Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

Thaum tau paub Vajtswv tes hauj lwm thiab mloog tej lus qhuab qhia los tau ntau lub xyoo lawm, ces thiaj li muaj ib txhia tib neeg muaj qee qhov kev to taub txog lawv tus kheej, muaj peev xwm tham txog qee qhov kev paub tiag, thiab kawm txog lawv tus kheej tus yam ntxwv tiag, lawv tus kheej tej kev to taub, lawv tus kheej, lawv tus kheej txoj kev nce qib, lawv tej kev ua tsis tau zoo, thiab lawv npaj kom to taub li cas lawm. Tiam sis muaj ib txhia tib neeg mas tsis muaj kev to taub txog lawv tus kheej thiab tsis muaj peev xwm tham txog ib qho kev paub tiag li. Lawv tsuas muaj peev xwm hais txog tej yam uas nyob sab nraud xwb xws li tej lus hais txog kev qhuab qhia, tes hauj lwm sab nraud, tej xwm txheej tam sim no, thiab qhov kev nce qib ntawm txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo xwb, tiam sis tsis muaj dab tsi txog qhov to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis tus kheej txoj kev paub li. Qhov no qhia tias lawv tseem tsis tau taug txoj kev yog mus rau qhov to taub txog lub neej txoj sia. Kev hloov pauv hauv yus tus moj yam tsis yog ib qho hloov hauv tus cwj pwm, los sis tsis yog lom txwm hloov rau sab nraud los sis tsuas txawv txav ib ntus uas tshwm sim los ntawm kev mob siab rau xwb. Txawm tej kev hloov pauv no yuav zoo npaum li cas los xij, tej kev hloov pauv no yeej hloov tsis tau tej kev hloov pauv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia qhov chaw li, vim tej kev hloov pauv sab nraud no mas noob neej lub zog yeej ua tau li, tiam sis tej kev hloov pauv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia ntawd mas yus tus kheej lub zog xwb yeej ua tsis tau li. Qhov raug Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv ntawd mas yeej cheem tsum kom thiaj li ua tiav qhov no, nrog rau Vajntsujplig txoj kev ua kom zoo tiav log. Txawm cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv coj tau qee tus cwj pwm zoo los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug mloog Vajtswv lus tiag tiag, hlub Vajtswv tiag tiag, los sis ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Qhov no yog li cas? Nws yog vim qhov no cheem tsum ib qho kev hloov pauv rau hauv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia, thiab ib qho kev hloov pauv tus cwj pwm xwb mas yeej tsis txaus li. Ib qho kev hloov pauv tus moj yam ntawd txhais hais tias koj muaj kev paub thiab tau ntsib tau pom txog qhov tseeb lawm, thiab tias qhov tseeb twb dhau los ua koj lub neej txoj sia lawm, tias qhov tseeb ntawd coj tau kev thiab tswj koj lub neej txoj sia thiab txhua yam ntawm koj. Qhov no yog ib qho kev hloov pauv koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia ntag. Tsuag yog cov tib neeguas muaj qhov tseeb yam li lawv lub neej txoj sia ntawd xwb thiaj li yog cov uas twb hloov pauv tus moj yam lawm. Yav dhau los, tej zaum yuav muaj qee qhov tseeb uas koj muab coj los xyaum ua raws tsis tau thaum koj to taub qhov tseeb ntawd, tiam sis tam sim no koj xyaum ua tau txhua kis ntawm qhov tseeb uas koj to taub yam tsis muaj teeb meem los sis nyuaj hlo li. Thaum koj xyaum ua raws li qhov tseeb, koj yuav pom hais tias koj tus khee jmuaj kev kaj siab thiab kev zoo siab puv npo, tiam sis yog koj xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb, ces koj hnov mob siab thiab meem txom koj lub siab uas zoo. Koj yeej xyaum ua tau raws li qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam, ua neej raws li Vajtswv cov lus, thiab muaj ib lub hauv paus rau kev ua neej. Qhov no txhais hais tias koj tus moj yam twb hloov pauv lawm. Tam sim no koj tso tau koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, koj tej kev nyiam ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab tej kev caum, thiab tej uas koj tso tsis tau tseg nyob rau yav dhau los ntawd tseg yam yooj yim heev li lawm. Koj xav hais tias Vajtswv cov lus yeej zoo tiag tiag, thiab tias qhov kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd yog yam zoo tshaj plaws uas yuav tsum tau ua. Qhov no txhais hais tias koj tus moj yam twb hloov pauv lawm. Ib qho kev hloov pauv tus moj yam mas ntxim zoo li yooj yim heev, tiam sis tseeb tiag nws yog ib tug txheej txheem uas muaj ntau yam kev paub heev. Nyob rau lub caij no mas, tib neeg yuav tsum tau raug kev txom nyem ntau yam, lawv yuav tsum tau kov kom yeej lawv tus kheej lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv lub cev tseg, lawv kuj yuav tsum tau raug kev txiav txim, kev rau txim, kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv thiab, thiab lawv