Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv

Ntau lub xyoo uas Vajtswv tus Ntsujplig tau tshawb nrhiav rau thaum Nws ua hauj lwm hauv lub ntiaj teb, thiab muaj coob tus uas Vajtswv tau siv los ua Nws tes dej num thoob plaws rau hauv txhua tiam. Tab sis los txog tav no, Vajtswv tus Ntsujplig yeej tsis muaj ib qho chaw uas tsim nyog so li, uas yog qhov tim li cas Vajtswv thiaj hloov cov tib neeg txawv los ua Nws tes dej num. Tag nrho tej no, nws yog los ntawm tib neeg es Nws tes dej num thiaj li tiav log. Ces hais tau tias, tag nrho ntau lub xyoo no, Vajtswv tes dej num yeej tsis nres li, tab sis nws yeej ua ua ntu zus los lawm li rau hauv tib neeg, los txog ntua rau niaj hnub no. Txawm tias Vajtswv tau hais ntau cov lus thiab ua hauj lwm tiav ntau heev los, tib neeg tseem tsis paub Vajtswv thiab, txhua yam yog vim tias Vajtswv tsis tau los tshwm rau tib neeg thiab kuj yog vim tias Nws tsis muaj lub cev uas kov tau. Thiab yog li no ces Vajtswv yuav tsum coj tes dej num no—tes dej num ntawm qhov ua kom tib neeg paub qhov tseem ceeb uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag—los mus rau qhov ua kom tiav log. Qhov ua kom tau qhov kawg no tiav, Vajtswv yuav tsum qhia tshwm Nws tus Ntsujplig uas kov tau rau noob neej thiab ua Nws tes dej num rau hauv lawv nruab nrab. Ntawd yog, tsuas yog thaum Vajtswv tus Ntsujplig muaj lub cev nqaij, muab lub cev nqaij tawv thiab txha los hnav, thiab tshwm kiag mus kev nrog tib neeg, nrog lawv ua ke hauv lawv lub neej, tej zaum tawm los thiab tej zaum Nws Tus Kheej nkaum lawm, tsuas yog tom qab ntawd xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm los txog rau txoj kev to taub kom tob zog txog Nws. Yog tias Vajtswv tsuas yog nyob twj ywm hauv cev nqaij daim tawv xwb, Nws yuav tsis muaj peev xwm ua Nws tes dej num tiav tau tag nrho. Thiab tom qab ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv tau ib ntus, ua tes hauj lwm tshaj tawm uas yuav tsum tau ua kom tiav hauv cev nqaij daim tawv lawm, Vajtswv yuav ncaim cev nqaij daim tawv mus thiab ua hauj lwm rau lub teb chaws sab ntsujplig hauv tus duab ntawm cev nqaij daim tawv, ib yam li Yexus tau ua tom qab Nws tau ua hauj lwm tau ib ntus hauv kev ua neej thiab ua tiav log txhua tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua kom tiav. Tej zaum nej yuav nco tau zaj no los ntawm “Txoj Kev … (5)”: “Kuv nco tau qhov Kuv Leej Txiv hais rau Kuv tias, ‘Nyob hauv lub ntiaj teb, tsuas nrhiav kev ua raws li Koj Leej Txiv lub siab nyiam thiab ua kom tiav Nws tej lus txib xwb. Koj tsis tas txhawj txog lwm yam dab tsi li.’” Koj pom dab tsi nyob hauv zaj no? Thaum Vajtswv los hauv ntiaj teb, Nws tsuas ua Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb, uas yog qhov tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej tau muab cob rau tus Vajtswv yug los ua neeg. Thaum Nws los, Nws tsuas hais lus thoob plaws hauv daim av xwb, los muab lub suab rau Nws tej lus hais tawm los ntawm ntau txoj kev thiab los ntawm ntau txoj kev xav uas sib txawv. Feem ntau ces Nws muab qhov pub rau tib neeg thiab qhia tib neeg los ua Nws tej hom phiaj thiab txoj kab ke uas ua hauj lwm, thiab tsis txhawj txog Nws Tus Kheej nrog tej yam xws li tej kev sib raug zoo ntiag tug los sis txhua yam ntxaws ntxaws ntawm tib neeg lub neej. Nws tes hauj lwm tshaj tawm tseem ceeb yog los hais lus rau tus Ntsujplig. Ntawd yog, thaum Vajtswv tus Ntsujplig tshwm uas kov tau rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsuas yug tib neeg lub neej thiab tso qho tseeb tawm xwb. Nws Tus Kheej tsis koom rau hauv tib neeg tes dej num, uas yog