsim lub neej txoj sia, tsim txog tej txuj ci phim hwj, thiab tsim txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib ua rau siab dhia pig poog thiab tshwj xeeb heev. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws muaj peev xwm tswj kav lub neej txoj sia uas Nws tsim thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho tej txuj ci phim hwj thiab txhua zaus thiab txhua feeb thiab txhua chib uas Nws tsim.

Nyob Rau Hnub Peb, Vajtswv Cov Lus Hais Yug Lub Ntiaj Teb thiab Tej Dej Hiav Txwv, thiab Vajtswv Txoj Kev Muaj Cai Ua Rau Lub Ntiaj Teb Puv Npo Yam Muaj Txoj Sia Tseem Ceeb

Txuas ntxiv, cia peb xub nyeem kab ntawv ntawm Chiv Keeb 1:9–11: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj.” Tej kev hloov pauv dab tsi tau tshwm sim tom qab Vajtswv tau hais cov lus yooj yim tias, “Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj”? Thiab tshaj ntawm qhov kaj thiab lub ntuj lawm muaj dab tsi nyob hauv lub chaw no? Hauv Vajluskub, nws sau cia tias: “Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm.” Qhov no hais tau tias, tam sim no muaj av thiab tej dej hiav txwv nyob hauv lub chaw no, thiab av tau raug cais tawm ntawm tej dej hiav txwv. Qhov kev tshwm sim ntawm tej yam tshiab no tau tshwm sim tom qab cov lus txib hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Vajluskub puas piav qhia txog Vajtswv qhov kev maj nroos thaum Nws tab tom ua qhov no? Nws puas piav qhia txog qhov Nws tau siv dag zog ua? Yog li, Vajtswv ua qhov no li cas? Vajtswv ua tej yam tshiab no tau los li cas? Yus tus kheej pom tseeb tias, Vajtswv siv cov lus los ua tiav hlo tag nrho tej no, los tsim tag nrho tej no.

Hauv peb nqe lus saum toj saud no, peb tau kawm txog qhov kev tshwm sim ntawm peb yam xwm txheej loj. Peb yam xwm txheej loj no tau tshwm sim thiab raug tsim tau los ntawm Vajtswv cov lus, thiab yeej yog vim los ntawm Nws cov lus uas, hais ib nqe zuj zus, tej xwm txheej no thiaj tau tshwm sim kiag rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog li tuaj yeem pom tau tias cov lus: “Vajtswv hais, xwb ces tej ntawd raug ua tiav hlo; Nws txib, xwb ces tej ntawd cia li sawv khov kho” yeej tsis yog cuav li. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no raug lees kiag tam sim uas Nws tej kev xav tau tshwm sim, thiab thaum Vajtswv rua Nws lub qhov ncauj hais lus, Nws lub ntsiab tseem ceeb cia li puv npo raws li hais lawm.

Cia peb saib txuas mus ntxiv rau kab lus kawg ntawm nqe no: “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Thaum Vajtswv tab tom hais lus, tag nrho tej yam no txawm los muaj nyob raws li Vajtswv tej kev xav, thiab kiag thaum ntawd, tsis ntev txhua yam muaj sia cia li maj mam tshwm sim lawv lub taub hau hauv av los, thiab ua ntej lawv yoj tej av lo ntawm lawv lub cev tawm, lawv tsa tes yoj mus los thiab sib hu yam kub siab lug, co taub hau thiab luag ntxhwb ntxhis los rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv tau ua tus Tswv Tsim tsaug rau lub neej txoj sia uas Nws tau muab rau lawv, thiab tau tshaj tawm rau hauv lub ntiaj teb tias lawv yog ib feem ntawm tag nrho txhua yam, thiab lawv txhua tus yuav fij lawv lub neej txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Kiag thaum Vajtswv tau hais cov lus xwb, av cia li tshwm sim ntsuab xwb xiab tuaj, txhua yam roj tsuag uas tib neeg xyiv fab hlo rau cia li tshwm sim zom zaws tuaj thiab zeeg mus thoob raws npoo av, thiab tej roob thiab tej tiaj nrag cia li tshwm sim muaj tej xoob ntoo thiab tej hav zoov…. Lub ntiaj teb qhuav qhawv no, uas tsis muaj ib yam muaj txoj sia tseem ceeb nyob dhau los li, nws cia li muaj tej nyom, tej nroj tsuag thiab tej xoob ntoo ntsuab xwb xiab thoob plaws kiag tam sim…. Tus pa tsw qab ntawm tej nyom thiab tus ntxhiab tsw ntawm av ncho mus thoob tej huab cua, thiab ntau yam nroj tsuag pib ua pa nrog rau muaj cua ua npoj ntws, thiab pib loj hlob. Nyob rau tib lub sij hawm no, ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab yam tshwm sim tom qab Vajtswv tej kev xav, txhua yam nroj tsuag pib qhov hloov mus los ntawm txoj sia uas lawv loj hlob, tawg paj, txi txiv, thiab huaj vam. Nyias tau pib nyias lub neej raws li nyias lub hauv paus ntawm txoj sia kom nruj thiab tau pib ua lawv tej dej num rau hauv txhua yam…. Lawv tag nrho tau yug los, thiab tau muaj txoj sia nyob, vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus. Lawv tau txais kev npaj thiab kev txhawb tsis kawg los ntawm tus Tswv Tsim, thiab yeej ib txwm muaj txoj sia nyob dim rau txhua ces kaum ntawm daim av txhawm rau qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab lawv yeej ib txwm qhia tshwm txog lub zog ntawm lub neej txoj sia uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm …

Tus Tswv Tsim lub neej txoj sia mas tshwj xeeb, Nws tej kev xav mas tshwj xeeb heev, thiab Nws txoj kev muaj cai mas tshwj xeeb heev, thiab yog li, thaum Nws cov lus raug hais tawm lawm, thaum kawg qhov tshwm sim tau los yog “thiab nws cia li muaj li ntawd lawm.” Pom meej tias, Vajtswv tsis tas siv Nws ob txhais tes ua dej num thaum Nws nqis tes ua; Nws tsuas siv Nws tej kev xav los tswj thiab Nws cov lus los txib xwb, thiab hauv qhov ua li no txhua yam cia li raug tsim tiav hlo lawm. Nyob rau hnub no, Vajtswv tau sau tag nrho cov dej los nyob ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm sim tuaj, tom qab uas Vajtswv tau ua kom tej nyom nthaw kaus tshwm hauv av tuaj, thiab kom tej nroj tsuag muaj noob, thiab kom tej xyoob ntoo tawg paj txi txiv, thiab Vajtswv tau muab lawv cais nyias mus li nyias hom, thiab ua kom txhua hom nyias muaj nyias tus kheej cov noob. Tag nrho tej no raug ua tau tiav raws li Vajtswv tej kev xav thiab cov lus txib ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua yam tau tshwm sim tuaj, ib yam zuj zus, rau hauv lub ntiaj teb tshiab no.

Thaum Nws tseem tsis tau pib Nws txoj dej num, Vajtswv twb muaj ib daim duab ntawm yam uas Nws lub siab xav kom ua tiav nyob rau hauv Nws lub hlwb lawm, thiab thaum Vajtswv npaj ua kom tag nrho tej no tiav, uas kuj yog thaum Vajtswv tau qhib Nws lub qhov ncauj hais txog lub ntsiab ntawm daim duab no, tag nrho txhua yam txawm pib hloov pauv tshwm sim tuaj raws li hais ua tsaug ntau rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Txawm tias Vajtswv tau tsim nws li cas, los sis Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas los xij, tag nrho txhua yam raug ua tiav hlo ib kauj ruam zuj zus raws li Vajtswv txoj kev npaj ua thiab vim los ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ib kauj ruam zuj zus, tej kev hloov pauv thiaj tau tshwm sim rau saum ntuj thiab lub ntiaj teb ua tsaug ntau rau Vajtswv cov lus thiab txoj kev muaj cai. Tag nrho tej kev hloov pauv thiab tej kev tshwm sim no tau qhia tshwm txog tus Tsw Tsim txoj kev muaj cai, thiab txoj kev tshwj xeeb heev thiab qhov loj tshaj plaws ntawm lub hwj chim ntawm tus Tswv Tsim lub neej txoj sia. Nws tej kev xav tsis yog tej tswv yim yooj yim, los sis tsis yog ib daim duab qhuav qhawv xwb, tab sis yog txoj kev muaj cai uas muaj lub zog tseem ceeb tshaj plaws thiab muaj txuj ci phim hwj heev, thiab lawv yog lub hwj chim tsim ua rau tag nrho txhua yam hloov pauv, rov qab zoo los, rov hloov dua tshiab, thiab ua rau piam sij tau. Vim los ntawm qhov no, tag nrho txhua yam thiaj ua hauj lwm tau vim los ntawm Nws tej kev xav, thiab, nyob rau tib lub sij hawm no, ua tau tiav hlo vim los ntawm cov lus tawm hauv Nws lub qhov ncauj los …

Ua ntej tag nrho txhua yam tshwm sim, hauv Vajtswv tej kev xav yeej muaj ib txoj kev npaj raug ua tiav los lawm ntev, thiab lub ntiaj teb tshiab twb raug ua tiav los ntev lawm. Txawm tias nyob rau hnub pib tau tshwm sim tag nrho tej xyoob ntoo rau saum daim av los xij, Vajtswv tsis muaj qab hau yuav los cheem tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev tsim lub ntiaj teb no; Nws mob siab yuav hais Nws cov lus txuas mus ntxiv, los tsim txhua yam tshiab txuas mus ntxiv kom tiav. Nws yuav hais, yuav tsim Nws cov lus txib, thiab yuav siv Nws txoj kev muaj cai thiab qhia tshwm Nws lub hwj chim, thiab Nws tau npaj txhua yam uas Nws tau npaj los npaj rau tag nrho txhua yam thiab tib neeg ntiaj teb uas Nws npaj siab los tsim …

Nyob Rau Hnub Plaub, Cov Caij Nyoog, Cov Hnub, thiab Cov Xyoo ntawm Tib Neeg Ntiaj Teb Tshwm Sim Muaj raws li Vajtswv Siv Nws Txoj Kev Muaj Cai Dua Ib Zaug Ntxiv

