Tshooj 12

Thaum txhua tus tib neeg cuab pob ntseeg mloog, thaum txhua yam hloov pauv dua tshiab thiab rov muaj sia tuaj, thaum txhua tus tib neeg zwm rau Vajtswv yam tsis muaj kev ntxhov siab thiab txaus siab hlo los ev Vajtswv lub nra uas yog lub luag hauj lwm lawm—ces qhov no yog thaum qhov xob laim sab hnub tuaj tuaj, ci ntsa iab rau txhua yam ntawm Sab Hnub Tuaj mus rau Sab Hnub Poob, ua rau lub ntiaj teb ntshai tag thaum txoj kev kaj ci tuaj txog; thiab, nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv pib dua ib lub neej tshiab ib zaug ntxiv thiab. Qhov no hais tau hais tias nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv pib tes hauj lwm tshiab rau hauv ntiaj teb, tshaj tawm rau cov tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb hais tias “thaum xob laim Sab Hnub Tuaj tuaj, uas kuj yog lub sij hawm zoo uas Kuv pib hais Kuv cov lus tawm thiab—thaum xob laim tuaj, tag nrho lub qab ntuj khwb tau raug qhia kom paub qhov tseeb, thiab ib txoj kev hloov pauv tau tshwm sim rau saum txhua lub hnub qub.” Yog li ntawd, thaum twg thiaj li yog lub sij hawm uas xob laim Sab Hnub Tuaj tuaj mas? Thaum lub ntuj tsaus nti thiab lub ntiaj teb tsaus ntais ces yog thaum uas Vajtswv muab Nws lub ntsej muag zais kom lub ntiaj teb tsis txhob pom, thiab nws yog kiag lub sij hawm uas thaum txhua yam hauv lub qab ntuj yuav raug ib nthwv cua daj cua dub uas loj rhuav tshem ntag. Tiam sis tsuas yog lub sij hawm no xwb, mas txhua tus tib neeg thiaj li yuav poob siab, ntshai qhov xob nthe, ntshai qhov xob laim ci ntsa iab, thiab haj yam ntshai qhov dej nyab loj, xws li qhov lawv feem coob qi lawv ob lub qhov muag thiab tos Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los rhuav tshem lawv xwb. Thiab thaum ntau tus yam ntxwv tau dhau mus lawm, ces qhov xob laim sab hnub tuaj ntawd txawm tuaj kiag. Qhov no txhais hais tias nyob rau hauv lub ntiaj teb Sab Hnub Tuaj, txij li thaum cov lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej pib, mus txog rau thaum Nws pib ua hauj lwm, mus txog rau thaum lub hwj chim qaum ntuj pib siv lub hwj chim los kav thoob plaws lub ntiaj teb—qhov no yog qhov ci ntsa iab ntawm qhov xob laim sab hnub tuaj, uas tsis tau txeev tshwm sim thoob plaws rau saum lub qab ntuj khwb dua li. Thaum cov teb chaws hauv lub ntiaj teb dhau los ua Khetos lub teb chaws lawm ces yog thaum thoob plaws lub qab ntuj khwb cia ntsa iab. Tam sim no yog lub sij hawm qhov xob laim sab hnub tuaj tuaj lawm. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib ua hauj lwm, thiab, tshaj ntawd ntxiv, hais lus ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Tej zaum nws hais tau tias thaum Vajtswv pib hais lus rau hauv lub ntiaj teb ces yog thaum qhov xob laim sab hnub tuaj tuaj lawm. Tseeb tshaj ntawd ntxiv ces yog, thaum cov dej cawm siav ntws saum lub zwm txwv los—thaum cov lus hais tawm saum lub zwm txwv los pib lawm—ces yog kiag thaum cov lus hais tawm ntawm xya tus Ntsujplig pib raws kev raws cai lawm ntag. Nyob rau lub sij hawm no, qhov xob laim sab hnub tuaj pib tawm tuaj lawm, thiab vim yog nws lub sij hawm, ces qib ntawm txoj kev to taub zoo kuj sib txawv thiab, thiab kuj muaj ib qho txwv txog tus ciaj ciam ntawm qhov nws ci ib yam nkaus thiab. Tiam sis vim txoj kev ua Vajtswv tes hauj lwm, vim tej kev hloov pauv ntawm Nws txoj kev npaj—vim tej kev sib txawv ntau yam txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv cov tub thiab cov neeg—qhov xob laim thiaj li maj mam ua nws tes hauj lwm uas nws ib txwm muaj, vim li ntawd thoob plaws lub qab ntuj khwb thiaj li ci ntsa iab, thiab tsis seem ib yam dab tsi li. Qhov no yog qhov pom meej tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo, thiab yog lub txiv uas ua rau Vajtswv xyiv fab. “Cov hnub qub” tsis yog hais txog cov hnub qub saum nruab ntug, tiam sis yog hais txog tag nrho Vajtswv cov tub thiab cov neeg uas ua hauj lwm rau Nws. Vim hais tias lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv hauv Vajtswv lub teb chaws, thiab