Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Yog muab hais kom yog kiag ces, qhov taug Petus txoj kev nyob rau hauv yus txoj kev ntseeg ntawd txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb ntag, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog hais tau tias, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv txoj lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Vajtswv cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj. Tiam sis, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Vajtswv tus moj yam thiab qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg tus yeeb yam, lub ntsiab tseeb, thiab tej ua tsis tau zoo tiag tiag, kom thiaj li ua tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum kom thiaj li ua tau zoo raws Nws yam yooj yim heev. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm. Qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib ntau pua qhov kev sim siab uas Vajtswv xa los, Petus muab nws tus kheej tshuaj xyuas nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev nthuav tawm txog tib neeg, thiab txhua txhua lo lus ntawm Nws cov lus txib tib neeg, thiab sib zog piav kom tau lub ntsiab ntawm cov lus ntawd. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab nws ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm qhov xyaum ua li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv ntau yam thiab tej kev ua tsis tau zoo uas qias vuab tsuab ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yeeb yam thiab. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis nws kuj pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub siab nyiam rau Nws txoj dej num, thiab Vajtswv cov lus txib tib neeg ntiaj teb. Los ntawm cov lus no los nws thiaj li los paub Vajtswv tiag tiag lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis nws tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau ua tib zoo tsom ntsoov rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb uas muaj nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm. Qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws txoj kev to taub lub neej txoj sia. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav yog cov lus no muaj peev xwm dhau tau los ua lub neej txoj sia thiab yog qhov tseeb xwb, ces Petus yeej muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas tej lus ntawd tas li. Thaum tau hnov Yexus cov lus lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Petus qhov kev ua dej num raug mus raws li Vajtswv txoj kev xav vim hais tias nws tau ua qhov no lawm.

Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv lawv cov lus thiab tej kev ua, thiab to taub qhov muaj tiag ntawm txhua kis ntawm qhov tseeb, ces lawv thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav rau lawv lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab tias lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tsuas yog tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm xwb mas lawv thiaj li yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua tib neeg lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev nthuav tawm thiab tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, thiab tej qauv rau tib neeg lub neej txoj sia uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg ua raws ntawd dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog tib neeg ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb. Qhov no yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log. Petus raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, nws tau txais lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los, qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb lawm. Peb txhua tus paub tias nyob rau lub sij hawm Yexus nce mus saum ntuj ceeb tsheej ntawd, Petus muaj ntau qhov kev xav phem, tsis mloog lus, thiab qaug zog. Vim li cas tom qab ntawd tej no thiaj li hloov tag nrho lawm? Qhov no muaj feem xyuam txog rau nws txoj kev caum qhov tseeb. Nyob rau hauv txoj kev caum txoj sia ntawd, yus yuav tsum mob siab txog qhov xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tsuas