Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam

Tsuas yog los ntawm kev caum raws qhov ntseeg xwb yus thiaj tuaj yeem ua tau ib qho hloov pauv rau hauv tus moj yam: Qhov no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab thiab to taub kom thoob plaws. Yog koj tsis muaj kev to taub txaus ntawm qhov tseeb, koj yuav npleem thiab mus yuam kev tau yooj yim. Yog koj xav kom loj hlob rau hauv lub neej txoj sia, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum nrhiav seb yuav coj li cas thiaj li yuav haum nrog qhov tseeb, thiab nrhiav pom tej yam tsuas tsis huv nyob rau hauv koj uas txhaum nws; koj yuav tsum to taub kom meej ntawm tej yam no. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum txiav txim seb qhov ntawd puas mus raws li qhov tseeb los tsis mus raws, thiab seb qhov ntawd puas muaj nqis thiab puas muaj ntsiab. Koj tuaj yeem ua tej yam uas mus raws li qhov tseeb, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tej yam uas tsis mus raws li qhov tseeb. Nrog rau tej yam uas koj tsim nyog ua tau los sis ua tsis tau, yog lawv tuaj yeem muab tso tseg mus tau, ces koj yuav tsum cia lawv mus. Tsis li ntawd ces, yog koj ua tej yam no mus ib ntus thiab tom qab ntawd mam pom tias koj yuav tsum muab lawv tso tseg mus, ces yuav tau hloov siab txiav txim kom sai thiab cia lawv mus kiag tam sid. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus uas koj yuav tsum ua rau hauv txhua yam koj ua. Ib txhia tib neeg nug nqe lus nug no tias: Vim li cas kev nrhiav qhov tseeb thiab kev muab nws coj los xyaum ua raws thiaj li yuav nyuaj ua luaj li—zoo nkaus li koj tab tom nquam nkoj mus raws sab dej ntws los, thiab yuav thim rov qab yog koj nres tsis nquam nkoj mus tom ntej lawm? Thiab tab sis vim li cas nws thiaj ua kev phem los sis tej yam tsis muaj nqis tau yooj yim ua luaj li—yooj yim npaum nkaus li nquam nkoj nqis hav raws dej ntws? Vim li cas nws thiaj zoo li ntawd? Nws vim hais tias tib neeg tus yeeb yam yog los ntxeev siab rau Vajtswv. Ntxwgnyoog tus yeeb yam tau tswj feem ntau rau hauv tib neeg lawm, thiab qhov no yog ib lub zog uas tawm tsam. Qhov tseeb tiag, cov tib neeg uas muaj ib tug yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv yog cov yuav tsum ua tej yam ntxeev siab rau Nws xwb xwb li, thiab tej kev ua zoo mas yeej ib txwm nyuaj rau lawv. Qhov no raug txiav txim siab tag nrho los ntawm tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Thaum koj to taub qhov tseeb tiag lawm thiab pib hlub nws los sab hauv koj tus kheej los, ces koj yuav pom tias yooj yim los ua tej yam uas yoog raws li qhov tseeb. Koj yuav ua koj tes dej num thiab xyaum ua raws li qhov tseeb li qub—tab txawm tsis siv zog thiab xyiv fab hlo los xij, thiab koj yuav hnov tau tias kev ua tej yam phem mas tseem yuav tsum tau sib zog ntau. Qhov no vim hais tias qhov tseeb tau los kav feem ntau rau hauv koj lub siab lawm. Yog koj to taub ntau qhov tseeb txog tib neeg lub neej tiag tiag, ces koj yuav muaj ib txoj kev taug thaum hais txog qhov yuav ua ib tug neeg, yuav yog ib tug neeg qhia siab lug thiab ncaj ncees, ib tug neeg siab ncaj, thiab ib tug uas ua tim khawv rau Vajtswv thiab tiam Nws tau li cas. Thiab thaum koj to taub tej qhov tseeb no lawm, ces koj yeej tsis tuaj yeem ua tej yam txhaum phem uas yuav ua phem rau Nws tau lawm, los sis koj yuav tsis ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug thawj coj cuav, ib tug neeg ua hauj lwm cuav, los sis ib tug tawm tsam Khetos lawm. Txawm tias yog Ntxwgnyoog ntxias dag koj, los sis qee tus neeg ua phem rau koj los, koj yuav tsis ua qhov ntawd; txawm tias leej twg yuav sib zog nias koj npaum li cas los xij, koj tseem yuav tsis ua raws li txoj hau kev ntawd. Yog tib neeg caum cuag qhov tseeb thiab qhov ntseeb dhau los ua lawv lub neej lawm, ces lawv yuav dhau los muaj peev xwm tsis nyiam tus dab phem kiag li thiab hnov rau sab hauv lub siab tias dhuav tej yam tsis zoo kawg li. Nws yuav ua rau lawv ua txhaum phem tau nyuaj, vim hais tias lawv lub neej tej moj yam tau hloov lawm thiab lawv raug ua tau zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm.

