25. Yus Tsim Nyog Yuav Saib Yus Tes Dej Num Zoo Li Cas

Sau los ntawm Tseej Yej, Teb Chaws Kaus Lim Qab Teb

Thaum kuv tau los ua tib tug neeg ntseeg kuv tau pom cov thawj coj ntawm pawg ntseeg nquag npaj lub rooj sib ntsib, sib qhia, qhov tseeb tas li xwb. Qee leej yuav ua cov dej num uas yuav tsum tau muaj kev txawj xws li txawj ua yeeb yaj duab los yog hu nkauj. Kuv thiaj li hwm lawv. Lawv cov dej num ntsia zoo li tseem ceeb kawg li yog li kuv thiaj li tau muab lawv saib siab. Raws li cov uas tsim kho pawg ntseeg cov dej num, cov dej num no ua tsis tau nyiaj li. Vim qhov no, kuv thiaj xav tias, lawv yuav tsis muaj hnub ua kom lawv tus kheej muaj suab npe. Kuv txiav txim siab tias, kuv yuav tuav rawv ib txoj dej num uas yuav ua rau luag tej saib taus kuv zoo. Ob lub xyoos tom qab, tau txais txoj dej num sau ntaub ntawv. Kuv mas zoo siab tshaj, tshwj xeeb mas thaum, txhua zaus ua kuv mus tim pawg ntseeg muab kev qhia txog kev kho tes hauj lwm, txhua tus yuav saib taus kuv xws li hwm kuv kawg kiag. Kuv txaus siab rau kuv tus kheej tshaj plaws li. Kuv ntseeg tias sau ntaub ntawv kev sib sau yuav yog ib txoj dej num uas ntxim qhuas tshaj lwm cov dej num. Tom qab ntawd los rau lub xyoo ob txhiab kaum yim kuv raug pauv chaw. Lub sij hawm ntawd, ib tug kwv tij tau tshawb pom txog kuv tes dej num tau ua thiaj li sau ntawv tuaj rau kuv hais txog kuv tes dej num. Nws ua rau kuv zoo siab heev, ua tau pom tias nws muab kuv saib siab. Kuv hnov tau tias kev ua tes dej num li ntawd yog ib qhov ntxim hwm tiag.

Tom qab ntawd, kuv muaj kev ntseeg siab puv npo thiab qhuas kuv tus keej. Kuv yog ib tug sib tw rau kev muaj koob npe thiab muab kom tau rau hauv tes dej num. Tom qab tsis ntev xwb, kuv raug ntiab tawm vim tias kuv ua tsis tau zoo. Qhov ntawd ua rau kuv muaj kev xav tsis zoo thiab chim siab tiag tiag. Tus thawj coj tau qhia kuv hais tias, “Vajtswv lub tsev xav tau ib cov neeg mus pab dej num saum sam thiaj chaw tso peb cov yeeb yaj duab. Qhov no yog ib qhov ntshe koj yuav ua tau zoo. Tsuas yog koj tes dej num koj ua kom raws qhov tseeb thiab siv tag nrho koj lub zog los ua nws kom zoo xwb.” Kuv tsis tau paub tias qhov dej num ntawd yog dab tsis, ces kuv thiaj xav tias, kuv yuav lees txais kiag vim yog tus thawj coj txib txog lawm. Tsis ntev kuv tau paub tias ua ib tug pab dej num saum sam thiaj, yog ib qhov dej num nyhav. Kuv yuav tsum tau muab cov khoom nyhav nyhav rhais chaw kom thoob. Nws siv zog tiag tiag. Tsis muaj tej txuj ci ntsig txog txoj dej num ntawd li, tsuas yog siv dag zog xwb. Kuv xav tias, “Kev sau ntaub ntawv yog ib qhov uas siv hlwb. Nws yog ib qhov muaj meej mom dua. Kev muab tej khoom ua yeeb yaj duab rhais chaw mus los yog siv lub zog ua. Nws tsis dawb huv li. Es lwm tus neeg puas saib taus kuv?” Xav li no ua rau kuv poob siab kawg, yog li kuv thiaj li yog tus tawm tsam tes dej num no. Txij thaum ntawd los, kuv tau ua tes dej num ib nrab, thiab xyeej nws thaum kuv ua tau. Yog tias peb tsis muaj tej khoom siv saum sam thiaj, es peb yuav tsum tau mus qiv, kuv yuav kom lwm tus mus nug. Kuv ntshai tias yog kuv mus nug, cov lawv tau paub kuv dua lawv yuav tshawb pom tias kuv raug ntiab tawm ntawm kuv tes dej num qub, es tam sim no los ua zog. Es lawv yuav xav li cas rau kuv? Kuv tsis xav kawm kom paub cov kev txawj uas muaj feem xyuam sib txuas nrog. Kuv ntshai tias yog kawm kom paub ntau, yuav ua rau kuv ua tes dej num ntawd, thiab ntshe kuv yuav tawm tsis tau. Qee zaus nyob saum sam thiaj, kuv raug txib kom teeb cov khoom saum sam thiaj kom zoo ib yam. Qhov no ua rau kuv tsis xav ua kiag li, nws yog ib qho txaj muag heev. Kuv xav txog thaum kuv tseem ua tes dej num sau ntaub ntawv, tib neeg tau ua raws li kuv cov lus qhia, tam sim no kuv yog tus raug txib ua ub ua no li lwm tus hais. Cas yuav txo hwj chim ua luaj! Muaj ib zaug, ib tug kwv tij tau hais kom kuv nqa ib cov quav nplej saum sam thiaj. Kuv tsis xav ua. Kuv xav tias ua li ntawd ntshe yuav txaj muag heev. Yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau pom, ntshe lawv yuav xav tias kuv yog ib tug neeg tsis tseem ceeb, uas ua tej yam li ntawd thaum hnub nyoog tseem hluas. Tab sis vim yog kuv tes dej num, kuv tos kom tsis muaj neeg nyob ib puag ncig ces kuv mam li zais ntshis tawm los ua nws. Thaum kuv nkag mus ua, muaj ib tug kwv tij tab tom los rau ntawm kuv. Nws rau txhais khau tawv thiab thom khwm dawb, nws huv si xwb. Kuv ntsia kuv tus kheej, qias neeg saum taub hau ti nkaus ntsis ntiv taw. Tam sim ntawd kuv hnov zoo li tsis txaus ntseeg li, chim siab kawg, xav tias, “Wb hnub yoog ib yam nkaus, tab sis nws hos tau ua tes dej num ntxim hwm kawg, hos kuv tes dej num ces tsuas yog nqa quav nplej. Cas wb yuav sib txawv deb ua luaj li! Txaj muaj kawg nkaus! Kuv yuav mus nrog tus thawj coj tham, kuv tsis xav ua tes dej num no, thiab hais nws kom muab lwm tes dej num rau kuv.”

Thaum kuv rov qab los, kuv hnov tau tsis haum xeeb tiag tiag lawm, xav tias kuv puas yuav hais. Yog tias kuv tsis hais, ces kuv yuav ua tes dej num qub mus ntxiv, tab sis yog kuv hos hais tias kuv tsis xav ua mus ntxiv lawm, ces kuv tso kuv tes dej num tseg thiab. Txog thaum no, kuv thiaj li cheem kuv txoj kev xav. Tom qab tsis ntev, cov pab dej num saum sam thiaj thiab cov ua yeeb yaj duab tau tuaj koom kev sib sau ua ke. Kuv tsis nyiam tej no. Tib neeg yuav qhuas lawv, lawv yuav nyob rau qhov teeb ci ntsa iab, kuv ua dej num siv dag zog. Peb tsis nyob rau ib theem li. Los nyob ua ke es yuav ua rau kuv poob qis dua lawm puas yog? Txhua txhua leej tau tuaj koom sib qhia nyob hauv kev sib sau ua ke, tab sis kuv tsis kam qhia. Thaum lub sij hawm sib sau nrog cov tub ua yeeb yaj duab, kuv hnov zoo nkaus li kuv qhov hom phiaj yog ua kom lawv raug saib taus zoo xwb. Kuv poob siab kawg. Lub sij hawm dhau zuj zus, kev tsaus ntuj ntawm kuv loj tuaj thiab kuv xav tso kev sib sau cia. Kuv pheej xav txog lub sij hawm uas tseem sau ntaub ntawv, thaum kuv raug txais tos yam zoo siab hlo, thiab raug saib muaj nuj nqis. Txij thaum kuv raug ntiab tawm, kuv ces tsuas ua cov hauj lwm dog dig, tsis muaj neeg saib taus kuv li. Kuv tus siab heev, chim siab, kuv hnov tawm tsam nrog tib neeg zuj zus tuaj. Kuv siab qhuav qhawv, kuv tsis yog kuv tus kheej li lawm. Kuv qhov nyhav ntawm lub cev poob qis lawm ntau kawg. Muaj ib hmo, thaum kuv tab tom taug kev ib leeg, kuv tsis tuaj yeem yuav cheem kuv txoj kev nyuab siab tau. Quaj hu thov Vajtswv, “Au Vajtswv! Yav tag los, kuv tau txiav txim siab los nrhiav qhov tseeb, thiab ua kuv tes dej num tiav log, tab sis tam sim no, tsis muaj ib txoj hau kev rau kuv kom tau txais kev qhuas los ntawm kuv tes dej num, kuv pheej hnov tias kuv tus kheej zoo tsis cuag lwm tus. Kuv hnov tsis zoo li, thiab qaug zog heev. Kuv ntshai tias tsam kuv nyob ze ze rau qhov ntxeev siab rau Koj. Hawm txog Vajtswv, kuv tsis xav ua ib tug neeg tsis zoo, tab sis tsis paub yuav ua li cas. Thov pab coj kuv kev thiab, es kuv thiaj tsis taug txoj kev li no mus ntxiv lawm.”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Tes dej num tshwm sim los tau li cas? Muab hais dav dav ces, nws tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg uas coj kev cawm dim los rau tib neeg; muab hais tshwj xeeb ces, thaum Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg nthuav dav mus rau ntawm tib neeg ntiaj teb, ntau txoj dej num tshwm sim tuaj uas yuav tsum tau ua, thiab lawv cheem tsum tib neeg kom los koom tes thiab ua kom tej ntawd tiav hlo. Qhov no ua rau tshwm sim muaj tej luag hauj lwm tuaj thiab txoj num rau tib neeg ua kom muaj tiav, thiab tej luag hauj lwm thiab txoj num no yog tej hauj lwm uas Vajtswv muab tso rau tib neeg ntiaj teb(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Koj tes dej num yuav yog dab tsi los xij, txhob sib cais ntawm qhov siab thiab qhov qis. Piv txwv li koj hais tias, ‘Txawm txoj hauj lwm no yog ib txoj lus txib los ntawm Vajtswv los thiab txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev los, yog kuv ua txoj dej num no, tib neeg