Yuav Kom Tau Txais Qhov Tseeb Mas, Yus Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ze Yus

Tam sim no mas, cov uas ntseeg Vajtswv tag nrho siab ntawd mob siab rau ua lawv tej dej num yam nquag plias, thiab xav ua lawv tej dej num kom zoo heev. Txawm li cas los xij, vim txhua tus muaj tus moj yam qias vuab tsuab, thiab lawv nyias muaj nyias tus kheej tej kev nyuaj thiab tej kev ua tsis tau zoo, qhov lawv los ua lawv tes dej num kom txaus ntawd mas nyuaj—qhov ua li ntawd mas lawv yuav tsum tau caum qhov tseeb thiab siv zog rau qhov tseeb. Thaum muaj tej kev nyuaj, txhua tus yuav tsum thov Vajtswv ua ke thiab nrhiav qhov tseeb los sib koom daws lawv tej teeb meem ntawd ua ke. Qhov no yog lub luag hauj lwm thiab tes dej num ntawm txhua tus. Txhua tus puav leej muaj ib lub luag hauj lwm thiab ib txoj hauj lwm los ua lawv tes dej num kom zoo. Qhov no tsis yog lub luag hauj lwm ntawm ib tug tib neeg xwb; tiam sis, nws yog txhua tus lub luag hauj lwm sib koom ua ke. Yog li ntawd, txhua tus yuav tsum siv zog ua hauj lwm ua ke thiab xyaum los sib koom tes kom sib haum xeeb. Dhau ntawm qhov npaj lawv tus kheej kom muaj qhov tseeb lawm, txhua tus kuj yuav tsum npaj lawv tus kheej kom muaj txoj kev txawj qib siab thiab, siv tej uas lawv tus kheej ua tau zoo, kawm tej uas muaj qab hau, ib leeg kawm los ntawm ib leeg, thiab ib leeg pab ib leeg es thiaj li yuav kho tau tej uas lawv ua tsis tau zoo ntawd kom zoo tuaj. Qhov ua li no, lawv yuav ua tau lawv tej dej num zoo zuj zus tuaj.

Vim li cas nej thiaj li xav hais tias qhov cov tsis ntseeg los ua ib yam sab tsi ntawd mas nyuaj heev, thiab vim li cas lawv tej teeb meem thiaj li loj ua luaj? Qhov ntawd yog vim hais tias tib neeg muaj tus yeeb yam phem; lawv txhua tus puav leej ua neej raws li tus moj yam qias vuab tsuab, xav muaj plhus, xav ua tus txiav txim siab thaum kawg, thiab tsis muaj txoj hauv kev los koom tes kom sib haum xeeb li. Vim li ntawd, qhov lawv los ua ib yam dab tsi kom tiav ntawd mas thiaj li nyuaj heev. Thaum ua ib yam dab tsi mus txog nrab xwb, lawv cia li tsis muaj kev sib koom siab, thiab sib tawg lawm. Cov uas muaj kev ua neej zoo muaj peev xwm mus tau deb me ntsis ntxiv. Tsis ntev, cov uas tsis muaj qhov tseeb yuav muaj teeb meem ntag. Yog nej pom tau qhov no tseeb tseeb lawm, ces nej yuav tsum xyaum los lees txais qhov tseeb thiab zwm rau qhov tseeb, thiab los koom tes nrog lwm tus kom sib haum xeeb. Vim li cas tib neeg thiaj li tsis koom tes kom sib haum xeeb? (Vim tib neeg khav theeb thiab qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj. Lawv pheej xav hais tias lawv yog tas li xwb, thiab lawv tsis kam lees txais lwm tus tej tswv yim li.) Txoj kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ntawd puav leej yog ib feem ntawm tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov teeb meem no daws puas yooj yim? Puas muaj leej twg daws tau? Cov tsis ntseeg yeej tsis muaj peev xwm daws tau qhov teeb meem no kiag li. Vim li cas? Vim lawv tsis lees txais qhov tseeb. Lawv ua neej raws li tej tswv yim phem, raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, tej tswv yim dag, tej kev dag ntxias, kev dag, thiab lawv tej moj yam phem xwb. Lawv tsis lees txais qhov tseeb, thiab haj yam tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab lawv tsis nrhiav kom paub lawv tus kheej, tso lawv tus kheej tseg, los sis zwm rau qhov tseeb li. Lawv tsis hais dab tsi txog yam zoo thiab tej kev yog no li. Lawv yeej tsis txeev lees paub hais tias Vajtswv yog qhov tseeb thiab yeej yuav tsis ntseeg Nws li, yog li ntawd txawm lawv yuav ua txoj hauj lwm khwv noj khwv haus dab tsi thiab lawv yuav ua dab tsi los xij, thaum kawg lawv thiaj li pheej ua tsis tiav thiab coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej xwb. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas txawv. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas Vajtswv yog tus kav; Nws cov lus thiab qhov tseeb yog qhov kav. Txhua hnub, cov neeg Vajtswv xaiv noj thiab haus Nws cov lus, thiab kawm txog qhov tseeb. Lawv lub siab kaj zuj zus tuaj, thiab lawv txaus siab hlo siv zog rau qhov tseeb kom tau txais qhov tseeb ntawd. Vim li cas cov kwv tij thiab cov muam thiaj li ua tau zoo dua li cov tsis ntseeg thaum ua hauj lwm ua ke? Yam tsawg kawg, lawv muaj ib lub hauv paus kev ntseeg xws li: Lawv yog cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tag nrho siab, thiab nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, lawv xav tib yam nkaus thiab koom dag koom zog thaum ua lawv tej dej num. Tsis tas li ntawd xwb, lawv koom kev ntseeg, koom hom phiaj, thiab lawv koom siab koom ntsws. Txawm lawv yuav nyob qaum teb, qab teb, los sis Tiaj Nrag, txawm lawv hais lus txawv los xij, lawv ib leeg paub ib leeg sai heev thaum lawv hais txog txoj kev ntseeg thiab tham txog lawv tej kev ntsib kev pom, cuag nkaus li lawv twb sib paub ntev los lawm. Lawv mloog zoo li lawv yog ib tse neeg xwb. Dab tsi ntxiv thiab, cov uas tsis saib xyuas teeb meem kom muaj qab hau, cov uas pheej dag ntxias thiab dag, cov uas siv tswv yim dag, cov uas pheej khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, cov uas ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam, thiab cov uas twb tsis lees txais qhov tseeb ib qho me me hlo li ntawd, tsis tuaj yeem sawv khov kho nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Lawv yuav cia li raug muab