19. Kuv Tau Kawm Paub Qhov Kev Coj rau Tib Neeg Yam Raug Raws Cai

Sau los ntawm Xwbyeev, Teb Chaws Fab Kis

Ob xyoos dhau los, kuv tau ua pawg ntseeg tus thawj coj tes dej num. Muaj ib tug nus xeem Tsheej nyob hauv Pawg Ntseeg uas muaj peev xwm zoo heev. Tab sis nws tus moj yam mas khav theeb heev, thiab nws nyiam ua rau lwm tus npau taws. Nws nyiam khav theeb, yog li kuv thiaj pib tsim kev tawm tsam nws thiab muaj tej tswv yim txog nws. Muaj ib hnub, Tus Kwv Tij Tsheej tau tuaj cuag kuv thiab hais tias nws xav ywg dej rau cov neeg ntseeg tshiab. Nws ntseeg Vajtswv tsis tau ntev thiab nws nkag siab qhov tseeb tsis zoo, yog li kuv teb tias tsis tau. Thaum pom tias kuv tsis pom zoo, nws tau hais tias, “Kuv muaj peev xwm zoo heev, yog vim li cas kuv thiaj tsis tsim nyog ua tes dej num ywg dej? Yog tias kuv tsis mus ua qhov ntawd, nws yuav ua rau plam kuv txoj kev txawj.” Kuv tsis nyiam qhov no, thiab kuv xav hauv siab tias, “Koj xav tias tes dej num ywg dej nws yooj yim heev lod? Koj puas tuaj yeem ua tau tes dej num no zoo tsuas yog siv koj cov kev txawj thiab koj rab peev xwm nkaus xwb, yog tsis nkag siab qhov tseeb? Tsis txhob dag koj tus kheej!” Kuv tsis kam lees Tus Kwv Tij Tsheej qhov kev thov thiab qhia rau lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam paub tias nws khav theeb npaum li cas, muab piv txwv txog ntau yam uas nws tau ua lwj liam. Muaj qee leej ntawm lawv tau pom zoo nrog kuv.

Ob lub lim tiam tom qab, pawg ntseeg tau muaj kev npaj tias kev sib sau ua ke yav tom ntej, peb tuaj yeem saib cov yeeb yaj duab hauv pawg ntseeg thiab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Tag nrho cov yeeb yaj duab no tau sib qhib txog qhov tseeb thiab tau ua tim khawv rau Vajtswv, yog li saib cov yeeb yaj duab no tuaj yeem pab ua rau peb nkag siab qhov tseeb. Thaum sib sau ua ke ntxiv, Tus Kwv Tij Tsheej hais tias, “Nov yog lub hom phiaj zoo. Muaj qee tus thawj coj thiab cov neeg ua dej num tsuas qhia cov lus dog dig rau hauv qhov kev sib koom ua ke xwb, yog li saib yeeb yaj duab zoo dua. Kuv pom tias thaum xub kuv tes dej num nyuaj heev vim kuv tsis nkag siab qhov tseeb. Tab sis tom qab ntawd kuv tau thov Vajtswv, tso siab rau Vajtswv, thiab nyeem Vajtswv cov lus ntau ntxiv, cov yeeb yaj duab hauv pawg ntseeg no tau pab kuv ntau kawg, li thiab. Kuv tau nkag siab qee qhov tseeb los ntawm cov yeeb yaj duab. Tam sim no kuv muaj kev txawj rau hauv kuv tes dej num thiab muaj kev nkag siab lub hauv paus ntawm cov hauv paus ntsiab lus. Kuv tau ua tiav ntau yam hauv kuv tes dej num.” Kuv pom nws qhov kev sib qhia ntxim ntxub thiab tshaj qhov ncauj lus hais lawm, ces kuv xav hauv siab tias, “Koj yeej txeeb txhua lub hwv tsam los khav theeb tiag tiag, puas yog? Koj khav theeb heev!” Tom qab ntawd peb tau npaj ob peb qho teeb meem yuav hais hauv peb qhov kev sib