lam to taub kev qhuab qhia nkaus xwb ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab tsis yog qhov uas yus muaj peev xwm hais txog qhov kev qhuab qhia ntawd ntau npaum li cas li. Tej no tsis tuaj yeem hloov yus tus moj yam ntawm lub neej txoj sia. Yog tsuas lam to taub lub ntsiab lus ncaj ncaj txog Vajtswv cov lus nkaus xwb ces yeej tsis cuag li txoj kev to taub qhov tseeb li. Nws yog tej ntawm lub ntsiab tseeb thiab lub hauv paus ntsiab lus uas tau qhia tshwm nyob rau hauv Vajtswv cov lus uas yog qhov tseeb. Txhua kab lus ntawm Nws cov lus uas hais tawm puav leej muaj qhov tseeb, txawm hais tias tej zaum tib neeg yuav tsis to taub los xij. Piv txwv li, thaum Vajtswv hais tias, “Nej yuav tsum ua cov tib neeg ncaj ncees,” mas yeej muaj qhov tseeb nyob rau hauv nqe lus no. Haj yam muaj qhov tseeb ntau nyob rau hauv cov nqe lus uas los ntawm Nws los xws li tias, “Nej yuav tsum ua cov tib neeg uas los zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag, cov uas hlub Vajtswv, thiab cov uas pe hawm Vajtswv. Nej yuav tsum ua nej tej dej num kom tiav yam li yog noob neej.” Txhua kab lus ntawm Vajtswv cov lus yog piav qhia txog ib kis ntawm qhov tseeb, thiab txhua qhov tseeb no yeej muaj feem xyuam rau lwm qhov tseeb. Yog li ntawd, Vajtswv nthuav qhov tseeb tawm nyob rau hauv txhua yam uas Nws hais, thiab Vajtswv hais lus tag nrho txog txhua qhov tseeb li. Lub hom phiaj ntawm qhov no mas yog ua kom tib neeg to taub lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Tsuas yog cov uas to taub Vajtswv txoj lus los txog rau theem no xwb thiaj li hais tau tias yog to taub Vajtswv txoj lus. Yog tias koj tsuas to taub thiab piav qhia Vajtswv cov lus raws li cov lus ntawd lub ntsiab lus ncaj ncaj hais cov lus uas tsis muaj qab hau txog txoj kev qhuab qhia xwb, ces koj txoj kev to taub ntawd tsis yog ib txoj kev to taub txog qhov tseeb. Koj tsuas yog lam khav theeb, tsuas yog tham xwb tsis ua li, tsuas yog nrog txog kev qhuab qhia ua si xwb.

Los txog ntua thaum tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab to taub qhov tseeb lawm, ces nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov laj thawj rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv tib neeg xwb. Yog li ntawd Ntxwgnyoog cov kuab lom yog dab tsi? Cov kuab lom ntawd nthuav tawm tau li cas? Piv txwv li, yog koj nug tias, “Tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas? Qhov tib neeg yuav tsum ua neej nyob yog dab tsi?” ces tib neeg yuav teb tias, “Txhua tus tib neeg ua rau nws tus kheej thiab tus dab phem muab tus tom qab kawg.” Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog lub tswv yim thiab qhov laj thawj tau dhau los ua tib neeg lub neej lawm. Txawm hais tias tib neeg yuav caum dab tsi los xij, lawv ua li ntawd rau lawv tus kheej xwb—thiab yog li ntawd lawv tsuas ua lub neej rau lawv tus kheej lawm xwb. “Txhua tus tib neeg ua rau nws tus kheej thiab tus dab phem muab tus tom qab kawg”—qhov no yog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej, thiab nws kuj sawv cev tam rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Cov lus no twb dhau los ua cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab tus yeeb yam thiab cov lus ntawd yog tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab tus yeeb yam phem lawm. Tus yeeb yam phem no twb dhau los ua lub hauv paus rau cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab qhov muaj txoj sia nyob lawm. Tau ntau txhiab xyoo lawm, cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab no tau ua neej raws li Ntxwgnyoog qhov kuab lom no los txog ntua rau niaj hnub nim no. Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua yog ua rau nws tus kheej txoj kev xav tau, tej kev ntshaw, thiab tej hom phiaj xwb. Nws xav kom loj tshaj Vajtswv, kom khiav dim ntawm Vajtswv, thiab txeeb tswj tag nrho txhua yam uas Vajtswv tsim. Niaj hnub no, tej no yog tej uas Ntxwgnyoog ua rau tib neeg qias vuab tsuab ntag: Lawv txhua tus puav leej muaj tus yeeb yam phem, lawv txhua tus puav leej tsis lees paub Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv, thiab lawv xav tswj lawv tus kheej txoj hmoo thiab sim los tawm tsam Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj. Lawv tej kev ntshaw thiab tej kev xav tau mas zoo ib yam nkaus li Ntxwgnyoog tej kiag ntag. Vim yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam thiaj li yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tseeb tiag, tib neeg tej paj lug thiab tej paj lug ntawd thiaj li sawv cev rau noob neej tus yeeb yam thiab qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tej uas tib neeg xaiv ntawd yog tej uas lawv tus kheej nyiam xwb, thiab tej ntawd puav leej sawv cev rau tib neeg tus moj yam thiab txoj kev caum. Nyob rau hauv txhua lo lus uas ib tug tib neeg hais, thiab nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua ntawd mas, txawm nws yuav qias npaum li cas los xij, qhov ntawd yeej npog tsis tau lawv tus yeeb yam li. Piv txwv li, feem ntau cov Falixais yeej qhuab qhia tau zoo heev, tiam sis thaum lawv hnov cov lus qhuab qhia thiab qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm, ces tsis hais tias lees txais tej ntawd hos, lawv cia li teem txim rau tej ntawd. Qhov no muab cov Falixais tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb uas dhuav thiab ntxub qhov tseeb ntawd qhia tshwm. Ib txhia tib neeg mas hais tau lus zoo heev thiab txawj zais lawv tus kheej heev, tiam sis tom qab lwm cov koom nrog lawv ua ke ib ntus lawm, ces lwm cov yuav paub hais tias lawv tus yeeb yam mas txawj ntxias heev thiab coj tsis ncaj. Tom qab uas koom nrog lawv ua ke tau ntev lawm, ces txhua tus puav leej pom lawv lub ntsiab tseeb thiab tus yeeb yam lawm. Nyob rau thaum kawg, lwm cov thiaj li tau cov lus xaus xws li nram qab no tias: Lawv yeej tsis hais ib lo lus tseeb li, thiab txawj dag. Kab lus no sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab nws yog kev piav qhia rau pom thiab ua pov thawj txog lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb. Lawv lub tswv yim rau txoj kev ua neej tsis qhia rau txhua tus txog qhov tseeb, thiab tsis ntseeg siab rau leej twg li. Tib neeg tus yeeb yam phem mas muaj tej tswv yim tsis zoo thiab tej kuab lom. Tej thaum koj tus kheej yeej tsis ras txog tej ntawd li, thiab yeej tsis to taub tej ntawd li; txawm li ntawd los xij, txhua txhua lub sij hawm ntawm koj lub neej txoj sia yog mus raws li tej no xwb. Tshaj qhov no lawm, koj xav tias tej no yeej yog thiab muaj qab hau lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Qhov no txaus qhia tau lawm tias Ntxwgnyoog tej tswv yim tau dau los ua tib neeg tus yeeb yam lawm, thiab tias lawv ua neej nyob mus raws li tej ntawd li lawm, xav hais tias txoj kev ua neej zoo li no yeej zoo lawm, thiab yeej tsis muaj ib txoj kev xav los lees txim hloov dua siab tshiab kiag li. Yog li ntawd, lawv thiaj li nthuav tawm lawv tus yeeb yam phem xwm yeem tas li, thiab lawv ua lub neej raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim xwm yeem tas mus li. Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog tib neeg lub neej txoj sia, thiab nws yog tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb. Yam uas yog tus yeeb yam ntawd yeej siv lub ncauj nthuav tawm tau. Nyob rau hauv tib neeg tus yeeb yam mas, muaj kev khav theeb, khav txiv, thiab ib txoj kev ntshaw kom luag qhuas. Tus yeeb yam ntawd kuj muaj ib qho kev ua siab hlob heev uas muab qhov txiaj ntsim los tso ua ntej txhua yam thiab tsis muaj dab tsi hais txog lub neej txoj sia li. Nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd kuj muaj kev khav txiv, kev coj tsis ncaj, thiab muaj ib lub siab xav dag tib neeg rau txhua fab, nrog rau txoj kev lim hiam thiab kev qias neeg uas lees yuav tsis tau. Qhov no yog qhov muab hais tau luv luv txog tib neeg tus yeeb yam. Yog koj muaj peev xwm paub ntau kis uas raug muab nthuav tawm nyob rau hauv koj tus yeeb yam lawm, ces koj twb tau txais ib qho kev to taub txog tus yeeb yam ntawd lawm. Txawm li cas los xij, yog koj tsis muaj kev to taub dab tsi txog tej uas raug muab nthuav tawm nyob rau hauv koj tus yeeb yam li, ces koj tsis muaj ib qho kev to taub txog koj tus