sawv cev rau Nws hauv Nws lub teb chaws, thiab vim hais tias lawv yog cov uas raug tsim tawm los, thiaj li muab lawv hu ua “cov hnub qub.” “Kev hloov pauv” yog hais txog ib txoj kev hloov pauv ntawm yus tus kheej thiab lub meej mom: Tib neeg hloov pauv ntawm cov tib neeg hauv ntiaj teb mus ua cov tib neeg ntawm lub teb chaws, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv nrog lawv nyob, thiab Vajtswv lub yeeb koob nyob rau hauv lawv. Vim li ntawd, lawv thiaj li siv lub hwj chim kav hloov Vajtswv chaw, thiab cov tshuaj lom thiab tej kev tsis dawb huv uas nyob rau hauv lawv ntawd raug Vajtswv tes hauj lwm muab yaug dawb huv lawm, thaum kawg ua rau lawv tsim nyog rau Vajtswv siv thiab ua raws li Vajtswv lub siab lawm—qhov no yog ib kis ntawm cov lus no lub ntsiab lus. Thaum txoj kev kaj uas ci los ntawm Vajtswv los ntawd ci ntsa iab rau txhua daim av lawm, ces txhua yam saum ntuj thiab hauv ntiaj teb yuav hloov pauv mus txog ntau qib uas tsis zoo ib yam, thiab cov hnub qub saum ntuj los kuj yuav hloov pauv ib yam nkaus thiab, lub hnub thiab lub hli yuav hloov dua tshiab, thiab cov tib neeg hauv ntiaj teb yuav hloov dua tshiab kiag tom qab ntawd—uas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tsis tas ceeb li.

Thaum Vajtswv cawm tib neeg—qhov no tsis yog hais txog cov uas yeej ib txwm tsis raug xaiv—qhov ntawd tsuas yog thaum Vajtswv yaug tib neeg kom dawb huv thiab txiav txim rau tib neeg xwb, thiab txhua tus quaj yam lwj siab ntsuav, los sis pw da luj luam saum lawv tej txaj, los sis raug rhuav tshem thiab poob mus rau hauv dab teb uas yog txoj kev tuag vim yog Vajtswv cov lus. Tsuas ua tsaug rau Vajtswv cov lus hais tawm nkaus xwb vim yog cov lus ntawd tib neeg thiaj li pib paub lawv tus kheej lawm. Yog tias tej ntawd tsis yog li ntawd, ces yam uas yog lawv ntiag tug yuav yog ob lub qhov muag qav kaws—uas ntsia ntsoov mus rau saud xwb, tsis muaj leej twg ntseeg li, lawv yuav tsis muaj leej twg paub txog lawv tus kheej, yeej tsis paub tias lawv hnyav npaum li cas li. Tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm tiag tiag mus txog rau ib theem uas loj heev lawm. Nws yog kiag li ntawd lawm vim yog Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg uas tib neeg lub ntsej muag phem tau qhia meej ntxaws zoo li no, ua rau tib neeg muab qhov ntawd coj los piv rau lawv tus kheej lub ntsej muag tseeb tom qab nyeem qhov ntawd lawm. Txhua tus tib neeg puav leej paub tias zoo li Vajtswv paub yam meej heev tias, lawv muaj pes tsawg txoj leeg paj hlwb nyob rau hauv lawv lub taub hau, tiam sis tsis hais ib yam dab tsi txog Nws txoj kev paub txog lawv tej ntsej muag dab tuag los sis tej kev xav uas nyob tob tshaj plaws li xwb. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “Tag nrho haiv tib neeg zoo li tau raug cais tawm lawm. Nyob rau hauv qab cov duab ci ntawm tus ncej ntawm txoj kev kaj uas tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, txhua tus noob neej yuav raug nthuav tawm txog lawv lub cev qub, lawv ob lub qhov muag plooj nplas, tsis paub tseeb tias yuav ua dab tsi,” ces pom tau tias muaj ib hnub, thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, txhua tus tib neeg ntiaj teb yuav raug Vajtswv txiav txim. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim li; Vajtswv yuav saib xyuas cov tib neeg ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb ib tug zuj zus, yam tsis hla lawv ib tug hlo li, thiab tsuas yog ua li no xwb thiaj li yuav txaus Vajtswv lub siab. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Lawv kuj zoo li cov tsiaj uas khiav tawm ntawm Kuv txoj kev kaj thiab mus nrhiav chaw nkaum nyob rau pem tej roob tej qhov tsua—txawm li ntawd los tsis muaj lawv ib tug twg tuaj yeem raug tshem tawm kom tsis txhob nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj li.” Tib neeg yog cov tsiaj uas qis thiab tsis tseem ceeb. Ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes, ces cuag nkaus li lawv tau mus cawm siav nyob rau hauv koog hav zoov laus saum tej roob—tiam sis, vim hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas tuaj yeem khiav dim qhov Vajtswv cov nplaim taws hlawv hlo li, tab txawm thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub zog “txoj kev tiv thaiv” los xij, yuav ua li cas Vajtswv thiaj li yuav hnov qab lawv? Thaum tib neeg lees txais yuav qhov Vajtswv cov lus los lawm, ces muaj ntau yam sib txawv thiab ntau tus yam ntxwv txaus ntshai ntawm txhua tus tib neeg puav leej raug muab kos los ntawm Vajtswv tus cwj mem; Vajtswv hais lus kom haum raws li qhov tib neeg cheem tsum thiab txoj kev xav. Yog li ntawd, rau tib neeg mas, zoo li Vajtswv paub zoo heev txog txoj kev xav heev li. Cuag nkaus li Vajtswv yog ib tug kws kho kev puas siab puas ntsws ntag, tiam sis kuj cuag nkaus li Vajtswv yog ib tug kws paub tshwj xeeb txog tej tshuaj sab hauv thiab—yeej paub lawm tias Nws muaj ib txoj kev to taub txog tib neeg zoo li no, cov uas “muaj ntau yam sib xyaw pes daws.” Tib neeg yim xav li ntawd, ces lawv txoj kev paub txog Vajtswv txoj kev muaj nuj nqis yim loj, thiab lawv yim xav tias Vajtswv mas nyob tob heev thiab piav tsis tau li. Cuag nkaus li, ntawm tib neeg thiab Vajtswv mas, muaj ib tug ciaj ciam uas siab heev yeej hla tsis dhau li, tiam sis kuj cuag nkaus li nkawv ob leeg hais lus sib cuag los ntawm ib leeg nyob rau ib sab ntawm tus ntug Dej Chu,[a] tsis muaj peev xwm ua tau ib yam dab tsi li tsuas yog sib saib xwb. Qhov no hais tau hais tias, cov tib neeg hauv lub ntiaj teb tsuas siv lawv ob lub qhov muag saib Vajtswv xwb; lawv yeej tsis muaj sij hawm los ua twb zoo kawm txog Nws li, thiab txhua yam uas lawv muaj rau Nws ces yog ib txoj kev xav txuas nrog Nws xwb. Hauv lawv lub siab, lawv yeej ib txwm muaj txoj kev xav tias Vajtswv mas ntxim hlub heev, tiam sis vim Vajtswv “tsis muaj siab ntsws, thiab tsis muaj kev xav” hlo li, lawv thiaj li tsis muaj sij hawm los hais lus txog qhov kev mob siab hauv lawv lub siab rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv zoo li ib tug poj niam hluas zoo nkauj uas nyob rau ntawm nws tus txiv lub xub ntiag, uas yeej tsis muaj lub hwv tsam los nthuav tawm txog nws tej kev xav tseeb li vim yog nws tus txiv txoj kev ncaj ncees. Tib neeg yog cov uas ntxub cov neeg txhaum, yog li ntawd, vim yog lawv lub siab muag, vim yog lawv tu ncua kev hwm lawv tus kheej, thiaj li ua rau Kuv ntxub tib neeg, yam xav tsis txog, heev me ntsis tuaj ntxiv, thiab txoj kev npau taws hauv Kuv lub siab tshwm kiag tuaj. Hauv Kuv lub siab, cuag nkaus li Kuv muaj ib qho mob. Kuv twb tsis muaj kev cia siab rau tib neeg los ntev lawm, tiam sis vim hais tias “ib zaug ntxiv, Kuv hnub tau nias kaw rau txhua tus noob neej lawm, ib zaug ntxiv kev tsa noob neej kom sawv, ua rau noob neej muaj lwm txoj kev pib dua tshiab,” Kuv thiaj li rov muaj zog los txeeb txhua tus tib neeg ntiaj teb, los ntes thiab kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Vajtswv txoj kev npaj siab thaum xub thawj yog muaj raws li hauv qab no: tsis ua ib yam dab tsi li tsuas ua kom kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd lub zes qe hauv lub Suav Teb nkaus xwb; tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav tau tias kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd lawm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li txaus los ua pov thawj qhia tias Vajtswv kav yam li Vajntxwv thoob plaws lub ntiaj teb, los ua pov thawj qhia txog txoj kev ua tiav ntawm Vajtswv txoj kev lag luam loj, tias Vajtswv muaj ib txoj kev pib dua tshiab nyob rau hauv ntiaj teb thiab tau txais yeeb koob nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Vim yog qhov kawg, qhov uas zoo heev, Vajtswv ua tsis tau li cas tiam sis nthuav tawm txoj kev hlub hauv Nws lub siab tias: “Kuv lub siab dhia thiab, mus raws li txoj kev dhia ntawm Kuv lub siab, tej toj roob dhia paj paws rau kev xyiv fab, tej dej ntws seev cev nrog kev xyiv fab, thiab tej nthwv dej nplawm nyob rau saum tej pob zeb uas zoo nkauj. Nws yog ib qho nyuaj uas