Tshooj 3

Niaj hnub no tsis yog Tiam Hmoov Hlub, los sis tsis yog tiam hlub tshua ntxiv lawm, tiam sis yog Tiam Lub Nceeg Vaj uas Vajtswv cov neeg raug muab nthuav tawm lawm, tiam uas Vajtswv ua hauj lwm ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, nyob rau hauv tshooj no ntawm Vajtswv cov lus, Vajtswv coj txhua tus uas lees txais yuav Nws cov lus mus rau hauv sab ntsujplig. Nyob rau hauv cov lus qhib, Nws npaj tej no ua ntej lawm, thiab yog tias ib tug tib neeg twg muaj txoj kev paub txog Vajtswv cov lus, ces tus tib neeg ntawd yuav taug txoj hmab mus de kom tau lub dib liab, thiab yuav to taub ncaj qha txog yam Vajtswv xav ua kom tiav nyob rau hauv Nws cov neeg. Yav thaum ub, tib neeg raug sim los ntawm kev thov kom tau lub npe ua “cov neeg ua Vajtswv tes dej num,” tiam sis niaj hnub no, tom qab lawv raug muab cob rau kev sim siab tag lawm, ces lawv txoj kev cob qhia thiaj li mam pib raws kev raws cai. Ib qho ntxiv, tib neeg yuav tsum muaj ib txoj kev paub zoo dua txog Vajtswv tes hauj lwm raws li lub hauv paus ntawm cov lus yav dhau los, thiab yuav tsum saib rau cov lus thiab tus tib neeg, thiab tus Ntsujplig thiab tus tib neeg, yam li ib tug tib neeg uas muab sib cais tsis tau li—yam li ib lub qhov ncauj, ib lub siab, ib txoj kev ua, thiab ib lub hauv paus xwb. Qhov kev cheem tsum no yog qhov kev cheem tsum siab tshaj plaws uas Vajtswv tau cheem tsum ntawm tib neeg txij li thaum ntuj tsim teb raug los lawm. Los ntawm qhov no ces yeej pom tau tias Vajtswv xav siv ib feem ntawm Nws tej kev mob siab rau Nws cov neeg, tias Nws xav qhia tshwm qee yam cim thiab txuj ci phim hwj rau lawv, thiab, qhov tseem ceeb tshaj, tias Nws xav ua kom txhua tus tib neeg ua raws li Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus tag nrho. Hais txog ib qho, ces Vajtswv Tus Kheej txhawb nqa Nws cov lus tim khawv, hos hais txog lwm qhov, ces Nws tau tsim tej kev cheem tsum rau Nws cov neeg, thiab tau tshaj tawm ncaj qha txog Vajtswv tej kev cai tswj fwm mus rau cov neeg coob coob tias: Yog li ntawd, vim nej raug hu ua Kuv cov neeg, txhua yam tsis zoo li yav dhau los lawm; nej yuav tsum mloog thiab ua raws li cov lus hais tawm ntawm Kuv tus Ntsujplig, thiab caum Kuv tes hauj lawm kom ti ti; nej yuav tsum tsis txhob muab Kuv tus Ntsujplig thiab Kuv lub cev nqaij daim tawv sib cais, vim Wb yeej xeeb txawm yog ib tug xwb, thiab raws li tus yeeb yam ces yeej tsis sib faib li. Nyob rau hauv qhov no, yog yuav thaiv kom tib neeg tsis txhob tsis quav ntsej tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd, ces rov qab muaj dua ib qho tseem ceeb txog cov lus uas hais tias, “vim Wb yeej xeeb txawm yog ib tug xwb, thiab raws li tus yeeb yam ces yeej tsis sib faib li”; vim hais tias txoj kev tsis quav ntsej zoo li no yog qhov tib neeg ua tsis tau, qhov no raug rov muab teev tseg ib zaug ntxiv rau hauv Vajtswv tej kev cai tswj fwm lawm thiab. Ntxiv mus, Vajtswv qhia tib neeg txog yam uas yuav rov los raug rau lawv ntawm txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm, yam tsis zais ib yam dab tsi li, uas hais tias, “Lawv ces yuav raug kev puas tsuaj, thiab tsuas yuav muaj cuab kav tau haus los ntawm lawv tus kheej lub khob dej iab nkaus xwb.” Vim tib neeg qaug zog, ces tom qab hnov cov lus no tag lawm lawv thiaj li tswj tsis tau tab sis ceev faj ntxiv txog Vajtswv hauv lawv lub siab, vim “lub khob dej iab” xwb twb txaus los ua rau tib neeg xav ib ntus lawm. Tib