yuav saib tsis taus kuv. Lwm tus yuav tau ua dej num uas yuav ua rau lawv nyob siab dua. Txoj hauj lwm uas tau muab rau kuv, uas tsis cia kuv nyob siab tab sis ua rau kuv tau siv zog txhawb kuv tus kheej rau sab tom qab, tuaj yeem raug hu ua ib tes dej num tau li cas? Qhov no yog ib tes dej num uas kuv tsis muaj peev xwm lees txais tau; qhov no tsis yog kuv tes dej num. Kuv tes dej num yuav tsum yog ib yam uas ua rau kuv nyob siab rau ntawm lwm tus lub xub ntiag thiab ua rau kuv tsim tau ib lub npe rau kuv tus kheej—thiab txawm tias kuv tsis tsim ib lub npe rau kuv tus kheej los sis ua kom nyob siab los xij, kuv tseem yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm nws los thiab hnov lub cev kaj lug.’ Qhov no puas yog ib tug cwj pwm ntxim lees txais tau? Kev xaiv tsis yog lees txais yam los ntawm Vajtswv los; nws tab tom tsim tej kev xaiv mus raws li koj tus kheej tej kev nyiam. Qhov no tsis yog kev lees txais koj tes dej num; nws yog ib qho tsis kam lees txais yuav koj tes dej num. Kiag thaum koj sim nqa thiab xaiv, koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov tseeb lawm. Txoj kev nqa zoo li no raug xyaws nrog rau koj tej kev nyiam thiab tej kev ntshaw lawm; thaum koj muab kev xav rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim, koj lub suab npe, thiab lwm yam, koj tus cwj pwm coj rau koj tes dej num tsis ntxim zwm rau li. Nov yog tus cwj pwm coj rau tes dej num: Qhov ib, koj tsis txheeb xyuas nws li, los sis tsis xav txog tias leej twg tau ua tej ntawd rau koj li; dua ntawd, koj yuav tsum lees txais nws los ntawm Vajtswv los, raws li koj tes dej num thiab raws li yam uas koj yuav tsum ua. Qhov ob, txhob cais ntawm qhov siab thiab qhov qis, thiab txhob txhawj koj tus kheej nrog nws tus yeeb yam—txawm tias nws raug ua tiav nyob rau ntawm tib neeg xub ntiag kiag los sis lawv tsis pom los xij, txawm tias nws yuav cia los sis tsis cia rau koj nyob siab los xij. Txhob xav txog tej no. Tej no yog ob yam ntawm tus cwj pwm nrog rau yam uas tib neeg yuav tsum nkag los ua lawv tes dej num(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kev nyeem qhov no kuv tau pom tias, kuv tus cwj pwm rau kuv tes dej num tau yuav kev lawm. Vajtswv muaj kev xav tau los ntawm peb, peb yuav tsum lees txais cov dej num uas tau muab rau peb. Tsis tau txhais tias peb yuav muaj ib txoj kev xaiv. Kuv cia kuv tej kev ntshaw, nkag los rau kuv txoj kev taug. Kuv xav tau ib txoj dej num uas muaj hwj chim. Kuv tau tawm tsam thiab tsis kam lees txias yuav ob qho tib si, txhua yam tom qab tej xwm txheej. Kuv tsis zwm rau Vajtswv txoj kev cai tswj kav. Kuv twb ua tsis tau zoo li, thiab qhov tseeb kuv tau tsawm tsam Vajtswv lawm. Kuv tau xav txog thaum uas kuv nyuam qhuav pib kuv txoj kev ntseeg. Kuv khib cov thawj coj, thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov uas tau ua yeeb yaj duab. Kuv xav tias cov dej num ntawd yuav tau ua sib zog thiab muaj kev qhuas tshoov siab, hos cov neeg tau txais cov dej num uas yuav tsum siv lub dag zog, tsis muaj kev txawj tiag. Kuv xav tias cov dej num ntawd nws qis qis, thiab tsis tau txais kev hwm. Vim tias kuv txoj kev xav yuam kev, kuv thiaj li tau faib cov dej num, es thaum lub sij hawm kuv pib ua ib tug pab dej num saum sam thiaj, nyob hauv kuv txoj kev xav, kuv tsuas ua dej num siv dag zog xwb, yog li ntawd kuv thiaj li ntshai tsam nws yuav rhuav tshem kuv lub koob lub npe. Kev xav li no ua rau kuv yog tus tawm tsam. Kuv tsis rau siab ua kuv tes dej num kiag li thiab tsis xyaum kom paub tej kev txawj tseem ceeb. Kuv tseem muaj kev xav tias yuav tso kuv tes dej num cia. Kuv pom tau tias kuv tsuas mob siab rau yam uas kuv nyiam xwb, thiab kuv tsuas xav txog yam kuv tus kheej tej txiaj ntsim thiab lub suab npe nkaus xwb. Kuv tsis muaj kev mloog hais qhov tseeb. Kuv tsis lees txais Vajtswv txoj kev xav es xyeej kuv cov dej num. Kuv tus cwj pwm tsis txaus nyiam li, nws dab tuag heev rau Vajtswv! Txog thaum paub ces txhua yam no twb ua rau kuv ntxub kuv tus kheej.