ntiab tawm mus thiab rho tawm mus lawm xwb, vim Vajtswv lub tsev yog qhov tseeb kav. Txhua yam no yeej pom tau, thiab twb ua pov thawj qhia tias muaj tseeb lawm. Txawm koj yuav muaj pes tsawg xyoo, yog poj niam los txiv neej, los sis txawm koj yuav txawj txog qib dab tsi los xij, yog koj hais tias, “Kuv to taub tias kuv txawj npaum li cas, yog li ntawd qhov kuv hais ntawd yog lawm. Kuv yuav tsis mloog nej hais!” ces txhua tus yuav xav li cas rau koj? Lawv puas yuav qhuas hom tib neeg zoo li no? (Tsis qhuas, lawv yuav tsis qhuas.) Hom tib neeg ua puas tau lawv tes dej num kom zoo thiab sawv khov kho? (Tsis tau, lawv ua tsis tau.) Qhov ntawd ua rau lawv raug muab ntiab tawm yooj yim xwb. Ib txhia tib neeg mas txawj hais lus heev thiab lawv tej lus hais mas zoo mloog heev, tiam sis lawv tsis ua ib yam dab tsi kom muaj qab hau li. Thaum xub thawj mas, tib neeg yuav muaj tej kev xav zoo rau lawv, tiam sis tom qab ntawd ne? Txhua tus yuav pom qhov tseeb txog lawv, thiab yuav hais tias, “Tus tib neeg no mas hais lus zoo heev nyob rau saum daim tawv, tiam sis lawv tsis ua ib yam dab tsim kom muaj qab hau li. Ntsia lawv tib muag xwb, koj yeej qhia tau hais tias lawv tsis nyiam qhov tseeb lawm. Lawv mob siab rau qhov ua txuj, thiab qhov lawv yuav npog lawv tus kheej li cas xwb. Lawv yeej tsis txeev kawm txog qhov tseeb los sis thim xav txog lawv tus kheej li. Lawv zoo ib yam li cov tsis ntseeg, lawv yog cov tsis ntseeg ntag.” Tom qab pom qhov no lawm, tib neeg yuav pib dhuav lawv, xav hais tias qhov nrog lawv hais lus los sis nrog lawv ua hauj lwm ua ke ntawd mas yuav tsis zoo dab tsi los sis pab tsis tau dab tsi. Hom tib neeg no ua rau lwm tus tsis zoo siab thiab ua rau lawv lub siab tsis muaj kev ywj pheej, thiab lawv yuav maj mam pib nrug deb ntawm tus tib neeg no mus. Thaum tus tib neeg ntawd pom hais tias lwm tus muab lawv tso tseg lawm, thiab pom tias lawv nyob ib leeg lawm xwb, ces lawv mam li pib thim xav txog lawv tus kheej. Tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav paub hais tias, “Qhov tib neeg tsis caum qhov tseeb ntawd mas tsis zoo kiag li. Qhov vam khom rau tej tswv yim dag, tej yam zoo, thiab tej peev xwm, los sis kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom, tej kev kawm, tej tswv yim rau kev ua neej, thiab tej kev ua ntawd yeej siv tsis tau rau hauv Vajtswv lub tsev. Kuv yuav tsum tau lees txais qhov tseeb thiab caum qhov tseeb kom thiaj li tsis raug muab ntiab tawm mus!” Yog tus tib neeg zoo li lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov tiag tiag, ces tseem muaj ib txoj kev cia siab me me tias lawv yuav dim thiab.

Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, hom tib neeg twg uas cov tib neeg feem coob nyiam? (Lawv nyiam cov tib neeg uas caum qhov tseeb, lees txais tau qhov tseeb, thiab cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.) Cov tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd qhia txog qhov tseeb ntawd li cas? (Lawv coj ncaj dua.) Lawv muaj ib txoj kev ua neej ncaj ncees. Dab tsi ntxiv thiab? (Lawv mob siab rau dua.) Nyob rau sab nraud mas lawv mob siab rau ua neej dua thiab ua lub neej zoo dua, yog li ntawd lwm tus thiaj li tau txiaj ntsim los ntawm qhov pom lawv. Dab tsi ntxiv thiab? (Lawv muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab lawv ua raws li lub hauv paus ntsiab lus.) Tej no yog tej kev muaj qab hau uas lawv qhia txog qhov tseeb ntawd ntag. Txoj kev ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawd muaj dab tsi? Cov ntxaws ntxaws ntawd muaj dab tsi? Piv txwv li, thaum hais txog qhov yuav ua li cas rau tib neeg ntawd, tsis hais lawv muaj lub meej mom los tsis muaj, los sis tsis hais lawv yog cov kwv tij thiab cov muam, cov thawj coj, los sis cov neeg ua hauj lwm los xij, yuav tsum soj ntsuam raws li tej hauv paus ntsiab lus dab tsi? Yeej paub tseeb lawm hais tias yuav tsum ua rau lawv raws li Vajtswv txoj lus thiab qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav ncaj ncees thiab tsim nyog. Nej ua raws li txoj kev xav los sis tej uas nej tus kheej nyiam, uas nyob ze rau ib tug tiam sis nrug deb ntawm lwm tus, siv cov uas tsis muaj kev txhaum kom koj tus kheej tau txiaj ntsim tiam sis qhuas cov uas raug nej siab, los sis tsim ib pab neeg los tsim kev kub ntxhov tsis tau kiag li. Tshaj ntawd ntxiv, nej tawm tsam los sis ntxub ntxaug cov uas caum qhov tseeb thiab ua lawv tej dej num tsis tau. Nej yuav tsum ua rau tib neeg raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov yuav ua li cas rau tib neeg, thiab qhov ntawd kuj yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov yuav nrog lwm tus sib haum li cas thiab. Cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum ua rau txhua tus tib neeg kom ncaj ncees. Ua kom tau tib neeg thaum lawv muaj txiaj ntsim, hos ntxub ntxaug cov tib neeg uas tsis muaj txiaj ntsim—qhov no puas yog lub hauv paus ntsiab lus uas nej tsim nyog ua rau tib neeg? Qhov no yog cov tsis ntseeg lub tswv yim ntawm sab ntiaj teb, yog ib tug moj yam phem, thiab yog qhov kev txiav txim siab phem xwb. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, cov hauv paus ntsiab lus uas yuav ua rau tib neeg li cas ntawd yog dab tsi? Nej yuav tsum ua rau txhua tus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab nej yuav tsum ua rau nej cov kwv tij thiab cov muam txhua tus kom ncaj ncees. Yuav ua rau lawv li cas es thiaj li ncaj ncees? Qhov no yuav tsum yog ua raws li Vajtswv cov lus, seb Vajtswv cawm cov tib neeg twg, thiab seb Nws muab cov twg ntiab tawm mus, seb Nws nyiam cov twg, thiab seb Nws ntxub cov twg; tej no yog tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Yuav tsum ua rau cov kwv tij thiab cov muam los ntawm txoj kev nyiam pab, thiab kev sib lees txais thiab kev ua siab ntev. ​Cov neeg ua phem thiab cov tsis ntseeg yuav tsum tau txheeb xyuas, muab cais, thiab nyob kom deb ntawm lawv. Tsuas yog ua li ntawd xwb thiaj li yog nej ua rau tib neeg raws li tej hauv paus ntsiab lus. Txhua tus kwv tij thiab nkauj muam puav leej muaj tej uas ua tau zoo thiab tej uas ua tsis tau zoo, thiab lawv txhua tus puav leej muaj tus moj yam qias vuab tsuab, yog li ntawd thaum lawv nyob ua ke, lawv yuav tsum ib leeg pab ib leeg, lawv yuav tsum ib leeg lees txais ib leeg thiab ib leeg ua siab ntev rau ib leeg thiab yuav tsum tsis txhob sib thuam los sis ib leeg hais lus hnyav rau ib leeg dhau lawm. ​Tshwj xeeb yog, cov kwv tij thiab cov muam uas tseem tsis tau ntseeg Vajtswv ntev, los sis cov hluas, yuav tsum tau saib xyuas kom ntau thiab ua siab ntev ntev txhawb. Yog lawv muaj tej kev nthuav tawm tuaj uas qias vuab tsuab, ces muab qhov tseeb coj los qhia rau lawv thiab ua siab ntev ntev ntuas lawv. Tsis txhob cia li teem txim rau lawv los sis hais tshaj lawv tej teeb meem dhau lawm, vim ua li ntawd mas hnyav heev. Yog koj ntshai thiab zais thaum koj paub txog ib tug thawj coj cuav los sis ib tug tawm tsam Khetos uas tab tom ua tej kev ua phem, es koj tsis muaj cuab kav muab qhov ntawd nthuav tawm; tiam sis thaum koj paub hais tias koj cov kwv tij thiab cov muam muaj qee qhov kev nthuav tawm tuaj uas qias vuab tsuab, mas koj muab lawv khi thiab muab ua tshaj dhau lawm no, hom cwj pwm no yog cwj pwm dab tsi? Cov tib neeg uas ua li no mas ntxim ntxub heev thiab siv lwm tus kom lawv tus kheej tau txiaj ntsim xwb. Qhov no tsis yog ib txoj kev ua rau lwm tus uas ncaj ncees; tiam sis yog koj tab tom ua raws li koj tus kheej nyiam xwb. Qhov no yog ib tug moj yam uas qias vuab tsuab thiab phem, uas yog ib txoj kev ua txhaum ntag! Vajtswv pom txhua yam uas tib neeg ua. Txawm koj yuav ua li cas thiab xav dab tsi nyob rau hauv koj lub siab los xij, Vajtswv saib ntsoov! Txawm koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum to taub tej hauv paus ntsiab lus. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum to taub qhov tseeb. Thaum koj to taub qhov tseeb lawm, yuav yooj yim rau koj to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav paub tej hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg ua rau lwm tus. Koj yuav paub tias yuav ua rau tib neeg li cas, thiab koj yuav muaj peev xwm ua rau lawv raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, koj yeej yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam li, thiab koj yuav tsis ua rau lwm tus raws li lub hauv paus ntsiab lus. Qhov uas koj coj rau lwm tus mas qhia tau meej heev los sis qhia tau tshwm nyob rau hauv Vajtswv cov lus; tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau tib neeg mas yog tus cwj pwm uas tib neeg tsim nyog muab coj los siv rau hauv lawv txoj kev ib leeg coj rau ib leeg. Vajtswv coj li cas rau txhua tus tib neeg? Ib txhia tib neeg mas muaj tus yeeb yam tsis paub tab; los sis tseem hluas; los sis nyuam qhuav ntseeg Vajtswv tsis tau ntev xwb; los sis tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tsis phem, tsis lim hiam, tiam sis tsuas yog tsis tshua paub los sis tsis muaj peev xwm xwb. Los sis lawv nyob rau qhov muaj kev quab yuam ntau heev, thiab tseem tsis tau to taub qhov tseeb, tsis to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia thiab, yog li ntawd qhov kom lawv tsis txhob ua tej yam ruam ruam los sis ua tej yam dej num uas tsi muaj qab hau ntawd mas thiaj li nyuaj. Tab sis Vajtswv tsis tsom ntsoov rau ntawm tib neeg txoj kev ruam; Nws tsuas saib rau ntawm lawv lub siab xwb. Yog tias lawv txiav txim siab los caum raws qhov tseeb lawm, ces lawv ua yog lawm, thiab thum qhov no yog lawv lub hom phiaj lawm, ces Vajtswv thiaj li soj qab xyuas lawv, tos ntsoov lawv, thiab muab sij hawm thiab lub cib fim rau lawv kom lawv to taub. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv yuav cia li saib qhov lawv ua ib qho kev txhaum ntawd tsis tseem ceeb lawm. Qhov ntawd yog ib yam uas tib neeg pheej ua tas li; Vajtswv yeej ib txwm tsis tau coj li ntawd rau tib neeg li. Yog Vajtswv tsis coj li ntawd rau tib neeg, yog li vim li as tib neeg thiaj li ib leeg coj li ntawd rau ib leeg? Qhov no tsis qhia txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab lov? Qhov no yeej yog kiag lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntag. Koj yuav tsum tau saib seb Vajtswv coj li cas rau cov tib neeg uas tsis paub dab tsi thiab ruam, seb Nws coj li cas rau cov uas muaj tus yeeb yam tsis paub tab, seb Nws coj li cas rau tej kev qhia tshwm qub ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, thiab seb Nws coj li cas rau cov tib neeg siab phem. Ib hom neeg txawv Vajtswv coj txawv lawm ib yam, thiab Nws kuj muaj ntau txoj kev los tsim kho cov tib neeg sib txawv ntawd tej yam ntxwv uas suav tsis txheeb thiab. Koj yuav tsum to taub tej tseeb no. Thaum koj to taub qhov tseeb no lawm, ces koj yuav paub hais tias yuav siv tej ntawd thiab coj rau tib neeg raws li tej hauv paus ntsiab lus li cas.

