Kev To Taub Lub Neej Txoj Sia Pib Los Ntawm Kev Ua Tes Dej Num

Muaj ntau tus tib neeg uas mloog zoo li lawv tu ncua qee yam tom qab lawv ua lawv tes dej num lawm thiab mloog zoo li lawv tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog li ntawd lawv thiaj li pheej yuam lawv tus kheej los mloog lus qhuab qhia ntxiv, thiab kom cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm tsa kev sib txoos ua ke ntxiv, cuag nkaus li tsuas yog qhov kev sib txoos ua ke ntawd xwb thiaj li ua rau lawv muaj kev to taub lub neej txoj sia thiab muaj kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia. Yog lawv tseg li ib ntus tsis koom kev sib txoos ua ke los sis tsis tau mloog ib zaj lus qhuab qhia, mas lawv mloog zoo li lawv lub siab qhuav qhawv thiab kho siab heev, cuag nkaus li lawv tsis muaj dab tsi li. Nyob rau hauv lawv lub siab, mas cuag nkaus li tsuas yog sib txoos ua ke txhua hnub thiab qhuab qhia txhua hnub xwb mas thiaj li ua rau lawv muaj kev to taub lub neej txoj sia, los sis pab tau lawv loj hlob rau sab ntsujplig. Qhov tseeb tiag, hom kev xav zoo li no tsis yog kiag li. Cov uas ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab yuav tsum ua lawv tes dej num—tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li tau txais kev paub txog lub neej. Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv tiag tiag, tiam sis koj tsis xav ua koj tes dej num, yog li qhov koj ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawd nyob qhov twg? Cov uas ua lawv tes dej num tiag tiag yog cov uas muaj kev ntseeg. Tsuas yog cov uas muaj kev ntseeg xwb thiaj li muaj cuab kav muab lawv lub neej txoj sia cob rau Vajtswv, thiab txaus siab hlo tso txhua yam tseg es los siv txhua yam rau Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no tau ntsib tau pom Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thaum lawv ua lawv tes dej num; Vajntsujplig Dawb Huv qhia, coj thiab qhuab qhia lawv. Tag nrho tej no ua rau muaj kev paub txog lub neej. Yog li ntawd, kev to taub lub neej txoj sia yog pib los ntawm kev ua yus tes dej num kom raws kev raws cai.​

Yog tib neeg tsis kub siab txog kev ua lawv tes dej num, los sis pheej tsis meej pem no, nej xav tias hom cwj pwm no yog cwj pwm dab tsi? Tsis yog tsuas lam ua kom dhau xwb lod? Qhov ntawd puas yog tus cwj pwm uas nej coj rau nej tes dej num? Qhov no yog ib qho teeb meem ntawm lub peev xwm los yog ib qho teeb meem ntawm tus moj yam? Nej txhua tus yuav tsum paub txog qhov no kom meej. Vim li cas tib neeg cia li tsis quav ntsej thaum lawv ua lawv tes dej num? Vim li cas lawv tsis muaj lub siab ncaj ncees thaum lawv ua tej yam rau Vajtswv? Lawv puas haj tseem muaj qhov tsim nyog los sis ib lub siab uas txawj xav? Yog koj muaj lub siab uas txawj xav thiab muaj kev paub tiag tiag, mas thaum koj ua tej yam, koj yuav muab siab rau ua tej ntawd me ntsis, thiab ua siab zoo, mob siab leg lub luag hauj lwm, thiab ua tib zoo xav me ntsis, thiab koj yuav muaj peev xwm siv zog ua me ntsis. Thaum koj tuaj yeem siv zog ua me ntsis lawm, ces tej txiaj ntsim ntawm tej dej num uas koj ua ntawd yuav zoo tuaj. Tej txiaj ntsim uas koj ua tau ntawd yuav zoo tuaj, thiab qhov no yuav ua rau tag nrho lwm tus tib neeg thiab Vajtswv txaus siab. Koj yuav tsum muab siab rau ua qhov ntawd! Koj tsis tuaj yeem tsis muab siab npuab, cuag nkaus li koj tab tom ua hauj lwm nyob rau hauv sab ntiaj teb uas tsuas khwv nyiaj raws li lub sij hawm uas koj siv xwb. Yog koj muaj hom cwj pwm zoo li ntawd, ces koj muaj teeb meem lawm. Koj yuav ua tsis tau koj tes dej num kom zoo. Hom kev ua neej no yog kev ua neej dab tsi? Cov tib neeg tsis muaj ib lub siab uas txawj xav ntawd puas muaj kev ua neej? Lawv tsis muaj. Yog koj hais tias koj muaj kev ua neej, thiab xav muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab ua koj tes dej num kom zoo, mas koj yuav tsum siv zog ua koj tes dej num ntxiv, thiab muab siab rau ua tes dej num ntawd ntxiv. Koj hais tias koj muaj ib lub siab uas txawj xav, tiam sis koj yeej tsis muab siab rau ua koj tes dej num li. Koj lub siab uas txawj xav ntawd puas ua hauj lwm? Koj yuav tsum muab koj lub siab tso kom yog chaw. Nej yuav tsum xav txog tej no tas li—nej yuav tsum to taub tej no tag nrho. Qhov cia li lam ua kom dhau thaum ua nej tes dej num ntawd mas tsis pub ua hlo li. Yog koj pheej lam ua kom dhau thaum ua koj tes dej num xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas koj yuav ua tau koj tes dej num kom mus txog rau tus qauv uas lees txais tau li. Yog koj xav ua koj tes dej num los ntawm lub siab ncaj ncees, mas koj yuav tsum xub kho koj qhov teeb meem uas lam ua kom dhau ntawd tso. Koj yuav tsum tau kho qhov teeb meem ntawd ib kauj ruam zuj zus kiag thaum koj pom qhov teeb meem ntawd lawm. Yog koj tsis meej pem, tsis muaj peev xwm pom tej teeb meem ntawd, pheej lam ua kom dhau, thiab lam ua txhua yam kom dhau xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj hnub ua tau koj tes dej num zoo li. Yog li ntawd, koj yuav tsum muab siab rau ua koj tes dej num tas li li.​ Tib neeg yuav muaj lub cib fim no mas nyuaj heev! Thaum Vajtswv muab ib lub hwv tsam rau lawv, los lawv tseem tsis to taub qhov ntawd li thiab, ces lub cib fim ntawd ploj mus lawm—thiab tom qab ntawd, tab txawm hais tias lawv xav kom nrhiav tau ib lub cib fim zoo li no los xij, nws yuav tsis rov los tshwm dua li lawm. Vajtswv txoj hauj lwm tsis tos leej twg, thiab lub hwv tsam ua tib neeg tes dej num los kuj tsis tos leej twg ib yam nkaus thiab. Ib txhia tib neeg hais tias, “Yav dhau los kuv tsis ua kuv tes dej num kom zoo, tiam sis tam sim no kuv tseem xav ua tes dej num ntawd kom tiav. Kuv yuav tsum cia li rov qab ua dua.” Qhov daws tau zoo li no mas zoo kawg nkaus, tiam sis koj yuav tsum paub kom meej txog qhov yuav ua koj tes dej num kom zoo li cas, thiab koj yuav tsum siv zog rau qhov tseeb. Tsuas yog cov uas to taub qhov tseeb xwb thiaj li ua tau lawv tes dej num zoo. Cov uas tsis to taub qhov tseeb mas twb tsis tsim nyog ua dej num. Koj yim paub qhov tseeb meej, ces koj yim ua tau koj tes dej num zoo xwb. Yog koj tuaj yeem pom tias qhov teeb meem no zoo li cas, ces koj yuav siv zog rau qhov tseeb, thiab koj muaj kev cia siab tias yuav ua tau koj tes dej num zoo. Tam sim no tsis muaj ntau lub cib fim los ua ib teg dej num lawm, yog li ntawd koj yuav tsum siv