Tshooj 11

Raws li tib neeg lub qhov muag pom mas, saib zoo li tsis muaj kev hloov pauv nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tawm nyob rau lub sij hawm no li, uas yog vim yog hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub tej kev cai uas Vajtswv hais, thiab tsis to taub lub ntsiab ntawm Nws cov lus. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, tib neeg tsis ntseeg tias muaj tej lus zais tob tshiab nyob rau hauv cov lus no; yog li ntawd, lawv thiaj li tsis muaj peev xwm coj ua lub neej uas yog lub neej tiag tiag, es thiaj li ua lub neej uas tsis loj hlob thiab tsis muaj sia li. Tiam sis nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tawm mas, peb pom tias muaj ib lub ntsiab lus uas tob zog, ib lub uas tib neeg piav tsis tau thiab ncav tsis cuag li. Niaj hnub no, yog tib neeg muaj hmoo txaus los nyeem Vajtswv cov lus zoo li no mas yog qhov zoo tshaj plaws ntawm txhua yam koob hmoov huv si. Yog tias tsis muaj leej twg nyeem cov lus no li, ces tib neeg yeej yuav khav theeb, qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, tsis paub txog lawv tus kheej, thiab tsis paub tias muaj pes tsawg qhov uas lawv ua tsis tau tiav mus ib txhis li. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus uas tob, thiab piav tsis tau lawm, ces tib neeg tau qhuas cov lus ntawd twj ywm, thiab hauv lawv lub siab yeej muaj kev ntseeg tseeb, tsis txuam nrog cov lus cuav li; lawv lub siab dhau los ua ib qho khoom tiag tiag, tsis yog cov khoom cuav lawm. Qhov no yog yam uas tshwm sim nyob rau hauv tib neeg lub siab tiag tiag. Txhua tus tib neeg nyias yeej muaj nyias tus kheej zaj nyob rau hauv nyias lub siab. Nws zoo li lawv tab tom hais lus rau lawv tus kheej hais tias: “Feem ntau ces zoo li qhov no yog Vajtswv Tus Kheej hais xwb—yog tias tsis yog Vajtswv, leej twg thiaj li hais tawm tau cov lus zoo li no? Vim li cas kuv thiaj li hais tsis tau cov lus ntawd? Vim li cas kuv thiaj li tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li no? Qhov ntawd zoo li tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas Vajtswv hais txog ntawd mas muaj tseeb tiag tiag, thiab yog Vajtswv Tus Kheej ntag! Kuv yuav tsis ua xyem xyav mus ntxiv lawm. Yog tsis li ntawd, ces tej zaum nws yuav yog qhov tias thaum Vajtswv txhais tes los txog, mam li khuv xim ces lig dhauv heev lawm! …” Qhov no yog qhov uas tib neeg feem coob xav hauv lawv lub siab. Muab hais kom ncaj ncees hlo tias, txij li thaum Vajtswv pib hais lus los txog rau niaj hnub no, txhua tus tib neeg twb tau thim tag lawm yog tsis muaj Vajtswv cov lus txhawb. Vim li cas thiaj li hais tias txhua yam ntawm tes hauj lwm no yog Vajtswv Tus Kheej ua tiav xwb, es tsis yog tib neeg ua tiav? Yog tias Vajtswv tsis tau siv cov lus los txhawb pawg ntseeg lub neej, ces ntshe txhua tus yuav ploj mus yam tsis muaj ib txoj lw li lawm. Qhov no tsis yog Vajtswv lub hwj chim lod? Qhov no puas yog tib neeg txoj kev hais lus zoo tiag tiag? Qhov no puas yog tib neeg tej peev xwm nkaus xwb? Yeej tsis yog kiag li! Yog tsis muaj kev soj ntsuam, ces yeej tsis muaj leej twg yuav paub tias hom ntshav dab tsi uas khiav hauv lawv cov leeg, lawv yuav tsis paub txog tias lawv muaj pes tsawg lub siab, los sis pes tsawg lub hlwb, thiab lawv txhua tus yuav xav tias lawv paub Vajtswv. Lawv tsis paub tias tseem muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv txoj kev paub lod? Tos hais tias Vajtswv hais tias, “Txhua tus neeg hauv noob neej yuav tsum lees txais qhov kev raug soj ntsuam xyuas los ntawm Kuv tus Ntsujplig, yuav tsum ua twb zoo tshuaj xyuas lawv txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav tsum saib ntsoov rau Kuv tej kev ua uas phim hwj ntawd.” Los ntawm qhov no los ces pom tau tias Vajtswv cov lus tsis yog tsis muaj hom phiaj thiab tsis muaj hauv paus. Vajtswv yeej tsis txeev coj yam tsis ncaj ncees rau