Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 1

Yam uas Kuv hais kom nej ua tsis yog ib lub tswv yim uas pom tsis meej thiab qhuav qhawv uas Kuv hais txog xwb, thiab tsis yog yam tib neeg lub hlwb xav tsis tau rau hauv nruab siab los sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv yeej ua tsis tau kom tiav li. Leej twg thiaj li muaj peev xwm ua lub siab ncaj ncees tag nrho nyob rau hauv Kuv lub tuam tsev? Thiab leej twg thiaj li muab tau tag nrho txhua yam uas lawv muaj fij nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj? Yog hais tias tsis yog vim txoj kev qhia tshwm ntawm Kuv lub siab nyiam, nej puas yuav yuam nej tus kheej kom nej ua tau zoo raws Kuv lub siab? Yeej tsis muaj leej twg txeev to taub Kuv lub siab li, thiab yeej tsis muaj leej twg txeev nkag siab Kuv lub siab nyiam li. Leej twg tau txeev pom Kuv lub ntsej muag los sis hnov Kuv lub suab lawm? Petus puas tau? Los sis Povlauj puas tau? Los sis Yauhas puas tau? Los sis Yakaunpau puas tau? Kuv tau txeev muab khaub ncaws rau leej twg hnav, los sis Kuv tau nkag mus nyob rau hauv nws, los sis raug Kuv siv lawm? Txawm hais tias thawj zaug uas Kuv tau los ua cev nqaij daim tawv tshwm sim nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj los xij, lub cev nqaij daim tawv uas Kuv Tus Kheej hnav ntawd mas tsis paub tib neeg tej kev txom nyem, vim hais tias Kuv tsis yog yug los ua ib lub cev, yog li ntawd qhov ntawd hais tsis tau tias lub cev nqaij daim tawv ntawd ua raws li Kuv lub siab nyiam tiag tiag. Tsuas yog thaum Kuv lub hwj chim qaum ntuj muaj peev xwm ua tau li Kuv ua tau thiab hais tau lus li Kuv hais nyob rau hauv ib tug tib neeg ntawm txoj kev ua neej, yam tsis muaj kev tab kaum los sis kev thaiv lawm xwb, ces thiaj li hais tau hais tias Kuv lub siab nyiam tau ua tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Vim hais tias Kuv txoj kev ua neej muaj peev xwm tiv thaiv Kuv lub hwj chim qaum ntuj, yog li ntawd thiaj li ua tiav Kuv lub hom phiaj txog txoj kev txo hwj chim thiab qhov uas nraim nkoos. Nyob rau theem ntawm tes hauj lwm uas nyob hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd, txawm hais tias lub hwj chim qaum ntuj ua ncaj qha los xij, tej kev ua zoo li no yeej tsis yooj yim rau tib neeg pom li, uas tsuas lam yog vim lub neej txoj sia thiab tej kev ua ntawm txoj kev ua neej xwb. Txoj kev yug los ua neeg no yoo tsis tau mov 40 hnub zoo li txoj kev yug los ua neeg thaum xub thawj lawm, tiam sis ua hauj lwm thiab hais lus li sawv daws; txawm hais tias Nws nthuav tej lus zais tob tawm los xij, Nws zoo ib yam li sawv daws xwb; tsis zoo li tib neeg xav hauv nruab siab—Nws lub suab zoo li xob nthe, Nws lub ntsej muag tsis ci yam li lub teeb, thiab lub ntuj tsis tshee hnyo thaum Nws taug kev. Yog tias qhov ntawd yog qhov teeb meem, ces nyob rau hauv qhov no tsis muaj Kuv lub tswv yim li, thiab qhov ntawd yeej tsis muaj hnub yuav tau ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab kov yeej Ntxwgnyoog li.

