Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb

Hauv kev xyaum ua raws, kev tuav cov lus txib yuav tsum txuas mus rau kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws. Thaum tseem tuav cov lus txib, yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb. Thaum tseem xyaum ua raws qhov tseeb, yuav tsum tsis txhob hla cov hauv paus ntsiab lus ntawm cov lus txib, los sis tawm tsam cov lus txib; koj yuav tsum ua txhua yam uas Vajtswv xav tau los ntawm koj. Kev tuav cov lus txib thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb mas sib txuas ua ke, tsis sib cov nyom. Koj yim huab xyaum ua raws qhov tseeb npaum li cas, koj yuav muaj cuab kav tuav tau lub ntsiab ntawm cov lus txib ntau npaum li ntawd. Koj yim huab xyaum ua raws qhov tseeb npaum li cas, ces koj yuav nkag siab Vajtswv txoj lus hais qhia uas nyob rau hauv cov lub txib npaum li ntawd. Kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lus txib tsis yog kev sib cov nyom—ob qho no sib txuas ua ke. Nyob rau thaum chiv thawj, tsuas yog tom qab tib neeg tuav cov lus txib xwb nws thiaj tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb tau thiab muaj kev tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis qhov no tsis yog qhov Vajtswv xav ua nyob rau thaum chiv thawj. Vajtswv cheem tsum kom koj muab koj lub siab rau kev pe hawm Nws, tsis yog kom coj zoo xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum tuav cov lus txib me ntsis. Maj mam, los ntawm kev paub, tom qab tau nkag siab meej dua qub txog Vajtswv lawm, tib neeg yuav tsis ntxeev siab tawm tsam thiab cov nyom Nws, thiab yuav tsis muaj qhov tsis ntseeg txog Nws tes dej num ntxiv lawm. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev uas tib neeg tuaj yeem ua raws li lub ntsiab ntawm cov lus txib. Yog li ntawd, kev tsuas lam tuav cov lus txib, tsis muaj kev xyaum ua raws qhov tseeb, yog qhov tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li, thiab tsis yog kev pe hawm Vajtswv tseeb tiag, vim koj tseem tsis tau muaj tus yeeb yam tseeb tiag. Kev tuav cov lus txib yam tsis ua raws qhov tseeb tsuas yog kev coj nruj ntawm cov kev cai xwb. Ntawm kev ua li ntawd, cov lus txib yuav cia li dhau los ua koj txoj kev cai, uas tsis pab cuam kev loj hlob ntawm koj lub neej. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav dhau los ua ib lub nra rau koj, thiab khi koj kom ruaj khov zoo li tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub, ua rau koj tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog li ntawd, tsuas yog dhau los ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb xwb thiaj li tso cai rau koj tuav tau cov lus txib kom zoo, thiab koj tuav cov lus txib los txhawm rau kev xyaum ua raws qhov tseeb tau. Nyob hauv tus txheej txheem ntawm kev tuav cov lus txib, koj yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom tshwm ntau dua qub, thiab thaum xyaum ua raws qhov tseeb, koj yuav muaj kev nkag siab tob tshaj qhov qub txog lub tsiab ntawm cov lus txib. Lub hom phiaj thiab lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev ntshaw yog kom tib neeg tuav cov lus txib, tsis yog tsuas kom tib neeg coj raws cov kev cai raws li nws tej kev xav xwb; vim nws muaj feem rau ntawm tib neeg kev to taub lub neej txoj sia. Tus ciam ntawm koj txoj kev loj hlob hauv lub neej yog qhov chaw qhia tias seb koj yuav muaj cuab kav tuav cov lus txib tau zoo npaum li cas. Txawm tias cov lus txib yog muaj los rau kom tib neeg tau khaws tuav, tab sis lub ntsiab ntawm cov lus txib tsuas tshwm pom dhau los ntawm kev paub nyob ntawm tib neeg lub neej xwb. Tib neeg feem ntau xav tias kev tuav cov lus txib kom zoo txhais tias lawv “npaj txhij tag nrho lawm, thiab tag nrho qhov tshuav ntawd ces yog tos raug qaws mus xwb.” Qhov no yog cov kev xav ua tsis muaj qab hau thiab tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Cov neeg uas hais zoo li no tsis xav muaj kev vam meej, thiab lawv tsuas ntshaw cev nqaij daim tawv xwb. Nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Nws tsis yog kev tuav qhov tseeb! Kev tsuas xyaum ua raws qhov tseeb xwb tab sis tsis muaj kev tuav cov lus txib tsis yog Vajtswv lub siab nyiam. Cov uas ua li no yog cov neeg ceg tawv; lawv zoo li cov neeg uas muaj ib sab ceg xwb. Kev tsuas tuav cov lus txib zoo li tau ua raws cov kev cai, tab sis tsis muaj qhov tseeb—qhov no tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam li; zoo ib yam nkaus li cov neeg uas muaj ib sab qhov muag, cov neeg ua li no, tau txais ib hom kev txom nyem los ntawm lub cev ntaj ntsug tsis zoo. Nws tuaj yeem hais tau tias yog koj tuav cov lus txib zoo thiab muaj kev nkag siab zoo txog tus Vajtswv uas muaj tiag, ces koj yuav muaj qhov tseeb; los hais tau tias, koj yuav muaj tus yeeb yam tseeb tiag. Yog tias koj xyaum rau raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum ua raws, koj kuj yuav tuav tau cov lus txib, thiab ob yam no tsis sib cov nyom ib leeg rau ib tug. Kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lus txib yog qhov ib feem ntawm ntau feem ntawm tib neeg lub neej txoj kev paub dhau los. Ntawm ib tug neeg txoj kev paub dhau los tsim nyog muaj los ntawm ntau fab, tsis yog kev tuav cov lus txib thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb nkaus xwb. Txawm li cas los xij, ob qhov no muaj qhov tsis sib thooj thiab qhov sib txuas nyob ua ke.

