26. Yuav Saib rau ntam Koj Tes Dej Num Li Cas

Sau los ntawm Tsoobtsheev, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog qhov hais tias lawv yuav tsum muaj lub siab ncaj, thiab hais tias lawv yuav tsum muab lawv tus kheej cob fim kiag rau, thiab mloog lus tiag tiag li. Qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg ces yog qhov muab tag nrho lawv lub neej coj los pauv qhov kev ntseeg tiag tiag, los ntawm qhov uas lawv yuav tau txais qhov tseeb tag nrho, thiab ua tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). “Cov dej num yog cov hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau tib neeg; tej ntawd yog cov txoj num rau tib neeg ua kom tiav hlo. Txawm li cas los xij, ib teg dej num yeej tsis yog koj tus kheej lub lag luam uas koj tus kheej tswj, los sis nws tsis yog ua kom koj nyob siab dua lwm tus. Ib txhia tib neeg siv lawv tej dej num los ua lub cib fim los mus koom nrog lawv tus kheej txoj kev tswj thiab tsim tej pab pawg me me; ib txhia siv los mus ua kom tau zoo raws li lawv tej kev ntshaw; ib txhia siv los mus txhaws rau cov chaw qhuav qhawv uas lawv muaj nyob rau hauv siab; thiab ib txhia siv los mus ua kom tau zoo raws li lawv txoj xav uas ntseeg-mus rau-txoj-hmoov, xav tias tsuav yog lawv ua tiav lawv tej dej num xwb, ces lawv yuav muaj ib feem koom nyob rau hauv Vajtswv lub tsev thiab nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg lawm. Cov cwj pwm uas hais txog tes dej num zoo li no mas tsis yog lawm; cov cwj pwm no mas qias neeg rau Vajtswv thiab yuav tsum raug muab daws kom sai(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia rau peb tias tej dej num ntawd yog Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tias peb yuav tsum ua peb tes dej num nrog lub siab ncaj ncees. Nws tseem ceeb uas peb yuav tau tso peb tus kheej tej kev ntshaw tseg rau ib sab thiab ua peb lub luag hauj lwm kom tau tiav hlo. Qhov no yog tus cwj pwm uas peb yuav tsum muaj rau peb tes dej num. Tab sis nyob rau yav dhau los, kuv ib txwm ua kuv tes dej num zoo li yog kuv tus kheej ua kiag, siv nws los pab kuv tus kheej kom raug pom thiab ua kom tau txais lwm tus qhov kev hwm xwb. Kuv tsis tsi ntsees rau kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, tab sis kuv tab tom xav txog yam uas kuv yuav tau tshaj thawj los sis yuav poob xwb. Qhov no tau cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Dhau los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus ua rau kuv to taub tej tus yeeb yam thiab tej kev tshwm sim ntawm qhov kev ua kuv tes dej num li ntawd, thiab tam sim no kuv tau hloov kuv qhov kev xam pom txog qhov no lawm.

Nyob rau xyoo 2017, kuv tes dej num nyob hauv pawg ntseeg mas yog kho tej ntaub ntawv. Tom qab ntawd tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau npaj kom Kwv Tij Lis los ua hauj lwm nrog kuv thiab tau qhia rau kuv kom pab saib xyuas nws tiag tiag. Kuv tau pom zoo los ua qhov no yam zoo siab hlo, xav tias, “Kuv twb hnov lawm tias Kwv Tij Lis mas muaj peev xwm tiag tiag. Yog nws muaj peev xwm nkag siab tej hauv paus ntsiab lus tseem ceeb no tau sai, ces peb yuav pom qhov ua tau huaj vam rau hauv peb pab pawg uas ua hauj lwm tau ntau zuj zus xwb xwb li. Tus thawj coj yuav xav tias kuv mas muaj peev xwm thiab saib kuv rau nqi tiag tiag, yog li kuv yuav tsum pab nws kom tau raws li qhov kuv tuaj yeem ua tau.” Kuv tau muab tag nrho yam muaj feem ntsig txog rau cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb rau tus Kwv Tij Lis uas kuv tau npaj rau nws kawm kom nws thiaj li paub txhua yam uas nws yuav tsum tau paub kom sai li sai tau. Thaum nws raug tav kev rau hauv nws txoj hauj lwm, kuv yuav sib qhia nrog nws thiab pab daws nws tej teeb meem. Tom qab tsis ntev ntawd, nws to taub qee cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb, thiab ua tiav qee yam rau hauv nws tes dej num. Qhov pom nws ua tau huaj vam sai ua rau kuv zoo siab tiag tiag li. Nws tau nkag siab txhua yam tau sai heev, kuv xam pom tias nws muaj nuj nqis tiag tiag! Peb pawg neeg uas ua hauj lwm ua tau zoo tuaj ntxiv thiab muaj ntau yam raug tshem tawm ntawm kuv tus kheej lub luag hauj lwm lawm. Kuv xam pom tias yog muab sij hawm ntau me ntsis rau tus Kwv Tij Lis los xyaum, ces peb tseem yuav ua peb tes dej num tau zoo dua qub ntxiv thiab.