Tus Tswv Tsim tau siv Nws cov lus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav, thiab hauv qhov no Nws twb ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj lawm. Thaum lub sij hawm peb hnub no, yeej tsis pom tias Vajtswv khwv, los sis tsis pom yuav ua rau Nws Tus Kheej sab nkees li; nyob rau ntawm qhov txawv, Nws tau ua dhau thawj thawj peb hnub ntawm Nws txoj kev npaj tau zoo tshaj plaws lawm, thiab ua tiav hlo kev hloov pauv loj tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb no. Lub ntiaj teb tshiab tshiab tau tshwm sim kiag rau ntawm Nws ob lub qhov muag pom, thiab, ib qho tas ib qho tuaj, daim duab zoo nkauj uas raug npog cia rau sab hauv Nws tej kev xav thaum kawg thiaj raug qhia tshwm rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Qhov kev tshwm sim ntawm txhua yam tshiab yog zoo ib yam nkaus li kev yug ib tug me nyuam mos tshiab, thiab tus Tswv Tsim yeej zoo siab rau daim duab uas ib zaug dhau los tau nyob rau hauv Nws tej kev xav, tab sis tam sim no nws raug tsim ua los muaj txoj sia lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Nws lub siab muab tau ib txoj kev txaus siab, tab sis nyuam qhuav pib Nws txoj kev npaj xwb. Ib ntsais muag xwb, hnub tshiab twb los txog lawm—thiab nplooj ntawv tom ntej yuav muaj dab tsi nyob rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev npaj? Nws tau hais dab tsi lawm? Nws tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas lawm? Nyob rau tib lub sij hawm no, tej yam tshiab uas tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb tshiab no yog dab tsi? Kev ua raws li tus Tswv Tsim qhov coj kev, peb qhov ntsia poob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam twb los txog lawm, ib hnub uas tseem tsis muaj pib yam tshiab. Tseeb tiag, rau tus Tswv Tsim, nws yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias yuav tsis yog ib hnub tshwj xeeb, thiab yeej yog ib hnub tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb rau ntawm hnub no. Tseeb tiag, nws yog ib hnub muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau. Nws zoo tshwj xeeb npaum li cas, nws tseem ceeb npaum li cas, thiab nws muaj nqis uas tsis tuaj yeem ntaus nqi tau npaum li cas? Cia peb xub mloog tus Tswv Tsim hais lus tso …

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Ch.K 1:14–15). Qhov no yog ib txoj kev siv Vajtswv txoj kev muaj cai uas qhia tshwm txog txhua yam muaj sia tom qab Nws txoj kev tsim daim av qhuav qhawv thiab tej xyoob ntoo rau ntawm daim av no. Rau Vajtswv, qhov kev nqis tes ua zoo li no tsuas yog ib yam yooj yim li yam uas Nws twb tau ua tiav lawm xwb, vim hais tias Vajtswv muaj lub hwj chim zoo li no; Vajtswv zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo. Vajtswv tau txib qhov kaj kom tshwm sim nyob rau saum ntuj, thiab qhov kaj no tsis yog tsuas ci ntsa iab rau hauv ntuj thiab rau saum lub ntiaj teb xwb, tab sis kuj ua cov cim rau nruab hnub thiab hmo ntuj, rau cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo thiab. Hauv txoj kev no, thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, txhua qhov nqis tes ua uas Vajtswv xav ua kom tiav yeej muaj puv npo raws li Vajtswv lub ntsiab thiab raws li qhov Vajtswv tau teeb tsa lawm.

Qhov kaj nyob saum ntuj yog lub ntsiab nyob saum nruab ntug uas tuaj yeem tsim duab ci ntsa iab tau; lawv tuaj yeem qhia kom paub qhov tseeb saum nruab ntug thiab hauv daim av thiab tej dej hiav txwv. Lawv tig mus raws li tus txheej txheem thiab qhov nquag raug txib los ntawm Vajtswv, thiab ua kom pom kev kaj raws lub sij hawm sib txawv ntawm daim av, thiab hauv qhov zoo li no qhov hloov mus los ntawm qhov kaj thiaj tsim ua rau muaj nruab hnub thiab hmo ntuj nyob rau sab hnub tuaj thiab sab hnub poob ntawm daim av, thiab lawv kuj tsis yog cov cim rau hmo ntuj thiab nruab hnub nkaus xwb, tab sis los ntawm tej kev hloov mus los uas sib txawv no lawv kuj hom cov hnub noj haus thiab cov hnub tshwj xeeb ntawm tib neeg ntiaj teb. Lawv sib pab txhawb thiab sib tsim ua ke tau zoo tiav log tau plaub lub caij nyoog—caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab caij ntuj no—raug tsim los ntawm Vajtswv, ua ke nrog ntawm qhov kaj uas tau ua cov cim rau pom kev xwm yeem thiab raug zoo tas li rau cov hli, cov hnub, thiab cov xyoo ntawm tib neeg ntiaj teb. Txawm tias nws nyuam qhuav los txog tom qab ntawm kev ua qoob loo uas tib neeg ntiaj teb pib to taub thiab ntsib kev faib cais cov hli, cov hnub thiab cov xyoo uas tau tsim muaj los ntawm qhov kaj uas Vajtswv tau tsim los, qhov tseeb tiag cov hli, cov hnub, thiab cov xyoos uas tib neeg ntiaj teb to taub niaj hnub no twb pib tsim los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab yog li thiaj li muaj qho hloov mus los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg, thiab coj ntuj no uas tib neeg tau pom tau ntsib yeej pib los ntev lawm nyob rau hnub plaub ntawm Vajtswv txoj kev tsim txhua yam. Vajtswv tau tsim qhov kaj kom pom qhov sib txawv ntawm qhov ib txwm muaj, kom xwm yeem li qub, thiab kom pom tseeb los ntawm hmo ntuj thiab nruab hnub, thiab suav cov hnub, thiab soj qab raws cov hli thiab cov xyoo. (Hnub hli xiab ces yog txwm ntawm ib hlis lawm, thiab los ntawm qhov no los tib neeg thiaj li paub tias kev paub meej ntawm qhov kaj yog rov pib dua ib qho hloov mus los tshiab; hnub ntawm ib nrab hli yog qhov txwm ntawm ib nrab hli ntawm ib lub hlis lawm, uas tau qhia rau tib neeg tias yog rov pib lub hli tshiab lawm, los ntawm qhov tuaj yeem pom nws tau hauv ib lub hlis muaj pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, muaj pes tsawg hli hauv ib lub caij nyoog, thiab muaj pes tsawg lub caij nyoog hauv ib xyoos, thiab tag nrho qhov no raug qhia tshwm xwm yeem tas li.) Yog li, tib neeg thiaj soj qab raws tau cov hli yooj yim, cov hnub, thiab cov xyoo uas tau pom tseeb los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Suav txij qhov no mus rau tom ntej, tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam yuav ua neej feeb tsis meej rau ntawm yav hmo ntuj thiab nruab hnub thiab tej kev hloov pauv ntawm cov caij nyoog uas raug tsim los ntawm qhov hloov pauv ntawm qhov kaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim qhov kaj ntawm hnub plaub. Ib yam nkaus li ntawd, lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm txoj kev nqis tes ua ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tuaj yeem cais tawm mus ntawm Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Thiab yog li, qhov kaj uas raug tsim los ntawm Vajtswv thiab qhov muaj nqis uas lawv coj los rau tib neeg sai sai no yog ib lub hauv paus hauv txoj kev siv ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Hauv lub ntiaj teb tshiab no, tib neeg ntiaj teb tseem tsis tau tshwm sim, tus Tswv Tsim tau npaj yav tsaus ntuj thiab yav sawv ntxov, lub ntuj, daim av thiab tej dej hiav txwv, cov nyom, cov nroj tsuag thiab ntau hom xyoob ntoo, thiab qhov kaj, cov caij nyoog, cov hnub, thiab cov xyoo rau lub neej tshiab uas Nws yuav tsim sai sai no. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug nthuav tawm rau hauv txhua yam tshiab uas Nws tau tsim, thiab Nws cov lus thiab kev ua tau tiav hlo tshwm sim tooj txhij, yam tsis muaj ib qho txawv li, thiab yam tsis muaj ib qho khoob hlo li. Kev tshwm sim thiab kev yug ntawm tag nrho tej yam tshiab no yog qhov ua pov thawj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim: Nws zoo li Nws txoj lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo lawm yuav nyob mus ib txhis. Qhov tseeb no yeej tsis tau hloov pauv li: yog li nws yog nyob rau yav dhau los, yog li nws yog li tam sim no, thiab yog li nws yuav yog li no mus tag ib txhis. Thaum nej rov qab saib cov lus ntawm tej nqe Vajluskub dua ib zaug ntxiv, puas hnov tias muaj qhov tshiab tshiab rau nej? Nej puas pom lub ntsiab tshiab, thiab puas nrhiav tau yam tshiab? Qhov ntawd vim yog tus Tswv Tsim tau ua txhawb nej lub siab lawm, thiab tau coj nej kev los paub txog Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab tau qhib lub qhov rooj kom nej to taub txog tus Tswv Tsim, thiab Nws tej kev ua thiab txoj kev muaj cai uas tau muab lub neej txoj sia raws li cov lus no. Yog li, hauv cov lus no tib neeg tau pom ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tau pom txog lub hwj chim siab tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau pom tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim uas tshwj xeeb tshaj plaws.

Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsim qhov txuj ci phim hwj zaum tas zaum thiab; Nws ua rau deev tib neeg lub siab, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm tos taus ntsia mus rau yam ua tshwm sim los ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws lub hwj chim phim hwj ua rau muaj kev zoo siab zaum tas zaum tuaj, thiab ua rau tib neeg feeb tsis meej thiab zoo siab heev, rua qhov ncauj qhuas, poob siab ntshai thiab qw; dhau qhov no lawm, ua rau tib neeg zoo siab tiag tiag li thiab ua rau muaj kev hawm, kev hwm, thiab kev sib raug zoo. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim muaj ib qho cuam tshuam zoo tshaj plaws thiab kev yaug kom tib neeg tus ntsujplig dawb huv, thiab, tshaj qhov no lawm, lawv txaus siab rau tib neeg tus ntsujplig. Txhua qho ntawm Nws cov kev xav, txhua lo ntawm Nws cov lus hais tawm, thiab txhua qhov kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev muaj cai yog ib txoj dej num tseem ceeb tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog ib qho kev tsim ua muaj nuj nqis ntau tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev to taub thiab kev paub tob. Thaum peb suav txhua txhua tus neeg yug los los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, peb cov ntujplig tau txav los ze rau ntawm qhov phim hwj ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab peb pom peb tus kheej caum raws tus Tswv Tsim cov hneev taw mus txog rau hnub tom ntej: hnub tsib ntawm Vajtswv txoj kev tsim tag nrho txhua yam.