Yog, nyob rau hauv koj lub siab, koj to taub qhov tseeb tiag tiag lawm, ces koj yuav paub xyaum ua raws li qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus, thiab yuav cia li pib mus taug txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog txoj kev koj taug yog txoj uas yog, thiab mus raws li Vajtswv txoj kev xav lawm, ces Vajntsujnplig tes hauj lwm yuav tsis tso koj tseg—nyob rau kis twg los yuav ua rau koj muaj hwv tsam tsawg zuj zus rau kev ntxeev siab Vajtswv. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog koj muaj tus moj yam khav theeb thiab khav txiv, ces qhov hais kom txhob tawm tsam Vajtswv ntawd yuav tsis muaj qhov txawv, koj pab tsis tau koj tus kheej, nws tshaj qhov koj tswj tau lawm. Koj yuav tsis txhob txwm ua qhov ntawd; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, muab koj tus kheej qhia tawm tas li; lawv yuav ua kom koj dhuav lwm tus, lawv yuav tsis tseg leej twg nyob rau hauv koj lub siab tsuas yog koj tus kheej xwb; lawv yuav txeeb Vajtswv qhov chaw uas nyob rau hauv koj lub siab, ces thaum kawg ua rau koj los zaum rau hauv Vajtswv qhov chaw thiab xav kom tib neeg zwm rau koj, thiab ua kom koj hwm koj tus kheej tej kev xav, tej tswv yim, thiab tej kev xav phem tias yog qhov tseeb. Tib neeg ua phem ntau heev rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse! Yuav kom daws tau qhov teeb meem ntawm qhov kev ua phem, lawv yuav tsum xub daws lawv tus yeeb yam ua ntej tso. Yog tsis muaj qhov kev hloov pauv rau hauv tus moj yam, nws yuav tsis tuaj yeem ua rau daws tau ib lub hauv paus tseem ceeb rau qhov teeb meem no. Thaum koj muaj qee qhov kev to taub ntawm Vajtswv lawm, thaum koj tuaj yeem pom koj tus kheej txoj kev lwj liam thiab nco tau qhov kev ntxim ntxub thiab kev tsis zoo nkauj ntawm kev khav theeb thiab tsab ntse lawm, ces koj yuav hnov tau tias dhuav, mob, thiab ntxhov siab. Koj yuav tuaj yeem paub ua qee yam kom tau zoo raws Vajtswv thiab, kev ua li qhov no, yuav hnov tias muaj kev txaus siab. Koj yuav tuaj yeem nyeem Vajtswv txoj lus, qhuas Vajtswv, ua tau tim khawv zoo rau Vajtswv, thiab, nyob hauv koj lub siab, koj yuav hnov tias muaj kev zoo siab. Koj yuav ua tib zoo ceev faj qhia tawm koj tus kheej, qhia tshwm koj tus kheej qhov tsis zoo nkauj, thiab los ntawm kev ua li no, koj yuav hnov zoo rau sab hauv thiab hnov rau koj tus kheej tias muaj ib tug yam ntxwv raug tsim kho rau ntawm lub siab lawm. Thawj kauj ruam ntawm kev nrhiav ib qho hloov pauv rau hauv koj tus moj yam yog yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv cov lus thiab to taub qhov tseeb txog qhov tseeb tso. Tsuas yog los ntawm kev to taub qhov tseeb nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem tau txais kev xam pom deb; tsuas yog muaj qhov kev xam pom deb no nkaus xwb koj thiaj li to taub tej yam tau du lug; tsuas yog los ntawm kev to taub tej yam tau du lug nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem paub koj tus kheej tiag tiag; tsuas yog thaum koj paub koj tus kheej lawm tiag tiag xwb mas koj thiaj li tso cev nqaij daim tawv tseg tau thiab muab qhov tseeb coj los xyau ua raws, maj mam coj koj mus mloog Vajtswv lus thiab ib kauj ruam zuj zus, koj yuav mus rau txoj kev yog nrog koj txoj kev ntseeg Vajtswv. Qhov no muaj feem xyuam ntsig txog qhov mob siab li cas ntawm cov tib neeg thaum caum raws qhov tseeb. Yog ib tug twg mob siab tiag tiag, ces tom qab rau lub hlis los sis ib lub xyoos lawv yuav pib txav mus rau txoj kev yog. Rau hauv peb los sis tsib lub xyoos, lawv yuav pom yam ua tau tshwm sim, thiab yuav hnov tias lawv tab tom ua nce qib rau hauv lub neej txoj sia lawm. Yog tib neeg ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum raws qhov tseeb, thiab tsis rau siab xyaum ua raws qhov tseeb li, ces lawv yuav ntseeg los tau kaum los sis nees nkaum lub xyoos lo xij yeej yuav tsis muaj kev ntsib kev pom ib qho hloov pauv li. Thiab nyob rau thaum kawg, lawv yuav xav tias qhov ntawd yog qhov txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi tiag; lawv yuav xav tias nws zoo ib yam nkaus li lub neej uas lawv muaj yav dhau los rau hauv lub ntiaj teb sab cev nqaij daim tawv lawm xwb, thiab hais tias kev muaj txoj sia nyob tsis muaj nuj nqis li. Qhov no qhia meej meej tias yog tsis muaj qhov tseeb, lub neej txoj sia yuav khoob lug. Tej zaum lawv tuaj yeem hais tau qee cov lus ntawm txoj kev qhuab qhia, tab sis lawv tseem hnov poob siab thiab tsis kaj siab. Yog tib neeg muaj qee qho kev paub ntawm Vajtswv, paub tias yuav ua lub neej nyob kom muaj nuj nqis li cas, thiab tuaj yeem ua qee qhov los mus ua kom tau zoo raws Vajtswv, ces lawv yuav hnov tias qhov no yog lub neej tiag, tias tsuas yog los ntawm kev ua lub neej rau hauv txoj hau kev no nkaus xwb lawv lub neej thiaj li muaj nqis, thiab tias lawv yuav tsum ua lub neej nyob rau txoj hau kev no thiaj li ua rau Vajtswv muaj kev txaus siab, them rov qab rau Vajtswv, thiab hnov kaj siab lug. Yog lawv tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, tso lawv tus kheej tseg, tso lawv tus kheej tej tswv yim tseg, thiab yog tus mloog lus thiab xav txog rau Vajtswv txoj kev xav—yog lawv tuaj yeem ua tau tag nrho tej yam zoo li no zoo—ces qhov no yog yam uas nws txhais tau tias muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tau raug zoo lawm, thiab thiaj yog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag. Qhov ntawd tsis zoo li yav tag los lawm, tsuas vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab thiab ua raws cov kev cai, thiab xav tias qhov no yog kev xyaum ua li qhov tseeb. Tseeb tiag, kev vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab thiab ua raws cov kev cai ntawd mas sab heev, tsis to taub qhov tseeb thiab qhov ua txhua yam uas tsis muaj cov hauv paus ntsiab lus mas kuj sab heev li thiab, thiab qhov ua ntsej lag muag dig ua txhua yam uas tsis muaj hom phiaj ntawd mas haj yam sab heev li thiab. Thaum koj to taub qhov tseeb lawm, ces koj yuav tsis raug quab yuam los ntawm ib tug twg los sis ib yam dab tsi lawm, ces koj mam li muaj kev ywj pheej thiab kev kaj siab tiag tiag. Koj yuav tau ua raws li lub hauv paus ntsiab lus, thiaj li kaj siab thiab zoo siab, ces koj mam li tsis hnov tias qhov no ua rau mob siab dhau lawm los sis ua rau txom nyem dhau lawm. Yog koj muaj hom yam ntxwv no, ces koj muaj qhov tseeb thiab kev ua neeg, ces koj yog ib tug uas hloov tau tus moj yam lawm.

Nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm kev ntsib kev pom hauv lub neej, txawm yuav tshwm sim dab tsi los xij, koj yuav tsum kawm los nrhiav qhov tseeb, thiab ua tib zoo xav txog lub ntsiab kom thoob plaws raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb. Thaum koj paub tias yuav ua tej no li cas kom tiav log raws li Vajtswv txoj kev xav lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm tso txhua yam uas los ntawm koj tus kheej txoj kev xav los tseg tau. Thaum koj paub ua kom mus raws li Vajtswv txoj kev xav lawm, ces koj yuav tsum ua li ntawd xwb, zoo npaum nkaus li qhov ib txwm ua. Qhov ua li no hnov tias kaj siab thiab yooj yim heev, thiab cov tib neeg uas to taub qhov tseeb ua txhua yam li no. Yog koj muaj peev xwm qhia rau tib neeg tias koj muaj txiaj ntsim tiag thaum koj ua koj tes dej num, thiab qhov ntawd yog cov hauv paus ntsiab lus uas qhia koj tias yuav ua txhua yam li cas, tias hloov tau tus moj yam ntawm koj lub neej tiag tiag lawm, tias koj ua tiav ntau yam zoo rau cov neeg Vajtswv xaiv lawm, ces koj thiaj li yuav yog ib tug neeg uas to taub qhov tseeb, thiab muaj tib neeg tus duab tiag; thiab tseeb tiag, yeej muaj txiaj tsim nyob rau hauv qhov koj noj thiab haus Vajtswv cov lus. Thaum ib tug neeg twg to taub qhov tseeb tiag tiag lawm, ces lawv thiaj li muaj peev xwm paub lawv tej yam ntxwv uas sib txawv, lawv thiaj li muaj peev xwm pom tej teeb meem cov nyom tau meej meej, thiab yog li lawv mam li paub tias yuav xyaum ua li cas thiaj li tsim nyog. Yog ib tug neeg tsis to taub qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej tus yam ntxwv li, ces yog lawv xav tso lawv tus kheej tseg, los lawv yuav tsis paub tias yuav tso tseg dab tsi los sis tso tseg li cas. Yog lawv xav tso lawv tus kheej txoj kev xav tseg, lawv yuav tsis paub yam uas txhaum rau lawv tus kheej txoj kev xav, lawv yuav xav tias lawv tus kheej txoj kev xav mas yeej mus raws li qhov tseeb lawm, thiab haj tseem xam tias lawv tus kheej txoj kev xav yog Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Ib tug neeg zoo li ntawd yuav tso lawv tus kheej txoj kev xav tseg tau li cas? Lawv yuav tsis muaj peev xwm, thiab lawv yuav tsis muaj peev tso lawv lub cev nqaij daim tawm tseg tau ib qho me me li. Yog li ntawd, thaum koj tsis to taub qhov tseeb, koj muaj peev xwm ua txhua yam yuam kev tau yooj yim uas los ntawm koj tus kheej txoj kev xav, txhua yam uas mus raws li tib neeg tej kev xav phem, kev siab zoo, kev hlub, kev txom nyem, thiab kev tiv taus uas raug thiab haum nrog qhov tseeb. Ces koj yuav tso txhua yam ntawm cov tib neeg no tau li cas? Koj tsis to taub qhov tseeb, thiab koj tsis paub kev xyaum ua raws qhov tseeb yog txhais lub ntsiab li cas. Koj nyob rau txoj kev tsaus ntuj thiab koj tsis paub tias yuav ua dab tsi, yog li koj tsuas ua yam uas koj xav tias zoo xwb, ces vim li ntawd, koj thiaj li ua qee yam txawv mus lawm. Ib txhia ntawm tej no yog vim cov kev cai, ib txhia yog vim kev mob siab, thiab ib txhia yog vim kev tab kaum ntawm Ntxwgnyoog. Ces cov tib neeg uas tsis to taub qhov tseeb mas zoo li no. Thaum lawv ua tej yam ces lawv lub siab ywj fab ywj fwm lawm, thiab ua tau txawv lawm, tsis raug ib qho kiag li. Cov tib neeg uas tsis to taub qhov tseeb ces pom txhua yam tsis muaj txiaj ntsim, yog nkaus li cov tsis ntseeg ntag. Lawv yuav xyaum ua raws qhov tseeb tau li cas? Lawv yuav ua cas daws tau teeb meem? Qhov to taub qhov tseeb mas tsis yog ib qho yooj yim. Txawm yus muaj peev xwm siab los sis qis los xij, txawm tom qab tau ntsib tau pom tas li rau hauv lub neej los xij, lawv muaj peev xwm to taub qhov tseeb tsawg heev, thiab lawv kuj muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj lus tsawg heev. Cov neeg uas tau ntsib tau pom ntau dua yog cov neeg uas to taub qhov tseeb ib txhia, thiab qhov tsawg kawg yeej pom tseeb tias lawv tsum tau tsis ua tej yam uas tawm tsam Vajtswv, thiab tsum tsis ua tej yam phem lawm. Tsis muaj hnub lawv yuav ua tau yog tsis muaj ib qho kev qias vuab tsuab raws li lawv tus kheej tej kev xav tau li. Vim hais tias tib neeg muaj txoj kev xav dog dig thiab lawv tej kev xav ib txwm tsis mus raws li Vajtswv txoj lus, ces yeej yuav zam tsis tau txoj kev qias vuab tsuab los ntawm lawv tus kheej txoj kev xav li. Qhov tseem ceeb ces yuav tsum muaj kev thoob tsib tag nrho txhua yam uas los ntawm yus tus kheej txoj kev xav los, thiab uas tawm tsam Vajtswv txoj lus, qhov tseeb, thiab Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Qhov no cheem tsum kom koj sib zog ua hauj lwm es thiaj li to taub Vajtswv txoj lus; tsuas yog thaum koj to taub qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li muaj kev thoob tsib xwb, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li ntseeg tias koj yuav tsis ua phem lawm.