Muaj ib hnub, tus thawj coj tau hais tias muaj ib pawg ntseeg xav tau ib tug neeg los kho txoj hauj lwm, thiab vim Kwv Tij Lis yeej ua tau zoo thiab muaj kev saib xyuas tau zoo rau hauv nws txoj hauj lwm lawm, ces nws yuav raug hloov mus rau pawg ntseeg ntawd mus ua nws tes dej num. Kuv ceeb tag uas tau hnov qhov no, xav tias, “Dab tsi ne? Koj tab tom hloov nws los? Koj ua tsis tau li ntawd. Kuv tau ua txhua yam no los ua kom nws swm txoj hauj lwm no thiab swm cov hauv paus ntsiab lus tseem ceeb no, thiab peb pawg uas ua hauj lwm nyuam qhuav pib ua tau zoo zuj zus xwb. Yog tam sim nws raug muab hloov tawm mus lawm, ces yuav cuam tshuam rau peb txoj hauj lwm xwb xwb li. Ces tib neeg yuav xav li cas txog kuv? Lawv yuav hais tias kuv mas tsis muaj peev xwm li.” Kuv haj yam chim siab heev thaum kuv xav txog qhov ntawd. Tus thawj coj tau hais tias tom qab tus Kwv Tij Lis raug hloov lawm, kuv mam cob qhia lwm tus. Kuv tsis hais ib lo lus li, tab sis kuv tawm tsam lub tswv yim ntawd. Kuv xav, “Koj hais zoo li tsis muaj dab tsi li. Koj xav tias kev cob qhia ib tug neeg twg mas yooj yooj yim no? Nws siv sij hawm thiab dag zog ntau heev! Dhau qhov no lawm, tom qab tus Kwv Tij Lis raug hloov tawm lawm, txhua lub luag hauj lwm rov qab poob los rau ntawm kuv dua lawm. Txhua yam mas rov khwv heev li qhov ib txwm muaj lawm, yog li yog tsawg ob txhais tes uas muaj peev xwm lawm, ces peb txoj hauj lwm yuav ntsib kev nyuaj xwb xwb li.” Kuv yim xav txog qhov no ntau npaum li cas, ces kuv yim tsis pom zoo rau qhov no ntau npaum li ntawd. Ob hnub tom qab ntawd, tus thawj coj kom kuv sau ib daim ntawv tshuaj ntsuam txog tus Kwv Tij Lis. Kuv xav, “kuv yuav tsum tsi ntsees rau nws tej kev ua tsis tau zoo thiab yam uas qhia txog tias nws coj tsis ncaj hloov rau kev hais txog nws qhov ua tau zoo xwb. Ces tej zaum tus thawj coj yuav tsis hloov nws.” Kuv hnov txhaum me ntsis tom qab kuv ua kuv daim ntawv tshuaj ntsuam tiav tag lawm, thiab xav twj ywm tias puas yog kuv coj tsis ncaj. Tab sis kuv mam xav tias kuv tsuas xav txog pab pawg txoj hauj lwm xwb. Yog li, kuv thiaj tau muab kuv daim ntawv tshuaj ntsuam rau tus thawj coj. Ob peb hnub dhau mus lawm los yeej tsis muaj lus teb dab tsi tuaj ntawm tus thawj coj tuaj li, thiab txawm kuv pib txhawj, xav tias, “Tej zaum nws tseem tsis tau pom daim ntawv tshuaj ntsuam thiab puas yog tseem tab tom tos qhov yuav hloov tus Kwv Tij Lis? Tsis tau, kuv nyob twj ywm tsis tau lawm. Kuv yuav tsum xav txog ib txoj hau kev ua kom tuav tau nws tseg.” Yog li kuv thiaj xav txog qhov ntawd, nug Kwv Tij Lis tias, “Koj xav li cas yog koj raug hais kom mus kho tes dej num rau lwm pawg ntseeg?” Kiag tam sim ntawd, nws hais tias, “kuv yuav zwm rau tej kev npaj ntawm pawg ntseeg. Kuv txaus siab hlo mus.” Kuv teb sai sai tias, “Thaum saib xyuas rau kev kho txoj hauj lwm, qhov tseem ceeb ces yuav tau to taub cov hauv paus ntsiab lus thiab muaj rab peev xwm. Yog tsis muaj qhov ntawd, ces yeej yuav cuam tshuam rau kev ua hauj lwm kom huaj vam xwb xwb li. Kuv xav tias yuav yog