sau ua ke tom ntej ces Tus Kwv Tij Tsheej tau dhia los fuas peb leeg ntawd. Nws kuj tau muab tej teeb meem seem cob rau lwm tus txhawm rau muab kev sib qhia. Ib yam li kuv muab cob rau tus thawj pab pawg ua tus tuav qhov kev sib sau ua ke, Tus Kwv Tij Tsheej tau nug nws ua lub suab ua xyem xyav tias, “Koj puas ntseeg siab tias koj ua tau?” Hnov nws hais qhov no zoo li tsuas yog nws thiaj yuav tuaj yeem ua tus tuav qhov kev sib sau ua ke xwb, kuv npau taws, thiab tau xav hauv siab, “Koj tsis muaj qab hau kiag li. Koj tsuas khav theeb kom lwm tus saib koj xwb. Yog tias qhov ntawd yog qhov koj xav tau, ces tom qab koj tuaj yeem hnov qab nws.” Yog li kuv tau rov npaj txhua yam thiab tsis pub nws ua tus tuav qhov kev sib sau ua ke. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv hnov ntxhov siab heev rau Tus Kwv Tij Tsheej thaum twg kuv xav txog nws tus cwj pwm, tshwj xeeb yog qhov kuv tau hais txog nws tus cwj pwm khav theeb rau nws ob zaug lawm thiab nws yeej tsis hloov li. Kuv hnov tias nws muaj kev khav theeb dhau lawm, qhov uas nws tsis paub cai li. Yog li kuv thiaj cim nws ua ib tug neeg uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau thiab txiav txim siab tias ib tug neeg khav theeb li nws tsis haum los ua nws tes dej num. Kuv xav tias kuv yuav tsum cia li hloov nws thiab qhov ntawd yuav tsum yog li ntawd.

Thaum qhov kev sib sau ua ke tiav, kuv xav txog kuv tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm, thiab xav phem me ntsis. Kuv xav tias kuv tau coj nruj heev rau Tus Kwv Tij Tsheej, yog li kuv tau thov Vajtswv, hais tias, “Aus Vajtswv, kuv paub tias kuv tus yam ntxwv ua txhaum lawm, tab sis kuv tsis paub tias kuv qhov teeb meem yog dab tsis los sis qhov twg yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas yuav nkag mus rau. Thov qhia thiab coj kuv kev.” Hnub tom qab thaum teev hawm, kuv nyeem Vajtswv cov lus no: “Lub hauv paus ntsiab lus twg uas koj tsim nyog coj raws rau cov tswv cuab ntawm Vajtswv tsev neeg? (Coj kom ncaj ncees rau txhua tus kwv tij thiab nkauj muam.) Koj yuav coj kom ncaj ncees rau lawv li cas? Txhua tus tib neeg puav leej muaj tej kev ua txhaum thiab kev ua tsis tau zoo me ntsis, nrog rau qee tus cwj pwm tsis zoo; txhua tus tib neeg puav leej muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, qhov tsis zoo, thiab ntau qhov uas lawv tsis muaj. Koj yuav tsum pab lawv los ntawm ib lub siab hlub, ua siab ntev thiab thev taus, thiab tsis txhob coj nruj dhau lawm los sis yws taus rau tej yam me me. Nrog cov tib neeg uas tseem hluas los sis cov uas tsis tau ntseeg Vajtswv los tau ntev lawm, los sis tsuas nyuam qhuav pib los ua lawv tej dej num xwb, cov tib neeg no uas muaj qee yam kev thov tshwj xeeb, yog tias koj tsuas paub tej no thiab siv tej no los tawm tsam lawv xwb, ces koj coj nruj dhau lawm. Koj tsis quav