Tom qab kiag uas kuv nyeem Vajtswv cov lus no: “Tib neeg yog yam muaj sia uas raug tsim los. Yam muaj sia uas raug tsim los muaj cov luag hauj lwm dab tsi? Qhov no ntsig txog tib neeg txoj kev xyaum ua raws thiab tej dej num. Koj yog ib yam muaj sia uas raug tsim los; Vajtswv tau muab ib qho kev txawj hu nkauj rau koj lawm. Thaum Nws siv koj hu nkauj, koj tsim nyog ua dab tsi? Koj tsim nyog lees txais txoj hauj lwm no uas Vajtswv tau muab tso rau koj thiab hu nkauj kom tau zoo. Thaum Vajtswv siv koj mus nthuav qhia txoj moo zoo, li uas yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, koj rhais los ua dab tsi xwb? Koj rhais los ua ib tug tshaj xov. Thaum Nws xav tau koj los coj, koj yuav tsum txais cov lus txib no; yog koj muaj peev xwm ua txoj dej num no kom muaj tiav mus raws li qhov tseeb cov qauv, ces qhov no yuav yog lwm lub luag hauj lwm uas koj ua. Ib txhia tib neeg kuj tsis to taub qhov tseeb los sis tsis caum raws qhov tseeb; lawv tsuas muaj peev xwm siv lub zog tau nkaus xwb. Yog li, lub luag hauj lwm ntawm yam muaj sia uas raug tsim los no yog dab tsi? Nws yog los siv lub zog thiab los ua dej num(“Tsuas Yog los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Muaj Peev Xwm Paub Vajtswv Tej Kev Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Los ntawm Vajtswv cov lus, kuv kawm paub tias, ib qhov dej num uas ib tug neeg twg ua rau Vajtswv lub tsev, txawm tias yuav yog thiab tsis yog los nws ntsia zoo li tseem ceeb, nws tsuas yog cov dej num sib txawv xwb, lub luag hauj lwm ntawm ib tug neeg twg ces yeej zoo ib yam. Tus yam ntxwv ntawm ib tug neeg twg yeej tsis hloov pauv; peb ib txwm tsim kev ua ti neeg. Kuv yog tus tsim kev ua neeg nyob rau kuv tes dej num sau ntaub ntawv, tsuas yog kuv los ua tes dej num pab saum sam thiaj lawm xwb. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev tsis muaj kev sib cais los ntawm tes dej num, nws raug npaj raws kev xav tau, thiab raws li txhua tus lub siab thiab lub zog. Txawm tias dej num yuav zoo li cas los xij, Vajtswv txoj kev xav, yog xav kom peb siv tag nrho peb lub zog tiag tiag los ua peb cov dej num, ib txwm los nrhiav thiab ua raws qhov tseeb, los daws peb cov kev lwj liam, thiab ua peb cov dej num. Xws li Vajtswv cov lus hais tias, “Tes hauj lwm tsis zoo tib yam. Nws muaj ib lub cev. Txhua tus ua nws tes dej num, txhua tus nyob hauv nws thaj chaw thiab ua nws tes dej num tau zoo tshaj plaws—rau txhua lub teeb yeej muaj txoj kab ci dawb—thiab tshawb nrhiav kev loj hlob ntawm lub neej. Yog li no Kuv thiaj txaus siab(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 21). Pawg ntseeg tus thawj coj tau muab tes dej num pab saum sam thiaj rau kuv vim tias qhov ntawd yog qhov uas xav tau. Kuv yuav tsum txhob xaiv kom raws li kuv tej kev ntshaw. Kuv yuav tsum zwm rau Vajtswv txoj kev cai tswj kav. Kuv yuav tsum npaj ua yeeb yaj duab raws li kev xav tau txhua zaus, thiab ua tej yam me me rau txhua yam uas ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog kuv txoj dej num. Kuv lub hom phiaj tau hloov pauv lawm, thaum uas kuv tau nkag siab Vajtswv txoj kev xav. Ib lub nra tshwm sim ib zaug rau kuv tau ploj mus lawm. Kuv yuav tuaj yeem ua kuv tes dej num kom yog. Txij thaum ntawd los, kuv pib rau siab ua dej num kom tsim kho tag nrho kuv tej txuj ci, thiab peb cov kev sib sau ua ke nrog cov ua yeeb yam, kuv tau tso tseg muab cov dej num los sib piv lawm, thiab dua ntawd kuv tau qhib siab lug thiab hais txog kuv tej teeb meem. Kuv tau qhia txhua yam ua kuv nkag siab. Tseem muaj qee lub sij hawm tom qab ntawd tej thaum kuv tseem ntshai tsam muaj neeg saib tsis taus kuv, thiab kuv paub tias, kuv rov qab muab cov dej num sib piv ntxiv, yog li kuv thiaj thov kiag Vajtswv thiab cheem kom txhob xav li ntawd. Dua ntawd, kuv tau tsom ntsoov rau kuv tes dej num thiab ua kom Vajtswv txaus siab. Tom qab uas ua li no mus ib ntus, kuv pib hnov tau tias muaj kev zoo siab tuaj. Kuv tsis xav ntxiv tias kev ua dej num siv lub dag zog yog ib qhov dej num qis qis. Thiab dua ntawd, kuv ho hnov tau tias nws yog ib qhov kev txib los ntawm Vajtswv. Kuv zoo siab hlo los ua tes dej num no, thiab txaus siab ua kuv li nyob rau kev ua yeeb yaj duab, nws yog los ntawm Vajtswv lub tsev.

