Tshooj 9

Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab mas, Vajtswv yog Vajtswv thiab noob neej yog noob neej. Vajtswv tsis hais noob neej hom lus, thiab lawv hais tsis tau Vajtswv hom lus. Rau Vajtswv mas, tib neeg tej kev cheem tsum kom Nws ua ntawd mas yooj yim heev—hos Vajtswv tej kev cheem tsum kom tib neeg ua mas noob neej ua tsis tau thiab xav tsis tawm li. Txawm li cas los xij, qhov tseeb tsis yog li ntawd kiag li: Vajtswv tsuas hais kom noob neej ua li “0.1 feem pua” xwb. Qhov no tsis yog qhov ua rau tib neeg xav tsis thoob xwb, tiam sis kuj ua rau lawv paub tsis meej ib yam nkaus thiab, zoo li lawv tsis nkag siab li. Tsuas yog ua tsaug rau Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab hmoov hlub nkaus xwb uas ua rau tib neeg muaj kev paub me ntsis txog Vajtswv lub siab nyiam. Txawm li cas los xij, nyob rau lub Peb Hlis hnub tim 1, txhua tus tib neeg tau rov qab paub tsis meej dua ib zaug ntxiv thiab lawv khawb lawv lub taub hau; Vajtswv hais kom Nws cov tib neeg ua zoo li cov daus ci, tsis yog zoo li cov huab ya. Yog li ntawd, “cov daus” no yog hais txog dab tsi? Thiab “cov huab ya” yog qhia txog dab tsi? Nyob rau theem no, Vajtswv txhob txwm tsis nthuav ib yam dab tsi tawm kom tob txog lub ntsiab lus ntawm cov lus no li. Qhov no ua rau tib neeg paub tsis meej, thiab ua rau lawv muaj kev ntseeg tuaj thaum lawv nrhiav kev paub—vim qhov no yog qhov Vajtswv cov tib neeg cheem tsum, thiab tsis muaj lwm yam lawm; yog li ntawd txhua tus tib neeg thiaj li pom lawv tus kheej yam tsis ras txog tias lawv siv sij hawm ntau npaum li cas los xav txog cov lus uas piav tsis tau no li. Yog vim li ntawd, thiaj li muaj ntau lub tswv yim tshwm rau hauv lawv lub hlwb, ua rau muaj cov paj daus ya tshwm plaws rau lawv pom, thiab ua rau muaj huab ya rau saum nruab ntug tshwm kiag rau hauv lawv lub siab tam sim ntawd. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais kom Nws cov tib neeg ua zoo li cov daus, es tsis zoo li cov haub ya? Lub ntsiab tseeb ntawm no yog dab tsi? Cov lus no yog hais txog dab tsi tiag tiag? “Cov daus” tsis yog tsuas ua rau tej toj roob hauv pes thiab xyoob ntoo nroj tsuag zoo nkauj xwb, tiam sis kuj zoo rau cov av ua liaj ua teb thiab; nws zoo rau txoj kev tua kab mob. Tom qab los daus hlob hlob tag lawm, txhua yam kab mob raug cov daus ci muab npog tag, thiab tag nrho ib cheeb tsam ntawd ciaj sia kiag tam sim ntawd. Ib yam nkaus li ntawd, Vajtswv cov tib neeg yuav tsum tsis yog paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb, tiam sis kuj yuav tsum qhuab qhia lawv tus kheej txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg ib yam nkaus thiab; qhov ua li no, lawv yuav ua tau txoj kev ua neej. Qhov no yog qhov uas cov daus ua rau tej toj roob hauv pes thiab xyoob ntoo nroj tsuag zoo nkauj; thaum kawg, Vajtswv cov neeg txoj kev paub tab yuav ua rau tus zaj loj liab ploog ntawd ploj mus, tsa Vajtswv lub nceeg vaj rau hauv ntiaj teb, thiab tshaj tawm thiab qhuas Vajtswv lub npe dawb huv kom thoob plaws lub nceeg vaj hauv ntiaj teb kom muaj Vajtswv txoj kev ncaj ncees puv nkaus, kom muaj Nws lub hwj chim ci ntsa iab, thiab kom muaj Nws lub koob meej ci ntsa iab. Txhua txhia qhov chaw yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev txaus siab, kev zoo siab thiab kev ua tiav, thiab muaj kev hloov pauv dua tshiab kom zoo nkauj tas mus li. Tej sub tawg sub ntsha uas tam sim no muaj nyob—tus moj yam phem uas qias vuab tsuab xws li txoj kev tsis ncaj ncees, kev coj nkhaus, thiab kev dag ntxias, kev ntshaw qhov phem, thiab ntau yam ntxiv—yuav raug rhuav tshem tag nrho huv si mus, yog li ntawd lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav raug hloov pauv dua tshaib tag nrho. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov uas “tom qab los ib kob daus hlob hlob tag lawm.” Cov neeg uas zoo li cov huab ya mas zoo ib yam li cov tib neeg uas raws cov neeg feem coob uas Vajtswv hais txog; yog tias muaj ib yam kev sim siab twg los ntawm Ntxwgnyoog los los sis kev sim siab uas los ntawm Vajtswv los, lawv yeej yuav cia li ya tawm mus tam sim ntawd, tsis muaj nyob ntxiv li lawm. Tab txawm lawv lub ntsiab tseem ceeb los yeej tsis muaj sia nyob kiag li lawm, twb tau ploj mus ntev lawm. Yog tias tib neeg zoo li cov huab ya, ces lawv tsis yog tsis muaj peev xwm ua neej raws li Vajtswv tus yam ntxwv xwb, tiam sis kuj ua rau Nws puas koob puas npe thiab, vim cov tib neeg zoo li no tab tom raug kev phom sij uas yuav raug nyiag mus lub sij hawm twg los tau los sis qhov chaw twg los tau; lawv yog cov zaub mov uas Ntxwgnyoog noj—thiab thaum Ntxwgnyoog coj tau lawv mus kaw lawm, lawv yuav ntxeev siab rau Vajtswv thiab ua dej num rau Ntxwgnyoog. Qhov no pom tau meej heev hais tias ua rau Vajtswv puas koob puas npe, thiab yog qhov uas Vajtswv chim siab tshaj plaws txhua yam; cov tib neeg zoo li no yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, lawv thiaj li tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm cov tib neeg dog dig thiab tsis muaj ib qho nuj nqis uas tseem ceeb li. Nws yog vim qhov no Vajtswv thiaj li tsim tej kev cheem tsum zoo li no rau Nws cov tib neeg. Txawm li cas los xij, tom qab uas tau to taub qee yam txog cov lus no lawm, tib neeg tsis paub tias xyov yuav ua dab tsi txuas ntxiv, vim lub ncauj lus ntawm Vajtswv cov lus tau tig mus rau Vajtswv Tus Kheej, uas ua rau lawv nyob rau hauv ib qho chaw uas nyuaj xws li tias: “Vim Kuv tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj, Kuv tsis zoo li lub paj nplaim dej, uas tsuas lam muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj lub ntsiab tseeb, vim nws tuaj ntawm pas av nkos tuaj thiab tsis yog tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj.” Vim li cas, tom qab uas hais txog Nws tej kev cheem tsum ntawm Nws cov tib neeg tag lawm, Vajtswv puas piav qhia txog Nws tus kheej txoj kev yug los? Nws puas yog tias muaj kev sib cuam tshuam txog ntawm ob yam ntawd? Tseeb tiag, yeej ib txwm muaj ib txoj kev sib cuam tshuam ntawm ob yam ntawd; yog tsis muaj, Vajtswv yuav tsis qhia rau tib neeg li ntawd. Nyob rau ntawm cov nplooj ntsuab mas, lub paj nplaim dej yoj mus yoj los raws tej huab cua zoo. Saib mas zoo nkauj, thiab ntxim hlub heev. Tib neeg saib npaum li cas los saib tsis dhuav li, thiab xav dhia kiag ua luam dej hauv dej mus de lub paj nplaim dej uas tawg tshiab khiv ntawd coj los saib kom ze ze xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv hais tias lub paj nplaim dej ntawd yog tuaj ntawm pas av nkos tuaj, thiab tsuas lam muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj lub ntsiab tseeb; nws zoo li tias Vajtswv saib cov paj nplaim dej ntawd tsis tseem ceeb, thiab Nws cov lus ua pov thawj tias Nws ntxub cov paj nplaim dej ntawd heev. Txhua txhua tiam, muaj coob leej ntau tus tau qhuas cov paj nplaim dej ntawd heev vim cov paj ntawd tawg tuaj tsis muaj qhov qias vuab tsuab, thiab haj tseem zoo li tias cov paj nplaim dej ntawd tsis muaj ib yam dab tsi piv tau thiab zoo tshaj plaws li. Txawm li ntawd los xij, raws li Vajtswv pom mas, cov paj nplaim dej ntawd tsis muaj nuj nqis kiag li—uas pom tau tseeb tias yog qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab noob neej ntag. Yog li ntawd nws pom tau tias qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab noob neej mas dav npaum li saum ntuj thiab lub ntiaj teb. Vim tias lub paj nplaim dej ntawd tuaj ntawm pas av nkos tuaj, ces yam uas nws nqus los yug nws los puav leej yog los ntawm cov pas av nkos los ib yam nkaus thiab. Lub paj nplaim dej ntawd muaj peev xwm lam ua txuj ua zam cuav rau nws tus kheej tau yam yooj yim heev, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg ob lub qhov muag xav ntsia heev li. Tib neeg coob leej ntau tus tsuas pom lub paj npliam dej ntawd zoo nkauj sab nraud xwb, tiam sis yeej tsis muaj leej twg pom tias lub neej uas zais nyob rau hauv mas qias vuab tsuab thiab tsis dawb huv li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias nws tsuas muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj lub ntsiab tseeb—uas yeej yog thiab muaj tseeb tiag tiag. Qhov no tsis yog kiag qhov uas niaj hnub no Vajtswv cov tib neeg zoo li ntawd lov? Lawv txoj kev los nyob hauv lub hwj chim thiab txoj kev ntseeg Vajtswv mas tsuas yog ntiav ntiav xwb. Nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag mas, lawv ua ncauj qab zib nplaig qab ntsev thiab qhuas lawv tus kheej kom ua rau Nws txaus siab rau lawv; txawm li cas los xij, nyob rau sab hauv lawv lub siab mas, lawv muaj ib tug moj yam phem, qias vuab tsuab puv npo, thiab lawv lub plab mas puv nkaus tej kev tsis dawb huv xwb. Twb yog vim li no Vajtswv thiaj li nug noob neej tias, seb lawv txoj kev ua siab ncaj ncees rau Vajtswv puas muaj kev tsis dawb huv los sis seb nws puas dawb huv thiab tag nrho siab tiag tiag. Thaum lawv yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num, ntau tus tib neeg tsa suab qhuas Vajtswv tiam sis hauv lub siab mas lawv foom phem rau Nws. Nyob rau ntawm lawv cov lus mas, lawv zwm rau Vajtswv, tiam sis hauv lawv lub siab mas, lawv tsis mloog Nws lus li. Lawv lub ncauj hais tej lus tsis zoo, thiab hauv lawv lub siab, lawv muaj kev tawm tsam Vajtswv. Haj tseem muaj cov uas lawv tej kev ua sib koom ua ke xws li: Lawv lub qhov ncauj hais tej lus qias neeg tawm thiab siv lawv ob txhais tes piav, uas phem tiag tiag, thiab ua lub neej zoo li tus zaj loj liab ploog tus yam ntxwv tseeb xwb. Cov tib neeg zoo li no tsim nyog muab hu ua lub zes qe ntawm tus zaj loj liab ploog. Txawm li cas los xij, hnub no, lawv sawv ntawm qhov chaw ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num thiab ua zoo li lawv yog Vajtswv cov neeg ua siab ncaj ncees—cas yuav tsis paub txaj muag li! Txawm li ntawd los xij, tos hais tias, lawv tuaj ntawm cov av nkos