3. Qhov peb ntseeg hais tias tus Tswv Yexus tes dej num yog txoj kev tseeb mas yog vim tus Tswv Yexus tuaj yeem txhiv peb thiab zam peb tej kev txhaum. Yog li ntawd nej yuav muab dab tsi coj los ua pov thawj txhawb koj cov lus tim khawv uas hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv kev los nrhiav txoj hau kev tseeb yog dab tsi? Koj yuav tsum tau saib seb puas yog los sis tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig nyob rau txoj kev no, seb cov lus no puas yog kev qhia txog qhov tseeb los tsis yog, leej twg hais lus tim khawv rau, thiab nws coj tau dab tsi los rau koj. Kev cais qhov txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav cheem tsum muaj ob peb yam ntawm kev paub tseem ceeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yog los qhia seb puas muaj los yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig tshwm nyob rau ntawd. Rau qhov lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tab txawm tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv qhov kev los yug tias vim cev nqaij daim tawv no yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, uas txhais tau hais tias txoj kev ntseeg zoo li no yeej tseem yog kev ntseeg tus Ntsujplig. Muaj ntau yam sib txawv ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv, tab sis vim hais tias lub cev nqaij daim tawv no yog los ntawm tus Ntsujplig, thiab yog Txoj lus rais los ua cev nqaij daim tawv, yog li yam uas tib neeg ntseeg kuj tseem yog ntseeg Vajtswv lub ntsiab tseeb uas xeeb txawm los thiab. Yog li, hauv kev cais qhov sib txawv seb puas yog los tsis yog txoj kev tseeb, ua ntej txhua yam koj yuav tsum saib seb nws puas muaj los tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tom qab ntawd koj yuav tsum saib seb puas muaj qhov tseeb los tsis muaj nyob rau hauv txoj hau kev no. Qhov tseeb yog tus moj yam ntawm lub neej txoj sia ntawm kev ua neej, uas yog hais tau tias, qhov ntawd yog qhov cheem tsum ntawm tib neeg thaum Vajtswv tsim lawv nyob rau thaum chiv keeb, hais ib qho zuj zus tias yog, kev ua neej tag nrho (suav nrog tib neeg qhov kev hnov tau, kev pom tau, lub tswv yim, thiab kev paub tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg). Ntawd yog, koj yuav tsum tau saib seb txoj kev no puas tuaj yeem coj tau tib neeg mus rau hauv lub neej ntawm txoj kev ua neej, seb qhov tseeb uas tau hais ntawd puas cheem tsum tau los yog tsis tas cheem tsum tau raws li qhov tseeb ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb no puas tuaj yeem coj los xyaum coj tau thiab muaj tiag, thiab seb nws puas yog qhov uas tshiab tshaj plaws los tsis yog. Yog tias muaj qhov tseeb, ces nws muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau hauv cov kev paub ib txwm thiab qhov kev paub tseeb tiag; tib neeg, ntxiv mus ntawd, hloov zuj zus, lawv lub siab lub cev yuav zoo zuj zus, lawv lub neej hauv cev nqaij daim tawv thiab lub neej ntawm sab ntsujplig muaj qib muaj duas zoo dua qub, thiab tej kev xav haj yam zoo li qhov ib txwm ntau heev tuaj. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ob. Muaj lwm lub hauv paus ntsiab lus ntxiv thiab, uas yog seb tib neeg puas muaj kev paub txog Vajtswv nce zuj zus, thiab seb kev tau pom tej hauj lwm thiab qhov tseeb no puas yuav txhawb nqa kom muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob hauv lawv thiab coj lawv txav los ze rau Vajtswv dua qub. Nyob rau qhov no nws tuaj yeem ntsuas tau seb txoj hau kev no puas yog txoj hau kev tseeb los tsis yog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tias seb txoj kev no yog qhov tseeb es tsis yog qhov zoo tshaj qhov ntuj tsim, thiab seb nws puas muaj peev xwm pab cuam tau rau tib neeg lub neej txoj sia los tsis tau. Yog tias nws tau raws li cov hauv paus ntsiab lus no, qhov xaus lus tuaj yeem sau tau tias txoj kev no yog qhov tseeb lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Qhov Dhau Los: 2. Nej ua tim khawv hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Txawm hais tias yam uas nej ua tim khawv rau yeej yog raws li phau Vajluskub los xij, ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg tsis lees txais yuav qhov ntawd. Peb ntseeg hais tias, yuav kom yog txoj kev tseeb mas, yuav tsum muaj ntau tus tib neeg lees txais yuav txoj kev ntawd, thiab tias yam uas tsuas muaj ob peb leeg tib neeg lees txais yuav xwb ces yog ib txoj kev cuav. Peb yuav tos kom txog rau thaum ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg lees txais yuav qhov no ua ntej peb pib ntseeg qhov ntawd.

Ntxiv Mus: 1. Niaj hnub no, ntau tus tib neeg hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xav hais tias tsis muaj txoj kev kaj nyob rau hauv cov xib fwb tej lus qhuab qhia li lawm. Lawv pom cov ntseeg txoj kev ntseeg poob qis heev, thiab tib neeg tsuas tham txog tej kev txaus siab ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab ua raws li cov neeg feem coob ntawm lub ntiaj teb xwb, thiab ib txhia haj tseem ua lag luam nyob rau hauv cov pawg ntseeg thiab. Lawv txhawj tsam tias lawv pawg ntseeg yog ib pawg ntseeg cuav, thiab lawv yuav raug tus Tswv muab tso tseg thaum Nws rov qab los. Tiam sis kuj muaj cov uas ntseeg hais tias lawv cov pawg ntseeg tsis tuaj yeem yog cov pawg ntseeg cuav vim lawv muaj tej kev sib tw Vajluskub ua lub neej, Kev Noj Yexus Rooj Mov Uas Dawb Huv, thiab tej kev ua koob tsheej txog ntau yam kev cai ntseeg uas zoo li no. Yog li ntawd peb yuav tsum txheeb xyuas cov pawg ntseeg cuav li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No