Kuv xav tias kuv yuav tau txais qee tus yeeb yam tom qab qhov kev ntsib kev pom ntawd, tias kuv yuav tuaj yeem lees txais tes dej num Vajtswv muab rau kuv txawm yuav zoo li cas los xij, tsis muaj kev xav tsis zoo thiab xav tias kuv tes dej num yog ib qhov qis rau kuv. Tab sis txhua zaus tom qab uas kuv tseem sim ntawd, teeb meem rov qab tshwm sim dua.

Yog lub sij hawm uas cov neeg ua liaj ua teb tsis xyeej kiag li. Qee tus kwj tij tau tawm mus tshaj txoj moo zoo ces tsis tuaj yeem rov qab los kom ncav thaum sau qoob. Yog li tus thawj coj thiaj li nug kuv seb kuv puas yuav pab tau lawv ua liaj ua teb. Kuv xav tias, “Qhov no yuav tuaj yeem pab tau lawv kom lawv kaj siab, lub sij tshaj tawm txoj moo zoo, thiab pab tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, yog li ntawd kuv yuav tsum txais qhov no.” Tab sis tom qab uas kuv mus txog lawm, kuv paub tias lwm tus tij laug lawv hnub nyoog hlob kuv ntau. Tsis muaj ib tug yuav yog li ntawm nees nkaum tawm xyoo li. Kuv tsis zoo siab kiag li. Ces tom qab, muaj ib tug tij laug thiaj los ntawm kuv, tau nug kuv tias: “Kwv, koj muaj sij hawm tuaj ua dej num no tau li cas? Tsis yog koj tseem sau ntaub ntawv los?” Koj sim twv seb, kuv txaj muag heev. Kuv thiaj hais tias, “Qhov no yog tuaj ib ntus xwb os.” Tom qab nws mus lawm, kuv xav tias, “Qhov no xwb, nws yuav xav li cas rau kuv ne? Nws puas yuav xaus rau qhov tias kuv ua dej num no thaum tseem hluas, txhais tau tias kuv tsis muaj kev txawj ntse tiag, tias lub laj thawj uas kuv tuaj ntawm no, puas yog txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau? Cas txo hwj chim ua luaj!” Kuv chim siab puv npo. Txawm tias kuv lub cev tau ua dej num siv lub dag zog los xij, kuv lub siab tsuas xav txog cov kwv tij, thiab yam uas lawv xav. Lawv puas yuav saib taus kuv? Nyuab siab kawg nkaus, kuv tsis qab siab ua kuv tes dej num li. Thaum kuv rov qab los txog tsev, kuv pom lwm tus kwv tij ua lawv cov dej num hauv khoos piv tawj, thiab ua rau kuv hnov tias kuv nyob rau theem qis dua. Kuv xav tias, “lawv cov dej num zoo dua kuv li. Vim li cas kuv ho ua dej num nyob hauv tej liaj tej teb? Tsis hais txog qhov kuv tau kawm ntawv hauv tsev kawm qib siab, thiab kuv kawm tau zoo. Qhov ntawd puas yog qhov khiav kom dim tus neeg ua liaj ua teb txoj hmoo ntawm kev dej num hauv tej liaj tej teb tas hnub? Kuv yuav tsis rov qab lawm.” Kuv paub tias kuv yuav tsum tsis txhob xav li ntawd, tab sis kuv hnov tias yuam kev tob heev lawm, pheej xav tias qhov uas kom kuv mus ua dej num hauv tej liaj tej teb nkim kuv tej kev txawj ntse, ua rau kuv poob ntsej muag. Kuv haj yam nyuab siab tuaj, ces kuv thiaj tau thov Vajtswv, “Txog Vajtswv, kuv pheej xav tias kev ua dej num nrog rau tej liaj tej teb raug saib tsis zoo cuag lwm tus, thiab ntxim poob ntsej muag heev. Kuv xav tawm. Kuv paub tias kuv txoj kev xav yuam kev, tab sis kuv pab tsis tau nws li. Kuv tu siab tiag tiag li. Thov koj pab coj kuv kev, yog li kuv thiaj li nkag siab tias Koj yuav pab thiab mloog lus.”

