Koj Tsim Nyog Taug Ncua Kawg Ntawm Txoj Kev Li Cas

Tam sis no nej nyob ntawm ncua kawg ntawm txoj kev, thiab nws yog ib ncua tseem ceeb heev ntawm txoj kev. Tej zaum nej tau ntsib kev txom nyem ntau heev, tau ua tes dej num ntau heev, tau taug ntau txoj kev, thiab tau mloog ntau cov lus qhuab qhia; tej zaum kev yuav mus txog rau theem koj tab tom nyob no nws yeej tsis yooj yim kiag li. Yog tias koj tsis tuaj yeem tiv cov kev txom nyem uas koj tab tom ntsib no thiab yog tias koj tseem ua zoo li yav dhau los mus ntxiv, ces koj yuav tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws. Cov lus no tsis yog txhob txwm hais los hem koj—tiam sis tej no yog qhov tseeb. Tom qab Petus tau ua Vajtswv tes dej num ntau heev, nws tau txais kev nkag siab qee yam, thiab kuj muaj ntau yam kev thoob tsib. Nws tau nkag siab ntau yam txog ntawm lub hauv paus ntsiab tseeb ntawm dej num, thiab tom qab ntawd nws muaj cuab kav muab tag nrho nws tus kheej rau yam uas Yexus muab cob rau nws. Kev lim tib neeg kom dawb huv loj kawg nkaus uas nws tau txais feem ntau vim yog, rau ntau yam uas nws tau ua rau nws tus kheej, nws xav tias nws tseem tshuav Vajtswv nuj nqes ntau heev, thiab tias nws yuav tsis muaj cuab kav them rov qab rau Nws tau. Petus kuj pom tias tib neeg mas qias vuab tsuab heev, ua rau nws hnov zoo li muaj kev txhaum nyob hauv nws lub siab. Yexus tau hais ntau yam rau Petus, tiam sis nyob rau lub sij hawm thaum hais tej no, nws tsuas muaj cuab kav paub ib qho me ntsis xwb, thiab tej zaum nws tseem zais ntshis qee qhov kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab thiab. Tom qab Yexus raug ntsia saum tus ntoo khaub lig lawm, thaum kawg nws thiaj tau paub qee yam txog ib qho kev tsim rov los, thiab nyob rau hauv nws hnov mob heev los ntawm cov lus cem nws tus kheej. Thaum kawg, nws tau mus txog ib qhov chaw uas nws hnov tau tias txais yuav tsis tau rau tej kev xav uas tsis raug. Nws paub nws tus kheej tus yam ntxwv zoo heev, thiab nws kuj paub tus Tswv txoj kev dawb huv zoo heev thiab. Raws li qhov tshwm sim, lub siab ntawm txoj kev hlub rau tus Tswv haj yam loj hlob hauv nws ntau dua tuaj, thiab nws haj rau siab rau nws tus kheej lub neej ntau dua. Vim qhov no nws thiaj tau txais kev txom nyem loj heev, thiab txawm tias qee lub sij hawm nws muaj mob hnyav heev thiab zoo li nws tau tuag lawm, tom qab nws tau txais kev lim kom dawb huv nyob rau txoj hau kev no ntau zaus, nws tau txais kev nkag siab txog nws tus kheej ntau dua qhov qub tuaj, thiab tau muaj kev hlub tseeb tiag rau tus Tswv. Nws muaj peev xwm hais tau tias nws lub neej tag nrho raug siv nyob rau hauv kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab ntau tshaj ntawd, nyob rau hauv kev qhuab ntuas. Nws txoj kev paub yav dhau los zoo tsis thooj li lwm tus tib neeg txoj, thiab nws txoj kev hlub zoo dua li lwm tus uas tsis tau txais kev ua kom zoo tiav log. Qhov laj thawj uas nws raug xaiv los ua ib tus qauv twb vim yog nws muaj kev ntsib kev pom ntau tshaj plaws txog txoj kev txom nyem nyob hauv nws lub neej, thiab nws tej kev ntsib kev pom yog tej uas ua tau zoo tshaj plaws. Yog tias nej muaj cuab kav taug ncua kev kawg ntawm txoj kev zoo li Petus tau taug, ces yuav tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los twg yuav muaj peev xwm muab nej cov koob hmoov tshem mus tau.

Petus yog ib tug tib neeg uas paub qhov phem qhov zoo, tiam sis txawm yuav muaj ib txoj kev ua neeg zoo li nws muaj, nws muaj txoj kev xav tawm tsam thiab ntxeev siab ntau heev yam zam tsis tau kiag li nyob rau lub sij hawm thaum nws xub pib caum raws Yexus. Tiam sis thaum nws tab tom caum raws Yexus, nws tsis mob siab tiag ua tej no, ntseeg tias qhov no tsuas yog txoj kev uas tib neeg tsim nyog ua xwb. Yog li ntawd, thaum xub thawj ces nws tsis hnov ib qho lus cem los sis lus qhuab ntuas li. Yexus tsis tau saib Petus tej kev ua no tseem ceeb, los sis Nws tsis quav ntsej txog lawv pes tsawg, tiam sis tsuas ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua ntxiv mus xwb. Nws yeej tsis coj nruj rau Petus thiab lwm tus. Tej zaum koj yuav hais tias: “Nws puas hais tau tias Yexus yeej tsis paub txog lawv tej kev xav kiag li?” Tsis yog li ntawd kiag li! Nws vim yog Nws nkag siab Petus tiag