Qhov tib neeg yuav dim thiab tsis dim ntawd Vajtswv puas txiav txim siab raws li lawv txoj kev qias vuab tsuab? Qhov yuav txiav txim thiab rau txim rau lawv los sis tsis txiav txim thiab rau txim ntawd Nws puas txiav txim siab raws li qhov seb lawv tej kev ua txhaum loj npaum li cas los sis seb lawv txoj kev qias vuab tsuab ntau npaum li cas? Nws puas txiav txim siab rau lawv lub hom phiaj thiab qhov kawg raws li qhov lawv zoo li cas, keeb kwm ntawm lawv tsev neeg, lawv lub peev xwm, los sis qhov lawv raug txom nyem npaum li cas? Vajtswv tsis siv tej no los ua lub hauv paus rau Nws txoj kev txiav txim siab; Nws twb tsis ntsia tej no li. Yog li ntawd koj yuav tsum to taub hais tias vim Vajtswv tsis ntsuas tib neeg raws li tej no, koj yuav tsum tsis txhob ntsuas tib neeg raws li tej no thiab. Muab hais tias koj pom ib tug tib neeg uas ntxim nyiam thiab zoo li yog ib tug tib neeg zoo, ces koj txawm pib nrog lawv tham, koom nrog lawv, nyob ze lawv, thiab ua phooj ywg zoo. Tom qab ntawd, muab hais tias koj pom ib tug tib neeg uas tsis ntxim nyiam, tsis xav mloog lwm tus hais, tsis paub nrog lwm tus sib tham, thiab tsis haum nrog lwm tus, ces koj txawm tsis lees paub tus ntawd, thiab qee zaus haj tseem xav thab tus ntawd, los sis hais tej lus tsis zoo los caij tsuj lawv thiab—hom kev ua rau tib neeg li ntawd yog hom kev dab tsi? Txhua yam no yog tshwm sim los ntawm tus moj yam uas qias vuab tsuab thiab phem xwb. Nej puas kam ua neej nrog ib tug moj yam uas qias vuab tsuab thiab phem? Nej puas kam raug nej tej moj yam uas qias vuab tsuab thiab phem txwv thiab khi, thiab cia tej moj yam qias vuab tsuab ntawd coj nej tej kev ua? (Tsis kam.) Raws li tib neeg tus kheej tej kev ntshaw mas, tsis muaj leej twg kam ua ib yam dab tsi los sis ua lawv tes dej num uas muaj Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab li. Nyob rau hauv tib neeg tus kheej lub siab nyiam mas, lawv tsom ntsoov rau qhov tseeb xwb, thiab txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb, tiam sis yog tib neeg tsis to taub qhov tseeb los sis tsis caum qhov tseeb, tsis mob siab rau qhov tseeb tiag tiag los sis tsis siv zog rau qhov tseeb ib qho li, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj peev xwm to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces qhov koj ua neej, tej hauv paus ntsiab lus uas koj siv nyob rau hauv txhua yam uas koj ua, thiab cov lus uas koj hais ntawd yuav tsis mus raws li qhov tseeb, thiab tej no yuav tsis muaj qhov tseeb hlo li. Yog muaj tej kis ntawm qhov tseeb uas koj tsis to taub, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab yog koj tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb. Cov uas tsis muaj qhov tseeb ntawd puas muaj ib txoj kev ua neej li? (Tsis muaj.) Txhua yam uas cov tib neeg zoo li no ua neej ntawd yog Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Nws tsis yog qhov uas tib neeg yuav tau los ua tus tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb kiag thaum lawv pib ua lawv tes dej num lawm. Qhov ua yus tes dej num ntawd yog taug ib txoj kev thiab mus ib txoj kab xwb. Nyob rau hauv txoj kev ua lawv tej dej num mas, tib neeg siv txoj kev caum qhov tseeb kom paub Vajtswv tes hauj lwm, kom maj mam to taub qhov tseeb thiab lees txais tau qhov tseeb, thiab tom qab ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb. Ces thaum ntawd lawv mus txog rau qhov uas lawv tso lawv tus moj yam qias vuab tsuab tseg, muab tej kev khi thiab kev tswj ntawm Ntxwgnyoog tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshem tawm mus, yog li ntawd lawv thiaj li tau los ua tus tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab tus uas muaj ib txoj kev ua neej. Tsuas yog thaum koj muaj kev ua neej lawm xwb mas koj txoj kev ua koj tes dej num thiab koj tej kev ua thiaj li yuav txhim kho tau tib neeg thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Thiab tsuas yog thaum Vajtswv qhuas tib neeg txog lawv txoj kev ua lawv tes dej num lawm xwb mas lawv thiaj li yuav yog ib tug tib neeg uas Vajtswv lees txais tau. Yog li ntawd, hais txog qhov ua nej tes dej num ntawd mas, txawm tam sim no tej uas nej siv thiab mob siab rau ntawd yog ntau yam kev txawj thiab kev kawm thiab kev paub uas nej muaj los xij, pom tau tseeb hais tias tej no muaj txoj kev uas nej tuaj yeem to taub qhov tseeb thaum ua nej tes dej num, thiab paub tias qhov los ua yus tes dej num ntawd yog dab tsi, qhov los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ntawd yog dab tsi, thiab qhov los siv txhua yam rau Vajtswv ntawd yog dab tsi. Los ntawm txoj kev no, nej yuav paub tias yuav muab nej tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg li cas, thiab yuav siv nej tus kheej li cas, tsis txhob khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab ua raws li qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus. Tsuas yog li no xwb mas nej thiaj li yuav dim.

​Tam sim no, qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj kev ua nej tes dej num ces yog los xyaum ua—xyaum ua raws li qhov tseeb thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Ua li no mas, thaum nej raws Vajtswv qab nej thiaj li yuav kawm tau, thiab nej thiaj li yuav maj mam to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Qhia Kuv seb, tib neeg puas ua tau lawv tes dej num zoo yog lawv tsis muaj kev to taub txog qhov los xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab qhov los zwm rau qhov tseeb ntawd yog txhais li cas ib qho li, los sis yog lawv tsis to taub tias tej hauv paus ntsiab lus twg uas lawv yuav tsum tau ua kom thiaj li ua tau lawv tes dej num? Qhov ntawd mas nyuaj. Tej zaum nej txhua tus kuj to taub lawm thiab hais tias thaum nej ua nej tes dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, yog nej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los sis tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ib qho me me li, ces qhov nej yuav ua nej tes dej num kom zoo ntawd mas nyuaj heev. Qhov yuav ua nej tes dej num kom txog rau tus qauv uas lees txais tau, los sis sawv khov kho ntawd mas nyuaj heev. Tam sim no, nej txhua tus puas tau paub hais tias qhov rho ib kauj ruam mus rau tom ntej uas tsis muaj qhov tseeb ntawd mas nyuaj npaum li cas? (Paub lawm.) Dab tsi ua rau nej paub qhov no tob tshaj plaws? (Pheej raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, ua tsis tiav, thiab muaj teeb meem vim peb tsis to taub qhov tseeb, thiab vam khom rau tus moj yam qias vuab tsuab los ua peb tej dej