2. Seb kev txom nyem thiab kev them ib tug nqi rau Vajtswv puas yog tib yam nkaus li kev ua raws Vajtswv txoj kev xav

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:21–23).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib tug tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog paub yuav ua li cas tiv kev txom nyem rau Nws xwb; ntau tshaj ntawd ntxiv, lawv yuav tsum to taub tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom muaj txoj kev hlub Vajtswv. Vajtswv siv koj tsis yog kom tau tsim kho koj kom zoo xwb los sis kom tau tsim txom koj xwb, tiam sis Nws siv koj kom koj thiaj paub txog Nws cov dej num, paub qhov tseem ceeb tiag tiag ntawm noob neej lub neej, thiab tshwj xeeb, yog kom koj paub tias kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog kom muaj kev xyiv fab rau txoj hmoov hlub, tiam sis yog kom raug kev tsim txom vim koj txoj kev hlub Nws. Yog koj xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, koj yuav tsum txaus siab rau Nws txoj kev rau txim thiab; koj yuav tsum tau ntsib tag nrho txhua yam no. Koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob hauv koj, thiab koj tseem yuav muaj kev paub txog tias Nws saib xyuas koj thiab txiav txim rau koj li cas. Hauv txoj kev no, koj txoj kev paub thiaj li yuav txhij txhua. Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm uas yog kev txiav txim thiab kev rau txim rau koj lawm. Vajtswv txoj lus tau qhuab ntuas koj, tiam sis tsis tas li ntawd xwb; nws tseem tau qhia thiab qhia kom koj paub qhov tseeb. Thaum koj xav phem thiab qaug zog, Vajtswv txhawj txog koj. Tag nrho ntawm txoj hauj lwm no yog qhia rau koj paub tias txhua yam uas ua rau tib neeg yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev coj. Tej zaum koj yuav xav hais tias kev ntseeg Vajtswv yog kev tsim txom, los sis ua txhua yam huv si rau Nws; tej zaum koj yuav xav tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom koj lub cev nqaij daim tawv tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, los sis kom txhua yam hauv koj lub neej khiav zoo, los sis kom koj nyob kaj siab lug thiab muaj kev ywj siab rau txhua yam. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib yam ntawm cov hom phiaj no uas tib neeg yuav tsum muaj nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv li. Yog tias koj ntseeg rau cov hom phiaj no, ces koj txoj kev xav tsis yog lawm, thiab koj yuav ua tsis tau kom zoo tshaj plaws nws tsuas yooj yooj yim li ntawd xwb. Vajtswv cov dej num, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, Nws lub tswv yim ntse, Nws cov lus, thiab Nws txoj kev zoo kaug nkaus thiab qhov ua piav tsis tau kom to taub li yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab. Muaj txoj kev nkag siab no, koj yuav tsum siv nws los tshem tawm koj lub siab uas xav tau txhua yam rau koj tus kheej, cov kev cia siab, thiab cov kev xav phem. Tsuas yog los ntawm kev tshem tawm tej no xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav tau, thiab nws tsuas yog ua li no lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj txoj sia thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus moj yam phem qias vuab tsuab. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov tib neeg coob leej muaj qee tus cwj pwm sab nraud, xws li tuaj yeem tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis paub tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb. Yog txhua yam uas koj ua muaj ib qho txhawb siab ntsws txhawb rau nws thiab muaj yam cuav xyaws nrog, ces koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb; koj tsuas coj ua raws saum daim tawv xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj kev cojyuav raug rau txim los ntawm Vajtswv; yuav tsis raug qhuas los sis raug nco tau los ntawm Nws. Kev paub qhov no ntxiv, koj tab tom ua phem thiab koj txoj kev coj ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua puas tiag los sis tsis tau ua txhaum ib qho tseeb. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tej kev nqis tes ua tseem ntsig txog kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev saib tej kev txhawb siab ntsws nyob sab tom qab koj tej kev nqis tes ua hauv qho kev kaj ntawm Vajtswv cov lus. Nws tsis nyob rau ntawm tib neeg qhov kev xam pom tias koj tej kev nqis tes ua puas yoog raws los sis tsis yoog raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog ib yam kev hloov pauv ntsig txog qhov zoo li no li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog kev ua tiav kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nws puas tuaj yeem hais tau tias koj tus moj yam raug hloov lawm? Nej puas paub tias Vajtswv qhuas nej los tsis qhuas? Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav hnov tus Vajntsujplig qhia kev thiab qhia koj thiab ua dej num rau hauv koj thaum koj tab tom ua kom muaj tiav hlo rau koj tej dej num, kev ua ib txoj dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, los sis raws li txoj dej num ib txwm ua. Koj txoj kev coj yuav haum raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj tau txais ib theem ntawm kev ntsib kev pom lawm, koj yuav hnov tias yam koj tau ua yav dhau los yeej tsim nyog lawm. Txawm li cas los xij, yog, tom qab tau txais kev ntsib kev pom rau ib lub sij hawm lawm, koj yuav hnov tias qee yam uas koj tau ua yav dhau los tsis tsim nyog, thiab koj tsis txaus siab rau tej ntawd li, thiab hnov tias tsis muaj qhov tseeb kiag li rau yam uas koj tau ua lawm, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias txhua yam koj tau ua yog kev tawm tsam Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj txoj kev ua dej num puv npo kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tib neeg tej kev nqis tes ua.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hauv txoj kev lig kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv mas yog ib qho qub kev cai ntawm ib ib tug Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab tus cwj pwm zoo ntawm lawv txoj kev ua neej los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv saib kev thoob tsib to nrog tsis muaj nuj nqis dab tsi, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas lawv tau xav nyob rau hauv nruab siab, ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov txog, los sis tus uas lawv tsuas tau nyeem ua dab neeg nyob rau hauv tej ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li! Yog tsis muaj ib lub zeem muag thiab ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv txoj hauj lwm, koj tsis raug txeeb tau. Koj txoj kev raws Vajtswv qab yuav zoo li cov neeg uas raug kev tsim txom thiab yoo mov: uas muaj nqis me me xwb! Nws yog qhov tseeb vim tias muaj ib co lus tim khawv me ntsis txog yam uas lawv ua uas Kuv hais tias lawv txoj kev ua dej num tsis muaj qab hau! Thoob plaws hauv lawv lub neej, cov tib neeg ntawd raug kev txom nyem thiab siv sij nyob rau hauv nkuaj; lawv yeej ib txwm ua siab ntev, hlub, thiab lawv ib txwm kwv tus ntoo khaub lig, lawv raug saib tsis taus thiab raug tsis lees paub los ntawm lub ntiaj teb, lawv ntsib txhua yam kev txom nyem, thiab txawm hais tias lawv mloog lus mus txog ntua thaum kawg los, lawv yeej tseem tsis tau raug kov yeej li, thiab tsis tuaj yeem hais lus tim khawv kom raug kov yeej kiag li. Lawv tau raug ib txoj kev tsim txom loj heev, tiam sis sab hauv lawv tsis paub Vajtswv hlo li. Tsis muaj lawv ib txoj kev xav qub, cov kev xav