Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem

Niaj hnub no coob tus tib neeg muaj ib qho kev ntseeg tsis meej pem. Nej muaj txoj kev xav paub xav pom ntau dhau lawm, muaj kev xav tau cov koob hmoov ntau dhau lawm, thiab muaj txoj kev xav nrhiav txoj sia tsawg heev li. Tib neeg niaj hnub nim no npuv npo kev rau siab ntawm lawv txoj kev ntseeg Yexus. Yexus yuav coj lawv rov qab mus rau lub tsev saum ntuj ceeb tsheej, yog li ntawd ua li cas lawv thiaj li tsis tuaj yeem ntseeg? Muaj qee tus tib neeg ntseeg tag nrho lawv txoj sia; txawm tias twb tau muaj txoj kev ntseeg los lawm plaub caug los sis tsib caug xyoo, lawv tseem tsis tau nkees rau kev nyeem phau Vajluskub. Qhov no vim yog lawv xav[a] tias txawm yog dab tsis tshwm tuaj los xij, tsuav yog lawv muaj txoj kev ntseeg xwb, ces lawv yuav tau nkag mus rau ntuj ceeb tsheej. Nej tau caum raws Vajtswv rau txoj kev no tsuas tsis pes tsawg xyoo xwb, tiam sis nej twb tau tag kev cia siab lawm; nej tau tag txoj kev nyiaj, vim yog nej txoj kev ntshaw kom tau txais cov koob hmoov mas loj heev. Nej txoj hau kev taug yog txoj kev tseeb uas raug kav los ntawm nej txoj kev ntshaw kom tau txais cov koob hmoov thiab los ntawm nej txoj kev xav paub xav pom. Nej yeej tsis muaj kev nkag siab txog theem ntawm tes dej num no ib qho me me kiag li. Ntau yam uas Kuv tab tom hais niaj hnub nim no tsis tau hais taw ntshis rau cov uas ntseeg Yexus, los sis Kuv yeej tsis tau hais los teb lawv txoj kev xav phem li. Tseeb tiag, cov kev xav phem uas tau raug qhia tshwm no yog kev xav phem uas muaj nyob hauv nej txhua tus, rau qhov nej tsis nkag siab tias vim li cas phau Vajluskub thiaj raug muab tso rau ib sab, vim li cas Kuv thiaj hais tias tes dej num ntawm Yehauvas mas qub, los sis vim li cas Kuv thiaj hais tias Yexus tes dej num mas qub lawm. Qhov tseeb yog tias nej muaj txoj kev xav phem uas nej tsis tau hais tawm, los sis ntau txoj kev pom uas khaws cia nyob tob tob hauv nej lub siab, thiab nej tsuas caum raws pawg tib neeg xwb. Nej xav tias nej tsis tau muaj cov kev xav phem ntawd tiag no lod? Nws tsuas yog tias nej tsis hais tej ntawd tawm xwb! Tseeb tiag, nej tsuas caum raws Vajtswv kom tag txoj kev txoj cai xwb, nej tsis los nrhiav txoj kev tseeb kiag li thiab nej tsis tau los yam muaj siab xav ua kom tau txais txoj sia. Nej tus yeeb yam yog ib yam ntawm kev xav pom seb yam dab tsi yuav tshwm tuaj xwb. Vim yog nej tseem tsis tso nej cov kev xav phem qub ntau yam tseg, yeej tsis muaj nej leej twg ib leeg uas muaj cuab kav fij nej tus kheej tau tiag. Los txog rau theem no, nej tseem txhawj xeeb txog nej tus kheej txoj hmoo mus ntxiv, nrog rau cov kev xav tau ua hnub ua hmo, tsis muaj cuab kav tso nws mus. Koj puas xav tias thaum Kuv hais txog cov neeg Falixais ntawd, yog Kuv tab tom hais cov “neeg laus” nyob hauv txoj kev ntseeg? Nej tus kheej tsis yog cov sawv cev ntawm cov neeg Falixais uas vam meej tshaj nyob rau tiam no lod? Koj xav tias thaum Kuv hais txog cov uas ntsuas Kuv tawm tsam rau phau Vajluskub, yog Kuv tab tom hais tshwj xeeb tshaj txog cov kws txawj ntse Vajluskub ntawm cov voj voos txoj kev