tiag—qhov tseeb, nws kuj hais tau tias Nws muaj kev nkag siab zoo txog nws—tias Yexus tsis ua li cas rau nws. Nws ntxub noob neej tiam sis kuj tseem khuv leej lawv thiab. Puas muaj ib co tib neeg nyob ntawm nej uas tam sim no tawm tsam zoo li yam li Povlauj, thiab cov uas muaj cov kev xav phem zoo li Petus muaj rau tus Tswv Yexus nyob rau lub sij hawm ntawd thiab? Kuv qhia rau koj, nws yuav yog qhov zoo tshaj yog tias koj tsis txhob ntseeg koj tej kev paub thib peb, koj tej kev paub ntawm txoj kev xav, uas cia siab tsis tau rau thiab raug rhuav tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog kev qias vuab tsuab ntev los lawm. Koj xav tias koj qhov kev xav zoo tshaj plaws thiab tsis muaj qhov phem li no lod? Povlauj tawm tsam tus Tswv Yexus ntau zaus, tiam sis Yexus tsis ua dab tsi pauj li. Puas yog tias Yexus muaj cuab kav kho tus neeg mob thiab ntiab cov dab tawm tau, tiam sis tsis muaj cuab kav ntiab tus “dab” hauv Povlauj kom tawm tau? Vim li cas nws thiaj tsuas yog tom qab thaum Yexus sawv hauv qhov tuag los thiab tau nces mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, thaum lub sij hawm Povlauj tseem rau siab ntso xav ntes Yexus cov thwj tim, tias thaum kawg Yexus tau tshwm rau nws pom ntawm txoj kev mus rau Damaxaka thiab tsoo nws ntog kiag? Puas yog tias tus Tswv Yexus mas teb qeeb heev li? Los sis puas yog vim tias Nws tsis muaj lub hwj chim thaum lub sij hawm Nws tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv? Koj xav tias thaum koj tsim kev puas tsuaj zais ntshi thiab tawm tsam tom qab Kuv lub nraub qaum, es Kuv tsis paub no lod? Koj xav tias nyuag qhov kev tig ras to taub me me uas koj tau txais los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv muaj peev xwm siv coj los tawm tsam Kuv no lod? Thaum Petus tsis tau paub tab, nws muaj kev xav ntau yam txog ntawm Yexus, yog li vim li cas nws thiaj tsis raug cem? Tam sim no, ntau tus tib neeg tab tom ua ntau yam yam tsis muaj lus cem li, thiab txawm tias twb tau hais meej rau lawv tias yam uas lawv tab tom ua ntawd tsis yog lawm, los lawv tseem tsis mloog lus li. Tej no tag nrho tsis yog vim tib neeg txoj kev ntxeev siab lod? Kuv twb tau hais ntau zaus lawm, tiam sis koj kuj tseem tsis muaj ib qho kev xav me me txog kev paub qhov phem qhov zoo, yog li ntawd koj yuav ua li cas muaj cuab kav taug kev mus rau ncua kev kawg ntawm txoj kev tau, taug mus ntxiv kom txog qhov kawg ntawm txoj kev? Koj tsis xav li lod tias qhov no yog ib lo lus nug ntawm ntau feem uas loj tshaj plaws?

Tom qab tib neeg tau raug kov yeej lawm, lawv muaj cuab kav mloog Vajtswv tej lus coj; lawv puav leej muaj kev ntseeg thiab kev xav uas yuav hlub Vajtswv, thiab lawv siv tej no los caum raws Nws. Yog li ntawd yuav taug ncua kawg ntawm txoj kev tau li cas? Nyob rau hnub uas koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum ua tiag tiv kev txom nyem, thiab koj yuav tsum muaj lub siab tawv qhawv tiv kev txom nyem; tsuas yog txoj hauv kev no koj thiaj yuav taug mus tau rau ncua kev tau zoo. Koj puas xav tias nws yog yam yooj yim rau kev taug ncua kev no thiab? Koj yuav tsum paub tias lub luag hauj lwm koj tsim nyog ua yog dab tsi; koj yuav tsum tsa nej rab peev xwm thiab npaj tus kheej kom muaj qhov tseeb txaus. Qhov no tsis yog tes dej num ib hnub los sis ob hnub xwb, thiab nws tsis yooj yim zoo li koj xav! Kev taug ncua kev kawg ntawm txoj kev mas nws nyob ntawm seb koj muaj hom kev ntseeg thiab txoj kev xav tseeb tiag twg xwb. Tej zaum koj tsis muaj peev xwm pom tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm hauv koj, los sis tej zaum koj tsis muaj cuab kav nrhiav tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv uas nyob hauv pawg ntseeg, yog li ntawd koj thiaj xav tsis zoo thiab chim siab thiab muaj kev tag kev cia siab ntau rau txoj kev tom ntej. Qhov tshwj xeeb, ces yog cov tub rog siab loj yav dhau los puav leej ntog tag nrho—tej no tag nrho tsis yog ua rau koj puas tsuaj los? Koj tsim nyog pom tej no zoo li cas xwb? Koj muaj kev ntseeg, los sis tsis muaj? Koj nkag siab tag nrho txog tes dej num niaj hnub nim no, los sis tsis nkag? Tej no muaj peev xwm txiav txim seb koj puas muaj cuab kav taug mus rau qhov ncav tom qab kawg ntawm txoj kev kom tiav tau.