hais tau tias, Nws tsis koom noob neej tes dej num. Tib neeg ua tsis tau tes dej num saum ntuj, thiab Vajtswv tsis koom tib neeg tes dej num. Hauv ntau lub xyoo txij thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb no los ua Nws tes dej num, Nws yeej ua tiav los ntawm tib neeg tas li xwb. Txawm li cas los, tib neeg raug suav tsis tau tias yog tus Vajtswv yug los ua neeg—tsuas yog cov uas Vajtswv tau siv lawm xwb. Tus Vajtswv niaj hnub no, tib lub sij hawm no, yeej hais tau lus ncaj nraim los ntawm txoj kev xav saum ntuj, xa tus Ntsujplig lub suab los thiab ua hauj lwm sawv cev rau tus Ntsujplig. Txhua tus uas Vajtswv tau siv thoob plaws txhua tiam yog, tib yam thiab, tej lub tsam thawj thaum Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv ib lub cev uas yog nqaij tawv—yog li vim li cas lawv ho tsis raug hu ua Vajtswv? Tab sis tus Vajtswv niaj hnub kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig uas ua hauj lwm ncaj nraim rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab Yexus los kuj yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab; Nkawv ob leeg puas leej hu ua Vajtswv. Yog li qhov txawv yog dab tsi? Cov tib neeg uas Vajtswv siv thoob plaws hauv txhua tiam yeej muaj peev xwm muaj kev xav zoo thiab kev muaj qab hau. Lawv txhua tus to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Lawv muaj tib neeg tej tswv yim li ib txwm, thiab muaj txhua yam uas tej tib neeg dog dig yuav tsum muaj. Feem ntau ntawm lawv cov ntawd muaj tej txuj tshwj xeeb thiab kev txawj ntse xeeb txawm. Qhov ua hauj lwm nrog cov tib neeg no, Vajtswv tus Ntsujplig siv lawv tej txuj ci, uas yog lawv tej kev txawj Vajtswv pub. Vajtswv tus Ntsujplig coj lawv tej txuj ci los siv, siv lawv tej dag zog rau hauv Vajtswv kev ua dej num. Tab sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv mas tsis muaj tswv yim los sis kev xav, tsis muaj dab tsi nrog tib neeg tej kev xav tau, thiab haj tseem tsis muaj yam uas cov tib neeg dog dig muaj thiab. Ces hais tau tias, Nws haj tseem twb tsis paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Qhov no yog qhov zoo li cas rau thaum tus Vajtswv niaj hnub no los rau hauv ntiaj teb. Nws tes dej num thiab Nws tej lus tsis tau raug txuam nrog txog tib neeg tej kev xav tau los sis tib neeg txoj kev xav, tab sis lawv yog qhov pom meej tseeb ntawm tej kev xav tau ntawm tus Ntsujplig, thiab Nws ua hauj lwm ncaj nraim sawv cev rau Vajtswv. Qhov no txhais tias tus Ntsujplig hais lus kiag, ntawd yog, lub hwj huam saum ntuj ua tes dej num kiag, yam tsis muab tib neeg tej kev xav tau ib nyuag qhov los xyaw nrog li. Muab ua lwm lo lus hais, tus Vajtswv yug los ua neeg sawv cev ncaj nraim rau lub hwj huam saum ntuj, tsis muaj tib neeg txoj kev xav los sis tej tswv yim, thiab tsis muaj kev to taub ntawm tej hauv paus ntsiab lus ntawm tib neeg tus cwj pwm. Yog tias tsuas yog lub hwj huam saum ntuj ua hauj lwm xwb (txhais tau tias yog tias tsuas yog Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm xwb), yuav tsis muaj hau kev rau Vajtswv tes dej num los ua rau hauv lub ntiaj teb. Yog li thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws yuav tsum muaj ib pab tib neeg tsawg tsawg uas Nws siv los ua hauj lwm rau hauv noob neej nrog rau tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv lub hwj huam saum ntuj. Muab ua lwm lo lus hais, Nws siv tes dej num tib neeg los tuav Nws tes dej num saum ntuj. Yog tsis li ntawd, yuav tsis muaj kev rau tib neeg los koom kiag nrog tes dej num saum ntuj. Qhov no yog qhov zoo li cas rau Yexus thiab Nws cov thwj tim. Nyob rau Nws lub sij hawm hauv