phem qub, cov kev xyaum ua raws li tej kev lig kev cai qub, kev paub uas tib neeg-tsim, thiab tej tswv yim noob neej tau raug rhuav tshem li. Tsis muaj ib qho kev paub tshiab me me nyob rau hauv lawv kiag li. Tsis muaj ib qho me me ntawm lawv txoj kev paub txog Vajtswv yog tseeb los sis yog li. Lawv tau nkag siab yuam kev txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Qhov no puas yog ua dej num rau Vajtswv? Txawm koj txoj kev paub txog Vajtswv yav dhau los zoo li cas los xij, yog tias nws tseem zoo li qub rau hnub no thiab koj tas zog cog lub hauv paus ntawm koj txoj kev paub txog Vajtswv rau hauv koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov tswv yim txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsis los xij, uas yog hais tau tias yog tias koj tsis muaj yam tshiab, txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab yog tias koj tsis paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab tus moj yam tseeb, yog tias koj txoj kev paub txog Vajtswv tseem raug coj los ntawm kev ua neeg phem, txoj kev xav tsis tseeb thiab tseem yug raws li noob neej txoj kev xav thiab cov kev xav phem, ces koj tseem tsis tau raug kov yeej. Tag nrho ntau cov lus uas tam sim no Kuv hais rau koj no yog los qhia kom koj paub, kom muaj txoj kev paub no uas coj koj mus rau ib txoj kev paub uas tshiab dua thiab meej dua; cov lus no kuj yog los los rhuav tshem tej kev xav phem qub thiab txoj kev paub qub uas nyob hauv koj tawm, kom koj thiaj li yuav muaj kev paub tshiab. Yog tias koj noj thiab haus Kuv cov lus tiag tiag, ces koj txoj kev paub yuav hloov pauv ntau heev. Tsuav yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib lub siab mloog lus xwb, ces koj txoj kev vam yuav raug txais rov qab. Tsuav yog koj muaj peev xwm los txais cov kev rau txim uas rov qab rau dua, koj txoj kev xav hauv siab qub yuav maj mam hloov pauv. Tsuav yog koj txoj kev xav hauv siab qub tau raug hloov pauv tag nrho dua tshiab lawm xwb, koj txoj kev xyaum ua kuj yuav hloov pauv mus raws li thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, koj txoj kev ua dej num yuav nce zuj zus mus rau-lub hom phiaj, yuav nce zuj zus los muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm ua twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hauj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tej zaum nej yuav xav tias, tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nej tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav yog dab tsi los xij, thiab nej tsim nyog tau txais ib lub tais txhuv hauv Vajtswv lub tsev kom tsuas yog tau ua ib tug neeg tiam Vajtswv xwb. Kuv xav hais tias nej feem coob xav raws txoj kev no, rau qhov nej yeej ib txwm tau ua raws li txoj kev qhia uas yuav ua li cas kom tau txiaj ntsig ntawm tej yam khoom thiab kom tsis txhob raug lawv siv yus kom lawv tau txiaj ntsig. Yog li, Kuv tab tom hais qhia tag nrho rau nej tam sim no tseeb tseeb tias: Kuv tsis quav ntsej hais tias koj txoj hauj lwm yuav nyuaj npaum li cas, koj txoj kev tsim nyog yuav ntxim siab npaum li cas, koj caum Kuv ti npaum li cas, koj yuav nto hmoo npaum li cas, los sis koj tau txhim kho koj tus cwj pwm ntau npaum li cas lawm; los yog hais tias koj tseem ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau, ces koj yeej yuav tsis tuaj yeem tau txais Kuv txoj kev qhuas li. Tso tseg tag nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov phem tshaj plaws ces tig ntau lub xyoo ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab txoj kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Petus tes hauj lwm yog kev ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv tes qav tes num ntawm ib tug thwj tim, tab sis ua