tej cib fim ntawd thaum koj siv tau. Qhov siv koj tus kheej thaum ntsib ib teg dej num ntawd yeej yog lawm; thaum ntawd yog thaum uas koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, siv koj tus kheej rau Vajtswv, thiab thaum koj yuav tsum tau tiv kev txom nyem. Tsis txhob tseg ib yam dab tsi, tsis txhob zais ib txoj kev dag ntxias, tsis txhob ua ywj siab, los sis muab ib txoj kev tawm rau koj tus kheej li. Yog koj ua ywj siab, txawj dag, los sis dag thiab ntxeev siab, ces koj yeej ua tsis tau hauj lwm zoo li. Piv txwv li koj hais tias, “Tsis muaj leej twg pom qhov kuv ua yam ntse ntsuav li. Cas yuav zoo ua luaj!” Hom kev xav no yog kev xav dab tsi? Koj xav tias koj dag tau tib neeg thiab dag tau Vajtswv lawm no lod? Qhov tseeb tiag lawm, Vajtswv puas paub yam uas koj tau ua los tsis paub? Nws paub. Tseeb tiag, txhua tus uas nrog koj sib tham li ib pliag lawm yuav kawm paub txog koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev phem, thiab txawm lawv yuav tsis hais tawm kiag los xij, lawv twb ntsuas koj nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Muaj ntau tus tib neeg uas raug muab nthuav tawm thiab muab ntiab tawm mus lawm vim lwm tus tib neeg to taub lawv lawm. Thaum txhua tus pom lawv lub ntsiab tseeb tshab plaws lawm, txhua tus muab cov tib neeg ntawd nthuav tawm tias lawv yog leej twg thiab muab lawv ncaws tawm mus. Yog li ntawd, txawm lawv yuav caum qhov tseeb thiab tsis caum los xij, tib neeg yuav tsum ua lawv tes dej num kom zoo kom kawg lawv lub peev xwm; lawv yuav tsum siv lawv lub siab uas txawj xav thaum ua tej yam muaj qab hau. Tej zaum koj yuav muaj qhov tsis zoo, tiam sis yog koj tuaj yeem ua tau koj tes dej num zoo, ces qhov no yuav tsis ua rau koj raug ntiab tawm mus. Yog koj pheej xav hais tias koj ua tau zoo lawm, koj yeej paub tseeb tias koj yuav tsis raug ntiab tawm mus, yog koj tseem tsis thim xav los sis ua txhua yam kom paub koj tus kheej, thiab koj tsis quav ntsej koj tej hauj lwm zoo, yog koj pheej tsis xyuam xim thiab lam taus lam ua xwb, ces thaum cov neeg Vajtswv xaiv ua tsis taus siab ntev rau koj lawm, lawv yuav muab koj nthuav tawm tias koj yog leej twg, thiab koj yeej yuav raug ntiab tawm mus xwb xwb li. Qhov ntawd yog vim txhua tus twb pom tias koj zoo li cas lawm thiab koj twb poob koj lub koob meej thiab txoj kev ncaj ncees lawm. Yog tsis muaj leej twg tso siab rau koj, Vajtswv puas tuaj yeem tso siab rau koj? Vajtswv saib qhov tob tshaj plaws ntawm tib neeg lub siab xwb: Nws yeej tsis tso siab rau ib tug neeg zoo li no li. Yog ib tug tib neeg twg yog tus uas tso siab tsis tau rau, ces tsis txhob muab ib txoj hauj lwm rau tus tib neeg ntawd ua li txawm yuav nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij. Yog koj tsis paub tias tus tib neeg ntawd zoo li cas, los sis nyuam qhuav hnov ​​lwm tus hais tias tus tib neeg no yeej txawj ua yam nws ua kawg, tiam sis hauv koj lub siab koj tsis paub tseeb ib puas feem pua, ces yam uas koj ua tau ntawd yog muab ib txoj hauj lwm me me rau lawv ua ua ntej tso—tsis txhob muab qhov tseem ceeb. Yog lawv ua tau tej hauj lwm me me ntawd, ces koj mam li muab ib txoj hauj lwm dog dig rau lawv ua. Thiab tsuas yog hais tias lawv ua tau txoj hauj lwm ntawd tiav lawm xwb mas thiaj li tsim nyog koj muab ib txoj hauj lwm tseem ceeb rau lawv ua. Yog lawv ua rau txoj hauj lwm dog dig ntawd ntxhov quav niab, ces tus tib neeg no tso siab tsis tau rau. Txawm txoj hauj lwm ntawd yuav loj thiab me los xij, tsis txhob muab rau lawv ua li. Yog koj pom ib tug tib neeg uas siab zoo thiab mob siab leg lub luag hauj lwm, yeej tsis lam taus lam ua kom dhau xwb, tus uas saib tej hauj lwm uas lwm tus muab nws ua ntawd yam li nws tus kheej tej hauj lwm, ua tib zoo xav txog txhua kis ntawm txoj hauj lwm ntawd, xav txog tej koj tim tsum, xav txhij xav txhua, ua tib zoo ua thiab saib xyuas txhua yam kom yog kiag xwb, ua rau koj txaus siab heev rau nws tes hauj lwm—ces, hom tib neeg no thiaj li yog hom uas tso siab tau rau. Cov tib neeg uas tso siab tau rau ntawd yog cov tib neeg uas muaj kev ua neej, thiab cov tib neeg uas muaj kev ua neej ntawd muaj lub siab uas txawj xav thiab kev paub, thiab lawv ua tau lawv tes dej num zoo yooj yim heev, vim lawv saib lawv tes dej num yam li lawv lub luag hauj lwm. Cov tib neeg tsis muaj lub siab uas txawj xav los sis kev paub yeej ua tsis tau lawv tes dej num zoo li, thiab lawv tsis muaj kev paub txog lub luag hauj lwm rau lawv tes dej num txawm tes dej num ntawd yuav yog dej num dab tsi los xij.​ Pheej ua rau lwm tus txhawj txog lawv, saib xyuas lawv, thiab nug txog lawv txoj kev nce qib; yog tsis li ntawd, txhua yam yuav yuam kev thaum ua lawv tes dej num, thiab txhua yam yuav tsis raug thaum ua ib tes hauj lwm, uas yuav muaj teeb meem ntau dua qhov tsim nyog ntawm tes dej num ntawd. Muab hais luv luv tias, tib neeg yuav tsum rov xav txog lawv tus kheej tas li thaum ua lawv tej dej num, “Kuv puas tau ua kom tes dej num no tiav txaus? Kuv puas tau muab kuv lub siab tso rau tes dej num no? Los sis puas yog kuv tsuas lam ua tes dej num no kom dhau xwb?” Yog tias koj pheej tsis xyuam xim thiab lam taus lam ua xwb, ces koj muaj kev phom sij lawm. Yam tsawg kawg, nws txhais hais tias koj tsis muaj qhov txaus ntseeg, thiab tias tib neeg ntseeg tsis tau koj. Heev tshaj ntawd ntxiv, yog tias koj tsuas pheej mus ua tej hauj lwm raws tej kev txawv txav thaum ua koj tes dej num, thiab yog hais tias koj ib txwm ntxias dag Vajtswv tas li xwb, ces koj muaj kev phom sij loj heev! Lub txim ntawm qhov paub tias txhob txwm dag ntxias ntawd yog dab tsi? Txhua tus pom tau hais tias koj txhob txwm ua txhaum, tias koj tab tom ua neej raws li koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab xwb, tias koj tsis xyuam xim thiab lam taus lam ua xwb, tias koj tsis xyaum ua qhov tseeb kiag li—uas txhais tau hais tias koj tsis muaj kev ua neej! Yog hais tias qhov no tshwm meej nyob rau hauv koj tas li, yog hais tias koj zam tej uas yuam kev loj tab sis tsis tsum tej uas yuam kev me me, thiab tsis lees txim hloov dua siab tshiab txij thaum pib mus txog thaum xaus li, ces koj yog ib tug ntawm cov neeg lim hiam, tus tsis ntseeg, thiab yuav tsum raug ntiab tawm mus. Lub txim zoo li no mas phem tshaj plaws—muab koj nthuav tawm tag nrho thiab muab tus tsis ntseeg thiab tus neeg lim hiam ntiab tawm mus.