los hais qhia txog yam uas nyob hauv Kuv lub siab.” Los ntawm qhov no los, thiaj li pom tau hais tias yam uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, Nws twb ua tiav lawm; qhov ntawd yog Vajtswv twb tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab qhov ntawd yog kiag li yam uas Vajtswv ua rau tib neeg tau ntsib thiab tau pom lawm. Lub zeem muag ntawm lub teb chaws mas zoo nkauj heev; tus Vajntxwv ntawm lub teb chaws ntawd yog tus kov yeej, txij saum Nws lub taub hau ti nkaus rau hauv Nws ob txhais ko taw muaj tej yam uas tsis txeev muaj dua los li, muaj nqaij muaj ntshav, nrog rau txhua yam khoom uas muaj hwj chim qaum ntuj tag nrho. Tag nrho Nws lub cev muaj lub yeeb koob uas dawb huv, tsis muaj noob neej tej tswv yim txuam rau hlo li; thoob plaws Nws lub cev, txij saum taub hau mus ti hauv ko taw mas ci ntsa iab nrog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim saum ntuj, thiab muaj ib tug ntxhiab tsw qab uas ntxim nyiam heev. Zoo li ib txoj Nkauj uas zoo mloog tshaj lwm txoj Nkauj, Nws tseem zoo tshaj txhua tus neeg dawb huv, siab tshaj cov neeg dawb huv puag thaum ub; Nws yog tus qauv zoo rau txhua tus tib neeg, thiab tib neeg piv tsis tau li; tib neeg tsis tsim nyog saib ncaj nqa mus rau Nws li. Tsis muaj leej twg tuaj yeem mus txog Vajtswv lub ntsej muag uas muaj koob meej, Vajtswv tus duab, los sis Vajtswv tus yam ntxwv li; tsis muaj leej twg tuaj yeem nrog tej ntawd sib tw tau, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem qhuas tau tej ntawd los ntawm lawv lub qhov ncauj yam yooj yooj yim li.

Vajtswv cov lus mas tsis muaj hnub kawg li—zoo li tus dej ntws tawm ntawm lub qhov dej txhawv los, cov dej ntawd tsis muaj hnub qhuav li, yog li ntawd thiaj li tsis muaj leej twg piav tau tej lus zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tiam sis rau Vajtswv mas, tej lus zais tob zoo li no tsis muaj hnub kawg. Kev siv ntau txoj kev thiab hom lus sib txawv ntawd, Vajtswv twb tau hais ntau zaus txog Nws txoj kev hloov dua tshiab thiab hais txog txoj kev hloov pauv tag nrho lub qab ntuj khwb lawm, txhua zaus uas Nws hais mas tob dua zaum tas los: “Kuv xav ua kom txhua yam uas tsis dawb huv raug hlawv mus kom ciaj tshauv raws li Kuv txoj kev xav; Kuv xav ua kom tag nrho cov tub uas tsis mloog lus ploj ntawm Kuv ob lub qhov muag mus, kom tsis txhob muaj nyob ntxiv li lawm.” Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej hais tej yam zoo li no? Nws tsis ntshai tsam tib neeg dhuav tej ntawd lod? Tib neeg tsuas yog xav txog Vajtswv cov lus xwb, xav kom paub Vajtswv li no, tiam sis yeej tsis nco los saib lawv tus kheej kom meej li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li siv lub tswv yim no los ceeb toom rau lawv, los ua kom lawv txhua tus paub lawv tus kheej, kom los ntawm lawv tus kheej los es kom lawv thiaj li yuav paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus, thiab muab lawv txoj kev tsis mloog lus rhuav tshem kom ploj ntawm Vajtswv lub xub ntiag mus. Thaum nyeem tias Vajtswv xav los “cais tawm,” ces ua rau tib neeg ntxhov siab kiag, thiab lawv tej nqaij los cuag nkaus li tsis txav ib yam nkaus li lawm thiab. Lawv tig kiag rov qab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los thuam lawv tus kheej tam sim ntawd, thiab los paub Vajtswv. Tom qab qhov no—tom qab lawv tau txiav txim siab lawm—Vajtswv siv ib lub hwv tsam los qhia lawv txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus zaj loj liab ploog; yog li ntawd, tib neeg thiaj li koom nrog rau sab ntsujplig ncaj qha, thiab, vim yog txoj hauj lwm uas lawv txiav txim siab, lawv lub siab kuj tau pib ua ib txoj hauj lwm, uas ua rau muaj txoj kev xav ntawm tib neeg thiab Vajtswv—uas yog qhov txiaj ntsig loj dua rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv. Ua li no, thiaj li ua rau tib neeg muaj ib lub siab rov qab los xav txog lub sij hawm dhau los tias: Nyob rau yav dhau los, tib neeg tau ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej tau ntau lub xyoo