qhov zoo dua rau koj yog koj ua koj tes dej num txuas ntxiv rau ntawm no.” Qhov kuv ceeb mas, tsis raug Kwv Tij Lis hlo li, tab sis tsuas hais lus ruaj siab hlo tias, “Yog lub hwv tsam ntawd tshwm sim los, kuv txaus siab hlo mus thiab vam khom rau Vajtswv.” Kuv tu siab tias kuv ua tsis tiav kuv lub hom phiaj xwb, thiab kuv hnov tag kev cia siab rau nws me ntsis lawm. Muaj ib zaug kuv pom tias muaj qee yam teeb meem rau hauv nws tes dej num, thiab kuv cheem tsis tau kuv tus kheej kom tsis txhob chim thiab qhuab qhia nws. Thaum lub sij hawm ntawd, thaum kuv xav txog tus Kwv Tij Lis qhov raug hloov mus ntawd, kuv thiaj nyob tsis tswm kiag li. Kuv tsis muaj peev xwm ua kom txhob xav dab tsi txog kuv txoj hauj lwm tau. Kuv tsis muaj kev thoob tsib ib qho teeb meem hauv txoj hauj lwm li thiab. Kuv xav tsis tawm tas li. Kuv hnov meem txom tiag tiag li. Yog li kuv thiaj tau thov Vajtswv thiab tau hais kom Nws coj kuv kev los paub kuv tus kheej.

Dhau ntawd ces kuv nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Tib neeg tsis tshua xyaum ua raws qhov tseeb, tias lawv pheej tig lawv lub nraub qaum rau qhov tseeb, thiab nyob nrog tej moj yam phem qias vuab tsuab uas xam pom yus tus kheej thiab ua phem xwb. Tib neeg nrhiav rau lawv tus kheej lub meej mom, lub koob lub npe, lub hwj chim, thiab tej kev ntshaw, thiab lawv tsis muaj qhov tseeb. Yog li ntawd lawv txoj kev txom nyem thiaj li loj, lawv thiaj li muaj kev txhawj xeeb ntau yam, thiab lawv tej saw hlau khi tes khi taw thiaj li muaj ntau heev(“Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li. Vajtswv pom cov ua phem li cas? Koj tej kev xav thiab tej kev ua sab nraud tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv tsis ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los sis tsis ua kom yeej Ntxwgnyoog; dua ntawd, lawv ua rau Vajtswv txaj muag, thiab muaj puv npo tej cim ua rau Vajtswv tau txais kev txaj muag. Koj tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, los sis koj tsis ua kom tau puv npo koj lub luag hauj lwm thiab yam yuav tau ua rau Vajtswv, dua ntawd, koj tab tom ua rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim xwb. Yam qhia pom txog ‘rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim’ yog dab tsi? Rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, thaum kawg, Vajtswv yuav hais tias, ‘Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.’ Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsis tau ua qhov zoo li, tab sis feem ntau koj tus cwj pwm tau hloov mus ua kev phem lawm. Koj yuav tsis tau txais phaj tshab thiab Vajtswv yuav tsis nco qab koj. Qhov no tsis muaj qab hau dab tsi hlo li los?