Tshooj 10

Nyob rau lub sij hawm ntawm kev tsim tsa pawg ntseeg, Vajtswv tsis tshua hais txog kev tsim tsa lub nceeg vaj. Txawm yog thaum Nws hais txog los, Nws hais li ntawd nyob rau hauv hom lus uas hais nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Thaum Tiam Lub Nceeg Vaj los txog lawm, Vajtswv kos tib kab muab ib txhia txheej txheem thiab kev txhawj xeeb ntawm lub sij hawm tsim tsa pawg ntseeg ntawd tso tseg tag nrho lawm, thiab yeej tsis rov hais ib los txog lawv li lawm. Qhov no ces yog kiag lub hauv paus tseem ntsiab ntawm “Vajtswv Tus Kheej” uas yeej tshiab tas mus li thiab tsis qub li. Ib yam nkaus li tej yam uas ntxim yuav tau ua yav dhau los lawm, lawv yog, txog thaum kawg, ib qho ntawm tiam dhau mus lawm, ces Vajtswv cais tej xwm txheej yav dhau los ntawd ua cov uas tshwm sim nyob rau lub sij hawm ua ntej Khetos, hos niaj hnub no ces yog lub sij hawm tom qab Khetos. Los ntawm qhov no los ces nws kuj pom tau hais tias kev tsim tsa pawg ntseeg yog ib qho cheem tsum ua ntej rau kev tsim tsa lub nceeg vaj; nws pua lub plag tse rau Vajtswv los tuav lub hwj chim kav nyob rau hauv lub nceeg vaj. Kev tsim tsa pawg ntseeg ces yog ib qho duab sau txhua yam ua ke ntawm niaj hnub no; Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb ces qhov tseem ceeb yog tsom ntsees rau qhov no uas yog kev tsim tsa lub nceeg vaj. Ua ntej Nws tsim tsa pawg ntseeg tiav, Nws twb npaj tiav rau tag nrho tes hauj lwm yuav ua kom tiav lawm, thiab thaum lub sij hawm yog lawm, ces Nws pib Nws tes hauj lwm yam raws kev raws cai. Yog vim li no Vajtswv thiaj li hais tias, “Tiam Lub Nceeg Vaj mas, tshaj txhua yam tib si, yeej txawv yav tag los lawm. Nws tsis yog hais txog tib neeg tej kev ua lawm; tab sis Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau ntiaj teb los ua Kuv tes hauj lwm, uas yog tej yam uas tib neeg yeej tsis to taub thiab ua tsis tau li.” Muaj tseeb, tes hauj lwm no yuav tsum yog Vajtswv ua kiag xwb—tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm ntawd li; lawv yeej ua tsis tau hlo li. Leej twg, dhau ntawm Vajtswv lawm, yuav muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm loj npaum ntawd nyob rau ntawm noob neej? Leej twg thiab es thiaj li muaj cuab kav “tsim txom” tag nrho noob neej kom yuav luag tuag? Tib neeg puas muaj peev xwm npaj tau tes hauj lwm zoo li ntawd? Vim li cas es Nws thiaj li hais tias, “Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau ntiaj teb los ua Kuv tes hauj lwm”? Vajtswv tus Ntsujplig puas muaj cuab kav ploj kiag ntawm tej mus lawm tiag? Kab lus, “Kuv tus kheej tau nqis kiag los rau ntiaj teb los ua Kuv tes hauj lwm,” hais txog rau tag nrho qhov tseeb uas Vajtswv tus Ntsujplig tau yug los ua neeg rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm, thiab txog qhov tseeb uas yeej pom meej meej hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tau ua hauj lwm los ntawm noob neej. Qhov uas Nws tus kheej los ua kiag tes hauj lwm, Nws cia coob tus neeg pom Vajtswv Tus Kheej ntawm lawv ob lub qhov muag kiag; nws tsis yog uas yuav tsum tau ua rau lawv los tshawb nrhiav Nws kom zoo zoo nyob rau lawv tus kheej tej ntsujplig. Dhau qhov ntawd, Nws cia tib neeg sawv daws los pom tej kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag, qhia kom lawv pom hais tias nws muaj ib qho sib txawv tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg thiab ntawm Vajtswv. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, thoob plaws txhua txhia qhov chaw, lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb, Vajtswv tus Ntsujplig tab tom ua hauj lwm. Tag nrho Vajtswv cov neeg uas tau raug qhia kom paub lawm, uas tau lees txais Vajtswv lub npe lawm, pom qhov uas seb Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm li cas thiab, yog li ntawd, thiaj li tau rais los paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg kom zoo zog ntxiv. Zoo li ntawd, tsuas yog Vajtswv lub hwj chim qaum ntuj thiaj ua hauj lwm ncaj qha xwb—qhov ntawd ces yog, tsuas yog thaum uas Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua hauj lwm yam tsis muaj ib qho kev cuam tshuam me me hlo li—mas noob neej thiaj li rais los paub tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawd Tus Kheej kiag. Qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm kev tsim tsa lub nceeg vaj.