Thaum Kuv qhia Kuv lub hwj chim qaum ntuj tawm rau sab tom qab txoj kev tiv thaiv ntawm txoj kev ua neej tuaj lawm, ces Kuv tau txais yeeb koob tag nrho, Kuv tes hauj lwm loj tiav lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi nyuaj li lawm. Qhov no yog vim hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg yeej yog los ua kom txhua tus uas ntseeg Kuv pom tej dej num ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntag, thiab kom pom tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej kiag, es kom thiaj li tshem tau qhov chaw hauv tib neeg lub siab uas tus Vajtswv ntsia tsis pom thiab kov tsis tau raug tswj kav ntawd tawm mus. Vim hais tias Kuv Tus Kheej noj, hnav, pw, nyob, thiab ua zoo li ib tug neeg dog dig xwb, vim hais tias Kuv hais lus thiab luag yam li ib tug tib neeg dog dig thiab muaj tej kev cheem tsum li ib tug tib neeg dog dig, thiab kuj ho muaj lub ntsiab tseeb ntawm lub fwj chim qaum ntuj puv npo thiab, Kuv hu ua “tus Vajtswv uas muaj qab hau.” Qhov no tsis yog tsis muaj tseeb, thiab nws yooj yim to taub; nyob rau hauv qhov ntawd mas yeej pom tau tias ntu twg yog qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes hauj lwm, thiab theem twg uas Kuv tes hauj lwm tsom ntsoov rau. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg yog los nthuav Kuv lub hwj chim qaum ntuj tawm los ntawm txoj kev ua neej. Qhov ntawd pom tsis nyuaj li tias lub hauv paus ntawm Kuv tes hauj lwm yog nyob rau ntu ob ntawm tiam txiav txim.

Nyob rau hauv Kuv mas, yeej tsis keev muaj noob neej lub neej txoj sia li, los sis yeej tsis muaj tib neeg ib txoj lw li. Noob neej lub neej txoj sia yeej tsis txeev muaj ib qho chaw nyob rau hauv Kuv li, thiab yeej tsis txeev txwv txoj kev qhia tshwm ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj li. Yog li ntawd, Kuv lub suab uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab Kuv tus Ntsujplig lub siab nyiam yim nthuav tawm, ces Ntxwgnyoog yim txaj muag, thiab yog li ntawd yim yooj yim rau qhov ntawd los ua raws li Kuv lub siab nyiam nyob rau hauv txoj kev ua neej xwb. Qhov no nkaus xwb twb kov yeej Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog twb txaj muag kawg nkaus li lawm. Txawm hais tias Kuv nkaum lawm los xij, qhov no tsis cuam tshuam rau cov lus hais tawm thiab tej kev ua ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj li—qhov no xwb yeej txaus los qhia tias Kuv tau kov yeej thiab tau txais yeeb koob tag nrho lawm. Vim hais tias Kuv tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj kev tab kaum, thiab vim hais tias tam sim no tus Vajtswv uas muaj qab hau muaj ib qho chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, qhov ntawd tau ua pov thawj qhia tag nrho tias Kuv twb kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Vim hais tias Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm ua ib yam dab tsi ntxiv rau tib neeg li lawm, thiab vim hais tias qhov los teeb tsa Ntxwgnyoog qhov zoo rau hauv tib neeg lub cev nqaij daim tawv ntawd mas nyuaj, Kuv lub siab nyiam ua mus yam tsis muaj kev tab kaum li. Lub ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, los ua kom txhua tus tib neeg pom Kuv tej dej num uas phim hwj thiab pom Kuv lub ntsej muag tseeb xwb: Kuv tsis yog dhau qhov ncav cuag lawm, Kuv tsis siab txij ntuj txij teb, thiab Kuv tsis yog tsis muaj lub cev thiab khoob lug xwb. Kuv tsis yog tsis pom zoo li tej huab cua, los sis Kuv tsis zoo li ib tauv huab uas ntab yuj yees, uas raug muab tshuab ya mus yooj yim; tiam sis, txawm hais tias Kuv nrog tib neeg nyob thiab tau ntsib tau pom qhov qab zib, qhov qaub, qhov iab, thiab qhov kub ntawm tib neeg los xij, Kuv lub cev nqaij daim tawv yeej txawv tib neeg lub. Tib neeg feem coob koom tes nrog Kuv nyuaj heev, tiam sis feem coob kuj tseem ntshaw los koom tes nrog Kuv thiab. Qhov ntawd zoo li muaj ntau yam lus zais tob uas piav tsis tau nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Vim yog qhov kev qhia tshwm ncaj qha ntawm lub hwj chim qaum ntuj, thiab vim yog txoj kev tiv thaiv ntawm noob neej qhov kev tshwm sim, ces tib neeg thiaj li txav deb ntawm Kuv, ntseeg tias Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub, tiam sis kuj ntshai Kuv txoj kev muaj hwj chim tshaj thiab txoj kev npau taws thiab. Yog li ntawd, hauv lawv lub siab, lawv thiaj li xav los hais lus tiag tiag rau Kuv, tiam sis lawv ua tsis tau raws li lawv xav tau—yam uas lawv lub siab ntshaw, lawv tsis muaj lub zog ua. Qhov ntawd yog tej yam ntxwv ntawm txhua tus tib neeg uas nyob rau hauv tej xwm txheej no—tib neeg yim zoo li no, ces qhov no ua pov thawj qhia txog qhov kev qhia tshwm ntawm ntau kis txog Kuv tus moj yam yim loj, thiab lub hom phiaj uas tib neeg paub txog Vajtswv twb ua tau tiav lawm. Tiam sis qhov no yog qhov ob xwb; qhov tseem ceeb ces yog ua kom tib neeg paub Kuv tej dej num uas phim hwj los ntawm tej kev ua ntawm Kuv lub cev nqaij daim tawv, ua kom lawv paub Vajtswv lub ntsiab tseeb; Kuv tsis yog, li tib neeg xav hauv nruab siab, tus niag txawv txawv thiab tshaj ntuj tsim. Tiam sis, Kuv yog tus Vajtswv uas muaj qab hau uas txhua yam zoo li sawv daws xwb. Kuv qhov chaw nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem raug tshem tawm mus lawm, thiab lawv tau los paub Kuv txog qhov tseeb lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li tau Kuv qhov chaw tseeb nyob rau hauv tib neeg lub siab.

Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg lub xub ntiag, Kuv tsis yog tsis tau ua ib yam dab tsi tshaj ntuj tsim uas tib neeg nyiam xwb, tiam sis Kuv yog tus dog dig tshaj plaws thiab zoo li sawv daws xwb; Kuv txhob txwm tsis cia tib neeg pom ib yam dab tsi txog Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg uas muaj ib yam qhia txog Vajtswv. Tiam sis vim yog Kuv cov lus, tib neeg thiaj li kov yeej, thiab lawv zwm rau Kuv cov lus tim khawv tiag tiag li lawm. Tsuas yog ua li ntawd xwb tib neeg thiaj li los paub txog Kuv hauv lub cev nqaij daim tawv, yam tsis muaj kev ua xyem xyav thiab muaj lub hauv paus kev ntseeg tiag tiag tias yeej muaj Vajtswv tiag. Ua li no, tib neeg txoj kev paub txog Kuv thiaj li muaj tseeb ntxiv, meej ntxiv, thiab tsis muaj lawv tus cwj pwm zoo txuam rau hlo li; txhua yam yog vim Kuv lub hwj chim qaum ntuj txoj kev ua ncaj qha xwb, thiaj li ua rau tib neeg muaj ib txoj kev paub uas loj dua txog Kuv lub hwj chim qaum ntuj, vim rau qhov tsuas yog lub hwj chim qaum ntuj xwb thiaj li yog Vajtswv lub ntsej muag tseeb thiab Vajtswv tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Tib neeg tsim nyog pom qhov no. Yam uas Kuv xav tau yog cov lus, tej dej num, thiab tej kev ua uas nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj—Kuv tsis quav ntsej txog cov lus thiab tej kev ua uas nyob rau hauv tib neeg. Kuv lub hom phiaj yog los ua neej nyob thiab ua raws li lub hwj chim qaum ntuj xwb—Kuv tsis xav tuaj cag thiab loj hlob nyob rau hauv tib neeg, thiab Kuv tsis xav nyob rau hauv tib neeg. Koj puas to taub yam uas Kuv tab tom hais no? Tab txawm hais tias Kuv yog ib tug qhua rau ntawm tib neeg nyob xwb los xij, Kuv tsis xav tau qhov no; Kuv ua raws li lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsuas yog ua li no xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem to taub Kuv lub ntsej muag tseeb zoo dua.

Qhov Dhau Los: Tshooj 9

Ntxiv Mus: Tshooj 10

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No