Cia peb nyeem Vajluskub ib nqe zuj zus txuas mus ntxiv, kom peb pom tus Tswv Tsim txoj kev ua ntau ntxiv.

Nyob Rau Ntawm Hnub Tsib, Ntau Yam Muaj Sia thiab Sib Txawv Nthuav Tawm Txog Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai hauv Ntau Txoj Kev Sib Txawv

Vajluskub hais tias, “Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:20–21). Vajluskub yeej qhia meej meej rau peb lawm tias, nyob rau hnub no, Vajtswv tau tsim yam muaj sia nyob hauv dej thiab tej noog xya saum nruab ntug, uas hais tau tias Nws tau tsim ntau hom ntses thiab noog, thiab tau faib cais lawv kom mus raws nyias hom. Hauv txoj kev no, lub ntiaj teb, lub ntuj, thiab tej dej thiaj muaj txhua yam puv npo raws li Vajtswv txoj kev tsim …

Kiag thaum Vajtswv cov lus raug hais tawm, txhua yam muaj txoj sia tshiab tshiab cia li tshwm sim kiag los raws li tus Tswv Tsim cov lus. Lawv nkag los rau hauv lub ntiaj teb uas muaj kev sib tw qib, kev dhia, kev dhia lom zem ua si mus los…. Txhua hom ntse thiab loj me ua luam dej mus los rau hauv dej; txhua hom roob ris thiab yam uas muaj plhaub qhwv loj hlob rau ntawm tej xuab zeb; txhua yam tsiaj nruab deg uas muaj nplai, muaj plhaub qhwv, thiab tsis muaj pob txha qaj qaum loj hlob nrawm nroos raws nyias hom sib txawv, txawm tias yuav yog yam loj tshaj plaws los sis me, ntev los sis luv los xij. Yog li kuj muaj ntau hom nroj tsuag nyob hauv dej loj hlob zom zaws tuaj thiab, vau mus los raws li lub neej txoj sia nyob hauv dej, ua rau muaj tej nthwv dej ntas, ua rau tej dej nyob tus yees, zoo ib yam nkaus yuav hais rau lawv tias: “Yoj txhais ceg! Coj koj cov phooj ywg tuaj! Rau qhov koj yuav tsis nyob ib leej mus ntxiv lawm!” Suav txij thaum lub sij hawm ntawd los Vajtswv tau tsim tag nrho ntau hom tsiaj nruab deg tshwm sim rau hauv dej, txhua yam muaj txoj sia tshiab ua rau tseem ceeb heev rau tej dej uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi los lawm ntev lawm, thiab nkag los rau ib tiam tshiab…. Txij thaum ntawd los mus, lawv nyob ua ke nrog lwm pab, thiab tau sib saib xyuas mus los koom nrog lwm tus, thiab tau saib xyuas kom lawv tus kheej txhob sib nrug deb. Muaj dej rau cov tshiaj nyob rau hauv nws lawm, sib txhawb nqa txhua txoj sia uas tau nyob rau hauv nws ib puag ncig, thiab txhua txhua txoj sia nyob tau vim muaj dej yug. Txhua yam nyias tau muab nyias txoj sia sib txhawb, thiab nyob rau tib lub sij hawm no, txhua yam yeej zoo ib yam nkaus, ua tim khawv rau tus tej txuj ci phim hwj thiab qhov loj tshaj plaws ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab lub hwj chim uas tsis muaj yam dab tsi piv tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Vim dej hiav txwv yuav tsis nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, yog li thiaj tau pib muaj txhua yam muaj txoj sia puv npo rau saum ntuj thiab. Ib yam zuj zus, tej noog, loj thiab me, ya hauv av mus rau saum ntuj. Tsis zoo li yam muaj sia nyob hauv dej hiav txwv, lawv muaj tis thiab muaj plaub npog lawv lub cev nyias ntsais thiab zoo nkauj. Lawv tau nthuav lawv ob sab tis tawm yam txaus siab hlo thiab khav ntxhias thiab nthuav tawm txog lawv tej plaub zoo nkauj thiab lawv lub luag hauj lwm thiab tej txuj ci tshwj xeeb uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lawv ya mus raws siab nyiam, thiab txawj ya mus los rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, hla tej tiaj nyom thiab hav zoov…. Lawv yog yam uas txaus hlub rau saum ntuj, lawv yog yam txaus hlub ntawm tag nrho txhua yam. Tsis ntev lawv yuav rais los sib txuas rau saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, thiab yuav tshaj xov mus rau txhua yam…. Lawv sib hu, lawv ya mus los yam lom zem xauv npo, lawv ua rau muaj kev sib txhawb siab, luag, thiab nrov quas niab rau hauv lub ntiaj teb no uas ib zaug dhau los yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li…. Lawv tau siv lawv lub suab hu hnov meej, zoo mloog, tau siv cov lus nyob hauv lawv lub siab los qhuas tus Tswv Tsim txhawm rau tau muab txoj sia rau lawv. Lawv dhia lom zem xauv npo uas qhia tshwm txog txoj kev tsim ua tau zoo tiav log thiab tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim, thiab yuav muab tag nrho lawv lub neej txoj sia los fij ua tim khawv rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los ntawm txoj sia tshwj xeeb uas Nws tau muab rau lawv lawm …

Txawm tias lawv yuav yog yam nyob hauv dej, los sis yam nyob saum ntuj, los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, qhov muaj yam muaj sia txhij txhua thiab ntau hom sib txawv, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib, lawv tau los sib sau ua ke mus raws li lawv hom—thiab txoj cai no, txoj kev cai tswj kav no, yeej tsis muaj ib yam muaj sia muaj peev xwm hloov pauv tau. Lawv yeej tsis tuaj yeem ua siab tawv qhawv ua tshaj qhov uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau. Raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, lawv ua neej nyob thiab huaj vam ntau, thiab ua raws nraim li lub hauv paus ntawm txoj sia thiab cov cai uas tus Tswv Tsim tau teeb tsa rau lawv, thiab ua raws li Nws cov lus txib uas tsis hais tshwm thiab tej kev cai thiab tej lus qhia saum ntuj ceeb tsheej uas Nws tau muab rau lawv, thiab txoj kev ua uas tseem muaj los txog rau niaj hnub tam sim no. Lawv tau tham nrog tus Tswv Tsim raws hauv lawv tus kheej txoj kev tshwj xeeb, thiab los qhuas lub ntsiab ntawm tus Tswv Tsim, thiab mloog Nws cov lus txib. Yeej tsis muaj leej twg ua txhaum rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, thiab Nws lub hwj chim kav thiab txoj lus txib rau lawv raug siv rau hauv Nws tej kev xav; tsis tau hais cov lus tawm los, tiam sis txoj kev muaj cai ntawd tsuas yog tib txoj rau tus Tswv tsim tswj tag nrho txhua yam ntsiag to yam tsis siv ib hom lus dab tsi li, thiab nws sib txawv los ntawm tib neeg ntiaj teb. Kev siv Nws txoj kev muaj cai rau hauv yam tshwj xeeb no ua kom tib neeg muab tau ib txoj kev paub tshiab, thiab tsim tau ib txoj kev txhais tshiab, ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb. Rau ntawm no, Kuv yuav tsum qhia rau nej rau ntawm hnub tshiab no, kev siv tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tau nthuav tawm ib zaug ntxiv txog tus Tswv Tsim tus uas tsuas yog tib tug xwb.

Txuas ntxiv, cia peb saib kab lus kawg ntawm nqe lus no ntawm tej nqe Vajluskub tias: “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Koj xav li cas txog lub ntsiab no? Vajtswv tej kev xav hauv nruab siab muaj nyob rau hauv tej lus no. Vajtswv tau saib tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los thiab sawv khov kho los vim los ntawm Nws cov lus xwb, thiab maj mam pib hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv puas txaus siab nrog txhua yam uas Nws tau tsim ua los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam kev nqis tes ua uas Nws tau ua tiav hlo? Lo lus teb no yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej pom dab tsi nyob ntawm no? Dab tsi yog yam uas nws sawv cev tau tias “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm”? Nws tus cim yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim los ua tiav hlo yam uas Nws tau npaj thiab tau piav, los ua tiav hlo cov hom phiaj uas Nws tau npaj tseg ua kom tiav hlo lawm. Thaum Vajtswv tau ua txhua txoj dej num tiav lawm, Nws puas hnov tu siab? Lo lus teb no tseem yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Muab ua lwm lo lus tias, tsis yog Vajtswv tsis hnov tu siab nkaus xwb, tab sis hnov txaus siab. Yam uas nws txhais tau tias Vajtswv tsis hnov tu siab li yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj yog zoo tiav log lawm, tias Nws lub hwj chim thiab lub tswv yim zoo tiav log lawm, thiab tias nws tsuas yog los ntawm Nws txoj kev muaj cai nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau zoo tiav log. Thaum tib neeg ua ib txoj dej num, lawv puas tuaj yeem, zoo li Vajtswv, pom yam ntawd tias yog yam zoo? Tib neeg puas tuaj yeem ua txhua yam kom zoo tiav log? Tib neeg puas ua qee yam tib zaug xwb ces kav mus tag ib txhiab ib txhis? Ib yam li tib neeg hais tias, “tsis muaj ib yam dab tsi zoo tiav log, tsuas yog zoo dua xwb,” tsis muaj ib yam dab tsi uas tib neeg ua kom tau zoo tiav log li. Thaum Vajtswv tau pom tias txhua yam uas Nws tau ua thiab ua tiav yog yam zoo, txhua yam uas tau tsim los ntawm Vajtswv yog raug npaj los ntawm Nws cov lus, uas hais tau tias, thaum “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” txhua yam uas Nws tau tsim yog yam uas kav mus tag ib txhiab ib txhis, raug faib cais raws li hom, thiab raug muab tso haum rau ib thaj chaw, lub hom phiaj, thiab kev ua kom nyob li qhov qub mus tag ib txhiab ib txhis. Tshaj qhov no lawm, lawv lub luag hauj lwm rau ntawm txhua yam, thiab txoj kev taug uas lawv yuav tsum tau taug thaum Vajtswv txoj kev cawm tag nrho txhua yam, twb raug teeb tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam hloov pauv tsis tau. Qhov no yog txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau muab rau tag nrho txhua yam.

“Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” tej yam yooj yim li no, cov lus uas tsis tsim nyog qhuas, uas keev tsis quav ntsej yog cov lus ntawm txoj cai saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas Vajtswv tau muab rau txhua yam muaj sia. Lawv yog lub hauv paus nruab nrab ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam uas siv tau tiag tiag thiab tob dua. Los ntawm Nws cov lus, tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau tag nrho yam uas Nws npaj tseg kom muab tau, thiab ua tiav hlo txhua yam uas Nws tau npaj tseg kom ua tiav hlo, tab sis kuj tswj rau hauv Nws ob txhais tes tag nrho yam uas Nws tau tsim los, thiab kav tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim nyob hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab, tshaj qhov no, tag nrho yam uas yog txheej txheem thiab tsis yog txheej txheem. Tag nrho txhua yam puav leej tau nthuav dav, tau muaj nyob, thiab tau rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm Nws txoj kev muaj cai lawv thiaj li muaj nyob rau hauv txoj cai uas Nws tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj leej twg raug zam li! Txoj cai no tau pib kiag thaum uas “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” thiab nws yuav muaj nyob, txuas mus ntxiv, thiab ua lub luag hauj lwm rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg kom mus txog hnub uas tus Tswv Tsim tau thim! Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb tsis yog raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws rab peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab txoj lus txib kom tag nrho txhua yam tshwm sim los xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv Nws rab peev xwm tswj kav thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab muab txoj sia muaj zog thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no, hauv Nws rab peev xwm los ua, tib zaug xwb thiab kom kav mus tag ib txhiab ib txhis, tag nrho txhua yam uas Nws yuav tsim rau hauv Nws txoj kev npaj tau tshwm sim thiab muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim lub yeeb yam tau zoo tiav log, thiab khauj khaum txoj sia tau zoo tiav log, thiab lub luag hauj lwm tau zoo tiav log. Yog li thiaj pom nthuav tawm rau tus Tswv Tsim tej kev xav tias tsis muaj ib yam dab tsi los yuam tau, tsis raug txwv lub sij hawm, thaj chaw, los sis toj roob hauv pes. Zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev muaj cai, qhov uas yog tib tug xwb ntawm tus Tswv Tsim yuav tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis. Nws txoj kev muaj cai yeej yuav yog ib yam sawv cev thiab lub cim ntawm Nws qhov tsuas yog tib tug xwb, thiab Nws txoj kev muaj cai yeej yuav muaj nyob nrog nraim Nws lub cev yeeb yam mus tag ib txhiab ib txhis li!

Nyob Rau Hnub Rau, Tus Tswv Tsim Hais Cov Lus, thiab Txhua Hom Muaj Sia nyob hauv Nws Lub Siab Cia Li Tshwm Sim, Ib Yam Ua Ntuv Zus Los

Tsis txaus ntseeg kiag li, tus Tswv Tsim txoj dej num ntawm txoj kev tsim tag nrhot txhua yam tau tsim tsis tu ncua los tau tsib hnub lawm, tseem tab tom npaj txais tos tus Tswv Tsim txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam hauv hnub rau. Hnub no yog kev pib ib yam tshiab, thiab yog ib hnub tshwj xeeb tshaj. Ces tus Tswv Tsim txoj kev npaj rau hmo ntawm hnub tshiab no yog dab tsi? Yam muaj sia tshiab uas Nws tsim yog dab tsi, Nws puas tsim? Mloog, ntawd yog tus Tswv Tsim lub suab …

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Ch.K 1:24–25). Yam muaj sia uas suav nrog yog dab tsi? Vajluskub hais tias: nyuj twm, thiab tej tsiaj swb, thiab tej tsiaj nyaum ntawm lub ntiaj teb uas los tom qab tej yam ntawd. Hais tau tias, nyob rau hnub no ces tsis yog tsuas muaj txhua hom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb nkaus xwb, tab sis lawv yog tag nrho txhua hom uas tau raug cais mus raws hom, thiab, zoo ib yam nkaus li, “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.”

Thaum lub sij hawm hauv tsib hnub dhau los, tus Tswv Tsim tau hais tib lub suab lus thiab tau txib kom yug txhua yam muaj sia uas Nws ntshaw, thiab kom tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, raws li lawv hom. Thaum tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai, yeej tsis muaj Nws cov lus hais nqe twg yuav tsis muaj txiaj ntsig li, thiab yog li, nyob rau hauv hnub rau, txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim tau tshwm sim raws hauv lub sij hawm uas tau teev tseg. Kiag thaum tus Tswv Tsim tau hais tias “Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom,” lub ntiaj teb cia li puv npo txhua yam muaj sia tseem ceeb, thiab ntawm daim av cia li tshwm sim txhua hom muaj sia… Hauv tej tiaj nyom ntsuab xwb xiab, muaj tej nyuj puv ntoob, yoj lawv tej ko tw mus los, tau tshwm sim ib tug tas ib tug thiab, cov yaj quaj sib hu zom zaws los sib sau ua ke tsheej pab, cov nees nthe zom zaws pib khiav ncig mus los…. Kiag tam sim ntawd xwb, lub tiaj nyom loj dav uas nyob ntsiag to tsis muaj dab tsi ntawd cia li tshwm sim yam muaj txoj sia tseem ceeb puv nkaus…. Kev tshwm sim ntawm tej tsiaj no yog ib daim duab zoo nkauj rau ntawm lub tiaj nyom uas nyob ntsiag twb to, thiab ua rau tsis muaj ciaj ciam txwv li…. Lawv yuav koom mus ua ke rau ntawm tej tiaj nyom, thiab yog yam tseem ceeb ntawm tej tiaj nyom, tej tsiaj puav leej sib saib xyuas mus los rau lawv tus kheej thiab lwm tus; yog li lawv thiaj rais los yog cov saib xyuas thiab cov tiv thaiv ntawm tej av no, uas yuav yog lawv lub chaw nyob mus tag ib txhis, thiab yuav yog lub chaw npaj txhua yam xav tau rau lawv, yog ib lub hauv paus ntawm txoj kev yug lawv txoj sia mus ib txhiab ib txhis li …

Rau ntawm tib hnub ntawd tej tsiaj no cia li tshwm sim los, raws li tus Tswv Tsim txoj lus, kuj tau tshwm sim tej kab ub no ntau heev, ib tug tas tib tug tuaj. Txawm tias lawv yuav yog hom tsiaj me tshaj plaws ntawm tag nrho txhua yam muaj sia los xij, lawv txoj sia tseem yog txoj kev tsim phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv tsis tau los txog lig kiag li…. Qee cov nthuav lawv tej tis me ntsis, hos lwm cov maj mam nkag; qee cov dhia ib sab ceg thiab dhia paj paws, lwm cov mus kev vau poj vau poog; qee cov dhia mus tom hauv ntej, hos lwm cov thaub qab ceev heev; qee cov mus kev tav toj, lwm cov dhia siab thiab dhia qis…. Txhua tus nyias yeej tsis khoom nyias rau txoj kev npaj nrhiav lub chaw nyob rau lawv tus kheej: Qee cov nyob mus raws tej tiaj nyom, qee cov khawb qhov nyob hauv qhov av, qee cov ya mus los rau saum tej ntoo, nkaum rau hauv tej hav zoov…. Txawm tias yuav me li cas los xij, lawv yeej thev tsis taus qhov kev tsim txom ntawm lub plab khoob, thiab tom qab nrhiav tau lawv tus kheej lub chaw nyob lawm, lawv maj nroos nrhiav khoom noj los yug lawv tus kheej. Qee cov nce mus saum lub tiaj nyom mus noj tej ntsis nyom mos mos, qee cov tuav tej los khoom noj lo av li rau ntawm qhov ncauj thiab nqos mus rau hauv lawv lub plab, noj tau yam qab heev thiab txaus siab hlo (rau ntawm lawv, txawm yuav yog tej khoom noj lo av li los yeej tseem yog yam khoom noj qab); qee cov nkaum rau hauv tej hav zoov, tab sis lawv yeej tsis so li, tej kua nyob hauv tej nplooj nyom ntsuab xiab ua rau noj tau yam mos nyoos…. Tom qab lawv noj tsau npo lawm, tej kab tseem tsis tso lawv txoj dej num tseg; txawm yuav muaj tus yeeb yam me los xij, lawv muaj lub zog loj tshaj plaws thiab loj hlob tau ywj siab, thiab tag nrho yam muaj sia, lawv yog yam mob siab thiab nquag tshaj plaws. Lawv yeej ib txwm tsis tub nkeeg li, thiab yeej ib txwm tsis tau so raws li siab xav. Kiag thaum lawv noj tsau npo lawm, lawv tseem sib zog ua txoj dej num rau tus txiaj ntsig ntawm lawv lub neej yav tom ntej, lawv tus kheej mas tsis khoom li thiab maj nroos txog rau lawv hnub yuav los tom ntej, rau lawv txoj kev muaj txoj sia nyob tau…. Lawv siv lub suab deeg thiab nrov raws txheej txheem los sib txhawb thiab sib nqua hu rau lawv tus kheej mus rau tom ntej. Lawv kuj ua rau muaj qhov zoo rau tej nyom, tej xyoob ntoo, thiab txhua txhua daim npoo av, ua rau txhua hnub, thiab txhua xyoo, tsis sib thooj li…. Los ntawm lawv tus kheej hom lus thiab los ntawm tus kheej tej kev noj nyob, lawv tau xa xov mus rau txhua yam muaj sia nyob saum daim av. Siv lawv tus kheej lub hauv paus kev ua neej nyob tshwj xeeb, lawv tau cim txhua yam, uas lawv tau muab tso tseg ua txoj lw cia…. Lawv sib raug zoo nrog tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov, thiab lawv tau coj kev sib tw thiab kev tseem ceeb los rau tej av, tej nyom, thiab tej hav zoov. Lawv tau coj tus Tswv Tsim tej lus ntuas thiab tej lus txais tos los rau txhua yam muaj sia …