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, kuv mam ras tias Vajtswv txiav txim seb tib neeg ua zoo los sis ua phem los ntawm qhov seb lawv muab lawv tus kheej fij li cas, lawv ntsib kev txom nyem ntau npaum li cas, los sis lawv them tu nqi ntau npaum li cas, tab sis yog ua tib zoo saib rau ntawm cov neeg tej kev txhawb siab thiab seb lawv tej kev ua puas yog rau Vajtswv, los sis rau lawv tus kheej xwb, thiab seb lawv puas xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv tau xav dua txog kuv tus yam ntxwv rau thaum lub sij hawm ntawd thiab pom tias kuv lub dag zog pab Kwv Tij Lis kom nkag siab cov hauv paus ntsiab lus sai sai mas tsis yog txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg. Kuv tsuas xav tsim kho pab pawg qhov ua tau zoo los ntawm nws xwb, kom pom tias kuv yog tus zoo. Thaum kuv pom tias nws tab tom yuav raug hloov, kuv ntshai tias tsam pab pawg txoj hauj lwm ntsib kev nyuaj, tias tsam kuv lub suab npe thiab lub meej mom raug puas, yog li thaum kuv sau kuv daim ntawv tshuaj ntsuam kuv thiaj li txhob txwm hais txog tej nws ua txhaum, dag tus thawj coj. Kuv haj tseem tau hais qee yam tsis zoo kom ua rau nws tsis tshua mob siab rau tes dej num. Qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab qhov kev ua kuv tes dej num ntawd zoo li cas? Kuv mas ua kuv tes dej num yam ua lub siab nqaim kawg, tsis xav txog tag nrho txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg li, tab sis tsuas yog yam ua tau los ntawm txoj hauj lwm uas kuv saib xyuas xwb, thiab txawm tias kuv lub suab npe thiab lub meej mom yuav raug puas los xij. Kuv los kuj txawj dag thiab tau cuam tshuam rau pawg ntseg txoj hauj lwm uas tus thawj coj tau npaj tseg. Qhov ntawd yog kuv tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev, ua phem thiab tawm tsam Vajstswv! Thaum kuv pom tias kuv muaj ib tug yam ntxwv txaus ntshai li no, kuv tau hais cov lus thov no mus rau Vajtswv tias, “Au Vajtswv, kuv mas siab nqaim kawg thiab ntxim ntxub heev. Kuv tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev txhawm rau kuv tus kheej txoj kev ntshaw. Vajtswv, kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj.”

Dhau ntawd ces kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv nrhiav pom ib txoj kev ntawm kev xyaum ua nyob hauv Vajtswv cov lus. Kuv yuav tsum tau kho kuv tej kev txhawb siab hauv kuv tes dej num, lees txais Vajtswv qhov kev tshawb xyuas, tso kuv tus kheej tej kev ntshaw tseg, thiab txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tus Kwv Tij Lis mas muaj rab peev xwm zoo, thiab nws nrhiav qhov tseeb thaum ntsib teeb meem, es seb nws puas tuaj yeem ua txoj hauj lwm rau lwm pawg ntseeg tau, qhov ntawd yuav muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Nws yuav tau txais kev xyaum ua li ntawd ntau dua ntxiv ib yam nkaus thiab, yog li ces kuv yuav tsum txhawb nws. Tom qab ntawd, kuv nrhiav tus thawj coj thiab qhib siab lug hais txog kuv qhov siab nqaim, tej kev txhawb siab uas dag thiab ib lub hom phiaj, kev tshuaj ntsuam uas ncaj ncees txog tus Kwv Tij Lis. Thaum kawg nws raug hloov mus rau lwm pawg ntseeg lawm, thiab thaum kawg kuv thiaj li hnov qee qhov kev thaj yeeb rau sab hauv lub siab.

Thaum lub sij hawm ntawd, kuv xav tias kuv twb hloov me ntsis lawm. Kuv yeej tsis xav hauv nruab siab tias thaum kuv ntsib ib qho xwm txheej zoo sib xws li no, kuv tus yam ntxwv phem yuav rov qab los dua.