num xwb.) Nej txhua tus ua tsis tiav pes tsawg zaus lawm? (Ob peb zaug lawm.) Thaum tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, txawm koj yuav ua tsis tau, ntog, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, los sis raug muab qhia tshwm pes tsawg zaus los xij, tej no tsis yog tej yam phem. Txawm koj yuav raug cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, los sis koj cov kwv tij los sis cov muam qhuab qhia los sis raug qhuab ntuas li cas los xij, tej no puav leej yog tej yam zoo. Koj yuav tsum nco ntsoov qhov no hais tias: Txawm koj yuav raug kev txom nyem npaum li cas los xij, koj yeej yuav tau txais txiaj ntsim tiag tiag. Txhua tus uas muaj kev ntsib kev pom yeej ua tau pov thawj rau qhov no. Txawm yuav zoo li cas los xij, qhov raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, los sis raug muab qhia tshwm ntawd yeej ib txwm yog qhov zoo. Nws tsis yog ib qho kev teem txim. Nws yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lub cib fim zoo tshaj plaws rau koj los paub koj tus kheej. Nws coj tau ib qho kev pauv cias los rau hauv koj qhov kev ntsib kev hloov pauv los rau koj qhov kev ntsib kev pom hauv lub neej. Yog tsis muaj nws, koj yuav tsis muaj lub cib fim, tus yam ntxwv, los sis tsis muaj qhov xwm txheej kom muaj peev xwm mus txog ib qho kev to taub qhov tseeb ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj to taub qhov tseeb tiag tiag thiab muaj peev xwm dig tau tej yam qias vuab tsuab uas zais nyob rau hauv koj nruab siab tawm tuaj, yog koj paub cais tej ntawd kom meej meej, ces qhov ntawd yog ib qho zoo, qhov no twb daws tau ib qho teeb meem loj ntawm kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia lawm, thiab yog ib qho txiaj ntsim loj rau txoj kev hloov pauv tus moj yam. Kev rais los muaj cuab kav paub koj tus kheej tiag tiag yog qhov cib fim zoo tshaj plaws rau koj los tsim kho koj tus kheej thiab ua ib tug neeg tshiab. Thaum uas koj paub koj tus kheej lawm tiag tiag, koj yuav muaj cuab kav pom hais tias thaum qhov tseeb rais los ua yus txoj sia lawm, nws yog ib qho muaj nuj nqis heev tiag tiag li, thiab koj yuav nqhis qhov tseeb, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Qhov no yog ib qho zoo heev! Yog koj muaj peev xwm tuav nkaus lub cib fim no no thiab ua tiag rov tig los ua twb zoo saib koj tus kheej thiab paub koj tus kheej tiag tiag thaum uas koj swb los sis ntog lawm, ces nyob rau hauv tej yam tsis zoo thiab qhov kev qaug zog ntawd, koj yuav muaj cuab kav sawv tsees rov los. Thaum koj tau hla tus taw rooj no lawm, ces koj yuav muaj cuab kav hla ib kauj ruam loj mus lawm tom ntej thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Yog koj ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, ces koj yuav tsum ntseeg hais tias tej kev tshwm sim txhua hnub, tsis hais zoo los phem, mas tsis yog lam nyob lam tshwm sim xwb. Tsis yog ib tug neeg twg txhob txwm ua nyuab rau koj los sis tsom ntsoov koj xwb; qhov no ces puav leej yog Vajtswv npaj tseg thiab qhia ua los lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li muaj kev coj kev qhia tag nrho tej yam li no? Nws tsis yog yuav nthuav tawm koj seb koj yog leej twg los sis muab koj qhia tshwm thiab muab koj ntiab tawm mus; kev qhia tshwm koj ntawd tsis yog lub hom phiaj kawg. Lub hom phiaj yog yuav ua kom koj zoo tiav log thiab cawm koj. Vajtswv ua kom koj zoo tiav log li cas? Thiab Nws cawm kom koj dim li cas? Nws pib los ntawm qhov ua kom koj paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab, thiab los ntawm qhov ua kom koj paub koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, tej yam koj ua tsis tau zoo, thiab txog tej yam koj tsis muaj. Tsuas yog paub tej yam no thiab muaj kev to taub meej txog lawv xwb mas koj thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb thiab maj mam muab koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshem pom tseg tau. Qhov no yog Vajtswv muab ib lub cib fim rau koj. Qhov no yog Vajtswv txoj kev khuv leej. Koj yuav tsum paub hais tias yuav txeeb kiag lub cib fim no li cas. Koj yuav tsum tsis txhob tawm tsam Vajtswv, tsoo taub hau nrog Vajtswv, los sis to taub Nws yuam kev. Muab hais kiag ces, thaum ntsib tib neeg, teeb meem, thiab tej yam uas Vajtswv npaj rau ib ncig ntawm koj, tsis txhob xav tas mus li hais tias cas txhua yam yuav tsis zoo li qhov koj xav kom lawv zoo li; tsis txhob xav khiav kom dim lawv tas mus li los sis cem tas mus li thiab to taub yuam kev Vajtswv. Yog koj pheej ua li tej no tas mus li xwb, ces tsis yog koj tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov ntawd yuav ua ib qho nyuab rau koj los to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Thaum twg los xij uas koj ntsib tej yam koj tsis to taub tag nrho, thaum ua muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, koj yuav tsum xyaum nyoo. Koj yuav tsum pib los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv kom ntau ntxiv. Ua li ntawd, ua ntej koj paub nws, muaj ib qho kev txawv txav yuav tshwm sim rau koj tus yam ntxwv nruab nrog, thiab koj yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws koj qhov teeb meem. Zoo li ntawd, koj yuav muaj peev xwm tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm. Thaum qhov no tshwm sim, qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yuav tshwm sim nyob rau hauv koj, thiab qhov no yog qhov uas koj yuav nce qib thiab mus dhau qhov kev pauv hloov no thiab muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb no, koj kuj yuav muaj tus yeeb yam, thiab muaj tus yeeb yam ntawd ces yog muaj txoj sia. Yog ib tug twg pheej ua neej nyob raws li ib tug moj yam phem qias vuab tsuab xwb, ces tsis hais lawv yuav kub siab los sis muaj dag zog loj npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis tau raug xam tau hais tias muaj tus yeeb yam, los sis txoj sia. Vajtswv yeej ua hauj lwm rau hauv txhua tus tib neeg, thiab tsis hais Nws yuav siv txoj kab ke twg, hom neeg twg, tej teeb meem twg, thiab yam twg li uas Nws siv nyob rau hauv Nws qhov kev ua hauj lwm, los sis Nws tej lus muaj lub suab zoo li cas li, Nws tsuas muaj ib lub hom phiaj kawg xwb: cawm koj. Thiab Nws cawm koj dim li cas? Nws hloov pauv koj hloov. Yog li ntawd ua cas koj thiaj yuav tsis raug kev txom nyem ib qho me me li mas? Koj yeej yuav raug kev txom nyem hos. Qhov kev txom nyem no mas kuj muaj ntau yam. Thaum xub thawj mas, tib neeg yuav tsum raug kev txom nyem thaum lawv lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv cov lus hnyav dhau lawm thiab hais meej heev thiab tib neeg muab Vajtswv txhab txhais yuam kev—thiab haj tseem muaj tej kev xav phem thiab—ces qhov ntawd kuj ua rau mob siab thiab. Qee zaus Vajtswv tsa kom muaj ib qho xwm txheej nyob puag ncig tib neeg los muab lawv txoj kev qias vuab tsuab qhia tshwm, los ua kom lawv tig xav txog thiab paub lawv tus kheej, ces thaum ntawd lawv kuj yuav raug kev txom nyem me ntsis thiab. Qee zaum, thaum lawv raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, thiab raug muab qhia tshwm ncaj qha, mas tib neeg yuav tsum raug kev txom nyem. Qhov ntawd cuag nkaus li lawv raug phais—yog tsis muaj kev txom nyem li, ces tsis muaj qhov ua tau zoo li. Yog txhua zaus uas koj raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab txhua zaus uas koj raug ib qho xwm txheej muab nthuav tawm tag nrho, mas qhov ntawd ua rau koj muaj kev xav thiab ua rau koj muaj zog, ces los ntawm tus txheej txheem no koj thiaj li yuav to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab yuav muaj lub meej mom tseem ceeb. Yog hais tias txhua zaus es koj raug muab cob rau kev raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia thiab rau kev raug ib qho xwm txheej muab qhia tshwm, es koj tsis hnov mob los sis xeeb txob dab tsi li, thiab tsis hnov dab tsi hlo li, thiab yog hais tias koj tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav Nws txoj kev xav, tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav qhov tseeb li, ces koj yog ib tug niag uas loog tag lawm tiag tiag! Vajtswv tsis ua hauj lwm rau hauv koj thaum koj lub siab tsis paub dab tsi li, thiab thaum lub siab ntawd tsis xav dab tsi li. Nws yuav hais tias, “Tus neeg no mas loog dhau heev lawm, thiab tau raug ua qias vuab tsuab tob dhau heev lawm. Txawm Kuv yuav qhuab qhia nws, qhuab ntuas nws, los sis pheej tshuaj xyuas nws npaum li cas los, Kuv yeej tseem tsis muaj peev xwm tig tau nws lub siab los sis tsa tau nws tus ntsuj plig thiab. Tus neeg no yuav raug teeb meem; yuav cawm nws tsis tau yooj yim kiag li.” Yog Vajtswv npaj qee qhov chaws ib puag ncig, qee tus neeg, qee yam xwm txheej, thiab qee yam rau koj, yog Nws qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab yog koj kawv tau tej kev kawm los ntawm qhov no, yog koj tau kawm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kawm nrhiav qhov tseeb, thiab, yam tsis nco paub txog li, raug qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb thiab muab tau qhov tseeb, yog hais tias koj tau ntsib tau pom ib qho kev hloov nyob rau ib puag ncig, txais phaj tshab, thiab muaj kev nce qib, yog hais tias koj pib muaj ib qho kev nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav thiab koj tsum tsis yws ntxiv lawm, ces tej no txhais tau hais tias koj sawv tau khov kho nyob rau hauv tej kev sim siab ntawm tej cheeb tsam puag ncig no lawm, thiab tau tiv taus tej kev sim ntawd lawm. Zoo li no, koj thiaj yuav mus dhau qhov kev sim siab loj no. Vajtswv yuav hais li cas txog cov neeg uas tiv taus txoj kev sim siab loj ntawd? Vajtswv yuav hais tias lawv muaj ib lub siab tseeb tiag tiag thiab tuaj yeem tiv taus hom kev txom nyem zoo li no thiab tias, nyob tob rau hauv lawv lub siab mas, lawv nyiam qhov tseeb thiab xav koom tau txais qhov tseeb. Yog tias Vajtswv muaj hom kev tshuaj xyuas txog koj no, koj tsis yog ib tug neeg uas muaj tus yeeb yam lov? Koj tsis muaj lub neej txoj sia lov? Thiab lub neej txoj sia no ho ua tau tiav li cas? Nws puas yog Vajtswv muab los? Vajtswv pab koj ntau txoj kev thiab siv ntau tus tib neeg, ntau yam, thiab ntau yam khoom siv los cob qhia koj. Qhov no mas cuag nkaus li Vajtswv tus kheej muab zaub mov thiab dej haus rau koj ntag, nws tus kheej xa zaub xa mov rau koj noj koj haus kom koj thiaj li txaus siab thiab xyiv fab; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li loj hlob thiab sawv khov kho. Qhov no yog qhov uas koj yuav tsum paub thiab nkag siab tej no; qhov no yog qhov los rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Qhov no yog hom tswv yim thiab cwj pwm uas koj yuav tsum muaj, thiab koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav qhov tseeb. Koj yuav tsum tsis txhob pheej nrhiav yam uas ua rau tshwm sim sab nraud xwb los sis liam rau lwm tus rau koj tej teeb meem los sis nrhiav kev txhaum rau tib neeg; koj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub meej txog Vajtswv lub siab nyiam. Nyob rau sab nraud mas, tej zaum ib txhia tib neeg yuav zoo li muaj kev xav txog koj los sis saib tsis taus koj, tiam sis koj yuav tsum tsis txhob saib li ntawd. Yog tias koj saib tej yam los ntawm hom kev xav no, ces yam uas koj yuav ua ces tsuas yog nrhiav kev zam nkaus xwb, ces koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib yam dab tsi tiav li. Koj yuav tsum saib tej ntawd kom muaj hom phiaj thiab lees txais txhua yam no ntawm Vajtswv los. Thaum koj saib txhua yam no li no lawm, ces qhov ntawd yuav yooj yim rau koj ua raws li Vajtswv tes hauj lwm, thiab koj yuav muaj peev xwm los nrhiav qhov tseeb thiab nkag siab Vajtswv txoj kev xav. Thaum kho tau koj txoj kev xam pom thiab tus yam ntxwv hauv siab lawm, koj yuav muaj peev xwm tau txais qhov tseeb. Yog li, vim li cas koj thiaj li tsis ua li ntawd mas? Vim li cas koj thiaj li tawm tsam? Yog tias koj tsum tsis tawm tsam, ces koj yuav tau txais qhov tseeb. Yog tias koj tawm tsam, koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li, thiab koj kuj yuav ua rau mob Vajtswv siab thiab ua rau Nws tag kev cia siab. Vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tag kev cia siab? Vim koj tsis lees txais qhov tseeb, ces koj tsis muaj kev cia siab rau txoj kev cawm dim, thiab Vajtswv tsis muaj peev xwm muab tau koj, yog li ntawd yog ua li cas Nws thiaj li yuav tsis tag kev cia siab? Thaum koj tsis lees txais qhov tseeb, ces qhov no yog ib qho uas muab cov zaub mov uas Vajtswv tus kheej tau muab rau koj ntawd thawb pov tseg ntag. Koj hais tias koj tsis tshaib plab thiab tias koj tsis cheem tsum tais mov ntawd; Vajtswv ua txhua yam los txhawb koj tas zog kom noj, tiam sis koj yeej tseem tsis xav tau tais mov ntawd li. Koj yeem mus tshaib plab ntsuav. Koj xav tias koj txaus siab lawm, tiam sis tseeb tiag, koj twb tsis muaj ib yam dab tsi li. Cov tib neeg zoo li no mas tsis muaj kev txawj xav kiag li, thiab qhuas tias lawv tus kheej mas coj ncaj heev li; tseeb tiag, lawv tsis paub ib yam zoo thaum lawv pom yam ntawd li, lawv yog cov tib neeg uas txom nyem thiab txaus hlub tshaj plaws.

