1. Kev ua raws Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi thiab yam kev tshwm sim twg yog qhov uas cov ua raws Vajtswv txoj kev xav yuav tsum muaj

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau txhua tiam, thaum tseem tab tom ua dej num nrog tib neeg, Vajtswv muab qee cov lus rau lawv thiab qhia qee qhov tseeb rau lawv. Qhov tseeb no ua dej num li txoj kev uas tib neeg tsim nyog ua raws, txoj kev uas lawv tsim nyog taug mus, txoj kev uas pab cuam lawv kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab txoj kev uas tib neeg tsim nyog muab coj los xyaum uathiab coj raws nraim nyob rau hauv lawv lub neej thiab tag nrho sim neej ntawm txoj kev ua lawv lub neej. Nws yog vim cov laj thawj no Vajtswv thiaj li nthuav tawm cov lus hais tawm no rau tib neeg. Cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tsim nyog rau tib neeg ua raws, thiab qhov ua raws qhov no yuav tau txais txoj sia. Yog tias ib tug tib neeg twg tsis ua raws tej no, tsis muab tej no coj los xyaum ua, thiab tsis ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus hauv lawv lub neej, ces tus tib neeg no tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Tsis tas li ntawd, yog tias tib nee tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, los sis lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau zoo raws Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis muaj cuab kav ua kom tau zoo raws Vajtswv tsis muaj peev xwm tau txais Nws kev qhuas, thiab cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tshwm sim.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam, yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li. Yog li, Nws los tib yam nkaus yog tus mob siab rau Vajtswv—yog Vajtswv Tus Kheej—uas yog ib yam uas nej txhua tus to taub zoo heev. (Qhov tseeb, Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas tau ua tim khawv rau los ntawm Vajtswv. Kuv hais txog qhov no los siv qhov tseeb ntawm Yexus los qhia txog qhov teeb meem.) Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nws thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv Vajtswv! Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam, thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws? Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis, vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv koj ob txhais tes? Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb, thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam.” Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum, kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg. Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg. Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim, thiab tau swb Nws lawm. Nws ua neej nyob tau peb caug peb xyoos, thoob plaws hauv lub sij hawm no Nws ib txwm ua Nws lub dag siv lub zog kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam raws li Vajtswv txoj num thaum lub sij hawm ntawd, ib txwm tsis xav txog Nws tus kheej qhov tau txais los sis poob peev, thiab ib txwm xav txog Vajtswv Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam xwb. Yog li ntawd, tom qab Nws tau ua kev cai raus dej lawm, Vajtswv tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Vim yog Nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau ris lub nra hnyav ntawm txoj kev txhiv txhua tus tib neeg rau saum Nws lub xub pwg thiab ua kom Nws ua tiav qhov no, thiab Nws tsim nyog thiab muaj cai ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb no. Thoob plaws hauv Nws lub neej, Nws tiv dhau txoj kev txom nyem rau Vajtswv, thiab Nws tau raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog ntau zaug suav tsis tau, tab sis Nws ib txwm tsis tau poob siab. Vajtswv tau muab txoj hauj lwm tseem ceeb zoo li ntawd rau Nws vim Nws tso siab rau Nws, thiab hlub tshua Nws, thiab yog li ntawd, Vajtswv tus kheej tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Lub sij hawm ntawd, tsuas yog Yexus xwb thiaj ua tiav cov lus txib no, thiab qhov no yog ib feem siv tau ntawm Vajtswv qhov kev ua tiav Nws txoj num ntawm kev cawm tib neeg txhua tus nyob rau Tiam Hmoov Hlub.

Yog tias, zoo li Yexus, nej muaj peev xwm muab txhua yam kev saib xyuas rau Vajtswv lub nra, thiab tig nrob qaum rau nej lub cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav tso Nws cov hauj lwm tseem ceeb rau nej, kom nej thiaj ua tau raws li cov yam ntxwv yuav tsum tau rau hauv kev ua dej num rau Vajtswv. Tsuas yog thaum muaj tej xwm txheej zoo li no xwb nej thiaj yuav koom tes hais tias nej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua tiav Nws cov lus txib, thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws ua muaj raws li nram qab no:

1. Lawv yuav tsum lees txais yuav Vajtswv cov lus txib. Qhov no yog txhawm rau hais tias, lawv yuav tsum lees txais yuav txhua lo lus uas hais hauv Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg.

2. Lawv yuav tsum muaj kev paub meej txog kev cob qhia ntawm lub teb chaws.

3. Lawv yuav tsum caum qhov cia Vajtswv tshoov lawv lub siab. Thaum koj lub siab tau tig tag nrho los cuag Vajtswv lawm, thiab koj muaj lub neej sab ntsuj plig li ib txwm muaj lawm, koj yuav ua lub neej nyob hauv sab ntsuj plig ntawm txoj kev ywj pheej, uas txhais tau tias koj yuav ua neej nyob hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Tsuas yog thaum koj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv lawm xwb koj thiaj li yuav yog Vajtswv li.