ntsej txog qhov kev phem uas cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ua li, tiam sis thaum pom kiag tej qhov uas ua tsis tau zoo thiab tej kev ua txhaum me ntsis hauv koj cov kwv tij thiab cov muam mas, koj tsis kam pab lawv li, tiam sis tsuas yog yws tej ntawd thiab tuaj tom lawv nrab qaum txiav txim rau lawv xwb, vim li ntawd thiaj li haj yam ua rau muaj tib neeg coob ntxiv los tawm tsam, cais, thiab muab lawv ntiab tawm mus. Hom cwj pwm no yog dab tsi? Qhov no tsuas yog koj ua raws li koj tus kheej tej tswv yim xwb, thiab tsis muaj peev xwm coj kom ncaj ncees rau tib neeg. Qhov no qhia txog ib tug moj yam phem qias vuab tsuab thiab nws yog ib txoj kev ua txhaum! Thaum tib neeg ua hauj lwm, Vajtswv yeej saib ntsoov; txawm koj yuav ua dab tsi los xij thiab txawm koj yuav xav li cas los xij, Nws yeej pom!(“Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia kuv paub txog kuv tus yam ntxwv thiab ua rau kuv txaj muag. Kuv pom tias kuv tau saib xyuas Tus Khwv Tij Tsheej dhau los ntawm kuv tus moj yam lwj liam. Rov xav txog lub sij hawm paug thaum nyuam qhuav ntsib nws, feem ntau kuv pom tias nws tau nthuav tawm nws qhov khav theeb rau hauv nws cov lus hais thiab cov kev ua, yog li kuv xav tias nws tseem hluas thiab tsis xav txog, tsis paub nws tus kheej. Thaum hais me ntsis txog nws, kuv tsis xav dab tsi li dua ntawm nws cov kev txhaum. Kuv tuav rawv nws qhov hais qhia txog kev ua lwj liam, txiav txim siab tias nws khav theeb dhau cai dhau heev lawm, thiab cov neeg zoo li ntawd yeej tsis tuaj yeem hloov tau. Yog li kuv yeej tsis muaj peev xwm yuav coj yam ncaj ncees rau nws tau li. Ua rau kuv muaj kev tawm tsam thiab tsis nyiam rau ib qho twg uas nws hais qhia li. Kuv txiav txim siab thiab thuam nws nyob ntawm lwm tus hauv ntej, hais qhia qhov kuv tsis nyiam nws, thiab kom lwm tus cais thiab ntiab nws raws kuv. Kuv txawm xav ntiab nws tawm ntawm nws tes dej num. Puas yog kuv siv kuv lub qib dej num ua tus thawj coj los tsuj thiab txo nws poob nqi? Kuv tau muab kuv cov kev xav thiab kev ntseeg los ua qhov tseeb xwb, ua tus qauv los txiav txim tib neeg, npaum li kuv tuaj yeem paub txhua yam txog ib tug neeg thaum saib ib muag thiab pom lawv lub ntsiab tseeb. Kuv khav theeb thiab muab hlob. Kuv raug ua lwj liam tob heev los ntawm Ntxwgnyoog, tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li, thiab muaj kev xav tsis muaj qab hau ntau heev lub sij hawm ntawd, tab sis kuv tseem tau txiav txim siab thiab rau txim rau lwm tus. Kuv tsis muaj kev xav dab tsi li! Kuv tsis muaj ib qho kev zwm rau Vajtswv. Kuv tau coj rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam li cas los xij tsuav kuv nyiam thiab ua neej nyob nrog tus yam ntxwv phem. Nws mas ntxim ntxub heev rau Vajtswv, ntxim qias heev rau lwm tus. Ua rau kuv muaj kev txhaum thaum xav li ntawd.