cai ntseeg xwb lod? Koj ntseeg tias thaum Kuv hais txog ntawm cov neeg uas, ib zaug ntxiv, ntsia Vajtswv rau saum tus ntoo khaub lig, Kuv tsuas yog tab tom tham txog cov coj noj coj ua ntawm cov voj voos txoj kev cai ntseeg xwb lod? Nej tsis yog cov neeg ua yeeb yam uas zoo tshaj plaws uas ua lub luag hauj lwm no lod? Koj xav tias txhua lo lus Kuv hais los teb tib neeg txoj kev xav phem tsuas yog ib qho kev thuam cov xib fwb thiab cov txwj laus ntawm kev ntseeg xwb lod? Nej tsis tau muaj feem rau txhua yam ntawm tej no lod? Koj puas ruaj siab tias nej muaj qee qhov kev xav phem thiab? Nws pom tau tias tam sim no nej txhua tus tau kawm paub kom txawj ntse lawm. Koj tsis tham txog yam uas koj tsis nkag siab los sis nthuav koj txoj kev xav txog tej ntawd tawm li, tiam sis cov siab ntawm txoj kev hwm thiab kev zwm tsis muaj nyob hauv nej lawm. Raws li nej pom, kev kawm, kev soj ntsuam, thiab kev tos yog nej cov hau kev zoo tshaj plaws rau ntawm kev xyaum ua niaj hnub nim no. Nej tau kawm paub kom txawj ntse ntau dhau heev lawm. Nej puas paub, txawm li cas los xij, tias ntawd yog ib hom ntawm kev ntxias dag nyob sab kev xav? Nej xav tias lub sij hawm ntawm kev txawj ntse ntawm nej yuav pab tau nej khiav dim ntawm kev rau txim mus ib txhis no lod? Nej tau kawm paub kom “ntse” tshaj! Ntau tshaj ntawd, muaj qee tus tib neeg noog Kuv ib co lus noog xws li tias: “muaj ib hnub twg thaum cov tib neeg hauv cov vooj voos ntawm txoj kev cai ntseeg noog kuv tias, ‘Vim li cas nej tus Vajtswv thiaj tsis ua ib qho txuj ci tseem ceeb dab tsi li lawm?’ kuv tsim nyog yuav piav li cas?” Niaj hnub nim no tsuas tsis yog qee yam uas cov tib neeg ntawm cov voj voos txoj kev cai ntseeg yuav noog xwb; nws kuj tseem yog koj tus uas tsis nkag siab txog tes dej num ntawm niaj hnub nim no, thiab ua hauj lwm rau hauv qab kev xav phem ntau yam. Koj tseem tsis tau paub tias Kuv hais txog leej twg thaum Kuv hais tias cov ua hauj lwm hauv kev ntseeg thiab lod? Koj tsis paub tias Kuv tseem tab tom piav phau Vajluskub rau leej twg lod? Koj tsis paub tias Kuv tseem tab tom hais txog leej twg thaum Kuv piav qhia peb theem ntawm Vajtswv tes dej num lod? Yog tias Kuv tsis hais txog tej ntawd, nej puas yuav ntseeg tau yooj yim tag npaum li ntawd thiab? Nej puas yuav nyo nej cov taub hau yooj yim li ntawd thiab? Nej puas yuav npaj txhij zog tso tseg cov kev xav phem ntawd rau ib sab? Tshwj xeeb tshaj cov “tseem txiv neej” uas tsis kam zwm rau leej twg li—lawv puas yuav kam zwm tau yooj yooj yim? Kuv paub tias txawm nej txoj kev ua neeg yog nyob rau ib theem qes thiab koj muaj peev xwm qes heev, muaj cov hlwb tsis loj hlob, thiab tsis muaj keeb kwm ntawm kev ntseeg Vajtswv los ntev, tseeb tiag nej muaj ib cov kev xav phem ntau heev, thiab nej tus yeeb yam tau txais los yog tsis zwm rau ib tug twg yooj yim li. Niaj hnub nim no, txawm li cas los xij, nej muaj cuab kav los zwm rau vim yog koj raug yuam thiab tsis paub ua li cas; koj yog cov tsov uas nyob hauv lub nkuaj hlau, tsis muaj cuab kav siv koj cov kev txawj tau yam ywj pheej. Txawm yog tias koj muaj tis los, koj yuav pom tias yog qhov nyuab rau koj ya. Txaws tias tsis tau txais cov koob hmoov los, nej tseem muaj txoj kev xav caum raws mus. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog nej txoj kev kav tam li “tus tib neeg zoo”; tiam sis, nws yog nej tau ntog tag nrho sawv tsis taus lawm thiab kawg nej cov tswv yim lawm. Nws yog tias tag nrho cov hauj lwm no tau ua rau nej ntog. Yog tias muaj ib yam dab tsi uas nej tuaj yeem ua tau, nej yuav tsis mloog lus zoo li yam nej mloog niaj hnub nim no lod, vim yog ua ntej ntawd, nej txhua tus yog cov nees luav qus uas nyob hauv roob moj sab qhua xwb. Vim li ntawd, yam uas tau hais nyob rau niaj hnub nim no tsis tau hais taw ntshis rau cov tib neeg ntau hom ntawm txoj kev ntseeg thiab pab ntseeg, los sis tsis yog lam los teb lawv cov kev xav phem xwb; nws yog los teb nej cov kev xav phem ntag.

Kev txiav txim ntawm kev ncaj ncees tau pib lawm. Vajtswv puas tseem ua dej num li ib qho kev theej txhoj rau tib neeg? Nws puas tseem yog tus kws kho mob uas loj tshaj rau lawv ib zaug ntxiv lawm? Vajtswv tsis muaj hwj chim loj dua li qhov no lod? Ib pawg tib neeg twb tau raug ua kom muaj txhua yam lawm, thiab raug qaws mus rau ntawm lub zwm ntxwv lub xub ntiag lawm; Nws puas tseem ntiab dab tawm thiab kho cov neeg mob zoo lawm? Ntawd tsis yog yam uas qub dhau heev lawm lod? Puas yuav ua tim khawv tau lawm yog tias qhov no yuav muaj mus ntxiv? Kev raug ntsia rau saum tus ntoo khauj lig ib zaug xwb puas tuaj yeem ua rau Vajtswv raug ntsia mus tag ib txhis? Nws puas tuaj yeem ntiab cov dab ib zaug xwb thiab ces lawv yuav raug ntiab tawm mus tag ib txhis? Qhov no tsis suav tias yog kev ua kom poob ntsej muag lod? Tsuas yog thaum theem tes dej num no nyob siab tshaj theem tes dej num ua ntej ntawd xwb ces tiam yuav mus rau tom ntej, thiab lub sij hawm kawg yuav los txog ntua, thiab nws yuav yog lub sij hawm xaus rau tiam no lawm. Cov tib neeg uas tshawb nrhiav qhov tseeb yog li ntawd yuav tsum mob siab rau kev nkag siab ntawm cov zeem muag; qhov no yog lub hauv paus. Txhua zaus Kuv sib koom nrog nej txog cov zeem muag, Kuv ib txwm pom tias qee tus tib neeg qi muag ncaws taub hau, yam tsis txaus siab mloog hlo li. Lwm tus noog tias, “Vim li cas koj thiaj tsis mloog?” Lawv teb tias, “Qhov no tsis pab cuam kuv lub neej los sis kuv kev to taub qhov tseeb. Qhov uas peb xav tau yog cov hau kev ntawm kev xyaum ua.” Thaum twg uas Kuv hais txog tes dej num uas tsis yog hau kev ntawm kev xyaum ua, lawv hais tias, “Kiag thaum Koj tham txog cov tes dej num, ces kuv txawm pib tsaug zog.” Thaum Kuv pib tham txog cov hau kev ntawm kev xyaum ua, lawv txawm pib sau ntawv, thiab thaum Kuv rov qab mus piav txog qhov tes dej num, ces lawv txawm tsis mloog ntxiv lawm. Nej puas paub tias dab tsi yog yam nej cheem tsum muaj nyob rau tam sim no? Ib yam ntawm qhov ntawd yog cov zeem muag txog tes dej num, thiab lwm yam yog nej txoj kev xyaum ua. Nej yuav tsum nkag siab txog ob yam no huv tib si. Yog tias koj tsis muaj cov zeem muag rau kev tshawb nrhiav kom muaj kev vam meej hauv lub neej, ces koj yuav tsis muaj lub hauv paus. Yog tias koj tsuas muaj cov kev ntawm kev xyaum