4. Lawv yuav tsum tau raug Vajtswv muab tau.

5. Lawv yuav tsum dhau los ua ib txoj kev qhia meej txog Vajtswv lub yeeb koob rau hauv ntiaj teb.

Tsib lub ntsiab lus no yog Kuv cov lus txib rau nej. Kuv cov lus yog hais rau Vajtswv cov neeg, yog tias koj tsis txaus siab txais yuav cov lus txib no, Kuv yuav tsis yuam koj—tiam sis yog tias koj lees txais yuav cov lus no tiag tiag, ces koj yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, nej pib lees txais yuav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab ua kom dhau los ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws thiab ua kom tiav cov qauv uas cheem tsum kom cov tib neeg ntawm lub teb chaws yuav tsum tau ua. Qhov no yog thawj theem ntawm kev to taub qhov tseeb. Yog tias koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, ces koj yuav tsum lees txais yuav tsib nqe lus txib no, thiab yog tias koj muaj peev xwm ua tiav cov lus no, koj yuav ua tau raws Vajtswv lub siab thiab Vajtswv yuav siv koj kom zoo tshaj plaws li.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Rau Vajtswv mas, tsis hais txawm ib tug tib neeg zoo lo sis tsis tseem ceeb li los xij, tsuav yog lawv muaj cuab kav mloog Nws, ua raws li Nws tej kev taw qhia thiab yam uas Nws muab tso rau, thiab muaj cuab kav koom tes nrog Nws tes hauj lwm, Nws txoj kev xav, thiab Nws txoj kev npaj, kom Nws txoj kev xav thiab Nws txoj kev npaj thiaj li ua tau tiav hlo mus zooj nyoos xwb, ces tus cwj pwm ntawd yeej tsim nyog rau Nws txoj kev muab nco cia thiab txoj kev tau txais Nws tej koob hmoov lawm. Vajtswv saib cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis, thiab Nws saib lawv tej kev ua thiab lawv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua rau Nws ntawd muaj nqis. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum yog tus mob siab rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab, thiab tuaj yeem ua neeg zoo rau Vajtswv. Txawm hais tias koj ua ib leeg kheej los sis ua rau hauv pej xeem, koj muaj peev xwm tau txais kev xyiv fab ntawm Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis hais lwm tus neeg yuav saib koj zoo li cas los xij peem, koj ib txwm taug txoj kev uas koj yuav tsum taug, thiab saib xyuas Vajtswv lub nra kom zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li yog tus mob siab rau Vajtswv. Vajtswv cov neeg mob siab ntawd muaj peev xwm ua dej num rau Nws tau ncaj qha yog vim tias lawv tau txais Vajtswv cov lus txib thiab Vajtswv lub nra tseem ceeb, lawv muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab yog lawv tus kheej lub, thiab ua rau Vajtswv lub nra los yog lawv li, thiab lawv tsis xav txog lawv lub neej yav pem suab: Txawm tias thaum lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tsis tau txais dab tsi li lawm los, lawv ib txwm yuav ntseeg Vajtswv nrog lub siab hlub tshua. Thiab yog li ntawd, tus neeg zoo li no yog Vajtswv tus neeg mob siab rau. Vajtswv cov neeg mob siab rau kuj yog Nws cov neeg pab zais; tsuas yog Vajtswv cov neeg pab zais xwb thiaj paub txog nws txoj kev nyob tsis tswm, thiab Nws txoj kev xav, thiab txawm hais tias lawv lub cev nqaij tawv yuav mob thiab tsis muaj zog los, lawv muaj peev xwm thev dhau qhov mob thiab tso qhov uas lawv nyiam ua kom haum Vajtswv siab. Vajtswv muab lub nra hnyav ntau ntxiv rau cov neeg zoo li ntawd, thiab uas Vajtswv xav ua kom tau tawm los ntawm cov neeg ntawd yog lawv cov lus tim khawv. Yog li, cov neeg no tau ua haum Vajtswv siab, lawv yog Vajtswv cov tub qhe uas ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tswj kav ua ke nrog Vajtswv tau.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Dab tsi uas nej tau ntsib thiab pom tshaj yam uas cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus nyob hauv txhua tiam, tab sis nej puas muaj peev xwm muab cov lus tim khawv zoo dua cov lus ntawm cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus ntawm yav dhau los? Yam uas Kuv muab rau nej ntau tshaj li Mauxes thiab duab ntis ntawm Daviv, yog li ntawd kuj ib yam thiab uas Kuv thov kom nej hais lus tim khawv zoo tshaj Mauxes li thiab kom nej cov lus zoo dua Daviv cov. Kuv muab ib puas npaug rau nej—yog li kuj ib yam thiab uas Kuv thov nej pauj rov qab rau Kuv. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Tus uas muab txoj sia rau noob neej, thiab nws yog nej uas tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab yuav tsum ua tim khawv rau Kuv. Nov yog nej tes hauj lwm uas Kuv xa los rau nej thiab nej yuav tsum ua rau Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nej, Kuv tau muab txoj sia uas cov neeg xaiv tseg, cov neeg Yixayee, yeej tsis tau txais ib zaug li rau nej. Los ntawm cov cai, nej yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab nej lub neej hluas rau Kuv thiab tso nej txoj sia rau Kuv. Tus uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab lawv txoj sia rau Kuv. Qhov no tau Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Nws yog nej txoj hmoov zoo uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau nej, thiab nej tes hauj lwm yog los ua tim khawv rau Kuv lub yeeb koob. Yog tias nej tsuas ntseeg Kuv kom tau txais cov koob hmoov xwb, ces Kuv tes dej num yuav tseem ceeb me tsawg dhau, thiab nej yuav tsis tuaj yeem ua nej tes hauj lwm tiav log. Cov Neeg Yixayee tsuas pom Kuv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev loj xwb, thiab cov neeg Yudais tsuas pom txog Kuv txoj kev ua siab ntev thiab kev cawm dim xwb. Lawv pom, tsawg tshaj plaws txog ntawm tes dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig, txog rau theem uas lawv tau nkag siab tab sis ib leeg hauv-kaum txhiab leej ntawm yam uas nej tau hnov thiab pom. Yam uas nej tau pom tseem ntau dua li tus pov thawj hlob ntawm lawv lawm thiab. Qhov tseeb uas nej nkag siab niaj hnub no dhau lawv li lawm; yam uas nej tau pom hnub no tshaj qhov tau pom hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai lawm, nrog rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam uas nej tau ntsib tau dhau Mauxes thiab Eliyas li lawm. Qhov uas cov neeg Yixayee to taub tsuas yog Yehauvas li kev cai xwb, thiab tej uas lawv pom tsuas yog pom Yehauvas lub nrob qaum xwb; qhov uas cov neeg Yudais to taub tsuas yog kev cawm dim ntawm Yexus xwb, qhov uas lawv tau txais tsuas yog txoj kev hlub tau los ntawm Yexus xwb, thiab qhov lawv pom tsuas yog Yexus tus duab nyob rau hauv cov neeg Yudais lub tsev xwb. Yam uas nej pom niaj hnub no yog Yehauvas lub yeeb koob, kev cawm dim ntawm Yexus, thiab Kuv txhua yam hauj lwm niaj hnub no. Yog li, tib yam nkaus, nej puas tau hnov cov lus ntawm Kuv tus Ntsujplig, txaus siab rau Kuv lub tswv yim, los paub qhov Kuv qhov phim hwj, thiab kawm paub txog Kuv tus moj yam. Kuv kuj tseem tau hais qhia nej txog txhua yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Qhov nej tau pom tsis yog tias tsuas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab muaj kev hlub tshua xwb, tab sis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev ncaj ncees puv ntoob. Nej tau pom Kuv tes dej num uas phim hwj kawg li thiab paub tias Kuv ci ntsa iab nrog kev muaj meej mom thiab kev npau taws. Tsis tas li ntawd xwb, nej paub tias muaj ib zaug Kuv tau npau taws kawg nkaus rau tsev neeg Yixayee, thiab hnub no, nws tau raug los rau nej. Nej nkag siab txog Kuv cov kev tshaj lij nyob saum ntuj ceeb tsheej ntau dua li Yaxayas thiab Yauhas; nej paub txog Kuv txoj kev ntxim hlub thiab zoo hwm tshaj tag nrho cov dawb huv hauv cov tiam dhau los. Qhov uas nej tau txais tsis yog tias tsuas yog Kuv Qhov Tseeb, Kuv txoj hau kev, thiab Kuv txoj sia xwb, tab sis yog lub zeem muag thiab kev tshwm sim uas loj dua li Yauhas. Nej nkag siab ntau yam kev paub tsis txog ntau ntxiv, thiab kuj tau saib rau Kuv lub ntsej muag tseeb; nej tau lees yuav ntau dua ntawm Kuv qhov kev txiav txim thiab paub ntau dua ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias nej yug nyob rau lub sij hawm kawg, nej kev nkag siab yog zoo tib yam li qhov qub thiab yav dhau los, thiab nej tseem tau ntsib tej yam niaj hnub no, thiab txhua yam no tau raug ua tiav los ntawm Kuv kiag. Qhov Kuv thov ntawm nej tsis ntau dhau, rau qhov Kuv tau muab rau nej ntau heev, thiab nej tau pom ntau yam nyob hauv Kuv. Yog li, Kuv thov nej ua tim khawv rau Kuv rau cov neeg dawb huv ntawm yav dhau los, thiab qhov no tsuas yog tib yam uas Kuv lub siab ntshaw lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm hais tias koj txoj