neeg muaj ntau yam kev txhab txhais txog “lub khob dej iab” uas Vajtswv hais tias: qhov raug txiav txim los ntawm cov lus los sis raug ntiab tawm ntawm lub nceeg vaj mus, los sis qhov nyob ib leeg ib ntus, los sis yus lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag thiab raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm, los sis raug Vajtswv tus Ntsujplig muab tso tseg lawm, los sis yus lub cev nqaij daim tawv raug muab tshem tawm thiab ntiab tawm mus rau hauv Dab Teb. Cov kev txhab txhais no yog yam uas ua tau tiav los ntawm tib neeg txoj kev xav, yog li ntawd nyob rau hauv lawv txoj kev xav hauv nruab siab mas, tib neeg tsis muaj peev xwm mus tau kom dhau tej ntawd li. Tiam sis Vajtswv tej kev xav tsis zoo li tib neeg tej kev xav; qhov ntawd hais tau hais tias, “lub khob dej iab” tsis yog hais txog cov uas hais los saum no ib qho li, tiam sis yog hais txog qhov kawg ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv tom qab uas raug Vajtswv qhuab ntuas tag lawm. Muab qhov no hais kom meej ntxiv, ces thaum qee tus neeg muab Vajtswv tus Ntsujplig thiab Nws cov lus cais raws li nws nyiam, los sis cais cov lus thiab tus tib neeg, los sis tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv uas Nws hnav rau Nws Tus Kheej, tus tib neeg no tsis yog tsuas tsis muaj peev xwm paub Vajtswv hauv Vajtswv cov lus xwb, tiam sis yog tias lawv ua xyem xyav me ntsis txog Vajtswv, ces lawv yuav cia li dig muag rau txhua fab txhua feem li lawm. Nws tsis zoo li tib neeg xav hauv nruab siab tias lawv raug txiav tawm ncaj qha; tiam sis, lawv maj mam poob mus rau hauv Vajtswv txoj kev rau txim—uas hais tau hais tias, lawv nqis mus rau hauv tej kev puas tsuaj loj, thiab tsis muaj leej twg haum nrog lawv tau li, zoo li lawv twb raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm, thiab zoo li lawv yog ib tug yoov tsis muaj taub hau, uas mus nrau ub nrau no. Tab txawm li no los, lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm tawm mus li thiab. Hauv lawv lub siab mas, piav qhia txhua yam nyuaj heev, zoo li muaj ib txoj kev txom nyem uas hais tawm tsis tau nyob rau hauv lawv lub siab—tiam sis lawv yeej tseem rua tsis taus lawv lub qhov ncauj li, thiab lawv siv sij hawm tag hnub los zaum xwb, tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv li. Nws yog vim cov xwm txheej no Vajtswv tej kev cai tswj fwm thiaj li hem lawv, kom lawv tsis txhob muaj cuab kav tawm ntawm pawg ntseeg mus txawm tsis muaj kev xyiv fab los xij—qhov no yog qhov hu ua ib “txoj kev tawm tsam sab hauv thiab sab nraud,” thiab yog qhov nyuaj heev rau tib neeg tiv. Yam uas tau muab hais rau ntawm no lawm mas txawv ntawm tib neeg tej kev xav phem—thiab qhov ntawd yog vim hais tias, nyob rau hauv cov xwm txheej ntawd, lawv tseem paub nrhiav Vajtswv, thiab muaj qhov no tshwm sim thaum Vajtswv tig Nws lub nrab qaum rau lawv, thiab qhov uas tseem ceeb tshaj yog qhov tias, tsuas zoo ib yam li ib tug tsis ntseeg xwb, lawv tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv. Vajtswv tsis cawm cov tib neeg zoo li no ncaj qha; thaum lawv lub khob dej iab qhuav lawm, ces thaum ntawd yog lub sij hawm uas lawv hnub kawg tau los txog lawm. Tiam sis thaum lub sij hawm no, lawv tseem nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, xav kom muaj kev xyiv fab me ntsis ntxiv—tiam sis zaum no mas txawv yav dhau los lawm, tshwj yog hais tias muaj tej yam xwm txheej tshwj xeeb xwb.