tuaj, yog li ntawd lawv tswj tsis tau lawv tus kheej lawv thiaj li tau qhia lawv tus kheej tiag tiag tawm. Vim Vajtswv yog tus dawb huv thiab huv, thiab muaj tseeb thiab tseeb tiag tiag, Nws lub cev nqaij daim tawv yog los ntawm tus Ntsujplig los. Qhov no yog qhov muaj tseeb thiab tawm tsam tsis tau. Tsis yog tias tsuas muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej xwb, tiam sis kuj muaj peev xwm fij Nws Tus Kheej tag nrho los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab: tej no sawv cev rau ib sab ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb. Qhov hais tias lub cev nqaij daim tawv yog los ntawm tus Ntsujplig los uas muaj ib tug yam ntxwv ntawd txhais hais tias lub cev nqaij daim tawv uas tus Ntsujplig hnav rau Nws Tus Kheej mas txawv lub cev nqaij daim tawv ntawm noob neej, thiab qhov sib txawv no yog keeb xeeb nyob rau hauv lawv tus ntsujplig lawm. Qhov uas “tus Ntsujplig muaj ib tug yam ntxwv” ntawd yog hais txog qhov, tshwm sim ntawm txoj kev ua neej, kom lub hwj chim qaum ntuj muaj peev xwm ua tau hauj lwm tawm hauv tuaj li qub. Qhov no tsis yog ib qho tshaj ntuj tsim uas me kawg nkaus thiab tsis muaj qhov kawg rau txoj kev ua tib neeg zoo li. “Tus yam ntxwv ntawm tus Ntsujplig” yog hais txog lub hwj chim qaum ntuj nkaus xwb, thiab tsis muaj qhov kawg rau txoj kev ua neej zoo li. Tej zoo li no, Vajtswv tus moj yam uas ib txwm muaj nyob li qub thiab tus yam ntxwv tseeb tuaj yeem ua neej tau rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, uas tsis yog tsuas zoo li ib txwm muaj thiab khov kho xwb, tiam sis yog muaj hwj chim tshaj thiab muaj kev npau taws. Thawj lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd tsuas qhia tau txog tus Vajtswv uas tib neeg nkag siab tau xwb; qhov ntawd yog, Nws tsuas muaj peev xwm los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab hais tej lus txog yav tom ntej xwb. Yog li ntawd, Nws thiaj li ua neej tsis tiav raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv, thiab thiaj li tsis yog lub cev ntawm tus Ntsujplig uas muaj ib tug yam ntxwv; Nws yog qhov kev tshwm sim ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los lawm. Tshaj ntawd ntxiv, vim Nws loj dua txoj kev ua neej, tsis tau muaj neeg muab Nws hu ua tus Vajtswv uas Nws Tus Kheej muaj qab hau tiag tiag, tiam sis muaj me ntsis ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej nyob saum ntuj ceeb tsheej thiaj li hais txog Nws xwb, Nws yog tus Vajtswv ntawm tib neeg tej kev xav phem. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas sib txawv ntawm ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg.

Vajtswv nyob rau puag saum qhov siab tshaj plaws hauv lub qab ntuj khwb saib xyuas tib neeg txhua qhov kev txawv txav thiab tag nrho txhua yam uas tib neeg hais thiab ua. Nws haj tseem soj ntsuam tag nrho lawv tej kev xav uas nyob tob tshaj plaws yam meej heev li, yeej tsis muaj qhov tsis quav ntsej lawv li; tej zoo li no, Nws cov lus hais ncaj qha mus rau hauv tib neeg lub siab, tawm tsam lawv txhua txoj kev xav, thiab Vajtswv cov lus mas ntse heev thiab tsis muaj ib lo yuam kev li. “Txawm hais tias tib neeg yeej ‘paub’ Kuv tus Ntsujplig, los lawv yeej tseem ua txhaum rau Kuv tus Ntsujplig thiab. Kuv cov lus qhib hlo txhua tus neeg lub