lawm; ntau lub xyoo, uas lawv yeej tsis muaj kev ywj pheej hauv lawv lub siab li, tsis muaj peev xwm muaj kev xyiv fab loj, thiab, txawm lawv twb ntseeg Vajtswv lawm los xij, yeej tsis muaj paus muaj ntsis rau lawv lub neej txoj sia li. Nws zoo ib yam li yav dhau los uas tsis tau los ntseeg xwb—lawv lub neej txoj sia yeej tseem qhuav qhawv thiab tsis muaj kev cia siab li, thiab lawv txoj kev ntseeg thaum lub sij hawm ntawd mas zoo li yog ib hom nyuaj heev li, twb tsis zoo npaum li txoj kev tsis ntseeg lawm thiab. Vim lawv twb tau pom tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej niaj hnub no lawm, ces cuag nkaus li lub ntuj thiab lub ntiaj teb twb raug muab hloov dua tshiab lawm ntag; ua rau lawv lub neej txoj sia muaj kev kaj siab, lawv tsis muaj qhov tsis muaj kev cia siab ntxiv lawm, thiab, vim yog qhov tus Vajtswv uas muaj qab hau los txog lawm, lawv thiaj li nyob ruaj khov hauv lawv lub siab thiab lawv lub siab nyob kaj siab lug. Lawv thiaj li tsis ua txhua yam raws cua thiab tsis muaj qab hau rau txhua yam lawv ua ntxiv lawm; lawv txoj kev caum yuav tsis muaj qhov tsis muaj hom phiaj ntxiv lawm, thiab lawv yuav tsis ua ywj fab ywj fwj ntxiv lawm. Lub neej txoj sia niaj hnub no mas haj yam zoo tshaj, thiab tib neeg tau nkag mus rau hauv lub teb chaws thiab dhau los ua Vajtswv cov neeg yam xav tsis txog li, thiab tom qab ntawd…. Nyob hauv lawv lub siab, tib neeg yim xav txog qhov no, ces yim qab zib; lawv yim xav txog qhov no, ces lawv yim zoo siab, thiab lawv raug txhawb kom los hlub Vajtswv xwb. Yog li ntawd, yog tsis muaj qhov lawv paub txog qhov ntawd, ces txoj kev phooj ywg ntawm Vajtswv thiab tib neeg twb zoo dua tuaj lawm. Tib neeg hlub Vajtswv ntxiv, thiab paub Vajtswv ntxiv, thiab Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg ntawd yooj yim zuj zus tuaj, thiab tes hauj lwm ntawd yuav tsis yuam los sis qhuab yuam tib neeg ntxiv lawm, tiam sis ua raws li tus txheej txheem ntawm tus yeeb yam xwb, thiab tib neeg ua lawv tus kheej txoj hauj lwm tshwj xeeb—tsuas yog ua li no xwb tib neeg thiaj li yuav maj mam dhau los muaj peev xwm paub Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog Vajtswv lub tswv yim—qhov ntawd tsis hais txog lub zog me me, thiab qhov ntawd tau los ua kom haum rau tib neeg tus yeeb yam. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv hais tias, “Thaum lub sij hawm Kuv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, noob neej tau los, nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia, yam tsis paub dab tsi los txog rau hnub no thiab tau los yam tsis paub dab tsi los paub Kuv. Tiam sis, hais txog yuav taug txoj kev uas nyob tom hauv ntej li cas, ces tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev paub me me li, tsis muaj leej twg ceeb txog li—thiab haj yam tsawg dua uas tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev nkag siab txog tias txoj kev twg uas yuav coj tau lawv mus. Tsuas yog los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tab tom saib rawv lawv xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm taug txoj kev ntawd mus txog qhov kawg; tsuas yog raug coj los ntawm qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm hla dhau lub rooj vag uas coj mus rau Kuv lub teb chaws.” Qhov no tsis yog kiag li qhov tau muab zuaj zog los hais txog yam uas Kuv tau piav qhia txog tib neeg lub siab saum toj no lod? Vajtswv cov lus zais nyob rau ntawm no. Yam uas tib neeg xav hauv lawv lub siab ces yog kiag yam uas Vajtswv hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los ntag, thiab yam uas Nws hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los mas yog kiag yam uas tib neeg ntshaw ntag. Qhov no yog kiag qhov uas Vajtswv txawj tshaj plaws txog qhov muab tib neeg lub siab qhia tshwm ntag; yog tsis li ntawd, ces ua li cas txhua tus thiaj li ua lub siab dawb paug ntseeg? Qhov no tsis yog qhov txiaj ntsig uas Vajtswv xav kom ua tiav los ntawm txoj kev kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd lod?