kuj yuav tsum tau ntsib tau pom ntau yam uas ua tsis tau, ntog, tej kev nyuaj siab, thiab tej kev tsim txom uas nyob rau hauv lawv lub siab thiab. Tsuas yog tom qab tej kev ntsib kev pom no lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj qee qhov kev to taub txog lawv tus kheej tus yeeb yam, tiam sis qee qhov kev to taub ntawd ua tsis tau kom hloov pauv tau tag nrho tam sim ntawd; lawv yuav tsum tau ntsib tau pom kom ntev heev ua ntej mas thaum kawg lawv tus kheej thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab ib qho zuj zus tseg. Nws yog vim li no es thiaj li siv sij hawm los hloov pauv yus tus moj yam tag ib sim neej li. Piv txwv li, yog koj ib qho kev qias vuab tsuab tawm hauv ib qho teeb meem lawm, ces koj puas xyaum ua tau raws li qhov tseeb kiag tam sim ntawd thaum koj ras dheev txog qhov teeb meem ntawd? Koj yeej ua tsis tau li. Nyob rau theem ntawm qhov kev to taub no, lwm tus qhuab qhia koj thiab qhuab ntuas koj, thiab dhau ntawd ces koj ib puag ncig yuam koj thiab nias lub zog qee kom koj nqis tes ua mus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov ntseeb. Muaj qee zaus, koj yeej tseem tsis lees ua li ntawd, thiab koj hais rau koj tus kheej hais tias, “Kuv yuav tsum tau ua tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li no lod? Vim li cas kuv thiaj li ua tsis tau li qhov kuv xav tau? Vim li cas thiaj li pheej hais kom kuv xyaum ua raws li qhov tseeb xwb? Kuv tsis xav ua qhov no, kuv nkees ua qhov no lawm!” Qhov paub Vajtswv txoj lus ntawd mas yuav tsum tau ntsib tus txheej txheem li hauv qab no: hloov ntawm qhov kev tsis kam xyaum ua raws li qhov tseeb los txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb; hloov los ntawm txoj kev xav phem thiab tsis muaj peev xwm los muaj zog thiab lub peev xwm uas tso tau lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum tib neeg muaj ib txoj kev paub zoo li no thiab tom qab ntawd raug qee yam kev sim siab, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab thaum kawg los to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab qee qhov tseeb lawm, ces lawv thiaj li muaj kev zoo siab qee yam thiab txaus siab nqis tes ua mus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Thaum xub thawj, tib neeg tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb. Mob siab puv npo rau yus tej dej num ib yam li qhov ua piv txwv tias: Koj muaj qee qhov kev to taub puv npo txog koj tej dej num thiab tau fij rau Vajtswv lawm, thiab koj kuj muaj qee qhov kev to taub txog ntawm qhov tseeb thiab, tab sis thaum twg koj mam li muaj peev xwm fij kom tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv? Thaum twg koj mam li tuaj yeem ua kom muaj tiav rau koj tej dej num rau hauv lub npe thiab txoj kev ua? Qhov no yuav cheem tsum ib qho txheej txheem. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj tuaj yeem ntsib kev txom nyem nyuaj siab heev. Ib txhia tib neeg yuav qhuab ntuas koj, thiab lwm tus yuav thuam koj. Txhua tus tej qhov muag saib ntsoov koj, soj ntsuam koj, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb koj thiaj li yuav pib paub tias koj nyob rau qhov tsis yog lawm thiab tias koj yog ib tug ua tau tsis zoo, tias qhov tsis muaj kev fij puv npo ntawm koj tes dej num yog tsis lees txais tsis tau, thiab tias koj yuav tsum txhob saib tsis taus los sis ua raws daim tawv xwb! Vajntsujpig yuav qhia kom koj paub los sab hauv los, thiab thuam koj thaum koj ua ib qho yuam kev lawm. Thaum txog qhov txheej txheem no, koj yuav los to taub qee yam txog koj tus kheej, thiab yuav paub tias koj muaj tej kev tsis dawb huv ntau dhau lawm, zais tej kev txhawb siab ntsws rau tus kheej ntau heev lawm, thiab muaj ntau yam kev ntshaw tsis dawb huv ntau heev thaum ua koj tej dej num kom muaj tiav. Thaum koj to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam no lawm, es yog tias koj yeej muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv thiab muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, ces koj thiaj li raug yaug tej yam qias vuab tsuab no kom dawb huv tuaj. Yog, hauv tus xeeb ceem no, koj keev nrhiav qhov tseeb los daws koj tus kheej tej teeb meem muaj qab hau, koj yuav maj mam rhais ruam mus rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg; koj yuav pib muaj tej kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia uas tseeb, thiab yuav maj mam pib ntxuav koj tus moj yam qias vuab tsuab kom dawb huv. Koj tus moj yam qias vuab tsuab yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li cas, ces koj txoj sia tus moj yam yim yuav hloov pauv ntau npaum li ntawd.