Tom qab ntawd, kuv tau saib Vajtswv cov lus hais txog rau lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev coj rau tib neeg kom ncaj ncees. Kuv pom ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus: “Qhov uas koj coj rau lwm tus mas qhia tau meej heev los sis qhia tau tshwm nyob rau hauv Vajtswv cov lus; tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau tib neeg mas yog tus cwj pwm uas tib neeg tsim nyog muab coj los siv rau hauv lawv txoj kev ib leeg coj rau ib leeg. Vajtswv coj li cas rau txhua tus tib neeg? Ib txhia tib neeg mas muaj tus yeeb yam tsis paub tab, los sis tseem hluas, los sis nyuam qhuav ntseeg Vajtswv tsis tau ntev xwb. Tej zaum Vajtswv yuav pom tias cov tib neeg no zoo li tsis phem los sis tsis siab phem los ntawm tus yeeb yam lub ntsiab tseeb; nws tsuas yog qhov tias lawv tsis tshua paub los sis tsis muaj peev xwm, los sis tias lawv raug lub zej zog muab ua tsis huv ntau dhau lawm xwb. Lawv tsis tau to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog li ntawd nws yog ib qho nyuaj rau lawv tsis txhob ua tej yam ruam ruam los sis ua tej yam dej num uas tsi muaj qab hau. Txawm li cas los xij, raws li Vajtswv txoj kev xav mas, tej yam zoo li no tsis tseem ceeb; Nws tsuas saib rau ntawm cov tib neeg no lub siab xwb. Yog tias lawv txiav txim siab los to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm, yog tias lawv taug mus rau txoj xub ke yog, thiab qhov no yog lawv lub hom phiaj lawm, ces Vajtswv saib ntsoov lawv, tos ntsoov lawv, thiab muab sij hawm thiab lub cib fim rau lawv kom lawv to taub. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv yuav tib nrig kom lawv ntxeev hlo, los sis tsis yog tias Nws tuav rawv txoj kev ua txhaum uas lawv tau ua txhaum ib zaug lawm thiab tsis kam tso mus li; Nws yeej ib txwm tsis tau coj zoo li no rau tib neeg li. Qhov hais li ntawd, yog tias tib neeg ib leeg coj rau ib leeg zoo li no, ces qhov no tsis qhia txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab lov? Qhov no yeej yog kiag lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntag. Koj yuav tsum tau saib seb Vajtswv coj li cas rau cov tib neeg uas tsis paub dab tsi thiab ruam, seb Nws coj li cas rau cov uas muaj tus yeeb yam tsis paub tab, seb Nws coj li cas rau tej kev qhia tshwm qub ntawm tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, thiab seb Nws coj li cas rau cov tib neeg siab phem. Ib hom neeg txawv Vajtswv coj txawv lawm ib yam, thiab Nws kuj muaj ntau txoj kev los tsim kho cov tib neeg sib txawv ntawd tej yam ntxwv uas suav tsis txheeb thiab. Koj yuav tsum to taub tej tseeb no. Thaum koj to taub tej tseeb no lawm, ces koj yeej yuav paub tej tseeb no(“Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Tej zaum koj yuav tsis haum nrog ib tug neeg twg tus yeeb yam, thiab tej zaum koj yuav tsis nyiam nws, tab sis thaum koj ua hauj lwm ua ke nrog nws, koj tseem coj ncaj thiab tsis hais tawm koj tej kev xeeb txob rau hauv kev ua koj tes dej num, muab koj tes dej num fij rau, los sis muab koj tej kev xeeb txhob rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg tshem tawm. Koj tuaj yeem ua ntau yam mus raws li lub hauv paus ntsiab lus; zoo li no, ces koj thiaj li muaj ib lub hauv paus hwm Vajtswv. Yog koj muaj