Lawv qab ntawm qhov no, Vajtswv kuj piav qhia ntau kis zoo rau sawv daws thiab, yog li ntawd lawv thiaj li rov tau txais lub neej txoj sia dua ib zaug ntxiv lawm—vim rau qhov, sij hawm dhau mus, Vajtswv tau hais tias cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis muaj lub neej txoj sia li, tiam sis hnub no Vajtswv cia li tham kiag txog “lub neej txoj sia nyob hauv.” Tsuas yog tham txog lub neej txoj sia xwb tib neeg thiaj li paub tias tseem muaj Vajtswv lub neej txoj sia nyob rau hauv lawv. Qhov ua li no, lawv txoj kev hlub Vajtswv thiaj li muaj nce ntau ntxiv, thiab lawv tau txais ib txoj kev paub ntau dua txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua. Yog li ntawd, tom qab pom cov lus no tag lawm, txhua tus tib neeg puav leej lees txim hloov dua siab tshiab txog lawv tej kev ua yuam kev yav dhau los, thiab los kua muag tu siab twj ywm. Feem coob los kuj tau txiav txim siab twj ywm tias lawv yuav tsum tau ua kom tau zoo raws Vajtswv ib yam nkaus thiab. Qee zaum, Vajtswv cov lus nkaug mus rau hauv tib neeg nruab siab uas yog qhov tob tshaj plaws, thiaj li nyuaj rau tib neeg los lees txais yuav cov lus ntawd, thiab nyuaj rau tib neeg nyob kaj siab lug. Qee zaum, Vajtswv cov lus mas ncaj ncees thiab mob siab, thiab sov tib neeg lub siab, vim li ntawd tom qab uas tib neeg tau nyeem cov lus ntawd lawm, nws zoo li thaum ib tug me nyuam yaj rov pom nws niam dua tom qab uas ploj mus tau ntau lub xyoo lawm. Lawv kua muag ntws sis, lawv kov yeej txoj kev xav lawm, thiab lawv xav muab lawv tus kheej pov rau hauv Vajtswv lub xub ntiag nrog kev quaj lawm xwb, kom dim plaws txoj kev mob uas piav qhia tsis tau uas nyob rau hauv lawv lub siab los tau ntau lub xyoo lawm, kom qhia tau lawv txoj kev ua siab ncaj ncees rau Vajtswv. Vim yog txoj kev sim los tau ntau lub hli, thiaj li ua rau lawv lub siab muag me ntsis lawm, zoo nkaus li lawv nyuam qhuav raug ib txoj kev tawm tsam uas txom nyem heev, zoo nkaus li ib tug neeg muaj mob uas twb pw hauv txaj tau ntau lub xyoo lawm. Yuav ua kom lawv khov kho rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv cov lus, ces Vajtswv thiaj li tau hais cov lus hauv qab no ntau zaus lawm hais tias: “Yuav kom kauj ruam txuas ntxiv mus ntawm Kuv tes hauj lwm mus tau tus yees thiab tsis muaj kev khuam hlo li, mas Kuv thiaj li siv qhov kev tsim kho kom zoo ntawm cov lus los sim tag nrho cov nyob hauv Kuv lub tsev.” Nyob rau ntawm no, Vajtswv hais tias “los sim tag nrho cov nyob hauv Kuv lub tsev”; yog ua twb zoo nyeem ces qhia rau peb tias thaum tib neeg ua yam