Tom qab thov tas kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Kev zwm rau uas muaj tseeb yog dab tsi? Thaum Vajtswv ua qee yam uas mus raws li koj txoj hau kev, thiab koj hnov tau tias txhua yam tau txaus siab thiab zoo lawm, thiab ua rau koj raug saib siab, koj hnov qhov no zoo li muaj yeeb koob kawg, thiab koj hais tias ‘ua tsaug os Vajtswv’ thiab tuaj yeem zwm rau Nws txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj. Txawm li cas los xij, thaum uas koj raug hais kom mus ua dej num rau ntawm ib qho chaw uas tsis paub ces koj yeej tsis muaj peev xwm raug saib siab, thiab hauv qho chaw uas tsis muaj leej twg lees paub koj, ces koj tso tseg tsis hnov kev zoo siab thiab pom tias nws nyuaj los zwm rau. … Kev zwm rau thaum tsis muaj xwm txheej dab tsi yeej ib txwm yooj yim. Yog koj kuj tuaj yeem zwm rau hauv tej xwm txheej tsis zoo thiab—cov nyob hauv tej yam uas tsis mus raws koj txoj hau kev thiab koj hnov mob, qhov ntawd ua rau koj qaug zog, qhov ntawd ua rau koj lub cev txom nyem thiab rhuav tshem koj lub suab npe, qhov ntawd tsis tuaj yeem ua tau raws li koj kev tsab ntse thiab kev khav theeb, thiab qhov ntawd ua rau koj txom nyem siab ntsws—ces koj muaj lub siab tiag tiag. Qhov no tseem tsis yog lub hom phiaj uas nej yuav tsum caum raws los? Yog nej muaj txoj kev tsav zoo li no, lub hom phiaj zoo li no, ces yeej muaj ib txoj kev cia siab xwb(Vajtswv Kev Sib Qhia Los).

Kuv txaj muag kawg nkaus thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus. Lawv tau nthuav tawm kuv tus yam ntxwv kiag. Thaum kuv ntseeg tias kuv tuaj yeem khav theeb, thaum lub sij hawm kuv ua dej num sau ntaub ntawv, kuv rau siab ua kuv tes dej num, thiab zoo siab hlo los zwm rau. Txawm li cas los xij, thaum kuv los pab ua liaj ua teb, thiab kuv txoj kev siab hlob raug cua tshuam, kuv tu siab, thiab yuav kuv lub siab lawm xwb. Nws tau loj hlob tsis zoo zuj zus dua qub thaum kuv tau pom lwm tus neeg ua dej num nrog lub khoos piv tawj, kuv hnov tias kuv tsis zoo li lawv. Kuv plam kuv qhov kev sib txig lawm. Kuv xav tias vim kuv muaj kev txawj ntse kuv yuav tsum ua dej num muaj meej mom uas siv yus tej kev txawj. Yog li kuv thiaj li tawm tsam thiab tsis txaus siab, kuv xav tso cov dej num ua liaj ua teb tseg. Kuv tsis xav txog yam uas yuav muaj txiaj ntsim rau Vajtswv lub tsev, los sis Vajtswv txoj kev xav. Dua ntawd kuv raug kev siab hlob los nqos. Kuv yog ib tug neeg qia dub kawg nkaus. Kuv tsis nco saib tias kuv tus kheej yog ib tug tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev. Yog ib tug ntseeg dawb huv, tus uas mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, pom tias lawv cov dej num yog ib lub luag hauj lwm zoo tshaj, thiab yog li ntawd thiaj li muab pov tseg txawm tias tseem yog qhov xav tau los xij, txawm tias nws yuav nyuab, los sis los tawm tsam rau lawv tej txiaj ntsim los xij. Yog tias ntev mus es nws ho pab tau pawg ntseeg lawm, lawv yuav ua nws txawm yuav zoo li cas los xij. Tib neeg tsuas nyiam li ntawd xwb, los sawv nraim nrog Vajtswv lub tsev tiag tiag. Kuv xav txog qhov mus sau qoob, thiab kuv tus cwj pwm. Qee tus ntawm kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam xav tau kev pab, muaj lwm tus neeg tuaj yeem yuav pab tau lawv thiab, yog vim li cas Vajtswv ho txib kuv ua tes dej num no? Kuv tsis yog ib qhov khoom siv los ua tes dej num ntawd. Vajtswv tau muab kuv tus cwj pwm nthuav tawm rau kuv tej dej num, cia kuv ua qhov dej num no. Nws ua li no kom kuv thiaj tuaj yeem paub txog kuv txoj kev lwj liam thiab tej kev tsis dawb huv, thiab siv zog daws kuv txoj kev lwj liam nrog qhov tseeb. Tab sis kuv tsis tau nkag siab txog Vajtswv tej kev xav. Kuv tseem pheej pom yus tus kheej rau kuv tes dej num, xav txog tej uas kuv tus kheej nyiam xwb. Kuv tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv txoj kev npaj. Kuv yog ib tug neeg ntxeev siab thiab tawm tsam. Kuv ua rau Nws mob siab dhau lawm! Kuv nkag siab tias txoj kev xav ntawm Vajtswv, yog los qhia tshwm thiab yaug kuv tus moj yam lwj liamkom dawb huv, thiab kho kuv tus cwj pwm los rau tes dej num. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub. Nws yuav tsis ua li cas yog tias kuv raug txib ua dej num siv dag zog los yog cov dej num tsis tseem ceeb. Yog tias nws pab tau rau pawg ntseeg tes dej num, ces kuv yuav tsum lees txais nws kiag tsis txhob fawb cai li, zwm rau thiab siv tag nrho kuv lub zog rau nws. Li no xwb thiaj li yuav txais tau. Thaum kuv tau nkag siab txog qhov no lawm, kuv muab tau muaj lub siab txias lawm tiag tiag.