Ib teg dej num twg uas koj ua mas muaj kev to taub lub neej nyob rau hauv txoj sia. Txawm koj tes dej num yeej yog ib qho muaj ua tas li los sis ntev ntev mam muaj ua ib zaug, txaus dhuav los sis txaus kub siab lug rau los xij, koj yuav tsum muaj kev to taub lub neej txoj sia. Tej dej num uas ib txhia tib neeg ua mas pheej yog tib co zoo li qub uas ntxim dhuav neeg heev; lawv ua tib yam qub txhua txhua hnub. Txawm li cas los xij, thaum ua tej dej num ntawd, tus yam ntxwv uas cov neeg no nthuav tawm mas tsis zoo ib yam nkaus li. Tej zaum mas, thaum uas zoo siab, ces tib neeg nquag me ntsis thiab ua dej num zoo me ntsis. Lwm lub sij hawm, vim muaj qee yam kev haub ntxias uas tsis paub txog, lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tsim tej qho kev ua phem nyob rau hauv lawv, ua rau lawv muaj txoj kev xav uas tsis yog thiab nyob rau hauv tus yam ntxwv tsis zoo thiab muaj kev xav tsis zoo; qhov no ua rau lawv lam ua tes dej num kom zoo li twb ua lawm xwb. Tib neeg tus yam ntxwv nruab nrog mas hloov tas mus li; lawv yuav hloov rau qhov chaw twg thiab lub sij hawm twg los tau. Txawm koj tus yam ntxwv yuav hloov li cas los xij, nws yog ib qho yuam kev uas yuav ua raws li koj qhov kev xav ntawd. Muab hais tias koj ua tau zoo me ntsis rau lub sij hawm uas koj muaj kev kaj siab, thiab ua tau tsis tshua zoo pes tsawg rau lub sij hawm uas koj chim siab—qhov no puas yog ib txoj kev ua ub ua no uas yog raws li tej keeb laj fai mas? Qhov no puas yuav cia koj ua koj tes dej num kom mus txog tus qauv uas siv tau mas? Txawm tib neeg yuav xav li cas los xij, lawv yuav tsum thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas yog ua li no xwb mas lawv thiaj li zam dhau kev raug tswj thiab raug haub ntxias thiab los ntawm lawv tej kev xav. Thaum ua koj tes dej num, koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej tas mus li kom pom seb koj puas ua txhua yam raws li keeb laj fai, seb koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd puas zoo txaus li tus qauv quag, seb puas yog koj tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, seb koj puas tau npaj zam kom dhau koj tes dej num, thiab seb puas muaj teeb meem dab tsi nrog koj tus cwj pwm thiab txoj kev uas koj xav ntawd. Thaum koj tau rov saib koj tus kheej zoo zoo lawm thiab tej no tshwm los rau koj pom meej meej lawm, ces koj yuav ua taukoj tes dej num yooj yim zog. Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num los xij—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj yuav tsum tsis txhob cia koj txoj kev xav los cuam tshuam rau kev ua koj tes dej num ntawd. Txawm tias koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas los xij, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej tau zoo nkaus li yog ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov tiag thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li tau ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, mas lawv ua tau lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev tab kaum thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Txawm kuv yuav ntsib ib qho teeb meem loj npaum li cas los xij—txawm yuav yog lub ntuj vau vig voog los los xij—tsuav yog kuv tseem ciaj sia nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas kuv ua neej nyob ces yog ib hnub uas kuv ua kuv tes dej num kom zoo, es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Txawm kuv yuav raug teeb meem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num kom tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug cuam tshuam dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug txwv los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej num thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm uas muaj tseeb thiab muaj qab hau tshaj ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej. Qhov ua neej li no puas yuav ua rau tib neeg kaj siab? Koj puas yuav tsum tau txhawj txog qhov koj pom koj zoo li cas? Ua li cas nej hais tias nej yuav tsum tau ua kom thiaj li yuav kaj siab? (Tsis txhob cia ib tug tib neeg, ib qho xwm txheej, los sis ib yam dab tsi twg txwv koj tus kheej li, thiab ua koj tes dej num ua ntej tso. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tib txoj kev uas koj tsis ua rau Vajtswv tag kev cia siab.) Yog lawm, qhov no yog qhov zais ntshis kom muaj kev kaj siab ntag. Nej txhua tus puas tau paub qhov zais ntshis no? Yog ib tug tib neeg twg muaj ib tug cwj pwm tsis zoo thaum hais lus rau koj, thiab npaj siab muab koj thawb ntiag rau ib sab los sis txhob txwm nrhiav qhov koj ua txhaum, es koj tsis zoo siab, cuag nkaus li ib rab riam lij hauv koj lub siab. Koj yuav tsis xav noj, thiab tsis xav pw. Txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yuav tsis kaj siab, thiab yuav mob koj lub siab. Thaum zoo li no lawm, koj yuav ua li cas? Tej zaum koj yuav hais tias, “Hnub no kuv tsis kaj siab, yog li ntawd kuv yuav so kuv tes dej num li ob peb hnub tso,” los sis “Kuv tseem yuav ua kuv tes dej num, tiam sis yog kuv tsis tshua kub siab ua thiab tsuas lam ua kom dhau xwb los xij, yeej tsis ua li cas. Txhua tus yeej muaj tej zaum uas tej yam tsis mus raws li qhov lawv xav tau, yog li ntawd yog kuv tsis kaj siab, Vajtswv yuav tsis hais kom kuv ua ntau yam, puas yog? Hnub no kuv tsuas so kuv tes dej num ib pliag xwb. Tsis ua cas, tag kis kuv mam li ua hauj lwm kom zoo. Vajtswv ua Nws tes hauj lwm los tau rau txhiab xyoo, yog li ntawd Nws puas yuav quav ntsej tiag tiag yog kuv ncua tes dej num ntawd li ib hnub xwb?” Hom tib neeg dab tsi uas cia tej yem me me los cuam tshuam rau lawv lub siab, thiab tom qab ntawd es cia tej ntawd cuam tshuam rau lawv tes dej num? Qhov no tsis yog me nyuam yaus, tus yeeb yam uas tsis muaj kev cia siab lod? Thaum muaj ib yam dab tsi los raug rau lawv, mas lawv npau taws yam tsis tsim nyog kiag li, tsis ua lawv tes dej num, tsis muaj kev txiav txim siab, thiab tsis nco lawv tej lus cog tseg li. Hom teeb meem no yog teeb meem dab tsi? Tsis yog ib qho teeb meem ntawm txoj kev ua raws li lub siab dhau lawm lod? Tej zaum yuav muaj ib txhia tib neeg uas feem ntau tsis coj zoo li no, tiam sis thaum lawv tsis kaj siab lawm mas lawv tso lawv tej luag hauj lwm tseg. Tej yam zoo li no mas tshwm sim tas li li. Muaj ib txhia tib neeg mas txais txoj kev haub ntxias nyob rau sab nraud me ntsis thaum lawv tsis kaj siab, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj zog thaum ua lawv tes dej num, thiab lawv tsis tuaj yeem ua tib zoo ua tes dej num ntawd. Yuav ua li cas thaum qhov no tshwm sim? Tsis tas yuav daws tej teeb meem no lod? Ib txhia tib neeg hais tias, “Tej teeb meem ntawd daws tsis tau. Tab txawm ib pliag xwb los, kuv twb tseem tsis xav ua, thiab kuv tsuas ua raws li feem coob xwb. Txawm li cas los xij, kuv tsis kaj siab thiab kuv tsis xav kom leej twg nrog kuv tham. Cia li cia kuv tsis zoo siab me ntsis tso.” Txawm lawv tseem nyob rau ntawm no ua lawv tes dej num los xij, lawv lub cev lam nyob no xwb, lub siab twb tsis nyob. Tsis paub tias lawv lub siab mus dua twg li lawm. Lawv tsis mob siab leg lawv tes dej num, lawv tsis siv zog, thiab lawv qaug zog. Txawm li cas los xij, thaum lawv kaj siab tuaj lawm, lawv rov pib kub siab dua; lawv rov muaj peev xwm tiv kev txom nyem thiab nyiaj kev sab kev khwv dua, thiab lawv tsis quav ntsej yam lawv coj li lawm. Tag nrho tej no tsis txawv txav me ntsis lod? Vim li cas tib neeg thiaj li raug ntau yam kev xav thiab tej xwm txheej sib txawv ntawd haub ntxias? Nej puas txeev tshawb nrhiav tias vim li cas li? Nej pheej tsis ntxhov siab rau tej no lod? Nej pheej tsis daig nyob rau hauv tej no lod? Qhov no tsis yog qhov teeb meem uas nej txhua tus ntsib lod? (Yog.) Yog daws tsis tau cov teeb meem no, ces tib neeg yeej yuav tsis paub tab li; lawv yuav zoo li me nyuam yaus mus tas li xwb. ​Piv txwv li, yog ib tug tib neeg twg hais qee yam uas tsis xav txog koj tej kev xav, qee yam uas ncaj qha rau koj, los sis yog lawv tsis hais ncaj qha txog koj, mas koj hnov meem txom me ntsis. Yog koj nrog qee tus tib neeg tham es lawv tsis cuab pob ntseg mloog koj hais, los sis lawv ua lub ntsej muag tsis zoo, mas yuav meem txom koj. Yog muaj ib hnub uas koj tes dej num tsis mus li qhov koj xav, mas yuav meem txom koj. Yog koj ua npau suav phem uas zoo li yog ib qho tsis zoo, mas yuav meem txom koj. Yog koj hnov ​​xov xwm tsis zoo txog koj tsev neeg, mas yuav meem txom koj, koj tsis kaj siab, thiab koj tsis muaj zog li lawm. Yog koj pom lwm tus ua tau lawv tes dej