kev ntseeg yeej ua lub siab dawb paug tiag, los nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav muaj cuab kav piav tau Kuv kom tag nrho, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hais tau lus tim khawv puv npo rau sawv daws txog tej qhov tseeb uas nej pom. Xav txog nws: Hnub no, feem coob ntawm nej ces yeej tsis ua nej tes dej num li, tab sis xum caum lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom lub cev nqaij daim tawv txaus siab nkaus xwb, thiab ntshaw txaus siab rau lub cev nqaij daim tawv. Nej muaj qhov tseeb me me xwb. Yuav ua cas, thaum ntawd nas, es nej thiaj li hais tau lus tim khawv rau tag nrho cov uas nej pom? Nej puas ruaj siab hais tias nej yuav ua tau Kuv cov tim khawv? Yog muaj ib hnub los txog thaum koj tsis muaj peev xwv hais lus tim khawv tau txog tag nrho tej uas koj tau pom hnub no, ces koj yeej tau plam tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau koj qhov kev muaj txoj sia nyob ntawd li. Koj yuav tsis tsim nyog ua tib neeg. Nws yeej hais tau hais tias koj yuav tsis yog tib neeg! Kuv tau ua hauj lwm ntau yam ntsuas tsis tau li lawm rau ntawm nej, tab sis vim koj kawm tsis tau dab tsi tam sim no li, tsis paub txog dab tsi li, thiab koj lub dag zog los siv tsis tau li, thaum nws txog sij hawm rau Kuv los muab Kuv tes hauj lwm nthuav kom dav tuaj, koj ces yuav tau ntsia qhov muag dawb lias, nplaig sib khi tas, thiab siv tsis tau ib qho hlo li. Qhov ntawd tseem yuav tsis ua kom koj yog ib tug neeg txhaum tag mus li xwb lod? Thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj yuav tsis tu siab tshaj plaws li lod? Koj yuav tsis tog mus rau txoj kev qaug zog lod? Tag nrho Kuv tes hauj lwm hnub no tsis yog ua los ntawm kev nyob qaim tes qaim taw thiab kev dhuav ub dhuav no, tab sis yog yuav pua lub hauv paus rau Kuv tes hauj lwm yav pem suab. Nws tsis yog hais tias Kuv tau kev tws lawm thiab xav npaj ua tej yam dab tsi tshiab. Koj yuav tsum to taub tes hauj lwm Kuv ua; nws tsis yog tej yam uas ua tau los ntawm ib tug me nyuam yaus ua si rau hauv kev, tab sis yog ib teg hauj lwm uas ua sawv cev rau Kuv Txiv. Nej yuav tsum paub hais tias nws tsis yog Kuv ua tag nrho tej no los ntawm Kuv Tus Kheej xwb; tab sis, Kuv sawv cev rau Kuv Txiv. Nej tes hauj lwm, rau lub sij hawm ntawd, ces tsuas yog caum raws, mloog lus, hloov, thiab hais lus tim khawv xwb. Qhov nej yuav tsum to taub ces yog qhov uas vim li cas nej yuav tsum ntseeg Kuv; qhov no yog lo lus nug uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej txhua tus kom to taub. Kuv Txiv, ua rau Nws lub yeeb koob, xub tau xaiv nej sawv daws tseg rau Kuv txij kiag thaum Nws tsim lub ntiaj teb lawm. Nws yog npaj rau Kuv tes hauj lwm, thiab rau Nws lub yeeb koob, ces Nws thiaj li xub xaiv nej. Nws yog vim Kuv Txiv ces nej thiaj ntseeg Kuv; nws yog vim Kuv Txiv qhov kev xaiv ua ntej ces nej thiaj caum raws Kuv. Tsis muaj ib qho ntawm tej no uas yuav yog nej tus kheej xaiv li. Qhov tseem ceeb tshaj ces yog qhov hais tias nej to taub hais tias nej yog cov uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv rau lub hom phiaj kom hais lus tim khawv rau Kuv. Vim yog Nws muab nej pub rau Kuv, nej yuav tsum ua raws li tej kev uas Kuv muab rau nej, nrog rau tej kev thiab tej lus Kuv qhia nej, vim nws yog nej tes dej num los ua raws li Kuv tej kev. Qhov no yog lub hom phiaj thaum xub thawj ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv. Yog li ntawd, Kuv hais rau nej li no: Nej tsuas yog cov tib neeg uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv kom los yoog raws li Kuv tej kev xwb. Txawm li cas los xij, nej tsuas ntseeg Kuv xwb; nej tsis yog los ntawm Kuv vim nej tsis yog los ntawm cov neeg Yixayee tsev neeg, thiab tseem ho yog hom neeg ntawm tus nab txheej puag thaum ub. Tag nrho tej uas Kuv kom nej ua ces tsuasyog hais lus tim khawv rau Kuv xwb, tab sis hnub no nej yuav tsum taug Kuv tej kev. Tag nrho tej no ces yog npaj rau cov lus tim khawv yav pem suab. Yog nej tsuas ua li cov neeg uas mloog rau Kuv tej kev xwb, ces nej yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv Txiv qhov kev muab nej pub rau Kuv yuav ploj mus. Qhov uas Kuv yuav nias qees qhia rau nej ces yog qhov no: Nej yuav tsum taug Kuv tej kev.