ua xwb, es tsis muaj zeem muag ib qho me me li, thiab tsis muaj kev nkag siab dab tsi li ntawm tes dej num ntawm kev npaj cawm tib neeg tag nrho, ces koj yeej tsis zoo rau ib yam dab tsi hlo li. Koj yuav tsum nkag siab qhov tseeb uas kom nrog rau cov zeem muag, thiab raws li qhov tseeb uas muaj feem xyuam rau kev xyaum ua, koj cheem tsum nrhiav cov hau kev tsim nyog ntawm kev xyaum ua tom qab koj tau nkag siab tej ntawd lawm; koj yuav tsum xyaum ua kom raws nraim li cov lus, thiab to taub raws nraim li koj cov yam ntxwv. Cov zeem muag yog lub hauv paus, thiab yog tias koj tsis mob siab rau qhov tseeb no, koj yuav tsis muaj cuab kav caum raws mus kom txog qhov kawg kiag tau; kev tau ntsib tej yam li ntawd yuav ua rau koj yuam kev los sis ua rau koj ntog thiab ua tsis tiav. Yuav tsis muaj hau kev rau koj ua kom tiav tau! Cov tib neeg uas tsis muaj cov zeem muag zoo ua lawv lub hauv paus yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav; lawv tsis tuaj yeem ua tiav tau. Koj tsis tuaj yeem sawv ruaj nreeg tau! Koj puas paub tias kev ntseeg Vajtswv koom nrog rau dab tsi? Koj puas paub tias kev caum raws Vajtswv txhais tau li cas? Yog tsis muaj cov zeem muag, koj yuav taug txoj hau kev twg? Hauv cov tes dej num niaj hnub nim no, yog tias koj tsis muaj cov zeem muag, koj yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam kiag li. Koj ntseeg leej twg? Vim li cas koj thiaj ntseeg Nws? Vim li cas koj thiaj caum raws Nws? Koj puas saib koj txoj kev ntseeg tam li ib qhov kev ua si xwb? Koj puas tswj hwm koj lub neej tam li ib hom kev ua si xwb? Tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no yog tus uas muaj zeem muag loj tshaj plaws. Koj paub Nws ntau npaum li cas? Koj tau pom Nws ntau npaum li cas? Kev tau pom tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no, koj lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv puas nruaj khov tuaj thiab? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev cawm dim thaum koj caum raws txoj kev tsis meej pem no? Koj puas xav tias koj tuaj yeem ntes tau ntses hauv cov dej uas muaj av nkos thiab? Nws puas yooj yim thiab? Koj tau tso cov kev xav phem rau ib sab ntau npaum li cas raws li Vajtswv tau hais nyob rau niaj hnub nim no lawm? Koj puas muaj ib lub zeem muag txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no? Koj txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no nyob qhov twg? Koj ib txwm ntseeg tias koj tuaj yeem tau txais Nws[b] los ntawm kev caum raws Nws, los sis los ntawm kev tau pom Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tshem koj tau. Tsis txob xav tias kev caum raws Vajtswv yog ib qho kev yooj yim. Lub ntsiab yog koj yuav tsum paub Nws, koj yuav tsum paub Nws tes dej num, thiab koj yuav tsum muaj txoj kev xav nyiaj kev txom nyem this rau Nws, fij koj txoj sia rau Nws, thiab raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Ntawd yog lub zeem muag uas koj tsim nyog muaj. Nws yuav tsis tshwm tuaj yog tias koj cov kev xav tsuas ib txwm nyob ntawm kev txaus siab rau txoj hmoov hlub xwb. Tsis txhob xav tias Vajtswv nyob ntawm no rau tib neeg