Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

Yuav paub yus tus yeeb yam li cas? Dab tsi yog yam tsim ua ib tug neeg tus yeeb yam? Koj tsuas paub txog tib neeg tej kev ua tsis tau zoo txaus, tej kev tsis huv, tej kev npaj siab, tej kev xav phem, kev xav tsis zoo, thiab kev tsis mloog lus xwb, tiam sis koj tsis muaj peev xwm nrhiav pom tej yam nyob hauv tib neeg tus yeeb yam li. Koj tsuas paub txog txheej sab nraum daim tawv nkaus xwb, tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws qhov thaum chiv keeb li, thiab qhov no tsis yog tsim ua kev txawj ntse txog tib neeg tus yeeb yam. Ib txhia tib neeg mas lees lawv tej kev ua tsis zoo txaus thiab tej kev xav tsis zoo, hais tias, “Kuv to taub kuv tus yeeb yam. Pom lawm lod, kuv lees paub kuv qhov kev khav theeb lawm. Qhov ntawd tsis yog paub kuv tus yeeb yam lod?” Kev khav theeb yog ib feem ntawm tib neeg tus yeeb yam, qhov ntawd yeej muaj tseeb lawm. Txawm li cas los xij, qhov lees paub qhov no raws li txoj kev qhuab qhia ntawd yeej tsis txaus li. Dab tsi yog yam yuav tsum paub yus tus kheej tus yeeb yam? Tuaj yeem paub tau nws li cas? Nws paub los ntawm tej xwm txheej dab tsi los? Tsim nyog paub yus tus yeeb yam tshwj xeeb los ntawm tej yam uas yus nthuav tawm li cas? Ua ntej tshaj plaws, koj tuaj yeem pom tib neeg tus yeeb yam los ntawm lawv tej kev ntshaw. Piv txwv li, ib txhia tib neeg mas hwm cov tib neeg uas muaj suab npe thiab nrov nkaus xwb, ib txhia mas nyiam cov kws hu nkauj los sis cov kws ua yeeb yaj kiab, thiab ib txhia mas nyiam ua si nkaus xwb. Los ntawm tej kev nyiam no los, peb tuaj yeem pom txog cov tib neeg no tus yeeb yam yog dab tsi lawm. Ntawm no yog ib qho piv txwv uas yooj yim: Ib txhia tib neeg yuav pe hawm ib tug kws hu nkauj. Mus txog theem twg uas lawv pe hawm cov kws hu nkauj ntawd? Mus txog theem uas lawv xav txog tus kws hu nkauj no txhua qhov txav mus los, txhua qhov luag ntxhi, thiab txhua lo lus. Lawv saib rau tus kws hu nkauj no, thiab haj tseem yees duab txhua yam uas tus kws hu nkauj no hnav, thiab tom qab ntawd lawv qog raws nraim li ntawd thiab. Theem kev pe hawm rau ib tug neeg no qhia pom txog qhov teeb meem dab tsi? Nws qhia pom tias ib tug neeg zoo li ntawd tsuas muaj tej uas tus ntsis ntseeg muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, thiab tias lawv tsis muaj qhov tseeb, lawv tsis muaj tej yam zoo, thiab lawv haj yam tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab. Tag nrho tej yam uas tus neeg no xav txog, nyiam, thiab nrhiav ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog li xwb. Tej no tswj tus neeg no lub siab, uas ua rau nws swb rau tej ntawd lawm. Nej hais puas tau tias lawv lub ntsiab tseeb thiab tus yeeb yam yog dab tsi? Yog tau nyiam ib yam dab tsi tshaj plaws lawm, ces yam ntawd tuaj yeem dhau los yog tus neeg no txoj sia thiab tswj lawv lub siab, qhov ntawd ua pov thawj puv npo qhia tau tias tus neeg no yog ib tug pe hawm mlom uas tsis xav tau Vajtswv thiab tab sis hlub tus dab phem. Yog li ntawd, tuaj yeem hais tau hais tias tib neeg tus yeeb yam uas zoo li no yog ib tug yeeb yam uas nyiam thiab pe hawm tus dab phem, tsis hlub qhov tseeb, thiab tsis xav tau Vajtswv. Qhov no tsis yog txoj hau kev yog los saib ib tug neeg tus yeeb yam los? Nws yeej yog lawm. Qhov no yog qhov uas tsim nyog soj ntsuam tib neeg tus yeeb yam ntag. Piv txwv li, ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam kom tib neeg mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom lwm tus lub siab tsuas muaj lawv xwb, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no. Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces qhov no yeej qhia txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav kom hauv lwm tus lub siab tsuas muaj lawv xwb. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam. Piv txwv li, ib txhia tib neeg mas nyiam ua tsis ncaj rau lwm tus kom tau txiaj ntsig rau lawv tus kheej, thiab cov tib neeg no nrhiav txhua yam los ua kom lawv tus kheej tej kev ntshaw tiav xwb. Lawv ua dab tsi los xij yuav tsum yog muaj txiaj ntsig rau lawv xwb, yog tsis li ntawd ces lawv yuav tsis ua li. Lawv yeej tsis thab ib yam dab tsi yog tias yam ntawd tsis muaj txiaj ntsig rau lawv, thiab lawv ib txwn muaj tej yam zais ntshis uas txhawb lawv tej kev ua. Lawv hais lus zoo rau txhua tus uas muaj txiaj ntsig rau lawv, thiab txhawb txhua tus uas qhuas lawv. Tab txawm thaum cov tib neeg uas lawv nyiam tshaj plaws muaj teeb meem los xij, lawv yuav hais tias cov tib neeg ntawd ua yog lawm thiab lawv rau siab ntso ua txhua yam los tiv thaiv cov tib neeg ntawd thiab npog rau cov tib neeg ntawd. Cov tib neeg zoo li no muaj tus yeeb yam zoo li cas? Koj tuaj yeem pom tau lawv tus yeeb yam meej meej los ntawm cov cwj pwm no. Lawv rau siab ntso ua tsis ncaj los ntawm lawv tej kev ua kom tau txiaj ntsig, tas zog hloov pauv tus cwj pwm rau txhua qhov xwm txheej, thiab koj tuaj yeem paub tseeb tias lawv tus yeeb yam yog ib tug yeeb yam uas ntshaw luag tug tag siab nrho. Lawv tsuas nrhiav kom tau txiaj ntsig hauv txhua yam uas lawv ua rau lawv tus kheej xwb. Lawv yuav tsis sawv ntxov yog tias qhov ntawd tsis muaj txiaj ntsig rau lawv. Lawv yog cov tib neeg uas xam pom lawv tus kheej nkaus xwb, thiab ntau npaum li cas los yeej tsis txaus lawv li. Lawv tus yeeb yam qhia los ntawm lawv txoj kev nyiam kom tau txiaj ntsig thiab tsis muaj ib qho nyiam qhov tseeb hlo li. Qee tus txiv neej ces nyiam poj niam, pheej dag caum lawv mus txhua qhov li. Cov poj niam zoo nkauj yog yam khoom uas tib neeg nyiam tshaj plaws thiab tib neeg lub siab hwm tshaj plaws. Lawv txaus siab hlo muab lawv txoj sia, thiab muab txhua yam fij rau cov poj niam zoo nkauj ntawd; poj niam thiaj li yog yam ua rau lawv txaus siab. Cov txiv neej no tus yeeb yam yog dab tsi? Lawv tus yeeb yam yog hlub cov poj niam zoo nkauj thiab pe hawm lawv, thiab nyiam kev phem. Lawv yog cov txiv neej uas nyiam kev sib daj sib deev uas muaj tus yeeb yam phem, siab hlob. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias qhov no yog lawv tus yeeb yam? Lawv tej kev ua nthuav tawm ib tug yeeb yam siab hlob. Cov cwj pwm no tsis yog tias tsuas yog kev ua txhaum xwb, los sis cov tib neeg zoo li no tsuas phem tshaj cov tib neeg dog dig me ntsis xwb, tab sis, lawv tau raug tej no tswj kav tag nrho lawm, uas tau dhau los ua lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tiag tiag lawm. Yog li ntawd, tej no tau dhau los ua tej uas qhia tawm pom tseeb txog lawv tus yeeb yam. Txhua yam ntawm ib tug tib neeg tus yeeb yam mas pheej nthuav tawm txog lawv tus kheej tas li. Txhua yam uas ib tug tib neeg ua, tsis hais yuav yog dab tsi los xij li, yeej tuaj yeem nthuav tawm tau tus tib neeg ntawd tus yeeb yam. Tib neeg nyias muaj nyias tus kheej lub siab xav thiab hom phiaj rau txhua yam uas lawv ua, thiab tsis hais yuav yog kev txais tos qhua zoo, kev tshaj tawm txoj moo zoo, los sis lwm yam hauj lwm, lawv tuaj yeem nthuav tej feem ntawm lawv tus yeeb yam tawm yam lawv tsis paub txog qhov ntawd li, vim tias tib neeg tus yeeb yam yog lawv lub neej txoj sia, thiab tib neeg ua raws li lawv tus yeeb yam thaum lawv tseem ua neej nyob. Ib tug tib neeg tus yeeb yam tsis yog nthuav tawm qee lub sij hawm los sis cia li tshwm sim xwb; tiam sis, nws tuaj yeem sawv cev tau rau tus tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb. Txhua yam uas ntws tawm hauv tib neeg cov pob txha thiab cov ntshav los ntawd yog sawv cev rau lawv tus yeeb yam thiab lub neej txoj sia. Qee tus tib neeg nyiam cov poj niam zoo nkauj. Lwm tus nyiam nyiaj txiag. Qee tus mas nyiam meej mom heev. Tshwj xeeb qee tus saib lub koob lub npe thiab lawv tus kheej tus yam ntxwv muaj nuj nqis. Qee tus nyiam los sis pe hawm mlom. Thiab tshwj xeeb qee tus tib neeg mas khav theeb thiab muab hlob, tsis yeem swb rau leej twg hauv lawv lub siab li thiab rau siab ntso rau lawv lub meej mom xwb, lawv nyiam kom lawv tseem ceeb tshaj lwm tus thiab muaj hwj chim tshaj lwm tus. Muaj ntau hom yeeb yam sib txawv. Cov yeeb yam sib txawv ntawd ua rau tib neeg sib txawv, tiam sis lawv qhov sib xws ntawd mas yeej tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Vim li ntawd ces lawv thiaj li puav leej zoo ib yam xwb.