Xaiv tawm los ntawm “Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov laj thawj uas vim li cas cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv muaj peev xwm muab tau lus tim khawv uas zoo rau Nws ntawd yog vim hais tias lawv tej lus tim khawv yog nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm qhov paub thiab qhov ntshaw Vajtswv. Tej lus tim khawv zoo li no tsis muab raws ib txoj kev xav ib vuag dua, tab sis raws li lawv txoj kev paub Vajtswv thiab Nws tus moj yam. Vim hais tias lawv tau los paub Vajtswv, lawv xav tias lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tag nrho cov uas ntshaw Vajtswv los paub Vajtswv, thiab ceev faj txog ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab qhov Nws yog tiag. Zoo ib yam li tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv, lawv tej lus tim khawv mas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj xwb; nws yog tseem thiab muaj qhov tseem ceeb tiag thiab muaj nuj nqis tiag. Nws tsis yog lam ua raws los sis tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Tib qho laj thawj uas tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj hauv lawv lub neej, qhov laj thawj uas lawv tsuas ntseeg Vajtswv xwb, yog qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj thiab muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws yog vim hais tias lawv tsis ua neej nyob hauv txoj kev ntsaus, tab sis nyob hauv txoj kev kaj; lawv tsis ua lub neej nyob tsis muaj qab hau, tab sis lub neej uas tau koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub nim no, Vajtswv tau pib kev ua yam raws kev raws cai kom tib neeg zoo tiav log lawm. Yuav kom raug ua kom zoo tiav log, tib neeg yuav tsum tau ntshib dhau kev qhia tshwm, kev txiav txim, thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus, lawv yuav tsum tau ntsib tau pom cov kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv (xws li kev sim siab rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num), thiab lawv yuav tsum muaj cuab kav tiv kev sim siab ntawm txoj kev tuag. Qhov no txhais tau tias nyob rau ntawm kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, cov uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag yuav muaj cuab kav qhuas Vajtswv kawg nkaus lawv lub siab, thiab mloog Vajtswv lus tag nrho thiab tso lawv tus kheej tseg, vim li ntawd thiaj hlub Vajtswv los ntawm ib lub siab dawb paug, tsis faib siab, thiab dawb huv; ntawd yog ib tug tib neeg uas zoo tiav log, thiab nws yeej yog kiag tes dej num uas Vajtswv xav ua, thiab tes dej num uas Nws yuav ua kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Rau Ntawm Tej Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, koj yuav tsum paub txog qhov yuav raug kov yeej tau li cas, thiab ntawm qhov tib neeg coj lawv tus kheej li cas tom qab uas lawv tau raug kov yeej lawm. Tej zaum koj yuav hais tias koj tau raug kov yeej lawm, tiam sis koj puas tuaj yeem mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag? Koj yuav tsum muaj peev xwm taug mus kom txog thaum kawg txawm hais tias yuav muaj txoj kev vam li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob plam kev ntseeg Vajtswv tsis hais los ntawm ib puag ncig. Thaum kawg, koj yuav tsum ua kom tiav ob yam ntawm cov lus tim khawv xws li: cov lus tim khawv ntawm Yauj—kev mloog lus mus kom txog ntua hnub tuag; thiab cov lus tim khawv ntawm Petus—txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws. Ib qho ntxiv thiab, koj yuav tsum zoo ib yam li Yauj: Nws tau plam txhua yam, thiab cev nqaij daim tawv tau raug mob, tiam sis nws tsis tso Yehauvas lub npe tseg. Qhov no yog Yauj cov lus tim khawv. Petus muaj peev xwm hlub Vajtswv mus txog ntua hnub tuag. Thaum nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab tau ntsib kev tuag, nws tseem hlub Vajtswv; nws tsis tau xav txog nws tus kheej cov kev vam los yog nrhiav cov kev cia siab uas zoo los yog kev xav ntau yam, thiab nws tsuas nrhiav los hlub Vajtswv thiab los mloog txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj tseg xwb. Yam zoo li no yog tus qauv uas koj yuav tsum ua kom tiav ua ntej koj yuav raug xaiv los hais lus tim khawv, ua ntej koj dhau los ua ib tug neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws tom qab uas tau raug kov yeej lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no, cia peb rov los saib txog zaj keeb kwm ntawm Nau-a lub nkoj. Qhov no yog ib qho xwm txheej loj los sis ib qho xwm txheej me? Zaj ntawd puas yog ib zaj dab neeg txog ib tug neeg laus uas txua ib lub nkoj raws lub sij hawm dhau mus xwb? (Tsis yog.) Nau-a yog ib tug neeg uas, ntawm txhua tus neeg, tsim nyog xyaum, tus uas ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ua tiav log yam uas Vajtswv tau muab tso rau nws ua; Vajtswv qhuas nws, thiab tsim nyog ua ib tug qauv rau cov uas caum Vajtswv qab niaj hnub no xyaum. Thiab yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws txog nws yog dab tsi? Nws tsuas muaj tib tug cwj pwm rau Vajtswv cov lus xwb: los mloog thiab lees txais yuav, los lees txais yuav thiab mloog lus, thiab mloog lus kom txog hnub tuag. Nws yog tus cwj pwm no, uas