Txawm tam sim no muaj ntau tus tib neeg tab tom ua lawv tej dej num los xij, hauv lub ntsiab tseeb, muaj pes tsawg tus tib neeg uas lam ua lawv tej dej num kom dhau xwb? Muaj pes tsawg tus tib neeg thiaj li lees txais tau qhov tseeb thiab ua lawv tej dej num kom mus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb? Muaj pes tsawg tus tib neeg ua lawv tej dej num mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum tom qab lawv tus moj yam hloov pauv lawm? Qhov saib tej no kom meej ntxiv ntawd, koj yuav muaj peev xwm paub hais tias koj puas phim ua koj tes dej num kom tiav, thiab koj kuj yuav muaj peev xwm pom tseeb tseeb hais tias koj tus moj yam puas tau hloov pauv thiab. Kev hloov pauv tau rau hauv yus tus moj yam mas tsis yog qhov yooj yim; nws tsis txhais tau tias tsuav yog muaj ib qho me me hloov rau hauv tus cwj pwm lawm xwb, ces yuav tau txais qee qhov kev paub ntawm qhov tseeb, kev muaj peev xwm tham txog ib qho me me ntawm yus txoj kev ntsib kev pom nrog txhua feem ntawm qhov tseeb, los sis muaj qee qhov kev hloov pauv los sis dhau los tsis mloog lus me me tom qab raug qhuab ntuas lawm. Tej yam no tsis muaj kev hloov pauv rau hauv yus txoj sia tus moj yam li. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Txawm tias tej zaum koj tseem tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag. Tej zaum vim hais tias koj nyob rau hauv ib cheeb tsam puag ncig uas tsim nyog li ib ntus, thiab qhov xwm txheej ntawd pom zoo, los sis koj tej xwm txheej tam sim no tau yuam koj lawm, koj thiaj ua li no. Ntxiv ntawd, thaum koj zoo siab, thaum koj muaj tus yam ntxwv zoo, thiab thaum koj muaj Vajntsujplig tes hauj lwm lawm, ces koj yeej xyaum ua tau raws li qhov tseeb. Tiam sis muab xav hais tias koj tab tom raug ib txoj kev sim siab, thaum koj tab tom raug kev txom nyem zoo li Yauj nyob rau hauv koj tej kev sim siab ntawd, los sis tias koj raug txoj kev sim siab ntawm txoj kev tuag. Thaum qhov no los txog, koj puas tseem muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tuav tej lus tim khawv kom khov kho? Koj puas hais tau qee yam li Petus hais tias, “Tab txawm yog kuv yuav tuag tom qab paub Koj lawm los xij, yog ua cas kuv thiaj li yuav tsis txaus siab thiab zoo siab hlo?” Petus saib dab tsi muaj nqis? Qhov Petus saib muaj nqis ntawd yog kev mloog lus, thiab nws saib txoj kev paub Vajtswv ntawd li yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog li ntawd nws thiaj li muaj peev xwm mloog lus mus txog ntua hnub tuag. Kev hloov pauv hauv tus moj yam tsis tshwm sim tau rau hauv ib hmo xwb; nws siv tag nrho ib sim neej los ua mas thiaj li yuav ua tiav. Kev to taub qhov tseeb mas yooj yim me ntsis, tab sis kev muaj peev xwm los xyaum ua raws qhov tseeb hauv ntau qhov xwm txheej sib txawv mas nyuaj. Vim li cas tib neeg thiaj li pheej muaj teeb meem txog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws? Tseeb tiag, tej kev nyuaj no puav leej muaj feem cuam tshuam ncaj qha rau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, thiab tej kev nyuaj ntawd puav leej yog tej kev cuam tshuam uas los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab los. Yog li ntawd, koj yuav tsum raug kev txom nyem ntau heev thiab tiv kev txom nyem mas thiaj li muaj peev xwm muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua raws. Yog koj tsis muaj tus moj yam qias vuab tsuab, ces koj yuav tsum tsis tau raug kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem los xyaum ua raws li qhov tseeb li. Qhov no tsis yog qhov tseeb tseeb lod? Tej thaum nws zoo nkaus li koj yeej muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, tab sis hauv qhov muaj tseeb, tus yeeb yam ntawm koj tej kev nqis tes ua tsis qhia tias koj tab tom ua li ntawd. Nyob rau txoj kev caum raws Vajtswv qab ntawd mas, tib neeg coob leej muaj peev xwm tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv txog txoj kev ntsib kev pom tiag tiag li. Qhov no yog tim dab tsi lawm tiag tiag? Yog muab lawv ntsuas raws li tib neeg tej kev xav phem mas, zoo li lawv tab tom xyaum ua raws li qhov tseeb ntag, tiam sis Vajtswv tsis paub tias qhov lawv tab tom xyaum ua raws ntawd yog qhov tseeb. Yog txhua yam koj ua ntawd muaj koj tus kheej tej kev txhawb siab nyob tom qab tej yam ntawd uas tsis dawb huv, ces koj yuav tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus, thiab hais tsis tau hais tias koj xyaum ua raws li qhov tseeb lawm; qhov no tsuas yog ib hom cwj pwm ua xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj hom kev coj no yuav raug Vajtswv teem txim; yuav tsis raug Nws qhuas los sis hais lus zoo rau li. Thaum paub qhov no mus txog ntua lub ntsiab tseeb thiab lub hauv paus cag lawm, ces pom tias koj yog ib tug uas ua phem, thiab koj tus cwj pwm sab nraud no mas yeej tawm tsam Vajtswv xwb. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua dab tsi puas tiag tiag. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis nyob rau sab hauv mas, muaj tib neeg tej kev qias thiab kev npaj siab ua phem, thiab muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev siv Vajtswv cov lus, thiab kev saib tej kev txhawb siab ntsws uas txhawb koj tus kheej tej kev nqis tes ua. Nws tsis yog nyob rau ntawm seb koj tej kev nqis tes ua ntawd puas yoog raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog txoj kev hloov pauv ntawm tus moj yam li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog txoj kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nws puas tuaj yeem hais tau tias koj tus moj yam raug hloov lawm? Nej puas paub tias Vajtswv qhuas nej los tsis qhuas? Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav hnov tus Vajntsujplig qhia kev thiab qhia koj thiab ua dej num rau hauv koj thaum koj tab tom ua kom muaj tiav hlo rau koj tej dej num, kev ua ib txoj dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, los sis raws li txoj dej num dav dav. Koj txoj kev coj yuav haum raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum koj tau txais ib theem ntawm kev ntsib kev pom lawm, koj yuav hnov tias yam koj tau ua yav dhau los yeej tsim nyog lawm. Txawm li cas los xij, yog tom qab tau txais kev ntsib kev pom rau ib lub sij hawm lawm, koj yuav hnov tias qee yam uas koj tau ua yav dhau los tsis tsim nyog, thiab koj tsis txaus siab rau tej ntawd li, thiab xav tias tej uas tej ntawd tsis mus raws li qhov tseeb li, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias txhua yam koj tau ua yog kev tawm tsam Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj txoj kev ua dej num puv npo kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tib neeg tej kev nqis tes ua, thiab tias koj yeej hloov pauv tsis tau tus moj yam tiag tiag li. Vim qhov kev qhia no, tam sim no koj puas paub meej tias nej tsim nyog to taub txoj kev hloov pauv tus moj yam li cas? Tej zaum nej yuav tsis tshua sib tham txog txoj kev hloov pauv koj tus moj yam thiab tsis tshua sib qhia txog tus kheej tej kev paub. Qhov zoo tshaj plaws, koj qhia tias, “Qee lub sij hawm nyob rau yav dhau los ntawd mas kuv tub nkeeg. Ces tom qab ntawd, kuv thov Vajtswv, thiab Nws qhia kuv txog qhov muaj tseeb tias cov ntseeg yuav tsum raug sim. Kuv thiaj li xav txog qhov no tau ib ntus, ces thiaj li mam paub tias yeej yog li ntawd. Thiab kuj muaj ntau kis nyob rau hauv qhov uas kuv tsis ua siab ncaj rau thaum kuv ua kuv tes dej num, yog li ntawd kuv cia li lees txais qhov ntawd lawm xwb. Ib ntus tom qab ntawd lawm, kuv thiaj li rov qab muaj siab tuaj, ces kuv thiaj li tsis tub nkeeg ntxiv lawm.” Tom qab txoj kev sib qhia lawm, lwm tus kuj hais tias, “Peb tus yam ntxwv ces yeej me ntsis zoo ib yam nkaus xwb, thiab peb tus moj yam qias vuab tsuab los ib yam nkaus” thiab. Yog koj yeej ib txwm qhia txog tej no xwb, ces qhov ntawd yuav yog ib qho teeb meem—koj yuav tsis nkag siab lub ntsiab tseeb ntawm txhua yam los sis tsis pom tej ntawd kom meej meej. Txawm koj twb ntseeg los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yeej hloov pauv tsis tau li.

Kev hloov pauv hauv tus moj yam feem ntau yog hais txog txoj kev hloov pauv ntawm ib tug neeg tus yeeb yam. Tej yam ntawm ib tug neeg tus yeeb yam ntsia tsis pom los ntawm cov cwj pwm sab nraud los. Tej ntawd ntsig txog ncaj qha rau yam muaj nqis thiab qhov tseem ceeb ntawm tus tib neeg ntawd txoj kev muaj nyob, rau tus tib neeg ntawd txoj kev xam pom txog lub neej txoj sia thiab lawv yam uas muaj nqis, tej ntawd muaj feem xyuam rau tej uas nyob tob tob hauv lawv lub siab, thiab lawv lub ntsiab tseem ceeb. Yog ib tug neeg tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, ces lawv yuav tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tej yam ntxwv no li. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev pom Vajtswv txoj dej num, muaj kev to taub qhov tseeb puv npo, hloov tau yus tej muaj nqis thiab yus tej kev xam pom rau ntawm kev muaj nyob thiab txoj sia, yoog yus tej kev xam pom txog tej yam kom haum nrog rau Vajtswv txoj lus, thiab muaj peev xwm zwm rau thiab fij rau Vajtswv tau tiav hlo nkaus xwb, thiaj li tuaj yeem hais tau tias yus tus moj yam tau hloov pauv lawm. Tam sim no kiag, tej zaum zoo li koj muaj kev mob siab rau qee yam thiab tiv taus thaum ntsib qhov nyuaj thaum ua koj tes dej num, tej zaum koj muaj peev xwm ua txoj dej num rau tej kev npaj los ntawm tus Nyob Saud, los sis tej zaum koj muaj peev xwm rau qhov chaw uas tau hais kom koj mus. Nyob rau sab nraud mas, tej zaum nws yuav zoo li koj ntxim mloog lus thiab, tab sis thaum muaj qee yam tshwm sim es tsis mus raws li koj tej kev xav phem lawm, mas koj txoj kev ntxeev siab txawm tawm tuaj ntag. Piv txwv li, koj tsis zwm rau txoj kev raug qhuab ntuas thiab qhuab qhia, thiab koj haj yam tsis kam zwm thaum muaj kev puas tsuaj los; nyob rau hauv koj tus kheej mas koj haj tseem liam rau Vajtswv thiab. Yog li ntawd, qhov kev mloog lus thiab hloov pauv me me uas nyob rau sab nraud ntawd tsuas yog ib qho hloov pauv me me hauv tus cwj pwm xwb. Muaj ib qho kev hloov pauv me me xwb, tab sis qhov no tsis muaj txaus kom suav tau tias yog kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm khiav mus raws ntau txoj kev tau, ntsib kev txom nyem ntau yam, thiab tiv taus txoj kev txaj muag tau zoo tshaj; koj yuav hnov nyob ze heev rau ntawm Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig yuav ua qee txoj dej num rau ntawm koj. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv hais kom koj ua qee yam uas tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, koj tseem tsis zwm rau, tab sis, koj yuav nrhiav qhov thov txim, ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab nyob rau ntau lub sij hawm mas haj tseem nug thiab tawm tsam Nws rov qab thiab. Qhov no yuav yog ib qho teeb meem loj! Nws yuav qhia tias koj tseem muaj ib tug yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv, tias koj tsis to taub qhov tseeb tiag tiag, thiab tias koj tsis muaj kev hloov pauv hauv koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia kiag li. Tom qab lawv twb raug muab rho tawm los sis ntiab tawm mus lawm los, muaj ib txhia tib neeg tseem txiav txim rau Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej thiab hais tias Vajtswv mas tsis ncaj ncees li. Lawv haj tseem nrog Vajtswv sib cav thiab tawm tsam Vajtswv, txhua qhov chaw uas lawv mus mas lawv yeej muaj kev xav phem txog Vajtswv thiab muaj kev tsis txaus siab rau Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no mas yog cov dab phem uas tawm tsam Vajtswv ntag. Cov tib neeg uas muaj tus yeeb yam phem mas yeej yuav tsis muaj hnub hloov pauv li thiab yuav tsum muab tso pov tseg. Tsuas yog cov uas tuaj yeem nrhiav thiab lees txais qhov tseeb rau txhua qhov xwm txheej, thiab zwm rau Vajtswv tes hauj lwm xwb mas thiaj li muaj ib qho kev vam txog qhov tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv tau tus moj yam. Nyob rau koj txoj kev paub ntawd, koj yuav tsum tau kawm kom paub txog ntawm tus yam ntxwv uas zoo li zoo rau sab nraud xwb. Tej zaum koj yuav seev suab hlo quaj thaum thov Vajtswv, los sis xav hais tias koj lub siab mas hlub Vajtswv heev li, thiab nyob ze Vajtswv heev li, tab sis tus yam ntxwv no tsuas yog Vajntsujplig tes hauj lwm xwb thiab tsis qhia tias koj yog ib tug uas hlub Vajtswv. Yog koj tseem tuaj yeem hlub Vajtswv thiab mloog Vajtswv lus txawm yog thaum tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm, thiab thaum Vajtswv ua tej yam uas tsis mus raws li koj tus kheej tej kev xav phem, ces tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yog ib tug tib neeg uas hlub Vajtswv tiag tiag. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yog ib tug tib neeg uas tus moj yam ntawm lub neej txoj sia twb tau hloov pauv lawm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog ib tug tib neeg uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Koj pib hloov pauv koj tus moj yam qhov twg? Pib los ntawm qhov to taub koj tus kheej tus yeeb yam. Qhov no yog qhov tseeb ceeb tshaj. Yog li ntawd, yuav ua li cas koj thiaj li to taub koj tus yeeb yam? Los ntawm qhov paub seb koj muaj tus yeeb dab tsi. Thaum koj tau paub tus yeeb yam qias vuab tsuab no meej meej lawm, ces koj mam li to taub koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Muaj ib txhia nug hais tias, “Yuav ua li cas kuv thiaj li to taub kuv tus moj yam qias vuab tsuab?” Tseeb tiag, koj yuav tsum to taub tus yeeb yam ntawd kom raws li Vajtswv cov lus, thiab paub txog tus yeeb yam ntawd kom raws li qhov tseeb. Yog li ntawd koj muab qhov no coj los xyaum ua raws li cas? Los ntawm qhov muab tus moj yam qias vuab tsuab uas koj muaj ntawd piv rau cov lus uas Vajtswv nthuav tawm. Koj muab piv tau ntau npaum li cas, ces yog qhov koj yuav tsum paub ntau npaum li ntawd. Yog tias koj muab piv tau ntau heev thiab paub ntau heev, ces koj yuav muaj peev xwm to taub koj tus moj yam qias vuab tsuab. Nej cov uas twb ntseeg los tau ntev thiab xyaum ua li no los tau ntau lub xyoo lawm es tam sim no puas muaj ib qho kev to taub txog nej tus kheej tus yeeb yam? Tej zaum yeej tsis tau muaj li! Qhov koj muab piv ntawd yuav tsum mus raws li ib txoj kev; yus hais tsis tau tej yam raws li qhov tsis muaj dab tsi li. Koj yuav tsum nyeem Vajtswv cov lus ntxiv txog qhov Nws muab tib neeg lub ntsiab tseeb nthuav tawm li cas. Koj yuav tsum tshawb kom tag nrho cov lus no, es nquag nyeem cov lus no thiab nquag xav txog nej tus kheej, muab koj tus yam ntxwv piv rau cov lus ntawd. Thaum muab koj tus moj yam piv tag lawm, es koj xav tias Vajtswv cov lus yeej muab