Hais txog qhov yuav ua li cas thiaj li paub tias tib neeg tus yeeb yam zoo li cas ntawd, cia peb saib ob peb qhov piv txwv ntxiv. Muab txoj kev qia qub los ua qhov piv txwv. Tuaj yeem hais tau hais tias txoj kev qia dub ntawd yog ib qho ntawm tib neeg tus yeeb yam ntag. Txhua tus tib neeg puav leej muaj qhov no nyob rau hauv lawv. Ib txhia tib neeg mas qia dub heev, qia dub tshaj plaws, thiab qia dub txog txhua yam li, lawv tsuas xav txog lawv tus kheej xwb, tsuas nrhiav yam muaj txiaj ntsim rau lawv tus kheej xwb, thiab lawv tsis xav txog lwm tus ib qho me me li. Txoj kev qia dub ntawd sawv cev rau lawv tus yeeb yam ntag. Txhua tus puav leej qia dub me ntsis, tiam sis muaj ib qho sib txawv. Thaum koom nrog lwm tus lawm, ib txhia tib neeg tuaj yeem tsom kwm thiab saib xyuas lwm tus, lawv tuaj yeem txhawj txog lwm tus, thiab xav txog lwm tus nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Txawm li cas los xij, ib txhia tib neeg tsis zoo li no. Cov tib neeg no mas qia dub heev thiab ib txwm muaj lub siab nqaim nqaim thaum ua tus tuav txheej txheem rau cov kwv tij thiab cov muam. Lawv muab cov zaub mov uas zoo tshaj plaws thiab ntau tshaj plaws rau lawv tsev neeg noj hos lawv tsuas muab cov zaub mov uas tsis ntxim qab thiab tsawg dua los rau cov kwv tij thiab cov muam noj xwb. Thaum lawv cov txheeb ze tuaj, mas lawv npaj kom cov txheeb ze ntawd tau zoo heev. Txawm li ntawd los xij, thaum cov kwv tij thiab cov muam tuaj, mas cov kwv tij thiab cov muam ntawd tau pw hauv pem teb xwb. Lawv xav hais tias qhov lawv cia cov kwv tij thiab cov muam los so rau hauv lawv tsev ntawd twb zoo txaus lawm thaum cov kwv tij thiab cov muam ntawd tuaj xyuas lawv. Thaum cov kwv tij thiab cov muam muaj mob los sis muaj lwm yam teeb meem, tus tib neeg zoo li no yeej tsis xav txog lawv ib qho me me li, coj tus cwj pwm zoo li nws tsis paub xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis quav ntsej txog los sis tsis txhawj txog lwm tus ib qho me me hlo li. Lawv tsuas yog quav ntsej txog lawv tus kheej thiab lawv cov txheeb ze nkaus xwb. Lawv tus yeeb yam qia dub no yog yam txiav txim qhia tias lawv tsis txaus siab hlo los saib xyuas lwm tus. Lawv xav tias kev saib xyuas lwm tus ua rau lawv poob peev thiab muaj ntau yam teeb meem. Qee tus tib neeg yuav hais tias, “Ib tug neeg qia dub mas yeej tsis paub xav txog lwm tus li.” Qhov ntawd tsis yog lawm. Yog lawv tsis paub xav no, vim li cas cov tib neeg qia dub ntawd hov ua zoo ua luaj li rau lawv cov txheeb ze thiab ua tib zoo xav txog cov txheeb ze ntawd tej kev cheem tsum ua luaj li? Vim li cas lawv thiaj li paub yam uas lawv tus kheej tu ncua thiab yam uas tsim nyog hnav los sis noj rau ib lub sij hawm twg? Vim li cas lawv thiaj li tsis muaj peev xwm ua li ntawd rau lwm tus? Tseeb tiag, lawv yeej nkag siab txhua yam, tiam sis lawv qia dub thiab lim hiam xwb. Qhov no yog txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam lawm. Cov uas qia dub txog txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm ua rau lwm tus kom ncaj ncees. Kuj muaj qhov kev phem. Vajtswv lub tsev tau teev tseg hais tias txhua tus uas pheej ua txhaum kev nkauj kev nraug ntawd yuav tsum tau muab ntiab tawm mus. Tiam sis nyob li ntawm ib txhia tib neeg mas, qhov kev ua txhaum kev nkauj kev nraug ntawd tsuas yog ib txoj kev ua txhaum uas nyob ib ntus xwb. Puas tsim nyog ua rau lawv zoo li cov uas pheej ua txhaum kev nkauj kev nraug xwb? Qhov no yog ib qho ntawm lub hauv paus ntsiab lus. Cov uas tau ua txhaum kev nkauj kev nraug qee zaus ntawd tsis suav hais tias yog cov tib neeg uas muaj ib tug yeeb yam phem. Yog ib tug txiv neej los sis poj niam twg ua dog ua dig rau ub rau no rau poj niam los sis txiv neej nyob rau txhua qhov chaw uas lawv mus, thiab lawv tsis paub txaj muag thiab tsis muaj txoj kev paub cais qhov zoo qhov phem txog noob neej tej kev sib raug zoo li, ces tus tib neeg no yog ib tug tib neeg phem, thiab lawv tus yeeb yam yog kev phem ntag. Ib tug tib neeg uas zoo li no yuav nthuav lawv tus yeeb yam tawm txawm lawv yuav ua dab tsi los sis lawv yuav ua tes hauj lwm dab tsi los xij. Tswj tsis tau lawv tus yeeb yam li, thiab lawv lub siab mas puv npo tej kev qias neeg no xwb. Cov txiv neej los sis poj niam ntawd ua dog ua dig rau ub rau no rau poj niam los sis txiv neej nyob rau txhua qhov chaw uas lawv mus, thiab tab txawm yog lawv tsum li ib lub sij hawm lawm los xij, lawv tsum vim cheem tsam ntawd tsis tso cai los sis vim tsis muaj tus haum lawv xwb. Yam uas los ntawm tib neeg tus yeeb yam mas tuaj yeem tawm tuaj lub sij hawm twg los tau thiab qhov chaw twg los tau; tsis muaj dab tsi txwv tau tej ntawd li. Ib txhia tib neeg mas raug khaub ncaws, kev zoo nkauj, thiab kev khav theeb dag ntxias lawm; tej ntawd tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Ib hnub lawv hloov lawv tej khaub ncaws ob peb zaug li. Lawv saib seb leej twg hnav khaub ncaws zoo thiab leej twg hnav tau zoo, thiab yog lawv tsis tau tej no mas lawv pw tsis tsaug zog li, thiab lawv yuav qiv nyiaj los sis ua txhua yam kom tau tej no li. Yog lawv tsis tau tej no, ces lawv tsis muaj siab ntseeg Vajtswv li, tsis xav mus koom tej kev sib tham, thiab tsis muaj siab nyeem Vajtswv txoj lus li. Tej yam no yog tej uas nyob rau hauv lawv lub siab xwb. Lawv xav tsis tau lwm yam li. Cov tib neeg zoo li no mas tsis muaj qab hau dab tsi kiag li, thiab haj yam tsis muaj qab hau tshaj tus tib neeg dog dig lawm thiab. Qhov no yog qee yam uas nyob rau hauv lawv tus yeeb yam thiab hauv lawv cov pob txha ntag. Lawv tus yeeb yam mas tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Tej uas nyob rau hauv tib neeg tus yeeb yam ntawd tsis tau nthuav tawm los ntawm lub sij hawm qaug zog, tiam sis, tej ntawd pheej qhia kom pom tseeb tas li xwb. Txawm tib neeg yuav ua dab tsi los xij, lawv ua tej uas qhia txog lawv tus yeeb yam xwb. Tab txawm thaum cov sab nraud tsis pom tej ntawd los xij, yeej tseem muaj tej uas tsis dawb huv nyob rau hauv tej ntawd. Txawm ib tug tib neeg txawj dag hais lus ncaj ncaj los xij, tseeb tiag, yeej tseem muaj ib lub ntsiab lus zais nyob tom qab lawv cov lus ntawd. Lawv cov lus yeej tseem muaj kev dag ntxias. Ib tug tib neeg txawj dag mas yeej dag txhua tus li, tab txawm yog lawv cov txheeb ze thiab cov me nyuam los xij. Txawm koj yuav hais ncaj npaum li cas rau lawv los xij, lawv yeej yuav dag koj li. Qhov no yog lawv lub ntsej muag tiag tiag, qhov no yog lawv tus yeeb yam kiag ntag, qhov no tsis yooj yim hloov, thiab yeej yuav zoo li no mus li. Qee zaus ib tug tib neeg coj ncaj kuj ntxeev lus thiab dag thiab, tiam sis feem ntau lawv yeej coj ncaj, ua los ntawm kev kub siab lug, tsis siv lwm tus kom tau txiaj ntsim rau nws tus kheej thaum nrog lawv sib tham, thiab tsis npaj siab los sim lwm tus siab thaum nrog lwm tus tham. Lawv tuaj yeem qhia tawm thiab qhia tawm hauv nruab siab tuaj rau lwm tus, thiab txhua tus puav leej hais tias lawv tsis muaj kev txhaum. Qee zaus thaum lawv hais cov lus dag, mas qhov no tsuas yog lawv tus moj yam qias vuab tsuab nws nthuav nws tawm xwb. Qhov no tsis sawv cev rau lawv tus yeeb yam vim lawv tsis yog cov tib neeg txawj dag. Yog li ntawd, thaum hais txog ib tug tib neeg twg tus yeeb yam mas, koj yuav tsum to taub tias tus yeeb yam ntawd muaj dab tsi thiab tus moj yam qias vuab tsuab yog dab tsi. Koj yuav tsum muaj peev xwm cais ob qho ntawd kom meej meej. Tam sim no, thaum nug kom tib neeg tshuaj xyuas lawv tus kheej tus yeeb yam, mas ib txhia yuav hais tias, “Qee zaus kuv hais lus hnyav hnyav” los sis “Kuv tsis paub cai thiab tsis paub tias yuav coj kom zoo li cas” los sis “Qee zaus muaj tej kev tsis dawb huv thaum kuv ua kuv tej dej num,” tiam sis lawv tsis tham txog tias lawv tus yeeb yam zoo li cas los sis seb lawv txoj kev ua neej puas zoo li. Lawv ib txwm zam yam zoo li ntawd, thiab tej zaum lawv yeej tsis paub lawv tus kheej tiag tiag. Qhov pheej npog thiab ntshai tsam poob ntsej muag ntawd mas tsis zoo. Yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam mas yuav tsum tau muab tshawb tawm los. Yog tshawb tsis tau tawm los, ces yuav tsis to taub, thiab yog tsis to taub ces yuav hloov tsis tau. Koj yuav tsum coj kom nruj heev thaum hais txog txoj kev paub koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej, thiab koj lam ua kom dhau qhov kev txhawj no xwb tsis tau.