Qhov tseeb, muaj ntau lo lus rau yam uas Vajtswv txoj kev npaj siab tsis yog los qhia txog cov lus ntawd lub ntsiab lus uas ntiav ntiav xwb. Hauv ntau lo ntawm Nws cov lus mas, Vajtswv tsuas yog txhob txwm npaj siab los hloov pauv tib neeg tej kev xav phem thiab tig lawv txoj kev npaj siab xwb. Vajtswv tsis muab ib yam tseem ceeb dab tsi txuas rau cov lus no li, yog li ntawd ces thiaj li muaj ntau lo lus uas tsis tsim nyog piav qhia txog. Thaum Vajtswv cov lus kov yeej tib neeg mus txog rau theem uas cov lus ntawd kov yeej li niaj hnub no lawm, tib neeg lub zog mus txog rau ib qho uas tseem ceeb lawm, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tawm cov lus ceeb toom ntxiv tom qab ntawd—txoj kev cai tswj hwm siab tshaj plaws uas Nws tsim los rau Vajtswv cov tib neeg uas hais tias: “Txawm hais tias cov noob neej uas nyob rau hauv lub ntiaj teb muaj coob npaum li cov hnub qub los, Kuv paub lawv txhua tus meej npaum nkaus li Kuv tus kheej lub xib teg. Thiab, txawm hais tias cov noob neej uas ‘hlub’ Kuv mas suav tsis txheeb npaum li cov xuab zeb tom hiav txwv xwb los, tsuas muaj ob peb leeg thiaj li raug Kuv xaiv xwb: tsuas yog cov uas caum txoj kev kaj uas ci ntsa iab xwb, thiaj li yog cov uas nrug deb ntawm cov uas ‘hlub’ Kuv.” Tseeb tiag, muaj ntau tus uas hais tias lawv hlub Vajtswv, tiam sis muaj tsawg tus uas thiaj li hlub Nws hauv lawv lub siab xwb. Nws yuav zoo li tias tab txawm qi qhov muag xwb los yeej pom qhov no yam meej heev. Qhov no yog qhov uas tag nrho lub ntiaj teb ntawm cov uas ntseeg Vajtswv yog kiag ntag. Nyob rau hauv qhov no, peb pom tias tam sim no Vajtswv tau tig los rau tes hauj lwm uas “muab tib neeg cais tawm lawm,” uas qhia tau tias yam Vajtswv xav tau, thiab yam ua tau zoo raws Vajtswv, tsis yog pawg ntseeg niaj hnub no lawm, tiam sis yog lub teb chaws tom qab qhov kev cais tawm lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Nws muab lus ceeb toom ntxiv rau txhua yam “khoom phom sij”: Tshwj yog Vajtswv tsis ua xwb, kiag thaum Vajtswv pib ua, ces cov tib neeg no yuav raug rhuav tshem kom ploj ntawm lub teb chaws mus. Vajtswv yeej tsis lam tau lam ua tej yam li. Nws yeej ib txwm ua raws li lub hauv paus ntsiab lus uas “ib yog ib thiab ob yog ob” xwb, thiab, yog tias muaj cov uas Nws tsis xav saib, Nws ua txhua yam los ua kom lawv ploj mus, los cheem kom lawv tsis txhob tsim teeb meem rau yav tom ntej lawm. Qhov no hu ua “tshem cov khoom seem pov tseg thiab ua twb zoo tu kom huv huv.” Kiag thaum lub sij hawm uas Vajtswv tshaj tawm tej kev cai tswj fwm rau tib neeg ntawd yog thaum uas Nws qhia txog Nws tej kev ua tseem ceeb thiab txhua yam uas nyob hauv Nws, yog li tom qab ntawd Nws thiaj li hais tias: “Muaj tej tsiaj qus uas suav tsis txheeb nyob saum tej roob, tiam sis lawv puav leej zoo li tus yaj rau ntawm Kuv xub ntiag xwb; tej kev zais uas xav tsis txog nyob hauv qab tej nthwv dej ntas, tiam sis lawv qhia lawv tus kheej rau Kuv meej npaum nkaus li txhua yam uas nyob rau ntawm daim npoo av ntawm lub ntiaj teb; nyob rau saum lub ntuj saud yog sab ntsujplig uas tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag, txawm li ntawd los Kuv mus tau yam ywj pheej heev hauv sab ntsujplig uas tsis muaj leej twg mus tau.” Vajtswv lub ntsiab lus yog li no tias: Txawm hais tias tib neeg lub siab txawj dag tshaj txhua yam, thiab zoo ib yam li tej lus zais tob uas tsis paub kawg li lub ntuj tawg ntawm tib neeg tej kev xav phem xwb los xij, Vajtswv yeej paub tib neeg tej yam ntxwv tseeb zoo li Nws sab qaum tes. Nyob rau ntawm txhua yam mas, tib neeg yog ib tug tsiaj nyaum thiab tsiv tsaim tshaj tus tsiaj qus, tiam sis Vajtswv tau kov yeej tib neeg txog ntua qhov uas tsis muaj leej twg muaj cuab kav sawv los tawm tsam li lawm. Qhov tseeb, raws li Vajtswv npaj siab lawm ces, yam uas tib neeg xav hauv lawv lub siab mas tseem nyuab tshaj li txhua yam nyob rau ntawm txhua yam lawm thiab; piav tsis tau qhov ntawd li, tiam sis Vajtswv tsis quav ntsej txog tib neeg lub siab li. Nws tsuas yog saib tib neeg lub siab yam li ib tug cua nab me me uas Nws pom nyob ntawm Nws lub xub ntiag xwb. Tib lo lus tawm hauv Nws lub qhov ncauj los xwb, Nws kov yeej tib neeg lub siab lawm; Nws xav rhuav tshem tib neeg lub siab thaum twg los tau; Nws txhais tes txav me me xwb, Nws rau txim rau tib neeg lub siab lawm; Nws teem txim rau tib neeg lub siab raws li Nws siab nyiam.