Vim li cas thiaj yuav hais tias tam sim no nej tab tom nyob rau ncua kawg ntawm txoj kev? Nws vim yog nej tau nkag siab txog txhua yam uas koj tsim nyog nkag siab lawm, thiab vim yog Kuv tau hais rau nej txog txhua yam uas tib neeg tsim nyog ua kom tiav hlo lawm. Kuv los kuj tau hais txhua yam tau muab cob rau nej ua lawm. Yog li ntawd, qhov uas nej tab tom taug mus no yog ntu kawg ntawm txoj kev uas Kuv tau coj tib neeg. Kuv tsuas cheem tsum tias kom nej muaj rab peev xwm ua neej nyob yam tsis thawj leej twg li; koj thiaj yuav muaj ib txoj kev taug tag mus li thiab rau txhua lub sij hawm, koj yuav muaj ntxiv koj rab peev xwm li yav dhau los, nyeem Vajtswv cov lus raws li qhov ib txwm, thiab coj mus rau ib lub neej li ib txwm ntawm tib neeg. Tam sim no Kuv tab tom coj koj kom nyob rau txoj kev no, tiam sis nyob rau yav tom ntej thaum Kuv tsis coj koj lawm, koj puas tseem muaj cuab kav nyob rau txoj kev no mus ntxiv? Koj puas muaj cuab kav taug mus ntxiv? Ntawm no yog Petus txoj kev ntsib kev pom yav dhau los: Thaum Yexus tab tom coj nws, nws tsis muaj kev nkag siab dab tsi; nws ib txwm tsis muaj kev txawj xeeb zoo li ib tug me nyuam yaus xwb, thiab nws tsis mob siab rau txhua yam uas nws ua. Tsuas yog tom qab Yexus tau ncaim mus lawm nws thiaj pib nws lub neej li ib txwm ntawm tib neeg. Nws lub neej muaj nuj nqis tsuas yog pib tom qab thaum Yexus ncaim mus lawm. Txawm tias nws muaj qee qhov kev paub txog ntawm kev ua neej thiab qee qhov uas ib tug tib neeg ib txwm tsim nyog muaj, txawm li cas los xij nws qhov kev kev ntsib kev pom tiag thiab kev caum nrhiav tiag yeej tsis tau muaj ib qho kev pib dua tshiab txog ntua thaum Yexus tau ncaim mus kiag lawm. Nej qhov xwm txheej tam sim no ne zoo li cas xwb? Tam sim no Kuv tab tom coj koj rau txoj kev no, thiab koj xav tias qhov no yog yam zoo heev. Nws tsis muaj tej chaw ib puag ncig thiab tej kev sim siab uas yuav tshwm tuaj rau koj, tiam sis nyob rau txoj kev no yeej tsis muaj hau kev pom txog tias koj muaj hom yeeb yam twg tiag, los sis tsis muaj ib txoj hau kev twg yuav pom tias seb koj puas yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb. Koj hais ntawm koj lub qhov ncauj tias koj nkag siab koj lub ntsiab tseem ceeb, tiam sis tej no tsuas yog cov lus qhuav xwb. Tsuas yog yav tom ntej, thaum qhov tseeb tshwm tuaj rau koj, koj txoj kev nkag siab thiaj yuav raug txheeb seb puas tseeb. Tam sim no, koj muaj hom kev nkag siab no lawm: “Kuv nkag siab tias kuv cev nqaij daim tawv mas qias vuab tsuab heev, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv yog kev ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Kev muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas yog txoj kev uas Nws tsa kom tib neeg sawv. Tam sim no kuv tau nkag siab lawm, thiab kuv txaus siab hlo them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub.” Tiam sis qhov no yog yam yooj yim hais xwb. Tom qab thaum kev ceeb laj tsim txom myem, kev sim siab, thiab kev txom nyem tshwm tuaj rau koj, nws tsis yog yam yooj yim yuav tiv kom dhua tej no mus. Nej caum raws txoj kev no txhua hnub, tiam sis nej tseem tsis muaj cuab kav muaj kev kev ntsib kev pom ntxiv mus. Nws yuav haj yam tsis zoo yog tias Kuv yuav tso nej mus thiab tsis quav ntsej nej; tib neeg feem ntau yuav ntog thiab yuav tig mus ua tus ncej ntsev, ib qho cim ntawm kev txaj muag. Qhov xwm txheej zoo li no muaj peev xwm tshwm tuaj tau ntau heev. Koj puas txhawj xeeb los sis nyuaj siab txog tej no? Petus tau mus dhau tej hom chaw li ntawd thiab tau muaj kev ntsib kev pom txog hom kev txom nyem no, tiam sis nws tseem sawv ruaj nrees. Yog tias koj tau nyob rau thaj chaw zoo li ntawd, koj puas yuav muaj cuab kav sawv ruaj nrees thiab? Qhov uas Yexus hais thiab tes dej num uas Nws ua thaum lub sij hawm Nws tseem nyob rau ntiaj teb ua lub hauv paus rau Petus, thiab nws yog los ntawm lub hauv paus no thiaj ua rau nws taug mus rau nws txoj kev tom ntej. Nej puas muaj peev xwm mus txog theem ntawd thiab? Txoj kev uas koj tau taug thiab qhov tseeb uas koj tau nkag siab txog—tej ntawd puas muaj peev xwm rais los ua koj lub hauv paus uas koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau yav tom ntej? Tej no puas muaj peev xwm rais los ua koj lub zeem muag rau kev sawv ruaj nrees yav tom ntej? Kuv yuav hais qhov tseeb rau nej—ib tug tib neeg muaj peev xwm hais tias qhov uas tib neeg nkag siab tam sim no tag nrho yog tej lus qhuab qhia. Qhov no vim yog lawv tsis muaj kev ntsib kev pom txhua yam uas lawv nkag siab. Qhov uas koj muaj cuab kav mus ntxiv txog ntua rau tam sim no tag nrho twb vim yog koj tau txais kev coj los ntawm qhov kev kaj tshiab. Nws tsis yog vim koj tus yeeb yam tau mus txog rau ib theem twg, tiam sis vim yog Kuv cov lus tau coj koj los txog rau niaj hnub no; nws tsis vim yog koj muaj txoj kev ntseeg loj, tiam sis nws vim yog lub tswv yim ntawm Kuv cov lus, uas ua rau koj kom txhob muaj peev xwm ua ib yam dab tsi