ntau dua qhov ntawd me ntsis ntxiv, ces thaum koj pom tus neeg ntawd muaj qee yam kev txhaum los sis muaj kev qaug zog—txawm tias nws tau ua txhaum rau koj los sis tau ua rau koj tus kheej tej kev ntshaw puas lawm los xij—koj yeej tseem muaj tej ntawd rau hauv koj los pab nws. Qhov ua li ntawd thiaj li yog qhov zoo dua; txhais tau tias koj yog ib tug neeg uas muaj kev ua neeg, qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab kev hwm rau Vajtswv(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia meej heev nyob ntawm cov hauv paus ntsiab lus thiab txoj hau kev rau kev coj kom ncaj ncees rau tib neeg, nrog rau Nws tus cwj pwm muaj rau tib neeg. Nws tus cwj pwm muaj rau cov tawm tsam Khetos thiab cov neeg siab phem lim hiav yog ib qhov kev ntxub, kev foom phem, thiab kev rau txim. Rau cov uas muaj lub siab me, muaj peev xwm qis, thiab cov uas muaj tus moj yam lwj liam thiab kev txhaum ntau, tsuav lawv ntseeg Vajtswv tiag tiag, xav caum raws qhov tseeb, thiab tuaj yeem lees txais qhov tseeb, Vajtswv tus cwj pwm yog ib ntawm txoj kev hlub, kev hlub tshua, thiab kev cawm dim. Peb pom tias Vajtswv muaj lub hauv paus ntsiab lus nyob hauv Nws txoj kev coj rau txhua tus neeg, thiab Nws thov kom peb coj rau lwm tus raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Piv txwv li, peb yuav tsum ua siab ntev thiab zam txim rau cov uas ntseeg Vajtswv tiag. Peb yuav tsum pab lawv kom tau txais kev hlub thiab muab lub hwv tsam rau lawv hloov lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Peb tsis tuaj yeem muab tib neeg txo poob nqis vim tsuas pom lawv nthuav tawmqee qhov kev lwj liam xwb. Qhov ntawd tsis yog Vajtswv txoj kev xav. Txais Tus Kwv Tij Tsheej—nws muaj peev xwm zoo heev thiab muaj kev lees ris rau nws tes dej num. Nws kuj tseem txaus siab hlo los caum raws qhov tseeb. Qhov ntawd yeeb vim nws yog tus neeg ntseeg tshiab, nws qhov kev ntsib pom tseem tsawg, thiab nws mas khav theeb dua lwm tus. Kuv yuav tsum tau coj kom ncaj ncees rau nws raws li lub hauv paus ntsib lus ntawm qhov tseeb thiab ua tib zoo sib qhia txog qhov tseeb pab nws. Txawm li cas los xij, tsis yog kuv tsis pab nws xwb, tseem tsis lees pom nws lub zog thiab nws qhov zoo, tab sis txawm kuv txiav txim siab thiab cais nws lawm los xij, xav kom nws ploj mus thaum pom nws qhov ua tsis tau zoo. Kuv muaj tus yam ntxwv phem zoo li no! Kuv xav txog qhov kuv ua tus thawj coj. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv ib txwm xav tias kuv zoo dua lwm tus, kuv xav kom tau hais qhov kawg, ua txhua yam uas kuv xav tau, thiab kuv tsis mloog lwm tus qhov kev xav. Yog li ntawd, kuv thiaj tau ua qee yam tab kaum pawg ntseeg tes dej num. Tiam sis Vajtswv tsis tshem kuv tawm, tab sis haj tseem siv Nws cov lus los txiav txim, qhuab qhia thiab hais kuv, kom kuv xav txog kuv tus kheej, muab lub hwv tsam rau kuv los lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv. Kuv pom tias Vajtswv yeej tsis tso peb tseg los sis tshem peb tawm tsuas yog nthuav tawm qee qhov ua lwj liam xwb, tab sis Vajtswv ua txhua yam uas Nws ua tau los cawm peb. Vajtswv muaj ib lub siab zoo li no! Tom qab ntawd, xav txog kuv tus cwj pwm thiab qhov kuv tau coj rau Tus Kwv Tij Tsheej ua rau kuv txaj muag heev uas kuv xav kom av nqos kuv.