Yuav kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd mas, koj yuav tsum xub pib xav txog txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txoj sia, thiab pib kawm los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej uas nyob ze ua ntej tso. Yog koj tuaj yeem kawm los ntawm txoj kev uas cov tib neeg nyob ib puag ncig koj ua rau koj, los sis los ntawm tej teeb meem thiab tej xwm txheej uas raug rau koj txhua hnub, uas yog koj tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab kawm tias yuav ua raws li tej hauv paus ntsiab lus li cas ntawd, ces koj yuav to taub qhov tseeb, koj lub neej txoj sia yuav loj hlob, thiab koj yuav ua tau koj tes dej num li qub. Ib txhia tib neeg mas pheej cam thiab ua txhua yam los tiv thaiv lawv tus kheej thaum lawv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas. Lawv pheej hais txog qhov ua rau muaj qhov teeb meem ntawd thiab hais ub hais no txog tej uas lawv ua tsis tiav ntawd tas li xwb, uas meem txom heev. Lawv tsis muaj tus cwj pwm mos muag, los sis ib tug cwj pwm uas nrhiav qhov tseeb. Hom tib neeg no tsis muaj peev xwm, thiab lawv kuj tawv ncauj heev thiab. Lawv tsis to taub lwm tus tib neeg cov lus, qhov tseeb mas lawv haj yam tsis to taub, thiab lawv nce qib qeeb heev. Vim li cas lawv thiaj li nce qib qeeb? Vim hais tias lawv tsis nrhiav qhov tseeb, thiab txawm muaj dab tsi yuam kev los xij, lawv pheej hais tias tim lwm tus tib neeg, muab lub nra ntawd thawb ntiag rau lwm tus tag nrho xwb. Lawv ua neej raws li tej tswv yim ntawm lub ntiaj teb, thiab tsuav lawv nyob nyab xeeb thiab tau zoo xwb, ces lawv txaus siab rau lawv tus kheej heev lawm. Lawv tsis caum qhov tseeb kiag li, thiab lawv xav hais tias qhov ntawd mas yog ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas zoo heev. Haj tseem muaj ib txhia uas xav hais tias, “Qhov tham txog txoj kev caum qhov tseeb thiab kev kawm ntawd mas yeej ib txwm muaj ntau heev, tiam sis puas muaj ntau yam uas yuav tau kawm li ntawd tiag tiag? Ntseeg Vajtswv li no mas nyuaj dhau lawm!” Thaum lawv pom lwm tus nrhiav qhov tseeb thiab kawm thaum lawv ntsib teeb meem, mas lawv hais tias, “Nej txhua tus kawm los ntawm txhua yam li cas? Vim li cas ho tsis muaj ntau yam rau kuv kawm li? Nej txhua tus tsis paub dab tsi npaum li ntawd lod? Tsis yog nej cia li ua raws li tej kev cai ntawd yam dig muag ntsuav xwb lod?” Nej xav li cas txog qhov kev xav no? Qhov no yog cov tsis ntseeg txoj kev xav xwb. Tus tib neeg puas tau txais qhov tseeb? Qhov hom tib neeg no yuav tau txais qhov tseeb ntawd mas nyuaj heev. Muaj ib txhia tib neeg uas hais tias, “Kuv thov Vajtswv txog tej yam loj loj, tiam sis kuv tsis tab kaum Nws txog tej yam me me. Txhua hnub Vajtswv tswj fwm txhua yam uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, tswj fwm txhua tus tib neeg yam khwv heev. Sab npaum li cas! Kuv yuav tsis tab kaum Vajtswv, kuv tus kheej mam li daws qhov teeb meem no xwb. Tsuav Vajtswv zoo sab xwb ces txaus lawm. Kuv tsis xav kom Nws txhawj xeeb.” Nej xav li cas txog qhov kev xav no? Qhov no kuj yog cov tsis ntseeg txoj kev xav, yog tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab. Tib neeg yog cov neeg uas raug tsim tawm los, haj tseem qis dua cov ntsaum lawm thiab. Lawv yuav ua li cas pom tau tus Tswv Tsim kom tseeb tseeb? Vajtswv tau tswj fwm txhua yam uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb los rau pes tsawg caum txhiab xyoo lawm yeej tsis muaj leej twg paub. Nws puas tau hais tias Nws sab? Nws puas tau hais tias Nws khwv heev? Tsis tau, Nws tsis tau hais li ntawd. Tib neeg yeej yuav tsis pom Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim kom tseeb tseeb li, thiab qhov lawv hais lus los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawd mas yog qhov tsis paub dab tsi kiag li. Raws li tus Tswv Tsim hais mas, cov neeg Vajtswv xaiv txhua tus thiab txhua yam uas tshwm sim nyob ib puag ncig lawv ntawd puav leej yog Vajtswv lub hwj chim npaj xwb. Yog ib tug ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, nrhiav qhov tseeb, thiab kawm los ntawm txhua yam. Kev tau txais qhov tseeb ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem xav txog Vajtswv lub siab nyiam, mas koj yuav tsum vam khom rau Nws thiab siv zog rau qhov tseeb, vim qhov ntawd ua rau Vajtswv zoo siab. Thaum koj tau txais qhov tseeb thiab ua tau raws li tej hauv paus ntsiab lus lawm, Vajtswv yuav txaus siab dua, tiam sis yog koj yim nrug deb ntawm Vajtswv, ces Nws yim tu siab heev xwb. Dab tsi ua rau Vajtswv tu siab heev? (Vajtswv tau npaj xwm txheej kom tib neeg thiaj li paub txog Nws cov lus thiab tau txais qhov tseeb, tiam sis tib neeg tsis to taub Vajtswv lub siab xav; lawv to taub Nws yuam kev, yog li ntawd qhov no thiaj li ua rau Vajtswv tu siab heev.) Yog lawm. Vajtswv tau ua siab ntev ntev tiv kev txom nyem rau txhua tus tib neeg, thiab muaj ib lub siab xav txog txhua tus tib neeg. Nws muaj kev cia siab rau lawv, thiab tau tso siab rau lawv. Nws txoj kev siv zog yog ua pub dawb thiab txaus siab hlo ua pub rau txhua tus neeg xwb. Nws txoj sia thiab qhov tseeb los kuj txaus siab hlo muab pub rau txhua tus tib neeg thiab. Yog tib neeg muaj peev xwm to taub txog qhov Vajtswv ua no, mas Nws yuav txaus siab heev. Txawm Vajtswv yuav npaj qhov xwm txheej dab tsi rau koj los xij, yog koj muaj peev xwm lees txais qhov xwm txheej ntawd los ntawm Vajtswv, zwm rau Nws, thiab nrhiav qhov tseeb thiab kawm txhua yam ntawm qhov xwm txheej ntawd, ces Vajtswv yuav tsis xav hais tias qhov ua siab ntev ntev tiv kev txom nyem ntawd tsis muaj nqis. Koj yuav ua tau raws li txoj kev xav thiab lub zog uas Vajtswv tau nqis peev, los sis Nws tej kev cia siab rau koj lawm. Nyob rau hauv txhua qhov xwm txheej uas raug rau koj ntawd, koj yuav tau kawm thiab tau sau nqi zog. Ua li no mas, tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau hauv koj ntawd thiaj li yuav ua tau raws li txoj kev cia siab, thiab Vajtswv thiaj li yuav txaus siab. Yog koj tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, yog koj pheej tawm tsam, tsis kam txais yuav, thiab cov nyom Vajtswv, koj tsis xav tias Vajtswv yuav ntxhov siab lod? Vajtswv lub siab yuav txhawj xeeb thiab ntxhov hais tias, “Kuv npaj ntau yam xwm txheej rau koj kawm heev. Ua li cas tej ntawd tsis