kheej tus yeeb yam li. Petus nrhiav kom paub nws tus kheej thiab pom yam uas tau nthuav tawm rau hauv nws los ntawm txoj kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus thiab nyob rau hauv ntau yam kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws lawm. Thaum nws tau los to taub nws tus kheej tiag tiag lawm, Petus thiaj li mam paub tseeb tias tib neeg lwj liam tob npaum li cas, lawv tsis muaj nuj nqis npaum li cas thiab tsis tsim nyog yuav los ua Vajtswv tes dej num lawm, thiab tias lawv tsis tsim nyog ua lub neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag li lawm. Dhau ntawd Petus thiaj li los txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum tau ntsib tau pom ntau heev lawm, thaum kawg Petus thiaj li xav hais tias, “Qhov paub Vajtswv yog yam muaj nqis tshaj plaws! Yog kuv tag sim neej ua ntej paub Nws lawm, ntshe nws yuav yog ib qho khuv xim heev. Qhov paub Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj plaws, yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Yog tib neeg tsis paub Vajtswv, ces lawv tsis tsim nyog ua neej, yeej zoo ib yam nkaus li tej tsiaj xwb, thiab tsis muaj lub neej txoj sia li.” Thaum Petus txoj kev ntsib kev pom los txog rau theem no lawm, nws tau los paub rau nws tus kheej tus yeeb yam thiab nws twb muaj kev to taub zoo txog tus yeeb yam ntawd lawm. Txawm tias tej zaum nws yuav tsis tuaj yeem piav qhia nws tau meej meej ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no, Petus twb los txog tus yam ntxwv no tiag tiag lawm. Yog li ntawd, qhov taug txoj kev uas caum qhov tseeb thiab tau txais kev zoo tiav log los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum paub yus tus kheej tus yeeb yam los hauv Vajtswv cov lus hais los, thiab nkag siab ntau kis ntawm yus tus yeeb yam thiab muab piav qhia ua cov lus tau raug zoo, kev hais meej meej thiab hais yooj yim. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yuav paub koj tus kheej tseeb, thiab tsuas yog ua li no xwb mas koj thiaj li yuav ua tau qhov tau los ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog koj txoj kev paub tseem tsis tau mus txog theem no, tab sis koj tshaj tawm tias yeej paub koj tus kheej thiab hais tias twb muab tau lub neej txoj sia lawm, ces tseem tsis yog koj hais lus khav theeb los? Koj tsis paub koj tus kheej, los sis koj tsis paub qhov uas koj los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog dab tsi, txawm tias koj yeej ua tau zoo raws li cov qauv ntawm kev ua tib neeg lawm los xij, los sis tseem muaj tej yam phem nyob rau hauv koj ntau npaum li cas. Koj tseem tsis paub meej tias koj yog leej twg tug, thiab koj tseem tsis paub yus tus kheej ib qho li—yog li koj tuaj yeem muaj kev muaj qab hau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau li cas? Thaum Petus tab tom caum raws lub neej txoj sia, nws tau tsom ntsoov rau kev to taub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam los ntawm nws tej kev sim siab, thiab nws tau mob siab ntso ua kom paub Vajtswv. Nyob rau thaum kawg, nws xav tias “Tib neeg yuav tsum nrhiav ib qho kev to taub ntawm Vajtswv rau hauv lub neej txoj sia; kev paub Nws yog ib yam tseem ceeb tshaj plaws. Yog kuv tsis paub Vajtswv, ces kuv tsis tuaj yeem so tau kaj siab lug thaum kuv tuag. Thaum kuv paub Nws lawm, yog Vajtswv kom kuv tuag, ces kuv yeej yuav txaus siab hlo. Kuv yuav tsis yws ib qho me me kiag li, thiab tag nrho kuv lub neej txoj sia yuav ua tau puv npo lawm.” Petus tsis tuaj yeem muab tau kev to taub ntawm theem no los sis tsis tuaj yeem mus txog theem no kiag tom qab nws tau pib ntseeg Vajtswv; tiam sis nws raug ntau yam kev sim siab uas loj kawg. Nws txoj kev ntsib kev pom tau mus txog rau ib theem, thiab nws to taub nws tus kheej tiav hlo lawm, ua ntej nws yuav xav tau qhov muaj nqis ntawm kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, txoj kev uas Petus taug ntawd yog txoj kev uas caum qhov tseeb, thiab yog ib txoj uas tau txais txoj sia thiab ntawm qhov raug ua kom tau zoo tiav log. Qhov no yog tus xeeb ceem ntawm nws qhov kev xyaum ua raws tshwj xeeb uas tau xub tsom ntsoov rau.