ntsej muag phem, nrog rau lawv tej kev xav uas tob tshaj plaws, thiab ua rau tag nrho cov uas nyob hauv ntiaj teb poob kiag mus rau hauv Kuv txoj kev soj ntsuam xyuas.” Los ntawm qhov no los ces nws yog qhov pov thawj qhia tias tab txawm Vajtswv cov kev cheem tsum kom tib neeg ua tsis tshua nruj los xij, tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm los tiv txoj kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig li. “Txawm li ntawd los xij, txawm yuav poob kiag mus rau hauv lawm los xij, lawv lub siab yeej tsis tau luag plam kev mus deb ntawm Kuv li. Nyob rau ntawm tej yam khoom uas Kuv tsim tawm, leej twg thiaj tsis los hlub Kuv vim yog Kuv tej kev ua mas?” Qhov no haj yam qhia tau ntxiv txog Vajtswv lub tswv yim tag nrho thiab lub hwj chim uas tsis paub kawg, thiab nthuav tawm txhua yam uas Vajtswv cov tib neeg xav thaum lawv nyob rau hauv qhov chaw ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num: Tom qab “txoj kev lag luam” uas tsis tiav, “cov ntau pua txhiab” los sis “ntau plhom” uas nyob hauv lawv lub taub hau yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm thiab vim yog Vajtswv txoj kev muaj hwj chim tshaj thiab kev npau taws—tab txawm hais tias lawv tsis zoo siab los xij—lawv yeej tseem ua dej num rau Vajtswv uas muaj ib lub tswv yim phem, thiab txhua yam ntawm lawv tej kev xyaum ua yav dhau los ces tsuas yog tej lus qhuav qhawv lawm xwb thiab tsis nco qab txog ib yam dab tsi li lawm. Tiam sis, yog los ua kom lawv tus kheej lom zem, kom dhau los sis nkim lub sij hawm, lawv ua txhua yam raws li lawv lub siab nyiam uas ua rau lawv thiab lwm tus zoo siab xwb. … Qhov no yog qhov uas tab tom tshwm sim nyob rau hauv noob neej tiag tiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li qhib siab lug rau tib neeg thiab hais tias, “Leej twg thiaj tsis ntshaw Kuv vim yog Kuv cov lus mas? Nyob rau hauv leej twg thiaj li tsis muaj tej kev ncawg Kuv vim yog Kuv txoj kev hlub mas?” Hais ncaj hais tias, noob neej txhua tus puav leej txaus siab hlo los lees txais yuav Vajtswv cov lus, thiab yeej tsis muaj lawv ib tug twg uas tsis nyiam nyeem Vajtswv cov lus li; nws tsuas yog qhov hais tias lawv tsis muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus ntawd coj los xyaum ua xwb, vim lawv tus yeeb yam tab kaum lawv lawm. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, ntau tus tib neeg tsis xav ncaim ntawm Vajtswv cov lus mus li, thiab lawv txoj kev hlub Vajtswv yog tshwm hauv cov lus ntawd los. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li rov foom phem rau Ntxwgnyoog ib zaug dua, rov qab nthuav nws lub ntsej muag phem tawm dua ib zaug ntxiv. “Tiam no uas Ntxwgnyoog tsim kev kub ntxhov thiab muaj kev caij tsuj loj nkawg nkaus” kuj yog kiag tiam uas Vajtswv pib Nws tes hauj lwm loj raws kev raws cai nyob rau hauv ntiaj teb thiab. Ntxiv mus yog, Nws pib tes hauj lwm rhuav tshem lub ntiaj teb. Muab ua lwm lo lus hais ces, Ntxwgnyoog yim tsim kev kub ntxhov ntau npaum li cas, ces hnub Vajtswv yuav los yim sai npaum li ntawd. Yog li ntawd, Vajtswv yim hais txog Ntxwgnyoog txoj kev phem npaum li cas, ces hnub uas Vajtswv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb yim los ze npaum li ntawd. Tej no yog Vajtswv cov lus tshaj tawm rau Ntxwgnyoog.