ib tug tib neeg twg li; tab txawm yog Yauj los xij, tag nrho nws txoj kev ntseeg, yeej tsis raug muab tso tseg li—nws kuj raug soj ntsuam thiab, thiab tsis muaj chaw nkaum nws txoj kev txaj muag li. Thiab qhov ntawd ces tsis tas hais ib yam dab tsi txog cov tib neeg niaj hnub no li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li tau nug kiag hais tias: “Nej xav li cas thaum lub sij hawm lub nceeg vaj los txog rau hauv ntiaj teb?” Vajtswv cov lus nug tseem ceeb me ntsis xwb, tiam sis nws ua rau tib neeg xav tsis thoob li: “Peb xav li cas? Peb tseem tsis paub tias xyov thaum twg lub nceeg vaj mam li los txog, yog li ntawd peb yuav ua li cas tham txog tej kev xav? Muaj dab tsi ntxiv thiab, peb tsis paub li. Yog tias kuv yuav tsum tau xav txog qee yam, mas yam ntawd yuav tsum yog yam uas ‘xav tsis thoob’ li xwb, tsis muaj lwm yam li lawm.” Qhov tseeb tiag, lo lus nug no tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus. Tshaj txhua yam ces, kab lus no nkaus xwb—“Thaum Kuv cov tub thiab cov neeg ntws yees los rau ntawm Kuv lub zwm txwv, Kuv pib kiag txoj kev txiav txim raws kev raws cai nyob ntawm xub ntiag ntawm lub zwm txwv loj dawb paug”—xaus lus txog tej kev tsim kho ntawm sab ntsujplig tag nrho. Yeej tsis muaj leej twg paub yam uas Vajtswv xav ua nyob rau hauv sab ntsujplig nyob rau lub sij hawm no, thiab tsuas yog tom qab Vajtswv hais cov lus ntawd tawm lawm xwb mas tib neeg thiaj li ras me ntsis. Vim hais tias muaj ntau kauj ruam sib txawv nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tes hauj lwm uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb los kuj sib txawv thiab. Nyob rau lub sij hawm no, tseem ceeb ces yog Vajtswv cawm Vajtswv cov tub thiab cov neeg, uas hais tau hais tias, yog cov tub txib qaum ntuj ua cov saib xyuas, Vajtswv cov tub thiab cov neeg pib los lees txais yuav kev raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, lawv pib los tshem lawv tej kev xav thiab tej kev xav phem tawm mus yam raws kev raws cai, thiab hais lus sib ntsib dua rau txhua txoj lw ntawm lub ntiaj teb no; muab ua lwm lo lus hais ces, “txoj kev txiav txim nyob ntawm xub ntiag ntawm lub zwm txwv loj dawb paug” uas Vajtswv tau hais lawm ntawd pib raws kev raws cai lawm. Vim hais tias nws yog Vajtswv txoj kev txiav txim, Vajtswv thiaj li yuav tsum hais Nws lub suab tawm—thiab txawm hais tias muaj ntau lub ntsiab lus sib txawv los xij, lub hom phiaj yeej ib txwm yog tib lub xwb. Niaj hnub no, qhov txiav txim los ntawm lub suab uas Vajtswv hais los, mas qhov ntawd saib zoo li Nws cov lus hais ncaj qha rau ib pab tib neeg twg ntag. Qhov tseeb tiag, tshaj txhua yam ces, cov lus no hais txog tus yeeb yam ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Cov lus ntawd txiav ncaj qha mus rau tib neeg tus txha nqaj qaum, cov lus ntawd tsis txuag tib neeg tej kev xav, thiab cov lus ntawd nthuav tawm tag nrho lawv lub ntsiab tseem ceeb, tsis tseg ib yam dab tsi cia li, tsis cia ib yam dab tsi mus dhau li. Pib txij li hnub no mus, Vajtswv nthuav tib neeg lub ntsej muag tseeb tawm yam raws kev raws cai lawm, thiab “tso lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig rau tag nrho lub qab ntuj khwb.” Qhov txiaj ntsig uas thaum kawg ua tau tiav yog qhov no: “Los ntawm Kuv cov lus, Kuv yuav ntxuav kom tag nrho tib neeg thiab tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb kom huv si, es kom daim av tsis txhob qias neeg thiab liam sim, tab sis kom yog ib lub nceeg vaj dawb huv.” Cov lus no qhia txog lub nceeg vaj yav tom ntej, uas yog Khetos lub nceeg vaj tag nrho, ib yam li Vajtswv tau hais lawm tias, “Txhua yam puav leej yog cov txiv zoo, txhua tus puav leej yog cov neeg ua liaj ua teb uas nquag.” Raws li ib txwm mas, qhov no yuav tshwm sim thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab yuav tsis yog tshwm sim rau lub Suav Teb nkaus xwb.