Ces kuv nyeem Vajtswv cov lus no: “Hos hais txog seb leej twg yuav yog tus zoo los sis tus phem, thiab seb tsim nyog muab nws saib li cas ntawd, tib neeg yuav tsum muaj lawv tus kheej cov hauv paus ntsiab lus ntawm tus cwj pwm; txawm li cas los xij, hais txog lub khuab ntawm tus neeg ntawd txawm yuav yog dab tsi los xij—txawm tias thaum kawg nws raug Vajtswv rau txim los xij, los sis thaum kawg nws raug txiav txim thiab raug rau txim los xij—qhov ntawd yog Vajtswv lub luag hauj lwm. Tib neeg yuav tsum txhob cuam tshuam rau; Vajtswv yuav tsis tso cai rau koj los sawv cev tam rau Nws. Qhov yuav coj li cas rau tus neeg ntawd yog Vajtswv lub luag hauj lwm. Tsuav yog Vajtswv tseem tsis tau txiav txim siab tias lub khuab uas cov tib neeg zoo li no yuav muaj ntawd yog hom dab tsi, tsis tau ntiab lawv tawm, thiab tsis tau rau txim rau lawv xwb, thiab lawv raug cawm dim lawm, ces koj yuav tsum ua lub siab ntev dhawv los pab lawv, tawm ntawm txoj kev hlub tuaj; koj yuav tsum txhob vam los txiav txim lub khuab rau cov neeg zoo li no, los sis koj yuav tsum txhob siv tib neeg tej tswv yim los ua kom lawv puas ntsooglos sis rau txim rau lawv. Koj yuav tau saib xyuas thiab qhuab qhia cov neeg zoo li no, los sis koj yuav tau qhib koj lub siab thiab koom siab dawb paug rau hauv qhov kev sib qhia los pab lawv. Txawm li cas los xij, yog koj xav txog qhov yuav rau txim, qhov ntiab tawm, thiab qhov xov laj kab ncig cov neeg no, ces koj yuav raug teeb meem. Qhov ua li ntawd puas haum nrog qhov tseeb? Qhov muaj tej kev xav zoo li no yeeb vim yog los ntawm qhov kev ua nruj ua tsiv los; tej kev xav no los ntawm Ntxwgnyoog los thiab chiv keeb pib los ntawm tib neeg qhov kev chim siab los, thiab los ntawm tib neeg qhov kev xam khib thiab kev tsis nyiam kiag li los. Qhov kev coj zoo li no tsis haum rau qhov tseeb. Qhov no yog qee yam uas yuav ua rau muaj kev ua pauj los rau koj, thiab tsis haum raws li Vajtswv txoj kev xav(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus qhia kuv paub tias kuv yuav tsum ua raws lub hauv paus ntsiab lus hauv qhov uas kuv coj rau lwm tus. Kuv tsis tuaj yeem lam tau lam cais lwm tus siv kuv cov kev xav phem thiab kev xav hauv siab los sis tsom ntsoov rau lawv cov kev ua txhaum, tom qab ntawd ces rau txim rau lawv. Tiam sis, kuv yuav tsum coj rau lawv raws li lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, thiab pab lawv rau tej kev uas muaj tiag raws li lawv cov yam ntxwv thiab cov kev txhaum sib txawv. Nyob ntawm cov neeg ntawd tus yam ntxwv xwb, ib tug neeg uas muaj qhov tiag ntawm qhov tseeb paub tias thaum twg yuav tsum ua siab ntev thiab yuav tsum pab, paub tias thaum twg yuav qhuab qhia thiab yuav hais kom nyhav rau lawv, thiab thaum twg yuav cem lawv. Lawv ib txwm ua qhov tsim nyog thiab tuav lub hauv paus ntsiab lus. Lawv yeej tsis lam tau lam txwv ib tug twg los sis coj rau ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam twg uas nthuav tawm kev ua lwj liam ua ib tug yeeb ncuab. Tab sis kuv ho coj li cas rau Tus Kwv Ti Tsheej mas? Thaum kuv pom nws nthuav tawm tus moj yam khav theeb, kuv tsuas hais luv luv rau nws xwb thiab thaum qhov ntawd ua tsis tau, kuv tau cais, tau txiav txim thiab tau teem txim rau nws, thiab hais nws plig. Kuv tsis muaj kev ua siab ntev. Tsis muaj txoj kev uas pab nws nrog lub siab hlub. Tom qab ntawd kuv tau thov Vajtswv thiab thim siab lees txim rau Vajtswv, xav los xyaum ua raws lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab pab Tus Kwv Tij Tsheej nrog lub siab hlub.