Vajtswv tau yug los ua neeg rau hauv cev nqaij daim tawv pes tsawg zaus lawm? Puas yog ntau zaus lawm? Vim li cas Vajtswv thiaj li hais ntau zaus hais tias, “Kuv twb tau nqis kiag los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb ib zaug lawm thiab tau ntsib thiab tau pom lawv tej kev txom nyem, tab sis ua li ntawd yam tsis tau ua kom lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo li”? Puas yog hais tias Vajtswv tau yug los ua neeg ntau zaus lawm, tab sis tib neeg yeej tsis tau paub ib zaug li? Qhov ntawd tsis yog qhov kev ntaus nqi ntawm kab lus no. Thawj zaug uas Vajtswv yug los ua neeg, Nws lub hom phiaj ces tiag tiag yog yeej tsis pub kom tib neeg paub Nws li; tab sis, Nws ua Nws tes hauj lwm thiab tom qab ntawd ploj kiag mus lawm yam tsis muaj neeg nco pom los sis muaj ib lub cib fim paub Nws hlo li. Nws tsis pub tib neeg paub Nws kom tag nrho, los sis Nws tsis muaj qhov tseem ceeb ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd kom puv npo; zoo nkaus li, Nws tsis muaj cuab kav hais tias tau yug los ua neeg tiav hlo li. Nyob rau thawj qhov kev yug los ua neeg, Vajtswv tsuas siv ib lub cev uas tsis muaj tus yeeb yam muaj kev txhaum los ua tes hauj lwm ntawd xwb, tom qab uas nws raug ua tiav lawm, ces tsis tas yuav hais txog ntxiv lawm. Hos hais txog cov tib neeg uas raug Vajtswv siv thoob plawg txhua tiam ntawd, tej xwm txheej zoo li ntawd yaj yam uas tsis tsim nyog raug hu ua “kev yug los ua neeg.” Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej ntawm niaj hnub no xwb, tus uas nyob hauv txoj kev ua neeg thiab tus uas muaj qhov sab hauv, uas muaj lub hwj chim qaum ntuj puv npo, thiab tus uas lub hom phiaj ces yog cia kom noob neej paub Nws, thiaj li muaj cuab kav raug hu tau ua ib qho “kev yug los ua neeg.” Qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv thawj qhov kev los xyuas lub ntiaj teb no yog ib qho tseem ceeb ntawm qhov uas hu ua kev yug los ua neeg hnub no—tab sis qhov kev los xyuas no mas tsis yog muaj tag nrho lub ntsiab ntawm qhov ua tam sim no hu ua kev yug los ua neeg. Yog li no Vajtswv thiaj li hais tias, “yam tsis tau ua kom lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo li.” Tau ntsib tau pom thiab tau soj ntsuam xyuas tib neeg txoj kev txom nyem, raws li Vajtswv cov lus hais, yog hais txog Vajtswv tus Ntsujplig thiab ob qho kev yug los ua neeg. Vim qhov laj thawj no, Vajtswv thiaj li hais tias, “Thaum txoj kev tsim tsa lub nceeg vaj tau raug pib ua lawm, Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg tau pib ua tes hauj lwm qhuab qhia yam muaj qib muaj duas lawm; qhov ntawd ces yog, tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj tau los tuav Nws lub hwj chim kav yam raws kev raws cai lawm.” Tawm hais tias qhov kev tsim tsa pawg ntseeg yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lub npe, los tes hauj lwm yeej tseem tsis tau pib yam raws kev raws cai; tsuas yog hnub no xwb thiaj li hais tau hais tias yog kev tsim tsa lub nceeg vaj. Tag nrho tej uas tau ua dhau los lawm ntawd ces tsuas yog ib qho kev sim ua ntej xwb; nws tsis yog qhov tiag. Txawm hais tias yeej tau hais lawm tias lub nceeg vaj twb pib lawm, los tsis tau muaj