li tsuas yog caum raws txhua txoj kev los txog rau niaj hnub no xwb. Yog Kuv tsis hais tam sim no, tsis hais Kuv lub suab tawm, koj yuav tsis muaj cuab kav mus ntxiv thiab yuav nres tam sim tsis txav mus pem hauv ntej ntxiv li. Qhov no tsis yog nej tus yeeb yam tseeb tiag lod? Nej yuav tsis paub xyov yuav to taub rau kis twg thiab yuav los txhab ntxiv rau kis twg rau yam uas koj tsis muaj hlo li. Koj tsis nkag siab tias yuav ua ib lub neej muaj qab hau li cas, yuav them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub li cas, los sis yuav ua tim khawv li cas thiaj muaj zog thiab nrov ncha. Nej yeej tsis muaj cuab kav ua kom tej no tiav tau kiag li. Nej mas puav leej tub nkeeg thiab ruam! Txhua yam uas nej muaj peev xwm ua ces yog pheeb rau lwm yam xwb, thiab qhov nej pheeb rau ntawd yog kev kaj tshiab thiab Tus uas nyob ntawm hauv ntej, uas coj nej. Qhov uas koj muaj cuab kav ua tsis tseg los txog niaj hnub no vim yog koj tau pheeb tag nrho rau qhov kev kaj tshiab thiab cov lus hais tawm tshiab tshaj plaws. Nej los tsis muaj ib yam dab tsis li zoo li Petus, tus uas tshaj lij heev rau kev caum nrhiav txoj hauv kev tseeb, los sis li Yauj, tus uas muaj cuab kav pe hawm Yehauvas yam kawg siab kawg ntsws hlo thiab ntseeg tias Yehauvas yog Vajtswv txawm yog Yehauvas sim nws npaum li cas, thiab txawm Nws yuav foom hmoov zoo rau nws thiab tsis foom los xij. Koj puas muaj cuab kav ua tau li ntawd? Nej raug kov yeej tau li cas? Ib yam ntawd yog kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev foom lus pheem, thiab lwm yam yog tej lus zais tob uas kov yeej nej. Nej tag nrho zoo li cov nees luav. Yog tias qhov Kuv hais txog tsis zoo txaus rau nej, yog tias tsis muaj tej lus zais tob, ces nej yeej tsis muaj peev xwm raug kov yeej li. Yog tias muaj ib tug neeg qhuab qhia thiab lawv ib txwm qhuab qhia txog yam qub tas li nyob rau ib ncua sij hawm twg, tej zaum nej txhua tus yuav ncaim mus thiab tawg mus rau ub rau no rau lub sij hawm ob xyoos; ces nej yuav tsis muaj cuab kav mus ntxiv lawm. Nej tsis paub yuav ua li cas mus kom tob ntxiv, los sis koj tsis nkag siab yuav ua li cas caum nrhiav qhov tseeb los sis txoj kev ntawm lub neej. Txhua yam koj nkag siab ces yog kev txais qee yam tshiab rau koj xwb, xws li kev hnov txog tej lus zais tob los sis cov zeem muag, los sis Vajtswv tau ua dej num li cas, los sis Petus txoj kev ntsib kev pom, los sis qhov nyob rau Yexus qhov kev raug ntsia saum ntoo khaub lig…. Koj tsuas txaus siab hnov tej no, thiab koj yim mloog ntau npaum li cas ces koj yim fuab muaj siab xwb. Nej tsuas mloog tej no tag nrho kom los daws nej tej kev tu siab thiab kev laj nyob xwb. Nej ua lub neej ces nyob taus los ntawm tej yam tshiab tshiab no. Koj puas xav tias koj tau mus txog rau theem koj nyob niaj hnub no yog los ntawm koj tus kheej txoj kev ntseeg xwb? Qhov no tsis yog tus yeeb yam nej muaj uas me me thiab txaus tu siab kawg ntawd lod? Nej txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Nej txoj kev ua tib neeg nyob qhov twg? Nej puas muaj tib neeg txoj txoj kev ua neej? Nej muaj pes tsawg qhov tseem ntsiab uas raug ua kom zoo tiav log lawm? Qhov uas Kuv tab tom hais no tsis yog qhov tseeb lod? Kuv hais thiab ua dej num nyob rau txoj kev zoo li no, tiam sis nej twb tsis twb tsis mloog li. Thaum lub sij hawm koj caum raws, koj kuj ntsia thiab. Koj ib txwm coj zoo li tsis quav ntsej txog dab tsi li, thiab koj ib txwm cia luag chaws qhov ntswg cab xwb. Qhov no yog qhov nej txhua tus tau ua los; yam uas tau coj nej los txog rau qhov nej nyob niaj hnub no ces yog kev qhuab ntuas, kev tsim kho kom zoo, thiab kev rau txim xwb. Lam yog tias muaj qee cov lus qhia kev to taub lub neej txoj sia, nej txhua tus tseem tsis khiav mus ntev lawm thiab lod? Nej txhua tus muaj muaj plhus tshaj yav tag los, tiam sis nyob rau qhov tseeb ces nej lub plab tsis muaj dab tsis hlo li tsuas yog cov dej tsw lwj xwb! Koj muaj cuab kav ua tsis tseg los txog tam sim no twb vim yog koj tau nkag siab ob peb nyuag qhov lus zais tob, tej yam uas tib neeg tsis tau nkag siab dua nyob rau yav dhau los xwb. Nej tsis muaj laj thawj yuav tsis caum raws, yog li ntawd nej thiaj muaj peev xwm npaj nej tus kheej thiab caum raws pawg tib neeg coob coob. Qhov no yog qhov uas tau ua tiav los ntawm Kuv cov lus, thiab nws yeej tsis yog ib qho kev ua tiav los ntawm nej tus kheej txoj kev ua. Nej yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav khav tau kiag li. Yog li ntawd, hauv cov theem ntawm tes dej num uas tau coj nej los txog rau niaj hnub nim no feem ntau twb yog los ntawm cov lus. Tsis yog li ntawd, nej leej twg thiaj yuav muaj cuab kav mloog lus? Leej twg thiaj muaj cuab kav ua tsis tseg los txog rau niaj hnub no? Thaum ntxov nej xav tawm mus nyob rau lub sij hawm ntxhov tshaj plaws uas yuav tawm tau, tiam sis nej tsis tau luag ua li; nej tsis muaj lub siab tawv txaus. Los txog rau niaj hnub no, nej tsuas lam caum raws xwb.