Nyob rau hauv nej txoj kev ntseeg Vajtswv, tam sim no nej taug txoj kev twg? Yog nej tsis nrhiav txoj sia, kev to taub txog koj tus kheej, thiab kev paub txog Vajtswv zoo ib yam li Petus, ces koj yeej tsis yog tab tom taug Petus txoj kev li. Niaj hnub no, cov neeg feem coob nyob rau hauv hom yam ntxwv no: Kom tau txais cov koob hmoov, kuv yuav tsum muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv thiab them ib tug nqi rau Nws. Kom tau txais cov koob hmoov, kuv yuav tsum tso txhua yam tseg txhawm rau Vajtswv; kuv yuav tsum ua kom tiav yam uas Nws tau muab tso rau kuv lawm, thiab kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom tau zoo. Tus yam ntxwv no yog raug tswj los ntawm kev npaj kom tau txais cov koob hmoov, uas yog ib qho piv txwv ntawm kev muab yus tus kheej fij rau Vajtswv tag nrho rau lub hom phiaj ntawm kev tau txais cov phaj tshab los ntawm Nws thiab tau txais ib lub kaus mom vaj ntxwv. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv lub siab, thiab yeej paub tseeb tias lawv txoj kev to taub tsuas muaj ob peb lo lus ntawm txoj kev qhuab qhia uas lawv khav rau txhua qhov txhia chaw uas lawv mus xwb. Lawv txoj yog txoj kev ntawm Povlauj. Txoj kev ntseeg ntawm cov neeg zoo li no yog ib qho kev sib zog ntso ua xwm yeem, thiab hauv qhov tob lawv xav tias lawv yim ua ntau npaum li cas, nws yim ua pov thawj qhia tias lawv coj ncaj ncees rau Vajtswv ntau npaum li ntawd; tias lawv yim ua ntau npaum li cas, Nws yim txaus siab tau ntau npaum li ntawd; thiab tias lawv yim ua ntau npaum li cas, lawv yim tsim nyog tau txais lub kaus mom vaj ntxwv rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau npaum li ntawd, thiab tej koob hmoov uas lawv yuav tau txais ntawd yim loj npaum li ntawd. Lawv xav tias yog lawv tuaj yeem nyiaj taus kev txom nyem, tshaj qhia, thiab tuag rau Khetos, yog lawv tuaj yeem muab lawv tus kheej txoj sia txhiv, thiab yog lawv tuaj yeem ua tiav hlo tag nrho tej dej num uas Vajtswv tau muab tso rau lawv lawm, ces lawv yuav yog cov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws, thiab lawv yuav tau txais cov kaus mom vaj ntxwv xwb xwb li. Qhov no yog kiag li yam uas Povlauj tau xav rau hauv nruab siab lawm thiab yam uas nws tau nrhiav ntag. Qhov no yog kiag txoj kev uas nws tau taug lawm, thiab nws nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm tej kev xav zoo li no uas nws tau ua dej num los tiam Vajtswv. Tej kev xav thiab tej kev npaj siab no tsis yog los ntawm ib tug yeeb yam phem los lov? Nws zoo ib yam li cov tib neeg ntiaj teb, cov uas ntseeg tias thaum nyob rau hauv lub ntiaj teb lawv yuav tsum caum raws txoj kev ntse, thiab tias tom qab tau txais txoj kev ntse ntawd lawm lawv thiaj li tuaj yeem sawv siab tshaj rau ntawm cov tib neeg coob coob, dhau los ua tej nom tswv, thiab muaj meej mom. Lawv xav tias thaum lawv muaj meej mom lawm, lawv tuaj yeem paub lawv tej kev ntshaw