Nws tsuas yog thaum Vajtswv pib hais lus thiab ua lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj ib txoj kev paub me ntsis txog Nws hauv lawv tej kev xav phem. Nyob rau thaum pib, qhov kev paub no tsuas muaj nyob rau hauv lawv tej kev xav phem xwb, tiam sis thaum lub sij hawm dhau mus, tib neeg tej kev xav cia li tsis muaj qab hau zuj zus thiab tsis zoo rau noob neej siv li lawm; yog li ntawd, lawv thiaj li los ntseeg txhua yam uas Vajtswv hais, txog ntua qhov uas lawv “tsim kiag ib qho chaw rau tus Vajtswv uas muaj qab hau nyob rau hauv lawv qhov kev txawj xav.” Qhov ntawd tsuas yog nyob rau hauv lawv qhov kev txawj xav uas tib neeg muaj ib qho chaw rau tus Vajtswv uas muaj qab hau xwb. Txawm li cas los xij, qhov tseeb, lawv tsis paub Vajtswv, thiab hais tsis tau ib yam dab tsi li tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb. Tiam sis muab piv rau yav dhau los mas, lawv ua tau ntau yam kawg li, txawm tseem muaj ib qho sib txawv loj ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej los xij. Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej hais tias, “Txhua hnub Kuv taug kev nrog cov neeg uas ntws los yam tsis tu ncua li, thiab txhua txhua hnub Kuv tau ua hauj lwm nyob rau hauv txhua tus neeg”? Vajtswv yim hais tej yam zoo li no, ces tib neeg yim muab lawv tus kheej piv tau rau tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej ntawm niaj hnub no tej kev ua, thiab lawv tuaj yeem paub tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawm qhov tseeb zoo dua. Vim hais tias Vajtswv cov lus yog hais los ntawm txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab siv tib neeg cov lus hais xwb, tib neeg muaj peev xwm nco tau Vajtswv cov lus li txiaj ntsim los ntawm kev ntsuam xyuas cov lus ntawd rau tej khoom siv, yog li ntawd thiaj li ua tiav ib qho txiaj ntsig loj. Ib qho ntxiv, Vajtswv hais txog tus yam ntxwv ntawm “Kuv” nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab “Kuv” nyob rau hauv qhov tseeb zaum tas zaum thiab, uas ua rau tib neeg txaus siab hlo los tshem Vajtswv tus yam ntxwv hauv lawv lub siab tawm mus, thiab txaus siab hlo los paub thiab koom tes nrog rau tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej. Qhov no yog lub tswv yim ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv yim hais tej yam zoo li no, ces yim muaj txiaj ntsig ntau rau tib neeg txoj kev paub Vajtswv xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Yog Kuv tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj hnub paub Kuv li, thiab txawm hais tias lawv yuav los paub Kuv, los qhov kev paub zoo li ntawd tseem tsis yog ib qho kev xav phem xwb lod?” Tseeb tiag, yog cheem tsum kom tib neeg los paub Vajtswv raws li lawv tus kheej tej kev xav phem xwb mas, nws yuav yooj yim heev rau lawv; lawv yuav tau so thiab zoo siab, yog li ntawd ces yuav pom Vajtswv tsis meej thiab tsis muaj qab hau nyob rau hauv tib neeg lub siab mus ib txhis li, uas yuav ua tau pov thawj qhia tias Ntxwgnyoog tuav thaj chaw tswj fwm tag nrho hauv lub qab ntuj khwb, tiam sis tsis yog Vajtswv; yog li ntawd, Vajtswv cov lus uas hais tias “Kuv tau thim Kuv lub hwj chim rov qab” lawm yuav nyob qhuav qhawv mus ib txhis li.