Nws tsuas yog tom qab Yexus raug ntsia saum tus ntoo khaub lig thiab tau ncaim mus lawm Petus thiaj tau pib nws tus kheej txoj kev taug thiab pib taug txoj kev uas nws tsim nyog mus; nws tsuas yog pib npaj txij tom qab nws tau pom nws tus kheej qhov kev tsis muaj txaus thiab qhov kev tsis zoo. Nws tau pom tias nws muaj kev hlub rau Vajtswv tsawg dhau heev lawm thiab nws txoj kev siab tawv yuav tiv kev txom nyem tseem tsis muaj txaus, nws tsis muaj ib qho kev nkag siab dab tsis, thiab nws los tsis muaj kev xav. Nws pom tias muaj ntau yam nyob hauv nws uas tsis raws li Yexus txoj kev xav, thiab muaj ntau yam uas ntxeev siab thiab tawm tsam thiab tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav. Nws tsuas yog tom qab qhov no uas nws tau txais kev to taub qhov tseeb ntawm txhua yam. Thaum Yexus tab tom coj nws, Yexus tau nthuav tawm nws tus yam ntxwv thiab Petus lees txais nws thiab pom zoo nrog rau yam Yexus hais, tsis tas li ntawd nws tseem tsis tau muaj kev nkag siab tseeb txog ntua thaum lub sij hawm tom qab. Ntawd vim yog nyob rau lub sij hawm ntawd, nws yeej tsis muaj kev ntsib kev pom los sis kev lees txais ntawm nws tus kheej tus yeeb yam. Ntawd hais tau tias, tam sim no Kuv tab tom siv cov lus los coj nej, thiab nws yeej ua tsis tau kom nej zoo tiav log nyob rau ib lub sij hawm luv luv li, thiab nej yuav raug txwv kom tsuas muaj cuab kav nkag siab thiab paub txog qhov tseeb xwb. Qhov no vim yog kev kov yeej koj thiab kev yaum koj nyob hauv koj lub siab yog tes dej num tam sim no, thiab tsuas yog tom qab tib neeg raug kov yeej muaj qee leej thiaj yuav raug ua kom zoo tiav log. Tam sis no, cov zeem muag thiab tej qhov tseeb uas koj nkag siab tab tom ua ib lub hauv paus rau koj tej kev ntsib kev pom yav tom ntej; nyob rau qhov kev ceeb laj txom nyem loj rau yav tom ntej nej yuav muaj tej kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawm cov lus no. Tom qab ntawd, thaum koj ntsib kev sim siab thiab koj ntsib kev kev ceeb laj txom nyem loj, koj yuav xav txog cov lus uas koj hais niaj hnub no, uas yog: “Txawm yuav yog kev ceeb laj txom nyem loj dab tsi, kev sim siab dab tsi, los sis kuv ntsib kev puas tsuaj loj npaum li cas, kuv yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab.” Xav txog tej kev ntsib kev pom los ntawm Petus thiab tej kev ntsib kev pom ntawm Yauj—ces koj yuav tau txais kev txhawb los ntawm cov lus niaj hnub no. Tsuas yog hauv txoj kev no koj txoj kev ntseeg thiaj muaj kev tshoov siab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Petus hais tias nws tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab thaum lub sij hawm los txog koj kuj yuav txaus siab kom txhua tus tib neeg tau pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees dhau los ntawm koj. Koj yuav maj nroos txais yuav Nws li kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab Nws kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab cov lus foom phem yuav ua ib qho los nplij koj lub siab. Tam sis no, nws yog ib qho uas siv tsis tau yog koj tsis muaj qhov tseeb. Yog tsis muaj nws, tsis yog koj yuav tsis muaj cuab kav sawv ruaj nrees rau yav tom ntej xwb, tiam sis kuj tseem tsis muaj cuab kav muaj kev ntsib kev pom tes dej num tam sim no thiab. Yog tias muaj li ntawd, koj yuav tsis yog ib tug ntawm cov uas raug muab ntiab tawm thiab raug kev rau txim lod? Tam sis no, yeej tsis tau muaj ib qho tseeb uas tshwm sim rau koj li, thiab Kuv los twb tau muab yam uas koj tsis muaj rau koj lawm; Kuv tau hais los ntawm txhua kis. Nej tsis tau tiv txoj kev txom nyem ntau; koj tsuas tau muab qee yam uas twb muaj lawm xwb tsis them ib qho nuj nqes dab tsis li, thiab, ntau tshaj ntawd, koj twb tsis muaj koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis kev nkag siab tseeb tiag. Yog li ntawd, yam uas nej nkag siab tsis yog nej tus yeeb yam tiag. Nej tsuas muaj kev nkag siab, kev paub, thiab kev pom me me xwb, tiam sis nej tsis tau sau qoob loo ntau. Yog tias Kuv tsis quav ntsej nej tiam sis kom nej muaj kev ntsib kev pom nyob hauv nej tus kheej lub tsev xwb, ces ntshe nej twb maj nroos khiav rov qab mus rau lub ntiaj teb uas loj dav ntev los lawm. Txoj kev uas koj taug nyob rau yav tom ntej yuav yog ib qho kev txom nyem, thiab yog tias koj taug ncua kev tam sim no mus kom dhau plaws, ces koj yuav muaj lus tim khawv thaum koj ntsib kev ceeb laj txom nyem loj heev nyob rau yav tom ntej. Yog tias koj nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej thiab tau taug txoj kev ntawm tib neeg lub neej, thiab nyob rau yav tom ntej koj nyoo zwm rau Nws txoj kev npaj tsim yam tsis muaj lus yws los sis kev xaiv txawm yuav yog Vajtswv saib xyuas koj li cas, thiab yog tias koj tsis taij thov ib yam dab tsis ntawm Vajtswv, ces nyob rau txoj kev no koj yuav yog ib tug tib neeg uas muaj nuj nqis. Tam sim no, koj tseem tsis tau ntsib dua txoj kev ceeb laj txom nyem loj, yog li ntawd koj thiaj muaj peev xwm mloog lus rau yam tsis muaj kev sib txawv li. Koj hais tias txawm yog Vajtswv coj koj li cas, txoj kev ntawd zoo lawm, thiab koj yuav zwm rau txhua yam ntawm Nws li kev coj. Txawm yog Vajtswv qhuab ntuas los sis foom lus phem rau koj li, koj yuav txaus siab ua kom haum Nws siab. Tau hais li ntawd lawm, yam uas koj hais tam sim no mas tej zaum yuav tsis sawv cev txog koj tus yeeb yam. Yam uas koj txaus siab ua tam sim no tsis muaj peev xwm qhia tias koj muaj cuab kav ua raws mus kom txog ntua thaum kawg. Thaum txoj kev ceeb laj txom nyem loj los raug rau koj los sis thaum koj ntsib qeem qhov kev tsim txom los sis kev quab yuam los sis kev sim siab loj tshaj, ces koj yuav tsis muaj cuab kav hais tau cov lus ntawd. Yog tias koj muaj peev xwm muaj hom kev nkag siab ntawd thiab sawv tau ruaj nrees, ces qhov no yuav yog koj tus yeeb yam. Thaum lub sij hawm ntawd Petus zoo li cas? Petus hais tias: “Tus Tswv, kuv yuav fij kuv txoj sia rau Koj. Yog tias Koj xav kom kuv tuag, kuv yuav tuag!” Nov yog qhov uas nws thov thaum lub sij hawm ntawd. Nws kuj tseem hais tias: “Txaws tias luag lwm tus tsis hlub Koj, kuv tseem hlub Koj kom txog ntua thaum kawg. Kuv yuav caum raws Koj txhua lub sij hawm.” Nov yog qhov uas nws hais, tiam sis kiag thaum muaj txoj kev sim siab los rau nws, nws tau poob siab thiab quaj. Nej txhua tus puas paub tias Petus tsis lees tus Tswv peb zaug, los nej tsis paub? Muaj ntau tus tib neeg yuav quaj thiab ua kom pom txog tib neeg qhov kev qaug zog thaum muaj txoj kev sim siab los rau lawv. Koj tsis yog tus tswv ntawm koj tus kheej. Nyob rau qhov no, koj yeej tsis muaj peev xwm tswj koj tus kheej. Tej zaum niaj hnub no koj ua tau zoo heev, tiam sis qhov ntawd mas vim yog koj muaj ib thaj chaw zoo xwb. Yog tias thaj chaw ntawd hloov kiag tag kis, koj yuav qhia tawm txog koj txoj kev tais caus thiab kev tsis muaj peev xwm, koj txoj kev txaus ntxub thiab kev tsis muaj nqis. Koj tej “kev ua taus txiv” ces twb tsis muaj dab tsi ntev los lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd tej zaum koj tseem yuav tso koj lub luag hauj lwm rau ib sab thiab khiav mus kom deb. Qhov no qhia tias yam uas koj nkag siab nyob rau lub sij hawm ntawd tsis yog koj tus yeeb yam tseeb tiag. Peb yuav tsum saib rau ntawm ib tug tib neeg tus yeeb yam tseeb tiag kom pom seb lawv puas hlub Vajtswv tseeb tiag, seb lawv puas muaj cuab kav zwm rau Vajtswv kev npaj tsim, thiab seb lawv puas muaj cuab kav muab tag nrho lawv lub zog rau kev ua kom tiav hlo tej uas Vajtswv cheem tsum; thiab seb lawv puas tseem ncaj nceeg rau Vajtswv thiab muab qhov zoo tshaj plaws txhua yam rau Vajtswv, txawm tias nws yog kev fij lawv tus kheej txoj sia kiag los xij.