muaj ib qho cuam tshuam rau koj li?” Vajtswv yuav tu siab heev. Vajtswv tu siab heev vim koj tsis paub xav, tsis paub dab tsi, qeeb, thiab tawv ncauj, vim koj tsis to taub Nws lub siab nyiam, tsis lees txais qhov tseeb, tsis pom txhua yam uas Nws tau ua los pab rau koj lub neej txoj sia, tsis to taub tias Nws txhawj xeeb thiab ntxhov siab txog koj lub neej txoj sia, thiab vim koj tsis mloog lus thiab yws txog Nws. Qhia Kuv seb, txhua yam uas cuam tshuam rau tib neeg ntawd yog pib los ntawm leej twg los? Leej twg ris lub nra uas hnyav tshaj plaws rau tib neeg lub neej txoj sia? (Vajtswv.) Vajtswv ib leeg xwb thiaj li hlub tib neeg tshaj plaws. Tib neeg niam tib neeg txiv thiab tej txheeb ze puas hlub lawv tiag tiag? Txoj kev hlub uas lawv hlub puas yog txoj kev hlub tseeb? Txoj kev hlub ntawd cawm puas tau tib neeg kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias? Tsis tau. Tib neeg tsis paub xav thiab ruam, tsis muaj peev xwm pom tej no tshab plaws li, thiab pheej hais tias, “Vajtswv hlub kuv li cas? Kuv tsis pom li. Txawm li cas los xij, kuv niam thiab kuv txiv hlub kuv tshaj plaws. Nkawv them kuv nqis kawm ntawv thiab ua rau kuv tau kawm kev txawj, kom kuv tus kheej thiaj li tsim tau qee yam thaum kuv loj tuaj, ua txhua yam tiav, tau ua ib tug neeg nrov koob nrov npe, ua ib tug neeg muaj koob muaj npe. Kuv niam kuv txiv siv nyiaj ntau heev los cob qhia kuv thiab cia kuv muaj kev kawm, txuag nyiaj txiag thiab txuag zaub mov. Txoj kev hlub ntawd loj npaum li cas! Kuv twb pauj tsis tau nkawv li!” Nej puas xav tias qhov ntawd yog kev hlub? Tej uas yuav tau txais los ntawm qhov koj niam koj txiv ua rau koj ua tau txhua yam tiav, tau los ua ib tug neeg muaj koob muaj npe nyob rau hauv lub ntiaj teb, muaj ib txoj hauj lwm zoo, thiab koom tau rau lub ntiaj teb ntawd yog dab tsi? Nkawv ua rau koj caum kev vam meej, coj koob meej los rau koj tsev neeg, thiab koom tau rau tej kev phem ntawm lub ntiaj teb, kom thaum kawg koj thiaj li poob rau hauv lub khauj yig kev txhaum, raug kev puas tsuaj puas ntsoog, thiab raug Ntxwgnyoog muab nqos xwb. Qhov ntawd puas yog kev hlub? Qhov ntawd tsis yog hlub koj, qhov ntawd yog ua rau koj puas tsuaj, rhuav tshem koj xwb. Muaj ib hnub, koj yuav ua phem heev uas koj yuav tsis muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab, phem heev uas koj yuav tsis muaj peev xwm pab tau koj tus kheej li lawm, thiab koj yuav poob mus rau hauv ntuj tawg. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav paub hais tias, “Au, niam thiab txiv txoj kev hlub yog txoj kev hlub ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, txoj kev hlub ntawd tsis muaj txiaj ntsim rau txoj kev ntseeg Vajtswv los sis txoj kev tau txais qhov tseeb li—txoj kev hlub ntawd tsis yog txoj kev hlub tseeb!” Tej zaum nej tseem tsis tau paub txog qhov no. Ib txhia tib neeg hais tias, “Txawm Vajtswv hlub kuv npaum li cas los kuv yeej tseem tsis pom qhov kev hlub ntawd li. Kuv tseem mloog zoo li kuv niam hlub kuv tshaj plaws. Nws yog tus tib neeg uas nyob ze kuv tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Muaj ib zaj nkauj hais tias ‘Niam Yog Tus Zoo Tshaj Plaws Hauv Ntiaj Teb.’ Lub npe ntawd dho rau qhov muaj tseeb; qhov ntawd yeej muaj tseeb!” Muaj ib hnub, thaum koj muaj kev to taub lub neej txoj sia, thiab thaum koj tau txais qhov tseeb lawm tiag tiag, koj yuav hais tias, “Kuv niam thiab kuv txiv tsis yog tus uas hlub kuv tshaj plaws. Vajtswv hlub kuv tshaj plaws. Nws yog tus uas kuv hlub tshaj plaws, vim Nws muab txoj sia rau kuv, thiab Nws coj kuv kev tas li, muab txhua yam rau kuv, thiab cawm kuv dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Vajtswv ib leeg xwb thiaj li yog tus uas muab tau txoj sia rau tib neeg, tus uas coj tau tib neeg kev, thiab tus uas kav tag nrho ib puas tsav yam.” Tsuas yog thaum koj to taub qhov tseeb thiab tau txais qhov tseeb tag nrho lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub cov lus no yam tob heev.

Yog koj xav kom tau txais qhov tseeb, koj pib qhov twg? Pib los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej uas nyob ib puag ncig koj, thiab kawm seb yuav kawm thiab nrhiav qhov tseeb li cas. Tsuas yog nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej uas nyob ib puag ncig koj xwb mas koj thiaj li yuav tau txais qhov tseeb. Ib txhia tib neeg mas tsis cuag pob ntseeg rau tej yam me me, los sis tsis lees paub tej yam me me li. Lawv pheej xav hais tias, “Vim li cas kuv yeej tsis ntsib ib yam dab tsi loj li? Vim li cas tsis muaj dab tsi uas tseem ceeb heev tshwm sim rau kuv li? Yog qee yam uas loj thiab tseem ceeb heev tshwm sim, ces ntshe kuv twb tau kawm qee yam zoo thiab tau txais qee qhov tseeb uas zoo heev lawm. Ntshe qhov ntawd yuav zoo heev!” Txoj kev xav ntawd puas yog ib txoj kev xav uas muaj tiag? Cov lus no loj dhau lawm. Koj puas ua raws li Vajtswv hais thaum tej yam me me tshwm sim rau koj? Koj puas tau kawm dab tsi li? Yog ib txoj kev sim siab loj los raug rau koj, koj puas yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho? Yog tus zaj loj liab ploog ntawd ntes tau koj lawm, koj puas yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv kom nrov ntsoog qeb? Cov tib neeg uas hais tej lus no tsis yog khav theeb me ntsis lod? Koj puas yuav tau txais qhov tseeb yog siv txoj kev caum zoo li no? (Tsis tau.) Yog koj tsis ceev faj thaum taug kev, koj yuav dawm ko taw—tiam sis koj xav hais tias koj twb npaj txij yuav ya lawm! Koj yuav tsum xyaum nrhiav qhov tseeb thiab kawm tej yam me me uas koj ntsib. Yog koj tsis tuaj yeem kawm los ntawm tej yam me me, ces koj yuav tsis muaj peev xwm kawm los ntawm tej yam loj ib yam nkaus thiab. Yog koj tsis tuaj yeem kawm tej uas qhia koj, ces koj yuav tsis nce qib nyob rau hauv lub neej txoj sia. Txoj kev nce qib nyob rau hauv lub neej txoj sia ntawd yog kawm los ntawm txhua yam xwb.

Lub Yim Hli Hnub Tim 5, Xyoo 2015

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam

Ntxiv Mus: Kev To Taub Lub Neej Txoj Sia Pib Los Ntawm Kev Ua Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 17

Qhov tseeb, tag nrho tej lus hais tawm uas hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ces tib neeg yeej tsis paub li; tag nrho tej...

Tshooj 5

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No