Hauv txoj kev nrhiav kom hloov pauv koj tus moj yam, koj yuav tsum siv zog kom paub koj tus kheej, thiab tom qab ntawd mus kom txog rau theem uas koj tuaj yeem nrhiav kom pom tej kuab lom phem uas muaj nyob rau hauv koj tus kheej tus yeeb yam. Koj yuav tsum paub tias tawm tsam Vajtswv txhais li cas, nrog rau kev tig tawm tsam Vajtswv txhais li cas, thiab koj yuav tsum kawm seb hom kev xyaum twg thiaj li yoog raws tau nrog qhov tseeb hauv txhua yam. Koj kuj yuav tsum muab kom tau qee qhov kev to taub ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Nws cov kev cheem tsum ntawm kev ua neej. Koj yuav tsum muaj txoj kev xav thiab kev muaj qab hau rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsum txhob hais tej lus muab hlob los sis ntxias dag Vajtswv, thiab koj yuav tsum txhob ua ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv mus ntxiv lawm. Yog li ntawd, koj thiaj yuav hloov tau koj tus moj yam. Cov uas lawv tej moj yam raug hloov lawm yuav hnov muaj kev hwm rau Vajtswv, thiab lawv txoj kev tig tawm tsam Vajtswv yuav maj mam muaj tsawg zuj zus. Tshaj qhov no, kev muaj puv npo ntawm lawv tes dej num, lawv tsis xav kom lwm tus txhawj txog tej ntawd mus ntxiv lawm, los sis tsis tas kom Vajntsujplig yuav tsum muab tes hauj lwm qhuab qhia rau lawv tas li lawm. Lawv yeej zwm tau rau Vajtswv, thiab lawv tej kev xam pom rau txhua yam ntawd yuav haum raws li qhov tseeb. Qhov no yog tag nrho yam uas haum nrog Vajtswv. Piv txwv tias ib tug neeg twg muab qee tes hauj lwm cob rau koj ua. Koj tsis tas kom leej twg tswj koj, saib xyuas koj li. Koj ua tau tes hauj lwm no tiav tag nrho tsuas yog vim Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv xwb. Thaum ua tes hauj lwm no, koj tsis yog lam tau lam ua los sis tsis khav theeb los sis tsis qhuas tias koj tus kheej coj ncaj, los sis koj tsis ua li qhov koj tus kheej nyiam; koj tsis txwv ib tug twg li, thiab koj muaj peev xwm ua siab ntev dhawv pab lwm tus. Koj tuaj yeem pab txhua tus uas muaj kev pab thiab muaj txiaj ntsim, thiab koj tuaj yeem coj tib neeg mus rau txoj kev yog uas yog txoj kev ntseeg Vajtswv. Ntxiv ntawd, thaum ua tes hauj lwm no koj tsis nrhiav meej mom los sis kev ntshaw rau koj tus kheej, tsis muab ib yam dab tsi uas tsis yog koj khwv tau los rau koj tus kheej, tsis hais dab tsi rau koj tus kheej, thiab txawm leej twg saib koj zoo li cas los xij li, koj yeej ua zoo rau lawv xwb. Ces koj yuav yog ib tug uas muaj ib lub siab zoo heev. Nws tsis yog ib yam yooj yim rau ib tug neeg twg los ua qee tes hauj lwm es ua kom cov neeg Vajtswv xaiv to taub qhov muaj tiag ntawm Nws cov lus li. Yeej ua tsis tau yog tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Muaj coob tus uas vam khom rau lub peev xwm zoo thaum ua hauj lwm es poob thiab ua tsis tau. Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb mas yeej vam khom tsis tau li, haj yam vam khom tsis tau yog lawv tsis tau hloov pauv lawv tus moj yam. Tam sim no koj lub siab yog dab tsi lawm? Koj yuav tsum saib tus neeg uas qhuas koj ntawd li cas? Yog ib tug neeg muaj kev xav txog koj los sis saib tsis taus koj, koj yuav coj li cas rau lawv thiaj li ncaj ncees thiab tsim nyog? Koj puas muaj peev xwm txhawb thiab xaiv tib neeg yam tsis vam khom rau koj tej kev xav, kom mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum tag nrho xwb? Koj puas muaj peev xwm ua tej no los ntawm koj lub siab tiag tiag? Yog cov tib neeg feem coob tsis muaj ib qho kev ntsuam xyuas zoo txog koj tom qab koj tau ua hauj lwm rau ib qho chaw los tau ntau lub xyoo lawm, ces qhov no txhais tias koj tsis ua koj tes dej num kom zoo txaus thiab tsis tsim nyog rau Vajtswv siv. Yog cov tib neeg feem coob pom tias yam koj ua ntawd yeej zoo thiab tsim yog lawm, ces yeej tsim nyog siv koj lawm. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, mas tsis muaj hnub koj yuav mus txog ib theem uas koj tsim nyog rau Vajtswv siv li; koj yuav tsum muaj qhov tseeb mas thiaj li tsim nyog.