Vim li cas Vajtswv thiaj li tas zog hais tias, “… tshaj qhov ntawd, nyob tom Kuv nrab qaum, lawv tseem ua tej niag kev phem kev qias uas ‘txaus qhuas kawg’ thiab. Koj puas xav tias lub cev nqaij daim tawv, uas Kuv muab coj los hnav rau Kuv Tus Kheej, tsis paub ib yam dab tsi txog koj tej kev ua, koj tus cwj pwm, thiab koj tej lus li lod?” Nws tsis yog tsuas hais cov lus zoo li ntawd ib los sis ob zaug nkaus xwb. Vim li cas thiaj li ua li ntawd? Thaum Vajtswv nplig tau tib neeg lub siab, thiab ras txog Vajtswv txoj kev tu siab rau tib neeg lawm, ces nws yuav yooj yim rau lawv los hnov qab txog yav dhau los thaum lawv tab tom daig dhuj dheev mus rau tom hauv ntej. Txawm li ntawd los xij, Vajtswv tsis yog tus uas muaj kev hlub tsawg rau noob neej: Nws yeej tseem tsom ntsoov rau lawv tej kev xav txuas ntxiv mus. Yog li ntawd, Nws thiaj li tas zog qhia tib neeg kom paub lawv tus kheej, kom tso tseg lawv txoj kev phem, kom tsis txhob mus ua tej kev phem uas txaus qhuas kawg, zoo li no ntxiv lawm, thiab kom tsis txhob dag Vajtswv ntawm lub cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv li lawm. Txawm hais tias tib neeg tus yeeb yam tsis hloov pauv los xij, kev ceeb toom rau lawv ob peb zaug mas muaj txiaj ntsig heev. Tom qab qhov no lawm, Vajtswv hais lus raws li tib neeg txoj kev xav los nthuav tej lus zais tob hauv lawv lub siab tawm: “Tau ntau xyoo uas Kuv tau tiv cua thiab tiv nag, thiab Kuv los kuj tau ntsib tau pom tej kev iab kev daw ntawm tib neeg lub ntiaj teb lawm; txawm li cas los xij, thaum muab tig los saib kom tseeb tseeb, mas tsis muaj ib yam kev txom nyem twg uas yuav muaj cuab kav ua rau cov noob neej uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tag kev cia siab rau hauv Kuv li, haj yam tsis muaj ib yam kev qab zib twg uas yuav ua tau rau cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv kom txias siab, tu siab, los sis tsis quav ntsej txog Kuv li. Puas yog lawv txoj kev hlub rau Kuv tsuas kawg rau qhov tsis muaj kev txom nyem los sis tsis muaj kev qab zib xwb lod?” “Txhua yam uas nyob hauv lub qab hnub mas qhuav qhawv xwb”—tseeb tiag cov lus no muaj lub ntsiab nyob rau hauv. Yog li ntawd, Vajtswv tab tom hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ua rau tib neeg tsis muaj kev cia siab rau Nws los sis tsis loj hlob rau ntawm Nws li. Yog tias tib neeg tsis hlub Vajtswv, ces tej zaum lawv kuj yuav tuag thiab; yog tias lawv tsis hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev raug tsim txom yuav tsis muaj qab hau dab tsi li thiab txoj kev zoo siab uas lawv xyiv fab mas qhuav qhawv xwb, thiab twb muab ntxiv rau lawv tej kev txhaum lawm. Vim tsis muaj ib tug tib neeg twg hlub Vajtswv tiag tiag li, Nws thiajli hais tias, “Puas yog lawv txoj kev hlub rau Kuv tsuas kawg rau qhov tsis muaj kev txom nyem los sis tsis muaj kev qab zib xwb lod?” Nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, txhua tus tib neeg uas muaj nyob yuav tsis raug kev txom nyem los sis kev qab zib li tau li cas? Vajtswv hais tag los hais dua thiab hais tias, “Yeej tsis muaj ib tug noob neej twg uas tau pom Kuv lub ntsej muag los sis tau hnov Kuv lub suab tiag tiag li, vim noob neej yeej tsis paub Kuv tiag tiag.” Vajtswv hais tias noob neej yeej tsis paub Nws tiag tiag, tiam sis vim li cas Nws thiaj li hais kom noob neej paub Nws? Qhov no tsis yog ib qho txawv txawv lov? Vajtswv cov lus txhua lo puav leej muaj ib lub hom phiaj. Vim tias noob neej loog tag lawm, Vajtswv siv tus qauv los ua 100% txog Nws tes hauj lwm los ntawm noob neej kom thaum kawg thiaj li yuav muaj li 0.1 feem pua ntawm lawv lub siab. Tej zoo li no yog txoj kev uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab Vajtswv yuav tsum tau ua li no kom tiav Nws cov hom phiaj. Qhov no los kuj yog lub tswv yim uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab. Nej puas to taub qhov no?