Thaum lub caij ntuj no xyoo 2018, tus Kwv Tij Tsheej thiab kuv tau ua hauj lwm ua ke li ib co thawj coj ntawm pab pawg. Wb tau sib txauv rau qhov tsis zoo ntawm ib tug rau ib tug, thiab muaj Vajtswv txoj kev coj qhia, wb thiaj li pom wb txoj hauj lwm raug ua tau zoo dua ib qho zuj zus tuaj. Kuv xyiv fab ua hauj lwm nrog Kwv Tij Tsheej heev. Muaj ib zaug tom qab qhov kev sib sau ua ke tag lawm, tus thawj coj tau tham nrog kuv thiab tau hais tias lwm pab pawg xav tau kev pab, thiab tias tej zaum tus Kwv Tij Tsheej yuav raug hloov. Kuv xav tias tus Kwv Tij Tsheej muaj rab peev xwm zoo, nws to taub qhov tseeb tau sai heev, thiab muaj kev saib xyuas rau hauv nws tes dej num, yog li nws thiaj li muaj txiaj ntsig heev rau txoj kev txhawb peb pab pawg txoj hauj lwm mus rau tom ntej. Yog nws tawm mus lawm thiab peb txoj hauj lwm raug cuam tshuam, ces tus thawj coj yuav xav li cas txog kuv? Nws puas yuav xav tias kuv tsis muaj peev xwm ua kuv txoj hauj lwm? Kuv tsis xav pom Kwv Tij Tsheej mus kiag li, tab sis xav txog pawg ntseeg txoj hauj lwm, kuv yuav tsum tau pom zoo. Qhov ua rau kuv ceeb, dhau ntawd ces tus thawj coj thiaj li hais ntxiv tias muaj lwm txoj hauj lwm yuav tsum tau ua kom sai rau hauv pawg ntseeg thiab nws xav kom tus Muam Lug, lwm tus tswv cuab ntawm pab pawg, tawm mus pab. Kuv lub plawv yuav luag nres thaum kuv hnov li ntawd. Kuv xav tias, “Koj tab tom coj tus Muam Lug mus los? Kwv Tij Tsheej tab tom yuav raug hloov, thiab tam sim no tus Muam Lug tab tom mus thiab. Ob tug neeg tseem ceeb hauv peb pab pawg yuav mus lawm, yog li peb txoj hauj lwm yuav tsum ntsib kev nyuaj xwb xwb li. Ua tsis tau li ntawd! Kuv tsis tuaj yeem cia koj coj tus Muam Lug mus.” Tab sis dhau ntawd ces nws tau tshwm sim rau kuv, “Yog kuv tsis kam tiag tiag li, ces tus thawj coj yuav tsis hais tias kuv mas siab nqaim los?” Dhau ntawd ces kuv tau hais txog lwm tus muam uas tsis muaj rab peev zoo li no. Tom qab tshuaj xyuas txhua yam tag lawm, tus thawj coj tseem xav tias tus Muam Lug yog tus zoo dua lawm, thiab tau hais kom kuv sib qhia nrog nws txog qhov hloov pauv ntawm tes dej num no. Kuv tau hais tias kuv mam ua, tab sis nyob hauv kuv lub siab mas kuv tawm tsam lub tswv yim no tuag nthi. Tom qab ntawd, kuv tau tham nrog lwm tus kwv tij, yws txog tus thawj coj qhov uas tsis xav txog kuv tej kev nyuaj, cia li hloov ob tug neeg tseem ceeb kiag tam sid. Kuv yuav ua kuv txoj hauj lwm li cas thaum yog ib tug thawj coj ntawm pab pawg? Kuv yws mus mus los los, ces kiag tam sim ntawd mam li ras tias qhov kuv hais ntawd tsis yog lawm. Tsis yog kuv pheej ua kom tus kwv tij no los tuaj kuv tog thiab yws kuv tej kev tsis txaus siab? Qhov ntawd yog txhaum rau Vajtswv. Kuv yim xav txog qhov no ntau npaum li cas, kuv yim xav phem ntau npaum li ntawd. Kuv thiaj li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag kiag tam sid rau hauv cov lus thov thiab saib kuv tus kheej. Tom qab thov Vajtswv tag lawm, kuv pheej xav tias vim li cas txhua zaus uas muaj ib tug neeg hauv kuv pawg saib xyuas yuav raug hloov tawm sai, mas kuv tsis kam lees li, ua txhua yam los cheem qhov ntawd. Tus yeeb yam tiag uas nyob sab tom qab kuv qhov kev ua li ntawd yog dab tsi?