yog qhov muaj nuj nqis tshaj plaws ntawm txhua yam, uas ua rau nws tau txais Vajtswv txoj kev qhuas. Thaum hais txog Vajtswv cov lus, nws tsis yog tsuas siv lub dag zog xwb, nws tsis yog tsuas ua raws li tej kev txawv txav xwb, thiab nws tsis kawm, txheeb xyuas, tawm tsam, los sis tsis lees paub tej lus ntawd hauv nws lub taub hau es tsis muab cov lus ntawd khaw rau hauv nruab siab; tiam sis, nws mloog yam kub siab lug, lees txais yuav tej lus ntawd, ib qho zuj zus, rau hauv nws lub siab, thiab tom qab ntawd ces xav tias yuav ua li cas kom Vajtswv cov lus thiaj li yuav tawg paj txi txiv, yuav muab cov lus ntawd coj los xyaum ua li cas, yuav ua raws li cov lus ntawd txoj kev npaj siab thaum chiv thawj li cas, kom tsis txhob muaj kev muab cov lus ntawd tig. Thiab tib lub sij hawm ntawd thaum nws xav txog Vajtswv cov lus, nws hais twj ywm rau nws tus kheej tias, “Cov no yog Vajtswv cov lus, cov lus no yog Vajtswv tej kev taw qhia, Vajtswv cov lus txib, kuv yeej yog los ua tes dej num no, kuv yuav tsum mloog lus, kuv tsis tuaj yeem tso tau ib lub ntsiab twg tseg, kuv tsis tuaj yeem tawm tsam tau Vajtswv tej kev xav tau, los sis kuv tsis tuaj yeem tsis ua zoo saib txog tej ntsiab ntawm qhov Nws tau hais lawm, yog tsis li ntawd ces kuv yuav tsis phim hu ua noob neej, kuv yuav tsis tsim nyog rau Vajtswv cov lus txib, thiab tsis tsim nyog Nws txoj kev qhuas li. Yog tias kuv ua tsis tau txhua yam uas Vajtswv tau qhia rau kuv thiab tau muab tso rau kuv ua lawm, ces ntshe kuv yuav khuv xim ntau yam heev; tshaj ntawd ntxiv, kuv yuav paub kuv tus kheej tias tsis tsim nyog rau Vajtswv cov lus txib thiab Nws txoj kev qhuas txog kuv, thiab yuav tsis muaj lub ntsej muag los nyob rau ntawm tus Tswv Tsim lub xub ntiag dua li lawm.” Txhua yam uas Nau-a xav thiab ua tib zoo xav rau hauv nws lub siab, txhua txoj kev xam pom thiab tus cwj pwm, txhua yam no qhia tau tias nws muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua tau li cas, thiab ua rau Vajtswv cov lus muaj tseeb, ua rau Vajtswv cov lus tawg paj txi txiv, ua li ntawd kom cov lus ntawd thiab li muaj tiav los ntawm nws thiab tig mus ua qhov tseeb los ntawm nws, thiab kom cov lus ntawd thiaj li yuav tsis muaj qhov tsis muaj qab hau li. Txiav txim raws li txhua yam uas Nau-a xav, txhua lub tswv yim uas tshwm sim hauv nws lub siab tuaj, thiab nws tus cwj pwm coj rau Vajtswv ntawd, mas Nau-a yeej tsim nyog rau Vajtswv cov lus txib lawm, nws yog ib tug neeg uas Vajtswv tso siab, thiab tus uas Vajtswv nyiam dua. Vajtswv soj ntsuam tib neeg txhua lo lus thiab tes dej num, Nws saib rau lawv tej kev xav thiab tej tswv yim. Raws li Vajtswv pom mas, vim Nau-a muaj peev xwm xav zoo li no, Nws xaiv tsis yuam kev li. Nau-a qhia tias nws tus kheej yeej tsim nyog ua Vajtswv cov lus txib, tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev tso siab, nws muaj peev xwm ua Vajtswv cov lus txib tiav hlo: Nws yog tib txoj kev xaiv ntawm txhua tus neeg ntiaj teb huv si.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseeb Peb: Nau-a thiab Anplahas Mloog Vajtswv Cov Lus thiab Mloog Nws Lus Li Cas (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Thaum Yauj raug nws tej kev sim siab thawj zaug, nws raug txhav tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab tag nrho nws cov me nyuam, tiam sis nws tsis ntog los sis tsis tau hais ib yam dab tsi uas yog ib qho kev txhaum rau Vajtswv li vim los ntawm qhov ua li ntawd. Nws tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab tau kov yeej nws tej khoom muaj nqis, nws cov me tub me nyuam thiab qhov kev sim siab ntawm qhov uas tau poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis hauv ntiaj teb, uas hais tau tias nws tuaj yeem mloog Vajtswv lus rau thaum Nws tau muab txhua yam tshem tawm ntawm Yauj lawm thiab nws kuj tseem tuaj yeem ua tsaug thiab qhuas Vajtswv vim ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm. Yam zoo li no yog Yauj qhov kev coj ua nyob rau thaum Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thawj zaug, thiab yam zoo li no kuj yog Yauj qhov lus tim khawv nyob rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab thawj zaug thiab. Hauv qhov kev sim siab zaum ob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj kom mob, thiab txawm tias Yauj tau ntsib kev mob tshaj qhov uas nws tau ntsib yav dhau los lawm los xij, nws qhov lus tim khawv tseem txaus los ua rau tib neeg xav tsis thoob. Nws tau siv nws qhov kev thev taus, kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov kev hwm Vajtswv, kom rov kov yeej Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv, thiab nws qhov kev coj ua thiab nws qhov lus tim khawv ua rau Vajtswv tau pom zoo thiab nyiam dua ib zaug ntxiv. Nyob rau qhov kev sim siab no, Yauj tau siv nws txoj kev coj ua tiag los tshaj tawm rau Ntxwgnyoog tias kev mob cev nqaij daim tawv tsis hloov tau nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais los sis tshem tsis tau nws txoj kev kub siab rau Vajtswv thiab hwm Vajtswv mus; nws yuav tsis tso Vajtswv tseg los sis tso nws tus kheej txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tseg vim hais tias nws tau ntsib