Tshooj 13

Vajtswv tsis nyiam tag nrho cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog ntawd kiag li, thiab Nws haj yam ntxub tus zaj loj liab ploog ntawd tus kheej thiab: Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev npau taws uas nyob rau hauv Vajtswv lub siab. Nws zoo li tias Vajtswv xav muab tag nrho txhua yam uas yog tus zaj loj liab ploog ntawd ntiag tug pov hlawv rau hauv lub pas hluav taws thiaj leej faj. Haj tseem muaj qee zaus thaum uas nws zoo li Vajtswv xav nthuav Nws txhais tes los muab tus zaj loj liab ploog ntawd tshem tawm mus kiag thiab—tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj li tshem tau txoj kev ntxub ntxaug hauv Nws lub siab tawm mus. Txhua tus tib neeg uas nyob hauv tus zaj loj liab ploog ntawd lub tuam tsev mas puav leej yog ib tug tsiaj nyaum uas tsis muaj qhov kev ua neeg li, thiab yog vim li no Vajtswv thiaj li tswj Nws txoj kev npau taws tiag tiag los hais cov lus hauv qab no hais tias: “Nyob rau ntawm Kuv cov neeg txhua tus, thiab nyob rau ntawm Kuv cov tub txhua tus, qhov ntawd yog, nyob rau ntawm cov uas Kuv tau xaiv tawm ntawm txhua tus noob neej los, nej yog pab uas qis tshaj plaws tug.” Vajtswv twb tau txiav txim siab pib ua ib kob rog nrog tus zaj loj liab ploog nyob rau hauv nws tus kheej lub teb chaws lawm, thiab Nws yuav rhuav tshem tus zaj loj liab ploog thaum Vajtswv txoj kev npaj tawg paj txi txiv lawm, thiab yuav tsis tso cai rau nws los muab tib neeg ntiaj teb ua kom lwj liam los sis ua kom lawv cov ntsujplig puas tsuaj lawm. Txhua hnub, Vajtswv hu Nws cov neeg uas tsaug zog lawm kom thiaj li cawm tau lawv, tiam sis lawv txhua tus puav leej vwm dab ntub, zoo li lawv tau noj tshuaj tsaug zog lawm. Yog tias Vajtswv cia li tsum tsis tsa lawv ib pliag, ces lawv yuav rov qab tig mus rau lawv tus yam ntxwv tsaug zog, tsis nco qab kiag li lawm. Qhov ntawd zoo li ob feem peb ntawm tag nrho Nws cov neeg yog cov tuag tes tuag taw lawm. Lawv tsis paub lawv tus kheej tej kev cheem tsum los sis tej uas lawv tus kheej ua tsis tau zoo, los sis haj tseem twb tsis paub yam uas lawv yuav tsum hnav los sis yam uas lawv yuav tsum noj lawm thiab. Qhov no qhia txaus lawm tias tus zaj loj liab ploog ntawd twb tau siv zog heev los muab tib neeg ua lwj liam tag lawm. Nws txoj kev phem tau nthuav dav mus thoob plaws txhua cheeb tsam ntawm lub Suav Teb, thiab nws tau ua rau tib neeg kub ntxhov xws li tias lawv tsis kam los nyob rau hauv lub teb chaws uas lim hiam, hais lus phem no ntxiv lawm. Qhov uas Vajtswv ntxub tshaj plaws yog tus zaj loj liab ploog ntawd lub ntsiab tseem ceeb, twb yog vim li ntawd, nyob hauv Nws txoj kev npau taws, Nws thiaj li muab lus ceeb toom rau tib neeg txhua hnub, thiab Nws ua qhov muag npau taws vog saib ntsoov lawv ua neej txhua hnub. Tab txawm li ntawd los, tib neeg feem coob yeej tseem tsis paub los nrhiav Vajtswv li; tiam sis, lawv zaum ntawd, saib ntsoov, tos ntsoov kom muaj neeg cev tes los pub rau lawv noj xwb. Tab txawm tias lawv yoo tshaib kom tuag kiag los xij, lawv yeej tseem yuav tsis kam mus nrhiav zaub mov rau lawv tus kheej noj li. Tib neeg txoj kev txawj xav ntawd twb raug Ntxwgnyoog muab ua lwj liam ntev los lawm thiab twb raug hloov pauv lub ntsiab tseeb los ua ib lub siab uas tsis txawj xav li lawm. Tos Vajtswv hais tias, “Yog Kuv tsis tau ua kom nej ras, ces nej yeej tseem tsis tau xeev los li, tiam sis ntshe yuav nyob zoo li khov tag lawm, thiab rov hais dua tias, yuav zoo li chev ua