txoj kev lom zem, los sis kom muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Koj xav yuam kev lawm! Yog tias leej twg tsis tuaj yeem muaj kev pheej hmoo ntawm lawv txoj sia los caum raws Nws, thiab yog tias leej twg tsis tuaj yeem tso txhua yam khoom ntawm ntiaj teb tseg los caum raws, ces lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav caum raws Nws mus txog ntua rau thaum kawg tau! Koj yuav tsum muaj cov zeem muag ua koj lub hauv paus. Yog tias ib hnub twg txoj hmoov phem poob los rau koj, koj yuav ua li cas? Koj puas tseem yuav muaj cuab kav caum raws Nws? Tsis txhob hais yau yau tias seb koj puas muaj cuab kav caum raws mus txog ntua rau thaum kawg tau. Ua ntej tshaj plaws koj tsim nyog rua koj ob lub qhov muag kom dav thiaj pom tias seb tam sim no tsawg teev lawm. Txawm tias tam sim no nej yuav zoo li cov ncej ntawm lub tuam tsev, ib lub sij hawm yuav los txog thaum cov ncej ntawd yuav raug cov kab cua nab muab tho, ua rau lub tuam tsev vau, rau lub sij hawm no, tshuav cov zeem muag ntau heev uas nej tsis muaj. Nej tsuas mob siab rau nej tus kheej lub ntuj me me xwb, thiab koj tsis paub tias txoj kev twg yog txoj kev uas vam tau thiab zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav. Nej tsis mob siab rau lub zeem muag ntawm tes dej num ntawm niaj hnub nim no, los sis nej tsis tuav tej no nyob hauv nej lub siab li. Nej puas tau xav tias tsam muaj ib hnub twg nej tus Vajtswv yuav muab nej tso rau ib qho chaw uas nej yeej tsis paub zoo kiag li? Nej puas tuaj yeem xav tawm tias hnub ntawd nej yuav zoo li cas yog tias Kuv txeeb txhua yam ntawm nej mus lawm? Nej lub zog nyob rau hnub ntawd puas yuav zoo li tam sim no? Nej txoj kev ntseeg puas yuav rov qab tshwm tuaj dua? Hauv kev caum raws Vajtswv, koj yuav tsum paub txog lub zeem muag uas loj tshaj uas yog “Vajtswv”: Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsis tas li ntawd, tsis txhob xav tias kev faib tawm ntawm cov neeg ntiaj teb mus kom tau txais kev dawb huv, ces koj yuav tau nyob hauv Vajtswv cuab yim neeg. Niaj hnub no, nws yog Vajtswv Tus Kheej uas nyob nrog rau tes dej num ntawm kev tsim; yog Nws tus uas tau los nyob nrog rau tib neeg los ua Nws tus kheej tes dej num—tsis yog los ua tej kev sib tw. Nyob rau ntawm nej, tsis muaj pe tsawg leej uas muaj cuab kav paub tias tes dej num niaj hnub nim no yog tes dej num ntawm tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas los ua cev nqaij daim tawv. Qhov no tsis yog kev ua rau kom nej nkag mus rau kev ua tus neeg muaj peev xwm zoo tshaj plaws; qhov no yog los pab nej kom paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg txoj sia, kom paub lub hom phiaj ntawm cov tib neeg muaj sia, thiab kom paub Vajtswv thiab Nws qhov tag nrho huv tib si. Koj tsim nyog paub tias koj yog ib daim phiaj ntawm kev tsim uas nyob hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes xwb. Yam uas koj tsim nyog nkag siab txog, yam uas koj tsim nyog ua, thiab koj tsim nyog caum raws Vajtswv li cas—tej no tsis yog qhov tseeb uas koj yuav tsum nkag siab txog lod? Tej no tsis yog cov zeem muag uas koj tsim nyog pom lod?