thiab coj lawv tej lag luam thiab tsev neeg xyaum ua kom mus rau ib qib kev vam meej uas zoo. Tsis yog tag nrho cov tsis ntseeg taug txoj kev no lov? Cov uas raug tswj los ntawm tus yeeb yam phem no tsuas tuaj yeem ua tau zoo ib yam li Povlauj rau hauv lawv txoj kev ntseeg xwb. Lawv xav hais tias: “Kuv yuav tsum muab txhua yam tshem tawm txhawm rau qhov muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv. Kuv yuav tsum coj ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kom thaum kawg, kuv thiaj li yuav tau txais nqi zog zoo thiab cov kaus mom vaj ntxwv uas zoo.” Qhov no yog tib hom cwj pwm uas cov tib neeg ntiaj teb caum raws tej khoom ntiaj teb. Lawv yeej tsis sib txawv kiag li, thiab lawv zwm rau tib tug yeeb yam xwb. Thaum tib neeg muaj hom yeeb yam phem no lawm, tawm mus sab nraum lub ntiaj teb, lawv yuav nrhiav kom tau txais txoj kev paub, kev kawm, lub meej mom, thiab kom sawv siab tshaj rau ntawm cov neeg coob coob. Yog lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv yeej yuav nrhiav kom tau txais lub kaus mom vaj ntxwv thiab tej koob hmoov uas zoo. Yog tib neeg tsis caum qhov tseeb thaum lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv yeej yuav taug txoj kev no xwb xwb li. Qhov no yog ib qho muaj tseeb uas hloov tsis tau, nws yog ib txoj kev cai uas ntuj tsim los yeej muaj lawm. Txoj kev uas cov tib neeg uas tsis caum qhov tseeb ntawd taug mas tsis zoo ib yam li Petus txoj kiag li. Txoj kev twg uas tam sim no nej txhua tus taug mus? Txawm tias koj tsis npaj taug Povlauj txoj kev los xij, koj tus yeeb yam yeej raug tswj kom koj taug txoj kev no lawm, thiab koj tab tom mus raws txoj kev ntawd txawm tias koj tus kheej tsis yeem los xij. Txawm tias koj xav cev taw rau Petus txoj kev los xij, yog koj tsis paub meej tias yuav ua li ntawd li cas, ces koj yuav taug tau Povlauj txoj kev yam xav tsis txog: Qhov no yog qhov muaj tseeb ntawm qhov xwm txheej no. Niaj hnub no yus yuav tsum taug kom tau raws nraim Petus txoj kev li cas? Yog koj tsis muaj peev xwm qhia tau qhov txawv ntawm Petus thiab Povlauj, los sis yog koj tsis swm tej ntawd ib qho li, ces txawm koj tshaj tawm tias koj twb taug Petus txoj kev ntau heev lawm los xij, koj tej lus no tsuas yog qhuav qhawv xwb. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum tau paub lub tswv yim ntawm Petus txoj kev kom meej tias yog dab tsi thiab Povlauj txoj kev yog dab tsi tso. Tsuas yog thaum koj to taub tseeb tiag tiag tias Petus txoj kev yog txoj kev uas caum lub neej txoj sia, thiab tsuas yog ib txoj kev mus rau kev zoo tiav log nkaus xwb, mas koj thiaj li yuav muaj peev xwm taug tau Petus txoj kev, caum li nws caum, thiab xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus uas nws xyaum ua raws lawm. Yog koj tsis to taub Petus txoj kev, ces txoj kev uas koj taug yog kiag li Povlauj txoj kev ntag, vim nws tsis muaj lwm txoj kev rau koj lawm; koj yuav