li cov neeg ua Vajtswv tes dej num lawm, ces lawv yeej tseem yog cov tib neeg uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Tshaj ntawd ntxiv, cov lus no qhia txog Vajtswv txoj kev tseeb rau lub npe uas hais tias “Vajtswv cov neeg,” coj ib txoj kev ntsuam txog kev ntseeg hauv lawv lub siab los rau tib neeg. Yog li ntawd vim li cas Vajtswv thiaj li pheej nthuav tawm ntau txoj kev qhia kom pom meej txog tib neeg tom qab uas lawv tau nyeem Vajtswv cov lus lawm, los sis thaum lub npe “Vajtswv cov neeg” twb tsis tau muab nthuav tawm? Qhov ntawd puas yog qhia tias Vajtswv tsuas yog tus Vajtswv uas saib tob mus rau hauv tib neeg lub siab xwb? Qhov no tsuas yog ib feem ntawm qhov laj thawj xwb—thiab nyob rau ntawm no, nws tsuas yog qhov tseem ceeb thib ob xwb. Vajtswv ua li ntawd kom thiaj li ua rau txhua tus tib neeg ntseeg, kom txhua tus tib neeg thiaj li yuav, los ntawm Vajtswv cov lus los, paub txog lawv tus kheej tej kev ua tsis tau zoo thiab paub txog lawv tus kheej tej kev tu ncua yav dhau los uas hais txog lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab, qhov tseem ceeb dua yog, kom pua tau lub hauv paus rau tes hauj lwm uas yuav ua mus tom ntej. Tib neeg tsuas tuaj yeem siv zog kom paub Vajtswv thiab caum Vajtswv txoj kev tsim txiaj raws li lub hauv paus ntawm txoj kev paub lawv tus kheej xwb. Vim yog cov lus no, tib neeg thiaj li hloov ntawm yam tsis zoo thiab ua twj ywm los rau yam zoo thiab tiv thaiv, thiab qhov no pab tau Vajtswv tes hauj lwm ntu ob kom nrhau cag. Nws hais tau tias, vim muaj kauj ruam ntawm tes hauj lwm no ua lub hauv paus lawm, ces Vajtswv tes hauj lwm ntu ob thiaj li dhau los ua ib qho teeb meem yooj yim, tsuas cheem tsum lub zog me ntsis lawm xwb. Yog li ntawd, thaum tib neeg ntiab txoj kev tu siab hauv lawv lub siab tawm mus thiab dhau los ua yam zoo thiab tiv thaiv lawm, Vajtswv yuav siv lub hwv tsam no los tsim kom muaj tej kev cheem tsum rau Nws cov neeg uas hais tias: “Kuv cov lus raug tso tawm thiab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg los tau, thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, nej yuav tsum paub nej tus kheej ntawm Kuv xub ntiag rau txhua lub sij hawm. Vim hnub no, tom qab txhua yam, mas tsis zoo li qhov ua ntej ntawd, thiab koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau yam twg los xij uas koj xav ua ntawd ntxiv lawm. Tab sis, nyob rau hauv qab txoj kev coj qhia ntawm Kuv cov lus, koj yuav muaj cuab kav kov yeej koj lub cev; koj yuav tsum siv Kuv cov lus ua koj tus ncej txheem tseem ceeb, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua lwj ua liam.” Nyob rau hauv qhov no, Vajtswv thiaj li hais txog “Kuv cov lus” ua qhov tseem ceeb; nyob rau yav dhau los, los Nws kuj hais txog “Kuv cov lus” ntau zaus ib yam nkaus thiab, yog li ntawd, txhua tus tib neeg thiaj li zam tsis dhau lawm ces lawv thiaj li tau cuab pob ntseg mloog qhov no. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yuav ua mus lawm tom ntej: Txhua tus tib neeg yuav tig pob ntseg los mloog Vajtswv cov lus, thiab yuav tsum txhob muaj lwm txoj kev hlub lawm. Txhua tus yuav tsum saib cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los kom tsim nqi, thiab tsis txhob saib cov lus ntawd tsis rau nqi; qhov ua li ntawd yuav ua rau tej xwm txheej hauv pawg ntseeg yav dhau, uas thaum ib tug tib neeg nyeem Vajtswv cov lus ces ntau tus hais amee thiab ua raws li ntawd. Thaum lub sij hawm ntawd, tib neeg tsis tau paub Vajtswv cov lus, tiam sis siv cov lus ntawd yam li ib qho cuab yeej los tiv thaiv lawv tus kheej. Yog muab hais rov qab, ces tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiaj li tau tsim muaj tej kev cheem tsum tshiab, siab dua rau tib neeg. Yuav kom cheem tau tib neeg tsis txhob dhau los ua yam tsis zoo thiab ua twj ywm tom qab pom Vajtswv cov qauv quag siab thiab tej kev cheem tsum uas coj nruj lawm, Vajtswv thiaj li tau txhawb tib neeg ntau zaus los ntawm qhov hais tias: “Vim txhua yam tau los rau ib qho xwm txheej li qhov hnub no lawm, ces nej tsis tas yuav ntxhov siab thiab tu siab rau nej tej kev coj thiab kev ua yav dhau los lawm. Kuv txoj kev siab loj siab dav ces yeej tsis muaj chaw kawg ib yam nkaus li lub hiav txwv thiab lub ntuj—ua cas tib neeg tej peev xwm thiab kev paub txog Kuv thiaj li tsis yog ib qho uas Kuv paub zoo li Kuv sab qaum tes?” Cov lus uas mob siab thiab ncaj ncees no cia li qhib plho tib neeg lub siab tam sim ntawd, thiab cia li coj lawv tawm ntawm txoj kev tag kev cia siab los rau txoj kev hlub Vajtswv tam sim ntawd, kom ua yam zoo thiab tiv thaiv, vim rau qhov Vajtswv hais lus los tuav txoj kev qaug zog hauv tib neeg lub siab. Tos nco xwb, tib neeg twb pheej txaj muag nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag vim yog lawv tej kev ua yav dhau los lawm, thiab lawv nthuav txoj kev tu siab tawm zaum tas zaum thiab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li nthuav tawm cov lus no tshwj xeeb kom zoo thiab raws li ib txwm muaj, kom tib neeg thiaj li tsis xav tias Vajtswv cov lus mas txhav thiab ruam, tiam sis yog coj nruj thiab mog muag xwb, thiab ntse thiab muaj tiag.