koj tus yam ntxwv nthuav tawm yog kiag lawm, thiab yeej yog li lawm ntag, es qhov ntawd yeej tsis muaj qhov tsis yog li lawm, ces thaum ntawd koj yuav tsis ntseeg lod? Ib txhia tib neeg hais tias, “Los ntawm qhov to taub koj tus kheej tus yeeb yam xwb, ces koj yeej hloov pauv tau tus yeeb yam ntawd.” Yeej yooj yim rau txhua tus hais li no. Tab sis yuav ua li cas koj thiaj li to taub? Yuav tsum muaj ib txoj kev. Yog tias muaj ib txoj kev, ces koj yeej yuav paub tias yuav paub li cas. Yog tsis muaj ib txoj kev, ces koj tsuas lam hais zaj lus uas hais tias, “Peb txhua tus yuav tsum to taub peb tus yeeb yam. Peb tus yeeb yam mas tsis zoo thiab yog Ntxwgnyoog li xwb. Thaum peb to taub peb lub ntsiab tseeb thiab tus yeeb yam lawm mas, peb thiaj li hloov pauv tau peb tus moj yam.” Tom qab koj hais li no tag lawm, yeej ua tsis tau dab tsi tiav li, thiab yeej tsis muaj leej twg to taub li. Qhov no yog hais tej kev qhuab qhia uas tsis muaj ib txoj kev li xwb. Qhov ua hauj lwm li no tsis tsim teeb meem lod? Qhov ua li no yuav muaj dab tsi tshwm sim tuaj? Nej txhua tus puav leej hais zaj lus uas hais tias, “Peb yuav tsum to taub peb tus yeeb yam! Peb txhua tus yuav tsum hlub Vajtswv! Peb txhua tus yuav tsum zwm rau Vajtswv! Peb txhua tus yuav tsum muab peb tus kheej los pw hawm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag! Peb txhua tus yuav tsum pe hawm Vajtswv! Tus uas tsis hlub Vajtswv mas yeej lees txais tsis tau li!” Tham txog tej kev qhuab qhia no mas yeej tsis muaj qab hau thiab yeej daws tsis tau teeb meem li. Koj to taub tib neeg tus yeeb yam li cas? Kev to taub koj tus yeeb yam txhais tau tias paub tej uas nyob rau hauv koj tus ntsuj—tej uas nyob tob rau hauv koj lub neej txoj sia, thiab Ntxwgnyoog txhua qhov laj thawj thiab tej tswv yim uas koj tau ua neej raws li ntawd—uas yog qhov koj ua neej raws li Ntxwgnyoog lub neej txoj sia. Tsuas yog nrhiav tej uas nyob tob rau hauv koj tus ntsuj los nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub koj tus yeeb yam tau. Yuav tuaj yeem nrhiav tej yam no tau los li cas? Tsis tuaj yeem nrhiav tej ntawd tau los sis paub tej ntawd tau los ntawm ib qho los sis ob qho nkaus xwb. Ntau zaus, tom qab koj ua qee yam tiav lawm, koj tseem tsis muaj ib qho kev to taub li. Nws yuav siv sij hawm li peb los sis tsib lub xyoos ua ntej koj thiaj li muaj peev xwm muab tau ib qho me me ntawm txoj kev paub tseeb los sis kev to taub. Yog li ntawd, nyob rau hauv ntau qhov xwm txheej mas koj yuav tsum tig xav txog koj tus kheej thiab los paub koj tus kheej. Koj yuav tsum dig kom tob thiab cais koj tus kheej tawm, kom raws li Vajtswv cov lus, mas thiaj li yuav pom qhov tshwm sim los. Thaum koj qhov kev to taub txog qhov tseeb loj hlob ntau zuj zus thiab tob zuj zus lawm, koj yuav maj mam los paub koj tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb los ntawm kev tig xav txog yus tus kheej thiab paub yus tus kheej.

Yuav kom paub tau koj tus yeeb yam mas, koj yuav tsum muaj kev to taub txog tus yeeb yam ntawd los ntawm ob peb yam. Xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum muaj kev to taub meej txog yam uas koj nyiam. Qhov no tsis hais txog yam uas koj nyiam noj los sis hnav, tab sis, nws txhais tias yog tej yam uas koj xyiv fab, tej yam uas koj xam khib, tej yam uas koj pe hawm, tej yam uas koj nrhiav, thiab tej yam uas koj mob siab ntso rau hauv koj lub siab, hom tib neeg uas koj xyiv fab los sib txuas lus nrog, thiab hom tib neeg uas koj hwm thiab hawm rau hauv koj lub siab. Piv txwv li, cov neeg feem coob nyiam cov tib neeg uas muaj lub neej zoo, cov tib neeg uas hais lus zoo thiab coj tus xeeb ceem zoo, los sis nyiam cov uas hais qhuas tau zoo los sis cov uas mob siab rau ib qho nqis tes ua. Raws li tau hais ua ntej dhau los yog hais txog yam uas tib neeg lawv nyiam sib txuas lus nrog. Rau yam uas tib neeg xyiv fab, tej no suav nrog kev txaus siab ua qee yam uas ua yooj yim, kev xyiv fab ua tej yam uas lwm tus xav tias zoo thiab ua rau tib neeg hu nkauj qhuas thiab muab kev hawm. Hauv tib neeg tej yeeb yam, nws keev muaj ib tug yeeb yam ntawm tej yam uas lawv nyiam. Ntawd yog, qhov lawv zoo li tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas lwm tus xam khib txog vim tshwm sim rau sab nraud, lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas zoo nkauj heev thiab nplua nuj, thiab lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas ua rau lwm tus pe hawm lawv. Tej yam no tib neeg nyiam tshaj, zoo tshaj, ci ntsa iab tshaj, thiab loj tshaj. Tib neeg txhua tus pe hawm rau tej yam no. Nws tuaj yeem pom tias tib neeg tsis muaj ib qho tseeb li, los sis lawv tsis muaj qhov zoo li tib neeg tiag tiag li. Tsis muaj ib theem me me ntawm qhov tseem ceeb hauv txoj kev pe hawm rau tej yam no li, tiam sis tib neeg tseem nyiam lawv thiab. Tej yam uas tib neeg nyiam