num zoo, thiab muaj neeg qhuas lawv thiab txhawb lawv kom los ua ib tug thawj coj, mas qhov ntawd kuj ua rau koj meem txom, thiab cuam tshuam rau koj lub siab thiab…. Tag nrho tej no puav leej haub ntxias tau koj, tsis hais loj thiab me li, tuaj yeem ua rau koj xav phem, ua rau koj nyuaj siab, thiab haub ntxias tau koj lub peev xwm uas los ua koj tes dej num. Cov tib neeg uas coj zoo li no muaj teeb meem dab tsi? (Lawv tus moj yam tsis ruaj khov.) Tus moj yam tsis ruaj khov ntawd yog ib kis ntawm qhov teeb meem ntawd ntag. Lawv ua neej tsis paub tab thiab zoo li me nyuam yaus xwb, thiab lawv tsis muaj kev paub tob li. Raws li lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia mas, lawv pheej raug txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom txwv, yog li ntawd thiaj li tsis yooj yim rau lawv los xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog lawv tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces lawv tsis tuaj yeem to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab yog lawv tsis tuaj yeem to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces lawv yuav tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia. Tsis yog li ntawd lod? Dab tsi ua rau lawv raug tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom txwv? Qhov ntawd yog vim lawv tsis to taub qhov tseeb, vim lawv tsis paub cais qhov tseeb thiab qhov cuav, thiab vim lawv tsis paub cais tias leej twg yog thiab leej twg tsis yog. Qhov no yog qhov lawv tsis paub tias yuav xyaum ua li cas, tsis muaj qhov yuav nce qib los sis qhov thim rov qab li. Qhov ntawd yog qhov tshwm sim los. Cov ntseeg tshiab feem coob puav leej muaj tus yam ntxwv zoo li no. Thaum lawv to taub qhov tseeb, pom tau txhua yam tseeb tseeb, thiab paub cais tib neeg lawm, ces yuav cia li daws tau qhov teeb meem no lawm xwb. Txawm li cas los xij, cov uas tsis nyiam qhov tseeb yeej tsis nrhiav qhov tseeb thaum muaj tej yam los raug rau lawv. Hom tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tso tej uas txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom txwv ntawd tseg mus ib txhis li. Cov tib neeg uas pheej raug tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom txwv ntawd muaj hom yam ntxwv dab tsi? Lawv xav pheem yam yooj yim heev, thiab thaum lawv ua tej yam tsis tiav los sis ntsib tej kev nyuaj, mas lawv ntog. Tej no haub ntxias lawv lub siab thiab lawv lub peev xwm uas los ua lawv tes dej num. Cov uas tsis to taub qhov tseeb mas raug txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom txwv yam yooj yim heev. Lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia mas qeeb heev, thiab txawm lawv twb ntseeg tau pes tsawg xyoo lawm los xij, tsis pom lawv muaj kev nce qib li. Lawv tsis tau hloov hlo li, thiab zoo tib yam nkaus li cov tsis ntseeg tsis ntau los tsawg xwb. Txhua yam no puav leej yog los ntawm qhov tsis caum qhov tseeb xwb. Yog vim li tej ntawd. Ib lo lus mas hais tias, txawm koj twb ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo lawm los xij, txawm koj lub peev xwm los sis lub hnub nyoog yuav zoo li cas los xij, tsuav koj tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis caum qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam xwb, ces koj yuav raug txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom txwv tau yam yooj yim heev. Koj yuav tsis paub tias yuav ua li cas es thiaj li tsim nyog, thiab koj yuav tsis paub tias yuav xyaum ua raws li qhov tseeb los sis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawd li cas. Tab txawm yog koj ua raws li tib neeg tej kev xav phem thiab tsis ua tej yam phem los xij, koj yeej tseem yuav tsis paub tias xyov puas yog koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab. Txawm hom tib neeg zoo li no twb ntseeg tau pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm tham txog lawv tej lus tim khawv uas hais txog kev paub li, vim lawv tsis to taub tias yuav ua Vajtswv tes hauj lwm li cas, thiab lawv tsis to taub qhov tseeb ib qho me me li. Cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb yeej zoo li no; txawm lawv twb ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas lawm los xij, lawv tsis muaj ib zaj lus tim khawv los tham txog li. Lawv lub siab me dhau lawm, thiab lawv tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

​Tam sim no, tib neeg nquag ua lawv tes dej num heev. Lawv kuj muaj kev txiav txim siab los ua lawv tes dej num, los muab lawv tus kheej siv rau Vajtswv thiab ua txhua yam rau Nws, thiab muab lawv tus kheej fij rau Nws thiab. Haj tseem muaj ib txhia tib neeg uas tau cog lus ntau zaus hais tias lawv yuav muab tag nrho lawv lub neej txoj sia fij rau Vajtswv, thiab yuav siv lawv tus kheej rau Nws thiab. Lawv muaj txhua yam no, tiam sis tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia. Yog ib tug tib neeg twg tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia, ces txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom uas nyuaj nyuaj ntawd, yuav ua rau lawv ceev tej ntawd ua ke nyuaj heev los sis daws qhov teeb meem ntawd nyuaj heev. Lawv nrhiav tsis tau ib txoj hauv kev, thiab lawv nrhiav tsis tau ib txoj kev, thiab lawv pheej xav hais tias lawv tso tsis tau lawv tus yam ntxwv phem tseg li. Lawv raug txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam khoom txwv, tswj, thiab khi lawm, thiab lawv tsis paub txoj kev xyaum ua uas yog tshaj plaws li. Tam sim no, Kuv yuav qhia ib lub hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua rau nej hais tias: Txawm yuav muaj dab tsi los raug rau nej los xij, txawm yuav yog ib qho kev sim los sis ib qho kev sim siab, los sis koj raug qhuab ntuas, thiab txawm tib neeg yuav ua li cas rau koj los xij, koj yuav tsum xub muab tej no tso tseg ua ntej es los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los ntawm qhov rau siab thov Vajtswv, nrhiav qhov tseeb thiab hloov koj tus yam ntxwv tso. Yuav tsum daws qhov no ua ntej tso. Koj yuav tsum hais tias, “Txawm qhov teeb meem no yuav loj npaum li cas los xij, tab txawm yog lub ntuj npau los kiag los xij, kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom zoo. Tsuav kuv tseem muaj txoj pa xwb, kuv yuav tsis tso kuv tes dej num tseg li.” Yog li ntawd koj yuav ua koj tes dej num li cas? Koj tsis tuaj yeem cia li lam taus lam ua kom dhau xwb, los sis lub cev lam nyob nov xwb tiam sis koj lub siab tsis nyob, koj yuav tsum mob siab rau koj lub siab thiab xav txog koj tes dej num. Txawm tej teeb meem uas los raug rau koj ntawd yuav loj npaum li cas los xij, koj yuav tsum xub muab tej teeb meem ntawd tso tseg ua ntej tso es los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los nrhiav seb yuav ua koj tes dej num li cas es thiaj li zoo, kom thiaj li yuav ua rau Vajtswv txaus siab. Koj yuav tsum sim xav hais tias, “Yam uas kuv tau ntsib hnub no ntawd, kuv yuav ua kuv tes dej num li cas? Yav dhau los, kuv lam taus lam ua xwb, yog li ntawd hnub no kuv yuav tsum hloov kuv txoj kev ua thiab siv zog ua kuv tes dej num kom zoo, kom thiaj li tsis muaj leej twg thuam tau. Qhov tseem ceeb yog qhov hais tias kuv yuav tsum tsis txhob ua rau Vajtswv tag kev cia siab. Kuv yuav tsum ua kom Nws kaj siab, kom thaum Nws pom kuv ua kuv tes dej num lawm, Nws thiaj li yuav paub hais tias kuv tsis yog mloog lus thiab zwm rau Nws xwb, tiam sis kuj muaj lub siab ncaj ncees thiab.” Yog koj muab qhov no coj los xyaum ua thiab siv zog ua li txoj hauv kev no, ces tsis muaj dab tsi khuam koj txog txoj kev ua koj tes dej num, los sis cuam tshuam qhov ua tau koj tes dej num zoo ntawd li. Thaum koj thov Vajtswv, nrhiav qhov tseeb, thiab xav txog Vajtswv cov lus tas li lawm, ces koj yuav muaj peev xwm to taub thiab daws tau tej kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv yam yooj yim heev, tiam sis tib neeg ua tsis tau li ntawd yog lawv tsis tau lees txais qhov tseeb. Tsuav koj to taub qhov tseeb lawm xwb, ces yeej daws tau txhua yam teeb meem lawm. Kev tsaus ntuj, tej kev ntshaus siab, tej kev txhawj, tej kev ua xyem xyav, thiab txoj kev xav phem ntawm koj lub siab ntawd yuav daws tau tag nrho li lawm. Koj lub siab yuav maj mam zoo tuaj, thiab koj yuav dim plaws li lawm. Yog koj yeej muaj tej kev nyuaj tiag tiag, ces koj yuav tsum xyaum nrhiav qhov tseeb thiab zwm rau. Thaum ib tug tib neeg twg ntsib tej yam zoo li no lawm, ces qhov ntawd yog ib qho kev sim lawv lub siab thiab nthuav tawm seb lawv yog leej twg, saib seb lawv puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntag.