Nyob rau hauv qhov kev caum raws lub neej txoj sia, koj yuav tsum mob siab ntso rau ob yam no: qhov ib, kev to taub qhov tseeb nyob hauv Vajtswv cov lus; qhov ob, kev to taub koj tus kheej nyob hauv Vajtswv cov lus. Ob yam no yog ob yam uas tseem ceeb tshaj plaws. Tsis muaj lub neej txoj sia los sis qhov tseeb twg yuav tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj lus. Yog koj tsis nrhiav qhov tseeb nyob hauv Vajtswv txoj lus, es koj yuav mus nrhiav qhov tseeb rau qhov twg? Qhov tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyob qhov twg? Cov ntawv xov xwm thiab tej xov xwm hauv lub ntiaj teb no puas qhia Vajtswv txoj lus tawm? Tej kev nom kev tswv hauv ntiaj teb no puas ua tim khawv rau Vajtswv? Qhov tab meeg tshaj Vajtswv txoj lus tawm nyob rau hauv txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb no puas yog ib yam uas ua tau? Yeej ua tsis tau kiag li. Vim li no es thiaj li tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb no, thiab vim li cas lub ntiaj teb no thiaj li tsaus nti thiab phem. Puas muaj ib qho tseeb me me nyob qhov twg li? Tej feem uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov to taub qhov tseeb uas nyob hauv Vajtswv cov lus ces yog: to taub Vajtswv nyob rau hauv Nws cov lus, to taub tib neeg txoj sia nyob rau hauv Nws cov lus, to taub yus tus kheej tiag tiag thiab nrhiav kom pom lub ntsiab ntawm qhov muaj tib neeg nyob rau hauv Nws cov lus, thiab lwm kis ntawm qhov tseeb. Txhua qhov tseeb yeej nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Koj tsis tuaj yeem nkag siab qhov tseeb yog tsis yog los ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog paub thiab xyaum ua raws li Vajtswv cov lus xwb mas koj thiaj li muaj tau ib qho kev to taub txog qhov tseeb, thiab qhov to taub qhov tseeb tiag tiag ntawd yog txhais hais tias to taub Vajtswv cov lus lawm. Qhov no yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws. Ib txhia tib neeg ua dej num thiab tshaj tawm, tab sis, txawm tias saib sab nraud tshwm tuaj zoo li tau sib qhia txog Vajtswv txoj lus los xij, lawv tsuas sib tham txog lub ntsiab meej meej ntawm Nws cov lus xwb, thiab tsis tau hais txog feem uas tsim nyog li. Lawv tej lus qhuab qhia zoo li tej kev qhia los ntawm ib co lus hauv phau ntawv kawm los—yeej tau npaj tseg ib qho rau ib qho thiab ib yam rau ib yam lawm, thiab thaum lawv ua tiav, sawv daws hu nkauj qhuas, hais tias, “Tus tib neeg no muaj qhov muaj tseeb. Nws tau qhuab qhia tau zoo heev thiab hais tau ntxaws kawg nkaus.” Tom qab cov neeg no tau qhuab qhia tiav lawm, lawv qhia rau lwm tus kom suav sau lawv tej kev qhuab qhia thiab muab tej ntawd xa mus rau hauv pawg ntseeg. Qhov ua li no, lawv thiaj li dhau los ua cov neeg dag tib neeg lawm. Lawv qog Vajtswv cov lus nyob rau hauv tej lus qhuab qhia, thiab nws zoo li lawv tej lus qhuab qhia ntawd mas tsis mus raws li qhov tseeb li, tab sis lawv qog tej yam uas mus raws li lub ntsiab thiab muab tshab txhais tsis yog lawm es thiaj li tsis raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm. Nrog rau txoj kev thoob tsib to nrog uas ua tib zoo xam ntau ntxiv, koj yuav pom tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li tab sis tsuas muaj cov lus thiab cov ntaub ntawv ntawm txoj kev qhuab qhia, tib neeg qee cov kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xav phem, thiab qee yam uas txwv Vajtswv xwb. Hom kev qhia thiab kev qhuab qhia zoo li no tsis yog ib qho ua kev cuam tshuam rau ntawm Vajtswv txoj dej num los? Qhov no yog txoj dej num uas tawm tsam Vajtswv. Ib tug tib neeg uas paub qab hau yuav tsum teeb kom muaj ciaj ciam rau lawv tus kheej tej lus hais—lawv yuav tsum paub seb hom lus twg uas lawv yuav hais, ua feem twg ntawm lawv tej dej num, thiab hom lus twg es tsuas yog Vajtswv thiaj li hais tau xwb. Tib neeg yuav tsum tsis txhob sawv thiab hais lus sawv Vajtswv chaw. Tsis muaj leej twg yuav to taub tias Vajtswv ua hauj lwm li cas, yog li ntawd es ib tug neeg twg yuav muab Vajtswv tshab txhais tau li cas? Tib neeg mas tsis tsim nyog muab Vajtswv tshab txhais li. Yuav tsum to taub qhov no es thiaj li zam dhau qhov ua tej yam uas tsis tsim nyog ua. Tam li yog ib tug tib neeg paub qab hau mas, koj yuav tsum paub koj qhov chaw, paub yam tsim nyog hais, thiab koj yuav tsum tsis txhob hais ib yam dab tsi uas koj tsis tsim nyog hais li. Tab txawm Vajtswv twb qhia koj qee yam nyob rau yav dhau los lawm los xij, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov ntawd rov qab hais dua rau lwm tus. Yog koj muaj kev ntseeg, yog koj lees paub tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua raws. Qhov tsuas tham txog xwb mas tsis zoo. Qhov pheej xav kom lwm tus mloog koj hais, ua raws li koj hais ntawd yuav tsis yog khav theeb lod? Hais txog Vajtswv tej hauj lwm mas, yog koj tsis to tau tej hauj lwm ntawd ces yog koj tsis to taub tej hauj ntawd xwb. Tsis txhob ua txuj to taub tej hauj lwm ntawd los sis ua ib tug uas paub txhua yam—qhov ua li ntawd mas qias neeg dhau lawm! Koj pheej xav los sawv Vajtswv chaw tas li thiab xav khav, ncuag nkaus li koj to taub txhua yam, xav kom luag cuab pob ntseeg mloog. Koj kuj xav yoj Vajtswv tus chij thaum ua qhov no los sis qhov tod. Qhov ntawd puas yog ib tug tib neeg qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog? Qhov ntawd puas yog xyaum ua raws li qhov tseeb? Koj puas paub Vajtswv tej kev xav? Koj puas muaj Vajtswv lub tswv yim? Tib neeg tus kheej kiag twb tsis to taub qhov tseeb—lawv haj yam tsis npaj kom muaj qhov tseeb. Lawv ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv haj yam zwm tsis tau rau Vajtswv li. Tab sis lawv xav hais lus thiab ua thaum yoj Vajtswv tus chij. Txhua tus muaj lub hom phiaj no, uas yog ib yam uas txaj muag tshaj plaws thiab tsis tsim nyog kiag li.