tsis muaj kev xaiv nyob rau qhov no li. Cov tib neeg uas tsis to taub qhov tseeb thiab cov uas tsis muaj peev xwm caum qhov tseeb ntawd mas yuav taug Petus txoj kev nyuaj heev, tab txawm yog lawv twb muaj kev txiav txim siab lawm los xij. Nws tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab txoj kev txhawb uas tam sim no Nws tau nthuav tawm txoj kev cawm dim thiab kev zoo tiav log rau nej lawm. Nws yog tus uas coj nej kev mus rau ntawm Petus txoj kev. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia, yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem taug Petus txoj kev tau, thiab tsuas muaj Povlauj tib txoj kev rau taug lawm xwb, kev caum raws Povlauj tej hneev taw mus rau txoj kev puas ntsoog. Thaum ntawd, Povlauj yeej tsis hnov tias nws yog yam tsis raug uas taug mus rau txoj kev ntawd; nws tau ntseeg puv npo tias yeej yog txoj kev raug lawm. Nws tsis tau txais qhov tseeb, thiab tshwj xeeb ces nws tsis muaj ib qho hloov pauv rau hauv tus moj yam li. Nws tau ntseeg nws tus kheej ntau dhau heev lawm, thiab hnov tias yeej tsis muaj ib qho teeb meem me me nyob rau hauv txoj kev ntseeg li ntawd. Nws mus txuas ntxiv tom ntej, yam ruaj siab hlo thiab muaj kev ntseeg yus tus kheej tshaj plaws. Thaum kawg, nws yeej tsis paub nws tej kev xav li lawm. Nws tseem xav li ntawd rau nws tias qhov ua lub neej nyob ntawd yog ua rau Khetos. Raws li qhov ntawd, Povlauj thiaj tau taug txoj kev ntawd mus txog thaum kawg kiag, thiab thaum txog lub sij hawm lawm nws thiaj li raug rau txim thaum kawg, thiaj li tag nws txoj sia lawm. Povlauj txoj kev tsis muaj feem los paub nws tus kheej, tsis muaj ib qho kev nrhiav los hloov pauv rau hauv tus moj yam me me hlo li. Nws yeej tsis tshuaj xyuas nws tus kheej tus yeeb yam, los sis nws muab tsis tau ib qho kev paub tias yam uas yog nws yog dab tsi. Nws tsuas paub tias nws yog tus thawj ua txhaum rau Yexus. Tab sis nws yeej tsis muaj ib qho kev to taub me me txog nws tus kheej tus yeeb yam li, thiab tom qab ua tiav nws txoj dej num lawm, Povlauj xav tias nws ua neej nyob li Khetos thiab yuav tau phaj tshab. Txoj dej num uas Povlauj ua tsuas yog tiam rau Vajtswv nkaus xwb. Vim Povlauj tus kheej, txawm nws tau txais qee yam kev nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig los xij, nws yeej tsis tau txais qhov tseeb los sis txoj sia kiag li. Yog li ntawd nws thiaj li tsis raug Vajtswv cawm. Tab sis nws raug Vajtswv rau txim. Vim li cas thiaj hais tau tias Petus txoj kev yog txoj kev mus rau qhov zoo tiav log? Nws vim hais tias, hauv Petus qhov kev xyaum ua raws, nws tau npaj tshwj xeeb rau lub neej txoj sia, nrhiav kom paub Vajtswv, thiab paub nws tus kheej. Los ntawm nws txoj kev ntsib kev pom ntawm Vajtswv txoj dej num, nws tau los paub nws tus kheej lawm, muab tau ib qho kev to taub ntawm tib neeg tej yam ntxwv lwj liam, tau kawm txog nws tus kheej tej kev tsis muaj txaus, thiab tau nrhiav