hauj lwm rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Txoj kev ntawm Povlauj tes hauj lwm kuj muaj nws tus kheej qhov kev caum nrhiav thiab: Qhov nws nrhiav ces tsis muaj dab tsi tshaj nws txoj kev cia siab rau yav tom ntej, thiab nws txoj kev ntshaw ib txoj hau kev kawg kom zoo. Nws tsis kam lees txais kev lim tib neeg kom dawb huv rau lub sij hawm ua nws tes hauj lwm, los sis nws tsis kam lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas. Nws ntseeg hais tias tsuav tes hauj lwm nws ua ntawd tseem ua tau haum Vajtswv siab, thiab tag nrho tej nws ua ntawd ua rau Vajtswv txaus siab xwb, ces yeej muaj ib qho phaj tshab nyob tos nws lawm. Yeej tsis muaj tej kev ntsib kev pom ntawm tus kheej nyob rau hauv nws tes hauj lwm li—nws tsuas yog ua rau nws tus kheej nkaus xwb, thiab tsis yog ua nyob rau txoj kev caum nrhiav qhov kev hloov. Txhua yam nyob rau hauv nws tes hauj lwm ces yog kev lag luam xwb, nws yeej tsis muaj ib qho ntawm tes dej num los sis kev zwm ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los li. Nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm, tsis muaj ib qho kev hloov tshwm sim nyob rau hauv Povlauj tus moj yam qub li. Nws tes hauj lwm ces tsuas lam yog kev ua qav ua num rau lwm tus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav coj tau kev hloov los rau hauv nws tus moj yam li. Povlauj ua nws tes hauj lwm ncaj qha, yam tsis tau raug ua kom zoo tiav log los sis raug qhuab qhia li, thiab nws tsuas yog muaj siab rau qhov phaj tshab xwb. Petus mas txawv: Nws yog ib tug uas tau raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawm thiab raug lim kom dawb huv lawm. Lub hom phiaj thiab qhov kev tshoov siab ntawm Petus tes hauj lwm mas qhov tseem ntsiab yeej txawv Povlauj tej. Txawm hais tias Petus tsis tau ua hauj lwm ntau, los nws tus moj yam tau txais ntau yam kev hloov, thiab qhov uas nws nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov kev hloov tiag tiag. Nws tes hauj lwm mas tsis yog lam ua rau tes hauj lwm ntawd nkaus xwb. Txawm hais tias Povlauj ua hauj lwm ntau heev, los nws yeej yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb, thiab txawm hais tias Povlauj koom tes nyob rau hauv tes hauj lwm no, los nws tsis tau ntsib tau pom qhov ntawd li. Qhov uas Petus ua hauj lwm tsawg dua ntawd ces tsuas vim yog Vajntsujplig tsis ua hauj lwm ntau dhau hauv nws xwb. Qhov uas ua hauj lwm ntau los tsawg ntawd mas tsis txiav txim hais tias ua nkawd puas yuav raug ua kom zoo tiav log; txoj kev caum nrhiav ntawm ib tug ces yog ua kom tau txais phaj tshab, hos tej ntawm tus sab tod ces yog ua kom tau ib qho kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab ua nws tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, txog ntua qhov uas nws muaj peev xwm ua tau ib daim duab ntxim hlub heev kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw. Nyob rau sab nraud ces lawv sib txawv, thiab yog li nkawd lub ntsiab tseem ceeb thiaj li sib txawv. Koj tsis muaj cuab kav qhia tau hais tias nkawd tus twg raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov uas seb nkawd ua hauj lwm ntau npaum li cas. Petus nrhiav kev ua lub neej kom tau li daim duab ntawm ib tug uas hlub Vajtswv, kom ua ib tug uas mloog Vajtswv lus, kom ua tau ib tug uas lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas, thiab kom ua ib tug uas ua tiav hlo nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Nws muaj peev xwm muab nws tus kheej cob fim kiag rau Vajtswv, kom muab tag nrho nws tus kheej tso kiag rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab mloog Nws lus kom txog thaum tuag kiag. Qhov ntawd yog qhov uas nws txiav txim siab khov kho ua thiab, tshaj qhov