Tam sim no, cov tib neeg thoob plaws hauv ntiaj teb no tab tom los nrhiav txoj kev tseeb, yog li ntawd koj yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv? Yog koj tsis muaj laj thawj, yog koj khav theeb, tsab ntse, ntseeg tsis tau, thiab npau taws, ces tsis yog koj tawm tsam Vajtswv thiab hais lus tuam mom Nws lod? Qhov no tsis yog ua koj tes dej num, thiab haj yam tsis yog ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog nthuav koj tus yam ntxwv phem tawm tiag tiag ntag. Cov uas twb raug txeeb tau los lawm ntawd yuav tsum kawm kom paub seb yuav ua lub siab dawb pawg hais lus thiab ua qee qhov tim khawv li cas. Qhov qhia koj tej kev paub txog lub neej txoj sia ntawd mas zoo tshaj li lwm yam huv si. Txoj kev khav theeb thiab tham txog tej tswv yim zoo—qhov no siv tau ua dab tsi? Twb paub txog Vajtswv tes hauj lwm los tau ntau xyoo lawm los, tib neeg tseem tsis coj zoo thiab. Raws li qhov lawv yog leej twg tiag tiag ntawd mas, tib neeg yeej tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Vajtswv li. Cov tib neeg tsis paub qab hau thiab khav theeb tseem xav los ua tim khawv rau Vajtswv—koj tsis txaj muag thiab tsis hais lus tuam mom Vajtswv lod? Koj tsis to taub Vajtswv li. Tshaj ntawd, koj tus moj yam tseem tawm tsam Vajtswv. Tsis muaj ib qho qias txog koj txoj kev ua tim khawv li lod? Yog li ntawd tib neeg tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Vajtswv li. Yog ib tug neeg twg hais tias, “Koj ua puas tau tim khawv rau peb txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Suav daim av?” thiab koj hais tias: “Peb twb paub txog Vajtswv tes hauj lwm los tau ntau xyoo lawm, yog li ntawd peb yeej tsim nyog los ua tim khawv rau Vajtswv lawm,” qhov no tsis yog ib qho teeb meem lod? Ib zaug dua ntxiv, qhov no mas tsis tsim nyog li. Tib neeg tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Vajtswv. Koj tsuas tsim nyog hais tias, “Peb tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Vajtswv li. Tab sis Vajtswv tau cawm peb dim thiab qhia txoj hmoov hlub rau peb lawm. Peb twb tau txais qee qhov hmoov hlub thiab tau paub qee yam txog Vajtswv tes hauj lwm lawm, yog li ntawd peb yeej koom tau rau hauv txoj kev qhia, tab sis peb tsis tuaj yeem xav txog qhov ua tim khawv rau Vajtswv kiag li. Peb tsuas hais tau lus txog peb tus kheej tej kev paub xwb.” Nws yeej tsis ua li cas rau koj los qhia txog qhov seb koj tus kheej raug Vajtswv txeeb tau li cas, seb qhov kev qias vuab tsuab twg uas koj tau muaj nyob rau lub sij hawm ntawd lawm, koj khav theeb npaum li cas, muaj hom txiaj ntsim dab tsi tshwm sim rau thaum kawg uas tom qab twb txeeb tau koj los lawm, thiab koj muaj hom kev txiav txim siab dab tsi. Tseeb tiag, qhov tham txog tej kev paub tiag tiag los ua tim khawv rau Vajtswv ntawd yog qhov uas mus raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws li, thiab yog qhov uas Vajtswv cheem tsum ntag. Qhov xav los ua kom muaj ib tug yam ntxwv los ua tim khawv rau Vajtswv ntawd mas yog ib qho kev ua yuam kev loj kawg—koj tsis muaj laj thawj thiab khav theeb. Koj tsim nyog hais tias, “Kuv mam li tham txog qee qhov ntawm kuv tej kev paub, tab sis kuv tsis tsim nyog ua tim khawv rau Vajtswv. Kuv yuav kawm qee yam ua ntej tso. Vim li cas Vajtswv thiaj li yug los ua neeg nyob rau hauv Teb Chaws Suav? Tej zaum nej tsis tshua to taub qhov no. Peb to taub qhov no los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los. Peb cov Neeg Suav mas, yeej yog los rau qhov chaw uas tus zaj loj liab ploog chev, yeej loj hlob nyob rau ib qho chaw uas qias neeg. Feem ntau ces peb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm, ces peb thiaj li dag ntau dua lwm tus, peb yuav luag tsis muaj kev ua neej li, peb muaj txoj kev ncaj ncees uas qis tshaj, tsis muaj ib qho kev ua neeg kiag li. Muab piv rau cov neeg Vajtswv xaiv uas nyob rau lwm lub teb chaws thiab lwm cheeb tsam mas, peb yog cov tib neeg uas muaj meej mom qis tshaj plaws, qias neeg tshaj plaws thiab qias vuab tsuab tshaj plaws li. Vim li no peb thiaj li tsis tsim nyog ua tim khawv rau Vajtswv, tab sis peb hos raug coj mus rau txoj kev cawm dim thiab tau txais Vajtswv txoj kev hlub, yog li ntawd peb yuav tsum hais lus tim khawv txog peb tus kheej tej kev paub. Peb zais tsis tau Vajtswv txoj hmoov hlub.” Hais tej yam zoo li no mas tsim nyog tshaj. Tom qab Vajtswv txeeb tau tib neeg lawm, mas yam tsawg kawg lawv yuav tsum muaj kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog kom thiaj li paub tseeb es txhob hais lus khav theeb ntsuav. Qhov zoo tshaj plaws rau lawv ces yog kom muaj meej mom qis qis xwb, “ib yam li tawb quav hauv piam teb,” thiab hais qee yam uas muaj tiag xwb. Tshwj xeeb mas thaum muab lus tim khawv rau Vajtswv, yog koj tuaj yeem hais tau qee yam ntsiab tawm los hauv lub siab los, tsis tham lus qhuav qhawv los sis tham lus muab hlob thiab tsis muaj tej lus dag cuav, ces koj tus moj yam thiaj li yuav hloov pauv tau tiag tiag; qhov no yog qhov hloov pauv uas yuav tsum tshwm sim thaum Vajtswv txeeb tau koj lawm. Yog koj tsis tuaj yeem muaj cov laj thawj li no, ces koj yeej tsis muaj qhov zoo thooj li noob neej tiag tiag li. Nyob rau yav tom