Tus Tswv Tsim txoj kev saib ntsia mus thoob plaws tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim, thiab thaum lub sij hawm no Nws ob lub qhov muag tau nres rau ntawm tej hav zoov thiab tej roob, Nws lub siab tig. Thaum Nws cov lus raug hais tawm mus, rau hauv tej hav zoov tuab, thiab saum tej roob, tau tshwm sim ib yam tsiaj uas tsis zoo li yam tau tshwm sim ua ntej dhau los lawm: Lawv yog tej tsiaj qus uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Lub sij hawm dhau mus, lawv co lawv lub taub hau mus los thiab yoj lawv tus ko tw, txhua tus nyias muaj nyias tus kheej lub ntsej muag tshwj xeeb. Qee cov muaj plaub ntev npog, qee cov muaj daim khauj khaum npog, qee cov tsis muaj dab tsi npog tab sis muaj kaus, qee cov muaj kaus tshwm, qee cov caj dab ntev, qee cov ko tw luv, qee cov muaj qhov muag txaus ntshai, qee cov txaj muag, qee cov khoov mus noj nyom, qee cov noj nqaij qhov ncauj lo ntshav li, qee cov siv ob sab ceg dhia mus los, qee cov mus kev siv plaub tug rau taw, qee cov nyob siab rau puag saum ntsis ntoo, qee cov pw tos hauv tej hav zoov, qee cov tab tom nrhiav tej qhov tsua ua chaw so, qee cov tab tom khiav thiab sib thab sib zeg rau ntawm tej chaw tiaj, qee cov ncig mus los raws hauv tej hav zoov…; qee cov tab tom ua lub suab nrov nroo ntws, qee cov tab tom nyooj, qee cov tab tom ua lub suab cem, qee cov tab tom quaj…; qee cov tab tom ua lub suab siab, qee cov tab tom ua lub siab qis, qee cov tab tom ua lub suab tawm tom qa los, qee cov tab tom ua lub suab nrov zoo mloog…; qee cov tab tom sib thab sib ntaus, qee cov tab tom ua kom ntxim hlub, qee cov tab tom ua rau ntxim ntxub, qee cov tab tom zoo ntxim hlub, qee cov qab tom hem, qee cov tab tom nyob ntsiag to txaus nyiam…. Ib tug zuj zus, lawv txhua tus tawm los. Pom qhov lawv siab thiab muaj lub zog, muaj lub siab ywj pheej, tsis nyiam cuam tshuam rau lwm tus, tsis thab zes rau lwm tus…. Txhua tus nyias ua nyias lub neej raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv, thiab lawv tus kheej qhov yog tsiaj qus, thiab kev tsiv heev ntawm qhov yog tsiaj qus, lawv tau tshwm sim rau hauv tej hav zoov thiab nyob raws saum tej roob. Txhua yam muaj qhov sib thuam, ua rau txhua yam thiaj li tsis zoo tiav log—leej twg yog tus tsim lawv los ua tswv ntawm tej roob thiab tej hav zoov no? Txij thaum tus Tswv Tsim tau teeb tsa lawv lub cev yeeb yam los, lawv “muaj cai” nyob rau hauv tej hav zoov thiab tej roob, vim tus Tswv Tsim twb kos lawv tej ciaj ciam tag lawm thiab tau npaj ib puag ncig ntawm lawv tej chaw nyob lawm. Tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li yog cov tswv ntawm tej roob thiab tej hav zoov, thiab yog vim li ntawd lawv thiaj li yog tsiaj qus heev, tsiv heev. Lawv thiaj raug hu ua “tej tsiaj qus” vim hais tias, tag nrho txhua yam muaj sia, lawv thiaj qus tiag tiag li thiab tsiv heev, thiab seej tsis tau li. Tsis tuaj yeem yug kom lawv seej tau, yog li thiaj coj lawv los yug tsis tau, thiab nyob tsis haum nrog tib neeg ntiaj teb los sis tsis tuaj yeem siv dag siv zog tam rau tib neeg ntiaj teb tau. Vim tias tsis tuaj yeem yug lawv tau, tsis tuaj yeem leg dej num rau tib neeg ntiaj teb tau, tias lawv yuav tsum nyob kom deb ntawm tib neeg ntiaj teeb, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze. Hauv qhov txawv ces, nws yog vim lawv tau nyob nrug deb ntawm tib neeg ntiaj teb lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem txav mus ze tau, ces lawv thiaj muaj peev xwm saib xyuas rau lawv tus kheej puv npo raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv: tiv thaiv tej roob thiab tej hav zoov. Qhov lawv yog tsiaj hav zoov tau tiv thaiv tej roob thiab tau pov hwm tej hav zoov, thiab yog ib txoj kev tiv thaiv thiab kev ntseeg siab tau zoo tshaj plaws ntawm lawv txoj kev muaj txoj sia thiab kev tsim noob neej. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv qhov yog tsiaj hav zoov yeej tseem muaj mus thiab ua rau tag nrho txhua yam sib yoog tau sib txig sib luag. Lawv qhov los txog coj txoj kev pab txhawb thiab tshwm sim mus rau tej roob thiab tej hav zoov; lawv qhov los txog tseem ua rau muaj kev sib tw thiab ceeb yam tsis muaj ciaj ciam rau tej roob thiab tej hav zoov uas tsis muaj dab tsi no. Txij qhov no mus rau yav tom ntej, tej roob thiab tej hav zoov dhau los ua lawv tej chaw nyob mus tag ib txhiab ib txhis, thiab lawv yeej tsis poob lawv tej chaw nyob li lawm, vim hais tias tej roob thiab tej hav zoov uas tau tshwm sim thiab tau muaj no yeej yog lawv li; tej tsiaj qus yuav tsum ua lawv txoj dej num kom puv npo thiab ua txhua yam raws li qhov lawv tuaj yeem ua tau los pov hwm lawv. Yog li, yeej ib yam nkaus, tej tsiaj qus no los yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim tej lus qhia kom nruj txhawm rau los tuav lawv tus ciaj ciam, thiab kav tsij siv lawv tus yeeb yam tsiaj qus mus ntxiv kom txhua yam tseem muaj mus raws li tus Tswv Tsim tau teeb tsa, thiab qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim!

Nyob Hauv Qab Tus Tswv Tsim Txoj Kev Muaj Cai, Tag Nrho Txhua Yam Zoo Tiav Log

Vajtswv tau tsim txhua yam, suav nrog yam uas txav mus los tau thiab yam uas tsis tuaj yeem txav mus los tau, xws li tej noog thiab ntses, xws lis tej xyoob ntoo thiab tej paj ntoos, thiab suav nrog tej tsiaj txhu, tej kab, thiab tej tsiaj qus raug ua tiav hlo rau hauv hnub rau—lawv txhua tus yeej yog cov zoo raws hauv Vajtswv ob lub qhov muag pom, thiab, tshaj qhov no lawm, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tag nrho tej no, yeej haum raws li Nws txoj kev npaj, tag nrho raug ua tau zoo tiav log siab tshaj plaws lawm thiab tau raws li cov qauv uas Vajtswv xav ua kom tau lawm. Ib kauj ruam zuj zus, tus Tswv Tsim tau ua txoj dej num uas Nws npaj siab ua kom haum raws li Nws txoj kev npaj. Ib yam zuj zus, tej yam uas Nws npaj siab tsim ua tau tshwm sim tuaj, thiab kev tshwm sim ntawm txhua yam yog haum raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam kev ua tau tshwm sim los ntawm Nws txoj kev muaj cai; vim tej yam ua tau tshwm sim los no, tag nrho txhua yam muaj sia tsis tuaj yeem pab tau, tiam sis tau ua tsaug rau tus Tswv Tsim txoj hmoov hlub thiab txoj kev npaj. Vim Vajtswv tej txuj ci phim hwj ntawm txoj kev ua no tau qhia tshwm lawv tus kheej, ua rau lub ntiaj teb no loj hlob, ib yam zuj zus, nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim los, thiab nws tau hloov pauv los ntawm tej kev nyuaj siab thiab kev tsaus ntuj los rau kev ua siab dawb paug thiab kev kaj, los ntawm txoj kev nyob ntsiag twb to mus rau txoj kev nyob tau lom zem xauv npo thiab tsis muaj ciaj ciam li. Nyob rau ntawm tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, los ntawm yam loj tshaj plaws mus rau yam mej, los ntawm yam me mus rau yam me tshaj plaws, tsis muaj yam dab tsi uas yuav tsis raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, thiab nws yog ib yam tshwj xeeb thiab lub ntsiab xeeb txawm thiab muaj nuj nqis rau txhua yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias yuav muaj qhov sib txawv rau hauv lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum los xij, tiam sis tus Tswv Tsim yuav tsum tau tsim kom nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qee zaus tib neeg yuav pom ib tug kab, ib yam uas tsis zoo saib tshaj plaws, thiab lawv yuav hais tias, “Tus kab ntawd cas yuav txaus ntshai ua luaj li, tsis muaj hnub uas Vajtswv yuav tsim tus kab tsis zoo saib zoo li no—tsis muaj hnub uas Nws yuav tsim qee yam phem tsis zoo saib li no.” Cas yuav yog ib qho kev xam pom ruam ua luaj li! Qhov lawv yuav tsum hais yog, “Txawm tias tus kab no tsis zoo saib li los xij, Vajtswv tau tsim nws los, thiab yog li nws yuav tsum muaj nws tus kheej lub hom phiaj tshwj xeeb.” Hauv Vajtswv tej kev xav, Nws xav muab tag nrho txhua lub cev yeeb yam rau lawv, thiab tag nrho tej kev ua thiab kev siv, rau txhua yam muaj sia uas Nws tau tsim los, thiab yog li yam uas Vajtswv tau tsim los thiaj li tsis yog txiav tawm los ntawm tib daim ntaub los xwb. Suav txij lawv tus moj yam sab nrauv los rau sab hauv, suav txij lawv tej xeeb ceem kev noj nyob mus rau tej chaw uas lawv nyob—txhua yam nyias yeej sib txawv nyias. Tej nyuj muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nyuj, tej nees muaj lub cev yeeb yam ntawm tej nees, mos lwj muaj lub cev yeeb yam ntawm mos lwj, thiab tej ntxhw muaj lub cev yeeb yam ntawm tej ntxhw. Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom tsiaj twg yog hom zoo saib tshaj plaws, thiab hom twg yog hom tsis zoo saib tshaj plaws? Koj puas tuaj yeem hais tau tias hom twg yog hom muaj txiaj ntsig tshaj plaws, thiab yam twg yog yam uas tsis tsim nyog nyob mus tshaj plaws? Ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej ntxhw, tiam sis tsis muaj leej twg siv tej ntxhw los cog qoob loo; ib txhia tib neeg nyiam lub cev yeeb yam zoo li tej tsov ntxhuav thiab tej tsov, vim lawv lub cev yeeb yam zoo ntxim siab tshaj plaws tag nrho txhua yam, tiam sis koj puas tuaj yeem tu tau lawv los ua tej tsiaj yug hauv tsev? Muab hais luv luv tias, thaum hais txog tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsim, tib neeg yuav tsum ua raws li tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, hais tau tias, ua raws li tus Tswv Tsim txoj lus teeb tsa rau tag nrho txhua yam; qhov no yog tus xeeb ceem ntse tshaj plaws. Tsuas muaj ib tug xeeb ceem ntawm txoj kev tshawb fawb rau, thiab txoj kev mloog hais rau, tus Tswv Tsim tej kev xav thaum chiv thawj thiaj li yog kev lees txais tseeb thiab thiaj yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tiag. Nws yog qhov zoo rau qhov Vajtswv pom lawm, yog li tib neeg muaj laj thawj dab tsi yuav hais ub hais no thiab?