Txij thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub no, Vajtswv tau npaj txhua yam ntsiag to rau tib neeg los ntawm sab yeeb ceeb, thiab yeej tsis piav qhia qhov tseeb ntawm sab yeeb ceeb rau tib neeg li. Tiam sis, niaj hnub no, Vajtswv cia li qhia txog kob rog uas phem heev nyob rau hauv sab yeeb ceeb ntawd tam sid xwb, uas cia li ua rau tib neeg khawb khawb lawv lub taub hau xwb, ua rau lawv paub tob zog tias Vajtswv mas nyob tob thiab piav tsis tau li, thiab haj yam ua rau lawv nrhiav lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus nyuaj. Nws hais tau tias tus yam ntxwv sib ntaus sib tua ntawm sab yeeb ceeb coj txhua tus tib neeg mus rau sab ntsujplig. Qhov no yog thawj ntu uas tseem ceeb ntawm tes hauj lwm yav tom ntej, thiab yog qhov qhia tib neeg kom to taub txog sab ntsujplig. Los ntawm qhov no los, ces pom tau tias Vajtswv tes hauj lwm uas yuav ua mus lawm tom ntej mas yog tsom ntsoov rau tus ntsujplig, lub hom phiaj tseem ceeb uas muab txoj kev paub ntau dua txog tej kev ua uas xav tsis thoob ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv rau txhua tus tib neeg, thiab muab txoj kev paub ntau dua txog txoj kev ruam thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam rau cov uas ua siab ncaj ncees rau Vajtswv. Txawm hais tias lawv tsis tau yug nyob rau hauv sab ntsujplig los xij, lawv mloog mas zoo li lawv twb pom Ntxwgnyoog lawm, thiab thaum lawv muaj qhov mloog tau li no lawm, Vajtswv hloov kiag mus rau lwm txoj kev hais lus lawm—thaum tib neeg tau txais txoj kev xav no lawm, Vajtswv txawm nug hais tias: “Vim li cas Kuv thiaj li maj npaum ntawd los cob qhia nej? Vim li cas Kuv thiaj qhia nej txog qhov tseeb ntawm sab yeeb ceeb? Vim li cas Kuv thiaj qhia kom paub thiab ntuas nej ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab?” Thiab ntau yam ntxiv—tag nrho cov lus nug uas thab kom muaj lus nug ntau nyob rau hauv tib neeg lub siab uas hais tias: Vim li cas Vajtswv thiaj li hais lus ua lub suab no? Vim li cas Nws thiaj li hais txog tej teeb meem ntawm sab yeeb ceeb, es tsis yog hais txog Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg thaum lub sij hawm tsim tsa pawg ntseeg? Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis tawm tsam tib neeg tej kev xav phem los ntawm kev muab tej lus zais tob ntawd nthuav tawm? Tsuas yog ua twb zoo xav me ntsis xwb, tib neeg tau txais txoj kev paub me ntsis txog tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, yog li ntawd, thaum lawv ntsib tej kev sim siab nyob rau yav tom ntej, lawv thiaj li yuav muaj ib txoj kev paub tseeb txog txoj kev tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag li. Thiab tab txawm thaum lawv ntsib tej kev sim siab ntawd nyob rau yav tom ntej los xij, lawv yeej tseem muaj peev xwm paub Vajtswv thiab ntxub Ntxwgnyoog nkaus xwb, thiab foom phem rau Ntxwgnyoog.

Thaum kawg, Vajtswv lub siab nyiam thiaj li raug muab nthuav tawm tag nrho rau tib neeg lawm hais tias: “cia Kuv txhua lo lus nrhau cag, tawg paj thiab txi txiv nyob rau hauv koj tej ntsujplig, thiab, qhov tseem ceeb tshaj, ces cia tawg paj txi txiv ntxiv. Qhov no vim yog qhov uas Kuv xav tau tsis yog cov paj uas tawg nra paug xwb, tab sis yog cov txiv uas txi ncw heev, cov txiv uas siav tsis txawj ploj li.” Hais txog Vajtswv tej kev cheem tsum tas li ntawm Nws cov neeg ntawd, qhov no yog qhov nkag siab zoo tshaj txhua yam huv si, nws yog lub hauv paus ntsiab lus, thiab hais tau mus ncaj nraim xwb. Kuv tau hloov ntawm kev ua hauj lwm hauv kev ua neej mus rau kev ua hauj lwm hauv lub hwj chim qaum ntuj tag nrho lawm; yog li ntawd, nyob rau yav dhau los, hauv Kuv cov lus uas tau muab hais meej meej lawm ntawd, Kuv tsis tas yuav muab piav qhia ntxiv li lawm, thiab cov tib neeg feem coob muaj peev xwm to taub lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus. Qhov txiaj ntsim yog qhov tias, yav thaum ub, txhua yam uas cheem tsum ces yog kom