Kev to taub koj tus kheej tus yeeb yam ntawd mas muaj feem xyuam txog kev xub to taub seb koj yog hom neeg twg tiag tiag tso. Koj yog hom neeg twg ces qhia tau tias koj muaj hom yeeb yam ntawd. Piv txwv li, qhov hais tias tus neeg ntawd mas nim yog ib tug neeg zoo li ub zoo li no feem ntau yog hais txog lawv tus yeeb yam xwb. Hom yeeb yam uas tus tib neeg ntawd muaj qhia tias lawv yog hom tib neeg ntawd. Ib tug tib neeg tus yeeb yam ces yog lawv lub neej txoj sia. Koj yuav ua li cas thiaj li pom ib tug tib neeg tus yeeb yam? Koj yuav tsum muaj kev sib txuas lus nrog lawv tas li, thiab siv sij hawm los soj ntsuam seb lawv yog hom neeg zoo li cas. Yam dab tsi los xij uas tawm ntawm lawv los ntau tshaj plaws, thiab sawv cev rau lawv lub ntsiab tseeb thiab tus cwj pwm, ces tuaj yeem hais tau tias qhov ntawd yog lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Txhua yam ntawm lawv lub ntsiab tseeb yog qhov ua rau muaj lawv tus yeeb yam. Thaum uas hais txog tias saib seb tus tib neeg ntawd yog hom tib neeg twg tiag tiag, mas txoj kev no yog ib txoj kev tseeb dua. Yam dab tsi uas yog tus tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb, ces yog tus tib neeg ntawd tus yeeb yam ntag. Tus tib neeg ntawd tus yeeb yam qhia tau tias lawv yog hom tib neeg zoo li cas. Piv txwv li, yog tias ib tug tib neeg twg nyiam nyiaj txiag, ces lawv tus yeeb yam tuaj yeem hais tau ua ob peb lo lus tias: Lawv yog tug neeg nyiam nyiaj txiag. Yog tias tus tib neeg ntawd tus cwj pwm yog ib txoj kev nyiam poj niam, thiab nws tas zog nrog poj niam pw, ces tus tib neeg no nyiam kev phem thiab muaj ib tug yeeb yam phem. Qee tus tib neeg feem ntau nyiam noj xwb. Yog tias koj muab ib co cawv thiab ib co nqaij rau tus tib neeg zoo li no, mas lawv yuav ua raws li koj hais. Yog li ntawd qhov no thiaj li qhia tias tus tib neeg no muaj ib tug yeeb yam vum loj, zoo li ib tug npua ntag. Txhua tus tib neeg puav leej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab thiab ib qho uas ua tsis tau zoo kiag li, thiab tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tswj lawv nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia tiag tiag. Lawv ua neej raws li tus moj yam qias vuab tsuab no, thiab tus moj yam qias vuab tsuab no sawv cev rau lawv tus yeeb yam. Tuaj yeem hais tau hais tias lawv tus yeeb yam yog ib feem ntawm lawv uas yog qhov uas lawv ua tsis tau zoo kiag li—qhov uas lawv ua tsis tau zoo kiag ntawd yog lawv tus yeeb yam ntag. Ib txhia tib neeg mas zoo li muaj ib txoj kev ua neej uas siv tau thiab tsis ua rau pom txog ib qho uas ua tsis tau zoo loj nyob rau saum daim tawv li, tiam sis qhov uas lawv ua tsis tau zoo tshaj plaws mas yog qhov lawv tsis muaj peev xwm. Lawv tsis muaj hom phiaj ntawm lub neej txoj sia los sis tej kev ntshaw li, lawv tsuas lam ua kom dhau lub neej txoj sia xwb, ib qho teeb meem me tshaj plaws xwb twb ntog thiab xav phem thaum txhua yam nyuaj lawm. Yog thaum kawg lawv muaj tej kev xav phem, txog ntua qhov uas lawv tsis xav muaj kev ntseeg ntxiv lawm, ces qhov uas lawv ua tsis tau zoo tshaj plaws ntawd yog qhov lawv tsis muaj peev xwm ntag; lawv tus yeeb yam tsis muaj peev xwm, lawv tsis muaj nqis, thiab pab tsis tau lawv. Ib txhia tib neeg mas siab muag heev. Txhua hnub mas txhua yam uas lawv hais, thiab txhua txoj kev uas lawv coj rau lwm tus ntawd, lawv ua raws li lawv tej kev xav xwb. Lawv hlub tus no thiab tus tod, thiab lawv siv lawv lub sij hawm los ua tej kev zoo ntawm txoj kev hlub ntawd. Txhua yam uas lawv ntsib, lawv ua raws li txoj kev xav xwb. Thaum tus tib neeg zoo li no tus txheeb ze uas tsis ntseeg tuag, mas lawv quaj peb hnub nkaus. Tej zaum lwm tus twb xav muab lub cev tuag ntawd faus lawm, tiam sis lawv tsis kam li. Lawv tseem hlub tus tuag ntawd thiab lawv mob siab heev. Koj tuaj yeem hais tau hais tias tej kev xav li ntawd yog qhov uas tus tib neeg no ua tsis tau zoo kiag li. Lawv raug lawv tej kev xav tswj txog txhua yam, lawv tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb los sis ua raws li lub hauv paus ntsiab lus li, thiab lawv pheej nyiam ntxeev siab rau Vajtswv. Tej kev xav ntawd yog tej uas lawv xav tsis tau zoo tshaj plaws, yog qhov uas lawv ua tsis tau zoo kiag li, thiab lawv tej kev xav ntawd muaj peev xwm ua rau lawv puas tsuaj thiab rhuav tshem lawv. Cov tib neeg uas txawj xav dhau lawm tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis tsis muaj peev xwm mloog Vajtswv lus. Lawv raug lub cev nqaij daim tawv tswj yog li ntawd lawv thiaj li ruam thiab paub tsis meej lawm. Nws yog hom tib neeg ntawd tus yeeb yam uas txawj xav heev, es lawv thiaj li ua neej raws li lawv tej kev xav. Yog li ntawd, yog koj xav nrhiav ib txoj kev hloov koj tus moj yam, koj yuav tsum paub koj tus yeeb yam. “Tus tsov txaij yeej hloov pauv tsis tau qhov nws txaij.” Tsis txhob xav hais tias yuav hloov pauv tau tus yeeb yam ntawd. Yog tias ib tug tib neeg twg tus yeeb yam phem dhau heev lawm, ces lawv yeej yuav tsis hloov pauv li, thiab Vajtswv yuav tsis cawm lawv. Ib qho kev hloov pauv rau hauv tus moj yam txhais tau li cas? Nws tshwm sim thaum ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb, thaum ntsib Vajtswv txoj dej num, lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Nws cov lus thiab tau ntsib txhua yam kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo. Ib tug neeg zoo li no raug yaug kom dawb huv ntawm cov kuab lom phem uas nyob hauv lawv, thiab tau tsoo lawv tej moj yam lwj liam kom tawg tag nrho lawm kom lawv thiaj li tuaj yeem zwm tau rau Vajtswv cov lus thiab tag nrho Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, yeej tsis rov ntxeev siab rau Nws dua los sis tawm tsam Nws ntxiv lawm. Qhov no yog ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yog tias ib tug tib neeg twg tus yeeb yam phem heev, thiab yog tias lawv yog ib tug tib neeg phem, ces Vajtswv yuav tsis cawm lawv, thiab Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv. Muab hais ua lwm qhov piv txwv hais tias, qhov ntawd zoo li ib tug kws kho mob kho ib tug neeg mob: Tus tib neeg uas muaj ib qho mob yeej kho tau, tiam sis tus tib neeg uas muaj mob qog noj ntshav mas yeej cawm tsis tau. Ib qho kev hloov pauv hauv tus moj yam txhais tau tias thaum kawg tus tib neeg ntawd tau los paub lawv tus yeeb yam, uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus thiab kev tawm tsam Vajtswv lawm, vim lawv nyiam thiab tuaj yeem lees txais qhov tseeb. Lawv to taub tias noob neej lwj liam tob heev dhau lawm, lawv to taub noob neej ntiaj teb qhov tsis muaj qab hau thiab kev dag, thiab noob neej ntiaj teb qhov kev txom nyem thiab qhov ntxim hlub thiab thaum kawg lawv los to taub noob neej ntiaj teb tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb lawm. Kev paub tag nrho qhov no, lawv thiaj li tsis kam lees txais thiab tso lawv tus kheej tseg tag nrho, ua neej nyob raws Vajtswv txoj lus, thiab xyaum ua raws qhov tseeb rau hauv txhua yam. Qhov no yog tus neeg uas paub Vajtswv, thiab yog tus neeg uas nws tus moj yam tau hloov pauv lawm.