txoj kev tuag xwb. Yauj qhov kev txiav txim siab tau ua rau Ntxwgnyoog ntshai rwg, nws txoj kev ntseeg tau ua rau Ntxwgnyoog poob plig thiab tshee na, kev tiv ruaj khov uas nws tau sib tawm tsam nrog Ntxwgnyoog rau thaum nkawv txoj kev sib ntaus sib tua uas yog txoj kev ciaj-thiab-txoj kev tuag tau ua rau Ntxwgnyoog muaj ib txoj kev ntxub tob thiab khib siab heev; nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tau ua rau Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua dab tsi ntxiv rau nws txuas ntxiv lawm, vim yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau tso nws tej kev tawm tsam Yauj tseg thiab tau tso nws tej kev iab liam Yauj uas nws tau coj los tso rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag tseg. Qhov no txhais tau tias Yauj tau kov yeej lub ntiaj teb, nws tau kov yeej cev nqaij daim tawv, nws tau kov yeej Ntxwgnyoog, thiab nws tau kov yeej txoj kev tuag lawm; nws yog ib tug tib neeg uas muaj txhij txhua qhib lug uas yog Vajtswv tug. Thaum lub sij hawm hauv ob qho kev sim siab no, Yauj tau sawv ruaj khov rau nws qhov lus tim khawv, tau ua neej raws nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab tau nthuav tus ciaj ciam ntawm nws cov keeb laj fai txog kev ua neej nyob ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem kom dav. Thaum raug ob qhov kev sim siab, tau ua rau Yauj muaj kev ntsib kev pom ntau ntxiv, thiab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau nws loj tiav txiv hlo thiab muaj txuj ci ntau dua qub, tau ua rau nws ruaj khov dua, thiab muaj kev ntseeg loj dua, thiab tau ua rau nws ruaj siab dua qub ntawm txoj kev yog thiab kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev ncaj ncees rau yam uas nws tuav ruaj khov. Vajtswv Yehauvas tej kev sim Yauj siab tau ua rau nws to taub tob thiab txawj xav txog Vajtswv txoj kev txhawj rau tib neeg, thiab tau ua rau nws txawj xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, suav txij ntawm theem kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv raug muab ntxiv rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv. Vajtswv Yehauvas tej kev sim siab tsis yog tsis ua kom Yauj nrug deb ntawm Nws mus xwb, tiam sis tseem coj nws lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv dua lawm thiab. Thaum Yauj qhov thev taus qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv los txog rau nws qhov siab kawg nkaus lawm, qhov kev txhawj xeeb uas nws tau hnov los ntawm Vajtswv Yehauvas los tau ua rau nws tsis muaj lwm txoj kev tuag lawm tiam sis foom phem rau nws hnub yug los. Qhov kev coj ua zoo li no yeej tsis tau npaj los ntev li, tiam sis yog kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv uas los hauv nws lub siab los, nws yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj tau los ntawm nws txoj kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias, vim nws tau tsis nyiam nws tus kheej kiag li, thiab nws tsis txaus siab, thiab tsis tuaj yeem thev taus rau qhov kev txim txom Vajtswv, yog li nws qhov kev txiav txim siab thiab kev hlub thiaj li tau mus txog theem uas tsis ua raws li yus tus kheej siab nyiam. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau txhawb tsa nws txoj kev hwm thiab kev ntshaw rau Vajtswv thiab kev kub siab rau Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhab tsa nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais thiab hwm Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Nws tsis tso cai rau nws tus kheej ua ib yam uas yuav tsim ua kev puas tsuaj rau Vajtswv, nws tsis tau tso cai rau nws tus kheej txoj kev coj ua uas yuav ua rau Vajtswv raug mob, thiab tsis tau tso cai rau nws tus kheej mus coj ib yam kev tu siab, kev nyuaj siab, los sis kev tsis zoo siab los rau Vajtswv vim yog nws tus kheej tej laj thawj xwb. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txawm tias Yauj tseem yog tib tug Yauj li qub ua ntej dhau los los xij, Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv tau ua rau Vajtswv txaus siab thiab zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm no, Yauj muab tau qhov zoo tiav log li uas Vajtswv xav kom nws muab tau lawm; nws tau dhau los ua ib tug neeg muaj nuj nqis tiag tiag raws li qhov raug hu ua “zoo tiav log thiab siab ncaj” rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv rau Vajtswv. Yog li, ib yam nkaus thiab, nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws zoo tiav log, thiab tau ua rau nws lub neej loj hlob muaj nuj nqis raug tsa siab tshaj qhov ua tau dhau los lawm, thiab lawv kuj tau ua rau nws yog thawj tus neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog tawm tsam thiab sim siab mus ntxiv lawm. Vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug Ntxwgnyoog iab liam thiab sim siab; vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; thiab vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws tau kov yeej thiab tau muaj yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab tau sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv. Suav txij hnub no mus Yauj dhau los ua thawj tus tib neeg uas yuav tsis raug muab cob rau Ntxwgnyoog mus ntxiv