Yog li kuv thiaj mus cuag Tus Kwv Tij Tsheej thiab sib qhia nrog nws txog qee nqe lus ntawm Vajtswv cov lus thiab qhia txog nws cov kev txhaum. Nws tau pib nkag siab txog nws tus kheej tus moj yam khav theeb thiab nws paub txog qhov phom sij ntawm kev tso cia tsis daws kho qhov ntawd. Nws hais tias kuv qhov kev sib qhia thiab kev ceeb toom mas muaj txiaj ntsig heev, thiab nws xav rov qab thim xav txog nws tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb los daws kho nws tus moj yam lwj liam. Kuv zoo siab kawg uas tau hnov nws cov lus hais no, tab sis kuv kuj tau xav phem thiab. Nws puas tuaj yeej hloov pauv tau li kuv xav. Nws yog kuv uas leg tsis tau kuv tes dej num. Kuv yeej tsis tau ua lub siab hlub los pab nws tiag tiag. Kuv mas khav theeb heev thiab tsis muaj kev hlub tshua noob neej!

Tom qab ntawd, nyob rau ib qho kev sib sau ua ke, kuv hnov tus kwv tij los ntawm Txheej Siab tau muab qhov lus qhuab qhia no: “Txhua tus ntawm cov noob neej lwj liam muaj tus moj yam khav theeb. Txawm tias cov uas nyiam qhov tseeb thiab cov uas caum raws kev zoo tiav log txhua tus muaj tus moj yam khav theeb thiab qhuas yus tus kheej coj ncaj, txawm tias qhov no tsis cuam tshuam lawv lub peev xwm tau txais kev cawm dim thiab ua zoo tiav log los xij. Thaum twg tiab neeg muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, lees txais kev qhuab qhia thiab kev saib xyuas, thiab muaj peev xwm los zwm rau qhov tseeb tiag tiag li lawm txawm tias yuav muaj xwm txheej dab tsi los xij, tom qab ntawd lawv mam muaj peev xwm ua tiav txhua yam kev cawm dim thiab raug ua zoo tiav log. Qhov tseeb, ntawm cov neeg uas muaj peev xwm zoo tiag thiab muaj kev daws teeb meem tau zoo, tsis muaj leej twg uas tsis khav theeb. Qhov no yog ib qho tseeb. Cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg yuav tsum coj zoo rau lwm tus kom tsim nyog. Lawv yuav tsum tsis txhob cais ib tug twg ua tus neeg tsis zoo, ua tus neeg uas tsis tuaj yeem raug cawm dim thiab tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log vim tias tus neeg ntawd khav theeb thiab qhuas tias yus tus coj ncaj heev. … Nyob rau qhov no, yus yuav tsum to taub txog Vajtswv txoj kev xav. Tsis muaj ib tus neeg zoo li tus uas nws muaj peev xwm zoo thiab tus uas muaj kev daws tau teeb meem, thiab tus uas tsis khav theeb los sis tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj; yog tias muaj, ces feem ntau qhov ntawd yeej yuav yog ib tug neeg looj lub npog ntsej muag los sis tso tus duab cuav tuaj rau sab nraud xwb. Yus yuav tsum paub tias txhua tus ntawm cov tib neeg lwj liam muaj ib tug yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Nov yog qhov tseeb uas tsis lees paub tsis tau” (Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No). Qhov