Yuav kom ua tau koj tes dej num mus txog rau ib tug qauv uas lees txais tau mas, koj yuav tsum xub muaj txoj kev xav zoo tso. Thaum koj tus moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj lawm, koj kuj yuav tsum tau kho koj tus kheej tus yam ntxwv thiab. Thaum koj muaj peev xwm ua tau koj tes dej num yog, thaum koj muab txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, los sis txhua yam khoom tej kev txwv thiab tej kev haub ntxias ntawd tso tseg, thaum koj zwm tau rau Vajtswv tag nrho lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau koj tes dej num zoo. Qhov ua tau li no mas yog muab koj tes dej num thiab tej luag hauj lwm tso ua ntej tas li xwb. Nyob rau hauv tus txheej txheem ua koj tes dej num mas, koj yuav tsum saib koj tus kheej kom meej tas li hais tias​: “Kuv puas muaj ib tug cwj pwm uas lam taus lam ua kuv tes dej num? Dab tsi cuam tshuam kuv thiab ua rau kuv lam taus lam ua kuv tes dej num? Puas yog kuv ua kuv tes dej num tag nrho kuv lub siab thiab lub zog? Puas yog kuv ua kuv tes dej num tag nrho kuv lub siab thiab lub zog? Qhov ua li no puas yuav ua rau Vajtswv tso siab rau kuv? Kuv puas tau muab tag nrho kuv lub siab zwm rau Vajtswv? Qhov ua kuv tes dej num li no puas yog mus raws li tej hauv paus ntsiab lus? Qhov ua kuv tes dej num li no puas yuav tau txiaj ntsim zoo tshaj plaws?” Koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tas li. Thaum koj pom teeb meem, koj yuav tsum kub siab lug nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav Vajtswv cov lus uas hais txog tej teeb meem ntawd los daws tej teeb meem ntawd. Ua li ntawd, koj thiaj li yuav muaj peev xwm ua tau koj tes dej num zoo, thiab koj thiaj li yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab nyob rau hauv koj lub siab. Yog pheej muaj teeb meem tshwm tuaj thaum koj ua koj tes dej num, ces cov teeb meem ntawd feem ntau yog los ntawm koj tej kev npaj siab los ntag—tej teeb meem ntawd yog tej teeb meem ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab. Thaum ib tug tib neeg twg tus moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj lawm, lawv yuav muaj teeb meem nyob rau hauv lawv lub siab thiab lawv tus yam ntxwv yuav txawv txav, uas yuav cuam tshuam ncaj qha rau lawv lub peev xwm uas los ua lawv tes dej num ntawd. Tej teeb meem uas cuam tshuam rau tib neeg lub peev xwm uas los ua lawv tes dej num ntawd mas yog tej teeb meem uas loj thiab nyuaj heev; tej teeb meem ntawd tuaj yeem cuam tshuam ncaj qha rau lawv txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo. Piv txwv li, ib txhia tib neeg muaj tej kev xav phem thiab tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv thaum tej kev puas tsuaj los raug rau lawv tsev neeg. Ib txhia tib neeg mas xav phem thaum lawv raug txom nyem thiab tsis muaj leej twg pom los sis qhuas lawv. Ib txhia tib neeg mas tsis ua lawv tes dej num kom zoo, pheej lam taus lam ua xwb, thiab lawv yws Vajtswv thaum lawv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas. Ib txhia tib neeg mas tsis kam ua lawv tes dej num li vim lawv pheej xav txog txoj kev khiav xwb. Tej teeb meem no cuam tshuam ncaj qha rau ib txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo li ib txwm muaj. Tej no puav leej yog tej teeb meem ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab. Tej teeb meem ntawd puav leej yog los ntawm qhov uas tib neeg tsis paub Vajtswv, qhov uas lawv pheej dag ntxias thiab xav txog lawv tus kheej xwb, es thiaj li ua rau lawv tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam los sis zwm rau Vajtswv tej kev npaj. Qhov no ua rau muaj txhua yam kev xav phem. Cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb ces zoo li no ntag. Thaum tej teeb meem me me los raug rau lawv, mas lawv xav phem thiab qaug zog, lawv tsis txaus siab rau txoj kev ua lawv tes dej num, lawv tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv, thiab lawv xav tso lawv tej luag hauj lwm tseg thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Tag nrho tej no yog tej uas tshwm sim los ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab tej kev txwv ntag. Tus tib neeg uas nyiam qhov tseeb mas muaj peev xwm muab lawv tus kheej lub neej txoj sia, lub neej yav tom ntej, thiab txoj hmoo tso tseg, thiab lawv tsuas xav caum kom tau txais qhov tseeb xwb. Lawv xav hais tias tsis muaj sij hawm txaus, lawv ntshai tsam lawv yuav tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, thiab tsam lawv yuav tsis raug muab ua kom zoo tiav log, yog li ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm tso txhua yam tseg. Lawv txoj kev xav yog xav tig los cuag Vajtswv thiab zwm rau Vajtswv xwb. Lawv tsis ntshai ib qho kev nyuaj dab tsi li, thiab yog lawv xav phem los sis qaug zog, mas lawv nyeem Vajtswv cov lus ob peb zaj los daws tej kev nyuaj ntawd. Cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb mas muaj teeb meem, thiab txawm koj yuav qhia txog qhov tseeb rau lawv npaum li cas los xij, lawv yeej daws tsis tau lawv tej teeb meem li. Tab txawm yog lawv hloov li ib ntus thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb los xij, tom qab ntawd lawv yeej yuav rov qab mus zoo li qub, yog li ntawd qhov los saib xyuas hom tib neeg zoo li no mas nyuaj heev. Nws tsis yog hais tias lawv tsis to taub ib yam dab tsi ntawm qhov tseeb ntawd, nws yog qhov hais tias lawv tsis saib qhov tseeb ntawd muaj nqis los sis lees txais qhov tseeb ntawd rau hauv lawv lub siab xwb. Thaum kawg, qhov no ua rau lawv tsis muaj peev xwm muab lawv tus kheej lub siab nyiam, lub siab twm xeeb, lub neej yav tom ntej, txoj hmoo, thiab lub hom phiaj tso tseg, uas tom qab ntawd thiaj li pheej tshwm sim los cuam tshuam lawv tas li. Yog ib tug tib neeg twg muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, ces thaum lawv to taub qhov tseeb lawm, txhua yam uas yog tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li yuav cia li ploj mus, thiab lawv yuav muaj kev to taub lub neej txoj sia thiab muaj koob muaj meej; lawv yuav tsis ua ib tug me nyuam yaus uas tsis paub dab tsi ntxiv lawm. Thaum ib tug tib neeg twg muaj koob muaj meej lawm, lawv yuav loj hlob tuaj thiab muaj peev xwm to taub txhua yam tuaj, muaj peev xwm paub cais txhua hom tib neeg zuj zus tuaj, thiab lawv yuav tsis raug ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam khoom twg txwv lawm. Lawv yuav tsis raug ib yam dab tsi uas tib neeg hais thiab ua haub ntxias lawm. Lawv yuav tsis raug Ntxwgnyoog lub hwj chim phem cuam tshuam, los sis tsis raug cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos dag ntxias thiab cuam tshuam lawm. Yog qhov no tshwm sim, tib neeg lub koob meej yuav tsis maj mam loj hlob tuaj lod? Tib neeg yim to taub qhov tseeb, ces lawv lub neej txoj sia yim nce qib ceev xwb, thiab lawv yuav ua tau lawv tes dej num tiav thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yooj yim. Thaum koj muaj kev to taub lub neej txoj sia thiab koj lub neej txoj sia maj mam loj hlob tuaj lawm, koj tus yam ntxwv yuav maj mam zoo li qub. Cov tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom uas muaj peev xwm cuam tshuam thiab txwv tau koj ib zaug dhau los lawm ntawd yuav tsis yog ib qho teeb meem rau koj ntxiv lawm. Koj yuav tsis muaj tej kev nyuaj nyob rau hauv txoj kev ua koj tes dej num ntxiv lawm, thiab koj txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo yuav maj mam zoo li qub. Thaum koj paub vam khom rau Vajtswv, thaum koj paub nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thaum koj paub koj tus kheej qhov chaw, thaum koj paub yam uas koj tsim nyog ua thiab tsis tsim nyog ua, thiab yam teeb meem twg uas koj yuav tsum tau leg thiab tsis tas yuav leg lawm, ces koj tus yam ntxwv yuav tsis maj mam los zoo li qub lod? Kev ua neej zoo li no yuav tsis ua rau koj nkees, puas yog? Tsis yog tias koj yuav tsis nkees xwb, koj kuj yuav hnov los siav thiab zoo siab thiab. Thaum kawg koj lub siab yuav tsis kaj lug lod? Koj txoj kev xav yuav zoo li qub, tej kev nthuav tawm txog koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yuav tsawg zuj zus, thiab koj yuav muaj peev xwm nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ua neej li ib txwm ua. Thaum tib neeg pom koj tus cwj pwm lawm, lawv yuav xav hais tias koj tau hloov pauv ntau heev li lawm. Lawv yuav txaus siab hlo los nrog koj ua ke, yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub siab, thiab kuj yuav tau txiaj ntsim thiab. Thaum koj lub koob meej loj hlob tuaj lawm, koj tej kev hais lus thiab tej kev ua yuav zoo zuj zus tuaj thiab muaj hauv paus ntsiab lus. Thaum koj pom cov tib neeg uas qaug zog thiab xav