qhov hauj lwm uas ua tiav nyob rau hauv li. Tsuas yog hnub no xwb, tam sim no tes hauj lwm raug ua nyob rau hauv Vajtswv lub hwj chim qaum ntuj thiab Vajtswv tau pib Nws tes hauj lwm yam raws kev raws cai lawm, ces thaum kawg noob neej thiaj li tau nkag rau hauv lub nceeg vaj. Yog li ntawd, “qhov kev nqis los ntawm lub nceeg vaj los rau tib neeg lub ntiaj teb—nrug deb ntawm qhov uas yog ib qho kev tshwm sim los kiag li tus ntawv sau—yog ib qho tseeb uas muaj tiag; qhov no yog ib kis ntawm lub ntsiab lus ntawm ‘qhov muaj tiag ntawm kev xyaum ua.’” Qhov lus muab tawm los no yog ib qho ntsiab lus ua tsim nyog ntawm cov lus tshab txhais saum toj saud. Tau muab qhov lus piav no hais, ces Vajtswv hais cais mus txog tus yam ntxwv dav dav ntawm noob neej, cia tib neeg nyob rau ib qho xwm txheej uas khawv tas mus li xwb. “Thoob plaws lub ntiaj teb, txhua tus tshwm sim muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, tab sis tag nrho cov tib neeg nyob rau hauv Kuv txoj kev txiav txim, thiab zoo ib yam nkaus li ntawd yuav raug zwm rau hauv Kuv tej kev sim siab.” Tib neeg lub neej ces yeej raug tswj raws li qee txoj keeb laj fai thiab kev cai, raws li Vajtswv tau npaj tseg lawm, thiab lawv zoo li nram qab no: Yeej yuav muaj ntau lub sij hawm rau kev zoo siab, ntau lub caij nyoog rau kev qaug zog, thiab, tshaj qhov ntawd, ntau lub sij hawm rau kev tsim kho kom zoo los ntawm tej kev txom nyem uas yuav tsum tau tiv kom dhau. Yog li ntawd, tsis muaj ib tug twg li uas yuav ua lub neej nrog rau txoj kev zoo siab nkaus xwb los sis txoj kev txom nyem nkaus xwb; txhua lub neej yuav muaj qho nce thiab qhov nqis. Thoob plaws noob neej sawv daws, mas tsis yog hais tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo thiaj li pom tseeb tseeb nkaus xwb, tab sis Nws txoj kev txiav txim thiab tag nrho Nws tus moj yam los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab. Nws kuj hais tau hais tias tib neeg sawv daws ces muaj nyob rau hauv Vajtswv tej kev sim siab xwb, tsis yog li lod? Thoob plaws lub ntiaj teb dav dav no, tib neeg yeej khwv kawg kiag rau txoj kev nrhiav ib txog kev tawm rau lawv tus kheej. Lawv tsis paub tseeb hais tias lawv ua dab tsi li, thiab muaj ib txhia ces haj tseem muab lawv lub neej ua puas ntsoog los sis plam lawv lub neej rau qhov tos txoj hmoo xwb. Txawm yog Yauj kiag los yeej zam tsis dhau txoj cai no li: Txawm hais tias nws, ib yam nkaus li thiab, yeej raug tiv Vajtswv tej kev sim siab, txawm li ntawd los xij, nws nrhiav ib txoj kev tawm rau nws tus kheej. Tsis muaj ib tug twg li uas yuav muaj cuab kav sawv tau khov kho thoob plaws Vajtswv tej kev sim siab li. Vim yog tib neeg txoj kev siab hlob thiab tus yeeb yam, tsis muaj ib tug twg li uas yuav ua tau kom haum raws qhov xwm txheej tam sim no, thiab tsis muaj ib tug li uas yuav sawv tau khov kho thoob plaws tej kev sim siab li; txhua tus yeej ntog vig voog hauv Vajtswv txoj kev txiav txim xwb. Yog Vajtswv coj nruj rau noob neej, thiab yog Nws tseem tuav rawv tej kev cheem tsum nruj nruj rau tib neeg, ces nws yuav zoo nkaus li qhov uas Nws hais tias: “Ces tag nrho haiv tib neeg ntog tsa taw hlo rau hauv Kuv qhov muag ntsia uas nplaim cig liab ploog.”