Yog li, tag nrho txhua yam nyob hauv qab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yog ua ib zaj nkauj tshiab zoo mloog rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yog kev pib ib yam zoo tshaj plaws rau Nws txoj dej num ntawm hnub tshiab, thiab thaum lub sij hawm no tus Tswv Tsim kuj yuav qhib ib yam tshiab rau hauv Nws tes hauj lwm cawm tib neeg! Raws li tus Tswv Tsim ntawm cev nqaij daim tawv tau teeb txoj cai kom tej ntsuag xyoob tuaj rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav, laus rau lub caij ntuj sov, rho tau rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, thiab muab ntim cia rau thaum lub caij ntuj no, tag nrho txhua yam yuav tsum mus raws nraim li tus Tswv Tsim txoj kev npaj ntawm txoj kev cawm, thiab lawv yuav zoo siab tos txais lawv tus kheej hnub tshiab, kev pib tshiab, thiab lub hauv paus txoj sia tshiab. Lawv yuav ua neej nyob thiab tsim noob neej mus tsis paub kawg txhawm rau ua kev zoo siab tos txais txhua hnub nyob rau hauv qab lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau. Piv txwm li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj. Lawv tsis muaj Vajtswv lub hwj chim, haj yam tsis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv thiaj tsis muaj Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai ntawd yog vim hais tias lawv tsis muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb. Yam uas tsis raug tsim los, xws li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj, txawm tias lawv tuaj yeem ua qee yam sawv cev tam rau Vajtswv los xij, los yeej tsis muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau. Txawm tias lawv muaj qee lub hwj chim uas tib neeg tsis muaj los xij, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam, los txib tau tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua ym. Yog li, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv qhov tsuas muaj tib tug xwb, thiab, zoo ib yam nkaus li no, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Hauv phau Vajluskub, koj puas tau nyeem ib nqe lus twg uas hais txog Vajtswv tus neeg xa xov tau tsim tag nrho txhua yam? Vim li cas Vajtswv tsis xa Nws cov neeg xa xov los sis cov tub txib saum ntuj los tsim tag nrho txhua yam? Nws yeeb vim hais tias lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj rab peev xwm los siv Vajtswv txoj kev muaj cai tau. Tsuas zoo ib yam nkaus li tag nrho txhua yam muaj sia xwb, lawv txhua tus nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab nyob hauv qab tus Tswm Tsim txoj kev muaj cai, thiab tib yam nkaus li no, tus Tswv Tsim kuj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav. Nyob rau ntawm txhua yam thiab txhua tus ntawm lawv—txawm tias lawv yuav yog neeg nyob rau theem siab los sis theem qis li cas los xij, lawv yuav muaj hwj chim loj thiab me li cas los xij—nws tsis muaj ib tug twg yuav tshaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab yog li nyob rau ntawm lawv ces, thiaj li tsis muaj qhov uas yuav tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam li. Lawv yeej tsis raug hu tias Vajtswv, thiab yeej tsis muaj peev xwm rais los ua tau tus Tswv Tsim. Tej no yog qhov muaj tseeb thiab muaj tiag uas hloov pauv tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv txoj kev txhim kho ntawm tib neeg ntiaj teb rau niaj hnub tam sim no, kev tshawb fawb ntawm tib neeg ntiaj teb tuaj yeem hais tau tias yog kev vam meej, thiab tej kev tshawb fawb raug ua tiav ntawm tib neeg raug piav qhia tau tshoov siab kawg. Tuaj yeem hais tau tias, tib neeg rab peev xwm loj hlob zuj zus tuaj, tiam sis nws muaj ib qho kev txawj ntse loj hlob rau fab kev tshawb fawb uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem ua tau: Tib neeg ntiaj teb tau tsim tej nyoob hoom, tej nkoj loj thauj nyoob hoom, thiab tej foob pob loj, tib neeg ntiaj teb tau mus los rau saum ntuj, tau taug kev rau saum lub hli, tau tsim Is Taws Nej, thiab ua neej nyob nrog tej khoom siv tshiab zoo heev, tiam sis tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem tsim tau ib yam muaj sia, ua pa. Tej kev xav ntawm txhua yam muaj sia thiab cov cai uas lawv siv rau kev ua neej, thiab qhov hloov mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua txhua hom muaj sia—tag nrho tej no yog tshaj lub hwj chim ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev tshawb fawb lawm, thiab nws tsis tuaj yeem tswj tau. Los txog rau theem no, nws yuav tsum hais tau tias txawm yam uas tib neeg muab tau los raws hauv txoj kev tshawb fawb yuav siab npaum li cas los xij, nws yeej piv tsis tau ib qho ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav li, thiab tsis tuaj yeem ntsia pom txoj txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Nws txoj kev muaj cai. Muaj dej hiav txwv ntau heev nyob rau hauv daim av, tiam sis lawv yeej tsis tau ua txhaum rau lawv tej kev txwv thiab tshwm sim los rau ntawm daim av raws li siab nyiam, thiab qhov ntawd vim hais tias Vajtswv tau teeb tsa tej ciaj ciam rau lawv txhua nrho lawm; lawv tau nyob ntawm thaj chaw uas Nws tau hais kom lawv nyob, thiab yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai lawv tsis tuaj yeem txav mus los tau ywj siab. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai, lawv yuav tsis ua txhaum rau ntawm lawv sawv daws, thiab tsuas xav mus los tau thaum Vajtswv hais kom txav tau xwb, thiab qhov chaw lawv yuav mus thiab yuav nyob yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm.