Thaum lub hwj chim qaum ntuj pib ua ncaj qha lawm, ces thaum ntawd kuj yog lub sij hawm uas lub nceeg vaj nqis los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb yam raws kev raws cai thiab. Tiam sis yam uas tau hais nyob rau ntawm no yog qhov tias lub nceeg vaj nqis los nrog tib neeg nyob, tsis yog qhov tias lub nceeg vaj los muaj lub cev rau ntawm tib neeg—yog li ntawd ces yam uas tau hais niaj hnub no yog txoj kev tsim lub nceeg vaj xwb, tsis yog qhov los muaj lub cev. Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej hais tias, “Txhua yam nyob ntsiag to xwb”? Nws puas yog tias txhua yam puav leej nres thiab tsis loj hlob li? Nws puas yog tias tej toj roob hauv pes uas loj yeej nyob ntsiag to tiag tiag? Yog li vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub txog qhov no li? Nws puas yog tias Vajtswv txoj lus tsis yog lawm? Los sis puas yog Vajtswv hais tshaj dhau lawm? Vim hais tias txhua yam uas Vajtswv ua mas yog ua nyob rau hauv cheeb tsam ib puag ncig uas tseem ceeb xwb, yeej tsis muaj leej twg paub txog qhov ntawd los sis muaj peev xwm nkag siab qhov ntawd los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag pom li, thiab txhua yam uas tib neeg ua tau ces yog los mloog Vajtswv hais xwb. Vim yog txoj kev muaj hwj chim tshaj plaws uas Vajtswv ua, thaum Vajtswv los txog, nws zoo li muaj ib txoj kev hloov pauv loj heev nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb; thiab rau Vajtswv mas, nws saib zoo li tias txhua tus puav leej saib ntsoov lub sij hawm no xwb. Niaj hnub no, qhov tseeb tseem tsis tau los txog. Tib neeg tsuas yog tau kawm me ntsis los ntawm ib feem ntawm Vajtswv cov lus lub ntsiab lus ncaj ncaj xwb. Lub ntsiab lus tseeb tos ntsoov lub sij hawm uas lawv muab lawv tus kheej ntawm lawv tej kev xav phem tshem tawm mus; tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav paub txog yam tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom ua nyob rau hauv ntiaj teb thiab saum ntuj niaj hnub no. Nyob rau hauv Vajtswv cov neeg hauv lub Suav Teb tsis yog tias tsuas muaj cov tshuaj lom ntawm tus zaj loj liab ploog xwb. Kuj muaj tus zaj loj liab ploog tus yeeb yam uas raug muab nthuav tawm yam nplua mias ntxiv, thiab meej ntxiv nyob rau hauv lawv thiab. Tiam sis Vajtswv tsis hais txog qhov no ncaj qha li, tsuas yog hais txog cov tshuaj lom ntawm tus zaj loj liab ploog me ntsis xwb. Ua li no, Nws tsis tau muab tib neeg tej qhov txhab qhia tshwm ncaj qha, uas haj yam muaj txiaj ntsig rau tib neeg txoj kev loj hlob ntxiv. Tus zaj loj liab ploog lub zes qe tsis nyiam kom raug muab hu ua cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog rau ntawm lwm tus lub xub ntiag. Nws zoo li cov lus tus “zaj loj liab ploog” coj kev txaj muag los rau lawv; lawv yeej tsis muaj leej twg txaus siab hlo los hais txog cov lus no li, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsuas hais tias, “Theem no ntawm Kuv tes hauj lawm ces qhov tseem ceeb ces yog tsom ntsoov rau nej, thiab qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg nyob rau hauv Suav Teb.” Tseeb tshaj ntawd ntxiv yog, Vajtswv tau los txeeb kiag cov sawv cev ntawm tus zaj loj liab ploog ntawd lub zes qe lawm, uas yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv lub Suav Teb.