ntawd, ces qhov ntawd yog qhov nws ua tau kiag. Qhov no yog qhov laj thawj tseem ceeb tshaj plaws uas vim li cas nws qhov kawg ho txawv Povlauj qhov. Tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Petus ces yog yuav ua kom nws zoo tiav log, thiab tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Povlauj ces yog yuav siv nws xwb. Qhov no ces vim yog nkawd tus yeeb yam thiab qhov kev pom rau txoj kev caum nrhiav ntawd tsis zoo sib thooj. Ob leeg puav leej muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tib si. Petus muab tes hauj lwm no tso rau nws tus kheej, thiab kuj muab rau lwm tus thiab; Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas muab tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ntawd rau lwm tus xwb, thiab tsis tau txais dab tsi los ntawm tes hauj lwm ntawd rau nws tus kheej li. Nyob rau txoj kev no, tom qab uas nws tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tau ntau xyoo lawm, qhov kev hloov nyob rau hauv Povlauj as cuag nkaus tsis muaj ib qho li. Nws yeej tseem nyob rau nws tus yeeb yam xeeb txawm, thiab nws tseem yog tus Povlauj ua ntej ntawd. Nws tsuas lam yog hais tias tom qab uas tiv txoj kev txom nyem tau ntau xyoo ua tes hauj lwm lawm, ces nws tsuas kawm tau tias yuav “ua hauj lwm” li cas, thiab kawm tau kev tiv tej ntawd, tab sis nws tus yeeb yam qub—nws tus yeeb yam uas nyiam sib tw heev thiab muab nyiaj txiag saib hlob ntawd—yeej tseem muaj nyob. Tom qab ua hauj lwm tau ntau lub xyoo lawm, nws tsis paub nws tus moj yam qias vuab tsuab li, los sis nws tsis tau tshem nws tus kheej tawm ntawm nws tus qub moj yam li, thiab nws yeej pom tau meej meej hauv nws tes hauj lwm. Nyob rau hauv nws ces tsuas yog muaj kev ntsib kev pom ntawm tes hauj lwm ntau zog xwb, tab sis tej nyuag kev ntsib kev pom me me li ntawd xwb ces tsis muaj cuab kav yuav hloov tau nws thiab tsis muaj cuab kav hloov tau nws tej kev pom kev xav txog kev muaj sia nyob los sis qhov tseem ceeb ntawm nws qhov kev nrhiav. Txawm hais tias nws tau ua hauj lwm tau ntau xyoo rau Khetos, thiab yeej tsis tau rov tsim txom Tswv Yexus dua ib zaug ntxiv lawm, los nyob rau hauv nws lub siab ces yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau hauv nws qhov kev paub txog Vajtswv li. Qhov no txhais tau hais tias nws tsis tau ua hauj lwm los muab nws tus kheej cob fij kiag rau Vajtswv, tab sis tsuas yog nws raug yuam kom ua hauj lwm rau nws txoj hau kev kawg yav pem suab xwb. Vim, nyob rau thaum pib, nws tsim txom Khetos, thiab tsis zwm rau Khetos; nws yog ib tug neeg xeeb txawm ntxeev siab uas tab meeg tawm tsam Khetos, thiab yog ib tug uas tsis paub txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li. Thaum uas nws tes hauj lwm yuav luag xaus, los nws yeej tseem tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsuas lam ua raws li nws tus kheej siab nyiam raws li nws tus kheej tus yeeb yam, yam tsis mloog ib qho me me rau Vajntsujplig lub siab nyiam hlo li. Thiab yog li ntawd nws tus yeeb yam thiaj li ua yeeb ncuab rau Khetos thiab tsis ua raws qhov tseeb. Tej tus neeg zoo li no, tus uas tau raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab tso pov tseg, tus uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tus uas tawm tsam Khetos—ib tug neeg zoo li ntawd ho yuav raug cawm tau li cas? Qhov uas seb tib neeg puas yuav raug cawm tau ntawd mas tsis yog nyob ntawm qhov uas nws ua hauj lwm ntau los tsawg, los sis nws ho mob siab npaum li cas, tab sis yog txiav txim los ntawm qhov uas seb nws puas paub Vajntsujplig tes hauj lwm, seb nws puas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, thiab seb nws txoj kev pom kev xav rau txoj kev nrhiav ntawd puas sib dhos nrog qhov tseeb.