Lub sij hawm no, kuv tau rov qab saib txog kuv tus kheej: Lub sij hawm ua kuv raug hais kom mus ua dej num dog dig, vim li cas es kuv ho yuav yog tus tawm tsam ua luaj li? Vim li cas kuv ho tsis tuaj yeem zwm rau? Kuv qhov kev nrhiav tej lus teb, kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’ yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. … Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau pab kom kuv to taub, tias kuv yog ib tug neeg tsis mloog lus thiab tsis rau siab ntso rau kuv tes dej num, vim tias kuv raug qhuab qhia los ntawm Ntxwgnyoog cov lus puas ntsoog, xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Cov neeg muaj hlwb tswj kav cov neeg muaj dag zog,” thiab, “Tsuas yog tus ntse tshaj plaws los sis ruam tshaj plaws nkaus xwb thiaj li tsis hloov pauv,” thiab yog li kuv thiaj raug saib siab. Tag nrho kuv lub sij hawm thaum tseem kawm ntawv, kuv cov xib fwb thiab kuv niam thiab txiv ib txwm hais tias, kuv yuav tsum ua dej num nyhav, yog li ntawd kuv thiaj li yuav tau mus kawm rau lub tsev kawm qib siab uas zoo, khiav tawm ntawm lub neej ua liaj ua teb, thiab mus rau yav tom ntej. Yog li ntawd, kuv thiaj li kawm ntawv nyhav tag nrho kuv lub neej, vam tias kuv yuav tuaj yeem kawm tiav ib qho kev kawm zoo thiab nrhiav ib txoj dej num muaj neeg saib taus yus xws li ua ib tug thawj coj los yog tus tswj hwm, yog tej yam uas muaj koob npe. Tom qab dhau los ua ib tug neeg ntseeg, kuv tau txiav txim tej dej num nyob hauv Vajtswv lub tsev los ntawm ib tug tsis ntseeg ob lub qhov muag, thiab pheej tseem tas zog faib cov dej num uas siab los yog qis. Kev ua ib tug thawj coj los yog ib tug neeg ua dej num raws txoj kev txawj ntse ntsia zoo ntxim yog tus saib taus, lwm tus yuav muab yus saib siab, tab sis yog tias kuv ua dej num nyob tom qab qhov neeg pom, ua cov dej num siv rebellious dag zog lwm tus yuav saib tsis taus kuv. Kuv pom tau tias ntxwgnyoog cov kuab lom no tau xau nkag rau kuv tus yeeb yam, tswj fwm kuv tej kev xav, txhob txwm thawb kuv kom khiav caum raws suab npe, kom nrhiav meej mom. Thaum kuv lub suab npe thiab lub meej mom raug yuam lawm, kuv thiaj dhau los ua ib tug tawm tsam. Kuv tsis tuaj yeem lees txais kuv qhov chaw thiab ua kuv tes dej num xws li ib tug tib neeg. Kuv tsis muaj qab hau hlo li. Yog tias kuv tseem pheej tas zog taug ntxwgnyoog txoj kev no, tsis lees txais qhov tseeb thiab tawm tsam kuv tes dej num los ntawm Vajtswv, kuv yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb los sis lub neej, thiab Vajtswv yuav muab kuv tshem tawm. Thaum kuv nkag siab qhov no lawm kuv thiaj li dhau los ua tau zoo raws Vajtswv. Kuv xav muab Ntxwgnyoog cov kuab lom tso tseg. Ces hnub tom qab, kuv thiaj li rov qab mus ua liaj ua teb lawm.