“Thaum Kuv tus kheej los kiag nrog tib neeg nyob, cov tub txib qaum ntuj pib thooj txhij ua tes hauj lwm saib xyuas.” Qhov tseeb tiag, nws tsis yog hais ncaj ncaj hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tsuas los txog rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thaum cov tub txib qaum ntuj pib ua lawv tes hauj lwm nyob rau hauv txhua tus tib neeg xwb. Tiam sis, ob teg hauj lwm no—tes hauj lwm ntawm lub hwj chim qaum ntuj thiab cov tub txib qaum ntuj txoj kev saib xyuas—raug muab ua thooj txhij. Ntxiv mus, Vajtswv tham me ntsis txog cov tub txib qaum ntuj txoj kev saib xyuas. Thaum Nws hais tias “tag nrho cov tub thiab cov neeg tsis yog tau txais kev sim siab thiab kev saib xyuas xwb, tab sis kuj muaj peev xwm pom, nrog lawv tus kheej ob lub qhov muag, qhov kev tshwm sim ntawm txhua yam yog toog,” tib neeg feem coob muaj kev xav hauv nruab siab ntau heev txog lo lus “yog toog.” Yog toog yog hais txog tej kev tshwm sim uas tshaj ntuj tsim nyob rau hauv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab xwb. Tiam sis lub ntsiab lus ntawm tes hauj lwm yeej tseem muaj txoj kev paub txog tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej. Yog toog yog tej kev uas cov tub txib qaum ntuj ua hauj lwm. Tej zaum lawv yuav ua rau tib neeg xav thiab ua npau suav, ua rau tib neeg nkag siab tias muaj cov tub txib qaum ntuj. Tiam sis tib neeg yeej tsis pom cov tub txib qaum ntuj ntawd li. Lub tswv yim uas cov tub txib qaum ntuj ua hauj lwm nrog Vajtswv cov tub thiab cov neeg mas yog los qhia thiab qhia kom lawv paub qhov tseeb ncaj qha, ntxiv rau yam uas yog txoj kev qhuab ntuas thiab kev cais lawv tawm. Cov tub txib qaum ntuj ntawd tsis tshua hais lus qhuab qhia. Raws li ib txwm muaj mas, kev sib tham ntawm tib neeg yog txoj kev zam; qhov no yog qhov uas tab tom muaj tshwm sim nyob rau ntawm cov teb chaws uas nyob sab nraum lub Suav Teb lawm. Yam uas muaj nyob rau hauv Vajtswv cov lus yog qhov kev qhia tshwm txog tej xwm txheej uas muaj nyob ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb—raws li ib txwm muaj mas, qhov no yog qhov pib ncaj qha mus rau tus zaj loj liab ploog lub zes qe ntag. Txhua tus tib neeg ntiaj teb muaj ntau tus yam ntxwv sib txawv, Vajtswv xaiv cov uas sawv cev los ua dej num yam li cov qauv. Yog li ntawd, Vajtswv cov lus ua rau tib neeg liab qab ploog, thiaj li ua rau lawv tsis paub txaj muag li lawm, yog tsis li ntawd ces lawv yuav tsis muaj sij hawm los khiav nkaum txoj kev kaj uas ci ntsa iab, thiab swb rau lawv tus kheej txoj hauj lwm li. Tib neeg cov yam ntxwv mas yog ib co duab uas ntau heev, uas Vajtswv tau muab kob pleev rau txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub no lawm, thiab Nws yuav muab kob pleev rau txij hnub no mus kom txog rau tag kis. Txhua yam uas Nws muab kob pleev rau yog tib neeg txoj kev tsis zoo xws li: Ib txhia quaj hauv txoj kev tsaus ntuj, saib ntxim zoo li tu siab rau qhov lawv ob lub qhov muag tsis pom kev li, ib txhia luag, ib txhia raug cov nthwv dej ntas loj muab kuav mus lawm, ib txhia taug tej kev nce toj nqis hav, ib txhia tshawb nyob rau tom tej hav zoov loj, ntshai heev, zoo li ib tug noog uas poob siab tag thaum hnov txoj hlua hneev lub suab nrov, ntshai heev tsam raug cov tsiaj qus muab noj saum tej toj roob. Nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes mas, cov yam ntxwv tsis zoo no ua rau xeeb txob heev, zoo ib yam nkaus li cov duab, uas feem ntau yog cov tsis zoo saib hlo li, los sis txaus los ua rau tib neeg xob plaub hau thiab ua rau lawv paub tsis meej thiab tsis meej pem li. Raws li Vajtswv pom mas, txhua yam uas tshwm sim muaj nyob rau hauv tib neeg ces yeej tsis muaj ib yam dab tsi li tsuas muaj txoj kev tsis zoo xwb, thiab tab txawm hais tias qhov ntawd yuav ua rau muaj kev khuv leej