Kev tshaj tawm cov lus txib nyob rau tiam tshiab yog kev ua lus tim khawv txog qhov tseeb tias txhua tus tib neeg uas yoog raws qhov no, txhua tus uas hnov Vajtswv lub suab hnub no, tau nkag mus rau tiam tshiab lawm. Qhov no yog qhov pib tshiab rau Vajtswv tes dej nwm, ib yam nkaus li qhov pib ntawm tes dej nwm tom qab kawg ntawm Vajtswv txoj hauv kev cawm tib neeg rau txhiab xyoo. Cov lus txib ntawm tiam tshiab ua lub cim qhia tias Vajtswv thiab tib neeg tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj ntawm lub ntuj thiab lub teb tshiab, thiab tias Vajtswv, Yehauvas los ib yam nkaus ua hauj lwm hauv nruab nrab ntawm cov neeg Yixayee thiab Yexus ua hauj lwm hauv nruab nrab ntawm cov neeg Yudais, yuav ua hauj lwm kom tshwm sim tiag ntau dua qub, thiab yuav ua hauj lwm ntau tshaj thiab loj tshaj qhov qub nyob rau hauv ntiaj teb. Nws kuj tseem ua lub cim tau tias ntawm cov pab pawg tib neeg no yuav tau txais cov lus txib ntau thiab loj tshaj los ntawm Vajtswv, thiab yuav tau txais kev saib kev pab, kev tsau npo, kev txhawb nqa, thiab kev saib xyuas, thiab tiv thaiv los ntawm Nws nyob rau hauv qhov tseeb, yuav tau txais kev cob qhia ua kom tshwm muaj tiag los ntawm Nws, thiab tau txais kev saib xyuas, rhuav, thiab lim kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj lus. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab no muaj txiaj ntsig heev li. Lawv qhia tias Vajtswv yeej yuav tshwm sim tseeb tiag nyob rau hauv lub ntiaj teb, qhov chaw Nws yuav kov yeej tag nrho lub qab ntuj khwb, nthuav tawm tag nrho Nws lub yeeb koob hauv cev nqaij daim tawv. Lawv kuj tseem qhia ntxiv tias tus Vajtswv uas muaj tiag yuav ua tes dej num uas muaj qab hau kom ntau tshaj nyob hauv ntiaj teb kom ua tau txhua tus uas Nws tau xaiv tseg kom zoo tshaj plaws. Ntau tshaj ntawd, Vajtswv yuav ua txhua yam hauv ntiaj teb kom tiav log nrog cov lus, thiab tshaj tawm txoj cai tias “tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav sawv rau qhov siab tshaj plaws thiab yuav muaj yeeb koob, txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg yuav txhos caug pe hawm Vajtswv, tus uas loj kawg nkaus.” Txawm tias cov lus txib ntawm tiam tshiab yog muaj rau kom tib neeg tuav cia, thiab txawm kev ua raws yog tib neeg lub luag hauj lwm thiab yauv tsum ris, lub ntsiab lus tseeb uas lawv sawv cev rau tiag mas muaj ntau tshaj qhov yuav hais tau tawm ua ib los sis ob lo lus xwb. Cov lus txib ntawm tiam tshiab hloov tej kev cai ntawm phau Vajluskub Qub thiab tej kab ke ntawm phau Vajluskub Tshiab raws li Yehauvas thiab Yexus tau tshaj tawm tseg cia. Qhov no yog ib nqe lus kawm uas tob heev, tsis yog yooj yim yam li qhov tib neeg xav. Nws muaj ib kaum tseem ceeb ntawm kev ua raws cov lus txib ntawm tiam tshiab: Lawv zoo li tus choj nruab nrab ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Cov lus txib ntawm tiam tshiab coj txhua yam kev xyaum ua raws thiab tej kab ke ntawm tiam qub mus rau qhov kawg, suav tag nrho tej kev xyaum ua raws thaum ub los txog ntua rau tiam ntawm Yexus. Lawv coj tib neeg mus rau ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag ntau tshaj, tso cai rau nws raug pib ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kiag; lawv yog qhov pib ntawm txoj kev ua kom zoo tshaj plaws. Yog li, nej tsim nyog muaj ib qho kev xav zoo nrog rau cov lus txib ntawm tiam tshiab, thiab tsis txhob muab lawv coj los ua raws ua dog ua dig los sis ntxub lawv. Cov lus txib ntawm