Txawm hais tias kev tsim tsa lub nceeg vaj twb tau pib yam raws kev raws cai lawm, los txoj kev txaus yim rau lub nceeg vaj tseem tsis tau nrov tawm yam raws kev raws cai; tam sim no nws tsuas yog ib lo lus faj lem txog qhov uas yuav tshwm sim xwb. Thaum uas tag nrho cov tib neeg sawv daws raug ua kom muaj txhua yam thiab txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb rais los ua Khetos lub nceeg vaj lawm, ces nws yuav yog lub sij hawm thaum xob nroo xya suab. Hnub no yog ib kauj ruam mus rau theem ntawd; qhov kev nias qees lawm tom ntej twb raug muab tso mus rau hnub ntawd lawm. Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab sai sai tom ntej no nws yuav tshwm sim los tiag li. Txawm li cas los xij, Vajtswv twb ua tiav txhua yam uas Nws tau hais tawm lawm. Yog li ntawd, nws yeej pom tau meej meej hais tias cov teb chaws hauv ntiaj teb ces tsuas yog cov tsev vaj ntxwv ntawm tej hav xuab zeb xwb, vau vig voog los thaum tej ntwv dej siab nyab los ze: Hnub kawg yeej yuav tshwm sim xwb xwb li, thiab tus zaj loj liab ploog yuav vau hlo rau hauv Vajtswv txoj lus. Yuav kom ua tau Nws qhov phiaj xwm tiav hlo, ces cov tub txib qaum ntuj tau nqis los rau hauv ntiaj teb, ua kom kawg lawv qhov peev xwm los ua kom tau zoo raws Vajtswv siab. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg Nws Tus Kheej tau txhij tub rog nris nroos mus rau ntawm tshav rog mus ua rog rau tus yeeb ncuab. Qhov kev yug los ua neeg tshwm sim nyob rau thaj chaw twg los xij qhov ntawd yog qhov uas tus yeeb ncuab raug rhuav tshem tag nrho. Suav Teb yuav yog thawj lub uas raug rhuav tshem tag nrho; nws yuav raug ua kom puas ntsoog tag nrho los ntawm Vajtswv txhais tes. Vajtswv yuav tsis tseg ib tug ciaj sia nyob rau ntawd hlo li. Qhov pov thawj qhia txog tus zaj loj liab ploog qhov kev puas tsuaj zuj zus ces yeej muaj nyob rau hauv qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg; qhov no mas yeej pom meej thiab txhua tus yeej ntsia pom tib si. Qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg yog ib qho cim ntawm tus yeeb ncuab txoj kev tuag. Qhov no yog ib qho me me ntawm qhov kev piav txog hais tias “sib tw” txhais tau li cas. Yog li ntawd, Vajtswv tau hais qhia kom nco ntsoov rau ntau lub sij hawm kom tib neeg hais lus tim khawv zoo zoo rau Nws los mus daws lub meej mom uas tej kev xav phem tuav cia, uas yog tus zaj loj liab ploog txoj kev phem, nyob rau hauv tib neeg lub siab. Vajtswv siv cov lus hais qhia kom nco ntsoov ntawd los ua kom tib neeg txoj kev ntseeg loj hlob tuaj thiab, qhov ua li ntawd, ces kuj ua tau Nws tes hauj lwm thiab. Qhov no yog vim Vajtswv tau hais lawm tias, “Tib neeg muaj peev xwm ua tau dab tsi tiag tiag? Nws tsis yog zoo dua kom cia Kuv Tus Kheej ua kiag xwb lod?” Tib neeg sawv daws yeej zoo li no; tsis yog lawv tsis muaj peev xwm xwb, tab sis lawv kuj tseem qaug zog thiab poob siab yooj yim heev li thiab. Vim qhov laj thawj no, lawv thiaj li tsis muaj peev xwm paub Vajtswv. Vajtswv tsis yog rov tso noob neej txoj kev ntseeg kom sawv xwb; Nws kuj tseem muab lub dag zog ntim ntsiag to thiab ntim tas zog rau tib neeg thiab.