Txawm hais tias tej kev qhia tshwm li ntuj tsim ntawd yeej muaj tshwm sim tom qab uas Petus pib caum Yexus lawm, nyob rau hauv nws tus yeeb yam ces nws, txij kiag thaum pib los, yeej yog ib tug uas txaus siab hlo zwm rau Vajntsujplig thiab nrhiav Khetos. Nws txoj kev mloog lus rau Vajntsujplig yeej dawb huv: Nws tsis nrhiav koob npe thiab nyiaj txiag, tab sis tsuas yog muaj siab los ntawm txoj kev mloog lus rau qhov tseeb xwb. Txawm hais tias muaj peb zaug uas Petus tsis lees paub Khetos, thiab txawm nws tau dag tus Tswv Yexus, los tej kev tsis ruaj khov ntawm tib neeg uas me me li ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws tus yeeb yam, nws tsis cuam tshuam rau nws qhov kev caum nrhiav yav tom ntej, thiab nws tsis yog ib qho pov thawj txaus los qhia hais tias nws qhov kev sim siab ntawd yog ib qho kev ua ntawm ib tug tawm tsam Khetos. Tib neeg qhov kev qaug zog li ib txwm muaj ntawd yog tej yam uas tag nrho cov neeg hauv ntiaj teb no yeej muaj—koj xav kom Petus mas yuav tsum txawv lod? Tsis yog tib neeg yeej muaj tej yam kev xav rau Petus vim nws tau ua ntau yam yuam kev yam ruam ruam ntawd lod? Thiab tsis yog tib neeg kuj ho nyiam Petus vim tes hauj lwm nws ua, thiab tag nrho tej ntawv uas nws sau lod? Tib neeg yuav ua cas muaj peev xwm pom tshab plaws rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg mas? Puas muaj tseeb tiag hais tias cov uas muaj kev hnov tiag ntawd yeej muaj peev xwm pom tej yam me me tsis tseem ceeb ntawd mas? Txawm hais tias Petus tej kev ntsib kev pom uas txom nyem mob siab tau ntau lub xyoo ntawd tsis raug teev tseg nyob rau hauv Vajluskub, los qhov no tsis yog pov thawj qhia hais tias Petus tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag, los sis hais tias Petus tsis raug ua kom zoo tiav log. Tib neeg yuav ua cas to taub tag nrho tau txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov lus teev tseg hauv Vajluskub mas tsis yog Yexus tus kheej xaiv tseg kiag, tab sis tsuas yog tej tiam neeg tom qab no muab sau los teeb ua ke xwb. Qhov ntawd yog li ntawd, ces tag nrho tej uas teev tseg rau hauv Vajluskub tseem tsis yog xaiv raws li tib neeg lub tswv yim xwb lod? Dhau qhov ntawd, qhov kawg ntawm Petus thiab Povlauj nkawd mas yeej tsis tau teev kom meej meej rau hauv cov ntawv, ces tib neeg thiab li txiav txim rau Petus thiab Povlauj nkawd raws li lawv tus kheej txoj kev xav, thiab raws li qhov uas lawv tus kheej nyiam. Thiab vim Povlauj ua hauj lwm ntau heev li, vim nws qhov “hauj lwm uas ua tau” mas ntau kawg nkaus li, ces cov neeg coob coob thiaj li cia muab txoj kev ntseeg siab rau nws. Tsis yog tib neeg yeej tsuas tsom ntsoov rau qhov ntiav ntiav saum daim tawv xwb lod? Tib neeg yuav ua li cas pom tshab plaws mus rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg mas? Tsis tas hais txog, muab xam qhov hais tias Povlauj yeej yog ib daim phiaj ntawm kev pe hawm los tau ntau txhiab xyoo lawm, leej twg yuav tau luag lam cia li maj nroos tsis lees nws tej hauj lwm mas? Petus ces tsuas yog ib tug neeg cuab ntses xwb, es ua cas nws qhov hauj lwm uas ua tau ntawd ho yuav loj npaum nkaus li Povlauj qhov thiab mas? Hais txog qhov hauj lwm uas nkawd ua tau, ces Povlauj yeej tsim nyog raug txais phaj tshab ua ntej Petus, thiab nws tsim nyog yog tus uas zoo tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Leej twg yuav xav hais tias, nyob rau hauv qhov uas Nws ua rau Povlauj, Vajtswv tsuas lam kom nws ua hauj lwm hauv nws tej peev xwm xwb, hos Vajtswv ho ua kom Petus zoo tiav log. Nws tsis yog vim hais tias tus Tswv Yexus yeej tau npaj tej phiaj xwm no rau Petus thiab Povlauj puag thaum pib kiag los lawm: Nws ces tsuas