ntiaj teb, Yexus xaus tej kev cai qub thiab rhawv tej kev cai tshiab. Nws kuj hais ntau cov lus thiab. Tag nrho tes dej num no puav leej ua tiav hauv lub hwj huam saum ntuj. Lwm cov, xws li Petus, Povlauj, thiab Yauhas, txhua tus tso lawv tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm Yexus tej lus. Ces hais tau tias, Vajtswv pib Nws tes dej num hauv tiam ntawd, lub hauv paus pib ntawm Tiam Hmoov Hlub; ntawd yog, Nws nkag mus rau ib tiam tshiab, xaus tej qub, thiab kuj ua rau tej lus muaj tiav, “Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Kawg.” Muab ua lwm lo lus hais, tib neeg yuav tsum ua tib neeg tes dej num rau saum lub hauv paus ntawm tes dej num saum ntuj. Muaj ib zaug Yexus tau hais txhua yam uas Nws yuav tsum hais lawm thiab ua Nws tes dej num tiav rau hauv lub ntiaj teb, Nws ncaim tib neeg mus lawm. Tom qab qhov no, txhua tus tib neeg, hauv kev ua hauj lwm, ua raws li tej kab ke uas hais tawm nyob hauv Nws tej lus, thiab xyaum raws nraim rau qhov tseeb ntawm qhov uas Nws tau hais lawm. Tag nrho ntawm cov tib neeg no puav leej ua hauj lwm rau Yexus. Yog tias tsuas yog Yexus ib leeg ua tes dej num no xwb, txawm Nws yuav hais tej lus ntau npaum li cas los, tib neeg yuav tsis muaj kev koom nrog Nws tej lus, vim tias Nws ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj thiab tsuas hais tau tej lus ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm piav tau txhua yam mus txog qhov uas tej tib neeg dog dig yuav to taub tau Nws tej lus. Thiab yog li Nws yuav tsum muaj cov tub txib thiab cov cev Vajtswv lus uas los tom qab los txhawb Nws tes dej num ntxiv. Qhov no yog txoj kab ke ntawm qhov seb Vajtswv yug los ua neeg ua Nws tes dej num li cas—siv lub cev nqaij tawv uas yug los ua neeg los hais lus thiab los ua hauj lwm xwv thiaj ua tau tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj tiav, thiab tom qab ntawd siv ib co tib neeg tsawg tsawg, los sis tej zaum coob, uas caum raws Vajtswv lub siab los ua Nws tes dej num ntxiv. Ntawd yog, Vajtswv siv cov tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua tes hauj lwm ntawm txoj kev saib xyuas thiab ywg dej rau noob neej kom cov neeg uas Vajtswv xaiv tseg thiaj li to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Yog tias, thaum Nws los rau cev nqaij daim tawv, Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab tsis muaj tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua hauj lwm nrog Nws, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam los sis koom nrog Vajtswv. Vajtswv yuav tsum siv cov tib neeg dog dig uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num no kom tiav log, los saib thiab saib xyuas pawg ntseeg, xwv kom qib uas tib neeg txoj kev xav sab hauv, nws lub hlwb, muaj peev xwm ntawm txoj kev xav thiaj muaj tiav tau. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv ib pab tib neeg tsawg tsawg uas caum raws Nws lub siab los “txhais” tes dej num uas Nws ua hauv Nws lub cev saum ntuj, xwv kom nws thiaj raug muab qhib hlo—los hloov yam lus saum ntuj los ua tib neeg yam lus, xwv kom tib neeg thiaj nkag siab thiab to taub tau nws. Yog tias Vajtswv tsis ua li ntawd, tsis muaj leej twg yuav to taub Nws hom lus uas muaj hwj chim qaum ntuj, vim tias cov tib neeg uas caum raws Nws lub siab mas, tom qab txhua yam, yog pab tsawg tsawg xwb, thiab tib neeg lub peev xwm los nkag siab mas tsis zoo. Vim li ntawd Vajtswv thiaj xaiv txoj kev no xwb thaum ua hauj lwm hauv cev nqaij uas yug los ua neeg. Yog tias tsuas muaj tes dej num saum ntuj xwb, ces tsis muaj txoj hau kev twg rau tib neeg los paub los sis koom nrog