3. Cov lus tim khawv tseeb yog dab tsi thiab seb ib tug neeg twg qhov lus tim khawv puas tseeb yog lawv tsuas xyiv fab rau Vajtswv qhov hmoov hlub nkaus xwb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev hais ib lo lus tim khawv meej meej rau Vajtswv yeej pib cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau los tsis muaj, thiab tsis hais koj muaj los tsis muaj peev xwm los zwm rau ntawm tus tib neeg no lub xub ntiag uas tsis yog yog dog dig xwb, tiam sis zoo li ib txwm muaj, thiab zwm rau tab txawm mus txog ntua hnub tuag. Yog tias, los ntawm txoj kev ntawm txoj kev zwm rau no, koj hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, qhov ntawd txhais tau hais tias koj tau raug Vajtswv muab tau lawm. Yog tias koj tuaj yeem zwm rau kom mus txog ntua hnub tuag thiab, rau ntawm Nws lub xub ntiag, tsis muaj cov lus yws, tsis muaj cov kev txiav txim, tsis hais lus phem, tsis muaj cov kev xav phem, thiab tsis muaj tej yam kev txhawb siab uas nyob zais ntshis, ces raws txoj kev no Vajtswv yuav tau txais koob meej. Kev zwm rau ntawm ib tug tib neeg dog dig lub xub ntiag uas raug tib neeg saib tsis taus, thiab kev muaj peev xwm los zwm rau mus kom txog ntua hnub tuag yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li—qhov no yog lus tim khawv tseeb. Qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg to taub txog yog koj muaj peev xwm mloog Nws cov lus, muab cov lus ntawd coj los xyaum ua, nyo hau tim ntsej tim muag rau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab paub koj tus kheej txoj kev coj tsis ncaj, qhib koj lub siab tim ntsej tim muag rau ntawm Nws, thiab, thaum kawg, thiaj li raug Nws muab tau los ntawm Nws cov lus no. Vajtswv tau txais koob meej thaum cov lus hais tawm no kov yeej koj thiab ua rau koj mloog Nws lus tag nrho lawm; los ntawm qhov no, Nws ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm. Thaum koj tsis muaj ib txoj kev xav phem txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg—qhov ntawd yog, thaum koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces koj twb tau hais cov lus tim khawv no zoo heev lawm. Yog tias muaj ib hnub thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab tag nrho txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tuaj yeem zwm rau mus txog ntua hnub tuag ib yam li Petus tau ua lawm, ces koj yuav raug Vajtswv muab tau thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua uas tsis mus raws li koj cov kev xav phem ces yog ib txoj kev sim siab rau koj. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm mus raws li koj cov kev xav phem ces, nws yuav tsis cheem tsum kom koj raug tsim txom los sis raug lim kom daub huv li. Nws yog vim tias Nws txoj hauj lwm muaj qab hau heev thiab tsis mus raws li koj cov kev xav phem nws thiaj li cheem tsum kom koj tso cov kev xav phem zoo li no pov tseg mus. Twb yog vim li no nws thiaj li yog ib txoj kev sim siab rau koj. Nws yog vim Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag tib neeg txhua tus thiaj li tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab; Nws txoj hauj lwm yeej muaj qab hau, tsis yog tshaj ntuj tsim. Los ntawm kev nkag siab tag nrho txog Nws cov lus uas muaj qab hau thiab Nws cov lus hais tawm uas muaj qab hau yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li, thiab kev muaj peev xwm los hlub Nws tiag tiag yam li Nws txoj hauj lwm loj hlob uas muaj qab hau zuj zus ntxiv, koj yuav raug Nws muab tau. Pawg tib neeg uas Vajtswv yuav muab tau yog cov uas paub Vajtswv; qhov ntawd yog, cov uas paub Nws tej yam uas tshwm sim kiag. Tshaj ntawd ntxiv, lawv yog cov uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tes dej num uas muaj qab hau.