Ntxiv mus, Vajtswv pib hais lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsis yog Vajtswv tau pib Nws tes hauj lwm tshiab hauv Suav Teb nkaus xwb, tab sis thoob plaws lub qab ntuj khwb, Nws tau pib ua tes hauj lwm tshiab ntawm hnub no lawm. Nyob rau theem hauj lwm no, vim yog Vajtswv xav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua thoob plaws lub ntiaj teb kom tag nrho cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Nws lawm ntawd rov los zwm rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag, Vajtswv qhov kev txiav txim tseem yuav muaj Nws txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo. Vajtswv siv tej xwm txheej tam sim no thoob plaws lub ntiaj teb ua qhov cib fim los ua kom tib neeg ceeb, ua kom lawv los nrhiav Vajtswv es kom lawv thiaj li rov los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub.” Ntawm no ces Vajtswv nthuav tawm txog noob neej tus yeeb yam tiag tiag tau meej kawg nkaus yam tshab plaws, tsis muaj ib yam piv tau li, thiab yooj yim kawg nkaus li. Qhov no ua rau tib neeg muab lawv lub ntsej muag zais hauv txoj kev txaj muag, poob ntsej muag loj kawg nkaus li. Txhua zaus uas Vajtswv hais lus, Nws yeej qhia tau tas mus li txog qee qhov ntawm noob neej tej kev ua uas txaus txaj muag kawg nkaus es kom, thaum tseem kaj siab ntawd, tib neeg tsis txhob nov qab txog qhov paub lawv tus kheej thiab tsis txhob xav txog qhov paub lawv tus kheej li ib teg dej num qub xwb. Raws li tib neeg tus yeeb yam, yog Vajtswv tsis qhia lawv tej uas tsis zoo li ib pliag ntshis xwb, ces lawv yeej cia li yuav rais mus ua lwj ua liam thiab khav theeb. Yog vim li no es hnub no Vajtswv thiaj li hais ntxiv hais tias, “Tib neeg—nrug deb ntawm qhov saib tej koob npe uas Kuv tau muab pub rau lawv, lawv muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe ‘neeg ua Vajtswv tes dej num,’ tuav kev khib siab nyob rau hauv lawv lub siab, thiab muaj coob tus heev, nyob rau ntawm lub koob npe ‘Kuv cov neeg,’ muaj kev hlub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab. Tsis txhob lam muaj leej twg dag Kuv; Kuv ob lub qhov muag pom-tag nrho!” Thaum uas tib neeg nyeem kab lus no, ces lawv yeej cia li ntxhov siab tam sim ntawd. Lawv hnov zoo li lawv tej kev ua yav dhau los mas tsis paub tab kiag li—tsuas yog tej hom kev ua-phem uas ua txhaum rau Vajtswv xwb. Lawv nyuam qhuav xav ua kom tau zoo raws Vajtswv tsis ntev los no xwb, tab sis thaum uas lawv tshaj qhov txaus siab hlo rau lawm, ces lawv tsis muaj lub zog yuav ua tau li ntawd lawm, thiab tsis paub xyov lawv tsim nyog ua dab tsi li. Yam tsis yog txhob txwm kiag li, lawv muaj ib qho kev txiav txim siab ruaj khov uas raug txuas ntxiv. Qhov no yog qhov meem txheej com ntawm kev nyeem cov lus no tom qab uas yus muaj kev kaj siab lawm.