Thaum tib neeg tau muaj cov zeem muag lawm, lawv kuj muaj ib lub hauv paus thiab. Thaum koj xyaum ua nyob hauv lub hauv paus keeb cag ntawm lub hauv paus no, nws yuav yooj yim dua los paub qhov tseeb. Yog li ntawd, koj yuav tsis muaj cov kev xav paub dab tsi ntxiv lawm thaum koj muaj ib lub hauv paus rau kev paub qhov tseeb lawm, thiab nws yuav yooj yim rau koj txoj kev to taub qhov tseeb. Yam ntawm kev nkag siab cov zeem muag thiab kev paub tes dej num ntawm Vajtswv mas tseem ceeb heev; nej yuav tsum muaj nws nyob rau hauv nej lub txhab. Yog tias koj tsis npaj txhij nrog rau tej yam ntawm qhov tseeb, thiab tsuas paub yuav tham li cas txog cov kev xyaum ua xwb, ces koj kuj yuav muaj kev puas loj heev. Kuv tau tshawb pom tias nej coob leej tsis piav txog yam tseeb ntawm qhov tseeb no li, thiab thaum nej mloog nws, tsuas zoo li nej mloog tej lus thiab cov kev qhuab qhia xwb. Muaj ib hnub ces koj yuav plam mus. Muaj qee yam lus hais nyob rau niaj hnub no tias nej tsis tshua nkag siab thiab tsis lees txais; nyob rau tej yam zoo li no, koj yuav tsum ua siab ntev nrhiav tiag, thiab hnub ntawd yuav los txog thaum koj muaj kev nkag siab. Maj mam npaj koj tus kheej nrog rau cov zeem muag kom ntau thiab ntau zuj zus. Txawm tias koj tsuas nkag siab tej kev qhuab qhia ntawm sab ntsujplig me ntsis xwb, los ntawd yeej zoo tshaj kev tsis mob siab rau rau cov zeem muag lawm, thiab tseem zoo tshaj kev tsis nkag siab txog dab tsi hlo li. Tej no tag nrho muaj txiaj ntsim rau koj txoj kev to taub qhov tseeb, thiab yuav pab daws koj cov kev tsis ntseeg ntawd kom du lug mus. Nws yuav zoo dua qhov koj muaj cov kev xav phem puv npo. Nws yuav zoo heev dua rau koj yog tias koj muaj cov zeem muag no ua ib lub hauv paus. Koj yeej yuav tsis muaj kev xav paub dab tsi hlo li lawm, thiab yuav muaj cuab kav paub qhov tseeb yam siab loj thiab ruaj siab hlo. Vim li cas thiaj yuav caum raws Vajtswv nyob hauv tus cwj pwm tsis meej pem, tsis ntseeg tas li? Qhov ntawd tsis yog zoo li kev muab koj lub taub hau faus rau hauv cov xuab zeb lod? Nws yuav zoo heev npaum li cas uas tau rhais ruam nkag mus rau lub nceeg vaj nrog lub meej mom thiab tsab ntxiag! Vim li cas thiaj puv npo tej kev xav paub? Tsis yog koj tsuas muab koj tus kheej hla ntuj tawg xwb lod? Thaum koj tau txais ib qho kev nkag siab ntawm tes dej num ntawm Yehauvas, tes dej num ntawm Yexus, thiab theem ntawm tes dej num no lawm, koj yuav muaj ib lub hauv paus. Lub sij hawm no, tej zaum koj yuav xav tias nws yooj yim heev. Muaj qee tus tib neeg hais tias, “Thaum lub sij hawm los txog thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv pib tes