los xij, nws yeej tseem yog txoj kev tsis zoo. Qhov uas tib neeg txawv ntawm Vajtswv mas yog qhov tias tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo yog nyob rau ntawm qhov lawv lub siab muag los ua zoo rau lwm tus. Txawm li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm zoo li qub rau tib neeg, uas txhais tau hais tias Nws ib txwm muaj tus cwj pwm qub. Nws tsis ib txwm ua siab zoo li tib neeg xav hauv nruab siab, zoo ib yam li ib leej niam uas tau ntsib tau pom uas xav txog nws cov me nyuam tas li hauv nws lub siab xwb. Qhov tseeb tiag, yog tias Vajtswv tsis xav siv ib co tswv yim los txeeb kom yeej tus zaj loj liab ploog ntawd, ces yeej tsis muaj hnub uas Nws yuav zwm rau txoj kev txo hwj chim zoo li no li, cia Nws Tus Kheej raug cob rau tib neeg txoj kev txwv. Raws li Vajtswv tus moj yam mas, txhua yam uas tib neeg ua thiab hais ua rau Vajtswv npau taws xwb, thiab lawv yuav tsum raug rau txim. Raws li Vajtswv pom mas, lawv tsis muaj ib tug ua tau raws li tus qauv li, thiab lawv txhua tus yuav yog cov uas raug Vajtswv rhuav tshem. Vim yog cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv lub Suav Teb, thiab, tshaj ntawd ntxiv, vim yog tus zaj loj liab ploog tus yeeb yam, ntxiv rau yam uas yog qhov tseeb tias lub Suav Teb yog tus zaj loj liab ploog lub teb chaws thiab daim av uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob, Vajtswv yuav tsum nqos Nws txoj kev npau taws thiab kov kom yeej tus zaj loj liab ploog ntawd txhua lub zes qe; tiam sis Nws yuav ntxub tus zaj loj liab ploog ntawd lub zes qe mus li—qhov ntawd yog, Nws yuav ntxub txhua tus uas los ntawm tus zaj loj liab ploog ntawd los mus li—thiab qhov no yeej yuav tsis hloov pauv li.

Yeej tsis tau muaj leej twg txeev paub txog ib yam dab tsi ntawm Vajtswv tej kev ua li, los sis yeej tsis muaj ib yam dab tsi saib txog Nws tej kev ua li. Piv txwv tias, thaum Vajtswv rov qab mus rau Xi-oo lawm, leej twg thiaj li paub txog qhov no? Yog li ntawd cov lus uas xws li “Kuv los ntsiag to los nyob xyaw tib neeg, thiab tom qab ntawd ces Kuv txav mus lawm. Puas tau muaj ib tug twg pom Kuv li?” thiaj li qhia tias tib neeg tu ncua lub peev xwm los lees txais yuav yam uas tshwm sim ntawm sab ntsujplig. Nyob rau yav dhau los, Vajtswv tau hais lawm tias, thaum Nws rov qab mus rau Xi-oo lawm, “lub hnub yuav kub heev, lub hli yuav ci ntsa iab.” Vim hais tias tib neeg tseem raug cuam tshuam rau qhov Vajtswv rov qab los rau Xi-oo—vim hais tias lawv tseem tsis tau tso qhov ntawd tseg—ces Vajtswv thiaj li hais cov lus ntawd tawm ncaj qha hais tias “lub hnub yuav kub heev, thiab lub hli yuav ci ntsa iab” kom haum raws li tib neeg tej kev xav phem xwb. Vim li ntawd, thaum tib neeg tej kev xav phem raug Vajtswv cov lus rhuav tshem lawm, lawv pom tias Vajtswv tej kev ua mas phim hwj heev, thiab lawv pom tias Nws cov lus mas tob heev, piav tsis tau li, thiab nyeem tsis tau rau txhua tus li; yog li ntawd, lawv thiaj li muab qhov teeb meem no tso tseg tag nrho, thiab paub meej me ntsis hauv lawv lub siab tias, zoo li Vajtswv twb rov qab mus rau Xi-oo lawm, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis mob siab rau qhov teeb meem no li. Txij li thaum ntawd los, lawv thiaj li koom ua ib lub siab ntsws los lees txais yuav Vajtswv cov lus, thiab tsis muaj kev txhawj xeeb tias kev puas tsuaj loj yuav tshwm sim los tom qab Vajtswv rov qab mus rau Xi-oo ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li yuav yooj yim rau tib neeg los lees txais yuav Vajtswv cov lus, tsom ntsoov rau lawv txoj kev mob siab rau Vajtswv cov lus tag nrho, ua rau lawv tsis muaj txoj kev ntshaw los xav txog dab tsi ntxiv li lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 10

Ntxiv Mus: Cov Lus Ntxiv Rau: Tshooj 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No