Txij thaum kuv tau nyeem qee cov lus los ntawm Vajtswv. “Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). “Thaum kawg, txawm tias tib neeg yuav tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem tau txais txoj kev cawm dim nws tsis yog nyob ntawm yam dej num uas lawv ua kom muaj tiav, tab sis nyob ntawm seb lawv puas tau to taub thiab muab puas tau qhov tseeb xwb, thiab nyob ntawm seb lawv puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab ua kom tau ib yam muaj sia uas raug tsim los tiag tiag. Vajtswv yeej ncaj ncees, thiab qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus los ntawm yam uas Nws ntsuas txhua tus tib neeg ntiaj teb. Lub hauv paus ntsiab lus no hloov pauv tsis tau, thiab koj yuav tsum nco ntsoov qhov no. Txhob xav txog kev nrhiav lwm txoj kev lawm, los sis caum raws qee yam uas tsis muaj tiag. Cov qauv uas Vajtswv cheem tsum ntawm tag nrho cov uas tau txais kev cawm dim yeej tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis li; lawv yuav nyob ib yam li qhov qub txawm tias koj yuav yog leej twg los xij(“Tus Cwj Pwm Uas Tib Neeg Yuav Tsum Muaj Rau Vajtswv” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyob rau hauv Nws cov lus, nyob ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj nees. Vajtswv tsis txiav txim ib tug tib neeg twg qhov kev ua tshwm sim los ntawm yam dej num lawv ua, lawv yuav ua dej num nyhav npaum li cas, los yog lawv tau pab npaum li cas. Nws yuav saib tias lawv puas tuaj yeem zwm rau Nws txoj kev cai tswj kav thiab ua ib tug tib neeg tes dej num, seb lawv puas yuav tuaj yeem muab tau qhov tseeb thiab hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Yog tias kuv tsis caum qhov tseeb, ces txawm tias kuv qhov dej num yuav tshoov siab npaum li cas rau lwm tus los xij, kuv yuav tsis muaj hnub yuav muab tau qhov tseeb ib qho me me los ntawm Vajtswv qhov kev pom zoo thiab kev cawm dim. Kuv xav txog ib tug uas tau tawm tsam khetos raug peb pawg ntseeg muab ntiab tawm lawm. Nws tau ua cov dej num tseem ceeb, yog ib tug thawj coj, thiab qee cov tswv cuab tshiab ntawm pawg ntseeg xav txog nws kawg. Tab sis nws tsi caum qhov tseeb, los sis nws tsis hloov nws tus moj yam, dua ntawd nws tau nrhiav meej mom thiab taug txoj kev tawm tsam khestos. Nws tau cuam tshuam tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, yog li nws thiaj raug ncaws tawm mus lawm. Kuv kuj tau pom qee tus uas ua dej num dog dig, lawv cov dej num saib zoo li kuj tsis yog ib qho tshwj xeeb dab tsi, lawv kuj tseem ua nws tas li yam tsis nroo ib qho li. Thiab thaum lub sij hawm lawv ntsib tej teeb meem, lawv yuav nrhiav qhov tseeb. Lawv muaj tus Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, yog li ntawd lawv cov dej num thiaj li ua tau zoo zuj zus lawm. Lawv ua neej nyob tau xws li ib tug tib neeg. Qhov no ua rau kuv pom tias kev muab tau qhov tseeb tsis muaj feem xyuam rau ib tus tib neeg twg tes dej num yuav zoo li cas. Txawm ib tug tib neeg twg tes dej num yuav zoo li cas los xij, kev hloov pauv tus moj yam thiab kev nrhiav qhov tseeb thiaj yog tus yawm sij. Qhov ntawd yog ib txoj hau kev nkaus xwb. Txawm hais tias tus thawj coj cia kuv ua tes dej num pab saum sam thiaj los yog cia kuv ua liaj ua teb, nws yog txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, thiab yog yam uas kuv xav tau rau kuv to taub qhov tseeb txog lub neej txoj siaj, yog li kuv yuav tsum puag rawv nws tas li. Nyob hauv kuv tes dej num, kuv yuav tsum nrhiav qhov tseeb, xyaum ua raws Vajtswv cov lus, thiab cia qhov tseeb los coj kuv kev. Tsuas yog qhov ntawd nkaus xwb thiaj li haum Vajtswv txoj kev xav. Kev paub tseeb tag nrho qhov no, ua rau kuv muaj txoj kev xav ywj pheej. Tom qab, tus thawj coj tau txib kuv ua cov dej num ntau dua qub, kuv tau lees txais. Kuv tseem tau mus pab lwm tus ua dej num hauv vaj hauv tsev thaum kuv xyeej sij hawm. Thaum lub sij hawm kuv tau xyaum ua raws txoj kev ntawd, kuv tshawb pom tias, txawm tias kuv yuav pab tu vaj tu tsev, cog tej ntoo los yog khawb kwj deg, nws yog ib yam kev lus qhia uas yuav tau kawm. Vajtswv tsis cais kev ua hauj lwm siv lub dag zog. Yog tias kuv twb rau siab hlo ua thiab tau saib raws qhov tseeb, thiab tau xyaum ua raws Vajtswv cov lus lawm, kuv yeej yuav tau sau qoob loo xwb.

Tom qab tag nrho qhov no lawm, kuv tau paub tseeb lawm tias txawm kuv tes dej num zoo li cas los xij, nws yog yam uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, thiab yog qhov uas kuv yuav tsum tau muaj nyob rau kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Kuv yuav tsum lees txais nws tas li thiab mloog lus, thiab ua kuv cov dej num kom tiav hlo. Tag nrho hauv qhov txheej txheem kuv yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab hloov pauv tus moj yam. Txawm tias kuv tau nkag siab yuam kev, tau txais cov qib dej num sib txawv los xij, thiab tau tawm tsam cov dej num uas kuv tsis nyiam, thiab tau tawm tsam rau Vajtswv, Nws tsis saib xyuas kuv raws li kuv cov kev ua txhaum rau, tab sis muab Nws cov lus coj los qhia kuv ib kauj ruam zuj zus, pab kuv kom nkag siab qhov tseeb, thiab nkag siab tib neeg lub luag hauj lwm. Nws pauv kuv tej kev xav phem uas tsis yog es kuv thiaj li puag rawv kuv tes dej num, thiab pib ua ib tug mloog Nws lus. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub. Ua tsaug rau Vajtswv!

Qhov Dhau Los: 24. Cov Phaj Tshab ntawm Kev Ua Tiav Yus Tes Dej Num

Ntxiv Mus: 26. Yuav Saib rau ntam Koj Tes Dej Num Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No