dej num loj, kuv yuav muaj cuab kav tham txog tej no tag nrho huv tib si. Qhov tseeb uas kuv tsis tshua nkag siab tam sim no yog vim tus Vajntsujplig Dawb Huv tseem tsis tau qhia kom kuv paub ntau pes tsawg.” Nws tsis yooj yim kiag li. Nws tsis zoo li qhov yog tias koj txaus siab lees txais qhov tseeb[c] nim no xwb, ces koj yuav siv nws tau zoo heev thaum lub sij hawm los txog lawm. Nws tsis zoo li ntawd kiag li! Koj ntseeg tias tam sim no koj npaj txhij zoo heev lawm, thiab koj yuav tsis muaj teeb meem rau kev los teb cov tib neeg ntseeg thiab cov txawj ntse tshaj ntawd, thiab los nrog lawv sib cav. Koj puas yuav muaj cuab kav ua li ntawd tau tiag? Koj tuaj yeem hais los ntawm qhov kev nkag siab dab tsi, nrog rau koj tej kev paub yav dhau los uas ntiav ntiav ntawd xwb? Kev npaj kom txhij nrog rau qhov tseeb, kev tawm tsam ntau rog ntawm qhov tseeb, thiab kev ua tim khawv rau Vajtswv lub npe tsis yog yam uas koj xav—tsuav yog Vajtswv tseem ua tes dej num xwb, ces txhua yam yuav raug ua kom tiav. Thaum txog lub sij hawm ntawd, tej zaum koj yuav nres los ntawm qee nqe lus noog, thiab tom qab ntawd koj yuav ceeb hais tsis taus lus. Qhov tseem ceeb yog seb koj puas muaj ib qho kev nkag siab meej txog ntawm theem tes dej num no, thiab seb koj paub txog nws tseeb npaum li cas. Yog tias koj tsis tuaj yeem kov yeej cov yeeb ncuab lub zog los sis kov yeej lub zog ntawm txoj kev ntseeg, ces koj yuav tsis muaj nuj nqes dab tsi li lod? Koj tau muaj kev paub yav dhau los txog ntawm tes dej num niaj hnub nim no lawm, tau pom los ntawm koj ob lub qhov muag, thiab tau hnov los ntawm koj ob lub pob ntseg, tiam sis, yog tias nyob rau thaum kawg, koj tsis tuaj yeem ua tim khawv, ces koj puas tseem kav ua neej nyob ntxiv mus? Koj yuav muaj cuab kav mus ntsib leej twg? Tam sim no tsis txhob xav tias nws yuav yog yam yooj yim. Tes dej num ntawm yav tom ntej yuav tsis yooj yim li koj xav; kev ntaus rog ntawm qhov tseeb tsis yog qhov yooj yim, tsis yooj yim li ntawd kiag li. Tam sim no, koj yuav tsum tau npaj kom txhij; yog tias koj npaj tsis txhij nrog rau qhov tseeb, ces thaum lub sij hawm los txog thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis ua tes dej num hauv kev phim hwj, ces koj yuav tau txais kev swb.

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “lawv xav.”

b. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj lo lus “Nws.”

c. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov tseeb.”

Qhov Dhau Los: Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Ntxiv Mus: Koj Tsim Nyog Taug Ncua Kawg Ntawm Txoj Kev Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No