Kuv tau nyeem cov lus no ntawm Vajtswv tias: “Cov dej num yog cov hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau tib neeg; tej ntawd yog cov txoj num rau tib neeg ua kom tiav hlo. Txawm li cas los xij, ib teg dej num yeej tsis yog koj tus kheej lub lag luam uas koj tus kheej tswj, los sis nws tsis yog ua kom koj nyob siab dua lwm tus. Ib txhia tib neeg siv lawv tej dej num los ua lub cib fim los mus koom nrog lawv tus kheej txoj kev tswj thiab tsim tej pab pawg me me; ib txhia siv los mus ua kom tau zoo raws li lawv tej kev ntshaw…. Cov cwj pwm uas hais txog tes dej num zoo li no mas tsis yog lawm; cov cwj pwm no mas qias neeg rau Vajtswv thiab yuav tsum raug muab daws kom sai(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Hauv lub ntsiab ntawm tes dej num rau hnub no, cov neeg tseem yuav ua txhua yam tib yam nkaus li cov lus hais, ‘lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv.’ Piv txwv li, cov neeg pom puv npo lawv tes hauj lwm yog lawv tes dej num; lawv pom kev ua tim khawv rau Vajtswv thiab kev sib ntaus sib tua nrog tus zaj loj liab ploog raws li kev tawm tsam rau feem dej num kev ua nom ua tswv los tiv thaiv tib neeg cov cai, kom muaj kev tso cai dav thiab kev ywj pheej; lawv hloov lawv tes hauj lwm los siv lawv tej txuj ci rau hauv tej dej num, tab sis lawv saib qhov hwm Vajtswv thiab ntxub dab phemli yeej tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog cov lus ntawm txoj kev ntseeg uas yuav tau ua raws xwb; thiab ntau yam ntxiv mus. Cov cwj pwm coj zoo li no tsis tsim nyog zoo li lo lus hais tias ‘lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv’ los? Qhov sib txawv ntawd ces yog tias, ob txhiab xyoo dhau los lawm, cov neeg tau ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev, tab sis ziag no, cov neeg ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv tej tuam tsev uas tuav tsis tau dab tsi. Cov neeg uas saib cov cai tswj kav muaj nqis pom tias cov cai tswj kav tseem ceeb dua Vajtswv, cov neeg uas hlub lub meej mom pom lub meej mob tseem ceeb dua Vajtswv, cov uas hlub lawv txoj dej num pom tej dej num tseem ceeb dua Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv mus—tag nrho lawv tej kev nthuav tawm ua rau Kuv hais tau tias: ‘Cov neeg qhuas Vajtswv tias yog tus tseem ceeb tshaj plaws los ntawm lawv cov lus, tab sis hauv lawv ob lub qhov muag txhua yam yeej tseem ceeb dua Vajtswv.’ Qhov no yog vim hais tias tsis ntev thaum cov neeg nrhiav tau lawv txoj kev taug raws Vajtswv los nthuav qhia lawv tus kheej tej peev xwm, los sis los ua lawv tus kheej tes dej num los sis lawv tus kheej txoj hauj lwm, lawv cais lawv tus kheej nrug deb ntawm Vajtswv thiab tso lawv tus kheej mus rau tes hauj lwm uas lawv hlub. Vim yam uas Vajtswv tau muab tso rau lawv, thiab Nws txoj kev xav, tag nrho tej no raug muab pov tseg mus ntev lawm. Qhov sib txawv ntawm tus yam ntxwv ntawm cov neeg no thiab cov uas ua lawv tus kheej tes dej num rau hauv lub tuam tsev los tau ob txhiab xyoo no lawm yog dab tsi?(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III).

Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, ua rau kuv pom meej lub ntsiab tseem ceeb ntawm kuv tus kheej tej kev ua ntau tuaj. Kuv tau tawm tsam thiab tav kev txhua zaus uas tus thawj coj tau hloov qee tus neeg tawm ntawm kuv pab pawg mus lawm, feem ntau mas vim yog kuv saib kuv tes dej num li kuv tus kheej lub tuam txhab lag luam. Kuv yeej xav txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam no li yog cov tib neeg raws li kuv tau cob qhia lawm, yog li ces lawv yuav tsum ua lawv tes dej num rau hauv kuv tus kheej qhov kev npaj tseg, ua kom txoj hauj lwm hauv kuv pab pawg vam meej, thiab lawv yuav tsum tsis txhob raug hloov. Kuv qhov kev xav mas tsis muaj qab hau li, tsis muaj qab ntxhiab kiag li. Txawm tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam no yuav muaj peev xwm los sis lub dag zog zoo li cas los xij tag nrho puav leej yog raug npaj los ntawm Vajtswv rau Nws tus kheej txoj hauj lwm xwb. Lawv yuav tsum raug tso rau ib qho chaw twg rau hauv Vajtswv lub tuam tsev rau ntawm qhov chaw uas cheem tsum lawv ntawd. Qhov ntawd yog yam tau muab lawm. Tab sis kuv mas yeej saib xyuas lawv rau hauv kuv qhov kev tswj xwb, saib lawv zoo li cov twj siv uas los ua tes dej num rau kuv, los ua hauj lwm rau kuv. Kuv mas tsawm tsam rau txhua tus uas xav hloov ib tug neeg twg tawm mus, thiab kuv haj tseem txiav txim thiab tsim cov pab pawg saib xyuas rau sab tom qab thiab. Kuv ho txawv li cas los ntawm cov Falixai uas tawm tsam Tswv Yexus? Cov neeg Falixai pom lub tuam tsev li yog lawv tus kheej ib cheeb tsam kav thiab tsis tso cai rau cov ntseeg tawm mus caum raws Tswv Yexus qab li. Lawv tau cheem tsis tseg txhawm rau txoj kev tswj cov ntseeg ntawd kom lawv thiaj li muaj peev xwm tuav tau lawv tus kheej lub meej mom thiab tej nyiaj txiag uas tau los, thiab tau hais tawm yam tsis paub txaj muag tias cov ntseeg yog lawv tug thiab. Rau ntawm kuv mas, kuv xav tuav cov kwv tij thiab cov nkauj muam rau hauv kuv qhov kev tswj, tsis xav kom Vajtswv lub tuam tsev hloov lawv li. Tsis yog kuv tab tom nthuav kuv tus kheej ib cheeb tsam kav kom dav thiab tawm tsam Vajtswv los? Kuv tab tom taug Khetos tus yeeb ncuab txoj kev, tawm tsam Vajtswv, thiab kuv tau ua txhaum rau Nws tus moj yam lawm! Qhov kev xav no ua rau kuv ntshai, thiab kuv tau pib ntxub kuv txoj kev siab nqaim thiab siab phem. Kuv maj nroos mus thov Vajtswv los lees txim hloov dua siab tshiab. Tom qab ntawd kuv tau mus tham txog nws qhov hloov chaw nrog tus Muam Lug, thiab dhau ntawd ces tau tham nrog tus kwv tij uas kuv tau dag rau lawm, sib qhia thiab nthuav tawm tus yeeb yam thiab tej yam tshwm sim txog yam uas kuv tau hais kom nws muaj kev thoob tsib txog qee yam. Thaum kawg kuv tau txais kev thaj yeeb me ntsis lawm.