phem lawm, koj yuav muaj peev xwm pab tau lawv ntau heev—tsis yog txwv los sis qhia lawv, tiam sis yog siv koj tus kheej tej kev paub los pab kom muaj txiaj ntsim rau lawv. Ua li no, tsis yog koj yuav siv koj tus kheej rau hauv Vajtswv lub tsev xwb, koj kuj yuav yog ib tug tib neeg uas muaj txiaj ntsim, muaj peev xwm leg lub luag hauj lwm los ntawm koj tus kheej, thiab muaj peev xwm ua tej yam tseem ceeb nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thiab. Hom tib neeg no tsis yog hom tib neeg uas Vajtswv nyiam lod? Yog hais tias koj yog ib tug tib neeg uas Vajtswv nyiam lawm, txhua tus yuav tsis nyiam koj lod? (Nyiam.) Vim li cas Vajtswv thiaj li txaus siab rau hom tib neeg zoo li no? Vim lawv muaj peev xwm ua tau tej yam muaj qab hau nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag, lawv tsis nyiam kom luag qhuas, lawv daws tej teeb meem uas muaj qab hau, thiab lawv muaj peev xwm pab thiab coj tau lwm tus kev los ntawm qhov hais txog lawv tej kev paub tiag tiag. Lawv muaj peev xwm pab tau lwm tus daws txhua yam teeb meem, thiab thaum muaj tej kev nyuaj nyob rau hauv pawg ntseeg tes hauj lwm lawm, lawv muaj peev xwm coj txoj hauv kev mus rau yav tom ntej, thiab daws tej teeb meem ntawd yam kub siab lug. Qhov no yog qhov txhais hais tias ua lawv tes dej num yam muaj lub siab ncaj nceeg. Lawv muaj peev xwm pab tau lawv cov kwv tij thiab cov muam daws cov kwv tij thiab cov muam ntawd tej teeb meem, uas ua tau pov thawj qhia hais tias lawv muaj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov uas lawv tuaj yeem ua tau ntau yam uas muaj qab hau ntawd ua pov thawj qhia tau hais tias lawv xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tias lawv nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag ntag. Vim lawv muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, lawv kuj muaj peev xwm coj tau lwm tus kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab. Yog koj tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los sis tsis muaj tej kev paub tiag tiag no, koj puas tuaj yeem coj tau lwm tus los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Yog koj tus kheej tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, ces koj yuav coj tsis tau lwm tus los rau hauv Nws lub xub ntiag thiab. Yog koj tsuas siv koj tus kheej thaum koj ua koj tes dej num xwb, yam tsis nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb kiag li, thiab tsis kam los ua kom Vajtswv txaus siab, ces koj tsis yog nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Cov uas tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawd puas muaj peev xwm lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej? Lawv puas muaj peev xwm tiv taus Vajtswv tej kev sim? Lawv puas muaj peev xwm sawv khov kho thaum raug tej kev sim siab? (Tsis muaj, lawv tsis muaj peev xwm.) Hom tib neeg zoo li no hais puas tau lus tim khawv rau Vajtswv? Lawv ua puas tau tim khawv rau Nws? (Tsis tau, lawv ua tsis tau.) Hom tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv ntawd yog hom neeg dab tsi? Lawv puas yog cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag? Yam tsawg kawg, lawv tseem tsis tau nkag mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, thiab lawv tseem nyob rau sab nraum Vajtswv cov lus xwb. Tus tib neeg uas ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoo yam tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia ib qho li, tus uas tsis tuaj yeem hais txog lawv tej lus tim khawv uas hais txog kev paub, thiab haj yam ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv, tus uas tshaj tawm tsis tau txoj moo zoo rau ib tug tib neeg twg li ntawd—tus ntawd tsis tsim nyog muab hu ua Vajtswv ib tug tim khawv. Yog li ntawd, tus uas muaj tus yeeb yam tsis paub tab thiab tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia ntawd yeej ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv li. Lub ntsiab lus uas tsis tas yuav hais txog ntawd yog qhov hais tias hom tib neeg no mas tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Yog koj tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia, thiab tsis yog Vajtswv ib tug tim khawv no, Nws puas yuav lees paub tias koj yog ib tug ntawm cov raws Nws qab? Nws yuav tsis lees paub. Vajtswv tau muab ib lub cib fim rau koj los ua koj tes dej num, thiab koj txaus siab hlo los ua tes dej num ntawd, tiam sis los ntawm koj tus cwj pwm Nws pom tau hais tias koj ua tsis tau tim khawv rau Nws, tab txawm twb ntseeg Nws los tau ntev heev lawm. Tsis yog koj tsis muaj txoj kev paub tiag tiag xwb, koj kuj ua neej raws li koj tej kev xav phem thiab txoj kev xav hauv nruab siab thiab, koj tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, thiab koj tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Yog Nws sim koj siab, koj nyiaj tsis taus txoj kev sim siab ntawd; yog nws qhuab qhia thiab qhuab ntuas koj, koj tiv tsis taus tej ntawd; yog Nws txiav txim thiab rau txim rau koj, ces koj tso koj tej luag hauj lwm tseg thiab tsis kaj siab, yog li ntawd Nws yuav xav hais tias​: “Tus tib neeg no zoo li ib tug tsov txaij uas tsis muaj leej twg muaj cuab kav kov li! Txawm Kuv yuav mus ua Kuv tes hauj lwm los sis hais lus nyob rau qhov twg los xij, hom tib neeg zoo li no tsis tsim nyog raws qab, tsis tsim nyog nrog Kuv ua ke.” Vim li cas Nws thiaj hais li no? Vim hom tib neeg zoo li no tsis to taub qhov tseeb, lawv tsis muaj ib txoj kev to taub tiag tiag, lawv tsis muaj tej kev paub tiag tiag, thiab lawv tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam. Yog lawv tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam, lawv puas tuaj yeem nrog Nws koom siab koom ntsws? Yog lawv tsis to taub Nws lub siab nyiam, lawv puas nkag siab Nws lub siab nyiam ntawd? Lawv puas tuaj yeem lees txais qhov tseeb? Qhov ntawd mas hais nyuaj thiab tej no yog tej uas tsis paub. Yog li ntawd, yog hom tib neeg no nrog Vajtswv ua ke, mas ntshe lawv yuav ua xyem xyav txog Nws nyob rau hauv txhua yam li, thiab lawv yuav tsis nkag siab Nws, uas yuav ua rau muaj txhua yam kev tsis to taub, kev yws, thiab kev txiav txim txog Vajtswv tas mus li li. Thaum kawg, qhov no yuav ua rau muaj kev ntxeev siab. Vajtswv puas xav tau ib tug tib neeg uas tawm tsam Nws? Vajtswv puas cia lawv los ua cov raws Nws qab? Nws yeej tsis cia li. Yog koj xav kom Vajtswv pom zoo rau koj ua ib tug ntawm cov raws Nws qab, mas koj yuav tsum xub mob siab rau txoj kev to taub lub neej txoj sia ua ntej tso. Koj yuav tsum pib to taub koj tus kheej, muaj peev xwm muab koj tus moj yam qias vuab tsuab tso tseg, muaj peev xwm tuav koj tes dej num, thiab ua koj tes dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum—qhov ntawd yog qhov ua ntej tshaj plaws. Qhov mob siab rau txoj kev to taub lub neej txoj sia ntawd yog txhawm rau ua koj tes dej num kom zoo xwb, uas qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Koj yuav tsum pib caum kev to taub lub neej txoj sia los ntawm kev ua koj tes dej num, thiab los ntawm kev to taub lub neej txoj sia, koj yuav tsum to taub thiab tau txais qhov tseeb ib zaug twg ib qho, kom txog ntua thaum koj mus txog qhov uas koj muaj koob muaj meej, qhov uas koj lub neej txoj sia maj mam loj hlob thiab koj muaj tej kev paub tiag tiag txog qhov tseeb lawm. Tom qab ntawd koj yuav tsum paub txhua lub hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua, kom koj thiaj li muaj peev xwm ua tau koj tes dej num yam tsis raug ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam khoom twg txwv los sis cuam tshuam lawm. Ua li no, koj thiaj li yuav maj mam nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Koj yuav tsis raug ib hom tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam khoom twg cuam tshuam lawm, thiab koj yuav muaj kev paub txog qhov tseeb. Thaum koj paub ntau heev tuaj lawm, koj yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv tuaj, thiab thaum koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv tuaj lawm, koj yuav maj mam dhau los ua ib tug tib neeg muaj txiaj ntsim. Thaum koj dhau los ua ib tug tib neeg muaj txiaj ntsim lawm, koj yuav muaj peev xwm ua koj tes dej num mus txog rau ib tug qauv uas lees txais tau nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, koj yuav muaj peev xwm sawv rau ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los qhov chaw thiab zwm rau Vajtswv tej kev npaj thiab tej kev coj kev qhia, thiab koj yuav muaj peev xwm sawv khov kho. Tsuas yog hom tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los uas lees txais tau uas Vajtswv qhuas. Ces koj yuav tsim nyog tau txais txhua yam uas Vajtswv tau muab rau koj lawm.