Hais kom nws meej meej tias, “Vajtswv txoj kev muaj cai” txhais tau tias nws yog nyob ntawm Vajtswv xwb. Vajtswv muaj cai txiav txim siab seb yuav ua qee yam li cas, thiab seb yuav ua nws kom tiav tau li cas raws li txoj kev xav uas Nws xav ua. Txoj cai ntawm txhua yam yog nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis yog nyob ntawm tib neeg; los sis tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau nws. Nws tsis tuaj yeem raug txav tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, tiam sis raug hloov tau los ntawm Vajtswv tej kev xav, Vajtswv lub tswv yim, thiab Vajtswv tej lus txib; qhov no yog ib qho tseeb uas txhua tus tib neeg tsis lees paub tsis tau. Saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, lub qab ntuj khwb, saum ntuj uas muaj tej hnub qub puv npo, plaub lub caij nyoog ntawm lub xyoo, ntawd yog yam uas tib neeg pom tau thiab pom tsis tau—muaj lawv tag nrho, lub luag hauj lwm, thiab hloov pauv yam tsis muaj ib qho yuam kev me me li, nyob hauv qab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, raws li Vajtswv tej lus txib, thiab raws li Vajtswv cov kev cai, thiab mus raws li cov cai xub pib ntawm txoj kev tsim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg tuaj yeem hloov tau lawv cov cai, los sis hloov lub hauv paus xeeb txawm los ntawm lawv lub luag hauj lwm; lawv tshwm sim los ua yam muaj sia vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab piam sij vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. Tias ziag no tau hais ntau heev txog qhov no lawm, koj puas tuaj yeem hnov tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai yog ib lub cim ntawm Vajtswv lub cev yeeb yam thiab lub meej mom? Puas muaj ib yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los tuaj yeem muaj txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai? Ib tug tib neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam khoom twg puas tuaj yeem raug qog raws, raug ua cuav, los sis raug txauv tau?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv lub hwj chim muaj peev xwm tsim yam twg los tau uas muaj sia thiab tseem ceeb, thiab qhov no raug npaj los ntawm yam muaj sia ntawm Vajtswv. Vajtswv yog txoj sia, yog li Nws yog lub hauv paus ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tuaj yeem tsim txhua yam muaj sia kom ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, ntawd yog, tshwm sim raws nraim li cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab ua neej nyob thiab tsim noob neej raws li Vajtswv txoj kev cai, tom qab ntawd Vajtswv tswj kav thiab txib txhua yam muaj sia, thiab yeej tsis muaj qhov txawv txav hlo li, muaj mus tag ib txhiab thiab ib txhis. Tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj tej no; tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam thiab muaj lub hwj chim zoo li no, thiab yog li nws thiaj raug hu ua txoj kev muaj cai. Qhov no yog yam tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim. Vim zoo li no, txawm tias nws yuav yog lo lus tias “txoj kev muaj cai” ntawm nws tus kheej los sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev muaj cai no, txhua yam no tsuas ntsig txog rau tus Tswv Tsim nkaus xwb, vim nws yog ib lub cim ntawm lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws sawv cev lub cev yeeb yam thiab lub meej mom ntawm tus Tswv Tsim; dhau ntawm tus Tswv Tsim lawm, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem muaj feem ntsig txog rau lo lus tias “txoj kev muaj cai.” Qhov no yog kev txhais lub ntsiab ntawm tib txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.” Tej no yog cov lus thaum chiv thawj uas tus Tswv Tsim tau hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Nws tau hais cov lus no, tau muaj ib tug duab zaj sawv tshwm sim ua ntej ntawm tib neeg qhov muag, thiab nws tseem muaj nyob los txog niaj hnub tam sim no. Txhua leej tau pom tus duab zaj sawv lawm, thiab thaum nej pom nws, koj puas paub tias nws tshwm sim los li cas? Tseem yog kev tshawb fawb los yeej tseem tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau nws, los sis nrhiav tau nws lub hauv paus tshwm sim los, los sis txheeb xyuas tau nws lub chaw nyob. Qhov ntawd vim hais tias tus duab zaj sawv yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg; nws tsis yuav siv kev tshawb fawb, nws tsis yog tib neeg tsim, los sis tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Nws tseem yog ib yam muaj mus ntxiv tsis paub kawg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws tau hais Nws cov lus lawm. Tus Tswv Tsim tau siv Nws tus kheej lub tswv yim tshwj xeeb los tuav raws Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg thiab Nws qhov kev cog lus tseg, thiab yog li Nws siv tus duab zaj sawv ua ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim ntawd ua ib txoj kev cai thiab txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas yuav muaj mus tag ib txhiab ib txhis tsis hloov pauv li, txawm tias yuav ntsig txog rau tus Tswv Tsim los sis tib neeg ntiaj teb tus uas raug tsim los xij. Qhov no yog txoj cai hloov pauv tsis tau, nws hais tau tias, yog ib qho kev qhia tshwm tiag ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab nws tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej tsis muaj ciaj ciam txwv; Nws siv tus duab zaj sawv los ua lub cim txuas mus ntxiv thiab nthuav dav txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qhov no yog ib qho kev nqis tes ua uas Vajtswv siv Nws cov lus, thiab yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg los ntawm kev siv cov lus. Nws tau qhia rau tib neeg txog yam uas Nws xav ua kom tshwm sim, thiab yam uas nws yuav tsum ua kom muaj tiav thiab tiav hlo. Ua raws li qhov no txhua yam thiaj raug muaj tiav raws li cov lus hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, thiab niaj hnub tam sim no, twb tau ntau txhiab xyoo los lawm tom qab Nws tau hais tej lus no lawm, tib neeg tseem tuaj yeem saib pom tus duab zaj sawv uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Vim los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais no, yam no tseem tsis pauv thiab tsis hloov pauv los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tus duab zaj sawv no tau, tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv nws cov cai tau, thiab nws tsuas muaj tib tug rau hauv Vajtswv cov lus xwb. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. “Vajtswv zoo li Nws cov lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tiav hlo yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis.” Cov lus zoo li no yeej raug qhia tshwm meej meej rau ntawm no lawm, thiab nws yog ib lub cim muaj meej thiab yog tus xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Lub cim los sis tus xeeb ceem zoo li no tsis muaj los sis tsis pom muaj nyob rau ntawm yam muaj sia uas raug tsim los, los sis yeej tsis pom muaj nyob rau ntawm yam uas tsis raug tsim los. Nws tsuas yog Vajtswv tus uas yog tib tug li xwb, thiab tsuas faib cais lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb raws li qhov tus Tswv Tsim muaj nkaus xwb tawm mus ntawm yam muaj sia. Nrog rau tib lub sij hawm no, nws kuj yog ib lub cim thiab tus xeeb ceem uas, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ces, txhua yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los yeej tsis muaj tshaj qhov ntawd li lawm.