ntej, thaum cov neeg Vajtswv xaiv los ntawm txhua lub teb chaws thiab txhua cheeb tsam los tau rov qab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm, thiab raug Nws cov lus txeeb tau lawm, yog nyob rau ntawm ib qho kev sib sau ua ke uas muaj neeg coob coob tuaj qhuas txog Vajtswv es koj pib coj yam khav theeb ntxhias dua ntxiv, pheej thuam thiab khav, ces koj yuav raug tso pov tseg thiab raug muab ntiab tawm mus. Tib neeg yuav tsum coj kom zoo tas li, nco kom tau lawv lub meej mom thiab qhov chaw, thiab txhob rov qab los coj li qhov koj coj qub lawm. Ntxwgnyoog daim duab tshwm sim tseeb tshaj plaws rau hauv tib neeg txoj kev khav theeb thiab kev ntxias dag. Yog koj tsis hloov pauv koj tus kheej ntawm kis no, koj yeej tsis muaj hnub muaj qhov zoo thooj li tib neeg li, ces koj yeej yuav muaj Ntxwgnyoog lub niag ntsej muag tas li. Qhov daws kev khav theeb thiab kev ntxias dag mas yog qhov nyuaj tshaj plaws, thiab qhov lam muaj ib qho kev paub me me txog koj txoj kev khav theeb thiab kev ntxias dag xwb yuav tsis hloov pauv tau tag nrho; koj tseem yuav tsum tau tiv tej kev tsim kho kom zoo ntau zaus. Yog tsis raug txiav txim thiab rau txim, qhuab ntuas thiab qhuab qhia, ces koj tseem yuav tau txais kev phom sij mus rau yav tom ntej. Nyob rau yav tom ntej, thaum cov neeg Vajtswv xaiv uas nyob thoob ntiaj teb lees txais Nws tes hauj lwm thiab hais tias: “Twb qhia rau peb ntev los lawm tias Vajtswv twb muab tau ib pawg neeg ntawm cov kov yeej nyob rau hauv Teb Chaws Suav lawm,” thaum nej hnov qhov no, nej yuav xav hais tias: “Peb tsis muaj ib qho dab tsi los khav txog qhov no, Vajtswv tau muab txhua yam los ntawm txoj hmoov hlub. Peb tsis tsim nyog raug hu ua cov kov yeej.” Tab sis thaum sij hawm dhau mus, thaum koj pib pom koj tus kheej muaj peev xwm hais tau qee yam, thiab koj muaj ib qho me me ntawm qhov muaj tiag, ces koj mam li xav tias: “Tab txawm yog cov neeg txawv teb chaws los twb tau txais Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia lawm, thiab lawv hais tias Vajtswv tau tsim ib pawg neeg ntawm cov kov yeej nyob rau hauv Teb chaws Suav lawm, yog li peb yuav tsum tsim nyog yog cov muaj yeej.” Tam sim no nej yuav tso cai lees paub qhov no rau hauv nej lub siab ntsiag to, ces tom qab ntawd nej mam li tab meeg lees paub. Tib neeg tsis tuaj yeem ris qhov raug qhuas los sis raug sim los ntawm lub meej mom. Yog koj raug qhuas tas li, ces koj yuav poob rau hauv kev phom sij. Cov neeg uas tus moj yam tsis tau hloov pauv ntawd mas tsis tuaj yeem sawv tau khov kho nyob rau thaum kawg.

Qhov teeb meem uas nyuaj tshaj plaws rau cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab kho mas yog qhov uas ua tib qho kev yuam kev qub tas li xwb. Yuav kom tiv thaiv tau qhov no mas, ua ntej tshaj plaws tib neeg yuav tsum paub tias lawv tseem tsis tau tau txais qhov tseeb, tias tseem tsis tau muaj ib qho kev hloov pauv nyob hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia, thiab tias txawm lawv ntseeg Vajtswv los xij, lawv tseem ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm, thiab tseem tsis tau tau dim; lawv tseem yuav ntxeev siab tau rau Vajtswv thiab txav deb ntawm Vajtswv mus tau txhua lub sij hawm. Yog lawv muaj qhov kev paub txog qhov teeb meem no nyob rau hauv lawv lub siab—yog, ib yam li tib neeg pheej nquag nquag hais, lawv npaj rau kev phom sij rau lub sij hawm muaj kev thaj yeeb—ces lawv yuav muaj peev xwm tshuaj xyuas qee yam ntawm lawv tus kheej, thiab thaum muaj qee yam tshwm sim rau lawv, mas lawv yuav thov Vajtswv thiab vam khom rau Nws, thiab yuav muaj peev xwm zam qhov pheej ua yuam kev li qub tas li. Koj yuav tsum pom kom meej meej tias koj tus moj yam tseem tsis tau hloov pauv, tias tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv ntawd tseem nrhau cag mus tob rau hauv koj thiab tseem tsis tau raug muab ntiab tawm mus, tias koj tseem muaj qhov ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tias koj tseem yuav ntsib feem uas raug kev txom nyem thiab raug rhuav tshem. Qhov no yeej muaj tiag, yog li ntawd nej yuav tsum ceev faj kom zoo. Muaj peb yam tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum nco: Yam ib, nej tseem tsis tau paub Vajtswv; yam ob, tseem tsis tau muaj ib qho hloov pauv nyob hauv nej tus moj yam li; thiab yam peb, nej tseem tsis tau ua lub neej raws li tib neeg tus yam ntxwv tseeb. Peb yam no yeej mus raws li tej uas muaj tseeb, peb yam no yeej muaj tiag, yog li ces nej yuav tsum paub peb yam no kom meej. Nej yuav tsum paub nej tus kheej. Yog nej muaj lub siab yuav kho qhov teeb meem no, ces nej tus kheej nyias yuav tsum xaiv nyias zaj lus: Piv txwv li, “Kuv yog tawb quav hauv pem teb,” los sis “Kuv yog tus dab phem,” los sis “Kuv nquag nquag poob mus rau kuv txoj kev qub,” los sis “Kuv muaj kev phom sij tas li.” Ib kab lus twg ntawm cov lus no yeej phim coj los ua ib zaj lus rau nej tus kheej lawm, thiab zaj lus ntawd yuav pab yog nej qhia nej tus kheej kom nco zaj lus ntawd txhua lub sij hawm. Hais zaj lus ntawd rau nej tus kheej tas li, xav txog zaj lus ntawd, ces tej zaum nej yuav ua yuam kev tsawg dua lawm, los sis tsis ua yuam kev lawm. Txawm li ntawd los xij, yam tseem