Tag nrho tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab tib neeg tus yeeb yam yog ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li cas los xij, nyob rau ntawm tag nrho cov tib neeg uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws muaj qee cov uas tuaj yeem zwm tau rau Vajtswv txoj dej num thiab lees txais qhov tseeb. Cov no yog cov tib neeg uas tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv tus moj yam tau. Ib txhia tib neeg mas tsis caum raws qhov tseeb li, thiab tsuas yoog raws qhov sawv daws ua xwb. Lawv yuav ua raws thiab ua yam dab tsi los xij uas koj qhia kom lawv ua, lawv muaj peev xwm tso txhua yam tseg thiab siv lawv tus kheej, thiab lawv tuaj yeem thev taus kev txom nyem. Cov tib neeg zoo li ntawd muaj kev txawj xav thiab muaj qab hau me ntsis xwb, thiab lawv muaj ib txoj kev cia siab txog txoj kev raug cawm dim thiab kev ciaj sia, tab sis hloov tsis tau lawv tus moj yam vim hais tias lawv tsis caum raws qhov tseeb li, thiab lawv tsuas txaus siab rau kev to taub cov lus qhuab qhia xwb. Lawv tsis hais los sis tsis ua tej yam uas txhaum txoj kev txawj xav, lawv ua tau lawv tej dej num los ntawm lub siab dawb paug, thiab lawv tuaj yeem lees txais qhov kev sib qhia txog qhov tseeb hais txog txhua yam teeb meem. Txawm li cas los xij, lawv tsis mob siab nrhiav qhov tseeb, lawv lub siab lub ntsws tsis meej pem, thiab lawv yeej tsis muaj hnub tuaj yeem to taub lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb li. Tsis muaj hnub yuav hloov tau lawv tus moj yam li. Yog koj xav kom txoj kev lwj liam raug yaug kom dawb huv thiab muaj ib qho hloov pauv rau hauv koj lub neej tus moj yam, ces koj yuav tsum muaj ib qho kev hlub rau qhov tseeb thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb. Kev lees txais qhov tseeb nws txhais tau li cas? Kev lees txais qhov tseeb txhais hais tias txawm koj yuav muaj hom moj yam lwj liam dab tsi los xij, los sis tus zaj loj liab ploog cov kuab lom—Ntxwgnyog cov kuab lom—nyob hauv koj tus yeeb yam li cas los xij, thaum Vajtswv cov lus muab tej no nthuav tawm, koj yuav tsum lees tej no thiab zwm rau, koj yuav xaiv tsis tau ib qho txawv li, thiab koj yuav tsum paub koj tus kheej raws li Vajtswv cov lus. Qhov no thiaj li txhais tau tias muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus thiab lees txais qhov tseeb. Txawm tias yam uas Vajtswv hais yuav yog dab tsi los xij, txawm tias Nws cov lus hais tawm yuav hnyav npaum li cas los xij, thiab txawm tias cov lus uas Nws siv yuav zoo li cas los xij, koj tuaj yeem lees txais tej ntawd raws li yam uas Nws hais muaj tseeb, thiab koj tuaj yeem lees paub tej ntawd raws li thaum uas lawv yoog raws qhov muaj tseeb. Koj tuaj yeem zwm rau Vajtswv cov lus txawm tias koj yuav to taub tob txog tej ntawd npaum li cas los xij, thiab koj lees txais thiab zwm rau qhov kaj uas raug nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau sib koom los ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum ib tug neeg zoo li no tau caum raws qhov tseeb mus txog ib theem lawm, lawv tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv lawv tus moj yam tau. Txawm tias yog cov tib neeg uas tsis nyiam qhov tseeb muaj kev ua neeg me ntsis xwb, los ua tau qee qhov zoo, thiab tuaj yeem tso tseg thiab fij rau Vajtswv, lawv tsis meej pem txog qhov tseeb thiab tsis mob siab rau qhov tseeb ntawd tiag tiag, yog li lawv lub neej yeej hloov tsis tau tus moj yam li. Koj pom tau tias Petus muaj kev ua neeg sib xws li lwm cov thwj tim thiab, tab sis nws rau siab ntso nrhiav qhov tseeb. Txawm tias Yexus yuav hais dab tsi, los Petus yeej ua tib zoo xav. Yexus nug tias, “Ximoos Npayaunas, koj puas hlub Kuv?” Petus teb ncaj ncees tias, “kuv tsuas hlub Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj xwb, tiam sis kuv tsis hlub tus Tswv nyob rau hauv lub ntiaj teb.” Tom qab nws to taub lawm, xav tias, “Qhov no tsis yog, tus Vajtswv uas nyob rau hauv ntiaj teb yog tus Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsis yog tib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb los? Yog kuv tsuas hlub tus Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xwb, ces kuv txoj kev hlub tsis yog tiag. Kuv yuav tsum hlub Vajtswv rau hauv ntiaj teb, vim tsuas yog li ntawd nkaus xwb kuv txoj kev hlub thiaj li yuav yog tiag.” Yog li ntawd, Petus tau los to taub lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj lus los ntawm yam uas Yexus tau nug lawm. Yuav hlub Vajtswv, thiab rau txoj kev hlub no kom muaj tiag, yus yuav tsum hlub tus Vajtswv uas rov yug los ua neeg rau hauv ntiaj teb. Kev hlub tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tsis pom tiag ces tsis yog muaj tseeb los sis tsis muaj qab hau, hos kev hlub muaj qab hau, pom Vajtswv tau yog qhov tseeb. Los ntawm Yexus cov lus los, Petus caum cuag qhov tseeb thiab ib qho kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev xav. Pom meej lawm tias, Petus qhov kev ntseeg Vajtswv tsuas tsom ntsoov rau kev caum raws qhov tseeb nkaus xwb. Thaum kawg, nws thiaj ua tiav hlo ib txoj kev hlub ntawm tus Vajtswv muaj qab hau—tus Vajtswv nyob hauv lub ntiaj teb. Petus tau mob siab tshwj xeeb rau hauv nws qhov kev caum raws qhov tseeb. Txhua zaus Yexus tau qhuab qhia nws, nws tau xav txog Yexus cov lus tiag tiag. Tej zaum nws tau xav los tau ntau lub hli, ib lub xyoos, los sis ntau lub xyoo lawm ua ntej tus Vajntsujplig tau qhia nws thiab nws tau to taub lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm. Hauv txoj hau kev no, Petus tau to taub qhov tseeb, thiab thaum nws to taub lawm, nws lub neej tus moj yam raug hloov pauv thiab raug pib dua tshiab lawm. Yog ib tug neeg tsis caum raws qhov tseeb, lawv yeej yuav tsis to taub txog qhov ntawd li. Koj tuaj yeem hais txog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia kaum txhiab zaus, tab sis lawv tseem tsuas yog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb. Ib txhia tib neeg tsuas hais tias, “Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia.” Txawm tias yog koj rov qab hais cov lus no kaum txhiab zaus los xij, nws tseem yuav tsis muaj txiaj ntsim li; koj tsis muaj kev to taub txog lawv lub ntsiab. Vim li cas thiaj li hais tau tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Koj puas tuaj yeem piav tau txoj kev txawj ntse uas koj muab tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom no? Koj puas to taub txog qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Vajtswv tau hais Nws cov lus tawm kom nej thiaj li muaj kev ntsib kev pom tej ntawd thiab muab tau kev txawj ntse. Qhov tsuas hais txogcov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb ces yeej tsis muaj txiaj ntsim li. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj to taub thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus lawm xwb. Yog koj tsis to taub Vajtswv cov lus, ces koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tsuas tuaj yeem tau txais kev thoob tsib to nrog thaum koj to taub qhov tseeb lawm xwb. Yog tsis muaj kev to taub qhov tseeb, koj yuav tsis muaj peev xwm thoob tsib to nrog. Koj tsuas tuaj yeem pom teeb meem meej meej thaum koj to taub qhov tseeb lawm xwb. Yog tsis muaj qhov to taub qhov tseeb, ces koj tsis tuaj yeem pom teeb meem meej meej li. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj to taub qhov tseeb lawm xwb. Yog tsis muaj qhov to taub qhov tseeb li, ces koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej. Koj tus moj yam tsuas hloov pauv tau thaum koj tau txais qhov tseeb lawm xwb. Yog tsis muaj qhov tseeb, koj tus moj yam tsis tuaj yeem hloov pauv tau li. Tsuas yog tom qab koj tau txais qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau. Yog tsis muaj qhov tau txais qhov tseeb, ces koj tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau li. Tsuas yog tom qab koj tau txais qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem pe hawm Vajtswv. Yog tsis muaj qhov to taub qhov tseeb, ces tab txawm yog koj pe hawm Nws los, qhov koj pe hawm ntawd yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev ua ntawm txoj kev ntseeg li. Yog tsis muaj qhov tseeb, ces yam koj ua los yeej tsis muaj tseeb li. Los ntawm qhov tau txais qhov tseeb lawm, ces txhua yam koj ua yeej muaj tseeb. Tag nrho tej no nyob rau ntawm kev muab tau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Ib txhia tib neeg yuav nug hais tias, “Qhov tau txais qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus ntawd yog txhais li cas kiag?” Puas tseem tshuav dab tsi uas yuav tsum tau nug tiag tiag? Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb nkaus xwb, thiab nyob rau hauv Vajtswv cov lus muaj qhov tseeb nkaus xwb. Dhau ntawm Vajtswv cov lus lawm tsis muaj dab tsi tseeb li. Muaj ntau tus tib neeg uas ntseeg hais tias qhov muaj peev xwm hais txog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia ntawd ces yog kev paub qhov tseeb, thiab qhov no yog qhov zoo tshaj plaws lawm. Koj yuav tsis tau txais qhov tseeb los ntawm qhov cia li hais txog kev qhuab qhia xwb. Qhov cia li qhia txog lub ntsiab lus ncaj ncaj ntawm Vajtswv cov lus xwb siv tau dab tsi? Koj yuav tsum to taub lub ntsiab lus hauv Vajtswv cov lus, lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus thiab qhov uas cov lus ntawd npaj siab los ua kom tiav. Vajtswv txoj lus muaj qhov tseeb, txoj sia, txoj kev kaj, tej hauv paus ntsiab lus, thiab hauv kev. Vajtswv txhua lo lus muaj ntau yam heev; qhov cia li hais txhua lo lus ntawd cov ntsiab lus ncaj ncaj, thiab tom qab ntawd ua kom tiav raws li txhua lo lus ntawd xwb mas yuav tsis txaus. Kuv mam li muab ib qho piv txwv rau koj. Vajtswv hais tias, “Ua cov tib neeg coj ncaj, txhob ua cov tib neeg txawj dag.” Nqe lus no txhais li cas? Ib txhia tib neeg hais tias, “Qhov no yog qhia tib neeg kom coj ncaj thiab txhob txawj dag xwb, tsis yog lod?” Yog koj nug lawv hais tias nqe lus ntawd txhais li cas ntxiv thiab, lawv yuav hais tias, “Nqe lus ntawd txhais hais tias koj yuav tsum ua ib tug neeg coj ncaj thiab txhob ua ib tug neeg txawj dag. Nqe lus ntawd tsuas hais ob yam no xwb.” Tej zaum tom qab ntawd koj yuav nug hais tias, “Qhov los ua ib tug neeg coj ncaj ntawd yog txhais li cas kiag? Hom neeg twg thiaj li suav hais tias yog ib tug neeg coj ncaj? Tus neeg coj ncaj ntawd tej cwj pwm zoo li cas? Tus neeg txawj dag ntawd tej cwj pwm zoo li cas?” Lawv yuav teb hais tias, “Tus neeg coj ncaj ntawd yog ib tug neeg uas hais lus ncaj ncees, tsis muaj kev cuav xyaw lawv cov lus, thiab tsis dag. Hos tus neeg txawj dag ntawd yog ib tug neeg uas ntxeev ntxeev lus, tsis qhia qhov tseeb, lawv cov lus mas ib txwm tsis dawb huv, thiab nyiam hais lus dag heev.” Qhov uas lawv hais tau ces tsuas muaj npaum li no xwb. Noob neej txoj kev xav mas yooj yim heev. Koj puas tuaj yeem to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb los ntawm qhov piav qhia txog cov tib neeg coj ncaj yooj yooj yim xwb? Vajtswv txoj lus hais li cas txog cov tib neeg coj ncaj? Qhov ib, hais tias cov tib neeg coj ncaj tsis muaj tej kev ua xyem xyav txog lwm tus, thiab qhov ob, hais tias cov tib neeg coj ncaj tuaj yeem lees txais qhov tseeb. Ob qho no yog ob qho tseem ceeb. Vajtswv txhais li cas los ntawm qhov no? Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias li no? Los ntawm Vajtswv txoj lus, koj tuaj yeem to taub qhov tseem ceeb tob dua txog qhov ua ib tug neeg coj ncaj ntawd yog txhais li cas, qhov ua ib tug neeg coj ncaj ntawd hais txog dab tsi, thiab cov lus txhais txog ib tus neeg coj ncaj ntawd yog dab tsi kiag. Thaum koj to taub cov lus txhais no yog yog lawm, ces nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, koj tuaj yeem pom tej kev qhia kom pom tseeb txog tus neeg coj ncaj ntawd tias zoo li cas, cov tib neeg txawj dag tias zoo li cas, thiab tej kev qhia kom pom tseeb txog tus neeg txawj dag ntawd tias zoo li cas. Tom qab ntawd yog koj ntsuas tej kev qhia kom pom tseeb no, koj yuav to taub tias tus neeg coj ncaj zoo li cas thiab tus neeg txawj dag zoo li cas kiag, nrog rau qhov cov tib neeg txawj dag ntawd saib Vajtswv txoj lus zoo li cas, lawv saib Vajtswv zoo li cas, thiab lawv ua rau lwm tus tib neeg li cas. Qhov ua li no koj yuav los to taub Vajtswv cov lus tiag tiag, thiab koj yuav paub tias tib neeg txoj kev xav txog cov tib neeg coj ncaj thiab cov tib neeg txawj dag ntawd sib txawv li cas los ntawm qhov Vajtswv txoj lus hais. Thaum Vajtswv txoj lus qhia koj hais tias, “Ua ib tug neeg coj ncaj, txhob ua ib tug neeg txawj dag,” mas muaj ntau yam ntxaws heev nyob rau ntawm no. Thaum koj to taub txog lub ntsiab lus ntawm cov lus ntawd tiag tiag lawm, koj yuav paub tias tus neeg coj ncaj zoo li cas thiab tus neeg txawj dag zoo li cas. Thaum koj xyaum ua lawm, koj yuav paub tias yuav xyaum ua li cas es thiaj li yog ib txoj kev los qhia txog tej kev qhia kom pom tseeb txog ib tug neeg coj ncaj, thiab koj yuav pom tseeb tseeb txog txoj kev xyaum ua thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua ib tug neeg coj ncaj ntawd, uas lav tau hais tias koj yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj to taub cov lus no tiag tiag thiab muab cov lus no coj los xyaum ua lawm, ces koj yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Txawm li cas los xij, yog koj tsis to taub cov lus no, ces koj yuav tsis yog ib tug neeg coj ncaj, thiab koj yeej yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo li. Kev los to taub tiag tiag txog Vajtswv cov lus tsis yog qhov yooj yim. Txhob xav li no tias: “Kuv tuaj yeem txhais raws lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua tus hais tias kuv qhov txhais yeej zoo lawm, thiab tau tsa ntiv tes xoo rau kuv, yog li qhov no txhais tau tias kuv to taub Vajtswv cov lus lawm.” Qhov ntawd tsis yog tib yam li kev to taub Vajtswv cov lus. Yog koj muab tau qee yam kev kaj los hauv Vajtswv cov lus hais lawm los, koj tau nkag siab lub ntsiab lus tseeb ntawm Nws cov lus lawm, thiab yog koj tuaj yeem nthuav tawm txoj kev xav txhawb rau Nws cov lus thiab thaum kawg lawv yuav ua tau dab tsi—yog koj muaj ib qho kev to taub meej ntawm tag nrho tej no lawm—xam tau tias koj muaj kev to taub ntawm Vajtswv cov lus rau qee theem lawm. Yog li, kev to taub Vajtswv cov lus thiaj li tsis yog yam uas yooj yim kiag li. Qhov koj tuaj yeem piav qhia lub ntsiab ncaj nraim ntawm Vajtswv cov lus tau ntog zoo tsis txhais tau tias koj to taub tej ntawd lawm. Txawm tias koj tuaj yeem piav qhia lawv lub ntsiab tau ntau npaum li cas los xij, koj qhov kev piav qhia tseem yog nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg txoj kev xav xwb. Nws tsis muaj txiaj ntsim dab tsi! Koj tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus tau li cas? Qhov tseem ceeb ces yuav tsum nrhiav qhov tseeb los hauv tej ntawd los. Tsuas yog nyob hauv txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus tiag tiag. Vajtswv yeej tsis hais tej lus uas qhuav qhawv li. Txhua kab ntawv uas Nws hais tawm muaj yam ntxaws ntxaws uas raug nthuav tawm ntxiv rau hauv Nws cov lus, thiab tej zaum lawv yuav raug nthuav tawm sib txawv. Tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hau kev uas Vajtswv nthuav qhia qhov tseeb. Vajtswv cov lus hais tawm mas tob heev thiab tib neeg txoj kev xav tsis tuaj yeem piav qhia tau yam yooj yim. Tib neeg tuaj yeem nrhiav pom me ntsis ntawm tag nrho lub ntsiab ntawm txhua feem ntawm qhov tseeb tsuav yog lawv tseem mob siab rau xwb. Txhua yam ntxaws ntxaws uas lawv yuav tsum tau ua kom tiav ntawd yog thaum lawv tau ntsib tau pom tom qab ntawd, uas yog los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Ib feem ces yog kev ua twb zoo xav thiab kev to taub Vajtswv cov lus thiab nrhiav lawv lub ntsiab tshwj xeeb los ntawm kev nyeem tej ntawd. Lwm feem ces yog kev to taub lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus los ntawm kev ntsib kev pom tej ntawd thiab tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Los ntawm kev nce qib xwm yeem nyob rau hauv ob kis no, ces koj thiaj li tuaj yeem los to taub Vajtswv txoj lus. Yog koj muab qhov ntawd txhais lub ntsiab kom ncaj ncaj, raws cov li theem los sis txhais los ntawm koj tus kheej txoj kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, ces txawm yog koj piav qhia qhov ntawd tau zoo thiab hais tau ntaug leev los xij, koj yeej tseem tsis to taub qhov tseeb hlo li, ces qhov ntawd puav leej tseem saib mus raws li tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb. Muab tsis tau qhov ntawd los ntawm txoj kev qhia ntawm Vajntsujplig los. Tib neeg nyiam txhais lub ntsiab rau Vajtswv cov lus raws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab lawv haj tseem txhais lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus tsis raug raws li lub ntsiab tiag thiab, ua rau lawv ntxim yuav to taub yuam kev thiab txiav txim rau Vajtswv, ces qhov no yuav yog kev nyuaj. Yog li ntawd, qhov tseeb ces tseem ceeb yeej yog tau txais los ntawm kev to taub Vajtswv cov lus thiab raug qhia los ntawm Vajntsujplig. Qhov muaj peev xwm to taub thiab piav qhia tau lub ntsiab lus ncaj ncaj ntawm Vajtswv txoj lus ntawd tsis txhais tau tias koj tau txais qhov tseeb lawm. Yog to taub lub ntsiab lus ncaj ncaj txog Vajtswv txoj lus es ntaus nqi tias koj to taub qhov tseeb lawm, ces koj tsuas muaj kev kawm thiab kev paub me ntsis xwb, yog li vim li cas koj thiaj li tim tsum txoj kev qhia ntawm Vajntsuplig? Puas yog Vajtswv tes hauj lwm yog qee yam uas tib neeg lub siab lub ntsws tuaj yeem to taub? Yog li ntawd, kev to taub qhov tseeb thiaj li tsis mus raws li tib neeg tej kev xav phem los sis tej kev xav hauv nruab siab. Koj yuav tsum muaj Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia, kev to taub zoo, thiab kev coj qhia kom muaj kev ntsib kev pom thiab kev paub tiag. Qhov no yog txheej txheem ntawm kev to taub thiab kev tau txais qhov tseeb, thiab nws yog ib qho xwm txheej uas tseem ceeb.