lawm, nws tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li lawm thiab tau nyob hauv txoj kev kaj, nyob hauv qab Vajtswv cov koob hmoov yam tsis muaj kev nyiag raws qab los sis kev rhuav tshem ntawm Ntxwgnyoog li lawm…. Nws tau dhau los ua ib tug neeg tseeb nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag; nws raug tso dim plaws lawm …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum nws raug Vajtswv qhuab ntuas, Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Kuv lub cev nqaij daim tawv tsis mloog lus, thiab Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv. Kuv zoo siab rau Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias Koj tsis xav tau kuv, los nyob hauv Koj txoj kev txiav txim mas kuv pom Koj tus moj yam dawb huv thiab ncaj ncees. Thaum Koj txiav txim rau kuv, es kom lwm tus thiaj pom Koj tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv Koj qhov kev txiav txim, kuv txaus siab heev. Yog qhov ntawd qhia tau kom pom txog Koj tus moj yam thiab cia Koj tus moj yam ncaj ncees rau tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd pom, thiab yog nws yuav ua tau kom kuv txoj kev hlub rau Koj dawb huv dua tuaj, ces kuv yeej ua tau zoo li ib tug neeg ncaj ncees, ces Koj qhov kev txiav txim yeej zoo lawm, vim qhov ntawd yog koj txoj kev xav uas muaj hmoov hlub puv npo. Kuv paub hais tias tseem muaj ntau yam hauv kuv uas tseem ntxeev siab tawm tsam, thiab hais tias kuv yeej tsis zoo txaus yuav los sawv rau ntawm Koj lub xub ntiag. Kuv xav kom Koj txiav txim rau kuv kom ntau zog, tsis hais yuav yog muab tso rau ib qho chaw muaj yeeb ncuab coob los sis kev ceeb laj txom nyem loj li; tsis hais Koj yuav ua li cas li, rau kuv ces nws yog ib qho muaj nuj nqis heev. Koj txoj kev hlub mas tob kawg nkaus, thiab kuv txaus siab yuav muab kuv tus kheej tso plhuav rau Koj tej kev coj kev qhia yam tsis yws ib qho hlo li.” Qhov no yog Petus qhov kev paub tom qab nws tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws kuj yog ib qho lus tim khawv rau nws txoj kev hlub Vajtswv. … Thaum ze nws txoj sia yuav kawg lawm, tom qab uas nws raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, Petus hais tias, “Au Vajtswv! Yog hais tias kuv tseem yuav nyob tau ob peb xyoos ntxiv, kuv xav kom muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv tshaj nov thiab tob tshaj nov rau Koj.” Thaum uas nws tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws thov Vajtswv nyob hauv nws lub siab hais tias, “Au Vajtswv! Koj lub sij hawm los txog tam sim no lawm; lub sij hawm uas Koj npaj rau kuv los txog lawm. Kuv yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, kuv yuav tsum hais qhov lus tim khawv no rau Koj, thiab kuv cia siab hais tias kuv txoj kev hlub yuav ua tau raws li qhov Koj kom kuv ua, thiab es kom nws thiaj li yuav dawb huv zog. Hnub no, muaj peev xwm tuag rau Koj, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, mas kaj siab kawg thiab ua rau kuv ruaj siab kawg, vim tsis muaj dab tsi yuav ua rau kuv txaus siab tshaj qhov uas muaj peev xwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj thiab ua tau zoo raws li Koj lub siab xav, thiab muaj peev xwm muab kuv tus kheej kiag rau Koj, muab kuv txoj sia cob fim kiag rau Koj. Au Vajtswv! Koj mas ntxim hlub kawg kiag! Yog Koj cia kuv muaj sia nyob, kuv tseem haj yam yuav hlub Koj. Yog hais tias kuv tseem muaj txoj sia nyob, kuv yuav hlub Koj. Kuv xav hlub Koj kom tob tshaj. Koj txiav txim rau kuv, thiab qhuab ntuas kuv, thiab sim kuv siab vim kuv tsis ncaj ncees, vim kuv tau muaj kev txhaum lawm. Thiab Koj tus moj yam uas ncaj ncees mas ua rau kuv pom tseeb zog tuaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov rau kuv, vim kuv muaj peev xwm hlub tau Koj tob zog tuaj, thiab kuv txaus siab yuav hlub Koj li no txawm hais tias Koj tsis hlub kuv los xij. Kuv yeej txaus siab saib Koj tus moj yam ncaj ncees, vim qhov no ua rau kuv haj yam muaj cuab kav ua tau lub neej muaj qab hau tshaj. Kuv hnov zoo li tag nrho kuv txoj sia ces tam sim no yog qhov muaj nuj nqis tshaj, vim kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, thiab nws yog ib qho muaj nuj nqis heev uas tau tuag rau Koj. Tab sis kuv tseem tsis hnov zoo li txaus siab thiab, vim kuv paub Koj tshawg dhau heev lawm, kuv paub hais tias kuv ua tsis tau kom Koj txoj kev cia siab puv npo, thiab them Koj rov qab tshawg dhau heev lawm. Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv tsis muaj cuab kav yuav rov tau kuv qhov tag nrho rau Koj; kuv ntseem nyob deb ntawm qhov ntawd kawg nkaus. Thaum uas kuv saib rov qab rau lub sij hawm no, kuv hnov zoo li kuv tshuav Koj nqi, thiab kuv tsuas muaj lub sij hawm no los them tag nrho tej uas kuv ua yuam kev thiab tag nrho txoj kev hlub uas kuv tseem tsis tau them rov rau Koj.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg twg yuav caum nrhiav qhov tseeb li cas es thiaj ua tau qhov kev hloov tus moj yam thiab raug Vajtswv ua kom zoo tiav log

Ntxiv Mus: 2. Seb kev txom nyem thiab kev them ib tug nqi rau Vajtswv puas yog tib yam nkaus li kev ua raws Vajtswv txoj kev xav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No