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yam yog lus tim khawv tiag yog dab tsi? Kev hais lus tim khawv uas tau hais rau ntawm no muaj ob qho: Qhov ib yog lus tim khawv ntawm qhov tau raug kov yeej lawm, thiab lwm qhov ces yog lus tim khawv ntawm kev raug ua tau kom zoo tiav log (uas, ib txwm, yog kev haus lus tim khawv rau ntawm tej kev sim siab thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawm yav tom ntej loj dua). Muab hais ua lwm lo lus, yog koj tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum lub sij hawm ntsib tej kev ceeb laj txom nyem loj thiab kev sim siab, ces koj yuav tau txais kauj ruam ob ntawm kev hais lus tim khawv. Yam uas tseem ceeb tshaj hnub no yog thawj kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv: tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum txhua lub sij hawm ntawm tej kev sim siab ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov no yoglus tim khawv ntawm kev raug kov yeej. Qhov ntawd vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm ntawm kev kov yeej lawm. (Koj yuav tsum paub ias tam sim no yog lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj dej num rau saum lub ntiaj teb lawm; tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj dej num tseem ceeb rau saum lub ntiaj teb yog kom kov yeej pawg neeg no rau saum lub ntiaj teb uas yog cov caum raws Nws los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.) Txawm tias koj yuav muaj los sis tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej los xij tsis yog nyob rau ntawm qhov koj muaj peev xwm caum raws kom mus txog thaum kawg kiag xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces seb, koj puas muaj kev pom kev ntsib txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj dej num, koj muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab koj puas paub los sis tsis paub tag nrho txoj dej num no. Koj yuav tsis tuaj yeem mus rau txoj kev caum raws kom txog thaum kawg kiag. Koj yuav tsum txaus siab lees rau txhua txhua kis ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsum tuaj yeem to taub qhov tseeb txhua kauj ruam ntawm txoj dej num uas koj pom thiab ntsib, thiab yuav tsum tuaj yeem tau txais txoj kev paub, thiab kev mloog hais rau ntawm Vajtswv tus moj yam. Qhov no yog kev hais lus tim khawv kawg ntawm qhov raug kov yeej, uas koj yuav tsum tau ua. Kev hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej feem ntau yog hais txog rau koj txoj kev paub ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Qhov tseem ceeb, ntawm kauj ruam hais lus tim khawv no yog kev yug los neeg ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ua los sis tsis ua li cas los xij los sis hais ua ntej rau cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb los sis cov uas tau siv lub hwj chim; yam tseem ceeb tshaj plaws txhua yam saum toj saud yog qhov uas koj tuaj yeem ua raws tau tag nrho Vajtswv cov lus hais los ntawm qhov ncauj thiab tag nrho ntawm Nws txoj dej num. Yog li ntawd, kauj ruam hais lus tim khawv no thiaj li tsi ntsees mus rau Ntxwgnyoog thiab tag nrho Vajtswv cov yeeb ncuab—tej dab phem thiab tej neeg tsis haum xeeb uas yog cov tsis ntseeg tias Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob thiab tseem los ua txoj dej num loj tshaj, thiab tshaj qhov no, tseem tsis ntseeg qhov tseeb ntawm qhov Vajtswv rov qab rau hauv cev nqaij daim tawv. Muab hais ua lwm lo lus, yog tau tsi ntsees rau tag nrho cov neeg tawm tsam Khetos—tag nrho cov yeeb ncuab uas yog cov tsis ntseeg rau qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv.