Niaj hnub no, txhua tus tib neeg nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, tiam sis, vim yog Vajtswv los txog lawm, thaum kawg lawv thiaj li tau los paub lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev kaj los ntawm qhov tau pom Nws lawm. Thoob plaws lub ntiaj teb, nws zoo li ib lub lauj kaub dub loj khwb rawv lub ntiaj teb, es tsis muaj leej twg tuaj yeem nqus tau pa li; lawv txhua tus puav leej xav hloov qhov xwm txheej ntawd, tiam sis yeej tsis muaj leej twg txeev tsa tau lub lauj kaub ntawd li. Tsuas yog vim Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb tib neeg ob lub qhov muag thiaj li rua kiag, thiab lawv tau pom tus Vajtswv uas muaj qab hau. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li nug lawv los ntawm ib lub suab lus nug hais tias: “Tib neeg yeej tsis txeev lees paub Kuv hauv txoj kev kaj li, tiam sis tsuas yog tau pom Kuv hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev tsaus ntuj xwb. Puas yog nej tsis nyob rau hauv tib tug xwm txheej hnub no? Nws yog nyob rau ntawm theem uas siab tshaj plaws ntawm tus zaj loj liab ploog tej kev npau taws Kuv thiaj li tau los yug ua cev nqaij daim tawv yam raws cai los ua Kuv txoj hauj lwm.” Vajtswv tsis zais tej xwm txheej tseeb ntawm sab ntsujplig, los sis Nws tsis zais tus yam ntxwv tseeb ntawm tib neeg lub siab li, yog li ntawd Nws thiaj li pheej ceeb toom rau tib neeg hais tias: “Kuv tsis yog tsuas yog tab tom ua kom Kuv haiv neeg los paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tiam sis kuj yog tab tom yaug lawv kom dawb huv thiab. Vim yog txoj kev ua nruj ua tsiv ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm, ib feem ntau ntawm cov tib neeg thiaj li tseem nyob rau hauv kev phom sij uas yuav raug Kuv muab ntiab tawm mus. Tshwj tias yog koj siv zog los saib xyuas koj tus kheej, los txo koj tus kheej lub cev xwb—tshwj tias koj ua qhov no, koj thiaj li yuav ruaj siab tias yuav tsis dhau los ua ib yam khoom uas Kuv ntxub thiab tsis lees paub, kom tsis txhob raug pov mus rau hauv ntuj tawg, zoo ib yam li Povlauj tau txais kev rau txim ncaj qha los ntawm Kuv ob txhais tes, los ntawm qhov uas tsis muaj kev khiav dim li.” Thaum Vajtswv hais li ntawd ntxiv lawm, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li yuav saib xyuas lawv cov kauj ruam ntxiv thiab ntshai Vajtswv tej kev cai tswj fwm ntxiv; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li hais tau Vajtswv lub hwj chim tawm thiab thiaj li qhia tau Nws txoj kev muaj hwj chim tshaj kom meej. Nyob rau ntawm no, tau rov muab Povlauj hais dua ib zaug ntxiv, es kom tib neeg thiaj li yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam hais tias: Lawv yuav tsum tsis txhob ua cov uas raug Vajtswv rau txim, tiam sis ua cov uas mob siab rau Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li ua tau rau tib neeg saib rov qab txog qhov lawv tsis muaj peev xwm txiav txim siab yav dhau los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los ua kom tau zoo raws Nws tag nrho thaum lawv muaj txoj kev ntshai, uas haj yam ua rau lawv khuv xim thiab paub txog tus Vajtswv uas muaj qab hau ntxiv. Yog li ntawd, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav tsis muaj kev tsis ntseeg txog Vajtswv cov lus lawm.