Koj yuav tsum nco ntsoov tias tam sim no cov lus no raug hais tawm lawm: Tom qab ntawd, koj yuav ntsib kev ceeb laj txom nyej loj tshaj thiab muaj kev txom nyem ntau dua qub! Kev yuav raug ua kom zoo tiav log tsis yog ib yam yooj yim kiag li. Yam tsawg tshaj plaws koj yuav tsum muaj txoj kev ntseeg ntawm Yauj, los sis tej zaum txoj kev ntseeg yuav tsum ntau dua nws qhov. Koj yuav tsum paub tias cov kev sim siab nyob rau yav tom ntej yuav muaj ntau dua cov kev sim siab ntawm Yauj, thiab koj tseem yuav ntsib kev qhuab ntuas uas ntev heev. Qhov no puas yog ib yam yooj yim thiab? Yog tias koj rab peev xwm tsis raug txhim kho kom zoo tuaj, yog tias koj rab peev xwm ntawm kev nkag siab tsis muaj, thiab yog tias koj tsuas paub me ntsis xwb, ces nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis muaj ib lo lus tim khawv kiag li, tiam sis yuav rais los ua ib lo lus tso dag, ib qho khoom ua si rau Ntxwgnyoog xwb. Yog tias koj tsis muaj peev xwm tuav cov zeem muag tam sim no, ces qhia tau tias koj tsis muaj lub hauv paus kiag li, thiab nyob rau yav tom ntej koj yuav raug muab tso pov tseg! Tsis muaj ib ncua kev twg uas yuav yooj yim rau taug, yog li ntawd txhob saib tej no tsis tseem ceeb. Ua tib zoo ntsuas qhov no tam sim no kiag thiab npaj kom txhij koj thiaj taug ncua kev kawg ntawm txoj kev mus tau kom yog. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum tau taug nyob rau yav tom ntej, txoj kev uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau taug. Koj yuav tsum tsis txhob lam tsis quav ntsej txog koj txoj kev paub; tsis txhob xav tias yam uas Kuv hais rau koj yog lam hais xwb. Yuav muaj ib hnub uas koj yuav tau muab nws coj los siv—Kuv cov lus tsis yog yuav lam hais tawm yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Nov yog lub sij hawm lo npaj koj tus kheej, lub sij hawm los pua txoj kev rau yav tom ntej. Koj yuav tsum npaj txoj kev uas koj yuav taug mus rau lub sij hawm tom ntej; koj tsim nyog txhawj xeeb thiab nyuaj siab tias yuav ua li cas koj thiaj yuav muaj cuab kav sawv ruaj nrees tau rau yav tom ntej, thiab npaj kom zoo rau koj txoj kev yav tom ntej. Tsis txhob hu dab thiab tub nkeeg! Koj yuav tsum ua txhua yam tiag tiag kom koj ua siv koj lub sij hawm tau zoo ces kom koj thiaj tau txais txhua yam uas koj xav tau. Kuv tab tom muab txhua yam rau koj kom koj thiaj muaj peev xwm nkag siab. Nej tau pom nrog nej tus kheej ob lub qhov muag lawm tias lub sij hawm luv dua peb xyoos xwb, Kuv twb tau hais ntau yam thiab tau ua dej num ntau yam. Ib qho laj thawj uas Kuv tseem ua dej num nyob rau txoj kev no vim yog tib neeg tseem tsis muaj ntau yam, thiab ib laj thawj ntxiv yog lub sij hawm luv heev; yuav tab kaum tsis tau ntxiv lawm. Koj xav tias ua ntej tshaj plaws tib neeg yuav tsum muaj kev pom kom meej meej nyob rau sab hauv ua ntej lawv yuav muaj peev xwm ua tim khawv thiab raug siv tau—tiam sis ua li ntawd yuav tsis qeeb dhau heev lawm thiab lod? Yog li ntawd, yuav kom Kuv nrog nraim nej mus ntev npaum li cas? Yog tias nej kom Kuv kom nrog nraim nej mus txog ntua thaum Kuv laus thiab plaub hau dawb paug, ces qhov ntawd yuav ua tsis muaj hnub ua tau li ntawd hlo li! Qhov uas tau ntsib kev ceev laj txoj nyem loj ntawd, thiaj li yuav ua tau kom tib neej muaj kev nkag siab tseeb tiag. Ntawm no yog cov kauj ruam ntawm tes dej num. Thaum koj nkag siab tag nrho txog cov zeem muag uas sib qhia nyob rau hnub no thiab koj tau txais tus yeeb yam tseeb tiag, ces txawm yuav yog koj ntsib kev txom nyem dab tsi rau yav tom ntej los tej ntawd yuav kov tsis yeej koj, thiab koj yuav muaj cuab kav tiv taus tej ntawd. Thaum Kuv tau ua theem dej num kawg no tiav thiab hais cov lus kawg tiav lawm, nyob rau yav tom ntej tib neeg yuav tsum tau taug lawv tus kheev txoj kev. Qhov no yuav ua kom tiav raws li cov lus uas tau hais ua ntej ntawd: Tus Vajntsujplig Dawb Huv muaj ib qho nqi zog rau txhua tus tib neeg, thiab tes dej num uas yuav ua nyob rau hauv txhua tus tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, txhua tus yuav taug txoj kev uas lawv tsim nyog taug, uas tus Vajntsujplig Dawb Huv coj. Leej twg thiaj li muaj cuab kav saib xyuas lwm tus tau thaum ntsib kev ceeb laj txom nyem loj? Txhua tus tib neeg lawv muaj lawv tus kheej txoj kev txom nyem, thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam. Tsis muaj ib tug neeg tus yeeb yam yuav zoo thooj lwm tus tus yeeb yam. Cov txiv yuav tsis muaj cuab