Vajtswv, vim tias tib neeg tsis to taub Vajtswv yam lus. Tib neeg tsuas muaj peev xwm to taub yam lus no los ntawm qhov chaw ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv lub siab xwb, cov uas piav Nws tej lus meej tseeb. Txawm li cas los xij, yog tias tsuas muaj cov tib neeg zoo li no ua hauj lwm rau hauv noob neej xwb, qhov ntawd tsuas tuav tau tib neeg lub neej dog dig xwb; nws hloov tsis tau tib neeg tus moj yam. Vajtswv tes dej num tsis muaj ib theem pib tshiab tau; tsuas yuav muaj tib cov nkauj qub xwb, tej lus hais muaj hais txaus qub. Tsuas yog los ntawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tus uas hais txhua yam uas yuav tsum tau hais thiab ua txhua yam uas yuav tsum tau ua kom tiav rau lub caij nyoog ntawm Nws qhov yug los ua neeg, tom qab qhov uas tib neeg ua hauj lwm thiab paub raws li Nws tej lus, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv tus moj yam ntawm lub neej thiaj muaj peev xwm hloov tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm ntws nrog lub sij hawm. Tus uas ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj sawv cev rau Vajtswv, hos cov uas ua hauj lwm hauv noob neej yog cov tib neeg uas Vajtswv siv. Ces hais tau tias, tus Vajtswv yug los ua neeg yeej txawv hlo ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv. Tus Vajtswv yug los ua neeg muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj, hos cov tib neeg uas Vajtswv siv tsis muaj. Nyob rau qhov pib ntawm txhua tiam, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus kiag thiab pib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau qhov pib tshiab. Thaum Nws hais lus tag lawm, qhov no qhia tias Vajtswv tes dej num hauv Nws lub cev saum ntuj tiav lawm. Tom qab ntawd, tib neeg txhua tus caum cov coj ntawm cov uas Vajtswv siv mus nkag rau lawv txoj kev paub ntawm lub neej. Los ntawm tib qho no, qhov no kuj yog theem uas Vajtswv coj tib neeg mus rau tiam tshiab thiab ib txoj kev pib tshiab rau tib neeg—nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij daim tawv xaus.

Vajtswv tsis los rau hauv ntiaj teb los ua kom Nws kev ua neej zoo tshaj plaws, los sis tsis los ua tes dej num ntawm kev ua neej. Nws tsuas los ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj rau hauv kev ua neej xwb. Qhov uas Vajtswv hais txog ntawm kev ua neej tsis yog li tib neeg xav. Tib neeg txhais “kev ua neej” li uas muaj ib tug poj niam, los sis ib tug txiv, thiab tej tub thiab tej ntxhais, uas yog qho qhia tau tias ib tug yog tus tib neeg dog dig; txawm li cas los xij, Vajtswv tsis pom li ntawd. Nws pom kev ua neej li muaj tej kev xav uas yog noob neej, kev ua neej li noob neej, thiab yug los ntawm tib neeg li ib txwm. Tab sis Nws qhov uas ib txwm muaj tsis muaj qhov uas muaj ib tug poj niam, los sis ib tug txiv, thiab tej me nyuam li uas tib neeg hais txog qhov ib txwm muaj. Ntawd yog, rau tib neeg, txoj kev ua neej uas Vajtswv hais txog ntawd yog yam uas tib neeg yuav suav tias tsis muaj kev ua noob neej, yuav luag tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev cheem tsum ntawm cev nqaij daim tawv, zoo ib yam li Yexus, tus uas tsuas muaj qhov sab nraum ib tug tib neeg dog dig xwb thiab muaj qhov saib zoo li ib tug tib neeg dog dig, tab sis qhov tseem ceeb tsis muaj tag nrho txhua yam uas ib tug tib neeg dog dig yuav tsum muaj. Los ntawm qhov no nws pom tau tias tus Vajtswv yug los ua neeg lub ntsiab tseem ceeb tsis yog muaj tag nrho txhua yam ntawm kev ua neej, tab sis tsuas yog ib feem ntawm tej yam uas tib neeg yuav tsum muaj xwb, kom thiaj txhawb tau tej kev mus los ntawm tib neeg lub