ceeb tshaj plaws ces yog siv sij hawm nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv, kom to taub qhov tseeb, kom paub nej tus kheej tus yeeb yam, thiab kom khiav dim nej tus moj yam qias vuab tsuab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas nej thiaj li muaj kev nyab xeeb. Lwm yam ces yog tsis txhob sawv “Vajtswv ib tug tim khawv” qhov chaw, thiab tsis txhob hu nej tus kheej ua Vajtswv ib tug tim khawv. Nej tsuas hais tau txog tus kheej txoj kev paub xwb. Nej hais tau txog qhov Vajtswv cawm nej li cas, kawm txog qhov Vajtswv txeeb tau nej li cas, thiab tham txog seb Vajtswv muab txoj hmoov hlub dab tsi rau nej lawm. Txhob hno qab tias nej yog cov tib neeg uas qias vuab tsuab tshaj plaws; nej yog cov chiv thiab cov khoom seem txeej xwb. Tam sim no qhov muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd mas yog vim Nws txhawb nej xwb. Nws tsuas yog vim nej yog cov qias vuab tshuab thiab qias neeg tshaj plaws es tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiaj li cawm nej xwb, es Nws thiaj tau muab txoj hmoov hlub uas ntau tshaj plaws rau nej. Yog li ntawd, nej tsis muaj ib yam dab tsi khav txog li, thiab tsuas qhuas tau Vajtswv thiab ua Vajtswv tsaug xwb. Nej txoj kev cawm dim ntawd mas yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub xwb. Vim li cas thiaj li hais tias nej yog cov tib neeg uas muaj hmoo tshaj plaws? Nej raug muab hu ua cov muaj hmoo tsis yog vim nej muaj qee yam txiaj ntsim los sis ntau yam zoo—nws tsuas yog vim tias nej yog yug nyob rau hauv Teb Chaws Suav thiab raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab thiab tsis dawb huv tshaj plaws lawm xwb. Vajtswv ua raws li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, xub cawm cov tib neeg uas qias neeg tshaj plaws, qias vuab tshaj plaws ntawm daim av uas tus zaj loj liab ploog chev, es xub ua kom tiav ib tug qauv, los sis quav piv txwv. Vim li ntawd es Nws thiaj li xaiv nej txhua tus; nej yog cov tib neeg uas Vajtswv npaj thiab xaiv ntev los lawm. Yog Vajtswv tsis tau muaj txoj kev npaj no, ces nej yuav raug poob mus lawm ib txhiab ib txhis li. Yog li ntawd, nws thiaj li hais tau tias nej yog cov tib neeg uas muaj hmoo tshaj plaws. Txawm li ntawd los xij, nej tsis muaj dab tsi zoo siab txog, thiab nej khav tsis tau kiag li.

Kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus ua rau nej tau txais txiaj ntsim thiab muaj kev paub tiag tiag—yog li ntawd koj yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv. Thaum hais lus tim khawv rau Vajtswv, nej yuav tsum tham txog qhov seb Vajtswv txiav txim thiab rau txim rau tib neeg li cas, thiab yam kev sim siab twg uas Nws siv tsim kho tib neeg kom zoo thiab hloov pauv lawv tej moj yam. Nej kuj yuav tsum tham txog qhov raug nthuav tawm kev lwj liam ntau npaum li cas rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom thiab, nej tau raug kev txom nyem ntau npaum li cas, nej ua pes tsawg yam los tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg nej raug txeeb tau li cas los ntawm Vajtswv. Tham txog qhov nej muaj kev paub tiag ntawm Vajtswv txoj dej num ntau npaum li cas, nej yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv thiab pauj Nws rov qab rau Nws txoj kev hlub. Nej yuav tsum muab lub ntsiab tseem ceeb nkag rau hauv hom lus no, nrog rau muab nws tso rau hauv kom muaj txheej txheem yooj yim. Txhob tham txog tej kev xav qhuav qhawv. Tham txog yam muaj tseeb thiab muaj tiag kom ntau. Qhov no yog yam nej yuav tsum ntsib thiab pom ntau yam. Txhob npaj nej tus kheej kom zoo nkaus li muaj txhij txhua lawm, txhob sib zog khav tej kev xav qhuav qhawv; kev ua li ntawd yuav ua rau tshwm sim nej qhov kev khav theeb thiab tsis muaj qab hau. Nej yuav tsum tham kom ntau txog tej yam muaj tiag los ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tiag, thiab hais tawm hauv siab tuaj kom ntau ntxiv; qhov no yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lwm tus, thiab tsim nyog tshaj plaws rau lawv pom. Nej txeev yog cov tib neeg uas tau tawm tsam Vajtswv ntau tshaj plaws lawm, cov uas zwm rau Nws tsawg tshaj plaws li, tab sis tam sim no nej tau raug kov yeej lawm—txhob hnov qab txog qhov ntawd. Nej yuav tsum ua tib zoo xav thiab xav txog tej no kom ntau ntxiv. Thaum tib neeg to taub tej ntawd meej meej lawm, lawv thiaj yuav paub hais lus tim khawv li cas, tsis li ntawd ces, lawv yuav ua tej yam uas ua rau poob ntsej muag thiab tsis muaj qab hau, uas tsis yog hais lus tim khawv rau Vajtswv, tiam sis ho ua rau Vajtswv poob ntsej muag xwb. Yog tsis muaj tej kev ntsib kev pom thiab ib qho kev to taub txog qhov tseeb tiag tiag, ces yeej hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv li. Cov tib neeg uas lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ntxhov quas niab thiab paub tsis meej ces yeej yuav tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv li.

Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Xyoo 1999

Qhov Dhau Los: Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

Ntxiv Mus: Tshem Yus Tus Moj Yam Qias Vuab Tsuab Tawm Xwb Thiaj Li Tau Txais Kev Ywj Pheej thiab Kev Dim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No