Vajtswv hais tias: “Thaum Kuv nthuav tawm Kuv tej lus zais tob thiab muab Kuv txoj kev xav ua kom yooj yim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nej yeej tsis pom li; nej mloog cov suab, tab sis tsis to taub lawv lub ntsiab. Kuv tu siab kawg. Txawm hais tias Kuv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, los Kuv tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm tes hauj lwm qhuab qhia ntawm cev nqaij daim tawv.” Hais txog ib qho tias, cov lus no ua rau tib neeg ntaus thawj ua ntej los koom tes nrog Vajtswv vim lawv txoj kev loog tag lawm; hos hais txog lwm qhov, ces Vajtswv nthuav tawm txog lub ntsej muag tseeb ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vim noob neej muaj lub siab me heev, qhov kev qhia tshwm txog lub hwj chim qaum ntuj thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog los kom haum raws li qhov lawv muaj peev xwm lees txais yuav tau xwb. Thaum lub sij hawm ua tes hauj lwm no, tib neeg feem coob tsis muaj peev xwm los lees txais yuav tiag tiag, uas qhia tau txaus lawm tias lawv yeej tsis kam lees txais yuav. Yog li ntawd, thaum lub sij hawm ua tes hauj lwm no, lub hwj chim qaum ntuj tsis tau ua tag nrho nws txoj hauj lwm lub hauv paus; nws tsuas ua ib feem me me ntawm txoj hauj lwm ntawd xwb. Qhov no qhia tias nyob rau tes hauj lwm yav tom ntej, lub hwj chim qaum ntuj yuav maj mam nthuav tawm raws li tus yam ntxwv ntawm tib neeg txoj kev hloov dua tshiab. Txawm li cas los xij, lub hwj chim qaum ntuj tsis tau maj mam loj hlob; tiam sis, nws yog qhov uas tus Vajtswv yug los ua neeg muaj lub ntsiab tseeb, thiab tsis zoo li noob neej lub siab.

Muaj ib lub hom phiaj thiab ib lub ntsiab rau Vajtswv txoj kev tsim noob neej, vim li nawd Nws thiaj li tau hais lawm tias, “Yog tag nrho noob neej raug Kuv txoj kev npau taws muab rhuav tshem tag, ces dab tsi thiaj yuav yog qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev tsim lub ntuj thiab ntiaj teb mas?” Tom qab uas noob neej raug dag ntxias lawm, Vajtswv tau npaj kom tau ib feem ntawm lawv kom Nws thiaj li muaj kev xyiv fab; nws tsis yog Vajtswv txoj kev npaj siab kom txhua tus noob neej raug puas tsuaj tag nrho, thiab kom lawv raug rhuav tshem mus los ntawm txoj kev ua txhaum Vajtswv txoj kev cai tswj fwm ib qho me me xwb. Tej zoo li no tsis yog Vajtswv lub siab nyiam; raws li Vajtswv tau hais lawm tias, qhov ntawd yuav tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Nws pom tau tseeb tias vim lo lus uas hais tias “tsis muaj qab hau dab tsi kiag li” no uas Vajtswv lub tswv yim tau hais meej meej lawm. Puas yog tsis muaj ib qho tseem ceeb tshaj li qhov uas Vajtswv hais lus thiab ua hauj lwm los ntawm ntau txoj hau kev los rau txim, txiav txim, thiab tawm tsam txhua tus tib neeg, es thaum kawg tsuas xaiv cov uas hlub Nws tiag tiag xwb? Nws pom tau tseeb tias nyob rau qhov no tau muab Vajtswv tej kev ua nthuav tawm, thiab yog li ntawd qhov kev tsim noob neej ntawd mas haj yam tseem ceeb tshaj. Yog li ntawd, Vajtswv cov lus feem ntau yog txhob txwm hais los kom lawv hnov; qhov no yog kom ua tiav ib lub hom phiaj, thiab qhov no yog kiag qhov tseeb txog ib feem ntawm Nws cov lus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 8

Ntxiv Mus: Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 1

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No