tib pob lawm xwb.” Nws zoo li tib neeg yog cov tsiaj uas nkaum rau hauv qhov, kom dhau lub caij ntuj no yam tsis cheem tsum zaub mov noj los sis dej haus li; qhov no yog kiag Vajtswv cov neeg tus yam ntxwv tam sim no ntag. Vim yog qhov laj thawj no, Vajtswv thiaj li sam hwm kom tib neeg los paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg Tus Kheej hauv txoj kev kaj nkaus xwb; Nws tsis tau sam hwm kom tib neeg hloov pauv ntau yam, los sis tsis tau kom lawv muaj kev loj hlob zoo nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia. Qhov ntawd xwb yeej txaus los kov yeej tus zaj loj liab ploog uas qias neeg, qias vuab tsuab ntawd lawm, ua li ntawd thiaj li pom tseeb txog Vajtswv lub hwj chim loj ntau yam ntxiv.

Thaum tib neeg nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsuas yog to taub cov lus ntawd lub ntsiab lus ncaj ncaj xwb, thiab tsis muaj peev xwm nkag siab qhov tseem ceeb ntawm cov lus ntawd ntawm sab ntsujplig li. Cov nyuag lus, “tej nthwv dej nphau nphwv los,” ntawd thiaj li tau ua rau txhua tus cawm seej thiab tus kov yeej paub tsis meej lawm. Thaum Vajtswv npau taws lawm, Nws cov lus, tej kev ua, thiab tus moj yam tsis yog cov nthwv dej nphau nphwv los ntawd lov? Thaum Vajtswv txiav txim rau txhua tus tib neeg ntiaj teb, qhov no tsis yog ib qho kev qhia tshwm txog Nws txoj kev npau taws lov? Qhov no tsis yog lub sij hawm uas cov nthwv dej nphau nphwv los ntawd los qhuab yuam lov? Vim yog lawv txoj kev qias vuab tsuab, tus tib neeg twg tsis nyob rau hauv tej nthwv dej nphau nphwv los zoo li no? Muab ua lwm lo lus hais tias, leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npau taws? Thaum Vajtswv xav muab tib neeg ntiaj teb ua kom puas ntsoog, qhov ntawd tsis yog thaum tib neeg pom “huab dub tsaus nti los” lov? Tus tib neeg twg thiaj li tsis khiav tawm ntawm txoj kev puas ntsoog? Vajtswv txoj kev npau taws poob los zoo ib yam li ib kob nag loj heev thiab tshuab tib neeg zoo ib yam li ib nthwv cua daj cua dub. Tib neeg txhua tus puav leej raug ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv cov lus zoo li tau ntsib ib kob daus xib daus npu loj heev. Vajtswv cov lus mas yog yam nyuaj tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb nkag siab. Nws tau tsim lub ntiaj teb los ntawm Nws cov lus, thiab Nws coj thiab ntxuav txhua tus tib neeg ntiaj teb kom dawb huv los ntawm Nws cov lus. Thiab nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav rov tsim kho thoob plaws lub qab ntuj khwb kom dawb huv los ntawm Nws cov lus. Qhov ntawd pom tau nyob rau hauv txhua yam uas Nws hais tias qhov Vajtswv tus Ntsujplig muaj nyob tsis yog ib co lus qhuav qhawv, thiab tsuas yog nyob rau hauv Nws cov lus xwb tib neeg thiaj li pom tau tias yuav ciaj sia tau li cas. Txhua tus tib neeg puav leej saib Nws cov lus muaj nqis, vim cov lus ntawd muaj kev pab cuam rau lub neej txoj sia. Tib neeg yim mob siab rau Vajtswv cov lus, ces Vajtswv yim nug lawv ntau—cov lus nug uas ua rau lawv xav tsis thoob thiab ua rau lawv tsis muaj ib lub hwv tsam los teb li. Vajtswv cov lus nug uas sib txuas nkaus xwb twb txaus rau tib neeg mus xav ib ntus lawm, tsis tas yuav hais txog lwm yam ntawm Nws cov lus li lawm. Nyob rau hauv Vajtswv, mas txhua yam muaj puv npo thiab nplua mias tiag tiag, thiab tsis tu ncua ib yam dab tsi li. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis tshua muaj kev xyiv fab pes tsawg rau qhov ntawd; lawv tsuas paub qhov ntiav ntiav ntawm Nws cov lus xwb, zoo ib yam li tus tib neeg uas pom ib tug qaib daim tawv tiam sis noj tsis tau cov nqaij li. Qhov no txhais tau hais tias tib neeg tsis muaj hmoo, xws li tias lawv tsis tuaj yeem muaj kev xyiv fab rau Vajtswv. Txhua tus tib neeg puav leej muaj, nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv tus Vajtswv tus yam ntxwv rau lawv tus kheej, uas yog vim li no thiaj li tsis muaj leej twg paub tias tus Vajtswv uas pom tsis meej zoo li cas, los sis Ntxwgnyoog tus yam ntxwv zoo li cas. Yog li ntawd, thaum Vajtswv hais tias, “Vim yam koj ntseeg tsuas yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv xwb thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv Tus Kheej hlo li,” ua rau txhua tus ruam qauj tag lawm: Lawv twb muaj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis lawv tsis paub tias yam uas lawv ntseeg ntawd yog Ntxwgnyoog xwb, tsis yog Vajtswv Tus Kheej. Lawv hnov muaj ib yam uas tsis muaj nuj nqis nyob rau hauv lawv lub siab tam sim ntawd, tiam sis lawv tsis paub xyov yuav hais dab tsi. Ces lawv rov qab pib paub tsis meej dua lawm thiab. Tsuas yog los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem lees txais txoj kev kaj tshiab tau zoo dua thiab thiaj li tsis lees paub yam qub lawm. Txawm hais tias tej ntawd yuav pom zoo npaum li cas los xij, lawv yuav tsis ua. Yog tib neeg to taub tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej mas nws muaj txiaj ntsim ntau dua; qhov no ua rau lawv muaj peev xwm los tshem lawv lub siab uas ntshaw meej mom uas lawv tej kev xav phem muaj ntawd tawm mus, thiab cia Vajtswv Tus Kheej los tswj kav lawv nkaus xwb. Tsuas yog txoj kev no nkaus xwb qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg thiaj li tuaj yeem ua tiav tau, uas pab tib neeg los paub tus Vajtswv ua muaj qab hau Tus Kheej los ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv ob lub qhov muag kiag.

Vajtswv twb tau qhia tib neeg txog qhov xwm txheej ntawm sab yeeb ceeb ntau zaus lawm hais tias: “Thaum Ntxwgnyoog los rau ntawm Kuv lub xub ntiag, Kuv tsis tau txav deb ntawm nws txoj kev lim hiam, los sis Kuv ntshai vim nws txoj kev txaus ntshai: Kuv cia li tsis quav ntsej nws xwb.” Yam uas tib neeg nkag siab los ntawm qhov no los ces tsuas yog ib tug yam ntxwv ntawm qhov tseeb xwb; lawv tsis paub qhov tseeb txog sab yeeb ceeb. Vim tias Vajtswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv lawm, Ntxwgnyoog tau siv txhua txoj kev iab liam, cia siab tias yuav ua li ntawd los tawm tsam Vajtswv. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis thim rov qab; Nws tas zog hais lus thiab ua hauj lwm nrog tib neeg ntiaj teb, tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Ntxwgnyoog ua qhov muag liab ploog npau taws heev rau qhov no, thiab tau siv zog heev los ua kom Vajtswv cov neeg xav phem, thim rov qab, thiab kom haj tseem plam ntawm lawv txoj kev mus thiab. Txawm li cas los xij, vim yog qhov tshwm sim ntawm Vajtswv cov lus, Ntxwgnyoog thiaj li ua tsis tiav ib qho kiag li, uas ntxiv rau nws txoj kev lim hiam. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li ceeb toom rau txhua tus tias, “Nyob rau hauv nej lub neej, tej zaum yuav muaj ib hnub uas koj yuav ntsib ib qho xwm txheej zoo li no: Koj puas yuav txaus siab hlo cia koj tus kheej poob mus raug Ntxwgnyoog kaw, los sis koj yuav cia Kuv muab koj?” Txawm hais tias tib neeg tsis paub txog qhov tshwm sim uas nyob rau hauv sab yeeb ceeb los xij, kiag thaum lawv hnov cov lus zoo li no los ntawm Vajtswv lawm, ces lawv txawm pib ceev faj thiab ntshai. Qhov no ntaus rov qab rau Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam, txaus los qhia txog Vajtswv lub yeeb koob lawm. Txawm hais tias twb tau to taub txog ib lub tswv yim tshiab ntawm tes hauj lwm ntawd ntev los lawm los xij, tib neeg yeej tseem tsis paub meej txog lub neej uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd, thiab tab txawm lawv to taub qhov ntawd los xij, lawv tsis muaj kev paub meej. Yog li ntawd, tom qab tshaj tawm ib co lus ceeb toom rau tib neeg tag lawm, Vajtswv tau qhia rau lawv txog lub ntsiab tseeb ntawm lub neej uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd hais tias: “Lub neej uas nyob rau hauv lub nceeg vaj yog lub neej ntawm cov tib neeg thiab Vajtswv Tus Kheej xwb.” Vim tias Vajtswv Tus Kheej twb tau yug los ua neeg nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, lub neej ntawm lub ceeb tsheej thib peb twb tau raug lees paub nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Qhov no tsis lam yog Vajtswv txoj kev npaj xwb—Nws twb tau ua dhau mus lawm. Sij hawm dhau mus, tib neeg los paub Vajtswv Tus Kheej zoo lawm zuj zus, yog li ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm saj lub neej saum ntuj ceeb tsheej, vim lawv xav tias Vajtswv yeej nyob rau hauv ntiaj teb lawm tiag tiag, dua li uas tsuas yog ib tug Vajtswv uas pom tsis meej nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xwb. Yog li ntawd, lub neej nyob rau hauv ntiaj teb zoo ib yam li lub uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Qhov tseeb ces yog qhov tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg saj txoj kev iab siab ntawm noob neej lub ntiab teb, thiab Nws yim muaj peev xwm ua li ntawd, ces yim ua tau pov thawj qhia tias Nws yog tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej ntag. Yog li ntawd, cov lus, “Nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob, uas yog qhov chaw Kuv nkaum—txawm li cas los xij, nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv twb tau kov yeej tag nrho Kuv cov yeeb ncuab lawm; nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv twb tau txais txoj kev ntsib kev pom ntawm txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no tseeb lawm; nyob rau hauv Kuv qhov chaw nyob ntawd, Kuv tab tom soj ntsuam tib neeg txhua lo lus thiab txoj kev ua, thiab tab tom saib ntsoov thiab coj tag nrho txhua tus noob neej huv si” yog pov thawj txaus qhia txog qhov tseeb lawm tias tus Vajtswv hnub no mas muaj qab hau. Kev ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, kev ntsib kev pom txog noob neej lub neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, kev to taub txog txhua yam kev ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, kev kov yeej tib neeg ntiaj teb nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, kev txiav txim siab ua ib kob rog tawm tsam tus zaj loj liab ploog nyob rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag, thiab kev ua tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv—qhov no tsis yog qhov muaj nyob tiag tiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau Tus Kheej lov? Tiam sis muaj tib neeg tsawg kawg nkaus uas yog cov pom tsab xov nyob rau hauv cov kab lus dog dig uas Vajtswv hais no; lawv tsuas yog nyeem hla tej lus ntawd xwb, thiab tsis hnov qhov muaj nuj nqis los sis qhov nrhiav nyuaj ntawm Vajtswv cov lus li.