Tom qab tus Muam Lug thiab Kwv Tij Tsheej raug hloov lawm, tus Muam Lis thiaj tau los rau ntawm pab pawg. Nws muaj peev xwm zoo thiab kawm txhua yam tau sai. Thiaj li tsis muaj dab tsi qeeb nyob rau hauv pab pawg txoj hauj lwm. Kuv tau ntsib tau pom tseeb tias kev ua kuv tes dej num rau qhov txiaj ntsig ntawm Vajtswv lub tuam tsev, tsis yog rau kuv tus kheej cov hom phiaj kawg, yog txoj hau kev tseeb los pom Vajtswv cov koob hmoov. Vajtswv yuav npaj cov neeg kom yog rau txoj dej num. Nws yuav tuav Nws tus kheej txoj hauj lwm. Muaj ib hnub, tom qab peb lub hlis ntawd lawm, thaum kuv tus npoj yaig uas ua hauj lwm ua ke uas yog tus Muam Lis tau rov qab tuaj ntawm ib lub rooj sib sau ua ke tuaj, nws tau qhia rau kuv tias ib pawg ntseeg uas nyob sib ze ntawd mas ua txoj hauj lwm tshaj tawm txoj hmoo zoo tau zoo kawg, thiab lawv cheem tsum ib co neeg mus ywg dej rau cov neeg los tshiab tiag tiag li. Tus thawj coj tau hais kom tus Muam Lis mus ua tes dej num ywg dej. Kuv rov hnov tsis txaus siab me ntsis dua lawm thiab, tab sis kuv ras dheev tau kiag tam sim ntawd tias kuv tus yam ntxwv tsis yog lawm. Kuv xav txog txhua zaus ua ntej kuv yuav tsis quav ntsej txog tej ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev txhawm rau kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom. Kuv xav phem heev, ua txhaum ntau heev, thiab dhau ntawd ces Vajtswv cov lus thiaj li tshwm sim rau hauv lub siab tias: “Tes dej num tsis yog koj tus kheej txoj hauj lwm ntiag tug, thiab kev ua tes dej num ntawd kom tiav mas tsis yog koj ua qee yam rau koj tus kheej los sis tsim kho koj tus kheej txoj kev lag luam xwb. Hauv Vajtswv lub tuam tsev, txawm hais tias koj yuav ua dab tsi los xij, koj tsis yog ua hauj lwm rau koj tus kheej txoj kev lag luam; nws yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, nws yog Vajtswv txoj hauj lwm. Koj yuav tsum nco ntsoov qhov kev paub no rau hauv siab thiab hais tias, ‘Qhov no tsis yog kuv tus kheej li hauj lwm; kuv tab tom ua kuv tes dej num thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom tiav. Kuv tab tom ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov no yog ib tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau kuv ua thiab kuv tab tom ua tes hauj lwm no rau Nws. Qhov no tsis yog kuv tus kheej txoj hauj lwm ntiag tug.’ Yog koj xav tias nws yog koj tus kheej txoj hauj lwm ntiag tug, thiab koj ua tes dej num ntawd mus raws li koj tus kheej tej kev npaj siab, cov hauv pauv ntsiab lus, thiab tej kev txhawb siab lawm, ces koj yuav muaj teeb meem ntag(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau ua rau paub meej ntxiv tias kuv tes dej num yog Vajtswv cov lus txib rau kuv, tsis yog kuv tus kheej li lag luam. Kuv tsis tuaj yeem ua tau raws li kuv tus kheej tej kev ntshaw. Kuv yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, nrhiav qhov tseeb, thiab ua yam uas Vajtswv cheem tsum. Qhov ntawd tsuas yog tib tug cwj pwm thiab qhov laj thawj ntawm ib tug uas raug tsim tawm los yuav tsum muaj rau hauv lawv tes dej num. Kuv keev xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw, thiab kuv tau ua ntau yam uas puas rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab tau tawm tsam Vajtswv. Kuv paub tias kuv tsis muaj peev xwm ua neej mus ntxiv tau li ntawd lawm. Kuv yuav tsum tau tso kuv tus kheej lub siab nqaim tseg thiab xyaum ua raws qhov tseeb. Thaum xav txog qhov no, kuv mam li tso pa tau. Kuv tau hais rau tus Muam Lis tias, “Tus thawj coj tau npaj qhov no kom muaj txiaj ntsig rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Peb yuav tsum tham nrog tus Muam Lis tam sim kiag tam sid txog qhov hloov pauv hauv nws tes dej num no. Peb thiaj li yuav tsis cuam tshuam rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev.”

Kev kawm paub txog kev tso kuv tus kheej tej kev ntshaw hauv kuv tes dej num tseg, kev xav txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev, kev paub kuv qhov chaw, thiab kev muaj kev txawj xav thiab muaj laj thawj me ntsis yeej puav leej los ntawm txoj kev paub kev pom txog kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus. Ua tsaug rau Vajtswv!

Qhov Dhau Los: 25. Yus Tsim Nyog Yuav Saib Yus Tes Dej Num Zoo Li Cas

Ntxiv Mus: 27. Kev Kho Kuv Qhov Kev Txhawb Siab hauv Kuv Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No