no pab ua rau kuv nkag siab zoo ntxiv txog qhov coj rau cov tib neeg uas muaj tus moj yam khav theeb. Nws tsis yog tias lawv tsis muaj peev xwm hloov. Qhov tseem ceeb yog saib seb lawv puas tuaj yeem caum raws thiab lees txais qhov tseeb. Yog tias lawv tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thiab lees txais Vajtswv qhov kev txiav txim, kev rau txim, kev qhuab qhia thiab kev saib xyuas, ces tsis muaj qab hau dab tsi tias vim li cas lawv thiaj tsis tuaj yeem hloov thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Tus Kwv Tij Tsheej ntseeg tsis tau ntev pes tsawg, yog li ntawd nws tsis tau ntsib tau pom ntau yam kev txiav txim thiab kev rau txim. Nws yeej zoo li qhov ib txwm muaj uas nws qhov kev khav theeb yuav yog ib qho tsis zoo me ntsis. Tab sis thaum kuv tau pom nws nthuav tawm tus moj yam no, kuv tau txiav txim thiab tau cais nws, thiab txawm xav ntiab nws tawm ntawm nws tes dej num. Kuv tseem khav theeb dua nws! Kuv xav tias thaum kuv caum tau qhov tseeb lawm, ces kuv tus moj yam khav theeb yuav hloov pauv, yog li vim li cas kuv thiaj tau txiav txim siab tias Tus Kwv Tij Tsheej yeej hloov tsis tau lawm? Kuv tsis thov dab tsi ntau los ntawm kuv tus kheej, yog li vim li cas kuv thiaj li xav tau ntau heev los ntawm Tus Kwv Tij Tsheej? Nws tsis ncaj ncees uas coj rau ib tug neeg zoo li ntawd. Qhov tiag, cov neeg uas muaj kev txawj, lub zog thiab peev xwm txhua tus yeej khav theeb. Tab sis vim lawv lub peev xwm zoo, lawv nkag siab qhov tseeb tau sai thiab ua lawv tes dej num tau zoo. Thaum cov neeg zoo li no nkag siab qhov tseeb thiab ua raws li lub hauv paus ntsiab lus, nws yeej tau txais txiaj ntsig hauv kev ua dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tus Kwv Tij Tsheej muaj peev xwm zoo, yog li kuv yuav tsum pab nws los ntawm lub siab hlub kom ntau ntxiv, thiab sib qhia txhawb nws kom ntau ntxiv. Tsuas yog qhov ntawd nkaus xwb thiaj li txiav txim siab rau Vajtswv txoj kev xav. Qhov kev ntsib kev pom no ua rau kuv pom tias kev coj rau tib neeg los ntawm peb tus moj yam lwj liam yam tsis muaj qhov tseeb mas tsuas cuam tshuam rau cov kwv tij, cov nkauj muam, thiab ncua lawv qhov kev to taub txog lub neej txoj sia thiab pawg ntseeg tes dej num. Qhov ntawd yog kev ua txhaum; nws yog kev ua phem. Kuv tau pom tias coj rau lwm tus raws lub hauv paus ntsib lus ntawm qhov tseeb mas nws tseem ceeb npaum li cas. Kuv tau txais qhov kev nkag siab me me no ua tsaug rau Vajtswv cov lus coj qhia.

Qhov Dhau Los: 18. Raug Piam Sij Los ntawm Kuv Tej Kev Nkag Siab Yuam Kev thiab Tej Kev Tiv Thaiv

Ntxiv Mus: 20. Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb yog Tus Yawm Sij mus rau Kev Sib Koom Tes Yam Sib Haum Xeeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No