no mas zoo li zoo heev rau cov uas tsis ntseeg Vajtswv, thiab tej ntawd puav leej yog yam uas tib neeg txaus siab hlo caum. Muab ua ib qho piv txwv yooj yooj yim tias: Muaj ntau pab pawg nyob rau ntawm cov tsis ntseeg. Lawv caum cov neeg ua yeeb yam los sis cov neeg hu nkauj, kom lawv kos npe rau lawv tej duab thiab sau ntawv rau, los sis tuav lawv tes los sis khawm lawv. Puas muaj tej no nyob rau hauv cov ntseeg lub siab? Lawv puas hu cov neeg ua yeeb yam uas koj pe hawm ntawd tej nkauj tas li? Koj puas xyaum lawv thiab hnav lawv hom khaub ncaws uas koj ntshaw? Koj muab cov neeg ua yeeb yam thiab cov neeg muaj koob nrov pe no ua tej khoom rau koj pe hawm thiab ua tej qauv rau koj pe hawm. Tej no yog tej uas tib neeg nyiam. Cov ntseeg yeej tsis pe hawm tej no, uas yog tej uas cov tsis ntseeg pe hawm tiag tiag li lod? Tob tob hauv nruab siab mas, tib neeg feem coob yeej tseem muaj lub siab pe hawm tej no. Koj ntseeg Vajtswv, thiab zoo li koj tsis caum tej ntawd lawm. Txawm li cas los xij, nyob hauv koj lub siab mas koj tseem ntshaw tej ntawd, thiab koj tseem nyiam tej ntawd. Koj xav tas li tias, “Kuv yeej tseem xav mloog lawv tej nkauj, thiab kuv yeej tseem xav saib cov this vis uas lawv ua yeeb yam nyob rau hauv. Lawv nyob qhov twg? Kiag tam sim no lawv nyob qhov twg? Yog kuv pom tau lawv thiab tuav lawv tes mas qhov ntawd yuav zoo heev, thiab tab txawm yog kuv tuag lawm los yeej tseem tsim nyog.” Txawm lawv yuav pe hawm leej twg los xij li, tib neeg txhua tus ces yeej nyiam tej no. Tej zaum koj tsis muaj lub cib fim los sis koj tsis nyob rau lub sij hawm kom tau los sib txuas lus nrog cov tib neeg, tej yam, los sis tej khoom no xwb, tab sis tej no yeej nyob rau hauv koj lub siab. Tej uas tib neeg caum thiab ntshaw ntawd yog lub ntiaj teb li, tej no yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem li, Vajtswv ntxub tej no, vim tej no tsis muaj ib qho tseeb li. Tej uas tib neeg ntshaw ntawd ua rau lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tshwm tuaj. Tej yam uas tib neeg nyiam ces yeej pom nyob rau hauv lawv tej kev hnav ris tsho. Ib txhia tib neeg mas yeej kam hnav tej ris tsho muaj ntau xim, kom neeg pom neeg ntsia, los sis tej ris tsho txawv txawv. Lawv txaus siab hlo coj ntau yam uas tsis muaj leej twg tau coj dua li, thiab lawv nyiam tej yam uas ua rau tej poj niam los sis txiv neej nyiam. Lawv hnav tej ris tsho thiab coj ntau yam uas qhia txog qhov lawv nyiam tej yam no nyob rau hauv lawv lub neej thiab nyob tob rau puag hauv lawv nruab siab. Tej yam lawv nyiam mas yeej tsis zoo saib los sis txaus nyiam kiag li. Tej ntawd tsis yog tej uas ib tug neeg dog dig tsim nyog caum. Nyob rau hauv lawv tej kev ntshaw txog tej yam ntawd, mas yeej muaj kev tsis ncaj ncees. Lawv qhov sab nraud mas yeej zoo kiag li cov neeg ntiaj teb ntag. Yeej tsis muaj leej twg pom ib qho ntawm qhov no uas haum rau qhov tseeb li. Yog li ntawd, yam uas koj nyiam, yam uas koj tsi ntsees rau, yam uas koj pe hawm, yam uas koj xam khib, thiab yam uas koj xav txog rau hauv koj lub siab txhua hnub yog tag nrho txhua yam sawv cev ntawm koj tus yeeb yam. Koj txoj kev nyiam ntawm lub ntiaj teb no twb txaus los ua pov thawj qhia tau tias koj tus yeeb yam yog nyiam kev tsis ncaj ncees, thiab nyob hauv tej xwm txheej phem heev, koj tus yeeb yam phem thiab tsis tuaj yeem kho kom zoo tau. Koj yuav tsum cais koj tus yeeb yam li no: Saib yam uas koj nyiam thiab yam uas koj tso koj txoj sia tseg ntawd kom meej. Tej zaum koj yuav coj zoo rau ib tug neeg rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis qhov no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj nyiam tej ntawd. Yam uas koj nyiam tej ntawd tiag tiag yog kiag yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam; txawm tias koj tej pob txha twb dam lawm los xij, koj tseem yuav xyiv fab rau nws thiab yeej tsis tso nws tseg li. Qhov no tsis hloov yooj yim li. Muab qhov nrhiav ib tug txij nkawm coj los ua piv txwv, tib neeg nrhiav hom tib neeg uas zoo ib yam li lawv tus kheej xwb. Yog ib tug poj niam qaug kev hlub nrog ib tug neeg lawm, ces yuav tsis muaj leej twg cheem tau nws li. Txawm hais tias nws ob txhais ceg lov lawm, los nws yeej tseem xav nrog tus ntawd; nws xav yuav tus ntawd txawm hais tias qhov ntawd yuav ua rau nws tuag kiag los xij. Ua cas ho ua tau li no? Nws yog vim tsis muaj leej twgh loov tau yam uas nyob tob rau hauv tib neeg cov pob txha, tob rau hauv lawv nruab siab li. Txawm hais tias tus tib neeg ntawd tuag lawm, los lawv tus ntsuj plig yeej tseem nyiam tej yam qub; tej no yog tej yam ntawm tib neeg tus yeeb yam, thiab tej no sawv cev ib tug neeg lub ntsiab tseeb. Tej yam uas tib neeg nyiam ces yeej muaj qee yam kev tsis ncaj ncees nyob rau hauv. Ib txhia mas yeej pom meej meej nyob rau hauv lawv qhov kev nyiam tej yam ntawd, hos ib txhia mas tsis pom