Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 2

Thaum tib neeg pom tus Vajtswv uas muaj qab hau, thaum lawv tus kheej ua lawv lub neej, nrog nraim, thiab nyob nrog Vajtswv Tus Kheej lawm, ces lawv muab txoj kev xav paub xav pom uas nyob rau hauv lawv lub siab tau ntau xyoo lawm ntawd tso tseg. Txoj kev paub txog Vajtswv uas yav tas los tau hais txog ntawd tsuas yog thawj kauj ruam xwb; txawm hais tias tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv los xij, yeej tseem muaj tej kev uas pheej tsis ntseeg ntau heev nyob rau hauv lawv lub siab uas nug hais tias: Vajtswv los qhov twg los? Vajtswv puas noj? Vajtswv puas txawv deb heev ntawm cov tib neeg dog dig? Rau Vajtswv, kev qhuab ntuas txhua tus tib neeg puas yog ib yam yooj yim, tsuas zoo li me nyuam yaus ua si xwb lod? Txhua yam uas tau hais tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los puas yog tej lus zais tob saum ntuj ceeb tsheej? Puas yog txhua yam uas Nws hais siab dua li tej yam uas cov tib neeg uas raug tsim tawm los hais? Txoj kev kaj puas yog ci ntawm Vajtswv ob lug qhov muag tuaj? Thiab ntau yam ntxiv—qhov no yog txhua yam uas tib neeg tej kev xav phem muaj peev xwm ua. Tej no yog tej uas nej yuav tsum to taub thiab paub qhov tseeb ua ntej tshaj plaws lwm yam huv si. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem mas, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej tseem yog tus Vajtswv uas pom tsis meej. Yog tias tsis yog los ntawm txoj kev paub uas muaj qab hau, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm to taub Kuv, thiab yeej yuav tsis pom Kuv tej kev ua hauv lawv tej kev ntsib kev pom li. Qhov ntawd tsuas yog vim hais tias Kuv los ua cev nqaij daim tawv lawm es tib neeg thiaj li “tsis muaj peev xwm to taub” Kuv lub siab nyiam xwb. Yog hais tias Kuv tsis tau los ua cev nqaij daim tawv, thiab tseem nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, tseem nyob rau hauv sab ntsujplig, ces tib neeg yuav “paub” Kuv; lawv yuav nyo hau thiab pe hawm Kuv, thiab tham txog lawv “txoj kev paub” txog Kuv los ntawm lawv tej kev ntsib kev pom—tiam sis txoj kev paub zoo li no ho muaj qab hau ua tus dab tsi? Txoj kev paub ntawd yuav muaj nuj nqis dab tsi los ua ib qho kev qhia txog? Txoj kev paub uas los ntawm tib neeg tej kev xav phem los puas yog tiag? Kuv tsis xav tau txoj kev paub ntawm tib neeg tej paj hlwb—Kuv xav tau txoj kev paub uas muaj qab hau xwb.

Kuv lub siab nyiam tau raug muab nthuav tawm rau nej txhua lub sij hawm lawm, thiab Kuv txoj kev to taub zoo thiab txoj kev qhuab qhia yeej nyob ntawd txhua lub sij hawm. Thaum Kuv ua ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, qhov ntawd tsis yog hais los ntawm lub paj hlwb, thiab tsis tas yuav ntxiv “ib yam dab tsi rau li”—qhov ntawd yog ib txoj kev ua ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Tib neeg muaj peev xwm rau dab tsi? Txhua yam uas txij thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub no tsis yog Kuv tus kheej ua kiag lod? Nyob rau yav dhau los, Kuv tau tham txog xya tus Ntsujplig uas koom ib lub cev, tiam sis tsis muaj leej twg muaj peev xwm to taub Nws lub ntsiab tseeb li—tab txawm thaum lawv paub txog qhov ntawd los xij, lawv tsis muaj peev xwm to taub tag nrho li. Thaum Kuv ua hauj lwm rau hauv tib neeg uas tswj kav los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, vim hais tias tes hauj lwm no tau raug muab ua nyob rau hauv tej xwm txheej uas tib neeg ntseeg hais tias tsis yog tshaj ntuj tsim tiam sis yog zoo li ib txwm muaj xwb, qhov ntawd yog hais txog tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Thaum Kuv ua hauj lwm ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, vim hais tias tib neeg tej kev xav phem txwv tsis tau Kuv, thiab vim hais tias Kuv tsis yog raug muab cob rau qhov kawg ntawm qhov “tshaj ntuj tsim” raws li qhov uas muaj nyob rau hauv lawv tej kev xav phem ntawd, ces tes hauj lwm no thiaj li muaj txiaj ntsig tam sim ntawd kiag; nws mus rau qhov tseem ceeb ntawm qhov teeb meem kiag, thiab nws txiav ncaj qha mus rau lub ntsiab lus. Vim li ntawd, kauj ruam ntawm tes hauj lwm no thiaj li dawb huv dua; nws ceev ob npaug, tib neeg txoj kev to taub nrawm tuaj thiab Kuv cov lus nce tuaj, ua rau txhua tus tib neeg maj nrawm nroos los raws kom cuag. Vim hais tias qhov txiaj ntsig ntawd mas sib txawv, vim hais tias tej ntsiab lus, tus yeeb yam, thiab lub ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm tsis zoo ib yam—thiab, tshaj ntawd ntxiv, vim hais tias Kuv twb tau pib ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv raws kev raws cai raws li tau hais ua ntej lawm, ces kauj ruam ntawm tes hauj lwm no thiaj li yog hais txog “tes hauj lwm ntawm xya tus Ntsujplig uas koom ib lub cev.” Qhov ntawd tsis yog qee yam uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis. Raws li tej kev tsim kho ntawm tej kev uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej, thiab raws li qhov lub nceeg vaj los txog ntawd mas, xya tus Ntsujplig uas koom ib lub cev ntawd pib ua hauj lwm, thiab tes hauj lwm no pheej loj hlob mus tob zuj zus thiab muaj zog dua lawm. Thaum txhua tus tib neeg pom Vajtswv thiab lawv txhua tus pom tias Vajtswv tus Ntsujplig nrog tib neeg nyob lawm, ces qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg twb qhia tau meej tseeb lawm. Tsis tas yuav muab zuaj zog coj los hais li—tib neeg yeej cia li paub qhov no li lawm.