tib neeg paub Kuv cov lus thiab muaj peev xwm hais lus txog qhov muaj tseeb xwb. Txawm li cas los xij, kauj ruam no mas txawv deb heev. Kuv lub hwj chim qaum ntuj tau hloov qhov thaum ub chaw tag nrho li lawm, thiab tsis tseg ib qho chaw rau tib neeg los ua ib feem li. Yog li ntawd, yog tias cov uas nrog Kuv cov neeg nyob xav to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus, mas lawv to taub nyuaj tshaj plaws li. Tsuas yog los ntawm Kuv cov lus hais tawm xwb lawv thiaj li tau txais txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo, thiab yog tias nws tsis yog los ntawm qhov no, ces txhua txoj kev xav kom to taub lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus ces tsuas yog pw ua npau suav nruab hnub xwb. Thaum txhua tus tib neeg muaj ib txoj kev paub txog Kuv ntau dua tom qab lees txais yuav Kuv cov lus hais tawm lawm ces yog lub sij hawm uas Kuv cov neeg ua neej raws li Kuv, nws yog lub sij hawm uas Kuv tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv tiav lawm, thiab yog lub sij hawm uas Kuv lub hwj chim qaum ntuj tau ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv tag nrho lawm. Thaum lub sij hawm no, txhua tus tib neeg yuav paub Kuv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab yuav muaj peev xwm tiag tiag los hais tias Vajtswv tshwm los nyob hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, ces qhov no yuav yog lub txiv. Qhov no yog qhov pov thawj ntxiv tias Vajtswv dhuav txoj kev tsim tsa pawg ntseeg lawm—qhov ntawd yog, “Txawm hais tias cov paj nyob hauv lub tsev paj mas suav tsis txheeb li cov hnub qub, thiab ua rau muaj neeg coob heev nyiam, los thaum uas lawv ntsws thiab qhuav lawm, ces lawv ntuag tag li Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm xwb, thiab tsis muaj leej twg xav saib xav pom lawv lawm.” Txawm hais tias Vajtswv tus kheej kuj tau ua hauj lwm thaum lub sij hawm tsim tsa pawg ntseeg los xij, vim hais tias Nws yog tus Vajtswv uas ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li, Nws tsis muaj kev nco txog tej teeb meem yav dhau los. Yuav kom cheem tau tib neeg tsis txhob rov qab xav txog yav dhau los, ces Nws thiaj li tau siv cov lus uas hais tias “ntuag tag li Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm xwb,” uas qhia tias Vajtswv tsis ua raws li kev qhuab qhia. Tej zaum ib txhia tib neeg yuav txhab txhais Vajtswv lub siab nyiam yuam kev, thiab nug hais tias: Vim li cas, vim nws yog tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua tiav, es Nws thiaj li hais tias “thaum uas cov paj ntawd ntsws thiab qhuav lawm, tsis muaj leej twg xav saib xav pom lawv lawm”? Cov lus no qhia ib txoj kev qhia tshwm rau tib neeg. Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws yog qhov tias cov lus ntawd ua rau txhua tus tib neeg muaj ib qho chaw pib dua tshiab thiab yog; tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li muaj peev xwm los ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Thaum kawg, Vajtswv cov neeg thiaj li yuav muaj peev xwm los qhuas Vajtswv tiag tiag, tsis yog qhuab yuam, thiab los ntawm lawv lub siab los. Qhov no yog qhov uas nyob rau hauv lub siab ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo. Qhov ntawd yog, nws yog qhov meej tseeb tshaj plaws ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo no: cia txhua tus tib neeg paub qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg—cia kom lawv paub tus Vajtswv uas los ua cev nqaij daim tawv, uas hais tau hais tias yog, Vajtswv tej kev ua hauv lub cev nqaij daim tawv—kom lawv tsis lees paub tus Vajtswv uas pom tsis meej, thiab paub tus Vajtswv uas nyob hnub no thiab kuj nyob nag hmo thiab, thiab tshaj ntawd ntxiv, nyob tag kis, tus uas muaj nyob tiag tiag mus ib txhiab ib txhis li. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li tau mus so!

Qhov Dhau Los: Tshooj 1

Ntxiv Mus: Tshooj 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No