Tus yuam sij uas nkag mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Koj yuav tsum kawm seb yuav xyaum ua raws li qhov tseeb li cas thiab seb yuav daws tej teeb meem ntawd raws li lub hauv paus ntsiab lus li cas. Qhov pheej cog lus thiab nthuav koj lub siab nyiam tawm ntawd muaj txiaj ntsim dab tsi? Yog koj pheej cog lus thiab nthuav koj lub siab nyiam tawm xwb, tiam sis tseem tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb thiab, ces tsis muaj txiaj ntsim kiag li. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, qhov tiag tiag ces yog muaj kev to taub lub neej txoj sia nyob rau hauv tus txheej txheem uas ua koj tes dej num, los ntawm txoj kev nrhiav qhov tseeb los daws ntau yam teeb meem uas tshwm tuaj thaum koj ua koj tes dej num, thiab hloov tej cwj pwm uas koj coj yuam kev rau koj tes dej num ntawd xwb. Qhov muaj kev to taub lub neej txoj sia ntawd yog txhais li cas? Qhov muaj kev to tau lub neej txoj sia ntawd txhais hais tias koj muaj kev ntsib kev pom thiab kev paub txog qhov tseeb, thiab muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yam yog heev. Tam sim no nej txhua tus puas tau muaj kev to taub lub neej txoj sia? Nej puas muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv? Tsis yog nej tseem daig nyob rau hauv txoj kev qhuab qhia feem ntau txhua lub sij hawm xwb lod? Tsis yog nej yuav tsis tseg txoj kev qhuab qhia ntawd yog tsis muaj kev paub txog qhov tseeb los sis tau ntsib tau pom qhov tseeb lod? Yog koj tsis tau txais tej kev ntsib kev pom thiab kev paub txog qhov tseeb tiag tiag, ces koj yuav ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv. Feem ntau koj txoj kev paub yog kev xav xwb. Koj ua xyem xyav, xav hais tias ob qho ntawd puav leej yog tag nrho; thaum Vajtswv hais ib yam, mas cuag nkaus li yam ntawd yog qhov tseeb rau koj, thiab thaum Nws hais lwm yam, los yam ntawd kuj yog qhov tseeb thiab. Koj mloog cuag nkaus li tag nrho Vajtswv cov lus puav leej yog qhov tseeb, thiab koj hais amees rau cov lus ntawd thiab qhuas cov lus ntawd, tiam sis koj tsis tuaj yeem muab koj tus kheej coj los piv rau cov lus ntawd li. Thaum koj ua tej yam, koj tseem paub tsis meej, thiab koj tsis paub tias xyov yuav siv qhov tseeb twg los daws koj tej teeb meem thiab. Nej feem coob tsis muaj tus yam ntxwv no lod? Txawm nej to taub ntau thiab tuaj yeem hais tau ntau heev txog kev qhuab qhia los xij, nej siv tsis tau tej ntawd nyob rau hauv nej lub neej txoj sia tiag tiag. Nej tseem tsis paub xyov yuav xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd li cas, thiab nej tsis paub xyov yuav siv Vajtswv cov lus li cas nyob rau hauv nej lub neej txoj sia tiag tiag, thiab txawm yuav muaj dab tsi los raug rau nej los xij, nej tsis paub xyov yuav nrhiav qhov tseeb los daws nej tej teeb meem ntawd li cas li. Qhov no yog vim nej lub siab me dhau lawm. Thaum nej paub tias yuav ua, yuav xyaum ua, thiab yuav siv Vajtswv cov lus li cas rau hauv nej lub neej txoj sia tiag tiag lawm, thiab thaum nej paub tias yuav nrhiav qhov tseeb li cas los daws tej teeb meem tom qab qee yam los raug rau nej lawm, ces nej lub neej txoj sia yuav loj hlob tuaj. Qhov paub tias yuav xyaum ua raws li qhov tseeb li cas ntawd yog ib qho qhia hais tias koj lub neej txoj sia tab tom loj hlob tuaj lawm. Muaj ib hnub, thaum koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los daws tau teeb meem, thaum koj muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv, thaum koj tuaj yeem ua tim khawv rau Nws tes hauj lwm, Nws tus moj yam uas dawb huv thiab ncaj ncees, Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim los ntawm qhov kev qhia txog koj txoj kev paub txog Vajtswv lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, thiab yuav tsim nyog Vajtswv siv koj lawm. Yog koj to taub ntau heev thiab muaj peev xwm tham txog kev qhuab qhia tag hnub, tiam sis koj daws tsis tau ib yam dab tsi uas ntsig txog koj tus kheej tej teeb meem los sis tsis paub xyov yuav daws tej teeb meem ntawd li cas li, ces qhov ntawd ua pov thawj qhia hais tias tej uas koj to taub ntawd tsis yog qhov tseeb, tej ntawd tsuas yog cov ntaub ntawv qhuab qhia xwb. Tab txawm yog koj hais tau qee qhov kev qhuab qhia uas muaj tseeb heev los xij, tseeb tiag, qhov no tsuas yog txoj kev paub ntawm kev xav xwb, uas tseem tsis tau muaj kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog. Txawm tom qab mloog koj hais tag es txhim kho tau tib neeg lawm los xij, qhov muaj tib co kev xav ib yam li koj, thiab qhov koj txoj kev paub haj tseem muaj peev xwm ua tau qee yam txiaj ntsim rau lawv ntawd, koj tsis muaj peev xwm hais txog tej ntawd kom meej meej, thiab koj tsis muaj peev xwm daws tau tej teeb meem ntawd tag nrho. Qhov no ua pov thawj qhia hais tias tej kev qhuab qhia uas koj tham txog ntawd tsuas yog txoj kev paub ntawm kev xav xwb. Koj hais tsis tau hais tias tej kev qhuab qhia ntawd yog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab haj yam hais tsis tau hais tias koj nkag tau mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Tam sim no koj yuav daws qhov teeb meem ntawm qhov pheej tham txog cov ntaub ntawv qhuab qhia ntawd li cas? Qhov ntawd cheem tsum kom koj xav txog ntau hom kev qias vuab tsuab uas nthuav tawm nyob rau hauv koj thaum koj ua koj tes dej num, kom xav txog lub hauv paus ntawm txhua qhov teeb meem uas koj ntsib, ces tom qab ntawd kom nrhiav qhov tseeb, thiab kom siv Vajtswv cov lus los ua tib zoo daws tus moj yam qias vuab tsuab uas koj tau nthuav tawm ntawd. Txawm yam uas tawm ntawm koj tuaj ntawd yuav yog kev khav theeb thiab kev qhuas qhia koj tus kheej coj ncaj los sis kev ntxeev lus thiab kev dag ntxias, txawm yuav yog lub siab twm xeeb thiab lub siab phem los sis kev lam taus lam ua thiab kev dag Vajtswv los xij, koj yuav tsum xav txog tej moj yam qias vuab tsuab no kom txog ntua thaum koj pom tej no tseeb tseeb tso. Ua li no, koj yuav paub hais tias tej teeb meem uas tseem muaj nyob thaum koj ua koj tes dej num ntawd yog dab tsi, thiab tias koj nyob deb ntawm txoj kev cawm dim npaum li cas. Tsuas yog thaum koj pom koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab tseeb tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj peev xwm paub tias tej kev nyuaj thiab tej teeb meem hauv txoj kev ua koj tes dej num ntawd yog nyob rau qhov twg. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm daws tau tej teeb meem ntawd lub hauv paus. Piv txwv li, muab hais tias koj tsis leg lub luag hauj lwm uas ua koj tes dej num, es pheej lam taus lam ua, ua rau koj poob hauj lwm, tiam sis koj tsis quav ntsej txog koj lub ntsej muag li, yog li ntawd koj thiaj li tsis kam los qhia tab meeg txog koj tus yam ntxwv thiab tej kev nyuaj, los sis tsis los xyaum soj ntsuam koj tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej, tiam sis pheej lam taus lam nrhiav kev hais ub hais no los daws txhua yam xwb. Koj yuav tsum daws qhov teeb meem no li cas? Koj yuav tsum thov Vajtswv thiab thim xav txog koj tus kheej, hais tias: “Au Vajtswv, yog kuv hais lus li ntawd, qhov ntawd tsuas yog los tiv thaiv kuv tus kheej lub ntsej muag xwb. Qhov ntawd yog kuv tus moj yam qias vuab tsuab hais. Kuv tsis tsim nyog hais lus li ntawd. Kuv yuav tsum muab kuv tus kheej qhia tawm, qhia kuv tus kheej tawm tag nrho, thiab hais raws li tej kev xav tiag tiag ntawm kuv lub siab tawm tuaj kom nrov nrov. Kuv yeem txaj muag thiab poob ntsej muag dua li ua kom tau raws li kuv tus kheej txoj kev khav theeb. Kuv tsuas xav ua kom Vajtswv txaus siab xwb.” Qhov tso koj tus kheej tseg thiab hais raws li tej kev xav tiag tiag ntawm koj lub siab tawm tuaj kom nrov nrov li no, mas yog koj tab tom xyaum ua ib tug tib neeg coj ncaj ntag, thiab tshaj ntawd ntxiv, tsis yog koj ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam los sis tiv thaiv koj tus kheej lub ntsej muag xwb. Koj muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, los xyaum ua qhov tseeb raws li Vajtswv lub siab nyiam, los ua koj tes dej num tiag tiag, thiab los ua koj tej luag hauj lwm kom tiav log. Yog li ntawd, tsis yog koj tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua koj tes dej num kom zoo xwb, koj kuj txhawb Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw thiab ua kom txaus Vajtswv lub siab thiab. Qhov no yog ib txoj kev ua neej uas ncaj ncees thiab tsim nyog qhuas, tsim nyog muab coj los rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg lub xub ntiag. Qhov no mas zoo kawg nkaus! Kev xyaum ua raws li no mas nyuaj me ntsis, tiam sis yog koj lub zog thiab txoj kev xyaum ua raws ntawd yog tsom ntsoov rau txoj kev no xwb, ces tab txawm yog koj yuav ua tsis tau li ib zaug los xij, koj yeej yuav ua tau tiav xwb xwb li. Thiab qhov kev ua tiav txhais li cas rau koj? Nws txhais hais tias thaum koj xyaum ua raws qhov tseeb, koj muaj peev xwm siv kauj ruam no uas tso koj dim ntawm Ntxwgnyoog tej kev khi, kauj ruam uas ua rau koj tso koj tus kheej tseg. Nws txhais hais tias koj muaj peev xwm muab koj txoj kev tsis muaj qab hau thiab lub meej mom ntawd tso tseg, tso txoj kev nrhiav qhov muaj txiaj ntsim rau koj tus kheej tseg, thiab tso txoj kev ua tej yam twm twm xeeb thiab phem phem tseg. Thaum koj muab