pom yam muaj nqis tshaj plaws uas tib neeg yuav tsum caum raws. Nws muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag, nws tau kawm paub tias yuav pauj Vajtswv rov qab li cas, nws muab tau qee yam tseeb, thiab nws muaj qhov muaj tseeb uas Vajtswv cheem tsum. Los ntawm tag nrho txhua yam uas Petus tau hais rau thaum nws tej kev sim siab, tuaj yeem pom tau tias nws yog ib tug uas to taub Vajtswv tshaj plaws. Vim hais tias nws tau los to taub qhov tseeb ntau heev los ntawm Vajtswv cov lus los, nws txoj kev thiaj li kaj zuj zus tuaj ntxiv lawm, thiab ua tau raws nraim li Vajtswv txoj kev xav ntau zuj zus. Yog Petus tsis muaj qhov tseeb no, ces txoj kev uas nws taug ntawd yeej tsis yog kiag li lawm.

Kiag tam sim no yeej tseem muaj lo lus nug tias: Yog koj paub tias Petus txoj kev yog dab tsi, koj puas tuaj yeem taug txoj kev ntawd? Nov yog ib lo lus nug uas muaj tiag. Koj yuav tsum muaj peev xwm cais kom meej meej tias hom neeg twg thiaj li tuaj yeem taug Petus txoj kev thiab hom neeg twg tsis tuaj yeem taug. Cov uas taug Petus txoj kev ntawd yuav tsum yog hom neeg uas yog. Tsuas yog tias koj yog hom neeg uas yog xwb mas koj thiaj li yuav tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log. Thaum tib neeg tsis yog hom neeg uas yog ces ua tsis tau kom lawv zoo tiav log. Cov uas zoo li Povlauj mas tsis tuaj yeem taug Petus txoj kev. Ib hom neeg twg mas nyias yuav taug nyias hom kev. Qhov no yeej yog txiav txim siab tag nrho los ntawm lawv tus yeeb yam lawm. Txawm koj yuav piav qhia tau Petus txoj kev meej npaum li cas rau Ntxwgnyoog los xij li, nws yeej tsis tuaj yeem taug txoj kev ntawd li. Tab txawm nws xav taug los xij, nws yeej yuav tsis muaj peev xwm taug li. Nws tus yeeb yam twb txiav txim siab lawm tias nws tsis tuaj yeem tuag Petus txoj kev lawm. Tsuas yog cov uas nyiam qhov tseeb xwb thiaj li muaj peev xwm taug Petus txoj kev. “Ib tug tsov txaij yeej hloov tsis tau qhov nws txaij ntawd li,” qhov no yeej muaj tseeb. Yog tsis muaj tej uas txhawb txoj kev hlub rau qhov tseeb nyob rau hauv koj tus yeeb yam li, ces koj tsis tuaj yeem taug Petus txoj kev. Yog koj yog ib tug tib neeg uas nyiam qhov tseeb, yog koj muaj peev xwm lees txais qhov tseeb txawm koj muaj tus moj yam qias vuab tsuab los xij li, thiab koj tuaj yeem txais yuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tuaj yeem to taub Vajtswv txoj kev xav, ces qhov ua li no koj yuav muaj peev xwm tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg thiab ua raws li Vajtswv txoj kev npaj. Thaum koj muaj tej yam hloov nyob hauv koj tus moj yam tom qab raug qee qhov kev sim siab lawm, ces qhov no txhais tau tias koj maj mam rhais ruam mus rau Petus txoj kev ntawm qhov uas raug ua kom zoo tiav log lawm.

Lub Caij Ntuj No, Xyoo 1998

Qhov Dhau Los: Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb

Ntxiv Mus: Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No