yog, raug ua kom zoo tiav log los sis txib ua hauj lwm raws nraim li nkawd tus yeeb yam xeeb txawm xwb. Thiab yog li ntawd, qhov uas tib neeg pom ces tsuas yog tib neeg qhov hauj lwm ua tiav sab nraud xwb, hos qhov Vajtswv pom ces yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, nrog rau txoj kev uas tib neeg taug thaum pib kiag los, thiab qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm tib neeg txoj kev caum nrhiav. Tib neeg ntsuas ib tug tib neeg raws li lawv tej kev xav phem, thiab raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb, tab sis qhov xaus thaum kawg ntawm ib tug tib neeg mas tsis yog txiav txim raws li tej yam nws muaj sab nraud xwb. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias yog txoj kev uas koj taug thaum pib yog txoj kev yeej, thiab koj txoj kev xav rau txoj kev caum nrhiav ntawd yog txoj yog los thaum pib kiag los, ces koj zoo li Petus; yog hais tias txoj kev koj taug yog txoj kev swb, ces koj txawm yuav them tus nqi li cas, los koj qhov kawg ces yeej tseem yuav zoo ib yam nkaus li Povlauj qhov xwb. Txawm yuav yog qhov twg los xij, koj txoj hau kev kawg, thiab tsis hais koj yuav yeej los swb li, ces ob qho yeej puav leej yog txiav txim los ntawm qhov uas seb txoj kev koj nrhiav ntawd puas yog txoj yog los tsis yog xwb, tsis yog koj qhov kev mob siab xwb, los sis tus nqi uas koj them xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj ua hauj lwm ntau, thiab lwm tus tau xais koj tej kev qhuab qhia, tab sis koj tus kheej tsis hloov, thiab tsis tau hais lus tim khawv, los sis muaj kev paub kev pom tiag tiag li, tej yam zoo li ntawd ces kom txog thaum kawg ntawm koj lub neej txoj sia, ces tseem tsis muaj ib yam dab tsi uas koj tau uas es yuav hais tau lus tim khawv, ces koj puas yog ib tug neeg uas tau hloov lawm mas? Koj puas yog ib tug uas nrhiav qhov tseeb? Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig siv koj, tab sis thaum Nws siv koj, Nws siv koj qhov uas tsuas siv tau ua tej hauj lwm xwb, thiab nws tsis siv koj qhov uas siv tsis tau. Yog koj nrhiav kev hloov, ces koj yuav maj mam raug ua kom zoo tiav log nyob rau lub sij hawm ntawm tus txheej txheem uas koj raug siv ntawd. Tab sis Vajntsujplig tsis lees txhua yam hais tias ua thaum kawg koj puas yuav raug muab tau, thiab qhov no mas nyob ntawm tus yam ntxwv ntawm koj qhov kev nrhiav caum ntawd xwb. Yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus kheej tus moj yam li, ces qhov ntawd yog vim koj txoj kev xav rau qhov kev nrhiav caum uas yuam kev lawm xwb. Yog koj tsis tau txais phaj tshab, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem, thiab yog vim koj tus kheej tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab tsis muaj peev xwm ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Thiab yog li ntawd, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej qhov kev to taub li! Ib co neeg mas thaum kawg yuav hais tias, “Kuv twb tau ua hauj lwm ntau heev rau Koj, thiab txawm hais tias kuv tsis tau ua tau tej yam tiav hlo uas nto moo lug, los kuv yeej tseem nquag plias rau kuv tej kev siv dag zog ntawd. Koj yuav tsis kam cia kuv nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus noj lub txiv ntoo pub txoj sia lod?” Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev ua raws Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi thiab yam kev tshwm sim twg yog qhov uas cov ua raws Vajtswv txoj kev xav yuav tsum muaj

Ntxiv Mus: 3. Cov lus tim khawv tseeb yog dab tsi thiab seb ib tug neeg twg qhov lus tim khawv puas tseeb yog lawv tsuas xyiv fab rau Vajtswv qhov hmoov hlub nkaus xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No