Vajtswv cov lus hloov pauv tau zoo tshwj xeeb heev. Cov lus uas hais tias, “thaum tib neeg ntiaj teb tsis paub dab tsi li lawm,” piav qhia txog Vajtswv Tus Kheej thiab hloov qhov ntawd los ua ib txoj kev piav qhia txog tus yam ntxwv ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Qhov ntawm no uas hais tias, “cov cua txias no ua rau” tsis sawv cev rau qhov xob laim Sab Hnub Tuaj; tiam sis, nws txhais tias yog Vajtswv cov lus, txhais tau hais tias yog Nws lub tswv yim tshiab ntawm txoj kev ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib neeg tuaj yeem pom qhov no txog txhua yam ntawm noob neej tej tswv yim kev txawj ntse: Tom qab to taub txog lub tswv yim tshiab lawm, txhua tus tib neeg puav leej plam lawv txoj kev to taub txog txoj xub ke lawm, thiab tsis paub tias lawv los qhov twg los los sis lawv yuav mus rai qhov twg. “Tib neeg feem coob raug cov kab teeb ci ntaus” yog hais txog cov uas raug tshem tawm ntawm lub tswv yim tshiab lawm; lawv yog cov uas tsis tuaj yeem tiv taus tej kev sim siab los sis tiv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv ntawm txoj kev txom nyem, yog li ntawd lawv thiaj li raug muab pov rau hauv lub qhov ntuj tob tob ib zaug ntxiv. Vajtswv cov lus muab tib neeg ntiaj teb qhia tshwm mus txog qhov uas zoo li tib neeg ntshai thaum lawv pom Vajtswv cov lus, thiab lawv tsis tau luag hais ib yam dab tsi li, zoo li lawv tau pom ib rab phom tshuab uas taw ntshis rau lawv lub siab lawm. Txawm li cas los xij, lawv kuj hnov tias muaj tej yam zoo nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab. Muaj kev tsis sib haum xeeb loj nyob rau hauv lawv lub siab, thiab lawv tsis paub tias lawv yuav tsum ua ua li cas. Txawm li cas los xij, vim yog lawv txoj kev ntseeg, lawv thiaj li tsuas lam npaj lawv tus kheej thiab nrhiav kom tob mus rau hauv Nws cov lus xwb, vim ntshai tsam tias Vajtswv yuav muab lawv tso pov tseg. Raws li Vajtswv tau hais lawm tias, “tib neeg ntiaj teb leej twg tsis muaj tus yam ntxwv no? Leej twg tsis nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Tab txawm hais tias koj khov los xij, los sis txawm hais tias tej zaum koj tsis khov los xij, koj yuav ua li cas zam dhau qhov uas Kuv txoj kev kaj yuav los?” Yog tias Vajtswv siv qee tus neeg, ces txawm hais tias lawv tsis khov los xij, Vajtswv yeej tseem yuav qhia kom paub qhov tseeb thiab qhia lawv los ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas; yog li ntawd, tib neeg yim nyeem Vajtswv cov lus, ces lawv yim to taub Nws, lawv yim hwm Nws, ces lawv yim tsis tau luag ua phem. Qhov uas tib neeg tau los txog rau qhov lawv nyob niaj hnub no yog vim Vajtswv lub hwj chim loj nkaus xwb. Nws yog vim lub hwj chim ntawm Nws cov lus—qhov ntawd yog, nws yog vim tus Ntsujplig uas nyob rau hauv Nws cov lus—uas tib neeg hwm Vajtswv. Thaum Vajtswv nthuav tib neeg ntiaj teb lub ntsej muag tseeb tawm lawm, lawv yim hwm Nws dua tuaj, yog li ntawd lawv thiaj li ruaj siab txog qhov tseeb ntawm qhov Nws muaj nyob. Qhov no yog ib lub teeb coj tib neeg ntiaj teb txoj kev kom los to taub Vajtswv, ib txoj kev uas Nws tau muab rau lawv taug lawm. Ua twb zoo xav txog qhov ntawd: Qhov no tsis yog li ntawd lov?

Yam uas tau qhia los sab saud tsis yog lub teeb ua ntej ntawm tib neeg ntiaj teb uas tsom rau lawv pom kev lov?

Qhov Dhau Los: Tshooj 12

Ntxiv Mus: Tshooj 14

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No