kav saib xyuas rau lawv cov poj niam, los sis cov niam txiv rau lawv cov me nyuam; tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav saib xyuas lwm tus tau. Nws yuav tsis zoo li tam sim no, uas kev sib saib xyuas thiab kev sib txhawb tseem muaj. Ntawd yuav yog ib lub sij hawm thaum txhua hom tib neeg yuav raug nthuav tawm. Ntawd yog, thaum Vajtswv ntaus cov tswv yug yaj, ces cov yaj ntawm nws pawg yuav tawg ua sab ua sua, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd nej yuav tsis muaj tus coj tseeb tiag. Cov tib neeg yuav raug faib—nws yuav tsis thooj li tam sim no, thaum nej muaj peev xwm tuaj sib koom txoos ua kev ib ke. Nyob rau yav tom ntej, cov tib neeg uas tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav qhia tawm lawv qhov sob tseeb tiag. Cov txiv yuav muab lawv cov poj niam muag, cov poj niam yuav muab lawv cov txiv muag, cov me nyuam yuav muab lawv cov niam thiab txiv muag, thiab cov niam thiab txiv yuav tsim txom lawv tej me nyuam—tib neeg lub siab mas tshaj qhov yuav nkag siab tau lawm! Yam uas yuav ua tau yog kom ib tug twg tuav yam uas lawv muaj kom khov kho, thiab taug ncua kev kawg ntawm txoj kev kom zoo. Tam sim no, nej tsis pom qhov no tseeb tiag; nej txhua tus lub qhov muag pom tsis deb. Nws tsis yog yam yooj yim yuav ua kom muaj kev ntsib kev pom kom zoo rau theem kauj ruam ntawm tes dej num no.

Lub sij hawm ntawm kev ceeb laj txom nyem loj yuav tsis nyob ntev kiag li; qhov tseeb, nws yuav nyob luv dua li ib xyoos xwb. Yog tias nws yuav nyob ntev txog ib xyoos, tej zaum kauj raum ntxiv mus ntawm tes dej num yuav raug ncua me ntsis, thiab tib neeg tus yeeb yam yuav tsis zoo txaus. Yog tias nws ntev heev, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tiv taus nws. Li cas los xij, tib neeg tus yeeb yam muaj nws tus ciaj ciam uas hla tsis dhau. Tom qab Kuv tus kheej tes dej num tau tiav lawm, kauj ruam tom ntej yuav yog kom tib neeg tau taug txoj kev uas lawv tsim nyog taug mus. Txhua txhia tus yuav tsum nkag siab txog tias txoj kev twg lawv tsim nyog taug mus—nws yog ib txoj kev thiab yog ib qho txheej txheem ntawm kev txom nyem, thiab nws kuj yog ib txoj kev ntawm kev tsim kho nej txoj kev xav kom zoo rau kev hlub Vajtswv. Qhov tseeb twg koj tsim nyog muaj kev paub meej txog, qhov tseeb twg koj tsim nyog txhab ntxiv, koj tsim nyog muaj kev ntsib kev pom li cas, thiab koj ntsim nyog to taub mus rau kis twg—koj yuav tsum nkag siab txog tej no tag nrho huv tib si. Koj yuav tsum npaj koj tus kheej tam sim no. Thaum kev ceeb laj txom nyem loj los txog rau koj, ces nws yuav lig heev lawm. Txhua tus tib neeg yuav tsum ris ib lub nra rau lawv tus kheej lub neej, thiab tsis txhob tos lwm tus cov lus ceeb toom tas mus li xwb los sis cia lwm tus rub koj rub koj pob ntseg tas li xwb. Kuv tau hais ntau yam tiam sis koj tseem tsis paub txog qhov tseeb uas koj tsim nyog paub meej txog los sis npaj rau koj tus kheej. Qhov no qhia tau tias koj tsis muaj kev rau siab nyeem Vajtswv cov lus kiag li. Koj tsis tau ris ib lub nra dab tsi rau koj tus kheej lub neej kiag li—qhov ntawd ho yuav siv tau li cas mas? Koj tsis paub meej txog qhov koj ntsim nyog paub meej li, koj tsis nkag siab qhov koj ntsim nyog nkag siab li, thiab koj tseem feeb tsis meej thiab tsis paub xyov yuav txiav txim siab ua zaj twg li. Koj puas muaj nuj nqis dab tsis? Koj muaj txiaj ntsim siv tau ua dab tsi? Yam uas koj tab tom ua tam sim no yog kev tsim thiab kev pua rau koj tus kheej txoj kev. Koj yuav tsum paub txog yam tib neeg tsim nyog ua kom tiav thiab koj yuav tsum paub txog tus qauv quag ntawm qhov Vajtswv qhov kev cheem tsum rau noob neej. Koj yuav tsum muaj kev nkag siab raws li ntam no: Txawm li cas los xij, txawm tias kuv muaj kev qias vuab tsuab tob li cas los, kuv yuav tsum tau muab lwm yam los hloov tej kev puas no ntawm Vajtswv lub xwb ntiag. Ua ntej thaum Vajtswv hais rau kuv, kuv tsis nkag siab, tiam sis nim no Nws tau hais rau kuv thiab kuv nkag siab lawm, kuv yuav tsum maj nroos kho tej kev tsis muaj txaus, kev ua neej raws li txoj kev ua neeg li ib txwm ua, thiab ua neej nyob ntawm tus qauv uas muaj peev xwm ua tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav. Txawm tias kuv tsis muaj peev xwm ua tau raws li qhov Petus ua, tiam sis qhov tsawg tshaj kuv yuav tsum ua neej nyob ntawm txoj kev ua neeg li ib txwm. Hauv txoj kev no, kuv thiaj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab tau.