Koj to taub tib neeg tus yeeb yam li cas? Yam uas tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum paub tus yeeb yam ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm tib neeg qhov kev xam pom hauv lub ntiaj teb, xam pom hauv txoj sia, thiab tej yam muaj nuj nqis. Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Tib neeg tuag rau txoj kev nplua nuj ib yam li tej nug tuag rau tej khoom noj,” thiab lwm yam xws li tej kev ntseeg cua. Txhua lo lus no tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Tshwj xeeb yog, Qhoov Txwm, tus uas cov tib neeg Suav suav hais tias yog “ib tug neeg ntse tshaj plaws” ntawd cov lus feem ntau tau dhau los ua tib neeg lub neej lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Hau Sam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li. Tej no yog tag nrho tej txheej txheem ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho txhua yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab qhov lawv yog leej twg tug ntawd los ntawm qhov saib mus rau lawv qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus phem tau dhau los ua tib neeg lub neej thiab tus yeeb yam lawm. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab qhov no tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub los qhia, los ntxias dag, thiab ua qias vuab tsuab rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg, thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Ib txhia tib neeg tau ua dej num li ib co nom tswv pab pej xeem rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo lawm. Xav txog qhov nug lawv raws li nram qab no tias: “Nej twb ua tau zoo heev rau qhov no lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas nej ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Lawv yuav hais tias, “Ib yam uas kuv to taub ces yog qhov no: ‘Cov nom tswv tsis ua txhua yam nyuaj rau cov uas muab phaj tshab, thiab cov uas tsis qhuas lawv ces yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Lawv txoj hauj lwm yog ua raws li lub tswv yim phem no. Cov lus no tseem tsis yog sawv cev tam rau ntawm cov tib neeg zoo li ntawd tus yeeb yam thiab los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais txoj dej num mas tau dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm, pawg nom thiab txoj hauj lwm zoo mas yog lawv tej hom phiaj. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab tej no puav leej yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav ntawd yog Ntxwgnyoog li. Tag nrho ntawm cov nom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muab lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li hais tau tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, tsis muaj qab hau, thiab yeej tawm tsam Vajtswv, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab tej kuab lom. Qhov kuab lom ntawd tau dhau los ua Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tag nrho lawm. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Tib neeg muaj peev xwm los paub lawv tus kheej tau yooj yim yog lawv tus yeeb yam raug nthuav qhia raws li txoj hau kev no.

Thaum tib neeg muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam tiag tiag, thaum lawv pom tau tias Vajtswv tus moj yam muaj tiag, tias tus moj yam ntawd yeej dawb huv tiag tiag, thiab ncaj ncees tiag tiag, thiab thaum lawv tuaj yeem qhuas Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees tawm hauv lawv lub siab tuaj lawm, ces lawv thiaj li yuav paub Vajtswv tiag tiag, thiab lawv thiaj li yuav tau txais qhov tseeb. Tsuas yog thaum tib neeg paub Vajtswv lawm xwb mas thiaj li yog lawv ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj. Qhov ua tau ncaj qha los ntawm txoj kev paub Vajtswv tiag tiag ntawd mas yog muaj peev xwm hlub Vajtswv thiab mloog Vajtswv lus. Nyob rau hauv cov tib neeg uas paub Vajtswv, to taub qhov tseeb, thiab tau txais qhov tseeb tiag tiag, mas muaj ib qho kev hloov pauv tiag tiag nyob rau hauv lawv txoj kev xam pom li lub ntiaj teb thiab txoj kev pom txog lub neej txoj sia, ua tom qab ntawd kuj muaj ib txoj kev hloov pauv tiag tiag nyob rau hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia thiab. Thaum cov tib neeg uas muaj tej hom phiaj ntawm lub neej yog, muaj peev xwm caum qhov tseeb, thiab coj lawv tus kheej kom zoo raws li qhov tseeb, thaum lawv zwm rau Vajtswv tiag tiag thiab ua neej raws li Nws cov lus, thaum lawv hnov thaj yeeb thiab raug qhia kom paub tseeb txog qhov tob ntawm lawv lub siab, thaum lawv lub siab tsis muaj kev tsaus ntuj nti, thiab thaum lawv tuaj yeem ua lub neej nyob tau ywj pheej thiab tsis raug cuam tshuam rau hauv Vajtswv xub ntiag lawm, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li ua tau lub neej li noob neej tiag tiag, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li dhau los ua cov uas muaj qhov tseeb thiab kev ua neej. Ntxiv rau qhov no, tag nrho yam tseeb uas koj to taub thiab nrhiav tau ntawd yog los ntawm Vajtswv cov lus los thiab los ntawm Vajtswv Tus Kheej los. Tsuas yog thaum uas koj tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv Tus Uas Siab Tshaj Plaws—tus Tswv ntawm ib puas tsav yam, thiab Nws hais tias koj yog ib tug neeg raug tsim tawm los uas tsim nyog ua neej nyob zoo nkaus li ib tug tib neeg lawm xwb, mas koj lub neej thiaj li yuav muaj qab hau tshaj plaws. Kev muaj Vajtswv qhov kev pom zoo ntawd txhais hais tias koj tau txais qhov tseeb lawm, thiab txhais hais tias koj yog ib tug uas muaj qhov tseeb thiab muaj kev ua neej lawm. Hauv lub ntiaj teb niaj hnub no uas raug tswj fwm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yam tsawg kawg mas tau ntau txhiab xyoo ntawm qhov keeb kwm, leej twg ntawm tag nrho noob neej thiaj li tau txais tib neeg lub neej tseeb? Tsis muaj leej twg li. Vim tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab loj dhau lawm, thiab ua neej raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim, thiab txhua yam uas lawv ua yog ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab txhua lo lus uas lawv hais tawm thiab txhua txoj kev xav puav leej muaj Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab, thiab ncaj qha ntxub Vajtswv cov lus xwb, yog li ntawd lawv thiaj li yog hom tib neeg uas tawm tsam Vajtswv kiag ntag. Yog lawv tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lawv yeej kawg poob rau txoj kev puas tsuaj puas ntsoog xwb, uas tsis muaj leej twg xav tham txog kiag li. Lawv caum koob meej thiab txiaj ntsim, ua txhua yam kom yog ib tug neeg zoo los sis nrov, thiab cia siab tias “yuav ua tau rau lawv lub npe nrov mus ntau tiav tom ntej,” thiab kom “nrov koob nrov npe mus thoob plaws txhua zaj keeb kwm xwb.” Qhov no mas ruam, thiab thaiv tsis tau kiag li. Tseeb tiag, txhua tus neeg uas zoo los sis nrov ntawd yog Ntxwgnyoog hom neeg ntag, thiab twb poob rau hauv txoj kev rau txim hauv dab teb qib kaum yim ntev los lawm, tsis tau rov qab los yug ua neeg dua li lawm. Thaum cov tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab hwm cov tib neeg no, thiab lees txais lawv cov lus phem thiab lawv tej kev nkag siab yuam kev lawm, ces cov tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab no raug dab Ntxwgnyoog tsim txom lawm. Cov neeg uas raug tsim tawm los tsim nyog pe hawm tus Tswv Tsim. Qhov no yog lub Ntuj tsa thiab lub teb lees paub lawm, rau qhov tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb. Vajtswv tswj tag nrho saum ntuj thiab daim av thiab txhua yam, thiab tswj kav txhua yam. Qhov tsis ntseeg Vajtswv thiab qhov tsis zwm rau Vajtswv ntawd yog tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb. Yog koj ua neej nyob raws li Vajtswv cov lus, ces nyob hauv koj nruab siab, koj yuav hnov cig ntsa iab thiab kaj nrig, thiab koj kuj yuav zoo siab xyiv fab yam tsis muaj ib yam dab tsi yuav los piv tau. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav tau txais txoj sia tseeb. Txawm tias cov kws tshawb fawb hauv lub ntiaj teb yuav ua tiav qee yam loj npaum li ncas los xij, thaum los ze rau lawv txoj kev tuag lawm, lawv mam li hnov qhuav qhawv-tes dawb tes npliag thiab tias lawv muab tsis tau dab tsi li. Tab txawm Ai-xab-tais thiab Nujtoog nkawd los, mloog zoo li tej kev txawj ntse siab siab no qhuav qhawv xwb. Qhov no yog vim hais tias nkawd tsis muaj qhov tseeb, thiab vim nkawd tsis muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv tiag tiag. Txawm tias nkawd yeej ntseeg Vajtswv los xij, nkawd tsuas ntseeg hais tias muaj Nws xwb, tab sis nkawd tsis caum raws qhov tseeb. Nkawd tsuas xav vam khom rau kev tshawb fawb thiab tshawb nrhiav kom pom los ua pov thawj qhia tias muaj ib tug Vajtswv no xwb. Vim li ntawd, nkawd nyias thiaj li siv tag nrho nyias lub sim neej los tshawb nrhiav yam tsis tau txais ib yam dab tsi li, thiab txawm tag nrho nkawd lub neej nkawd ntseeg Vajtswv los xij, nkawd yeej tsis tau txais qhov tseeb li. Nkawd tsuas tshawb nrhiav txoj kev ntse rau fab kev tshawb fawb nkaus xwb, tab sis nkawd tsis nrhiav kev paub Vajtswv. Nkawd thiaj li muab tsis tau qhov tseeb, los sis nkawd thiaj li muab tsis tau txoj sia tseeb. Txoj kev uas nej tab tom taug niaj hnub no tsis yog txoj kev uas nkawd tau taug. Yam uas nej nrhiav yog los paub Vajtswv, yuav zwm rau Nws li cas, yuav pe hawm Nws li cas, thiab yuav ua neej nyob kom txoj sia muaj nuj nqis li cas. Qhov no yog tag nrho yam sib txawv los ntawm yam uas nkawd tau tshawb nrhiav. Txawm nkawd yog cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv los xij, nkawd tsis tau txais qhov tseeb. Tam sim no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau qhia nej txog txhua feem ntawm qhov tseeb thiab tau muab qhov tseeb thiab txoj sia rau nej lawm. Nws yuav yog qhov ruam yog nej tsis caum raws qhov tseeb.