Vajtswv txoj kev tsim Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg yog ib qho kev nqis tes ua tseem ceeb tshaj plaws, uas Nws xav siv qhov tseeb tiag los sib txuas lus rau tib neeg thiab qhia rau lawv txog Nws txoj kev xav. Yuav ua kom tau li no Nws tau siv ib lub tswv yim tshwj xeeb, siv ib lub cim tshwj xeeb los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg, lub cim uas yog ib qho kev cog lus tseg ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim tseg nrog tib neeg. Yog li, kev tsim txoj kev cog lus no puas yog ib qho loj tshaj plaws? Nws loj tshaj plaws tau li cas? Qhov no nws yog kiag li yam tshwj xeeb ntawm txoj kev cog lus no: Nws tsis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tib neeg thiab lwm tus, los sis ntawm ib pawg neeg thiab lwm pawg neeg, los sis ntawm ib lub teb chaws thiab lwm lub teb chaws, tab sis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb, thiab nws yuav muaj mus kom txog hnub uas tus Tswv Tsim thim tag nrho txhua yam. Tus tswj xyuas ntawm txoj kev cog lus no yog tus Tswv Tsim, thiab tus saib xyuas txoj kev cog lus no los kuj yog tus Tswv Tsim ib yam nkaus thiab. Muab luv luv tias, tag nrho txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv raug tsim nrog tib neeg ntawd yog muaj tiav thiab tiav hlo haum raws li tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb qhov kev sib tham lawm, thiab tseem muaj nyob los txog ntua niaj hnub tam sim no. Dhau ntawd qhov uas yam muaj sia tuaj yeem zwm rau, mloog lus, ntseeg, txaus siab, ua tim khawv, thiab qhuas rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab? Vim tsis muaj leej twg yuav ua tau lawm tsuas yog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiaj li muaj lub hwj chim los tsim txoj kev cog lus zoo li no. Qhov tshwm sim ntawm tus duab zaj sawv, zaum tas zaum thiab, yog ib qho kev tshaj tawm rau tib neeg ntiaj teb thiab hais kom tib neeg mob siab rau txoj kev cog lus los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb. Hauv qhov tshwm sim tsis tu ncua rau ntawm txoj kev cog lus los ntawm Tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb, yam uas raug nthuav qhia tshwm rau tib neeg ntiaj teb tsis yog tus duab zaj sawv los sis txoj kev cog lus, tiam sis yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Kev rov qab tshwm sim dua ntawm tus duab zaj sawv nthuav qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev uas loj tshaj plaws thiab qhov txuj ci phim hwj nyob rau hauv tej chaw zais, thiab, nyob rau tib lub sim hawm no, nws yog ib yam qhia pom txog yus tus kheej ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas yeej tsis paub ploj mus li, thiab yeej tsis hloov pauv hlo li. Qhov no tseem tsis yog ib qho qhia tshwm txog lwm tus xeeb ceem ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsuas yog tib txoj xwb los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv hais tias “Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob,” qhov no yog ib qho kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas lawm, thiab zoo li txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv, nws yuav raug ua tiav hlo kav mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws kuj yog ib qho lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub txaus thiab muaj peev xwm los tsim lo lus cog tseg no tau tiag. Txawm tias tib neeg yuav ntseeg los sis tsis ntseeg nws los xij, txawm tias tib neeg yuav kam lees txais nws los sis tsis kam los xij, thiab txawm tias tib neeg yuav xam pom li cas thiab saib nws li cas los xij, tag nrho tej no yuav muaj tiav rau tsab ntawv, raws nraim li cov lus Vajtswv hais. Vajtswv cov lus yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv tib neeg txoj kev xav los sis tej kev xav phem, thiab nws yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg los sis ib yam khoom twg. Tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis Vajtswv cov lus yuav nyob mus ib txhis li. Qhov tseeb tiag, hnub uas tag nrho txhua yam ploj mus yog kiag hnub uas Vajtswv cov lus raug muaj tiav hlo lawm, vim Nws yog tus Tswv Tsim, Nws muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab Nws tswj tag nrho txhua yam thiab tag nrho lub zog ntawm txoj sia; Nws tuaj yeem tsim ua qee yam kom txhob tshwm sim dab tsi tau, los sis qee yam txhob rais los ua dab tsi tau, thiab Nws tswj kev hloov pauv ntawm tag nrho txhua yam txij thaum muaj txoj sia mus txog ntua thaum tuag; rau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi yuav yooj yim tshaj qhov ua kom ib tug neeg cov noob huaj vam ntau tuaj. Qhov no mloog zoo li txawv txawv rau tib neeg, zoo li ib zaj dab neeg xwb, tiam sis rau ntawm Vajtswv ces yam uas Nws txiav txim siab thiab cog lus los ua tsis yog qhov txawv txawv li, los sis tsis yog ib zaj dab neeg. Tiam sis, nws yog ib qho tseeb uas Vajtswv twb pom lawm, thiab yeej yuav tsum ua kom tau tiav hlo xwb xwb li. Nej puas txaus siab rau qhov no? Tej yam muaj tseeb no puas ua pov thawj qhia tau tias Anplahas muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv ntau heev? Qhov ntau heev no yog lawv muaj npaum li cas? Lawv puas muaj ntau npaum nkaus li “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv” uas Vajtswv tau hais tseg lawm? Lawv puas muaj mus thoob plaws rau txhua haiv neeg thiab txhua cheeb tsam, rau ntawm txhua qhov txhia chaw nyob hauv lub ntiaj teb no? Vim ntau pua los sis ntau txhiab xyoo tom qab Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv cov lus tseem muaj tiav mus txuas ntxiv, thiab rais los ua tej yam tiag tiag tas li; qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus, thiab qhov ua pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Thaum Vajtswv tau tsim tag nrho txhua yam rau thaum pib lawm, Vajtswv tau hais tias “cia li muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov no tau tshwm sim sai heev, muaj tiav rau hauv ib lub sij hawm luv luv heev, thiab tsis muaj qhov ua qeeb rau hauv nws qhov kev ua tiav hlo thiab muaj tiav li; Vajtswv cov lus ua rau tshwm sim tau los kiag tam sim ntawd. Ob yam no qhia tshwm txog Vajtswv txoj kev muaj cai, tiam sis thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ib sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nrog rau pom qhov muaj tiag uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tshaj qhov xam tau lawm, thiab tshaj qhov no, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ntau yam muaj tseeb tiag, ntau sab zoo ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Kiag tham Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai txib txoj dej num no, thiab qhov tseeb uas tau cog lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj maj mam pib tshwm sim ib qho tseeb zuj zus tuaj. Vim qhov ua tau los no, thiaj li pib muaj kev hloov pauv tshwm sim rau tag nrho txhua yam, zoo ib yam nkaus li thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog, tej nyom pib hlav ntsuab zom zaws tuaj, tej paj ntoos pib tawg, tej kaus pib nthaw zom zaws tuaj ntawm tej ntoo, tej noog pib seev suab, tej os dawb tig rov qab los, thiab muaj neeg puv nkaus rau tej liaj tej teb…. Thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog lawm tag nrho txhua yam tau hloov kho tshiab, thiab qhov no yog txoj kev ua ntawm tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj. Thaum Vajtswv ua tiav hlo Nws tej lus cog tseg lawm, tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb muaj qhov pib dua tshiab thiab hloov pauv mus raws li Vajtswv tej kev xav—tsis muaj yam dab tsi zam tau. Thaum ib txoj kev cog lus los sis lus cog tseg raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, tag nrho txhua yam ua dej num rau nws txoj kev muaj tiav, thiab tau siv tej txuj ci rau qhov txiaj ntsig ntawm nws txoj kev muaj tiav; txhua yam muaj sia yeej raug coj raug qhia thiab raug npaj nyob hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm lawm, ua raws lawv lub luag hauj lwm, thiab tiam raws lawv txoj dej num. Qhov no yog kev qhia tshwm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Koj puas pom dab tsi rau hauv qhov no? Koj paub Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Vajtswv txoj kev muaj cai puas muaj ciaj ciam? Puas muaj lub sij hawm txwv? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov siab tiag, los sis qhov ntev tiag tau? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov loj los sis qhov muaj zog tau? Tib neeg puas tuaj yeem ntsuas qhov dav xwm fab xwm yeem tau? Vajtswv txoj kev muaj cai tsis lam vau dog vau dig thiab tag mus, tsis lam los thiab mus, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ntsuas tau tias Nws lub txoj kev muaj cai loj npaum li cas. Txawm tias lub sij hawm yuav dhau mus ntau npaum li cas los xij, thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug neeg, qhov koob hmoov no yuav muaj mus txuas ntxiv, thiab nws qhov muaj mus txuas ntxiv no yuav ua pov thawj ruaj khov rau qhov xam tsis tau Vajtswv txoj kev mua cai, thiab yuav ua rau tib neeg ntiaj teb rov qab pom tshwm sim ib zaug ntxiv txog lub zog ntawm txoj sia uas tsis tuaj yeem piav qhia tau ntawm tus Tswv Tsim, lub sij hawm tas lub sij hawm tuaj. Txhua zaus qhia tshwm txog ntawm Nws txoj kev muaj cai yog kev nthuav qhia uas zoo tiav log ntawm Nws cov lus hais los ntawm lub qhov ncauj los, uas raug nthuav qhia rau tag nrho txhua yam, thiab rau tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no lawm, txhua yam uas raug ua tiav hlo los ntawm Nws txoj kev muaj cai yeej zoo tshaj qhov piv tau, thiab yeej tsis muaj qhov yws tias tsis zoo li. Tuaj yeem hais tau tias Nws tej kev xav, Nws cov lus, Nws txoj kev muaj cai, thiab tag nrho txoj dej num uas Nws ua tiav hlo yog ib daim duab zoo nkauj uas tsis muaj ib yam dab tsi los piv tau li, thiab rau ntawm yam muaj sia, tib neeg ntiaj teb hom lus hais tsis muaj peev xwm hais tawm tau meej txog nws qhov tseem ceeb thiab nws qhov muaj nqis. Thaum Vajtswv tsim ib qhov lus cog tseg rau ib tug neeg, txhua yam ntsig txog lawv yog yam uas Vajtswv swm zoo ib yam nkaus li Nws tus kheej sab qaum tes, txawm tias nws yuav yog qhov chaw lawv nyob, los sis yam lawv ua los xij, lawv qhov keeb kwm ua ntej thiab tom qab lawv txais qhov lus cog tseg, los sis ib puag ncig ntawm lawv qhov chaw nyob raug hloov pauv loj npaum li cas los xij. Txawm lub sij hawm yuav dhau los ntau npaum li cas tom qab Vajtswv cov lus tau hais tawm los xij, rau Nws, ces nws zoo ib yam li nyuam qhuav hais cov lus tawm xwb. Qhov no hais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim, thiab txoj kev muaj cai uas Nws tuaj yeem soj qab taug lw, tswj, thiab ua tau txhua txhua qhov lus cog tseg uas Nws tau tsim rau tib neeg ntiaj teb muaj taiv, thiab txawm tias yam uas cog lus yuav zoo li cas los xij, txawm tias nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj ua tau kom muaj tiav hlo los xij, thiab, tshaj qhov no lawm, txawm tias nws qhov ua tiav hlo ntawd yuav dav npaum li cas los xij—piv txwv li, lub sij hawm, toj roob hauv pes, haiv neeg, thiab lwm yam—qhov lus cog tseg no yuav raug ua kom tiav hlo thiab kom muaj tiav, thiab, dhau qhov no lawm, nws qhov kev ua tiav hlo thiab kev ua kom muaj tiav no tsis tas kom Vajtswv siv ib qho kev mob siab rau hlo li. Dab tsi ua pov thawj rau qhov no? Nws ua pov thawj tau tias qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej txaus los tswj tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb lawm. Vajtswv tau tsim qhov kaj, tiam sis qhov ntawd tsis txhais tau tias Vajtswv tsuas tsim kho tau qhov kaj no nkaus xwb, los sis tias Nws tsuas tsim kho tau tej dej nkaus xwb vim hais tias Nws tau tsim tej dej, thiab tias tag nrho txhua yam uas tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho kev to taub yuam kev los? Txawm tias Vajtswv qhov foom koob hmoov rau Anplahas maj mam ploj mus zuj zus los ntawm tib neeg lub hlwb tom qab los tau ntau pua xyoo lawm los xij, rau Vajtswv, qhov lus cog tseg no tseem muaj nyob mus li qhov qub. Nws tseem nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm kev ua tau tiav hlo, thiab yeej tsis tau nres li. Tib neeg yeej tsis paub los sis tsis hnov tias Vajtswv tau siv Nws txoj kev muaj cai li cas, tag nrho txhua yam raug coj raug qhia thiab raug npaj li cas, thiab muaj pes tsawg zaj dab neeg zoo tau tshwm sim rau hauv tag nrho txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tsim rau thaum lub sij hawm no, tiam sis txhua txhua zaj dab neeg zoo ntawm kev nthuav qhia txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev qhia tshwm ntawm Nws txoj kev ua raug xa thiab raug txhawb tsa rau hauv tag nrho txhua yam, tag nrho txhua yam tau nthuav qhia rau pom thiab tau hais txog txoj kev ua ntawm tej txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim, thiab tau hais txhua zaj dab neeg ntau heev ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yuav raug tshaj tawm los ntawm tag nrho txhua yam mus tag ib txhis. Txoj kev muaj cai uas Vajtswv tswj kav tag nrho yam, thiab Vajtswv lub hwj chim, nthua qhia rau tag nrho txhua yam tias Vajtswv muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Thaum koj tau pom muaj Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw lawm, koj yuav pom tias Vajtswv yog tus muaj nyob rau ntawm txhua qhov txhia chaw thiab txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi xws li lub sij hawm, toj roob hauv pes, lub chaw, los sis ib tug neeg, ib qho xwm txheej los sis ib yam khoom yuav los cuam tshuam tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim li. Qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tshaj qhov tib neeg xav tau rau hauv lub hlwb; nws yog yam uas tib neeg piav tsis tau, thiab tib neeg yeej yuav tsis muaj cuab kav paub tau hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Vajtswv muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim los xij, Nws coj nruj heev thiab muaj lub hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tej kev ua, thiab tuav qhov tseeb raws li Nws txoj lus. Nws txoj kev ncaj ncees, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, ua rau pom txog tus Tswv Tsim qhov rhuav tsis tau thiab qhov ua tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Txawm tias Nws muaj txoj kev muaj cai siab tshaj plaws, thiab tag nrho txhua yam yeej nyob hauv Nws txoj kev tswj fwm los xij, thiab txawm tias Nws muaj lub hwj chim los tswj kav tag nrho txhua yam los xij, Nws yeej tsis tau ua puas tsuaj los sis tab kaum Nws tus kheej txoj kev npaj ua, thiab txhua zaus thaum Nws siv Nws txoj kev muaj cai, nws yuav tsum coj nruj raws nraim li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab ua raws nkaus li qhov uas tau hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, thiab ua raws li cov kauj ruam thiab cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj ua. Tsis tsim nyog hais, tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tswj kav los kuj yuav tau ua raws li cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai thiab, thiab yeej tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi raug zam los ntawm tej kev npaj ntawm Nws txoj kev muaj cai, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov uas raug foom koob hmoov yuav tau txais txoj hmoov zoo uas Nws txoj kev muaj cai coj los, thiab cov uas raug foom phem yuav tau txais lawv txoj kev rau txim vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Nyob hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi raug zam los ntawm kev siv Nws txoj kev muaj cai li, los sis lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev mauj cai. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej hloov tsis tau los ntawm tej yam hloov pauv rau hauv txhua feem, thiab, ib yam nkaus, cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai yuav hloov tsis tau txawm yuav yog qhov muaj qab hau li cas los xij. Tej zaum lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav hloov pauv loj heev, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis hloov pauv li; tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis ploj mus li. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas hloov tsis tau thiab rhuav tsis tau, thiab qhov no yog tus Tswv Tsim qhov tshwj xeeb tshaj plaws!

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Tswv Yexus yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tib tug Vajtswv xwb

Ntxiv Mus: 2. Ntxwgnyoog yog ib tug tub txib qaum ntuj poob tsag uas yeej tsis muaj hnub yuav tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam, thiab yeej tsis muaj hnub yuav tshaj Vajtswv lub hwj chim li

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No