Ncua kev kawg ntawm txoj kev yuav txuas txij tam sis no mus txog ntua qhov xaus ntawm kev tsim txom yav tom ntej. Qhov ncua kev no ces yuav yog thaum tib neeg tus yam ntxwv tseeb tiag raug nthuav tawm, nrog rau kev qhia seb lawv puas muaj qhov kev ntseeg tseeb tiag. Vim yog ncua kev no yuav yog ib txoj kev nyuaj heev, txoj kev muaj pob zeb ntau tshaj txoj uas txhua tus tib neeg raug coj los ua ntej lawm, qhov no nws hu uas “ncua kev kawg ntawm txoj kev.” Qhov tseeb ces yog tias nws tsis yog ncua kawg ntawm txoj kev; qhov no mas vim yog tom qab kev ntsib kev ceeb laj txom nyem loj lawm, koj thiaj yuav ntsib tes dej num ntawm kev tshaj tawm ntawm txoj moo zoo thiab yuav muaj ib feem ntawm tib neeg tus uas yuav ua tes dej num ntawm kev raug siv. Yog li ntawd “ncua kev kawg ntawm txoj kev” tsuas yog hais txog kev ceeb laj txom nyem loj ntawm tsim kho kom zoo thiab hais txog thaj chaw uas tsis zoo ntawd xwb. Ncua kev uas tau taug nyob rau yav tag los, Kuv Tus Kheej tau coj koj taug txoj kev zoo siab, tuav koj tes qhuab qhia koj, thiab pub rau koj noj los ntawm Kuv tus kheej lub qhov ncauj. Txawm koj tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntau zaus, los tej ntawd tsis muaj dab tsi ntau tshaj ib qho kev kaj uas tshuab ib vuag los rau koj me me xwb. Muaj tseeb, qhov ntawd tau ua rau koj txoj kev xav ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tau hloov mus mus lawm ntau; nws kuj tseem tau ua rau koj tus moj yam nyob tus lawm ntau, thiab cia koj tau txais kev nkag siab me ntsis txog Kuv. Tiam sis yam Kuv tab tom hais no yog thaum tib neeg taug ncua kev ntawd ntawm txoj kev, tus nqe los sis lub dag zog rau siab ntso uas tib neeg them ntawd me heev—nws yog Kuv tus uas tau coj koj los txog rau qhov koj nyob niaj hnub no. Qhov no vim yog Kuv tsis cheem tsum koj ua ib yam dab tsi; tseeb tiag, Kuv qhov kev cheem tsum ntawm koj yeej tsis siab kiag li—Kuv tsuas cia koj khaws yam uas muaj xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd uas Kuv tau npaj rau nej tej kev xav tau yam tsis tu ncua, thiab Kuv los yeej tsis kom nej ua dab tsi dab tsi yam tsis muaj laj thawj kiag li. Nej tau txais kev qhuab ntuas ib zaug dhau ib zaug, tiam sis nej tseem tsis tau ua Kuv cov kev cheem tsum qub kom tiav. Nej tau thaub qab thiab tag kev cia siab, tiam sis Kuv twb tsis muab coj los khaws xav vim yog tam sim no yog lub sij hawm ntawm Kuv tus kheej tes dej num lawm, thiab Kuv tsis muab nej tej “kev mob siab” rau Kuv coj los saib tseem ceeb. Tiam sis nyob rau ntawm txoj kev txij no mus, Kuv yuav tsis ua dej num los sis hais ntxiv lawm, thiab thaum lub sij hawm los txog Kuv yuav tsis cia nej nyob hauv txoj kev tub nkeeg li no ntxiv lawm. Kuv yuav cia nej kom muaj kev kawm ntau txaus los kawm, thiab Kuv yuav tsis cia nej khaws tej yam uas muaj lawm xwb. Tus yeeb yam tseeb tiag uas nej muaj niaj hnub no yuav tsum raug muab nthuav tawm. Qhov uas seb nej lus dag zog ntau lub xyoo los no puas tawg paj txi txiv ces yuav pom nyob nyob rau ntawm ncua kev kawg ntawm txoj kev. Nyob rau yav tag los, nej xav tias txoj kev ntseeg Vajtswv mas yooj yim heev, thiab qhov ntawd vim yog Vajtswv tsis ua nyaum rau nej. Thiab tam sis no ne zoo li cas? Nej puas xav tias kev ntseeg Vajtswv yog yam yooj yim thiab? Nej puas tseem hnov tias kev ntseeg Vajtswv ua rau nej muaj kev zoo siab thiab tsis muaj kev txhawj xeeb zoo li tej me nyuam yaus uas ua si nyob rau ntawm tej ntug kev xwb? Nws yog qhov tseeb tias nej yog cov yaj; txawm li cas los xij, nej yuav tsum muaj cuab kav taug txoj kev uas nej tsim nyog taug kom thiaj li them nuj nqis tau rov rau Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab tau txais tag nrho tus Vajtswv uas nej ntseeg. Tsis txhob thuam koj tus kheej, thiab tsis txhob dag koj tus kheej! Yog tias koj rau siab ntso nyob rau ncua kev no, ces koj yuav muaj cuab kav pom txog yam tshwm sim uas tsis tau muaj dua li nyob ntawm Kuv tes dej num tshaj txoj moo zoo uas tshaj tawm thoob plaws hauv lub qab ntuj tag nrho, thiab koj yuav muaj txoj hmoo zoo los ua ib tug nyob ze Kuv, thiab muaj feem xyuam rau hauv kev nthuav Kuv tes dej num thoob plaws lub qab ntuj. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav xyiv fab hlo taug txoj kev uas koj tsim nyog taug. Yav tom ntej yuav ci ntsa iab yam tsis muaj ciam, tiam sis qhov cheem tsum tam sim no yog kev ua tib zoo taug ncua kev kawg ntawm txoj kev no. Koj yuav tsum nrhiav, thiab npaj seb yuav ua li cas ua qhov no. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum ua tam sis no; qhov no yog ib qho uas ceev heev!

Qhov Dhau Los: Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No