…………

Kauj ruam kawg ntawm kev hais lus tim khawv yog qhov lus tim khawv ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log—uas hais tau tias, thaum muaj kev to taub tag nrho ntawm cov lus hais tawm hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg, koj los muaj kev paub ntawm Vajtswv thiab ntseeg txog Nws lawm, koj ua neej tau tag nrho cov lus hais hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua tauv tej yam ntxwv uas Vajtswv hais txog koj—hom yeeb yam ntawm Petus thiab Yauj txoj kev ntseeg—tej yam uas koj mloog lus mus txog qhov tuag, muab koj tus kheej tag nrho tso rau Nws, thiab thaum kawg ua tau ib tug duab ntawm tus neeg uas muaj tus qauv zoo, uas txhais tau tias yog tus duab ntawm ib tug neeg uas raug txeeb tau lawm thiab raug ua zoo tiav log tom qab tau pom thiab tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab thuas lawm. Qhov no yog kev hais lus tim khawv thaum kawg—nws yog qhov hais lus tim khawv uas tsim nyog thaum kawg yuav poob mus rau tus uas raug ua kom zoo tiav log. Tej no yog ob kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv uas koj yuav tsum tau hais, thiab ob qho ntawd muaj feem xyuam sib txuas ua ke, plam ib qho tsis tau hlo li. Tab tsis nws muaj ib yam uas koj yuav tsum paub txog: Txoj kev hais lus tim khawv uas Kuv cheem tsum ntawm koj niaj hnub no tsis yog tsi ntsees rau cov neeg ntawm lub ntiaj teb, los sis tsis yog rau ib tug tib neeg twg, tab sis tias yog yam uas Kuv thov ntawm koj. Nws raug ntsuas los ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem ua tau rau raws Kuv, thiab seb koj puas tuaj yeem ua tau tiav hlo cov qauv zoo ntawm Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej txhua tus ntawm ko. Qhov no yog yam uas nej yuav tsum to taub.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, koj yuav tsum paub txog qhov yuav raug kov yeej tau li cas, thiab ntawm qhov tib neeg coj lawv tus kheej li cas tom qab uas lawv tau raug kov yeej lawm. Tej zaum koj yuav hais tias koj tau raug kov yeej lawm, tiam sis koj puas tuaj yeem mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag? Koj yuav tsum muaj peev xwm taug mus kom txog thaum kawg txawm hais tias yuav muaj txoj kev vam li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig. Thaum kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ob yam ntawm cov lus tim khawv xws li: cov lus tim khawv ntawm Yauj—kev mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag; thiab cov lus tim khawv ntawm Petus—txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws. Ib qho ntxiv thiab, koj yuav tsum zoo ib yam li Yauj: Nws tau plam txhua yam, thiab cev nqaij daim tawv tau raug mob, tiam sis nws tsis tso Yehauvas lub npe tseg. Qhov no yog Yauj cov lus tim khawv. Petus muaj peev xwm hlub Vajtswv mus txog ntua hnub tuag. Thaum nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag, nws tseem hlub Vajtswv; nws tsis tau xav txog nws tus kheej cov kev vam los yog nrhiav cov kev cia siab uas zoo los yog kev xav ntau yam, thiab nws tsuas nrhiav los hlub Vajtswv thiab los mloog txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg xwb. Yam zoo li no yog tus qauv uas koj yuav tsum ua kom tiav ua ntej koj yuav raug xaiv los hais lus tim khawv, ua ntej koj dhau los ua ib tug neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws tom qab uas tau raug kov yeej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: “Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv tus kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv”? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim khom kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom. Tam sim no Vajtswv tsis tshwm los rau koj los vim koj muaj koj cov kev xav phem ntau heev, kev xaiv ntsej muag, kev muab hlob, kev cheem tsum rau yus tus kheej thiab kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab koj tsis tsim nyog pom Nws lub ntsej muag li. Koj puas tau pom Vajtswv, koj yuav ntsuas Nws los ntawm koj cov kev xav phem thiab, thaum ua li ntawd, Nws yuav raug koj ntsia rau saum ntoo khaub lig. Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov vajtswv, koj thov vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas vajtswv, koj hu nkauj qhuas vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso lub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv. Yog koj tsuas muaj kev lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, muaj cuab yim neej thaj yeeb nyab xeeb los sis plua nuj, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv, thiab koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis raug suav tias muaj kev huam vam. Vajtswv twb tau ua ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub rau sab cev nqaij daim tawv lawm, thiab twb tau foom hmoov kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws nrog rau txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua nkaus xwb. Nyob rau ntawm tib neeg li kev paub yav dhau los, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev hlub qee yam thiab pom kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv, tiam sis kev paub yav dhau los nyob rau ib lub sij hawm ntawd, nws pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub thiab Nws kev hlub thiab kev hlub tshua tsis muaj cuab kav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws tau, tsis muaj cuab kav ntawm qhov nthuav tawm qhov uas qias vaub tsuab nyob hauv tib neeg tau, thiab tsis muaj cuab kav ntawm qhov tshem tib neeg tawm ntawm nws tus yam ntxwv qias vaub tsuab tau, los sis ua rau nws txoj kev hlub thiab kev ntseeg kom zoo tshaj plaws tau. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub yog tes hauj lwm ntawm ib lub sij hawm, tib neeg tsis tuaj yeem cia siab rau kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub kom thiaj paub txog Vajtswv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tau yog lawv tsuas txaus siab rau Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Ib txhia txaus siab thaum lawv cev nqaij daim tawv muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev lom zem, thaum lawv lub neej yooj yim thiab tsis muaj kev kub ntxhov los yog kev txom nyem, thaum lawv tsev neeg tag nrho nyob hauv kev sib raug zoo, tsis muaj kev sib cav sib ceg los sis kev tsis sib haum—thiab tej zaum lawv kuj yuav ntseeg tias qhov no yog Vajtswv li koob hmoov. Qhov tseeb tiag, nws tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj. Nej yuav tsum tsis txhob txaus siab rau yam uas tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Tej kev xav li ntawd yog ib qho phem tshaj. Txawm tias koj nyeem Vajtswv cov lus txhua txhia hnub, thiab thov Vajtswv txhua txhia hnub, thiab koj tus ntsujplig muaj kev zoo siab txaus siab heev thiab tshwj xeeb tshaj yog kev thaj yeeb nyab xeeb, yog tias thaum kawg koj tsis muaj dab tsi los hais txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab Nws tes dej num, thiab tsis tau paub dab tsi li, thiab txawm tias koj yuav tau noj thiab haus Vajtswv txoj lus ntau npaum li cas los, yog tias txhua yam koj xav tau yog kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm phab ntsujplig thiab kev lom zem, thiab Vajtswv txoj lus qab zib heev yam tsis muaj dab tsi pauv tau, zoo li uas koj tsis zoo siab rau nws txaus, tiam sis koj tsis muab Vajtswv cov lus coj los ua kiag thiab tsis tuav qhov tseeb ntawm Nws cov lus ntawd, ces koj yuav muaj peev xwm tau txais dab tsi los ntawm Vajtswv rau txoj kev ntseeg zoo li ntawd? Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, ces koj tej kev noj thiab kev haus cov lus no thiab koj cov lus thov yuav tsis muaj qab hau dab tsi tab sis tsuas yog txoj kev ntseeg xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab tsis tuaj yeem muab tau los ntawm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau. Cov neeg uas tsis ua dab tsi ntau tshaj li kev txaus siab rau kev nyob hauv nruab nrab Vajtswv txoj kev hlub yuav ua tsis tau kom zoo tiav log los sis hloov tsis tau; thiab lawv txoj kev mloog lus, kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ntev txhua yam nyob ntiav ntiav xwb. Cov neeg uas tsuas txaus siab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb ces tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv tiag, thiab txawm thaum lawv paub Vajtswv los, lawv txoj kev paub tsuas yog yam ntiav ntiav xwb, thiab lawv hais ntau yam tias “Vajtswv hlub tib neeg” los sis “Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tib neeg.” Qhov no tsis sawv cev lub neej ntawm tib neeg, thiab tsis qhia tias tib neeg paub Vajtswv tiag. Yog tias, thaum Vajtswv cov lus hloov lawv, los sis thaum Nws cov kev sim siab los rau lawv, ces tib neeg tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tau—yog tias, lawv tsis ua xyem xyav, thiab poob qis—ces lawv yuav tsis mloog lus li.

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no nej puas to taub hais tias txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Ua kev ntseeg Vajtswv puas yog kev saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv? Puas yog kev nce mus saum ceeb tsheej? Kev ntseeg Vajtswv mas tsis yog ib qho yooj yim me ntsis kiag li. Tej niag txheej txheem kev ntseeg ntawd yuav tsum tau muab ntxuav pov tseg; nrhiav kev kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm, kev tsom ntsoov rau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, txeeb tau Vajtswv tej kev hlub kom tau ntau, kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, nrhiav cib fim zoo thiab kev tau zoo rau lub cev nqaij daim tawv—tej no yog txheej txheem kev ntseeg thiab tej txheej txheem kev ntseeg ntawd yog hom kev ntseeg uas pom tsis meej. Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhov noj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus coj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Seb kev txom nyem thiab kev them ib tug nqi rau Vajtswv puas yog tib yam nkaus li kev ua raws Vajtswv txoj kev xav

Ntxiv Mus: 1. Kev hlub Vajtswv tiag yog dab tsi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev hlub Vajtswv yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No