Nyob rau ib sab tes, ces Vajtswv hais tias Ntxwgnyoog vwm tshaj plaws li lawm, hos nyob rau lwm sab tes ces Nws taw qhia hais tias tus yeeb yam qub uas tib neeg feem coob puav leej muaj ntawd yeej tsis tau hloov li. Los ntawm qhov no los, ces nws pom tau meej meej hais tias Ntxwgnyoog tej kev ua yeej tshwm sim los dhau hauv noob neej los. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais qhia kom tib neeg nco ntsoov tsis txhob ua lwj ua liam, tsam ces lawv raug Ntxwgnyoog muab nqos mus lawm. Qhov no mas tsis yog tej lus faj lem uas ib co tib neeg yuav ntxeev siab nkaus xwb, tshaj qhov ntawd, nws kuj yog ib lub tswb nrov tsa los ceeb toom rau tib neeg sawv daws kom nco ntsoov muab lawv lub neej yav tag los tso tseg sai sai es los nrhiav niaj hnub no. Tsis muaj leej twg xav rau dab nkag rau los sis raug tej ntsujplig phem mooj tau, yog li ces Vajtswv cov lus thiaj li yog, tshaj qhov ntawd, ib qho kev ceeb toom thiab qhia kom paub txog lawv. Txawm li cas los xij, thaum cov neeg feem coob txav mus rau tog kawg nkaus sab tod lawm, muab qhov tseem ceeb tshaj coj los lo rau Vajtswv txhua txhua lo lus kawg, ces Vajtswv thiaj li hais tias, “Neeg feem coob mas tseem tos ntsoov kom Kuv nthuav tawm tej lus zais tob kom ntau tshaj rau lawv saib kom txaus nkaus. Txawm li ntawd los xij, txawm hais tias koj los to taub tag nrho tej lus zais tob ntawm ntuj ceeb ceeb tsheej, los koj yuav siv qhov kev paub ntawd los ua tau dab tsi mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub uas muaj rau Kuv ntawd loj tuaj ntxiv mas? Ua nws puas yuav ua rau koj txoj kev hlub Kuv ntawd nce loj tuaj ntxiv mas?” Los ntawm qhov no ces nws yog pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis siv Vajtswv txoj lus los paub Vajtswv thiab hlub Vajtswv, tab sis tsuas yog ntxiv rau lawv tej kev khaws tseg ntawm lawv tej “lub txhab me me” xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li siv kab lus “rau lawv saib kom txaus nkaus” los piav txog noob neej txoj kev vwm loj loj rau, uas ua kom pom hais tias tib neeg txoj kev hlub Vajtswv tseem tsis tau dawb huv tag nrho. Yog Vajtswv tsis nthuav tawm tej lus zais tob, tib neeg yuav tsis saib Nws tej lus tseem ceeb li, tab sis tsuas lam saib tej ntawd ib muag zoo li xav paub xav pom xwb, ntsia ib plia zoo li ntsia tej paj hmab paj ntoos lub sij hawm caij nees dhia hla lawv mus xwb. Lawv yuav tsis siv sij hawm ua tswb zoo saib tiag tiag los sis ua twb zoo xav txog Vajtswv tej lus hais tawm li. Tib neeg feem coob tsis saib Nws txoj lus muaj nuj nqis tiag tiag. Lawv tsis mob siab noj thiab haus Nws cov lus li; tab sis, lawv tsuas lam saib ib muag kom tas kev tas cai xwb. Vim li cas tam sim no Vajtswv ho hais lus txawv li qhov uas Nws tau hais yav tag los lawm? Vim li cas tag nrho Nws tej lus yuav to taub nyuab ua luaj li? Tej qho piv txwv ces yog lo lus “cob rau” hauv “Kuv yuav tsis tis tej npe ntawd cob rau lawv yam yooj yooj yim li,” “cov kub uas tseem tshaj plaws” nyob hauv “Puas muaj leej twg uas muaj peev xwm tau txais cov kub uas tseem tshaj plaws uas yog ua los ntawm Kuv tej lus,” Qhov uas Nws tau hais dhau los txog “raug lim tawm” nyob hauv “yam tsis raug lim tawm los ntawm Ntxwgnyoog,” thiab lwm kab lus zoo li ntawd. Tib neeg tsis to taub xyov vim li cas Vajtswv ho hais li no; lawv tsis muaj peev xwm nkag siab tau hais tias vim li cas Nws ho hais lus yam lom zem ntsuav, txaus luag ntsuav, thiab txaus xav li ntawd. Nws yog kiag tej no ntag uas yog tej kev tshwm sim ntawm lub hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus hais. Txij kiag puag thaum pib los, tib neeg yeej ib txwm tsis muaj cuab kav nkag siab Vajtswv txoj lus, thiab nws zoo nkaus li Nws tej lus hais tawm mas yeej txaus ntshai thiab muaj ceem heev tiag tiag li. Muab ib qho kev tso dag tso luag me me ntxiv rau—ntxiv me ntsis lus tso dag rau qhov ub qhov no—Nws muaj peev xwm siv Nws cov lus los ua kom tej lus hais ntawd tsis txhob hnyav hnyav thiab cia tib neeg ib nyuag kaj siab me ntsis. Qhov ua li ntawd, ces Nws muaj peev xwm ua tau ib qho loj tshaj thiab, ua kom txhua tus tib neeg ua twb zoo xav txog Vajtswv txoj lus.

Qhov Dhau Los: Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 1

Ntxiv Mus: Tshooj 11

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No