neej thiab txuas tib neeg lub zog ntawm txoj kev muaj laj thawj. Tab sis tej no tsis muaj feem dab tsi txog qhov tib neeg suav tias kev ua neej yog dab tsi. Lawv yog yam tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsum muaj. Txawm li cas los xij, muaj cov uas tuav tias yeej hais tau tias Vajtswv yug los ua neeg muaj kev ua neej yog tias Nws muaj ib tug poj niam, muaj tub thiab muaj ntxhais, muaj ib tse neeg; yog tsis muaj tej no, lawv hais tias, Nws tsis yog ib tug tib neeg dog dig. Kuv nug koj seb, “Vajtswv puas muaj ib tug poj niam? Nws mus puas tau tias Vajtswv muaj ib tug txiv? Vajtswv muaj puas taus me nyuam?” Tej no tsis yog kev ntseeg cuav los? Tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg tawm tsis tau hauv kem pob zeb tawg los los sis poob saum ntuj los. Nws tsuas yug tau rau hauv ib tse neeg dog dig xwb. Ntawd yog vim tias Nws muaj niam muaj txiv thiab tej muam. Tej no yog tej kev ua neej ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj. Qhov zoo li no yog qhov Yexus muaj; Yexus muaj ib leej txiv thiab niam, muam thiab kwv tij, thiab tag nrho qhov no yeej yog li ib txwm. Tab sis yog tias Nws muaj ib tug poj niam thiab muaj tub muaj ntxhais, ces Nws li yuav tsis yog kev ua neej uas Vajtswv npaj kom tus Vajtswv yug los ua neeg muaj. Yog tias muaj qhov no, Nws yuav tsis muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev rau lub hwj huam saum ntuj. Nws tseem ceeb vim tias Nws tsis muaj ib tug poj niam los sis me nyuam, thiab yog yug los ntawm ib co tib neeg dog dig rau hauv ib tse neeg dog dig, uas Nws muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj. Muab hais kom meej ntxiv, qhov Vajtswv suav hais tias yog ib tug tib neeg dog dig no ces yog ib tug tib neeg uas yug rau hauv ib tse neeg dog dig. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li no xwb thiaj tsim nyog ua tau tes dej num saum ntuj. Yog tias, muab ua lwm yam hais, tus tib neeg ntawd muaj ib tug poj niam, me nyuam, los sis ib tug txiv, tus tib neeg ntawd yuav tsis muaj peev xwm ua tes dej num saum ntuj, vim tias lawv tsuas muaj kev ua neej uas tib neeg cheem tsum xwb tab sis tsis muaj kev ua neej uas Vajtswv cheem tsum. Qhov ntawd thiaj yog qhov Vajtswv suav, thiab qhov uas tib neeg to taub, ntau zaus mas txawv loj heev, txawv deb heev. Nyob rau theem no Vajtswv tes dej num ntsib ntau yam thiab txawv ntawm tib neeg tej kev xav phem lawm. Ib tug yeej hais tau tias nyob rau theem no Vajtswv tes dej num yeej yog tes dej num saum ntuj uas nqis tes ua kiag, muaj tib neeg txoj kev txhawb. Vim tias Vajtswv los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes dej num Nws Tus Kheej, dua li qhov cia tib neeg muab nws txhais tes ua, Nws muab Nws Tus Kheej yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv (rau hauv ib tug tib neeg dog dig, tsis tiav log) los ua Nws tes dej num. Nws siv qhov kev yug los ua neeg no los sawv cev rau tib neeg hauv ib tiam tshiab, los qhia tib neeg txog kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes dej num, thiab los hais kom tib neeg xyaum raws li txoj kev uas tau piav nyob hauv Nws tej lus lawm. Yog li ces Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij daim tawv tiav lawm; Nws tab tom yuav ncaim tib neeg mus, tsis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawm kev ua neej lawm, tab sis txav deb ntawm tib neeg mus npaj lwm qhov ntawm Nws tes dej num lawm. Tom qab ntawd, siv tib neeg uas caum raws Nws lub siab, Nws ua Nws tes dej num txuas ntxiv mus nyob hauv ntiaj teb rau hauv pab neeg ntawm cov tib neeg no, tab sis nyob hauv lawv txoj kev ua noob neej.