“Tib neeg tsis yog hais tias tsuas tsis paub Kuv hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv xwb; ntau tshaj qhov ntawd, nws tseem tsis tau nkag siab txog nws tus kheej uas nyob rau hauv lub cev sab cev nqaij daim tawv thiab. Tau ntau lub xyoo lawm, uas noob neej tau dag ntxias Kuv, saib Kuv zoo li ib tug qhua sab nraud xwb. Muaj ntau zaus….” Cov lus uas hais tias “muaj ntau zaus” no teev txog qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv, qhia txog tib neeg cov qauv tseeb ntawm txoj kev rau txim; qhov no ua pov thawj qhia txog txoj kev txhaum, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis kam lees qhov ntawd ntxiv lawm. Txhua tus tib neeg siv Vajtswv zoo li qee yam khoom siv txhua hnub, zoo li Nws yog qee tsev neeg tseem ceeb uas lawv tuaj yeem siv li lawv xav tau. Tsis muaj leej twg nyiam Vajtswv; tsis muaj leej twg ua txhua yam kom paub qhov zoo txog Vajtswv, los sis Nws lub ntsej muag uas muaj koob meej, thiab haj yam tsis muaj leej twg npaj siab los zwm rau Vajtswv li. Los sis tsis muaj leej twg saib Vajtswv yam li qee yam uas ntxim hlub nyob rau hauv lawv lub siab li; lawv txhua tus cab Nws tawm thaum lawv cheem tsum Nws, thiab muab Nws pov rau ib sab thiab tsis quav ntsej Nws thaum lawv tsis cheem tsum lawm. Qhov ntawd zoo li, rau tib neeg mas, Vajtswv yog ib tug me nyuam roj hmab uas tib neeg yuav dag ntxias raws li lawv lub siab nyiam los tau, thiab taij raws li lawv xav tau los sis ntshaw. Tiam sis Vajtswv hais tias, “Yog tias, thaum lub sij hawm ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg, Kuv tsis tau hlub tshua txog tib neeg txoj kev qaug zog, ces noob neej txhua tus yuav, suav tias nyob ib leeg ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg, uas tau ntshai heev txog ntawm lawv tej tswv yim thiab, raws li qhov tshwm los, yuav tau poob mus rau hauv Dab Teb,” uas qhia tau tias Vajtswv txoj kev yug los ua neeg tseem ceeb npaum li cas. Nws tau los txeeb tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, zoo dua li rhuav txhua tus tib neeg ntiaj teb pov tseg los ntawm sab ntsujplig. Yog li ntawd, thaum Txoj Lus los ua cev nqaij daim tawv lawm, tsis muaj leej twg paub li. Yog tias Vajtswv tsis quav ntsej saib xyuas qhov tib neeg ua tsis tau zoo, yog tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb ntxeev tiaj khwb rwg thaum Nws los ua cev nqaij daim tawv, ces txhua tus tib neeg twb raug rhuav tshem mus lawm. Vim hais tias qhov ntawd yog nyob rau hauv tib neeg tus yeeb yam los nyiam qhov tshiab thiab ntxub qhov qub, thiab lawv pheej hnov qab lub sij hawm tsis zoo thaum txhua yam mus tau zoo, thiab lawv yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv tau txais koob hmoov ntau npaum li cas li, Vajtswv pheej hais rau lawv tas li kom nco hais tias lawv yuav tsum saib qhov lawv muaj txoj sia nyob hnub no kom muaj nqis; vim qhov txhawm rau tag kis, lawv thiaj li yuav tsum saib hnub no kom haj yam muaj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li ib tug tsiaj uas nce rau saum qhov chaw siab yam tsis paub tus tswv, thiab tsis txhob tsis paub ib yam dab tsi txog tej koob hmoov uas nrog lawv nyob. Ua li ntawd, thiaj li ua rau tib neeg muaj tus cwj pwm zoo, tsis khav theeb thiab khav txiv ntxiv lawm, thiab lawv thiaj li paub tias nws tsis yog qhov tias tib neeg tus yeeb yam zoo, tiam sis yog qhov tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev hlub tau los rau ntawm tib neeg lawm; lawv txhua tus puav leej ntshai txoj kev rau txim, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj cuab kav ua ib yam dab tsi ntxiv li lawm.

Lus taw qhia:

a. “Tus Dej Chu” yog hais txog qhov piv txwv txog tus ciaj ciam ntawm cov hwj chim sib tawm tsam.

Qhov Dhau Los: Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 2

Ntxiv Mus: Tshooj 13

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No