meej; ib txhia mas muaj kev nyiam ruaj heev rau tej ntawd, hos ib txhia mas tsis muaj; ib txhia tswj tau tus kheej, hos ib txhia mas tswj tsis tau lawv tus kheej. Muaj ib txhia neeg mas hom poob mus rau tej yam tsaus ntuj thiab tej yam phem, uas ua tau pov thawj qhia hais tias lawv yeej tsis muaj txoj sia li. Ib txhia tib neeg mas tuaj yeem kov yeej tej kev sim siab ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab tsis pub tej ntawd los nyob rau hauv lawv los sis txwv lawv, uas ua tau pov thawj qhia hais tias lawv muaj ib lub siab me me thiab tias lawv tus moj yam tau hloov pauv me me lawm. Ib txhia neeg to taub tej qho tseeb thiab hnov zoo li lawv muaj txoj sia thiab zoo li lawv hlub Vajtswv, tab sis qhov tiag tiag ces, nws yeej tseem ntxov dhau heev lawm, thiab kev hloov pauv ntawm ib tug tib neeg tus moj yam mas tsis yog yam yooj yim kiag li. Ib tug ib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb puas yooj yim to taub? Tab txawm yog qee tus neeg to taub me ntsis los xij, lawv yuav tsum tau ntsib ntau yam nyuaj mas thiaj li muaj qhov kev to taub ntawd, thiab tab txawm yog to taub me ntsis los xij, qhov kev hloov pauv ntawd yeej tsis yooj yim li. Tej no yog txhua yam kev nyuaj uas tib neeg ntsib, thiab tib neeg yeej tsis paub lawv tus kheej li yog tsis muaj lub siab xav los caum qhov tseeb. Tsis hais cov neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam ib ncig ntawm koj yuav hloov thiab tsis hais lub ntiaj teb yuav ntxeev tiaj khwb rwg li cas li, yog qhov tseeb coj koj kev sab hauv tuaj, yog nws tau nrhau cag nyob rau hauv koj lawm thiab Vajtswv tej lus coj koj lub neej txoj sia, tej kev nyiam, tej kev ntsib kev pom, thiab qhov uas muaj nyob lawm, ces nyob rau qhov no ces koj tau hloov pauv lawm tiag. Kiag tam sim no tib neeg qhov hu ua kev hloov pauv ntawd ces tsuas yog kev koom tes me ntsis, kev muaj peev xwm tsis kam lees txais qhov raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas, nquag ua lawv tej dej num, thiab muaj kev kub siab thiab kev ntseeg me ntsis xwb, tab sis qhov no mas muab xam tsis tau ua kev hloov pauv tus moj yam thiab nws ua tsis tau pov thawj qhia hais tias tib neeg muaj txoj sia. Qhov no tsuas yog tib neeg qhov kev nyiam thiab tus yam ntxwv xwb—tsis muaj dab tsi tshaj li.

Yuav kom to taub txog tus yeeb yam mas, yuav tsum nrhiav yam uas tib neeg nyiam nyob hauv lawv tus yeeb yam ntxiv, kuj yuav tsum nrhiav kom pom ntau kis uas tseem ceeb heev txog lawv tus yeeb yam thiab. Piv txwv li, tib neeg tej kev xam pom rau ntawm tej yam no, tib neeg tej kev xav thiab tej hom phiaj hauv txoj sia, tib neeg tej yam muaj nqis hauv txoj sia thiab qhov pom rau ntawm txoj sia, nrog rau tej kev xam pom thiab tej tswv yim rau ntawm txhua yam uas ntsig txog qhov tseeb. Tej no yog tag nrho tej yam nyob tob hauv tib neeg tej ntsuj thiab lawv muaj ib qho muaj feem xyuam ncaj qha nrog kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Yog zoo li ntawd ces, cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab qhov xam pom txog txoj sia yog dab tsi? Nws tuaj yeem hais rau qhov no tias: “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Tib neeg txhua tus muaj sia nyob rau lawv tus kheej; hais tseeb tseeb hais tias, lawv ua neej nyob txhawm rau lub cev nqaij daim tawv xwb. Lawv muaj sia nyob tsuas yog muab khoom noj rau hauv lawv tej qhov ncauj xwb. Qhov kev muaj nyob no txawv ntawm tej tsiaj li cas? Nws tsis muaj nqis dab tsi rau kev muaj sia nyob zoo li qhov no li, tsis muaj ib lub ntsiab dab tsi me me hlo li. Yus qhov kev xam pom txoj sia yog hais txog yam uas koj vam khom kom muaj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb, yam uas koj muaj sia nyob rau, thiab koj muaj sia nyob li cas—thiab tej no yog tag nrho txhua yam uas ntsig txog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg tus yeeb yam. Los ntawm txoj kev paub tib neeg tej yeeb yam, koj yuav pom tias tib neeg sawv daws puav leej tawm tsam Vajtswv. Lawv puav leej yog cov dab phem thiab tsis muaj cov neeg zoo kiag li. Tsuas yog los ntawm kev paub tib neeg tej yeeb yam nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem paub tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseem ceeb tiag tiag thiab to taub txog yam uas yog tib neeg li, yam uas tib neeg tsis muaj tiag tiag, yam uas lawv yuav tsum muaj kom txhij, thiab lawv yuav tsum ua neej nyob zoo li ib tug tib neeg tau li cas. Kev paub ib tug neeg tus yeeb yam tiag tiag yeej tsis yooj yim li, thiab tsis tuaj yeem ua tau yog tsis muaj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus los sis tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag.

Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Xyoo 1999

Qhov Dhau Los: Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Ntxiv Mus: Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No