Tam sim no, nej txoj kev to taub txog qhov tseeb tseem tsis tau txaus. Nej tsuas hais tau raws li txoj kev xav uas qhuav qhawv xwb. Nej tseem mloog zoo li tu ncua thiab tsis paub tseeb txog tes hauj lwm uas nej ua ntawd. Qhov no qhia tau hais tias nej txoj kev to taub lub neej txoj sia mas ntiav heev, thiab tias nej tseem tsis tau tau txais qhov tseeb. Thaum koj to taub qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj lus tiag tiag lawm, koj yuav muaj zog, koj lub cev yuav muaj zog tsis paub ntaug li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav kaj siab heev, thiab koj yim taug txoj kev ntawd mus deb mas txoj kev ntawd yim pom kev tuaj xwb. Niaj hnub no, cov tib neeg feem coob uas ntseeg Vajtswv tseem tsis tau taug txoj kev yog thiab tseem tsis tau to taub qhov tseeb, yog li ntawd hauv lawv nruab siab thiaj li tseem mloog zoo li qhuav qhawv, mloog zoo li tias lub neej txoj sia mas txom nyem, thiab mloog zoo li tias lawv tsis muaj lub zog los ua lawv tej dej num kom tiav li. Ua ntej lawv muaj ib lub zeem muag nyob rau hauv lawv lub siab cov ntseeg Vajtswv zoo li no ntag. Tib neeg tsis tau tau txais qhov tseeb thiab tseem tsis tau paub Vajtswv, yog li ntawd lawv thiaj li tseem tsis tau muaj kev zoo siab ntau. Nej txhua tus yeej puav leej raug kev tsim txom thiab ntsib kev nyuaj thaum rov qab los tsev. Thaum nej raug txom nyem, nej kuj xav tuag thiab tsis xav ua neej nyob li lawm thiab. Tej no yog kev qaug zog ntawm lub cev nqaij daim tawv. Ib txhia tib neeg haj tseem xav hais tias, “Kev ntseeg Vajtswv mas yuav tsum zoo siab. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajntsujplig Dawb Huv tau muab kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab rau tib neeg. Tam sim no muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab tsawg dhau lawm, thiab tsis muaj txoj kev zoo siab li muaj nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm. Kev ntseeg Vajtswv niaj hnub no mas meem txom heev.” Koj tsuas paub hais tias txoj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv mas zoo dua lwm yam huv si xwb. Koj tsis paub tias niaj hnub no Vajtswv ua hauj lwm dab tsi. Vajtswv yuav tsum cia nej lub cev nqaij daim tawv raug txom nyem kom thiaj li hloov tau nej tus moj yam. Tab txawm nej lub cev nqaij daim tawv raug txom nyem los xij, nej muaj Vajtswv txoj lus thiab nej tau Vajtswv txoj koob hmoov lawm. Tab txawm koj xav tuag los koj yuav tsis tuag lawm. Koj puas tuaj yeem ua kom koj tus kheej txhob paub Vajtswv thiab txhob tau txais qhov tseeb? Tam sim no, feem ntau, tsuas yog qhov hais tias tib neeg tseem tsis tau txais qhov tseeb, thiab lawv tsis muaj txoj sia xwb. Lawv tab tom nrhiav txoj kev cawm dim, yog li ntawd lawv thiaj li yuav tsum raug txom nyem me ntsis nyob rau hauv tus txheej txheem no. Niaj hnub no, txhua tus uas nyob rau hauv lub ntiaj teb no tab tom raug kev sim siab, tab txawm Vajtswv los raug txom nyem thiab, yog li ntawd qhov nej tsis raug txom nyem ntawd puas tsim nyog? Yog tsis muaj kev lim tib neeg kom dawb huv los ntawm tej kev puas tsuaj loj ces yeej yuav tsis muaj txoj kev ntseeg tiag tiag, thiab yuav tsis tau txais qhov tseeb thiab txoj sia li. Yog tsis muaj tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv mas yuav tsis tsim nyog. Saib Petus xwb—thaum kawg nws raug kev sim siab xya xyoo nkaus (tom qab nws muaj tsib caug peb xyoos lawm). Nws raug kev sim siab pua pua zaus nyob rau hauv xya lub xyoo ntawd xwb. Ob peb hnub twg mas nws yuav tsum tau raug tej kev sim siab no, thiab tsuas yog tom qab raug txhua yam kev sim siab no lawm xwb mas nws thiaj li tau txais txoj sia thiab muaj ib txoj kev hloov pauv nws tus moj yam. Thaum koj tau txais qhov tseeb thiab los paub Vajtswv tiag tiag lawm, koj yuav paub hais tias koj yuav tsum ua neej rau Vajtswv. Yog koj tsis ua neej rau Vajtswv, mas koj yuav tu siab; koj yuav ua neej khuv xim mus tag koj sim neej thiab tu siab heev. Koj tseem yuav tuag tsis tau thiab. Mas ntshe koj yuav nyem nrig thiab txiav txim siab ua neej nyob txuas ntxiv. Koj yuav tsum ua lub neej rau Vajtswv. Thaum tib neeg muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv lawm, mas lawv muaj qhov kev txiav txim siab no thiab tsis xav tuag ntxiv li lawm. Thaum txoj kev tuag hem koj, koj yuav hais tias, “Au Vajtswv, kuv tsis kam tuag lawm. Kuv tseem tsis tau paub Koj. Kuv tseem tsis tau pauj Koj txoj kev hlub. Kuv yuav tuag tsis tau kom txog ntua thaum kuv paub Koj zoo lawm.” Tam sim no nej puas nyob rau qib no? Tseem tsis tau, puas yog? Ib txhia tib neeg ntsib kev nyuaj siab ntawm tsev neeg, ib txhia ntsib kev nyuaj siab ntawm kev ua txij ua nkawm, thiab ib txhia raug kev tsim txom, haj tseem tsis muaj ib qho chaw nyob li thiab. Txawm lawv yuav mus qhov twg los xij, qhov lawv mus ntawd yog lwm tus lub tsev xwb, thiab lawv mob siab heev. Txoj kev mob siab uas nej raug tam sim no tsis yog txoj kev mob siab uas Vajtswv raug thiab lod? Nej tab tom nrog Vajtswv raug txom nyem, hos Vajtswv nrog noob neej raug txom nyem. Niaj hnub no nej txhua tus puav leej muaj feem nyob rau hauv Khetos txoj kev txom nyem, lub nceeg vaj, thiab kev ua siab ntev, yog li ntawd thaum kawg nej yuav tau txais koob meej! Txoj kev raug txom nyem no muaj txiaj ntsim heev. Tsis yog zoo li ntawd lod? Koj yeej zam tsis dhau lub siab nyiam no. Koj yuav tsum to taub lub ntsiab lus ntawm qhov kev raug txom nyem niaj hnub no thiab vim li cas koj thiaj li raug txom nyem heev. Koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, mas tom qab ntawd koj thiaj li yuav muaj siab los raug txom nyem. Yog koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj tsuas xav txog qhov raug txom nyem xwb, ces koj yim xav txog qhov raug txom nyem ntawd, koj yim meem txom thiab nyiaj siab xwb, zoo li koj txoj kev ua neej twb yuav xaus lawm. Koj yuav pib raug txoj kev tuag tsim txom. Yog koj rau siab thiab siv tag nrho koj lub zog rau qhov tseeb, thiab koj muaj peev xwm to taub qhov tseeb, ces koj lub siab yuav kaj, thiab koj yuav muaj kev xyiv fab. Koj yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab nyob rau hauv koj lub siab hauv lub neej, thiab thaum kev mob kev tuag los looj koov, koj yuav hais tias, “Kuv tseem tsis tau tau txais qhov tseeb, yog li ntawd kuv tuag tsis tau. Kuv yuav tsum siv txhua yam rau Vajtswv kom zoo, ua tim khawv rau Vajtswv kom zoo, thiab pauj Vajtswv txoj kev hlub tso. Txawm thaum kawg kuv tuag li cas los xij, vim kuv yuav tau ua ib lub neej uas txaus siab heev. Txawm li cas los xij, kuv tuag tsis tau. Kuv yuav tsum nyiaj thiab ua neej nyob mus ntxiv.” Tam sim no koj yuav tsum muaj kev paub tseeb txog qhov teeb meem no, thiab koj yuav tsum to taub qhov tseeb los ntawm tej no. Thaum tib neeg muaj qhov tseeb lawm, mas lawv muaj zog. Thaum lawv muaj qhov tseeb lawm, mas lawv lub cev muaj ib lub zog uas tsis paub ntaug li. Thaum lawv muaj qhov tseeb lawm, mas lawv muaj kev txiav txim siab. Yog tsis muaj qhov tseeb, mas tib neeg muag npaum cov zaub lwj xwb; thaum lawv muaj qhov tseeb lawm, mas lawv tawv npaum hlau. Txawm txhua yam yuav iab npaum li cas los xij, lawv yuav tsis hnov iab kiag li. Nej xav tias qhov nej raug txom nyem me ntsis ntawd ntau npaum li cas? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej tseem raug txom nyem! Nej yog cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab thiab yog cov uas muaj tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv. Nej tau ua ntau yam uas nej tsis paub uas ntxeev siab rau Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv, thiab nej tsim nyog raug txiav txim thiab rau txim lawm. Tsuas zoo ib yam li cov tib neeg mob uas yuav zoo xwb, puas tsim nyog lawv ntshai raug txom nyem? Nej muaj tej moj yam qias vuab tsuab, yog li ntawd nej puas xav hais tias nej tuaj yeem hloov tau nej tus moj yam thiab tau txais txoj sia yam tsis muaj ib qho kev mob siab hlo li? Qhov nej raug txom nyem ntawd yog los ntawm nej tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Nej yeej tsim nyog tau txais qhov raug txom nyem ntawd thiab yuav tsum tau nyiaj qhov ntawd. Vajtswv tsis tau ua txhaum thiab tsis tau yuam qhov ntawd. Qhov kev txom nyem uas nej nyiaj tam sim no mas loj dua li kev khwv thiab kev siv zog ua nej tes dej num. Qee zaus nej pom hais tias nej tus moj yam qias vuab tsuab mas tsis tau hloov kiag li, yog li ntawd nej thiaj li raug qee qhov kev lim tib neeg kom dawb huv. Qee zaus nej tsis to taub Vajtswv txoj lus los sis cov lus ntawd mas nyeem tau mob siab heev, yog li ntawd nej thiaj li raug lim kom dawb huv me ntsis nyob rau hauv Vajtswv txoj lus. Los sis, tej zaum, nej ua nej tes hauj lwm tiag tiag tsis zoo thiab pheej ua yuam kev nyob rau hauv nej tes dej num, nej muaj kev ua txhaum thiab kev ntxub nej tus kheej vim tsis muaj peev xwm ua nej txoj hauj lwm, yog li ntawd qhov no thiaj li ua rau nej txom nyem qee yam. Tej zaum nej pom lwm tus muaj kev nce qib thiab xav hais tias nej tus kheej qhov kev nce qib ntawd qeeb dhau lawm, tias nej siv sij hawm ntev dhau lawm es thiaj li mam to taub Vajtswv txoj lus, tias muaj kev kaj me ntsis xwb, thiab tej teeb meem no ua rau nej txom nyem qee yam. Qee zaus cheeb tsam tsis zoo uas nej nyob ntawd hem nej vim tus zaj loj liab ploog tej kev ntes thiab kev tsim txim, yog li ntawd nej thiaj li pheej ntshai, ua ywj fab ywj fwj, thiab ua neej nyob ntshai heev, thiab qhov no thiaj li ua rau nej txom nyem qee yam. Dhau ntawm qhov kev raug txom nyem no lawm, nej raug txom nyem dab tsi ntxiv thiab? Nej tsis yog tsim los ua tes hauj lwm hnyav ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab nej tsis muaj cov loj tshaj nej los sis cov yawg hlob uas ntaus thiab cem nej, thiab tsis muaj leej twg saib nej yam li ib co qhev li. Nej tsis raug tej kev txom nyem zoo li ntawd. Tseeb tiag, tej kev txom nyem uas nej nyiaj no tsis yog tej kev txom nyem tiag tiag. Xav seb. Tsis yog li no lod? Nej yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tso koj tsev neeg tseg es los siv rau Vajtswv, thiab vim li cas koj thiaj li ua li ntawd. Yog koj ua li ntawd los caum qhov tseeb thiab txoj sia, thiab tib txij los ua koj tes dej num kom tiav thiab pauj Vajtswv txoj kev hlub, ces qhov no yog kawg nkaus lawm. Qhov ntawd yog ib qho zoo, qhov ntawd yog lub Ntuj tsa thiab lub teb lees paub lawm, thiab koj yeej yuav tsis khuv xim. Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj tsev neeg los xij, koj tuaj yeem tso qhov ntawd tseg. Yog koj to taub qhov tseem ceeb no meej meej lawm, ces koj yuav tsis muaj kev khuv xim, thiab koj yuav tsis xav phem lawm. Yog koj tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas siv koj tus kheej kom tau koob hmoov xwb, ces qhov no tsis muaj qab hau li. Thaum koj pom txog qhov teeb meem no, ces twb daws tau qhov teeb meem no lawm, thiab koj yuav tsis tas txhawj txog koj tsev neeg li. Txhua yam puav leej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm. Los txog rau tam sim no, nej txhua tus twb tau raug qee qhov kev sim siab lawm. Ib txhia tib neeg tau txais qee qhov tseeb, tiam sis ib txhia tib neeg nyuam qhuav to taub qee qhov kev qhuab qhia xwb tiam sis tsis tau tau txais ib qho tseeb li. Ib txhia muaj peev xwm thiab muaj kev nkag siab tob, hos ib txhia uas tsis muaj peev xwm ces muaj kev nkag siab ntiav ntiav xwb. Txawm koj txoj kev nkag siab yuav tob thiab ntiav los xij, tsuav koj to taub qee qhov tseeb thiab muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thaum koj raug txom nyem los ntawm kev sim siab xwb, ces qhov koj raug txom nyem ntawd muaj ntxiaj ntsim thiab muaj nqis lawm. Yog koj lees txais tsis tau tej yam los ntawm Vajtswv, thiab koj pheej ua txhua yam raws li noob neej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, ces txawm koj yuav raug txom nyem npaum li cas los xij, koj yeej yuav tsis muaj tej lus tim khawv uas hais txog kev paub tiag tiag li. Qhov koj raug txom nyem ntawd yuav tsis muaj nqis, vim koj tsis tau txais qhov tseeb.

Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav rau hauv txhua yam, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb rau hauv txhua yam. Piv txwv li, koj yuav nrhiav qhov tseeb li cas nyob rau hauv tej yam tseem ceeb xws li khoom noj, khaub ncaws, thiab tej yam tseem ceeb ntawm yus tus kheej uas nyob rau hauv lub neej txoj sia? Puas muaj tej yam tseeb yuav tau nrhiav rau hauv tej yam no? Ib txhia tib neeg hais tias, “Txawm koj yuav ntseeg Vajtswv thiab tsis ntseeg los xij, kev zoo siab yog kev noj qab hnav zoo xwb. Yog tsis muaj qhov kev noj qab hnav zoo ntawd, ces txhua yam yog kev nyuaj siab xwb.” Qhov hais li ntawd puas mus raws li qhov tseeb? Muaj ntau tus tib neeg uas ua neej ywj siab, noj zoo hnav zoo, cov uas ntshaw tej kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Lawv yuav tsis lees txais qhov tseeb los sis muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua yam yooj yooj yim, thiab haj yam tsis muab txhua yam tso tseg es los fij lawv tus kheej rau Vajtswv. Hom tib neeg zoo li ntawd yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv, thiab thaum kawg, lawv txhua tus yuav poob rau hauv tej kev puas tsuaj, quaj tom hniav nkawd. Hom tib neeg zoo li ntawd puas muaj ib txoj kev zoo siab uas tsim nyog hais txog li? Ntau tus neeg tau yug los rau hauv tsev neeg ntawm cov neeg ua zog los sis cov neeg ua liaj ua teb thiab tau raug txom nyem me ntsis txij thaum yau los. Yog lawv muaj peev xwm to taub qhov tseeb, ces lawv yeej yuav lees txais qhov tseeb ntawd thiab muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua, thiab lawv muaj peev xwm fij txhua yam thiab muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv yam tsis ntshai raug txom nyem li. Lawv tus kheej muaj peev xwm mob siab rau ua qhov uas Vajtswv txib kom ua, thiab ib txhia haj tseem muab kiag lawv txoj sia rau Vajtswv thiab. Hom tib neeg zoo li ntawd thiaj li tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Ntau tus tib neeg mob siab rau tej kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Nej puas yuav hais tias qhov tau noj zoo hnav zoo ntawd mas tseem ceeb heev? Yeej tsis tseem ceeb li. Yog ib tug neeg twg muaj peev xwm paub Vajtswv thiab muaj qhov tseeb tiag lawm, ces nyob hauv txhua yam uas tus neeg ntawd ua, yog lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom Vajtswv txaus siab xwb. Txawm ib tug neeg uas zoo li no yuav noj phem los sis hnav phem npaum li cas los xij, tseem muaj nuj nqis nyob rau hauv lawv txoj kev lub neej txoj sia, thiab lawv tuaj yeem muab tau Vajtswv qhov kev pom zoo. Qhov no tsis yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws lod? Txoj kev noj qab hnav zoo ntawd yeej lav tsis tau tias koj yuav tau txais koob hmoov. Koj tseem yuav raug foom phem yog koj tsis mloog Vajtswv lus los sis taug txoj kev tsis yog, txawm tias ib tug neeg yuav hnav tsis zoo thiab noj tsis zoo los xij tab sis yog tus caum cuag qhov tseeb ces yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv tau tag nrho ib yam nkaus. Yog li ntawd, thiaj muaj qhov tseeb tias koj yuav tsum nrhiav tej khoom noj thiab khaub ncaws li cas, thiab tseem muaj qhov tseeb ntau yam los nrhiav seb koj yuav tsum ua koj txoj dej num li cas. Qhov koj xav li cas txog Vajtswv cov lus txib ntawd mas tseem ceeb heev, thiab qhov no yog ib qho loj heev. Yog koj tsis tuaj yeem ua yam uas Vajtswv tau muab tso rau tib neeg ua lawm ntawd kom tiav, ces koj tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv Nws xub ntiag lawm thiab koj yuav tsum raug rau txim. Nws yeej raug npaj tseg rau saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub rau hauv ntiaj teb lawm tias tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo Vajtswv cov lus xib uas tau muab tso rau lawv lawm. Qhov no yog tib neeg lub luag hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws, thiab tseem ceeb npaum nkaus li lawv txoj sia. Yog koj tsis mob siab ua Vajtswv cov lus txib, ces koj tab tom ntxeev siab rau Nws rau yam uas phem tshaj plaws. Hauv qhov no, koj yog tus neeg ntxim tu siab tshaj Yudas lawm thiab, thiab yuav tsum raug foom phem. Tib neeg yuav tsum muab kom tau kev to taub thoob plaws txog qhov yuav ua yam uas Vajtswv muab tso rau lawv ua li cas thiab, qhov tsawg kawg, lawv yuav tsum nkag siab tias cov lus txib uas Nws tso rau tib neeg yog kev txhawb tsa thiab kev nyiam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv, thiab tias lawv yog yam zoo tshaj plaws. Txhua txhua yam sab nraud tuaj yeem raug muab tso tseg tau. Txawm tias yog ib tug tib neeg twg yuav tsum fij lawv tus kheej txoj sia los xij, lawv tseem yuav tsum ua kom tau puv npo li Vajtswv cov lus txib. Pom lawm lod, nyob rau ntawm no tsis muaj qhov tseeb uas yuav tau nrhiav lod? Kev hloov hauv koj tus moj yam kom tau yog muaj feem ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb! Yog koj to taub qhov tseeb ntawm qhov uas vim li cas tib neeg thiaj li ua neej nyob, thiab ntawm qhov koj yuav tsum xam pom txoj sia li cas, ces koj qhov kev xam pom ntawm txoj sia yuav tsis raug hloov pauv? Haj yam muaj qhov tseeb uas yuav tau nrhiav ntxiv nyob rau ntawm no. Qhov tseeb uas tuaj yeem pom nyob rau hauv txoj kev hlub Vajtswv ntawd yog dab tsi? Vim li cas tib neeg thiaj li yuav tsum hlub Nws? Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev hlub Nws? Yog ib tug neeg muaj ib qho kev to taub meej txog qhov tseeb ntawm kev hlub Vajtswv lawm, thiab lawv tuaj yeem hlub Nws puag hauv lawv nruab sab tuaj thiab muaj ib qho kev hlub Vajtswv me ntsis lawm, ces lawvmuaj ib txoj sia tseeb thiab yog cov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws lawm. Cov uas nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam ntawd mas lub neej vam meej sai tshaj plaws, thiab tuaj yeem ua tau ib txoj kev hloov ntawm tus moj yam. Nws yog kiag cov neeg uas nrhiav qhov tseeb rau hauv txhua yam uas Vajtswv hlub. Yog ib tug neeg vam khom rau ntawm cov kev xav phem thiab cov kev qhuab qhia los sis ua raws li txhua cov kev cai tswj kav hauv txhua yam xwb, ces lawv yuav tsis vam meej. Lawv yeej yuav muaj hnub muab tsis tau qhov tseeb li, thiab tsis ntev los sis tom qab ntawd lawv yuav raug muab ntiab tawm mus. Vajtswv ntxub hom neeg no tshaj plaws.

Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Xyoo 1999

Qhov Dhau Los: Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

Ntxiv Mus: Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No