Xav txog ntau kis—tej tswv yim uas Kuv ua hauj lwm, tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, lub suab ntawm Kuv cov lus niaj hnub no, thiab ntau yam ntxiv—tsuas yog yam uas tawm hauv Kuv lub qhov ncauj los tam sim no xwb thiaj li yog “cov lus hais tawm ntawm xya tus Ntsujplig” uas los ntawm txoj kev paub tseeb. Txawm hais tias yav dhau los Kuv kuj tau hais lus lawm thiab los xij, qhov ntawd yog theem ntawm lub sij hawm tsim tsa pawg ntseeg xwb. Qhov ntawd zoo li cov lus qhia ua ntej thiab cov ntsiab lus nyob rau hauv ib zaj dab neeg—nws tsis muaj lub ntsiab tseeb li; tsuas yog cov lus hais tawm niaj hnub no xwb thiaj li hu tau tias yog cov lus hais tawm ntawm xya tus Ntsujplig raws li cov lus ntawd lub ntsiab tseeb. “Cov lus hais tawm ntawm xya tus Ntsujplig” ntawd yog hais txog cov lus hais tawm uas los ntawm lub zwm txwv los, uas hais tau hais tias, cov lus ntawd yog hais ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los. Lub sij hawm thaum Kuv cov lus hais tawm tig los nthuav tawm txog tej lus zais tob ntawm lub ntuj ceeb tsheej yog lub sij hawm uas Kuv hais ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los ntag. Muab ua lwm lo lus hais ces, tib neeg txwv tsis tau li, Kuv tau nthuav tawm ncaj qha txog txhua yam ntawm tej lus zais tob thiab tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig. Vim li cas Kuv thiaj li hais tias yav dhau los Kuv tau raug muab cob rau qhov kawg ntawm tib neeg? Qhov no cheem tsum kev piav qhia. Raws li tib neeg pom mas, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm nthuav tawm tau tej lus zais tob saum ntuj ceeb tsheej li; yog hais tias tsis yog Vajtswv Tus Kheej, ces yeej tsis muaj leej twg hauv lub ntiaj teb paub tau tej lus zais tob no li. Yog li ntawd, Kuv thiaj li hais txog tib neeg tej kev xav phem thiab hais tias qhov laj thawj uas Kuv tsis tau nrhuav tawm ib lo lus zais tob dab tsi txog yav dhau los ntawd yog vim hais tias Kuv tau raug muab cob rau qhov kawg ntawm tib neeg lawm. Txawm li cas los xij, tshwj xeeb tshaj yog, qhov no tsis yog qhov teeb meem: Lub ntsiab ntawm Kuv cov lus mas txawv ib yam li Kuv tes hauj lwm txawv, yog li ntawd, thaum Kuv tau pib ua Kuv tes hauj lwm los ntawm lub hwj chim qaum ntuj lawm, Kuv thiaj li tau nthuav tej lus zais tob tawm; nyob rau yav dhau los, Kuv yuav tsum tau ua hauj lwm nyob rau hauv tej xwm txheej uas txhua tus tib neeg xam pom tias zoo li qub xwb, thiab cov lus uas Kuv tau hais mas tib neeg tej kev xav phem muaj peev xwm ua tau tiav. Thaum Kuv tau pib nthuav tej lus zais tob tawm, ces tej no tsis muaj ib yam uas tib neeg tej kev xav phem txais tau li—tej no tsis zoo li noob neej txoj kev xav. Yog li ntawd, Kuv thiaj li pib tig los hais lus los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, thiab tej no yog cov lus hais ntawm xya tus Ntsujplig uas los ntawm txoj kev paub tseeb. Txawm hais tias cov lus yav dhau los yog cov lus hais los ntawm lub zwm txwv los los xij, cov lus ntawd hais raws li yam uas tib neeg muaj peev xwm txais tau xwb, thiab tsis yog hais ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los—vim li ntawd, cov lus ntawd thiaj li tsis yog cov lus hais ntawm xya tus Ntsujplig uas los ntawm txoj kev paub tseeb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 11

Ntxiv Mus: Tshooj 12

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No