tiam tshiab tau hais txog ib qho tseem ceeb tshaj: Tias tib neeg yuav tsum pe hawm tus Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag ntawm hnub no nkaus xwb, uas muaj feem rau kev zwm rau lub ntsiab ntawm tus Ntsujplig kom ntau tshaj ntawm kev ua raws. Cov lus txib kuj tseem hais txog lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv yuav txiav txim tib neeg tias seb muaj kev txhaum los sis kev ncaj ncees tom qab Nws tau nthuav ntawm yam li lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees lawm. Cov lus txib mas yooj yim rau kev nkag siab dua li kev muab nws coj los xyaum ua raws. Los ntawm no nws tuaj yeem pom tau tias yog Vajtswv xav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, ces Nws yuav tsum ua dhau los ntawm Nws cov lus thiab txoj kev coj, thiab tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm nws tus kheej txoj kev txawj ntse. Tsis hais txawm tib neeg tuaj yeem tuav cov lus txib ntawm tiam tshiab tau los tsis tau, nws muaj feem xyuam nrog rau ntawm nws txoj kev paub txog tus Vajtswv uas muaj tiag. Yog li ntawd, txais tias koj tuaj yeem tauv cov lus txib los tsis tuaj yeem tsis yog ib nqe lus noog uas yuav tau txais kev daws nyob rau lub sij hawm ib ob hnub xwb. Qhov no yog ib qho tseem ceeb heev rau kev kawm.

Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog ib txoj kev uas tuaj yeem ua rau kom tib neej lub neej loj hlob. Yog nej tsis xyaum ua raws qhov tseeb, ces nej yuav tsis nyob nrog ib yam dab tsi tshaj li tej lus qhia thiab yuav tsis muaj qhov tseeb ntawm lub neej. Qhov tseeb yog lub cim ntawm tib neeg tus yeeb yam, thiab txawm koj yuav xyaum ua raws qhov tseeb los tsis ua raws nws muaj feem rau ntawm seb nej puas muaj tus yeeb yam tseeb tiag los tsis muaj. Yog tias koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tsis ua ncaj ncees, los sis hloov mus los ntawm koj tej kev xav thiab kev xav txog koj lub cev nqaij daim tawv, ces koj yuav nyob deb ntawm kev tuav cov lus txib. Qhov no yog cov nqe lus kawm uas tseem ceeb tshaj plaws. Nyob rau txhua tiam, muaj qhov tseeb ntau heev uas tib neeg cheem tsum paub qhov tseeb txog thiab to taub txog, tab sis nyob rau txhua tiam, kuj muaj cov lus txib tsis sib thooj nyob nrog tej qhov tseeb ntawd thiab. Qhov tseeb uas cov tib neeg xyaum ua raws muaj feem xyuam nrog ib tiam tshwj xeeb twg xwb, yog li cov lus txib uas lawv tuav ntawd los kuj zoo ib yam li thiab. Txhua tiam nws muaj nws qhov kev tseeb rau kev xyaum ua raws thiab cov lus txib rau kev tuav cia. Txawm li cas los xij, nyob ntawm cov lus txib txhua hom uas tshaj tawm los ntawm Vajtswv—ntawd yog, nyob rau ntawm cov tiam sib txawv ntawd—lub hom phiaj thiab qhov tshwm sim ntawm tib neeg kev xyaum ua raws qhov tseeb tsis sib thooj. Nws tuaj yeem hais tau tias cov lus txib ua dej num rau qhov tseeb, thiab qhov tseeb muaj nyob txhawm rau kev tuav cov lus txib. Yog tias tsuas muaj qhov tseeb xwb, ces yuav tsis muaj kev hloov pauv hauv Vajtswv tes dej num uas yuav hais txog li. Txawm li cas los xij, yog hais txog ntawm cov lus txib, tib neeg tuaj yeem txheeb pom cov ciam ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num, thiab tib neeg tuaj yeem paub txog tiam uas Vajtswv ua hauj lwm nrog rau. Hauv txoj kev ntseeg, muaj coob leej tib neeg tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb uas tib neeg tau xyaum ua raws nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Txawm li cas los xij, lawv tsis muaj cov