qhov no coj los xyaum ua lawm, koj qhia rau tib neeg tias koj yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb, tus uas xav tau qhov tseeb, ib tug uas xav tau txoj kev ncaj ncees thiab kev kaj. Qhov no yog qhov koj ua tau los ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Tib lub sij hawm ntawd, koj kuj ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag thiab. Ntxwgnyoog tau ua rau koj lwj liam tag, nws ua rau koj ceev faj txog koj tus kheej, nws ua rau koj ua tus neeg xam pom koj tus kheej, nws ua rau koj xav txog koj tus kheej lub meej mom. Tiam sis tam sim no, tej yam phem no tsis tuaj yeem khi koj ntxiv lawm, koj tau dim plaws ntawm tej ntawd lawm, koj tsis raug txoj kev tsis muaj qab hau, lub meej mom, los sis koj tus kheej tej kev ntshaw tswj ntxiv lawm, thiab koj xyaum ua raws qhov tseeb, yog li ntawd thiaj li ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag heev, nws ua tsis tau li cas li. Ces tsis yog koj yeej lawm lod? Thaum koj yeej lawm, koj tsis tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv lod? Puas yog koj tsis tawm tsam qhov kev tawm tsam zoo? Thaum koj tau tawm tsam qhov kev tawm tsam zoo lawm, koj muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab ib txoj kev kaj siab hauv koj lub siab. ​Yog koj pheej muaj ib txoj kev xav iab liam nyob rau hauv koj lub neej txoj sia, yog koj lub siab tsis muaj kev kaj siab, yog koj tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev xyiv fab, thiab pheej txhawj thiab ntxhov siab txog txhua yam, qhov no qhia kom pom tseeb txog dab tsi? Qhia kom pom tseeb hais tias koj tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, tsis tuav koj tej lus tim khawv kom khov kho rau Vajtswv. Thaum koj ua neej raws li Ntxwgnyoog tus moj yam lawm, mas feem ntau koj yuav xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb, koj yuav tig koj lub nraub qaum rau qhov tseeb, koj yuav muaj lub siab twm xeeb thiab phem; koj tsuas yog txhawb koj tus yam ntxwv, koj lub npe thiab lub meej mom, thiab koj tej kev ntshaw xwb. Qhov pheej ua neej txhawm rau koj tus kheej ntawd ua rau koj mob siab heev. Koj muaj tej kev ntshaw uas twm xeeb, tej kev nyuaj, tej kev khi, tej kev ua xyem xyav, thiab tej kev ntxhov siab uas koj tsis muaj ib qho kev thaj yeeb los sis ib qho kev xyiv fab li ntau heev. Qhov ua neej txhawm rau lub cev nqaij daim tawv uas qias vuab tsuab ntawd mas yuav tau raug txom nyem heev. Hos cov uas caum qhov tseeb mas txawv. Lawv yim to taub qhov tseeb, mas lawv yim muaj kev ywj pheej thiab dim xwb; lawv yim xyaum ua raws li qhov tseeb, ces lawv yim muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab xwb. Thaum lawv tau txais qhov tseeb lawm, lawv yuav nyob rau hauv txoj kev kaj tag nrho, xyiv fab rau Vajtswv tej koob hmoov, thiab tsis muaj kev mob siab kiag li.​

Tam sim no, feem coob nej txhua tus muaj tus yam ntxwv twg? Feem ntau nej muaj ib tug yam ntxwv zoo los yog ib tug yam ntxwv tsis zoo? (Feem ntau peb muaj ib tug yam ntxwv tsis zoo.) Hais txog tus uas ib txwm muaj tus yam ntxwv tsis zoo uas pheej ua lawv tes dej num yam tsis tso lawv tej luag hauj lwm tseg ntawd mas tsis yog ib qho yooj yim! Feem ntau nej txhua tus puav leej ua twj ywm xwb, tiam sis nej tsis paub tias yuav daws qhov no li cas. Qee zaum mas nej siv zog heev los daws nej tus yam ntxwv uas ua twj ywm, thiab thaum txhua yam tsis mus raws li qhov nej xav, ces nej rov qab ua twj ywm dua. Nej pheej rov qab muaj nej txoj kev ua twj ywm, thiab nej sawv tsis taus li tab txawm yog nej xav sawv los xij; nej ua tsis tau ib teg dej num kom zoo li, thiab nej tsis muaj peev xwm kiag uas tsis muaj leej twg pab tau nej li. Qhov kev ua neej zoo li no tsis sab lod? (Sab.) Yog li nej yuav daws qhov teeb meem uas ua twj ywm ntawd li cas tiag tiag? Nej yuav tsum to taub qee qhov tseeb nkaus xwb. Tej kev qhuab qhia uas nej hais tau ntawd yuav daws tsis tau nej tej teeb meem. Thaum tib neeg to taub qhov tseeb tiag tiag, thiab thaum lawv muaj peev xwm daws tau txhua txoj kev ua twj ywm los sis tej kev nyuaj uas lawv ntsib lawm xwb, mas thaum ntawd thiaj li yuav tsis nyuaj rau lawv los ua lawv tes dej num lawm. Tsuas yog los ntawm kev tau txais qhov tseeb xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj kev ywj pheej thiab dim. Tam sim no, yam uas nej txhua tus puav leej tu ncua ntawd yog qhov tseeb, tiam sis qhov tau txais qhov tseeb ntawd tsis yog ib yam uas yuav cia li tau txais sai sai. Nej yuav tsum muaj ib txoj kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm tiag tiag, thiab muaj peev xwm pom tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab kom tseeb tseeb. Qhov no yuav tau siv sij hawm, thiab nej yuav tsum nrhiav qhov tseeb mas thiaj li yuav to taub txog qhov tseeb ntawd. Nej txhua tus puav leej hnov qhov mob siab ntawm txoj kev muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, thiab nej yeej to taub tob txog tus moj yam qias vuab tsuab ntawd lawm. Koj puas tau tau ntsib tau pom txoj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab uas muaj nyob rau hauv nej lub siab tom qab nej to taub qhov tseeb, thaum nej muaj peev xwm los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb lawm? Nej puas muaj tej kev ntsib kev pom ntau npaum li ntawd? Yog tej kev ntsib kev pom no yeej ntau tiag tiag, ces qhov ntawd txhais hais tias nej muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tag nrho lawm. Nej yuav mloog zoo li nej nyob rau hauv txoj kev kaj thiab nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog muaj tej zaum Vajtswv qhia nej me ntsis, mas koj yuav zoo siab heev. Yog muaj tej zaum nej vam khom rau Vajtswv es tsis yog vam khom rau tib neeg, es Vajtswv ua rau nej pom kev me ntsis, qhia ib txoj kev mus rau tom ntej uas nej xav tsis txog, thiab daws teeb meem rau nej, mas nej yuav zoo siab heev. Qhov pheej muaj tej kev ntsib kev pom zoo li no tas li ntawd yuav tsis txaus; nej tseem yuav tsum tau siv zog mus rau qhov tseeb ntxiv thiab. Ib qho mas, nej yuav tsum to taub qhov tseeb txog tej zeem muag, muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm kom meej tseeb, thiab muaj ib txoj kev paub txog Vajtswv tus moj yam tiag tiag. Ua li no mas thaum nej rov qab ntsib tej kev nyuaj dua thaum nej ua nej tes dej num, mas yam tsawg kawg tej kev nyuaj ntawd yuav tsis ua rau nej muaj tej kev xav phem, thiab yuav tsis ua rau nej muaj kev tsis mloog lus. Qhov no yog ib kis ntawm tej ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, nej yuav tsum siv zog rau txoj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov tseeb uas yuav tsum tau xyaum ua thiab to taub txog ntawd mas yuav tsum tau muab xaus lus, xws li los paub koj tus kheej, ua ib tug tib neeg coj ncaj, xyaum zwm rau Vajtswv, yuav vam khom rau Vajtswv li cas, yuav ua lub siab ncaj ncees rau koj tes dej num li cas, yuav cais txhua hom tib neeg li cas, koj yuav tsum ua rau Ntxwgnyoog li cas, koj yuav tsum muaj lub tswv yim dab tsi, thiab lwm yam. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntsib kev pom thiab kev to taub txog tej kis sib txawv ntawm qhov tseeb no xwb mas koj thiaj li yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab dhau los ua ib tug tib neeg uas zoo tiav log. Yog li ntawd tam sim no nej to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd pes tsawg kis lawm? Kis twg ntawm qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas nej tseem tsis tau to taub txog? Nej yuav tsum taug txoj kev no hauv nej lub siab. Thaum nej to taub txog ntau qhov tseeb uas ntsig txog txoj kev xyaum ua lawm, ces nej lub neej txoj sia twb loj hlob lawm, thiab nej yuav muaj koob muaj meej tiag tiag. Thaum nej lub koob meej loj hlob mus txog rau ib qib twg lawm, ces nej yuav muaj peev xwm nkag mus rau hauv txoj kev uas Vajtswv muab ua kom zoo tiav log, thiab nej yuav muaj lub koob meej tseeb. Qhov no tsis yog ib qho uas yuav ua tau ceev ceev—nej tib kaug xwb yeej noj tsis tag tus ntxhw. Tam sim no, yam uas tshwj xeeb thiab tseem ceeb tshaj plaws uas nej yuav tsum tau daws yog dab tsi? Qhov ntawd yog qhov hais tias nej yuav tsum ua nej tes dej num kom zoo, thiab muaj kev to taub lub neej txoj sia thaum nej ua nej tes dej num. Qhov no yog qhov tseem ceeb. Nej cia li siv zog xwb tsis tau—nej yuav tsum muab nej lub siab rau qhov ntawd thiab. Vajtswv tsis xav kom koj muag koj tus dag zog thaum koj ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los, tiam sis Nws xav kom koj ua los ntawm lub siab dawb pawg rau Nws. Thaum koj ua koj tes dej num, koj yuav tsum muaj kev to taub lub neej txoj sia. Tsuas yog thaum koj muaj kev to taub lub neej txoj sia lawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj lub neej txoj sia, tsuas yog thaum koj muaj lub neej txoj sia lawm xwb mas koj thiaj li yuav loj hlob, thiab tsuas yog cov uas muaj lub neej txoj sia xwb mas thiaj li muaj qhov tseeb.

Lub Yim Hli Hnub Tim 10, Xyoo 2015

Qhov Dhau Los: Yuav Kom Tau Txais Qhov Tseeb Mas, Yus Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ze Yus

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Xwb Mas Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Qias Vuab Tsuab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No