Tus Vajtswv yug los ua neeg nyob tsis tau nrog tib neeg mus ib txhis vim tias Vajtswv muaj lwm yam hauj lwm ntau ua. Nws raug khi tsis tau rau hauv cev nqaij daim tawv; Nws yuav tsum plhis cev nqaij daim tawv mus ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua, txawm tias Nws ua tes dej num ntawd hauv tus duab ntawm cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws tsis tos kom txog rau thaum Nws muaj lub cev uas ib tug tib neeg dog dig yuav tsum muaj ua ntej tuag thiab ncaim tib neeg mus. Tsis tseem ceeb tias Nws cev nqaij daim tawv laus li cas lawm, thaum Nws tes dej num tiav lawm, Nws ncaim tib neeg mus lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi uas zoo li hnub nyoog rau Nws, Nws tsis suav Nws cov hnub raws li tib neeg txoj sia ntev los luv; dua ntawd, Nws xaus Nws txoj sia rau hauv cev nqaij daim tawv raws li tej kauj ruam ntawm Nws tes dej num xwb. Tej zaum yuav muaj ib co uas xav tias Vajtswv, hauv qhov los rau hauv cev nqaij daim tawv, yuav tsum laus mus rau ib qib, yuav loj hlob mus ua ib tug neeg tiav txiv, txog qhov laus, thiab tsuas ncaim rau thaum lub cev ntawd tsis ua hauj lwm lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev xav; Vajtswv tsis ua hauj lwm li no. Nws tsuas los rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum ua xwb, thiab tsis yog los ua ib tug tib neeg dog dig lub neej ntawm qhov yug muaj niam muaj txiv, loj hlob, tsim ib tse neeg thiab pib ib txoj hauj lwm, muaj thiab tu me tub me nyuam, los sis ntsib lub neej tej kev phem kev tsis zoo—txhua yam ntawm tej uas ib tug tib neeg dog dig ua. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, qhov no yog Vajtswv tus Ntsujplig muab tso rau saum cev nqaij daim tawv, los rau hauv cev nqaij daim tawv, tab sis Vajtswv tsis ua lub neej ntawm ib tug tib neeg dog dig. Nws tsuas los ua ib qho hauv Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb kom tiav xwb. Tom qab ntawd Nws yuav ncaim tib neeg mus. Thaum Nws los rau hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv tus Ntsujplig tsis ua kom kev ua neej ntawm cev nqaij daim tawv zoo tshaj plaws. Dua li ntawd, nyob rau ib lub sij hawm uas Vajtswv tau pib npaj, lub hwj huam saum ntuj mus ua hauj lwm kiag. Ces, tom qab ua txhua yam uas Nws yuav tsum ua thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm tiav log lawm, tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau theem no thiaj li tiav, uas yog nyob rau theem uas tus Vajtswv yug los ua neeg lub neeg kuj xaus thiab, txawm tias Nws lub cev uas yog cev nqaij tawv tau tag ntawm qhov ib sim neej lawm kuj xij. Ntawd hais tau tias, txawm theem ntawm txoj sia hauv lub cev uas yog nqaij tawv txog thaum twg los xij, nws nyob ntev li cas rau hauv ntiaj teb los xij, txhua yam yog txiav txim siab los ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog qhov tib neeg suav tias yog kev ua neej. Muab Yexus ua ib qho piv txwv. Nws ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv tau peb caug-peb xyoos ntau. Nyob rau hauv qhov muaj sia ntev ntawm tib neeg lub cev, Nws yuav tsum tsis tau tuag rau thaum muaj hnub nyoog li ntawd, thiab Nws yuav tsis tau ncaim mus. Tab sis qhov no tsis yog qhov txhawj xeeb rau Vajtswv tus Ntsujplig. Nws tes dej num ua tiav lawm, nyob rau theem no lub cev thiaj raug coj mus lawm, yaj ntsis nrog tus Ntsujplig lawm. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv. Thiab yog li, muab hais kom nruj, kev ua noob neej ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog qhov tseem ceeb tshaj. Rov hais dua, Nws los rau hauv ntiaj teb tsis yog los ua lub neej ntawm ib tug tib neeg uas muaj sia. Nws tsis xub rhawv ib lub neej uas yog tib neeg dog dig lub ces mam pib ua hauj lwm. Dua ntawd, tsuav yog Nws yug los rau hauv ib tse neeg dog dig xwb, Nws yeej muaj peev xwm ua tau tes dej num saum ntuj, tes dej num uas tsis tau raug dub tsuas los ntawm tib neeg tej kev xav, uas tsis yog cev nqaij, uas tsis xyaum raws li tej kev coj noj coj ua ntawm lub zej zog los sis koom nrog tib neeg tej kev xav los sis tej kev xav phem, thiab, tseem ceeb dua ntawd, tsis koom nrog tib neeg tej kev txawj ntse rau txoj kev ua neej. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv yug los ua neeg npaj los ua, thiab nws kuj yog qhov tseem ceeb uas muaj qab hau ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv los rau hauv cev nqaij daim tawv tseem ceeb yog los ua ib theem ntawm tes dej num uas yuav tsum ua kom tiav rau hauv cev nqaij daim ntawv, yam tsis tas yuav mus rau lwm qhov txheej txheem, thiab, rau txoj kev paub ntawm ib tug tib neeg dog dig, Nws tsis muaj tej ntawd. Tes dej num uas Vajtswv yug los ua neeg cev nqaij daim tawv yuav tsum ua ntawd tsis muaj tib neeg dog dig tej kev paub nyob rau hauv. Yog li Vajtswv los rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua kom tiav hauv cev nqaij daim tawv. Cov seem ntawd tsis muaj feem dab tsi txog Nws; Nws tsis tas mus kom thoob tej txheej txheem me me uas ntau heev. Thaum Nws tes dej num tiav lawm, qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg kuj xaus lawm thiab. Qhov ua theem no tiav txhais tias tes dej num uas Nws yuav tsum ua hauv cev nqaij daim tawv tau ua tiav lawm, thiab tes hauj lwm tshaj tawm ntawm Nws cev nqaij daim tawv tiav lawm. Tab sis Nws ua tsis tau hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv mus ib txhis. Nws yuav tsum txav mus rau lwm qhov chaw mus ua hauj lwm, ib qho chaw sab nraum cev nqaij daim tawv. Tsuas yog li no xwb Nws tes dej num thiaj ua tau puv ntoob, thiab nce mus rau qhov ua hloov tau zoo. Vajtswv ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj thaum xub thawj. Yam hauj lwm dab tsi uas Nws yuav tsum ua thiab yam hauj lwm dab tsi uas Nws tau ua tiav lawm, Nws paub tseeb npaum li lub xib teg ntawm Nws txhais tes. Vajtswv coj txhua tus tib neeg mus tuag ib txoj kev uas Nws twb tau npaj lawm. Tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov no. Tsuas yog cov uas caum raws txoj kev taw qhia ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xwb thiaj yuav muaj peev xwm nkag mus rau qhov chaw so. Tej zaum nws yuav muaj tias, tes dej num tom qab ntawd, nws yuav tsis yog Vajtswv hais lus hauv cev nqaij daim tawv los coj tib neeg lawm, tab sis ib tug Ntsujplig uas muaj lub cev kov tau los coj tib neeg lub neej. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm kov kiag tau Vajtswv, saib rau Vajtswv, thiab nkag tau zoo dua mus rau qhov tseeb tiag uas Vajtswv cheem tsum, xwv kom thiaj raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv npaj los ua kom tiav, thiab qhov Nws tau npaj ntev los lawm. Los ntawm qhov no, nej txhua tus yuav tsum pom txoj kev uas nej yuav tsum taug!

Qhov Dhau Los: Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

Ntxiv Mus: Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cai Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No