lus txib ntawm tiam tshiab, los sis lawv tsis tuaj yeem tuav tej ntawd cia tau. Lawv tseem soj ntsuam txoj hau kev qub thiab tseem coj li cov tib neeg qub qub. Lawv tsis muaj hau kev tshiab ntawm tes dej num thiab tsis tuaj yeem pom cov lus txib ntawm tiam tshiab. Yog li ntawd, lawv thiaj tsis muaj Vajtswv tes dej num. Tsuas zoo li uas muaj lub plhaub qe khoob lug xwb; yog tias tsis muaj me nyuam qaib nyob hauv, ces yeej tsis muaj tus ntsujplig thiab. Yog muab hais ncaj tshaj no, nws txhais tau tias lawv tsis muaj txoj sia. Cov tib neeg zoo li no tseem tsis tau nkag mus rau tiam tshiab thiab tseem poob qab ntau theem heev. Vim li ntawd, kev muaj qhov tseeb los ntawm tiam qub tab sis tsis muaj cov lus txib ntawm tiam tshiab ces yeej tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Nej ntau leej xyaum ua raws qhov tseeb ntawm hnub no, tab sis tsis tau tuav nws cov lus txib. Nej yuav tsis tau txais dab tsi li, thiab qhov tseeb uas nej xyaum ua raws ntawd yuav tsis muaj nuj nqes, thiab qab hau dab tsi thiab Vajtswv yuav tsis qhuas nej. Kev xyaum ua raws qhov tseeb yuav tsum ua nyob rau ntawm txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tej dej num tam sim no; nws yuav tsum ua los teb cov lus ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag hnub no. Yog tsis ua li ntawd, txhua yam kuj yuav tag dawb, zoo yam li kev siv lub pob tawb xyoob ce dej xwb. Qhov no kuj yog lub ntsiab lus ntawm kev tshaj tawm cov lus txib ntawm tiam tshiab. Yog tib neeg tsis ua raws li cov lus txib, yam tsawg tshaj lawv yuav tsum paub txog tus Vajtswv uas muaj tiag uas tau tshwm sim nyob rau cev nqaij daim tawv, kom zoo. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg tsim nyog nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua raws cov lus txib. Kev ua raws cov lus txib tsis tau txhais tias kom ua raws ua dog dig los sis ua raws li siab nyiam, tab sis kom ua raws li lub hauv paus, nrog lub hom phiaj, thiab nrog cov hauv paus ntsiab lus. Qhov yuav ua kom tiav ua ntej tshaj plaws yog yuav tsum muaj lub zeem muag kom meej. Yog tias koj muaj txoj kev nkag siab txhua nrho txog ntawm tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv nyob rau lub sij hawm tam sim ntawd, thiab yog koj paub meej txog cov hau kev ntawm tej dej num no, ces koj yuav muaj kev nkag siab meej txog kev tuav cov lus txib. Yog hnub ntawd los txog thaum koj ntsia pom thoob txog qhov tseem ceeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab thiab koj yuav tuaj yeem tuav cov lus txib, ces koj yuav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev tuav cov lub txib. Koj yuav tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb los tsis tuaj yeem yog nyob rau ntawm seb koj nkag siab txog qhov tseeb ntawm cov lus txib ntawm tiam tshiab li cas. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tshwm sim rau tib neeg ntxiv mus, thiab Vajtswv yuav cheem tsum ntau thiab ntau los ntawm tib neeg. Yog li ntawd, qhov tseeb uas tib neeg muab coj los xyaum ua raws yuav loj hlob ntau zuj zus, thiab yuav loj zuj zus, thiab qhov tshwm sim ntawm kev tuav cov lus txib yuav zoo zuj zus. Yog li ntawd, nej yuav tsum xyaum ua raws qhov tseeb thiab tuav cov lus txib nyob rau tib lub sij hawm. Txhua tus yuav tsum quav ntsej txog qhov no; cia qhov tseeb tshiab thiab cov lus txib tshiab pib ua hauj lwm ib txhij ua ke nyob rau hauv tiam tshiab no.

Qhov Dhau Los: Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No